TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I"

Transkriptio

1 TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden ( Haukiputaalla) Janne Pulkan, Etelä-Suomen Salaojakeskus, luennosta. Kaikki kuvat ja kaaviot Janne Pulkka, Etelä-Suomen Salaojakeskus. Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän valinta ja sijoitus Tallin(kin) jätevesien käsittelyn vaatimukset ei-viemäröidyillä alueilla perustuvat Valtionneuvoston asetukseen talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla eli ns. hajajätevesiasetukseen. Alkuperäisessä asetuksessa (542/2003) järjestelmien rakentamiselle annetun aikataulun mukaisesti lähtien on uudisrakentamisessa ollut noudatettava jätevesiasetuksen määräyksiä. Uusi jätevesiasetus (209/2011) astui voimaan Tällöin vanhoille järjestelmille määriteltiin 5v siirtymäaika saakka, jonka jälkeen kaikilla kiinteistöillä tulee olla asetuksen edellyttämä järjestelmä käytössä. Käytännössä asetuksen vaatimuksia on noudatettava kaikessa uudisrakentamisessa sekä peruskorjaamisessa. Muiden vanhojen osalta odotellaan selkeitä velvoitteita. Tallien jätevedet on ensisijaisesti ohjattava yleiseen jätevesiverkostoon. Liittyminen kannattaa, vaikka viemäri ei kulkisi aivan kiinteistön vierestä. Liittymismaksu kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkkoon sekä liittämisestä aiheutuvat kustannukset ovat usein pieni hinta siitä, että viemäriverkkoon kuuluttaessa välttyy jätevesien käsittelyjärjestelmän huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä vastuista. Liittyminen myös nostaa kiinteistön arvoa. Mikäli liittyminen viemäriverkkoon ei ole mahdollista, on jätevedet käsiteltävä kiinteistökohtaisella järjestelmällä, joka hyväksytään rakennusluvan tai toimenpideluvan käsittelyn yhteydessä. Talliympäristössä järjestelmän valintaan vaikuttaa millaisessa ympäristössä toimitaan sekä viranomaisten antamat ohjeet ja määräykset: suojaetäisyydet rakennuksiin, ojiin, teihin jne. / käytettävissä oleva tila, pohjavesiolosuhteet, lähellä olevat kaivot, vesistöt ja niiden herkkyys jne. Lisäksi järjestelmän valintaan vaikuttaa millaista toimintaa harjoitetaan: onko sosiaalitiloja, leiritoimintaa jne. sekä itse järjestelmän toimintavarmuus, huoltotoimet jne. Peruslähtökohta talleilla on, että WC-vesien käsittelyn vaatimukset ovat tiukemmat kuin pelkkien pesupaikoilta tulevien ns. harmaiden vesien käsittelyvaatimukset. Eri vaihtoehtoja kannattaa selvittää tarkoin. Jätevesijärjestelmä on noin investointi ja järjestelmä rakennetaan useille kymmenille vuosille eteenpäin. Ennen järjestelmän valintaa on arvioitava kohteessa olemassa oleva järjestelmä, jäteveden määrä ja laatu, toiminnan nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat.

2 Nykyisen järjestelmän osalta on selvitettävä millainen se on ja mihin se riittää suhteessa siihen onko tilanne tallilla muuttumassa lähivuosina (esim. laajennus). Alueella on maastossa tutkittava mm. korkeuserot, kaivuvaikeudet jne., jotta voidaan selvittää mihin ja miten uusi järjestelmä voidaan sijoittaa ja mihin vesiä voidaan ohjata. Tarvittavat maastotyöt vaikuttavat olennaisesti järjestelmän rakentamiskustannuksiin. Jätevesien käsittelyn vaihtoehdot yksinkertaisesti: Maaperäkäsittely on yksi tallikiinteistöillä yleisimmin käytetyistä. Täysin huoltovapaata järjestelmää ei ole, mutta maaperäkäsittelyn etuna on, ettei se tarvitse päivittäistä huoltoa. WC-vesille edellytetään yleensä 3-osainen saostuskaivo. Kiintoaine on tyhjennettävä saostuskaivosta noin 1-2 kertaa vuodessa. Tyhjennyksen hinta on arviolta /krt.

3 Kallioisilla alueilla tai pienillä tonteilla voidaan maasuodatuskentän pinta-alaa pienentää käyttämällä imeytyskennostoa. Imeytyskäsittely soveltuu harmaiden vesien käsittelyyn alueella, jolla ei ole merkittäviä ympäristöarvoja eikä esim. kaivoja lähietäisyydellä. Lisäksi on suotavaa, että käsiteltävät vesimäärät ovat vähäisiä.

4 WC-vesien käsittely maaperäkäsittely/ suodatus esim. Fosforin poistoa voidaan tehostaa erillisellä fosforinsaostusyksiköllä.

5 Pienpuhdistamon toimintaperiaate. Vaikka mikään järjestelmä ei toimi ilman huoltoa, täytyy pienpuhdistamon hankkivan olla erityisesti kiinnostunut myös laitteen toiminnasta ja kunnossapidosta säännöllisesti.

6 Pienpuhdistamon lopulliseen valintaan vaikuttaa tilaajan aktiivisuus / innostuneisuus / aika huoltoon - ja kunnossapitoon, järjestelmän hinta ja laatusuhde sekä luotettavuus. Laitetoimittajalta on tarvittaessa saatava neuvontaa ja varaosiin liittyvä toimitus on oltava varmaa. Laitteiston toimittajan jatkuvuus myös tulevaisuudessa on syytä varmistaa. Järjestelmän sijoitusta kiinteistöllä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon maisema, näkymä, naapurit, vedenottamot, mahdollisuus tehdä tarvittavat huolto- ja kunnossapitotoimet sekä tie (kova pohja) alueelle, mahdollinen hajuhaitta jne. Maaperäkäsittelystäkin on näkyvissä vähintään tuuletusputket. Lisäksi aluetta ei voi ottaa mihinkään muuhun käyttöön. Syytä on aina arvioida voidaanko järjestelmä viedä putkituksella kauemmas, kiinteistön ei niin keskeiselle alueelle (kuva). Putkitus on varma, pitkäikäinen ja suhteessa halpa vaihtoehto. Jätevesijärjestelmän toteutusvaiheessa hyvin tehty suunnitelma on tärkein. Hyvin ja ammattitaitoisesti laadittu suunnitelma on helppo toteuttaa. Suunnitelma-asiakirjojen tulee antaa ohjeet kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamisesta niin tilaajalle, viranomaisille, urakoitsijoille kuin mahdollisesti rahoittajallekin.

7 Kuivatus ja valumavesien hallinta Kuinka vaativaa ja työlästä (ja kallista) kuivatus ja valumavesien hallinta riippuu ympäristön olosuhteista: maaperä, vietot jne. Jokainen kiinteistö ja kohde on olosuhteiltaan erilainen. Hyvin hoidettu kuivatus parantaa toimintaympäristöä ja tuo hyötyä yritykselle. Alueiden käyttöaste kasvaa (kentät, tarhat, paikoitusalueet jne.) ja asiakaskunta laajenee. Samalla liikenne sekä huolto- ja kunnossapitotoiminta lisääntyy sekä mahdollisesti tilantarve kasvaa. Hyvä toimintaympäristö parantaa myös asiakkaiden ja henkilökunnan vireyttä ja turvallisuutta sekä hevosten terveyttä ja hyvinvointia. Periaatteessa kaikki maahan rakennettavat rakenteet tarvitsevat kuivatuksen. Kunnollisilla perustamisen yhteydessä tehdyillä kuivatusrakenteilla lisätään eri alueiden käyttöaikaa ja saavutetaan paremmin huollettavia ja käytettäviä kokonaisuuksia. Samalla alueiden käyttöturvallisuus paranee. Peruskuivatus on suunniteltava huolella: rakenteet, kallistukset, käytettävät materiaalit esim. salaojasora jne. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa ei kannata säästää turhaan se kostautuu käytön aikana. Salaojituksella voidaan toteuttaa tehokasta, varmaa ja hallittua paikalliskuivatusta tai valumavesien siirtoa valtaojaputkilla. Kuivatettavan kohteen mukaan valitaan: putkikoko, ojaväli, asennussyvyys ja suodatinmateriaali. Esimerkiksi ratsastuskentissä suositeltava ojaväli on noin 5-7 m ja putkikoko tarhoissa ja kentissä 110/96 mm. Suodatinmateriaalina käytetään vain oikean raekoon omaavaa oikeaa salaojahiekkaa. Rakenteiden käytön aikainen kunnossapito ja huolto pidentää kuivatuksen toimivuutta, esim. kentällä ja tarhoissa pintamateriaalin puhdistus. Vesi seisoo kentällä esim. jos: pintarakenne on tiivistynyt ja vesi ei pääse putkirakenteeseen tai salaojasora on ollut huonoa ja välikerrokset ovat tukkeutuneet. Hyvin perustettu kenttä voi näyttää alla olevalta tunnin erittäin kovan rankkasateen jälkeen, mutta ei koskaan viikkoa.

8 Esimerkkikuva hevostilan peruskuivatussuunnitelmasta. Tarhojen valumavedet ohjataan eri järjestelmään kuin muut vedet. Myös tarha-aitojen tolppien perustukset kuivatettu kunnolla tolpat pysyvät pystyssä. Laidun/peltoalueet on salaojitettu m ajolenkki salaojitettu reunoilta ei avo-ojia. Peltosalaojituksen hinta on noin 4,5 5 /m. Pihaalueilla ja rakennetuilla alueilla salaojituksen hinta noin /m.

9 Valumavesien hallinnan tavoitteena on vähentää eri toimintojen aiheuttamia haitallisia vesistövaikutuksia sekä parantaa pinta- ja pohjavesien laatua. Ympäristön (naapurit, viranomaiset) asettamat vaatimukset kasvavat koko ajan. Samalla parannetaan / monipuolistetaan maisemaa avovedellä. Valumavesien laatuun vaikuttaa mm. rakenteiden pintamateriaalit. Tarhan, kentän tms. pinnan tulee olla kestävä, turvallinen ja huollettavissa sekä pintamateriaalin vaihdettavissa. Salaojilla, pinnanmuotoilulla ja pintavesikaivoilla ohjataan valumavedet halutulla tavalla. Esimerkiksi rakennetuilla painanteilla ja suojakaistoilla/alueilla sekä kosteikoilla ja pohjapadoilla hidastetaan vesien valumista ja vähennetään ravinteita ennen vesistöön pääsyä. Kosteikko on monivaikutteinen, puron, joen tai muun vesistön osan tai valtaojan ja sen reuna-alueen yhteyteen tehty alue, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa ja muunkin ajan pysyy kosteana. Kosteikossa on vesi- ja kosteikkokasvillisuutta, matalan veden aluetta ja avo-pintainen syvän veden alue (esim. 50:50:50). Kosteikko toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, eliöstön, riistan, kalojen, rapujen ja linnuston elinympäristönä, maiseman monipuolistajana, tulvien pidättäjänä ja tarvittaessa kasteluveden varastona. Laskeutusaltaissa pääasiassa pysäytetään liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta ja maaaineksen mukana siihen sitoutuneita ravinteita, erityisesti fosforia. Laskeutusallas toimii myös mahdollisen kasteluveden varasto/kierrätys paikkana. Laskeutusaltaaan huoltotoimenpiteenä on lietetilan tyhjentäminen aika ajoin.

10 Laskeutusaltaan tehoa voidaan parantaa suodattamalla poistuva vesi hiekkapatjan läpi tai tehostamalla fosforin saostusta lisäämällä saostuskemikaalia. Pohjapadoilla ja kynnyksillä pysäytetään ojissa ja puroissa pohjakulkeumana liikkuvaa kiintoainetta ja siihen sitoutunutta fosforia. Vaikutus tehostuu, jos uomassa useita patoja ja kynnyksiä peräkkäin. Tällöin vesistön itsepuhdistuskyky paranee.

11 Lisätietoa Hevosyrityksen tietopaketit: mm. Hevosyrityksen ympäristöosaaminen, Ympäristön hallinta, Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen ja Tuotantoprosessien hallinta Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli opas OPM. Liikuntapaikkajulkaisu Ratsastuskeskuksen suunnittelu- ja rakentamisopas. Kopola Hannu Maaseudun rakennusoppi. Kirjayhtymä oy. Monivaikutteisen kosteikon perustaminen opas Ei-tuotannolliset investoinnit - Kosteikot ja perinnebiotoopit 2011

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla Hevostallin ympäristöasiat Hevostalouden ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Jätevesikoulutus 19.10.2009 Eura Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Tero Forsman tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), 20500 Turku www.valonia.fi

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu - Työryhmän mietintö Heikki Pajula ja Lasse Järvenpää (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014

19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014 JO 19 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014 Kuva: lotta kölli Kuva: MIKA TONTERI Villisika on arka mutta aggressiivinen

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot