Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013"

Transkriptio

1 2025 Lahden kaupungin strategia Copyright 2013

2 2 A Strategia johtamisvälineenä 4 B Strategiatyö C Strategian rakenne 14 D 16 E Tuloskortit 20 F Strategian arviointi ja päivittäminen 26

3 3

4 A Strategia johtamisvälineenä 4 Strategia on kaupunginvaltuuston hyväksymä, kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Se on kaupunkikonsernin keskeinen johtamisen väline, yhteinen tahdonilmaisu tavoiteltavasta tulevaisuudesta, muutoksesta, uudistumisesta ja kehittymisestä. Strategia sitoo yksittäiset päätökset ja toimenpiteet osaksi pitkän aikavälin kehittämistä. Lahden kaupungin strategiassa määritellään kaupungin vuoteen 2025 ulottuva visio sekä sitä tarkentavat strategiset päämäärät. Visiosta ja päämääristä on johdettu menestystekijöitä eli asioita, joissa kaupungin on onnistuttava, saavuttaakseen tavoitteensa (kuva 1). keskeiset tavoitteet sisällytetään vuosittain hyväksyttävään talousarvioon sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi (kuva 2). Lahden kaupungilla on vain yksi strategia. Erilaiset strategiaa täydentävät politiikat, toimintaohjelmat tai strategialuonteiset suunnitelmat tulee kytkeä kaupungin strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Samalla niille tulee määritellä voimassaoloaika, jonka jälkeen ne päivitetään. Strategiaa toteutetaan lisäksi erilaisilla ohjelmilla ja hankkeilla, jotka tukevat kaupungin strategian tai toimialojen strategiatulkintojen tavoitteita. Strategiassa tehtyjä linjauksia noudatetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Strategia viedään käytäntöön ensisijaisesti toimialojen ja taseyksiköiden tekemien tulkintojen kautta. Strategiatulkinnat konkretisoituvat talouden suunnittelussa ja Kaupungin konserniyhtiöiltä ja läheisyhteisöiltä edellytetään kaupungin strategisten tavoitteiden edistämistä ja kaupungin intressien mukaista toimintaa. Strategian toteutuminen edellyttää, että valtuusto yksittäisissäkin päätöksissään nojaa tiukasti strategiakokonaisuuteen.

5 A Strategia johtamisvälineenä Kun kaikkea ei voi saada, niin mikä on tärkeintä? 1. Nykytila ja toimintaympäristö 3. Toimenpiteet 2. Visio Minne halutaan mennä? 5 Kuva 1.

6 A Strategia johtamisvälineenä Valtuustosopimus Kaupungin strategia Konserni- ja läheisyhteisöjen strategiat Strategiantulkinnat 6 Tarkentavat politiikat tai strategialuotoiset ohjemat Talousarvio Konserni- ja läheisyhteisöjen sitovat tavoitteet Hankkeet ja ohjelmat Toiminta Kuva 2.

7 A Strategia johtamisvälineenä 7

8 B Strategiatyö Strategiatyön lähtökohtana ovat olleet valtuustokaudella tehdyt suuret linjaukset. Lahden kaupunki asetti visiokseen Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki. Tavoite oli hyvin kunnianhimoinen ja erkani merkittävästi kaupungin aiemmasta kehityspolusta. Strategian aikajänne ulotettiin usean valtuustokauden yli, vuoteen 2025, ja siinä keskityttiin Lahden nostamiseen yhdeksi Suomen suurista kasvualueista, jolla on kaupunkien joukossa erottuva profiili. samalla mahdollisuuksia kehittää elinvoimaa ja hakea vahvempaa asemaa Suomen suurten kaupunkien joukossa (Ks. Lahden kaupungin toimintaympäristöanalyysi 2013, nykytila-analyysi 2013, Lahden kaupungin skenaariot 2013) Strategiatyössä kaupunginvaltuusto ja virkamiehet arvioivat toimintaympäristön muutoksen ja skenaarioiden vaikutuksia Lahteen: Strategiaprosessi 2013 (kuva 3) koostui laaja-alaisesta valtuustotyöskentelystä ja virkamiesvalmistelusta. Se käynnistyi syksyllä 2012 strategiakauden arvioinnilla sekä toimintaympäristö- ja nykytilaanalyyseillä. Koska useisiin toimintaympäristöanalyysin muuttujiin liittyy suuria epävarmuuksia, laadittiin analyysin pohjalta Lahden kaupungin tulevaisuusskenaariot. Ne ovat kuvauksia nykyhetkestä avautuvista, mahdollisista tulevaisuuden kehityspoluista. Toimintaympäristön muutos (kuva 4) asettaa Lahden kehittämiselle huomattavia haasteita seuraavalla vuosikymmenellä, mutta avaa Miten aiemmat strategiset valinnat toimivat erilaisissa tulevaisuuden vaihtoehdoissa? Säilytetäänkö aiemmin valittu visio ja siihen liittyvät päämäärät? Mitä valintoja Lahden pitäisi tai on mahdollista tehdä? Ovatko eri valinnoista johdetut toimenpiteet oikeita ja riittäviä? Miten strategiaa pitäisi muuttaa? Strategiatyöskentelyssä keskeisesti esiin nousseet teemat ja kehittämisen painopisteet on esitetty kuvassa 5.

9 B Strategiatyö

10 B Strategiatyö 2013 Strategiaprosessi Toimialojen strategia ja kehysvalmistelu Strategian käsittely valtuustossa Strategian käsittely kaupunginhallituksessa Virkamiesvalmistelu Strategian arviointi Virkamiesvalmistelu Toimintaympäristöja nykytila -analyysi Skenaariot Virkamiesvalmistelu Toimialojen strategia- ja kehysvalmistelu Valtuuston seminaari Virkamiesvalmistelu Virkamiesvalmistelu Virkamiesvalmistelu Valtuusto Valtuuston seminaari Kaupunginhallituksen seminaari Valtuuston seminaari Kuva 3.

11 B Strategiatyö 2013 Toimintaympäristön muutos otsikot Lahden kaupungin toimintaympäristöanalyysi 2013 Valtio-kuntasuhteen Pääoma ja tuotanto Väestön, erityisesti nuor- Perinteisen työelämän Ilmastonmuutos Tekninen kehitys kehitys keskittyvät kansallinen ten ja työikäisen väestön, murros muuttaa työtapoja ja ja kansainvälinen kilpailu sekä maahanmuuton Makean veden pula palveluprosesseja Pitkällä tähtäimellä kiristyy keskittyminen suurille Kuntalaisten pahenee globaalisti samalla riippuvuus valtio vetäytyy kaupunkiseuduille jatkuu palvelutarpeet ja -toiveet sähköisistä järjestelmistä rahoitusvastuusta ja ohjaa Talouden taantuma eriytyvät Resurssitehokkuudesta ja niihin riskit liittyvät kuntia normien avulla. hidastaa Suomen Asumisen hinta tulee kilpailuetu kasvavat talouskasvua ainakin nousee kehitystä Valtio jatkaa lähivuosina rajoittavaksi tekijäksi Globaalit CleanTech kuntauudistusta pääkaupunkiseudulla markkinat kasvavat Kiinan taloudellinen Yksi kansallisen merkitys kasvaa mutta Asuin- ja Maakaasun hinta putoaa innovaatiopolitiikan riskejäkin on kaupunkiympäristön (USA/Globaali) kolmesta laadun ja turvallisuuden painopistealueesta on ympäristöliiketoiminta. Pietarin merkitys yhtenä Itämeren keskuksena merkitys korostuu ihmisten valitessa 11 Sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaa asuinpaikkansa Ikääntyneiden määrä palvelurakenteen muutos ja palvelutarve kasvaa nopeasti. Ihmisten halukkuus osallistua kunnalliseen Pitkällä aikavälillä kuntien päätöksentekoon vähe- kilpailu osaavasta nee. Identiteetti rakentuu työvoimasta kiristyy enemmänkin elämäntyylien ja kuluttamisen kautta. Väestön segregaatio voimistuu EU:n kehitykseen liittyy epävarmuuksia Kuva 4.

12 Kestävä yhdyskuntarakenne Ympäristökaupunki, joka näkyy asukkaiden arjessa Osallistuvasuunnittelu Joukkoliikenne Pyöräily Urbaanit kesannot Lahden scenet SummerUP & blockparty Keskustan kehittäminen Tapahtumat Kävelykeskusta Lapset, nuoret, nuoret aikuiset Vetovoimapalvelut Leikkipaikat Uusi versio talviurheilukaupungista Lapset ja nuoret B Strategiatyö 2013 Lapsiystävällinen kaupunki Terveydenhuolto Syrjäytymisen ehkäisy Palveluiden saavutettavuus Asiakaslähtöisyys Suuremmat toimintayksiköt Ennaltaehkäisy Sähköiset palvelut Matalan kynnyksen palvelut Tehokas palvelujärjestelmä Toimintaorganisaation arviointi Monituottajamallin edistäminen Tuottavuus Palvelukonseptista käytäntöön Omistajaohjaus Työhyvinvointi 12 Vihreys Sopeutuminen ilmastonmuutokseen CO2-50% Cleantech Julkiset hankinnat Ympäristökaupunki Edelläkävijä alueet Käytäntölähtöiset innovaatiot, kokeileminen, demonstraatiot Vahva edunvalvonta T&K toiminta Ympäristöja muotoiluosaaminen Vahva elinkeinopolitiikka Työikäinen väestön houkutteleminen Made in Green- City Yritysmyönteisyys Yhteinen työmarkkina Kaupunkimarkkinointi Työpaikkojen luominen Yhteisöt Matkailu Invest-in toiminta Metropoli HSL lippuyhteistyö Venäjä Vanhusten palvelut Strategiatyössä 2013 keskeisesti esiin nousseet teemat Johtamisen kehittämien Voittamisen ja tekemisen kulttuuri Strategien osaaminen ja kyvykkyys Kuva 5.

13 B Strategiatyö 2013 Kasvusopimus ja INKA -ohjelma Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikka Kaupungin kehittäminen (strategia) Kasvusopimus ja INKA Kuva Strategiatyön kanssa samanaikaisesti on valmisteltu useampaa kaupungin strategian tärkeimpiin kehittämisteemoihin liittyvää kokonaisuutta. Keskeisimmät ovat olleet Lahden seudun kuntien yhteisen elinkeinoyhtiön perustaminen sekä Lahden kaupunkiseudun ja valtion välistä kasvusopimusta ja Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) ohjelmaa koskevien esityksien valmistelu. 2. Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tavoitteina merkittävät kasvuhyppäykset, uudistuminen ja kansainvälistyminen kestävällä tavalla 3. Synnytetään isoja strategisia kehittämiskokonaisuuksia kaupunkiseutujen ja valtion kumppanuudella. Kasvusopimukset ovat valtion, suurimpien kaupunkiseutujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueellisten elinkeinoyhtiöiden välisiä sopimuksia kehittämisen painopisteistä ja toimenpiteistä: 1. Vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Innovatiiviset kaupunkiseudut ohjelman ( ) tavoitteena on vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien ja huippuluokan yritystoiminnan syntymistä Suomeen. Lahden kaupungin kehittämisen kannalta keskeistä on strategian, kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan sekä kasvusopimuksen ja INKA -ohjelman sulautuminen niin että ne muodostavat toisiaan vahvistavan kokonaisuuden (kuva 6).

14 C Strategian rakenne 14 Visio ilmaisee tulevaisuuden tahtotilan, jota kohti kaupunkia kehitetään. Vision tulee olla kunnianhimoinen, haastava ja haluttava. Sen tavoitteleminen pakottaa venymään ja tekemään valintoja. Lahden kaupungin visioon liittyy viisi kriittistä mittaria, jotka tarkentavat asetettuja tavoitteita ja joiden avulla voidaan arvioida kaupungin kehitystä. Strategian näkökulmat tasapainottavat strategiaa niin ettei mikään yksittäinen teema ei korostu liikaa ja erilaiset haasteet on huomioitu riittävän kattavasti. Lahden kaupungin strategiaa on tarkasteltu kolmen eri näkökulman pohjalta: Yhdyskunta ja elinvoima: Mitkä ovat ne keinot joilla kehitetään pitkäjänteisesti kaupungin elinvoimaisuutta? Asukas: Miten kaupunki näyttäytyy asukkaille ja yhteisöille sekä tyydyttää niiden tarpeita ja odotuksia? Kaupunkikonserni: Miten kehitetään organisaatiota? Miten hyödynnetään taloudellisia resursseja? Miten kehitetään johtamista ja henkilöstöä? Strategiset päämäärät ovat visiota täydentäviä pitkän aikavälin tavoitteita. Ne kertovat mitä visiolla tarkoitetaan, minkä halutaan muuttuvan ja mihin suuntaan kehitystä ohjataan. Visio ja strategiset päämäärät kuvaavat yhdessä millainen Lahti on vuonna 2025, kun strategia on toteutunut. Lahden kaupungin strategiassa on kuusi strategista päämäärää, joista kolme ensimmäistä liittyy suoraan strategian näkökulmiin ja kolme jälkimmäistä läpäisee kaikki strategian näkökulmat. Menestystekijät ovat toimintaa, jossa kaupungin täytyy onnistua päämäärien ja vision saavuttamiseksi.

15 C Strategian rakenne 15

16 D Lahden kaupungin strategia Kaupungin toiminnan läpäisevä ympäristölähtöinen ja resurssitehokas kehittäminen yhdistyy strategiassa vahvaan ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä elinkeinoelämän ja käytäntölähtöisen innovaatioympäristön kehittämiseen (Ympäristökaupunki kehittämisympäristönä, kuva 7). Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen hankkeet - erityisesti uudet kaupunkialueet - hyödynnetään uusien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämis- ja demonstraatioympäristöinä. Yhdessä innovaatiomyönteisten julkisten hankintojen kanssa ne tukevat ympäristöosaamista ja teollista muotoilua hyödyntävien alojen kasvua. Keskeisessä asemassa strategiassa on lapsiystävällinen kaupunkikehitys. Tämä tarkoittaa panostusta päivähoitoon, neuvoloihin ja peruskouluihin sekä lasten huomioimista mm. kaupunkiympäristön suunnittelussa. Valtuustokaudella kiinnitetään huomiota erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseen ja yhteisöllisyyteen. Lahden kaupungin velan nykyinen kasvuvauhti on pidemmällä aikavälillä kestämätön. Samanaikaisesti, kun on huolehdittava vero- ja muita tuloja tuovan kasvun jatkumisesta, on määrätietoisesti rajoitettava kaupungin menojen kasvua. Organisaatiota, palveluverkkoa ja palveluiden tuotantotapoja on ennakkoluulottomasti uudistettava, toimintayksiköitä on yhdistettävä ja tuottavuutta parannettava koko konsernissa. Tärkeätä on keskittyä kaupungin ydintehtäviin, lisätä ennaltaehkäisevää palvelua ja kuntalaisten omavastuuta. On varauduttava palveluiden uudenlaiseen järjestämiseen ja joiltakin osin myös laatutason laskuun tai karsimiseen Organisaation ja palveluiden uudistaminen parantaa koko konsernin toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Asukkaiden kannalta keskeisten palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja saatavissa. Samalla kaupunki tarjoaa asukkaille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua käyttämiensä palveluiden ja oman elinympäristönsä suunnitteluun. Osaava ja motivoitunut henkilöstö parantaa kaupungin toimintaa. Kaupunki suuntaa voimavaroja johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen ja tarjoaa kiinnostavan työympäristön ja mahdollisuuksia työntekijöille edetä työurallaan.

17 D Lahden kaupungin strategia Näkyvä ja positiivinen imago Kävelykeskusta Vihreys ja luonnon läheisyys Cleantech CO2-50% Viihtyisä ja houkutteleva elinympäristö Kuntalaisten hyvinvointi Osallistuvat asukkaat Teollinen muotoilu Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Joukko- ja kevytliikenne Elinkeinotoiminta 17 Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta T&K toiminta Uudet asuin- ja työpaikka-alueet Julkiset hankinnat Teollisen muotoilun ekosysteemi Kestävä yhdyskunta -rakenne Lapsiystävällisyys Ympäristötehokas rakentaminen CleanTech: kokeileminen, demonstraatio ja kaupallistaminen Niemen osaamiskeskittymä Yritysystävällisyys Kuva 7.

18 D Lahden kaupungin strategia Visio 2025 Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki 18 Väestön nettomuutos Lahden kasvihuonekaasupäästöt Nettotyöpaikkakasvu Kaupungin tulostavoite (suhteessa asukaslukuun): % (CO2et.) +1%/v Työikäisen väestön (20-64v) nettomuutos +0,3%/v 2016 mennessä työpaikkaa/vuosi 2016 mennessä + 10 m v m v m v. 2016

19 D Lahden kaupungin strategia Yhdyskunta ja elinvoima Asukas Kaupunkikonserni A Lahti on kasvava ja kilpailukykyinen B Kaupunki turvaa edellytykset asukkaiden hyvinvoinnille C Kaupunkikonserni on uudistumisky kyinen, tehokas ja toimii ympäristölähtöisesti A1 Kehitetään Lahden kaupunkiseutua kansainvälisesti merkittävänä, ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan erikoistuneena innovaatioja elinkeinokeskittymänä B1 Kehitetään tehokas ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä B2 Palveluissa lisätään asukkaan omaa vastuuta ja omatoimisuutta C1 Toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa C2 Kehitetään suunnitelmallisesti johtamisosaamista D Kaupungin talous on tasapainossa pitkällä aikavälillä A2 Tuetaan yritysten perustamista ja kasvua sekä sijoittumista Lahden kaupunkiseudulle A3 Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuuri- ja urheilupalveluita ja tapahtumia sekä niihin liittyvää yritystoimintaa B3 Ehkäistään syrjäytymistä ja huonoosaisuuden kasautumista sekä tuetaan suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä C3 Parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin houkuttelevuutta työnantajana 19 A4 Tiivistetään yhteistyötä metropolin ydinalueen ja Lahden kaupunkiseudun kuntien kanssa A5 Vahvistetaan keskusta-alueen vetovoimaa ja tehdään elinvoimaa kasvattavia investointeja B4 Otetaan käyttöön uusia osallistumistapoja sekä kannustetaan asukkaita osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja ympäristönsä kehittämiseen B5 Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki E Lahti houkuttelee erityisesti työikäistä väestöä ja lapsiperheitä A6 Vahvistetaan kaupungin viestintää, kaupunkimarkkinointia ja maineen hallintaa A7 Kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta sekä toteutetaan erinomainen julkisen ja kevyenliikenteen järjestelmä A8 Konserni edistää ekologisen, resurssitehokkaan rakennetun ympäristön sekä siihen liittyvien edelläkävijäalueiden ja -kohteiden syntymistä B6 Konserni tukee ja auttaa asukkaita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja C4 Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmastoja ympäristövaikutusten pienentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä resurssitehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa F Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä ja kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki

20 E Tuloskortit 20 Ratkaisevat menestystekijät sekä niihin liittyvät arviointikriteerit tai mittarit on yhdistetty tuloskorteiksi. Joihinkin menestystekijöihin liittyy täsmennys, jossa on kuvattu tarkemmin sisältöä ja siihen liittyviä strategisia päätöksiä tai toiminnan painotusta. Osalle arviointikriteereistä ja mittareista on määritetty tavoitetasot, joilla ilmaistaan tarkemmin kuinka suurta muutosta strategialla tavoitellaan.

21 E Tuloskortit 21

22 E Tuloskortit Yhdyskunta ja elinvoima Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet 22 A1 Kehitetään Lahden kaupunkiseutua kansainvälisesti merkittävänä, ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan erikoistuneena innovaatio- ja elinkeinokeskittymänä Konsernin suuret investointi-, kehittämis- ja aluerakentamiskohteet sekä julkisia hankintoja ja tontinluovutusehtoja hyödynnetään uusien cleantech- ja muotoiluratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämisen, pilotoinnin ja kaupallistamisen tukena Vahvistetaan teollisen muotoilun ekosysteemiä Lahden yliopistokampusta ja ammattikorkeakoulua profiloidaan ympäristö-, muotoiluja innovaatio-osaamisen ympärille A2 Tuetaan yritysten perustamista ja kasvua sekä sijoittumista Lahden kaupunkiseudulle Cleantech -yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys (Ladec indikaattoriyritykset) Muotoilu- ja muotoilua hyödyntävien yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys (Ladec indikaattoriyritykset) Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalli, joka mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen, pilotoinnin ja demonstroinnin kaupunkiympäristössä Laaditaan ja otetaan käyttöön strateginen hankintaohjelma Innovatiiviset kaupunkiseudut ohjelman toteutuminen* Kasvuyritysten osuus yrityskannasta Innovoivien yritysten osuus Yritysmyönteisyysselvitys Yritysten tarpeisiin sopivan työvoiman saatavuus A3 Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuuri- ja urheilupalveluita ja tapahtumia sekä niihin liittyvää yritystoimintaa. Pääpaino on lapsissa, nuorissa ja nuorissa aikuisissa sekä suurissa liikuntaja urheilutapahtumissa Kulttuuripalveluiden ja tapahtumien käyttäjä-/kävijämäärät Matkailun ja tapahtumien välitön työllistävä vaikutus Tapahtumayksikön toiminnan vakiinnuttaminen Konsernin toimenpiteet tapahtumatoiminnan ja vetovoimapalveluiden kehittämiseksi A4 Tiivistetään yhteistyötä metropolin ydinalueen ja Lahden kaupunkiseudun kuntien kanssa. Pääpaino on elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa, maankäytössä, tutkimuksessa ja edunvalvonnassa, liikennejärjestelmässä sekä palveluissa Liittyminen HSL lippujärjestelmään Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen kasvusopimuksen solmiminen ja toteutuminen*

23 E Tuloskortit A5 Vahvistetaan keskusta-alueen vetovoimaa ja tehdään elinvoimaa kasvattavia investointeja Toteutetaan laaja kävelykeskusta Liikennejärjestelyissä etusijalla ovat jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne Ympäristökaupunki ja muotoilu näkyvät rakentamisessa ja katutilassa Toteutetaan keskustaan pyöräilyn laatukäytävät Elävä kaupunkikeskusta(ekk) - yhdistyksen vertailumittaristo Toimenpiteet keskusta-alueen vetovoiman vahvistamiseksi, erityisesti: Laaditaan keskustan toiminnallinen visio 2013 sekä yleissuunnitelma 2014 Joukkoliikenteen uudet reitit käytössä kesällä 2014 Aleksin kävely- ja joukkoliikennepainotteisuus v Matkakeskuksen kaukoliikenneterminaali valmis v A6 Vahvistetaan kaupungin viestintää, kaupunkimarkkinointia ja maineen hallintaa Kuntien imagotutkimus Työhyvinvointikysely (sisäisen tiedottamisen osio) A7 Kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta sekä erinomainen julkisen ja kevyenliikenteen järjestelmä Jalankulku-, jalankulun reuna- ja joukkoliikenne vyöhykkeellä asuvan väestön osuus Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvu: linja-autoliikenteen osuus kaksinkertaistuu (5 % -> 10 %), pyöräilyn määrä kasvaa vahvasti (13 % -> 20 %) vuoden 2009 tasosta vuoteen 2016 mennessä Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta: paranee (KAPA) Joukkoliikenteen kilpailutuksen toteuttaminen perustuen osin biokaasun käyttöön sekä mahdollistaen muut teknologiapilotit osana 2014 alkavaa sopimuskautta 23 A8) Konserni edistää ekologisen, resurssitehokkaan rakennetun ympäristön sekä siihen liittyvien edelläkävijäalueiden ja -kohteiden syntymistä Ranta-kartanon, Niemen ja aseman alueet toteutetaan ekologisen ja resurssitehokkaan rakennetun ympäristön pilottialueina Vahvistetaan ja kehitetään rakennusvalvontaa ja tilakeskusta ekologisen ja resurssitehokkaan uudis- ja korjausrakentamisen asiantuntijaorganisaatioina Pilottialueiden ja muiden edelläkävijäkohteiden toteuma Matala-/nollaenergiarakentamisen osuus koko alueen uudisrakentamisesta: 100 % 2020 mennessä. Toimenpiteet materiaali-/energiatehokkaan ja ekologisen rakennetun ympäristön synnyttämiseksi. Toimenpiteet uusiutuvien ja bioenergialähteiden käytön lisäämiseksi

24 E Tuloskortit Asukas Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet B1 Kehitetään tehokas ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä Periaatteet: Toimialarajat ylittävä toimintamalli ja lähipalvelut turvaava palveluverkkosuunnitelma Suurempien toimintayksiköiden ja yhteispalvelupisteiden muodostaminen Palveluiden helppo saavutettavuus Monituottajamallin kehittäminen Toimenpiteet palvelujärjestelmän tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi 2013 laadittava palveluindeksi (keskeiset palvelut kattava yhdistelmämittari, joka sisältää asiakkaiden arviot ja prosessimittarit) Hoitotakuun toteutuminen palveluissa 24 B2 Palveluissa lisätään asukkaan omaa vastuuta ja omatoimisuutta B3 Ehkäistään syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista sekä tuetaan suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä Painopisteenä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista Uudet sähköiset palvelut ja prosessit Ennaltaehkäisevät ja/tai omavastuuta edistävät toimenpiteet palveluissa Sosiaalitakuun toteutuminen Nuorisotakuun toteutuminen Nuorisotyöttömyysasteen kehitys on parempi kuin 10 suurimmassa kaupungissa keskimäärin ja laskee vähintään 50 % vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2012) Toimenpiteet lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi B4 Otetaan käyttöön uusia osallistumistapoja sekä kannustetaan asukkaita osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja ympäristönsä kehittämiseen Kuntalaisten kokemat vaikuttamisen mahdollisuudet (KAPA, tyytyväisten osuus) Uudet käytännöt ja hankkeet elinympäristön ja palveluiden kehittämiseksi yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa B5 Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki Muuttohalukkuustutkimus Koettu tyytyväisyys päivähoito-, peruskoulu- ja neuvolapalveluihin Lapsiystävällisyyttä lisäävät toimenpiteet B6 Konserni tukee ja auttaa asukkaita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja Toteutetut toimenpiteet

25 E Tuloskortit Kaupunkikonserni Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet C1 Toiminnan tuottavuutta ja laatua parannetaan koko organisaatiossa TA kirjaan sisällytettävät tuottavuus- ja laatumittarit laadittu kaikkiin tulosyksiköihin ja vastuualueille 2014 loppuun mennessä Kumulatiivinen, vuosittainen tuottavuustavoite 2% C2 Kehitetään suunnitelmallisesti johtamisosaamista Esimiesten 360 asteen arviointi: Strategisen ajattelun ja ihmisten johtamisen osaalueiden tulokset ovat vähintään 5 kaikissa tulos/vastuuyksiköissä 2014 C3 Parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin houkuttelevuutta työnantajana Panostaminen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen Työuralla etenemisen tukeminen Arvio lähiesimiesten toiminnasta on kaikissa yksiköissä vähintään 3.9 vuonna 2015 (työhyvinvointikysely) Sairauspoissaolot: vähenevät ,5 päivää/vuosi (koko henkilöstön sairaspäiviä/hlö) Koettu työhyvinvointi on kaikissa yksiköissä vähintään 3.9 vuonna 2015 (työhyvinvointikysely) 25 C4 Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmasto- ja ympäristövaikutuksien pienentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä resurssitehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa Kaikki konsernin uudisrakentaminen toteutetaan matala- tai nollaenergia ratkaisuina. Samaa periaatetta sovelletaan mahdollisimman laajasti myös korjausrakentamisessa. Kestävä omaisuudenhoito Konsernin yhteinen ympäristö- ja ilmastojohtaminen Matala- ja nollaenergiarakentamisen osuus konsernin uudisrakentamisesta sekä energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamiskohteissa Kaupungin julkisten rakennuksien kokonaisenergian kulutus: Pienenee vähintään 15 % Ympäristö- ja ilmastovaikutuksien 100 % hankintamenettelyistä vuoteen 2017 mennessä. Korjausvelan määrä Konsernin kestävän energiankäytön (tuotanto ja kulutus) ohjelma 2013

26 F Strategian arviointi ja päivittäminen kaudella Strategia arvioidaan ja päivitetään seuraavan kerran valtuustokauden puolivälissä. Mikäli kaupungin toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, voidaan strategiaa tarvittaessa arvioida ja päivittää aiemminkin. Strategiaa arvioidaan laajemmin valtuustokauden päättyessä vuonna Keskeisiä arviointikeinoja ovat menes- tystekijöihin liittyvät mittarit tai arviointikriteerit sekä toimialojen, taseyksiköiden ja keskeisten konserniyhtiöiden tekemät itsearvioinnit. Valtuustokauden lopuksi tehtävää laajaa arviointia täydentävät mm. hyvinvointi- ja ympäristökertomukset sekä muut selvitykset.

27 F Strategian arviointi ja päivittäminen kaudella

28

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo KAUPUNKISUUNNITTELUN SEMINAARI VI 2012 - UUDEN OULUN TULEVAISUUDET? tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo PÄÄTAVOITTEET Hyvinvoivat ihmiset Elinvoimainen kaupunki Kestävä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA Luonnos

KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA Luonnos KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA 2030 Luonnos 1.3.2018 Kuntalaki 1 : Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti

Lisätiedot

Vetovoimainen Ylivieska 2021 hyvinvointia koko alueelle

Vetovoimainen Ylivieska 2021 hyvinvointia koko alueelle Vetovoimainen Ylivieska 2021 hyvinvointia koko alueelle Vetovoimainen Ylivieska 2021 - hyvinvointia koko alueelle -kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA : MAAKUNTAOHJELMAN KYSELYTUNTI

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA : MAAKUNTAOHJELMAN KYSELYTUNTI POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017: MAAKUNTAOHJELMAN KYSELYTUNTI 20.3.2014 Pohjois-Pohjanmaan visio 2040 Pohjoispohjalaiset tekevät tulevaisuutensa Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

TERVO 2025 KUNTASTRATEGIN TARKISTAMINEN

TERVO 2025 KUNTASTRATEGIN TARKISTAMINEN TERVO 2025 KUNTASTRATEGIN TARKISTAMINEN Tervon kuntastrategian lähtökohdista Tervon kuntastrategia hahmottaa kunnan halutun tulevaisuuden kuvan, painopisteet ja päämäärät. Kuntastrategia on johtamisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus

Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma Elinvoimalautakunta 22.8.2017 Kaupunginhallitus 11.9.2017 Uusi kuntalaki: kuntastrategia johtamisen välineenä Kunnassa on oltava kuntastrategia,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari 10,02,2015 Hki Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖ - STRATEGIA - YHTEISTYÖ Lahden kaupungin strategia

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Kvalt 27.11.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä SISÄLLYS S. 2-3 S. 4-5 S. 6-7 S. 8-9 S. 10-11 S. 12-13 Yleinen strateginen päämäärä Visio

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. LUONNOS 12.10.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa

Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa KAUPUNKISUUNNITTELULLA PAREMPAA ILMANLAATUA JA ILMASTOA, HSY 18.1.2018 Osaston johtaja Sini Puntanen, HSL Helsingin

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017 Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Ristijärven kuntastrategia

Ristijärven kuntastrategia Ristijärven kuntastrategia 2018-2030 Johdanto Kuntastrategiassa esitetään Ristijärven kunnan tavoitteet kaudelle 2018-2030. Kuntastrategian tavoitteet tarkennetaan vuosittain arvioitaviksi toimenpiteiksi

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja 1.2.2013 Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen KELPO(1) Talousarvio

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Valovoimainen Oulu Kaupunkistrategia 2026

Valovoimainen Oulu Kaupunkistrategia 2026 Valovoimainen Oulu Kaupunkistrategia 2026 Visio 2026 Valovoimainen Oulu #oulu #oulu2026 Oulun valovoimaisuus on kasvua, oululaista asennetta ja tapa toimia. Yhdessä tekemisen kulttuuri ja korkea osaaminen

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä?

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka, elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 28.8.2017, Tampere-talo 1 Miksi Tampereen strategia? 2 Pormestariohjelma ja

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tavoitteet Väestö,

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

ROHKEASTI UUDISTUVA KOKKOLA KOKKOLAN KAUPUNGIN STRATEGIA

ROHKEASTI UUDISTUVA KOKKOLA KOKKOLAN KAUPUNGIN STRATEGIA ROHKEASTI UUDISTUVA KOKKOLA KOKKOLAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2018 2021 1 SOPIVASTI LÄHELLÄ Asukaslähtöisyys > Kaupungin palvelut sopivasti asukkaiden lähellä Kehitämme palveluita vastaamaan asukkaiden tarpeita,

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kuntakehitysjaosto 14.11.2017 Ehdotus kunnanhallitus 27.11.2017 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta kokeilla

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet

Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet Talouskehityksen heikkeneminen taitetaan kasvulla - Perinteisten toimialojen kilpailukyvyn vahvistaminen - Paikallisten PK-yritysten toiminnan ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi 21.9.2016 21.9.2016 Strategiaprosessi Seutuyhteistyön strategiset ohjausvälineet, Sh.25.5 Strategia +10 v Kasvulle

Lisätiedot

ämsä 2025 Arvot I Visio ja toiminta-ajatus I Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

ämsä 2025 Arvot I Visio ja toiminta-ajatus I Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet ämsä 2025 Arvot I Visio ja toiminta-ajatus I Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Visio, toiminta-ajatus ja arvot Talousarvio ja toimintasuunnitelma Kunkin strategisen kärkitavoitteen suunnitelmien laatimisesta

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Menestys rakennetaan sydämellä ja elinvoimalla. Laukaan kunnan strategia

Menestys rakennetaan sydämellä ja elinvoimalla. Laukaan kunnan strategia Menestys rakennetaan sydämellä ja elinvoimalla. Laukaan kunnan strategia 2017 2021 SISÄLTÖ 4 Arvot 6 Slogan 8 Strategiakartta Missio Visio Strategia 10 Kärkiteemat Laukaassa 14 Tavoitteet, seuranta & mittaaminen

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA LUONNOS Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA LUONNOS Ylöjärven kaupunki YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2018-2028 LUONNOS 26.3.2018 KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENNE Millainen Ylöjärvi on vuonna 2028? VISIO Miten ymmärrämme kunnan eri roolit? YLÖJÄRVI ROHKEA JA ELINVOIMAINEN ELINVOIMAROOLI

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Valovoimainen Oulu Kaupunkistrategia Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

Valovoimainen Oulu Kaupunkistrategia Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Valovoimainen Oulu Kaupunkistrategia 2026 Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Visio 2026 Valovoimainen Oulu #oulu #oulu2026 Oulun valovoimaisuus on kasvua, oululaista asennetta ja tapa toimia. Yhdessä

Lisätiedot

Perustehtävä ja arvot. Arvot toimintatapoina

Perustehtävä ja arvot. Arvot toimintatapoina Perustehtävä ja arvot Kajaani luo asukkaille, yrityksille ja yhteisöille hyvinvointia, turvallisuutta, sujuvaa arkea sekä menestymisen edellytyksiä. Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus,

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Pyhäjoella virtaa Pyhäjoen kuntastrategia

Pyhäjoella virtaa Pyhäjoen kuntastrategia Pyhäjoella virtaa 2030 Pyhäjoen kuntastrategia Toimintaympäristömme VAHVUUDET 1. Hanhikivi 1-investoinnit alueelle ja liikenneyhteyksiin 2. Kunnan talous on vakaa 3. Hyvät ja toimivat peruspalvelut 4.

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kittilä puhdasta kultaa. Kittilän kuntastrategia Kittilän kunnanvaltuusto

Kittilä puhdasta kultaa. Kittilän kuntastrategia Kittilän kunnanvaltuusto Kittilä puhdasta kultaa Kittilän kuntastrategia Kittilän kunnanvaltuusto 20.8.2018 Kittilän kuntastrategia Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi Kittilän kuntastrategian 20.8.2018 Kyseessä on kunnan ensimmäinen,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot