LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä"

Transkriptio

1 LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

2 2 Sisältö 1 JOHDANTO PERHEHOITO Mitä on lasten perhehoito? Kuka voi ryhtyä lasten perhehoitajaksi LASTEN PERHEHOIDON PROSESSIKUVAUS LASTEN PERHEHOITOA MÄÄRITTELEVÄT SUUNNITELMAT JA SOPIMUKSET.8 5 KÄYNNISTÄMISKORVAUS HOITOPALKKIO KULUKORVAUS Kulukorvauksen määrä ja siihen sisältyvät menot Erityisten kustannusten korvaaminen Terveydenhuolto ja terapiat Opiskelukustannukset Harrastukset ja lomanvietto JÄLKIHUOLTO LIITE1: LASTENSUOJELUN PERHEHOITOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ.17 LIITE 2: KUNTIEN PERHEHOIDOSTA VASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT...18

3 3 1. Johdanto Lastensuojelun perhehoidosta tuli sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto alkaen lastensuojelun lakiuudistuksen myötä. Perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten lastensuojelun toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa toteutetaan. Toimintaohje sisältää tietoa perhehoidon käytännöistä, menettelytavoista ja tuen muodoista, joten se palvelee molempia perhehoidon osapuolia, perhehoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Toimintaohjeen tavoitteena on luoda yhtenäinen käytäntö Ilmajoen ja Jalasjärven kuntiin sekä JIKky Kurikan sosiaalitoimeen sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään. Edellä mainitut tahot toteuttivat yhteisen Lastensuojelun perhehoidon kehittäminen hankkeen vuonna Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueen perhehoitoa, rekrytoida ja valmentaa uusia perhehoitajia lastensuojelun tarpeisiin sekä laatia yhteinen lastensuojelun perhehoidon toimintamalli kuntien käyttöön. Hankkeen ohjausryhmän jäseninä olivat Ilmajoen sosiaalijohtaja Tytti Luoto, Jalasjärven johtava sosiaalityöntekijä Eija Hautamäki, Kurikan johtava sosiaalityöntekijä Liisa Anttonen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi- Hakala. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja hankkeessa oli osa-aikainen projektityöntekijä, ajalla Lisa Sipilä ja ajalla Heini Kiukkonen. Kevään 2012 aikana hankkeessa koulutettiin neljä uutta sijaisperhettä hankekuntien käyttöön. Syksyllä 2012 hankkeen tavoitteena oli järjestää toinen Pride valmennus, mutta uutta valmennusta ei osallistujapulan takia saatu toteutettua. Hankkeen aikana perustettiin kuntien yhteinen sijaisperheiden ja tukiperheiden rekisteri. Rekisteriin otettiin mukaan myös aiemmin koulutettuja ja sijaisperheenä pitkään toimineita perheitä. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa, mutta yhteistyö lasten perhehoidon kehittämisessä jatkuu hankkeeseen osallistuneiden kuntien kesken. Yhteistyönä järjestetään mm. sijaisperheiden työnohjaus perhehoidon rekisterissä oleville perheille. Rekisteriä ylläpitää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. 2. Perhehoito 2.1. Mitä on lasten perhehoito? Lasten perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella, yksityiskodissa. Lasten perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta ja muuta huolenpitoa ei voida järjestää muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvin ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. Lapsen perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista ja se perustuu aina lapsen palvelutarpeeseen. Sijaiskodilla tarkoitetaan perhehoitajalain mukaisen toimeksiantosopimuksen tehneen perhehoitajan omassa kodissaan antamaa lapsen hoitoa ja kasvatusta siten, että lapsi ja perhehoitaja asuvat yhteisessä kodissa Lastensuojelun perhehoitoa ohjaava lainsäädäntö on koottu liitteeseen, liite 1.

4 4 Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun on lisäksi edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lain mukaan lasten perhehoidon tavoitteena on antaa lasten perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Lasten perhehoito mahdollistaa lapselle lämpimän kiintymyssuhteen syntymisen ja antaa mallin perhe-elämästä. Perhehoidossa oleva lapsi on joko lastensuojelun avohuollon asiakas tai huostaan otettu. Myös jälkihuolto voidaan toteuttaa perhehoitona 21 - ikävuoteen saakka. 2.2 Kuka voi ryhtyä lasten perhehoitajaksi? Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan sopivuutta harkitessaan on kiinnitettävä erityistä huomiota kodin ihmissuhteisiin, perhehoitoa antavan henkilön mahdollisuuksiin ottaa huomioon ja tyydyttää perhehoitoon sijoitettavan lapsen tarpeet hänen etunsa mukaisesti. Perhehoitajan tulee suojella ja hoivata lasta, tukea lasta ja seurata hänen kehitystään, tukea lapsen yhteydenpitoa hänelle läheisiin ihmisiin ja sitoutua lapseen. Lisäksi on huomioitava perhehoitajan yhteistyökyky ja -mahdollisuudet perhehoitoon sijoitettavan lapsen ja lapsen läheisten henkilöiden ja sijoittavan tahon kanssa. Vuoden 2012 alussa voimaan tulleen perhehoitajalain muutoksen mukaan perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus ennen kuin hän voi toimia perhehoitajana. Valmennuksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on antaa sekä perhehoitajaksi aikoville että valmennuksen järjestäjille mahdollisuus arvioida osallistujien valmiuksia toimia perhehoitajina. Perhehoidossa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä. Tässä lasketaan mukaan hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt, jollei kyse ole hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille. Tämä lukumäärä voidaan ylittää ja hoitaa enintään seitsemää lasta, tällöin kuitenkin vaaditaan toiselta hoitajalta (perheenjäseneltä) tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävistä. Ennen perhehoidon toimeksiantosopimuksen tekemistä kunta pyytää perhehoitajalta nähtäväksi rikosrekisteriotteen, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi: - perhehoitaja on vastuullinen aikuinen, joka voi tarjota lapselle kodin tarvittaessa aikuisuuteen asti - perheenjäsenten ihmissuhteet ja elämäntilanne ovat kunnossa, perheen talous on vakaa - perheellä on kyky vastata lapsen tarpeisiin, kasvatukseen ja huolenpitoon - perheellä on riittävästi aikaa lapselle - perhehoitajana voi toimia myös yksinäinen henkilö

5 - perhehoitajan terveydentila on hyvä, tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto - perhehoitajan ikä vastaa suurin piirtein perhehoitoon sijoitetun lapsen vanhempien ikää, poikkeuksena sukulaissijoitukset isovanhemmille - perhe on yhteistyökykyinen, yhteistyötahoja ovat lapsen biologiset vanhemmat, lähiomaiset, sosiaalityöntekijät ja muut yhteistyötahot Ehdottomat esteet perhehoitajaksi ryhtymiselle ovat esim. - rikosrekisterimerkinnät liittyen erityisesti lapsiin kohdistuviin seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksiin - perheessä käynnissä oleva aktiivinen lastensuojeluasiakkuus - fyysiset ja psyykkiset pitkäaikaissairaudet, joiden ennustetaan aiheuttavan toimintakyvyn laskua - mielenterveyden häiriöt ja sairaudet - päihdeongelma - puoliso tai joku muu perheenjäsenistä vastustaa Pride-valmennukseen tuloa tai sijoitusta - asuinkunnan arvio perheen sopimattomuudesta perhehoitajuuteen - hylkäävä arvio ennakkovalmennuksesta 5 3. Lasten perhehoidon prosessikuvaus Perhehoito on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja sen järjestäminen on kunnan tehtävä. Kunta voi järjestää lasten perhehoidon palvelukokonaisuuden itsenäisesti eli rekrytoida, valmentaa, kouluttaa ja järjestää tuen perhehoitajille. Perhehoitaja on toimeksiantosopimussuhteessa kuntaan. Kunta voi myös ostaa perhehoidon sosiaalipalveluja tuottavalta yritykseltä. Yritysmuotoista perhehoitoa säätelee laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Prosessi sijaisperheeseen Perhehoidon onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että perhehoitaja on saanut tehtäväänsä ennakkovalmennuksen, sijoitusprosessi tehdään huolellisesti ja perhehoitoa tarvitseva sijoitetaan juuri hänelle sopivaan perheeseen. Perhehoidossa sijoituksen odotusaika vaihtelee viikosta jopa yli vuoteen. Perhehoidon vaiheita ovat perhehoidosta kiinnostunut ottaa yhteyttä perhehoitoa järjestävään tahoon saa neuvontaa, ohjausta ja tietoa perhehoidosta sekä prosessin jatkumisesta. Kuntien yhteystiedot löytyvät liitteestä, liite 2. työntekijöiden ja perheen tutustumistapaaminen, perustietolomakkeiden täyttäminen, tietoa valmennuksesta jne. ennakkovalmennus, ryhmä- tai perhekohtainen, valmiuksien arviointi ja hyväksymispäätös sijoitusprosessi käynnistyy lapsen vastuusosiaalityöntekijän arvioinnilla sijoitettavan tarpeista ja perhehoitajan valmiuksista vastata näihin tarpeisiin.

6 6 Sijoitusprosessi sisältää: tieto sijoitettavasta, erityiset hoidon ja tuen tarpeet. (mm. lapsen terveydentila tulee tutkia sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä) sijoitettavan omat toivomukset ja mielipide, sijoitettavan vanhempien ja läheisten mielipide, välimatka yhteydenpidon kannalta, yhteistyövalmiudet, perhehoitajan arvio omista valmiuksistaan, perhehoitajalla on oikeus saada perhehoidon onnistumisen kannalta oleelliset tiedot sijoitettavan elämän tilanteesta, historiasta ja terveydentilasta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000, 17 ). tutustuminen ja tapaamiset sijoitettavan ja hänen läheistensä kanssa sijoitettavan tarvitsemien muiden palveluiden saamisen varmistaminen perhehoitajan asuinpaikkakunnalla sijoituspäätös toimeksiantosopimuksen tekeminen sijoittaminen, perhehoito käynnistyy, hoidettavan asiakassuunnitelman tekeminen yhteistyö perhehoitajan ja sijoittavan tahon toimeksiantosopimuksen ja hoidettavan asiakassuunnitelman pohjalta. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät lasten perhesijoituksessa Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa sijaishuollon sijoitusprosessia, huolehtii tarvittavien sopimusten ja suunnitelmien tekemisestä ja eri osapuolten kuulemisesta lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Lisäksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä tehtäviin lastensuojelun perhehoidon prosessissa kuuluu seuraavat asiat: sosiaalityöntekijä ilmoittaa sijoituksesta lapsen sijoituskuntaan ja huostaan otetun lapsen osalta maistraattiin huolehtii lapsen sosiaaliturvaetuuksien hakemisesta ellei niitä ole haettu ennen sijoituksen alkamista sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen etuuksien perimisestä kunnalle sosiaalityöntekijä huolehtii, että lapsilisä siirtyy sijaisperheelle; sijaisperhe täyttää Kelalle muutosilmoituksen ja sosiaalityöntekijä antaa suostumuksen siirrolle

7 7 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON KOKONAISUUS Perhehoitoon sijoittaminen Perhehoito Jälkihuolto/ Perhehoidonpäättymin en Sijoitettavan tarpeiden arviointi -perhehoitajan ja sijaisvanhemman valmiudet Vastuusosiaalityöntekijän tehtävät Perhehoidon sosiaalityö Perhehoitoon sijoitetun tarpeiden arviointi Palveluiden saannin turvaaminen ja viranhaltijapäätö kset Perhehoitajan tukeminen ja perhehoidon valvonta Asiakassuunnitelma Asiakassuunnitel ma Toimeksiantosopi mus Perhehoitajan tarvitsemien tukipalveluiden järjestäminen Toimeksiantosopimu ksen irtisanominen ja tarvittavat viranhaltijapäätökset Tutustuminen Muutto perheeseen Sijoitetun tarvitsemien tukipalveluiden järjestäminen Hallittu perhehoidon päättäminen

8 8 4. Lasten perhehoitoa määrittelevät suunnitelmat ja sopimukset 4.1 Asiakassuunnitelma Lastensuojelussa on aina tehtävä asiakassuunnitelma tilapäistä neuvontaa ja ohjausta lukuunottamatta. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan sekä keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Avohuollon asiakassuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat - lapsen ja perheen palvelujen ja tuen tarve - ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan - palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan - arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan - asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämisestä Huostaanotettua lasta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan - sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet - erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle - erityisen tuen ja avun järjestäminen lapsen vanhemmille, huoltajille tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille - miten toteutetaan lapsen yhteydenpito ja yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden lapsen läheisten henkilöiden kanssa - miten lapsi voi tavata henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää tai muuta lastensuojelun työntekijää ja keskustella häntä itseään tai sijaishuollon toteutumista koskevista asioista - miten tietojen antaminen lapselle toteutetaan - lapselle maksettavat käyttövarat - miten huomioidaan lapsen edun mukaisella tavalla perheen jälleenyhdistäminen - asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta tai tukitoimien järjestämisestä Jälkihuollossa olevaa lasta tai nuorta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle sekä hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaaville henkilöille. Asiakassuunnitelman tekemiseen osallistuvat lapsen vanhemmat, tarvittaessa lapsen muut läheiset, perhehoitajat ja eri viranomaistahot sekä lapsi itse riippuen iästä ja kehitystasosta. Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Avohuollon määräaikaisissa sijoituksissa asiakassuunnitelma tarkistetaan kolmen kuukauden välein. Asiakassuunnitelma annetaan 12-vuotta täyttäneelle lapselle, vanhemmille ja sijaisperheelle. 4.2 Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimus on asiakirja, jossa sijaisperhe ja sijoittava kunta sopivat lasten perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimus sitoo sen tekijöitä noudattamaan sopimusta. Sopimus tehdään perhehoidosta vastaavan

9 kunnan tai kuntayhtymän ja perheen molempien vanhempien kanssa yhdessä. Toimeksiantosopimus tehdään myös lyhytaikaisesta lasten perhehoidosta. Toimeksiantosopimus tulee tehdä ennen lapsen sijoittamista perheeseen. Sopimus tulee tarkistaa tilanteen muuttuessa ja toisen sopijapuolen sitä esittäessä. Sopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti ja sopimuksen tarkastaminen edellyttää neuvottelua. On muistettava, ettei toimeksiantosuhde ole työsuhde eli sijaisperhe ei ole työsuhteessa kuntaan. Toimeksiantosopimuksesta tulee käydä ilmi: perhehoitajalle maksettavan palkkion määrä perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen sekä perhehoidossa olevan henkilön kuukausittainen käyttövarojen maksaminen perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityiskustannusten korvaaminen hoidon arvioitu kesto perhehoidossa olevan henkilön oikeudet, tukitoimet, harrastustoiminta sekä näiden toteuttamisen tarpeelliset toimenpiteet perhehoitajan oikeudet vapaaseen, sen toteuttamiseen sekä palkkion ja kustannusten maksaminen vapaan ajalta perhehoitajalle annettava valmennus, työnohjaus ja koulutus sekä näiden toteuttaminen toimeksiantosopimuksen irtisanomisen periaatteet tarvittavat muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat Perhehoitajalaissa on määritelty toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen. On tärkeää muistaa erottaa irtisanominen ja purkaminen toisistaan. Jos sijaisperhe ja siellä annettava kasvatus ja hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi ja ellei sovituilla toimenpiteillä saada muutosta ajalliseksi, voidaan sopimus purkaa. Toimeksiantosopimus löytyy kunkin kunnan omasta tietojärjestelmästä. 4.3 Perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet Lapsen perhehoitajalla on oikeus ja myös velvollisuus kaikkiin toimeksiantosopimuksessa oleviin asioihin. Lastensuojelulakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista perustuen lasten perhehoitajalla on oikeus saada tietoja sijoitettavan elämäntilanteesta, terveydentilasta ja historiasta, jotka olennaisesti liittyvät ja vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen ja niiden tukemiseen. Lasten perhehoitaja kuuluu peruseläketurvan ja tapaturmavakuutuksen piiriin. Lisäksi perhehoitajalaissa säädetään, että perhehoitajalla on oikeus yhden arkipäivän vapaaseen jokaista kuukautta kohden, jona perhehoitaja on toiminut tehtävässään vähintään 14 vuorokautta. Pitämättömät vapaapäivät korvataan rahana. Toimeksiantosopimuksessa perhehoitaja sitoutuu asiakassuunnitelman ja hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti luomaan lapselle turvallisen ja virikkeitä antavan kasvuja hoitoympäristön. Perhehoitaja sitoutuu tukemaan hoidettavan kehitystä ja huomioimaan hänen erityistarpeensa. Sijaisperheen tehtävänä on tukea hoidettavan ja hänen läheistensä yhteydenpitoa ja suhteita. Sijaisperheen tulee turvata perhehoitoon sijoitetulle 9

10 oikeudet tasavertaiseksi perheenjäseneksi muun perheen rinnalla. Sijaisvanhempien on ilmoitettava sijaisperhettä koskevista mahdollisista muutoksista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä arvioida perhehoitoa yhdessä vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Lain nojalla perhehoitajaa sitoo elinikäinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Sijoituksen päättyessä sijaisperhe palauttaa lasta koskevat asiakirjat lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Kuukausikooste Sosiaalityöntekijä voi sopia perhehoitajan kanssa koosteen tekemisestä kuukauden kolmen kuukauden välein Käynnistämiskorvaus Perhehoitajalain 3 :n mukaan perhehoitajalla maksetaan käynnistämiskorvausta. Käynnistämiskorvauksella korvataan lapsikohtaisesti hoidon käynnistämisestä aiheutuvia hankintoja, mahdollisia muutostöitä ja alkuvaiheessa tarvittavia perushankintoja. Perhehoidon käynnistämisvaiheessa sijaisperhe hankkii perheeseen sijoitettavalle lapselle välttämättömät tarvikkeet. Tällaisia voivat olla esim. sänky, hoitopöytä, kirjoituspöytä, vuodevaatteet, rattaat ja turvaistuin. Käynnistämiskorvauksella hankittavista tarvikkeista tulee keskustella ennen hankintoja perhehoidon sosiaalityöntekijän kanssa. 6. Hoitopalkkio Perhehoitajalain 2 :n mukaan perhehoitajalla on oikeus saada tehtävästään hoitopalkkiota. Laissa on määritelty hoitopalkkion alaraja. Toimeksiantosopimuksessa sovittu hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Perhehoitaja voi myös kieltäytyä hoitopalkkiosta. Hoitopalkkion enimmäismäärää ei ole laissa säädetty. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. Palkkiota pienentävänä seikkana ei voida pitää lapsen koulussa tai päivähoidossa olemista, koska sijaisvanhemmalla on ympärivuorokautinen vastuu lapsesta. Ilmajoen kunnassa, JIKky Kurikan sosiaalitoimessa sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä lasten perhehoidon hoitopalkkio on alkaen 750 euroa/kk. Jalasjärven kunnassa hoitopalkkio on 700,28 euroa/kk. Jalasjärven kunnassa päätös hoitopalkkion korottamisesta tehdään myöhemmin. Hoitopalkkio voidaan tarvittaessa maksaa korotettuna. Hoitopalkkion korotus perustuu sosiaalityöntekijän tekemään arvioon lapsen hoidon vaativuudesta ja sitovuudesta. Päätös hoitopalkkion korottamisesta voi olla määräaikainen.

11 11 Hoitopalkkion korotuksen määrää arvioitaessa sosiaalityöntekijä arvioi esimerkiksi seuraavia asioita: lapsen kokoaikaisen valvonnan tarve on sairauden, hoidon tai lääkityksen vuoksi tavanomaista suurempi lapsen tarvitsema erityinen hoidon tarve ja yhtämittainen hoito, opastus ja avustaminen päivittäisissä toiminnoissa (syöminen, pukeminen, koulunkäynti, vapaa-aika) vie päivittäin paljon aikaa kiintymykseen liittyvät pulmat lapsen haastava käyttäytyminen, lapsen mielenterveyden, kehityksen tai käyttäytymisen häiriö, lapsen väkivalta-/traumakokemus vaikuttaa lapsen kehitykseen ja hoitoisuuteen hoitotyö vaatii perhehoitajan kotona olemista lapsen tarvitsema terapia tai kuntoutus lapsi saa Kelan vammaistukea lapsen lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on haasteellista lapsi tarvitsee henkilökohtaisen avustajan päivähoidossa tai koulussa sijaishuoltopaikan muutos Perhehoitajan lomat korvataan rahana kerran vuodessa kesäkuulla ajalta ellei perhehoitaja ole pitänyt lomaa. Lomakorvauksen suuruus määräytyy laskemalla hoitopalkkion vuorokausihinta ja kertomalla se kertyneiden lomapäivien määrällä. Lomakorvaus lasketaan seuraavan kaavan mukaan: hoitopalkkio (eur/kk) x lomapäivien määrä / vuosi = lomakorvaus euroa /vuosi 30 (päivää /kk) 7. Kulukorvaus 7.1. Kulukorvauksen määrä ja siihen kuuluvat menot Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus. Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain (312/1992) 3 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvaus on perhehoitajille verotettavaa tuloa, koska se käsitellään työkorvauksena verotuksessa. Perhehoitaja voi vähentää maksetun määrän verotuksessa tulonhankkimiskuluna. Perhehoitaja voi hakea verokortin, jossa kulukorvaus on huomioitu. Ilmajoen kunnassa, JIKky Kurikan sosiaalitoimessa sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä lasten perhehoidon kulukorvaus on alkaen 0-12 v. 490 euroa/kk v. 560 euroa/kk

12 Jalasjärven kunnassa maksetaan kulukorvausta 462,40 e/kk. Jalasjärven kunnassa päätös kulukorvauksen korotuksesta tehdään myöhemmin. Lapsilisä ja vammaistuet maksetaan yleensä suoraan perhehoitajalle. Kulukorvaus kattaa perhehoidossa olevan henkilön: ravintomenot tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata (mm. käsikauppalääkkeet, terveyskeskusmaksut) pesuaineet ja hygieniatuotteet asumiskustannukset vaatetus tavanomaiset virkistys- ja harrastusmenot (uimahallikäynnit, elokuvat jne) lapsen käyttövarat puhelinmaksut Suositellaan, että perhehoitaja hankkii laajennetun kotivakuutuksen. Käyttövaroista säädetään tarkemmin lastensuojelulain 55 pykälässä. Lapsen sijoituspaikan tulee pitää kirjaa lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta. Käyttövarojen maksamisesta tehdyt kirjaukset on perhehoitajan lähetettävä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijälle vuosittain. Kulukorvausta korottavana tekijöitä voivat olla vammasta tai sairaudesta johtuva normaalia suurempi kulutus, normaalia suuremmat matkakulut tai yhteydenpitokulut. Kulukorvauksen korotuksesta tekee päätöksen sosiaalityöntekijä. Sijaisperheet eivät anna ns. ruokarahaa lapsen biologisille vanhemmille tapaamisten yhteydessä Erityisten kustannusten korvaaminen Perhehoitaja ei ole sijoitettavaan henkilöön nähden elatusvelvollinen ja perhehoidossa olevan lapsen tulisi voida viettää mahdollisimman normaalia elämää mm. harrastusten osalta. Lain mukaan kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapian ja terveydenhuollon sekä lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvat erityiset kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata. Tässä kohdassa voidaan sopia myös lapsen lomanvietosta ja harrastuksista johtuvien erityisten kulujen korvaamisesta Terveydenhuolto ja terapiat Kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapian ja terveydenhuollon aiheutuvat erityiset kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Kustannukset voidaan liittää maksettavaksi 12

13 13 varsinaisen kulukorvauksen yhteydessä. Vaihtoehtoisina menettelytapoina voivat olla maksusitoumus, sijoittaja maksaa aiheutuneet kulut suoraan tai perhehoitaja saa korvauksen kuitteja vastaan. Erikseen korvataan reseptilääkkeiden kustannukset, omavastuuosuus 50 e/vuosi sairaala- ja poliklinikkamaksut silmälasit ja piilolasit sovitut terapiasta aiheutuvat kulut terapiaan ja terveydenhoitoon liittyvät matkakulut siltä osin, kun niihin ei saada korvausta Kelan sairausvakuutuksesta, muut ei-tavanomaiseksi luokiteltavat terveydenhuoltomenot. Kelan vammaistuen perusteena olevan sairauden aiheuttamia kuluja korvataan ainoastaan vammaistuen ylittävältä osalta, jos vammaistuki maksetaan suoraan sijaisperheelle. Kaikkiin terapioiden ja terveydenhoidon kuluihin tulee ensisijaisesti hakea Kelan korvauksia Opiskelukulut Kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset alle 21-vuotiaan lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvat erityiset kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Opintoraha on ensisijaisena etuutena tarkoitettu kattamaan opiskelusta aiheutuvat kustannukset, joista sovitaan jokaisen nuoren kanssa yksilöllisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Opintotuki maksetaan perhehoidossa nuorelle itselleen eikä sitä peritä hoidon korvaukseksi. Erikseen korvataan opiskelusta aiheutuvat suuret kustannukset kuten oppikirjat erityisvaatetus muut välttämättömät erityisvälineet matkakulut (Kelan koulumatkakorvauksen ylittävältä osalta) opiskelusta aiheutuvat ylimääräiset menot. tietokone, jos opiskeluun liittyen tarvitsee oman tietokoneen Hankinnat korvataan esitettyjä laskuja tai kuitteja vastaan. Perhehoidossa olevan/olleen alle 21-vuotiaan nuoren keskiasteen tai lukion sekä ensimmäisen ammattitutkinnon suorittamisesta johtuvat kulut korvataan edellä esitetyllä tavalla eikä nuoren tarvitse kattaa näitä opintolainalla. Mikäli nuori kuitenkin nostaa opintolainan, sovitaan hänen kohdallaan taloudellinen avustaminen erikseen Harrastukset ja lomanvietto Säännöllisestä harrastuksesta aiheutuvia kustannuksia ja harrastuksen matkakuluja korvataan enintään 500 e/vuosi.

14 14 Lapsen lomanvietosta aiheutuneita kustannuksia voidaan harkinnalla korvata enintään joka toinen vuosi 500 e/vuosi. Summa kattaa lapsen passin hankinnasta ja matkustajavakuutuksesta aiheutuneet kulut. Hankinnoista, harrastusten kustannuksista ja lomanvietosta on sovittava etukäteen sosiaalityöntekijän kanssa. Kustannukset korvataan esitettyjä kuitteja vastaan Matkakustannusten korvaaminen Perhehoitajille maksetaan matkakorvaus, jos he ovat huolehtineet lapsen hausta luokseen ja/tai paluukyydityksestä takaisin vanhemmilleen. Sijaisperheelle korvausta maksetaan tilanteissa, jotka liittyvät lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämiseen liittyviin neuvotteluihin ja tapaamisiin. Lapsen terapiaan ja terveydenhoitoon liittyvät matkakulut siltä osin, kun niihin ei saada korvausta Kelan sairausvakuutuksesta. Perhehoitajille korvataan matkakulut todellisen suuruisina tai omaa autoa käytettäessä KVTES:n mukaisesti. Matkakulujen korvaamisesta sovitaan asiakassuunnitelmassa. Tavallisia lapsen ja perheen arkeen liittyviä matkoja ei korvata Muut erityiset kustannukset Päivähoitokulut maksaa sijoittavan kunnan sivistystoimi/varhaiskasvatus. Perhehoitajalle ei määritellä päivähoitomaksua sijoitetun lapsen osalta. Kunnallisen päivähoidon kustannukset ja julkisen sektorin tuottamaan kerhotoimintaan osallistumisen kustannukset korvataan. Sijoituskunnan päivähoito pyytää maksusitoumuksen sijoittajakunnan päivähoidolta. Muista erityisistä tarpeista johtuvat menot keskusteltava erikseen sosiaalityöntekijän kanssa. 8. Jälkihuolto Lastensuojelulain 75 :n mukaan lapselle tai nuorelle on järjestettävä jälkihuolto, 1. kun huostaanottoon liittyvä kodin ulkopuolinen sijoitus päättyy 2. kun avohuollon tukitoimena järjestetty kodin ulkopuolinen sijoitus päättyy. Avohuollon sijoituksen on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistua yksin lapseen, jotta kunnalle syntyisi velvollisuus järjestää jälkihuoltoa. Jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kun on kulunut viisi vuotta siitä, kun lapsi on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana sijoituksen jälkeen. Muutoin jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta.. Jälkihuollossa olevalle on laadittava asiakassuunnitelma. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa tulee ilmetä jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle

15 15 erityisen tuen ja avun järjestäminen lapsen tai nuoren vanhemmille, huoltajille tai muille henkilöille, jotka ovat vastanneet hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan miten toimitaan yhdessä lapsen / nuoren ja hänelle läheisten henkilöiden kanssa arvioitu aika tavoitteiden toteutumiselle. Jälkihuollon tukimuotoja ovat esim. neuvonta ja ohjaus, tukihenkilö tai -perhe sekä harrastusten, opiskelun ja työssäkäynnin tukeminen. Jälkihuollossa olevan nuoren kohdalla neuvotellaan tapauskohtaisesti maksettavista korvauksista. Tapauskohtaisesti arvioidaan esimerkiksi miten paljon sijaisperheen tukea nuori tarvitsee itsenäistymisvaiheessa tai miten nuoren omat tulot vaikuttavat hoitopalkkioon. Jos itsenäistyvä nuori asuu kokoaikaisesti sijaisperheessä ja käy koulua, maksetaan kulukorvaus ja hoitopalkkio täysimääräisenä. Jos jälkihuollossa oleva nuori käy koulua toisella paikkakunnalla ja viettää viikonloput ja loma-ajat sijaisperheessä, maksetaan alle 18- vuotiaan nuoren sijaisvanhemmille kulukorvaus ja palkkio täysimääräisenä. Yli 18-v jälkihuollossa olevan nuoren sijaisvanhemmille maksetaan puolet kulukorvauksesta, jos nuori opiskelee tai on asepalveluksessa/siviilipalveluksessa toisella paikkakunnalla ja viettää viikonloput ja lomat sijaisperheessä. Hoitopalkkiota määriteltäessä näissä tilanteissa arvioidaan nuoren sijaisperheeltä tarvitseman tuen tarve. 9. Itsenäistymisvarat Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle, lastensuojelulain (417/2007) 77 :n mukaan, nuoren itsenäistymistä varten on kuukausittain varattava itsenäistymisvaroja vähintään 40 % lapsen tai nuoren sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 :ssä tarkoitetuista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. lapselle tulevat jatkuvat etuudet, kuten elatusapu, elatustuki, eläkkeet, elinkorot, avustukset tai muut hänestä maksettavat jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset. Edellytyksenä on, että kysymyksessä olevat korvaukset on tarkoitettu lapsen hoitoon tai huoltoon ja maksetaan sitä varten. Laissa ei säädetä tuen vähimmäis- tai enimmäismäärästä. Lapselle maksettava ryhmähenkivakuutus on kertakaikkinen tulo, joka voidaan ottaa huomioon asiakasmaksua ja itsenäistymisvaroja määrättäessä. Lapselle kertyneitä itsenäistymisvaroja ei voida käyttää osaksikaan hoidon korvaamiseen. Lapsilisää ei huomioida tulona mukaan laskettaessa itsenäistymisvaroja. Jos lapsella tai nuorella ei ole tuloja, jotka kerryttävät itsenäistymisvaroja, on sosiaalihuollon velvollisuutena tukea itsenäistymässä olevaa nuorta kustannuksissa, jotka aiheutuvat asumisesta, koulutuksesta tai muista itsenäistymiseen liittyvistä toiminnoista. Sosiaalihuolto päättää itsenäistymisvarojen maksuajankohdasta. Lähtökohtana on, että itsenäistymisvarat täytyy antaa lapselle tai nuorelle jälkihuollon päätyttyä tai lapsen tai

16 16 nuoren itsenäistymisen tukemiseen tai turvaamiseen liittyvästä erityisestä syystä viimeistään silloin, kun nuori täyttää 21 vuotta. Kunnan on huolehdittava, että itsenäistymisvarat käytetään lapsen itsenäistymistä tukevaan toimintaan tai hankintoihin. Arviointi tehdään yhdessä lapsen ja hänen huoltajansa tai nuoren kanssa. Jos kyseessä on alaikäinen huostassa tai jälkihuollossa oleva lapsi, itsenäistymisvarojen käyttö edellyttää aina myös lapsen edunvalvojan (huoltaja tai määrätty edunvalvoja) suostumusta. Suostumus voidaan pyytää kirjallisesti tai suullisesti. Suullinen suostumus kirjataan lasta koskeviin asiakirjoihin.

17 17 Liite 1. LASTENSUOJELUN PERHEHOITOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Lasten perhehoitoa, sen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat seuraavat lait ja asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Perhehoitajalaki (312/92) Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011) Lastensuojelulaki (417/2007) Laki lastensuojelulain muuttamisesta (88/2010) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/83) Sosiaalihuoltolaki (710/82) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92) ja asetus (912/92) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

18 18 Liite 2. KUNTIEN PERHEHOIDOSTA VASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT Ilmajoki Sosiaalijohtaja Tytti Luoto puhelin PL 23, ILMAJOKI Jalasjärvi Johtava sosiaalityöntekijä Eija Hautamäki puhelin PL Jalasjärvi JIKky Kurikan sosiaalitoimi Johtava sosiaalityöntekijä Liisa Anttonen puhelin Asematie 5, Kurikka Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala puhelin PL Kauhajoki

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012 1/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012 www.pslastensuojelu.fi/ohjeistus 1/26 2/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013 1/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013 www.pslastensuojelu.fi/ohjeistus 1/26 2/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2014

SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2014 SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2014 Hyväksytty tukiryhmän kokouksessa 9.10.2013 Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö Kaarina Koski tl Kustavi Laitila Lieto

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Työversio 3 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät...

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta 10.6.2015 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Ammatillinen perhehoito... 5 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Pohjana Keski-Suomen vammaisten toimintaohje: Työryhmä Armi Lehtinen Jämsä Anne Mari Koukka Laukaa Eira Ohvo Konnevesi Liisa Mustonen Muurame

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VUONNA 2014 1. HOITOPALKKIO Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukainen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousi

Lisätiedot

Perhehoidon toimintaohje

Perhehoidon toimintaohje Perhehoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.1.2014 Sisällys 1.PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Perhehoitajan ka sikirja

Perhehoitajan ka sikirja Perhehoitajan ka sikirja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi...1 Adoptio...3 Apua, kun lapsi oireilee...3 Apurahat...3 Asiakassuunnitelma...3 Avohuollon sijoitus...4

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1/20 VANHUSTEN PERHEHOIDON VOIMA -HANKE VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Pohjois-Savo 2014 1/26 2/20 Alkusanat... 3 1 VANHUSTEN PERHEHOITO... 4 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito... 4 1.2 Perhehoidettavan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 1 2 Sisällysluettelo 1.Perhehoito 3 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 3 1.2 Perhehoidettavan asema 3 1.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 3

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015

Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015 LIITE PERHEHOIDON KÄSIKIRJAAN Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015 Perhehoitoyksikkö Pessi kuntien (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Rantasalmi)

Lisätiedot

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle 6.3.2012 Perhehoidon aakkoset helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle Sisällysluettelo Tervetuloa helsinkiläisen lapsen perhehoitajaksi!... - 4 - Perhehoito on tiimityötä... - 4 - Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama hoitopalkkio

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot