III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri ohjelma (EAC 11/00)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri 2000 -ohjelma (EAC 11/00)"

Transkriptio

1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/17 III (Tiedotteita) KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri ohjelma (EAC 11/00) Ohjelman toimeenpano vuonna 2000 ja ehdotuspyyntö (2000/C 101/08) I. ESIPUHE Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uuden taidetta ja kulttuuria koskevan Euroopan laajuisen yhteisön tukiohjelman. Euroopan komissio panee toimeen tämän ohjelman, jonka nimi on Kulttuuri Tässä asiakirjassa annetaan tietoa ohjelman toimeenpanosta vuonna Asiakirjaan sisältyvät myös ehdotuspyynnöt, jotka koskevat yhteisön tukea vuonna 2000 alkaville kulttuurihankkeille ja -tapahtumille. Tausta Euroopan komissio esitteli vuonna 1997 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen uudeksi Kulttuuri yhteisöohjelmaksi, jolla korvataan entiset kulttuurialan ohjelmat Kaleidoskooppi, Ariane ja Rafael. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät päätöksen taide- ja kulttuuritoimintaa koskevasta Euroopan laajuisesta tukiohjelmasta kuultuaan alueiden komiteaa. kulttuurin monimuotoisuuden korostaminen ja uusien kulttuurin ilmaisumuotojen kehittäminen, yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön jakaminen ja esiin tuominen Euroopassa; kulttuurin taitotiedon levittäminen ja kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelemista koskevien hyvien toimintatapojen edistäminen, kulttuurin merkityksen huomioon ottaminen sosioekonomisessa kehityksessä, Euroopan kulttuurien ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien välisen vuoropuhelun ja keskinäisen vaihdon edistäminen, kulttuurin tunnustaminen nimenomaisesti sekä taloudelliseksi että sosiaaliseen integroitumiseen ja kansalaisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi, kulttuurin saatavuuden parantaminen ja mahdollisimman monen Euroopan unionin kansalaisen pääseminen osalliseksi kulttuuritoiminnasta. Ohjelma on perustettu alkavaksi viiden vuoden pituiseksi kaudeksi. III. KULTTUURI OHJELMASTA TUETTAVAT TOIMINTA- MUODOT Kulttuuri ohjelma käsittää seuraavat toimet: II. KULTTUURI OHJELMAN YLEISET TAVOITTEET Kulttuuri ohjelmalla pyritään edistämään Euroopan kansojen yhteistä kulttuurialuetta. Ohjelmalla tuetaan luovien taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja yksityisten ja julkisten rahoittajien, kulttuurialan verkostojen ja muiden osapuolten sekä jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan osallistuvien valtioiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: kulttuurivuoropuhelun ja Euroopan kansojen kulttuurin ja historian keskinäisen tuntemuksen edistäminen, luovuuden ja valtioiden rajojen yli tapahtuvan kulttuurin levittämisen edistäminen sekä taiteilijoiden, muiden luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan toimijoiden ja ammattilaisten sekä heidän teostensa liikkuvuuden edistäminen, erityisesti nuoria ja sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevia sekä kulttuurien monimuotoisuutta painottaen, Toimintamuoto 1: erityiset innovatiiviset ja/tai kokeilevat toimet, Toimintamuoto 2: kulttuurialan yhteistyötä koskeviin rakenteellisiin ja monivuotisiin sopimuksiin sisältyvät yhteistoimet, Toimintamuoto 3: erityiset eurooppalaiset ja/tai kansainväliset kulttuuritapahtumat. Toimet voivat olla joko alakohtaisia (koskevat yhtä kulttuurin alaa) tai monialaisia (koskevat useita kulttuurin aloja) (ks. liite). Vuonna 2000 etusijalle asetetaan hankkeet jotka koskevat kulttuuritoimia, esimerkiksi julkaisuja, tapahtumia, näyttelyjä ja restaurointitöitä jotka suunnataan mahdollisimman suurelle yleisölle nuoret mukaan luettuina.

2 C 101/18 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Erityishuomiota kiinnitetään epäsuotuisassa asemassa oleviin ryhmiin. Toimijoille tiedotetaan lähiaikoina seuraaviksi vuosiksi määritellyistä ensisijaisista aiheista. Vuoden 2000 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana julkaistaan ehdotuspyyntö, joka koskee ohjelman toimeenpanoa vuonna Etusijalle asetetaan teokset, jotka on kirjoitettu harvinaisemmilla eurooppalaisilla kielillä (myös alueellisilla kielillä) tai käännetään näille kielille. Edellytyksenä on, että teoksia ei aiemmin ole käännetty kyseiselle kielelle. Teosten käännökset on julkaistava viimeistään 30. syyskuuta Yksittäisten tai yhteistyössä toimivien kustantajien hakemuksiin täytyisi sisältyä vähintään kolmen teoksen kääntäminen, TOIMINTAMUOTO 1: ERITYISET INNOVATIIVISET JA/TAI KOKEILE- VAT TOIMET Tämän toimintamuodon yhteydessä Euroopan yhteisö tukee kumppanuuden puitteissa tai verkkojen muodossa toteutettavia tapahtumia ja hankkeita, joihin osallistuu vähintään kolme toimijaa kolmesta Kulttuuri ohjelmassa mukana olevasta valtiosta (ks. kohta IV a). Koska kirjallisuuden kääntämiseen liittyvät erityistarpeet on otettava huomioon, kirjallisuuden kääntämishankkeissa toimijoita voi olla vähemmän kuin kolme. ii) yhteistyöhankkeissa (joihin osallistuu vähintään kolme toimijaa) hankkeet, joiden yhteydessä toimitetaan usealla kielellä opetuskäyttöön soveltuvia kirjoja ja/tai multimediatuotteita, joissa tuodaan esille merkittäviä eurooppalaisia kirjallisuusvirtauksia tai joissa käsitellään vertailevaa Euroopan kansojen kulttuurihistoriaa. Hankkeissa on edistettävä keskinäistä kulttuurituntemusta sekä kulttuuritarjonnan ja kirjallisuuden saatavuutta varsinkin nuorten ja epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa, Tärkeysjärjestys vuonna 2000 Vuonna 2000 etusijalle asetetaan: kirjojen ja lukemisen alalla työskenteleviä henkilöitä koskevat täydennyskoulutus- ja/tai liikkuvuushankkeet kansainvälisten yhteistyöhankkeiden yhteydessä; a) kulttuuriperinnön alalla c) esittävän taiteen, kuvataiteen ja taideteollisuuden alalla yhteistyöhankkeet, joilla voidaan lisätä yhteisten kulttuuriteemojen tai kulttuurivirtausten arvostusta esimerkiksi yhteisiä teemoja käsittelevien kulttuuritapahtumien yhteistuotantojen ja niiden levittämisen avulla ja joissa hyödynnetään uusia teknisiä välineitä ja kehitetään monikielisyyttä, yleishyödylliset yhteistyöhankkeet, joiden tavoitteena on ja 1900-lukujen arkkitehtuuriperinnön restaurointiin, suojeluun ja arvostuksen lisäämiseen liittyvien hyvien toimintatapojen vaihto ja levittäminen, kulttuurin ammattilaisten täydennyskoulutushankkeet kulttuuriperinnön restauroinnin ja suojelun alalla, hankkeet, joissa pyritään lisäämään (koulua käyvien ja muiden) nuorten tietoisuutta kulttuuri- ja arkkitehtuuriperinnöstä; b) kirjojen ja lukemisen alalla i) kirjallisuuden kääntämisen yhteydessä (jolloin toimijoita voi olla vähemmän kuin kolme) vuodesta 1950 julkaistujen eurooppalaisten kirjailijoiden teosten käännöshankkeet, joiden tarkoituksena on toimittaa ja levittää kirjallisuuskäännöksiä sekä edistää kirjallisuuden liikkumista Euroopassa ja Euroopan (myös Keski- ja Itä-Euroopan) kulttuurin monimuotoisuutta. taiteilijoiden ja kulttuurialalla (esim. esittävän taiteen ja kuvataiteen ammateissa tai kulttuurihallinnossa) toimivien henkilöiden täydennyskoulutushankkeet (vaihdot, apurahat jne.), hankkeet, jotka koskevat esittävän taiteen uusien taidemuotojen yhteistuotantoa ja levittämistä vähintään kolmessa ohjelmaan osallistuvassa maassa, teatteria painotettava (myös katuteatteria), hankkeet, joiden kautta useasta ohjelmaan osallistuvasta maasta tulevat amatöörit tai nuoret ammattilaiset voivat osallistua Euroopan laajuisiin tapahtumiin ja täydentää koulutustaan yhteydessä kokeneisiin taiteilijoihin ja ammattilaisiin näyttämötaiteen (esim. teatteri-, tanssi-, musiikki- ja sirkustaiteen) alalla; d) kolmansissa maissa toteutettavan kulttuuriyhteistyön alalla enintään viisi tapahtumaa (festivaalia tai näyttelyä), joilla tuetaan Euroopan ja muiden kulttuurien välistä kulttuurin vuoropuhelua ja keskinäistä vaihtoa, jonka jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kulttuurilaitokset ja/tai muut toimijat yhteistyössä toteuttavat kolmansissa maissa kaikkia kiinnostavissa kulttuuriteemoissa. Hankkeisiin on osallistuttava kolme kulttuurilaitosta ja/tai muuta julkista kulttuurialan toimijaa kyseisestä kolmannesta maasta. Hanketta johtavan organisaation valtion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat näitä toimia koskevat ehdotukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta.

3 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/19 Jos asiantuntijaryhmä on arvioinut hankkeet laadultaan samanarvoisiksi, toimintamuodossa 1 etusijalle asetetaan yleisesti hankkeet, joita koskevat ehdotukset ovat peräisin toimijoilta, joiden samankaltaisia hankkeita ei aiemmin ole tuettu yhteisön kulttuuriohjelmista. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon puitteissa esitetyt hankkeet voivat kestää periaatteessa vuoden, ja niiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Tietyissä tapauksissa hanke voi kestää yli vuoden (korkeintaan kolme vuotta), jos hankkeen tavoitteet oikeuttavat siihen. Vuonna 2000 myönnettävä tuki myönnetään kuitenkin vain vuodeksi. Rahoitus Toimintaan on varattu yhteensä noin 16 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää tukea hankkeelle. Yhteisön osuus erityistoimen kokonaiskustannuksista voi olla enintään 60 prosenttia. Useimmissa tapauksissa se on vähintään euroa tai enintään euroa. Käännöshankkeiden osalta yhteisön tuki kattaa kääntäjän/kääntäjien palkkiot sikäli kun ne eivät ylitä 60:tä prosenttia toimituskustannuksista. Tietyissä tapauksissa tuen määrä voi olla alle euroa. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. Tärkeysjärjestys vuonna 2000 Vuonna 2000 etusijalle asetetaan: musiikin alaa koskevat (myös monialaiset) yhteistyösopimukset, joiden tarkoituksena on nykyisen musiikillisen kulttuuriperinnön arvon lisääminen tai musiikin uusien ilmaisumuotojen ja musiikin luomisen edistäminen, yhteistyösopimukset, joissa kehitetään kulttuurin sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tutkimuksen ja uusien teknologioiden välistä yhteisvaikutusta ja joissa edistetään Euroopan kansojen kulttuurihistorian opiskelua ja tuntemusta. Mahdollisten julkaisujen on oltava monikielisiä. Yhteistyösopimuksiin sisältyvät kaikki seuraavat toimet tai osa niistä: kulttuuriteosten ja muiden suurten kulttuuritapahtumien (kuten näyttelyjen ja festivaalien) yhteistuotannot ja niiden levittäminen Euroopan unionissa siten, että mahdollisimman suuri määrä kansalaisia pääsee niistä osallisiksi, taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja muiden kulttuurin ammattilaisten liikkuvuus, kulttuurialan ammattilaisten jatkokoulutus ja kokemusten vaihto sekä akateemisella että käytännön tasolla, yhteisön alueen kulttuurinähtävyyksien ja monumenttien esiin tuominen eurooppalaisen kulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi, Euroopan kannalta tärkeisiin kulttuuriteemoihin liittyvät tutkimushankkeet, tiedotukseen, koulutukseen ja osaamisen levittämiseen liittyvät hankkeet sekä seminaarit, kongressit ja muut kokoukset, TOIMINTAMUOTO 2: YHDISTELM HANKKEET, JOTKA LIITTYV T KULTTUURIALAN KANSAINV LISIIN, RAKENTEELLISIIN JA MONI- VUOTISIIN YHTEISTYÖSOPIMUKSIIN Tämän toimintamuodon yhteydessä Euroopan yhteisö suosii ohjelmaan osallistuvista valtioista olevien kulttuurialan toimijoiden lähentymistä ja yhteistyötä, jonka tarkoituksena on kulttuurialan yhteistyöohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nämä yhteistyösopimukset koskevat konkreettisia, toisiaan täydentäviä ja johdonmukaisia kulttuuritoimia. Niiden tavoitteen on oltava mahdollisimman yleiseurooppalainen, ja ne on tehtävä vähintään viiden toimijan kesken, jotka ovat peräisin vähintään viidestä ohjelmassa mukana olevasta Euroopan valtiosta (ks. kohta IV a). Yhteistyösopimuksella on oltava jossakin ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto. uuden teknologian käyttö, hankkeet monikielisyyden ja kulttuurin moninaisuuden esiin tuomiseksi sekä Euroopan kansojen yhteisen historian, juurien ja kulttuuriarvojen sekä niiden yhteisen kulttuuriperinnön keskinäisen tuntemuksen edistämiseksi. Jos asiantuntijaryhmä on arvioinut hankkeet laadultaan samanarvoisiksi, toimintamuodossa 2 etusijalle asetetaan yleisesti hankkeet, joita koskevat ehdotukset ovat peräisin toimijoilta, joiden samankaltaisia hankkeita ei aiemmin ole tuettu yhteisön kulttuuriohjelmista. Kesto Monivuotisia yhteistyösopimuksia voidaan toteuttaa enintään kolmen vuoden ajan, ja toimista on annettava raportti vuosittain. Sopimusten on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta 2000.

4 C 101/20 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Kerrannaisvaikutus Hankkeilla (yhteistyösopimuksilla) on oltava kerrannaisvaikutus. Niiden kautta on siis saatava aikaan pysyviä ja (yhteistyösopimusta laajemmalle ulottuvia) laajoja yhteistyömuotoja, niiden (kulttuuriin liittyvien, yhteiskunnallisten ja taloudellisten) vaikutusten on ulotuttava hankkeen omia toimia laajemmalle ja niitä on voitava käyttää esimerkkeinä. Rahoitus Toimintaan on varattu yhteensä noin 13 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää tukea noin 12 hankkeelle (yhteistyösopimukselle). Yhteisön tuki saa olla enintään 60 prosenttia kulttuuriyhteistyösopimuksen talousarviosta. Monivuotisille kulttuuriyhteistyösopimuksille myönnettävä tuki maksetaan useassa erässä sopimuskauden aikana, ja sen määrä voi olla enintään euroa vuodessa. Maksut suoritetaan sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut ja hyväksynyt kunkin vuoden lopussa selvityksen toteutetuista toimista ja toimiin käytetyistä todellisista vuotuisista menoista. Yhteisön tuen määrää voidaan lisätä enintään 20 prosenttia kulttuuriyhteistyösopimuksen hallinto- ja koordinointikustannusten kattamiseksi. Tämä koskee ainoastaan uusia kulttuuriyhteistyösopimuksia, jotka on tehty nimenomaan esitetyn hankkeen toteutusta ja tarpeita varten. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. TOIMINTAMUOTO 3: ERITYISET EUROOPPALAISET JA/TAI KAN- SAINV LISET KULTTUURITAPAHTUMAT Tämän toimintamuodon puitteissa Euroopan yhteisö tukee vuonna 2000 laajoja ja merkittäviä tapahtumia, joiden tarkoitus on herättää laajalti huomiota Euroopan kansalaisten keskuudessa, lisätä tietoisuutta samaan yhteisöön kuulumisesta ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kulttuurien monimuotoisuuden tuntemusta sekä edistää kulttuurienvälistä ja kansainvälistä vuoropuhelua. Lisäksi molemmille Euroopan vuoden 2001 kulttuuripääkaupungeille myönnetään euron tuki ennakkona vuoden 2001 määrärahoista yhteistyössä toteutettaviin valmistelutoimiin. Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettyjen kaupunkien komissiolle osoittamat tukihakemukset arvioidaan, ja tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon puitteissa esitetyt hankkeet voivat kestää enintään vuoden, ja niiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Yhteisön tuki Euroopan kulttuuriperinnön laboratorioille : Euroopan kannalta poikkeuksellisen merkittävät yleisön ulottuvilla olevan kulttuuriperinnön säilyttämis- ja suojeluhankkeet, jotka edistävät innovatiivisten menetelmien ja tekniikoiden kehittämistä ja levittämistä Euroopan tasolla. Erityishuomiota kiinnitetään hankkeisiin, jotka toteutetaan alueilla, joita on kohdannut luonnonkatastrofi (esim. maanjäristys, tulva tai myrsky) tai jokin muu katastrofi tai joiden ympäristö on saastunut. Hanketta johtavan organisaation valtion kulttuuriperinnöstä vastaavat viranomaiset toimittavat näitä hankkeita koskevat ehdotukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan edustustonsa kautta. Hankkeissa on tehtävä yhteistyötä vähintään kolmen ohjelmaan osallistuvan valtion välillä (ks. kohta IV a). Käytettävissä oleva yhteisön määräraha on noin 1 miljoona euroa. Yhteisön tukea myönnetään enintään neljälle eri maihin sijoittuvalle hankkeelle, ja tuen määrä hanketta kohden on euroa. Tukihakemus arvioidaan, ja yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. 1. Suunnitellut toimet vuonna 2000 Tuki Euroopan kulttuuripääkaupungeille: Tuki Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettyjen yhdeksän kaupungin kulttuuriyhteistyölle. Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna tapahtumaan on vuonna 2000 poikkeuksellisesti varattu noin 2 miljoonan euron määräraha. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon yhteydessä esitettyjen hankkeiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Muut toimet Vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistetään Euroopan taiteellisen lahjakkuuden tunnustamista ja esiin tuomista koskeva ehdotuspyyntö, johon sisältyy kaksi toimintoa: Yhteisön tukea myönnetään yhteistyöhankkeille siten, että sen määrä kaupunkia kohden voi olla enintään euroa. a) modernia arkkitehtuuria koskevan eurooppalaisen kilpailun järjestäminen;

5 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/21 b) kirjallisuuden kääntämistä koskevan eurooppalaisen kilpailun järjestäminen. Symposiumit yleisesti kulttuurin kannalta merkityksellisistä aiheista: Vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistetään ehdotuspyyntö, jossa annetaan tarkemmat tiedot näistä hankkeista. Euroopan unionin puheenjohtajavaltion järjestämät symposiumit ja kulttuuritapahtumat: Symposiumin ja/tai kulttuuritapahtuman organisoimisesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansalliset viranomaiset toimittavat hakemukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan edustustonsa kautta. Tukihakemus arvioidaan, ja yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. IV. T M N EHDOTUSPYYNNÖN YHTEYDESS ESITETTYJEN HANKKEIDEN YHTEISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET Hakijat/järjestäjät a) Hakijoiden/järjestäjien ( 1 ) on oltava julkisia tai yksityisiä kulttuuriorganisaatioita, joilla on oikeudellinen asema ja joiden pääasiallinen toiminta koskee kulttuuria ja kohdistuu suoraan yleisöön, kotipaikkana on oltava jokin jäljempänä lueteltu maa ( 2 ): Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, kolme ETA-/EFTA-maata (Islanti, Liechtenstein, Norja ( 3 ). b) Kansainväliset järjestöt Ohjelma mahdollistaa yhteiset toimet toimivaltaisten kulttuurialan kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon tai Euroopan neuvoston kanssa yhteisrahoituksen pohjalta ja noudattaen jokaisen toimielimen ja järjestön omia sääntöjä. Hakijoiden on kyettävä saattamaan tuettava toiminta päätökseen, kyettävä todistamaan taloudellinen (kolmen viimeksi kuluneen tilivuoden tarkastetut tilinpäätökset) ja ammatillinen ( 1 ) Vuonna 2000 muut kuin jäljempänä luetellut unionin ulkopuoliset maat eivät voi hakea tukea tai toimia järjestäjinä. ( 2 ) Organisaation perussäännön rekisteröintipaikka tai päätoimipaikka. ( 3 ) Niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu ETA- tai EFTA-sopimuksissa tai kyseisten maiden kanssa tehdyissä ETA- tai EFTAsopimusten lisäpöytäkirjoissa, jotka koskevat osallistumista yhteisön ohjelmiin. luotettavuutensa (hanketta johtavan organisaation perussääntö ja hankkeesta vastaavan henkilön ansioluettelo), oltava perehtynyt Kulttuuri ohjelmaan ja Euroopan komission avustusten hallinnoinnin käsikirjaan (ks. Internetosoite V. T M N EHDOTUSPYYNNÖN YHTEYDESS ESITETTYJEN HANKKEIDEN YHTEISET HYLK MISPERUSTEET Tässä ehdotuspyynnössä hylätään luonnollisten henkilöiden esittämät hankkeet, hankkeet, jotka alkavat 15. marraskuuta 2000 jälkeen, hankkeet, jotka ovat päättyneet ennen hakemusten jättöpäivää, hankkeet, jotka saavat tukea jostain muusta yhteisön ohjelmasta, hankkeet, joiden välitön tavoite on kaupallinen ja voittoa tuottava. VI. HANKKEIDEN VALINTAMENETTELY Hankkeet valitaan kolmessa vaiheessa: a) Hakemusten vaatimustenmukaisuuden ja hakukelpoisuuden tarkistus: Komission yksiköt tarkistavat esitettyjen hankkeiden vaatimustenmukaisuuden ja hakukelpoisuuden seuraavin perustein: asianmukaisesti täytettyjen hakemusten on oltava perillä asetetussa määräajassa (postileimaa tai kuriiripalvelun leimaa pidetään osoituksena lähetyspäivästä), hakemuksiin on sisällyttävä komissiolle osoitettu saatekirje, allekirjoitettu ja päivätty hakulomake (yksityiskohtainen alustava talousarvio ja järjestäjien rahoitusosuus), vastaanottoilmoitus, jossa on johtavan organisaation osoite, liitteessä 1 hanketta johtavan organisaation perussäännön tai vastaavan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös (jos kyse on yksityisestä organisaatiosta),

6 C 101/22 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti liitteessä 2 työohjelman yleisestä koordinoinnista vastaavan (hankkeesta vastaavan) henkilön ansioluettelo, liitteessä 3 johtavan organisaation viimeisin toimintakertomus (ei koske julkista organisaatiota), liitteessä 4 kolmen viime tilivuoden tarkastetut tilinpäätökset (paitsi jos johtava organisaatio ei ole vielä toiminut kolmea vuotta tai jos kyse on julkisesta organisaatiosta), seuraavat asiakirjat toimitetaan ainoastaan käännöshankkeista: liitteessä 5 jäljennös tekijänoikeuksien luovuttamista koskevasta sopimuksesta, liitteessä 6 jäljennös kustantamon ja teoksen kääntäjän välisestä sopimuksesta, liitteessä 7 kääntäjän (tai kääntäjien) ansioluettelo, liitteessä 8 kustantajan allekirjoittama, päivätty todistus siitä, että kääntäjän nimi ja yhteisön tuki mainitaan käännetyssä teoksessa selvästi, seuraava asiakirja toimitetaan ainoastaan toimintamuodosta 2: liitteessä 9 yhteistyösopimus, jolla on jossakin ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto. Hakemukset, joissa ei ole mukana mainittuja asiakirjoja, hylätään. b) Valinta Komissio valitsee hankkeet tässä ehdotuspyynnössä esitettyjen perusteiden ja Kulttuuri ohjelman painopistealueiden mukaan. Komissio tekee valinnan riippumattomista asiantuntijoista koostuvan ryhmän lausunnon perusteella. Ryhmä on muodostettu ohjelmaan osallistuvien valtioiden esittämien ehdotusten ja jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean lausunnon pohjalta. ETA-/EFTA-maiden (Islanti, Liechtenstein, Norja) edustajat osallistuvat komitean kokouksiin samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin jäsenvaltioiden edustajat, mutta heillä ei ole äänioikeutta. c) Tulokset Hankkeiden valintaa koskevat tulokset ilmoitetaan heinäkuussa Mitään tietoja yksittäisiä hankkeita koskevista päätöksistä ei anneta ennen kyseistä päivämäärää. VII. MENOJEN TUKIKELPOISUUS JA S NNÖT YHTEISÖN TUEN MYÖNT MISEST Tukikelpoiset menot Komissio ottaa huomioon hakemuksen rekisteröintipäivästä alkaen aiheutuvat menot. Ainoastaan jäljempänä mainittavat kustannukset ovat tukikelpoisia. Menoista on pidettävä kirjaa yleisten markkinahintojen perusteella, ja niiden on oltava tunnistettavissa ja tarkistettavissa. Menojen on oltava välittömiä kustannuksia (jotka aiheutuvat suoraan toimesta ja jotka ovat välttämättömiä toimen panemisessa täytäntöön kustannustehokkuusperiaatteen mukaisesti): yksinomaan ehdotuksen kohteena olevan toimen toteuttamiseen osallistuvasta henkilöstöstä aiheutuvat henkilöstökulut, hankkeen toteuttamiseen liittyvät matka-, majoitus- ja oleskelukulut (kokoukset, eurooppalaiset tapaamiset, koulutusmatkat jne.), konferenssien järjestämiseen liittyvät kulut (salien vuokraus, tulkkaus jne.), julkaisu- ja levityskulut, materiaalikulut (kestohyödykkeitä hankittaessa voidaan ottaa huomioon ainoastaan hyödykkeiden poisto), kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset, televiestintäkustannukset. Menot, jotka eivät ole tukikelpoisia Seuraavia menoja ei voida ottaa huomioon: kiinteät pääomakustannukset, yleiset varaukset (mahdollisia tappioita, tulevia vastuita yms. varten), velat, maksetut korot, epävarmat saatavat, vaihtokurssitappiot, ellei niiden osalta tehdä poikkeusta, kohtuuttomat kustannukset, kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitetun materiaalin ja julkaisujen laatiminen; huomioon otetaan kuitenkin monografiat, kokoelmat, erikoisjulkaisut, levyt, CD-levyt, CD-ROM-levyt, vuorovaikutteiset laserlevyt ja videot, jos ne ovat erottamaton osa hanketta, niiden kulttuuriorganisaatioiden investointi- tai toimintakulut, jotka eivät ole erottamaton osa ehdotettua hanketta,

7 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/23 luontoissuoritukset (tontit ja kiinteistöt joko kokonaisuudessaan tai osaksi, kestävät pääomahyödykkeet, raaka-aineet, ilmaiseksi tehtävä vapaaehtoistyö). Luontoissuoritukset otetaan kuitenkin huomioon tuen osuutta laskettaessa. Niiden osuus voi olla 20 % tukikelpoisista välittömistä kustannuksista. Ne on kirjattava tulopuolelle palvelujen tai materiaalien arvoa vastaavana summana. Sama summa on kirjattava menopuolelle erillisenä menoeränä, koska luontoissuoritukset eivät ole tukikelpoisia. VIII. YLEISET RAHOITUS- JA HALLINTOMENETTELYT 1. Hankkeen kesto Esitetyillä hankkeilla on oltava selkeät ja tarkat tavoitteet. Niiden toteuttamista koskevan ajan on oltava realistinen, eikä se saa olla pidempi kuin kunkin toimintamuodon (toimintamuoto 1, 2 ja 3) yhteydessä ilmoitettu aika. Niissä on mainittava selkeästi hankkeen alkamis- ja päättymispäivä. 5. Tuen maksaminen Yleensä tuki maksetaan 2 tai 3 osassa tuen määrän ja keston mukaan. Ensimmäinen erä suoritetaan kahden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Muiden erien maksu edellyttää, että komissio on ensin hyväksynyt tuensaajan toimittamat toiminta- ja talouskertomukset. Komission maksama rahoitusosuus on tietty prosenttiosuus hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Tämän vuoksi lopullinen rahoitusosuus lasketaan ilmoitettujen toteutuneiden kustannusten perusteella. Laskennassa otetaan huomioon myös muu saatu rahoitus sekä tuensaajan mahdollinen oma rahoitusosuus. Jos toteutuneet kokonaiskustannukset osoittautuvat arvioituja kokonaiskustannuksia pienemmiksi, komissio vähentää omaa rahoitusosuuttaan samassa suhteessa ja perii liikaa maksamansa tuen takaisin. Missään tapauksessa hankkeista ei saa koitua voittoa. 6. Yleiset määräykset 2. Sopimusehdot Yhteisön tuki pannaan täytäntöön sopimuksella, jonka osapuolina ovat komissio ja hanketta johtava organisaatio. Hanketta johtava organisaatio nimetään tuensaajaksi. Komissio voi vaatia tuen myöntämisen ehtona, että tuensaaja ja muut hankkeeseen osallistuvat tekevät sopimuksen hakkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta. Tuensaajien on noudatettava sopimukseen liittyviä sääntöjä erittäin tarkasti. Komissio pitää hankkeiden laadukasta hallintoa ja varainhoitoa hyvin tärkeänä. Komissio valvoo tuensaajille myönnettyjen tukien käyttöä. Jos hakijan todetaan osittain tai kokonaan jättäneen luovuttamatta sellaista tietoa, joka saattaisi vaikuttaa komission lopulliseen päätökseen, hakemus hylätään ilman muita toimenpiteitä. Jos asia todetaan vasta myöhemmin, komissiolla on oikeus yksipuolisesti purkaa tukisopimus sekä vaatia tuensaajaa maksamaan takaisin kaikki varat, joita tuensaajalle on maksettu kyseisen tukisopimuksen perusteella. Komissio ei ole oikeudellisesti vastuussa tuettavista hankkeista. Tuki ei ole komissiolta perittävä saatava, eikä sitä sen vuoksi voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 3. Määräaikojen noudattaminen Sopimuksessa olevia määräaikoja on noudatettava tarkasti. Jos hanke viivästyy, sopimuskautta voidaan poikkeustapauksissa tarvittaessa jatkaa. Virallisessa hakemuksessa on mainittava haettu uusi määräaika sekä viivästymisen syyt, ja se on toimitettava viimeistään kuukautta ennen sopimuksessa mainitun sopimuskauden loppua. Sopimuskauden jatkamista voidaan hakea vain kerran. Tämä hakemus tutkitaan, ja se joko hyväksytään tai hylätään. 7. Hankkeet, joita ei ole valittu Hankkeita, joita komissio ei ole valinnut, koskevat hakemukset palautetaan hakijoille. Komissio ei säilytä jäljennöksiä näistä hakemuksista. IX. LOPPURAPORTTI JA LOPULLINEN TILISELVITYS Kun yhteisön tukea saanut hanke on toteutettu, järjestäjien on kahden kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä annettava raportti toiminnan tuloksista ja valmistauduttava toimittamaan komissiolle hankkeen arviointia varten tarvittavat tiedot. Raportissa on annettava tiivis mutta kattava kuvaus hankkeeseen sisältyvien toimien tuloksista, ja siihen on liitettävä hankkeeseen kytkeytyvät julkaisut. 4. Yhteisrahoitus Hakemukset, joiden talousarvio ei ole tasapainoinen (menojen ja tulojen kokonaissummat ovat yhtä suuret), hylätään automaattisesti. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että yhteisrahoituksen osallistuvien organisaatioiden sitoumuksesta on todisteet (yhteisrahoitukseen osallistuvan organisaation hyväksyntä ja rahoituksen määrä). Jos hanke tuottaa voittoa, komission myöntämät varat on palautettava saadun voiton määrältä. Jos aiheutuvat todelliset kustannukset ovat pienemmät kuin alkuperäisen arvion kokonaiskustannukset, komissio vähentää tukea suhteessa näiden kahden tuloksen erotukseen. Hakemuksen tekijän on siis syytä esittää kohtuullinen alustava talousarvio.

8 C 101/24 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti X. TIEDOTTAMINEN Valittujen hankkeiden järjestäjien on sopimuksen mukaan varmistettava, että toimen yhteydessä tiedotetaan kaikin soveltuvin keinoin ja sopimuksessa määritellyin edellytyksin tuesta, jota Euroopan unioni on hankkeelle myöntänyt. XI. HAKEMUSTEN J TT MINEN Tukihakemuksia saa jäsenvaltioissa ja ETA-/EFTA-maissa sijaitsevista kulttuurin yhteyspisteistä (ks. luettelo jäljempänä), Euroopan komission edustustoista jäsenvaltioissa sekä Euroopan komission lähetystöistä ETA- ja EFTA-maissa tai politiikan kehittämisestä kulttuurialalla ja Kulttuuri puiteohjelmasta vastaavasta yksiköstä seuraavassa osoitteessa: Commission europøenne DØveloppement de la politique dans le domaine culturel Programme Culture , rue de TrŁves/Trierstraat Bureau 5/51 B-1049 Bruxelles/Brussel Hakulomakkeita on saatavilla myös Internetissä Europa-palvelimella osoitteessa: Asianmukaisesti täytetyt hakemukset on ehdottomasti esitettävä vakiolomakkeella. Sähköpostitse tai faksitse lähetetyt hakemukset hylätään. Käsin kirjoitettuja hakemuksia ei hyväksytä. Määräaika hakemusten jättämiselle: Hakemukset on lähetettävä edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään 31. toukokuuta 2000 (postileimaa tai kuriiripalvelun leimaa pidetään osoituksena lähetyspäivästä). Määräaika on sitova, eikä siihen myönnetä pidennystä. Hakumenettelyn ohjeellinen aikataulu Hakumenettelyn aikataulu on seuraavanlainen: julkaisu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä: maaliskuun loppu 2000 ehdotusten jättämisen määräaika: toukokuun loppu 2000 asiantuntijaryhmän arvio saaduista hakemuksista: heinäkuun puoliväli 2000 hallintokomitean kokous: heinäkuun puoliväli 2000 hakijoille tiedottaminen: heinäkuu 2000 sopimusten lähettäminen tuensaajille: syyskuu 2000 LIITE 1. KULTTUURI OHJELMAN TALOUSARVIO Kulttuuri ohjelman toteuttamiseen tarkoitettu kokonaisrahoitus jaksoksi on 167 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 määrärahat ovat yhteensä euroa. Käytettävissä olevat varat jaetaan seuraavia alustavia suuntaviivoja noudattaen: a) Toimintamuoto 1: enintään 45 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; b) Toimintamuoto 2: enintään 35 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; c) Toimintamuoto 3: noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; d) Muut menot, myös yhteyspisteisiin liittyvät kulut: noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. 2. KULTTUURI OHJELMAN TOIMIEN ALAKOHTAINEN JA MONIALAINEN L HESTYMISTAPA Alakohtainen lähestymistapa Lähestymistavassa otetaan huomioon kunkin kulttuurialan erityistarpeet: a) Taiteellisen ilmaisun ala Musiikki, esittävät taiteet, kuvataiteet, arkkitehtuuri sekä muut taiteellisen ilmaisun muodot (esimerkiksi multimedia, valokuvaus, lastenkulttuuri ja katutaide). Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 35 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta.

9 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/25 b) Kirjojen, lukemisen ja kääntämisen ala Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 11 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. c) Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön ala Henkinen ja aineellinen kulttuuriperintö, irtain ja kiinteä kulttuuriperintö, arkeologinen (maanpäällinen ja vedenalainen) kulttuuriperintö, arkkitehtoninen kulttuuriperintö, kulttuuripaikat ja -maisemat. Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 34 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. Monialainen lähestymistapa Tällä lähestymistavalla edistetään synergiaa kulttuurin eri alojen välillä ja kehitetään kulttuuriteosten luomista edistämällä alojen välistä toimintaa, jossa useat kulttuurin eri alat ovat mukana. Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta ( 1 ). ( 1 ) Huom loput 10 % vuosittaisesta talousarviosta on varattu muihin menoihin (ks. liitteen kohta 1.d). Luettelo Euroopassa sijaitsevista kulttuurin yhteyspisteistä Itävalta Esittävät taiteet ja kirjallisuus Sigrid Hiebler Bundeskanzleramt/Kunst Sektion Schottengasse 1 A-1010 Wien Puh. (43-1) Faksi (43-1) Sähköposti: Kulttuuriperintö Liselotte Haschke Ministry for Education and Cultural Affairs Schrevogelgasse 2 A-1010 Wien Puh. (43-1) Faksi (43-1) Sähköposti: Belgia Flaaminkielinen yhteisö Theo van Malderen VCVO vzw Gallaitstraat 86 B-1030 Brussel Puh. (32-2) Faksi (32-2) Sähköposti: Ranskan- ja saksankieliset yhteisöt Claudine Lison ThØa¼tre Wallonie-Bruxelles Boulevard Adolphe Max 13 B-1000 Bruxelles Puh. (32-2) oder Faksi (32-2) Sähköposti: Tanska Cultural Contact Point Denmark Rasmus Wiinstedt Tscherning The Ministry of Culture s Grants Secretariat Kulturministeriets Tilskudssekretariat Nybrogade 10 DK-1203 Copenhagen K Puh. (45-33) Faksi (45-33) Sähköposti: Suomi Kulttuurin yhteyspiste Suomi Ulla Holmlund Kansainvälisen henkilövaihdon keskus/centret för internationellt personutbyte CIMO PL/PB 343 Hakaniemenkatu 2/ Hagnäsgatan 2 FIN Helsinki/Helsingfors Puh. (358-9) Faksi (358-9) Sähköposti: Ranska Relais Culture-Europe Claude Veron 17, rue Montorgueil F Paris Puh. (33-1) Faksi (33-1) Sähköposti: Saksa Sabine Bornemann Cultural Contact Point c/o Deutscher Kulturrat Weberstraße 59A D Bonn Puh. (49-228) Faksi (49-228) Sähköposti:

10 C 101/26 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Kreikka Cultural Contact Point Greece Georgios Liontos Ministry of Culture Directorate of European Affairs 17, rue Ermou GR Athen Puh. (30-1) Faksi (30-1) Sähköposti: Irlanti Cultural Contact Point Ireland Catherine Boothman The Arts Council/An Chomhairle Ealaion 70 Merrion Square Dublin 2 Ireland Puh. (353-1) Faksi (353-1) Sähköposti: Islanti Cultural Info Centre Iceland Svanbjörg Einarsdottir Tœngata 14 IS-101 Reykjavik Puh. (354) Faksi (354) Sähköposti: Italia Antenna Culturale Europea Giuliano Soria Istituto Universitario di Studi Europei di Torino Piazza Castello, 9 I Torino Puh. (39-11) Faksi (39-11) Sähköposti: Luxemburg Relais Culture Europe-Luxembourg Marie-Ange Schimmer MinistŁre de la culture, de l enseignement supørieur et de la Recherche 20, montøe de la PØtrusse L-2912 Luxembourg Puh. (352) Faksi (352) Sähköposti: Norja Cultural Contact Point Norway Ragnfrid Stokke Grev Wedels plass 1 N-0150 Oslo Puh. (47-22) Faksi (47-22) Sähköposti: Alankomaat Cultural Contact Point-Netherlands Erica Kubic SICA Stichting Internationale Culturele Activiteiten Herengracht CE Amsterdam Nederland Puh. (31-20) Faksi (31-20) Sähköposti: Internet: Portugali Ponto de Contacto Cultural Portugal Ana Isabel Trigo Morais Ministerio da Cultura Palacio Foz Praça dos Restauradores P Lisboa Puh. (351-21) /2 Faksi (351-21) Sähköposti: Espanja Cultural Contact Point Spain Elena Hernando Gonzalo Consejera TØcnica Dirección General de cooperación y comunicación cultural Secretaría de Estado de Cultura Plaza del Rey nœm 1 E Madrid Puh. (34-91) Faksi (34-91) Sähköposti: Ruotsi Esittävät taiteet ja kirjallisuus The National Council for Cultural Affairs Leif Sundkvist PO Box 7843 S Stockholm Puh. (46-8) Faksi (46-8) Sähköposti: Kulttuuriperintö Swedish National Heritage Board Maria Wikman PO Box 5405 S Stockholm Puh. (46-8) Faksi (46-8) Sähköposti: Yhdistynyt kuningaskunta Cultural Contact Point UK Geoffrey Brown EUCLID Mount Pleasant Liverpool L3 5SD United Kingdom Puh. (44-151) Faksi (44-151) Sähköposti:

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 63/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 508/2000/EY, tehty 14 päivänä helmikuuta 2000, Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSIO III. 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5. (Tiedotteita) KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03)

KOMISSIO III. 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5. (Tiedotteita) KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03) 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03) JOHDANDO Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa tietoa Kulttuuri

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08)

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) 24.1.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 21/11 KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) I JOHDANTO

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 195/20 Euroopan unionin virallinen lehti 19.8.2003 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2004 (2003/C 195/14) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 148/4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 21.6.2002 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2003 (2002/C 148/04) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA IV. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA IV. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 09.03.2001 KOM(2001) 128 lopullinen 2001/0067 (ACC) OSA IV Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Unkarin tasavallan osallistumista Kulttuuri

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

TUKIHAKEMUSLOMAKE 2000 Ehdotuspyyntö budjettikohta B3-2008 KULTTUURIN PUITEOHJELMA

TUKIHAKEMUSLOMAKE 2000 Ehdotuspyyntö budjettikohta B3-2008 KULTTUURIN PUITEOHJELMA : EUROOPAN KOMISSIO KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN PÄÄOSASTO KOULUTUS JA KULTTUURI Kulttuuri, audiovisuaalipolitiikka ja urheilu Politiikan kehittäminen kulttuurialalla, "Kulttuuri 2000" -puiteohjelma TUKIHAKEMUSLOMAKE

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA X. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA X. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 09.03.2001 KOM(2001) 128 lopullinen 2001/0073 (ACC) OSA X Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Slovenian tasavallan osallistumista Kulttuuri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille

Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille Kulttuuri Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille Tanssi musiikki performanssitaide teatteri ooppera ympäristötaide taideteollisuus muotoilu yhteisötaide lastenkulttu EU:n Kulttuuri-ohjelma

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Musiikkitalo 2.12.2013 Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

JOHDANTO. tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia edistämällä eurooppalaisia arvoja ja saavutuksia vaalien samalla Euroopan menneisyyden muistoa;

JOHDANTO. tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia edistämällä eurooppalaisia arvoja ja saavutuksia vaalien samalla Euroopan menneisyyden muistoa; 15.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 340/21 Ehdotuspyyntö 2010 Aktiivisten kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: Aktiivisten kansalaisten Eurooppa, Aktiivinen eurooppalainen

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI 2000 -PUITEOHJELMA

TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI 2000 -PUITEOHJELMA EUROOPAN KOMISSIO Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto Kulttuuri, audiovisuaalipolitiikka ja urheilu Kulttuuri (politiikka ja puiteohjelmat) TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) rahoitusvälineenä

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) rahoitusvälineenä EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) rahoitusvälineenä Etelä-Pohjanmaan kulttuuri kansainvälistyy seminaari Seinäjoki 26.11.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Anna hankeidean johtaa oikean

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI C 177/32 Euroopan unionin virallinen lehti 20.6.2012 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN PARLAMENTTI Ehdotuspyyntö IX-2013/01 Avustukset Euroopan tason poliittisille puolueille (2012/C 177/06)

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Hankintailmoitus Sellaisen käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintaviranomainen, tekemät hankintasopimukset Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Julkisen käyttöoikeusurakan saaja I.1) Nimi, osoite ja

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod KULTTUURITUKI Göteborgin kulttuurielämän pitää olla monipuolista ja korkealaatuista, sanoo Göteborgin kulttuurilautakunta. Tämän vuoksi taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäville toiminnoille

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa Kansalaisten Eurooppa Ohjelma aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen Kansalaisten Eurooppa ohjelma meille kaikille Kansalaisten Eurooppa -ohjelma tukee aktiivista kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa 18.6.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 172 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07)

Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07) 20.6.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 177/37 Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

LUOVA EUROOPPA (2014 2020) Kulttuuri-alaohjelma. Ehdotuspyyntö

LUOVA EUROOPPA (2014 2020) Kulttuuri-alaohjelma. Ehdotuspyyntö LUOVA EUROOPPA (2014 2020) Kulttuuri-alaohjelma Ehdotuspyyntö EACEA 47/2014 : Eurooppalaiset foorumit Kulttuuri-alaohjelman seuraavien hankekokonaisuuksien toteuttaminen: eurooppalaiset foorumit Johdanto

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN,

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot