Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna 2014-2015"

Transkriptio

1 Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna Johdantokurssi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen opinnäytetyön ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen Tampereen yliopistossa, 1 op / Introduction to advanced studies thesis writing and PhD degree in medicine at the University of Tampere, 1 ECTS Oppiaine: Lääketiede Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu tieteellisen tutkimuksen prosessin perusteet, tuntee syventävien opintojen opinnäytetyön sekä väitöskirjan perusrakenteen, tiedostaa hyvän kieliasun tärkeyden opinnäytetöissä, tuntee lääketieteellisen tutkimuksen säännöt ja hyvät käytännöt, osaa käyttää sujuvasti RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaa ja tuntee yleiset tutkimusrahoituksen hakemiseen liittyvät käytännöt. Sisältö: Syventävien opintojen opinnäytetyön ja väitöskirjan tavoite, vaatimukset, rakenne, kieliasu, tekstinkäsittely, RefWorks -viitteidenhallintaohjelma ja syventävien opintojen käytännön järjestelyt. Terveystutkimuksen periaatteet, säännöt, säännökset ja hyvät käytännöt. Tutkimusrahoituksen hakeminen väitöskirjatutkimusta varten. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Luennot ja oppimispäiväkirja. Luennoilla on oltava läsnä, yhden luento-osallistumisen voi korvata erikseen sovittavalla esseellä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Opintojakson luennot ovat pakollisia. Vastuuopettaja arvioi luentojen pohjalta kirjoitetun oppimispäiväkirjan. Suositeltu suoritusajankohta: Ennen syventävien opintojen opinnäytetyön aloittamista. Tarjontatiedot: Tay:n lääketieteen opiskelijoille Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja: ********************

2 Tutkielmaseminaari, 2 op / Thesis seminar, 2 ECTS Oppiaine: Lääketiede Osaamistavoitteet: Seminaarin käytyään opiskelija kykenee lääketieteellisten kysymysten/ongelmien tieteelliseen analysoimiseen ja hänellä on opinnäytetyön laatimisessa tarvittavat taidot. Opiskelija osaa arvioida tutkimuksia ja tutkimusprosessia. Seminaarin kuluessa opiskelija kirjoittaa opinnäytetyötänsä niin, että se on valmis tai lähes valmis, kun opiskelija esittelee tutkimustuloksiaan seminaarissa. Sisältö: Kyseessä on seminaarisarja, jossa lääketieteen opiskelijat esittävät syventävien opintojensa tutkimussuunnitelmia sekä niiden tuloksia. Opintojaksossa käsitellään tutkimussuunnitelman laatimista, tutkimusmenetelmiin, tulosten tulkintaan ja arviointiin liittyviä kysymyksiä sekä käydään tieteellistä keskustelua. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kurssin aikana opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaaritapaamisiin vähintään 14 kertaa (14 x 2 h), pitää suullisen esityksen omien syventävien opintojen tutkimussuunnitelmasta (15 min) ja tutkimuksen valmistuttua sen tuloksista (30 min) sekä opponoi kaksi kertaa toisten opiskelijoiden esityksiä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Vastuuopettaja arvioi opiskelijan suoriutumisen seminaariistunnoissa. Suositeltu suoritusajankohta: Opintojakson aloitus hieman ennen oman syventävien opintojen tutkimusprojektin aloittamista. Tarjontatiedot: Tay:n lääketieteen opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan kun vähintään 20 opiskelijaa on ilmoittautunut jaksolle. Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja: ******************** Tiedepäivä, 1 op / Science Day, 1 ECTS Oppiaine: Lääketiede Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suullisen tieteellisen esitelmän ja posteriesityksen perusrakenteet. Opiskelija tuntee Tampereen yliopistossa tehtävää lääketieteellistä tutkimusta ja osaa soveltaa tietojaan esimerkiksi tutkimusryhmään hakeuduttaessa.

3 Sisältö: Tiedepäivän aikana Kaupin kampuksen opiskelijat ja tutkimusryhmät esittelevät tutkimusprojektejaan ja opinnäytetöitään suullisin esityksin ja posterein. Lisäksi päivän ohjelmaan kuuluvat kaksi kutsuluentoa sekä suomenkielinen, asiantuntijoiden käymä paneelikeskustelu ajankohtaisesta aiheesta. Osallistujat laativat oppimispäiväkirjan kaikista suullisista esityksistä ja kahdesta posteriesityksestä tai esittävät suullisen esitelmän tai posterin ja osallistuvat Tiedepäivän kaikkiin esityksiin. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Esittäjillä suullinen esitys tai posteri sekä osallistuminen Tiedepäivän kaikkiin esityksiin. Kuulijoilla läsnäolo kaikkien suullisten esitelmien aikana sekä lisäksi oppimispäiväkirjan laatiminen suullisista esityksistä. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Vastuuopettaja arvioi Tiedepäivään esityksiä varten lähetetyt abstraktit sekä luentojen ja kahden posterin pohjalta kirjoitetut oppimispäiväkirjat. Suositeltu suoritusajankohta: Esittäjien osalta syventävien opintojen opinnäytetyöprojektin tai väitöskirjatutkimuksen siinä vaiheessa, kun tutkimustuloksia on mahdollista esitellä, kuulijoiden osalta missä tahansa perus- tai jatko-opintojen vaiheessa. Tarjontatiedot: Kaupin kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä PSHP:n asiantuntijoille. Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja: ******************** ABC of Scientific Communication, 2 op / 2 ECTS Oppiaine: Lääketiede Osaamistavoitteet: Opiskelija omaa valmiudet tieteellisen tiedon tuottamiseen, tuntee tieteellisen julkaisemisen perusperiaatteet ja julkaisun osat, osaa esittää tilastolliset tulokset julkaisuissa asianmukaisesti, tuntee kokousabstraktin rakenteen ja pystyy suunnittelemaan tieteellisen posterin, tuntee ns. open-access -julkaisemisen käytännöt, tuntee väitöskirjan rakenteen ja sen kirjoittamisprosessin, ymmärtää väitöstilaisuuteen liittyvät perinteet ja käytännöt. Sisältö: Kurssi on englanninkielinen. Luento-opetusta seuraavista aiheista: Biolääketieteellisen julkaisun kirjoittaminen, tutkimustulosten tilastollinen käsittely ja raportointi, hyvän englanninkielisen tekstin tuottaminen, tieteellisen esitelmän pitäminen, toimittajan rooli tieteellisissä julkaisusarjoissa, tieteellisen artikkelin julkaiseminen ns. open access-lehdissä, kvalitatiivisen tutkimuksen julkaiseminen, kokousabstraktin kirjoittaminen, posteriesityksen pitäminen, tieteen popularisointi, monografia ja osajulkaisuväitöskirja, väitöstilaisuuden käytännöt. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Osallistuminen vähintään 75%:lle luennoista, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

4 Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Vastuuopettaja arvioi luentojen pohjalta kirjoitetun luentopäiväkirjan. Suositeltu suoritusajankohta: Missä vaiheessa tahansa perus- tai jatko-opintojen aikana. Tarjontatiedot: Tay:n perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille. Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja: Journal Club, 1 op / 1 ECTS Oppiaine: Lääketiede ******************** Osaamistavoitteet: Päätavoitteena on, että opiskelija osaa lukea ja arvioida kriittisesti erityyppisiä tieteellisiä artikkeleja. Opintojakson aikana opiskelija on syventänyt tietojaan lääketieteen viimeaikaisesta kehityksestä, esimerkiksi uusista diagnoosi- ja hoitomenetelmistä. Sisältö: Journal club on keskustelufoorumi, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia alan uusimmista julkaisuista. Kullakin kerralla yksi opiskelija esittelee n. 30 minuutin Power point -esityksen avulla jonkin korkeatasoisen perus-, translationaaliseen tai kliiniseen tutkimukseen liittyvän tuoreen tieteellisen artikkelin. Esitelmän jälkeisessä keskustelussa (n. 15 minuuttia) keskitytään artikkelin sisällön lisäksi artikkelin eri osiin, erityyppisten artikkelien ominaispiirteisiin ja julkaisuprosessiin. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opintojakson aikana opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaaritapaamisiin vähintään 20 kertaa, joista yhdellä kerralla pitää suullisen esityksen joko jakson opettajan valitsemasta tai itse valitusta ja jakson opettajan etukäteen hyväksymästä julkaisusta. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Vastuuopettaja arvioi opiskelijan suoriutumisen seminaariistunnoissa. Suositeltu suoritusajankohta: Perusopintojen aikana Tarjontatiedot: Tay:n lääketieteen opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan kun vähintään 20 opiskelijaa on ilmoittautunut jaksolle. Jakson vastuuhenkilö: Prof. Seppo Parkkila (seppo.parkkila(at)uta.fi) Lisätietoja:

5 Avaimet hyvään oireenmukaiseen hoitoon käytännön lääkärin työssä (3op) / Methods of Palliative Care Tavoitteet ja perustelut miten jakso täydentää perusopetusta Tavoitteena on antaa käytännön työhön perusteet oireita lievittävästä hoidosta ja saattohoidosta. Palliatiivisen ja saattohoidon tarve on kasvanut ja tulee kasvamaan WHO:n arvion mukaan 20 % seuraavan vuoden aikana. Suomessa on jo nyt arviolta potilasta, jotka tarvitsevat saattohoitoa. STM suosituksen mukaan jokaisen lääkärin tulee hallita palliatiivisen hoidon perusteet, sillä päävastuu hoidosta on perusterveydenhuollossa. Perusopetuksessa palliatiivista hoitoa ei ole omaa jaksoa, vaan aihetta käsitellään useamman jakson yhteydessä. Kurssin tarkoitus on koota palliatiivinen opetus yhteen. Suunniteltu kurssi on käytännön läheinen ja perustuu potilastapauksiin. Sisältö/käsiteltävät asiakokonaisuudet Mitä palliatiivinen hoito voi tarjota potilaille ja läheisille Eri sairauksien palliatiivisen hoidon erityispiirteet (syöpä, muistisairaudet, COPD, sydämen vajaatoiminta) Mitä käytännön lääkärin tulee hallita: somaattisten oireiden hoito kuten kipu, hengenahdistus, uupumus, mahasuolikanavan oireet jne. psykososiaalinen tuki saattohoito ja kuoleman kohtaaminen Hoitosuunnitelman laatiminen Oppimismuodot ja niiden tuntimäärät Luento-opetusta 20 tuntia Ryhmäopetusta 20 tuntia Itseopiskelua 32 tuntia (harjoitustyö 22 ja ryhmäopetuksiin valmistautuminen 10) Seminaaripohdintaa ja harjoitustöiden esittely 8 tuntia Kohderyhmä IV-VI vuosikurssin opiskelijat

6 Arviointitapa Läsnäolovelvollisuus ja harjoitustyö Kirjallisuus ja muu Oppimateriaali Duodecim Syöpätautien oppikirja (Oirehoidon osalta) Duodecim Palliatiivisen hoidon oppikirja Duodecim Kipu oppikirja Duodecim Geriatrian oppikirja (soveltuvin osin) Kuolevan potilaan käypähoitosuositus Vastuuhenkilö ja hänen yhteystiedot Vs. palliatiivisen lääketieteen professori Juho Lehto juho.lehto(at)uta.fi Puh Tampereen yliopisto, Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1, Tampereen Yliopisto Käytännön järjestelyt opetuskoordinaattori Ulla Kampman, ulla.kampman(at)uta.fi Ajankohta Tapaamiset tiistaisin ja torstaisin klo , Arvo-rakennus B241 Opiskelijamäärä Vähimmäismäärä 10, enintään 24 Kurssipalaute Ilmoittatuminen Kirjallinen ja palautekeskustelu NettiOpsun kautta elokuun alussa Ohjelma Kommunikaatio vain toiseen osallistutaan Harjoitustöiden esittely- vain kahteen täytyy osallistua (saa osallistua kaikkiin) L = luento R = ryhmätyöt potilastapauksin L Mitä on palliatiivinen hoito? Hoitolinjaukset. (prof. Juho Lehto) 2.9. L Hengitystieoireiden ja keuhkopotilaan palliatiivinen hoito (prof. Juho Lehto)

7 4.9. L Syöpäkivun hoito (LT Tarja Heiskanen, HYKS) 9.9. R Syöpäkivun hoito (LT Tarja Heiskanen, HYKS) Paikka: B L Ruuansulatuskanavan oireet ja hoito (prof. Tiina Saarto, HYKS) R Hengitystieoireiden ja keuhkopotilaan palliatiivinen hoito (prof. Juho Lehto) R Ruuansulatuskanavan oireet ja hoito (prof. Tiina Saarto, HYKS) R Kommunikaatio (Dos. Marjo Hahka-Kemppinen, Lilly) L Neurologisten sairauksien palliatiivinen ja saattohoito (el Mika Koskinen) R Neurologisten sairauksien palliatiivinen ja saattohoito (el Johanna Palmio) R Kommunikaatio (Dos. Marjo Hahka-Kemppinen, Lilly) L Syövän palliatiivisen hoidon erityispiirteet (prof. Tiina Saarto, HYKS) R Syövän palliatiivisen hoidon erityispiirteet (prof. Tiina Saarto, HYKS) L Sisätautien palliatiivinen hoito. Kotisaattohoito. (ayl Paula Poukka, Helsingin kotisairaalat) L Psykososiaalinen tuki masennuksen ja ahdistuneisuuden hoito (el Irja Idman?) R Sisätautien palliatiivinen hoito. Kotisaattohoito. (ayl Paula Poukka, Helsingin kotisairaalat) L +R Muistisairaan potilaan palliatiivinen ja saattohoito (prof. Jaakko Valvanne, el Ulla Helin) L+R Yleisoireet, uupumus, kakeksia, nestehoito (yl Juha Hänninen, Terhokoti) L Saattohoito (yl Tarja Korhonen, Pirkanmaan hoitokoti) R Saattohoito (yl Tarja Korhonen, Pirkanmaan hoitokoti) Harjoitustöiden esittely klo (prof. Juho Lehto ja yl Tarja Korhonen) Harjoitustöiden esittely klo (prof. Juho Lehto ja yl Tarja Korhonen) ********************

8 Kirjallisuutta lääkäreille 2 op / Literature and Medicine Opintojaksolla analysoidaan novelleja sellaisten teemojen valossa, jotka ovat lääkärin työssä keskeisiä. Kertomakirjallisuus on vaikeutettua monitasoista viestintää, joten sen analysoiminen harjoittaa kuuntelu-, tulkinta- ja viestintätaitoja. Teksteistä opitaan tunnistamaan keskeisiä rakenteita, aiheita ja tunteita. Novellihenkilöiden tilanteita pohtimalla harjoitellaan toisen ihmisen näkökulmaan eläytymistä. Käsittelemme kuutta lyhyttä angloamerikkalaista novellia. Ensin opettaja luennoi kertomustutkimuksen välineistä, minkä jälkeen opiskelijat soveltavat oppimaansa analysoimalla novelleja itsenäisesti. Sitten novelleista ja teemoista keskustellaan yhdessä. Viimeistä kokoontumiskertaa varten opiskelijat perehtyvät kolmeen kirjallisuuden ja lääketieteen yhteyksiä käsittelevään artikkeliin tai kirjan lukuun (ks. oheiskirjallisuus). Lukemansa perusteella opiskelijat keskustelevat kriittisesti siitä, onko kirjallisuuden lukeminen ja analysoiminen hyödyllistä lääkärille ja ovatko narratiivisen lääketieteen menetelmät toteutuskelpoisia. Kurssi rakentuu paljolti keskustelujen varaan ongelmaperustaisen opetuksen ihanteen mukaisesti. Tämänkaltaisia opintojaksoja järjestetään amerikkalaisissa yliopistoissa otsikoilla Literature and Medicine, Medical Humanities ja Bioethics. Kurssilla luettavia novelleja ja niihin liittyviä teemoja (pieniä muutoksia voi vielä tulla) o Johdatus novellien lukemiseen: henkilöiden tietämys, aikomukset, toiveet ja velvollisuudet Ernest Hemingway: Intiaanileiri (sankarilääkäri, synnytys, kulttuurierot, kuolema) o Tunteiden tunnistaminen teksteistä David Sedaris: Nuit of the Living Dead (fobiat; huumori selviytymiskeinona) o Minäkertojat: kertojan epäluotettavuus ja sen havaitseminen Ian McEwan: Dead as They Come (mielisairaus, terveen ja sairaan raja) TAI Charlotte Perkins Gilman: Keltainen seinäpaperi (mielisairaus) o Monologinen ja dialoginen viestintä James Joyce: Surullinen tapaus (yksinäisyys, alkoholismi, itsemurha) Ernest Hemingway: Siisti, hyvin valaistu paikka (asiakkaan/potilaan kohtaaminen) o Sympatia ja empatia Sherwood Anderson: Kädet (hyväksikäyttöepäilys) Oheiskirjallisuutta Beveridge, Allan: Should psychiatrists read fiction? BJP 182: , Charon, Rita: Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford: Oxford University Press, The Cambridge Companion to Narrative. Toim. David Herman. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

9 Health, Illness and Culture. Broken Narratives. Toim. Jens Brockmeier & Lars-Christer Hyden. New York: Routledge, Sklar, Howard: The Art of Sympathy: Forms of Moral and Emotional Persuasion in Fiction. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Stories Matter. The Role of Narrative in Medical Ethics. Toim. Rita Charon & Martha Montello. London & New York: Routledge, Vesala-Varttala, Tanja: Sympathy and Joyce s Dubliners. Ethical Probing of Reading, Narrative, and Textuality. Väitöskirja. Tampere: TUP, Zunshine, Lisa: Why We Read Fiction. Theory of Mind and the Novel. Columbus: The Ohio State University Press, Kurssin suorittaminen Kurssi suoritetaan novellien ja artikkelien lukemisella, läsnäololla (6/7), keskustelulla ja kahdella lyhyellä kirjoitustehtävällä: 1. David Sedarisin omaelämäkerrallisen kertomuksen analysoiminen annetuilla välineillä (3 s.). 2. Jonkin kurssilla käsitellyn novellin analysoiminen tai luovan kirjoittamisen harjoitus (3 s.). Toisesta kirjallisesta työstä annetaan kirjallista palautetta. Kirjallisten töiden tarkoitus on osoittaa, että kurssin oppimistavoitteet on saavutettu. Ryhmän koko ja kohderyhmä 8 25 opiskelijaa. Alle 8 opiskelijan ryhmälle opintojaksoa ei ole järjestetä. Kaikkien vuosikurssien opiskelijat ovat tervetulleita. Kurssin ajankohta Tapaamiset pääsääntöisesti maanantaina klo Arvossa. Ilmoittatuminen NettiOpsun kautta elokuun alussa. Vastuuhenkilö Opetuksesta vastaa yleisen kirjallisuustieteen jatko-opiskelija, FM Laura Karttunen, laura.s.karttunen(at)uta.fi Käytännön järjestelyt Opetuskoordinaattori Ulla Kampman, ulla.kampman(at)uta.fi.

10 Kliininen anatomia kurssi 2014 (2.0 op) Tavoite: Oppimismuodot: Kirjallisuus: Opettaa kliinisen työn kannalta keskeisimpiä anatomisia rakenteita. Kurssi kohdentaa aiempaa anatomian opiskelua kliinistä näkökulmaa painottaen. Luennot 15 x 1-2 t (20 t), itse opiskelu-materiaali ( t) sekä lopputentti (2 t). K.L. Moore: "Clinically Oriented Anatomy" Williams & Wilkins co (uusin painos), tai R.L. Drake, W.Vogl, A.W.M.Mitchell: Grays Anatomy for students. Elsevier Inc.(uusin painos) tai W. Kahle, H. Leonhardt, W. Platzer: Color atlas and textbook of human anatomy, Vols I-III, G. Thieme Publ.,Stuttgart (uusin painos). Lisäksi hyviä anatomisia kuvastoja ovat esim. Sobotta: "Atlas of Human Anatomy" 1-3, Urban & Schwarzenberg, Münich tai Netterin kuvasto. Kieli: Kohderyhmä: Aikataulu: Suomi Jaksolle otetaan 100 CIV-CVI opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Luennot ja itse opiskelu-materiaali 10-12/2014. Kliinisen anatomian kurssi ajoitetaan siten, että tuki- ja liikuntaelimistöä käsittelevät luennot ovat yhtä aikaa Nivelkipu-jakson kanssa. Ilmoittatuminen: NettiOpsun kautta Arviointi: Osallistuminen vähintään 70 % luennoista (11/15) ja itseopiskelumateriaalin/tentin molempien osioiden hyväksytty läpäiseminen. Itse opiskelu-materiaali: Kaksi vaiheinen Itse opiskelu-materiaali on Moodle:en ladattu interaktiivinen oppimiskokonaisuus, joka koostuu A) ihmisen anatomiaan liittyvistä kuvatehtävistä sekä B) kurssin luentoaiheisiin liittyvistä kliinisen anatomian kysymyksistä. Se suoritetaan kurssin aikana omatoimisesti kaksi vaihesti: 1) 40 kpl kysymyksiä suoritetaan ns. sisäänpääsy-tenttinä kurssille ja 2) 40 kpl kysymyksi suoritetaan kurssin aikana. Tentti: Ko. itse opiskelu-materiaali toimii kurssin tenttinä ja molempien osioiden suorittaminen kurssin aikana riittää läpipääsyyn. Vastuuhenkilö: Käytännön järjestelyt: Professori Tero Järvinen Opetuskoordinaattori Ulla Kampman, ulla.kampman(at)uta.fi.

11 KL ANAT luennot syksy 2014: klo Lonkka- ja polvinivelen anatomia. Prof. Tero Järvinen (TJ). 2x45min, BILS klo Olka- ja kyynärnivelen anatomia. Ko. alueiden injektio-hoidot, Ortopedia/Antti Launonen. 2x45min, BILS klo Lannerangan ja alaraajan kliinisesti merkittävät hermopinteet ja dermatomit. Ortopedia/TJ. 2 h, BPLS klo Urogenitaalivammat, Urologia/Teemu Murtola. 1 h, BPLS klo 'Nilkan ja jalkaterän toiminnallista anatomiaa' ja 'Nilkan ja jalkaterän jänteet kliinisenä haasteena' 2X30 min, Ortopedia/ Heidi Haapasalo, BPLS klo Ranteen ja käden anatomia. Yläraajan perifeeriset hermopinteet. Käsikirurgia/Margit Karelson. 1 h, BPLS klo Pään ja kasvojen alueen anatomia Korvataudit/Prof. Markus Rautiainen/klop Kati Härkönen. 1 h, BILS klo Oireiden ja löydösten anatominen tausta pään ja kaulan alueella. Korvataudit/Prof. Rautiainen/klop Saara Sillanpää. 1 h, BILS klo Thorax-alue anatomisena kokonaisuutena, prof. Jari Laurikka. 1 h, BILS klo Ruuansulatuskanavan kliinisesti merkittävä anatomia, klop Kirsi Lehto. 1 h klo Kaularangan anatomia ja yläraajan kliininen hermo-status. Neurokirurgia/ neurokirurgi Krista Pantzar. 1 h, BILS klo Pään sisäiset vammat. Neurokirurgia/ neurokirugi Tero Niskakangas/Krista Pantzar. 1 h, BILS klo Naisen genitaalien anatomia, verenkierto ja hermotus. Naistentaudit/Prof. Johanna Mäenpää. 1 h, BILS klo Luinen synnytyskanava ja lantion pehmytkudokset. Naistentaudit/Prof. J. Mäenpää. 1 h, BILS klo Pehmytkudosten käsittely, Plastiikkakirurgia/Ilkka Kaartinen. 1 h, BILS

12

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 1 LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2013-2014 Sisältää Lääketieteen tutkijalinjan järjestämät opintojaksot. Näiden lisäksi suositellaan mm. seuraavia kursseja/opintojaksoja: - Tutkimuksen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot lukuvuonna 2013-2014 Johdantokurssi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen opinnäytetyön ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista. ELOKUVATUTKIMUS KEVÄÄN 2016 ALUSTAVA OPETUSOHJELMA 687516P Elokuva-analyysi (luennot + www-seminaari), 5 op Opettaja: Kimmo Laine Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Opetussuunnitelma Luonnos 22.1.2014 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Yliopistotutkinnoista

Lisätiedot

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Päätöspäivämäärä 01.06.2012 Opintojen mitoitus ja oppiminen Aika on oppimisen välttämätön edellytys

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävien opintojen opinnäytetyö Syventävien opintojen opinnäytetyö 17. 11.2017 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) 15 mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

GERIATRIA. Vastuuhenkilö Prof. Reijo Tilvis KLL/Geriatrian yksikkö, Haartmaninkatu 4, PL 340, HUS Puh. (09) ,

GERIATRIA. Vastuuhenkilö Prof. Reijo Tilvis KLL/Geriatrian yksikkö, Haartmaninkatu 4, PL 340, HUS Puh. (09) , 2009 11 GERIATRIA Vastuuhenkilö Prof. Reijo Tilvis KLL/Geriatrian yksikkö, Haartmaninkatu 4, PL 340, 00029 HUS Puh. (09) 471 73815, reijo.tilvis@helsinki.fi - on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaita, joiden

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Lataa Palliatiivinen hoito. Lataa

Lataa Palliatiivinen hoito. Lataa Lataa Palliatiivinen hoito Lataa ISBN: 9789516564848 Sivumäärä: 640 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.85 Mb Palliatiivinen, oireita lievittävä hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin,

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä

Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä Heli Valokivi, Tay & Mari Suonio, UEF Sosnet PEDASHOP II 11.4.2014 Kurssin

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100)

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet Politiikan ja viestinnän perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää niin politiikan, organisaatioiden,

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Opintori 10.5.2012 Minna Männikkö Biolääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian kurssi 15 op, 170 opiskelijaa Kemia:

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Katariina Vuorensola Luento-opetuksen tulevaisuus Oppimisseikkailu 2017 Analytiikan kurssi Analytiikan perusteet, 4 op Maisterivaiheen

Lisätiedot

Saattohoito 2011. 29. 30.11.2011 Royal at Crowne Plaza, Helsinki NÄISTÄ PUHUTAAN: Järjestäjänä:

Saattohoito 2011. 29. 30.11.2011 Royal at Crowne Plaza, Helsinki NÄISTÄ PUHUTAAN: Järjestäjänä: Saattohoito 2011 29. 30.11.2011 Royal at Crowne Plaza, Helsinki Pelko kivusta mitä on toimiva saattohoitopotilaan kivun hoito? NÄISTÄ PUHUTAAN: DNR-päätös: Kuka päättää elämästä ja kuolemasta? Miltä näyttää

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunki -erikoiskurssi

Tulevaisuuden kaupunki -erikoiskurssi Tulevaisuuden kaupunki -erikoiskurssi Kevät 2014, Tampereen yliopiston keskustakampus Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemia Tulevaisuuden kaupunki

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli -

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys EKSOTE/CAREA PALLIATIIVINEN HOITO European

Lisätiedot

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn seminaari Suoritetaan 3. opintovuonna. Sisältyy moduuleihin TK0809 ja TK0811. Miksi? Amk tutkinto on KORKEAkoulututkinto. seminaari

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA 2017-2018 Info 21.8.2017 Avoin yliopisto Jutta Karhu 1. Yleistä opiskelusta 2. Psykologian perusopinnot 3. Psykologian aineopinnot 4. Monimuoto- ja verkkoopiskelu 5. Suorituskäytänteet

Lisätiedot

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007 Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa Irma Virjo Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos Hanna-Mari Alanen Ylilääkäri, Hatanpään puistosairaala, psykogeriatria

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Kotitalousopettejan koulutus Työjärjestys/2. vsk Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004

Kotitalousopettejan koulutus Työjärjestys/2. vsk Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004 36 30.8.2004 KESKI 31.8.2004 1.9.2004 2.9.2004 3.9.2004 11.45 12.15-37 KESKI 6.9.2004 7.9.2004 8.9.2004 9.9.2004 10.9.2004 Soljanto 115 Graves Fabianink. 26 ks8 Perhekasvatus/Family Asunnon hoidon käytännöt

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

Historia lv

Historia lv Historia lv. 2015 2016 MUISTA AINA TARKASTAA AIKATAULUT LUKARISTA/WEBOODISTA! TÄTÄ AIKATAULUA EI PÄIVITETÄ LUKUVUODEN AIKANA. Aloitusopinnot 5111109 Hops (1 op) 7.9. 13.10.2015 Ma 7.9., 10 12 M103 Ti 8.9.,

Lisätiedot

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen Jatkokoulutuksen tavoitteena on,

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

SYDÄN, VERENKIERTO JA MUNUAINEN- OPINTOJAKSON INFOTILAISUUS

SYDÄN, VERENKIERTO JA MUNUAINEN- OPINTOJAKSON INFOTILAISUUS TERVETULOA OPINTOJAKSOLLE 11.9.2017 SYDÄN, VERENKIERTO JA MUNUAINEN- OPINTOJAKSON INFOTILAISUUS Professori Eero Mervaala JAKSOVASTAAVA MEDICUM Farmakologian osasto A231b eero.mervaala@helsinki.fi 1 AGENDA

Lisätiedot