LUKU 6: Tietojenkäsittelijän ammattietiikka. Ammattietiikka? Lääkärin, tuomarin, jne. Tietojenkäsittelijän ammattietiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU 6: Tietojenkäsittelijän ammattietiikka. Ammattietiikka? Lääkärin, tuomarin, jne. Tietojenkäsittelijän ammattietiikka"

Transkriptio

1 LUKU 6: Tietojenkäsittelijän ammattietiikka Ammattietiikka? Lääkärin, tuomarin, jne. Tietojenkäsittelijän ammattietiikka tietojenkäsittelytieteen alalla toimivan tutkijan (ml. opiskelijat) ammattietiikka käytännön työtehtävissä toimivan tietojenkäsittelijän ammattietiikka 1

2 Tutkimusetiikasta Juhani Pietarinen, Tutkijan ammattietiikan perusta Tutkijan ammattietiikka tarkoittaa eettisiä periaatteita, sääntöjä, normeja, arvoja ja hyveitä, joita tutkijan tulisi noudattaa harjoittaessaan omaa ammattiaan. Soveltuvat monessa myös opiskelijan ohjeiksi! Tutkijan toiminta muodostuu tehtävistä, jotka tekevät siitä erityisen, muista ammateista erottuvan ammatin, ja tutkijan ammattietiikka koskee näitä erityisiä tehtäviä. 2

3 Tutkijan ammattietiikan tarkastelussa tulisi selvittää ainakin viidenlaisia kysymyksiä: mitä eettisiä vaatimuksia tulee asettaa (i) ammattitaidon hankkimiselle, (ii) informaation tuottamiselle, (iii) informaation välittämiselle, (iv) informaation käyttämiselle sekä (v) kollegiaaliselle toiminnalle ja yleisemmin lojaalisuudelle. 3

4 1. Älyllisen kiinnostuksen vaatimus: Tutkijan on oltava aidosti kiinnostunut uuden informaation hankkimisesta. 2. Tunnollisuuden vaatimus: Tutkijan on paneuduttava tunnollisesti alaansa, jotta hänen hankkimansa ja välittämänsä informaatio olisi niin luotettavaa kuin mahdollista. 3. Rehellisyyden vaatimus: Tutkija ei saa syyllistyä vilpin harjoittamiseen. 4. Vaaran eliminoiminen: Sellaisesta tutkimuksesta tulee pidättäytyä, joka voi tuottaa kohtuutonta vahinkoa. 4

5 5. Ihmisarvon kunnioittaminen: Tutkimuksen tekeminen ei saa loukata ihmisarvoa yleisesti eikä kenenkään ihmisen tai ihmisryhmän moraalista arvoa. 6. Sosiaalisen vastuun vaatimus: Tutkijan tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että tieteellistä informaatiota käytetään eettisten vaatimusten mukaisesti. 7. Ammatinharjoituksen edistäminen: Tutkijan tulee toimia tavalla, joka edistää tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksia. 8. Kollegiaalinen arvostus: Tutkijoiden tulee suhtautua toisiinsa arvostavasti, ei vähättelevästi. 5

6 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ja vilppi tutkimuksessa (engl. misconduct and fraud in science) hyvä tieteellinen käytäntö (good scientific practice) yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä ja tulosten esittämisessä muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukaista huomioon ottamista omien tulosten esittämistä oikeassa valossa tieteen avoimuuden ja kontrolloitavuuden periaatteiden kunnioittaminen. 6

7 Esimerkkejä: muiden tutkijoiden osuuden vähättely julkaisuissa puutteellinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin tutkimustulosten tai käytettyjen menetelmien huolimaton ja siten harhaanjohtava raportointi tulosten puutteellinen kirjaaminen ja säilyttäminen samojen tulosten julkaiseminen useita kertoja näennäisesti uusina suuren yleisön tietoinen harhaanjohtaminen oman tutkimustyön suhteen. 7

8 8

9 Vilppi sepitettyjen, vääristeltyjen tai luvattomasti lainattujen havaintojen tai tulosten esittämistä tiedeyhteisölle esim. tieteellisessä kokouksessa pidettävässä esitelmässä, julkaistavaksi tarkoitetussa käsikirjoituksessa tai apurahahakemuksessa. Sepitetyt havainnot ovat keksittyjä havaintoja, joita ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatuilla menetelmillä. Sepittämistä (fabrication) on myös tekaistujen tulosten esittäminen tutkimusraportissa. Havaintojen vääristelyllä (misrepresentation, falsification) tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista muokkaamista tai esittämistä niin, että havaintoihin perustuva tulos muuttuu. 9

10 Tulosten vääristelyllä tarkoitetaan tieteellisesti perusteetonta tutkimustulosten muuttamista tai valikointia. Vääristelyä on tällöin myös johtopäätösten kannalta olennaisten tulosten esittämättä jättäminen. Vilppiä on myös alkuperäisen tutkimusidean, -suunnitelman tai -havaintojen anastaminen toiselta tutkijalta (misappropriation) tai jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan (plagiarism). Vilppiin eivät kuulu aidot tieteelliset tulkinta- tai arviointierimielisyydet. 10

11 Tampereen yliopisto hyvä opiskeluyhteisö Yksikön ohjeet plagiointitapausten varalle 11

12 ACM Code of Ethics and Professional Conduct 1.1 Contribute to society and human well-being 1.2 Avoid harm to others 1.3 Be honest and trustworthy 1.4 Be fair and take action not to discriminate 1.5 Honor property rights including copyrights and patent 1.6 Give proper credit for intellectual property 1.7 Respect the privacy of others 1.8 Honor confidentiality 2.1 Strive to achieve the highest quality, effectiveness and dignity in both the process and products of professional work 2.2 Acquire and maintain professional competence 2.3 Know and respect existing laws pertaining to professional work 2.4 Accept and provide appropriate professional review 2.5 Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts, including analysis of possible risks 2.6 Honor contracts, agreements, and assigned responsibilities 12

13 2.7 Improve public understanding of computing and its consequences. 2.8 Access computing and communication resources only when authorized to do so 3.1 Articulate social responsibilities of members of an organizational unit and encourage full acceptance of those responsibilities 3.2 Manage personnel and resources to design and build information systems that enhance the quality of working life 3.3 Acknowledge and support proper and authorized uses of an organization's computing and communication resources 3.4 Ensure that users and those who will be affected by a system have their needs clearly articulated during the assessment and design of requirements; later the system must be validated to meet requirements. 3.5 Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a computing system. 3.6 Create opportunities for members of the organization to learn the principles and limitations of computer systems 13

14 Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice Tarkoituksena saada ohjelmistoammattilaiset ajattelemaan oman työnsä laaja alaisia vaikutuksia, tarkastelemaan, kohtelevatko he ja heidän kollegansa muita ihmisiä riittävällä kunnioituksella, arvioimaan, miten suuri yleisö, jos se olisi tarpeeksi hyvin informoitu, suhtautuisi heidän päätöksiinsä, analysoimaan, miten heidän päätöksensä vaikuttavat vähempiosaisiin (least empowered) ja arvioimaan omien toimenpiteidensä hyväksyttävyyttä.

15 Yleinen etu. Ohjelmistoammattilaiset toimivat aina yleisen edun mukaisesti. Asiakas ja työnantaja. Ohjelmistoammattilaiset toimivat tavalla, joka vastaa asiakkaan ja työnantajan etuja, mutta on sopusoinnussa yleisen edun kanssa. Tuote. Ohjelmistoammattilainen varmistaa, että hänen tuotteensa ja niihin liittyvät muutokset täyttävät parhaalla mahdollisella tavalla ammattimaisen toiminnan vaatimukset. Harkinta. Ohjelmistoammattilaiset ovat johdonmukaisia ja säilyttävät riippumattomuutensa ammatillisissa mielipiteissään. Johto. Ohjelmistotekniikan johtajat ja esimiehet sitoutuvat ohjelmistojen kehityksen ja ylläpidon eettisesti kestävään johtamiseen ja edistävät sitä. Ammatti. Ohjelmistoammattilaiset edistävät ammattinsa rehellisyyttä ja mainetta yleisen edun mukaisesti. Työtoverit. Ohjelmistoammattilaiset ovat työtovereilleen rehtejä ja kannustavia. Oma toiminta. Ohjelmistoammattilaiset ovat sitoutuneet oman ammattitaitonsa elinikäiseen kehittämiseen ja edistävät eettisesti kestäviä ammatillisia käytäntöjä.

16 Tietotekniikan liiton tietotekniikan etiikan ohjeisto Valta ja vastuu. Tietotekniikan ammattilainen ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen on kannettava vastuunsa, joka näkyy tekoina ja toimina. Tieto ja kokemus. Ammattilaisen on tunnettava rajansa: tiedettävä mitä osaa ja myös mitä ei osaa. Kehittyvällä alalla ammattilaisen on ylläpidettävä osaamistaan. Hänen on tunnettava työtään koskeva lainsäädäntö. Ammattilainen ei panttaa tietoa, vaan pyrkii lisäämään omaa ja muiden osaamista ja jakaa omat kokemuksensa muulle yhteisölle. Ammattilainen suojaa kuitenkin asiakkaan omat asiat ja muut suojaamista vaativat tiedot. Saadessaan kritiikkiä työstään, aiheellisesti tai aiheetta, ammattilainen osaa ottaa sen vastaan ja ottaa tapahtuneesta oppia. Asenne. Ammattilainen ei toimi vain itseään vaan myös muita varten. Hän ottaa huomioon toimintansa kohteiden näkökannan. Hän ei anna valtaa ahneudelle ja piittaamattomuudelle. Hän ymmärtää myös, että hänen työllään on merkitystä vain muiden ihmisten kautta.

17 Viestintä. Ammattilainen ymmärtää viestinnän merkityksen. Hän kommunikoi asiakkaan kanssa, dokumentoi tekemisensä ja tiedottaa toimistaan kaikille asianomaisille. Ammattilaisen on pyrittävä viestimään selväkielisesti ja määrittelemään tarvittaessa käyttämänsä käsitteet. Viestinnän tavoitteena on yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen luominen toiminnan pohjaksi. Asioidessaan asiakkaan kanssa ammattilaisen on kerrottava myös niistä seikoista, joita asiakas ei osaa itse kysyä. Ammattilaisen on kerrottava myös huonot uutiset. Työn vaikutukset. Tietoteknisen työn tulokset saavat usein arvonsa vasta kun niitä hyödynnetään. Tietotekniikan ammattilaisen on pyrittävä ymmärtämään oman työnsä vaikutus usein pitkävaiheiselle ketjulle, jonka päässä on lopullinen hyödyntäjä. Ammattilaisen on myös otettava huomioon kuluttajan, laskun maksajan ja työnantajan vaatimukset. Toimiessaan ammattilainen pyrkii katsomaan työnsä laajempaa merkitystä koko sille yhteisölle, jolle työ tehdään, eikä rajoitu vain hänen kanssaan asioivien edustajien näkemyksiin.

18 Muut ihmiset. Tietotekniikan ammattilainen kunnioittaa toisten työtä ja ottaa huomioon muiden ihmisten oikeuden luomaansa ja tekemäänsä. Tietotekniikan ammattilaisen työ koskee sidosryhmien kautta yhteiskuntaa laajemmin. Ammattilaisen on käsitettävä työnsä seuraukset ja otettava huomioon esimerkiksi ihmisoikeudet, ympäristön suojelu, lainsäädäntö ja tekijänoikeudet. Eettisyyden kasvu. Tietotekniikan ammattilaisen tulee edistää eettisesti kestävien toimintatapojen yleistymistä tietotekniikka-alalla. Toimiminen eettisesti on valinta, jonka jokainen yksilö voi tehdä tai olla tekemättä. Eettisyys ei ole mustavalkoinen asia, vaan ihminen voi kehittyä koko ajan ottamalla ympäristöään enemmän huomioon. Nämä ohjeet pyrkivät esittämään tietotekniikan ammattilaiselle eettisen toimintamallin, joka tukee sekä hänen itsensä että ympäristönsä eettistä kasvua.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN NATIONAL ADVISORY BOARD ON RESEARCH ETHICS Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen God vetenskaplig praxis och handläggning

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista Katja Vuoti Katja Burakoff Kaisa Martikainen Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista TEKIJÄT Katja Vuoti (tutkija) Katja Burakoff (suunnittelija)

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Sisältö Esipuhe...3 Sosiaali- ja terveysala...4 Lähihoitajan ammatti...5 Lähihoitajan eettiset periaatteet...5 Ihmisarvon kunnioittaminen...5 Itsemääräämisoikeus...6 Oikeudenmukaisuus...6

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU TAMMERKOSKI KLASSILLINEN KOULU 2012 2013 Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren niin selviydymme mekin toinen toistamme tukien. Risto Rasa SISÄLTÖ KESKEISIMMÄT TYÖTEHTÄVÄT... 4 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN

Lisätiedot

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt 1. Johdanto Kiinteistönvälittäjä palvelee yhteiskuntaa ja sen jäseniä kaikille tärkeissä asumiseen ja oman kodinhankkimiseen liittyvissä kysymyksissä. Kiinteistönvälittäjä

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset

Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset No. 12 15.6.2010 Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset Kari Uusikylä Yhteenveto Harvardin yliopiston psykologian professori Howard Gardner työtovereineen (Mihaly Csikzenmihalyi, William

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot