LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä"

Transkriptio

1 LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

2 2 Sisältö 1 JOHDANTO PERHEHOITO Mitä on lasten perhehoito? Kuka voi ryhtyä lasten perhehoitajaksi LASTEN PERHEHOIDON PROSESSIKUVAUS LASTEN PERHEHOITOA MÄÄRITTELEVÄT SUUNNITELMAT JA SOPIMUKSET.8 5 KÄYNNISTÄMISKORVAUS HOITOPALKKIO KULUKORVAUS Kulukorvauksen määrä ja siihen sisältyvät menot Erityisten kustannusten korvaaminen Terveydenhuolto ja terapiat Opiskelukustannukset Harrastukset ja lomanvietto JÄLKIHUOLTO LIITE1: LASTENSUOJELUN PERHEHOITOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ.17 LIITE 2: KUNTIEN PERHEHOIDOSTA VASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT...18

3 3 1. Johdanto Lastensuojelun perhehoidosta tuli sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto alkaen lastensuojelun lakiuudistuksen myötä. Perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten lastensuojelun toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa toteutetaan. Toimintaohje sisältää tietoa perhehoidon käytännöistä, menettelytavoista ja tuen muodoista, joten se palvelee molempia perhehoidon osapuolia, perhehoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Toimintaohjeen tavoitteena on luoda yhtenäinen käytäntö Ilmajoen ja Jalasjärven kuntiin sekä JIKky Kurikan sosiaalitoimeen sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään. Edellä mainitut tahot toteuttivat yhteisen Lastensuojelun perhehoidon kehittäminen hankkeen vuonna Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueen perhehoitoa, rekrytoida ja valmentaa uusia perhehoitajia lastensuojelun tarpeisiin sekä laatia yhteinen lastensuojelun perhehoidon toimintamalli kuntien käyttöön. Hankkeen ohjausryhmän jäseninä olivat Ilmajoen sosiaalijohtaja Tytti Luoto, Jalasjärven johtava sosiaalityöntekijä Eija Hautamäki, Kurikan johtava sosiaalityöntekijä Liisa Anttonen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi- Hakala. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja hankkeessa oli osa-aikainen projektityöntekijä, ajalla Lisa Sipilä ja ajalla Heini Kiukkonen. Kevään 2012 aikana hankkeessa koulutettiin neljä uutta sijaisperhettä hankekuntien käyttöön. Syksyllä 2012 hankkeen tavoitteena oli järjestää toinen Pride valmennus, mutta uutta valmennusta ei osallistujapulan takia saatu toteutettua. Hankkeen aikana perustettiin kuntien yhteinen sijaisperheiden ja tukiperheiden rekisteri. Rekisteriin otettiin mukaan myös aiemmin koulutettuja ja sijaisperheenä pitkään toimineita perheitä. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa, mutta yhteistyö lasten perhehoidon kehittämisessä jatkuu hankkeeseen osallistuneiden kuntien kesken. Yhteistyönä järjestetään mm. sijaisperheiden työnohjaus perhehoidon rekisterissä oleville perheille. Rekisteriä ylläpitää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. 2. Perhehoito 2.1. Mitä on lasten perhehoito? Lasten perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella, yksityiskodissa. Lasten perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta ja muuta huolenpitoa ei voida järjestää muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvin ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. Lapsen perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista ja se perustuu aina lapsen palvelutarpeeseen. Sijaiskodilla tarkoitetaan perhehoitajalain mukaisen toimeksiantosopimuksen tehneen perhehoitajan omassa kodissaan antamaa lapsen hoitoa ja kasvatusta siten, että lapsi ja perhehoitaja asuvat yhteisessä kodissa Lastensuojelun perhehoitoa ohjaava lainsäädäntö on koottu liitteeseen, liite 1.

4 4 Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun on lisäksi edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lain mukaan lasten perhehoidon tavoitteena on antaa lasten perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Lasten perhehoito mahdollistaa lapselle lämpimän kiintymyssuhteen syntymisen ja antaa mallin perhe-elämästä. Perhehoidossa oleva lapsi on joko lastensuojelun avohuollon asiakas tai huostaan otettu. Myös jälkihuolto voidaan toteuttaa perhehoitona 21 - ikävuoteen saakka. 2.2 Kuka voi ryhtyä lasten perhehoitajaksi? Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan sopivuutta harkitessaan on kiinnitettävä erityistä huomiota kodin ihmissuhteisiin, perhehoitoa antavan henkilön mahdollisuuksiin ottaa huomioon ja tyydyttää perhehoitoon sijoitettavan lapsen tarpeet hänen etunsa mukaisesti. Perhehoitajan tulee suojella ja hoivata lasta, tukea lasta ja seurata hänen kehitystään, tukea lapsen yhteydenpitoa hänelle läheisiin ihmisiin ja sitoutua lapseen. Lisäksi on huomioitava perhehoitajan yhteistyökyky ja -mahdollisuudet perhehoitoon sijoitettavan lapsen ja lapsen läheisten henkilöiden ja sijoittavan tahon kanssa. Vuoden 2012 alussa voimaan tulleen perhehoitajalain muutoksen mukaan perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus ennen kuin hän voi toimia perhehoitajana. Valmennuksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on antaa sekä perhehoitajaksi aikoville että valmennuksen järjestäjille mahdollisuus arvioida osallistujien valmiuksia toimia perhehoitajina. Perhehoidossa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä. Tässä lasketaan mukaan hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt, jollei kyse ole hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille. Tämä lukumäärä voidaan ylittää ja hoitaa enintään seitsemää lasta, tällöin kuitenkin vaaditaan toiselta hoitajalta (perheenjäseneltä) tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävistä. Ennen perhehoidon toimeksiantosopimuksen tekemistä kunta pyytää perhehoitajalta nähtäväksi rikosrekisteriotteen, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi: - perhehoitaja on vastuullinen aikuinen, joka voi tarjota lapselle kodin tarvittaessa aikuisuuteen asti - perheenjäsenten ihmissuhteet ja elämäntilanne ovat kunnossa, perheen talous on vakaa - perheellä on kyky vastata lapsen tarpeisiin, kasvatukseen ja huolenpitoon - perheellä on riittävästi aikaa lapselle - perhehoitajana voi toimia myös yksinäinen henkilö

5 - perhehoitajan terveydentila on hyvä, tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto - perhehoitajan ikä vastaa suurin piirtein perhehoitoon sijoitetun lapsen vanhempien ikää, poikkeuksena sukulaissijoitukset isovanhemmille - perhe on yhteistyökykyinen, yhteistyötahoja ovat lapsen biologiset vanhemmat, lähiomaiset, sosiaalityöntekijät ja muut yhteistyötahot Ehdottomat esteet perhehoitajaksi ryhtymiselle ovat esim. - rikosrekisterimerkinnät liittyen erityisesti lapsiin kohdistuviin seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksiin - perheessä käynnissä oleva aktiivinen lastensuojeluasiakkuus - fyysiset ja psyykkiset pitkäaikaissairaudet, joiden ennustetaan aiheuttavan toimintakyvyn laskua - mielenterveyden häiriöt ja sairaudet - päihdeongelma - puoliso tai joku muu perheenjäsenistä vastustaa Pride-valmennukseen tuloa tai sijoitusta - asuinkunnan arvio perheen sopimattomuudesta perhehoitajuuteen - hylkäävä arvio ennakkovalmennuksesta 5 3. Lasten perhehoidon prosessikuvaus Perhehoito on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja sen järjestäminen on kunnan tehtävä. Kunta voi järjestää lasten perhehoidon palvelukokonaisuuden itsenäisesti eli rekrytoida, valmentaa, kouluttaa ja järjestää tuen perhehoitajille. Perhehoitaja on toimeksiantosopimussuhteessa kuntaan. Kunta voi myös ostaa perhehoidon sosiaalipalveluja tuottavalta yritykseltä. Yritysmuotoista perhehoitoa säätelee laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Prosessi sijaisperheeseen Perhehoidon onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että perhehoitaja on saanut tehtäväänsä ennakkovalmennuksen, sijoitusprosessi tehdään huolellisesti ja perhehoitoa tarvitseva sijoitetaan juuri hänelle sopivaan perheeseen. Perhehoidossa sijoituksen odotusaika vaihtelee viikosta jopa yli vuoteen. Perhehoidon vaiheita ovat perhehoidosta kiinnostunut ottaa yhteyttä perhehoitoa järjestävään tahoon saa neuvontaa, ohjausta ja tietoa perhehoidosta sekä prosessin jatkumisesta. Kuntien yhteystiedot löytyvät liitteestä, liite 2. työntekijöiden ja perheen tutustumistapaaminen, perustietolomakkeiden täyttäminen, tietoa valmennuksesta jne. ennakkovalmennus, ryhmä- tai perhekohtainen, valmiuksien arviointi ja hyväksymispäätös sijoitusprosessi käynnistyy lapsen vastuusosiaalityöntekijän arvioinnilla sijoitettavan tarpeista ja perhehoitajan valmiuksista vastata näihin tarpeisiin.

6 6 Sijoitusprosessi sisältää: tieto sijoitettavasta, erityiset hoidon ja tuen tarpeet. (mm. lapsen terveydentila tulee tutkia sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä) sijoitettavan omat toivomukset ja mielipide, sijoitettavan vanhempien ja läheisten mielipide, välimatka yhteydenpidon kannalta, yhteistyövalmiudet, perhehoitajan arvio omista valmiuksistaan, perhehoitajalla on oikeus saada perhehoidon onnistumisen kannalta oleelliset tiedot sijoitettavan elämän tilanteesta, historiasta ja terveydentilasta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000, 17 ). tutustuminen ja tapaamiset sijoitettavan ja hänen läheistensä kanssa sijoitettavan tarvitsemien muiden palveluiden saamisen varmistaminen perhehoitajan asuinpaikkakunnalla sijoituspäätös toimeksiantosopimuksen tekeminen sijoittaminen, perhehoito käynnistyy, hoidettavan asiakassuunnitelman tekeminen yhteistyö perhehoitajan ja sijoittavan tahon toimeksiantosopimuksen ja hoidettavan asiakassuunnitelman pohjalta. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät lasten perhesijoituksessa Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa sijaishuollon sijoitusprosessia, huolehtii tarvittavien sopimusten ja suunnitelmien tekemisestä ja eri osapuolten kuulemisesta lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Lisäksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä tehtäviin lastensuojelun perhehoidon prosessissa kuuluu seuraavat asiat: sosiaalityöntekijä ilmoittaa sijoituksesta lapsen sijoituskuntaan ja huostaan otetun lapsen osalta maistraattiin huolehtii lapsen sosiaaliturvaetuuksien hakemisesta ellei niitä ole haettu ennen sijoituksen alkamista sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen etuuksien perimisestä kunnalle sosiaalityöntekijä huolehtii, että lapsilisä siirtyy sijaisperheelle; sijaisperhe täyttää Kelalle muutosilmoituksen ja sosiaalityöntekijä antaa suostumuksen siirrolle

7 7 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON KOKONAISUUS Perhehoitoon sijoittaminen Perhehoito Jälkihuolto/ Perhehoidonpäättymin en Sijoitettavan tarpeiden arviointi -perhehoitajan ja sijaisvanhemman valmiudet Vastuusosiaalityöntekijän tehtävät Perhehoidon sosiaalityö Perhehoitoon sijoitetun tarpeiden arviointi Palveluiden saannin turvaaminen ja viranhaltijapäätö kset Perhehoitajan tukeminen ja perhehoidon valvonta Asiakassuunnitelma Asiakassuunnitel ma Toimeksiantosopi mus Perhehoitajan tarvitsemien tukipalveluiden järjestäminen Toimeksiantosopimu ksen irtisanominen ja tarvittavat viranhaltijapäätökset Tutustuminen Muutto perheeseen Sijoitetun tarvitsemien tukipalveluiden järjestäminen Hallittu perhehoidon päättäminen

8 8 4. Lasten perhehoitoa määrittelevät suunnitelmat ja sopimukset 4.1 Asiakassuunnitelma Lastensuojelussa on aina tehtävä asiakassuunnitelma tilapäistä neuvontaa ja ohjausta lukuunottamatta. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan sekä keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Avohuollon asiakassuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat - lapsen ja perheen palvelujen ja tuen tarve - ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan - palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan - arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan - asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämisestä Huostaanotettua lasta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan - sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet - erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle - erityisen tuen ja avun järjestäminen lapsen vanhemmille, huoltajille tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille - miten toteutetaan lapsen yhteydenpito ja yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden lapsen läheisten henkilöiden kanssa - miten lapsi voi tavata henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää tai muuta lastensuojelun työntekijää ja keskustella häntä itseään tai sijaishuollon toteutumista koskevista asioista - miten tietojen antaminen lapselle toteutetaan - lapselle maksettavat käyttövarat - miten huomioidaan lapsen edun mukaisella tavalla perheen jälleenyhdistäminen - asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta tai tukitoimien järjestämisestä Jälkihuollossa olevaa lasta tai nuorta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle sekä hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaaville henkilöille. Asiakassuunnitelman tekemiseen osallistuvat lapsen vanhemmat, tarvittaessa lapsen muut läheiset, perhehoitajat ja eri viranomaistahot sekä lapsi itse riippuen iästä ja kehitystasosta. Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Avohuollon määräaikaisissa sijoituksissa asiakassuunnitelma tarkistetaan kolmen kuukauden välein. Asiakassuunnitelma annetaan 12-vuotta täyttäneelle lapselle, vanhemmille ja sijaisperheelle. 4.2 Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimus on asiakirja, jossa sijaisperhe ja sijoittava kunta sopivat lasten perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimus sitoo sen tekijöitä noudattamaan sopimusta. Sopimus tehdään perhehoidosta vastaavan

9 kunnan tai kuntayhtymän ja perheen molempien vanhempien kanssa yhdessä. Toimeksiantosopimus tehdään myös lyhytaikaisesta lasten perhehoidosta. Toimeksiantosopimus tulee tehdä ennen lapsen sijoittamista perheeseen. Sopimus tulee tarkistaa tilanteen muuttuessa ja toisen sopijapuolen sitä esittäessä. Sopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti ja sopimuksen tarkastaminen edellyttää neuvottelua. On muistettava, ettei toimeksiantosuhde ole työsuhde eli sijaisperhe ei ole työsuhteessa kuntaan. Toimeksiantosopimuksesta tulee käydä ilmi: perhehoitajalle maksettavan palkkion määrä perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen sekä perhehoidossa olevan henkilön kuukausittainen käyttövarojen maksaminen perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityiskustannusten korvaaminen hoidon arvioitu kesto perhehoidossa olevan henkilön oikeudet, tukitoimet, harrastustoiminta sekä näiden toteuttamisen tarpeelliset toimenpiteet perhehoitajan oikeudet vapaaseen, sen toteuttamiseen sekä palkkion ja kustannusten maksaminen vapaan ajalta perhehoitajalle annettava valmennus, työnohjaus ja koulutus sekä näiden toteuttaminen toimeksiantosopimuksen irtisanomisen periaatteet tarvittavat muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat Perhehoitajalaissa on määritelty toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen. On tärkeää muistaa erottaa irtisanominen ja purkaminen toisistaan. Jos sijaisperhe ja siellä annettava kasvatus ja hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi ja ellei sovituilla toimenpiteillä saada muutosta ajalliseksi, voidaan sopimus purkaa. Toimeksiantosopimus löytyy kunkin kunnan omasta tietojärjestelmästä. 4.3 Perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet Lapsen perhehoitajalla on oikeus ja myös velvollisuus kaikkiin toimeksiantosopimuksessa oleviin asioihin. Lastensuojelulakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista perustuen lasten perhehoitajalla on oikeus saada tietoja sijoitettavan elämäntilanteesta, terveydentilasta ja historiasta, jotka olennaisesti liittyvät ja vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen ja niiden tukemiseen. Lasten perhehoitaja kuuluu peruseläketurvan ja tapaturmavakuutuksen piiriin. Lisäksi perhehoitajalaissa säädetään, että perhehoitajalla on oikeus yhden arkipäivän vapaaseen jokaista kuukautta kohden, jona perhehoitaja on toiminut tehtävässään vähintään 14 vuorokautta. Pitämättömät vapaapäivät korvataan rahana. Toimeksiantosopimuksessa perhehoitaja sitoutuu asiakassuunnitelman ja hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti luomaan lapselle turvallisen ja virikkeitä antavan kasvuja hoitoympäristön. Perhehoitaja sitoutuu tukemaan hoidettavan kehitystä ja huomioimaan hänen erityistarpeensa. Sijaisperheen tehtävänä on tukea hoidettavan ja hänen läheistensä yhteydenpitoa ja suhteita. Sijaisperheen tulee turvata perhehoitoon sijoitetulle 9

10 oikeudet tasavertaiseksi perheenjäseneksi muun perheen rinnalla. Sijaisvanhempien on ilmoitettava sijaisperhettä koskevista mahdollisista muutoksista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä arvioida perhehoitoa yhdessä vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Lain nojalla perhehoitajaa sitoo elinikäinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Sijoituksen päättyessä sijaisperhe palauttaa lasta koskevat asiakirjat lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Kuukausikooste Sosiaalityöntekijä voi sopia perhehoitajan kanssa koosteen tekemisestä kuukauden kolmen kuukauden välein Käynnistämiskorvaus Perhehoitajalain 3 :n mukaan perhehoitajalla maksetaan käynnistämiskorvausta. Käynnistämiskorvauksella korvataan lapsikohtaisesti hoidon käynnistämisestä aiheutuvia hankintoja, mahdollisia muutostöitä ja alkuvaiheessa tarvittavia perushankintoja. Perhehoidon käynnistämisvaiheessa sijaisperhe hankkii perheeseen sijoitettavalle lapselle välttämättömät tarvikkeet. Tällaisia voivat olla esim. sänky, hoitopöytä, kirjoituspöytä, vuodevaatteet, rattaat ja turvaistuin. Käynnistämiskorvauksella hankittavista tarvikkeista tulee keskustella ennen hankintoja perhehoidon sosiaalityöntekijän kanssa. 6. Hoitopalkkio Perhehoitajalain 2 :n mukaan perhehoitajalla on oikeus saada tehtävästään hoitopalkkiota. Laissa on määritelty hoitopalkkion alaraja. Toimeksiantosopimuksessa sovittu hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Perhehoitaja voi myös kieltäytyä hoitopalkkiosta. Hoitopalkkion enimmäismäärää ei ole laissa säädetty. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. Palkkiota pienentävänä seikkana ei voida pitää lapsen koulussa tai päivähoidossa olemista, koska sijaisvanhemmalla on ympärivuorokautinen vastuu lapsesta. Ilmajoen kunnassa, JIKky Kurikan sosiaalitoimessa sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä lasten perhehoidon hoitopalkkio on alkaen 750 euroa/kk. Jalasjärven kunnassa hoitopalkkio on 700,28 euroa/kk. Jalasjärven kunnassa päätös hoitopalkkion korottamisesta tehdään myöhemmin. Hoitopalkkio voidaan tarvittaessa maksaa korotettuna. Hoitopalkkion korotus perustuu sosiaalityöntekijän tekemään arvioon lapsen hoidon vaativuudesta ja sitovuudesta. Päätös hoitopalkkion korottamisesta voi olla määräaikainen.

11 11 Hoitopalkkion korotuksen määrää arvioitaessa sosiaalityöntekijä arvioi esimerkiksi seuraavia asioita: lapsen kokoaikaisen valvonnan tarve on sairauden, hoidon tai lääkityksen vuoksi tavanomaista suurempi lapsen tarvitsema erityinen hoidon tarve ja yhtämittainen hoito, opastus ja avustaminen päivittäisissä toiminnoissa (syöminen, pukeminen, koulunkäynti, vapaa-aika) vie päivittäin paljon aikaa kiintymykseen liittyvät pulmat lapsen haastava käyttäytyminen, lapsen mielenterveyden, kehityksen tai käyttäytymisen häiriö, lapsen väkivalta-/traumakokemus vaikuttaa lapsen kehitykseen ja hoitoisuuteen hoitotyö vaatii perhehoitajan kotona olemista lapsen tarvitsema terapia tai kuntoutus lapsi saa Kelan vammaistukea lapsen lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on haasteellista lapsi tarvitsee henkilökohtaisen avustajan päivähoidossa tai koulussa sijaishuoltopaikan muutos Perhehoitajan lomat korvataan rahana kerran vuodessa kesäkuulla ajalta ellei perhehoitaja ole pitänyt lomaa. Lomakorvauksen suuruus määräytyy laskemalla hoitopalkkion vuorokausihinta ja kertomalla se kertyneiden lomapäivien määrällä. Lomakorvaus lasketaan seuraavan kaavan mukaan: hoitopalkkio (eur/kk) x lomapäivien määrä / vuosi = lomakorvaus euroa /vuosi 30 (päivää /kk) 7. Kulukorvaus 7.1. Kulukorvauksen määrä ja siihen kuuluvat menot Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus. Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain (312/1992) 3 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvaus on perhehoitajille verotettavaa tuloa, koska se käsitellään työkorvauksena verotuksessa. Perhehoitaja voi vähentää maksetun määrän verotuksessa tulonhankkimiskuluna. Perhehoitaja voi hakea verokortin, jossa kulukorvaus on huomioitu. Ilmajoen kunnassa, JIKky Kurikan sosiaalitoimessa sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä lasten perhehoidon kulukorvaus on alkaen 0-12 v. 490 euroa/kk v. 560 euroa/kk

12 Jalasjärven kunnassa maksetaan kulukorvausta 462,40 e/kk. Jalasjärven kunnassa päätös kulukorvauksen korotuksesta tehdään myöhemmin. Lapsilisä ja vammaistuet maksetaan yleensä suoraan perhehoitajalle. Kulukorvaus kattaa perhehoidossa olevan henkilön: ravintomenot tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata (mm. käsikauppalääkkeet, terveyskeskusmaksut) pesuaineet ja hygieniatuotteet asumiskustannukset vaatetus tavanomaiset virkistys- ja harrastusmenot (uimahallikäynnit, elokuvat jne) lapsen käyttövarat puhelinmaksut Suositellaan, että perhehoitaja hankkii laajennetun kotivakuutuksen. Käyttövaroista säädetään tarkemmin lastensuojelulain 55 pykälässä. Lapsen sijoituspaikan tulee pitää kirjaa lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta. Käyttövarojen maksamisesta tehdyt kirjaukset on perhehoitajan lähetettävä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijälle vuosittain. Kulukorvausta korottavana tekijöitä voivat olla vammasta tai sairaudesta johtuva normaalia suurempi kulutus, normaalia suuremmat matkakulut tai yhteydenpitokulut. Kulukorvauksen korotuksesta tekee päätöksen sosiaalityöntekijä. Sijaisperheet eivät anna ns. ruokarahaa lapsen biologisille vanhemmille tapaamisten yhteydessä Erityisten kustannusten korvaaminen Perhehoitaja ei ole sijoitettavaan henkilöön nähden elatusvelvollinen ja perhehoidossa olevan lapsen tulisi voida viettää mahdollisimman normaalia elämää mm. harrastusten osalta. Lain mukaan kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapian ja terveydenhuollon sekä lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvat erityiset kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata. Tässä kohdassa voidaan sopia myös lapsen lomanvietosta ja harrastuksista johtuvien erityisten kulujen korvaamisesta Terveydenhuolto ja terapiat Kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapian ja terveydenhuollon aiheutuvat erityiset kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Kustannukset voidaan liittää maksettavaksi 12

13 13 varsinaisen kulukorvauksen yhteydessä. Vaihtoehtoisina menettelytapoina voivat olla maksusitoumus, sijoittaja maksaa aiheutuneet kulut suoraan tai perhehoitaja saa korvauksen kuitteja vastaan. Erikseen korvataan reseptilääkkeiden kustannukset, omavastuuosuus 50 e/vuosi sairaala- ja poliklinikkamaksut silmälasit ja piilolasit sovitut terapiasta aiheutuvat kulut terapiaan ja terveydenhoitoon liittyvät matkakulut siltä osin, kun niihin ei saada korvausta Kelan sairausvakuutuksesta, muut ei-tavanomaiseksi luokiteltavat terveydenhuoltomenot. Kelan vammaistuen perusteena olevan sairauden aiheuttamia kuluja korvataan ainoastaan vammaistuen ylittävältä osalta, jos vammaistuki maksetaan suoraan sijaisperheelle. Kaikkiin terapioiden ja terveydenhoidon kuluihin tulee ensisijaisesti hakea Kelan korvauksia Opiskelukulut Kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset alle 21-vuotiaan lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvat erityiset kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Opintoraha on ensisijaisena etuutena tarkoitettu kattamaan opiskelusta aiheutuvat kustannukset, joista sovitaan jokaisen nuoren kanssa yksilöllisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Opintotuki maksetaan perhehoidossa nuorelle itselleen eikä sitä peritä hoidon korvaukseksi. Erikseen korvataan opiskelusta aiheutuvat suuret kustannukset kuten oppikirjat erityisvaatetus muut välttämättömät erityisvälineet matkakulut (Kelan koulumatkakorvauksen ylittävältä osalta) opiskelusta aiheutuvat ylimääräiset menot. tietokone, jos opiskeluun liittyen tarvitsee oman tietokoneen Hankinnat korvataan esitettyjä laskuja tai kuitteja vastaan. Perhehoidossa olevan/olleen alle 21-vuotiaan nuoren keskiasteen tai lukion sekä ensimmäisen ammattitutkinnon suorittamisesta johtuvat kulut korvataan edellä esitetyllä tavalla eikä nuoren tarvitse kattaa näitä opintolainalla. Mikäli nuori kuitenkin nostaa opintolainan, sovitaan hänen kohdallaan taloudellinen avustaminen erikseen Harrastukset ja lomanvietto Säännöllisestä harrastuksesta aiheutuvia kustannuksia ja harrastuksen matkakuluja korvataan enintään 500 e/vuosi.

14 14 Lapsen lomanvietosta aiheutuneita kustannuksia voidaan harkinnalla korvata enintään joka toinen vuosi 500 e/vuosi. Summa kattaa lapsen passin hankinnasta ja matkustajavakuutuksesta aiheutuneet kulut. Hankinnoista, harrastusten kustannuksista ja lomanvietosta on sovittava etukäteen sosiaalityöntekijän kanssa. Kustannukset korvataan esitettyjä kuitteja vastaan Matkakustannusten korvaaminen Perhehoitajille maksetaan matkakorvaus, jos he ovat huolehtineet lapsen hausta luokseen ja/tai paluukyydityksestä takaisin vanhemmilleen. Sijaisperheelle korvausta maksetaan tilanteissa, jotka liittyvät lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämiseen liittyviin neuvotteluihin ja tapaamisiin. Lapsen terapiaan ja terveydenhoitoon liittyvät matkakulut siltä osin, kun niihin ei saada korvausta Kelan sairausvakuutuksesta. Perhehoitajille korvataan matkakulut todellisen suuruisina tai omaa autoa käytettäessä KVTES:n mukaisesti. Matkakulujen korvaamisesta sovitaan asiakassuunnitelmassa. Tavallisia lapsen ja perheen arkeen liittyviä matkoja ei korvata Muut erityiset kustannukset Päivähoitokulut maksaa sijoittavan kunnan sivistystoimi/varhaiskasvatus. Perhehoitajalle ei määritellä päivähoitomaksua sijoitetun lapsen osalta. Kunnallisen päivähoidon kustannukset ja julkisen sektorin tuottamaan kerhotoimintaan osallistumisen kustannukset korvataan. Sijoituskunnan päivähoito pyytää maksusitoumuksen sijoittajakunnan päivähoidolta. Muista erityisistä tarpeista johtuvat menot keskusteltava erikseen sosiaalityöntekijän kanssa. 8. Jälkihuolto Lastensuojelulain 75 :n mukaan lapselle tai nuorelle on järjestettävä jälkihuolto, 1. kun huostaanottoon liittyvä kodin ulkopuolinen sijoitus päättyy 2. kun avohuollon tukitoimena järjestetty kodin ulkopuolinen sijoitus päättyy. Avohuollon sijoituksen on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistua yksin lapseen, jotta kunnalle syntyisi velvollisuus järjestää jälkihuoltoa. Jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kun on kulunut viisi vuotta siitä, kun lapsi on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana sijoituksen jälkeen. Muutoin jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta.. Jälkihuollossa olevalle on laadittava asiakassuunnitelma. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa tulee ilmetä jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle

15 15 erityisen tuen ja avun järjestäminen lapsen tai nuoren vanhemmille, huoltajille tai muille henkilöille, jotka ovat vastanneet hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan miten toimitaan yhdessä lapsen / nuoren ja hänelle läheisten henkilöiden kanssa arvioitu aika tavoitteiden toteutumiselle. Jälkihuollon tukimuotoja ovat esim. neuvonta ja ohjaus, tukihenkilö tai -perhe sekä harrastusten, opiskelun ja työssäkäynnin tukeminen. Jälkihuollossa olevan nuoren kohdalla neuvotellaan tapauskohtaisesti maksettavista korvauksista. Tapauskohtaisesti arvioidaan esimerkiksi miten paljon sijaisperheen tukea nuori tarvitsee itsenäistymisvaiheessa tai miten nuoren omat tulot vaikuttavat hoitopalkkioon. Jos itsenäistyvä nuori asuu kokoaikaisesti sijaisperheessä ja käy koulua, maksetaan kulukorvaus ja hoitopalkkio täysimääräisenä. Jos jälkihuollossa oleva nuori käy koulua toisella paikkakunnalla ja viettää viikonloput ja loma-ajat sijaisperheessä, maksetaan alle 18- vuotiaan nuoren sijaisvanhemmille kulukorvaus ja palkkio täysimääräisenä. Yli 18-v jälkihuollossa olevan nuoren sijaisvanhemmille maksetaan puolet kulukorvauksesta, jos nuori opiskelee tai on asepalveluksessa/siviilipalveluksessa toisella paikkakunnalla ja viettää viikonloput ja lomat sijaisperheessä. Hoitopalkkiota määriteltäessä näissä tilanteissa arvioidaan nuoren sijaisperheeltä tarvitseman tuen tarve. 9. Itsenäistymisvarat Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle, lastensuojelulain (417/2007) 77 :n mukaan, nuoren itsenäistymistä varten on kuukausittain varattava itsenäistymisvaroja vähintään 40 % lapsen tai nuoren sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 :ssä tarkoitetuista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. lapselle tulevat jatkuvat etuudet, kuten elatusapu, elatustuki, eläkkeet, elinkorot, avustukset tai muut hänestä maksettavat jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset. Edellytyksenä on, että kysymyksessä olevat korvaukset on tarkoitettu lapsen hoitoon tai huoltoon ja maksetaan sitä varten. Laissa ei säädetä tuen vähimmäis- tai enimmäismäärästä. Lapselle maksettava ryhmähenkivakuutus on kertakaikkinen tulo, joka voidaan ottaa huomioon asiakasmaksua ja itsenäistymisvaroja määrättäessä. Lapselle kertyneitä itsenäistymisvaroja ei voida käyttää osaksikaan hoidon korvaamiseen. Lapsilisää ei huomioida tulona mukaan laskettaessa itsenäistymisvaroja. Jos lapsella tai nuorella ei ole tuloja, jotka kerryttävät itsenäistymisvaroja, on sosiaalihuollon velvollisuutena tukea itsenäistymässä olevaa nuorta kustannuksissa, jotka aiheutuvat asumisesta, koulutuksesta tai muista itsenäistymiseen liittyvistä toiminnoista. Sosiaalihuolto päättää itsenäistymisvarojen maksuajankohdasta. Lähtökohtana on, että itsenäistymisvarat täytyy antaa lapselle tai nuorelle jälkihuollon päätyttyä tai lapsen tai

16 16 nuoren itsenäistymisen tukemiseen tai turvaamiseen liittyvästä erityisestä syystä viimeistään silloin, kun nuori täyttää 21 vuotta. Kunnan on huolehdittava, että itsenäistymisvarat käytetään lapsen itsenäistymistä tukevaan toimintaan tai hankintoihin. Arviointi tehdään yhdessä lapsen ja hänen huoltajansa tai nuoren kanssa. Jos kyseessä on alaikäinen huostassa tai jälkihuollossa oleva lapsi, itsenäistymisvarojen käyttö edellyttää aina myös lapsen edunvalvojan (huoltaja tai määrätty edunvalvoja) suostumusta. Suostumus voidaan pyytää kirjallisesti tai suullisesti. Suullinen suostumus kirjataan lasta koskeviin asiakirjoihin.

17 17 Liite 1. LASTENSUOJELUN PERHEHOITOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Lasten perhehoitoa, sen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat seuraavat lait ja asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Perhehoitajalaki (312/92) Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011) Lastensuojelulaki (417/2007) Laki lastensuojelulain muuttamisesta (88/2010) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/83) Sosiaalihuoltolaki (710/82) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92) ja asetus (912/92) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

18 18 Liite 2. KUNTIEN PERHEHOIDOSTA VASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT Ilmajoki Sosiaalijohtaja Tytti Luoto puhelin PL 23, ILMAJOKI Jalasjärvi Johtava sosiaalityöntekijä Eija Hautamäki puhelin PL Jalasjärvi JIKky Kurikan sosiaalitoimi Johtava sosiaalityöntekijä Liisa Anttonen puhelin Asematie 5, Kurikka Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala puhelin PL Kauhajoki

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito

Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Kulukorvaus Pitkäaikainen perhehoito Perushoitopalkkio 1252 e/kk/lapsi 0 12v. 556 e/kk/lapsi 13 20 v. 686 e/kk/lapsi

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VUONNA 2014 1. HOITOPALKKIO Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukainen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET JA SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2016 Sisältö Hoitopalkkio... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus... 3 Terveydenhoito... 5 Päivähoitomaksut... 5

Lisätiedot

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 15.12.2016 149, liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN Perusturva Perusturvalautakunta 31.3.2010 LIITE 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN 2 PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään sosiaalihuoltolain 17 :ssä. Perhehoito on sosiaalipalvelua

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

ESITYS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN PERHEHOIDON PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA

ESITYS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN PERHEHOIDON PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA ESITYS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN PERHEHOIDON PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun strategisena tavoitteena on tehostaa ja lisätä perhehoidon osuutta lastensuojelun sijaishoidossa.

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia.

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotettaisiin

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2015 Sisältö Hoitopalkkio... 2 0-3-vuotias lapsi... 2 3-17-vuotias lapsi... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus...

Lisätiedot

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille 6. Kokonaisvaltainen tieto nuoren elämänvaiheista 5. Jälkihuollon arvionti 1. Nuorelle oikeus jälkihuoltoon 2. Jälkihuollon suunnittelu

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoidon sekä varhaisen tuen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan. alkaen

Lastensuojelun perhehoidon sekä varhaisen tuen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan. alkaen Lastensuojelun perhehoidon sekä varhaisen tuen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan maksujen soveltamisohje alkaen 1.1.2017 1 Sisällysluettelo Kotkan sijaishuollossa maksettavat perhehoidon ja tukiperhe-

Lisätiedot

Tätä ohjeistusta sovelletaan sopimusten tarkistamisen yhteydessä ja jatkossa laadittaessa uusia sopimuksia laadittaessa.

Tätä ohjeistusta sovelletaan sopimusten tarkistamisen yhteydessä ja jatkossa laadittaessa uusia sopimuksia laadittaessa. 2296/05.09.00/2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE Yleistä: Pääpiirteissään Salon kaupungin lastensuojelussa noudatetaan Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön (Sihu) ohjeistusta, joka vahvistetaan vuosittain

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella

Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella 1 (22) Sisältö 1 PERHEHOITOA SÄÄTELEVÄT LAIT JA ASETUKSET 1 1.1 Perhehoidon

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 27.1.2016 8 Sivu 1 / 12 1 PERHEHOIDON HOITOPALKKIO Hoitopalkkio Laki perhehoitajalain muuttamisesta 8.4.2011/317)

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkio 1058 (35,30 /vrk)

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkio 1058 (35,30 /vrk) LIITE PERHEHOIDON KÄSIKIRJAAN Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2014 Perhehoitoyksikkö Pessi kuntien työntekijöillä (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Rantasalmi)

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 31.3.2010 Perusturva LIITE 3 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN 2 PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään sosiaalihuoltolain 17 :ssä. Perhehoito on

Lisätiedot

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus KeVa perhehoidon ennakkovalmennus 1. TAPAAMINEN MITÄ ENNAKKOVALMENNUS ON? Ennakkovalmennuksen tarkoitus Ennakkovalmennuksen tavoitteita Perhehoitajan valmiudet suhteessa lapsen, nuoren ja aikuisen tarpeisiin

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 1 (14) Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2017 alkaen sekä lasten ja nuorten perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.3.2017 alkaen Seuraavissa taulukoissa on perhehoitajille

Lisätiedot

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan ikäihmisten perhehoidon yhteyshenkilön

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 145 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.7.2016 alkaen (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus on antanut esityksen lain muuttamiseksi. Kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

Vuoden 2017 perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden ja kulukorvausten soveltamisohje ( alkaen)

Vuoden 2017 perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden ja kulukorvausten soveltamisohje ( alkaen) Vuoden 2017 perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden ja kulukorvausten soveltamisohje (1.1.2017 alkaen) Sosiaalityöntekijöille, perhehoitajille ja tukiperheille Pitka aikainen perhehoito Palkkiot/kk/lapsi:

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE

Sosiaalilautakunta / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE Sosiaalilautakunta 1.9.2015 / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE Johtava sosiaalityöntekijä 21.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perhehoito... 1 1.2. Kulukorvaus... 2 1.3. Kulukorvauksen lisäksi korvattavat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta PERHEHOIDON OHJE. Palkkio ja korvaukset. Luonnos

Perusturvalautakunta PERHEHOIDON OHJE. Palkkio ja korvaukset. Luonnos 1 Perusturvalautakunta PERHEHOIDON OHJE Palkkio ja korvaukset Luonnos 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. HOITOPALKKIO... 3 2.1. Lapsen kokoaikainen hoito sijoituksen alussa... 3 2.2. Työntekijän arvioon perustuva

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE Voimaan 16.3.2016 1 Sisällys 1 PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoito... 4 1.2 Perhehoitaja... 4 1.3 Perhehoitajalle järjestettävä

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEET, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEELLA

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEET, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEELLA 1 (12) 26.3.2014 LUONNOS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEET, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEELLA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Puhelin (05)

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015

Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015 LIITE PERHEHOIDON KÄSIKIRJAAN Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015 Perhehoitoyksikkö Pessi kuntien (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Rantasalmi)

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Perusturva / Sosiaalityö LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2018 ALKAEN LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012 1/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012 www.pslastensuojelu.fi/ohjeistus 1/26 2/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013 1/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013 www.pslastensuojelu.fi/ohjeistus 1/26 2/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA

Lisätiedot

KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona

KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona Hämeenlinna 9.5.2014 KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona Perhehoitoliitto ry Perhehoitoliitto ry Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen 2016 Ranuan kunta Perusturvalautakunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen Sisällys 1. PERHEHOITO... 2 1.1 Perhehoitoa koskeva lainsäädäntö... 2 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden Anna lapselle koti annat tilaisuuden Lämmin kiitos yhteydenotostanne ja osoittamastanne kiinnostuksesta perhehoitokampanjaamme kohtaan. Olemme iloisia, että olette ottaneet yhteyttä juuri meihin pohtiessanne

Lisätiedot

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden Anna lapselle koti annat tilaisuuden Lämmin kiitos yhteydenotostanne ja osoittamastanne kiinnostuksesta perhehoitokampanjaamme kohtaan. Olemme iloisia, että olette ottaneet yhteyttä juuri meihin pohtiessanne

Lisätiedot

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Raija Leinonen

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Raija Leinonen Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Raija Leinonen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2.

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. Perhehoitoliitto ry Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Perhehoitoliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON, TUKIPERHETOIMINNAN JA TUKIHENKILÖTOIMINNAN SUOSITUS

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON, TUKIPERHETOIMINNAN JA TUKIHENKILÖTOIMINNAN SUOSITUS JJR / Juvan kunta Perusturvan yhteislautakunta 51900 Juva LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON, TUKIPERHETOIMINNAN JA TUKIHENKILÖTOIMINNAN SUOSITUS PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.7.2010 alkaen Hyväksytty

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS 1 2 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VUONNA 2011 1 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON KÄSITTEITÄ 1.1 Perhehoito Sosiaalihuoltolaki 25

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana VII Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylässä 9.-, hallitussihteeri STM/STO Lähtökohdat Lähtökohta 1: lainsäädäntö Lastensuojelulaki 50.

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 17.12.2013 179 Sisällys PERHEHOITO... 3 PERHEHOITAJA... 3 PERHEKOTI...

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona Perhehoidon vahvuuksia

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan

Lisätiedot

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua.

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua. 20.11.2013 1 Perhehoito: Perhehoito tarkoittaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä sosiaalilautakunnan tehtävään hyväksymässä sopivassa perheessä. Perhehoito

Lisätiedot

PERHEHOIDON OHJEISTUS

PERHEHOIDON OHJEISTUS 1 PERHEHOIDON OHJEISTUS 1 PERHEHOIDON MÄÄRITTELYÄ... 2 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito... 2 1.2 Perhehoidon muodot... 2 1.2.1 Lasten ja nuorten perhehoito... 2 1.2.2 Vammaisten perhehoito... 3 1.2.3

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot