Esitys ohjausryhmälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys ohjausryhmälle 26.6.2007"

Transkriptio

1 Kehittyvä asuminen klusterisuunnitelma Esitys ohjausryhmälle

2 Klusterisuunnitelman kooste > 2010 kehittyminen mittarilla: Tuotannon arvon vuotuinen kasvutavoite on 6% Viennin vuotuinen kasvutavoite on 5% Päätavoitteet 2010 mennessä: Päätavoite on laajentaa käsitystä perinteisen tuotelähtöisen toimialapainotuksen ympäriltä ja kehittää konkreettisten kärkihankkeiden avulla Keski-Suomen alueen organisaatioita ja yrityksiä. Kehittää Keski-Suomen maakunnan rakennus- ja kiinteistöklusterin tuoteratkaisuita ja asumisen palveluliiketoimintaa (osa-alueilla B-to-B ja B-to-C) Osallistuvien yritysten liiketoiminnan kannattava kasvu. Lisätä asumiseen ja rakentamiseen läheisesti liittyvien i yritysten t tuote- t ja palveluvientiä l tiäsuomen lähialueilla. Lisätä kärkihankkeiden avulla Pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaa hyvänä paikkana asua ja tehdä työtä Päävälineet (kärkihankkeet, prosessit): 3 kärkihanke-esitystä ja yli 10 työstössä olevaa kärkihankeaihiota (06/2007) Kehitystoiminta kohdistetaan Keski-Suomen rakennusosa- ja tuoteteollisuuden toimijoille (mukana puu, kivi, metalli, muovi ja muut materiaalit) ja heidän kehityskumppaneille. Ensimmäistä kertaa myös asuminen on otettu tt valtakunnallisen lli osaamiskeskusohjelman yhdeksi osaamisklusteriksi, jossa erityisesti korostetaan asiakaslähtöisen asumisen liiketoiminnan kehittämistä valituilla tuote- ja palvelualueilla. Myös rakennustuotteiden ja -palveluiden lähialuekysyntä tulee voimistumaan.

3 Kehittyvä asuminen klusterin määritelmä ja rajaus Tukijalat* ja volyymi Elinkaari / yhdyskunta Bioenergiasta a voimavara Asuminen Elinkaareen perustuvat kehityshankkeet Asiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeet Uudistuvat t tuote- ja palvelukonseptit Rakentaminen / sisustaminen Uudistuvat kon oneet ja laitteett Klusterin volyymi Keski-Suomessa (2005) n toimipaikkaa n työpaikkaa Liikevaihto 2,3 mrd Rakennustuotteiden tt viennin i osuus lähes 50% Keski-Suomi edustaa rakentamisen volyymistä noin 6% osuutta Suomesta ja 8% tuoteteollisuuden tuotannon ja viennin arvosta. Klusterilla on merkittävä vaikutus Suomessa työllistäjänä (yli henkilöä) ja vientitulojen tuojana (tuotevienti (4,9 mrd vuonna 2005). Suurimmat vientituoteryhmät ovat: talotekniikkatuotteet 37 %, puutuotteet 38 %, ja eri metallituotteet 13 %. Sovellettu myös asumisen osaamisklusterin painopistealueisiin OSKE:ssa Asumiseen ja rakentamiseen liittyvät tuotteet ja palvelut ovat hyvin vientikelpoisia

4 Klusteri Keski-Suomessa 2005: Asumisen rakentaminen, sisustaminen ja asumisen tekniset palvelut Tuki- ja liitännäistoiminnot Maa- ja vesirakentamine n Kuljetus ja varastointi Asuntojen rakentaminen M, 61% Asumisen ja rakentamisen klusteri 2 289M, 100% Viranomaispalvelut: kaavoitus ja rakennusvalvonta Asuntojen sisustaminen 145 MEUR, 6% Alan tutkimus ja kehittäminen Alan koulutus Rakentamisen suunnittelupalvelut 48MEUR Rakentamistuotteiden valmistus 393 MEUR Rakennustuotteiden kauppa 269MEUR Rakenta- minen 690 MEUR Huonekalujen ja ja sisustustuotteiden valmistus 49 MEUR Muotoilu ja suunnittelu 1 MEUR Huonekalujen ja sisustustuotteiden kauppa 95MEUR Asumisen tekniset palvelut 744 MEUR, 33% Rahoitus -palvelut Yrityspalvelu t Rakennustuotteide n vähittäiskauppa Asumisen sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 219 MEUR Kiinteistöpalvelut 220 MEUR Asumisen kommunikaatio palvelut 274 MEUR Asumisen liikennepalvelut 31 MEUR Koulu- ja päivähoitopalvelut Terveysja hyvinvoint i-palvelut Vapaa-ajan asuminen ja palvelut Tuki- ja liitännäistoiminnot

5 Kehittyvä asuminen-klusterin kattavuus loppukäyttäjälähtöisessä arvoverkossa Asiakas/asukas/ostaja Tontit Takuut Rakennuttaja Kaavoitus Rahoitus Markkinointi Arkkitehti Tarve Tilaratkaisu Ominaisuudet Rakennuksen kilpailukyky Talokonsepti Suunnittelu Rakennettavuus Perustuotanto Tuoteosat Työmaan hallinta Tuoteteollisuus Komponentit Organisaatio ja vastuunjako Rakennusliike Verkosto Tuoteosatoimittajat Lähde: Reijo Hirvensalo Peruskuva: Visio 2010

6 Kehittyvä asuminen klusterin keskeiset toimijaryhmät Avaintoimijat Rakennusosateollisuus (kuten valmistaloteollisuus sekä ovi- ja ikkunavalmistajat), Rakennustuoteteollisuus (mukana puu, kivi, metalli, muovi ja muut materiaalit), Asumisen ja rakentamisen terveyteen ja energiatehokkuuteen liittyvät yritykset, Rakentamisen alan ICT:n soveltajat, Talotekniikka-alan yritykset (LVISA ja turvallisuus) sekä Asumisen palveluiden kehittäjät, tuottajat ja ylläpitäjät. Tukevina toimijoina ovat myös arkkitehti- ja suunnittelu- sekä muotoilutoimistot, i i brändi- ja imagoasiantuntijat i ij Oppi- ja tutkimuslaitokset, osaamiskeskukset sekä kehitysyhtiöt. Kehityskumppanit Rakennuttajat ja rakentajat Maankäytöstä ja suunnittelusta vastaavat tahot eli kunnat, maa-alueiden ja kiinteistöjen omistajat. Alan yhdistykset, liitot ja järjestöt.

7 Tunnistetut klusterin kehitysteemat 1. Ikääntyvän väestön (50+) palvelutarpeet ja vaatimukset asumiselle 2. Asuminen-klusterin yhteistyö mm. energia-, ympäristö-, hyvinvointi- ja palvelusektoreiden kanssa, ICT-sektori mm. web-pohjaiset ratkaisut tuote- ja palvelutarjonnassa 3. Tuotteesta tarjoamaan ja kokonaispalveluihin 4. Pientalovaltainen laadukas asuminen omaleimaisissa keskuksissa ja taajamissa 5. Korjaus- ja saneerausrakentamisen uudet liiketoimintamahdollisuudet 6. Asumisalueiden ja asumismuotojen kehittäminen 7. Laadukas omaleimainen asuminen maaseudulla / maaseutuasuminen Valmistelutyön aikana on tunnistettu asumisen ja rakentamisen kannalta myös klusteria läpileikkaavia osaamisalueita. Nämä löytyvät varsinaisesta klusterisuunnitelmasta.

8 Klusterin tavoitteet ja visio 2013 Päätavoite on laajentaa käsitystä perinteisen tuotelähtöisen toimialapainotuksen ympäriltä ja kehittää konkreettisten kärkihankkeiden avulla Keski-Suomen alueen organisaatioita ja yrityksiä. 1. Kehittää Keski-Suomen maakunnan rakennus- ja kiinteistöklusterin tuoteratkaisuita ja asumisen palveluliiketoimintaa (osa-alueilla B-to-B ja B-to-C) 2. Osallistuvien yritysten liiketoiminnan kannattava kasvu. Tuotannon arvon vuotuinen kasvutavoite on 6% 3. Lisätä asumiseen ja rakentamiseen läheisesti liittyvien yritysten tuoteja palveluvientiä Suomen lähialueilla. Viennin kasvuksi tavoitellaan 5% tasaista kasvua. 4. Lisätä kärkihankkeiden avulla Pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaa hyvänä paikkana asua ja tehdä työtä Visio 2013: Tuotekeskeisyydestä arvosisällön tuottamiseen Liiketoiminnan i i ja osaamisen kehittäminen i perustuu yksilöllisille ill pääsääntöisesti loppuasiakkaille tarjottaviin asumisen ja rakentamisen tuote- ja palveluratkaisuihin.

9 Kärkihankkeet loppukäyttäjälähtöisessä arvoverkossa Kärkihankeaihioiden esitykset avaaviksi kärkihankkeiksi (06/2007) Läpileikkaava kärkihanke: 2. JAMK Esteetön koti (ESKO) Yritys- hanke: 1. Habiplan Oy E-liiketoimintakonseptin kaupallistaminen, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille massapersonoitujen tuotteiden ja palveluiden uniikki portaali. Tarkoitus on lähteä ä 2-5 käyttäjäyrityksen kanssa liikkeelle. Kaavoitus Tontit Ominaisuudet Asiakas/asukas/ostaja Markkinointi Tarve Tilaratkaisu Takuut Rahoitus Rakennuksen kilpailukyky Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja kehittää fyysisen asuinympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä (Housing Enabler) yritysten palvelu- ja tuoteratkaisuja t tk edistäviksi ik i asiakaslähtöisiksi konsepteiksi. Toiminnan mallintamisessa on vahvasti mukana asumisen ja rakentamisen tuote- ja palvelukehitystä, tietojärjestelmien kehittämistä, yritystoiminnan lisäämistä ja senioriasumiseen liittyvien päätöksentekoprosessien tukemista. Talokonsepti Läpileikkaava kärkihanke: 3. JAO Yrityslähtöisen koulutuksen kehittämiskonsepti Yhden luukun periaate Perustuotanto Suunnittelu Komponentit Mukaillen lähdettä: Reijo Hirvensalo Peruskuva: Visio 2010 Tuoteosat Verkosto Rakennettavuus Organisaatio ja vastuunjako Hanke keskittyy yrityslähtöisen henkilöstökoulutuksen, osaamispalveluiden Työmaan hallinta tarjonnan, rahoitusmekanismien ja toteutusmallin pilotointiin yhdenluukun asiakaspalvelun periaatteella.

10 Klusteritoiminnan käynnistäminen ja organisoituminen Vaihe I - Klusterisuunnitelman käynnistäminen kärkihankkeiden avulla Tavoitteena oppia eri toimijoiden kanssa klusterimainen tapa toimia I - Koordinaatio Strategiatyöryhmän kokoukset Vaihe II - Klusterisuunnitelman toteutustyö tarkemmin laadittavan klusterisuunnitelman mukaisesti II - Yhteistyön lisääminen, tiedotus ja viestintä Kick-off III - Projektien toteutus ja läpivienti Tilaisuus n Läpileikkaava kärkihanke: IV - Yhteistyön tuki ja lisääminen Kevät- ja syksyseminaarit Yrityshanke X Klusteriportaali ja oppimisalustat (Platformit)

11 Resursointi Kärkihankkeiden ja klusteroitumistyön tueksi esitetään tarvittavan: Kehittämispäällikkö + puolipäiväinen assistentti esimerkiksi toisen klusterin kanssa Projektipäällikkö (Pohjoinen Keski-Suomi) Projektipäällikkö (Eteläinen Keski-Suomi) Projektipäälliköiden vastuulla on klusterisuunnitelman jalkauttamisen lisäksi yrityslähtöisen y peruskehitystyön y ylläpito, aktivointi ja koordinointi omilla alueillaan. Kehittämisinvestointi yhteensä em Investointiin EUR / Kehittämisinvestointi yhteensä em. Investointiin EUR / vuosi. Kustannuksiin sisällytetään toimijoille valmistelu- ja kokoonjuoksu -rahoitusta, josta yritykset ja muut toimijat kattavat noin 50 %.

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015 Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla Mikä on Living Lab? http://www.livinglabs.fi

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

HIPPOS 2020 20.1.2015

HIPPOS 2020 20.1.2015 HIPPOS 2020 20.1.2015 Hippoksen alue on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä monipuolisen perusliikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus,

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot