HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014"

Transkriptio

1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo:

2 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano 6 4 Tavoitteet 6 5 Toimielimen yleinen ratkaisuvalta 7 2. LUKU 9 HENKILÖSTÖASIAT 9 6 Luvun määräysten soveltaminen 9 7 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi / uusien toimien hyväksyminen 9 8 Viran / toimen haku 9 9 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat Viranhaltijan / työntekijän siirtäminen toiseen virka- tai työsuhteeseen ja päätösvalta tehtävämuutoksissa Sivutoimilupa Palvelusuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa LUKU 14 KUNNAN TALOUS Viranhaltijoiden ratkaisuvalta talousasioissa Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskien hallinta LUKU 20 KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen 23

3 2 35 Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen LUKU 27 MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoitus Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Hallinnon ja talouden tarkastus ja sisäinen valvonta Esteellisyys LUKU 31 KUNNANHALLITUS Toimiala Kunnanhallituksen erityinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja Tilaajajohtaja Haasteiden vastaanotto Toimikunnan asettaminen LUKU 34 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Vanhempainyhdistykset Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Sivistysjohtaja Tehtävän johtaja Varhaiskasvatuksen päällikkö Aamu- ja iltapäivätoiminnan johtaja Perusopetuksen 1-6 johtaja Perusopetuksen 7-9 johtaja Lukion rehtori Tulosyksikön esimies Päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidon esimies, esiopetuksen esimies Peruskoulun johtaja / rehtori Luokanopettaja/luokanvalvoja LUKU 41 VAPAA AIKALAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Vapaa-aikapäällikkö 41

4 3 9. LUKU 42 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Tekninen johtaja Vesihuoltopäällikkö Kiinteistöpäällikkö Kuntatekniikan päällikkö LUKU 46 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Kaavoitusjohtaja Maanmittausinsinööri Ympäristönsuojelusihteeri Rakennustarkastaja Tarkastusinsinööri Asuntosihteeri LUKU 52 PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAUKSET KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ Luvun soveltaminen Kokous-, vuosipalkkiot ja kulukorvaukset Edustajainkokoukset Tilintarkastajat Vaalilautakunta, - toimikunta Erityistehtävät Ansionmenetyksen korvaus Vaatimuksen esittäminen Maksaminen Matkakustannusten korvaus Siirtymäsäännökset 58 HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMINTAKAAVIO LIITE 59

5 4 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kontiolahden kunnan organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti, ellei toisin ole säädetty tai muussa säännössä määrätty. Kunnan hallinnosta huolehtivat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja henkilöstö. Taloudenhoidon ja hallinnon ulkoisesta tarkastamisesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHTTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta tapahtuu kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntaan virka- tai työsuhteessa olevaa palkattua henkilöstöä. Konsernihallintoon kuuluvat lisäksi kunnan omistamat yhtiöt, joilla on oma hallintonsa. Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta ja johtamisesta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: valtuuston työjärjestys tarkastussääntö Kunnan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja työsuojelutoiminnasta on säädetty erikseen. Kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia ohjaa kunnan toimintoja ja kehittämistoimenpiteitä. Kunnan toiminta-ajatus ja tavoitteet asetetaan taloussuunnitelmassa. Kunnassa tehdään luottamushenkilöiden, esimiesten ja henkilöstön välillä tavoitteellista yhteistyötä. Edellytyksiä tulokselliselle toiminnalle luo yhteistoimintalain mukainen yhteistyö. Perustelut: Tämä hallintosääntö sisältää yleisesti toimivallan edelleen siirtämisen periaatteen. KuntaL 14 2 momentin periaatteenmukaisesti siirrettyä toimivaltaa ei enää voida siirtää. Hallintosäännön soveltamista koskevassa 1 :ssä ovat määräykset kunnan sääntörakenteesta. Pykälän 4 momenttiin kootaan kaikki muut kunnan toimintaa ohjaavat johtosäännöt, joihin nähden kunnan hallintosääntö on toissijainen. Kunnan taloudesta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta voidaan määrätä hallintosäännössä tai hallintosäännön määräysten nojalla erillisissä johtosäännöissä.

6 5 2 Organisointi ja johtaminen Kunnan hallinto ja johtaminen organisoidaan seuraavasti: Kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja neljästä lautakunnasta (lisäksi tarkastus- ja keskusvaalilautakunta ja teknisen lautakunnan toimitusjaosto) Kunnan toiminnot jakaantuvat seuraaviin osastoihin: hallinto-osasto, sivistysosasto, tekninen osasto, jotka puolestaan jakaantuvat toiminnallisiin tehtäviin ja edelleen tulosyksiköihin (TY). Lautakuntien välisen tehtävänjaon yksityiskohdista määrää tarvittaessa kunnanhallitus. Osastojen toiminnan johtamisesta vastaavat osastopäälliköt; hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Osastojen jakamisesta tehtäviin päättää kunnanvaltuusto. Johtoryhmän tehtävänä on keskustellen ideoida ja valmistella oikeudenmukaista päätöksentekoa. Johtoryhmä sopii yhtenäisistä käytännöistä, soveltamis- ja toimintaohjeista sekä tukee ja kehittää kunnan tasapuolista kokonaisjohtamista.

7 6 Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajalla on mahdollisuus / velvollisuus kutsua asianomainen viranhaltija tai työntekijä kunnan johtoryhmän kokoukseen, jossa käsitellään asianomaisen yksikön tai tehtävän asioita. Hallinto - osaston lautakuntana toimii kunnanhallitus. Osaston johtoryhmän muodostaa osastopäällikkö ja hänen määräämänsä viranhaltijat tai työntekijät sekä menettelytapaohjeiden koskien yhteistoimintaa määrittelemällä valittu osaston henkilöstön edustaja. Tarvittaessa osastopäällikkö asettaa tehtävän johtoryhmän, johon kuuluvat tehtävän johtaja ja hänen määräämänsä viranhaltijat tai työntekijät sekä menettelytapaohjeiden koskien yhteistoimintaa mukaisesti valittu tehtävän henkilöstön edustaja. 3 Toimielinten kokoonpano Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja vapaa-aika-, teknisessä ja ympäristölautakunnissa yhdeksän (9). Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Teknisen lautakunnan toimitusjaostossa on kolme (3) jäsentä. Kaikki toimielimet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi, paitsi kunnanhallitus kahden vuoden ajaksi. Tarkastuslautakunnassa on säädetty erikseen kunnan tarkastussäännöissä. Perustelut: KuntaL 19. Toimielimen jäsenet valitaan valtuustoon toimikaudeksi, jollei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. 4 Tavoitteet Osaston tehtävien tavoitteet määritellään kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa. Tarkemmat ohjeet taloussuunnitelman, talousarvion ja käyttösuunnitelmien laadinnassa antaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä antaa tarkennettuja tavoitteita tulosyksiköille. Osastojen on 1. raportoitava tavoitteiden toteutumisesta valtuustolle

8 2. tehtävä toimintansa edellyttämät lupa- ja rahoitushakemukset, annettava valtionosuus- ja muiden viranomaisten edellyttämät selvitykset ja tilastotiedot sekä perittävät tulot ja suoritettavat menot. Virka- ja työsuhteessa tuleva henkilöstö otetaan Kontiolahden kunnan palvelukseen. Virkavaalin suorittava viranomainen määrää viranhaltijan alkusijoituspaikan ja työsopimuksen tekevä viranomainen työntekijän tehtävät ja aloituspaikan. Osastopäällikön tehtävänä on 7 johtaa toimialansa palvelutuotantoa tuloksellisesti sekä taloudellisesti seurata toimialallaan tapahtuvaa kehitystä ja tehdä esityksiä toimialansa palvelun kehittämiseksi valvoa taloudenhoitoa, taloussuunnitelmia ja talousarvioehdotuksen tekemistä ja talousarvion noudattamista huolehtia yleisestä tiedotustoiminnasta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimiehen ja työntekijän välisillä kehittämiskeskusteluilla määritellään viranhaltijan ja työntekijän kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät, asema, viran/toimen tarkoitus, tavoitteet, ratkaisuvalta, velvollisuus sijaisuuden hoitamiseen sekä arvioidaan henkilökohtaista osaamista. Kehittämiskeskustelut käydään vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi. Kunnanjohtajan kriittiset menestystekijät hyväksyy kunnanhallitus. Henkilöstön osallistuminen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen mahdollistetaan säännöllisin työpaikkakokouksin, joissa käsitellään tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen, yhteistoimintaan ja työnjakoon liittyviä kysymyksiä. 5 Toimielimen yleinen ratkaisuvalta Toimielin toimialallaan päättää tai hyväksyy seuraavat asiat, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai talousarviosta muuta johdu: 1. Tehtävien jakamisesta tulosyksikköihin (l-taso). 2. Hankinnat, sopimukset, rakennussuunnitelmat ja avustukset siltä osin kun niitä ei ole siirretty käyttösuunnitelmassa tai muutoin virantai toimenhaltijalle. 3. Irtaimet ominaisuudet hankkimisen, vuokrauksen ja muun käytettäväksi luovuttamisen sekä toimielimen hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden käytön siltä osin kuin niitä ei ole siirretty käyttösuunnitelmassa tai muutoin viran- tai toimenhaltijalle.

9 4. Palvelu- ja muut maksut tai maksuperusteet noudattaen talousarviota tai kunnanvaltuuston muutoin määräämää maksupolitiikkaa. 5. Toimielimen ratkaisuvallan edelleen siirtämisen alaiselleen viranhaltijalle. 6. Päättää mahdollisista harkinnanvaraisista palkoista ja palkkioista kunnanhallituksen tekemän linjauksen mukaisesti. Kunnanvaltuuston valitsemien viran- tai toimenhaltijoiden osalta asiasta päättää kunnanhallitus. Toimielin ei saa ylittää tehtäväkohtaisten palkkojen vahvistamisella työntekijän tai viranhaltijan palkkatasoa, joka kunnassa yleisesti on käytössä, ilman kunnanhallituksen erillistä lupaa. 7. Päättää vuotta pitempää kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman myöntämisestä. 8. Päättää kolmannelle henkilölle toimielimen toimialueella aiheutuneista vahingoista vahingonkorvausvelvollisuuden toteutuessa. 9. Asettaa toimialallaan tarvittavat toimikunnat ja työryhmät. Kunnanhallitus voi antaa siirretyn päätösvallan käyttämiseen liittyviä ohjaavia määräyksiä. 8

10 9 2. luku HENKILÖSTÖASIAT 6 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus. ellei laissa ole toisin säädetty tai jäljempänä tässä hallintosäännössä muuta määrätty. Perustelu: Jonkin toimielimen tehtäväalueella saattaa olla tarvetta poikkeamiseen henkilöstöasioissa. Poikkeamista tarkoittava määräys ostetaan tällöin hallintosääntöjen asianomaisen toimielimen kohdalle. 7 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi / uusien toimien hyväksyminen Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman perusteella. Avoimeksi tulevan viran lakkautumisesta tai virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi mikäli siinä ei käytetä julkista valtaa, päättää kunnanhallitus. Uudet toimet hyväksytään vuosittain taloussuunnitelman henkilöstöohjelma yhteydessä. Perustelu: Pykälä vastaa voimaan tulevan kuntalain 45 :ää. Kunta voi itse päättää minkä virkojen osalta päätösvaltaa delegoidaan ja mille toimielimemme se annetaan. 8 Viran / toimen haku Viran / toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija / työntekijä avoinna olevaan virkaan / toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä: kun kyseessä on kuntalain 24 ja 25 :ssä tarkoitettu kunnanjohtajan siirtäminen toiseen virkaan / työsuhteeseen tai määräaikaisen kunnanjohtajan määräaikaisuuden jatkaminen, kun kyseessä on laissa tai hallintosäännöissä säädetty siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, kun kyseessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden asianomaiset kelpoisuusehdot täyttäen joukosta virkaan

11 valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää. Kyseistä kohtaa voidaan soveltaa myös, kun on kysymys työntekijän irtisanoutumisesta koeajalla. Työsopimussuhteeseen voidaan valita ilman julkista hakumenettelyä, kun kyseessä on henkilön ottaminen sellaiseen työsopimussuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut määräaikaisesti vähintään 6 kuukautta Perustelut: Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n mukaan johtosäännöissä voidaan määrät muitakin kuin em. säännöksessä mainituista, mutta niihin rinnastettavista perusteista, joiden perusteella virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät lain, asetuksen tai viran perustamispäätöksen mukaisesti. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 10 Henkilöstövalinnat Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus valitsee, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu osastopäällikkönä toimivat viranhaltijat sekä kaavoitusjohtajan ja vapaa-aikapäällikön. Lautakunta (kunnanhallitus hallinto-osaston osalta) valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toimenhaltijat. Ei koske niitä sijaisia, jotka valittu hoitamaan lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen mukaisia nk. ehdottomia virka/toimivapauksia. Valitseva viranomainen päättää valitsemansa viranhaltijan/työntekijän alkupalkkauksesta paitsi kunnanvaltuuston valintojen osalta kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi antaa erillisohjeita avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseksi. Viran/toimen julistaa haettavaksi täyttävä viranomainen tai sen määräämä viranhaltija. Valinnan valmistelee valmistelusta vastaava viranhaltija. Kunnanvaltuuston päätettävän viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Toimielimen suorittaman ehdollisen virkavalinnan vahvistaa asianomaisen osaston osastopäällikkö.

12 Irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kunnanhallitus määrää viranhaltijoista osastopäälliköt. Osastopäälliköille sijaisen määrää kunnanjohtaja. Lautakunta määrää tehtävän johtajan. Tehtävän johtajalle sijaisen määrää osastopäällikkö. Osastopäällikkö nimeää tuloyksikön esimiehen ja hänelle sijaisen. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteen. Perustelut: Koeaikaa ja sen pituutta koskevat säännökset sisältyvät kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja työsopimuslakiin Viranhaltijan / työntekijän siirtäminen toiseen virka- tai työsuhteeseen ja päätösvalta tehtävämuutoksissa Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää osastopäälliköiden, kaavoitusjohtajan, vapaa-aikapäällikön ja ylilääkärin osalta kunnanhallitus ja muiden osalta eri osastojen välisenä kunnanjohtaja ja osaston sisällä osastopäällikkö. Siirtämisen yhteydessä kuullaan ao. henkilöä tai hänen valtuuttamaansa edustajaa. Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Työntekijän siirtoon toiseen työsuhteeseen tarvitaan työntekijän suostumus. Työntekijän siirrosta päättää eri osastojen välisenä kunnanjohtaja ja osastojen sisällä tehtävien välisenä osastopäällikkö ja tehtävien sisällä tehtävänjohtaja ottaen huomioon työsopimuslain säännökset. Tehtävämuutoksista ja niistä johtuvista tehtäväkohtaisista palkantarkistuksista ottaen huomioon voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten määräykset, päättää lähiesimies tai henkilöstösiirron tehnyt viranhaltija. 12 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimien vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää osastopäällikkö ja kunnanjohtaja suorassa alaisuudessa oleville.

13 12 Perustelut: Sivutoimiluvan myöntämistä sekä sen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämistä koskevat materiaaliset määräykset sisältyvät kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 :ään Viranhaltijan on edellä mainitun lain perusteella ilmoitettava työnantajalle sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä. Työnantaja voi laissa säädetyin edellytyksin kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen. 13 Palvelusuhteen päättyminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Perustelut: Määräys liittyy edellä olevaan määräykseen, joka koskee henkilöstövalinnoista päättävää viranomaista. Yleensä on tarkoituksenmukaista, että palvelusuhteen päättämisellä tarkoitetaan virka- ja työsuhteen irtisanomista, purkamista ja koeaikapurkua. Myös viranhaltijan tai työntekijän itse irtisanoessa tai purkaessa palvelussuhteensa asia todetaan samassa järjestyksessä. 14 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 1. Kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tehtävän johtaja ja tulosyksikön esimies ratkaisevat suorassa alaisuudessa olevien seuraavat henkilöstöasiat: 1. Myöntävät vuosiloman. 2. Myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön ja virka- ja työehtosopimuksen nojalle ehdoton oikeus. 3. Myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman yhteensä enintään vuoden ajaksi, mikäli harkittaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettava palkan määrä. 4. Edellisten kohtien tapauksessa valitsevat tarvittaessa sijaisen ja päättävät myös sijaisen palkkauksesta. 5. Antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen. 6. Määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 7. Terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 8. Määrää henkilökunnan osallistumaan viranhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen.

14 13 9. Päättää työllisyysvaroin palkatun henkilökunnan ottamisesta. 2. Tehtävän johtaja Valitsee määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät enintään vuoden palvelussuhteeseen. 3. Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaista lisää koskevan arvioinnin suorittaa ja ehdotuksen henkilökohtaisen lisän myöntämisestä tekee lähin esimies. Henkilökohtaisen lisän myöntämisestä päättää osastopäällikkö. Osastopäällikkö ja kunnanjohtajan suorassa alisuudessa olevien osalta päätöksen tekee kunnanjohtaja. 4. Työkokemuslisä Työkomeuslisän myöntämisestä päättää osastopäällikkö. Perustelut: Henkilöstöasioista päättäminen voidaan siirtää johtosäännössä viranhaltijalle. Yhtenäisen menettelyn aikaansaamiseksi on kuitenkin suositeltavaa määrätä asiasta hallintosäännössä. Päätösluettelosta puuttuu osittain virkaehtosopimuksiin sisältyvistä asioista päättämistä. Työkokemuslisän myöntämisestä päättäminen on syytä delegoida henkilöstöasioista vastaavalle viranhaltijalle. Virka- ja työvapaan myöntäminen kuuluu hallintosäännön 14 :n nojalla yleensä esimiesasemassa olevalle viranhaltijalle, Kunnanjohtajan virka- ja työvapaat käsittelee kunnanhallitus. Mallin mukaan esimerkiksi äitiys- ja vanhempainvapaan myöntävä viranhaltija määrää myös sijaisen. Mikäli viran- tai toimenhaltijalla on virkavapauden / työloman saamiseen ehdoton oikeus, ei aikarajoitetta ole. Mikäli kyseessä on hallinnanvarainen virkavapaus/työloma, voi viranhaltija ottaa sijaisen enintään vuoden ajaksi. Pitemmästä ajasta päättää toimielin. Yleinen harkinnanvaraisia virka- ja työehtosopimuksia perustuvia palvelussuhdeasioita koskevia delegointimääräys on edelleen tarpeellinen mm. harkinnanvaraisen palkankorotuksen, henkilökohtaisen lisän ja tulospalkkion määräämiseksi valtuustoa alemmalla tasolla. Edellä tarkoitettu yleinen delegointimääräys on sisällytettävissä hallintosääntöön.

15 14 3. luku KUNNAN TALOUS 15 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta talousasioissa Osastopäällikkö Päättää irtaimiston poistoista ja myynnistä kunnanhallituksen määräämissä rajoissa (ei koske osuuksia ja osakkeita). Päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta, osamäärärahojen käytöstä ja palveluiden antamisesta. Huolehtii valtionosuuksien, avustusten ja korvausten hakemisesta ja tekee tarvittaessa esityksen ao. toimielimelle oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi valtionosuus- ja valtionavustuspäätösten johdosta, ellei näitä asioita ole siirretty muille viranhaltijoille. Päättää hankinnoista kunkin vuoden talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määrättyjen hankintarajojen puitteissa. Päättää ratkaisuvallan ja tehtävien siirtämisen alaiselleen henkilöstölle. Tehtävän johtaja Huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä, vastaa tehtävänsä osalta irtaimistoluettelon pidosta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Laitosten osalta kuitenkin irtaimistoluettelon pitämisestä vastaa laitoksen johtaja. Päättää saatavien poistoista ja luottotappioihin kirjaamisesta kunnanhallituksen määräämissä rajoissa. Päättää tulosyksikkö 2-3 ja tarvittaessa kohteiden käyttösuunnitelmat. Siirtää ratkaisuvaltaa ja tehtäviä alaiselleen henkilöstölle Talousjohtaja Ratkaisee tilapäisluoton ottamisen kunnanhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään asti Valvoo ja ohjaa kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymistä, valvontaa ja muuttamista ja vapauttamista. Päättää kunnan myöntämien asuntolainojen ja avustusten irtisanomisesta ja ilman irtisanomista takaisin maksettavaksi määräämisestä.

16 15 16 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto päättää talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta päättävät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Perustelut: Talousarvon toteuttaminen vaatii toimivallan jakoa koskevan johtosääntömääräyksen. Toimielimet päätyvät käyttösuunnitelmilla tavoitteet sekä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista koskevat tavoitteet tehtäville ja hankkeille. Toimielin voi siirtää talousarvion täytäntöönpanoon liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten päätösvaltaa voidaan siirtää viranhaltijoille useammalle eri tasolle riippuen käyttösuunnitelmien tarpeesta. Kuntalain 65 :n tarkoittamaa määräraha- ja tuloarviokäsitteitä on määritelty kunnan ja kuntaryhmän talousarvio- ja suunnitelmasuosituksessa. Valtuuston ja toimielinten toimivaltasuhteiden kannalta ovat määrärahoihin verrattavia eriä tuloslaskelmaosassa, korkomenot, muut rahoitusmenot ja satunnaiset kulut sekä rahoitusosassa antolainojen, pitkäaikaisten lainojen vähennys sekä lyhytaikaisten lainojen vähennys. Tuloarvioihin verrattavia ovat tuloslaskelmaosassa verotulot, valtionosuudet, korkotuotot, muut rahoitustuotot ja satunnaiset tuotot sekä rahoitusosassa antolainojen vähennys, pitkäaikaisten lainojen lisäys ja lyhytaikaisten lainojen lisäys. Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös mahdollisen arvion maksuvalmiuden muutoksesta. 17 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoit teita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Perustelut: Kuntalain 65 :n kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatet tava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

17 Valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa kunnanhallitus lukuun ottamatta hallinnon ja talouden tarkastusta koskevia asioita, jotka valmistelee tarkastuslautakunta. Edellä mainitun kuntalain säännöksen mukaan kaikki talousarvion muutokset ovat samanarvoisia, johtuivatpa ne sitten määrärahojen, tuloarvioiden tai hyväksyttyjen tavoitteiden muutoksista. Kuntalaissa ei ole kunnallislain tapaan erillistä lisätalousarviosäännöstä. Jos talousarvion muuttamisen tarve johtuu määrärahojen korotustar peesta, on samalla selvitettävä, mitä vaikutusta määrärahan korotuksel la on toiminnan tavoitteisiin ja mitä vaikutusta rahoitukseen. Vastaavasti, jos talousarvion muutostarve johtuu toiminnallisten tavoit teiden alentamisesta, on selvitettävä, mitä vaikutusta muutoksella on määrärahoihin ja rahoitukseen. Talousarvioon kuuluvat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrä rahat ja tuloarviot. Kun talousarviovuosi on päättynyt, myös talousarvi on mukainen toiminta on päättynyt. Toiminnasta on aiheutunut talous arvion määrärahojen käyttöä ja talousarvion tuloja. Siirtomääräraha menettelyä ei kirjanpitolaki sisällä. Vapaaehtoisia varauksia ja rahas toon siirtoja voidaan tehdä vain ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta. Talousarviovuoden jälkeen tehtävien talousarvion muutosten tarve todennäköisesti pienenee ja merkitys muuttuu. Koska talousarviovuo den jälkeen ei toimintaan enää voida vaikuttaa ja koska tuloksenjärjes telyeristä voidaan päättää vasta, kun on kokonaisuutena selvillä tilikauden tulos, talousarviovuoden jälkeen tehdyillä talousarvion erillisillä muutoksilla on merkitystä vain tilinpäätöksen hyväksyttävyydelle esite tyn muutoksen osalta. Uudessa järjestelmässä korostuukin talousarvion seuranta, ja tarvittavat muutokset tulee valmistella ja käsitellä talousarviovuoden aikana Omaisuuden myynti Kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden myynnistä euroon saakka sekä osakkeiden ja osuuksien myynnistä. Perustelut: Käyttöomaisuuden myynti ei kuulu kunnanhallituksen lakisääteiseen taloudenhoidon vastuuseen. Talousarvion toteuttamista koskeva hallintosäännön määräys ei myöskään sisällä toimivallan siirtoa käyttöomaisuuden myynnin osalta. Käyttöomaisuuden myynti liittyvä toimivalta voidaan johtosääntömääräyksellä siirtää joko kokonaan tai rajatusti valtuustolta muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivallan määrittelyn ja siirtämisen kannalta yksinkertaisin menettely on, että valtuusto siirtää toimivaltaansa kunnanhallitukselle ja oikeuttaa hallituksen siirtämään toimivaltaa

18 edelleen. Tämä sopii hyvin myös siihen, että kuntalain 23 :n mukaan taloudenhoidon vastuu on kunnanhallituksella. Irtaimiston myynnin toimivalta on siirretty osastopäälliköille (15 ) Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Käyttöomaisuuden perusparannusmenolle laaditaan erillinen poistosuunnitelma. Kunnanhallitus päättää vuosittain perusparannusmenojen poistosuunnitelmat sekä hyväksyy uudiskohteiden poistoajat poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan sekä kertapoistorajan. Perustelut: Suunnitelmapoistojen perusteella kuuluvat talouden perusteisiin, joista kuntalain 13 :n 2 momentin valtuuston tulee päättää. Suunnitelmapoistojen perusteet kuuluvat talouden perusteisiin, joista valtuuston on KuntaL 132 :n nojalla päätettävä. Valtuuston hyväksymät perusteet tulisi esittää kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suunnitelmapoistoja koskevan yleisohjeen liitteen 1 periaatteen mukaisena. Poistosuunnitelman poistokohteiden ryhmittelyn, poistoajat ja poistomenetelmät jokainen kunta ja kuntaryhmä määrittää itse. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen yksityiskohtaisista määräyksistä voidaan poiketa vain perustelluista syistä. Poistosuunnitelma on pitemmällä aikavälillä vakaa, eikä poistolaskentaa käytetä tilikauden tuloksen järjestelemiseksi. Suunnitelmapoistojen perusteiden ja poistosuunnitelman muutokset käsitellään hyväksymisjärjestyksessä. Kuntalain 23 :n mukaiseen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuuseen kuuluu valvoa poistosuunnitelman toteutumista ja taloudellista vaikuttavuutta. 20 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoi mintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhalli tus voi käyttää johdannaistuotteita suojautumistarkoituksessa. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen, sijoitustoimintaan tai riskeiltä suojautumiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille tai viranhaltijoille.

19 18 Perustelut: Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää mm. talouden ja rahoituksen sekä maksujen perusteista. Näin valtuuston on päätettävä mm. lainan ottamisen sekä lainan antamisen ja muun sijoi tustoiminnan periaatteista. Rahoituksen perusteet, joista valtuuston lain mukaan on päätettävä, koskevat lähinnä talousarvion ja -suunnitelman rahoitusosan antolainojen ja muiden pitkäaikaisten saamisten muutok sia, pitkäaikaisten lainojen vähennystä ja rahoitusjäämän kattamista. Lainasalkun ja sijoitussalkun hajauttamisen periaatteet, tarjousten pyytäminen, sopimusten tekeminen sekä rahoituksen muut käytännön toimenpiteet voidaan johtosäännöllä siirtää muille viranomaisille. Suositeltava tehtävien ja vastuun jako voisi olla se, että valtuusto hyväk syy talousarvion ja -suunnitelman rahoitusosan erät, ja että hallitus hyväksyy lainasalkun ja sijoitussalkun periaatteet, maksuvalmiussuun nittelun periaatteet sekä seuraa rahoituksen tasapainon kehitystä. Hal lintosäännön määräys voidaan kirjoittaa niin, että muita rahoituksen tehtäviä kunnanhallitus voi omalla päätöksellään siirtää edelleen muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Johtosääntömääräyksessä on syytä tarkasti määritellä, sisältääkö toimi vallan siirto ja edelleen siirto-oikeus sekä rahoitusomaisuuteen että pitkäaikaisiin sijoituksiin liittyvää toimivaltaa. On huomattava, että toimivallan puitteissa tehdystä ratkaisusta vastaa päätöksentekijä siinä kin tapauksessa, että pitkäaikainen sijoitus tai pitkäaikainen vieras pääoma siirtyy määrärajan puitteissa taseryhmästä toiseen. Päätöksentekijä vastaa päätöksestä koko sen vaikutusajan eikä tilinpää töksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen siirrä vastuuta pois päätöksentekijältä kuin asianomaisen vuoden osalta. Luottokorteilla ostaminen on verrattavissa lainanottoon. Luottokorttien hankinnat, ostorajoitukset ja kunnan nimissä olevien luottokorttien haltijoiden velvollisuudet tulisi määritellä niin, että kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaa tarvittavilta osin muille toimielimille, luottamushen kilöille ja viranhaltijoille. Yhtenäisen valvonnan järjestäminen luotto korttienkin osalta on kunnanhallituksen vastuulla. Tähän liittyy olennaisena osana myös sisäisen valvonnan järjestäminen. Keskitetysti sisäisen valvonnan ohjeista vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus ja sen toteuttamisesta käytännössä vastaa kunnanjohta ja. Sisäiset ohjeet laskujen maksatukseen liittyvistä asioista antaa kunnan hallitus. Näihin asioihin liittyvät mm. suoritteiden vastaanottamiset ja merkinnät laskuihin, laskujen hyväksymiset, maksatustilien käyttöval tuudet sekä muutoinkin eritellyt henkilökohtaiset käyttöoikeudet kir janpidon ja maksatuksen tiedostoissa. Rahoitusriskien hallinta ja siihen liittyvät tehtävät liittyvät ensiksikin lainasalkun ja sijoitussalkun hajauttamisen periaatteiden

20 hyväksymi seen. Käytännössä rahoitusriskejä voidaan pienentää lainasalkun ja sijoitussalkun hajautuksella, rahoituksen tarkoituksenmukaisella suun nittelulla ja toimenpiteiden ajoituksella, riskianalyysillä, henkilöstön asiantuntemuksen lisäämisellä ja välttämällä suuria riskejä silläkin uhalla, että sijoitustuotto jää vaatimattomammaksi. Nämä asiat vaikut tavat periaatteiden hyväksymiseen sekä toimivallan siirtämiseen tasoon Maksujen määrääminen Maksujen määräämisessä kunnanhallitus voi siirtää kunnanvaltuuston delegoimaan toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille (ks. 5 kohta 4). Perustelut: Valtuuston hyväksymät maksujen yleiset perusteet voivat olla taksassa tai muutoin erillisinä päätöksinä. Kuntalain 23 :n mukaisen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuun kannalta on tarkoituksenmukaista, että maksujen määrääminen sekä maksujen yksityiskohtaisten perusteiden päättäminen keskitetään kunnanhallitukselle. Keskittäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö kunnanhallitus voisi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Tämä koskee yksityisoikeudellisten maksujen lisäksi julkisoikeudellisia maksuja laissa tai asetuksessa mahdollisesti säädetyin rajoituksin. 22 Riskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Perustelut: Kunnanhallitus kuuluu yleisvastuu riskienhallinnan koordinoinnista, Kunnanhallituksen tulee päättää riskienkartoituksesta, vastuunjaosta vakuutuslaitosten ja kunnan välillä, omavastuuosuuksien rahoituksesta sekä omaisuuden turvaamisesta ja suojaamisesta. Päätöksellään kunnanhallitus voi määrätä, kuka viranhaltijoista vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, vakuutussopimusten hyväksymisestä ja allekirjoituksesta ja kuka riskienhallinnan toteuttamista. Erikseen tulee määritellä, kenelle kuuluu takausvastuiden ja muiden vastuiden valvonta.

21 20 4. luku KOKOUSMENETTELY 23 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Perustelut: Valtuuston toiminnasta määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Hallintosäännön 31 :ssä määrätään kuitenkin valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan läsnäolosta kunnanhallituksen kokouksessa. 24 Kokousaika ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Perustelut: Ns. ylimääräisen asian käsiteltäväksi ottamisesta määrätään 28 :n momentissa. 25 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 26 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 27 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemää

22 jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 29 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja varoituksen annettuaan saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 30 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, Valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Viite: KuntaL Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla osastopäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus alaisensa toimielimen kokouksissa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Perustelut: Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta

23 eri toimielinten kokouksissa. Määräykset voivat olla myös velvoittavia. Ne voivat lähinnä koskea toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Kokousten yleisöjulkisuudesta säädetään KuntaL 57 :ssä. Pykälän 1 momenttiin on koottu määräykset luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta eri toimielinten kokouksissa. Esimerkiksi kunnanjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa kunnan toimielinten kokouksissa. Muiden kuin 1 momentissa mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää 2 momentin mukaan kukin toimielin itse Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 33 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin, ei kuitenkaan keskusvaali- ja vaalilautakuntiin, edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Edustajaksi voidaan määrätä kunnanhallituksen jäsen, varajäsen tai kunnanjohtaja. Perustelut: Edellisen pykälän nojalla kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikki en toimielinten kokouksissa. Tämän pykälän nojalla kunnanhallitus voi 1976 KunL 70 :n tapaan määrätä edustajansa muihin toimielimiin. Kunnanhallituksen harkintaan voidaan jättää, jätetäänkö edustaja johonkin toimielimeen määräämättä. Myös hallintosäännössä voidaan määrätä, että joihinkin toimielimiin ei valita edustajia. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruu tettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Kunnanhallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat kunnanjohtajan esittelystä ja lautakunnan kokouksessa osastopäällikön esittelystä, paitsi ympäristö lautakunnassa kaavoitusjohtajan esittelystä ja vapaa-aikalautakunnassa vapaa-aikapäällikön esittelystä. Teknisen lautakunnan toimitusjaostossa asiat ratkaistaan kuntatekniikan päällikön esittelystä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Perustelut: Asiat ratkaistaan määräyksen mukaan muiden toimielinten kuin valtuuston kokouksissa pääsääntöisesti viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on ns. pohjaehdotus. Pohjaehdotus ei vaadi erillistä kannatusta päästäkseen

24 äänestykseen toimielimen jäsenen tekemän kannatetun ehdotuksen kanssa. Määräyksessä esitetään kaksi vaihtoehtoista tapaa määrätä esittelijä - esittelijä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä tai - toimielin päättää asiasta erillisellä päätöksellään. On myös mahdollista koota kaikki esittelymääräykset hallintosääntöön. Joissakin tilanteissa, esim. johtavaa viranhaltijaa irtisanottaessa, saattaa olla tarpeen poiketa tavanomaisesta esittelyjärjestyksestä. Tällöin toi mielin voi 5 momentin nojalla päättää, että asia käsitellään viranhaltijan esittelyn sijasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Määräyksessä tarkoitettu erityinen syy on syytä tuoda päätöksenteossa esiin. 4 momentissa määrätään sijaisuusjärjestelyistä. Määräys on kirjoitettu niin, että esittelijälle määrätään erikseen sijainen. Sijaismääräys voi olla luonteeltaan pysyvä tai toimielin voi aina erikseen päättää esittelijän sijaisesta. Määräys voidaan kirjoittaa myös niin, että esittelijän sijaisena toimii henkilö, joka muutenkin hoitaa esittelijänä toimivan viranhalti jan virkatehtävät hänen poissa ollessaan. 61. Eriävä mielipide Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tar kastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään teh dystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Perustelut: KuntaL 52.4 :n mukaan esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on yleensä parempi pidättyä asian käsittelyssä: Jos esteellisyydestä kuitenkin joudutaan päättämään kokouksessa, esteellisyydestä päättää määräyksen mukaan asianomainen toimielin. Henkilön, jonka esteellisyydestä päätetään, ei ole syytä olla päättämässä omasta esteellisyydestään.

25 24 35 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. Perustelut: Pykälässä viitataan valtuuston työjärjestysmallin äänestystapaa ja äänestysjärjestystä koskevia määräyksiä (21 ja 22 ) ja vaaleja koskevaan 4 lukuun. Yleensä määräykset tulevat sovellettaviksi valtuuston kokouksissa. 36 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkas tetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä ko kouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoitukses sa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

26 Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luotta mushenkilön tekemiin päätöksiin. Perustelut: Toimielimen pöytäkirja kirjoitetaan puheenjohtajan johdol la. Jos pöytäkirjan sisällöstä syntyy erimielisyyttä puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän välillä, puheenjohtaja määrää pöytäkirjan sisällön. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleensä kaksi toimielimen jäsentä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi. Jos tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. 62. Pöytäkirja Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. 63. Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkas tamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoi tettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti näh tävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi hallintojohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Perustelut: Pykälässä määrätään niistä viranhaltijoista, jotka laissa säädettyjen lisäksi voivat ottaa asian kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 38 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jota voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Perustelut: KuntaL 51 :n mukaan otto-oikeus vastaa 1976 KuntaL 63 ja 71 b :n mukaista siirto-oikeutta ottaa alemman viranomaisen

27 käsittelemä asia päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikeusvaatimus päätöksestä on tehtävä. Johtosäännössä voitaneen myös määrätä, että lain mukaista määräaikaa lyhennetään. Kuntalaissa ei ole 1976 KuntaL :ää vastaavaa säännöstä. Säännöksessä kiellettiin siirtokelpoisessa asiassa tehdyn päätöksen täytäntöönpano ennen kuin oli selvinnyt, ettei asiaa siirretä. Asian luonne, kiireellisyys ja ylemmän viranomaisen lupa oikeuttivat kuitenkin täytäntöönpanoon. Kaikki ottokelpoiset päätökset on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja vastaavasti lautakunnalle. Jos kysymys on viranhaltijan tai yksittäisen luottamushenkilön teke mästä päätöksestä, joita koskevia pöytäkirjoja ei tarkasteta, neljän päi vän määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 51. Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhalli tuksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnan hallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi valtaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaos ton toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhalli tuksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu joh tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottami sesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja ja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. ( /578) Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: lain tai asetuksen mukaisia lupa-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat /578 26

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1 SISÄLLYS: 1. LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2 ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN... 5 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto X.X.2016 XX Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto X.X.2016 XX Voimaantulo: HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto X.X.2016 XX Voimaantulo: 1.1.2017 1 SISÄLLYS: 1. LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2 ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 31.10.2016 57 Voimaantulo: 1.1.2017 1 SISÄLLYS: 1. LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2 ORGANISOINTI

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Hallintosääntö

Hallintosääntö LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) Hallitus 8.11.2010 125 Valtuusto 29.11.2010 26 Hallintosääntö 1.1.2011 - LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 2 (16)

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän toimintaa ohjaava säännöstö Kainuun liitto kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kuntayhtymän toiminnassa noudatetaan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 Muutoksia KV 26.10.2015,

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 3.11.2014/ 306 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 10.11.2014/ 46 Voimaantulo 18.11.2014 Sisällysluettelo TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU

Lisätiedot

M e r i k a r v i a n HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kv

M e r i k a r v i a n HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kv M e r i k a r v i a n k u n t a HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kv 20.6.2016 26 Voimaantulo: 21.6.2016 SISÄLLYS 1 Sivu I. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen..........................................................

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Liite xx/09 KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 7.12.2009 Vahvistettu: Voimaantulo: I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala 1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä sekä päätöksenteko-

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ. 5 Yhtymähallituksen tehtävät Yhtymähallituksen erityisenä tehtävänä on perussopimuksessa määrätyn lisäksi:

KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ. 5 Yhtymähallituksen tehtävät Yhtymähallituksen erityisenä tehtävänä on perussopimuksessa määrätyn lisäksi: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 1 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.10.2014 20 Päivitetty yhtymävaltuustossa 8.6.2015 13 KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ I luku TOIMINTAA OHJAAVA

Lisätiedot