TALVIVAARA SOTKAMO OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARA SOTKAMO OY"

Transkriptio

1 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI LAPIN VESITUTKIMUS OY

2 i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI Tiina Härmä, DI, ympäristötekniikka Jari Hietala, DI, ympäristötekniikka SISÄLLYS SIVU 1 SELVITYKSEN TARKOITUS BAT LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ BAT-ARVIOINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUASETUKSEN 37 MUKAISESTI JÄTTEIDEN MÄÄRÄN JA HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMINEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN VAARALLISUUS SEKÄ MAHDOLLISUUDET KÄYTTÄÄ ENTISTÄ HAITATTOMAMPIA AINEITA TUOTANNOSSA KÄYTETTYJEN AINEIDEN JA SYNTYVIEN JÄTTEIDEN UUDELLEEN KÄYTÖN JA HYÖDYNTÄMISEN MAHDOLLISUUDET MUODOSTUVIEN PÄÄSTÖJEN LAATU, MÄÄRÄ JA VAIKUTUS KÄYTETTYJEN RAAKA-AINEIDEN LAATU JA KULUTUS ENERGIAN KÄYTÖN TEHOKKUUS TOIMINTAAN LIITTYVIEN RISKIEN JA ONNETTOMUUSVAAROJEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ ONNETTOMUUKSIEN SEURAUSTEN EHKÄISEMINEN PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTTÖÖN OTTAMISEEN LIITTYVÄ AIKA JA TOIMINNAN SUUNNITELLUN ALOITTAMISAJANKOHDAN MERKITYS SEKÄ PÄÄSTÖJEN EHKÄISEMISEN JA RAJOITTAMISEN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT KAIKKI VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN TEOLLISESSA MITTAKAAVASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT TUOTANTOA JA PÄÄSTÖJEN HALLINTAA KOSKEVAT MENETELMÄT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEELLISEN TIEDON KEHITYS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TAI KANSAINVÄLISTEN TOIMIELINTEN JULKAISEMAT TIEDOT PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA BAT-ARVIOINTI: PÄÄSTÖT VARASTOINNISTA NESTEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY KIINTEIDEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY BAT-ARVIOINTI: JÄTEVEDEN JA JÄTEKAASUN KÄSITTELY YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JÄTEVESIÄ JOHTAMISEN JA KÄSITTELYN PERIAATTEET LIETTEEN KÄSITTELY JÄTEKAASUJEN PÄÄSTÖJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET BAT-ARVIOINTI: TARKKAILU BAT-ARVIOINTI: SIVUKIVEN VARASTOINTI YLEISET PERIAATTEET KAIVOKSEN ELINKAARI REAGENSSIEN KULUTUS, PÖLYÄMINEN, EROOSIO, VESITASE, POHJAVESI HAPPAMIEN VALUMAVESIEN KÄSITTELY SUOTOVESIEN HALLINTA VESIPÄÄSTÖT MELU... 18

3 ii Talvivaara Sotkamo Oy 8.8 RAKENTEIDEN VAKAUDEN VALVONTA ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY JA VÄHENTÄMINEN KÄYTETYN MAA-ALAN VÄHENTÄMINEN SULKEMINEN JA JÄLKIHOITO BAT-ARVIOINTI: METALLIEN TALTEENOTTO BAT-ARVIOINTI: ENERGIATEHOKKUUS YLEINEN BAT ENERGIATEHOKKUUDEN SAAVUTTAMISEKSI LAITOSTASOLLA BAT ENERGIATEHOKKUUDEN SAAVUTTAMISEKSI ENERGIAA KÄYTTÄVISSÄ JÄRJESTELMISSÄ, PROSESSEISSA, TOIMINNOISSA JA LAITTEISSA JOHTOPÄÄTÖKSET... 24

4 1 Talvivaara Sotkamo Oy 1 SELVITYKSEN TARKOITUS Ympäristönsuojelulain säädösten nojalla (YSL 3, YSA 9 2 momentti 6 kohta, YSA 37 ) on ympäristölupahakemuksessa esitettävä arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT, Best Available Techniques) soveltamisesta hakemuksessa kuvatussa toiminnassa. Talvivaara Sotkamo Oy hakee Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen (nro 33/01/1) ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (nro 2953) mukaisesti ympäristöluvan määräysten sekä säännöstelyä koskevien vesitalouslupamääräysten tarkistamista. Tässä selvityksessä BAT:n vaatimusten täyttymistä tarkastellaan kaivoksen tämän hetkisen toiminnan ja toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan mukaisena. Uraanin talteenottoa koskien on vireillä oma ympäristölupahakemus, joten uraanin talteenottoa koskevia asioita ei käsitellä tässä BAT-arvioinnissa. 2 BAT LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ annettu Neuvoston direktiivi 96/61/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi, ns. IPPC-direktiivi, on konkretisoinut BAT:n määrittelyä ja soveltamista. Suomessa IPPC-direktiivi on pantu täytäntöön voimaan tulleella ympäristönsuojelulailla ja -asetuksella. Ympäristönsuojelulain ( /86) 4 :n 3 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa periaatteena on, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate). Neuvoston direktiivin 96/61/EY kodifioitu toisinto (2008/1/EY) on annettu IPPC-direktiivin (2008/1/EY) 2 artiklan 12 alakohdassa BAT määritellään seuraavasti: 'Parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla' tarkoitetaan tietyn toiminnan ja siinä käytettävien tapojen tehokkainta ja edistyneintä astetta, jolla voidaan osoittaa olevan sellaiset tekniset ja käytännölliset ominaisuudet, jotka soveltuvat periaatteessa käytännön pohjaksi raja-arvoille, joiden tarkoitus on estää, ja milloin se ei ole mahdollista, vähentää yleisesti päästöjä ja vaikutuksia koko ympäristöön. IPPC-direktiivin liitteessä IV luetellaan seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon yleisesti tai yksittäistapauksissa 2 artiklan 12 alakohdassa määritellyistä parhaista käytettävissä olevista teknisistä keinoista päätettäessä, kun otetaan huomioon toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja edut sekä varovaisuus- ja ennaltaehkäisyn periaatteet: 1. vähän jätteitä tuottavien teknisten keinojen käyttö; 2. mahdollisimman vaarattomien aineiden käyttö; 3. prosessissa käytettyjen ja tuotettujen aineiden ja jätteiden talteenotto- ja kierrätyskeinojen kehittäminen kun se on tarpeellista; 4. vertailukelpoiset prosessit, laitteet ja toimintamenetelmät, joita on kokeiltu menestyksekkäästi teollisessa mittakaavassa; 5. tekniikan kehitys ja muutokset tieteellisessä tiedossa ja ymmärtämyksessä; 6. kyseessä olevien päästöjen luonne, vaikutukset ja laajuus; 7. uusien tai olemassa olevien laitosten käyttöönottopäivä; 8. parhaan käytettävissä olevan teknisen keinon käyttöönottoon vaadittava aika; 9. prosessissa käytettävien raaka-aineiden (mukaan lukien vesi) kulutus ja ominaisuudet sekä energiankäytön tehokkuus; 10. päästöjen kokonaisvaikutuksen ja ympäristöriskien ehkäisyn ja minimoimisen tarve; 11. onnettomuuksien ehkäisyn ja niiden ympäristöseurausten minimoimisen tarve; 12. komission 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaisemat tiedot tai kansainvälisten järjestöjen julkaisemat tiedot.

5 2 Talvivaara Sotkamo Oy Ympäristönsuojeluasetuksen ( /169) 37 :n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon: 1. jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen; 2. käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita; 3. tuotannossa käytettyjen aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus; 4. muodostuvien päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 5. käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 6. energian käytön tehokkuus; 7. toimintaan liittyvien riskien ja onnettomuusvaarojen ennaltaehkäisy sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen; 8. parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöön ottamiseen liittyvä aika ja toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 9. kaikki vaikutukset ympäristöön; 10. teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantoa ja päästöjen hallintaa koskevat menetelmät; 11. tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; 12. Euroopan yhteisöjen komission tai kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Alla BAT-tarkastelu tehdään ensin asetuksen jaottelun mukaisena, joka muodostaa yleiskatsauksen noudatettaviin periaatteisiin. Toisessa osassa (kappale 4) BAT:n täyttymistä tarkastellaan asetuksen 37 pykälän 12. kohdan mukaisesti eli IPPC-direktiiviä peilaten ja tarkastelu on toteutustapojen osalta yksityiskohtaisempi. 3 BAT-ARVIOINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUASETUKSEN 37 MUKAISESTI 3.1 Jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen Jätteen synnyn ehkäisyllä on tärkeä rooli jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämisessä. Ympäristönsuojelulaissa edellytetään jätteen synnyn ja haitallisuuden vähentämisen huomioimista lupamenettelyssä. Jätteen synnyn ehkäisyllä tarkoitetaan ennakoivia toimia, jotka johtavat syntyvän jätteen määrän tai haitallisuuden vähenemiseen. Ennakoivat toimet voivat liittyä raaka-aineiden hankintaan, tuotesuunnitteluun, valmistusprosesseihin, henkilöstön osaamiseen, haitallisten aineiden käyttöön, pakkaamiseen ja varastointiin. Joskus jätemäärää pienentävät toimet voivat johtaa haitallisempien jätejakeiden syntymiseen, joten jätteen synnyn ehkäisy edellyttääkin kokonaisvaltaista, eri päästöjen samanaikaista tarkastelua.

6 3 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen soveltama kasaliuotus mahdollistaa köyhemmän malmin hyödyntämisen kuin kilpaileva autoklaaviliuotus. Ympäristöluvan mukaisella tuotannolla sivukivi-malmisuhde on 1,5 ja vastaavasti autoklaaviprosessilla se olisi noin 3. Tämän hetkisten tuotantosuunnitelmien mukaan jatkossa malmi tullaan louhimaan paremmalla sivukivi-malmi-suhteella (0,8), jolloin sivukiveä muodostuu vielä aiempaa vähemmän. Jätteiden muodostuminen tunnetaan perusteellisen jatkuvan prosessiseurannan tuloksena. Talvivaaran kaivoksessa merkittävimmät jätejakeet ovat sivukivi, loppuun liuotettu malmi ja kipsisakka. Kaivannaisjätteistä hyödynnetään soveltuvat materiaalit, joista esim. sivukiveä käytetään hyödyksi kaivoksella mm. laajojen toisen vaiheen liuotusalueiden rakentamisessa. Tavanomaisen ja teollisuusjätteen muodostumista minimoidaan myös käyttämällä kestokulutus-hyödykkeitä. Jätteen synnyn ehkäisyn jälkeen pyritään syntyvät jätteet hyödyntämään materiaalina tai energiana. Rikastamolla, konttorissa, sosiaalitiloissa ja kunnossapidossa syntyy tavanomaista teollisuustoimintojen jätettä, jonka keräys, käsittely ja loppusijoitus toteutetaan noudattaen Sotkamon kunnan jätehuoltomääräyksiä. Mainituista jakeista kierrätyskelpoiset tullaan erilliskeräämään ja mm. ongelmajätteet toimitetaan käsiteltäväksi toimijoille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Yhä enemmän voidaan kierrättää ja Talvivaaran kaivoksen arvioidaan tuottavan vähemmän kaatopaikalle sijoitettavaa sekajätettä kuin vastaavien toimivien kaivosten jätemäärien seuranta osoittaa. 3.2 Käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita Prosessissa käytettävä rikkihappo on vaarallinen aine, mutta sen korvaaminen jollakin toisella aineella ei ole mahdollista eikä laimentaminen tai muunlainen vaarattomammaksi tekeminen ole mahdollista. Saostusprosessin reagenssina käytetään rikkivetyä (H 2 S), joka on myrkyllinen kaasu. Rikkivety valmistetaan paikan päällä sularikin ja vetykaasun välisenä reaktiona. Myös valmistuksessa käytettävä vety valmistetaan nestekaasusta (propaani) Talvivaarassa. Vedyn ja rikkivedyn valmistusprosessit ovat hyvin tunnettua tekniikkaa ja Suomessa käytössä mm. Kokkolassa OMG:n tehtaalla. Rikkihapon, vedyn tai rikkivedyn käytölle ei ole haitattomampia vaihtoehtoisia kemikaaleja. Kalkkikiveä, poltettua kalkkia ja siitä Talvivaaran teollisuusalueella valmistettua sammutettua kalkkia käytetään neutralointiin eikä niiden korvaaminen ole tarpeellista haitattomuuden edistämiseksi. Lipeää käytetään ph:n nostoon eikä sitä voida korvata sammutetulla kalkilla. Vaarallisten tai haitallisten kemikaalien valmistaminen Talvivaaran teollisuusalueella vähentää riskiä sille, että aineiden haitat toteutuisivat kuljetusten ja muun käsittelyn yhteydessä. Myös räjähdysaineiden valmistuksessa ja käsittelyssä käytetään turvallisinta menetelmää eli räjähtävän emulsion muodostamista kairanreiässä. Tällä menetelmällä typpipäästöt vesiin jäävät pieniksi. Rikastusprosessin optimoimiseksi prosessin kehitystä jatketaan myös toiminnan aikana. Kehityksen myötä voidaan löytää vaihtoehtoja käytössä oleville prosessikemikaaleille. 3.3 Tuotannossa käytettyjen aineiden ja syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuudet Sivukiveä käytetään suuria määriä toisen vaiheen liuotuskasa-alueiden rakentamisessa. Sitä voidaan mahdollisesti käyttää muussakin rakentamisessa, jos louhinta-aikataulua voidaan toteuttaa niin, että riittävän vähärikkistä kiviainesta syntyy louhinnasta oikeaan aikaan. Kaivoksen tiivis alueiden käyttö mahdollistaa varastoitujen materiaalien ottamisen käyttöön. Toiminta-alueilta poistettavat maa-ainekset (mm. moreeni) varastoidaan alueiden viereen, josta ne ovat helposti saatavissa hyötykäyttöön. Moreenia tullaan osittain ja mahdollisuuksien mukaan (mikäli laatu ja kuljetuskustannukset sallivat) käyttämään mm. rakennettavissa padoissa, sivukivialueiden pohjarakenteissa ja mahdollisten meluvallien rakentamiseen. Myös teiden, varikkoalueiden ym. rakenteissa voidaan hyödyntää moreenia pohjatöihin. Moreeni käytetään viimeistään jälkihoitovaiheessa ympäristönsuojelun edellyttämässä rakentamisessa.

7 4 Talvivaara Sotkamo Oy Huomattakoon, että Talvivaaran kaivoksella syntyvien sivutuotteiden määrät ovat verrattain pienet, koska kasaliuotusprosessissa voidaan hyödyntää muihin prosessivaihtoehtoihin nähden suuri osa louhittavan kiviaineksen kokonaismäärästä. 3.4 Muodostuvien päästöjen laatu, määrä ja vaikutus Päästöjen määrät vesiin, ilmaan, maahan ja pohjaveteen on minimoitu kaivoksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tuotantoliuotuskasojen eristysrakenteet estävät maaperään ja pohjaveteen kohdistuvat päästöt. Sen ansiosta, että kaivos kokonaisuudessaan on suunniteltu kestävällä tavalla, päästöt pintavesiin eivät ole ympäristölle haitallisia tai myrkyllisiä. Pöly-, melu- ja hajupäästöjä on pyritty rajoittamaan jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa. Päästöjen minimointi on jatkuva prosessi, johon kiinnitetään huomiota osana kaivoksen toimintaa. Toiminnan aikana päästöjen minimoimiseksi on toteutettu erilaisia prosessiratkaisuja, kunnossapitotoimia ja ohjeistuksia. 3.5 Käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus Raaka-aineiden käyttö on minimoitu valitsemalla raaka-aineita maksimaalisesti hyödyntävä metallin liuotusmenetelmä sekä kehittämällä prosessin varmuutta ennalta tehdyillä laajamittaisilla ja pitkäaikaisilla pilot-kokeilla. Kehitystyön yhteydessä on saavutettu huomattavia parannuksia talteenottotehoon ja raaka-aineiden hyötykäyttöasteeseen. Mahdollisuuksien mukaan raaka-aineita kierrätetään prosessin ja kasojen liuotuskierrossa. 3.6 Energian käytön tehokkuus Talvivaaran kaivoksen aluesuunnitelman ja prosessiteknisten ratkaisujen suunnittelussa on pyritty huomioimaan energiankulutuksen minimointi. Aluesuunnitelmassa eri toiminnot on sijoitettu niin lähekkäin kuin mahdollista, jotta materiaalien siirto olisi mahdollisimman tehokasta. Koska energiankulutus muodostaa merkittävän osan käyttökustannuksista, energiaa pyritään aina käyttämään säästäen. Kaivoksen energiatehokkuus on korkeaa luokkaa osittain siksi, että kaivos on moderni prosessilaitos, jossa käytetään uusinta tekniikka ja laitteita. Suurin etu energiatehokkuudessa on kuitenkin saavutettu jo prosessimenetelmän valinnassa, sillä kasaliuotuksen vaihtoehtona ollut malmin autoklaaviliuotus tunnetaan energiaintensiivisenä menetelmänä. Bioliuotus ei myöskään edellytä malmin jauhatusta murskauksen jälkeen, kuten perinteiset menetelmät ja suoraliuotus, jonka energiankulutus olisi suuri johtuen myllyjen energiantarpeesta. Energiatehokkuuteen liittyvät näkökohdat on huomioitu jo prosessin suunnittelussa ja laitehankinnoissa pyrkien energiatehokkuuden optimointiin mm. laitevalinnoilla (muuntajat, sähkömoottorit), erilaisilla säätö- ja ohjausjärjestelmillä sekä taajuusmuuttajilla. Kaivoksen prosessointikustannusten pienentämiseksi tuotantomenetelmät on optimoitu mitoitukseltaan kaikissa suhteissa sellaisiksi, että pumppujen tehot, putkien koot ja muodot, altaiden ja säiliöiden tilavuudet, kemikaalien varastoliuosten väkevyydet ja muut prosessilaitteet ovat toisiinsa mahdollisimman hyvin sopivat. Mm. malmin käsittelyssä käytetään valtaosaltaan hihnakuljettimia, jotka ovat energiataloudellisesti edullisia. Talvivaaran kaivoksen energiankulutuksen pienentämiseksi on talvella 2009 pudotettu hallien sisälämpötiloja. Yhtiö on tehnyt myös joitakin selvityksiä liuotuskasan reaktiolämmön talteenottamiseksi, mutta koska talteenotto on teknisesti erittäin vaikea toteuttaa ja matalaenergiaisen lämmön käyttökohteita on vähän, konkreettisiin toimenpiteisiin ei ole toistaiseksi vielä ryhdytty.

8 5 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen toiminnan energianhallinta on myös osa kaivoksen ympäristöjärjestelmää. Ympäristöjärjestelmässä on asetettu energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteet ja luodaan toimintaperiaatteet ja -ohjeet tavoitteiden saavuttamiseksi BAT-referenssidokumentin periaatteiden mukaisesti (European Commission IPPC: Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009). Tähän kuuluu olennaisena osana jatkuva energiatehokkuuden ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta mm. energiatehokkuuden indikaattorien avulla, joka on myös osa vuosittaista energia- ja ympäristöraportointia. Ympäristöjärjestelmässä määritellään myös energiaasioihin liittyvät vastuut ja tarvittava työntekijöille annettava koulutus (esim. kuljettajien kouluttaminen säästeliääseen ajotapaan). 3.7 Toimintaan liittyvien riskien ja onnettomuusvaarojen ennaltaehkäisy sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen Talvivaaran kaivoksen suunnittelun aikana on jo huomioitu ympäristöriskien minimointi ja vahinkojen ennalta ehkäisy. Myös vahinkojen varalle laaditut varautumisjärjestelmät ovat kattavia. Tästä syystä kunnossapidon, hoitotoimenpiteiden ja vastaavan ennalta ehkäisevän toiminnan osuus riskien pienentämisessä on oleellinen. Juuri nämä asiat sisältyvät kaivoksen ympäristöjärjestelmässä. Talvivaaran kaivokselle on laadittu ympäristöriskinarviointi. Arvioinnissa riskitapahtumat ja -kohteet tunnistettiin kaikista Talvivaaran kaivoksen toiminnoista rakentamisesta ja kairauksesta jälkihoitoon saakka. Arvioinnin myötä kaivoksen toiminnan eri osa-alueiden ympäristöriskit tunnetaan hyvin, jolloin mahdollisiin riskitapahtumiin voidaan ennalta varautua. Riskit ja onnettomuuksien mahdollisuus sekä niiden estäminen on otettu huomioon kaivoksen toteutuksessa ja käytössä. Keskeinen elementti maaperään ja vesiin kohdistuvien riskien ennaltaehkäisyssä on alueiden tiivistysrakenteen, joita käytetään kaikkien sellaisten toimintojen päästöjen estämiseen, joissa metallipitoista liuosta muodostuu tai käsitellään. Myös mm. kemikaalien varastointi on suunniteltu sitä koskevien säännösten mukaisesti, jolla estetään mahdollisissa poikkeustilanteissa syntyvien päästöjen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Riskien vähentäminen on otettu huomioon myös kaivoksen rakentamisen osalta ja ajalle kaivoksen sulkemisen jälkeen. 3.8 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöön ottamiseen liittyvä aika ja toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt Paras käyttökelpoinen tekniikka on otettu käyttöön samanaikaisesti kaivoksen rakentamisen ja käyttöönoton kanssa. 3.9 Kaikki vaikutukset ympäristöön Kaikki vaikutukset ympäristöön on pyritty selvittämään ennalta kaivoksen suunnittelun ja YVA:n yhteydessä. Arvioinnissa on pystytty hyödyntämään myös pitkää kokemusta muiden kaivosten ympäristövaikutuksista. Lisäksi tietoa ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista on saatu kaivoksen toiminta-ajan tarkkailusta ja käytännön kokemuksista Teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantoa ja päästöjen hallintaa koskevat menetelmät Talvivaaran kaivoksella sovelletaan modernia tekniikkaa ja menetelmiä tuotannon ohjauksessa. Suunnitteluun ovat osallistuneet parhaat asiantuntijat ja tavarantoimittajat, joten viimeisin tieto on ollut käytettävissä. Kasaliuotuksesta ei ole Suomessa aikaisempaa kokemusta, mutta hankkeen koetoiminta ja ensimmäinen tuotantovuosi ovat osoittaneet sen toimivaksi. Myös ulkomailta saadut tiedot teknologisesta toteutuksesta varmistavat menetelmän pätevyyden.

9 6 Talvivaara Sotkamo Oy Hyödynnettävälle malmiolle on suunniteltu mahdollisimman hyvin BAT -tavoitteita vastaava rikastusprosessi ja muut ympäristön kannalta huomioon otettavat olosuhteet. Talvivaaran malmit tunnetaan varsin hyvin, sillä tutkimuskairaukset on tehty tiheästi ja läpi koko hyödynnettävän esiintymän paksuuden. Malmi on suuri massiivi, jonka laatuvaihtelu on verrattain pientä. Vesipäästön rajoittamisessa sovelletaan tekniikkaa, josta on pitkä kokemus suomalaisilta teollisuuslaitoksilta ja sen tiedetään soveltuvan parhaiten tämän tyyppisen jäteveden käsittelyyn. Myös haju- ja pölypäästöjen minimoimiseksi toteutetut prosessiratkaisut ovat yleisesti käytössä olevia menetelmiä ja niitä pyritään kehittämään parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi Tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys Kaivos on käyttänyt ja soveltanut parasta saatavissa olevaa tietämystä Talvivaaran kaivokselle. Käytettävä kasaliuotusteknologia on Suomessa uutta, mutta sen toimivuudesta on saatu positiivisia kokemuksia ensimmäiseltä tuotantovuodelta. Omistajatahot tuovat osaltaan tietämystä parhaista kansainvälisistä ratkaisuista muilta toiminnassa olevilta kaivoksilta ja vastaavista prosesseista. Käytössä oleva ympäristölaatujärjestelmä edellyttää jatkuvaa parantamista kaivoksen ympäristösuoritteessa ja osaltaan tukee kehittyvän tiedon ja taidon soveltamista kaivoksen tuotantoon. 4 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TAI KANSAINVÄLISTEN TOIMIELINTEN JULKAISEMAT TIEDOT PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA BAT-vertailuasiakirjat (BREF) julkaistaan joko yhteisön tai kansallisina dokumentteina. Talvivaaran kaivoksen käytössä ja toimintojen toteuttamisessa ne on otettu huomioon soveltuvin osin. Julkaisija on: EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JRC JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Prospective Technological Studies (Seville) Technologies for Sustainable Development European IPPC Bureau. Teollisuudenalaa koskevista selvityksistä on valmistunut seuraavia: Reference document on best available techniques on Emissions from storage. July Reference document on best available techniques in common waste water and waste gas Treatment/ Management systems in the chemical sector, February 2003 Reference document on the general principles of monitoring. July Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009 Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals Ammonia, Acids and Fertilisers., August 2007 Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries, December 2001 Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency. February 2009.

10 7 Talvivaara Sotkamo Oy 5 BAT-ARVIOINTI: PÄÄSTÖT VARASTOINNISTA BAT-määrittely: European Commission IPPC: Reference document on best available techniques on Emissions from storage. July Asiakirjassa selostetaan teollisuudessa varastoitavien epäorgaanisten aineiden varastojen päästöjä. Asiakirja on laadittu näiden aineiden tuotanto- ja jakeluketjun varastointia silmälläpitäen, ja Talvivaara on tässä ketjussa loppukäyttäjän roolissa, paitsi omien tuotteidensa, metallisulfidien suhteen. Sen vuoksi tarkastelu on yleispiirteinen lukuun ottamatta kasaliuotuksen liuoksia ja lopputuotteita sekä suurina määrinä käytettäviä kalkkia ja rikkihappoa, joita tuodaan kaivokselle. BAT-asiakirja jakautuu kahteen pääalueeseen eli nesteiden ja kiinteiden aineiden varastointiin. Sivukiven varastoinnille on laadittu oma BAT-asiakirjansa, joten tässä yhteydessä käsitellään muuta kiinteiden ja nestemäisten aineiden varastointia. 5.1 Nesteiden varastointi ja käsittely Talvivaarassa käsitellään erilaisia metallipitoisia liuoksia ja käytössä on mm. happoja ja emäksiä liuoksina, joten nesteiden varastointia on useissa yksiköissä. BAT ia on huomioida varastoinnissa säiliön materiaali, rakenne, suoja-altaat ja käyttöön liittyvät valvontamenetelmät sekä laatujärjestelmä, joka auttaa kehittämään käyttöä yhä turvallisemmaksi. BAT iin kuuluu myös kouluttaa henkilökunta toimimaan varastojen kanssa oikein niin, että ylitäyttöjä, hanojen auki jäämisiä, paineventtiilien väärinkäyttöä yms. ei pääsisi tapahtumaan. Säiliöt on sijoitettava niin, että niistä aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman pienet ja että kemikaalit eivät pääse sekoittumaan toisiinsa haitallisella tavalla. Kaikki tämä on huomioitu ammattitaitoisessa säiliöiden rakentamisessa Talvivaarassa. Suomen lainsäädännön mukaan kemikaalien käsittelyyn tarvitaan lupa ja viranomaiset valvovat toimintaa. Säiliöistä tulevat ilmapäästöt ovat Talvivaarassa hyvin vähäiset, koska säiliöt ovat suljettuja ja suhteellisen pieniä tilavuudeltaan. Nestetäyttöjen yhteydessä ilmaan voi päästä pieniä määriä säiliön ilmaan haihtunutta kemikaalia, mutta kaasutilavuudet ovat pieniä. Tuotannossa käytettävät kemikaalit eivät ole helposti haihtuvia (paitsi propaani ja muut kaasut) ja niiden haitallisuus ympäristössä perustuu mm. happovaikutukseen eikä erityiseen myrkyllisyyteen. Liuosten ulkoaltaisiin on suunniteltu riittävä turvavara sateiden ja lumen sulamisen tuoman veden varastoimiseksi altaisiin. Altaiden pohjan tiivistys tehdään taipuisalla muovikalvolla. BAT in mukaan tiivistyksen vedenläpäisevyyden on oltava alle 1*10-9 m/s ja Talvivaarassa käytettävä HDPE-kalvo on tätä parempaa. Kalvon asentamisessa käytetään urakoitsijaa, jolla on riittävä pätevyys ja välineistö asennuksen suorittamiseen. Kalliopohjalle tehdyt altaat on muovitettu, jotta kallion rakoihin ei pääse liuosta. Altaiden käyttö edellyttää kallion tarkkailua mm. kalliopohjaveden laatua seuraamalla, jotta altaan suojarakenteen kestävyys voidaan todeta. Kaikki ulkoallastoiminnot on sisällytetty kaivoksen ympäristölaatujärjestelmän mukaisiin katselmusja valvontamenettelyihin. Kipsisakasta osa on lietettä, ja BAT in mukaan 750 mm kuivavara patorakenteissa on riittävä. Suomessa, kuten myös Talvivaaran kipsialtaassa, noudatetaan roudan vuoksi patoaltaissa suurempaa kuivavaraa.

11 8 Talvivaara Sotkamo Oy Metallipitoisten liuosten muoviputkistot valmistetaan Talvivaarassa kuumasaumaamalla liitokset, joka on käyttövarmempi tapa kuin laippaliitokset. Venttiilit, pumput ja muut liuosten käsittelyssä käytettävät osat ovat happoa kestävää materiaalia ja ne eivät muodosta riskiä vuotojen muodostumiselle säännöllisesti. Muoviputkistot kestävät hyvin myös sään aiheuttamaa ulkopuolista korroosiota eikä niihin käytetä erityistä suojaavaa pintakerrosta. Vastaavasta tekniikasta on runsaasti käyttökokemuksia muista maista samanlaisesta käytöstä. 5.2 Kiinteiden aineiden varastointi ja käsittely Tässä käsitellään muuta kiinteän aineen varastointia kuin sivukiven läjitysalueita, josta on oma BATasiakirjansa. Tässä ei myöskään käsitellä Talvivaaran kaivoksen tuotantoyksiköitä eli liuotuskasoja, joissa oleva materiaali pidetään käsittelyn kaikissa vaiheissa kosteana eikä näin aiheuta pölyämistä. Sivukivikasoille sijoitettava esineutralointisakka pidetään kaivosalueen kunnossapitoon liittyvillä kastelu ym. toimilla kosteana, kunnes tuulen vaikutuksesta aiheutuva pölyäminen estyy sakan peittyessä joko uuden sivukiviaineksen alle tai kasan peiterakenteen alle. Muita avoimia kasoja Talvivaaran kaivoksella ei ole. Avoimessa varastoinnissa BAT ia on mm.: - kostuttaa kasan pintaa ja tarvittaessa käyttää pölyä sitovia aineita - kostuttaa vedellä tai muulla pölyä sitovalla aineella - käyttää samanaikaisesti yhtä sijoituspaikkaa monen sijasta ja sitten sulkea sijoituspaikka Edellä mainittuja tekniikoita käytetään Talvivaaran kaivoksella. Ainoastaan pintamaa läjitetään usealle alueelle kuljetustarpeen minimoinnin vuoksi, mutta ne eivät aiheuta pölyämistä ympäristöön. Talvivaaran kaivoksella malmin hihnakuljetinjärjestelmät on varustettu tarpeen mukaan koteloinnilla ja pölynpoistojärjestelmällä. BAT ia on toimia näin ja kostuttaa kuljetettavaa ainetta (tässä murskattua malmia) tarvittaessa. Malmin välivarasto on varustettu katteella, joka estää hienoaineksen leviämisen tuulen vaikutuksesta Välivaraston pohja on betoni- ja asfalttirakenteinen ja valuma- ja suotovedet saadaan kerättyä ja hyödynnettyä liuoskiertoon. Käytettävien kemikaalien purku kuljetusajoneuvoista tai rautatievaunuista tehdään tuulelta suojatussa tilassa kaatamalla tai sellaisilla imuputkilla ja muilla järjestelyillä, joista pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. BAT ia on tässä suhteessa käyttää jatkuvatoimisia kuljettimia ja suljettuja säiliöitä vastaanottotilana, mutta myös muut bulkkitavaran vastaanottotilat ovat BAT issa sovellettavia. Kupari-, sinkki- ja nikkeli-kobolttisulfidien varastointi tapahtuu talteenottolaitoksen läheisyyteen rakennetussa kylmässä tuotevarastossa. Tuotteet siirretään halleihin kuljettimilla. Sinkkisulfidi kasataan aumoiksi ja nikkeli-kobolttisulfidi lastataan pääsääntöisesti suoraan kuljetuskontteihin. Varastohallien pohjat on asfaltoitu tiiviiksi ja sade-, alue- ja muiden vesien pääsy varastokasoihin on estetty. Vastaavasti tuotevarastossa mahdollisesti muodostuvat lattiavedet kerätään ja palautetaan kiertoon. Hihnakuljettimien energiankulutuksen suhteen BAT ia on asentaa rullakannattimet sopivin välein, käyttää hihnaa, joka kulkee kevyesti, ja käyttää oikean pituista hihnaa. Hihnakuljettimien oikea mitoitus ja puhdistus takaavat sen, että maahan tai ilmaan ei aiheudu päästöjä. Nämä tekijät on otettu huomioon Talvivaaran kaivoksen suunnittelussa.

12 9 Talvivaara Sotkamo Oy 6 BAT-ARVIOINTI: JÄTEVEDEN JA JÄTEKAASUN KÄSITTELY BAT-määrittely: European Commission IPPC: Reference document on best available techniques in common waste water and waste gas Treatment/ Management systems in the chemical sector, February 2003 BAT-määrittelyn päivitetyn version luonnos: European Commission IPPC: Reference document on best available techniques in common waste water and waste gas Treatment/ Management systems in the chemical sector, Formal draft, July 2011 Toteutus Talvivaaran kaivoksella: 6.1 Ympäristöasioiden hallinta Ympäristövaikutusten arviointi -menettelyn aikana saatuja tuloksia on käytetty kaivoksen suunnittelun apuna päästöjen ja vaikutusten minimoimiseksi. Referenssidokumentissa määritellyllä tavalla Talvivaaran kaivoksella on otettu käyttöön ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä noudattaa BAT in vaatimukset täyttävää ISO 14001standardia. Ympäristöjärjestelmään kytkeytyvät toiminnalle ominaiset tarkkailtavat kohteet ja toimintojen säännönmukainen seuranta. Niihin kuuluvat mm. patoturvallisuusvalvonta sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu. Kaivoksen suunnittelun yhteydessä on suoritettu ympäristön perustilaselvitys, jonka perusteella jätevesien käsittely ja hallinta on kohdistettu oikein. Jätevesien käsittelyn ja hallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon vesitase ja jäteveden laatu sekä paikalliset olosuhteet. Liuotusprosessissa, metallien talteenottolaitoksella ja muissa jätevesien käsittely- ja muodostumiskohteissa käytetään kehittynyttä prosessin ohjaustekniikkaa, jonka ansiosta tieto poikkeuksellisista päästöistä ja laiteongelmista saadaan välittömästi. Jätevesien tarkkailua suoritetaan niissä kohteissa, jotka ovat puhdistustehon ja päästöjen kannalta olennaiset. Tarkkailun tuloksista tiedotetaan viranomaisille. Ympäristön vesille ja satunnaisille vesipäästöille on oma hallintajärjestelmänsä. Kaivoksella on valmiussuunnitelma, jossa jätevesien aiheuttamat riskit on huomioitu ja niitä varten on varauduttu. 6.2 Jätevesiä johtamisen ja käsittelyn periaatteet Prosessin sisäistä vesien kierrätystä käytetään aina, kun se on mahdollista. Erilaiset vesijakeet erotellaan toisistaan ja käsitellään sopivalla tavalla. Ympäristön vesiä ei sekoiteta kaivosalueen vesiin, jotka saattavat olla muuttuneita. Käytettävissä on ajan tasalla oleva prosessikaavio, jossa jätevesien muodostuminen ja käsittely on nähtävissä. Alueilla, joissa on mahdollista muodostua likaantunutta vettä, on valumavesien keräysjärjestelmä ja palautuspumppaus. Käsiteltyjä jätevesiä johdetaan vain altaista pintavalutuksen kautta. Jäteveden putkistot ovat lyhyitä. Talousjäteveden putkistot ovat maanalaisia, jotta niiden jäätyminen voidaan estää. Talousjätevesi johdetaan kaivosalueelle tehtävälle puhdistamolle. Mahdollisesti kontaminoituneet sadevedet ohjataan prosessiin, tai ellei se ole mahdollista ne puhdistetaan vesienkäsittelyaltaissa yhdessä ylimääräisen prosessiveden kanssa.

13 10 Talvivaara Sotkamo Oy Öljyiset vedet erotellaan lähellä syntypaikkaansa ja öljystä puhdistettu vesi johdetaan laskeutusaltaissa ja kosteikoissa käsiteltynä. Öljyvahinkojen seurauksena syntyvät öljyiset vedet käsitellään tapauskohtaisesti mm. turpeeseen imeyttämällä eikä niitä päästetä ympäristöön. Veteen suspendoituneet kiintoainekset poistetaan vesistä mahdollisimman tarkoin. Jäteveden käsittelyn perusratkaisut on suunniteltu kiintoaineksen poistolle. Pääasiallinen ympäristöön johdettavien vesien käsittelyketju on prosessiveden puhdistusyksikkö, ph:n säätökemikalointi ja laskeutus sekä kosteikkokäsittely. Talousjätevesien käsittelyä varten tehdään vaatimukset täyttävä puhdistamo, josta vesiä ei johdeta luontoon, vaan vesienkäsittelyaltaaseen jatkokäsittelyyn. Talousjätevesien puhdistamolle ei oleta metallipitoisia pohja- tai pintavesiä, jotta puhdistusprosessin biologista toimintaa ei häiritä. Päivitetyn BAT-referenssidokumentin luonnoksen mukaan sulfaattipitoiset jätevedet voidaan käsitellä kalvotekniikoilla, kuten nanosuodatuksella tai käänteisosmoosilla. Molemmissa teknologioissa käsiteltävän veden suolat konsentroituvat laitteistosta poistettavaan jätevesijakeeseen, ja poistuvat laitteistosta väkevöidyn suolaliuoksen muodossa. Lisäksi haihdutustekniikkaa voidaan soveltaa mm. kiintoaineiden poistamiseen jätevedestä haihdutuksen ja kiteytyksen avulla. Vesipäästön liuenneiden suolojen pitoisuuksien vähentämiseksi on tehty selvitys kalvotekniikoiden ja haihdutuksen teknisestä soveltuvuudesta puhdistusmenetelmäksi Talvivaaran jätevesien käsittelyyn. Selvityksen mukaan sekä haihdutus että kalvosuodatus todennäköisesti soveltuvat jäteveden käsittelyyn ja sen sisältämien liuenneiden suolojen erottamiseen. Seuraava askel haihdutuksen tai kalvosuodatuksen tuomisessa osaksi Talvivaaran jätevesien käsittelyprosessia on laboratorio- ja pilot-kokeet todellisella jätevesiliuoksella. Ensimmäisiä laboratoriokokeita kalvojen toiminnasta on aloitettu vuoden 2011 lopussa, vuoden 2012 alkupuolella on käynnistetty kalvokokeiden pilot-testit. BAT ei määrittele metallien päästörajaa, ja Talvivaaran kaivoksella päästön pitoisuus on suunniteltu sellaiseksi, että siitä ei ympäristön vesissä ole haittaa. Jätevesissä olevaa typpeä vähennetään pitämällä yllä pitkää viipymää vesienkäsittelyaltailla ja johtamalla jätevedet kosteikkokäsittelyyn. Ammoniumtypen poistumaa tehostaa jäteveden alunperin korkea ph-taso. Pintavesiin johdettavan veden laatu täyttää metallien suhteen käsittelyn jälkeen BAT - referenssidokumentissa vaaditun tason vuosikeskiarvona. Jäteveden johtaminen on niin suunniteltu, että vältetään liiallinen hydraulinen kuormitus ja aineiden haitalliset pitoisuudet vesistöissä. Jätevesien johtaminen tehdään virtaavaan veteen ja johtamista ennen jätevesi on käsitelty. 6.3 Lietteen käsittely Talousjätevesien puhdistamolla syntyvä liete kuljetetaan kunnalliseen jätteenkäsittelyyn. 6.4 Jätekaasujen päästöjen käsittelyn periaatteet Otsikon alla käsitellään BAT-referenssiasiakirjassa esitetyllä tavalla myös pölypäästöt. Pääosa kaasumaisten päästöjen tarkastelusta koskee metallien talteenottolaitosta ja sen oheistoimintoja. Kaasujen päästöt on minimoitu ja kaasujen muodostumisen minimointi ja kierrätys on toteutettu osana prosessia. Talteenottolaitoksella muodostuvat kemikaaleista tulevat kaasut johdetaan ulkoilmaan ja kaasujen aiheuttamat haitat laitoksella ja sen lähialueella pyritään pitämään pieninä erilaisin toimenpitein ja prosessiratkaisuin (mm. hönkäpesurit).

14 11 Talvivaara Sotkamo Oy Kaasunkäsittelytiloihin asennetaan pitoisuusvaroittimet, jotta itsesyttyviä seoksia ei pääse syntymään vuodoista tai onnettomuuksissa. Suljetuista rikkivetyreaktoreista kaikki hönkäkaasut imeytetään natriumhydroksidiliuoksella täytettyihin sekoituksella varustettuihin reaktoreihin, joissa höngissä oleva reagoimaton rikkivety reagoi natriumhydroksidin kanssa ja syntynyt NaHS liete palautetaan sulfidisaostusreaktoreihin reagenssiksi. Tällä hetkellä metallien talteenoton rikkivetypäästöjä puhdistetaan käsittelemällä muodostuneet höngät lipeän avulla viidessä pisteessä. Vain rikkivetyvapaata hönkää johdetaan ulkoilmaan. Lisäksi hönkien rikkivetypitoisuuden pienentämiseksi on kehitetty prosessiliuoksen peroksidikäsittely, jossa prosessiliuoksesta hapetetaan siihen rikkivetysaostuksessa liuennut rikkivety vetyperoksidilla sulfaatiksi, jolla vähennetään seuraavan prosessivaiheen hönkien rikkivetypitoisuutta. Rikkivetypitoisten hönkien polttamista on suunniteltu vuodesta 2011 alkaen. Hönkäkaasujen polttoa on testattu vuoden 2011 loppupuolella laboratoriomittakaavan katalyyttisilla polttimilla. Kokeiden perusteella hönkien poltto on tehokas kaasujen käsittelymenetelmä. Poltto tullaan todennäköisesti ottamaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Tehtaan hönkäkaasujen mittaukset ovat järjestelmällisiä ja siten on pyritty havaitsemaan poikkeukselliset päästöt nopeasti ja näin minimoimaan päästö. Prosessin hallinnan kehittäminen häiriöiden vähentämiseksi on jatkuva prosessi ja häiriöiden lukumäärää on pystytty vähentämään tasaisesti. Hönkien pesukapasiteetti mitoitetaan käsiteltävän liuosmäärän mukaan siten, että toiminnasta ei aiheudu hajuhaittoja. Häiriötilanteista ja niistä aiheutuvista poikkeuksellisista päästöistä ilmoittamista on pyritty tehostamaan ja nopeuttamaan tarkentamalla käyttöhenkilökunnan toimintaohjeistusta em. tilanteissa. Pölyä aiheuttavan toiminnan ilmapäästöjä puhdistetaan tekstiiliä olevilla pussisuodattimilla ja pöly palautetaan prosessiin. 7 BAT-ARVIOINTI: TARKKAILU BAT-asiakirja: European Commission IPPC: Reference document on the general principles of monitoring. July Ympäristönsuojelulaissa säädetään, että ympäristölupaan liittyen on annettava tarvittavat tarkkailumääräykset. Ympäristölupavirasto on antanut lupapäätöksessä määräykset tarkkailun toteuttamiseksi. Talvivaaran kaivokselle on myös laadittu yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma, jonka mukainen tarkkailun toteutus täyttää BAT-asiakirjan vaatimukset.

15 12 Talvivaara Sotkamo Oy 8 BAT-ARVIOINTI: SIVUKIVEN VARASTOINTI Tässä selvityksessä on käytetty viiteaineistona BAT-asiakirjaa sivukiven osalta: European Commission IPPC: Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009 Arviointi esitetään alla kohdittain siten, että viiteasiakirjan teksti on ensin (BAT-määrittely) ja suoritettu arviointi sen jälkeen (toteutus Talvivaaran kaivoksella). Otsikoissa on viitattu myös viiteasiakirjan kohtien numerointiin. 8.1 Yleiset periaatteet (referenssidokumentin Osa 4.1) BAT-MÄÄRITTELY Rikastushiekan ja sivukiven käsittelyn arviointi sisältää myös vaihtoehtojen arvioinnin; Tarkoituksena on minimoida syntyvän rikastushiekan ja sivukiven muodostuminen alun alkaen, valitsemalla sopivin keino malmin louhintaan (avolouhos/maanalainen kaivos, erilaiset maanalaiset louhintamenetelmät). Mahdollistamalla vaihtoehtoiset rikastushiekan ja sivukiven käyttömuodot, kuten: Käyttö maa-aineksina rakentamisessa Palauttaminen kaivoksen muihin osiin jälkihoitotoimena Täyttö takaisin ottopaikkaan TOTEUTUS TALVIVAARAN KAIVOKSELLA Talvivaaran kaivoksella toteutettava sivukiven ja loppuun liuotetun malmin käsittely soveltaa BAT:n yleisiä määrittelyjä seuraavasti: Talvivaaran kaivoksella ei muodostu rikastushiekkaa. Kaivoksella rikastushiekkaa vastaa malmin liuotuksessa muodostuva loppuun liuotettu malmi, joka jää loppusijoitettavaksi toisen vaiheen liuotuskasalle. Loppuun liuotetun malmin raekoko on paljon rikastushiekkaa suurempi, joten sen loppusijoitus eroaa BAT:n mukaisesta rikastushiekan käsittelytavasta. Sivukiven määrä on minimoitu valitsemalla mahdollisimman tehokas tuotantotekniikka niin, että voidaan välttää turhaa sivukiven muodostumista. Osa sivukivestä läjitetään 2. vaiheen liuotusalueille, jotka muodostavat osan liuotusalueiden pohjarakenteesta. Lisäksi sivukivialueille sijoitetaan metallien talteenottolaitoksella syntyvä esineutralointisakka. Näin em. jätejakeille ei tarvitse varata omia alueita, jolloin säästetään tilaa ja maa-aluetta. Sivukiveä käytetään mahdollisuuksien mukaan myös muuhun kaivosalueen rakentamiseen. Louhosten täyttämistä sivutuotteilla ei toteuteta, koska se olisi kaivostyön kannalta epäturvallinen ratkaisu. Talvivaaran malmitutkimukset jatkuvat edelleen ja myös tämän vuoksi louhosten täyttöä ei voida toistaiseksi toteuttaa.

16 13 Talvivaara Sotkamo Oy BAT-MÄÄRITTELY (Yleiset periaatteet osa 4.1) Jos rikastushiekkaa tai sivukiveä ei pystytä välttämään (malmioon pääsyn takia, turvallisuussyistä ym. eikä sille löydy vaihtoehtoista käyttömuotoa (kiviaineksen fyysiset ja kemialliset ominaisuudet, kuljetuskustannukset, kysynnän puute), edellytetään sopivaa hallintastrategiaa, minkä tavoitteena on: turvallinen, vakaa ja tehokas rikastushiekan ja sivukiven käsittely, kuin myös haitallisten päästöjen minimointi lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. käsittelystä päässeiden mahdollisten haitallisten päästöjen määrän ja myrkyllisyyden minimointi. riskien vähentäminen ajan kuluessa. TOTEUTUS TALVIVAARAN KAIVOKSELLA Talvivaaran kaivoksella toteutettava sivukiven varastointi soveltaa BAT:n yleisiä määrittelyjä seuraavasti: Kaivoksen toiminta-aikaa varten on valmiiksi ennalta suunnitellut sivukiven ja loppuun liuotetun malmin varastoalueet. Sivukivialueet ja loppuun liuotetun malmin varastoalueet on suunniteltu pohjaltaan tiiviiksi. Varastoalueiden suotovedet kootaan prosessivesikiertoon. Toisen vaiheen liuotusalueille sijoitettava materiaali on tuotantoprosessissa saavuttanut heikon liukenevuuden. Kiviaineksen liukenevuuden rajoittamiseksi on suunniteltu useita vaihtoehtoisia tai toisiaan täydentäviä menetelmiä. Niiden testaaminen kaivostoiminnan aikana auttaa muotoilemaan lopullisen edullisimman tavan sulkea varastoalueet. Tämä tulee vähentämään riskiä ajan kuluessa. 8.2 Kaivoksen elinkaari BAT-MÄÄRITTELY (Kaivoksen elinkaaren kuvaus osassa 4.2.) Elinkaari kattaa kaikki alueella tapahtuvan toiminnan vaiheet, kuten: suunnitteluvaihe (Osa 4.2.1) ympäristön perustilan selvittäminen (Osa ) rikastushiekan ja sivukiven ominaisuudet (Osa yhdessä lisäosan 4 kanssa) rakennusvaihe (Osa 4.2.2) operatiivinen vaihe (Osa 4.2.3), seuraavat elementit huomioiden: OSM käsikirjat (Osa ) tarkastukset (Osa ) sulkeminen ja jälkihoito (Osa 4.2.4): sulkemisen pitkäaikaiset näkökohdat(osa ) sulkemiseen liittyvät erityiset asiat (Osa ), kuten läjitykset altaat, mukaan lukien veden peitossa olevat altaat vedettömät altaat vesienkäsittelylaitteet

17 14 Talvivaara Sotkamo Oy TOTEUTUS TALVIVAARAN KAIVOKSELLA Talvivaaran kaivoksella toteutettava sivukiven ja loppuun liuotetun malmin käsittely toteuttaa BAT:n viiteasiakirjan elinkaariajattelua ja se kattaa kaikki toimintavaiheet seuraavasti: Suunnitteluvaiheessa on ympäristön tilasta tehty perustilakartoitukset. Varastoalueilla on suoritettu vallitsevien olosuhteiden selvitys ja todettu, että valitut sijoituspaikat ja pohjaratkaisut estävät laajalle vaikuttavat ympäristöhaitat. Sivukivi ja loppuun liuotetun malmin ympäristöominaisuudet tunnetaan ja niistä tehdään toiminnan aikana lisätutkimuksia. Kaivoksella on sivukiven läjityssuunnitelma ja vesitase, jossa on otettu huomioon mm. alueella suoritetut vesimäärämittaukset, vedenottamon käyttö, raakaveden laatu, lumen ja jään sulamisesta tuleva lisävesi sekä kaivosalueen pinta- ja pohjavesien hallinta. Varastoalueiden yläpuolisen valuma-alueen vedet ohjataan sivuun ja käsitellään erikseen kaivoksen tuotannossa likaantuneista vesistä. Sivukivikasojen ja muiden varastokasojen hallinta liitetään osaksi kaivoksen ympäristöjärjestelmää. Kaivosalueelle on laadittu jälkihoitosuunnitelma, joka ottaa huomioon tausta-aineistoa kuten alueen käyttöhistoria, infrastruktuuri, toiminnot, mineralogian ja topografian, hydrologiset olosuhteet ja vesien hallinnan, pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset, maa-ainesten saatavuuden, kasvettumisen, pitkän ajan ylläpidon, geotekniset näkökohdat, kemialliset ja geokemialliset tekijät, jälkitarkkailun tarpeen, liikenneyhteydet, taloudellisen varmuuden sekä mahdollisen maa- ja vesialueiden jälkikäytön. Jälkihoitosuunnitelma alistetaan julkiseen keskusteluun ja kannanottoon lupakäsittelyn yhteydessä. Myös hankkeen YVA:n vuorovaikutuksessa on käsitelty jälkihoitoa. Kaivosalueen ml. varastoalueet tarkastuksesta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto lakien mukaisesti. Kaivoksella on selväpiirteinen jälkihoitostrategia. Laadittu jälkihoitosuunnitelma käsittää myös varastoalueet ja allasalueet. 8.3 Reagenssien kulutus, pölyäminen, eroosio, vesitase, pohjavesi BAT-MÄÄRITTELY Paras käyttökelpoinen tekniikka on myös: vähentää reagenssien kulutusta (Osa 4.3.2) estää veden eroosiota (Osa syövyttäminen) estää pölyämistä (Osa 4.3.4) pitää yllä vesitasetta (Osa 4.3.7) ja käyttää tuloksia kehittämään veden käsittelyä (Osa ) ottaa huomioon vapaan allasveden muodostuminen, käsittely ja johtaminen (Osa 4.3.9) valvoa pohjavettä joka puolella rikastushiekka- ja sivukivialueita (Osa ).

18 15 Talvivaara Sotkamo Oy TOTEUTUS TALVIVAARAN KAIVOKSELLA Talvivaaran kaivoksella toteutetaan suunnitelmien mukaan seuraavat BAT-asiakirjassa edellytetyt toimenpiteet: Reagenssien kulutuksen minimoimiseksi sovelletaan viimeisintä prosessi- ja säätötekniikkaa. Optimointia on tehty koeajoilla. Tuotantolinjassa seurataan reaaliaikaisesti malmin, PLS-liuoksen, tuotteiden ja jätteiden pitoisuuksia, ja sen ansiosta kemikaalien kulutusta voidaan säätää välittömästi ja näin välttää tarpeeton kemikaalien käyttö, josta olisi taloudellista ja ekologista haittaa. Kunnossapidolla varaudutaan pitämään tiet ja muut pölyävät alueet mahdollisimman vähän pölyä tuottavina. Koska pölyllä on monia työhygieenisiä ja toimintaa vaikeuttavia ominaisuuksia, siihen kiinnitetään kaivoksella erityistä huomiota. Myös kaivoksen ympäristöjärjestelmässä pölynhallinnalla on merkittävä osa. Pölyämisen estämiseksi noudatetaan myös kunnossapitoohjelmaa ja pölynmuodostuksen seurantaa, josta saatavien havaintojen avulla voidaan pyrkiä pölyämisen kannalta toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Sekundäärikasaa kastellaan toiminnan aikana ja 1. vaiheen liuotuskasalta saatujen kokemusten perusteella kasan pintaan muodostuu pölyämisen estävä kuori. Jälkihoidossa toteutetaan vaiheittaisen viimeistelyn periaatetta, jolloin kasvillisuus estää pölyn muodostumista tehokkaasti. Tarkkailuohjelmaan sisältyy ympäristön leijuvan pölyn määrän seuranta. Kaivoksella on varauduttu käsittelemään kaikki vesistöön varastoalueilta johdettavat vedet. Tarkkailuohjelmalla seurataan pohjaveden laatua varastoalueiden ympäristössä. 8.4 Happamien valumavesien käsittely BAT-MÄÄRITTELY Happamien valumavesien (ARD) käsittely (4.3.1) Määrittää sijoitettavien materiaalien haponmuodostuspotentiaali ja neutralointipotentiaali (Osa ) Rikastushiekan ja sivukiven ominaisuudet (Osa yhdessä lisäosien 4 kanssa) käsittävät mahdollisen hapon muodostumisen rikastushiekassa tai/ja sivukivissä. Jos hapon muodostumisen riski on olemassa, BAT:n ensisijainen tarkoitus on estää ARD:n muodostus (Osa ), ja jos ARD:n muodostusta ei voida estää, valvotaan ARD:n vaikutusta (Osa ) tai etsitään vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä (Osa ). Usein käytetään yhdistelmiä. Kaikki ennaltaehkäisy-, valvonta- ja hoitovaihtoehdot voidaan yhdistää olemassa oleviin ja uusiin kytkentöihin. Kuitenkin paras sulkemisen vaihtoehto saavutetaan, kun suunnitelmat kehitetään paikalle sopiviksi heti toiminnan alettua (suunnitteluvaihe) ja noudatetaan kehdosta - hautaan filosofiaa. Vaihtoehtojen sopivuus riippuu pääasiassa olosuhteista ko. paikalla. Kriteerit kuten: vesitase mahdollisesti tarvittavan peitemateriaalin saatavuus pohjaveden taso riippuvat vaihtoehtojen vaikutuksesta ja soveltuvuudesta kyseiseen paikkaan.

19 16 Talvivaara Sotkamo Oy TOTEUTUS TALVIVAARAN KAIVOKSELLA Talvivaaran kaivoksella sivukiven ja loppuun liuotetun malmin varastointi toteuttaa BAT:n vaatimukset happamien valumavesien muodostumisen ja niistä tulevien haittojen ehkäisyssä seuraavasti: Sivukiven haponmuodostusominaisuuksista on tehty riittävät selvitykset ja niiden perusteella tiedetään, että sivukivi on pääosaltaan happoa muodostavaa. Happoa muodostamaton sivukivi käytetään rakentamisessa kaivosalueella. Happoa muodostavien kiviainesten sijoituspaikoilla on tiivis pohjarakenne, joka jää pysyvästi estämään pohjaveden, maaperän ja muun ympäristön pilaantumista. Sivukivialueilta tulevat suotovedet johdetaan prosessivesikiertoon Mahdollisten happamien suotovesien käsittelyyn on varauduttu lisäkalkin syötöllä ph:n pitämiseksi haitattomalla tasolla jätevesissä ja myös tasolla, jossa sedimentoituneiden ja vedessä suspensoituneena olevien hiukkasten metallit eivät ala liueta. Kaivoksen sulkemisen jälkeen sivukivialueiden valumavedet päätyvät kosteikkoon. Kaivoksen tuottama kipsisakka ja sen sisältämä huomattava ylimääräinen emäskapasiteetti antavat mahdollisuuden suunnitella sivukiven ja kipsin yhteissijoitusta, jolla haponmuodostusta voidaan pysyvästi estää. Loppuun liuotetun malmin ominaisuudet tunnetaan monivuotisen liuotusprosessin jälkeen hyvin ja jälkihoitosuunnitelmaa täsmennetään uuden tiedon antamien mahdollisuuksien puitteissa. Tämän hetkisillä jälkihoitosuunnitelmilla sivukiven ja loppuun liuotetun malmin varastoalueelle rakennetaan tiiviit pintarakenteet, jotka estävät veden ja hapen pääsyn täyttöön ja siten hidastavat sulfidihapettumisen etenemistä kasassa. 8.5 Suotovesien hallinta BAT-MÄÄRITTELY Suotovesien hallinta (Osa ) Paras mahdollinen rikastushiekan tai sivukiven sijoituspaikka on valittu niin, ettei keinotekoisen pohjan eristysmateriaalin käyttö ole tarpeen. Jos tämä ei ole mahdollista ja suotoveden laatu on haitallista tai/ja sen virtausnopeus on korkea, suotoveden muodostumista täytyy estää, vähentää (Osa ) tai hallita (Osa ) (listattu tärkeysjärjestyksessä). Usein haetaan näiden toimenpiteiden yhdistelmää. Käytännön keinoja ovat: suojakalvon päällä oleva hydraulinen paine pidetään pienenä suojakalvon paksuus ja tiiviys suotoveden kierrätysjärjestelmä TOTEUTUS TALVIVAARAN KAIVOKSELLA Talvivaaran kaivos on suunniteltu toteutettavaksi siten, että: Kaivoksella ei ole mahdollista välttää keinotekoisten tiivistysrakenteiden käyttämistä. Riittävän tiiviitä luonnollisia maakerroksia ei ole riittävästi, jotta toiminta voitaisiin sijoittaa yksinomaan niihin turvaten. Suojakalvona käytetään riittävän paksua ja erittäin tiivistä materiaalia. Kaikki suotovesi johdetaan prosessivesikiertoon käytettäväksi prosessin raakavetenä.

20 17 Talvivaara Sotkamo Oy 8.6 Vesipäästöt BAT-MÄÄRITTELY Vesipäästöt (Osa ) BAT ia on määrittelyn mukaan: kierrättää prosessivettä (Osa ) pestä rikastushiekkaa (Osa ) sekoittaa emäksistä prosessivettä sellaisiin vesiin, jotka sisältävät liuenneita metalleja (Osa ) rakentaa laskeutusaltaita veteen suspendoituneiden aineiden poistamiseksi(osa ) poistaa mahdollinen kiintoaine ja liuenneet metallit ennen kuin vesi päästetään takaisin vesistöön, jos näillä ainesosilla voisi muuten olla negatiivinen vaikutus ympäristöön (Osa ) neutraloida emäksiset jätevedet rikkihapolla tai hiilidioksidilla (Osa ) poistaa arseeni kaivoksen jätevesistä lisäämällä rauta(iii)-pitoista suolaa (Osa ). Seuraavat tekniikat ovat BAT ia happamien jätevesien käsittelyyn (Osa ): aktiiviset keinot: kalkkikiven lisäys (kalsiumkarbonaatti), kalkki (kalsiumhydroksidi) tai sammuttamaton kalkki lipeäkiven lisäys happamiin suoto- tai valumavesiin, joilla on korkea mangaanipitoisuus passiiviset keinot: kosteikkojen rakentaminen avoimet kalkkikivikourut/anoksiset kalkkikiviojat kiertotiekaivot suotoveden osan käsittelemiseksi sivuvirrassa Passiiviset hoitokeinot ovat pitkäaikaisia ratkaisuja paikan palauttamiselle entiseen kuntoonsa kaivostoiminnan jälkeen, milloin niitä käytetään edistämään muita (ehkäiseviä) toimenpiteitä. TOTEUTUS TALVIVAARAN KAIVOKSELLA Talvivaaran kaivoksen vesipäästöt on suunniteltu käsiteltäviksi BAT:n vaatimusten mukaisesti: Vedenkierrätys sivukivikasoilta ja toisen vaiheen liuotuskasoilta ensimmäisen vaiheen liuotusprosessiin on mahdollisimman tehokasta. Osa metallien poistosta tapahtuu niiden flokkautuessa kipsialtaan emäksisen veden kanssa vesienkäsittelyaltaassa. Loppuun liuotettu malmi huuhdotaan puhtaalla vedellä ja sen annetaan kuivua ennen kuin alue suljetaan ja peitetään. Näin kaikki hapan ja metallipitoinen liuos poistuu kasasta. Kiintoaineet poistetaan laskeutusaltaissa ja kosteikoissa. Käsittelyn piiriin kuuluvat kaikki kaivosalueen vesipäästöt. Tämän ansiosta louhosten kuivatusvedessä mahdollisesti olevat liuenneet metallit adsorboituvat kipsisakan hiukkasten pintaan. Emäksisten vesien neutralointiin on varauduttu, jotta ympäristöön johdettava vesi ei ole liian korkeassa ph:ssa. Kaivoksen vesien johtamissuunnitelman mukaisesti kaikkien varastoalueiden vedet, jotka voivat olla happamia vesiä tai liuenneita metalleja sisältäviä, johdetaan samalla tavalla kuin louhosten kuivanapitovedet eli ne tulevat prosessikierron käyttöön.

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaara alusta alkaen Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaaran lupaukset Ympäristöystävällinen uusi bioliuotus, jossa Kainuulaiset bakteerit toimivat veden kanssa Ei tule mitään päästöjä kaivospiirin ulkopuolelle

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Kaivosten stressitestaus 2013

Kaivosten stressitestaus 2013 Kaivosten stressitestaus 2013 Perustiedot Kaivoksen nimi haltija sijaintikunta Vastaaja(t) tehtävänimikkeineen Lisätietojen antaja(t) yhteystietoineen Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) soveltaminen

Lisätiedot

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki Tahattomasti syntyvien POPyhdisteiden päästöt Suomessa POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus 10.10.2017, SYKE, Helsinki

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Esityksen sisältö Rajautuu haitallisten aineiden aiheuttamiin riskeihin Ympäristöhaitan

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito.

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito. Teollisuustaito Oy 12.3.2014 Annika Hämäläinen Teollisuustaidon toimialat Kaivosteollisuus ja metallinjalostus Malminkäsittely Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely Hydrometallurgia - Metallien talteenotto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 1217/11.01.00/2012 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Ekokem-Palvelut Oy, teollisuusjätteen käsittelykeskus, Sorsasalo Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013

Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013 Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013 Yritysten on hyvä huomioida ympäristölupahakemuksissa uudistuva ympäristönsuojelulaki jo nyt Ympäristölupapäätökset

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT Suomen teollisen ekologian foorumi Ekotehokkuus teollisuudessa KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT tiina.harma@oulu.fi Esitys sisältää Tutkimuksen taustaa Yleistä kaivostoiminnasta Kaivostoiminnan historia

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

Parhaat ympäristökäytännöt kaivannaisjätteiden sijoitukselle ja jälkihoidolle

Parhaat ympäristökäytännöt kaivannaisjätteiden sijoitukselle ja jälkihoidolle Parhaat ympäristökäytännöt kaivannaisjätteiden sijoitukselle ja jälkihoidolle Mistä kaivannaisjätteitä syntyy? Kaivannaisjätealueet ja jätetyypit Kaivannaisjätteiden hallinnan yleisperiaatteet Kaivannaisjätteiden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta lähes sadan hengen meijeri-kahvila-ruoka-alan yritykseksi. Juustoportin yritystoiminta keskittyy viiteen toimipisteeseen.

Lisätiedot

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Mineraalialan kehitys Suomessa Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja joka vie asiantuntemustaan maailmalle Tekesin Green Mining -ohjelma

Lisätiedot

Teollisuuden sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen symbioosituotteina

Teollisuuden sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen symbioosituotteina Teollisuuden sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen symbioosituotteina Prof. Olli Dahl, Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä Oulu, Marraskuu 2012 Kemiantekniikan korkeakoulu PL 16300, 00076 Aalto Puh: +358 40

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa

Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa Vuokatti 13.6.2013 13.6.2013 1 Lainsäädäntöä Esityksen sisältöä Materiaalitehokkuus Kaivannaisjätteet Esimerkit tuotteisiin liittyvästä lainsäädännöstä

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kaupunginhallitus 321 29.05.2017 Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 113/11.01.00/2017 KH 321 Oheisaineisto

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku MITEN HELSINGIN RAKENNUSVIRASTON KESKEISTEN TOIMINTOJEN RESURSSITEHOKKUUTTA VOIDAAN PARANTAA? Puisto-

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Lappeenrannan jätevesien käsittelyn YVA Hanhijärven asukastilaisuus 25.5.2015 Suunnittelupäällikkö Kristian Sahlstedt UUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa PÄÄTÖS Dnro KAIELY/1/07.00/2013 5.3.2014 ASIA ASIANOSAINEN Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Sotkamo TOIMINTAA KOSKEVA

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ LAPIN VESITUTKIMUS OY 1 Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ,

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Mittaaminen kaivosvesien hallinnan perustana. Esko Juuso Säätötekniikan laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto

Mittaaminen kaivosvesien hallinnan perustana. Esko Juuso Säätötekniikan laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Mittaaminen kaivosvesien hallinnan perustana Esko Juuso Säätötekniikan laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sisältö Kaivoksen yksikköprosessit Kaivosvesien hallinta Ympäristöluvat Viranomaiset

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari LCA-työkalun kehittäminen Puoliväliseminaari 4.6.2014 LCA-työkalu Työkalu kierrätysmateriaalin tuottajille ja viherrakentajille Ottaa huomioon sekä kierrätysmateriaalin tuotannon että nurmikon perustamis-

Lisätiedot

Teollisuuden sivuainevirrat ja niiden hyödyntäminen

Teollisuuden sivuainevirrat ja niiden hyödyntäminen Teollisuuden sivuainevirrat ja niiden hyödyntäminen prof. Olli Dahl, Clean Technologies DI Mikko Mäkelä, DI Gary Watkins and MMT Roope Husgafvel TkT Jyrki Heino, Oulun yliopisto Helsinki, March 2011 School

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

MAAPERÄN SUOJELU UUSILLA AMPUMARADOILLA

MAAPERÄN SUOJELU UUSILLA AMPUMARADOILLA MAAPERÄN SUOJELU UUSILLA AMPUMARADOILLA RAMBOLL FINLAND OY Infra ja liikenne - Vesi ja ympäristö - Rakennukset - Johdon konsultointi Janne Sikiö, DI Geosuunnittelu Päällysrakenteet kaatopaikkarakenteet

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot