Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013"

Transkriptio

1 2025 Lahden kaupungin strategia Copyright 2013

2 2 A Strategia johtamisvälineenä 4 B Strategiatyö C Strategian rakenne 14 D 16 E Tuloskortit 20 F Strategian arviointi ja päivittäminen 26

3 3

4 A Strategia johtamisvälineenä 4 Strategia on kaupunginvaltuuston hyväksymä, kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Se on kaupunkikonsernin keskeinen johtamisen väline, yhteinen tahdonilmaisu tavoiteltavasta tulevaisuudesta, muutoksesta, uudistumisesta ja kehittymisestä. Strategia sitoo yksittäiset päätökset ja toimenpiteet osaksi pitkän aikavälin kehittämistä. Lahden kaupungin strategiassa määritellään kaupungin vuoteen 2025 ulottuva visio sekä sitä tarkentavat strategiset päämäärät. Visiosta ja päämääristä on johdettu menestystekijöitä eli asioita, joissa kaupungin on onnistuttava, saavuttaakseen tavoitteensa (kuva 1). keskeiset tavoitteet sisällytetään vuosittain hyväksyttävään talousarvioon sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi (kuva 2). Lahden kaupungilla on vain yksi strategia. Erilaiset strategiaa täydentävät politiikat, toimintaohjelmat tai strategialuonteiset suunnitelmat tulee kytkeä kaupungin strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Samalla niille tulee määritellä voimassaoloaika, jonka jälkeen ne päivitetään. Strategiaa toteutetaan lisäksi erilaisilla ohjelmilla ja hankkeilla, jotka tukevat kaupungin strategian tai toimialojen strategiatulkintojen tavoitteita. Strategiassa tehtyjä linjauksia noudatetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Strategia viedään käytäntöön ensisijaisesti toimialojen ja taseyksiköiden tekemien tulkintojen kautta. Strategiatulkinnat konkretisoituvat talouden suunnittelussa ja Kaupungin konserniyhtiöiltä ja läheisyhteisöiltä edellytetään kaupungin strategisten tavoitteiden edistämistä ja kaupungin intressien mukaista toimintaa. Strategian toteutuminen edellyttää, että valtuusto yksittäisissäkin päätöksissään nojaa tiukasti strategiakokonaisuuteen.

5 A Strategia johtamisvälineenä Kun kaikkea ei voi saada, niin mikä on tärkeintä? 1. Nykytila ja toimintaympäristö 3. Toimenpiteet 2. Visio Minne halutaan mennä? 5 Kuva 1.

6 A Strategia johtamisvälineenä Valtuustosopimus Kaupungin strategia Konserni- ja läheisyhteisöjen strategiat Strategiantulkinnat 6 Tarkentavat politiikat tai strategialuotoiset ohjemat Talousarvio Konserni- ja läheisyhteisöjen sitovat tavoitteet Hankkeet ja ohjelmat Toiminta Kuva 2.

7 A Strategia johtamisvälineenä 7

8 B Strategiatyö Strategiatyön lähtökohtana ovat olleet valtuustokaudella tehdyt suuret linjaukset. Lahden kaupunki asetti visiokseen Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki. Tavoite oli hyvin kunnianhimoinen ja erkani merkittävästi kaupungin aiemmasta kehityspolusta. Strategian aikajänne ulotettiin usean valtuustokauden yli, vuoteen 2025, ja siinä keskityttiin Lahden nostamiseen yhdeksi Suomen suurista kasvualueista, jolla on kaupunkien joukossa erottuva profiili. samalla mahdollisuuksia kehittää elinvoimaa ja hakea vahvempaa asemaa Suomen suurten kaupunkien joukossa (Ks. Lahden kaupungin toimintaympäristöanalyysi 2013, nykytila-analyysi 2013, Lahden kaupungin skenaariot 2013) Strategiatyössä kaupunginvaltuusto ja virkamiehet arvioivat toimintaympäristön muutoksen ja skenaarioiden vaikutuksia Lahteen: Strategiaprosessi 2013 (kuva 3) koostui laaja-alaisesta valtuustotyöskentelystä ja virkamiesvalmistelusta. Se käynnistyi syksyllä 2012 strategiakauden arvioinnilla sekä toimintaympäristö- ja nykytilaanalyyseillä. Koska useisiin toimintaympäristöanalyysin muuttujiin liittyy suuria epävarmuuksia, laadittiin analyysin pohjalta Lahden kaupungin tulevaisuusskenaariot. Ne ovat kuvauksia nykyhetkestä avautuvista, mahdollisista tulevaisuuden kehityspoluista. Toimintaympäristön muutos (kuva 4) asettaa Lahden kehittämiselle huomattavia haasteita seuraavalla vuosikymmenellä, mutta avaa Miten aiemmat strategiset valinnat toimivat erilaisissa tulevaisuuden vaihtoehdoissa? Säilytetäänkö aiemmin valittu visio ja siihen liittyvät päämäärät? Mitä valintoja Lahden pitäisi tai on mahdollista tehdä? Ovatko eri valinnoista johdetut toimenpiteet oikeita ja riittäviä? Miten strategiaa pitäisi muuttaa? Strategiatyöskentelyssä keskeisesti esiin nousseet teemat ja kehittämisen painopisteet on esitetty kuvassa 5.

9 B Strategiatyö

10 B Strategiatyö 2013 Strategiaprosessi Toimialojen strategia ja kehysvalmistelu Strategian käsittely valtuustossa Strategian käsittely kaupunginhallituksessa Virkamiesvalmistelu Strategian arviointi Virkamiesvalmistelu Toimintaympäristöja nykytila -analyysi Skenaariot Virkamiesvalmistelu Toimialojen strategia- ja kehysvalmistelu Valtuuston seminaari Virkamiesvalmistelu Virkamiesvalmistelu Virkamiesvalmistelu Valtuusto Valtuuston seminaari Kaupunginhallituksen seminaari Valtuuston seminaari Kuva 3.

11 B Strategiatyö 2013 Toimintaympäristön muutos otsikot Lahden kaupungin toimintaympäristöanalyysi 2013 Valtio-kuntasuhteen Pääoma ja tuotanto Väestön, erityisesti nuor- Perinteisen työelämän Ilmastonmuutos Tekninen kehitys kehitys keskittyvät kansallinen ten ja työikäisen väestön, murros muuttaa työtapoja ja ja kansainvälinen kilpailu sekä maahanmuuton Makean veden pula palveluprosesseja Pitkällä tähtäimellä kiristyy keskittyminen suurille Kuntalaisten pahenee globaalisti samalla riippuvuus valtio vetäytyy kaupunkiseuduille jatkuu palvelutarpeet ja -toiveet sähköisistä järjestelmistä rahoitusvastuusta ja ohjaa Talouden taantuma eriytyvät Resurssitehokkuudesta ja niihin riskit liittyvät kuntia normien avulla. hidastaa Suomen Asumisen hinta tulee kilpailuetu kasvavat talouskasvua ainakin nousee kehitystä Valtio jatkaa lähivuosina rajoittavaksi tekijäksi Globaalit CleanTech kuntauudistusta pääkaupunkiseudulla markkinat kasvavat Kiinan taloudellinen Yksi kansallisen merkitys kasvaa mutta Asuin- ja Maakaasun hinta putoaa innovaatiopolitiikan riskejäkin on kaupunkiympäristön (USA/Globaali) kolmesta laadun ja turvallisuuden painopistealueesta on ympäristöliiketoiminta. Pietarin merkitys yhtenä Itämeren keskuksena merkitys korostuu ihmisten valitessa 11 Sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaa asuinpaikkansa Ikääntyneiden määrä palvelurakenteen muutos ja palvelutarve kasvaa nopeasti. Ihmisten halukkuus osallistua kunnalliseen Pitkällä aikavälillä kuntien päätöksentekoon vähe- kilpailu osaavasta nee. Identiteetti rakentuu työvoimasta kiristyy enemmänkin elämäntyylien ja kuluttamisen kautta. Väestön segregaatio voimistuu EU:n kehitykseen liittyy epävarmuuksia Kuva 4.

12 Kestävä yhdyskuntarakenne Ympäristökaupunki, joka näkyy asukkaiden arjessa Osallistuvasuunnittelu Joukkoliikenne Pyöräily Urbaanit kesannot Lahden scenet SummerUP & blockparty Keskustan kehittäminen Tapahtumat Kävelykeskusta Lapset, nuoret, nuoret aikuiset Vetovoimapalvelut Leikkipaikat Uusi versio talviurheilukaupungista Lapset ja nuoret B Strategiatyö 2013 Lapsiystävällinen kaupunki Terveydenhuolto Syrjäytymisen ehkäisy Palveluiden saavutettavuus Asiakaslähtöisyys Suuremmat toimintayksiköt Ennaltaehkäisy Sähköiset palvelut Matalan kynnyksen palvelut Tehokas palvelujärjestelmä Toimintaorganisaation arviointi Monituottajamallin edistäminen Tuottavuus Palvelukonseptista käytäntöön Omistajaohjaus Työhyvinvointi 12 Vihreys Sopeutuminen ilmastonmuutokseen CO2-50% Cleantech Julkiset hankinnat Ympäristökaupunki Edelläkävijä alueet Käytäntölähtöiset innovaatiot, kokeileminen, demonstraatiot Vahva edunvalvonta T&K toiminta Ympäristöja muotoiluosaaminen Vahva elinkeinopolitiikka Työikäinen väestön houkutteleminen Made in Green- City Yritysmyönteisyys Yhteinen työmarkkina Kaupunkimarkkinointi Työpaikkojen luominen Yhteisöt Matkailu Invest-in toiminta Metropoli HSL lippuyhteistyö Venäjä Vanhusten palvelut Strategiatyössä 2013 keskeisesti esiin nousseet teemat Johtamisen kehittämien Voittamisen ja tekemisen kulttuuri Strategien osaaminen ja kyvykkyys Kuva 5.

13 B Strategiatyö 2013 Kasvusopimus ja INKA -ohjelma Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikka Kaupungin kehittäminen (strategia) Kasvusopimus ja INKA Kuva Strategiatyön kanssa samanaikaisesti on valmisteltu useampaa kaupungin strategian tärkeimpiin kehittämisteemoihin liittyvää kokonaisuutta. Keskeisimmät ovat olleet Lahden seudun kuntien yhteisen elinkeinoyhtiön perustaminen sekä Lahden kaupunkiseudun ja valtion välistä kasvusopimusta ja Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) ohjelmaa koskevien esityksien valmistelu. 2. Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tavoitteina merkittävät kasvuhyppäykset, uudistuminen ja kansainvälistyminen kestävällä tavalla 3. Synnytetään isoja strategisia kehittämiskokonaisuuksia kaupunkiseutujen ja valtion kumppanuudella. Kasvusopimukset ovat valtion, suurimpien kaupunkiseutujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueellisten elinkeinoyhtiöiden välisiä sopimuksia kehittämisen painopisteistä ja toimenpiteistä: 1. Vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Innovatiiviset kaupunkiseudut ohjelman ( ) tavoitteena on vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien ja huippuluokan yritystoiminnan syntymistä Suomeen. Lahden kaupungin kehittämisen kannalta keskeistä on strategian, kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan sekä kasvusopimuksen ja INKA -ohjelman sulautuminen niin että ne muodostavat toisiaan vahvistavan kokonaisuuden (kuva 6).

14 C Strategian rakenne 14 Visio ilmaisee tulevaisuuden tahtotilan, jota kohti kaupunkia kehitetään. Vision tulee olla kunnianhimoinen, haastava ja haluttava. Sen tavoitteleminen pakottaa venymään ja tekemään valintoja. Lahden kaupungin visioon liittyy viisi kriittistä mittaria, jotka tarkentavat asetettuja tavoitteita ja joiden avulla voidaan arvioida kaupungin kehitystä. Strategian näkökulmat tasapainottavat strategiaa niin ettei mikään yksittäinen teema ei korostu liikaa ja erilaiset haasteet on huomioitu riittävän kattavasti. Lahden kaupungin strategiaa on tarkasteltu kolmen eri näkökulman pohjalta: Yhdyskunta ja elinvoima: Mitkä ovat ne keinot joilla kehitetään pitkäjänteisesti kaupungin elinvoimaisuutta? Asukas: Miten kaupunki näyttäytyy asukkaille ja yhteisöille sekä tyydyttää niiden tarpeita ja odotuksia? Kaupunkikonserni: Miten kehitetään organisaatiota? Miten hyödynnetään taloudellisia resursseja? Miten kehitetään johtamista ja henkilöstöä? Strategiset päämäärät ovat visiota täydentäviä pitkän aikavälin tavoitteita. Ne kertovat mitä visiolla tarkoitetaan, minkä halutaan muuttuvan ja mihin suuntaan kehitystä ohjataan. Visio ja strategiset päämäärät kuvaavat yhdessä millainen Lahti on vuonna 2025, kun strategia on toteutunut. Lahden kaupungin strategiassa on kuusi strategista päämäärää, joista kolme ensimmäistä liittyy suoraan strategian näkökulmiin ja kolme jälkimmäistä läpäisee kaikki strategian näkökulmat. Menestystekijät ovat toimintaa, jossa kaupungin täytyy onnistua päämäärien ja vision saavuttamiseksi.

15 C Strategian rakenne 15

16 D Lahden kaupungin strategia Kaupungin toiminnan läpäisevä ympäristölähtöinen ja resurssitehokas kehittäminen yhdistyy strategiassa vahvaan ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä elinkeinoelämän ja käytäntölähtöisen innovaatioympäristön kehittämiseen (Ympäristökaupunki kehittämisympäristönä, kuva 7). Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen hankkeet - erityisesti uudet kaupunkialueet - hyödynnetään uusien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämis- ja demonstraatioympäristöinä. Yhdessä innovaatiomyönteisten julkisten hankintojen kanssa ne tukevat ympäristöosaamista ja teollista muotoilua hyödyntävien alojen kasvua. Keskeisessä asemassa strategiassa on lapsiystävällinen kaupunkikehitys. Tämä tarkoittaa panostusta päivähoitoon, neuvoloihin ja peruskouluihin sekä lasten huomioimista mm. kaupunkiympäristön suunnittelussa. Valtuustokaudella kiinnitetään huomiota erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseen ja yhteisöllisyyteen. Lahden kaupungin velan nykyinen kasvuvauhti on pidemmällä aikavälillä kestämätön. Samanaikaisesti, kun on huolehdittava vero- ja muita tuloja tuovan kasvun jatkumisesta, on määrätietoisesti rajoitettava kaupungin menojen kasvua. Organisaatiota, palveluverkkoa ja palveluiden tuotantotapoja on ennakkoluulottomasti uudistettava, toimintayksiköitä on yhdistettävä ja tuottavuutta parannettava koko konsernissa. Tärkeätä on keskittyä kaupungin ydintehtäviin, lisätä ennaltaehkäisevää palvelua ja kuntalaisten omavastuuta. On varauduttava palveluiden uudenlaiseen järjestämiseen ja joiltakin osin myös laatutason laskuun tai karsimiseen Organisaation ja palveluiden uudistaminen parantaa koko konsernin toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Asukkaiden kannalta keskeisten palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja saatavissa. Samalla kaupunki tarjoaa asukkaille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua käyttämiensä palveluiden ja oman elinympäristönsä suunnitteluun. Osaava ja motivoitunut henkilöstö parantaa kaupungin toimintaa. Kaupunki suuntaa voimavaroja johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen ja tarjoaa kiinnostavan työympäristön ja mahdollisuuksia työntekijöille edetä työurallaan.

17 D Lahden kaupungin strategia Näkyvä ja positiivinen imago Kävelykeskusta Vihreys ja luonnon läheisyys Cleantech CO2-50% Viihtyisä ja houkutteleva elinympäristö Kuntalaisten hyvinvointi Osallistuvat asukkaat Teollinen muotoilu Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Joukko- ja kevytliikenne Elinkeinotoiminta 17 Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta T&K toiminta Uudet asuin- ja työpaikka-alueet Julkiset hankinnat Teollisen muotoilun ekosysteemi Kestävä yhdyskunta -rakenne Lapsiystävällisyys Ympäristötehokas rakentaminen CleanTech: kokeileminen, demonstraatio ja kaupallistaminen Niemen osaamiskeskittymä Yritysystävällisyys Kuva 7.

18 D Lahden kaupungin strategia Visio 2025 Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki 18 Väestön nettomuutos Lahden kasvihuonekaasupäästöt Nettotyöpaikkakasvu Kaupungin tulostavoite (suhteessa asukaslukuun): % (CO2et.) +1%/v Työikäisen väestön (20-64v) nettomuutos +0,3%/v 2016 mennessä työpaikkaa/vuosi 2016 mennessä + 10 m v m v m v. 2016

19 D Lahden kaupungin strategia Yhdyskunta ja elinvoima Asukas Kaupunkikonserni A Lahti on kasvava ja kilpailukykyinen B Kaupunki turvaa edellytykset asukkaiden hyvinvoinnille C Kaupunkikonserni on uudistumisky kyinen, tehokas ja toimii ympäristölähtöisesti A1 Kehitetään Lahden kaupunkiseutua kansainvälisesti merkittävänä, ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan erikoistuneena innovaatioja elinkeinokeskittymänä B1 Kehitetään tehokas ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä B2 Palveluissa lisätään asukkaan omaa vastuuta ja omatoimisuutta C1 Toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa C2 Kehitetään suunnitelmallisesti johtamisosaamista D Kaupungin talous on tasapainossa pitkällä aikavälillä A2 Tuetaan yritysten perustamista ja kasvua sekä sijoittumista Lahden kaupunkiseudulle A3 Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuuri- ja urheilupalveluita ja tapahtumia sekä niihin liittyvää yritystoimintaa B3 Ehkäistään syrjäytymistä ja huonoosaisuuden kasautumista sekä tuetaan suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä C3 Parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin houkuttelevuutta työnantajana 19 A4 Tiivistetään yhteistyötä metropolin ydinalueen ja Lahden kaupunkiseudun kuntien kanssa A5 Vahvistetaan keskusta-alueen vetovoimaa ja tehdään elinvoimaa kasvattavia investointeja B4 Otetaan käyttöön uusia osallistumistapoja sekä kannustetaan asukkaita osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja ympäristönsä kehittämiseen B5 Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki E Lahti houkuttelee erityisesti työikäistä väestöä ja lapsiperheitä A6 Vahvistetaan kaupungin viestintää, kaupunkimarkkinointia ja maineen hallintaa A7 Kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta sekä toteutetaan erinomainen julkisen ja kevyenliikenteen järjestelmä A8 Konserni edistää ekologisen, resurssitehokkaan rakennetun ympäristön sekä siihen liittyvien edelläkävijäalueiden ja -kohteiden syntymistä B6 Konserni tukee ja auttaa asukkaita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja C4 Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmastoja ympäristövaikutusten pienentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä resurssitehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa F Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä ja kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki

20 E Tuloskortit 20 Ratkaisevat menestystekijät sekä niihin liittyvät arviointikriteerit tai mittarit on yhdistetty tuloskorteiksi. Joihinkin menestystekijöihin liittyy täsmennys, jossa on kuvattu tarkemmin sisältöä ja siihen liittyviä strategisia päätöksiä tai toiminnan painotusta. Osalle arviointikriteereistä ja mittareista on määritetty tavoitetasot, joilla ilmaistaan tarkemmin kuinka suurta muutosta strategialla tavoitellaan.

21 E Tuloskortit 21

22 E Tuloskortit Yhdyskunta ja elinvoima Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet 22 A1 Kehitetään Lahden kaupunkiseutua kansainvälisesti merkittävänä, ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan erikoistuneena innovaatio- ja elinkeinokeskittymänä Konsernin suuret investointi-, kehittämis- ja aluerakentamiskohteet sekä julkisia hankintoja ja tontinluovutusehtoja hyödynnetään uusien cleantech- ja muotoiluratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämisen, pilotoinnin ja kaupallistamisen tukena Vahvistetaan teollisen muotoilun ekosysteemiä Lahden yliopistokampusta ja ammattikorkeakoulua profiloidaan ympäristö-, muotoiluja innovaatio-osaamisen ympärille A2 Tuetaan yritysten perustamista ja kasvua sekä sijoittumista Lahden kaupunkiseudulle Cleantech -yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys (Ladec indikaattoriyritykset) Muotoilu- ja muotoilua hyödyntävien yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys (Ladec indikaattoriyritykset) Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalli, joka mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen, pilotoinnin ja demonstroinnin kaupunkiympäristössä Laaditaan ja otetaan käyttöön strateginen hankintaohjelma Innovatiiviset kaupunkiseudut ohjelman toteutuminen* Kasvuyritysten osuus yrityskannasta Innovoivien yritysten osuus Yritysmyönteisyysselvitys Yritysten tarpeisiin sopivan työvoiman saatavuus A3 Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuuri- ja urheilupalveluita ja tapahtumia sekä niihin liittyvää yritystoimintaa. Pääpaino on lapsissa, nuorissa ja nuorissa aikuisissa sekä suurissa liikuntaja urheilutapahtumissa Kulttuuripalveluiden ja tapahtumien käyttäjä-/kävijämäärät Matkailun ja tapahtumien välitön työllistävä vaikutus Tapahtumayksikön toiminnan vakiinnuttaminen Konsernin toimenpiteet tapahtumatoiminnan ja vetovoimapalveluiden kehittämiseksi A4 Tiivistetään yhteistyötä metropolin ydinalueen ja Lahden kaupunkiseudun kuntien kanssa. Pääpaino on elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa, maankäytössä, tutkimuksessa ja edunvalvonnassa, liikennejärjestelmässä sekä palveluissa Liittyminen HSL lippujärjestelmään Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen kasvusopimuksen solmiminen ja toteutuminen*

23 E Tuloskortit A5 Vahvistetaan keskusta-alueen vetovoimaa ja tehdään elinvoimaa kasvattavia investointeja Toteutetaan laaja kävelykeskusta Liikennejärjestelyissä etusijalla ovat jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne Ympäristökaupunki ja muotoilu näkyvät rakentamisessa ja katutilassa Toteutetaan keskustaan pyöräilyn laatukäytävät Elävä kaupunkikeskusta(ekk) - yhdistyksen vertailumittaristo Toimenpiteet keskusta-alueen vetovoiman vahvistamiseksi, erityisesti: Laaditaan keskustan toiminnallinen visio 2013 sekä yleissuunnitelma 2014 Joukkoliikenteen uudet reitit käytössä kesällä 2014 Aleksin kävely- ja joukkoliikennepainotteisuus v Matkakeskuksen kaukoliikenneterminaali valmis v A6 Vahvistetaan kaupungin viestintää, kaupunkimarkkinointia ja maineen hallintaa Kuntien imagotutkimus Työhyvinvointikysely (sisäisen tiedottamisen osio) A7 Kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta sekä erinomainen julkisen ja kevyenliikenteen järjestelmä Jalankulku-, jalankulun reuna- ja joukkoliikenne vyöhykkeellä asuvan väestön osuus Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvu: linja-autoliikenteen osuus kaksinkertaistuu (5 % -> 10 %), pyöräilyn määrä kasvaa vahvasti (13 % -> 20 %) vuoden 2009 tasosta vuoteen 2016 mennessä Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta: paranee (KAPA) Joukkoliikenteen kilpailutuksen toteuttaminen perustuen osin biokaasun käyttöön sekä mahdollistaen muut teknologiapilotit osana 2014 alkavaa sopimuskautta 23 A8) Konserni edistää ekologisen, resurssitehokkaan rakennetun ympäristön sekä siihen liittyvien edelläkävijäalueiden ja -kohteiden syntymistä Ranta-kartanon, Niemen ja aseman alueet toteutetaan ekologisen ja resurssitehokkaan rakennetun ympäristön pilottialueina Vahvistetaan ja kehitetään rakennusvalvontaa ja tilakeskusta ekologisen ja resurssitehokkaan uudis- ja korjausrakentamisen asiantuntijaorganisaatioina Pilottialueiden ja muiden edelläkävijäkohteiden toteuma Matala-/nollaenergiarakentamisen osuus koko alueen uudisrakentamisesta: 100 % 2020 mennessä. Toimenpiteet materiaali-/energiatehokkaan ja ekologisen rakennetun ympäristön synnyttämiseksi. Toimenpiteet uusiutuvien ja bioenergialähteiden käytön lisäämiseksi

24 E Tuloskortit Asukas Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet B1 Kehitetään tehokas ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä Periaatteet: Toimialarajat ylittävä toimintamalli ja lähipalvelut turvaava palveluverkkosuunnitelma Suurempien toimintayksiköiden ja yhteispalvelupisteiden muodostaminen Palveluiden helppo saavutettavuus Monituottajamallin kehittäminen Toimenpiteet palvelujärjestelmän tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi 2013 laadittava palveluindeksi (keskeiset palvelut kattava yhdistelmämittari, joka sisältää asiakkaiden arviot ja prosessimittarit) Hoitotakuun toteutuminen palveluissa 24 B2 Palveluissa lisätään asukkaan omaa vastuuta ja omatoimisuutta B3 Ehkäistään syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista sekä tuetaan suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä Painopisteenä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista Uudet sähköiset palvelut ja prosessit Ennaltaehkäisevät ja/tai omavastuuta edistävät toimenpiteet palveluissa Sosiaalitakuun toteutuminen Nuorisotakuun toteutuminen Nuorisotyöttömyysasteen kehitys on parempi kuin 10 suurimmassa kaupungissa keskimäärin ja laskee vähintään 50 % vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2012) Toimenpiteet lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi B4 Otetaan käyttöön uusia osallistumistapoja sekä kannustetaan asukkaita osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja ympäristönsä kehittämiseen Kuntalaisten kokemat vaikuttamisen mahdollisuudet (KAPA, tyytyväisten osuus) Uudet käytännöt ja hankkeet elinympäristön ja palveluiden kehittämiseksi yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa B5 Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki Muuttohalukkuustutkimus Koettu tyytyväisyys päivähoito-, peruskoulu- ja neuvolapalveluihin Lapsiystävällisyyttä lisäävät toimenpiteet B6 Konserni tukee ja auttaa asukkaita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja Toteutetut toimenpiteet

25 E Tuloskortit Kaupunkikonserni Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet C1 Toiminnan tuottavuutta ja laatua parannetaan koko organisaatiossa TA kirjaan sisällytettävät tuottavuus- ja laatumittarit laadittu kaikkiin tulosyksiköihin ja vastuualueille 2014 loppuun mennessä Kumulatiivinen, vuosittainen tuottavuustavoite 2% C2 Kehitetään suunnitelmallisesti johtamisosaamista Esimiesten 360 asteen arviointi: Strategisen ajattelun ja ihmisten johtamisen osaalueiden tulokset ovat vähintään 5 kaikissa tulos/vastuuyksiköissä 2014 C3 Parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin houkuttelevuutta työnantajana Panostaminen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen Työuralla etenemisen tukeminen Arvio lähiesimiesten toiminnasta on kaikissa yksiköissä vähintään 3.9 vuonna 2015 (työhyvinvointikysely) Sairauspoissaolot: vähenevät ,5 päivää/vuosi (koko henkilöstön sairaspäiviä/hlö) Koettu työhyvinvointi on kaikissa yksiköissä vähintään 3.9 vuonna 2015 (työhyvinvointikysely) 25 C4 Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmasto- ja ympäristövaikutuksien pienentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä resurssitehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa Kaikki konsernin uudisrakentaminen toteutetaan matala- tai nollaenergia ratkaisuina. Samaa periaatetta sovelletaan mahdollisimman laajasti myös korjausrakentamisessa. Kestävä omaisuudenhoito Konsernin yhteinen ympäristö- ja ilmastojohtaminen Matala- ja nollaenergiarakentamisen osuus konsernin uudisrakentamisesta sekä energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamiskohteissa Kaupungin julkisten rakennuksien kokonaisenergian kulutus: Pienenee vähintään 15 % Ympäristö- ja ilmastovaikutuksien 100 % hankintamenettelyistä vuoteen 2017 mennessä. Korjausvelan määrä Konsernin kestävän energiankäytön (tuotanto ja kulutus) ohjelma 2013

26 F Strategian arviointi ja päivittäminen kaudella Strategia arvioidaan ja päivitetään seuraavan kerran valtuustokauden puolivälissä. Mikäli kaupungin toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, voidaan strategiaa tarvittaessa arvioida ja päivittää aiemminkin. Strategiaa arvioidaan laajemmin valtuustokauden päättyessä vuonna Keskeisiä arviointikeinoja ovat menes- tystekijöihin liittyvät mittarit tai arviointikriteerit sekä toimialojen, taseyksiköiden ja keskeisten konserniyhtiöiden tekemät itsearvioinnit. Valtuustokauden lopuksi tehtävää laajaa arviointia täydentävät mm. hyvinvointi- ja ympäristökertomukset sekä muut selvitykset.

27 F Strategian arviointi ja päivittäminen kaudella

28

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot