SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset 9 Käytetyt kirjanpitokirjat 10

3 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 2 (10) TOIMINTAKERTOMUS Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Rahasto ei ole tilikauden aikana käyttänyt johdannaisia. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat Muutos ei vaikuta rahastojen sijoituspolitikkaan. Tehokkaan salkunhoidon menetelmät Rahasto voi antaa omistamiaan osakkeita lainaksi lisätuottojen hankkimiseksi. Lainoihin liittyvältä vastapuoliriskiltä suojaudutaan vakuudella, jonka määrä sovitaan kirjallisesti vastapuolen kanssa. Vakuus ylittää lainassa olevien osakkeiden markkina-arvon (105 %). Rahastolla ei ollut osakelainoja tilikauden aikana. Hallinto Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg ja Aleksi Härmä. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä päätettiin rahastojen tuotonjaosta. Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikauden alussa Minna Kohmo, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Timo Nummi, ja varatilintarkastajaksi KHT Marcus Tötterman. Rahastojen edustajiston kokous valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Samu Anttilan. Rahastoyhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin tilintarkastajaksi KHT Paula Pasanen ja varatilintarkastajaksi KHT Petra Bergström, molemmat KPMG Oy Ab:stä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro. Rahaston palkkiot Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi- + säilytyspalkkio Ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6kk 0,33 % + 0,1 % = 0,43 % vuodessa Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta. Rahaston tunnuslukuja ja sijoitusjakauma Osuuden arvo, eur Osuuden arvo, eur Nettovarallisuus, Osuudenomistajia A-osuus B-osuus miljoonaa euroa ,3215 8, , ,6371 9, , , , ,

4 3 (10) Juoksevat kulut, % 0,44 Tuottosidonnainen palkkio, % - Kaupankäyntikulut, % *) 0,02 Kokonaiskulut (TKA), % 0,46 Salkun kiertonopeus, % 3,04 Välityspalkkiot lähipiirille, % 0,0 Tracking error 1, % **) 0,29 ) Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. **) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina). Tracking error 2, % ***) 0,12 Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä -1,14 Sharpen mittari 2,12 Vuotuiseen indeksipoikkeamaan ja tuottoeroon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: arvostusajankohtien eroavaisuudet, rahaston salkun koostumus ei 100 % indeksin mukainen, rahastossa oleva käteisen määrä, arvostusperiaatteissa ja - laskennassa saattaa olla eroavaisuuksia. Seligson & Co indeksirahastojen indeksipoikkeamien ja tuottoerojen lähteet on käyty läpi rahastoyhtiön asiakkaille toimitetussa ja internetissä julkaistussa vuosikatsauksessa 2014 (s. 20). Rahastoesitteessä mainitun rahastolle ennakoidun ja toteutuneen indeksipoikkeaman välillä ei katsauskaudella ollut merkittäviä eroja. Sijoitusten toimialajakauma, % Sijoitusten maajakauma, % Teollisuus 33,2 36,2 Yhdysvallat 89,3 89,6 Teknologia 18,6 18,6 Kanada 10,7 10,4 Rahoitus 16,9 13,7 Irlanti 0,0 0,1 Kulutustavarat 16,0 18,4 Terveys 15,4 13,0 Sijoitusten koostumus, % rahaston arvosta Osakkeet 99,1 99,2 Kassa ja muut varat 0,9 0,8 Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2014 oli osakemarkkinoilla hyvä. Seligson & Co:n rahastojen asiakasmäärät ja varojen nettovirta olivat vuoden 2014 aikana positiiviset. Myös vuoteen 2015 lähdettiin osakemarkkinoilla optimistisesti, mutta markkinat voivat aina yllättää. Markkinakehitys on merkittävässä asemassa myös Seligson & Co:n rahastojen tulevan kehityksen osalta. Tuotonjako Päättyneen tilikauden tulos oli ,77 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,37 euroa/osuus.

5 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 4 (10) TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,02 Osinkotuotot ja voitto-osuudet , ,72 Korkotuotot 713,71 354,26 Muut tuotot Arvopaperilainauksen nettotuoto 0,00 301,13 Muut , ,33 Tuotot yhteensä , ,46 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,67 Säilytysyhteisölle , ,12 Muut kulut , ,27 Kulut yhteensä , ,06 Tilikauden tulos , ,40 TASE V A S T A A V A A Arvopaperit markkina-arvoon , ,98 Muut saamiset Muut , ,53 Siirtosaamiset 0,00 40,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,26 V A S T A T T A V A A Rahaston arvo , ,03 Vieras pääoma Siirtovelat , ,23 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,26

6 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 5 (10) Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 231/2014 noudattaen. Tilinpäätös perustuu arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana. Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,60 Luovutustappiot , ,57 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,99 Yhteensä , ,02 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tilikaudella jaettu tuotto/ rahasto-osuus, 0,30 0,26 Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä , ,84 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto Rahaston arvopaperisalkun sisältämät arvonnousut , ,65 Rahaston arvopaperisalkun sisältämät arvonlaskut , ,73 Arvostusero , netto , ,92 Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut 7 560, ,00 Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut , ,28 Arvopaperilainausten tuotot ja kulut Arvopaperilainauksen nettotuotot ilmoitetaan tuloslaskelmassa. Rahaston kirjanpidossa ei ole arvopaperilainaukseen liittyviä kuluja, koska vastapuoli maksaa osakelainaustuotot rahastolle nettosummana. TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo Rahaston arvo , ,41 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,66 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,60 Tuotonjako , ,84 Tilikauden tulos , ,40 Rahaston arvo , ,03 Tuotonjaon määrä Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.

7 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 6 (10) ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur / % arvonmuutos arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet AVON PRODUCTS INC , ,62 0,06 AES CORP , ,24 0,13 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS , ,35 0,98 DELTA AIR LINES INC , ,06 0,59 CHEVRON CORP , ,80 3,12 DOW CHEMICAL CO/THE , ,01 0,74 DIRECTV , ,68 0,64 DUKE ENERGY CORP , ,73 0,86 CVS HEALTH CORP , ,99 1,63 ACCENTURE PLC-CL A , ,05 0,83 BARRICK GOLD CORP , ,30 0,18 CENOVUS ENERGY INC , ,98 0,22 AUTODESK INC , ,99 0,19 AKAMAI TECHNOLOGIES INC , ,09 0,16 ALLSTATE CORP , ,77 0,45 CGI GROUP INC - CLASS A , ,43 0,15 GAP INC/THE , ,01 0,16 ABBVIE INC , ,11 1,54 AMGEN INC , ,99 1,78 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC , ,45 0,41 CITIGROUP INC , ,60 2,42 CA INC , ,43 0,14 BANK OF AMERICA CORP , ,14 2,78 CARDINAL HEALTH INC , ,66 0,40 CATERPILLAR INC , ,91 0,83 CBRE GROUP INC - A , ,24 0,14 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A , ,28 0,41 BOMBARDIER INC-B , ,74 0,07 INTEL CORP , ,25 2,62 INGERSOLL-RAND PLC , ,08 0,25 JOHNSON CONTROLS INC , ,80 0,47 CUMMINS INC , ,31 0,36 BEST BUY CO INC , ,44 0,16 COACH INC , ,80 0,14 ROCKWELL COLLINS INC , ,27 0,16 BECTON DICKINSON AND CO , ,67 0,39 CANADIAN OIL SANDS LTD , ,77 0,06 BIOGEN IDEC INC , ,58 1,18 BANK OF NOVA SCOTIA , ,24 1,02 BANK OF MONTREAL , ,57 0,66 BALL CORP , ,39 0,14 BANK OF NEW YORK MELLON CORP , ,81 0,67 QUEST DIAGNOSTICS INC , ,99 0,14 WALT DISNEY CO/THE , ,02 2,15 ENCANA CORP , ,94 0,14 HUMANA INC , ,04 0,32 ENTERGY CORP , ,32 0,24 EXELON CORP , ,51 0,48 FORD MOTOR CO , ,61 0,87 ABBOTT LABORATORIES , ,40 1,00 IHS INC-CLASS A , ,32 0,11 EMC CORP/MA , ,34 0,90 ENBRIDGE INC , ,64 0,64

8 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 7 (10) FLUOR CORP , ,32 0,13 ALCOA INC , ,56 0,27 HASBRO INC , ,79 0,09 PROLOGIS INC , ,86 0,32 ADVANCED MICRO DEVICES , ,45 0,02 AGILENT TECHNOLOGIES INC , ,92 0,19 PRAXAIR INC , ,88 0,56 RESTAURANT BRANDS INTERN , ,94 0,12 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE , ,61 0,49 HCP INC , ,06 0,30 HERSHEY CO/THE , ,83 0,22 ROYAL BANK OF CANADA , ,46 1,46 SPRINT CORP , ,41 0,05 INTL BUSINESS MACHINES CORP , ,03 2,14 3M CO , ,01 1,55 MORGAN STANLEY , ,32 0,86 MICROSOFT CORP , ,07 5,65 NEWMONT MINING CORP , ,82 0,13 JOHNSON & JOHNSON , ,36 4,30 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I , ,95 0,08 AFLAC INC , ,95 0,41 SUNCOR ENERGY INC , ,86 0,68 KROGER CO , ,04 0,46 LIBERTY GLOBAL PLC-A , ,48 0,18 LOCKHEED MARTIN CORP , ,18 0,76 MACY'S INC , ,56 0,32 MANPOWERGROUP INC , ,02 0,08 MASCO CORP , ,88 0,13 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A , ,74 0,90 HALLIBURTON CO , ,82 0,48 MANULIFE FINANCIAL CORP , ,81 0,52 SPECTRA ENERGY CORP , ,57 0,35 TALISMAN ENERGY INC , ,80 0,11 TRANSCANADA CORP , ,10 0,50 TRAVELERS COS INC/THE , ,59 0,51 SIGMA-ALDRICH , ,05 0,24 CONOCOPHILLIPS , ,74 1,26 CANADIAN TIRE CORP-CLASS A , ,60 0,11 UNITED PARCEL SERVICE-CL B , ,41 1,14 UNITED RENTALS INC , ,03 0,15 UNITED TECHNOLOGIES CORP , ,72 1,44 WHIRLPOOL CORP , ,07 0,21 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP , ,19 0,26 HEWLETT-PACKARD CO , ,46 1,11 WYNDHAM WORLDWIDE CORP , ,55 0,15 XCEL ENERGY INC , ,55 0,27 EXXON MOBIL CORP , ,59 5,75 H&R BLOCK INC , ,49 0,13 MCGRAW HILL FINANCIAL INC , ,70 0,35 STAPLES INC , ,79 0,16 SEMPRA ENERGY , ,86 0,38 STANLEY BLACK & DECKER INC , ,00 0,21 STATE STREET CORP , ,39 0,48 SYMANTEC CORP , ,01 0,26 TELUS CORP , ,50 0,11 MOLSON COORS BREWING CO -B , ,95 0,17 NISOURCE INC , ,76 0,19 TORONTO-DOMINION BANK , ,52 1,29 TERADATA CORP , ,64 0,09 TE CONNECTIVITY LTD , ,19 0,38 TARGET CORP , ,92 0,70 P G & E CORP , ,46 0,37 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP , ,03 0,31 NIKE INC -CL B , ,35 0,98

9 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 8 (10) RACKSPACE HOSTING INC , ,73 0,07 ROCKWELL AUTOMATION INC , ,70 0,22 STARBUCKS CORP , ,55 0,89 TEXAS INSTRUMENTS INC , ,44 0,83 SCHLUMBERGER LTD , ,99 1,61 SUN LIFE FINANCIAL INC , ,68 0,32 NORTHERN TRUST CORP , ,12 0,21 MEDTRONIC INC , ,72 1,05 ALLERGAN INC , ,01 0,92 UNITEDHEALTH GROUP INC , ,83 1,44 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN , ,56 0,43 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP , ,29 0,02 REYNOLDS AMERICAN INC , ,69 0,29 CONAGRA FOODS INC , ,43 0,23 COLGATE-PALMOLIVE CO , ,26 0,87 HESS CORP , ,58 0,28 BAXTER INTERNATIONAL INC , ,97 0,59 CANADIAN NATL RAILWAY CO , ,63 0,82 UNUM GROUP , ,56 0,13 CAMPBELL SOUP CO , ,59 0,11 CISCO SYSTEMS INC , ,23 2,12 CSX CORP , ,96 0,52 XYLEM INC , ,46 0,10 MOTOROLA SOLUTIONS INC , ,13 0,21 TECK RESOURCES LTD-CLS B , ,82 0,09 PEPSICO INC , ,30 2,09 BAKER HUGHES INC , ,44 0,35 WASTE MANAGEMENT INC , ,47 0,32 WEYERHAEUSER CO , ,58 0,27 XEROX CORP , ,37 0,21 SAFEWAY INC , ,47 0,11 NVIDIA CORP , ,20 0,15 OFFICE DEPOT INC , ,18 0,06 Arvopaperit yhteensä ,31 99,12 Kassa ja muut varat, netto ,21 0,88 RAHASTON ARVO ,52 100,00 Kasvuosuuksien lukumäärä ,5850 Tuotto-osuuksien lukumäärä ,4266 Kasvuosuuksien arvo 16,0831 Tuotto-osuuksien arvo 12,2817

10

11 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 10 (10) KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja, konekielisenä aineistona Pääkirja, konekielisenä aineistona Tasekirja, sidottuna

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO

SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2015 OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI0008801774 (A / kasvu) ja FI0008801782 (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO... 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 N HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SISÄLLYS RAHASTOESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 SIJOITUSRAHASTOT

VUOSIKERTOMUS 2007 SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKERTOMUS 2007 SIJOITUSRAHASTOT ABN AMRO OPE ABN AMRO FINLAND ABN AMRO GLOBAL ABN AMRO KORKO ABN AMRO OBLIGAATIO ABN AMRO OPTIMAL ABN AMRO OPTIMAL OPE ABN AMRO SMALL CAP OPE ABN AMRO SMALL CAP FINLAND

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Korko Alfred

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 2-10 Rahaston perustiedot 11 Tuloslaskelma 12 Tuloslaskelman liitetiedot 13 Tase 14 Taseen liitetiedot

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM FIM SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSIKERTOMUS 2013 2 4 6 10 14 17 21 25 29 32 35 39 43 48 51 55 58 62 66 70 74 77 81 85 88 92 97 101 105 109 112 115 118 123 126 191 192 194 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA -SIJOITUSRAHASTO...5 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA -SIJOITUSRAHASTO...8

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA säännöt Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Hedge on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 9 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO - RAHASTOESITE 12.8.2015 JOM SILKKITIE

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL 100 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus 2014. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus 2014. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sisältö Toimintakatsaus.................................... 4 Ålandsbanken Asuntorahasto......................... 9 Sijoitukset........................................

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite 1.5.2014 13.8.2014 Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot

Lisätiedot