Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna 2014-2015"

Transkriptio

1 Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna Johdantokurssi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen opinnäytetyön ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen Tampereen yliopistossa, 1 op / Introduction to advanced studies thesis writing and PhD degree in medicine at the University of Tampere, 1 ECTS Oppiaine: Lääketiede Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu tieteellisen tutkimuksen prosessin perusteet, tuntee syventävien opintojen opinnäytetyön sekä väitöskirjan perusrakenteen, tiedostaa hyvän kieliasun tärkeyden opinnäytetöissä, tuntee lääketieteellisen tutkimuksen säännöt ja hyvät käytännöt, osaa käyttää sujuvasti RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaa ja tuntee yleiset tutkimusrahoituksen hakemiseen liittyvät käytännöt. Sisältö: Syventävien opintojen opinnäytetyön ja väitöskirjan tavoite, vaatimukset, rakenne, kieliasu, tekstinkäsittely, RefWorks -viitteidenhallintaohjelma ja syventävien opintojen käytännön järjestelyt. Terveystutkimuksen periaatteet, säännöt, säännökset ja hyvät käytännöt. Tutkimusrahoituksen hakeminen väitöskirjatutkimusta varten. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Luennot ja oppimispäiväkirja. Luennoilla on oltava läsnä, yhden luento-osallistumisen voi korvata erikseen sovittavalla esseellä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Opintojakson luennot ovat pakollisia. Vastuuopettaja arvioi luentojen pohjalta kirjoitetun oppimispäiväkirjan. Suositeltu suoritusajankohta: Ennen syventävien opintojen opinnäytetyön aloittamista. Tarjontatiedot: Tay:n lääketieteen opiskelijoille Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja: ********************

2 Tutkielmaseminaari, 2 op / Thesis seminar, 2 ECTS Oppiaine: Lääketiede Osaamistavoitteet: Seminaarin käytyään opiskelija kykenee lääketieteellisten kysymysten/ongelmien tieteelliseen analysoimiseen ja hänellä on opinnäytetyön laatimisessa tarvittavat taidot. Opiskelija osaa arvioida tutkimuksia ja tutkimusprosessia. Seminaarin kuluessa opiskelija kirjoittaa opinnäytetyötänsä niin, että se on valmis tai lähes valmis, kun opiskelija esittelee tutkimustuloksiaan seminaarissa. Sisältö: Kyseessä on seminaarisarja, jossa lääketieteen opiskelijat esittävät syventävien opintojensa tutkimussuunnitelmia sekä niiden tuloksia. Opintojaksossa käsitellään tutkimussuunnitelman laatimista, tutkimusmenetelmiin, tulosten tulkintaan ja arviointiin liittyviä kysymyksiä sekä käydään tieteellistä keskustelua. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kurssin aikana opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaaritapaamisiin vähintään 14 kertaa (14 x 2 h), pitää suullisen esityksen omien syventävien opintojen tutkimussuunnitelmasta (15 min) ja tutkimuksen valmistuttua sen tuloksista (30 min) sekä opponoi kaksi kertaa toisten opiskelijoiden esityksiä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Vastuuopettaja arvioi opiskelijan suoriutumisen seminaariistunnoissa. Suositeltu suoritusajankohta: Opintojakson aloitus hieman ennen oman syventävien opintojen tutkimusprojektin aloittamista. Tarjontatiedot: Tay:n lääketieteen opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan kun vähintään 20 opiskelijaa on ilmoittautunut jaksolle. Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja: ******************** Tiedepäivä, 1 op / Science Day, 1 ECTS Oppiaine: Lääketiede Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suullisen tieteellisen esitelmän ja posteriesityksen perusrakenteet. Opiskelija tuntee Tampereen yliopistossa tehtävää lääketieteellistä tutkimusta ja osaa soveltaa tietojaan esimerkiksi tutkimusryhmään hakeuduttaessa.

3 Sisältö: Tiedepäivän aikana Kaupin kampuksen opiskelijat ja tutkimusryhmät esittelevät tutkimusprojektejaan ja opinnäytetöitään suullisin esityksin ja posterein. Lisäksi päivän ohjelmaan kuuluvat kaksi kutsuluentoa sekä suomenkielinen, asiantuntijoiden käymä paneelikeskustelu ajankohtaisesta aiheesta. Osallistujat laativat oppimispäiväkirjan kaikista suullisista esityksistä ja kahdesta posteriesityksestä tai esittävät suullisen esitelmän tai posterin ja osallistuvat Tiedepäivän kaikkiin esityksiin. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Esittäjillä suullinen esitys tai posteri sekä osallistuminen Tiedepäivän kaikkiin esityksiin. Kuulijoilla läsnäolo kaikkien suullisten esitelmien aikana sekä lisäksi oppimispäiväkirjan laatiminen suullisista esityksistä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Vastuuopettaja arvioi Tiedepäivään esityksiä varten lähetetyt abstraktit sekä luentojen ja kahden posterin pohjalta kirjoitetut oppimispäiväkirjat. Suositeltu suoritusajankohta: Esittäjien osalta syventävien opintojen opinnäytetyöprojektin tai väitöskirjatutkimuksen siinä vaiheessa, kun tutkimustuloksia on mahdollista esitellä, kuulijoiden osalta missä tahansa perus- tai jatko-opintojen vaiheessa. Tarjontatiedot: Kaupin kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä PSHP:n asiantuntijoille. Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja: ******************** ABC of Scientific Communication, 2 op / 2 ECTS Oppiaine: Lääketiede Osaamistavoitteet: Opiskelija omaa valmiudet tieteellisen tiedon tuottamiseen, tuntee tieteellisen julkaisemisen perusperiaatteet ja julkaisun osat, osaa esittää tilastolliset tulokset julkaisuissa asianmukaisesti, tuntee kokousabstraktin rakenteen ja pystyy suunnittelemaan tieteellisen posterin, tuntee ns. open-access -julkaisemisen käytännöt, tuntee väitöskirjan rakenteen ja sen kirjoittamisprosessin, ymmärtää väitöstilaisuuteen liittyvät perinteet ja käytännöt. Sisältö: Kurssi on englanninkielinen. Luento-opetusta seuraavista aiheista: Biolääketieteellisen julkaisun kirjoittaminen, tutkimustulosten tilastollinen käsittely ja raportointi, hyvän englanninkielisen tekstin tuottaminen, tieteellisen esitelmän pitäminen, toimittajan rooli tieteellisissä julkaisusarjoissa, tieteellisen artikkelin julkaiseminen ns. open access-lehdissä, kvalitatiivisen tutkimuksen julkaiseminen, kokousabstraktin kirjoittaminen, posteriesityksen pitäminen, tieteen popularisointi, monografia ja osajulkaisuväitöskirja, väitöstilaisuuden käytännöt. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Osallistuminen vähintään 75%:lle luennoista, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

4 Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Vastuuopettaja arvioi luentojen pohjalta kirjoitetun luentopäiväkirjan. Suositeltu suoritusajankohta: Missä vaiheessa tahansa perus- tai jatko-opintojen aikana. Tarjontatiedot: Tay:n perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille. Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja: Journal Club, 1 op / 1 ECTS Oppiaine: Lääketiede ******************** Osaamistavoitteet: Päätavoitteena on, että opiskelija osaa lukea ja arvioida kriittisesti erityyppisiä tieteellisiä artikkeleja. Opintojakson aikana opiskelija on syventänyt tietojaan lääketieteen viimeaikaisesta kehityksestä, esimerkiksi uusista diagnoosi- ja hoitomenetelmistä. Sisältö: Journal club on keskustelufoorumi, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia alan uusimmista julkaisuista. Kullakin kerralla yksi opiskelija esittelee n. 30 minuutin Power point -esityksen avulla jonkin korkeatasoisen perus-, translationaaliseen tai kliiniseen tutkimukseen liittyvän tuoreen tieteellisen artikkelin. Esitelmän jälkeisessä keskustelussa (n. 15 minuuttia) keskitytään artikkelin sisällön lisäksi artikkelin eri osiin, erityyppisten artikkelien ominaispiirteisiin ja julkaisuprosessiin. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opintojakson aikana opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaaritapaamisiin vähintään 20 kertaa, joista yhdellä kerralla pitää suullisen esityksen joko jakson opettajan valitsemasta tai itse valitusta ja jakson opettajan etukäteen hyväksymästä julkaisusta. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Vastuuopettaja arvioi opiskelijan suoriutumisen seminaariistunnoissa. Suositeltu suoritusajankohta: Perusopintojen aikana Tarjontatiedot: Tay:n lääketieteen opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan kun vähintään 20 opiskelijaa on ilmoittautunut jaksolle. Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja:

5 Avaimet hyvään oireenmukaiseen hoitoon käytännön lääkärin työssä (3op) / Methods of Palliative Care Tavoitteet ja perustelut miten jakso täydentää perusopetusta Tavoitteena on antaa käytännön työhön perusteet oireita lievittävästä hoidosta ja saattohoidosta. Palliatiivisen ja saattohoidon tarve on kasvanut ja tulee kasvamaan WHO:n arvion mukaan 20 % seuraavan vuoden aikana. Suomessa on jo nyt arviolta potilasta, jotka tarvitsevat saattohoitoa. STM suosituksen mukaan jokaisen lääkärin tulee hallita palliatiivisen hoidon perusteet, sillä päävastuu hoidosta on perusterveydenhuollossa. Perusopetuksessa palliatiivista hoitoa ei ole omaa jaksoa, vaan aihetta käsitellään useamman jakson yhteydessä. Kurssin tarkoitus on koota palliatiivinen opetus yhteen. Suunniteltu kurssi on käytännön läheinen ja perustuu potilastapauksiin. Sisältö/käsiteltävät asiakokonaisuudet Mitä palliatiivinen hoito voi tarjota potilaille ja läheisille Eri sairauksien palliatiivisen hoidon erityispiirteet (syöpä, muistisairaudet, COPD, sydämen vajaatoiminta) Mitä käytännön lääkärin tulee hallita: somaattisten oireiden hoito kuten kipu, hengenahdistus, uupumus, mahasuolikanavan oireet jne. psykososiaalinen tuki saattohoito ja kuoleman kohtaaminen Hoitosuunnitelman laatiminen Oppimismuodot ja niiden tuntimäärät Luento-opetusta 20 tuntia Ryhmäopetusta 20 tuntia Itseopiskelua 32 tuntia (harjoitustyö 22 ja ryhmäopetuksiin valmistautuminen 10) Seminaaripohdintaa ja harjoitustöiden esittely 8 tuntia Kohderyhmä IV-VI vuosikurssin opiskelijat

6 Arviointitapa Läsnäolovelvollisuus ja harjoitustyö Kirjallisuus ja muu Oppimateriaali Duodecim Syöpätautien oppikirja (Oirehoidon osalta) Duodecim Palliatiivisen hoidon oppikirja Duodecim Kipu oppikirja Duodecim Geriatrian oppikirja (soveltuvin osin) Kuolevan potilaan käypähoitosuositus Vastuuhenkilö ja hänen yhteystiedot Vs. palliatiivisen lääketieteen professori Juho Lehto juho.lehto(at)uta.fi Puh Tampereen yliopisto, Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1, Tampereen Yliopisto Käytännön järjestelyt opetuskoordinaattori Ulla Kampman, ulla.kampman(at)uta.fi Ajankohta Tapaamiset tiistaisin ja torstaisin klo , Arvo-rakennus B241 Opiskelijamäärä Vähimmäismäärä 10, enintään 24 Kurssipalaute Ilmoittatuminen Kirjallinen ja palautekeskustelu NettiOpsun kautta elokuun alussa Ohjelma Kommunikaatio vain toiseen osallistutaan Harjoitustöiden esittely- vain kahteen täytyy osallistua (saa osallistua kaikkiin) L = luento R = ryhmätyöt potilastapauksin L Mitä on palliatiivinen hoito? Hoitolinjaukset. (prof. Juho Lehto) 2.9. L Hengitystieoireiden ja keuhkopotilaan palliatiivinen hoito (prof. Juho Lehto)

7 4.9. L Syöpäkivun hoito (LT Tarja Heiskanen, HYKS) 9.9. R Syöpäkivun hoito (LT Tarja Heiskanen, HYKS) Paikka: B L Ruuansulatuskanavan oireet ja hoito (prof. Tiina Saarto, HYKS) R Hengitystieoireiden ja keuhkopotilaan palliatiivinen hoito (prof. Juho Lehto) R Ruuansulatuskanavan oireet ja hoito (prof. Tiina Saarto, HYKS) R Kommunikaatio (Dos. Marjo Hahka-Kemppinen, Lilly) L Neurologisten sairauksien palliatiivinen ja saattohoito (el Mika Koskinen) R Neurologisten sairauksien palliatiivinen ja saattohoito (el Johanna Palmio) R Kommunikaatio (Dos. Marjo Hahka-Kemppinen, Lilly) L Syövän palliatiivisen hoidon erityispiirteet (prof. Tiina Saarto, HYKS) R Syövän palliatiivisen hoidon erityispiirteet (prof. Tiina Saarto, HYKS) L Sisätautien palliatiivinen hoito. Kotisaattohoito. (ayl Paula Poukka, Helsingin kotisairaalat) L Psykososiaalinen tuki masennuksen ja ahdistuneisuuden hoito (el Irja Idman?) R Sisätautien palliatiivinen hoito. Kotisaattohoito. (ayl Paula Poukka, Helsingin kotisairaalat) L +R Muistisairaan potilaan palliatiivinen ja saattohoito (prof. Jaakko Valvanne, el Ulla Helin) L+R Yleisoireet, uupumus, kakeksia, nestehoito (yl Juha Hänninen, Terhokoti) L Saattohoito (yl Tarja Korhonen, Pirkanmaan hoitokoti) R Saattohoito (yl Tarja Korhonen, Pirkanmaan hoitokoti) Harjoitustöiden esittely klo (prof. Juho Lehto ja yl Tarja Korhonen) Harjoitustöiden esittely klo (prof. Juho Lehto ja yl Tarja Korhonen) ********************

8 Kirjallisuutta lääkäreille 2 op / Literature and Medicine Opintojaksolla analysoidaan novelleja sellaisten teemojen valossa, jotka ovat lääkärin työssä keskeisiä. Kertomakirjallisuus on vaikeutettua monitasoista viestintää, joten sen analysoiminen harjoittaa kuuntelu-, tulkinta- ja viestintätaitoja. Teksteistä opitaan tunnistamaan keskeisiä rakenteita, aiheita ja tunteita. Novellihenkilöiden tilanteita pohtimalla harjoitellaan toisen ihmisen näkökulmaan eläytymistä. Käsittelemme kuutta lyhyttä angloamerikkalaista novellia. Ensin opettaja luennoi kertomustutkimuksen välineistä, minkä jälkeen opiskelijat soveltavat oppimaansa analysoimalla novelleja itsenäisesti. Sitten novelleista ja teemoista keskustellaan yhdessä. Viimeistä kokoontumiskertaa varten opiskelijat perehtyvät kolmeen kirjallisuuden ja lääketieteen yhteyksiä käsittelevään artikkeliin tai kirjan lukuun (ks. oheiskirjallisuus). Lukemansa perusteella opiskelijat keskustelevat kriittisesti siitä, onko kirjallisuuden lukeminen ja analysoiminen hyödyllistä lääkärille ja ovatko narratiivisen lääketieteen menetelmät toteutuskelpoisia. Kurssi rakentuu paljolti keskustelujen varaan ongelmaperustaisen opetuksen ihanteen mukaisesti. Tämänkaltaisia opintojaksoja järjestetään amerikkalaisissa yliopistoissa otsikoilla Literature and Medicine, Medical Humanities ja Bioethics. Kurssilla luettavia novelleja ja niihin liittyviä teemoja (pieniä muutoksia voi vielä tulla) o Johdatus novellien lukemiseen: henkilöiden tietämys, aikomukset, toiveet ja velvollisuudet Ernest Hemingway: Intiaanileiri (sankarilääkäri, synnytys, kulttuurierot, kuolema) o Tunteiden tunnistaminen teksteistä David Sedaris: Nuit of the Living Dead (fobiat; huumori selviytymiskeinona) o Minäkertojat: kertojan epäluotettavuus ja sen havaitseminen Ian McEwan: Dead as They Come (mielisairaus, terveen ja sairaan raja) TAI Charlotte Perkins Gilman: Keltainen seinäpaperi (mielisairaus) o Monologinen ja dialoginen viestintä James Joyce: Surullinen tapaus (yksinäisyys, alkoholismi, itsemurha) Ernest Hemingway: Siisti, hyvin valaistu paikka (asiakkaan/potilaan kohtaaminen) o Sympatia ja empatia Sherwood Anderson: Kädet (hyväksikäyttöepäilys) Oheiskirjallisuutta Beveridge, Allan: Should psychiatrists read fiction? BJP 182: , Charon, Rita: Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford: Oxford University Press, The Cambridge Companion to Narrative. Toim. David Herman. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

9 Health, Illness and Culture. Broken Narratives. Toim. Jens Brockmeier & Lars-Christer Hyden. New York: Routledge, Sklar, Howard: The Art of Sympathy: Forms of Moral and Emotional Persuasion in Fiction. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Stories Matter. The Role of Narrative in Medical Ethics. Toim. Rita Charon & Martha Montello. London & New York: Routledge, Vesala-Varttala, Tanja: Sympathy and Joyce s Dubliners. Ethical Probing of Reading, Narrative, and Textuality. Väitöskirja. Tampere: TUP, Zunshine, Lisa: Why We Read Fiction. Theory of Mind and the Novel. Columbus: The Ohio State University Press, Kurssin suorittaminen Kurssi suoritetaan novellien ja artikkelien lukemisella, läsnäololla (6/7), keskustelulla ja kahdella lyhyellä kirjoitustehtävällä: 1. David Sedarisin omaelämäkerrallisen kertomuksen analysoiminen annetuilla välineillä (3 s.). 2. Jonkin kurssilla käsitellyn novellin analysoiminen tai luovan kirjoittamisen harjoitus (3 s.). Toisesta kirjallisesta työstä annetaan kirjallista palautetta. Kirjallisten töiden tarkoitus on osoittaa, että kurssin oppimistavoitteet on saavutettu. Ryhmän koko ja kohderyhmä 8 25 opiskelijaa. Alle 8 opiskelijan ryhmälle opintojaksoa ei ole järjestetä. Kaikkien vuosikurssien opiskelijat ovat tervetulleita. Kurssin ajankohta Tapaamiset pääsääntöisesti maanantaina klo Arvossa. Ilmoittatuminen NettiOpsun kautta elokuun alussa. Vastuuhenkilö Opetuksesta vastaa yleisen kirjallisuustieteen jatko-opiskelija, FM Laura Karttunen, laura.s.karttunen(at)uta.fi Käytännön järjestelyt Opetuskoordinaattori Ulla Kampman, ulla.kampman(at)uta.fi.

10 Kliininen anatomia kurssi 2014 (2.0 op) Tavoite: Oppimismuodot: Kirjallisuus: Opettaa kliinisen työn kannalta keskeisimpiä anatomisia rakenteita. Kurssi kohdentaa aiempaa anatomian opiskelua kliinistä näkökulmaa painottaen. Luennot 15 x 1-2 t (20 t), itse opiskelu-materiaali ( t) sekä lopputentti (2 t). K.L. Moore: "Clinically Oriented Anatomy" Williams & Wilkins co (uusin painos), tai R.L. Drake, W.Vogl, A.W.M.Mitchell: Grays Anatomy for students. Elsevier Inc.(uusin painos) tai W. Kahle, H. Leonhardt, W. Platzer: Color atlas and textbook of human anatomy, Vols I-III, G. Thieme Publ.,Stuttgart (uusin painos). Lisäksi hyviä anatomisia kuvastoja ovat esim. Sobotta: "Atlas of Human Anatomy" 1-3, Urban & Schwarzenberg, Münich tai Netterin kuvasto. Kieli: Kohderyhmä: Aikataulu: Suomi Jaksolle otetaan 100 CIV-CVI opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Luennot ja itse opiskelu-materiaali 10-12/2014. Kliinisen anatomian kurssi ajoitetaan siten, että tuki- ja liikuntaelimistöä käsittelevät luennot ovat yhtä aikaa Nivelkipu-jakson kanssa. Ilmoittatuminen: NettiOpsun kautta Arviointi: Osallistuminen vähintään 70 % luennoista (11/15) ja itseopiskelumateriaalin/tentin molempien osioiden hyväksytty läpäiseminen. Itse opiskelu-materiaali: Kaksi vaiheinen Itse opiskelu-materiaali on Moodle:en ladattu interaktiivinen oppimiskokonaisuus, joka koostuu A) ihmisen anatomiaan liittyvistä kuvatehtävistä sekä B) kurssin luentoaiheisiin liittyvistä kliinisen anatomian kysymyksistä. Se suoritetaan kurssin aikana omatoimisesti kaksi vaihesti: 1) 40 kpl kysymyksiä suoritetaan ns. sisäänpääsy-tenttinä kurssille ja 2) 40 kpl kysymyksi suoritetaan kurssin aikana. Tentti: Ko. itse opiskelu-materiaali toimii kurssin tenttinä ja molempien osioiden suorittaminen kurssin aikana riittää läpipääsyyn. Vastuuhenkilö: Käytännön järjestelyt: Professori Tero Järvinen Opetuskoordinaattori Ulla Kampman, ulla.kampman(at)uta.fi.

11 KL ANAT luennot syksy 2014: klo Lonkka- ja polvinivelen anatomia. Prof. Tero Järvinen (TJ). 2x45min, BILS klo Olka- ja kyynärnivelen anatomia. Ko. alueiden injektio-hoidot, Ortopedia/Antti Launonen. 2x45min, BILS klo Lannerangan ja alaraajan kliinisesti merkittävät hermopinteet ja dermatomit. Ortopedia/TJ. 2 h, BPLS klo Urogenitaalivammat, Urologia/Teemu Murtola. 1 h, BPLS klo 'Nilkan ja jalkaterän toiminnallista anatomiaa' ja 'Nilkan ja jalkaterän jänteet kliinisenä haasteena' 2X30 min, Ortopedia/ Heidi Haapasalo, BPLS klo Ranteen ja käden anatomia. Yläraajan perifeeriset hermopinteet. Käsikirurgia/Margit Karelson. 1 h, BPLS klo Pään ja kasvojen alueen anatomia Korvataudit/Prof. Markus Rautiainen/klop Kati Härkönen. 1 h, BILS klo Oireiden ja löydösten anatominen tausta pään ja kaulan alueella. Korvataudit/Prof. Rautiainen/klop Saara Sillanpää. 1 h, BILS klo Thorax-alue anatomisena kokonaisuutena, prof. Jari Laurikka. 1 h, BILS klo Ruuansulatuskanavan kliinisesti merkittävä anatomia, klop Kirsi Lehto. 1 h klo Kaularangan anatomia ja yläraajan kliininen hermo-status. Neurokirurgia/ neurokirurgi Krista Pantzar. 1 h, BILS klo Pään sisäiset vammat. Neurokirurgia/ neurokirugi Tero Niskakangas/Krista Pantzar. 1 h, BILS klo Naisen genitaalien anatomia, verenkierto ja hermotus. Naistentaudit/Prof. Johanna Mäenpää. 1 h, BILS klo Luinen synnytyskanava ja lantion pehmytkudokset. Naistentaudit/Prof. J. Mäenpää. 1 h, BILS klo Pehmytkudosten käsittely, Plastiikkakirurgia/Ilkka Kaartinen. 1 h, BILS

12

OPINTO-OPAS 2012-2015

OPINTO-OPAS 2012-2015 OPINTO-OPAS 2012-2015 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö (MED) 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Lääketieteen yksikkö (Arvo) Lääkärinkatu 1 Lääketieteen yksikkö (B-rakennus)

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 Oppaan toimitus: Leena Nikkari Nina

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille... 5 Koulutuksen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

23E43000/TU- 91.V2 Strategisen markkinoinnin tutkimuskurssi

23E43000/TU- 91.V2 Strategisen markkinoinnin tutkimuskurssi 23E43000/TU- 91.V2 Strategisen markkinoinnin tutkimuskurssi 6 op, kevät 2010 1 Tavoitteet Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille teoriapohjan ja käytännön kokemuksen kautta val- miudet strategisen

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2012 2013 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN KOULUTUSOHJELMAAN HYVÄKSYTYILLE...7 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT MASTER S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH) MASTER

Lisätiedot

OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN LISÄKOULUTUS 2013-2015. Lukijalle

OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN LISÄKOULUTUS 2013-2015. Lukijalle 1 OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN LISÄKOULUTUS 2013-2015 Lukijalle Tähän oppaaseen on koottu keskeiset erikoislääkärin lisäkoulutusta koskevat ohjeet ja koulutusohjelmien opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2013-2014ja

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 3. 2012-2013 Jatko-opiskelijan opas

OPINTO-OPAS 3. 2012-2013 Jatko-opiskelijan opas OPINTO-OPAS 3 2012-2013 Jatko-opiskelijan opas Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012 III periodi

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Musiikkitiede. Turun yliopisto

Musiikkitiede. Turun yliopisto Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi 2012 2013 Musiikkitieteen henkilökunta 2012 2013 Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson,

Lisätiedot

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Maisterikoulutusohjelma KEY antaa sinulle vahvat kielelliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitaan monikulttuurisessa työelämässä

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot