III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri ohjelma (EAC 11/00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri 2000 -ohjelma (EAC 11/00)"

Transkriptio

1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/17 III (Tiedotteita) KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri ohjelma (EAC 11/00) Ohjelman toimeenpano vuonna 2000 ja ehdotuspyyntö (2000/C 101/08) I. ESIPUHE Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uuden taidetta ja kulttuuria koskevan Euroopan laajuisen yhteisön tukiohjelman. Euroopan komissio panee toimeen tämän ohjelman, jonka nimi on Kulttuuri Tässä asiakirjassa annetaan tietoa ohjelman toimeenpanosta vuonna Asiakirjaan sisältyvät myös ehdotuspyynnöt, jotka koskevat yhteisön tukea vuonna 2000 alkaville kulttuurihankkeille ja -tapahtumille. Tausta Euroopan komissio esitteli vuonna 1997 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen uudeksi Kulttuuri yhteisöohjelmaksi, jolla korvataan entiset kulttuurialan ohjelmat Kaleidoskooppi, Ariane ja Rafael. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät päätöksen taide- ja kulttuuritoimintaa koskevasta Euroopan laajuisesta tukiohjelmasta kuultuaan alueiden komiteaa. kulttuurin monimuotoisuuden korostaminen ja uusien kulttuurin ilmaisumuotojen kehittäminen, yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön jakaminen ja esiin tuominen Euroopassa; kulttuurin taitotiedon levittäminen ja kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelemista koskevien hyvien toimintatapojen edistäminen, kulttuurin merkityksen huomioon ottaminen sosioekonomisessa kehityksessä, Euroopan kulttuurien ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien välisen vuoropuhelun ja keskinäisen vaihdon edistäminen, kulttuurin tunnustaminen nimenomaisesti sekä taloudelliseksi että sosiaaliseen integroitumiseen ja kansalaisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi, kulttuurin saatavuuden parantaminen ja mahdollisimman monen Euroopan unionin kansalaisen pääseminen osalliseksi kulttuuritoiminnasta. Ohjelma on perustettu alkavaksi viiden vuoden pituiseksi kaudeksi. III. KULTTUURI OHJELMASTA TUETTAVAT TOIMINTA- MUODOT Kulttuuri ohjelma käsittää seuraavat toimet: II. KULTTUURI OHJELMAN YLEISET TAVOITTEET Kulttuuri ohjelmalla pyritään edistämään Euroopan kansojen yhteistä kulttuurialuetta. Ohjelmalla tuetaan luovien taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja yksityisten ja julkisten rahoittajien, kulttuurialan verkostojen ja muiden osapuolten sekä jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan osallistuvien valtioiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: kulttuurivuoropuhelun ja Euroopan kansojen kulttuurin ja historian keskinäisen tuntemuksen edistäminen, luovuuden ja valtioiden rajojen yli tapahtuvan kulttuurin levittämisen edistäminen sekä taiteilijoiden, muiden luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan toimijoiden ja ammattilaisten sekä heidän teostensa liikkuvuuden edistäminen, erityisesti nuoria ja sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevia sekä kulttuurien monimuotoisuutta painottaen, Toimintamuoto 1: erityiset innovatiiviset ja/tai kokeilevat toimet, Toimintamuoto 2: kulttuurialan yhteistyötä koskeviin rakenteellisiin ja monivuotisiin sopimuksiin sisältyvät yhteistoimet, Toimintamuoto 3: erityiset eurooppalaiset ja/tai kansainväliset kulttuuritapahtumat. Toimet voivat olla joko alakohtaisia (koskevat yhtä kulttuurin alaa) tai monialaisia (koskevat useita kulttuurin aloja) (ks. liite). Vuonna 2000 etusijalle asetetaan hankkeet jotka koskevat kulttuuritoimia, esimerkiksi julkaisuja, tapahtumia, näyttelyjä ja restaurointitöitä jotka suunnataan mahdollisimman suurelle yleisölle nuoret mukaan luettuina.

2 C 101/18 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Erityishuomiota kiinnitetään epäsuotuisassa asemassa oleviin ryhmiin. Toimijoille tiedotetaan lähiaikoina seuraaviksi vuosiksi määritellyistä ensisijaisista aiheista. Vuoden 2000 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana julkaistaan ehdotuspyyntö, joka koskee ohjelman toimeenpanoa vuonna Etusijalle asetetaan teokset, jotka on kirjoitettu harvinaisemmilla eurooppalaisilla kielillä (myös alueellisilla kielillä) tai käännetään näille kielille. Edellytyksenä on, että teoksia ei aiemmin ole käännetty kyseiselle kielelle. Teosten käännökset on julkaistava viimeistään 30. syyskuuta Yksittäisten tai yhteistyössä toimivien kustantajien hakemuksiin täytyisi sisältyä vähintään kolmen teoksen kääntäminen, TOIMINTAMUOTO 1: ERITYISET INNOVATIIVISET JA/TAI KOKEILE- VAT TOIMET Tämän toimintamuodon yhteydessä Euroopan yhteisö tukee kumppanuuden puitteissa tai verkkojen muodossa toteutettavia tapahtumia ja hankkeita, joihin osallistuu vähintään kolme toimijaa kolmesta Kulttuuri ohjelmassa mukana olevasta valtiosta (ks. kohta IV a). Koska kirjallisuuden kääntämiseen liittyvät erityistarpeet on otettava huomioon, kirjallisuuden kääntämishankkeissa toimijoita voi olla vähemmän kuin kolme. ii) yhteistyöhankkeissa (joihin osallistuu vähintään kolme toimijaa) hankkeet, joiden yhteydessä toimitetaan usealla kielellä opetuskäyttöön soveltuvia kirjoja ja/tai multimediatuotteita, joissa tuodaan esille merkittäviä eurooppalaisia kirjallisuusvirtauksia tai joissa käsitellään vertailevaa Euroopan kansojen kulttuurihistoriaa. Hankkeissa on edistettävä keskinäistä kulttuurituntemusta sekä kulttuuritarjonnan ja kirjallisuuden saatavuutta varsinkin nuorten ja epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa, Tärkeysjärjestys vuonna 2000 Vuonna 2000 etusijalle asetetaan: kirjojen ja lukemisen alalla työskenteleviä henkilöitä koskevat täydennyskoulutus- ja/tai liikkuvuushankkeet kansainvälisten yhteistyöhankkeiden yhteydessä; a) kulttuuriperinnön alalla c) esittävän taiteen, kuvataiteen ja taideteollisuuden alalla yhteistyöhankkeet, joilla voidaan lisätä yhteisten kulttuuriteemojen tai kulttuurivirtausten arvostusta esimerkiksi yhteisiä teemoja käsittelevien kulttuuritapahtumien yhteistuotantojen ja niiden levittämisen avulla ja joissa hyödynnetään uusia teknisiä välineitä ja kehitetään monikielisyyttä, yleishyödylliset yhteistyöhankkeet, joiden tavoitteena on ja 1900-lukujen arkkitehtuuriperinnön restaurointiin, suojeluun ja arvostuksen lisäämiseen liittyvien hyvien toimintatapojen vaihto ja levittäminen, kulttuurin ammattilaisten täydennyskoulutushankkeet kulttuuriperinnön restauroinnin ja suojelun alalla, hankkeet, joissa pyritään lisäämään (koulua käyvien ja muiden) nuorten tietoisuutta kulttuuri- ja arkkitehtuuriperinnöstä; b) kirjojen ja lukemisen alalla i) kirjallisuuden kääntämisen yhteydessä (jolloin toimijoita voi olla vähemmän kuin kolme) vuodesta 1950 julkaistujen eurooppalaisten kirjailijoiden teosten käännöshankkeet, joiden tarkoituksena on toimittaa ja levittää kirjallisuuskäännöksiä sekä edistää kirjallisuuden liikkumista Euroopassa ja Euroopan (myös Keski- ja Itä-Euroopan) kulttuurin monimuotoisuutta. taiteilijoiden ja kulttuurialalla (esim. esittävän taiteen ja kuvataiteen ammateissa tai kulttuurihallinnossa) toimivien henkilöiden täydennyskoulutushankkeet (vaihdot, apurahat jne.), hankkeet, jotka koskevat esittävän taiteen uusien taidemuotojen yhteistuotantoa ja levittämistä vähintään kolmessa ohjelmaan osallistuvassa maassa, teatteria painotettava (myös katuteatteria), hankkeet, joiden kautta useasta ohjelmaan osallistuvasta maasta tulevat amatöörit tai nuoret ammattilaiset voivat osallistua Euroopan laajuisiin tapahtumiin ja täydentää koulutustaan yhteydessä kokeneisiin taiteilijoihin ja ammattilaisiin näyttämötaiteen (esim. teatteri-, tanssi-, musiikki- ja sirkustaiteen) alalla; d) kolmansissa maissa toteutettavan kulttuuriyhteistyön alalla enintään viisi tapahtumaa (festivaalia tai näyttelyä), joilla tuetaan Euroopan ja muiden kulttuurien välistä kulttuurin vuoropuhelua ja keskinäistä vaihtoa, jonka jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kulttuurilaitokset ja/tai muut toimijat yhteistyössä toteuttavat kolmansissa maissa kaikkia kiinnostavissa kulttuuriteemoissa. Hankkeisiin on osallistuttava kolme kulttuurilaitosta ja/tai muuta julkista kulttuurialan toimijaa kyseisestä kolmannesta maasta. Hanketta johtavan organisaation valtion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat näitä toimia koskevat ehdotukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta.

3 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/19 Jos asiantuntijaryhmä on arvioinut hankkeet laadultaan samanarvoisiksi, toimintamuodossa 1 etusijalle asetetaan yleisesti hankkeet, joita koskevat ehdotukset ovat peräisin toimijoilta, joiden samankaltaisia hankkeita ei aiemmin ole tuettu yhteisön kulttuuriohjelmista. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon puitteissa esitetyt hankkeet voivat kestää periaatteessa vuoden, ja niiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Tietyissä tapauksissa hanke voi kestää yli vuoden (korkeintaan kolme vuotta), jos hankkeen tavoitteet oikeuttavat siihen. Vuonna 2000 myönnettävä tuki myönnetään kuitenkin vain vuodeksi. Rahoitus Toimintaan on varattu yhteensä noin 16 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää tukea hankkeelle. Yhteisön osuus erityistoimen kokonaiskustannuksista voi olla enintään 60 prosenttia. Useimmissa tapauksissa se on vähintään euroa tai enintään euroa. Käännöshankkeiden osalta yhteisön tuki kattaa kääntäjän/kääntäjien palkkiot sikäli kun ne eivät ylitä 60:tä prosenttia toimituskustannuksista. Tietyissä tapauksissa tuen määrä voi olla alle euroa. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. Tärkeysjärjestys vuonna 2000 Vuonna 2000 etusijalle asetetaan: musiikin alaa koskevat (myös monialaiset) yhteistyösopimukset, joiden tarkoituksena on nykyisen musiikillisen kulttuuriperinnön arvon lisääminen tai musiikin uusien ilmaisumuotojen ja musiikin luomisen edistäminen, yhteistyösopimukset, joissa kehitetään kulttuurin sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tutkimuksen ja uusien teknologioiden välistä yhteisvaikutusta ja joissa edistetään Euroopan kansojen kulttuurihistorian opiskelua ja tuntemusta. Mahdollisten julkaisujen on oltava monikielisiä. Yhteistyösopimuksiin sisältyvät kaikki seuraavat toimet tai osa niistä: kulttuuriteosten ja muiden suurten kulttuuritapahtumien (kuten näyttelyjen ja festivaalien) yhteistuotannot ja niiden levittäminen Euroopan unionissa siten, että mahdollisimman suuri määrä kansalaisia pääsee niistä osallisiksi, taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja muiden kulttuurin ammattilaisten liikkuvuus, kulttuurialan ammattilaisten jatkokoulutus ja kokemusten vaihto sekä akateemisella että käytännön tasolla, yhteisön alueen kulttuurinähtävyyksien ja monumenttien esiin tuominen eurooppalaisen kulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi, Euroopan kannalta tärkeisiin kulttuuriteemoihin liittyvät tutkimushankkeet, tiedotukseen, koulutukseen ja osaamisen levittämiseen liittyvät hankkeet sekä seminaarit, kongressit ja muut kokoukset, TOIMINTAMUOTO 2: YHDISTELM HANKKEET, JOTKA LIITTYV T KULTTUURIALAN KANSAINV LISIIN, RAKENTEELLISIIN JA MONI- VUOTISIIN YHTEISTYÖSOPIMUKSIIN Tämän toimintamuodon yhteydessä Euroopan yhteisö suosii ohjelmaan osallistuvista valtioista olevien kulttuurialan toimijoiden lähentymistä ja yhteistyötä, jonka tarkoituksena on kulttuurialan yhteistyöohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nämä yhteistyösopimukset koskevat konkreettisia, toisiaan täydentäviä ja johdonmukaisia kulttuuritoimia. Niiden tavoitteen on oltava mahdollisimman yleiseurooppalainen, ja ne on tehtävä vähintään viiden toimijan kesken, jotka ovat peräisin vähintään viidestä ohjelmassa mukana olevasta Euroopan valtiosta (ks. kohta IV a). Yhteistyösopimuksella on oltava jossakin ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto. uuden teknologian käyttö, hankkeet monikielisyyden ja kulttuurin moninaisuuden esiin tuomiseksi sekä Euroopan kansojen yhteisen historian, juurien ja kulttuuriarvojen sekä niiden yhteisen kulttuuriperinnön keskinäisen tuntemuksen edistämiseksi. Jos asiantuntijaryhmä on arvioinut hankkeet laadultaan samanarvoisiksi, toimintamuodossa 2 etusijalle asetetaan yleisesti hankkeet, joita koskevat ehdotukset ovat peräisin toimijoilta, joiden samankaltaisia hankkeita ei aiemmin ole tuettu yhteisön kulttuuriohjelmista. Kesto Monivuotisia yhteistyösopimuksia voidaan toteuttaa enintään kolmen vuoden ajan, ja toimista on annettava raportti vuosittain. Sopimusten on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta 2000.

4 C 101/20 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Kerrannaisvaikutus Hankkeilla (yhteistyösopimuksilla) on oltava kerrannaisvaikutus. Niiden kautta on siis saatava aikaan pysyviä ja (yhteistyösopimusta laajemmalle ulottuvia) laajoja yhteistyömuotoja, niiden (kulttuuriin liittyvien, yhteiskunnallisten ja taloudellisten) vaikutusten on ulotuttava hankkeen omia toimia laajemmalle ja niitä on voitava käyttää esimerkkeinä. Rahoitus Toimintaan on varattu yhteensä noin 13 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää tukea noin 12 hankkeelle (yhteistyösopimukselle). Yhteisön tuki saa olla enintään 60 prosenttia kulttuuriyhteistyösopimuksen talousarviosta. Monivuotisille kulttuuriyhteistyösopimuksille myönnettävä tuki maksetaan useassa erässä sopimuskauden aikana, ja sen määrä voi olla enintään euroa vuodessa. Maksut suoritetaan sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut ja hyväksynyt kunkin vuoden lopussa selvityksen toteutetuista toimista ja toimiin käytetyistä todellisista vuotuisista menoista. Yhteisön tuen määrää voidaan lisätä enintään 20 prosenttia kulttuuriyhteistyösopimuksen hallinto- ja koordinointikustannusten kattamiseksi. Tämä koskee ainoastaan uusia kulttuuriyhteistyösopimuksia, jotka on tehty nimenomaan esitetyn hankkeen toteutusta ja tarpeita varten. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. TOIMINTAMUOTO 3: ERITYISET EUROOPPALAISET JA/TAI KAN- SAINV LISET KULTTUURITAPAHTUMAT Tämän toimintamuodon puitteissa Euroopan yhteisö tukee vuonna 2000 laajoja ja merkittäviä tapahtumia, joiden tarkoitus on herättää laajalti huomiota Euroopan kansalaisten keskuudessa, lisätä tietoisuutta samaan yhteisöön kuulumisesta ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kulttuurien monimuotoisuuden tuntemusta sekä edistää kulttuurienvälistä ja kansainvälistä vuoropuhelua. Lisäksi molemmille Euroopan vuoden 2001 kulttuuripääkaupungeille myönnetään euron tuki ennakkona vuoden 2001 määrärahoista yhteistyössä toteutettaviin valmistelutoimiin. Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettyjen kaupunkien komissiolle osoittamat tukihakemukset arvioidaan, ja tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon puitteissa esitetyt hankkeet voivat kestää enintään vuoden, ja niiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Yhteisön tuki Euroopan kulttuuriperinnön laboratorioille : Euroopan kannalta poikkeuksellisen merkittävät yleisön ulottuvilla olevan kulttuuriperinnön säilyttämis- ja suojeluhankkeet, jotka edistävät innovatiivisten menetelmien ja tekniikoiden kehittämistä ja levittämistä Euroopan tasolla. Erityishuomiota kiinnitetään hankkeisiin, jotka toteutetaan alueilla, joita on kohdannut luonnonkatastrofi (esim. maanjäristys, tulva tai myrsky) tai jokin muu katastrofi tai joiden ympäristö on saastunut. Hanketta johtavan organisaation valtion kulttuuriperinnöstä vastaavat viranomaiset toimittavat näitä hankkeita koskevat ehdotukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan edustustonsa kautta. Hankkeissa on tehtävä yhteistyötä vähintään kolmen ohjelmaan osallistuvan valtion välillä (ks. kohta IV a). Käytettävissä oleva yhteisön määräraha on noin 1 miljoona euroa. Yhteisön tukea myönnetään enintään neljälle eri maihin sijoittuvalle hankkeelle, ja tuen määrä hanketta kohden on euroa. Tukihakemus arvioidaan, ja yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. 1. Suunnitellut toimet vuonna 2000 Tuki Euroopan kulttuuripääkaupungeille: Tuki Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettyjen yhdeksän kaupungin kulttuuriyhteistyölle. Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna tapahtumaan on vuonna 2000 poikkeuksellisesti varattu noin 2 miljoonan euron määräraha. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon yhteydessä esitettyjen hankkeiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Muut toimet Vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistetään Euroopan taiteellisen lahjakkuuden tunnustamista ja esiin tuomista koskeva ehdotuspyyntö, johon sisältyy kaksi toimintoa: Yhteisön tukea myönnetään yhteistyöhankkeille siten, että sen määrä kaupunkia kohden voi olla enintään euroa. a) modernia arkkitehtuuria koskevan eurooppalaisen kilpailun järjestäminen;

5 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/21 b) kirjallisuuden kääntämistä koskevan eurooppalaisen kilpailun järjestäminen. Symposiumit yleisesti kulttuurin kannalta merkityksellisistä aiheista: Vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistetään ehdotuspyyntö, jossa annetaan tarkemmat tiedot näistä hankkeista. Euroopan unionin puheenjohtajavaltion järjestämät symposiumit ja kulttuuritapahtumat: Symposiumin ja/tai kulttuuritapahtuman organisoimisesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansalliset viranomaiset toimittavat hakemukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan edustustonsa kautta. Tukihakemus arvioidaan, ja yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. IV. T M N EHDOTUSPYYNNÖN YHTEYDESS ESITETTYJEN HANKKEIDEN YHTEISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET Hakijat/järjestäjät a) Hakijoiden/järjestäjien ( 1 ) on oltava julkisia tai yksityisiä kulttuuriorganisaatioita, joilla on oikeudellinen asema ja joiden pääasiallinen toiminta koskee kulttuuria ja kohdistuu suoraan yleisöön, kotipaikkana on oltava jokin jäljempänä lueteltu maa ( 2 ): Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, kolme ETA-/EFTA-maata (Islanti, Liechtenstein, Norja ( 3 ). b) Kansainväliset järjestöt Ohjelma mahdollistaa yhteiset toimet toimivaltaisten kulttuurialan kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon tai Euroopan neuvoston kanssa yhteisrahoituksen pohjalta ja noudattaen jokaisen toimielimen ja järjestön omia sääntöjä. Hakijoiden on kyettävä saattamaan tuettava toiminta päätökseen, kyettävä todistamaan taloudellinen (kolmen viimeksi kuluneen tilivuoden tarkastetut tilinpäätökset) ja ammatillinen ( 1 ) Vuonna 2000 muut kuin jäljempänä luetellut unionin ulkopuoliset maat eivät voi hakea tukea tai toimia järjestäjinä. ( 2 ) Organisaation perussäännön rekisteröintipaikka tai päätoimipaikka. ( 3 ) Niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu ETA- tai EFTA-sopimuksissa tai kyseisten maiden kanssa tehdyissä ETA- tai EFTAsopimusten lisäpöytäkirjoissa, jotka koskevat osallistumista yhteisön ohjelmiin. luotettavuutensa (hanketta johtavan organisaation perussääntö ja hankkeesta vastaavan henkilön ansioluettelo), oltava perehtynyt Kulttuuri ohjelmaan ja Euroopan komission avustusten hallinnoinnin käsikirjaan (ks. Internetosoite V. T M N EHDOTUSPYYNNÖN YHTEYDESS ESITETTYJEN HANKKEIDEN YHTEISET HYLK MISPERUSTEET Tässä ehdotuspyynnössä hylätään luonnollisten henkilöiden esittämät hankkeet, hankkeet, jotka alkavat 15. marraskuuta 2000 jälkeen, hankkeet, jotka ovat päättyneet ennen hakemusten jättöpäivää, hankkeet, jotka saavat tukea jostain muusta yhteisön ohjelmasta, hankkeet, joiden välitön tavoite on kaupallinen ja voittoa tuottava. VI. HANKKEIDEN VALINTAMENETTELY Hankkeet valitaan kolmessa vaiheessa: a) Hakemusten vaatimustenmukaisuuden ja hakukelpoisuuden tarkistus: Komission yksiköt tarkistavat esitettyjen hankkeiden vaatimustenmukaisuuden ja hakukelpoisuuden seuraavin perustein: asianmukaisesti täytettyjen hakemusten on oltava perillä asetetussa määräajassa (postileimaa tai kuriiripalvelun leimaa pidetään osoituksena lähetyspäivästä), hakemuksiin on sisällyttävä komissiolle osoitettu saatekirje, allekirjoitettu ja päivätty hakulomake (yksityiskohtainen alustava talousarvio ja järjestäjien rahoitusosuus), vastaanottoilmoitus, jossa on johtavan organisaation osoite, liitteessä 1 hanketta johtavan organisaation perussäännön tai vastaavan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös (jos kyse on yksityisestä organisaatiosta),

6 C 101/22 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti liitteessä 2 työohjelman yleisestä koordinoinnista vastaavan (hankkeesta vastaavan) henkilön ansioluettelo, liitteessä 3 johtavan organisaation viimeisin toimintakertomus (ei koske julkista organisaatiota), liitteessä 4 kolmen viime tilivuoden tarkastetut tilinpäätökset (paitsi jos johtava organisaatio ei ole vielä toiminut kolmea vuotta tai jos kyse on julkisesta organisaatiosta), seuraavat asiakirjat toimitetaan ainoastaan käännöshankkeista: liitteessä 5 jäljennös tekijänoikeuksien luovuttamista koskevasta sopimuksesta, liitteessä 6 jäljennös kustantamon ja teoksen kääntäjän välisestä sopimuksesta, liitteessä 7 kääntäjän (tai kääntäjien) ansioluettelo, liitteessä 8 kustantajan allekirjoittama, päivätty todistus siitä, että kääntäjän nimi ja yhteisön tuki mainitaan käännetyssä teoksessa selvästi, seuraava asiakirja toimitetaan ainoastaan toimintamuodosta 2: liitteessä 9 yhteistyösopimus, jolla on jossakin ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto. Hakemukset, joissa ei ole mukana mainittuja asiakirjoja, hylätään. b) Valinta Komissio valitsee hankkeet tässä ehdotuspyynnössä esitettyjen perusteiden ja Kulttuuri ohjelman painopistealueiden mukaan. Komissio tekee valinnan riippumattomista asiantuntijoista koostuvan ryhmän lausunnon perusteella. Ryhmä on muodostettu ohjelmaan osallistuvien valtioiden esittämien ehdotusten ja jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean lausunnon pohjalta. ETA-/EFTA-maiden (Islanti, Liechtenstein, Norja) edustajat osallistuvat komitean kokouksiin samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin jäsenvaltioiden edustajat, mutta heillä ei ole äänioikeutta. c) Tulokset Hankkeiden valintaa koskevat tulokset ilmoitetaan heinäkuussa Mitään tietoja yksittäisiä hankkeita koskevista päätöksistä ei anneta ennen kyseistä päivämäärää. VII. MENOJEN TUKIKELPOISUUS JA S NNÖT YHTEISÖN TUEN MYÖNT MISEST Tukikelpoiset menot Komissio ottaa huomioon hakemuksen rekisteröintipäivästä alkaen aiheutuvat menot. Ainoastaan jäljempänä mainittavat kustannukset ovat tukikelpoisia. Menoista on pidettävä kirjaa yleisten markkinahintojen perusteella, ja niiden on oltava tunnistettavissa ja tarkistettavissa. Menojen on oltava välittömiä kustannuksia (jotka aiheutuvat suoraan toimesta ja jotka ovat välttämättömiä toimen panemisessa täytäntöön kustannustehokkuusperiaatteen mukaisesti): yksinomaan ehdotuksen kohteena olevan toimen toteuttamiseen osallistuvasta henkilöstöstä aiheutuvat henkilöstökulut, hankkeen toteuttamiseen liittyvät matka-, majoitus- ja oleskelukulut (kokoukset, eurooppalaiset tapaamiset, koulutusmatkat jne.), konferenssien järjestämiseen liittyvät kulut (salien vuokraus, tulkkaus jne.), julkaisu- ja levityskulut, materiaalikulut (kestohyödykkeitä hankittaessa voidaan ottaa huomioon ainoastaan hyödykkeiden poisto), kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset, televiestintäkustannukset. Menot, jotka eivät ole tukikelpoisia Seuraavia menoja ei voida ottaa huomioon: kiinteät pääomakustannukset, yleiset varaukset (mahdollisia tappioita, tulevia vastuita yms. varten), velat, maksetut korot, epävarmat saatavat, vaihtokurssitappiot, ellei niiden osalta tehdä poikkeusta, kohtuuttomat kustannukset, kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitetun materiaalin ja julkaisujen laatiminen; huomioon otetaan kuitenkin monografiat, kokoelmat, erikoisjulkaisut, levyt, CD-levyt, CD-ROM-levyt, vuorovaikutteiset laserlevyt ja videot, jos ne ovat erottamaton osa hanketta, niiden kulttuuriorganisaatioiden investointi- tai toimintakulut, jotka eivät ole erottamaton osa ehdotettua hanketta,

7 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/23 luontoissuoritukset (tontit ja kiinteistöt joko kokonaisuudessaan tai osaksi, kestävät pääomahyödykkeet, raaka-aineet, ilmaiseksi tehtävä vapaaehtoistyö). Luontoissuoritukset otetaan kuitenkin huomioon tuen osuutta laskettaessa. Niiden osuus voi olla 20 % tukikelpoisista välittömistä kustannuksista. Ne on kirjattava tulopuolelle palvelujen tai materiaalien arvoa vastaavana summana. Sama summa on kirjattava menopuolelle erillisenä menoeränä, koska luontoissuoritukset eivät ole tukikelpoisia. VIII. YLEISET RAHOITUS- JA HALLINTOMENETTELYT 1. Hankkeen kesto Esitetyillä hankkeilla on oltava selkeät ja tarkat tavoitteet. Niiden toteuttamista koskevan ajan on oltava realistinen, eikä se saa olla pidempi kuin kunkin toimintamuodon (toimintamuoto 1, 2 ja 3) yhteydessä ilmoitettu aika. Niissä on mainittava selkeästi hankkeen alkamis- ja päättymispäivä. 5. Tuen maksaminen Yleensä tuki maksetaan 2 tai 3 osassa tuen määrän ja keston mukaan. Ensimmäinen erä suoritetaan kahden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Muiden erien maksu edellyttää, että komissio on ensin hyväksynyt tuensaajan toimittamat toiminta- ja talouskertomukset. Komission maksama rahoitusosuus on tietty prosenttiosuus hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Tämän vuoksi lopullinen rahoitusosuus lasketaan ilmoitettujen toteutuneiden kustannusten perusteella. Laskennassa otetaan huomioon myös muu saatu rahoitus sekä tuensaajan mahdollinen oma rahoitusosuus. Jos toteutuneet kokonaiskustannukset osoittautuvat arvioituja kokonaiskustannuksia pienemmiksi, komissio vähentää omaa rahoitusosuuttaan samassa suhteessa ja perii liikaa maksamansa tuen takaisin. Missään tapauksessa hankkeista ei saa koitua voittoa. 6. Yleiset määräykset 2. Sopimusehdot Yhteisön tuki pannaan täytäntöön sopimuksella, jonka osapuolina ovat komissio ja hanketta johtava organisaatio. Hanketta johtava organisaatio nimetään tuensaajaksi. Komissio voi vaatia tuen myöntämisen ehtona, että tuensaaja ja muut hankkeeseen osallistuvat tekevät sopimuksen hakkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta. Tuensaajien on noudatettava sopimukseen liittyviä sääntöjä erittäin tarkasti. Komissio pitää hankkeiden laadukasta hallintoa ja varainhoitoa hyvin tärkeänä. Komissio valvoo tuensaajille myönnettyjen tukien käyttöä. Jos hakijan todetaan osittain tai kokonaan jättäneen luovuttamatta sellaista tietoa, joka saattaisi vaikuttaa komission lopulliseen päätökseen, hakemus hylätään ilman muita toimenpiteitä. Jos asia todetaan vasta myöhemmin, komissiolla on oikeus yksipuolisesti purkaa tukisopimus sekä vaatia tuensaajaa maksamaan takaisin kaikki varat, joita tuensaajalle on maksettu kyseisen tukisopimuksen perusteella. Komissio ei ole oikeudellisesti vastuussa tuettavista hankkeista. Tuki ei ole komissiolta perittävä saatava, eikä sitä sen vuoksi voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 3. Määräaikojen noudattaminen Sopimuksessa olevia määräaikoja on noudatettava tarkasti. Jos hanke viivästyy, sopimuskautta voidaan poikkeustapauksissa tarvittaessa jatkaa. Virallisessa hakemuksessa on mainittava haettu uusi määräaika sekä viivästymisen syyt, ja se on toimitettava viimeistään kuukautta ennen sopimuksessa mainitun sopimuskauden loppua. Sopimuskauden jatkamista voidaan hakea vain kerran. Tämä hakemus tutkitaan, ja se joko hyväksytään tai hylätään. 7. Hankkeet, joita ei ole valittu Hankkeita, joita komissio ei ole valinnut, koskevat hakemukset palautetaan hakijoille. Komissio ei säilytä jäljennöksiä näistä hakemuksista. IX. LOPPURAPORTTI JA LOPULLINEN TILISELVITYS Kun yhteisön tukea saanut hanke on toteutettu, järjestäjien on kahden kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä annettava raportti toiminnan tuloksista ja valmistauduttava toimittamaan komissiolle hankkeen arviointia varten tarvittavat tiedot. Raportissa on annettava tiivis mutta kattava kuvaus hankkeeseen sisältyvien toimien tuloksista, ja siihen on liitettävä hankkeeseen kytkeytyvät julkaisut. 4. Yhteisrahoitus Hakemukset, joiden talousarvio ei ole tasapainoinen (menojen ja tulojen kokonaissummat ovat yhtä suuret), hylätään automaattisesti. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että yhteisrahoituksen osallistuvien organisaatioiden sitoumuksesta on todisteet (yhteisrahoitukseen osallistuvan organisaation hyväksyntä ja rahoituksen määrä). Jos hanke tuottaa voittoa, komission myöntämät varat on palautettava saadun voiton määrältä. Jos aiheutuvat todelliset kustannukset ovat pienemmät kuin alkuperäisen arvion kokonaiskustannukset, komissio vähentää tukea suhteessa näiden kahden tuloksen erotukseen. Hakemuksen tekijän on siis syytä esittää kohtuullinen alustava talousarvio.

8 C 101/24 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti X. TIEDOTTAMINEN Valittujen hankkeiden järjestäjien on sopimuksen mukaan varmistettava, että toimen yhteydessä tiedotetaan kaikin soveltuvin keinoin ja sopimuksessa määritellyin edellytyksin tuesta, jota Euroopan unioni on hankkeelle myöntänyt. XI. HAKEMUSTEN J TT MINEN Tukihakemuksia saa jäsenvaltioissa ja ETA-/EFTA-maissa sijaitsevista kulttuurin yhteyspisteistä (ks. luettelo jäljempänä), Euroopan komission edustustoista jäsenvaltioissa sekä Euroopan komission lähetystöistä ETA- ja EFTA-maissa tai politiikan kehittämisestä kulttuurialalla ja Kulttuuri puiteohjelmasta vastaavasta yksiköstä seuraavassa osoitteessa: Commission europøenne DØveloppement de la politique dans le domaine culturel Programme Culture , rue de TrŁves/Trierstraat Bureau 5/51 B-1049 Bruxelles/Brussel Hakulomakkeita on saatavilla myös Internetissä Europa-palvelimella osoitteessa: Asianmukaisesti täytetyt hakemukset on ehdottomasti esitettävä vakiolomakkeella. Sähköpostitse tai faksitse lähetetyt hakemukset hylätään. Käsin kirjoitettuja hakemuksia ei hyväksytä. Määräaika hakemusten jättämiselle: Hakemukset on lähetettävä edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään 31. toukokuuta 2000 (postileimaa tai kuriiripalvelun leimaa pidetään osoituksena lähetyspäivästä). Määräaika on sitova, eikä siihen myönnetä pidennystä. Hakumenettelyn ohjeellinen aikataulu Hakumenettelyn aikataulu on seuraavanlainen: julkaisu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä: maaliskuun loppu 2000 ehdotusten jättämisen määräaika: toukokuun loppu 2000 asiantuntijaryhmän arvio saaduista hakemuksista: heinäkuun puoliväli 2000 hallintokomitean kokous: heinäkuun puoliväli 2000 hakijoille tiedottaminen: heinäkuu 2000 sopimusten lähettäminen tuensaajille: syyskuu 2000 LIITE 1. KULTTUURI OHJELMAN TALOUSARVIO Kulttuuri ohjelman toteuttamiseen tarkoitettu kokonaisrahoitus jaksoksi on 167 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 määrärahat ovat yhteensä euroa. Käytettävissä olevat varat jaetaan seuraavia alustavia suuntaviivoja noudattaen: a) Toimintamuoto 1: enintään 45 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; b) Toimintamuoto 2: enintään 35 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; c) Toimintamuoto 3: noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; d) Muut menot, myös yhteyspisteisiin liittyvät kulut: noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. 2. KULTTUURI OHJELMAN TOIMIEN ALAKOHTAINEN JA MONIALAINEN L HESTYMISTAPA Alakohtainen lähestymistapa Lähestymistavassa otetaan huomioon kunkin kulttuurialan erityistarpeet: a) Taiteellisen ilmaisun ala Musiikki, esittävät taiteet, kuvataiteet, arkkitehtuuri sekä muut taiteellisen ilmaisun muodot (esimerkiksi multimedia, valokuvaus, lastenkulttuuri ja katutaide). Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 35 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta.

9 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/25 b) Kirjojen, lukemisen ja kääntämisen ala Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 11 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. c) Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön ala Henkinen ja aineellinen kulttuuriperintö, irtain ja kiinteä kulttuuriperintö, arkeologinen (maanpäällinen ja vedenalainen) kulttuuriperintö, arkkitehtoninen kulttuuriperintö, kulttuuripaikat ja -maisemat. Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 34 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. Monialainen lähestymistapa Tällä lähestymistavalla edistetään synergiaa kulttuurin eri alojen välillä ja kehitetään kulttuuriteosten luomista edistämällä alojen välistä toimintaa, jossa useat kulttuurin eri alat ovat mukana. Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta ( 1 ). ( 1 ) Huom loput 10 % vuosittaisesta talousarviosta on varattu muihin menoihin (ks. liitteen kohta 1.d). Luettelo Euroopassa sijaitsevista kulttuurin yhteyspisteistä Itävalta Esittävät taiteet ja kirjallisuus Sigrid Hiebler Bundeskanzleramt/Kunst Sektion Schottengasse 1 A-1010 Wien Puh. (43-1) Faksi (43-1) Sähköposti: Kulttuuriperintö Liselotte Haschke Ministry for Education and Cultural Affairs Schrevogelgasse 2 A-1010 Wien Puh. (43-1) Faksi (43-1) Sähköposti: Belgia Flaaminkielinen yhteisö Theo van Malderen VCVO vzw Gallaitstraat 86 B-1030 Brussel Puh. (32-2) Faksi (32-2) Sähköposti: Ranskan- ja saksankieliset yhteisöt Claudine Lison ThØa¼tre Wallonie-Bruxelles Boulevard Adolphe Max 13 B-1000 Bruxelles Puh. (32-2) oder Faksi (32-2) Sähköposti: Tanska Cultural Contact Point Denmark Rasmus Wiinstedt Tscherning The Ministry of Culture s Grants Secretariat Kulturministeriets Tilskudssekretariat Nybrogade 10 DK-1203 Copenhagen K Puh. (45-33) Faksi (45-33) Sähköposti: Suomi Kulttuurin yhteyspiste Suomi Ulla Holmlund Kansainvälisen henkilövaihdon keskus/centret för internationellt personutbyte CIMO PL/PB 343 Hakaniemenkatu 2/ Hagnäsgatan 2 FIN Helsinki/Helsingfors Puh. (358-9) Faksi (358-9) Sähköposti: Ranska Relais Culture-Europe Claude Veron 17, rue Montorgueil F Paris Puh. (33-1) Faksi (33-1) Sähköposti: Saksa Sabine Bornemann Cultural Contact Point c/o Deutscher Kulturrat Weberstraße 59A D Bonn Puh. (49-228) Faksi (49-228) Sähköposti:

10 C 101/26 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Kreikka Cultural Contact Point Greece Georgios Liontos Ministry of Culture Directorate of European Affairs 17, rue Ermou GR Athen Puh. (30-1) Faksi (30-1) Sähköposti: Irlanti Cultural Contact Point Ireland Catherine Boothman The Arts Council/An Chomhairle Ealaion 70 Merrion Square Dublin 2 Ireland Puh. (353-1) Faksi (353-1) Sähköposti: Islanti Cultural Info Centre Iceland Svanbjörg Einarsdottir Tœngata 14 IS-101 Reykjavik Puh. (354) Faksi (354) Sähköposti: Italia Antenna Culturale Europea Giuliano Soria Istituto Universitario di Studi Europei di Torino Piazza Castello, 9 I Torino Puh. (39-11) Faksi (39-11) Sähköposti: Luxemburg Relais Culture Europe-Luxembourg Marie-Ange Schimmer MinistŁre de la culture, de l enseignement supørieur et de la Recherche 20, montøe de la PØtrusse L-2912 Luxembourg Puh. (352) Faksi (352) Sähköposti: Norja Cultural Contact Point Norway Ragnfrid Stokke Grev Wedels plass 1 N-0150 Oslo Puh. (47-22) Faksi (47-22) Sähköposti: Alankomaat Cultural Contact Point-Netherlands Erica Kubic SICA Stichting Internationale Culturele Activiteiten Herengracht CE Amsterdam Nederland Puh. (31-20) Faksi (31-20) Sähköposti: Internet: Portugali Ponto de Contacto Cultural Portugal Ana Isabel Trigo Morais Ministerio da Cultura Palacio Foz Praça dos Restauradores P Lisboa Puh. (351-21) /2 Faksi (351-21) Sähköposti: Espanja Cultural Contact Point Spain Elena Hernando Gonzalo Consejera TØcnica Dirección General de cooperación y comunicación cultural Secretaría de Estado de Cultura Plaza del Rey nœm 1 E Madrid Puh. (34-91) Faksi (34-91) Sähköposti: Ruotsi Esittävät taiteet ja kirjallisuus The National Council for Cultural Affairs Leif Sundkvist PO Box 7843 S Stockholm Puh. (46-8) Faksi (46-8) Sähköposti: Kulttuuriperintö Swedish National Heritage Board Maria Wikman PO Box 5405 S Stockholm Puh. (46-8) Faksi (46-8) Sähköposti: Yhdistynyt kuningaskunta Cultural Contact Point UK Geoffrey Brown EUCLID Mount Pleasant Liverpool L3 5SD United Kingdom Puh. (44-151) Faksi (44-151) Sähköposti:

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 63/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 508/2000/EY, tehty 14 päivänä helmikuuta 2000, Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSIO III. 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5. (Tiedotteita) KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03)

KOMISSIO III. 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5. (Tiedotteita) KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03) 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03) JOHDANDO Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa tietoa Kulttuuri

Lisätiedot

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08)

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) 24.1.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 21/11 KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) I JOHDANTO

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 195/20 Euroopan unionin virallinen lehti 19.8.2003 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2004 (2003/C 195/14) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 148/4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 21.6.2002 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2003 (2002/C 148/04) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA

Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA Tukea eurooppalaiselle kulttuuriyhteistyölle EU:N KULTTUURI-OHJELMA 2007 2013 Euroopan unioni tukee eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä alan oman Kulttuuri-ohjelman (Culture Programme 2007 2013) kautta.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA IV. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA IV. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 09.03.2001 KOM(2001) 128 lopullinen 2001/0067 (ACC) OSA IV Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Unkarin tasavallan osallistumista Kulttuuri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0150(COD) 11.11.2004 LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

TUKIHAKEMUSLOMAKE 2000 Ehdotuspyyntö budjettikohta B3-2008 KULTTUURIN PUITEOHJELMA

TUKIHAKEMUSLOMAKE 2000 Ehdotuspyyntö budjettikohta B3-2008 KULTTUURIN PUITEOHJELMA : EUROOPAN KOMISSIO KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN PÄÄOSASTO KOULUTUS JA KULTTUURI Kulttuuri, audiovisuaalipolitiikka ja urheilu Politiikan kehittäminen kulttuurialalla, "Kulttuuri 2000" -puiteohjelma TUKIHAKEMUSLOMAKE

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti:

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS LIITE Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: Vaihtojen lukumäärä (suomalaiset) Kohdemaa(t) henkilöä Vaihtojen

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA X. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA X. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 09.03.2001 KOM(2001) 128 lopullinen 2001/0073 (ACC) OSA X Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Slovenian tasavallan osallistumista Kulttuuri

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille

Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille Kulttuuri Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille Tanssi musiikki performanssitaide teatteri ooppera ympäristötaide taideteollisuus muotoilu yhteisötaide lastenkulttu EU:n Kulttuuri-ohjelma

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

14209/17 1 DG E - 1C

14209/17 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

10329/17 JG/cc 1 DRI

10329/17 JG/cc 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Julkinen käyttöoikeusurakka

Julkinen käyttöoikeusurakka I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

(2002/812/EY) 1 artikla

(2002/812/EY) 1 artikla 18.10.2002 L 280/37 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Musiikkitalo 2.12.2013 Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot