LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä"

Transkriptio

1 LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

2 2 Sisältö 1 JOHDANTO PERHEHOITO Mitä on lasten perhehoito? Kuka voi ryhtyä lasten perhehoitajaksi LASTEN PERHEHOIDON PROSESSIKUVAUS LASTEN PERHEHOITOA MÄÄRITTELEVÄT SUUNNITELMAT JA SOPIMUKSET.8 5 KÄYNNISTÄMISKORVAUS HOITOPALKKIO KULUKORVAUS Kulukorvauksen määrä ja siihen sisältyvät menot Erityisten kustannusten korvaaminen Terveydenhuolto ja terapiat Opiskelukustannukset Harrastukset ja lomanvietto JÄLKIHUOLTO LIITE1: LASTENSUOJELUN PERHEHOITOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ.17 LIITE 2: KUNTIEN PERHEHOIDOSTA VASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT...18

3 3 1. Johdanto Lastensuojelun perhehoidosta tuli sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto alkaen lastensuojelun lakiuudistuksen myötä. Perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten lastensuojelun toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa toteutetaan. Toimintaohje sisältää tietoa perhehoidon käytännöistä, menettelytavoista ja tuen muodoista, joten se palvelee molempia perhehoidon osapuolia, perhehoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Toimintaohjeen tavoitteena on luoda yhtenäinen käytäntö Ilmajoen ja Jalasjärven kuntiin sekä JIKky Kurikan sosiaalitoimeen sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään. Edellä mainitut tahot toteuttivat yhteisen Lastensuojelun perhehoidon kehittäminen hankkeen vuonna Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueen perhehoitoa, rekrytoida ja valmentaa uusia perhehoitajia lastensuojelun tarpeisiin sekä laatia yhteinen lastensuojelun perhehoidon toimintamalli kuntien käyttöön. Hankkeen ohjausryhmän jäseninä olivat Ilmajoen sosiaalijohtaja Tytti Luoto, Jalasjärven johtava sosiaalityöntekijä Eija Hautamäki, Kurikan johtava sosiaalityöntekijä Liisa Anttonen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi- Hakala. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja hankkeessa oli osa-aikainen projektityöntekijä, ajalla Lisa Sipilä ja ajalla Heini Kiukkonen. Kevään 2012 aikana hankkeessa koulutettiin neljä uutta sijaisperhettä hankekuntien käyttöön. Syksyllä 2012 hankkeen tavoitteena oli järjestää toinen Pride valmennus, mutta uutta valmennusta ei osallistujapulan takia saatu toteutettua. Hankkeen aikana perustettiin kuntien yhteinen sijaisperheiden ja tukiperheiden rekisteri. Rekisteriin otettiin mukaan myös aiemmin koulutettuja ja sijaisperheenä pitkään toimineita perheitä. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa, mutta yhteistyö lasten perhehoidon kehittämisessä jatkuu hankkeeseen osallistuneiden kuntien kesken. Yhteistyönä järjestetään mm. sijaisperheiden työnohjaus perhehoidon rekisterissä oleville perheille. Rekisteriä ylläpitää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. 2. Perhehoito 2.1. Mitä on lasten perhehoito? Lasten perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella, yksityiskodissa. Lasten perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta ja muuta huolenpitoa ei voida järjestää muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvin ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. Lapsen perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista ja se perustuu aina lapsen palvelutarpeeseen. Sijaiskodilla tarkoitetaan perhehoitajalain mukaisen toimeksiantosopimuksen tehneen perhehoitajan omassa kodissaan antamaa lapsen hoitoa ja kasvatusta siten, että lapsi ja perhehoitaja asuvat yhteisessä kodissa Lastensuojelun perhehoitoa ohjaava lainsäädäntö on koottu liitteeseen, liite 1.

4 4 Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun on lisäksi edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lain mukaan lasten perhehoidon tavoitteena on antaa lasten perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Lasten perhehoito mahdollistaa lapselle lämpimän kiintymyssuhteen syntymisen ja antaa mallin perhe-elämästä. Perhehoidossa oleva lapsi on joko lastensuojelun avohuollon asiakas tai huostaan otettu. Myös jälkihuolto voidaan toteuttaa perhehoitona 21 - ikävuoteen saakka. 2.2 Kuka voi ryhtyä lasten perhehoitajaksi? Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan sopivuutta harkitessaan on kiinnitettävä erityistä huomiota kodin ihmissuhteisiin, perhehoitoa antavan henkilön mahdollisuuksiin ottaa huomioon ja tyydyttää perhehoitoon sijoitettavan lapsen tarpeet hänen etunsa mukaisesti. Perhehoitajan tulee suojella ja hoivata lasta, tukea lasta ja seurata hänen kehitystään, tukea lapsen yhteydenpitoa hänelle läheisiin ihmisiin ja sitoutua lapseen. Lisäksi on huomioitava perhehoitajan yhteistyökyky ja -mahdollisuudet perhehoitoon sijoitettavan lapsen ja lapsen läheisten henkilöiden ja sijoittavan tahon kanssa. Vuoden 2012 alussa voimaan tulleen perhehoitajalain muutoksen mukaan perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus ennen kuin hän voi toimia perhehoitajana. Valmennuksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on antaa sekä perhehoitajaksi aikoville että valmennuksen järjestäjille mahdollisuus arvioida osallistujien valmiuksia toimia perhehoitajina. Perhehoidossa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä. Tässä lasketaan mukaan hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt, jollei kyse ole hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille. Tämä lukumäärä voidaan ylittää ja hoitaa enintään seitsemää lasta, tällöin kuitenkin vaaditaan toiselta hoitajalta (perheenjäseneltä) tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävistä. Ennen perhehoidon toimeksiantosopimuksen tekemistä kunta pyytää perhehoitajalta nähtäväksi rikosrekisteriotteen, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi: - perhehoitaja on vastuullinen aikuinen, joka voi tarjota lapselle kodin tarvittaessa aikuisuuteen asti - perheenjäsenten ihmissuhteet ja elämäntilanne ovat kunnossa, perheen talous on vakaa - perheellä on kyky vastata lapsen tarpeisiin, kasvatukseen ja huolenpitoon - perheellä on riittävästi aikaa lapselle - perhehoitajana voi toimia myös yksinäinen henkilö

5 - perhehoitajan terveydentila on hyvä, tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto - perhehoitajan ikä vastaa suurin piirtein perhehoitoon sijoitetun lapsen vanhempien ikää, poikkeuksena sukulaissijoitukset isovanhemmille - perhe on yhteistyökykyinen, yhteistyötahoja ovat lapsen biologiset vanhemmat, lähiomaiset, sosiaalityöntekijät ja muut yhteistyötahot Ehdottomat esteet perhehoitajaksi ryhtymiselle ovat esim. - rikosrekisterimerkinnät liittyen erityisesti lapsiin kohdistuviin seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksiin - perheessä käynnissä oleva aktiivinen lastensuojeluasiakkuus - fyysiset ja psyykkiset pitkäaikaissairaudet, joiden ennustetaan aiheuttavan toimintakyvyn laskua - mielenterveyden häiriöt ja sairaudet - päihdeongelma - puoliso tai joku muu perheenjäsenistä vastustaa Pride-valmennukseen tuloa tai sijoitusta - asuinkunnan arvio perheen sopimattomuudesta perhehoitajuuteen - hylkäävä arvio ennakkovalmennuksesta 5 3. Lasten perhehoidon prosessikuvaus Perhehoito on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja sen järjestäminen on kunnan tehtävä. Kunta voi järjestää lasten perhehoidon palvelukokonaisuuden itsenäisesti eli rekrytoida, valmentaa, kouluttaa ja järjestää tuen perhehoitajille. Perhehoitaja on toimeksiantosopimussuhteessa kuntaan. Kunta voi myös ostaa perhehoidon sosiaalipalveluja tuottavalta yritykseltä. Yritysmuotoista perhehoitoa säätelee laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Prosessi sijaisperheeseen Perhehoidon onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että perhehoitaja on saanut tehtäväänsä ennakkovalmennuksen, sijoitusprosessi tehdään huolellisesti ja perhehoitoa tarvitseva sijoitetaan juuri hänelle sopivaan perheeseen. Perhehoidossa sijoituksen odotusaika vaihtelee viikosta jopa yli vuoteen. Perhehoidon vaiheita ovat perhehoidosta kiinnostunut ottaa yhteyttä perhehoitoa järjestävään tahoon saa neuvontaa, ohjausta ja tietoa perhehoidosta sekä prosessin jatkumisesta. Kuntien yhteystiedot löytyvät liitteestä, liite 2. työntekijöiden ja perheen tutustumistapaaminen, perustietolomakkeiden täyttäminen, tietoa valmennuksesta jne. ennakkovalmennus, ryhmä- tai perhekohtainen, valmiuksien arviointi ja hyväksymispäätös sijoitusprosessi käynnistyy lapsen vastuusosiaalityöntekijän arvioinnilla sijoitettavan tarpeista ja perhehoitajan valmiuksista vastata näihin tarpeisiin.

6 6 Sijoitusprosessi sisältää: tieto sijoitettavasta, erityiset hoidon ja tuen tarpeet. (mm. lapsen terveydentila tulee tutkia sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä) sijoitettavan omat toivomukset ja mielipide, sijoitettavan vanhempien ja läheisten mielipide, välimatka yhteydenpidon kannalta, yhteistyövalmiudet, perhehoitajan arvio omista valmiuksistaan, perhehoitajalla on oikeus saada perhehoidon onnistumisen kannalta oleelliset tiedot sijoitettavan elämän tilanteesta, historiasta ja terveydentilasta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000, 17 ). tutustuminen ja tapaamiset sijoitettavan ja hänen läheistensä kanssa sijoitettavan tarvitsemien muiden palveluiden saamisen varmistaminen perhehoitajan asuinpaikkakunnalla sijoituspäätös toimeksiantosopimuksen tekeminen sijoittaminen, perhehoito käynnistyy, hoidettavan asiakassuunnitelman tekeminen yhteistyö perhehoitajan ja sijoittavan tahon toimeksiantosopimuksen ja hoidettavan asiakassuunnitelman pohjalta. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät lasten perhesijoituksessa Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa sijaishuollon sijoitusprosessia, huolehtii tarvittavien sopimusten ja suunnitelmien tekemisestä ja eri osapuolten kuulemisesta lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Lisäksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä tehtäviin lastensuojelun perhehoidon prosessissa kuuluu seuraavat asiat: sosiaalityöntekijä ilmoittaa sijoituksesta lapsen sijoituskuntaan ja huostaan otetun lapsen osalta maistraattiin huolehtii lapsen sosiaaliturvaetuuksien hakemisesta ellei niitä ole haettu ennen sijoituksen alkamista sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen etuuksien perimisestä kunnalle sosiaalityöntekijä huolehtii, että lapsilisä siirtyy sijaisperheelle; sijaisperhe täyttää Kelalle muutosilmoituksen ja sosiaalityöntekijä antaa suostumuksen siirrolle

7 7 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON KOKONAISUUS Perhehoitoon sijoittaminen Perhehoito Jälkihuolto/ Perhehoidonpäättymin en Sijoitettavan tarpeiden arviointi -perhehoitajan ja sijaisvanhemman valmiudet Vastuusosiaalityöntekijän tehtävät Perhehoidon sosiaalityö Perhehoitoon sijoitetun tarpeiden arviointi Palveluiden saannin turvaaminen ja viranhaltijapäätö kset Perhehoitajan tukeminen ja perhehoidon valvonta Asiakassuunnitelma Asiakassuunnitel ma Toimeksiantosopi mus Perhehoitajan tarvitsemien tukipalveluiden järjestäminen Toimeksiantosopimu ksen irtisanominen ja tarvittavat viranhaltijapäätökset Tutustuminen Muutto perheeseen Sijoitetun tarvitsemien tukipalveluiden järjestäminen Hallittu perhehoidon päättäminen

8 8 4. Lasten perhehoitoa määrittelevät suunnitelmat ja sopimukset 4.1 Asiakassuunnitelma Lastensuojelussa on aina tehtävä asiakassuunnitelma tilapäistä neuvontaa ja ohjausta lukuunottamatta. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan sekä keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Avohuollon asiakassuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat - lapsen ja perheen palvelujen ja tuen tarve - ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan - palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan - arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan - asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämisestä Huostaanotettua lasta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan - sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet - erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle - erityisen tuen ja avun järjestäminen lapsen vanhemmille, huoltajille tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille - miten toteutetaan lapsen yhteydenpito ja yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden lapsen läheisten henkilöiden kanssa - miten lapsi voi tavata henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää tai muuta lastensuojelun työntekijää ja keskustella häntä itseään tai sijaishuollon toteutumista koskevista asioista - miten tietojen antaminen lapselle toteutetaan - lapselle maksettavat käyttövarat - miten huomioidaan lapsen edun mukaisella tavalla perheen jälleenyhdistäminen - asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta tai tukitoimien järjestämisestä Jälkihuollossa olevaa lasta tai nuorta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle sekä hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaaville henkilöille. Asiakassuunnitelman tekemiseen osallistuvat lapsen vanhemmat, tarvittaessa lapsen muut läheiset, perhehoitajat ja eri viranomaistahot sekä lapsi itse riippuen iästä ja kehitystasosta. Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Avohuollon määräaikaisissa sijoituksissa asiakassuunnitelma tarkistetaan kolmen kuukauden välein. Asiakassuunnitelma annetaan 12-vuotta täyttäneelle lapselle, vanhemmille ja sijaisperheelle. 4.2 Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimus on asiakirja, jossa sijaisperhe ja sijoittava kunta sopivat lasten perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimus sitoo sen tekijöitä noudattamaan sopimusta. Sopimus tehdään perhehoidosta vastaavan

9 kunnan tai kuntayhtymän ja perheen molempien vanhempien kanssa yhdessä. Toimeksiantosopimus tehdään myös lyhytaikaisesta lasten perhehoidosta. Toimeksiantosopimus tulee tehdä ennen lapsen sijoittamista perheeseen. Sopimus tulee tarkistaa tilanteen muuttuessa ja toisen sopijapuolen sitä esittäessä. Sopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti ja sopimuksen tarkastaminen edellyttää neuvottelua. On muistettava, ettei toimeksiantosuhde ole työsuhde eli sijaisperhe ei ole työsuhteessa kuntaan. Toimeksiantosopimuksesta tulee käydä ilmi: perhehoitajalle maksettavan palkkion määrä perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen sekä perhehoidossa olevan henkilön kuukausittainen käyttövarojen maksaminen perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityiskustannusten korvaaminen hoidon arvioitu kesto perhehoidossa olevan henkilön oikeudet, tukitoimet, harrastustoiminta sekä näiden toteuttamisen tarpeelliset toimenpiteet perhehoitajan oikeudet vapaaseen, sen toteuttamiseen sekä palkkion ja kustannusten maksaminen vapaan ajalta perhehoitajalle annettava valmennus, työnohjaus ja koulutus sekä näiden toteuttaminen toimeksiantosopimuksen irtisanomisen periaatteet tarvittavat muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat Perhehoitajalaissa on määritelty toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen. On tärkeää muistaa erottaa irtisanominen ja purkaminen toisistaan. Jos sijaisperhe ja siellä annettava kasvatus ja hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi ja ellei sovituilla toimenpiteillä saada muutosta ajalliseksi, voidaan sopimus purkaa. Toimeksiantosopimus löytyy kunkin kunnan omasta tietojärjestelmästä. 4.3 Perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet Lapsen perhehoitajalla on oikeus ja myös velvollisuus kaikkiin toimeksiantosopimuksessa oleviin asioihin. Lastensuojelulakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista perustuen lasten perhehoitajalla on oikeus saada tietoja sijoitettavan elämäntilanteesta, terveydentilasta ja historiasta, jotka olennaisesti liittyvät ja vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen ja niiden tukemiseen. Lasten perhehoitaja kuuluu peruseläketurvan ja tapaturmavakuutuksen piiriin. Lisäksi perhehoitajalaissa säädetään, että perhehoitajalla on oikeus yhden arkipäivän vapaaseen jokaista kuukautta kohden, jona perhehoitaja on toiminut tehtävässään vähintään 14 vuorokautta. Pitämättömät vapaapäivät korvataan rahana. Toimeksiantosopimuksessa perhehoitaja sitoutuu asiakassuunnitelman ja hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti luomaan lapselle turvallisen ja virikkeitä antavan kasvuja hoitoympäristön. Perhehoitaja sitoutuu tukemaan hoidettavan kehitystä ja huomioimaan hänen erityistarpeensa. Sijaisperheen tehtävänä on tukea hoidettavan ja hänen läheistensä yhteydenpitoa ja suhteita. Sijaisperheen tulee turvata perhehoitoon sijoitetulle 9

10 oikeudet tasavertaiseksi perheenjäseneksi muun perheen rinnalla. Sijaisvanhempien on ilmoitettava sijaisperhettä koskevista mahdollisista muutoksista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä arvioida perhehoitoa yhdessä vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Lain nojalla perhehoitajaa sitoo elinikäinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Sijoituksen päättyessä sijaisperhe palauttaa lasta koskevat asiakirjat lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Kuukausikooste Sosiaalityöntekijä voi sopia perhehoitajan kanssa koosteen tekemisestä kuukauden kolmen kuukauden välein Käynnistämiskorvaus Perhehoitajalain 3 :n mukaan perhehoitajalla maksetaan käynnistämiskorvausta. Käynnistämiskorvauksella korvataan lapsikohtaisesti hoidon käynnistämisestä aiheutuvia hankintoja, mahdollisia muutostöitä ja alkuvaiheessa tarvittavia perushankintoja. Perhehoidon käynnistämisvaiheessa sijaisperhe hankkii perheeseen sijoitettavalle lapselle välttämättömät tarvikkeet. Tällaisia voivat olla esim. sänky, hoitopöytä, kirjoituspöytä, vuodevaatteet, rattaat ja turvaistuin. Käynnistämiskorvauksella hankittavista tarvikkeista tulee keskustella ennen hankintoja perhehoidon sosiaalityöntekijän kanssa. 6. Hoitopalkkio Perhehoitajalain 2 :n mukaan perhehoitajalla on oikeus saada tehtävästään hoitopalkkiota. Laissa on määritelty hoitopalkkion alaraja. Toimeksiantosopimuksessa sovittu hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Perhehoitaja voi myös kieltäytyä hoitopalkkiosta. Hoitopalkkion enimmäismäärää ei ole laissa säädetty. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. Palkkiota pienentävänä seikkana ei voida pitää lapsen koulussa tai päivähoidossa olemista, koska sijaisvanhemmalla on ympärivuorokautinen vastuu lapsesta. Ilmajoen kunnassa, JIKky Kurikan sosiaalitoimessa sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä lasten perhehoidon hoitopalkkio on alkaen 750 euroa/kk. Jalasjärven kunnassa hoitopalkkio on 700,28 euroa/kk. Jalasjärven kunnassa päätös hoitopalkkion korottamisesta tehdään myöhemmin. Hoitopalkkio voidaan tarvittaessa maksaa korotettuna. Hoitopalkkion korotus perustuu sosiaalityöntekijän tekemään arvioon lapsen hoidon vaativuudesta ja sitovuudesta. Päätös hoitopalkkion korottamisesta voi olla määräaikainen.

11 11 Hoitopalkkion korotuksen määrää arvioitaessa sosiaalityöntekijä arvioi esimerkiksi seuraavia asioita: lapsen kokoaikaisen valvonnan tarve on sairauden, hoidon tai lääkityksen vuoksi tavanomaista suurempi lapsen tarvitsema erityinen hoidon tarve ja yhtämittainen hoito, opastus ja avustaminen päivittäisissä toiminnoissa (syöminen, pukeminen, koulunkäynti, vapaa-aika) vie päivittäin paljon aikaa kiintymykseen liittyvät pulmat lapsen haastava käyttäytyminen, lapsen mielenterveyden, kehityksen tai käyttäytymisen häiriö, lapsen väkivalta-/traumakokemus vaikuttaa lapsen kehitykseen ja hoitoisuuteen hoitotyö vaatii perhehoitajan kotona olemista lapsen tarvitsema terapia tai kuntoutus lapsi saa Kelan vammaistukea lapsen lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on haasteellista lapsi tarvitsee henkilökohtaisen avustajan päivähoidossa tai koulussa sijaishuoltopaikan muutos Perhehoitajan lomat korvataan rahana kerran vuodessa kesäkuulla ajalta ellei perhehoitaja ole pitänyt lomaa. Lomakorvauksen suuruus määräytyy laskemalla hoitopalkkion vuorokausihinta ja kertomalla se kertyneiden lomapäivien määrällä. Lomakorvaus lasketaan seuraavan kaavan mukaan: hoitopalkkio (eur/kk) x lomapäivien määrä / vuosi = lomakorvaus euroa /vuosi 30 (päivää /kk) 7. Kulukorvaus 7.1. Kulukorvauksen määrä ja siihen kuuluvat menot Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus. Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain (312/1992) 3 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvaus on perhehoitajille verotettavaa tuloa, koska se käsitellään työkorvauksena verotuksessa. Perhehoitaja voi vähentää maksetun määrän verotuksessa tulonhankkimiskuluna. Perhehoitaja voi hakea verokortin, jossa kulukorvaus on huomioitu. Ilmajoen kunnassa, JIKky Kurikan sosiaalitoimessa sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä lasten perhehoidon kulukorvaus on alkaen 0-12 v. 490 euroa/kk v. 560 euroa/kk

12 Jalasjärven kunnassa maksetaan kulukorvausta 462,40 e/kk. Jalasjärven kunnassa päätös kulukorvauksen korotuksesta tehdään myöhemmin. Lapsilisä ja vammaistuet maksetaan yleensä suoraan perhehoitajalle. Kulukorvaus kattaa perhehoidossa olevan henkilön: ravintomenot tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata (mm. käsikauppalääkkeet, terveyskeskusmaksut) pesuaineet ja hygieniatuotteet asumiskustannukset vaatetus tavanomaiset virkistys- ja harrastusmenot (uimahallikäynnit, elokuvat jne) lapsen käyttövarat puhelinmaksut Suositellaan, että perhehoitaja hankkii laajennetun kotivakuutuksen. Käyttövaroista säädetään tarkemmin lastensuojelulain 55 pykälässä. Lapsen sijoituspaikan tulee pitää kirjaa lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta. Käyttövarojen maksamisesta tehdyt kirjaukset on perhehoitajan lähetettävä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijälle vuosittain. Kulukorvausta korottavana tekijöitä voivat olla vammasta tai sairaudesta johtuva normaalia suurempi kulutus, normaalia suuremmat matkakulut tai yhteydenpitokulut. Kulukorvauksen korotuksesta tekee päätöksen sosiaalityöntekijä. Sijaisperheet eivät anna ns. ruokarahaa lapsen biologisille vanhemmille tapaamisten yhteydessä Erityisten kustannusten korvaaminen Perhehoitaja ei ole sijoitettavaan henkilöön nähden elatusvelvollinen ja perhehoidossa olevan lapsen tulisi voida viettää mahdollisimman normaalia elämää mm. harrastusten osalta. Lain mukaan kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapian ja terveydenhuollon sekä lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvat erityiset kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata. Tässä kohdassa voidaan sopia myös lapsen lomanvietosta ja harrastuksista johtuvien erityisten kulujen korvaamisesta Terveydenhuolto ja terapiat Kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapian ja terveydenhuollon aiheutuvat erityiset kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Kustannukset voidaan liittää maksettavaksi 12

13 13 varsinaisen kulukorvauksen yhteydessä. Vaihtoehtoisina menettelytapoina voivat olla maksusitoumus, sijoittaja maksaa aiheutuneet kulut suoraan tai perhehoitaja saa korvauksen kuitteja vastaan. Erikseen korvataan reseptilääkkeiden kustannukset, omavastuuosuus 50 e/vuosi sairaala- ja poliklinikkamaksut silmälasit ja piilolasit sovitut terapiasta aiheutuvat kulut terapiaan ja terveydenhoitoon liittyvät matkakulut siltä osin, kun niihin ei saada korvausta Kelan sairausvakuutuksesta, muut ei-tavanomaiseksi luokiteltavat terveydenhuoltomenot. Kelan vammaistuen perusteena olevan sairauden aiheuttamia kuluja korvataan ainoastaan vammaistuen ylittävältä osalta, jos vammaistuki maksetaan suoraan sijaisperheelle. Kaikkiin terapioiden ja terveydenhoidon kuluihin tulee ensisijaisesti hakea Kelan korvauksia Opiskelukulut Kulukorvauksen lisäksi korvataan sellaiset alle 21-vuotiaan lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvat erityiset kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Opintoraha on ensisijaisena etuutena tarkoitettu kattamaan opiskelusta aiheutuvat kustannukset, joista sovitaan jokaisen nuoren kanssa yksilöllisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Opintotuki maksetaan perhehoidossa nuorelle itselleen eikä sitä peritä hoidon korvaukseksi. Erikseen korvataan opiskelusta aiheutuvat suuret kustannukset kuten oppikirjat erityisvaatetus muut välttämättömät erityisvälineet matkakulut (Kelan koulumatkakorvauksen ylittävältä osalta) opiskelusta aiheutuvat ylimääräiset menot. tietokone, jos opiskeluun liittyen tarvitsee oman tietokoneen Hankinnat korvataan esitettyjä laskuja tai kuitteja vastaan. Perhehoidossa olevan/olleen alle 21-vuotiaan nuoren keskiasteen tai lukion sekä ensimmäisen ammattitutkinnon suorittamisesta johtuvat kulut korvataan edellä esitetyllä tavalla eikä nuoren tarvitse kattaa näitä opintolainalla. Mikäli nuori kuitenkin nostaa opintolainan, sovitaan hänen kohdallaan taloudellinen avustaminen erikseen Harrastukset ja lomanvietto Säännöllisestä harrastuksesta aiheutuvia kustannuksia ja harrastuksen matkakuluja korvataan enintään 500 e/vuosi.

14 14 Lapsen lomanvietosta aiheutuneita kustannuksia voidaan harkinnalla korvata enintään joka toinen vuosi 500 e/vuosi. Summa kattaa lapsen passin hankinnasta ja matkustajavakuutuksesta aiheutuneet kulut. Hankinnoista, harrastusten kustannuksista ja lomanvietosta on sovittava etukäteen sosiaalityöntekijän kanssa. Kustannukset korvataan esitettyjä kuitteja vastaan Matkakustannusten korvaaminen Perhehoitajille maksetaan matkakorvaus, jos he ovat huolehtineet lapsen hausta luokseen ja/tai paluukyydityksestä takaisin vanhemmilleen. Sijaisperheelle korvausta maksetaan tilanteissa, jotka liittyvät lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämiseen liittyviin neuvotteluihin ja tapaamisiin. Lapsen terapiaan ja terveydenhoitoon liittyvät matkakulut siltä osin, kun niihin ei saada korvausta Kelan sairausvakuutuksesta. Perhehoitajille korvataan matkakulut todellisen suuruisina tai omaa autoa käytettäessä KVTES:n mukaisesti. Matkakulujen korvaamisesta sovitaan asiakassuunnitelmassa. Tavallisia lapsen ja perheen arkeen liittyviä matkoja ei korvata Muut erityiset kustannukset Päivähoitokulut maksaa sijoittavan kunnan sivistystoimi/varhaiskasvatus. Perhehoitajalle ei määritellä päivähoitomaksua sijoitetun lapsen osalta. Kunnallisen päivähoidon kustannukset ja julkisen sektorin tuottamaan kerhotoimintaan osallistumisen kustannukset korvataan. Sijoituskunnan päivähoito pyytää maksusitoumuksen sijoittajakunnan päivähoidolta. Muista erityisistä tarpeista johtuvat menot keskusteltava erikseen sosiaalityöntekijän kanssa. 8. Jälkihuolto Lastensuojelulain 75 :n mukaan lapselle tai nuorelle on järjestettävä jälkihuolto, 1. kun huostaanottoon liittyvä kodin ulkopuolinen sijoitus päättyy 2. kun avohuollon tukitoimena järjestetty kodin ulkopuolinen sijoitus päättyy. Avohuollon sijoituksen on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistua yksin lapseen, jotta kunnalle syntyisi velvollisuus järjestää jälkihuoltoa. Jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kun on kulunut viisi vuotta siitä, kun lapsi on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana sijoituksen jälkeen. Muutoin jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta.. Jälkihuollossa olevalle on laadittava asiakassuunnitelma. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa tulee ilmetä jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle

15 15 erityisen tuen ja avun järjestäminen lapsen tai nuoren vanhemmille, huoltajille tai muille henkilöille, jotka ovat vastanneet hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan miten toimitaan yhdessä lapsen / nuoren ja hänelle läheisten henkilöiden kanssa arvioitu aika tavoitteiden toteutumiselle. Jälkihuollon tukimuotoja ovat esim. neuvonta ja ohjaus, tukihenkilö tai -perhe sekä harrastusten, opiskelun ja työssäkäynnin tukeminen. Jälkihuollossa olevan nuoren kohdalla neuvotellaan tapauskohtaisesti maksettavista korvauksista. Tapauskohtaisesti arvioidaan esimerkiksi miten paljon sijaisperheen tukea nuori tarvitsee itsenäistymisvaiheessa tai miten nuoren omat tulot vaikuttavat hoitopalkkioon. Jos itsenäistyvä nuori asuu kokoaikaisesti sijaisperheessä ja käy koulua, maksetaan kulukorvaus ja hoitopalkkio täysimääräisenä. Jos jälkihuollossa oleva nuori käy koulua toisella paikkakunnalla ja viettää viikonloput ja loma-ajat sijaisperheessä, maksetaan alle 18- vuotiaan nuoren sijaisvanhemmille kulukorvaus ja palkkio täysimääräisenä. Yli 18-v jälkihuollossa olevan nuoren sijaisvanhemmille maksetaan puolet kulukorvauksesta, jos nuori opiskelee tai on asepalveluksessa/siviilipalveluksessa toisella paikkakunnalla ja viettää viikonloput ja lomat sijaisperheessä. Hoitopalkkiota määriteltäessä näissä tilanteissa arvioidaan nuoren sijaisperheeltä tarvitseman tuen tarve. 9. Itsenäistymisvarat Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle, lastensuojelulain (417/2007) 77 :n mukaan, nuoren itsenäistymistä varten on kuukausittain varattava itsenäistymisvaroja vähintään 40 % lapsen tai nuoren sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 :ssä tarkoitetuista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. lapselle tulevat jatkuvat etuudet, kuten elatusapu, elatustuki, eläkkeet, elinkorot, avustukset tai muut hänestä maksettavat jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset. Edellytyksenä on, että kysymyksessä olevat korvaukset on tarkoitettu lapsen hoitoon tai huoltoon ja maksetaan sitä varten. Laissa ei säädetä tuen vähimmäis- tai enimmäismäärästä. Lapselle maksettava ryhmähenkivakuutus on kertakaikkinen tulo, joka voidaan ottaa huomioon asiakasmaksua ja itsenäistymisvaroja määrättäessä. Lapselle kertyneitä itsenäistymisvaroja ei voida käyttää osaksikaan hoidon korvaamiseen. Lapsilisää ei huomioida tulona mukaan laskettaessa itsenäistymisvaroja. Jos lapsella tai nuorella ei ole tuloja, jotka kerryttävät itsenäistymisvaroja, on sosiaalihuollon velvollisuutena tukea itsenäistymässä olevaa nuorta kustannuksissa, jotka aiheutuvat asumisesta, koulutuksesta tai muista itsenäistymiseen liittyvistä toiminnoista. Sosiaalihuolto päättää itsenäistymisvarojen maksuajankohdasta. Lähtökohtana on, että itsenäistymisvarat täytyy antaa lapselle tai nuorelle jälkihuollon päätyttyä tai lapsen tai

16 16 nuoren itsenäistymisen tukemiseen tai turvaamiseen liittyvästä erityisestä syystä viimeistään silloin, kun nuori täyttää 21 vuotta. Kunnan on huolehdittava, että itsenäistymisvarat käytetään lapsen itsenäistymistä tukevaan toimintaan tai hankintoihin. Arviointi tehdään yhdessä lapsen ja hänen huoltajansa tai nuoren kanssa. Jos kyseessä on alaikäinen huostassa tai jälkihuollossa oleva lapsi, itsenäistymisvarojen käyttö edellyttää aina myös lapsen edunvalvojan (huoltaja tai määrätty edunvalvoja) suostumusta. Suostumus voidaan pyytää kirjallisesti tai suullisesti. Suullinen suostumus kirjataan lasta koskeviin asiakirjoihin.

17 17 Liite 1. LASTENSUOJELUN PERHEHOITOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Lasten perhehoitoa, sen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat seuraavat lait ja asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Perhehoitajalaki (312/92) Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011) Lastensuojelulaki (417/2007) Laki lastensuojelulain muuttamisesta (88/2010) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/83) Sosiaalihuoltolaki (710/82) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92) ja asetus (912/92) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

18 18 Liite 2. KUNTIEN PERHEHOIDOSTA VASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT Ilmajoki Sosiaalijohtaja Tytti Luoto puhelin PL 23, ILMAJOKI Jalasjärvi Johtava sosiaalityöntekijä Eija Hautamäki puhelin PL Jalasjärvi JIKky Kurikan sosiaalitoimi Johtava sosiaalityöntekijä Liisa Anttonen puhelin Asematie 5, Kurikka Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala puhelin PL Kauhajoki

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 15.12.2016 149, liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia.

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotettaisiin

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2015 Sisältö Hoitopalkkio... 2 0-3-vuotias lapsi... 2 3-17-vuotias lapsi... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus...

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 27.1.2016 8 Sivu 1 / 12 1 PERHEHOIDON HOITOPALKKIO Hoitopalkkio Laki perhehoitajalain muuttamisesta 8.4.2011/317)

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 1 (14) Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2017 alkaen sekä lasten ja nuorten perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.3.2017 alkaen Seuraavissa taulukoissa on perhehoitajille

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 145 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.7.2016 alkaen (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus on antanut esityksen lain muuttamiseksi. Kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE Voimaan 16.3.2016 1 Sisällys 1 PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoito... 4 1.2 Perhehoitaja... 4 1.3 Perhehoitajalle järjestettävä

Lisätiedot

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen 2016 Ranuan kunta Perusturvalautakunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen Sisällys 1. PERHEHOITO... 2 1.1 Perhehoitoa koskeva lainsäädäntö... 2 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE

Sosiaalilautakunta / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE Sosiaalilautakunta 1.9.2015 / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE Johtava sosiaalityöntekijä 21.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perhehoito... 1 1.2. Kulukorvaus... 2 1.3. Kulukorvauksen lisäksi korvattavat

Lisätiedot

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana VII Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylässä 9.-, hallitussihteeri STM/STO Lähtökohdat Lähtökohta 1: lainsäädäntö Lastensuojelulaki 50.

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ikäihmisten perhehoito...

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5681/2015 01.02.01 7 Perhehoidon palkkioiden korottaminen 1.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405 Nina Sormo, puh. 050 598 6982 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 27.01.2015 5 Ikäihmisten lautakunta 27.05.2015 43 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE

KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE 1 Rantasalmen khall 16.2.2016 43 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 1/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 www.pslastensuojelu.fi 2/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 1. Ikäihmisten perhehoito 3 1.1. Perhehoidon muodot 3 1.1.1. Jatkuva perhehoito 3 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito 3 1.1.3.

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

PERHEHOIDON OHJEISTUS

PERHEHOIDON OHJEISTUS 1 PERHEHOIDON OHJEISTUS 1 PERHEHOIDON MÄÄRITTELYÄ 2 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 2 1.2 Perhehoidon muodot 2 1.2.1 Lasten ja nuorten perhehoito 2 1.2.2 Vammaisten perhehoito 3 1.2.3 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28. Palvelukeskuksen ruokasali

VIHANNIN KUNTA Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28. Palvelukeskuksen ruokasali Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28 Kokousaika Torstai 26.2.2009 klo 18.30 20.10 Kokouspaikka Palvelukeskuksen ruokasali Jäsen Varajäsen Haapakangas Ulla, pj. (x) Matkaselkä Elina ( ) Hautajoki Eila,

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 1/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 www.pslastensuojelu.fi 2/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Omaishoito SISÄLLYSLUETTELO 1. Omaishoidon tuki... 3 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko... 3 2.1.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 1/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 www.pslastensuojelu.fi 2/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 LIITE 1 Perus 20.12.2016 76 1/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 www.pslastensuojelu.fi 2/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA PERHEHOITO KAINUUSSA

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA PERHEHOITO KAINUUSSA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA PERHEHOITO KAINUUSSA Sisällysluettelo 1. Perhehoidon lainsäädäntö ja perhehoito-ohjeistus...1 2. Perhehoito...1 2.1 Mitä on perhehoito...1 2.2

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLTÖ 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Hyvinkään, Keski- ja Länsi-Uudenmaan alueellinen lastensuojelun perhehoidon erityisyksikkö Pihlaja Voimassa 1.4.2015 alkaen Julkaisija: Perhehoitoyksikkö Pihlaja TOIMINTAOHJE 2

Lisätiedot

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero ENNAKKOVALMENNUKSEEN HAKEVA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJA Olen kiinnostunut Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen/lomitus

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 23.11.2017 65 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL Hyvinkää

Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL Hyvinkää HAKEMUS 1 (5) Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL 46 05801 Hyvinkää Haluaisimme ryhtyä: Pitkäaikaiseksi tai lyhytaikaiseksi sijaisperheeksi

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8. IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.2014) Sisältö IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE... 1 1 PERHEHOITO... 4 1.1

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilomantsin kunta

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilomantsin kunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan perhehoidon toimintaohje v. 2016 SISÄLTÖ 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUSTAVAT ILOMANTSIN KUNNASSA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot