HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014"

Transkriptio

1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo:

2 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano 6 4 Tavoitteet 6 5 Toimielimen yleinen ratkaisuvalta 7 2. LUKU 9 HENKILÖSTÖASIAT 9 6 Luvun määräysten soveltaminen 9 7 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi / uusien toimien hyväksyminen 9 8 Viran / toimen haku 9 9 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat Viranhaltijan / työntekijän siirtäminen toiseen virka- tai työsuhteeseen ja päätösvalta tehtävämuutoksissa Sivutoimilupa Palvelusuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa LUKU 14 KUNNAN TALOUS Viranhaltijoiden ratkaisuvalta talousasioissa Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskien hallinta LUKU 20 KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen 23

3 2 35 Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen LUKU 27 MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoitus Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Hallinnon ja talouden tarkastus ja sisäinen valvonta Esteellisyys LUKU 31 KUNNANHALLITUS Toimiala Kunnanhallituksen erityinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja Tilaajajohtaja Haasteiden vastaanotto Toimikunnan asettaminen LUKU 34 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Vanhempainyhdistykset Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Sivistysjohtaja Tehtävän johtaja Varhaiskasvatuksen päällikkö Aamu- ja iltapäivätoiminnan johtaja Perusopetuksen 1-6 johtaja Perusopetuksen 7-9 johtaja Lukion rehtori Tulosyksikön esimies Päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidon esimies, esiopetuksen esimies Peruskoulun johtaja / rehtori Luokanopettaja/luokanvalvoja LUKU 41 VAPAA AIKALAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Vapaa-aikapäällikkö 41

4 3 9. LUKU 42 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Tekninen johtaja Vesihuoltopäällikkö Kiinteistöpäällikkö Kuntatekniikan päällikkö LUKU 46 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimiala Lautakunnan tehtävät Lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Kaavoitusjohtaja Maanmittausinsinööri Ympäristönsuojelusihteeri Rakennustarkastaja Tarkastusinsinööri Asuntosihteeri LUKU 52 PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAUKSET KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ Luvun soveltaminen Kokous-, vuosipalkkiot ja kulukorvaukset Edustajainkokoukset Tilintarkastajat Vaalilautakunta, - toimikunta Erityistehtävät Ansionmenetyksen korvaus Vaatimuksen esittäminen Maksaminen Matkakustannusten korvaus Siirtymäsäännökset 58 HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMINTAKAAVIO LIITE 59

5 4 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kontiolahden kunnan organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti, ellei toisin ole säädetty tai muussa säännössä määrätty. Kunnan hallinnosta huolehtivat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja henkilöstö. Taloudenhoidon ja hallinnon ulkoisesta tarkastamisesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHTTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta tapahtuu kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntaan virka- tai työsuhteessa olevaa palkattua henkilöstöä. Konsernihallintoon kuuluvat lisäksi kunnan omistamat yhtiöt, joilla on oma hallintonsa. Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta ja johtamisesta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: valtuuston työjärjestys tarkastussääntö Kunnan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja työsuojelutoiminnasta on säädetty erikseen. Kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia ohjaa kunnan toimintoja ja kehittämistoimenpiteitä. Kunnan toiminta-ajatus ja tavoitteet asetetaan taloussuunnitelmassa. Kunnassa tehdään luottamushenkilöiden, esimiesten ja henkilöstön välillä tavoitteellista yhteistyötä. Edellytyksiä tulokselliselle toiminnalle luo yhteistoimintalain mukainen yhteistyö. Perustelut: Tämä hallintosääntö sisältää yleisesti toimivallan edelleen siirtämisen periaatteen. KuntaL 14 2 momentin periaatteenmukaisesti siirrettyä toimivaltaa ei enää voida siirtää. Hallintosäännön soveltamista koskevassa 1 :ssä ovat määräykset kunnan sääntörakenteesta. Pykälän 4 momenttiin kootaan kaikki muut kunnan toimintaa ohjaavat johtosäännöt, joihin nähden kunnan hallintosääntö on toissijainen. Kunnan taloudesta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta voidaan määrätä hallintosäännössä tai hallintosäännön määräysten nojalla erillisissä johtosäännöissä.

6 5 2 Organisointi ja johtaminen Kunnan hallinto ja johtaminen organisoidaan seuraavasti: Kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja neljästä lautakunnasta (lisäksi tarkastus- ja keskusvaalilautakunta ja teknisen lautakunnan toimitusjaosto) Kunnan toiminnot jakaantuvat seuraaviin osastoihin: hallinto-osasto, sivistysosasto, tekninen osasto, jotka puolestaan jakaantuvat toiminnallisiin tehtäviin ja edelleen tulosyksiköihin (TY). Lautakuntien välisen tehtävänjaon yksityiskohdista määrää tarvittaessa kunnanhallitus. Osastojen toiminnan johtamisesta vastaavat osastopäälliköt; hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Osastojen jakamisesta tehtäviin päättää kunnanvaltuusto. Johtoryhmän tehtävänä on keskustellen ideoida ja valmistella oikeudenmukaista päätöksentekoa. Johtoryhmä sopii yhtenäisistä käytännöistä, soveltamis- ja toimintaohjeista sekä tukee ja kehittää kunnan tasapuolista kokonaisjohtamista.

7 6 Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajalla on mahdollisuus / velvollisuus kutsua asianomainen viranhaltija tai työntekijä kunnan johtoryhmän kokoukseen, jossa käsitellään asianomaisen yksikön tai tehtävän asioita. Hallinto - osaston lautakuntana toimii kunnanhallitus. Osaston johtoryhmän muodostaa osastopäällikkö ja hänen määräämänsä viranhaltijat tai työntekijät sekä menettelytapaohjeiden koskien yhteistoimintaa määrittelemällä valittu osaston henkilöstön edustaja. Tarvittaessa osastopäällikkö asettaa tehtävän johtoryhmän, johon kuuluvat tehtävän johtaja ja hänen määräämänsä viranhaltijat tai työntekijät sekä menettelytapaohjeiden koskien yhteistoimintaa mukaisesti valittu tehtävän henkilöstön edustaja. 3 Toimielinten kokoonpano Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja vapaa-aika-, teknisessä ja ympäristölautakunnissa yhdeksän (9). Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Teknisen lautakunnan toimitusjaostossa on kolme (3) jäsentä. Kaikki toimielimet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi, paitsi kunnanhallitus kahden vuoden ajaksi. Tarkastuslautakunnassa on säädetty erikseen kunnan tarkastussäännöissä. Perustelut: KuntaL 19. Toimielimen jäsenet valitaan valtuustoon toimikaudeksi, jollei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. 4 Tavoitteet Osaston tehtävien tavoitteet määritellään kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa. Tarkemmat ohjeet taloussuunnitelman, talousarvion ja käyttösuunnitelmien laadinnassa antaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä antaa tarkennettuja tavoitteita tulosyksiköille. Osastojen on 1. raportoitava tavoitteiden toteutumisesta valtuustolle

8 2. tehtävä toimintansa edellyttämät lupa- ja rahoitushakemukset, annettava valtionosuus- ja muiden viranomaisten edellyttämät selvitykset ja tilastotiedot sekä perittävät tulot ja suoritettavat menot. Virka- ja työsuhteessa tuleva henkilöstö otetaan Kontiolahden kunnan palvelukseen. Virkavaalin suorittava viranomainen määrää viranhaltijan alkusijoituspaikan ja työsopimuksen tekevä viranomainen työntekijän tehtävät ja aloituspaikan. Osastopäällikön tehtävänä on 7 johtaa toimialansa palvelutuotantoa tuloksellisesti sekä taloudellisesti seurata toimialallaan tapahtuvaa kehitystä ja tehdä esityksiä toimialansa palvelun kehittämiseksi valvoa taloudenhoitoa, taloussuunnitelmia ja talousarvioehdotuksen tekemistä ja talousarvion noudattamista huolehtia yleisestä tiedotustoiminnasta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimiehen ja työntekijän välisillä kehittämiskeskusteluilla määritellään viranhaltijan ja työntekijän kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät, asema, viran/toimen tarkoitus, tavoitteet, ratkaisuvalta, velvollisuus sijaisuuden hoitamiseen sekä arvioidaan henkilökohtaista osaamista. Kehittämiskeskustelut käydään vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi. Kunnanjohtajan kriittiset menestystekijät hyväksyy kunnanhallitus. Henkilöstön osallistuminen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen mahdollistetaan säännöllisin työpaikkakokouksin, joissa käsitellään tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen, yhteistoimintaan ja työnjakoon liittyviä kysymyksiä. 5 Toimielimen yleinen ratkaisuvalta Toimielin toimialallaan päättää tai hyväksyy seuraavat asiat, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai talousarviosta muuta johdu: 1. Tehtävien jakamisesta tulosyksikköihin (l-taso). 2. Hankinnat, sopimukset, rakennussuunnitelmat ja avustukset siltä osin kun niitä ei ole siirretty käyttösuunnitelmassa tai muutoin virantai toimenhaltijalle. 3. Irtaimet ominaisuudet hankkimisen, vuokrauksen ja muun käytettäväksi luovuttamisen sekä toimielimen hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden käytön siltä osin kuin niitä ei ole siirretty käyttösuunnitelmassa tai muutoin viran- tai toimenhaltijalle.

9 4. Palvelu- ja muut maksut tai maksuperusteet noudattaen talousarviota tai kunnanvaltuuston muutoin määräämää maksupolitiikkaa. 5. Toimielimen ratkaisuvallan edelleen siirtämisen alaiselleen viranhaltijalle. 6. Päättää mahdollisista harkinnanvaraisista palkoista ja palkkioista kunnanhallituksen tekemän linjauksen mukaisesti. Kunnanvaltuuston valitsemien viran- tai toimenhaltijoiden osalta asiasta päättää kunnanhallitus. Toimielin ei saa ylittää tehtäväkohtaisten palkkojen vahvistamisella työntekijän tai viranhaltijan palkkatasoa, joka kunnassa yleisesti on käytössä, ilman kunnanhallituksen erillistä lupaa. 7. Päättää vuotta pitempää kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman myöntämisestä. 8. Päättää kolmannelle henkilölle toimielimen toimialueella aiheutuneista vahingoista vahingonkorvausvelvollisuuden toteutuessa. 9. Asettaa toimialallaan tarvittavat toimikunnat ja työryhmät. Kunnanhallitus voi antaa siirretyn päätösvallan käyttämiseen liittyviä ohjaavia määräyksiä. 8

10 9 2. luku HENKILÖSTÖASIAT 6 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus. ellei laissa ole toisin säädetty tai jäljempänä tässä hallintosäännössä muuta määrätty. Perustelu: Jonkin toimielimen tehtäväalueella saattaa olla tarvetta poikkeamiseen henkilöstöasioissa. Poikkeamista tarkoittava määräys ostetaan tällöin hallintosääntöjen asianomaisen toimielimen kohdalle. 7 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi / uusien toimien hyväksyminen Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman perusteella. Avoimeksi tulevan viran lakkautumisesta tai virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi mikäli siinä ei käytetä julkista valtaa, päättää kunnanhallitus. Uudet toimet hyväksytään vuosittain taloussuunnitelman henkilöstöohjelma yhteydessä. Perustelu: Pykälä vastaa voimaan tulevan kuntalain 45 :ää. Kunta voi itse päättää minkä virkojen osalta päätösvaltaa delegoidaan ja mille toimielimemme se annetaan. 8 Viran / toimen haku Viran / toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija / työntekijä avoinna olevaan virkaan / toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä: kun kyseessä on kuntalain 24 ja 25 :ssä tarkoitettu kunnanjohtajan siirtäminen toiseen virkaan / työsuhteeseen tai määräaikaisen kunnanjohtajan määräaikaisuuden jatkaminen, kun kyseessä on laissa tai hallintosäännöissä säädetty siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, kun kyseessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden asianomaiset kelpoisuusehdot täyttäen joukosta virkaan

11 valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää. Kyseistä kohtaa voidaan soveltaa myös, kun on kysymys työntekijän irtisanoutumisesta koeajalla. Työsopimussuhteeseen voidaan valita ilman julkista hakumenettelyä, kun kyseessä on henkilön ottaminen sellaiseen työsopimussuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut määräaikaisesti vähintään 6 kuukautta Perustelut: Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n mukaan johtosäännöissä voidaan määrät muitakin kuin em. säännöksessä mainituista, mutta niihin rinnastettavista perusteista, joiden perusteella virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät lain, asetuksen tai viran perustamispäätöksen mukaisesti. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 10 Henkilöstövalinnat Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus valitsee, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu osastopäällikkönä toimivat viranhaltijat sekä kaavoitusjohtajan ja vapaa-aikapäällikön. Lautakunta (kunnanhallitus hallinto-osaston osalta) valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toimenhaltijat. Ei koske niitä sijaisia, jotka valittu hoitamaan lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen mukaisia nk. ehdottomia virka/toimivapauksia. Valitseva viranomainen päättää valitsemansa viranhaltijan/työntekijän alkupalkkauksesta paitsi kunnanvaltuuston valintojen osalta kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi antaa erillisohjeita avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseksi. Viran/toimen julistaa haettavaksi täyttävä viranomainen tai sen määräämä viranhaltija. Valinnan valmistelee valmistelusta vastaava viranhaltija. Kunnanvaltuuston päätettävän viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Toimielimen suorittaman ehdollisen virkavalinnan vahvistaa asianomaisen osaston osastopäällikkö.

12 Irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kunnanhallitus määrää viranhaltijoista osastopäälliköt. Osastopäälliköille sijaisen määrää kunnanjohtaja. Lautakunta määrää tehtävän johtajan. Tehtävän johtajalle sijaisen määrää osastopäällikkö. Osastopäällikkö nimeää tuloyksikön esimiehen ja hänelle sijaisen. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteen. Perustelut: Koeaikaa ja sen pituutta koskevat säännökset sisältyvät kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja työsopimuslakiin Viranhaltijan / työntekijän siirtäminen toiseen virka- tai työsuhteeseen ja päätösvalta tehtävämuutoksissa Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää osastopäälliköiden, kaavoitusjohtajan, vapaa-aikapäällikön ja ylilääkärin osalta kunnanhallitus ja muiden osalta eri osastojen välisenä kunnanjohtaja ja osaston sisällä osastopäällikkö. Siirtämisen yhteydessä kuullaan ao. henkilöä tai hänen valtuuttamaansa edustajaa. Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Työntekijän siirtoon toiseen työsuhteeseen tarvitaan työntekijän suostumus. Työntekijän siirrosta päättää eri osastojen välisenä kunnanjohtaja ja osastojen sisällä tehtävien välisenä osastopäällikkö ja tehtävien sisällä tehtävänjohtaja ottaen huomioon työsopimuslain säännökset. Tehtävämuutoksista ja niistä johtuvista tehtäväkohtaisista palkantarkistuksista ottaen huomioon voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten määräykset, päättää lähiesimies tai henkilöstösiirron tehnyt viranhaltija. 12 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimien vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää osastopäällikkö ja kunnanjohtaja suorassa alaisuudessa oleville.

13 12 Perustelut: Sivutoimiluvan myöntämistä sekä sen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämistä koskevat materiaaliset määräykset sisältyvät kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 :ään Viranhaltijan on edellä mainitun lain perusteella ilmoitettava työnantajalle sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä. Työnantaja voi laissa säädetyin edellytyksin kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen. 13 Palvelusuhteen päättyminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Perustelut: Määräys liittyy edellä olevaan määräykseen, joka koskee henkilöstövalinnoista päättävää viranomaista. Yleensä on tarkoituksenmukaista, että palvelusuhteen päättämisellä tarkoitetaan virka- ja työsuhteen irtisanomista, purkamista ja koeaikapurkua. Myös viranhaltijan tai työntekijän itse irtisanoessa tai purkaessa palvelussuhteensa asia todetaan samassa järjestyksessä. 14 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 1. Kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tehtävän johtaja ja tulosyksikön esimies ratkaisevat suorassa alaisuudessa olevien seuraavat henkilöstöasiat: 1. Myöntävät vuosiloman. 2. Myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön ja virka- ja työehtosopimuksen nojalle ehdoton oikeus. 3. Myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman yhteensä enintään vuoden ajaksi, mikäli harkittaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettava palkan määrä. 4. Edellisten kohtien tapauksessa valitsevat tarvittaessa sijaisen ja päättävät myös sijaisen palkkauksesta. 5. Antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen. 6. Määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 7. Terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 8. Määrää henkilökunnan osallistumaan viranhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen.

14 13 9. Päättää työllisyysvaroin palkatun henkilökunnan ottamisesta. 2. Tehtävän johtaja Valitsee määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät enintään vuoden palvelussuhteeseen. 3. Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaista lisää koskevan arvioinnin suorittaa ja ehdotuksen henkilökohtaisen lisän myöntämisestä tekee lähin esimies. Henkilökohtaisen lisän myöntämisestä päättää osastopäällikkö. Osastopäällikkö ja kunnanjohtajan suorassa alisuudessa olevien osalta päätöksen tekee kunnanjohtaja. 4. Työkokemuslisä Työkomeuslisän myöntämisestä päättää osastopäällikkö. Perustelut: Henkilöstöasioista päättäminen voidaan siirtää johtosäännössä viranhaltijalle. Yhtenäisen menettelyn aikaansaamiseksi on kuitenkin suositeltavaa määrätä asiasta hallintosäännössä. Päätösluettelosta puuttuu osittain virkaehtosopimuksiin sisältyvistä asioista päättämistä. Työkokemuslisän myöntämisestä päättäminen on syytä delegoida henkilöstöasioista vastaavalle viranhaltijalle. Virka- ja työvapaan myöntäminen kuuluu hallintosäännön 14 :n nojalla yleensä esimiesasemassa olevalle viranhaltijalle, Kunnanjohtajan virka- ja työvapaat käsittelee kunnanhallitus. Mallin mukaan esimerkiksi äitiys- ja vanhempainvapaan myöntävä viranhaltija määrää myös sijaisen. Mikäli viran- tai toimenhaltijalla on virkavapauden / työloman saamiseen ehdoton oikeus, ei aikarajoitetta ole. Mikäli kyseessä on hallinnanvarainen virkavapaus/työloma, voi viranhaltija ottaa sijaisen enintään vuoden ajaksi. Pitemmästä ajasta päättää toimielin. Yleinen harkinnanvaraisia virka- ja työehtosopimuksia perustuvia palvelussuhdeasioita koskevia delegointimääräys on edelleen tarpeellinen mm. harkinnanvaraisen palkankorotuksen, henkilökohtaisen lisän ja tulospalkkion määräämiseksi valtuustoa alemmalla tasolla. Edellä tarkoitettu yleinen delegointimääräys on sisällytettävissä hallintosääntöön.

15 14 3. luku KUNNAN TALOUS 15 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta talousasioissa Osastopäällikkö Päättää irtaimiston poistoista ja myynnistä kunnanhallituksen määräämissä rajoissa (ei koske osuuksia ja osakkeita). Päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta, osamäärärahojen käytöstä ja palveluiden antamisesta. Huolehtii valtionosuuksien, avustusten ja korvausten hakemisesta ja tekee tarvittaessa esityksen ao. toimielimelle oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi valtionosuus- ja valtionavustuspäätösten johdosta, ellei näitä asioita ole siirretty muille viranhaltijoille. Päättää hankinnoista kunkin vuoden talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määrättyjen hankintarajojen puitteissa. Päättää ratkaisuvallan ja tehtävien siirtämisen alaiselleen henkilöstölle. Tehtävän johtaja Huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä, vastaa tehtävänsä osalta irtaimistoluettelon pidosta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Laitosten osalta kuitenkin irtaimistoluettelon pitämisestä vastaa laitoksen johtaja. Päättää saatavien poistoista ja luottotappioihin kirjaamisesta kunnanhallituksen määräämissä rajoissa. Päättää tulosyksikkö 2-3 ja tarvittaessa kohteiden käyttösuunnitelmat. Siirtää ratkaisuvaltaa ja tehtäviä alaiselleen henkilöstölle Talousjohtaja Ratkaisee tilapäisluoton ottamisen kunnanhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään asti Valvoo ja ohjaa kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymistä, valvontaa ja muuttamista ja vapauttamista. Päättää kunnan myöntämien asuntolainojen ja avustusten irtisanomisesta ja ilman irtisanomista takaisin maksettavaksi määräämisestä.

16 15 16 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto päättää talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta päättävät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Perustelut: Talousarvon toteuttaminen vaatii toimivallan jakoa koskevan johtosääntömääräyksen. Toimielimet päätyvät käyttösuunnitelmilla tavoitteet sekä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista koskevat tavoitteet tehtäville ja hankkeille. Toimielin voi siirtää talousarvion täytäntöönpanoon liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten päätösvaltaa voidaan siirtää viranhaltijoille useammalle eri tasolle riippuen käyttösuunnitelmien tarpeesta. Kuntalain 65 :n tarkoittamaa määräraha- ja tuloarviokäsitteitä on määritelty kunnan ja kuntaryhmän talousarvio- ja suunnitelmasuosituksessa. Valtuuston ja toimielinten toimivaltasuhteiden kannalta ovat määrärahoihin verrattavia eriä tuloslaskelmaosassa, korkomenot, muut rahoitusmenot ja satunnaiset kulut sekä rahoitusosassa antolainojen, pitkäaikaisten lainojen vähennys sekä lyhytaikaisten lainojen vähennys. Tuloarvioihin verrattavia ovat tuloslaskelmaosassa verotulot, valtionosuudet, korkotuotot, muut rahoitustuotot ja satunnaiset tuotot sekä rahoitusosassa antolainojen vähennys, pitkäaikaisten lainojen lisäys ja lyhytaikaisten lainojen lisäys. Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös mahdollisen arvion maksuvalmiuden muutoksesta. 17 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoit teita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Perustelut: Kuntalain 65 :n kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatet tava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

17 Valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa kunnanhallitus lukuun ottamatta hallinnon ja talouden tarkastusta koskevia asioita, jotka valmistelee tarkastuslautakunta. Edellä mainitun kuntalain säännöksen mukaan kaikki talousarvion muutokset ovat samanarvoisia, johtuivatpa ne sitten määrärahojen, tuloarvioiden tai hyväksyttyjen tavoitteiden muutoksista. Kuntalaissa ei ole kunnallislain tapaan erillistä lisätalousarviosäännöstä. Jos talousarvion muuttamisen tarve johtuu määrärahojen korotustar peesta, on samalla selvitettävä, mitä vaikutusta määrärahan korotuksel la on toiminnan tavoitteisiin ja mitä vaikutusta rahoitukseen. Vastaavasti, jos talousarvion muutostarve johtuu toiminnallisten tavoit teiden alentamisesta, on selvitettävä, mitä vaikutusta muutoksella on määrärahoihin ja rahoitukseen. Talousarvioon kuuluvat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrä rahat ja tuloarviot. Kun talousarviovuosi on päättynyt, myös talousarvi on mukainen toiminta on päättynyt. Toiminnasta on aiheutunut talous arvion määrärahojen käyttöä ja talousarvion tuloja. Siirtomääräraha menettelyä ei kirjanpitolaki sisällä. Vapaaehtoisia varauksia ja rahas toon siirtoja voidaan tehdä vain ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta. Talousarviovuoden jälkeen tehtävien talousarvion muutosten tarve todennäköisesti pienenee ja merkitys muuttuu. Koska talousarviovuo den jälkeen ei toimintaan enää voida vaikuttaa ja koska tuloksenjärjes telyeristä voidaan päättää vasta, kun on kokonaisuutena selvillä tilikauden tulos, talousarviovuoden jälkeen tehdyillä talousarvion erillisillä muutoksilla on merkitystä vain tilinpäätöksen hyväksyttävyydelle esite tyn muutoksen osalta. Uudessa järjestelmässä korostuukin talousarvion seuranta, ja tarvittavat muutokset tulee valmistella ja käsitellä talousarviovuoden aikana Omaisuuden myynti Kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden myynnistä euroon saakka sekä osakkeiden ja osuuksien myynnistä. Perustelut: Käyttöomaisuuden myynti ei kuulu kunnanhallituksen lakisääteiseen taloudenhoidon vastuuseen. Talousarvion toteuttamista koskeva hallintosäännön määräys ei myöskään sisällä toimivallan siirtoa käyttöomaisuuden myynnin osalta. Käyttöomaisuuden myynti liittyvä toimivalta voidaan johtosääntömääräyksellä siirtää joko kokonaan tai rajatusti valtuustolta muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivallan määrittelyn ja siirtämisen kannalta yksinkertaisin menettely on, että valtuusto siirtää toimivaltaansa kunnanhallitukselle ja oikeuttaa hallituksen siirtämään toimivaltaa

18 edelleen. Tämä sopii hyvin myös siihen, että kuntalain 23 :n mukaan taloudenhoidon vastuu on kunnanhallituksella. Irtaimiston myynnin toimivalta on siirretty osastopäälliköille (15 ) Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Käyttöomaisuuden perusparannusmenolle laaditaan erillinen poistosuunnitelma. Kunnanhallitus päättää vuosittain perusparannusmenojen poistosuunnitelmat sekä hyväksyy uudiskohteiden poistoajat poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan sekä kertapoistorajan. Perustelut: Suunnitelmapoistojen perusteella kuuluvat talouden perusteisiin, joista kuntalain 13 :n 2 momentin valtuuston tulee päättää. Suunnitelmapoistojen perusteet kuuluvat talouden perusteisiin, joista valtuuston on KuntaL 132 :n nojalla päätettävä. Valtuuston hyväksymät perusteet tulisi esittää kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suunnitelmapoistoja koskevan yleisohjeen liitteen 1 periaatteen mukaisena. Poistosuunnitelman poistokohteiden ryhmittelyn, poistoajat ja poistomenetelmät jokainen kunta ja kuntaryhmä määrittää itse. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen yksityiskohtaisista määräyksistä voidaan poiketa vain perustelluista syistä. Poistosuunnitelma on pitemmällä aikavälillä vakaa, eikä poistolaskentaa käytetä tilikauden tuloksen järjestelemiseksi. Suunnitelmapoistojen perusteiden ja poistosuunnitelman muutokset käsitellään hyväksymisjärjestyksessä. Kuntalain 23 :n mukaiseen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuuseen kuuluu valvoa poistosuunnitelman toteutumista ja taloudellista vaikuttavuutta. 20 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoi mintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhalli tus voi käyttää johdannaistuotteita suojautumistarkoituksessa. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen, sijoitustoimintaan tai riskeiltä suojautumiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille tai viranhaltijoille.

19 18 Perustelut: Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää mm. talouden ja rahoituksen sekä maksujen perusteista. Näin valtuuston on päätettävä mm. lainan ottamisen sekä lainan antamisen ja muun sijoi tustoiminnan periaatteista. Rahoituksen perusteet, joista valtuuston lain mukaan on päätettävä, koskevat lähinnä talousarvion ja -suunnitelman rahoitusosan antolainojen ja muiden pitkäaikaisten saamisten muutok sia, pitkäaikaisten lainojen vähennystä ja rahoitusjäämän kattamista. Lainasalkun ja sijoitussalkun hajauttamisen periaatteet, tarjousten pyytäminen, sopimusten tekeminen sekä rahoituksen muut käytännön toimenpiteet voidaan johtosäännöllä siirtää muille viranomaisille. Suositeltava tehtävien ja vastuun jako voisi olla se, että valtuusto hyväk syy talousarvion ja -suunnitelman rahoitusosan erät, ja että hallitus hyväksyy lainasalkun ja sijoitussalkun periaatteet, maksuvalmiussuun nittelun periaatteet sekä seuraa rahoituksen tasapainon kehitystä. Hal lintosäännön määräys voidaan kirjoittaa niin, että muita rahoituksen tehtäviä kunnanhallitus voi omalla päätöksellään siirtää edelleen muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Johtosääntömääräyksessä on syytä tarkasti määritellä, sisältääkö toimi vallan siirto ja edelleen siirto-oikeus sekä rahoitusomaisuuteen että pitkäaikaisiin sijoituksiin liittyvää toimivaltaa. On huomattava, että toimivallan puitteissa tehdystä ratkaisusta vastaa päätöksentekijä siinä kin tapauksessa, että pitkäaikainen sijoitus tai pitkäaikainen vieras pääoma siirtyy määrärajan puitteissa taseryhmästä toiseen. Päätöksentekijä vastaa päätöksestä koko sen vaikutusajan eikä tilinpää töksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen siirrä vastuuta pois päätöksentekijältä kuin asianomaisen vuoden osalta. Luottokorteilla ostaminen on verrattavissa lainanottoon. Luottokorttien hankinnat, ostorajoitukset ja kunnan nimissä olevien luottokorttien haltijoiden velvollisuudet tulisi määritellä niin, että kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaa tarvittavilta osin muille toimielimille, luottamushen kilöille ja viranhaltijoille. Yhtenäisen valvonnan järjestäminen luotto korttienkin osalta on kunnanhallituksen vastuulla. Tähän liittyy olennaisena osana myös sisäisen valvonnan järjestäminen. Keskitetysti sisäisen valvonnan ohjeista vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus ja sen toteuttamisesta käytännössä vastaa kunnanjohta ja. Sisäiset ohjeet laskujen maksatukseen liittyvistä asioista antaa kunnan hallitus. Näihin asioihin liittyvät mm. suoritteiden vastaanottamiset ja merkinnät laskuihin, laskujen hyväksymiset, maksatustilien käyttöval tuudet sekä muutoinkin eritellyt henkilökohtaiset käyttöoikeudet kir janpidon ja maksatuksen tiedostoissa. Rahoitusriskien hallinta ja siihen liittyvät tehtävät liittyvät ensiksikin lainasalkun ja sijoitussalkun hajauttamisen periaatteiden

20 hyväksymi seen. Käytännössä rahoitusriskejä voidaan pienentää lainasalkun ja sijoitussalkun hajautuksella, rahoituksen tarkoituksenmukaisella suun nittelulla ja toimenpiteiden ajoituksella, riskianalyysillä, henkilöstön asiantuntemuksen lisäämisellä ja välttämällä suuria riskejä silläkin uhalla, että sijoitustuotto jää vaatimattomammaksi. Nämä asiat vaikut tavat periaatteiden hyväksymiseen sekä toimivallan siirtämiseen tasoon Maksujen määrääminen Maksujen määräämisessä kunnanhallitus voi siirtää kunnanvaltuuston delegoimaan toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille (ks. 5 kohta 4). Perustelut: Valtuuston hyväksymät maksujen yleiset perusteet voivat olla taksassa tai muutoin erillisinä päätöksinä. Kuntalain 23 :n mukaisen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuun kannalta on tarkoituksenmukaista, että maksujen määrääminen sekä maksujen yksityiskohtaisten perusteiden päättäminen keskitetään kunnanhallitukselle. Keskittäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö kunnanhallitus voisi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Tämä koskee yksityisoikeudellisten maksujen lisäksi julkisoikeudellisia maksuja laissa tai asetuksessa mahdollisesti säädetyin rajoituksin. 22 Riskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Perustelut: Kunnanhallitus kuuluu yleisvastuu riskienhallinnan koordinoinnista, Kunnanhallituksen tulee päättää riskienkartoituksesta, vastuunjaosta vakuutuslaitosten ja kunnan välillä, omavastuuosuuksien rahoituksesta sekä omaisuuden turvaamisesta ja suojaamisesta. Päätöksellään kunnanhallitus voi määrätä, kuka viranhaltijoista vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, vakuutussopimusten hyväksymisestä ja allekirjoituksesta ja kuka riskienhallinnan toteuttamista. Erikseen tulee määritellä, kenelle kuuluu takausvastuiden ja muiden vastuiden valvonta.

21 20 4. luku KOKOUSMENETTELY 23 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Perustelut: Valtuuston toiminnasta määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Hallintosäännön 31 :ssä määrätään kuitenkin valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan läsnäolosta kunnanhallituksen kokouksessa. 24 Kokousaika ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Perustelut: Ns. ylimääräisen asian käsiteltäväksi ottamisesta määrätään 28 :n momentissa. 25 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 26 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 27 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemää

22 jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 29 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja varoituksen annettuaan saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 30 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, Valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Viite: KuntaL Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla osastopäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus alaisensa toimielimen kokouksissa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Perustelut: Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta

23 eri toimielinten kokouksissa. Määräykset voivat olla myös velvoittavia. Ne voivat lähinnä koskea toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Kokousten yleisöjulkisuudesta säädetään KuntaL 57 :ssä. Pykälän 1 momenttiin on koottu määräykset luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta eri toimielinten kokouksissa. Esimerkiksi kunnanjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa kunnan toimielinten kokouksissa. Muiden kuin 1 momentissa mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää 2 momentin mukaan kukin toimielin itse Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 33 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin, ei kuitenkaan keskusvaali- ja vaalilautakuntiin, edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Edustajaksi voidaan määrätä kunnanhallituksen jäsen, varajäsen tai kunnanjohtaja. Perustelut: Edellisen pykälän nojalla kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikki en toimielinten kokouksissa. Tämän pykälän nojalla kunnanhallitus voi 1976 KunL 70 :n tapaan määrätä edustajansa muihin toimielimiin. Kunnanhallituksen harkintaan voidaan jättää, jätetäänkö edustaja johonkin toimielimeen määräämättä. Myös hallintosäännössä voidaan määrätä, että joihinkin toimielimiin ei valita edustajia. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruu tettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Kunnanhallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat kunnanjohtajan esittelystä ja lautakunnan kokouksessa osastopäällikön esittelystä, paitsi ympäristö lautakunnassa kaavoitusjohtajan esittelystä ja vapaa-aikalautakunnassa vapaa-aikapäällikön esittelystä. Teknisen lautakunnan toimitusjaostossa asiat ratkaistaan kuntatekniikan päällikön esittelystä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Perustelut: Asiat ratkaistaan määräyksen mukaan muiden toimielinten kuin valtuuston kokouksissa pääsääntöisesti viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on ns. pohjaehdotus. Pohjaehdotus ei vaadi erillistä kannatusta päästäkseen

24 äänestykseen toimielimen jäsenen tekemän kannatetun ehdotuksen kanssa. Määräyksessä esitetään kaksi vaihtoehtoista tapaa määrätä esittelijä - esittelijä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä tai - toimielin päättää asiasta erillisellä päätöksellään. On myös mahdollista koota kaikki esittelymääräykset hallintosääntöön. Joissakin tilanteissa, esim. johtavaa viranhaltijaa irtisanottaessa, saattaa olla tarpeen poiketa tavanomaisesta esittelyjärjestyksestä. Tällöin toi mielin voi 5 momentin nojalla päättää, että asia käsitellään viranhaltijan esittelyn sijasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Määräyksessä tarkoitettu erityinen syy on syytä tuoda päätöksenteossa esiin. 4 momentissa määrätään sijaisuusjärjestelyistä. Määräys on kirjoitettu niin, että esittelijälle määrätään erikseen sijainen. Sijaismääräys voi olla luonteeltaan pysyvä tai toimielin voi aina erikseen päättää esittelijän sijaisesta. Määräys voidaan kirjoittaa myös niin, että esittelijän sijaisena toimii henkilö, joka muutenkin hoitaa esittelijänä toimivan viranhalti jan virkatehtävät hänen poissa ollessaan. 61. Eriävä mielipide Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tar kastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään teh dystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Perustelut: KuntaL 52.4 :n mukaan esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on yleensä parempi pidättyä asian käsittelyssä: Jos esteellisyydestä kuitenkin joudutaan päättämään kokouksessa, esteellisyydestä päättää määräyksen mukaan asianomainen toimielin. Henkilön, jonka esteellisyydestä päätetään, ei ole syytä olla päättämässä omasta esteellisyydestään.

25 24 35 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. Perustelut: Pykälässä viitataan valtuuston työjärjestysmallin äänestystapaa ja äänestysjärjestystä koskevia määräyksiä (21 ja 22 ) ja vaaleja koskevaan 4 lukuun. Yleensä määräykset tulevat sovellettaviksi valtuuston kokouksissa. 36 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkas tetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä ko kouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoitukses sa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

26 Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luotta mushenkilön tekemiin päätöksiin. Perustelut: Toimielimen pöytäkirja kirjoitetaan puheenjohtajan johdol la. Jos pöytäkirjan sisällöstä syntyy erimielisyyttä puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän välillä, puheenjohtaja määrää pöytäkirjan sisällön. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleensä kaksi toimielimen jäsentä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi. Jos tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. 62. Pöytäkirja Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. 63. Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkas tamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoi tettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti näh tävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi hallintojohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Perustelut: Pykälässä määrätään niistä viranhaltijoista, jotka laissa säädettyjen lisäksi voivat ottaa asian kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 38 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jota voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Perustelut: KuntaL 51 :n mukaan otto-oikeus vastaa 1976 KuntaL 63 ja 71 b :n mukaista siirto-oikeutta ottaa alemman viranomaisen

27 käsittelemä asia päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikeusvaatimus päätöksestä on tehtävä. Johtosäännössä voitaneen myös määrätä, että lain mukaista määräaikaa lyhennetään. Kuntalaissa ei ole 1976 KuntaL :ää vastaavaa säännöstä. Säännöksessä kiellettiin siirtokelpoisessa asiassa tehdyn päätöksen täytäntöönpano ennen kuin oli selvinnyt, ettei asiaa siirretä. Asian luonne, kiireellisyys ja ylemmän viranomaisen lupa oikeuttivat kuitenkin täytäntöönpanoon. Kaikki ottokelpoiset päätökset on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja vastaavasti lautakunnalle. Jos kysymys on viranhaltijan tai yksittäisen luottamushenkilön teke mästä päätöksestä, joita koskevia pöytäkirjoja ei tarkasteta, neljän päi vän määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 51. Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhalli tuksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnan hallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi valtaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaos ton toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhalli tuksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu joh tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottami sesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja ja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. ( /578) Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: lain tai asetuksen mukaisia lupa-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat /578 26

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 10.12.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 10.12.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 10.12.2015 1 SISÄLLYS: 1. LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2 ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN... 5 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUUMÄEN KUNTA KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 18.12.1995 87, voimaantulo 1.1.1996 Muutettu: Valtuusto 12.6.2000 39, 2 voimaan 1.1.2001, 3 voimaan 1.7.2000 Valtuusto 15.12.2003 57, 1.11.2003

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS: 1. LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2 ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN... 5 3 TOIMIELINTEN KOKOONPANO... 6 4 TAVOITTEET...

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1 SISÄLLYS: 1. LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2 ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN... 5 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto X.X.2016 XX Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto X.X.2016 XX Voimaantulo: HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto X.X.2016 XX Voimaantulo: 1.1.2017 1 SISÄLLYS: 1. LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2 ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 31.10.2016 57 Voimaantulo: 1.1.2017 1 SISÄLLYS: 1. LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2 ORGANISOINTI

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 97 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kh 28.11.2011 liite Voimaan 1.1.2012 alkaen HIRVENSALMEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Voimaan Hallintosääntö. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Voimaan Hallintosääntö. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 12.5.2015 Hallintosääntö Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2 (9) 1. LUKU SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Kuntayhtymän toiminta määräytyy lainsäädännön, perussopimuksen ja tämän hallintosäännön

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot