Tähän oppaaseen on koottu asioita joista jokaisen osakaskunnan osakkaan tulisi olla tietoinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähän oppaaseen on koottu asioita joista jokaisen osakaskunnan osakkaan tulisi olla tietoinen."

Transkriptio

1 1 Uuden osakaskuntatoimijan opas Päivitetty Tähän oppaaseen on koottu asioita joista jokaisen osakaskunnan osakkaan tulisi olla tietoinen. Osakaskunta määritellään yhteisaluelaissa ja verolaissa Yhteisaluelain 3 :n nojalla yhteisen alueen osakkaat muodostavat osakaskunnan. Osakaskuntaan ei siis liitytä, vaan osakaskunnan osakkaaksi tullaan, kun saadaan omistukseen kiinteistö, jolla on osuus yhteiseen alueeseen. Osakaskunta on aina olemassa suoraan lain nojalla. Osakaskunta on itsenäinen oikeussubjekti, joka omissa nimissään kantaa ja vastaa yhteistä aluetta koskevissa asioissa. Osakaskunta voi myös saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia yhteistä aluetta koskevissa asioissa. Yhteisen alueen osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoitteista. Osakaskunta on itsenäinen oikeustoimikelpoinen yksityisoikeudellinen yhteisö. Osakaskunta, jolle on vahvistettu säännöt, on järjestäytynyt osakaskunta. Myös järjestäytymätön osakaskunta on kuitenkin aina olemassa. Se on yhteisaluelain mukaan oikeustoimikelpoinen. Tuloverolaissa (1535/92) osakaskunta määritellään yhteisetuudeksi, joka ei ole yhteisö eikä yhtymä. Osakaskunnan tehtävät Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta. Yhteinen alue on maanmittausviranomaisen käsitteistössä kiinteistörekisteriyksikkö. Osakaskunnalle kuuluu pääsääntöisesti kaikki ne tehtävät, jotka kiinteistönomistajalle normaalisti kuuluvat. Osakaskunta päättää kaikista yhteistä aluetta koskevista, omistajan päätäntävaltaan kuuluvista asioista, eikä muilla lähtökohtaisesti ilman osakaskunnan suostumusta ole oikeutta ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin osakaskunnan alueella. Osakaskuntien tehtäväksi on kalastuslaissa säädetty kalastuksen järjestäminen ja kalakantojen hoito. Myös metsästyksen järjestäminen vesialueella kuuluu vesialueen osakaskunnan tehtäviin Kuka on osakas? Yhteisen vesialueen osakkaita ovat ne henkilöt tai yhteisöt jotka omistavat kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen. Maanmittauslaitoksesta saatavasta yhteisen alueen kiinteistörekisteriotteesta näkyvät ne tilat, joilla on osuus yhteiseen alueeseen sekä niiden osuuksien suuruudet. Myös yksitäisten tilojen kiinteistörekisteriotteesta näkyy onko tilalla osuutta yhteiseen alueeseen. Kiinteistörekisteriotteen perusteella voi jokainen itse tarkistaa, onko tilalla osuutta yhteiseen alueeseen. Tilalla voi myös olla osuutta useampaan yhteiseen vesialueeseen. Kiinteistörekisteriote on maksullinen. Osakkaan oikeudet Osakkaan tärkein oikeus on oikeus osallistua osakaskunnan päätöksentekoon. Osakkaalla on muitakin oikeuksia, kuten oikeus luovuttaa kalastusoikeuttaan joko vastikkeellisesti tai ilman vastiketta. Jos osakaskunnan johto, eli hoitokunta ei kutsu kokouksia koolle osakaskunnan omien sääntöjen mukaan, osakkaalla on yhteisaluelaissa annetuin edellytyksin oikeus kutsua osakaskunnan kokous koolle.

2 2 Jokaisella osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus rajoituksetta käyttää yhteistä aluetta sen käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla, jos käyttö ei estä muita osakkaita vastaavanlaisella tavalla käyttämästä aluetta hyväkseen. Osakkaiden käyttöoikeutta säädellään joko osakaskunnan säännöissä tai kokouspäätöksellä. Osakkaalla on oikeus osakaskunnassa tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla on oikeus käyttää avustajaa sekä oikeus saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjoista. Tällöin osakaskunnalla on oikeus saada osakkaalta korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiakirjojen jäljentämis ja lähettämiskuluista. Päätöksenteko tapahtuu kokouksessa Osakaskunnan toiminta voi olla joko järjestetty yhteisaluelain määräämään muotoon tai se toimii järjestäytymättömänä. Kummassakin tapauksessa päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Osakaskunnan kokous koostuu eräistä selvästi toisistaan erottuvista vaiheista; valmistelu, koollekutsuminen, kokouksen pitäminen, nähtävillä olo eli tiedottaminen ja muutoksenhaku. Kokouskutsu Osakaskunnan kokouksella on suurin päätöksentekovalta ja siksi on tärkeää että osakaskunnan osakkaat saavat tiedon tulevasta kokouksesta, sen pitoajasta ja paikasta, käsiteltävistä asioista ja pöytäkirjan nähtävillä olosta. Kokouskutsu annetaan osakkaiden tietoon yhteisaluelain mukaisesti siitä ilmoittamalla. Kun kokouskutsussa on ilmoitettava päätettävät asiat, on osakkailla valta itse harkita, osallistuvatko he kokoukseen vai perehtyvätkö he kokouspöytäkirjaan jälkikäteen. Kokouskutsussa pitää mainita, missä ja milloin kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävillä. Osakaskunnan kokouksesta voidaan tiedottaa kaikille osakkaille lähetettävällä kirjeellä tai siitä voidaan antaa tieto muulla todisteellisella tavalla. Tämä kokouskutsumenettely, joka käytännössä tarkoittaa kirjattujen kirjeiden lähettämistä kaikille osakkaille ja edellyttää kaikkien osakkaiden osoitteiden selvittämistä. Tavallisin kokouksen koollekutsutapa on ollut, että kokouksesta kuulutetaan yhdessä tai useammassa paikkakunnalle yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jonka lisäksi kokouskutsu postitetaan niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa. Tätä säännöstä on tulkittu siten, ettei hoitokunnan erikseen tarvitse selvittää toisesta kunnasta olevien osoitteita. Osakkaan osoite on osakaskunnan tiedossa varmasti, kun osakas on ilmoittanut hoitokunnalle kirjallisesti osoitteensa johon hän haluaa kokouskutsun saada. Jos kaikki osakkaat ovat jostakin asiasta yksimielisiä ei kokousta tarvita. Tämä soveltuu osakaskunnille joissa on vähän osakkaita. Osakaskunnan kokous Osakaskunnan kokouksessa osakkaalla tai hänen valtakirjaa käyttävällä edustajallaan on kokouksessa käytössään kolme erilaista oikeutta, läsnäolo oikeus, puhevallankäyttöoikeus ja äänivallankäyttöoikeus. Kokouksessa päätetään niistä asioista jotka kokoukselle on säännöissä määrätty sekä muistakin asioista joista on kokouskutsussa mainittu.

3 3 Mikäli vuokramiehellä on vuokrasopimuksen nojalla hallinta osakaskiinteistöön kalastusoikeuksineen, niin tällöin hänellä on oikeus käyttää osakaskunnan kokouksissa puhevaltaa vuokrasopimuksen voimassaoloajan kalastusta koskevissa asioissa, jollei vuokranantaja tätä puhevaltaansa käytä tai jollei muuta ole sovittu. Vuokrasopimuksen kohteena tulee siis olla koko kiinteistö kiinteistörekisteriin merkityllä tavalla kalastusoikeuksineen. Kokouksen käyttöön on laadittava äänestysluettelo, ellei äänestysten osalta päätetä toimia niin että kaikilla äänivaltaisilla on käytössään yksi ääni. Äänestysluetteloon on tarpeellista merkitä osakkaan tai valtakirjalla edustavan nimi, osakastilan nimi, tilan rekisterinumero ja osuusluku sekä kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä. Yhteisomistuksessa olevan kiinteistön osalta äänioikeutta käyttävät saapuvilla olevat yhteisomistajat yhteisesti. Jolleivät saapuvilla olevat yhteisomistajat ole käsiteltävästä asiasta yksimielisiä, kullakin yhteisomistajalla on vain omistamaansa osuutta vastaava äänioikeus. Tällöin poissaolevan yhteisomistajan osuuden osalta jää äänioikeus käyttämättä, jollei jollakin saapuvilla olevalla henkilöllä ole tämän antamaa valtuutusta edustaa häntä kokouksessa. Jos perikunnalle ei ole nimetty pesänhoitajaa, niin perintökaaren mukaisesti yksittäinen pesän osakas ei voi yksin edustaa kuolinpesää kokouksessa ellei hänellä ole valtakirjaa kaikilta pesän osakkailta. Jos kaikki pesänosakkaat ovat saapuvilla kokouksessa eivätkä he ole yksimielisiä, jää pesän äänioikeus käyttämättä. Jos pesälle on nimetty pesän hoitaja voi tämä käyttää pesän äänioikeutta tai antaa äänivallan osalta jollekulle valtakirjan. Hoitokunnan tehtävä on laatia osakaskunnan kokoukselle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi kertomus edellisen toimintakauden toiminnasta. Kertomuksesta kukin saa tiedot kuluneen toimintavuoden keskeisistä tapahtumista ja siinä selitetään yhteisön talouden tapahtumia. Tulevan vuoden toiminnasta hoitokunta vastaavasti laati kokouksen käsittelyä varten erillisen suunnitelman Tietyissä asioissa kokouspäätös on tehtävä määräenemmistöllä. Nämä ovat päätökset, jotka koskevat: 1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistä tai vuokraamista viittä vuotta pitemmäksi ajaksi, 2) yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysyvää muuttamista, 3) osakaskunnan sääntöjen muuttamista, 4) velan ottamista, 5) osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun maksun määräämistä, 6) yhteisten alueiden yhdistämistä tai kiinteistöön kuuluvan alueen liittämistä yhteiseen alueeseen osakkuutta vastaan koskevan sopimuksen hyväksymistä, 7) osakkaiden pyydysyksikköjen jakamista vesialueosuuksista poikkeavalla tavalla, 8) osakaskunnan kalastuslain (286/82) 64 :ssä tarkoitettujen tehtävien siirtämistä kalastusalueen suoritettavaksi, 9) yhteisen vesialueen käyttämistä kalastukseen muulla tavoin kuin siten, että kukin osakas tai se, joka laillisesti käyttää hänen kalastusoikeuttaan, kalastaa vesistössä. Kaikista asioista, kuten osakaskunnan sääntöjen muuttamisesta, voidaan päättää yhdessä ainoassa kokouksessa.

4 4 Kalastuksen järjestäminen Kalavedessä uivat kalat eivät ole kenenkään omistamia. Siksi kalastusoikeutta ei voida jakaa saaliina, vaan pyydysten käyttöoikeutena. Järjestäessään kalastusta osakaskunta on vastuussa, ettei harjoiteta ylikalastusta eikä alikalastusta. Kalavesien käyttöä järjestettäessä otetaan huomioon mm. seuraavaa: 1) Vesialueen omistajalle (yhteisessä kalavedessä osakaskunnalle) kuuluu laissa säädetyissä rajoissa oikeus määrätä vesialueella harjoitettavasta kalastuksesta. 2) Osakkaan kalastusoikeus määräytyy vesialueosuuden mukaisesti, ellei osakaskunnan kokous kalaveden käytöstä muuta päätä. 3) Silloin kun osakkaat käyttävät kalastusoikeutta itse, voi osakaskunta antaa tarkempia määräyksiä osakkaiden kalastusoikeuden käyttämisestä. 4) Oikeus kalaveden käyttöön määräytyy kalaveden pyydysyksiköiden kokonaismäärän perusteella, jota jaettaessa on otettava huomioon osakkaat (ja osakkaan kalastusoikeutta käyttävät) sekä ne, joilla on muuten laillinen oikeus kalastaa osakaskunnan kalavedessä. 5) Kalaveden käyttö voidaan järjestää osakaskunnan päätöksellä niin, että kukin osakas tai hänen kalastusoikeuttaan käyttävä kalastaa itse tai kalastusoikeus vuokrataan. Kalastus voidaan myös järjestää yhteiseen lukuun, muun perusteen mukaisesti tai siirrettäväksi kalastusalueen tehtäväksi. 6) Osakkaalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus sellaiseen osakaskunnan päätökseen, joka loukkaa hänen oikeuttaan. Jollei oikaisuvaatimus johda tyydyttävään tulokseen, hän voi moittia päätöstä kanteella paikallisessa alioikeudessa. 7) Kalastusoikeutta vuokrattaessa on erityisesti otettava huomioon ammattimaisen kalastuksen tarpeet. Jos vesialueen käyttämättä jättäminen vaikeuttaa vesialueen kalataloudellista hyväksikäyttöä, kalastusalue voi kehottaa vesialueen omistajaa antamaan se vuokralle ammattimaista kalastusta varten. Jollei kehotus johda tulokseen, voi kalastusalue jatkaa asiaa alioikeudessa (KalL 16 ). Kalastuslaissa ja asetuksessa on useita määräyksiä, jotka asettavat kalastuksen järjestämiselle toimintakehykset. Osakaskunnan talous Osakaskunnan tulot Tärkeimmän tulonlähteen muodostaa yleensä kalastusoikeuden luovuttamisesta saatavat tulot. Kokouksessa päätetään : osakkailta perittävät ns. pyydysyksikkömaksut, ns. lisäyksiköistä perittävät maksut, ns. muille kuin kylässä tilapäisesti asuville myönnettävät kalastusluvat, ulkopuolisille myytävät virkistyskalastusluvat, ammattikalastusluvat, matkailukalastusyrittäjille myönnettävät luvat sekä kilpailuluvat

5 5 Osakaskunta voi saada tuloja vuokraamalla alue muutakin kuin kalastusta varten sekä myymällä joko yhteiseltä alueelta saatavia luonnontuotteita (esim. metsää, soraa) tai myymällä itse yhteistä aluetta (esim. vesijättöä). Osakaskunnan menot Osakaskunnalle aiheutuu menoja mm. hallinnosta, kalastuksen järjestämisestä, kalastuksen valvonnasta, kalakantojen ja yhteisen alueen muusta hoidosta sekä edunvalvontakuluista. Osakaskuntien menot on luonnollisesti suhteutettava tuloihin. Osakaskunnan korvausvelvollisuus Osakaskunta voi joutua vahingonkorvausvastuuseen tekemästään päätöksestä. Osakaskunta voi aiheuttaa vahinkoa sekä ulkopuolisille että yksittäisille osakkaille. Vahingonkorvausvastuu perustuu vahingonkorvauslain yleisiin säännöksiin. Yhteisaluelaissa kuitenkin säädetään, että osakaskunnan osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoitteista. Ainoastaan osakkailla ja heidän valtuuttamilla asiamiehillään on oikeus hakea muutosta osakaskunnan päätöksiin. Muutoksenhakuoikeutta ei ole osakkaalla, joka on äänestänyt päätöksen puolesta tai joka ei ole merkinnyt eriävää mielipidettään pöytäkirjaan. Eli sellainen asiankäsittely, joka on tapahtunut yksimielisesti jättää valitusoikeuden vain niille osakkaille jotka eivät osallistuneet kokoukseen. Muutosta voidaan hakea sekä osakaskunnan kokouksen että hoitokunnan tekemiin päätöksiin. Osakas saa hakea muutosta päätöksiin, jos hän katsoo, ettei osakaskunnan tai hoitokunnan päätös ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on muutoin lain tai sääntöjen vastainen. Yhteisaluelaki tuntee kaksi vaihtoehtoista muutoksenhakukeinoa: Joko oikaisuvaatimusmenettelyn ja mahdollisesti tämän jälkeen alioikeudessa nostettavan kanteen, tai alioikeudessa nostattavan kanteen ilman sitä edeltävää oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimusta on syytä käyttää varsinkin tilanteissa, joissa virhe on ilmeinen ja joissa virhe voidaan oikaista ylimääräisen kokouksen päätöksellä. Myös riitaisissa asioissa oikaisuvaatimuksen käsitteleminen olisi suotavaa sillä se säästäisi osapuolten varoja eikä puurouttaisi toimintaa. Mikäli osakas haluaa käyttää oikaisuvaatimusmenettelyä, tulee hänen vaatia osakaskunnan kokoukselta päätöksen oikaisemista. Oikaisuvaatimus on esitettävä 21 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Oikaisuvaatimus osoitetaan osakaskunnan kokoukselle ja toimitetaan hoitokunnan puheenjohtajalle tai jollekin muulle hoitokunnan jäsenelle. Osakaskunnan hoitokunnan on 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä kutsuttava osakaskunnan kokous koolle käsittelemään oikaisuvaatimus tai päätettävä samassa ajassa, ettei oikaisuvaatimusta saateta osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi. Mikäli asia halutaan viedä suoraan alioikeuteen, tulee kanne osakaskuntaa vastaan nostaa 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Oikeuspaikkana on osakaskunnan kotipaikan alioikeus. Kyseessä on normaali siviilioikeudellinen riita asia, eli asianosaisten tulee näyttää väitteensä toteen todistelulla, sillä käräjäoikeus ei viran puolesta hanki selvitystä asiassa. Edunvalvonta

6 6 Koska kyse on osakkaiden yhteisestä omaisuudesta huolehtimisesta, pitäisi jokaisen osakkaan toimia jossakin muodossa osakaskunnan asioiden huolehtijana, vaikkapa hoitokunnan jäsenenä tai kalastuksen valvojana. Osakaskunnan vesialueisiin kohdistuu monenlaisia käyttöpaineita. Hoitokunta käyttää osakaskunnan puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä edustaa muutoin osakaskuntaa. Hoitokunta voi tavallisesti ilman kokouksen asiasta tekemää nimenomista päätöstä valvoa osakaskunnan etua esim. aluehallintovirastossa käsiteltävissä, osakaskunnan vesialuetta koskevissa hakemusasioissa (mm. jätevesien johtamista koskevat asiat) ja esittää asiasta muistutuksia ja vaatimuksia aluehallintovirastolle. Samoin hoitokunta edustaa osakaskuntaa, jos osakaskunta haastetaan vastaajaksi yleisessä alioikeudessa käsiteltävään riita asiaan. Voidaan sanoa, että hoitokunnalla on oikeus edustaa osakaskunta ja esittää osakaskunnan nimissä muistutuksia ja vaatimuksia prosesseissa, jotka ovat vireillä muiden aloitteesta ja joissa osakaskunta on asianosainen. Hoitokunnalla ei sen sijaan ole oikeutta itse käynnistää oikeudenkäyntejä, esim. nostamalla kanne yleisessä alioikeudessa, vaan tähän tarvitaan osakaskunnan kokouksen päätös. Osakaskunta siis lähtökohtaisesti kantaa ja vastaa yhteistä aluetta koskevissa asioissa ja valvoo osakaskunnan etua tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Joskus saattaa kuitenkin käydä niin, ettei osakaskunta valvo yhteisen alueen etua esim. ympäristönsuojelulain mukaisessa jätevesilupa asiassa. Tällaisessa tilanteessa, jossa siis osakaskunta on passiivinen, yksittäinen osakas saa ajaa kannetta tai muutoin valvoa osakaskunnan etua asiassa. Sama on tilanne, jos osakaskunta päättää, ettei yhteistä aluetta koskevaa oikeudenkäyntiä tai viranomaisessa käsiteltävää asiaa ei panna vireille tai ei jatketa. Jos osakkaan käynnistämässä oikeudenkäynnissä tai muussa viranomaisessa käsiteltävässä asiassa jotain voitetaan, tulee tämä koko osakaskunnan hyväksi. Tällaisessa tilanteessa muut osakkaat ovat velvollisia osallistumaan oikeudenkäynnistä tai osakaskunnan edun valvonnasta aiheutuneisiin kustannuksiin enintään siihen määrään, joka vastaa heille oikeudenkäynnistä tai edun valvonnasta tullutta hyötyä. Vastaavasti, jos oikeudenkäynnistä ei ole koitunut hyötyä osakaskunnalle, vastaa osakas itse oikeudenkäynnin kustannuksista. Sen lisäksi, että yksittäisellä osakkaalla edellä kuvatuissa tilanteissa on oikeus ajaa koko osakaskunnan etua, on osakkaalla aina oikeus valvoa myös omaa etuaan ja käyttää omalla kustannuksellaan omasta osuudestaan puhevaltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jossa osakaskunta on asianosainen. Aktiivinen toimija Osakas voi olla aktiivinen toimija siten, että osakaskunnan kokouksen päätöksellä edustaa osakaskuntaa seudun kalastusalueessa. Kalastusalue on merkittävä yhteistoimintaelin josta säädetään kalastuslaissa. Kalastusalueen jäseniä ovat kalastuskunnat, vesialueen omistajat, kalastusalueella toimivat ammattikalastajien järjestöt ja kalastusalueella toimivat virkistyskalastajien eduista huolehtivat järjestöt.

Osakaskunnan päätöksenteko

Osakaskunnan päätöksenteko Osakaskunnan päätöksenteko Sisältö Osakaskunnan rooli ja osakkaan oikeudet Kokouksen/hoitokunnan toimivalta Kokouksen laillisuus Äänestysmenettely Muutoksenhaku Mistä osakaskunta voi päättää? Pyyntirajoitukset

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on 1 YHTEISTEN VESIALUEIDEN OSAKASKUNTA OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi yhteisen vesialueiden osakaskunta 2 Kotipaikka kunta 3 Yhteinen alue kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Päivitetty 25.2.2014 Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Sisältö Ohje lukijalle Kalastuslaki Kalastusasetus Otteita seuraavista säädöksistä: Hallintolaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Kielilaki

Lisätiedot

Vesialueiden saaminen ammattikalastuskäyttöön. Kalatalouden Keskusliitto 2007

Vesialueiden saaminen ammattikalastuskäyttöön. Kalatalouden Keskusliitto 2007 Vesialueiden saaminen ammattikalastuskäyttöön Kalatalouden Keskusliitto 2007 Vesialueiden saaminen ammattikalastuskäyttöön Sisällysluettelo Sivu 1. Ammattikalastuslupien myöntämisen lainsäädännöllinen

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Suomen metsäkeskuksessa laadittu malliohjesääntö hoitokuntamalliselle yhteismetsälle YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Yhteismetsän osakaskunnan nimi on kotipaikka

Lisätiedot

Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä. Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto,

Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä. Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto, Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto, Tässä esityksessä Toimiminen järjestäytymättömänä järjestäytynyt osakaskunta edustajisto toimitsija

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 1 of 91 27/05/2011 11:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 28.12.2001/1488 28.12.2001/1488 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Osuuskuntalaki

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on JAK FINLAND OSK ja kotipaikka ESPOO... 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten päivittäisen rahatalouden tukemiseksi ylläpitää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

file:///f:/mat FutureVision/lieksan_vesiosuuskunta/sivuston_sisältöä/...

file:///f:/mat FutureVision/lieksan_vesiosuuskunta/sivuston_sisältöä/... 1 / 5 23.6.2011 10:58 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Lieksan eteläpään vesiosuuskunta ja kotipaikka on Lieksa. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot