III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri ohjelma (EAC 11/00)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri 2000 -ohjelma (EAC 11/00)"

Transkriptio

1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/17 III (Tiedotteita) KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri ohjelma (EAC 11/00) Ohjelman toimeenpano vuonna 2000 ja ehdotuspyyntö (2000/C 101/08) I. ESIPUHE Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uuden taidetta ja kulttuuria koskevan Euroopan laajuisen yhteisön tukiohjelman. Euroopan komissio panee toimeen tämän ohjelman, jonka nimi on Kulttuuri Tässä asiakirjassa annetaan tietoa ohjelman toimeenpanosta vuonna Asiakirjaan sisältyvät myös ehdotuspyynnöt, jotka koskevat yhteisön tukea vuonna 2000 alkaville kulttuurihankkeille ja -tapahtumille. Tausta Euroopan komissio esitteli vuonna 1997 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen uudeksi Kulttuuri yhteisöohjelmaksi, jolla korvataan entiset kulttuurialan ohjelmat Kaleidoskooppi, Ariane ja Rafael. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät päätöksen taide- ja kulttuuritoimintaa koskevasta Euroopan laajuisesta tukiohjelmasta kuultuaan alueiden komiteaa. kulttuurin monimuotoisuuden korostaminen ja uusien kulttuurin ilmaisumuotojen kehittäminen, yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön jakaminen ja esiin tuominen Euroopassa; kulttuurin taitotiedon levittäminen ja kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelemista koskevien hyvien toimintatapojen edistäminen, kulttuurin merkityksen huomioon ottaminen sosioekonomisessa kehityksessä, Euroopan kulttuurien ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien välisen vuoropuhelun ja keskinäisen vaihdon edistäminen, kulttuurin tunnustaminen nimenomaisesti sekä taloudelliseksi että sosiaaliseen integroitumiseen ja kansalaisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi, kulttuurin saatavuuden parantaminen ja mahdollisimman monen Euroopan unionin kansalaisen pääseminen osalliseksi kulttuuritoiminnasta. Ohjelma on perustettu alkavaksi viiden vuoden pituiseksi kaudeksi. III. KULTTUURI OHJELMASTA TUETTAVAT TOIMINTA- MUODOT Kulttuuri ohjelma käsittää seuraavat toimet: II. KULTTUURI OHJELMAN YLEISET TAVOITTEET Kulttuuri ohjelmalla pyritään edistämään Euroopan kansojen yhteistä kulttuurialuetta. Ohjelmalla tuetaan luovien taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja yksityisten ja julkisten rahoittajien, kulttuurialan verkostojen ja muiden osapuolten sekä jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan osallistuvien valtioiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: kulttuurivuoropuhelun ja Euroopan kansojen kulttuurin ja historian keskinäisen tuntemuksen edistäminen, luovuuden ja valtioiden rajojen yli tapahtuvan kulttuurin levittämisen edistäminen sekä taiteilijoiden, muiden luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan toimijoiden ja ammattilaisten sekä heidän teostensa liikkuvuuden edistäminen, erityisesti nuoria ja sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevia sekä kulttuurien monimuotoisuutta painottaen, Toimintamuoto 1: erityiset innovatiiviset ja/tai kokeilevat toimet, Toimintamuoto 2: kulttuurialan yhteistyötä koskeviin rakenteellisiin ja monivuotisiin sopimuksiin sisältyvät yhteistoimet, Toimintamuoto 3: erityiset eurooppalaiset ja/tai kansainväliset kulttuuritapahtumat. Toimet voivat olla joko alakohtaisia (koskevat yhtä kulttuurin alaa) tai monialaisia (koskevat useita kulttuurin aloja) (ks. liite). Vuonna 2000 etusijalle asetetaan hankkeet jotka koskevat kulttuuritoimia, esimerkiksi julkaisuja, tapahtumia, näyttelyjä ja restaurointitöitä jotka suunnataan mahdollisimman suurelle yleisölle nuoret mukaan luettuina.

2 C 101/18 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Erityishuomiota kiinnitetään epäsuotuisassa asemassa oleviin ryhmiin. Toimijoille tiedotetaan lähiaikoina seuraaviksi vuosiksi määritellyistä ensisijaisista aiheista. Vuoden 2000 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana julkaistaan ehdotuspyyntö, joka koskee ohjelman toimeenpanoa vuonna Etusijalle asetetaan teokset, jotka on kirjoitettu harvinaisemmilla eurooppalaisilla kielillä (myös alueellisilla kielillä) tai käännetään näille kielille. Edellytyksenä on, että teoksia ei aiemmin ole käännetty kyseiselle kielelle. Teosten käännökset on julkaistava viimeistään 30. syyskuuta Yksittäisten tai yhteistyössä toimivien kustantajien hakemuksiin täytyisi sisältyä vähintään kolmen teoksen kääntäminen, TOIMINTAMUOTO 1: ERITYISET INNOVATIIVISET JA/TAI KOKEILE- VAT TOIMET Tämän toimintamuodon yhteydessä Euroopan yhteisö tukee kumppanuuden puitteissa tai verkkojen muodossa toteutettavia tapahtumia ja hankkeita, joihin osallistuu vähintään kolme toimijaa kolmesta Kulttuuri ohjelmassa mukana olevasta valtiosta (ks. kohta IV a). Koska kirjallisuuden kääntämiseen liittyvät erityistarpeet on otettava huomioon, kirjallisuuden kääntämishankkeissa toimijoita voi olla vähemmän kuin kolme. ii) yhteistyöhankkeissa (joihin osallistuu vähintään kolme toimijaa) hankkeet, joiden yhteydessä toimitetaan usealla kielellä opetuskäyttöön soveltuvia kirjoja ja/tai multimediatuotteita, joissa tuodaan esille merkittäviä eurooppalaisia kirjallisuusvirtauksia tai joissa käsitellään vertailevaa Euroopan kansojen kulttuurihistoriaa. Hankkeissa on edistettävä keskinäistä kulttuurituntemusta sekä kulttuuritarjonnan ja kirjallisuuden saatavuutta varsinkin nuorten ja epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa, Tärkeysjärjestys vuonna 2000 Vuonna 2000 etusijalle asetetaan: kirjojen ja lukemisen alalla työskenteleviä henkilöitä koskevat täydennyskoulutus- ja/tai liikkuvuushankkeet kansainvälisten yhteistyöhankkeiden yhteydessä; a) kulttuuriperinnön alalla c) esittävän taiteen, kuvataiteen ja taideteollisuuden alalla yhteistyöhankkeet, joilla voidaan lisätä yhteisten kulttuuriteemojen tai kulttuurivirtausten arvostusta esimerkiksi yhteisiä teemoja käsittelevien kulttuuritapahtumien yhteistuotantojen ja niiden levittämisen avulla ja joissa hyödynnetään uusia teknisiä välineitä ja kehitetään monikielisyyttä, yleishyödylliset yhteistyöhankkeet, joiden tavoitteena on ja 1900-lukujen arkkitehtuuriperinnön restaurointiin, suojeluun ja arvostuksen lisäämiseen liittyvien hyvien toimintatapojen vaihto ja levittäminen, kulttuurin ammattilaisten täydennyskoulutushankkeet kulttuuriperinnön restauroinnin ja suojelun alalla, hankkeet, joissa pyritään lisäämään (koulua käyvien ja muiden) nuorten tietoisuutta kulttuuri- ja arkkitehtuuriperinnöstä; b) kirjojen ja lukemisen alalla i) kirjallisuuden kääntämisen yhteydessä (jolloin toimijoita voi olla vähemmän kuin kolme) vuodesta 1950 julkaistujen eurooppalaisten kirjailijoiden teosten käännöshankkeet, joiden tarkoituksena on toimittaa ja levittää kirjallisuuskäännöksiä sekä edistää kirjallisuuden liikkumista Euroopassa ja Euroopan (myös Keski- ja Itä-Euroopan) kulttuurin monimuotoisuutta. taiteilijoiden ja kulttuurialalla (esim. esittävän taiteen ja kuvataiteen ammateissa tai kulttuurihallinnossa) toimivien henkilöiden täydennyskoulutushankkeet (vaihdot, apurahat jne.), hankkeet, jotka koskevat esittävän taiteen uusien taidemuotojen yhteistuotantoa ja levittämistä vähintään kolmessa ohjelmaan osallistuvassa maassa, teatteria painotettava (myös katuteatteria), hankkeet, joiden kautta useasta ohjelmaan osallistuvasta maasta tulevat amatöörit tai nuoret ammattilaiset voivat osallistua Euroopan laajuisiin tapahtumiin ja täydentää koulutustaan yhteydessä kokeneisiin taiteilijoihin ja ammattilaisiin näyttämötaiteen (esim. teatteri-, tanssi-, musiikki- ja sirkustaiteen) alalla; d) kolmansissa maissa toteutettavan kulttuuriyhteistyön alalla enintään viisi tapahtumaa (festivaalia tai näyttelyä), joilla tuetaan Euroopan ja muiden kulttuurien välistä kulttuurin vuoropuhelua ja keskinäistä vaihtoa, jonka jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kulttuurilaitokset ja/tai muut toimijat yhteistyössä toteuttavat kolmansissa maissa kaikkia kiinnostavissa kulttuuriteemoissa. Hankkeisiin on osallistuttava kolme kulttuurilaitosta ja/tai muuta julkista kulttuurialan toimijaa kyseisestä kolmannesta maasta. Hanketta johtavan organisaation valtion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat näitä toimia koskevat ehdotukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta.

3 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/19 Jos asiantuntijaryhmä on arvioinut hankkeet laadultaan samanarvoisiksi, toimintamuodossa 1 etusijalle asetetaan yleisesti hankkeet, joita koskevat ehdotukset ovat peräisin toimijoilta, joiden samankaltaisia hankkeita ei aiemmin ole tuettu yhteisön kulttuuriohjelmista. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon puitteissa esitetyt hankkeet voivat kestää periaatteessa vuoden, ja niiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Tietyissä tapauksissa hanke voi kestää yli vuoden (korkeintaan kolme vuotta), jos hankkeen tavoitteet oikeuttavat siihen. Vuonna 2000 myönnettävä tuki myönnetään kuitenkin vain vuodeksi. Rahoitus Toimintaan on varattu yhteensä noin 16 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää tukea hankkeelle. Yhteisön osuus erityistoimen kokonaiskustannuksista voi olla enintään 60 prosenttia. Useimmissa tapauksissa se on vähintään euroa tai enintään euroa. Käännöshankkeiden osalta yhteisön tuki kattaa kääntäjän/kääntäjien palkkiot sikäli kun ne eivät ylitä 60:tä prosenttia toimituskustannuksista. Tietyissä tapauksissa tuen määrä voi olla alle euroa. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. Tärkeysjärjestys vuonna 2000 Vuonna 2000 etusijalle asetetaan: musiikin alaa koskevat (myös monialaiset) yhteistyösopimukset, joiden tarkoituksena on nykyisen musiikillisen kulttuuriperinnön arvon lisääminen tai musiikin uusien ilmaisumuotojen ja musiikin luomisen edistäminen, yhteistyösopimukset, joissa kehitetään kulttuurin sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tutkimuksen ja uusien teknologioiden välistä yhteisvaikutusta ja joissa edistetään Euroopan kansojen kulttuurihistorian opiskelua ja tuntemusta. Mahdollisten julkaisujen on oltava monikielisiä. Yhteistyösopimuksiin sisältyvät kaikki seuraavat toimet tai osa niistä: kulttuuriteosten ja muiden suurten kulttuuritapahtumien (kuten näyttelyjen ja festivaalien) yhteistuotannot ja niiden levittäminen Euroopan unionissa siten, että mahdollisimman suuri määrä kansalaisia pääsee niistä osallisiksi, taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja muiden kulttuurin ammattilaisten liikkuvuus, kulttuurialan ammattilaisten jatkokoulutus ja kokemusten vaihto sekä akateemisella että käytännön tasolla, yhteisön alueen kulttuurinähtävyyksien ja monumenttien esiin tuominen eurooppalaisen kulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi, Euroopan kannalta tärkeisiin kulttuuriteemoihin liittyvät tutkimushankkeet, tiedotukseen, koulutukseen ja osaamisen levittämiseen liittyvät hankkeet sekä seminaarit, kongressit ja muut kokoukset, TOIMINTAMUOTO 2: YHDISTELM HANKKEET, JOTKA LIITTYV T KULTTUURIALAN KANSAINV LISIIN, RAKENTEELLISIIN JA MONI- VUOTISIIN YHTEISTYÖSOPIMUKSIIN Tämän toimintamuodon yhteydessä Euroopan yhteisö suosii ohjelmaan osallistuvista valtioista olevien kulttuurialan toimijoiden lähentymistä ja yhteistyötä, jonka tarkoituksena on kulttuurialan yhteistyöohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nämä yhteistyösopimukset koskevat konkreettisia, toisiaan täydentäviä ja johdonmukaisia kulttuuritoimia. Niiden tavoitteen on oltava mahdollisimman yleiseurooppalainen, ja ne on tehtävä vähintään viiden toimijan kesken, jotka ovat peräisin vähintään viidestä ohjelmassa mukana olevasta Euroopan valtiosta (ks. kohta IV a). Yhteistyösopimuksella on oltava jossakin ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto. uuden teknologian käyttö, hankkeet monikielisyyden ja kulttuurin moninaisuuden esiin tuomiseksi sekä Euroopan kansojen yhteisen historian, juurien ja kulttuuriarvojen sekä niiden yhteisen kulttuuriperinnön keskinäisen tuntemuksen edistämiseksi. Jos asiantuntijaryhmä on arvioinut hankkeet laadultaan samanarvoisiksi, toimintamuodossa 2 etusijalle asetetaan yleisesti hankkeet, joita koskevat ehdotukset ovat peräisin toimijoilta, joiden samankaltaisia hankkeita ei aiemmin ole tuettu yhteisön kulttuuriohjelmista. Kesto Monivuotisia yhteistyösopimuksia voidaan toteuttaa enintään kolmen vuoden ajan, ja toimista on annettava raportti vuosittain. Sopimusten on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta 2000.

4 C 101/20 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Kerrannaisvaikutus Hankkeilla (yhteistyösopimuksilla) on oltava kerrannaisvaikutus. Niiden kautta on siis saatava aikaan pysyviä ja (yhteistyösopimusta laajemmalle ulottuvia) laajoja yhteistyömuotoja, niiden (kulttuuriin liittyvien, yhteiskunnallisten ja taloudellisten) vaikutusten on ulotuttava hankkeen omia toimia laajemmalle ja niitä on voitava käyttää esimerkkeinä. Rahoitus Toimintaan on varattu yhteensä noin 13 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää tukea noin 12 hankkeelle (yhteistyösopimukselle). Yhteisön tuki saa olla enintään 60 prosenttia kulttuuriyhteistyösopimuksen talousarviosta. Monivuotisille kulttuuriyhteistyösopimuksille myönnettävä tuki maksetaan useassa erässä sopimuskauden aikana, ja sen määrä voi olla enintään euroa vuodessa. Maksut suoritetaan sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut ja hyväksynyt kunkin vuoden lopussa selvityksen toteutetuista toimista ja toimiin käytetyistä todellisista vuotuisista menoista. Yhteisön tuen määrää voidaan lisätä enintään 20 prosenttia kulttuuriyhteistyösopimuksen hallinto- ja koordinointikustannusten kattamiseksi. Tämä koskee ainoastaan uusia kulttuuriyhteistyösopimuksia, jotka on tehty nimenomaan esitetyn hankkeen toteutusta ja tarpeita varten. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. TOIMINTAMUOTO 3: ERITYISET EUROOPPALAISET JA/TAI KAN- SAINV LISET KULTTUURITAPAHTUMAT Tämän toimintamuodon puitteissa Euroopan yhteisö tukee vuonna 2000 laajoja ja merkittäviä tapahtumia, joiden tarkoitus on herättää laajalti huomiota Euroopan kansalaisten keskuudessa, lisätä tietoisuutta samaan yhteisöön kuulumisesta ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kulttuurien monimuotoisuuden tuntemusta sekä edistää kulttuurienvälistä ja kansainvälistä vuoropuhelua. Lisäksi molemmille Euroopan vuoden 2001 kulttuuripääkaupungeille myönnetään euron tuki ennakkona vuoden 2001 määrärahoista yhteistyössä toteutettaviin valmistelutoimiin. Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettyjen kaupunkien komissiolle osoittamat tukihakemukset arvioidaan, ja tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon puitteissa esitetyt hankkeet voivat kestää enintään vuoden, ja niiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Yhteisön tuki Euroopan kulttuuriperinnön laboratorioille : Euroopan kannalta poikkeuksellisen merkittävät yleisön ulottuvilla olevan kulttuuriperinnön säilyttämis- ja suojeluhankkeet, jotka edistävät innovatiivisten menetelmien ja tekniikoiden kehittämistä ja levittämistä Euroopan tasolla. Erityishuomiota kiinnitetään hankkeisiin, jotka toteutetaan alueilla, joita on kohdannut luonnonkatastrofi (esim. maanjäristys, tulva tai myrsky) tai jokin muu katastrofi tai joiden ympäristö on saastunut. Hanketta johtavan organisaation valtion kulttuuriperinnöstä vastaavat viranomaiset toimittavat näitä hankkeita koskevat ehdotukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan edustustonsa kautta. Hankkeissa on tehtävä yhteistyötä vähintään kolmen ohjelmaan osallistuvan valtion välillä (ks. kohta IV a). Käytettävissä oleva yhteisön määräraha on noin 1 miljoona euroa. Yhteisön tukea myönnetään enintään neljälle eri maihin sijoittuvalle hankkeelle, ja tuen määrä hanketta kohden on euroa. Tukihakemus arvioidaan, ja yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. 1. Suunnitellut toimet vuonna 2000 Tuki Euroopan kulttuuripääkaupungeille: Tuki Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettyjen yhdeksän kaupungin kulttuuriyhteistyölle. Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna tapahtumaan on vuonna 2000 poikkeuksellisesti varattu noin 2 miljoonan euron määräraha. Toiminnan kesto Tämän toimintamuodon yhteydessä esitettyjen hankkeiden on alettava vuonna 2000, viimeistään 15. marraskuuta Muut toimet Vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistetään Euroopan taiteellisen lahjakkuuden tunnustamista ja esiin tuomista koskeva ehdotuspyyntö, johon sisältyy kaksi toimintoa: Yhteisön tukea myönnetään yhteistyöhankkeille siten, että sen määrä kaupunkia kohden voi olla enintään euroa. a) modernia arkkitehtuuria koskevan eurooppalaisen kilpailun järjestäminen;

5 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/21 b) kirjallisuuden kääntämistä koskevan eurooppalaisen kilpailun järjestäminen. Symposiumit yleisesti kulttuurin kannalta merkityksellisistä aiheista: Vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistetään ehdotuspyyntö, jossa annetaan tarkemmat tiedot näistä hankkeista. Euroopan unionin puheenjohtajavaltion järjestämät symposiumit ja kulttuuritapahtumat: Symposiumin ja/tai kulttuuritapahtuman organisoimisesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansalliset viranomaiset toimittavat hakemukset komissiolle Euroopan unionissa sijaitsevan edustustonsa kautta. Tukihakemus arvioidaan, ja yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen. IV. T M N EHDOTUSPYYNNÖN YHTEYDESS ESITETTYJEN HANKKEIDEN YHTEISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET Hakijat/järjestäjät a) Hakijoiden/järjestäjien ( 1 ) on oltava julkisia tai yksityisiä kulttuuriorganisaatioita, joilla on oikeudellinen asema ja joiden pääasiallinen toiminta koskee kulttuuria ja kohdistuu suoraan yleisöön, kotipaikkana on oltava jokin jäljempänä lueteltu maa ( 2 ): Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, kolme ETA-/EFTA-maata (Islanti, Liechtenstein, Norja ( 3 ). b) Kansainväliset järjestöt Ohjelma mahdollistaa yhteiset toimet toimivaltaisten kulttuurialan kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon tai Euroopan neuvoston kanssa yhteisrahoituksen pohjalta ja noudattaen jokaisen toimielimen ja järjestön omia sääntöjä. Hakijoiden on kyettävä saattamaan tuettava toiminta päätökseen, kyettävä todistamaan taloudellinen (kolmen viimeksi kuluneen tilivuoden tarkastetut tilinpäätökset) ja ammatillinen ( 1 ) Vuonna 2000 muut kuin jäljempänä luetellut unionin ulkopuoliset maat eivät voi hakea tukea tai toimia järjestäjinä. ( 2 ) Organisaation perussäännön rekisteröintipaikka tai päätoimipaikka. ( 3 ) Niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu ETA- tai EFTA-sopimuksissa tai kyseisten maiden kanssa tehdyissä ETA- tai EFTAsopimusten lisäpöytäkirjoissa, jotka koskevat osallistumista yhteisön ohjelmiin. luotettavuutensa (hanketta johtavan organisaation perussääntö ja hankkeesta vastaavan henkilön ansioluettelo), oltava perehtynyt Kulttuuri ohjelmaan ja Euroopan komission avustusten hallinnoinnin käsikirjaan (ks. Internetosoite V. T M N EHDOTUSPYYNNÖN YHTEYDESS ESITETTYJEN HANKKEIDEN YHTEISET HYLK MISPERUSTEET Tässä ehdotuspyynnössä hylätään luonnollisten henkilöiden esittämät hankkeet, hankkeet, jotka alkavat 15. marraskuuta 2000 jälkeen, hankkeet, jotka ovat päättyneet ennen hakemusten jättöpäivää, hankkeet, jotka saavat tukea jostain muusta yhteisön ohjelmasta, hankkeet, joiden välitön tavoite on kaupallinen ja voittoa tuottava. VI. HANKKEIDEN VALINTAMENETTELY Hankkeet valitaan kolmessa vaiheessa: a) Hakemusten vaatimustenmukaisuuden ja hakukelpoisuuden tarkistus: Komission yksiköt tarkistavat esitettyjen hankkeiden vaatimustenmukaisuuden ja hakukelpoisuuden seuraavin perustein: asianmukaisesti täytettyjen hakemusten on oltava perillä asetetussa määräajassa (postileimaa tai kuriiripalvelun leimaa pidetään osoituksena lähetyspäivästä), hakemuksiin on sisällyttävä komissiolle osoitettu saatekirje, allekirjoitettu ja päivätty hakulomake (yksityiskohtainen alustava talousarvio ja järjestäjien rahoitusosuus), vastaanottoilmoitus, jossa on johtavan organisaation osoite, liitteessä 1 hanketta johtavan organisaation perussäännön tai vastaavan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös (jos kyse on yksityisestä organisaatiosta),

6 C 101/22 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti liitteessä 2 työohjelman yleisestä koordinoinnista vastaavan (hankkeesta vastaavan) henkilön ansioluettelo, liitteessä 3 johtavan organisaation viimeisin toimintakertomus (ei koske julkista organisaatiota), liitteessä 4 kolmen viime tilivuoden tarkastetut tilinpäätökset (paitsi jos johtava organisaatio ei ole vielä toiminut kolmea vuotta tai jos kyse on julkisesta organisaatiosta), seuraavat asiakirjat toimitetaan ainoastaan käännöshankkeista: liitteessä 5 jäljennös tekijänoikeuksien luovuttamista koskevasta sopimuksesta, liitteessä 6 jäljennös kustantamon ja teoksen kääntäjän välisestä sopimuksesta, liitteessä 7 kääntäjän (tai kääntäjien) ansioluettelo, liitteessä 8 kustantajan allekirjoittama, päivätty todistus siitä, että kääntäjän nimi ja yhteisön tuki mainitaan käännetyssä teoksessa selvästi, seuraava asiakirja toimitetaan ainoastaan toimintamuodosta 2: liitteessä 9 yhteistyösopimus, jolla on jossakin ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto. Hakemukset, joissa ei ole mukana mainittuja asiakirjoja, hylätään. b) Valinta Komissio valitsee hankkeet tässä ehdotuspyynnössä esitettyjen perusteiden ja Kulttuuri ohjelman painopistealueiden mukaan. Komissio tekee valinnan riippumattomista asiantuntijoista koostuvan ryhmän lausunnon perusteella. Ryhmä on muodostettu ohjelmaan osallistuvien valtioiden esittämien ehdotusten ja jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean lausunnon pohjalta. ETA-/EFTA-maiden (Islanti, Liechtenstein, Norja) edustajat osallistuvat komitean kokouksiin samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin jäsenvaltioiden edustajat, mutta heillä ei ole äänioikeutta. c) Tulokset Hankkeiden valintaa koskevat tulokset ilmoitetaan heinäkuussa Mitään tietoja yksittäisiä hankkeita koskevista päätöksistä ei anneta ennen kyseistä päivämäärää. VII. MENOJEN TUKIKELPOISUUS JA S NNÖT YHTEISÖN TUEN MYÖNT MISEST Tukikelpoiset menot Komissio ottaa huomioon hakemuksen rekisteröintipäivästä alkaen aiheutuvat menot. Ainoastaan jäljempänä mainittavat kustannukset ovat tukikelpoisia. Menoista on pidettävä kirjaa yleisten markkinahintojen perusteella, ja niiden on oltava tunnistettavissa ja tarkistettavissa. Menojen on oltava välittömiä kustannuksia (jotka aiheutuvat suoraan toimesta ja jotka ovat välttämättömiä toimen panemisessa täytäntöön kustannustehokkuusperiaatteen mukaisesti): yksinomaan ehdotuksen kohteena olevan toimen toteuttamiseen osallistuvasta henkilöstöstä aiheutuvat henkilöstökulut, hankkeen toteuttamiseen liittyvät matka-, majoitus- ja oleskelukulut (kokoukset, eurooppalaiset tapaamiset, koulutusmatkat jne.), konferenssien järjestämiseen liittyvät kulut (salien vuokraus, tulkkaus jne.), julkaisu- ja levityskulut, materiaalikulut (kestohyödykkeitä hankittaessa voidaan ottaa huomioon ainoastaan hyödykkeiden poisto), kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset, televiestintäkustannukset. Menot, jotka eivät ole tukikelpoisia Seuraavia menoja ei voida ottaa huomioon: kiinteät pääomakustannukset, yleiset varaukset (mahdollisia tappioita, tulevia vastuita yms. varten), velat, maksetut korot, epävarmat saatavat, vaihtokurssitappiot, ellei niiden osalta tehdä poikkeusta, kohtuuttomat kustannukset, kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitetun materiaalin ja julkaisujen laatiminen; huomioon otetaan kuitenkin monografiat, kokoelmat, erikoisjulkaisut, levyt, CD-levyt, CD-ROM-levyt, vuorovaikutteiset laserlevyt ja videot, jos ne ovat erottamaton osa hanketta, niiden kulttuuriorganisaatioiden investointi- tai toimintakulut, jotka eivät ole erottamaton osa ehdotettua hanketta,

7 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/23 luontoissuoritukset (tontit ja kiinteistöt joko kokonaisuudessaan tai osaksi, kestävät pääomahyödykkeet, raaka-aineet, ilmaiseksi tehtävä vapaaehtoistyö). Luontoissuoritukset otetaan kuitenkin huomioon tuen osuutta laskettaessa. Niiden osuus voi olla 20 % tukikelpoisista välittömistä kustannuksista. Ne on kirjattava tulopuolelle palvelujen tai materiaalien arvoa vastaavana summana. Sama summa on kirjattava menopuolelle erillisenä menoeränä, koska luontoissuoritukset eivät ole tukikelpoisia. VIII. YLEISET RAHOITUS- JA HALLINTOMENETTELYT 1. Hankkeen kesto Esitetyillä hankkeilla on oltava selkeät ja tarkat tavoitteet. Niiden toteuttamista koskevan ajan on oltava realistinen, eikä se saa olla pidempi kuin kunkin toimintamuodon (toimintamuoto 1, 2 ja 3) yhteydessä ilmoitettu aika. Niissä on mainittava selkeästi hankkeen alkamis- ja päättymispäivä. 5. Tuen maksaminen Yleensä tuki maksetaan 2 tai 3 osassa tuen määrän ja keston mukaan. Ensimmäinen erä suoritetaan kahden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Muiden erien maksu edellyttää, että komissio on ensin hyväksynyt tuensaajan toimittamat toiminta- ja talouskertomukset. Komission maksama rahoitusosuus on tietty prosenttiosuus hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Tämän vuoksi lopullinen rahoitusosuus lasketaan ilmoitettujen toteutuneiden kustannusten perusteella. Laskennassa otetaan huomioon myös muu saatu rahoitus sekä tuensaajan mahdollinen oma rahoitusosuus. Jos toteutuneet kokonaiskustannukset osoittautuvat arvioituja kokonaiskustannuksia pienemmiksi, komissio vähentää omaa rahoitusosuuttaan samassa suhteessa ja perii liikaa maksamansa tuen takaisin. Missään tapauksessa hankkeista ei saa koitua voittoa. 6. Yleiset määräykset 2. Sopimusehdot Yhteisön tuki pannaan täytäntöön sopimuksella, jonka osapuolina ovat komissio ja hanketta johtava organisaatio. Hanketta johtava organisaatio nimetään tuensaajaksi. Komissio voi vaatia tuen myöntämisen ehtona, että tuensaaja ja muut hankkeeseen osallistuvat tekevät sopimuksen hakkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta. Tuensaajien on noudatettava sopimukseen liittyviä sääntöjä erittäin tarkasti. Komissio pitää hankkeiden laadukasta hallintoa ja varainhoitoa hyvin tärkeänä. Komissio valvoo tuensaajille myönnettyjen tukien käyttöä. Jos hakijan todetaan osittain tai kokonaan jättäneen luovuttamatta sellaista tietoa, joka saattaisi vaikuttaa komission lopulliseen päätökseen, hakemus hylätään ilman muita toimenpiteitä. Jos asia todetaan vasta myöhemmin, komissiolla on oikeus yksipuolisesti purkaa tukisopimus sekä vaatia tuensaajaa maksamaan takaisin kaikki varat, joita tuensaajalle on maksettu kyseisen tukisopimuksen perusteella. Komissio ei ole oikeudellisesti vastuussa tuettavista hankkeista. Tuki ei ole komissiolta perittävä saatava, eikä sitä sen vuoksi voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 3. Määräaikojen noudattaminen Sopimuksessa olevia määräaikoja on noudatettava tarkasti. Jos hanke viivästyy, sopimuskautta voidaan poikkeustapauksissa tarvittaessa jatkaa. Virallisessa hakemuksessa on mainittava haettu uusi määräaika sekä viivästymisen syyt, ja se on toimitettava viimeistään kuukautta ennen sopimuksessa mainitun sopimuskauden loppua. Sopimuskauden jatkamista voidaan hakea vain kerran. Tämä hakemus tutkitaan, ja se joko hyväksytään tai hylätään. 7. Hankkeet, joita ei ole valittu Hankkeita, joita komissio ei ole valinnut, koskevat hakemukset palautetaan hakijoille. Komissio ei säilytä jäljennöksiä näistä hakemuksista. IX. LOPPURAPORTTI JA LOPULLINEN TILISELVITYS Kun yhteisön tukea saanut hanke on toteutettu, järjestäjien on kahden kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä annettava raportti toiminnan tuloksista ja valmistauduttava toimittamaan komissiolle hankkeen arviointia varten tarvittavat tiedot. Raportissa on annettava tiivis mutta kattava kuvaus hankkeeseen sisältyvien toimien tuloksista, ja siihen on liitettävä hankkeeseen kytkeytyvät julkaisut. 4. Yhteisrahoitus Hakemukset, joiden talousarvio ei ole tasapainoinen (menojen ja tulojen kokonaissummat ovat yhtä suuret), hylätään automaattisesti. Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että yhteisrahoituksen osallistuvien organisaatioiden sitoumuksesta on todisteet (yhteisrahoitukseen osallistuvan organisaation hyväksyntä ja rahoituksen määrä). Jos hanke tuottaa voittoa, komission myöntämät varat on palautettava saadun voiton määrältä. Jos aiheutuvat todelliset kustannukset ovat pienemmät kuin alkuperäisen arvion kokonaiskustannukset, komissio vähentää tukea suhteessa näiden kahden tuloksen erotukseen. Hakemuksen tekijän on siis syytä esittää kohtuullinen alustava talousarvio.

8 C 101/24 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti X. TIEDOTTAMINEN Valittujen hankkeiden järjestäjien on sopimuksen mukaan varmistettava, että toimen yhteydessä tiedotetaan kaikin soveltuvin keinoin ja sopimuksessa määritellyin edellytyksin tuesta, jota Euroopan unioni on hankkeelle myöntänyt. XI. HAKEMUSTEN J TT MINEN Tukihakemuksia saa jäsenvaltioissa ja ETA-/EFTA-maissa sijaitsevista kulttuurin yhteyspisteistä (ks. luettelo jäljempänä), Euroopan komission edustustoista jäsenvaltioissa sekä Euroopan komission lähetystöistä ETA- ja EFTA-maissa tai politiikan kehittämisestä kulttuurialalla ja Kulttuuri puiteohjelmasta vastaavasta yksiköstä seuraavassa osoitteessa: Commission europøenne DØveloppement de la politique dans le domaine culturel Programme Culture , rue de TrŁves/Trierstraat Bureau 5/51 B-1049 Bruxelles/Brussel Hakulomakkeita on saatavilla myös Internetissä Europa-palvelimella osoitteessa: Asianmukaisesti täytetyt hakemukset on ehdottomasti esitettävä vakiolomakkeella. Sähköpostitse tai faksitse lähetetyt hakemukset hylätään. Käsin kirjoitettuja hakemuksia ei hyväksytä. Määräaika hakemusten jättämiselle: Hakemukset on lähetettävä edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään 31. toukokuuta 2000 (postileimaa tai kuriiripalvelun leimaa pidetään osoituksena lähetyspäivästä). Määräaika on sitova, eikä siihen myönnetä pidennystä. Hakumenettelyn ohjeellinen aikataulu Hakumenettelyn aikataulu on seuraavanlainen: julkaisu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä: maaliskuun loppu 2000 ehdotusten jättämisen määräaika: toukokuun loppu 2000 asiantuntijaryhmän arvio saaduista hakemuksista: heinäkuun puoliväli 2000 hallintokomitean kokous: heinäkuun puoliväli 2000 hakijoille tiedottaminen: heinäkuu 2000 sopimusten lähettäminen tuensaajille: syyskuu 2000 LIITE 1. KULTTUURI OHJELMAN TALOUSARVIO Kulttuuri ohjelman toteuttamiseen tarkoitettu kokonaisrahoitus jaksoksi on 167 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 määrärahat ovat yhteensä euroa. Käytettävissä olevat varat jaetaan seuraavia alustavia suuntaviivoja noudattaen: a) Toimintamuoto 1: enintään 45 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; b) Toimintamuoto 2: enintään 35 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; c) Toimintamuoto 3: noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta; d) Muut menot, myös yhteyspisteisiin liittyvät kulut: noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. 2. KULTTUURI OHJELMAN TOIMIEN ALAKOHTAINEN JA MONIALAINEN L HESTYMISTAPA Alakohtainen lähestymistapa Lähestymistavassa otetaan huomioon kunkin kulttuurialan erityistarpeet: a) Taiteellisen ilmaisun ala Musiikki, esittävät taiteet, kuvataiteet, arkkitehtuuri sekä muut taiteellisen ilmaisun muodot (esimerkiksi multimedia, valokuvaus, lastenkulttuuri ja katutaide). Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 35 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta.

9 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/25 b) Kirjojen, lukemisen ja kääntämisen ala Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 11 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. c) Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön ala Henkinen ja aineellinen kulttuuriperintö, irtain ja kiinteä kulttuuriperintö, arkeologinen (maanpäällinen ja vedenalainen) kulttuuriperintö, arkkitehtoninen kulttuuriperintö, kulttuuripaikat ja -maisemat. Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 34 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta. Monialainen lähestymistapa Tällä lähestymistavalla edistetään synergiaa kulttuurin eri alojen välillä ja kehitetään kulttuuriteosten luomista edistämällä alojen välistä toimintaa, jossa useat kulttuurin eri alat ovat mukana. Tähän liittyvä kokonaisrahoitus voi olla noin 10 % ohjelman vuosittaisesta talousarviosta ( 1 ). ( 1 ) Huom loput 10 % vuosittaisesta talousarviosta on varattu muihin menoihin (ks. liitteen kohta 1.d). Luettelo Euroopassa sijaitsevista kulttuurin yhteyspisteistä Itävalta Esittävät taiteet ja kirjallisuus Sigrid Hiebler Bundeskanzleramt/Kunst Sektion Schottengasse 1 A-1010 Wien Puh. (43-1) Faksi (43-1) Sähköposti: Kulttuuriperintö Liselotte Haschke Ministry for Education and Cultural Affairs Schrevogelgasse 2 A-1010 Wien Puh. (43-1) Faksi (43-1) Sähköposti: Belgia Flaaminkielinen yhteisö Theo van Malderen VCVO vzw Gallaitstraat 86 B-1030 Brussel Puh. (32-2) Faksi (32-2) Sähköposti: Ranskan- ja saksankieliset yhteisöt Claudine Lison ThØa¼tre Wallonie-Bruxelles Boulevard Adolphe Max 13 B-1000 Bruxelles Puh. (32-2) oder Faksi (32-2) Sähköposti: Tanska Cultural Contact Point Denmark Rasmus Wiinstedt Tscherning The Ministry of Culture s Grants Secretariat Kulturministeriets Tilskudssekretariat Nybrogade 10 DK-1203 Copenhagen K Puh. (45-33) Faksi (45-33) Sähköposti: Suomi Kulttuurin yhteyspiste Suomi Ulla Holmlund Kansainvälisen henkilövaihdon keskus/centret för internationellt personutbyte CIMO PL/PB 343 Hakaniemenkatu 2/ Hagnäsgatan 2 FIN Helsinki/Helsingfors Puh. (358-9) Faksi (358-9) Sähköposti: Ranska Relais Culture-Europe Claude Veron 17, rue Montorgueil F Paris Puh. (33-1) Faksi (33-1) Sähköposti: Saksa Sabine Bornemann Cultural Contact Point c/o Deutscher Kulturrat Weberstraße 59A D Bonn Puh. (49-228) Faksi (49-228) Sähköposti:

10 C 101/26 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Kreikka Cultural Contact Point Greece Georgios Liontos Ministry of Culture Directorate of European Affairs 17, rue Ermou GR Athen Puh. (30-1) Faksi (30-1) Sähköposti: Irlanti Cultural Contact Point Ireland Catherine Boothman The Arts Council/An Chomhairle Ealaion 70 Merrion Square Dublin 2 Ireland Puh. (353-1) Faksi (353-1) Sähköposti: Islanti Cultural Info Centre Iceland Svanbjörg Einarsdottir Tœngata 14 IS-101 Reykjavik Puh. (354) Faksi (354) Sähköposti: Italia Antenna Culturale Europea Giuliano Soria Istituto Universitario di Studi Europei di Torino Piazza Castello, 9 I Torino Puh. (39-11) Faksi (39-11) Sähköposti: Luxemburg Relais Culture Europe-Luxembourg Marie-Ange Schimmer MinistŁre de la culture, de l enseignement supørieur et de la Recherche 20, montøe de la PØtrusse L-2912 Luxembourg Puh. (352) Faksi (352) Sähköposti: Norja Cultural Contact Point Norway Ragnfrid Stokke Grev Wedels plass 1 N-0150 Oslo Puh. (47-22) Faksi (47-22) Sähköposti: Alankomaat Cultural Contact Point-Netherlands Erica Kubic SICA Stichting Internationale Culturele Activiteiten Herengracht CE Amsterdam Nederland Puh. (31-20) Faksi (31-20) Sähköposti: Internet: Portugali Ponto de Contacto Cultural Portugal Ana Isabel Trigo Morais Ministerio da Cultura Palacio Foz Praça dos Restauradores P Lisboa Puh. (351-21) /2 Faksi (351-21) Sähköposti: Espanja Cultural Contact Point Spain Elena Hernando Gonzalo Consejera TØcnica Dirección General de cooperación y comunicación cultural Secretaría de Estado de Cultura Plaza del Rey nœm 1 E Madrid Puh. (34-91) Faksi (34-91) Sähköposti: Ruotsi Esittävät taiteet ja kirjallisuus The National Council for Cultural Affairs Leif Sundkvist PO Box 7843 S Stockholm Puh. (46-8) Faksi (46-8) Sähköposti: Kulttuuriperintö Swedish National Heritage Board Maria Wikman PO Box 5405 S Stockholm Puh. (46-8) Faksi (46-8) Sähköposti: Yhdistynyt kuningaskunta Cultural Contact Point UK Geoffrey Brown EUCLID Mount Pleasant Liverpool L3 5SD United Kingdom Puh. (44-151) Faksi (44-151) Sähköposti:

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Julkinen käyttöoikeusurakka

Julkinen käyttöoikeusurakka I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Työohjelman päivitys vuodelle 2004

Työohjelman päivitys vuodelle 2004 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto COM(2004)407 13.02.2004 Yhteisön monivuotinen ohjelma maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön tukemiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

JOHDANTO. tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia edistämällä eurooppalaisia arvoja ja saavutuksia vaalien samalla Euroopan menneisyyden muistoa;

JOHDANTO. tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia edistämällä eurooppalaisia arvoja ja saavutuksia vaalien samalla Euroopan menneisyyden muistoa; 15.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 340/21 Ehdotuspyyntö 2010 Aktiivisten kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: Aktiivisten kansalaisten Eurooppa, Aktiivinen eurooppalainen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2014 (OR. en) 15771/14 EJUSTICE 117 JUSTCIV 300 COPEN 295 JAI 909 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa 18.6.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 172 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa Kansalaisten Eurooppa Ohjelma aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen Kansalaisten Eurooppa ohjelma meille kaikille Kansalaisten Eurooppa -ohjelma tukee aktiivista kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Ilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisestä 1

Ilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisestä 1 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu Ilmoitus julkisia

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot