III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri ohjelma (EAC 11/00)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri 2000 -ohjelma (EAC 11/00)"

Transkriptio

1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/17 III (Tiedotteita) KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri ohjelma (EAC 11/00) Ohjelman toimeenpano vuonna 2000 ja ehdotuspyyntö (2000/C 101/08) I. ESIPUHE Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uuden taidetta ja kulttuuria koskevan Euroopan laajuisen yhteisön tukiohjelman. Euroopan komissio panee toimeen tämän ohjelman, jonka nimi on Kulttuuri Tässä asiakirjassa annetaan tietoa ohjelman toimeenpanosta vuonna Asiakirjaan sisältyvät myös ehdotuspyynnöt, jotka koskevat yhteisön tukea vuonna 2000 alkaville kulttuurihankkeille ja -tapahtumille. Tausta Euroopan komissio esitteli vuonna 1997 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen uudeksi Kulttuuri yhteisöohjelmaksi, jolla korvataan entiset kulttuurialan ohjelmat Kaleidoskooppi, Ariane ja Rafael. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät päätöksen taide- ja kulttuuritoimintaa koskevasta Euroopan laajuisesta tukiohjelmasta kuultuaan alueiden komiteaa. kulttuurin monimuotoisuuden korostaminen ja uusien kulttuurin ilmaisumuotojen kehittäminen, yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön jakaminen ja esiin tuominen Euroopassa; kulttuurin taitotiedon levittäminen ja kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelemista koskevien hyvien toimintatapojen edistäminen, kulttuurin merkityksen huomioon ottaminen sosioekonomisessa kehityksessä, Euroopan kulttuurien ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien välisen vuoropuhelun ja keskinäisen vaihdon edistäminen, kulttuurin tunnustaminen nimenomaisesti sekä taloudelliseksi että sosiaaliseen integroitumiseen ja kansalaisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi, kulttuurin saatavuuden parantaminen ja mahdollisimman monen Euroopan unionin kansalaisen pääseminen osalliseksi kulttuuritoiminnasta. Ohjelma on perustettu alkavaksi viiden vuoden pituiseksi kaudeksi. III. KULTTUURI OHJELMASTA TUETTAVAT TOIMINTA- MUODOT Kulttuuri ohjelma käsittää seuraavat toimet: II. KULTTUURI OHJELMAN YLEISET TAVOITTEET Kulttuuri ohjelmalla pyritään edistämään Euroopan kansojen yhteistä kulttuurialuetta. Ohjelmalla tuetaan luovien taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja yksityisten ja julkisten rahoittajien, kulttuurialan verkostojen ja muiden osapuolten sekä jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan osallistuvien valtioiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: kulttuurivuoropuhelun ja Euroopan kansojen kulttuurin ja historian keskinäisen tuntemuksen edistäminen, luovuuden ja valtioiden rajojen yli tapahtuvan kulttuurin levittämisen edistäminen sekä taiteilijoiden, muiden luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan toimijoiden ja ammattilaisten sekä heidän teostensa liikkuvuuden edistäminen, erityisesti nuoria ja sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevia sekä kulttuurien monimuotoisuutta painottaen, Toimintamuoto 1: erityiset innovatiiviset ja/tai kokeilevat toimet, Toimintamuoto 2: kulttuurialan yhteistyötä koskeviin rakenteellisiin ja monivuotisiin sopimuksiin sisältyvät yhteistoimet, Toimintamuoto 3: erityiset eurooppalaiset ja/tai kansainväliset kulttuuritapahtumat. Toimet voivat olla joko alakohtaisia (koskevat yhtä kulttuurin alaa) tai monialaisia (koskevat useita kulttuurin aloja) (ks. liite). Vuonna 2000 etusijalle asetetaan hankkeet jotka koskevat kulttuuritoimia, esimerkiksi julkaisuja, tapahtumia, näyttelyjä ja restaurointitöitä jotka suunnataan mahdollisimman suurelle yleisölle nuoret mukaan luettuina.

2 C 101/18 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Erityishuomiota kiinnitetään epäsuotuisassa asemassa oleviin ryhmiin. Toimijoille tiedotetaan lähiaikoina seuraaviksi vuosiksi määritellyistä ensisijaisista aiheista. Vuoden 2000 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana julkaistaan ehdotuspyyntö, joka koskee ohjelman toimeenpanoa vuonna Etusijalle asetetaan teokset, jotka on kirjoitettu harvinaisemmilla eurooppalaisilla kielillä (myös alueellisilla kielillä) tai käännetään näille kielille. Edellytyksenä on, että teoksia ei aiemmin ole käännetty kyseiselle kielelle. Teosten käännökset on julkaistava viimeistään 30. syyskuuta Yksittäisten tai yhteistyössä toimivien kustantajien hakemuksiin täytyisi sisältyä vähintään kolmen teoksen kääntäminen, TOIMINTAMUOTO 1: ERITYISET INNOVATIIVISET JA/TAI KOKEILE- VAT TOIMET Tämän toimintamuodon yhteydessä Euroopan yhteisö tukee kumppanuuden puitteissa tai verkkojen muodossa toteutettavia tapahtumia ja hankkeita, joihin osallistuu vähintään kolme toimijaa kolmesta Kulttuuri ohjelmassa mukana olevasta valtiosta (ks. kohta IV a). Koska kirjallisuuden kääntämiseen liittyvät erityistarpeet on otettava huomioon, kirjallisuuden kääntämishankkeissa toimijoita voi olla vähemmän kuin kolme. ii) yhteistyöhankkeissa (joihin osallistuu vähintään kolme toimijaa) hankkeet, joiden yhteydessä toimitetaan usealla kielellä opetuskäyttöön soveltuvia kirjoja ja/tai multimediatuotteita, joissa tuodaan esille merkittäviä eurooppalaisia kirjallisuusvirtauksia tai joissa käsitellään vertailevaa Euroopan kansojen kulttuurihistoriaa. Hankkeissa on edistettävä keskinäistä kulttuurituntemusta sekä kulttuuritarjonnan ja kirjallisuuden saatavuutta varsinkin nuorten ja epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa, Tärkeysjärjestys vuonna 2000 Vuonna 2000 etusijalle asetetaan: kirjojen ja lukemisen alalla työskenteleviä henkilöitä koskevat täydennyskoulutus- ja/tai liikkuvuushankkeet kansainvälisten yhteistyöhankkeiden yhteydessä; a) kulttuuriperinnön alalla c) esittävän taiteen, kuvataiteen ja taideteollisuuden alalla yhteistyöhankkeet, joilla voidaan lisätä yhteisten kulttuuriteemojen tai kulttuurivirtausten arvostusta esimerkiksi yhteisiä teemoja käsittelevien kulttuuritapahtumien yhteistuotantojen ja niiden levittämisen avulla ja joissa hyödynnetään uusia teknisiä välineitä ja kehitetään monikielisyyttä, yleishyödylliset yhteistyöhankkeet, joiden tavoitteena on ja 1900-lukujen arkkitehtuuriperinnön restaurointiin, suojeluun ja arvostuksen lisäämiseen liittyvien hyvien toimintatapojen vaihto ja levittäminen, kulttuurin ammattilaisten täydennyskoulutushankkeet kulttuuriperinnön restauroinnin ja suojelun alalla, hankkeet, joissa pyritään lisäämään (koulua käyvien ja muiden) nuorten tietoisuutta kulttuuri- ja arkkitehtuuriperinnöstä; b) kirjojen ja lukemisen alalla i) kirjallisuuden kääntämisen yhteydessä (jolloin toimijoita voi olla vähemmän kuin kolme) vuodesta 1950 julkaistujen eurooppalaisten kirjailijoiden teosten käännöshankkeet, joiden tarkoituksena on toimittaa ja levittää kirjallisuuskäännöksiä sekä edistää kirjallisuuden liikkumista Euroopassa ja Euroopan (myös Keski- ja Itä-Euroopan) kulttuurin monimuotoisuutta. taiteilijoiden ja kulttuurialalla (esim. esittävän taiteen ja kuvataiteen ammateissa tai kulttuurihallinnossa) toimivien henkilöiden täydennyskoulutushankkeet (vaihdot, apurahat jne.), hankkeet, jotka koskevat esittävän taiteen uusien taidemuotojen yhteistuotantoa ja levittämistä vähintään kolmessa ohjelmaan osallistuvassa maassa, teatteria painotettava (myös katuteatteria), hankkeet, joiden kautta useasta ohjelmaan osallistuvasta maasta tulevat amatöörit tai nuoret ammattilaiset voivat osallistua Euroopan laajuisiin tapahtumiin ja täydentää koulutustaan yhteydessä kokeneisiin taiteilijoihin ja ammattilaisiin näyttämötaiteen (esim. teatteri-, tanssi-, musiikki- ja sirkustaiteen) alalla; d) kolmansissa maissa toteutettavan kulttuuriyhteistyön alalla enintään viisi tapahtumaa (festivaalia tai näyttelyä), joilla tuetaan Euroopan ja muiden kulttuurien välistä kulttuurin vuoropuhelua ja keskinäistä vaihtoa, jonka jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kulttuurilaitokset ja/tai muut toimijat yhteistyössä toteuttavat kolmansissa maissa kaikkia kiinnostavissa kulttuuriteemoissa. Hankkeisiin on osallistuttava kolme kulttuurilaitosta ja/tai muuta julkista kulttuurialan toimijaa kyseisestä kolmannesta maasta. Hanketta johtavan organisaation valtion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat näitä toimia koskevat ehdotukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta.

3 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/19 Jos asiantuntijaryhmä on arvioinut hankkeet laadultaan samanarvoisiksi, toimintamuodossa 1 etusijalle asetetaan yleisesti hankkeet, joita koskevat ehdotukset ovat peräisin toimijoilta, joiden samankaltaisia hankkeita ei aiemmin ole tuettu yhteisön kulttuuriohjelmista. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon puitteissa esitetyt hankkeet voivat kestää periaatteessa vuoden, ja niiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Tietyissä tapauksissa hanke voi kestää yli vuoden (korkeintaan kolme vuotta), jos hankkeen tavoitteet oikeuttavat siihen. Vuonna 2000 myönnettävä tuki myönnetään kuitenkin vain vuodeksi. Rahoitus Toimintaan on varattu yhteensä noin 16 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää tukea hankkeelle. Yhteisön osuus erityistoimen kokonaiskustannuksista voi olla enintään 60 prosenttia. Useimmissa tapauksissa se on vähintään euroa tai enintään euroa. Käännöshankkeiden osalta yhteisön tuki kattaa kääntäjän/kääntäjien palkkiot sikäli kun ne eivät ylitä 60:tä prosenttia toimituskustannuksista. Tietyissä tapauksissa tuen määrä voi olla alle euroa. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. Tärkeysjärjestys vuonna 2000 Vuonna 2000 etusijalle asetetaan: musiikin alaa koskevat (myös monialaiset) yhteistyösopimukset, joiden tarkoituksena on nykyisen musiikillisen kulttuuriperinnön arvon lisääminen tai musiikin uusien ilmaisumuotojen ja musiikin luomisen edistäminen, yhteistyösopimukset, joissa kehitetään kulttuurin sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tutkimuksen ja uusien teknologioiden välistä yhteisvaikutusta ja joissa edistetään Euroopan kansojen kulttuurihistorian opiskelua ja tuntemusta. Mahdollisten julkaisujen on oltava monikielisiä. Yhteistyösopimuksiin sisältyvät kaikki seuraavat toimet tai osa niistä: kulttuuriteosten ja muiden suurten kulttuuritapahtumien (kuten näyttelyjen ja festivaalien) yhteistuotannot ja niiden levittäminen Euroopan unionissa siten, että mahdollisimman suuri määrä kansalaisia pääsee niistä osallisiksi, taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja muiden kulttuurin ammattilaisten liikkuvuus, kulttuurialan ammattilaisten jatkokoulutus ja kokemusten vaihto sekä akateemisella että käytännön tasolla, yhteisön alueen kulttuurinähtävyyksien ja monumenttien esiin tuominen eurooppalaisen kulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi, Euroopan kannalta tärkeisiin kulttuuriteemoihin liittyvät tutkimushankkeet, tiedotukseen, koulutukseen ja osaamisen levittämiseen liittyvät hankkeet sekä seminaarit, kongressit ja muut kokoukset, TOIMINTAMUOTO 2: YHDISTELM HANKKEET, JOTKA LIITTYV T KULTTUURIALAN KANSAINV LISIIN, RAKENTEELLISIIN JA MONI- VUOTISIIN YHTEISTYÖSOPIMUKSIIN Tämän toimintamuodon yhteydessä Euroopan yhteisö suosii ohjelmaan osallistuvista valtioista olevien kulttuurialan toimijoiden lähentymistä ja yhteistyötä, jonka tarkoituksena on kulttuurialan yhteistyöohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nämä yhteistyösopimukset koskevat konkreettisia, toisiaan täydentäviä ja johdonmukaisia kulttuuritoimia. Niiden tavoitteen on oltava mahdollisimman yleiseurooppalainen, ja ne on tehtävä vähintään viiden toimijan kesken, jotka ovat peräisin vähintään viidestä ohjelmassa mukana olevasta Euroopan valtiosta (ks. kohta IV a). Yhteistyösopimuksella on oltava jossakin ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto. uuden teknologian käyttö, hankkeet monikielisyyden ja kulttuurin moninaisuuden esiin tuomiseksi sekä Euroopan kansojen yhteisen historian, juurien ja kulttuuriarvojen sekä niiden yhteisen kulttuuriperinnön keskinäisen tuntemuksen edistämiseksi. Jos asiantuntijaryhmä on arvioinut hankkeet laadultaan samanarvoisiksi, toimintamuodossa 2 etusijalle asetetaan yleisesti hankkeet, joita koskevat ehdotukset ovat peräisin toimijoilta, joiden samankaltaisia hankkeita ei aiemmin ole tuettu yhteisön kulttuuriohjelmista. Kesto Monivuotisia yhteistyösopimuksia voidaan toteuttaa enintään kolmen vuoden ajan, ja toimista on annettava raportti vuosittain. Sopimusten on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta 2000.

4 C 101/20 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Kerrannaisvaikutus Hankkeilla (yhteistyösopimuksilla) on oltava kerrannaisvaikutus. Niiden kautta on siis saatava aikaan pysyviä ja (yhteistyösopimusta laajemmalle ulottuvia) laajoja yhteistyömuotoja, niiden (kulttuuriin liittyvien, yhteiskunnallisten ja taloudellisten) vaikutusten on ulotuttava hankkeen omia toimia laajemmalle ja niitä on voitava käyttää esimerkkeinä. Rahoitus Toimintaan on varattu yhteensä noin 13 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää tukea noin 12 hankkeelle (yhteistyösopimukselle). Yhteisön tuki saa olla enintään 60 prosenttia kulttuuriyhteistyösopimuksen talousarviosta. Monivuotisille kulttuuriyhteistyösopimuksille myönnettävä tuki maksetaan useassa erässä sopimuskauden aikana, ja sen määrä voi olla enintään euroa vuodessa. Maksut suoritetaan sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut ja hyväksynyt kunkin vuoden lopussa selvityksen toteutetuista toimista ja toimiin käytetyistä todellisista vuotuisista menoista. Yhteisön tuen määrää voidaan lisätä enintään 20 prosenttia kulttuuriyhteistyösopimuksen hallinto- ja koordinointikustannusten kattamiseksi. Tämä koskee ainoastaan uusia kulttuuriyhteistyösopimuksia, jotka on tehty nimenomaan esitetyn hankkeen toteutusta ja tarpeita varten. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. TOIMINTAMUOTO 3: ERITYISET EUROOPPALAISET JA/TAI KAN- SAINV LISET KULTTUURITAPAHTUMAT Tämän toimintamuodon puitteissa Euroopan yhteisö tukee vuonna 2000 laajoja ja merkittäviä tapahtumia, joiden tarkoitus on herättää laajalti huomiota Euroopan kansalaisten keskuudessa, lisätä tietoisuutta samaan yhteisöön kuulumisesta ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kulttuurien monimuotoisuuden tuntemusta sekä edistää kulttuurienvälistä ja kansainvälistä vuoropuhelua. Lisäksi molemmille Euroopan vuoden 2001 kulttuuripääkaupungeille myönnetään euron tuki ennakkona vuoden 2001 määrärahoista yhteistyössä toteutettaviin valmistelutoimiin. Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettyjen kaupunkien komissiolle osoittamat tukihakemukset arvioidaan, ja tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon puitteissa esitetyt hankkeet voivat kestää enintään vuoden, ja niiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Yhteisön tuki Euroopan kulttuuriperinnön laboratorioille : Euroopan kannalta poikkeuksellisen merkittävät yleisön ulottuvilla olevan kulttuuriperinnön säilyttämis- ja suojeluhankkeet, jotka edistävät innovatiivisten menetelmien ja tekniikoiden kehittämistä ja levittämistä Euroopan tasolla. Erityishuomiota kiinnitetään hankkeisiin, jotka toteutetaan alueilla, joita on kohdannut luonnonkatastrofi (esim. maanjäristys, tulva tai myrsky) tai jokin muu katastrofi tai joiden ympäristö on saastunut. Hanketta johtavan organisaation valtion kulttuuriperinnöstä vastaavat viranomaiset toimittavat näitä hankkeita koskevat ehdotukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan edustustonsa kautta. Hankkeissa on tehtävä yhteistyötä vähintään kolmen ohjelmaan osallistuvan valtion välillä (ks. kohta IV a). Käytettävissä oleva yhteisön määräraha on noin 1 miljoona euroa. Yhteisön tukea myönnetään enintään neljälle eri maihin sijoittuvalle hankkeelle, ja tuen määrä hanketta kohden on euroa. Tukihakemus arvioidaan, ja yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. 1. Suunnitellut toimet vuonna 2000 Tuki Euroopan kulttuuripääkaupungeille: Tuki Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettyjen yhdeksän kaupungin kulttuuriyhteistyölle. Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna tapahtumaan on vuonna 2000 poikkeuksellisesti varattu noin 2 miljoonan euron määräraha. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon yhteydessä esitettyjen hankkeiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Muut toimet Vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistetään Euroopan taiteellisen lahjakkuuden tunnustamista ja esiin tuomista koskeva ehdotuspyyntö, johon sisältyy kaksi toimintoa: Yhteisön tukea myönnetään yhteistyöhankkeille siten, että sen määrä kaupunkia kohden voi olla enintään euroa. a) modernia arkkitehtuuria koskevan eurooppalaisen kilpailun järjestäminen;

5 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/21 b) kirjallisuuden kääntämistä koskevan eurooppalaisen kilpailun järjestäminen. Symposiumit yleisesti kulttuurin kannalta merkityksellisistä aiheista: Vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistetään ehdotuspyyntö, jossa annetaan tarkemmat tiedot näistä hankkeista. Euroopan unionin puheenjohtajavaltion järjestämät symposiumit ja kulttuuritapahtumat: Symposiumin ja/tai kulttuuritapahtuman organisoimisesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansalliset viranomaiset toimittavat hakemukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan edustustonsa kautta. Tukihakemus arvioidaan, ja yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. IV. T M N EHDOTUSPYYNNÖN YHTEYDESS ESITETTYJEN HANKKEIDEN YHTEISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET Hakijat/järjestäjät a) Hakijoiden/järjestäjien ( 1 ) on oltava julkisia tai yksityisiä kulttuuriorganisaatioita, joilla on oikeudellinen asema ja joiden pääasiallinen toiminta koskee kulttuuria ja kohdistuu suoraan yleisöön, kotipaikkana on oltava jokin jäljempänä lueteltu maa ( 2 ): Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, kolme ETA-/EFTA-maata (Islanti, Liechtenstein, Norja ( 3 ). b) Kansainväliset järjestöt Ohjelma mahdollistaa yhteiset toimet toimivaltaisten kulttuurialan kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon tai Euroopan neuvoston kanssa yhteisrahoituksen pohjalta ja noudattaen jokaisen toimielimen ja järjestön omia sääntöjä. Hakijoiden on kyettävä saattamaan tuettava toiminta päätökseen, kyettävä todistamaan taloudellinen (kolmen viimeksi kuluneen tilivuoden tarkastetut tilinpäätökset) ja ammatillinen ( 1 ) Vuonna 2000 muut kuin jäljempänä luetellut unionin ulkopuoliset maat eivät voi hakea tukea tai toimia järjestäjinä. ( 2 ) Organisaation perussäännön rekisteröintipaikka tai päätoimipaikka. ( 3 ) Niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu ETA- tai EFTA-sopimuksissa tai kyseisten maiden kanssa tehdyissä ETA- tai EFTAsopimusten lisäpöytäkirjoissa, jotka koskevat osallistumista yhteisön ohjelmiin. luotettavuutensa (hanketta johtavan organisaation perussääntö ja hankkeesta vastaavan henkilön ansioluettelo), oltava perehtynyt Kulttuuri ohjelmaan ja Euroopan komission avustusten hallinnoinnin käsikirjaan (ks. Internetosoite V. T M N EHDOTUSPYYNNÖN YHTEYDESS ESITETTYJEN HANKKEIDEN YHTEISET HYLK MISPERUSTEET Tässä ehdotuspyynnössä hylätään luonnollisten henkilöiden esittämät hankkeet, hankkeet, jotka alkavat 15. marraskuuta 2000 jälkeen, hankkeet, jotka ovat päättyneet ennen hakemusten jättöpäivää, hankkeet, jotka saavat tukea jostain muusta yhteisön ohjelmasta, hankkeet, joiden välitön tavoite on kaupallinen ja voittoa tuottava. VI. HANKKEIDEN VALINTAMENETTELY Hankkeet valitaan kolmessa vaiheessa: a) Hakemusten vaatimustenmukaisuuden ja hakukelpoisuuden tarkistus: Komission yksiköt tarkistavat esitettyjen hankkeiden vaatimustenmukaisuuden ja hakukelpoisuuden seuraavin perustein: asianmukaisesti täytettyjen hakemusten on oltava perillä asetetussa määräajassa (postileimaa tai kuriiripalvelun leimaa pidetään osoituksena lähetyspäivästä), hakemuksiin on sisällyttävä komissiolle osoitettu saatekirje, allekirjoitettu ja päivätty hakulomake (yksityiskohtainen alustava talousarvio ja järjestäjien rahoitusosuus), vastaanottoilmoitus, jossa on johtavan organisaation osoite, liitteessä 1 hanketta johtavan organisaation perussäännön tai vastaavan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös (jos kyse on yksityisestä organisaatiosta),

6 C 101/22 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti liitteessä 2 työohjelman yleisestä koordinoinnista vastaavan (hankkeesta vastaavan) henkilön ansioluettelo, liitteessä 3 johtavan organisaation viimeisin toimintakertomus (ei koske julkista organisaatiota), liitteessä 4 kolmen viime tilivuoden tarkastetut tilinpäätökset (paitsi jos johtava organisaatio ei ole vielä toiminut kolmea vuotta tai jos kyse on julkisesta organisaatiosta), seuraavat asiakirjat toimitetaan ainoastaan käännöshankkeista: liitteessä 5 jäljennös tekijänoikeuksien luovuttamista koskevasta sopimuksesta, liitteessä 6 jäljennös kustantamon ja teoksen kääntäjän välisestä sopimuksesta, liitteessä 7 kääntäjän (tai kääntäjien) ansioluettelo, liitteessä 8 kustantajan allekirjoittama, päivätty todistus siitä, että kääntäjän nimi ja yhteisön tuki mainitaan käännetyssä teoksessa selvästi, seuraava asiakirja toimitetaan ainoastaan toimintamuodosta 2: liitteessä 9 yhteistyösopimus, jolla on jossakin ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto. Hakemukset, joissa ei ole mukana mainittuja asiakirjoja, hylätään. b) Valinta Komissio valitsee hankkeet tässä ehdotuspyynnössä esitettyjen perusteiden ja Kulttuuri ohjelman painopistealueiden mukaan. Komissio tekee valinnan riippumattomista asiantuntijoista koostuvan ryhmän lausunnon perusteella. Ryhmä on muodostettu ohjelmaan osallistuvien valtioiden esittämien ehdotusten ja jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean lausunnon pohjalta. ETA-/EFTA-maiden (Islanti, Liechtenstein, Norja) edustajat osallistuvat komitean kokouksiin samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin jäsenvaltioiden edustajat, mutta heillä ei ole äänioikeutta. c) Tulokset Hankkeiden valintaa koskevat tulokset ilmoitetaan heinäkuussa Mitään tietoja yksittäisiä hankkeita koskevista päätöksistä ei anneta ennen kyseistä päivämäärää. VII. MENOJEN TUKIKELPOISUUS JA S NNÖT YHTEISÖN TUEN MYÖNT MISEST Tukikelpoiset menot Komissio ottaa huomioon hakemuksen rekisteröintipäivästä alkaen aiheutuvat menot. Ainoastaan jäljempänä mainittavat kustannukset ovat tukikelpoisia. Menoista on pidettävä kirjaa yleisten markkinahintojen perusteella, ja niiden on oltava tunnistettavissa ja tarkistettavissa. Menojen on oltava välittömiä kustannuksia (jotka aiheutuvat suoraan toimesta ja jotka ovat välttämättömiä toimen panemisessa täytäntöön kustannustehokkuusperiaatteen mukaisesti): yksinomaan ehdotuksen kohteena olevan toimen toteuttamiseen osallistuvasta henkilöstöstä aiheutuvat henkilöstökulut, hankkeen toteuttamiseen liittyvät matka-, majoitus- ja oleskelukulut (kokoukset, eurooppalaiset tapaamiset, koulutusmatkat jne.), konferenssien järjestämiseen liittyvät kulut (salien vuokraus, tulkkaus jne.), julkaisu- ja levityskulut, materiaalikulut (kestohyödykkeitä hankittaessa voidaan ottaa huomioon ainoastaan hyödykkeiden poisto), kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset, televiestintäkustannukset. Menot, jotka eivät ole tukikelpoisia Seuraavia menoja ei voida ottaa huomioon: kiinteät pääomakustannukset, yleiset varaukset (mahdollisia tappioita, tulevia vastuita yms. varten), velat, maksetut korot, epävarmat saatavat, vaihtokurssitappiot, ellei niiden osalta tehdä poikkeusta, kohtuuttomat kustannukset, kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitetun materiaalin ja julkaisujen laatiminen; huomioon otetaan kuitenkin monografiat, kokoelmat, erikoisjulkaisut, levyt, CD-levyt, CD-ROM-levyt, vuorovaikutteiset laserlevyt ja videot, jos ne ovat erottamaton osa hanketta, niiden kulttuuriorganisaatioiden investointi- tai toimintakulut, jotka eivät ole erottamaton osa ehdotettua hanketta,

7 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/23 luontoissuoritukset (tontit ja kiinteistöt joko kokonaisuudessaan tai osaksi, kestävät pääomahyödykkeet, raaka-aineet, ilmaiseksi tehtävä vapaaehtoistyö). Luontoissuoritukset otetaan kuitenkin huomioon tuen osuutta laskettaessa. Niiden osuus voi olla 20 % tukikelpoisista välittömistä kustannuksista. Ne on kirjattava tulopuolelle palvelujen tai materiaalien arvoa vastaavana summana. Sama summa on kirjattava menopuolelle erillisenä menoeränä, koska luontoissuoritukset eivät ole tukikelpoisia. VIII. YLEISET RAHOITUS- JA HALLINTOMENETTELYT 1. Hankkeen kesto Esitetyillä hankkeilla on oltava selkeät ja tarkat tavoitteet. Niiden toteuttamista koskevan ajan on oltava realistinen, eikä se saa olla pidempi kuin kunkin toimintamuodon (toimintamuoto 1, 2 ja 3) yhteydessä ilmoitettu aika. Niissä on mainittava selkeästi hankkeen alkamis- ja päättymispäivä. 5. Tuen maksaminen Yleensä tuki maksetaan 2 tai 3 osassa tuen määrän ja keston mukaan. Ensimmäinen erä suoritetaan kahden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Muiden erien maksu edellyttää, että komissio on ensin hyväksynyt tuensaajan toimittamat toiminta- ja talouskertomukset. Komission maksama rahoitusosuus on tietty prosenttiosuus hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Tämän vuoksi lopullinen rahoitusosuus lasketaan ilmoitettujen toteutuneiden kustannusten perusteella. Laskennassa otetaan huomioon myös muu saatu rahoitus sekä tuensaajan mahdollinen oma rahoitusosuus. Jos toteutuneet kokonaiskustannukset osoittautuvat arvioituja kokonaiskustannuksia pienemmiksi, komissio vähentää omaa rahoitusosuuttaan samassa suhteessa ja perii liikaa maksamansa tuen takaisin. Missään tapauksessa hankkeista ei saa koitua voittoa. 6. Yleiset määräykset 2. Sopimusehdot Yhteisön tuki pannaan täytäntöön sopimuksella, jonka osapuolina ovat komissio ja hanketta johtava organisaatio. Hanketta johtava organisaatio nimetään tuensaajaksi. Komissio voi vaatia tuen myöntämisen ehtona, että tuensaaja ja muut hankkeeseen osallistuvat tekevät sopimuksen hakkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta. Tuensaajien on noudatettava sopimukseen liittyviä sääntöjä erittäin tarkasti. Komissio pitää hankkeiden laadukasta hallintoa ja varainhoitoa hyvin tärkeänä. Komissio valvoo tuensaajille myönnettyjen tukien käyttöä. Jos hakijan todetaan osittain tai kokonaan jättäneen luovuttamatta sellaista tietoa, joka saattaisi vaikuttaa komission lopulliseen päätökseen, hakemus hylätään ilman muita toimenpiteitä. Jos asia todetaan vasta myöhemmin, komissiolla on oikeus yksipuolisesti purkaa tukisopimus sekä vaatia tuensaajaa maksamaan takaisin kaikki varat, joita tuensaajalle on maksettu kyseisen tukisopimuksen perusteella. Komissio ei ole oikeudellisesti vastuussa tuettavista hankkeista. Tuki ei ole komissiolta perittävä saatava, eikä sitä sen vuoksi voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 3. Määräaikojen noudattaminen Sopimuksessa olevia määräaikoja on noudatettava tarkasti. Jos hanke viivästyy, sopimuskautta voidaan poikkeustapauksissa tarvittaessa jatkaa. Virallisessa hakemuksessa on mainittava haettu uusi määräaika sekä viivästymisen syyt, ja se on toimitettava viimeistään kuukautta ennen sopimuksessa mainitun sopimuskauden loppua. Sopimuskauden jatkamista voidaan hakea vain kerran. Tämä hakemus tutkitaan, ja se joko hyväksytään tai hylätään. 7. Hankkeet, joita ei ole valittu Hankkeita, joita komissio ei ole valinnut, koskevat hakemukset palautetaan hakijoille. Komissio ei säilytä jäljennöksiä näistä hakemuksista. IX. LOPPURAPORTTI JA LOPULLINEN TILISELVITYS Kun yhteisön tukea saanut hanke on toteutettu, järjestäjien on kahden kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä annettava raportti toiminnan tuloksista ja valmistauduttava toimittamaan komissiolle hankkeen arviointia varten tarvittavat tiedot. Raportissa on annettava tiivis mutta kattava kuvaus hankkeeseen sisältyvien toimien tuloksista, ja siihen on liitettävä hankkeeseen kytkeytyvät julkaisut. 4. Yhteisrahoitus Hakemukset, joiden talousarvio ei ole tasapainoinen (menojen ja tulojen kokonaissummat ovat yhtä suuret), hylätään automaattisesti. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että yhteisrahoituksen osallistuvien organisaatioiden sitoumuksesta on todisteet (yhteisrahoitukseen osallistuvan organisaation hyväksyntä ja rahoituksen määrä). Jos hanke tuottaa voittoa, komission myöntämät varat on palautettava saadun voiton määrältä. Jos aiheutuvat todelliset kustannukset ovat pienemmät kuin alkuperäisen arvion kokonaiskustannukset, komissio vähentää tukea suhteessa näiden kahden tuloksen erotukseen. Hakemuksen tekijän on siis syytä esittää kohtuullinen alustava talousarvio.

8 C 101/24 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti X. TIEDOTTAMINEN Valittujen hankkeiden järjestäjien on sopimuksen mukaan varmistettava, että toimen yhteydessä tiedotetaan kaikin soveltuvin keinoin ja sopimuksessa määritellyin edellytyksin tuesta, jota Euroopan unioni on hankkeelle myöntänyt. XI. HAKEMUSTEN J TT MINEN Tukihakemuksia saa jäsenvaltioissa ja ETA-/EFTA-maissa sijaitsevista kulttuurin yhteyspisteistä (ks. luettelo jäljempänä), Euroopan komission edustustoista jäsenvaltioissa sekä Euroopan komission lähetystöistä ETA- ja EFTA-maissa tai politiikan kehittämisestä kulttuurialalla ja Kulttuuri puiteohjelmasta vastaavasta yksiköstä seuraavassa osoitteessa: Commission europøenne DØveloppement de la politique dans le domaine culturel Programme Culture , rue de TrŁves/Trierstraat Bureau 5/51 B-1049 Bruxelles/Brussel Hakulomakkeita on saatavilla myös Internetissä Europa-palvelimella osoitteessa: Asianmukaisesti täytetyt hakemukset on ehdottomasti esitettävä vakiolomakkeella. Sähköpostitse tai faksitse lähetetyt hakemukset hylätään. Käsin kirjoitettuja hakemuksia ei hyväksytä. Määräaika hakemusten jättämiselle: Hakemukset on lähetettävä edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään 31. toukokuuta 2000 (postileimaa tai kuriiripalvelun leimaa pidetään osoituksena lähetyspäivästä). Määräaika on sitova, eikä siihen myönnetä pidennystä. Hakumenettelyn ohjeellinen aikataulu Hakumenettelyn aikataulu on seuraavanlainen: julkaisu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä: maaliskuun loppu 2000 ehdotusten jättämisen määräaika: toukokuun loppu 2000 asiantuntijaryhmän arvio saaduista hakemuksista: heinäkuun puoliväli 2000 hallintokomitean kokous: heinäkuun puoliväli 2000 hakijoille tiedottaminen: heinäkuu 2000 sopimusten lähettäminen tuensaajille: syyskuu 2000 LIITE 1. KULTTUURI OHJELMAN TALOUSARVIO Kulttuuri ohjelman toteuttamiseen tarkoitettu kokonaisrahoitus jaksoksi on 167 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 määrärahat ovat yhteensä euroa. Käytettävissä olevat varat jaetaan seuraavia alustavia suuntaviivoja noudattaen: a) Toimintamuoto 1: enintään 45 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; b) Toimintamuoto 2: enintään 35 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; c) Toimintamuoto 3: noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; d) Muut menot, myös yhteyspisteisiin liittyvät kulut: noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. 2. KULTTUURI OHJELMAN TOIMIEN ALAKOHTAINEN JA MONIALAINEN L HESTYMISTAPA Alakohtainen lähestymistapa Lähestymistavassa otetaan huomioon kunkin kulttuurialan erityistarpeet: a) Taiteellisen ilmaisun ala Musiikki, esittävät taiteet, kuvataiteet, arkkitehtuuri sekä muut taiteellisen ilmaisun muodot (esimerkiksi multimedia, valokuvaus, lastenkulttuuri ja katutaide). Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 35 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta.

9 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/25 b) Kirjojen, lukemisen ja kääntämisen ala Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 11 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. c) Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön ala Henkinen ja aineellinen kulttuuriperintö, irtain ja kiinteä kulttuuriperintö, arkeologinen (maanpäällinen ja vedenalainen) kulttuuriperintö, arkkitehtoninen kulttuuriperintö, kulttuuripaikat ja -maisemat. Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 34 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. Monialainen lähestymistapa Tällä lähestymistavalla edistetään synergiaa kulttuurin eri alojen välillä ja kehitetään kulttuuriteosten luomista edistämällä alojen välistä toimintaa, jossa useat kulttuurin eri alat ovat mukana. Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta ( 1 ). ( 1 ) Huom loput 10 % vuosittaisesta talousarviosta on varattu muihin menoihin (ks. liitteen kohta 1.d). Luettelo Euroopassa sijaitsevista kulttuurin yhteyspisteistä Itävalta Esittävät taiteet ja kirjallisuus Sigrid Hiebler Bundeskanzleramt/Kunst Sektion Schottengasse 1 A-1010 Wien Puh. (43-1) Faksi (43-1) Sähköposti: Kulttuuriperintö Liselotte Haschke Ministry for Education and Cultural Affairs Schrevogelgasse 2 A-1010 Wien Puh. (43-1) Faksi (43-1) Sähköposti: Belgia Flaaminkielinen yhteisö Theo van Malderen VCVO vzw Gallaitstraat 86 B-1030 Brussel Puh. (32-2) Faksi (32-2) Sähköposti: Ranskan- ja saksankieliset yhteisöt Claudine Lison ThØa¼tre Wallonie-Bruxelles Boulevard Adolphe Max 13 B-1000 Bruxelles Puh. (32-2) oder Faksi (32-2) Sähköposti: Tanska Cultural Contact Point Denmark Rasmus Wiinstedt Tscherning The Ministry of Culture s Grants Secretariat Kulturministeriets Tilskudssekretariat Nybrogade 10 DK-1203 Copenhagen K Puh. (45-33) Faksi (45-33) Sähköposti: Suomi Kulttuurin yhteyspiste Suomi Ulla Holmlund Kansainvälisen henkilövaihdon keskus/centret för internationellt personutbyte CIMO PL/PB 343 Hakaniemenkatu 2/ Hagnäsgatan 2 FIN Helsinki/Helsingfors Puh. (358-9) Faksi (358-9) Sähköposti: Ranska Relais Culture-Europe Claude Veron 17, rue Montorgueil F Paris Puh. (33-1) Faksi (33-1) Sähköposti: Saksa Sabine Bornemann Cultural Contact Point c/o Deutscher Kulturrat Weberstraße 59A D Bonn Puh. (49-228) Faksi (49-228) Sähköposti:

10 C 101/26 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Kreikka Cultural Contact Point Greece Georgios Liontos Ministry of Culture Directorate of European Affairs 17, rue Ermou GR Athen Puh. (30-1) Faksi (30-1) Sähköposti: Irlanti Cultural Contact Point Ireland Catherine Boothman The Arts Council/An Chomhairle Ealaion 70 Merrion Square Dublin 2 Ireland Puh. (353-1) Faksi (353-1) Sähköposti: Islanti Cultural Info Centre Iceland Svanbjörg Einarsdottir Tœngata 14 IS-101 Reykjavik Puh. (354) Faksi (354) Sähköposti: Italia Antenna Culturale Europea Giuliano Soria Istituto Universitario di Studi Europei di Torino Piazza Castello, 9 I Torino Puh. (39-11) Faksi (39-11) Sähköposti: Luxemburg Relais Culture Europe-Luxembourg Marie-Ange Schimmer MinistŁre de la culture, de l enseignement supørieur et de la Recherche 20, montøe de la PØtrusse L-2912 Luxembourg Puh. (352) Faksi (352) Sähköposti: Norja Cultural Contact Point Norway Ragnfrid Stokke Grev Wedels plass 1 N-0150 Oslo Puh. (47-22) Faksi (47-22) Sähköposti: Alankomaat Cultural Contact Point-Netherlands Erica Kubic SICA Stichting Internationale Culturele Activiteiten Herengracht CE Amsterdam Nederland Puh. (31-20) Faksi (31-20) Sähköposti: Internet: Portugali Ponto de Contacto Cultural Portugal Ana Isabel Trigo Morais Ministerio da Cultura Palacio Foz Praça dos Restauradores P Lisboa Puh. (351-21) /2 Faksi (351-21) Sähköposti: Espanja Cultural Contact Point Spain Elena Hernando Gonzalo Consejera TØcnica Dirección General de cooperación y comunicación cultural Secretaría de Estado de Cultura Plaza del Rey nœm 1 E Madrid Puh. (34-91) Faksi (34-91) Sähköposti: Ruotsi Esittävät taiteet ja kirjallisuus The National Council for Cultural Affairs Leif Sundkvist PO Box 7843 S Stockholm Puh. (46-8) Faksi (46-8) Sähköposti: Kulttuuriperintö Swedish National Heritage Board Maria Wikman PO Box 5405 S Stockholm Puh. (46-8) Faksi (46-8) Sähköposti: Yhdistynyt kuningaskunta Cultural Contact Point UK Geoffrey Brown EUCLID Mount Pleasant Liverpool L3 5SD United Kingdom Puh. (44-151) Faksi (44-151) Sähköposti:

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 148/4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 21.6.2002 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2003 (2002/C 148/04) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08)

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) 24.1.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 21/11 KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) I JOHDANTO

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI 2000 -PUITEOHJELMA

TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI 2000 -PUITEOHJELMA EUROOPAN KOMISSIO Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto Kulttuuri, audiovisuaalipolitiikka ja urheilu Kulttuuri (politiikka ja puiteohjelmat) TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

(2011/151/EU) (6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan. (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ulkorajarahaston

(2011/151/EU) (6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan. (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ulkorajarahaston L 62/32 Euroopan unionin virallinen lehti 9.3.2011 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007 2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, 27.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 371/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 9.5.2014 L 136/35 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 5 päivänä toukokuuta 2014, Euro-Argon tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (Euro-Argo ERIC)

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.2.2004 KOM(2004) 96 lopullinen 2004/0025 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien)

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO...1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta...3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1))

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) Versio 1.0 11. joulukuuta 2013 Vastuuvapauslauseke Tämä opas on tarkoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelman

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

Uppdat 02.10.2013. Hakuohjeet. Euroopan alueellinen yhteistyö. Rajat ylittävä yhteistyö. www.interregnord.com

Uppdat 02.10.2013. Hakuohjeet. Euroopan alueellinen yhteistyö. Rajat ylittävä yhteistyö. www.interregnord.com Uppdat 02.10.2013 Hakuohjeet Euroopan alueellinen yhteistyö Rajat ylittävä yhteistyö 2007 2013 www.interregnord.com Uppdat 02.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 EU-TUEN HAKEMINEN... 2 Esiselvitykset/valmisteluhankkeet...

Lisätiedot