Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013"

Transkriptio

1 2025 Lahden kaupungin strategia Copyright 2013

2 2 A Strategia johtamisvälineenä 4 B Strategiatyö C Strategian rakenne 14 D 16 E Tuloskortit 20 F Strategian arviointi ja päivittäminen 26

3 3

4 A Strategia johtamisvälineenä 4 Strategia on kaupunginvaltuuston hyväksymä, kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Se on kaupunkikonsernin keskeinen johtamisen väline, yhteinen tahdonilmaisu tavoiteltavasta tulevaisuudesta, muutoksesta, uudistumisesta ja kehittymisestä. Strategia sitoo yksittäiset päätökset ja toimenpiteet osaksi pitkän aikavälin kehittämistä. Lahden kaupungin strategiassa määritellään kaupungin vuoteen 2025 ulottuva visio sekä sitä tarkentavat strategiset päämäärät. Visiosta ja päämääristä on johdettu menestystekijöitä eli asioita, joissa kaupungin on onnistuttava, saavuttaakseen tavoitteensa (kuva 1). keskeiset tavoitteet sisällytetään vuosittain hyväksyttävään talousarvioon sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi (kuva 2). Lahden kaupungilla on vain yksi strategia. Erilaiset strategiaa täydentävät politiikat, toimintaohjelmat tai strategialuonteiset suunnitelmat tulee kytkeä kaupungin strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Samalla niille tulee määritellä voimassaoloaika, jonka jälkeen ne päivitetään. Strategiaa toteutetaan lisäksi erilaisilla ohjelmilla ja hankkeilla, jotka tukevat kaupungin strategian tai toimialojen strategiatulkintojen tavoitteita. Strategiassa tehtyjä linjauksia noudatetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Strategia viedään käytäntöön ensisijaisesti toimialojen ja taseyksiköiden tekemien tulkintojen kautta. Strategiatulkinnat konkretisoituvat talouden suunnittelussa ja Kaupungin konserniyhtiöiltä ja läheisyhteisöiltä edellytetään kaupungin strategisten tavoitteiden edistämistä ja kaupungin intressien mukaista toimintaa. Strategian toteutuminen edellyttää, että valtuusto yksittäisissäkin päätöksissään nojaa tiukasti strategiakokonaisuuteen.

5 A Strategia johtamisvälineenä Kun kaikkea ei voi saada, niin mikä on tärkeintä? 1. Nykytila ja toimintaympäristö 3. Toimenpiteet 2. Visio Minne halutaan mennä? 5 Kuva 1.

6 A Strategia johtamisvälineenä Valtuustosopimus Kaupungin strategia Konserni- ja läheisyhteisöjen strategiat Strategiantulkinnat 6 Tarkentavat politiikat tai strategialuotoiset ohjemat Talousarvio Konserni- ja läheisyhteisöjen sitovat tavoitteet Hankkeet ja ohjelmat Toiminta Kuva 2.

7 A Strategia johtamisvälineenä 7

8 B Strategiatyö Strategiatyön lähtökohtana ovat olleet valtuustokaudella tehdyt suuret linjaukset. Lahden kaupunki asetti visiokseen Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki. Tavoite oli hyvin kunnianhimoinen ja erkani merkittävästi kaupungin aiemmasta kehityspolusta. Strategian aikajänne ulotettiin usean valtuustokauden yli, vuoteen 2025, ja siinä keskityttiin Lahden nostamiseen yhdeksi Suomen suurista kasvualueista, jolla on kaupunkien joukossa erottuva profiili. samalla mahdollisuuksia kehittää elinvoimaa ja hakea vahvempaa asemaa Suomen suurten kaupunkien joukossa (Ks. Lahden kaupungin toimintaympäristöanalyysi 2013, nykytila-analyysi 2013, Lahden kaupungin skenaariot 2013) Strategiatyössä kaupunginvaltuusto ja virkamiehet arvioivat toimintaympäristön muutoksen ja skenaarioiden vaikutuksia Lahteen: Strategiaprosessi 2013 (kuva 3) koostui laaja-alaisesta valtuustotyöskentelystä ja virkamiesvalmistelusta. Se käynnistyi syksyllä 2012 strategiakauden arvioinnilla sekä toimintaympäristö- ja nykytilaanalyyseillä. Koska useisiin toimintaympäristöanalyysin muuttujiin liittyy suuria epävarmuuksia, laadittiin analyysin pohjalta Lahden kaupungin tulevaisuusskenaariot. Ne ovat kuvauksia nykyhetkestä avautuvista, mahdollisista tulevaisuuden kehityspoluista. Toimintaympäristön muutos (kuva 4) asettaa Lahden kehittämiselle huomattavia haasteita seuraavalla vuosikymmenellä, mutta avaa Miten aiemmat strategiset valinnat toimivat erilaisissa tulevaisuuden vaihtoehdoissa? Säilytetäänkö aiemmin valittu visio ja siihen liittyvät päämäärät? Mitä valintoja Lahden pitäisi tai on mahdollista tehdä? Ovatko eri valinnoista johdetut toimenpiteet oikeita ja riittäviä? Miten strategiaa pitäisi muuttaa? Strategiatyöskentelyssä keskeisesti esiin nousseet teemat ja kehittämisen painopisteet on esitetty kuvassa 5.

9 B Strategiatyö

10 B Strategiatyö 2013 Strategiaprosessi Toimialojen strategia ja kehysvalmistelu Strategian käsittely valtuustossa Strategian käsittely kaupunginhallituksessa Virkamiesvalmistelu Strategian arviointi Virkamiesvalmistelu Toimintaympäristöja nykytila -analyysi Skenaariot Virkamiesvalmistelu Toimialojen strategia- ja kehysvalmistelu Valtuuston seminaari Virkamiesvalmistelu Virkamiesvalmistelu Virkamiesvalmistelu Valtuusto Valtuuston seminaari Kaupunginhallituksen seminaari Valtuuston seminaari Kuva 3.

11 B Strategiatyö 2013 Toimintaympäristön muutos otsikot Lahden kaupungin toimintaympäristöanalyysi 2013 Valtio-kuntasuhteen Pääoma ja tuotanto Väestön, erityisesti nuor- Perinteisen työelämän Ilmastonmuutos Tekninen kehitys kehitys keskittyvät kansallinen ten ja työikäisen väestön, murros muuttaa työtapoja ja ja kansainvälinen kilpailu sekä maahanmuuton Makean veden pula palveluprosesseja Pitkällä tähtäimellä kiristyy keskittyminen suurille Kuntalaisten pahenee globaalisti samalla riippuvuus valtio vetäytyy kaupunkiseuduille jatkuu palvelutarpeet ja -toiveet sähköisistä järjestelmistä rahoitusvastuusta ja ohjaa Talouden taantuma eriytyvät Resurssitehokkuudesta ja niihin riskit liittyvät kuntia normien avulla. hidastaa Suomen Asumisen hinta tulee kilpailuetu kasvavat talouskasvua ainakin nousee kehitystä Valtio jatkaa lähivuosina rajoittavaksi tekijäksi Globaalit CleanTech kuntauudistusta pääkaupunkiseudulla markkinat kasvavat Kiinan taloudellinen Yksi kansallisen merkitys kasvaa mutta Asuin- ja Maakaasun hinta putoaa innovaatiopolitiikan riskejäkin on kaupunkiympäristön (USA/Globaali) kolmesta laadun ja turvallisuuden painopistealueesta on ympäristöliiketoiminta. Pietarin merkitys yhtenä Itämeren keskuksena merkitys korostuu ihmisten valitessa 11 Sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaa asuinpaikkansa Ikääntyneiden määrä palvelurakenteen muutos ja palvelutarve kasvaa nopeasti. Ihmisten halukkuus osallistua kunnalliseen Pitkällä aikavälillä kuntien päätöksentekoon vähe- kilpailu osaavasta nee. Identiteetti rakentuu työvoimasta kiristyy enemmänkin elämäntyylien ja kuluttamisen kautta. Väestön segregaatio voimistuu EU:n kehitykseen liittyy epävarmuuksia Kuva 4.

12 Kestävä yhdyskuntarakenne Ympäristökaupunki, joka näkyy asukkaiden arjessa Osallistuvasuunnittelu Joukkoliikenne Pyöräily Urbaanit kesannot Lahden scenet SummerUP & blockparty Keskustan kehittäminen Tapahtumat Kävelykeskusta Lapset, nuoret, nuoret aikuiset Vetovoimapalvelut Leikkipaikat Uusi versio talviurheilukaupungista Lapset ja nuoret B Strategiatyö 2013 Lapsiystävällinen kaupunki Terveydenhuolto Syrjäytymisen ehkäisy Palveluiden saavutettavuus Asiakaslähtöisyys Suuremmat toimintayksiköt Ennaltaehkäisy Sähköiset palvelut Matalan kynnyksen palvelut Tehokas palvelujärjestelmä Toimintaorganisaation arviointi Monituottajamallin edistäminen Tuottavuus Palvelukonseptista käytäntöön Omistajaohjaus Työhyvinvointi 12 Vihreys Sopeutuminen ilmastonmuutokseen CO2-50% Cleantech Julkiset hankinnat Ympäristökaupunki Edelläkävijä alueet Käytäntölähtöiset innovaatiot, kokeileminen, demonstraatiot Vahva edunvalvonta T&K toiminta Ympäristöja muotoiluosaaminen Vahva elinkeinopolitiikka Työikäinen väestön houkutteleminen Made in Green- City Yritysmyönteisyys Yhteinen työmarkkina Kaupunkimarkkinointi Työpaikkojen luominen Yhteisöt Matkailu Invest-in toiminta Metropoli HSL lippuyhteistyö Venäjä Vanhusten palvelut Strategiatyössä 2013 keskeisesti esiin nousseet teemat Johtamisen kehittämien Voittamisen ja tekemisen kulttuuri Strategien osaaminen ja kyvykkyys Kuva 5.

13 B Strategiatyö 2013 Kasvusopimus ja INKA -ohjelma Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikka Kaupungin kehittäminen (strategia) Kasvusopimus ja INKA Kuva Strategiatyön kanssa samanaikaisesti on valmisteltu useampaa kaupungin strategian tärkeimpiin kehittämisteemoihin liittyvää kokonaisuutta. Keskeisimmät ovat olleet Lahden seudun kuntien yhteisen elinkeinoyhtiön perustaminen sekä Lahden kaupunkiseudun ja valtion välistä kasvusopimusta ja Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) ohjelmaa koskevien esityksien valmistelu. 2. Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tavoitteina merkittävät kasvuhyppäykset, uudistuminen ja kansainvälistyminen kestävällä tavalla 3. Synnytetään isoja strategisia kehittämiskokonaisuuksia kaupunkiseutujen ja valtion kumppanuudella. Kasvusopimukset ovat valtion, suurimpien kaupunkiseutujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueellisten elinkeinoyhtiöiden välisiä sopimuksia kehittämisen painopisteistä ja toimenpiteistä: 1. Vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Innovatiiviset kaupunkiseudut ohjelman ( ) tavoitteena on vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien ja huippuluokan yritystoiminnan syntymistä Suomeen. Lahden kaupungin kehittämisen kannalta keskeistä on strategian, kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan sekä kasvusopimuksen ja INKA -ohjelman sulautuminen niin että ne muodostavat toisiaan vahvistavan kokonaisuuden (kuva 6).

14 C Strategian rakenne 14 Visio ilmaisee tulevaisuuden tahtotilan, jota kohti kaupunkia kehitetään. Vision tulee olla kunnianhimoinen, haastava ja haluttava. Sen tavoitteleminen pakottaa venymään ja tekemään valintoja. Lahden kaupungin visioon liittyy viisi kriittistä mittaria, jotka tarkentavat asetettuja tavoitteita ja joiden avulla voidaan arvioida kaupungin kehitystä. Strategian näkökulmat tasapainottavat strategiaa niin ettei mikään yksittäinen teema ei korostu liikaa ja erilaiset haasteet on huomioitu riittävän kattavasti. Lahden kaupungin strategiaa on tarkasteltu kolmen eri näkökulman pohjalta: Yhdyskunta ja elinvoima: Mitkä ovat ne keinot joilla kehitetään pitkäjänteisesti kaupungin elinvoimaisuutta? Asukas: Miten kaupunki näyttäytyy asukkaille ja yhteisöille sekä tyydyttää niiden tarpeita ja odotuksia? Kaupunkikonserni: Miten kehitetään organisaatiota? Miten hyödynnetään taloudellisia resursseja? Miten kehitetään johtamista ja henkilöstöä? Strategiset päämäärät ovat visiota täydentäviä pitkän aikavälin tavoitteita. Ne kertovat mitä visiolla tarkoitetaan, minkä halutaan muuttuvan ja mihin suuntaan kehitystä ohjataan. Visio ja strategiset päämäärät kuvaavat yhdessä millainen Lahti on vuonna 2025, kun strategia on toteutunut. Lahden kaupungin strategiassa on kuusi strategista päämäärää, joista kolme ensimmäistä liittyy suoraan strategian näkökulmiin ja kolme jälkimmäistä läpäisee kaikki strategian näkökulmat. Menestystekijät ovat toimintaa, jossa kaupungin täytyy onnistua päämäärien ja vision saavuttamiseksi.

15 C Strategian rakenne 15

16 D Lahden kaupungin strategia Kaupungin toiminnan läpäisevä ympäristölähtöinen ja resurssitehokas kehittäminen yhdistyy strategiassa vahvaan ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä elinkeinoelämän ja käytäntölähtöisen innovaatioympäristön kehittämiseen (Ympäristökaupunki kehittämisympäristönä, kuva 7). Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen hankkeet - erityisesti uudet kaupunkialueet - hyödynnetään uusien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämis- ja demonstraatioympäristöinä. Yhdessä innovaatiomyönteisten julkisten hankintojen kanssa ne tukevat ympäristöosaamista ja teollista muotoilua hyödyntävien alojen kasvua. Keskeisessä asemassa strategiassa on lapsiystävällinen kaupunkikehitys. Tämä tarkoittaa panostusta päivähoitoon, neuvoloihin ja peruskouluihin sekä lasten huomioimista mm. kaupunkiympäristön suunnittelussa. Valtuustokaudella kiinnitetään huomiota erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseen ja yhteisöllisyyteen. Lahden kaupungin velan nykyinen kasvuvauhti on pidemmällä aikavälillä kestämätön. Samanaikaisesti, kun on huolehdittava vero- ja muita tuloja tuovan kasvun jatkumisesta, on määrätietoisesti rajoitettava kaupungin menojen kasvua. Organisaatiota, palveluverkkoa ja palveluiden tuotantotapoja on ennakkoluulottomasti uudistettava, toimintayksiköitä on yhdistettävä ja tuottavuutta parannettava koko konsernissa. Tärkeätä on keskittyä kaupungin ydintehtäviin, lisätä ennaltaehkäisevää palvelua ja kuntalaisten omavastuuta. On varauduttava palveluiden uudenlaiseen järjestämiseen ja joiltakin osin myös laatutason laskuun tai karsimiseen Organisaation ja palveluiden uudistaminen parantaa koko konsernin toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Asukkaiden kannalta keskeisten palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja saatavissa. Samalla kaupunki tarjoaa asukkaille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua käyttämiensä palveluiden ja oman elinympäristönsä suunnitteluun. Osaava ja motivoitunut henkilöstö parantaa kaupungin toimintaa. Kaupunki suuntaa voimavaroja johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen ja tarjoaa kiinnostavan työympäristön ja mahdollisuuksia työntekijöille edetä työurallaan.

17 D Lahden kaupungin strategia Näkyvä ja positiivinen imago Kävelykeskusta Vihreys ja luonnon läheisyys Cleantech CO2-50% Viihtyisä ja houkutteleva elinympäristö Kuntalaisten hyvinvointi Osallistuvat asukkaat Teollinen muotoilu Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Joukko- ja kevytliikenne Elinkeinotoiminta 17 Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta T&K toiminta Uudet asuin- ja työpaikka-alueet Julkiset hankinnat Teollisen muotoilun ekosysteemi Kestävä yhdyskunta -rakenne Lapsiystävällisyys Ympäristötehokas rakentaminen CleanTech: kokeileminen, demonstraatio ja kaupallistaminen Niemen osaamiskeskittymä Yritysystävällisyys Kuva 7.

18 D Lahden kaupungin strategia Visio 2025 Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki 18 Väestön nettomuutos Lahden kasvihuonekaasupäästöt Nettotyöpaikkakasvu Kaupungin tulostavoite (suhteessa asukaslukuun): % (CO2et.) +1%/v Työikäisen väestön (20-64v) nettomuutos +0,3%/v 2016 mennessä työpaikkaa/vuosi 2016 mennessä + 10 m v m v m v. 2016

19 D Lahden kaupungin strategia Yhdyskunta ja elinvoima Asukas Kaupunkikonserni A Lahti on kasvava ja kilpailukykyinen B Kaupunki turvaa edellytykset asukkaiden hyvinvoinnille C Kaupunkikonserni on uudistumisky kyinen, tehokas ja toimii ympäristölähtöisesti A1 Kehitetään Lahden kaupunkiseutua kansainvälisesti merkittävänä, ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan erikoistuneena innovaatioja elinkeinokeskittymänä B1 Kehitetään tehokas ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä B2 Palveluissa lisätään asukkaan omaa vastuuta ja omatoimisuutta C1 Toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa C2 Kehitetään suunnitelmallisesti johtamisosaamista D Kaupungin talous on tasapainossa pitkällä aikavälillä A2 Tuetaan yritysten perustamista ja kasvua sekä sijoittumista Lahden kaupunkiseudulle A3 Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuuri- ja urheilupalveluita ja tapahtumia sekä niihin liittyvää yritystoimintaa B3 Ehkäistään syrjäytymistä ja huonoosaisuuden kasautumista sekä tuetaan suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä C3 Parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin houkuttelevuutta työnantajana 19 A4 Tiivistetään yhteistyötä metropolin ydinalueen ja Lahden kaupunkiseudun kuntien kanssa A5 Vahvistetaan keskusta-alueen vetovoimaa ja tehdään elinvoimaa kasvattavia investointeja B4 Otetaan käyttöön uusia osallistumistapoja sekä kannustetaan asukkaita osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja ympäristönsä kehittämiseen B5 Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki E Lahti houkuttelee erityisesti työikäistä väestöä ja lapsiperheitä A6 Vahvistetaan kaupungin viestintää, kaupunkimarkkinointia ja maineen hallintaa A7 Kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta sekä toteutetaan erinomainen julkisen ja kevyenliikenteen järjestelmä A8 Konserni edistää ekologisen, resurssitehokkaan rakennetun ympäristön sekä siihen liittyvien edelläkävijäalueiden ja -kohteiden syntymistä B6 Konserni tukee ja auttaa asukkaita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja C4 Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmastoja ympäristövaikutusten pienentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä resurssitehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa F Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä ja kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki

20 E Tuloskortit 20 Ratkaisevat menestystekijät sekä niihin liittyvät arviointikriteerit tai mittarit on yhdistetty tuloskorteiksi. Joihinkin menestystekijöihin liittyy täsmennys, jossa on kuvattu tarkemmin sisältöä ja siihen liittyviä strategisia päätöksiä tai toiminnan painotusta. Osalle arviointikriteereistä ja mittareista on määritetty tavoitetasot, joilla ilmaistaan tarkemmin kuinka suurta muutosta strategialla tavoitellaan.

21 E Tuloskortit 21

22 E Tuloskortit Yhdyskunta ja elinvoima Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet 22 A1 Kehitetään Lahden kaupunkiseutua kansainvälisesti merkittävänä, ympäristö- ja muotoiluosaamiseen sekä käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan erikoistuneena innovaatio- ja elinkeinokeskittymänä Konsernin suuret investointi-, kehittämis- ja aluerakentamiskohteet sekä julkisia hankintoja ja tontinluovutusehtoja hyödynnetään uusien cleantech- ja muotoiluratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämisen, pilotoinnin ja kaupallistamisen tukena Vahvistetaan teollisen muotoilun ekosysteemiä Lahden yliopistokampusta ja ammattikorkeakoulua profiloidaan ympäristö-, muotoiluja innovaatio-osaamisen ympärille A2 Tuetaan yritysten perustamista ja kasvua sekä sijoittumista Lahden kaupunkiseudulle Cleantech -yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys (Ladec indikaattoriyritykset) Muotoilu- ja muotoilua hyödyntävien yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys (Ladec indikaattoriyritykset) Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalli, joka mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen, pilotoinnin ja demonstroinnin kaupunkiympäristössä Laaditaan ja otetaan käyttöön strateginen hankintaohjelma Innovatiiviset kaupunkiseudut ohjelman toteutuminen* Kasvuyritysten osuus yrityskannasta Innovoivien yritysten osuus Yritysmyönteisyysselvitys Yritysten tarpeisiin sopivan työvoiman saatavuus A3 Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuuri- ja urheilupalveluita ja tapahtumia sekä niihin liittyvää yritystoimintaa. Pääpaino on lapsissa, nuorissa ja nuorissa aikuisissa sekä suurissa liikuntaja urheilutapahtumissa Kulttuuripalveluiden ja tapahtumien käyttäjä-/kävijämäärät Matkailun ja tapahtumien välitön työllistävä vaikutus Tapahtumayksikön toiminnan vakiinnuttaminen Konsernin toimenpiteet tapahtumatoiminnan ja vetovoimapalveluiden kehittämiseksi A4 Tiivistetään yhteistyötä metropolin ydinalueen ja Lahden kaupunkiseudun kuntien kanssa. Pääpaino on elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa, maankäytössä, tutkimuksessa ja edunvalvonnassa, liikennejärjestelmässä sekä palveluissa Liittyminen HSL lippujärjestelmään Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen kasvusopimuksen solmiminen ja toteutuminen*

23 E Tuloskortit A5 Vahvistetaan keskusta-alueen vetovoimaa ja tehdään elinvoimaa kasvattavia investointeja Toteutetaan laaja kävelykeskusta Liikennejärjestelyissä etusijalla ovat jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne Ympäristökaupunki ja muotoilu näkyvät rakentamisessa ja katutilassa Toteutetaan keskustaan pyöräilyn laatukäytävät Elävä kaupunkikeskusta(ekk) - yhdistyksen vertailumittaristo Toimenpiteet keskusta-alueen vetovoiman vahvistamiseksi, erityisesti: Laaditaan keskustan toiminnallinen visio 2013 sekä yleissuunnitelma 2014 Joukkoliikenteen uudet reitit käytössä kesällä 2014 Aleksin kävely- ja joukkoliikennepainotteisuus v Matkakeskuksen kaukoliikenneterminaali valmis v A6 Vahvistetaan kaupungin viestintää, kaupunkimarkkinointia ja maineen hallintaa Kuntien imagotutkimus Työhyvinvointikysely (sisäisen tiedottamisen osio) A7 Kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta sekä erinomainen julkisen ja kevyenliikenteen järjestelmä Jalankulku-, jalankulun reuna- ja joukkoliikenne vyöhykkeellä asuvan väestön osuus Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvu: linja-autoliikenteen osuus kaksinkertaistuu (5 % -> 10 %), pyöräilyn määrä kasvaa vahvasti (13 % -> 20 %) vuoden 2009 tasosta vuoteen 2016 mennessä Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta: paranee (KAPA) Joukkoliikenteen kilpailutuksen toteuttaminen perustuen osin biokaasun käyttöön sekä mahdollistaen muut teknologiapilotit osana 2014 alkavaa sopimuskautta 23 A8) Konserni edistää ekologisen, resurssitehokkaan rakennetun ympäristön sekä siihen liittyvien edelläkävijäalueiden ja -kohteiden syntymistä Ranta-kartanon, Niemen ja aseman alueet toteutetaan ekologisen ja resurssitehokkaan rakennetun ympäristön pilottialueina Vahvistetaan ja kehitetään rakennusvalvontaa ja tilakeskusta ekologisen ja resurssitehokkaan uudis- ja korjausrakentamisen asiantuntijaorganisaatioina Pilottialueiden ja muiden edelläkävijäkohteiden toteuma Matala-/nollaenergiarakentamisen osuus koko alueen uudisrakentamisesta: 100 % 2020 mennessä. Toimenpiteet materiaali-/energiatehokkaan ja ekologisen rakennetun ympäristön synnyttämiseksi. Toimenpiteet uusiutuvien ja bioenergialähteiden käytön lisäämiseksi

24 E Tuloskortit Asukas Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet B1 Kehitetään tehokas ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä Periaatteet: Toimialarajat ylittävä toimintamalli ja lähipalvelut turvaava palveluverkkosuunnitelma Suurempien toimintayksiköiden ja yhteispalvelupisteiden muodostaminen Palveluiden helppo saavutettavuus Monituottajamallin kehittäminen Toimenpiteet palvelujärjestelmän tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi 2013 laadittava palveluindeksi (keskeiset palvelut kattava yhdistelmämittari, joka sisältää asiakkaiden arviot ja prosessimittarit) Hoitotakuun toteutuminen palveluissa 24 B2 Palveluissa lisätään asukkaan omaa vastuuta ja omatoimisuutta B3 Ehkäistään syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista sekä tuetaan suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä Painopisteenä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista Uudet sähköiset palvelut ja prosessit Ennaltaehkäisevät ja/tai omavastuuta edistävät toimenpiteet palveluissa Sosiaalitakuun toteutuminen Nuorisotakuun toteutuminen Nuorisotyöttömyysasteen kehitys on parempi kuin 10 suurimmassa kaupungissa keskimäärin ja laskee vähintään 50 % vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2012) Toimenpiteet lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi B4 Otetaan käyttöön uusia osallistumistapoja sekä kannustetaan asukkaita osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja ympäristönsä kehittämiseen Kuntalaisten kokemat vaikuttamisen mahdollisuudet (KAPA, tyytyväisten osuus) Uudet käytännöt ja hankkeet elinympäristön ja palveluiden kehittämiseksi yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa B5 Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki Muuttohalukkuustutkimus Koettu tyytyväisyys päivähoito-, peruskoulu- ja neuvolapalveluihin Lapsiystävällisyyttä lisäävät toimenpiteet B6 Konserni tukee ja auttaa asukkaita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja Toteutetut toimenpiteet

25 E Tuloskortit Kaupunkikonserni Menestystekijä Mittarit/seurattavat toimenpiteet C1 Toiminnan tuottavuutta ja laatua parannetaan koko organisaatiossa TA kirjaan sisällytettävät tuottavuus- ja laatumittarit laadittu kaikkiin tulosyksiköihin ja vastuualueille 2014 loppuun mennessä Kumulatiivinen, vuosittainen tuottavuustavoite 2% C2 Kehitetään suunnitelmallisesti johtamisosaamista Esimiesten 360 asteen arviointi: Strategisen ajattelun ja ihmisten johtamisen osaalueiden tulokset ovat vähintään 5 kaikissa tulos/vastuuyksiköissä 2014 C3 Parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin houkuttelevuutta työnantajana Panostaminen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen Työuralla etenemisen tukeminen Arvio lähiesimiesten toiminnasta on kaikissa yksiköissä vähintään 3.9 vuonna 2015 (työhyvinvointikysely) Sairauspoissaolot: vähenevät ,5 päivää/vuosi (koko henkilöstön sairaspäiviä/hlö) Koettu työhyvinvointi on kaikissa yksiköissä vähintään 3.9 vuonna 2015 (työhyvinvointikysely) 25 C4 Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmasto- ja ympäristövaikutuksien pienentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä resurssitehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa Kaikki konsernin uudisrakentaminen toteutetaan matala- tai nollaenergia ratkaisuina. Samaa periaatetta sovelletaan mahdollisimman laajasti myös korjausrakentamisessa. Kestävä omaisuudenhoito Konsernin yhteinen ympäristö- ja ilmastojohtaminen Matala- ja nollaenergiarakentamisen osuus konsernin uudisrakentamisesta sekä energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamiskohteissa Kaupungin julkisten rakennuksien kokonaisenergian kulutus: Pienenee vähintään 15 % Ympäristö- ja ilmastovaikutuksien 100 % hankintamenettelyistä vuoteen 2017 mennessä. Korjausvelan määrä Konsernin kestävän energiankäytön (tuotanto ja kulutus) ohjelma 2013

26 F Strategian arviointi ja päivittäminen kaudella Strategia arvioidaan ja päivitetään seuraavan kerran valtuustokauden puolivälissä. Mikäli kaupungin toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, voidaan strategiaa tarvittaessa arvioida ja päivittää aiemminkin. Strategiaa arvioidaan laajemmin valtuustokauden päättyessä vuonna Keskeisiä arviointikeinoja ovat menes- tystekijöihin liittyvät mittarit tai arviointikriteerit sekä toimialojen, taseyksiköiden ja keskeisten konserniyhtiöiden tekemät itsearvioinnit. Valtuustokauden lopuksi tehtävää laajaa arviointia täydentävät mm. hyvinvointi- ja ympäristökertomukset sekä muut selvitykset.

27 F Strategian arviointi ja päivittäminen kaudella

28

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari 10,02,2015 Hki Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖ - STRATEGIA - YHTEISTYÖ Lahden kaupungin strategia

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja 1.2.2013 Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen KELPO(1) Talousarvio

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tavoitteet Väestö,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi

Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi Hallituksen puheenjohtaja, Ladec Oy Johtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus LADEC Oy Syntyi vuoden 2013 alussa Lahden tiede- ja

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Johdanto...3 Strategian laadintaprosessi...3 Kaupungin arvot ja toimintaperiaatteet...4 Strategian laadinnan lähtökohdat:...4 Johtopäätökset...

Johdanto...3 Strategian laadintaprosessi...3 Kaupungin arvot ja toimintaperiaatteet...4 Strategian laadinnan lähtökohdat:...4 Johtopäätökset... Johdanto...3 Strategian laadintaprosessi...3 Kaupungin arvot ja toimintaperiaatteet...4 Strategian laadinnan lähtökohdat:...4 Johtopäätökset...6 LAHDEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2025...8 Visio...8 Lahden strategian

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa kasvaa.

KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa kasvaa. Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma TAVOITTEET Muistio 5.4.2013 TAVOITE 1: KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSE- VAT ARVOVALINTA: Turun keskusta on kaupungille ja

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020 Aiehaku Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Markku Andersson Miten hyvät veronmaksajat saadaan pysymään

Lisätiedot

Strategia/ryhmätyöt 24.3.2014. Ryhmä/puheenjohtaja Jari Colliander

Strategia/ryhmätyöt 24.3.2014. Ryhmä/puheenjohtaja Jari Colliander Strategia/ryhmätyöt 24.3.2014 Ryhmä/puheenjohtaja Jari Colliander 27.3.2014 Työohje 1. Pohtikaa ryhmässä keskeisiä kaupunkistrategiaan vaikuttavia muutoksia/teemoja toimintaympäristöstä 2. Listatkaa ryhmän

Lisätiedot

Sopimusmenettelyt. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 11.9.2012

Sopimusmenettelyt. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 11.9.2012 Sopimusmenettelyt Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 11.9.2012 Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka Pohjautuu Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan, alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet Talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet Kaupunginvaltuuston seminaari 4.5.2015 Matias Ansaharju, strategiasuunnittelija Konserniohjausyksikkö Toiminnalliset tavoitteet - perustana kuntalaki 65 Talousarviossa

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Arjen keskiössä. Harri Jokiranta

Arjen keskiössä. Harri Jokiranta Arjen keskiössä Harri Jokiranta 7.3.2013 Maailman kulku Ikärakenne Huoltosuhde Sairastavuus Terveyden edistäminen Kustannustehokkainta heikoimmassa asemassa olevien elinolosuhteiden parantaminen Yksinäistäminen

Lisätiedot

Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille. Vaasa 22.5.2014

Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille. Vaasa 22.5.2014 Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille Vaasa 22.5.2014 Miksi vahvempia kaupunkiseutuja? Kauniisti muotoillut kaupungit: toiminnallisilla kaupunkiseuduilla toimiva ja sujuva arki asukkaille

Lisätiedot

Tehokas strategia ja toimeenpano

Tehokas strategia ja toimeenpano Opetusministeriö Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin valmistautuminen vuonna 2009 seminaari Helsinki Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Tehokas strategia ja toimeenpano Tehokas

Lisätiedot

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Politiikkatoimien kokonaisuus: Suurten kaupunkien kasvusopimukset 2014-2015 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 ohjelma Neuvottelumenettely

Lisätiedot

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra 3 Imatra 2030 visio - Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki 3 Imatra 2030

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot