HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014"

Transkriptio

1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo:

2 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano 6 4 Tavoitteet 6 5 Toimielimen yleinen ratkaisuvalta 7 2. LUKU 9 HENKILÖSTÖASIAT 9 6 Luvun määräysten soveltaminen 9 7 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi / uusien toimien hyväksyminen 9 8 Viran / toimen haku 9 9 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat Viranhaltijan / työntekijän siirtäminen toiseen virka- tai työsuhteeseen ja päätösvalta tehtävämuutoksissa Sivutoimilupa Palvelusuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa LUKU 14 KUNNAN TALOUS Viranhaltijoiden ratkaisuvalta talousasioissa Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskien hallinta LUKU 20 KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen 23

3 2 35 Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen LUKU 27 MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoitus Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Hallinnon ja talouden tarkastus ja sisäinen valvonta Esteellisyys LUKU 31 KUNNANHALLITUS Toimiala Kunnanhallituksen erityinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja Tilaajajohtaja Haasteiden vastaanotto Toimikunnan asettaminen LUKU 34 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Vanhempainyhdistykset Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Sivistysjohtaja Tehtävän johtaja Varhaiskasvatuksen päällikkö Aamu- ja iltapäivätoiminnan johtaja Perusopetuksen 1-6 johtaja Perusopetuksen 7-9 johtaja Lukion rehtori Tulosyksikön esimies Päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidon esimies, esiopetuksen esimies Peruskoulun johtaja / rehtori Luokanopettaja/luokanvalvoja LUKU 41 VAPAA AIKALAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Vapaa-aikapäällikkö 41

4 3 9. LUKU 42 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Tekninen johtaja Vesihuoltopäällikkö Kiinteistöpäällikkö Kuntatekniikan päällikkö LUKU 46 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Kaavoitusjohtaja Maanmittausinsinööri Ympäristönsuojelusihteeri Rakennustarkastaja Tarkastusinsinööri Asuntosihteeri LUKU 52 PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAUKSET KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ Luvun soveltaminen Kokous-, vuosipalkkiot ja kulukorvaukset Edustajainkokoukset Tilintarkastajat Vaalilautakunta, - toimikunta Erityistehtävät Ansionmenetyksen korvaus Vaatimuksen esittäminen Maksaminen Matkakustannusten korvaus Siirtymäsäännökset 58 HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMINTAKAAVIO LIITE 59

5 4 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kontiolahden kunnan organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti, ellei toisin ole säädetty tai muussa säännössä määrätty. Kunnan hallinnosta huolehtivat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja henkilöstö. Taloudenhoidon ja hallinnon ulkoisesta tarkastamisesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHTTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta tapahtuu kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntaan virka- tai työsuhteessa olevaa palkattua henkilöstöä. Konsernihallintoon kuuluvat lisäksi kunnan omistamat yhtiöt, joilla on oma hallintonsa. Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta ja johtamisesta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: valtuuston työjärjestys tarkastussääntö Kunnan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja työsuojelutoiminnasta on säädetty erikseen. Kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia ohjaa kunnan toimintoja ja kehittämistoimenpiteitä. Kunnan toiminta-ajatus ja tavoitteet asetetaan taloussuunnitelmassa. Kunnassa tehdään luottamushenkilöiden, esimiesten ja henkilöstön välillä tavoitteellista yhteistyötä. Edellytyksiä tulokselliselle toiminnalle luo yhteistoimintalain mukainen yhteistyö. Perustelut: Tämä hallintosääntö sisältää yleisesti toimivallan edelleen siirtämisen periaatteen. KuntaL 14 2 momentin periaatteenmukaisesti siirrettyä toimivaltaa ei enää voida siirtää. Hallintosäännön soveltamista koskevassa 1 :ssä ovat määräykset kunnan sääntörakenteesta. Pykälän 4 momenttiin kootaan kaikki muut kunnan toimintaa ohjaavat johtosäännöt, joihin nähden kunnan hallintosääntö on toissijainen. Kunnan taloudesta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta voidaan määrätä hallintosäännössä tai hallintosäännön määräysten nojalla erillisissä johtosäännöissä.

6 5 2 Organisointi ja johtaminen Kunnan hallinto ja johtaminen organisoidaan seuraavasti: Kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja neljästä lautakunnasta (lisäksi tarkastus- ja keskusvaalilautakunta ja teknisen lautakunnan toimitusjaosto) Kunnan toiminnot jakaantuvat seuraaviin osastoihin: hallinto-osasto, sivistysosasto, tekninen osasto, jotka puolestaan jakaantuvat toiminnallisiin tehtäviin ja edelleen tulosyksiköihin (TY). Lautakuntien välisen tehtävänjaon yksityiskohdista määrää tarvittaessa kunnanhallitus. Osastojen toiminnan johtamisesta vastaavat osastopäälliköt; hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Osastojen jakamisesta tehtäviin päättää kunnanvaltuusto. Johtoryhmän tehtävänä on keskustellen ideoida ja valmistella oikeudenmukaista päätöksentekoa. Johtoryhmä sopii yhtenäisistä käytännöistä, soveltamis- ja toimintaohjeista sekä tukee ja kehittää kunnan tasapuolista kokonaisjohtamista.

7 6 Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajalla on mahdollisuus / velvollisuus kutsua asianomainen viranhaltija tai työntekijä kunnan johtoryhmän kokoukseen, jossa käsitellään asianomaisen yksikön tai tehtävän asioita. Hallinto - osaston lautakuntana toimii kunnanhallitus. Osaston johtoryhmän muodostaa osastopäällikkö ja hänen määräämänsä viranhaltijat tai työntekijät sekä menettelytapaohjeiden koskien yhteistoimintaa määrittelemällä valittu osaston henkilöstön edustaja. Tarvittaessa osastopäällikkö asettaa tehtävän johtoryhmän, johon kuuluvat tehtävän johtaja ja hänen määräämänsä viranhaltijat tai työntekijät sekä menettelytapaohjeiden koskien yhteistoimintaa mukaisesti valittu tehtävän henkilöstön edustaja. 3 Toimielinten kokoonpano Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja vapaa-aika-, teknisessä ja ympäristölautakunnissa yhdeksän (9). Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Teknisen lautakunnan toimitusjaostossa on kolme (3) jäsentä. Kaikki toimielimet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi, paitsi kunnanhallitus kahden vuoden ajaksi. Tarkastuslautakunnassa on säädetty erikseen kunnan tarkastussäännöissä. Perustelut: KuntaL 19. Toimielimen jäsenet valitaan valtuustoon toimikaudeksi, jollei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. 4 Tavoitteet Osaston tehtävien tavoitteet määritellään kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa. Tarkemmat ohjeet taloussuunnitelman, talousarvion ja käyttösuunnitelmien laadinnassa antaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä antaa tarkennettuja tavoitteita tulosyksiköille. Osastojen on 1. raportoitava tavoitteiden toteutumisesta valtuustolle

8 2. tehtävä toimintansa edellyttämät lupa- ja rahoitushakemukset, annettava valtionosuus- ja muiden viranomaisten edellyttämät selvitykset ja tilastotiedot sekä perittävät tulot ja suoritettavat menot. Virka- ja työsuhteessa tuleva henkilöstö otetaan Kontiolahden kunnan palvelukseen. Virkavaalin suorittava viranomainen määrää viranhaltijan alkusijoituspaikan ja työsopimuksen tekevä viranomainen työntekijän tehtävät ja aloituspaikan. Osastopäällikön tehtävänä on 7 johtaa toimialansa palvelutuotantoa tuloksellisesti sekä taloudellisesti seurata toimialallaan tapahtuvaa kehitystä ja tehdä esityksiä toimialansa palvelun kehittämiseksi valvoa taloudenhoitoa, taloussuunnitelmia ja talousarvioehdotuksen tekemistä ja talousarvion noudattamista huolehtia yleisestä tiedotustoiminnasta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimiehen ja työntekijän välisillä kehittämiskeskusteluilla määritellään viranhaltijan ja työntekijän kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät, asema, viran/toimen tarkoitus, tavoitteet, ratkaisuvalta, velvollisuus sijaisuuden hoitamiseen sekä arvioidaan henkilökohtaista osaamista. Kehittämiskeskustelut käydään vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi. Kunnanjohtajan kriittiset menestystekijät hyväksyy kunnanhallitus. Henkilöstön osallistuminen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen mahdollistetaan säännöllisin työpaikkakokouksin, joissa käsitellään tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen, yhteistoimintaan ja työnjakoon liittyviä kysymyksiä. 5 Toimielimen yleinen ratkaisuvalta Toimielin toimialallaan päättää tai hyväksyy seuraavat asiat, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai talousarviosta muuta johdu: 1. Tehtävien jakamisesta tulosyksikköihin (l-taso). 2. Hankinnat, sopimukset, rakennussuunnitelmat ja avustukset siltä osin kun niitä ei ole siirretty käyttösuunnitelmassa tai muutoin virantai toimenhaltijalle. 3. Irtaimet ominaisuudet hankkimisen, vuokrauksen ja muun käytettäväksi luovuttamisen sekä toimielimen hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden käytön siltä osin kuin niitä ei ole siirretty käyttösuunnitelmassa tai muutoin viran- tai toimenhaltijalle.

9 4. Palvelu- ja muut maksut tai maksuperusteet noudattaen talousarviota tai kunnanvaltuuston muutoin määräämää maksupolitiikkaa. 5. Toimielimen ratkaisuvallan edelleen siirtämisen alaiselleen viranhaltijalle. 6. Päättää mahdollisista harkinnanvaraisista palkoista ja palkkioista kunnanhallituksen tekemän linjauksen mukaisesti. Kunnanvaltuuston valitsemien viran- tai toimenhaltijoiden osalta asiasta päättää kunnanhallitus. Toimielin ei saa ylittää tehtäväkohtaisten palkkojen vahvistamisella työntekijän tai viranhaltijan palkkatasoa, joka kunnassa yleisesti on käytössä, ilman kunnanhallituksen erillistä lupaa. 7. Päättää vuotta pitempää kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman myöntämisestä. 8. Päättää kolmannelle henkilölle toimielimen toimialueella aiheutuneista vahingoista vahingonkorvausvelvollisuuden toteutuessa. 9. Asettaa toimialallaan tarvittavat toimikunnat ja työryhmät. Kunnanhallitus voi antaa siirretyn päätösvallan käyttämiseen liittyviä ohjaavia määräyksiä. 8

10 9 2. luku HENKILÖSTÖASIAT 6 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus. ellei laissa ole toisin säädetty tai jäljempänä tässä hallintosäännössä muuta määrätty. Perustelu: Jonkin toimielimen tehtäväalueella saattaa olla tarvetta poikkeamiseen henkilöstöasioissa. Poikkeamista tarkoittava määräys ostetaan tällöin hallintosääntöjen asianomaisen toimielimen kohdalle. 7 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi / uusien toimien hyväksyminen Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman perusteella. Avoimeksi tulevan viran lakkautumisesta tai virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi mikäli siinä ei käytetä julkista valtaa, päättää kunnanhallitus. Uudet toimet hyväksytään vuosittain taloussuunnitelman henkilöstöohjelma yhteydessä. Perustelu: Pykälä vastaa voimaan tulevan kuntalain 45 :ää. Kunta voi itse päättää minkä virkojen osalta päätösvaltaa delegoidaan ja mille toimielimemme se annetaan. 8 Viran / toimen haku Viran / toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija / työntekijä avoinna olevaan virkaan / toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä: kun kyseessä on kuntalain 24 ja 25 :ssä tarkoitettu kunnanjohtajan siirtäminen toiseen virkaan / työsuhteeseen tai määräaikaisen kunnanjohtajan määräaikaisuuden jatkaminen, kun kyseessä on laissa tai hallintosäännöissä säädetty siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, kun kyseessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden asianomaiset kelpoisuusehdot täyttäen joukosta virkaan

11 valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää. Kyseistä kohtaa voidaan soveltaa myös, kun on kysymys työntekijän irtisanoutumisesta koeajalla. Työsopimussuhteeseen voidaan valita ilman julkista hakumenettelyä, kun kyseessä on henkilön ottaminen sellaiseen työsopimussuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut määräaikaisesti vähintään 6 kuukautta Perustelut: Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n mukaan johtosäännöissä voidaan määrät muitakin kuin em. säännöksessä mainituista, mutta niihin rinnastettavista perusteista, joiden perusteella virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät lain, asetuksen tai viran perustamispäätöksen mukaisesti. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 10 Henkilöstövalinnat Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus valitsee, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu osastopäällikkönä toimivat viranhaltijat sekä kaavoitusjohtajan ja vapaa-aikapäällikön. Lautakunta (kunnanhallitus hallinto-osaston osalta) valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toimenhaltijat. Ei koske niitä sijaisia, jotka valittu hoitamaan lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen mukaisia nk. ehdottomia virka/toimivapauksia. Valitseva viranomainen päättää valitsemansa viranhaltijan/työntekijän alkupalkkauksesta paitsi kunnanvaltuuston valintojen osalta kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi antaa erillisohjeita avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseksi. Viran/toimen julistaa haettavaksi täyttävä viranomainen tai sen määräämä viranhaltija. Valinnan valmistelee valmistelusta vastaava viranhaltija. Kunnanvaltuuston päätettävän viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Toimielimen suorittaman ehdollisen virkavalinnan vahvistaa asianomaisen osaston osastopäällikkö.

12 Irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kunnanhallitus määrää viranhaltijoista osastopäälliköt. Osastopäälliköille sijaisen määrää kunnanjohtaja. Lautakunta määrää tehtävän johtajan. Tehtävän johtajalle sijaisen määrää osastopäällikkö. Osastopäällikkö nimeää tuloyksikön esimiehen ja hänelle sijaisen. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteen. Perustelut: Koeaikaa ja sen pituutta koskevat säännökset sisältyvät kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja työsopimuslakiin Viranhaltijan / työntekijän siirtäminen toiseen virka- tai työsuhteeseen ja päätösvalta tehtävämuutoksissa Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää osastopäälliköiden, kaavoitusjohtajan, vapaa-aikapäällikön ja ylilääkärin osalta kunnanhallitus ja muiden osalta eri osastojen välisenä kunnanjohtaja ja osaston sisällä osastopäällikkö. Siirtämisen yhteydessä kuullaan ao. henkilöä tai hänen valtuuttamaansa edustajaa. Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Työntekijän siirtoon toiseen työsuhteeseen tarvitaan työntekijän suostumus. Työntekijän siirrosta päättää eri osastojen välisenä kunnanjohtaja ja osastojen sisällä tehtävien välisenä osastopäällikkö ja tehtävien sisällä tehtävänjohtaja ottaen huomioon työsopimuslain säännökset. Tehtävämuutoksista ja niistä johtuvista tehtäväkohtaisista palkantarkistuksista ottaen huomioon voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten määräykset, päättää lähiesimies tai henkilöstösiirron tehnyt viranhaltija. 12 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimien vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää osastopäällikkö ja kunnanjohtaja suorassa alaisuudessa oleville.

13 12 Perustelut: Sivutoimiluvan myöntämistä sekä sen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämistä koskevat materiaaliset määräykset sisältyvät kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 :ään Viranhaltijan on edellä mainitun lain perusteella ilmoitettava työnantajalle sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä. Työnantaja voi laissa säädetyin edellytyksin kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen. 13 Palvelusuhteen päättyminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Perustelut: Määräys liittyy edellä olevaan määräykseen, joka koskee henkilöstövalinnoista päättävää viranomaista. Yleensä on tarkoituksenmukaista, että palvelusuhteen päättämisellä tarkoitetaan virka- ja työsuhteen irtisanomista, purkamista ja koeaikapurkua. Myös viranhaltijan tai työntekijän itse irtisanoessa tai purkaessa palvelussuhteensa asia todetaan samassa järjestyksessä. 14 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 1. Kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tehtävän johtaja ja tulosyksikön esimies ratkaisevat suorassa alaisuudessa olevien seuraavat henkilöstöasiat: 1. Myöntävät vuosiloman. 2. Myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön ja virka- ja työehtosopimuksen nojalle ehdoton oikeus. 3. Myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman yhteensä enintään vuoden ajaksi, mikäli harkittaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettava palkan määrä. 4. Edellisten kohtien tapauksessa valitsevat tarvittaessa sijaisen ja päättävät myös sijaisen palkkauksesta. 5. Antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen. 6. Määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 7. Terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 8. Määrää henkilökunnan osallistumaan viranhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen.

14 13 9. Päättää työllisyysvaroin palkatun henkilökunnan ottamisesta. 2. Tehtävän johtaja Valitsee määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät enintään vuoden palvelussuhteeseen. 3. Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaista lisää koskevan arvioinnin suorittaa ja ehdotuksen henkilökohtaisen lisän myöntämisestä tekee lähin esimies. Henkilökohtaisen lisän myöntämisestä päättää osastopäällikkö. Osastopäällikkö ja kunnanjohtajan suorassa alisuudessa olevien osalta päätöksen tekee kunnanjohtaja. 4. Työkokemuslisä Työkomeuslisän myöntämisestä päättää osastopäällikkö. Perustelut: Henkilöstöasioista päättäminen voidaan siirtää johtosäännössä viranhaltijalle. Yhtenäisen menettelyn aikaansaamiseksi on kuitenkin suositeltavaa määrätä asiasta hallintosäännössä. Päätösluettelosta puuttuu osittain virkaehtosopimuksiin sisältyvistä asioista päättämistä. Työkokemuslisän myöntämisestä päättäminen on syytä delegoida henkilöstöasioista vastaavalle viranhaltijalle. Virka- ja työvapaan myöntäminen kuuluu hallintosäännön 14 :n nojalla yleensä esimiesasemassa olevalle viranhaltijalle, Kunnanjohtajan virka- ja työvapaat käsittelee kunnanhallitus. Mallin mukaan esimerkiksi äitiys- ja vanhempainvapaan myöntävä viranhaltija määrää myös sijaisen. Mikäli viran- tai toimenhaltijalla on virkavapauden / työloman saamiseen ehdoton oikeus, ei aikarajoitetta ole. Mikäli kyseessä on hallinnanvarainen virkavapaus/työloma, voi viranhaltija ottaa sijaisen enintään vuoden ajaksi. Pitemmästä ajasta päättää toimielin. Yleinen harkinnanvaraisia virka- ja työehtosopimuksia perustuvia palvelussuhdeasioita koskevia delegointimääräys on edelleen tarpeellinen mm. harkinnanvaraisen palkankorotuksen, henkilökohtaisen lisän ja tulospalkkion määräämiseksi valtuustoa alemmalla tasolla. Edellä tarkoitettu yleinen delegointimääräys on sisällytettävissä hallintosääntöön.

15 14 3. luku KUNNAN TALOUS 15 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta talousasioissa Osastopäällikkö Päättää irtaimiston poistoista ja myynnistä kunnanhallituksen määräämissä rajoissa (ei koske osuuksia ja osakkeita). Päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta, osamäärärahojen käytöstä ja palveluiden antamisesta. Huolehtii valtionosuuksien, avustusten ja korvausten hakemisesta ja tekee tarvittaessa esityksen ao. toimielimelle oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi valtionosuus- ja valtionavustuspäätösten johdosta, ellei näitä asioita ole siirretty muille viranhaltijoille. Päättää hankinnoista kunkin vuoden talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määrättyjen hankintarajojen puitteissa. Päättää ratkaisuvallan ja tehtävien siirtämisen alaiselleen henkilöstölle. Tehtävän johtaja Huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä, vastaa tehtävänsä osalta irtaimistoluettelon pidosta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Laitosten osalta kuitenkin irtaimistoluettelon pitämisestä vastaa laitoksen johtaja. Päättää saatavien poistoista ja luottotappioihin kirjaamisesta kunnanhallituksen määräämissä rajoissa. Päättää tulosyksikkö 2-3 ja tarvittaessa kohteiden käyttösuunnitelmat. Siirtää ratkaisuvaltaa ja tehtäviä alaiselleen henkilöstölle Talousjohtaja Ratkaisee tilapäisluoton ottamisen kunnanhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään asti Valvoo ja ohjaa kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymistä, valvontaa ja muuttamista ja vapauttamista. Päättää kunnan myöntämien asuntolainojen ja avustusten irtisanomisesta ja ilman irtisanomista takaisin maksettavaksi määräämisestä.

16 15 16 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto päättää talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta päättävät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Perustelut: Talousarvon toteuttaminen vaatii toimivallan jakoa koskevan johtosääntömääräyksen. Toimielimet päätyvät käyttösuunnitelmilla tavoitteet sekä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista koskevat tavoitteet tehtäville ja hankkeille. Toimielin voi siirtää talousarvion täytäntöönpanoon liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten päätösvaltaa voidaan siirtää viranhaltijoille useammalle eri tasolle riippuen käyttösuunnitelmien tarpeesta. Kuntalain 65 :n tarkoittamaa määräraha- ja tuloarviokäsitteitä on määritelty kunnan ja kuntaryhmän talousarvio- ja suunnitelmasuosituksessa. Valtuuston ja toimielinten toimivaltasuhteiden kannalta ovat määrärahoihin verrattavia eriä tuloslaskelmaosassa, korkomenot, muut rahoitusmenot ja satunnaiset kulut sekä rahoitusosassa antolainojen, pitkäaikaisten lainojen vähennys sekä lyhytaikaisten lainojen vähennys. Tuloarvioihin verrattavia ovat tuloslaskelmaosassa verotulot, valtionosuudet, korkotuotot, muut rahoitustuotot ja satunnaiset tuotot sekä rahoitusosassa antolainojen vähennys, pitkäaikaisten lainojen lisäys ja lyhytaikaisten lainojen lisäys. Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös mahdollisen arvion maksuvalmiuden muutoksesta. 17 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoit teita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Perustelut: Kuntalain 65 :n kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatet tava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

17 Valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa kunnanhallitus lukuun ottamatta hallinnon ja talouden tarkastusta koskevia asioita, jotka valmistelee tarkastuslautakunta. Edellä mainitun kuntalain säännöksen mukaan kaikki talousarvion muutokset ovat samanarvoisia, johtuivatpa ne sitten määrärahojen, tuloarvioiden tai hyväksyttyjen tavoitteiden muutoksista. Kuntalaissa ei ole kunnallislain tapaan erillistä lisätalousarviosäännöstä. Jos talousarvion muuttamisen tarve johtuu määrärahojen korotustar peesta, on samalla selvitettävä, mitä vaikutusta määrärahan korotuksel la on toiminnan tavoitteisiin ja mitä vaikutusta rahoitukseen. Vastaavasti, jos talousarvion muutostarve johtuu toiminnallisten tavoit teiden alentamisesta, on selvitettävä, mitä vaikutusta muutoksella on määrärahoihin ja rahoitukseen. Talousarvioon kuuluvat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrä rahat ja tuloarviot. Kun talousarviovuosi on päättynyt, myös talousarvi on mukainen toiminta on päättynyt. Toiminnasta on aiheutunut talous arvion määrärahojen käyttöä ja talousarvion tuloja. Siirtomääräraha menettelyä ei kirjanpitolaki sisällä. Vapaaehtoisia varauksia ja rahas toon siirtoja voidaan tehdä vain ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta. Talousarviovuoden jälkeen tehtävien talousarvion muutosten tarve todennäköisesti pienenee ja merkitys muuttuu. Koska talousarviovuo den jälkeen ei toimintaan enää voida vaikuttaa ja koska tuloksenjärjes telyeristä voidaan päättää vasta, kun on kokonaisuutena selvillä tilikauden tulos, talousarviovuoden jälkeen tehdyillä talousarvion erillisillä muutoksilla on merkitystä vain tilinpäätöksen hyväksyttävyydelle esite tyn muutoksen osalta. Uudessa järjestelmässä korostuukin talousarvion seuranta, ja tarvittavat muutokset tulee valmistella ja käsitellä talousarviovuoden aikana Omaisuuden myynti Kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden myynnistä euroon saakka sekä osakkeiden ja osuuksien myynnistä. Perustelut: Käyttöomaisuuden myynti ei kuulu kunnanhallituksen lakisääteiseen taloudenhoidon vastuuseen. Talousarvion toteuttamista koskeva hallintosäännön määräys ei myöskään sisällä toimivallan siirtoa käyttöomaisuuden myynnin osalta. Käyttöomaisuuden myynti liittyvä toimivalta voidaan johtosääntömääräyksellä siirtää joko kokonaan tai rajatusti valtuustolta muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivallan määrittelyn ja siirtämisen kannalta yksinkertaisin menettely on, että valtuusto siirtää toimivaltaansa kunnanhallitukselle ja oikeuttaa hallituksen siirtämään toimivaltaa

18 edelleen. Tämä sopii hyvin myös siihen, että kuntalain 23 :n mukaan taloudenhoidon vastuu on kunnanhallituksella. Irtaimiston myynnin toimivalta on siirretty osastopäälliköille (15 ) Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Käyttöomaisuuden perusparannusmenolle laaditaan erillinen poistosuunnitelma. Kunnanhallitus päättää vuosittain perusparannusmenojen poistosuunnitelmat sekä hyväksyy uudiskohteiden poistoajat poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan sekä kertapoistorajan. Perustelut: Suunnitelmapoistojen perusteella kuuluvat talouden perusteisiin, joista kuntalain 13 :n 2 momentin valtuuston tulee päättää. Suunnitelmapoistojen perusteet kuuluvat talouden perusteisiin, joista valtuuston on KuntaL 132 :n nojalla päätettävä. Valtuuston hyväksymät perusteet tulisi esittää kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suunnitelmapoistoja koskevan yleisohjeen liitteen 1 periaatteen mukaisena. Poistosuunnitelman poistokohteiden ryhmittelyn, poistoajat ja poistomenetelmät jokainen kunta ja kuntaryhmä määrittää itse. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen yksityiskohtaisista määräyksistä voidaan poiketa vain perustelluista syistä. Poistosuunnitelma on pitemmällä aikavälillä vakaa, eikä poistolaskentaa käytetä tilikauden tuloksen järjestelemiseksi. Suunnitelmapoistojen perusteiden ja poistosuunnitelman muutokset käsitellään hyväksymisjärjestyksessä. Kuntalain 23 :n mukaiseen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuuseen kuuluu valvoa poistosuunnitelman toteutumista ja taloudellista vaikuttavuutta. 20 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoi mintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhalli tus voi käyttää johdannaistuotteita suojautumistarkoituksessa. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen, sijoitustoimintaan tai riskeiltä suojautumiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille tai viranhaltijoille.

19 18 Perustelut: Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää mm. talouden ja rahoituksen sekä maksujen perusteista. Näin valtuuston on päätettävä mm. lainan ottamisen sekä lainan antamisen ja muun sijoi tustoiminnan periaatteista. Rahoituksen perusteet, joista valtuuston lain mukaan on päätettävä, koskevat lähinnä talousarvion ja -suunnitelman rahoitusosan antolainojen ja muiden pitkäaikaisten saamisten muutok sia, pitkäaikaisten lainojen vähennystä ja rahoitusjäämän kattamista. Lainasalkun ja sijoitussalkun hajauttamisen periaatteet, tarjousten pyytäminen, sopimusten tekeminen sekä rahoituksen muut käytännön toimenpiteet voidaan johtosäännöllä siirtää muille viranomaisille. Suositeltava tehtävien ja vastuun jako voisi olla se, että valtuusto hyväk syy talousarvion ja -suunnitelman rahoitusosan erät, ja että hallitus hyväksyy lainasalkun ja sijoitussalkun periaatteet, maksuvalmiussuun nittelun periaatteet sekä seuraa rahoituksen tasapainon kehitystä. Hal lintosäännön määräys voidaan kirjoittaa niin, että muita rahoituksen tehtäviä kunnanhallitus voi omalla päätöksellään siirtää edelleen muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Johtosääntömääräyksessä on syytä tarkasti määritellä, sisältääkö toimi vallan siirto ja edelleen siirto-oikeus sekä rahoitusomaisuuteen että pitkäaikaisiin sijoituksiin liittyvää toimivaltaa. On huomattava, että toimivallan puitteissa tehdystä ratkaisusta vastaa päätöksentekijä siinä kin tapauksessa, että pitkäaikainen sijoitus tai pitkäaikainen vieras pääoma siirtyy määrärajan puitteissa taseryhmästä toiseen. Päätöksentekijä vastaa päätöksestä koko sen vaikutusajan eikä tilinpää töksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen siirrä vastuuta pois päätöksentekijältä kuin asianomaisen vuoden osalta. Luottokorteilla ostaminen on verrattavissa lainanottoon. Luottokorttien hankinnat, ostorajoitukset ja kunnan nimissä olevien luottokorttien haltijoiden velvollisuudet tulisi määritellä niin, että kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaa tarvittavilta osin muille toimielimille, luottamushen kilöille ja viranhaltijoille. Yhtenäisen valvonnan järjestäminen luotto korttienkin osalta on kunnanhallituksen vastuulla. Tähän liittyy olennaisena osana myös sisäisen valvonnan järjestäminen. Keskitetysti sisäisen valvonnan ohjeista vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus ja sen toteuttamisesta käytännössä vastaa kunnanjohta ja. Sisäiset ohjeet laskujen maksatukseen liittyvistä asioista antaa kunnan hallitus. Näihin asioihin liittyvät mm. suoritteiden vastaanottamiset ja merkinnät laskuihin, laskujen hyväksymiset, maksatustilien käyttöval tuudet sekä muutoinkin eritellyt henkilökohtaiset käyttöoikeudet kir janpidon ja maksatuksen tiedostoissa. Rahoitusriskien hallinta ja siihen liittyvät tehtävät liittyvät ensiksikin lainasalkun ja sijoitussalkun hajauttamisen periaatteiden

20 hyväksymi seen. Käytännössä rahoitusriskejä voidaan pienentää lainasalkun ja sijoitussalkun hajautuksella, rahoituksen tarkoituksenmukaisella suun nittelulla ja toimenpiteiden ajoituksella, riskianalyysillä, henkilöstön asiantuntemuksen lisäämisellä ja välttämällä suuria riskejä silläkin uhalla, että sijoitustuotto jää vaatimattomammaksi. Nämä asiat vaikut tavat periaatteiden hyväksymiseen sekä toimivallan siirtämiseen tasoon Maksujen määrääminen Maksujen määräämisessä kunnanhallitus voi siirtää kunnanvaltuuston delegoimaan toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille (ks. 5 kohta 4). Perustelut: Valtuuston hyväksymät maksujen yleiset perusteet voivat olla taksassa tai muutoin erillisinä päätöksinä. Kuntalain 23 :n mukaisen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuun kannalta on tarkoituksenmukaista, että maksujen määrääminen sekä maksujen yksityiskohtaisten perusteiden päättäminen keskitetään kunnanhallitukselle. Keskittäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö kunnanhallitus voisi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Tämä koskee yksityisoikeudellisten maksujen lisäksi julkisoikeudellisia maksuja laissa tai asetuksessa mahdollisesti säädetyin rajoituksin. 22 Riskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Perustelut: Kunnanhallitus kuuluu yleisvastuu riskienhallinnan koordinoinnista, Kunnanhallituksen tulee päättää riskienkartoituksesta, vastuunjaosta vakuutuslaitosten ja kunnan välillä, omavastuuosuuksien rahoituksesta sekä omaisuuden turvaamisesta ja suojaamisesta. Päätöksellään kunnanhallitus voi määrätä, kuka viranhaltijoista vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, vakuutussopimusten hyväksymisestä ja allekirjoituksesta ja kuka riskienhallinnan toteuttamista. Erikseen tulee määritellä, kenelle kuuluu takausvastuiden ja muiden vastuiden valvonta.

21 20 4. luku KOKOUSMENETTELY 23 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Perustelut: Valtuuston toiminnasta määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Hallintosäännön 31 :ssä määrätään kuitenkin valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan läsnäolosta kunnanhallituksen kokouksessa. 24 Kokousaika ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Perustelut: Ns. ylimääräisen asian käsiteltäväksi ottamisesta määrätään 28 :n momentissa. 25 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 26 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 27 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemää

22 jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 29 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja varoituksen annettuaan saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 30 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, Valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Viite: KuntaL Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla osastopäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus alaisensa toimielimen kokouksissa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Perustelut: Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta

23 eri toimielinten kokouksissa. Määräykset voivat olla myös velvoittavia. Ne voivat lähinnä koskea toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Kokousten yleisöjulkisuudesta säädetään KuntaL 57 :ssä. Pykälän 1 momenttiin on koottu määräykset luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta eri toimielinten kokouksissa. Esimerkiksi kunnanjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa kunnan toimielinten kokouksissa. Muiden kuin 1 momentissa mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää 2 momentin mukaan kukin toimielin itse Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 33 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin, ei kuitenkaan keskusvaali- ja vaalilautakuntiin, edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Edustajaksi voidaan määrätä kunnanhallituksen jäsen, varajäsen tai kunnanjohtaja. Perustelut: Edellisen pykälän nojalla kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikki en toimielinten kokouksissa. Tämän pykälän nojalla kunnanhallitus voi 1976 KunL 70 :n tapaan määrätä edustajansa muihin toimielimiin. Kunnanhallituksen harkintaan voidaan jättää, jätetäänkö edustaja johonkin toimielimeen määräämättä. Myös hallintosäännössä voidaan määrätä, että joihinkin toimielimiin ei valita edustajia. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruu tettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Kunnanhallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat kunnanjohtajan esittelystä ja lautakunnan kokouksessa osastopäällikön esittelystä, paitsi ympäristö lautakunnassa kaavoitusjohtajan esittelystä ja vapaa-aikalautakunnassa vapaa-aikapäällikön esittelystä. Teknisen lautakunnan toimitusjaostossa asiat ratkaistaan kuntatekniikan päällikön esittelystä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Perustelut: Asiat ratkaistaan määräyksen mukaan muiden toimielinten kuin valtuuston kokouksissa pääsääntöisesti viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on ns. pohjaehdotus. Pohjaehdotus ei vaadi erillistä kannatusta päästäkseen

24 äänestykseen toimielimen jäsenen tekemän kannatetun ehdotuksen kanssa. Määräyksessä esitetään kaksi vaihtoehtoista tapaa määrätä esittelijä - esittelijä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä tai - toimielin päättää asiasta erillisellä päätöksellään. On myös mahdollista koota kaikki esittelymääräykset hallintosääntöön. Joissakin tilanteissa, esim. johtavaa viranhaltijaa irtisanottaessa, saattaa olla tarpeen poiketa tavanomaisesta esittelyjärjestyksestä. Tällöin toi mielin voi 5 momentin nojalla päättää, että asia käsitellään viranhaltijan esittelyn sijasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Määräyksessä tarkoitettu erityinen syy on syytä tuoda päätöksenteossa esiin. 4 momentissa määrätään sijaisuusjärjestelyistä. Määräys on kirjoitettu niin, että esittelijälle määrätään erikseen sijainen. Sijaismääräys voi olla luonteeltaan pysyvä tai toimielin voi aina erikseen päättää esittelijän sijaisesta. Määräys voidaan kirjoittaa myös niin, että esittelijän sijaisena toimii henkilö, joka muutenkin hoitaa esittelijänä toimivan viranhalti jan virkatehtävät hänen poissa ollessaan. 61. Eriävä mielipide Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tar kastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään teh dystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Perustelut: KuntaL 52.4 :n mukaan esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on yleensä parempi pidättyä asian käsittelyssä: Jos esteellisyydestä kuitenkin joudutaan päättämään kokouksessa, esteellisyydestä päättää määräyksen mukaan asianomainen toimielin. Henkilön, jonka esteellisyydestä päätetään, ei ole syytä olla päättämässä omasta esteellisyydestään.

25 24 35 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. Perustelut: Pykälässä viitataan valtuuston työjärjestysmallin äänestystapaa ja äänestysjärjestystä koskevia määräyksiä (21 ja 22 ) ja vaaleja koskevaan 4 lukuun. Yleensä määräykset tulevat sovellettaviksi valtuuston kokouksissa. 36 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkas tetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä ko kouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoitukses sa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

26 Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luotta mushenkilön tekemiin päätöksiin. Perustelut: Toimielimen pöytäkirja kirjoitetaan puheenjohtajan johdol la. Jos pöytäkirjan sisällöstä syntyy erimielisyyttä puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän välillä, puheenjohtaja määrää pöytäkirjan sisällön. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleensä kaksi toimielimen jäsentä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi. Jos tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. 62. Pöytäkirja Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. 63. Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkas tamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoi tettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti näh tävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi hallintojohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Perustelut: Pykälässä määrätään niistä viranhaltijoista, jotka laissa säädettyjen lisäksi voivat ottaa asian kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 38 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jota voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Perustelut: KuntaL 51 :n mukaan otto-oikeus vastaa 1976 KuntaL 63 ja 71 b :n mukaista siirto-oikeutta ottaa alemman viranomaisen

27 käsittelemä asia päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikeusvaatimus päätöksestä on tehtävä. Johtosäännössä voitaneen myös määrätä, että lain mukaista määräaikaa lyhennetään. Kuntalaissa ei ole 1976 KuntaL :ää vastaavaa säännöstä. Säännöksessä kiellettiin siirtokelpoisessa asiassa tehdyn päätöksen täytäntöönpano ennen kuin oli selvinnyt, ettei asiaa siirretä. Asian luonne, kiireellisyys ja ylemmän viranomaisen lupa oikeuttivat kuitenkin täytäntöönpanoon. Kaikki ottokelpoiset päätökset on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja vastaavasti lautakunnalle. Jos kysymys on viranhaltijan tai yksittäisen luottamushenkilön teke mästä päätöksestä, joita koskevia pöytäkirjoja ei tarkasteta, neljän päi vän määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 51. Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhalli tuksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnan hallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi valtaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaos ton toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhalli tuksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu joh tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottami sesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja ja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. ( /578) Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: lain tai asetuksen mukaisia lupa-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat /578 26

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

Yleiset määräykset... 5. 1 Soveltaminen... 5. Henkilöstöorganisaatio... 6. 3 Osastojako... 6. Yhteistoimintamuodot... 6. 4 Johtoryhmät...

Yleiset määräykset... 5. 1 Soveltaminen... 5. Henkilöstöorganisaatio... 6. 3 Osastojako... 6. Yhteistoimintamuodot... 6. 4 Johtoryhmät... Pirkkalan kunta Hallintosääntö 1 Pirkkalan kunnan hallintosääntö... 5 Yleiset määräykset... 5 1 Soveltaminen... 5 Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2 Luottamushenkilöorganisaatio... 5 Henkilöstöorganisaatio...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot