TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA KANGASALAN KUNTA

2 Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat... 6 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä... 6 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät... 6 Yleinen taloudellinen tilanne... 6 Kuntien menot vuosina Kuntien tulot vuosina Kangasalan kunnan talous... 7 Talousarvion sitovuus... 8 Talouden ja toiminnan seuranta... 8 Kunnan sijoitusvarallisuuden taso... 8 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT SEKÄ POISTOT JA ARVONALENTUMISET PALVELUKESKUKSITTAIN... 9 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO...12 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA...18 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS...20 SIVISTYSKESKUS...25 TEKNINEN KESKUS...28 Tuloslaskelma 2015 ja suunnitelmavuodet Investoinnit palvelukeskuksittain...35 RAHOITUSLASKELMA Liitteet...39 TULOSLASKELMA TA 2015 ja TS AVUSTUKSET JÄSENMAKSUT HENKILÖSTÖMUUTOKSET Päätösehdotukset...60 Kangasalan Vesi -liikelaitos...63 KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT TA 2015 ja TS TS KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

3 KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

4 Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa on painotettu neljää eri painopistettä: ensimmäiseksi talouden tasapainoon saattamista seuraavien kolmen vuoden aikana, toiseksi investointitason sopeuttamista käytettävissä oleviin voimavaroihin, kolmanneksi valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisen varmistamista ja kunnan johtamisjärjestelmän uudistamista ja neljänneksi talousarvioasiakirjan sisällön ja ulkoasun päivittämistä. Kuntatalouden haasteet ovat tällä hetkellä suurimmat kahteenkymmeneen vuoteen. Kangasalan kunnan tiukentuneen taloustilanteen taustalla on muutama selkeä syy: kunnan verotulojen hidas kasvu, valtionosuuksien lasku, kustannustason yleinen nousu ja kunnille osoitetut uudet lakisääteiset tehtävät. Pohja talouskehityksen kuntoon saattamiseksi ja talousarviokirjan sisällön kehittämiseksi tehtiin kevään valtuustoseminaarissa ja kunnanhallituksen kokouksissa. Sen jälkeen vuoden 2015 talousarviota on valmisteltu laajan yhteistyön menetelmin: niin virkamiehet, henkilöstön edustajat, lautakunnat, lautakuntien puheenjohtajat, puolueiden ryhmäpuheenjohtajat, kunnanhallitus kuin kunnanjohtajakin ovat työstäneet talousarviota lukuisin tapaamisin, tavoitteena tulojen ja menojen pysyvä tasapaino ja nopean velkaantumiskehityksen estäminen. Koska vaje tulojen ja menojen välillä oli 8,4 miljoonaa euroa vielä lautakuntavaiheen jälkeen, tarkoitti se merkittävien ja olennaisten muutosten valmistelua vielä ennen valtuustokäsittelyä. Talouden tasapainottaminen seuraavien kolmen vuoden aikana on mahdollista, mutta edellyttää lukuisia toimenpiteitä. Uutta kasvua vahvistaviin toimenpiteisiin esimerkiksi elinkeinopolitiikassa on ryhdyttävä viipymättä, työllisyyden hoitoon käytettäviä voimavaroja on lisättävä ja kunnan palvelutuotantoa on sopeutettava päämäärätietoisesti suhteessa käytettäviin oleviin voimavaroihin. Henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava voimavarojen niukkuudesta huolimatta. Kunnan vakituisen henkilöstön kokonaismäärää vähennetään ja henkilökunta työskentelee joustavasti myös yli hallintokuntarajojen. Rakenteellisten uudistusten ja henkilöstösäästöjen vaikuttavuus kertaantuu: tehdyt tuottavuuden ja tehokkuuden lisäystoimenpiteet kumuloituvat suunnitteluvuosilla 2016 ja 2017, vieden lopulta talousarvion tasapainoon vuonna Ilman esitettyjä toimenpiteitä - kunnan menojen toteutuneella kahdeksan prosentin keskiarvolla - menot kasvavat vuoteen 2020 mennessä liki 300 miljoonaan euroon ja taseessa oleva ylijäämä häviää muutamassa vuodessa. Tuo kunnan itsenäisyyden ja sitä kautta lähidemokratian vaarantava kehityskuva on torjuttava yhteisin toimenpitein. Vuoden 2015 talousarvio turvaa kunnalliset peruspalvelut ja niiden saatavuuden, mutta esimerkiksi palvelujen saavutettavuus eli etäisyys voi kasvaa. Talousarvion sisältämät rakenteelliset uudistukset, toimintatapamuutokset, pysyvät henkilöstösäästöt, investointitason madaltaminen ja verotuksen tarkistaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä matkalla kohti vakaata taloutta. Kaikkia esitettyjä toimenpiteitä tarvitaan, jotta talousarvioehdotuksen sisältämä alijäämän kasvu saadaan pysäytettyä ja seuraavien kolmen vuoden aikana tilinpäätös nostettua positiiviseksi. Itsenäisen kunnan keskeisin tunnusmerkki on terve ja tasapainoinen talous. Vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien talousarvioehdotus ottaa päämäärätietoisen ja napakan otteen tulojen ja menojen tasapainoon saattamisesta seuraavien kolmen vuoden aikana. Oskari Auvinen Kunnanjohtaja 1

5 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian Kangasalan onnistumissuunnitelma kuntastrategia 2020 kuvaa keskeiset tavoitteet ja keinot, jotka vievät kunnan kasvun ja kehityksen kohti uutta vuosikymmentä. Strategia valmistui laajan valmistelun tuloksena luottamushenkilöiden, henkilöstön ja yleisöpalautteen perusteella. Visio ja strategiset tavoitteet päivitettiin. Tavoitteista on muodostettu painopisteitä, joissa meidän on onnistuttava. Palvelukeskukset muodostavat tavoitteensa strategisista tavoitteista ja painopisteistä. Kuntastrategia päivitetään vuosittain osana talousarviovalmistelua. Näin kuntastrategian tavoitteet etenevät edelleen talousarvioon ja sitä kautta osaksi palvelukeskusten operatiivista toimintaa. Kuntastrategiaa täydennetään sen keskeisiä tavoitteita tarkemmin avaavan ohjelmajohtamisen avulla. Valtuusto hyväksyi esimerkiksi kesäkuussa 2014 elinkeino-ohjelman, jossa esitetään kohdennettuja tavoitteita yritysten toimintaympäristön parantamiseksi. Yhteiskunnan ja toimintaympäristön nopea muutos edellyttää strategian vuosittaista tarkastelua. Kuntastrategian arvoksi lisätään tehokkuus ja tuottavuus. Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa kuntastrategian tavoitteista painottuu erityisesti neljä painopistettä: tasapainoinen talous, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen, tehokas konsernirakenne ja osaava henkilöstö. Kangasalla Kunnanjohtaja Oskari Auvinen 2. Kangasalan kunnan visio/näkymä 2020 Kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala kesäpäivän kulttuurikunta - turvallista ja aktiivista elämää, hyvien palveluiden äärellä, elinvoimaisessa ympäristössä, keskellä kaunista luontoa. Kangasalla oksalla ylimmällä! Kangasala saa vetovoimaisena kuntana osansa kaupunkiseudun kasvusta myös tulevaisuudessa. Kangasala on imagoltaan vahva kesäpäivän kulttuurikunta ja aktiivinen osa Tampereen kaupunkiseudun kokonaisuutta. Luonto harjumaisemineen on Kangasalan vahvuus. Kulttuurielämä ilmenee monipuolisesti eri muodoissaan. Turvallisuus liittyy Kangasalla niin fyysiseen kuin sosiaaliseenkin turvallisuuteen. Kangasala tarjoaa työtä ja harrastusmahdollisuuksia, aktiivista elämää. Maankäytön suunnittelulla, rakentamisen ohjauksella ja ympäristöarvojen huomioimisella luodaan kuntalaisille laadukas sekä viihtyisä ympäristö, jossa ihmiset, toiminta, rakennukset ja luonto kohtaavat sopusoinnussa toisensa. Oksalla ylimmällä: Kangasala tuntee historiansa ja sillä on näköala tulevaisuuteen! 3. Toiminta-ajatus Kangasalan kunta luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein. 2

6 4. Strategian toteuttamisen näkökulmat ja tavoitteet valtuustokaudelle Eri näkökulmien (asiakkuus ja vaikuttavuus, resurssit, prosessit ja rakenteet sekä uusiutuminen ja työhyvinvointi) painopisteitä ja strategisia tavoitteita puretaan vuositasolla valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakuntien käyttösuunnitelmissa yksilöidyiksi tavoitteiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimintakertomuksessa. Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka ovat toiminnan perustana. Kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala kesäpäivän kulttuurikunta Rehellisyys Avoimuus -Turvallista ja aktiivista elämää, hyvien palveluiden äärellä, elinvoimaisessa ympäristössä, keskellä kaunista luontoa. Kangasalla oksalla ylimmällä! Yhteisöllisyys Oikeudenmukaisuus Asiakkuus ja vaikuttavuus 1. Hyvinvoiva asu kas / kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen ja työllisyyden hoito Resurssit 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen Prosessit ja rakenteet 7. Prosessien toimivuus 8. Tarkoituksenmukaisen seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointival - mius Uusiutuminen ja työhyvinvointi 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11.Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 5. Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet suuntaavat toimintaa kohti visiota. Ne kertovat, mitä tehdään, jotta vision saavuttaminen olisi mahdollista. 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä. Palvelutuotannon painopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakas / asukaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Kunnan peruspalveluissa huomioidaan väestöennusteet ja -rakenne ja niiden muutoksiin varaudutaan. Kunnan palvelutuotannon prosesseja arvioidaan asiakaslähtöisesti ja poikkihallinnollisesti. Otetaan huomioon palvelutarpeiden erilaisuus ja valinnanvapauden lisääntyminen. Terve ja turvallinen ympäristö lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja viihtymistä. Tuetaan perheiden hyvinvointia ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla edistetään erityisesti nuorten elämänhallintaa. Perusopetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin edistäen lasten ja nuorten 3

7 hyvinvointia. Lapsille ja nuorille turvataan kasvu- ja oppimismahdollisuudet antamalla laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta toimivissa tiloissa. Vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja käytetään kunnan oman palvelutuotannon rinnalla, kun se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti perusteltua. Palvelurakenteita ja palveluvalikoimaa kehitetään tavoitteena vaikuttavuus ja tuottavuus sekä palvelutarpeen oikea kohdentuminen ja oikea-aikaisuus. Hyvän elämän eväisiin kuuluvat Kangasalla yhteisöllisyys ja harrastusmahdollisuudet: liikunta ja muu vapaa-ajan toiminta vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia. Eri yhteisöt luovat runsaasti vapaa-ajan toimintaa ylläpitäen vireitä ja omaleimaisia asuinalueita ja kyläkeskuksia. Yhdistysten ja seurojen tekemää yhteiskunnallista työtä pyritään kannustamaan, jotta perinteinen talkoohenki tukee kunnan myönteistä kehitystä. Samalla edistetään paikalliskulttuuria eri muodoissaan sekä toimitaan osaltaan vastavoimana yhteiskunnan jatkuvasti tarkentuvan sääntelyn lisääntymiselle. 2. Kangasala on kasvava, kehittyvä ja vetovoimainen osa Tampereen kaupunkiseutua. Monipuolisen elinkeinoelämän kasvulle ja kehittymiselle turvataan hyvät edellytykset. Keskusta on elinvoimainen ja palveluiltaan monipuolinen. Kangasala on itäisen alueen kasvava kunta, joka tekee tarkoituksenmukaista yhteistyötä kaikkien lähialueen kuntien kanssa. Kangasalan erinomainen maine on kunnan menestykselle tärkeä. Se tukee kunnan vetovoimaisuutta niin erilaisten asukkaiden kuin yritystenkin piirissä. Kunnan maapolitiikkaa ja kaavoitusta ohjataan tavoitteellisesti kaupunkiseudun rakennemallin suuntaan. Uudiskaavoituksessa kunta kaavoittaa pääasiassa omistuksessaan olevaa maata. Maata hankitaan tulevaisuuden kannalta keskeisiltä alueilta, tavoitteena vähintään vuosikymmenen tonttivaranto. Kangasala kehittää yhdyskuntarakennetta hallitusti taloudellisemmaksi ja toimivammaksi osana Tampereen kaupunkiseutua. Alueiden rakentaminen ja täydennyskaavoitus tukevat olemassa olevien taajamien seurantaalueiden kehittymistä. Maaseutualueilla asutusta ohjataan kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen. Toimintojen suunnittelussa pyritään turvaamaan sekä läheisyys että saavutettavuus. Liikkumisen sujuvuudesta huolehditaan. Keskusta on tehokkaan ja korkeatasoisen rakentamisen aluetta. Ydinkeskustassa tapahtuvalla rakentamisella luodaan harkitusti selkeälinjaista kunnan keskustaa. Keskustan edustavuuteen ja vetovoimaisuuteen panostetaan. Kuntalaisille on tarjolla monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja liikepalveluita. Asumiselle on tarjolla monipuolisesti vaihtoehtoja. Elämisen laatuun ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Luonnonympäristö, maisemat ja virkistysmahdollisuudet ovat asukkaiden ja vierailijoiden kannalta Kangasalan suuri vahvuus. Yritysten kasvulle, kehittymiselle ja kuntaan sijoittumiselle luodaan menestymisen mahdollisuudet siten, että toimivien ja uusien yritysten tarpeet ja työpaikat nähdään kriittisinä menetystekijöinä. Yritysmyönteinen päätöksenteko on nopeaa ja joustavaa. Kangasalan lukion ja kunnan alueella toimivan ammattioppilaitoksen vetovoima, omaleimaisuus ja monipuolisuus turvataan. Yritysten tarpeet kerrotaan aktiivisesti ammattiopetuksen ratkaistessa koulutuslinjoja. 3. Palvelujen tarpeen kasvaessa kuntatalouden hallitseminen nähdään sekä haasteena että mahdollisuutena. Taloudenhoidon tavoite on kehittää ja tukea kuntalaisten hyvinvointia. Talouden hallinta ja tasapaino edellyttävät koko kuntakonsernista saatavaa ajantasaista taloustietoa. Toimintakulujen kasvu on hallittua ja investoinnit ajoitetaan ja mitoitetaan oikein. Palveluverkkoa kehitetään toiminnallisesti tehokkaammaksi. Kuntastrategian, maankäytön, kaavoituksen, palveluverkon kehittämisohjelman ja investointiohjelman kytkeminen toisiinsa on välttämätöntä. Uusien tuotantomenetelmien ja innovaatioiden käyttöönottoa tuetaan pitkän aikavälin taloudellisuuden takaamiseksi. Pyritään kustannustehokkaisiin ja ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin. Parannetaan valmiutta muutosten ennakointiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Kunnan tulonhankintaa vakautetaan maan myynnillä ja rakennuskantaa monipuolistamalla. Taksa- ja maksupolitiikkaa tarkastellaan vuosittain tulorahoituksen osana. Hallitaan korjausvelkaa turhien investointien ja korjaustoimenpiteiden välttämiseksi. Nykyisten kiinteistöjen käyttöä tehostetaan. 4

8 Valtuuston päättämä omistajapolitiikka tukee perustehtävässä onnistumista siten, että kunnan koko konsernirakenteen erilaiselle omistukselle on perusteet ja kehitystavoitteet. 4. Kangasalan kunta on uudistumiseen kannustava ja henkilöstöstään huolehtiva ja kuunteleva työnantaja. Työnantajapolitiikan tavoitteena on motivoitunut, hyvinvoiva, oppiva ja tehokas henkilökunta. Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara kunnan palvelutuotannossa. Kunnan imago työnantajana on tärkeä menestystekijä kilpailtaessa osaavista henkilöistä. Rekrytoinneissa korostetaan osaamista, kehityshakuisuutta ja palvelumyönteisyyttä. Kuntastrategiaan sitoutumista parannetaan, palvelumyönteisyyttä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin lisätään. Yhteistoiminta on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Henkilöstöä kannustetaan uudistumaan ja kehittämään osaamistaan. Työhyvinvointiin, palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen panostetaan. 5

9 Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuote jatkaa laskuaan. Viime vuonna bruttokansantuote laski 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Maan talous jatkaa nyt kolmatta vuotta taantuvan talouskehityksen merkeissä. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Monet muut ennustelaitokset ennustavat kuitenkin BKT:n kasvun painuvan miinusmerkkiseksi kuluvana vuonna. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin toisistaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5-1,5 prosentin tuntumaan. Lievästä talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuntien menot vuosina Kuntien palkkauskustannukset ovat kasvaneet aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien tulot vuosina Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa. 6

10 Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristyksen myötä 1,7 prosenttiin. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden vuoksi. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jakoosuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille (arvioitu kustannus kunnille 220 milj. euroa). Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna Kiinteistöveron tilitykset nousivat kiinteistövero uudistyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on annettu (He 38/2014). Lain muutos (676/2014) ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Tähän uudistukseen ei sisälly toisen asteen koulutusta. Tätä valmistellaan erillisissä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Lain muutokset tältä osin tulevat voimaan ja rahoitusperusteiden muutosten osalta todennäköisesti Kangasalan kunnan talous Kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainossa, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan tasapainossa. Talouden analysointi on haastavaa, koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma saattavat antaa erilaisen kuvan taloustilanteesta. Erityisesti väestöpohjaltaan kasvavissa kunnissa, kuten Kangasala; tilanne on tämänsuuntainen. Tilinpäätöksen tuloslaskelma (TP 2013) on ylijäämäinen, mutta rahoituslaskelma on alijäämäinen, koska mittaviin investointeihin joudutaan vuodesta toiseen ottamaan merkittävä määrä uutta lainaa. Kangasalan kunnan tilinpäätösten tuloslaskelman osoittamat tulos on vuodesta 2010 ollut positiivinen lukuun ottamatta vuotta Tuloksen syntymiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi kertaluonteiset erät, kuten käyttöomaisuuden myyntivoittotulot, kunnan sijoitusomaisuuteen liittyvät kirjaukset sekä muut kertaluonteiset erät, kuten vuonna 2013 jälkiverotilityksen maksukirjaus joulukuulle ja Pirkanmaan koulutuskuntakonsernin kuntayhtymän purkamiseen liittyvät tulokirjaukset. Vastaavana aikana kunnan lainamäärä on nousut 48,2 milj. eurosta 63,7 milj. euroon eli 15,5 milj. euroa ja 510 euroa asukasta kohden. Vastaavana aikana toimintakulujen kasvu on ollut 2,5 prosentista 16,2 prosenttiin. Vuoden 2013 toimintakulujen kasvu saatiin rajoittumaan 2,5 prosenttiin. Verotulojen kasvu samalla jänteellä oli 4,0 prosentista 6,4 prosenttiin ja valtionosuuksien kasvu 1,3 prosentista 9,5 prosenttiin. Toimintakulut ovat siis kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin kunnan tulorahoitus huolimatta kertaluonteisista merkittävistä tuloeristä kuten käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja sijoitusomaisuuden tulokirjauksista. Viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen historiallinen toimintakulujen kasvu on ollut n. 8 prosenttia. Tällä menokasvulla kunnan talous kriisiytyisi ja johtaisi kiihtyvään ylivelkaantumiseen. Nyt käsillä oleva talousarvioesitys pyrkii vahvalla otteella tasapainoiseen ja vakauttavaan kuntalouteen kolmen vuoden taloussuunnitelmakaudella. Vahvoista vakauttamistoimista huolimatta vuoden 2017 tuloslaskelma on 1,3 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämä aiheutuu merkittävästä suunnitelman mukaisten poistojen määrän kasvusta. Tämän aiheuttaa erityisesti Lamminrahkan yhdyskuntatekniikan rakentaminen. Taloudentasapainottaminen vaatii kaikki käytössä olevat mahdolliset keinot, niin menojen vähentämisen kuin tulojen lisäämiseen. Talousarvioesityksessä on toimintakuluja leikattu lautakuntien esityksiin nähden yhteensä n. 10,5 milj. euroa. Henkilöstökuluja on vähennetty mm. vapaaehtoisten palkattomien vapaiden avulla n euroa. Lisäksi vuosittain pyritään vähintään n. 15 henkilötyövuoden vähennyksiin. Henkilöstökulujen kumulatiivinen vähennys kolmivuotiskaudella on yhteensä noin 5,5 milj. euroa. Lisäksi nykyisen palveluverkon uudelleen organisoinnilla ja palvelutuotannon tehostamisella pyritään yhteensä noin 5,0 milj. euron kulujen vähentämiseen. Henkilöstökulujen vähentäminen tulee mahdolliseksi palveluverkon tiivistämisen myötä. Lakisääteiset palvelut pystytään tuottamaan edelleen laadukkaasti. Talouden tasapainon saavuttamiseksi kulujen vähentämisen lisäksi tarvitaan myös pysyviä tulonlisäyksiä. Tämän johdosta talousarvioesitys sisältää 0,5 prosenttiyksikön kunnallisveron korotuksen 21,0 prosenttiin vuodesta 2015 lukien. Veronkorotuksen tuotto on 2,6 milj. euroa vuodessa ja kumulatiivinen tuotonlisäys yhteensä 7,8 milj. euroa. 7

11 Vuoden 2015 talousarvion ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä 46,0 milj. euroa, vähennystä vuoden 2013 tilinpäätökseen 2,2 milj. euroa ja 4,5 %. Toimintatuotot sisältävät 1,2 milj. euroa käyttöomaisuuden myyntivoittotuloja. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 190,5 milj. euroa, kasvua ed. vuoteen 2,7 % ja 4,9 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 4,4 %. Verotulot ovat 120,2 milj. euroa. Verotulojen kasvu on 3,3 % vuodesta 2014 ja 4,6 % vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Myös vuosi 2014 sisälsi verotuloprosentin korotuksen 0,5 prosenttiyksiköllä. Valtionosuudet vähenevät valtionosuusleikkausten ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksesta 0,6 milj. euroa ja 1,9 % vuoteen 2014 verrattuna ja 1,3 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. Valtionosuuksien arviointia ovat vaikeuttaneet merkittävästi toisistaan poikenneet arviolaskelmat ja valtionosuuskriteerien laskenta-arvojen painotusten muutokset kuluneen kesän ja syksyn aikana. Vuoden 2015 talousarvion vuosikate on 8,6 milj. euroa, joka kattaa 20,5 milj. euron investoinneista 42,1 %. Alijäämä on 13,8 milj. euron poistojen jälkeen 5,2 milj. euroa. Vuoden 2016 vuosikate on 11,7 milj. euroa, joka kattaa 21,8 milj. euron investoinneista 53,6 %. Alijäämä on 14,0 milj. euron poistojen jälkeen 2,3 milj. euroa. Vuoden 2017 vuosikate on 13,2 milj. euroa, joka kattaa 21,9 milj. euron investoinneista 62,9 %. Alijäämä on 14,5 milj. euron poistojen jälkeen 1,3 milj. euroa. Hyvän kunnallistalouden kriteerien mukaisen investointien tulorahoitusprosentin tulisi olla vähintään 75,0 %. Talousarvion sitovuus Talousarvio- ja suunnitelma on kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä palvelukeskuksille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi. Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat palvelukeskusten ulkoiset toimintamenot ja ulkoiset toimintatulot. Määrärahat ovat bruttomääräisiä. Ylimääräisen tai budjetoimattoman tulon kertyminen ei oikeuta menojen ylittämiseen. Myöskään sisäiset laskutusyksiköt kuten tilapalvelu ja ateriapalvelu eivät saa kesken vuotta lisätä menojaan ilman valtuuston hyväksyntää. Sitovia eriä ovat lisäksi jaettavat avustukset. Myös toimintatuotot ovat sitovia eriä ja niiden kertyminen on palvelukeskusten vastuulla. Kriisitilanteessa kunnanjohtajalla on oikeus tehdä kriisitilanteiden edellyttämiä kiireellisiä ja välttämättömiä rahoituspäätöksiä. Investointien määrärahat ovat palvelukeskuksittain sitovia valtuustoon nähden. Kuntastrategiasta talousarviokirjaan kirjatut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat palvelukeskuksittain valtuustoon nähden sitovia. Talouden ja toiminnan seuranta Valtuustolle toimitettava talouden ja toiminnan seuranta toteutetaan kolmannesvuosittain. Kunnanhallitus antaa seurannasta yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Kunnan sijoitusvarallisuuden taso Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätetty, että talousarviokäsittelyn yhteydessä määritellään sijoitusvaroille ns. säilyttämistaso, joka lasketaan siten, että alkuperäiseen pääomaan 12,38 milj. euroa lasketaan vuoden 1996 alusta 4 %:n korkoa korolle. Näin laskettuna sijoitusvarojen määräksi saadaan: ,76 milj. euroa ,67 milj. euroa ,62 milj. euroa ,61 milj. euroa ,63 milj. euroa. Mikäli sijoitusvarojen tuotto ylittää määritellyn tason, on mahdollista erillisellä valtuuston päätöksellä tulouttaa sijoitusvarojen tuottoa investointihankkeiden rahoittamiseksi. 8

12 KÄYTTÖTALOUS 9

13 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT SEKÄ POISTOT JA ARVONALENTUMISET PALVELUKESKUKSITTAIN Strateginen ja konsernijohto, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset ,0 0 0 Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Liiketoimintayksikkö Oksa, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Sosiaali- ja terveyskeskus, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Sivistyskeskus, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset ,

14 Tekninen keskus, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot % ulkoiset % sisäiset % Toimintakulut % ulkoiset % sisäiset % Toimintakate % Poistot ja arvonalentumiset % Kunta yhteensä Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Kangasalan Vesi -liikelaitos, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Kunta yhteensä, ml. vesilaitos Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset

15 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Oskari Auvinen Toimintaympäristö Strateginen ja konsernijohto muodostuu kolmesta palvelualueesta, jotka ovat: vaalit, tarkastustoimi ja strateginen ja konsernijohto. Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päättämät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Strateginen- ja konsernijohto sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen, kunnanjohtajan, yhteisöjäsenyydet, taloushallinnon, tiedotuksen, elinkeinoasiat, henkilöstöasiat, kuntasuunnittelun, verotuskustannukset, kehittämisasiat ja ystävyyskuntatoiminnan kustannukset. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Kunnanhallitus luo edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille vaikuttamalla yhteiskunnalliseen kehitykseen, johtamalla ja kehittämällä strategista suunnittelua ja kunnan hallintoa sekä ohjaamalla ja yhteensovittamalla organisaation toimintaa kuntastrategian ja valtuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat mm. palvelut, talous ja maankäyttö, asunto-, elinkeino- ja maapolitiikka, edunvalvonta, kuntien välinen yhteistoiminta, sidosryhmät ja tiedottaminen, omistajapolitiikka ja omistajastrategia, konserniohjaus ja konsernivalvonta. Toiminnan painopistealueet 2015 Kangasalan kunta viettää 150 vuotisjuhlaansa vuonna 2015 tarjoamalla eri ikäryhmille tapahtumia ja tilaisuuksia vuoden aikana. Kunnanvaltuuston juhlakokous järjestetään Kunnanhallitus johtaa talousarvion valmistelua ja talouden hallintaa talouden tasapainon saavuttamiseksi talousarvio- ja suunnitelmakaudella. Kangasalan kunnan johtamisjärjestelmää uudistetaan kokonaisvaltaisesti: kunnanhallitus johtaa luottamushenkilöorganisaation kehittämistyötä, sekä operatiivisen ja konsernihallinnon uudistamista. Strategisen- ja konsernijohdon työssä painotetaan kuntastrategian toteuttamisen johtamista. Kuntastrategiaa täydennetään ohjelmajohtamisella. Vuoden 2015 aikana valmistellaan palvelutuotanto-ohjelma. Kangasalan kunta osallistuu kuntarakenneselvityksen tekemiseen Pälkäneen ja Kuhmoisten kuntien kanssa. Kangasala osallistuu aktiivisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien väliseen yhteistyöhön ja tekee lisäksi tarkoituksenmukaista yhteistyötä kaikilla kunnan raja-alueilla. Kehittämistyössä huomioidaan MAL-sopimuksen tavoitteet. Henkilöstötyötä ohjaa kuntastrategiasta johdettu, kesäkuussa 2014 hyväksytty henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma. Henkilöstöhallinto johtaa, koordinoi ja kehittää organisaation henkilöstöasioita esimiestyön tueksi. Vuoden 2015 painopisteenä on työssä jaksamisen tukeminen ja työkykyjohtamisen toimintatapojen uudistaminen. Työterveysyhteistyötä kehitetään aktiivisesti. Myös palkkausjärjestelmiä kehitetään. Osaamisen johtaminen perustuu uudistettuun henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on turvallinen työympäristö sekä työhyvinvointi. Henkilöstön kokonaismäärää vähennetään ja palkattomien vapaiden pitämistä jatketaan myös seuraavina vuosina. Elinkeinotoimen päätavoitteita ovat toimintaympäristön kehittäminen, työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen, keskustan kehittäminen, työelämälähtöinen koulutuspolitiikka, monimuotoiset hankinnat, maaseutu, matkailu, yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu sekä markkinointi. 12

16 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 (Kuntastrategiasta johdettu) 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 8. Seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointivalmius 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet 1.1 Kangasalan leikki-, liikunta- ja ulkoilupaikkoihin liittyvän tiedotuksen lisääminen ja käyttöön aktivoiminen 3.1 Elinkeino-ohjelman sisältämien tavoitteiden toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaisesti 4.1 Palvelukeskuskohtaisen palveluverkkosuunnitelman koordinointi ja toimenpide-ehdotusten tekeminen päätöksentekoon 4.2 Henkilöstökustannusten hallinta: vakituista henkilökuntaa vähennetään tarvittavin neuvottelumenettelyin vähintään 53 vakanssia vv Henkilöstö työskentelee joustavasti myös yli hallintokuntarajojen. Palkattomien vapaiden pitämistä jatketaan. 4.3 Omaisuuden realisointi suunnitelman mukaisesti 6.1 Konsernitarkastelun, luottamushenkilöorganisaation ja operatiivisen organisaation selvitysten laatiminen ja toimenpide-ehdotuksen valmistelu vuoden 2015 aikana 8.1 Aktiivinen osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimintaan, tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön osallistuminen 9.1 Strategisen ennakoinnin johtamista toteutetaan ohjelmajohtamista kehittämällä 10.1 Palveluverkkotyön valmistelun jatkamisen johtaminen 11.1 Onnistunut työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö 11.2 Tulevien tarpeiden ennakointiin perustuva osaamisen kehittäminen 11.3 Toimiva palkkausjärjestelmä Informatiiviset tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnallinen vuosikate väh. 14 milj. euroa 8,9 10,7 9,4 12,1 14,2 Investointien tulorahoitus, % 61,5 46,4 48,2 58,2 67,8 Lainakanta/asukas euroa/asukas (30 400) henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit) Asukasmääräennuste

17 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOIT- TEET VUODELLE 2015 Yhteisö Ki Oy Taloherttua Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy Herttuan Kannattavuuden parantamisen ohjelman toteutus: asiakashintojen tarkistus uusasiakashankinta lisälaskutuksen määrän kasvattaminen kustannussäästöt uudet palvelut riskianalyysit ydintoiminnoittain Kiinteistöpalvelu Oy Kangasalan Lämpö Oy Konsernin omistusosuus-% Kehittämisvisio 100,00 Vuokra-asuntotarpeen tyydyttäminen. Tarpeen mukainen lisärakentaminen, jolla luodaan uusia vuokratasoltaan kohtuuhintaisia asuntoja. Omistuksessa olevan kiinteistökannan kustannustehokas elinkaaren hallinta. Energiatehokkuuden lisääminen ja energiansäästön tiedostamisen lisääminen asukkaille. 100,00 Tuottaa laadukkaat palvelut kilpailukykyisin hinnoin. Luoda hyvät puitteet ja mielekäs työympäristö työntekijöille. Pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Tarjota monipuoliset palvelut yhden luukun periaatteella. Vastata uusiin asumispalvelujen kysyntään. Tiivistää ja kehittää yhteistyötä sekä luoda uusia palvelukokonaisuuksia yhdessä Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa. 100,00 Tuottaa kuntakonsernin yhtiöille laadukkaat isännöinti, huolto- ja siivouspalvelut kilpailukykyisin hinnoin. Vastata konsernin rakennuttajapalvelujen tuottamishaasteeseen osaamisella. Kehittää palvelukonseptia omistajien tarpeet huomioiden. 100, 00 Kaukolämmön polttoainevaihtoehtojen laajentaminen biopolttoaineisiin Omistajan asettamat tavoitteet Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset vuokraasuntojen peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttökate on 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen Osinko omistajille euroa. Ydintoimintojen (isännöinti, kiinteistönhoito, siivous) tuottavuuden parantaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Kilpailukykyiset omakustanteiset palvelut kuntakonsernille. Ydintoimintojen (isännöinti, kiinteistön hoito, siivous) tuottavuuden parantaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Osinko omistajalle euroa. Lämmöntuotantotapojen monipuolistaminen turvataan. Tehokas lämmöntuotanto. Riskienhallinnan kehittä- Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Talousarvion suunnittelu Toimintasuunnitelman kehittäminen vuokrataloyksiköittäin. Asumisviihtyvyyteen sekä tasoon liittyvien asioiden huomioiminen enemmissä määrin. Asuinympäristön kehittäminen mahdollisuuksien mukaan. Markkinoinnin kehittäminen käsittäen mm. yhtiön web-sivujen päivittämisen nykyaikaisemmaksi ja asiakasystävällisemmäksi vuoden 2015 aikana. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa jalostetaan. Yksiköiden kuntokartoitukset ja PTS-suunnitelman laadinta. Kannattavuuden parantamisen ohjelman toteutus: asiakashintojen tarkistus lisälaskutuksen määrän kasvattaminen kustannussäästöt uudet palvelut riskianalyysit ydintoiminnoittain Riunrannan biolämpölaitos käytössä keväällä 2015 Lämmöntuotannon kokonaishyötysuhde >87 % Riskianalyysi 14

18 minen. Yhteisö Kangasalan Uimahalli Oy Kangasalan Torikeskus Oy KI Oy Kangasalan Harjunsola I KI OY Kangasalan Harjunsola II Kangasalan Parkki Oy KI Oy Kangasalan Säästökeskus Kangasala- Talo Oy Konsernin omistusosuus-% Kehittämisvisio 100, 00 Kuohu toimii virkistyskeskuksena, joka palvelee monipuolisesti kaikkien asiakasryhmien tarpeita sekä edistää hyvän uimataidon saavuttamista suurten vesistöjen maakunnassa. Kuohun on kaikkien asiakasryhmien kohtauspaikka josta saadaan iloa elämään, ja josta kerrotaan myös muille. Kuohuun tulevat uudet asiakkaat saavat niin hyvän palvelun että he jäävät pysyviksi asiakkaiksi. Kuohu on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja luotettava yhteistyökumppani. 100, 00 Toiminnan jatkuminen ennallaan. Kiinteistön kunnossapitäminen ja arvon säilyttäminen, sekä lisärakentaminen 65,81 Kiinteistön liike-/toimistotilat ovat joko omistajan tai vuokralaisen käytössä. Alustavat suunnitelmat kiinteistön kehittämisestä. 65,81 Toiminta jatkuu ennallaan. Kiinteistön liike-/toimistotilat ovat joko omistajan tai vuokralaisen käytössä 100,00 Yhtiö hallinnoi keskustakorttelin maanalaista pysäköintiä 64,60 Kiinteistöjen ylläpito kustannustehokkaasti ja kehittäminen 100,00 Kangasala-talo aloittaa toimintansa Uutena kulttuuritoimijana se tavoittaa kuntalaiset ja Pirkanmaalaiset laajasti tarjoamalla laadukkaita ja monipuolisia elämyksiä kaiken ikäisille. K-talo, museo ja kirjasto 15 Omistajan asettamat tavoitteet Kunnan avustus enintään euroa. Kasvava asiakaskunta. Riskienhallinnan kehittäminen. Kunnan avustus enintään euroa. Riskienhallinnan kehittäminen. Vuokratuotot kattavat käyttökulut. Käyttöasteen nostaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Vuokratuotot kattavat käyttökulut. Käyttöasteen nostaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiö pystyy rahoittamaan investointinsa. Yhtiön pysäköimistoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Vanhan valtuustosalin käytön toteutus Ent. valtuustosalin tilojen uudelleen käyttöönoton toiminnan suunnittelu. Riskienhallinnan kehittäminen. Kunnan avustus kulttuuripalveluiden tuottamiseen enintään euroa. Kunnan avustus museopalveluiden tuottamiseen Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Lämmön-, sähkön-, ja veden kulutusten tarkka seuranta ja säästöjen hakeminen. Tarkka budjetointi. Tarkka talouden seuranta. Uusien palvelujen ja tuottojen jatkuva kehittäminen. Laaja asiakastyytyväisyystutkimus käynnistynyt TAMK:in kanssa. Riskianalyysi tehty ja käynnistetty riskianalyysistä esiin nousseet tarvittavat lisätoimenpiteet. Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa kehitetään. Kiinteistön kustannustehokas tekohengittäminen ja vuokralaisten hoito. Vuokralaisten tyytyväisyydestä huolehtiminen. Talotekniikan tehokas hoito. Toiminnan sekä yhteistyön käynnistäminen ja sopiminen muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö kunnan tilapalvelun kanssa valtuustosalin uudelleen käyttöön liittyen. -Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. Talo tuottaa tapahtumia kustannustehokkaasti. Toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin. Jatketaan johtamisjärjestelmän kehittämistä. Riskienhallintaa

19 KI Vatialan Kasarminportti KI OY Sahalahden yrittäjätalo As Oy Isopenni As Oy Kuhmalahden Kolikko As Oy Kuhmalahden Vili As Oy Pirkanpelto As Oy Tulimäenvatro toimivat tiiviissä ja idearikkaassa yhteistyössä. Kulttuuri monissa muodoissaan tuo elämään värejä. 59,60 Kiinteistön tilat ovat omistajien ja yritystilasopimuksella olevien yrittäjien käytössä. Toiminta jatkuu ennallaan. 71,80 Tulevaisuuden lämmitysjärjestelmän ratkaisut. Osakkeet myynnissä. 100,00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 16 enintään euroa. Kunnan vuokratuki enintään euroa. Asiakastavoite asiakasta. Riskienhallinnan kehittäminen. Yritystilasopimukset toteutuvat suunnitellusti. Kiinteistön kunto säilytetään hyvänä. Riskienhallinnan kehittäminen. Myytävien osakkeiden kiinnostavuutta lisätään. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut. Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut. Toiminnallinen käyttöaste kehitetään myös asiakas- ja teosturvallisuuden näkökulmasta. Vuokralaisten ja talotekniikan hyvä hoito. PTS:n kehittäminen Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa kehitetään. Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista. Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma perus-

20 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. korjauksista. 17

21 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Toimintaympäristö Liiketoimintayksikkö Oksa toimii taseyksikkönä kunnanhallituksen liiketoimintajaoston alaisuudessa. Oksa tuottaa kunnan peruspalveluiden tukipalvelut tavoitteinaan asiakaslähtöisyys, toiminnan joustavuus ja tehokkuus, kustannustietoisuus sekä kilpailukykyisyys. Toiminta on organisoitu kolmeksi palvelualueeksi: atk-, talous- ja toimistopalvelut, ateria- ja siivouspalvelut sekä tilapalvelut. Näiden lisäksi tuotetaan lakimiespalveluita, logistiikkapalveluita, liikennesuunnittelua ja omistajaohjauksen asiantuntijapalveluita. Liiketoimintajaoston ja hallintojohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat konserniohjauksen ja -valvonnan toteuttaminen. Kuntaorganisaation lisäksi tukipalveluja tuotetaan yhteistoiminta-alueelle ja muutamalle ulkopuoliselle toimijalle. Liiketoimintayksikön toiminta on tuotteistettu. Toiminnot ja niistä aiheutuneet kustannukset on jaettu palvelukeskuksille informatiivisiin tunnuslukuihin todettujen hintojen perusteella. Toiminnan painopistealueet 2015 Palveluverkon kehittämissuunnitelman , kunnan investointiohjelman ja omistajastrategian toteuttamisen edistämiseen liittyvät teemat, kuten toimipisteiden keskittäminen ja kiinteistöomaisuuden hallinta ja jalostaminen. Liiketoimintayksikkö pyrkii tehostamaan edelleen omia prosessejaan ja tuotantotapojaan, jotka osin vaikuttavat koko kuntakonsernin toimintaan. Valmistaudumme koko kunnassa valmisteilla olevaan organisaatiomuutokseen. Keskitymme hyvään johtamiseen ja henkilöstön sitoutumiseen muutoksessa. Kuntalain kokonaisuudistuksen myötä omistajaohjauksen rooli kunnassa ja koko kuntakonsernissa edellyttää toimenpiteitä, jotka huomioidaan valmistelussa. Merkittävimmän uuden asutusalueen, Lamminrahkan edellyttämät toimenpiteet aloitetaan. Sopimuskauden päättyessä seudun ICT- tuki- ja tietoliikennepalvelujen hankinnan onnistuminen on keskeistä kunnan ja koko seudun kannalta. STRATEGISET TAVOITTEET hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. tasapainoinen talous 6. tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 7. prosessien toimivuus 10. palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet 1.1 turvalliset, toimivat ja asiantuntevat ratkaisut kunnan tukipalvelujen tuotantotavoissa 4.1 taloudelliset ratkaisut kunnan tukipalvelujen tuotantotavoissa 4.2 energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastostrategian edistäminen 4.3 peruspalvelutoiminnan tarvitsemattomien kiinteistöjen myyminen 18

Kangasalan onnistumissuunnitelma -Kuntastrategia vuoteen 2020

Kangasalan onnistumissuunnitelma -Kuntastrategia vuoteen 2020 2016 Kangasalan onnistumissuunnitelma -Kuntastrategia vuoteen 2020 KANGASALAN KUNTA Val 16.11.2015 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma - Kuntastrategia vuoteen 2020 1. Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Liite Val 12 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KANGASALAN KUNTA Kh 27.10.2014 Val 17.11.2014 90 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Toimintakykyiset kuntakonsernit

Toimintakykyiset kuntakonsernit Kuntajohtajapäivät Espoossa 22.-23.8.2013 Teema 2. Kuntakonsernin ja yhteistoimintaorganisaatioiden ohjaus Avauspuheenvuoro: Toimintakykyiset kuntakonsernit Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Kunnan

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 SULKAVAN KUNTASTRATEGIA 2020 Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 1 Sulkavan missio Sulkavan missio on edistää asukkaidensa hyvinvointia. 2 Sulkavan visio 2020 Sulkava, Saimaan soutupitäjä - asumiseen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje. Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187

Hailuodon kunta. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje. Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187 1 Hailuodon kunta Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187 2 1 Taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys Suomen kansantalous kasvaa seuraavien

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA

KANGASALAN KUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA Liite Kh 79 KANGASALAN KUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2017-2019 Kh 31.10.2016 Val 14.11.2016 90 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia

Lisätiedot