TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA KANGASALAN KUNTA

2 Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat... 6 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä... 6 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät... 6 Yleinen taloudellinen tilanne... 6 Kuntien menot vuosina Kuntien tulot vuosina Kangasalan kunnan talous... 7 Talousarvion sitovuus... 8 Talouden ja toiminnan seuranta... 8 Kunnan sijoitusvarallisuuden taso... 8 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT SEKÄ POISTOT JA ARVONALENTUMISET PALVELUKESKUKSITTAIN... 9 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO...12 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA...18 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS...20 SIVISTYSKESKUS...25 TEKNINEN KESKUS...28 Tuloslaskelma 2015 ja suunnitelmavuodet Investoinnit palvelukeskuksittain...35 RAHOITUSLASKELMA Liitteet...39 TULOSLASKELMA TA 2015 ja TS AVUSTUKSET JÄSENMAKSUT HENKILÖSTÖMUUTOKSET Päätösehdotukset...60 Kangasalan Vesi -liikelaitos...63 KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT TA 2015 ja TS TS KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

3 KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

4 Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa on painotettu neljää eri painopistettä: ensimmäiseksi talouden tasapainoon saattamista seuraavien kolmen vuoden aikana, toiseksi investointitason sopeuttamista käytettävissä oleviin voimavaroihin, kolmanneksi valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisen varmistamista ja kunnan johtamisjärjestelmän uudistamista ja neljänneksi talousarvioasiakirjan sisällön ja ulkoasun päivittämistä. Kuntatalouden haasteet ovat tällä hetkellä suurimmat kahteenkymmeneen vuoteen. Kangasalan kunnan tiukentuneen taloustilanteen taustalla on muutama selkeä syy: kunnan verotulojen hidas kasvu, valtionosuuksien lasku, kustannustason yleinen nousu ja kunnille osoitetut uudet lakisääteiset tehtävät. Pohja talouskehityksen kuntoon saattamiseksi ja talousarviokirjan sisällön kehittämiseksi tehtiin kevään valtuustoseminaarissa ja kunnanhallituksen kokouksissa. Sen jälkeen vuoden 2015 talousarviota on valmisteltu laajan yhteistyön menetelmin: niin virkamiehet, henkilöstön edustajat, lautakunnat, lautakuntien puheenjohtajat, puolueiden ryhmäpuheenjohtajat, kunnanhallitus kuin kunnanjohtajakin ovat työstäneet talousarviota lukuisin tapaamisin, tavoitteena tulojen ja menojen pysyvä tasapaino ja nopean velkaantumiskehityksen estäminen. Koska vaje tulojen ja menojen välillä oli 8,4 miljoonaa euroa vielä lautakuntavaiheen jälkeen, tarkoitti se merkittävien ja olennaisten muutosten valmistelua vielä ennen valtuustokäsittelyä. Talouden tasapainottaminen seuraavien kolmen vuoden aikana on mahdollista, mutta edellyttää lukuisia toimenpiteitä. Uutta kasvua vahvistaviin toimenpiteisiin esimerkiksi elinkeinopolitiikassa on ryhdyttävä viipymättä, työllisyyden hoitoon käytettäviä voimavaroja on lisättävä ja kunnan palvelutuotantoa on sopeutettava päämäärätietoisesti suhteessa käytettäviin oleviin voimavaroihin. Henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava voimavarojen niukkuudesta huolimatta. Kunnan vakituisen henkilöstön kokonaismäärää vähennetään ja henkilökunta työskentelee joustavasti myös yli hallintokuntarajojen. Rakenteellisten uudistusten ja henkilöstösäästöjen vaikuttavuus kertaantuu: tehdyt tuottavuuden ja tehokkuuden lisäystoimenpiteet kumuloituvat suunnitteluvuosilla 2016 ja 2017, vieden lopulta talousarvion tasapainoon vuonna Ilman esitettyjä toimenpiteitä - kunnan menojen toteutuneella kahdeksan prosentin keskiarvolla - menot kasvavat vuoteen 2020 mennessä liki 300 miljoonaan euroon ja taseessa oleva ylijäämä häviää muutamassa vuodessa. Tuo kunnan itsenäisyyden ja sitä kautta lähidemokratian vaarantava kehityskuva on torjuttava yhteisin toimenpitein. Vuoden 2015 talousarvio turvaa kunnalliset peruspalvelut ja niiden saatavuuden, mutta esimerkiksi palvelujen saavutettavuus eli etäisyys voi kasvaa. Talousarvion sisältämät rakenteelliset uudistukset, toimintatapamuutokset, pysyvät henkilöstösäästöt, investointitason madaltaminen ja verotuksen tarkistaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä matkalla kohti vakaata taloutta. Kaikkia esitettyjä toimenpiteitä tarvitaan, jotta talousarvioehdotuksen sisältämä alijäämän kasvu saadaan pysäytettyä ja seuraavien kolmen vuoden aikana tilinpäätös nostettua positiiviseksi. Itsenäisen kunnan keskeisin tunnusmerkki on terve ja tasapainoinen talous. Vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien talousarvioehdotus ottaa päämäärätietoisen ja napakan otteen tulojen ja menojen tasapainoon saattamisesta seuraavien kolmen vuoden aikana. Oskari Auvinen Kunnanjohtaja 1

5 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian Kangasalan onnistumissuunnitelma kuntastrategia 2020 kuvaa keskeiset tavoitteet ja keinot, jotka vievät kunnan kasvun ja kehityksen kohti uutta vuosikymmentä. Strategia valmistui laajan valmistelun tuloksena luottamushenkilöiden, henkilöstön ja yleisöpalautteen perusteella. Visio ja strategiset tavoitteet päivitettiin. Tavoitteista on muodostettu painopisteitä, joissa meidän on onnistuttava. Palvelukeskukset muodostavat tavoitteensa strategisista tavoitteista ja painopisteistä. Kuntastrategia päivitetään vuosittain osana talousarviovalmistelua. Näin kuntastrategian tavoitteet etenevät edelleen talousarvioon ja sitä kautta osaksi palvelukeskusten operatiivista toimintaa. Kuntastrategiaa täydennetään sen keskeisiä tavoitteita tarkemmin avaavan ohjelmajohtamisen avulla. Valtuusto hyväksyi esimerkiksi kesäkuussa 2014 elinkeino-ohjelman, jossa esitetään kohdennettuja tavoitteita yritysten toimintaympäristön parantamiseksi. Yhteiskunnan ja toimintaympäristön nopea muutos edellyttää strategian vuosittaista tarkastelua. Kuntastrategian arvoksi lisätään tehokkuus ja tuottavuus. Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa kuntastrategian tavoitteista painottuu erityisesti neljä painopistettä: tasapainoinen talous, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen, tehokas konsernirakenne ja osaava henkilöstö. Kangasalla Kunnanjohtaja Oskari Auvinen 2. Kangasalan kunnan visio/näkymä 2020 Kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala kesäpäivän kulttuurikunta - turvallista ja aktiivista elämää, hyvien palveluiden äärellä, elinvoimaisessa ympäristössä, keskellä kaunista luontoa. Kangasalla oksalla ylimmällä! Kangasala saa vetovoimaisena kuntana osansa kaupunkiseudun kasvusta myös tulevaisuudessa. Kangasala on imagoltaan vahva kesäpäivän kulttuurikunta ja aktiivinen osa Tampereen kaupunkiseudun kokonaisuutta. Luonto harjumaisemineen on Kangasalan vahvuus. Kulttuurielämä ilmenee monipuolisesti eri muodoissaan. Turvallisuus liittyy Kangasalla niin fyysiseen kuin sosiaaliseenkin turvallisuuteen. Kangasala tarjoaa työtä ja harrastusmahdollisuuksia, aktiivista elämää. Maankäytön suunnittelulla, rakentamisen ohjauksella ja ympäristöarvojen huomioimisella luodaan kuntalaisille laadukas sekä viihtyisä ympäristö, jossa ihmiset, toiminta, rakennukset ja luonto kohtaavat sopusoinnussa toisensa. Oksalla ylimmällä: Kangasala tuntee historiansa ja sillä on näköala tulevaisuuteen! 3. Toiminta-ajatus Kangasalan kunta luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein. 2

6 4. Strategian toteuttamisen näkökulmat ja tavoitteet valtuustokaudelle Eri näkökulmien (asiakkuus ja vaikuttavuus, resurssit, prosessit ja rakenteet sekä uusiutuminen ja työhyvinvointi) painopisteitä ja strategisia tavoitteita puretaan vuositasolla valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakuntien käyttösuunnitelmissa yksilöidyiksi tavoitteiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimintakertomuksessa. Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka ovat toiminnan perustana. Kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala kesäpäivän kulttuurikunta Rehellisyys Avoimuus -Turvallista ja aktiivista elämää, hyvien palveluiden äärellä, elinvoimaisessa ympäristössä, keskellä kaunista luontoa. Kangasalla oksalla ylimmällä! Yhteisöllisyys Oikeudenmukaisuus Asiakkuus ja vaikuttavuus 1. Hyvinvoiva asu kas / kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen ja työllisyyden hoito Resurssit 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen Prosessit ja rakenteet 7. Prosessien toimivuus 8. Tarkoituksenmukaisen seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointival - mius Uusiutuminen ja työhyvinvointi 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11.Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 5. Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet suuntaavat toimintaa kohti visiota. Ne kertovat, mitä tehdään, jotta vision saavuttaminen olisi mahdollista. 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä. Palvelutuotannon painopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakas / asukaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Kunnan peruspalveluissa huomioidaan väestöennusteet ja -rakenne ja niiden muutoksiin varaudutaan. Kunnan palvelutuotannon prosesseja arvioidaan asiakaslähtöisesti ja poikkihallinnollisesti. Otetaan huomioon palvelutarpeiden erilaisuus ja valinnanvapauden lisääntyminen. Terve ja turvallinen ympäristö lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja viihtymistä. Tuetaan perheiden hyvinvointia ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla edistetään erityisesti nuorten elämänhallintaa. Perusopetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin edistäen lasten ja nuorten 3

7 hyvinvointia. Lapsille ja nuorille turvataan kasvu- ja oppimismahdollisuudet antamalla laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta toimivissa tiloissa. Vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja käytetään kunnan oman palvelutuotannon rinnalla, kun se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti perusteltua. Palvelurakenteita ja palveluvalikoimaa kehitetään tavoitteena vaikuttavuus ja tuottavuus sekä palvelutarpeen oikea kohdentuminen ja oikea-aikaisuus. Hyvän elämän eväisiin kuuluvat Kangasalla yhteisöllisyys ja harrastusmahdollisuudet: liikunta ja muu vapaa-ajan toiminta vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia. Eri yhteisöt luovat runsaasti vapaa-ajan toimintaa ylläpitäen vireitä ja omaleimaisia asuinalueita ja kyläkeskuksia. Yhdistysten ja seurojen tekemää yhteiskunnallista työtä pyritään kannustamaan, jotta perinteinen talkoohenki tukee kunnan myönteistä kehitystä. Samalla edistetään paikalliskulttuuria eri muodoissaan sekä toimitaan osaltaan vastavoimana yhteiskunnan jatkuvasti tarkentuvan sääntelyn lisääntymiselle. 2. Kangasala on kasvava, kehittyvä ja vetovoimainen osa Tampereen kaupunkiseutua. Monipuolisen elinkeinoelämän kasvulle ja kehittymiselle turvataan hyvät edellytykset. Keskusta on elinvoimainen ja palveluiltaan monipuolinen. Kangasala on itäisen alueen kasvava kunta, joka tekee tarkoituksenmukaista yhteistyötä kaikkien lähialueen kuntien kanssa. Kangasalan erinomainen maine on kunnan menestykselle tärkeä. Se tukee kunnan vetovoimaisuutta niin erilaisten asukkaiden kuin yritystenkin piirissä. Kunnan maapolitiikkaa ja kaavoitusta ohjataan tavoitteellisesti kaupunkiseudun rakennemallin suuntaan. Uudiskaavoituksessa kunta kaavoittaa pääasiassa omistuksessaan olevaa maata. Maata hankitaan tulevaisuuden kannalta keskeisiltä alueilta, tavoitteena vähintään vuosikymmenen tonttivaranto. Kangasala kehittää yhdyskuntarakennetta hallitusti taloudellisemmaksi ja toimivammaksi osana Tampereen kaupunkiseutua. Alueiden rakentaminen ja täydennyskaavoitus tukevat olemassa olevien taajamien seurantaalueiden kehittymistä. Maaseutualueilla asutusta ohjataan kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen. Toimintojen suunnittelussa pyritään turvaamaan sekä läheisyys että saavutettavuus. Liikkumisen sujuvuudesta huolehditaan. Keskusta on tehokkaan ja korkeatasoisen rakentamisen aluetta. Ydinkeskustassa tapahtuvalla rakentamisella luodaan harkitusti selkeälinjaista kunnan keskustaa. Keskustan edustavuuteen ja vetovoimaisuuteen panostetaan. Kuntalaisille on tarjolla monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja liikepalveluita. Asumiselle on tarjolla monipuolisesti vaihtoehtoja. Elämisen laatuun ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Luonnonympäristö, maisemat ja virkistysmahdollisuudet ovat asukkaiden ja vierailijoiden kannalta Kangasalan suuri vahvuus. Yritysten kasvulle, kehittymiselle ja kuntaan sijoittumiselle luodaan menestymisen mahdollisuudet siten, että toimivien ja uusien yritysten tarpeet ja työpaikat nähdään kriittisinä menetystekijöinä. Yritysmyönteinen päätöksenteko on nopeaa ja joustavaa. Kangasalan lukion ja kunnan alueella toimivan ammattioppilaitoksen vetovoima, omaleimaisuus ja monipuolisuus turvataan. Yritysten tarpeet kerrotaan aktiivisesti ammattiopetuksen ratkaistessa koulutuslinjoja. 3. Palvelujen tarpeen kasvaessa kuntatalouden hallitseminen nähdään sekä haasteena että mahdollisuutena. Taloudenhoidon tavoite on kehittää ja tukea kuntalaisten hyvinvointia. Talouden hallinta ja tasapaino edellyttävät koko kuntakonsernista saatavaa ajantasaista taloustietoa. Toimintakulujen kasvu on hallittua ja investoinnit ajoitetaan ja mitoitetaan oikein. Palveluverkkoa kehitetään toiminnallisesti tehokkaammaksi. Kuntastrategian, maankäytön, kaavoituksen, palveluverkon kehittämisohjelman ja investointiohjelman kytkeminen toisiinsa on välttämätöntä. Uusien tuotantomenetelmien ja innovaatioiden käyttöönottoa tuetaan pitkän aikavälin taloudellisuuden takaamiseksi. Pyritään kustannustehokkaisiin ja ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin. Parannetaan valmiutta muutosten ennakointiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Kunnan tulonhankintaa vakautetaan maan myynnillä ja rakennuskantaa monipuolistamalla. Taksa- ja maksupolitiikkaa tarkastellaan vuosittain tulorahoituksen osana. Hallitaan korjausvelkaa turhien investointien ja korjaustoimenpiteiden välttämiseksi. Nykyisten kiinteistöjen käyttöä tehostetaan. 4

8 Valtuuston päättämä omistajapolitiikka tukee perustehtävässä onnistumista siten, että kunnan koko konsernirakenteen erilaiselle omistukselle on perusteet ja kehitystavoitteet. 4. Kangasalan kunta on uudistumiseen kannustava ja henkilöstöstään huolehtiva ja kuunteleva työnantaja. Työnantajapolitiikan tavoitteena on motivoitunut, hyvinvoiva, oppiva ja tehokas henkilökunta. Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara kunnan palvelutuotannossa. Kunnan imago työnantajana on tärkeä menestystekijä kilpailtaessa osaavista henkilöistä. Rekrytoinneissa korostetaan osaamista, kehityshakuisuutta ja palvelumyönteisyyttä. Kuntastrategiaan sitoutumista parannetaan, palvelumyönteisyyttä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin lisätään. Yhteistoiminta on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Henkilöstöä kannustetaan uudistumaan ja kehittämään osaamistaan. Työhyvinvointiin, palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen panostetaan. 5

9 Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuote jatkaa laskuaan. Viime vuonna bruttokansantuote laski 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Maan talous jatkaa nyt kolmatta vuotta taantuvan talouskehityksen merkeissä. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Monet muut ennustelaitokset ennustavat kuitenkin BKT:n kasvun painuvan miinusmerkkiseksi kuluvana vuonna. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin toisistaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5-1,5 prosentin tuntumaan. Lievästä talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuntien menot vuosina Kuntien palkkauskustannukset ovat kasvaneet aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien tulot vuosina Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa. 6

10 Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristyksen myötä 1,7 prosenttiin. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden vuoksi. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jakoosuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille (arvioitu kustannus kunnille 220 milj. euroa). Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna Kiinteistöveron tilitykset nousivat kiinteistövero uudistyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on annettu (He 38/2014). Lain muutos (676/2014) ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Tähän uudistukseen ei sisälly toisen asteen koulutusta. Tätä valmistellaan erillisissä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Lain muutokset tältä osin tulevat voimaan ja rahoitusperusteiden muutosten osalta todennäköisesti Kangasalan kunnan talous Kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainossa, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan tasapainossa. Talouden analysointi on haastavaa, koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma saattavat antaa erilaisen kuvan taloustilanteesta. Erityisesti väestöpohjaltaan kasvavissa kunnissa, kuten Kangasala; tilanne on tämänsuuntainen. Tilinpäätöksen tuloslaskelma (TP 2013) on ylijäämäinen, mutta rahoituslaskelma on alijäämäinen, koska mittaviin investointeihin joudutaan vuodesta toiseen ottamaan merkittävä määrä uutta lainaa. Kangasalan kunnan tilinpäätösten tuloslaskelman osoittamat tulos on vuodesta 2010 ollut positiivinen lukuun ottamatta vuotta Tuloksen syntymiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi kertaluonteiset erät, kuten käyttöomaisuuden myyntivoittotulot, kunnan sijoitusomaisuuteen liittyvät kirjaukset sekä muut kertaluonteiset erät, kuten vuonna 2013 jälkiverotilityksen maksukirjaus joulukuulle ja Pirkanmaan koulutuskuntakonsernin kuntayhtymän purkamiseen liittyvät tulokirjaukset. Vastaavana aikana kunnan lainamäärä on nousut 48,2 milj. eurosta 63,7 milj. euroon eli 15,5 milj. euroa ja 510 euroa asukasta kohden. Vastaavana aikana toimintakulujen kasvu on ollut 2,5 prosentista 16,2 prosenttiin. Vuoden 2013 toimintakulujen kasvu saatiin rajoittumaan 2,5 prosenttiin. Verotulojen kasvu samalla jänteellä oli 4,0 prosentista 6,4 prosenttiin ja valtionosuuksien kasvu 1,3 prosentista 9,5 prosenttiin. Toimintakulut ovat siis kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin kunnan tulorahoitus huolimatta kertaluonteisista merkittävistä tuloeristä kuten käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja sijoitusomaisuuden tulokirjauksista. Viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen historiallinen toimintakulujen kasvu on ollut n. 8 prosenttia. Tällä menokasvulla kunnan talous kriisiytyisi ja johtaisi kiihtyvään ylivelkaantumiseen. Nyt käsillä oleva talousarvioesitys pyrkii vahvalla otteella tasapainoiseen ja vakauttavaan kuntalouteen kolmen vuoden taloussuunnitelmakaudella. Vahvoista vakauttamistoimista huolimatta vuoden 2017 tuloslaskelma on 1,3 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämä aiheutuu merkittävästä suunnitelman mukaisten poistojen määrän kasvusta. Tämän aiheuttaa erityisesti Lamminrahkan yhdyskuntatekniikan rakentaminen. Taloudentasapainottaminen vaatii kaikki käytössä olevat mahdolliset keinot, niin menojen vähentämisen kuin tulojen lisäämiseen. Talousarvioesityksessä on toimintakuluja leikattu lautakuntien esityksiin nähden yhteensä n. 10,5 milj. euroa. Henkilöstökuluja on vähennetty mm. vapaaehtoisten palkattomien vapaiden avulla n euroa. Lisäksi vuosittain pyritään vähintään n. 15 henkilötyövuoden vähennyksiin. Henkilöstökulujen kumulatiivinen vähennys kolmivuotiskaudella on yhteensä noin 5,5 milj. euroa. Lisäksi nykyisen palveluverkon uudelleen organisoinnilla ja palvelutuotannon tehostamisella pyritään yhteensä noin 5,0 milj. euron kulujen vähentämiseen. Henkilöstökulujen vähentäminen tulee mahdolliseksi palveluverkon tiivistämisen myötä. Lakisääteiset palvelut pystytään tuottamaan edelleen laadukkaasti. Talouden tasapainon saavuttamiseksi kulujen vähentämisen lisäksi tarvitaan myös pysyviä tulonlisäyksiä. Tämän johdosta talousarvioesitys sisältää 0,5 prosenttiyksikön kunnallisveron korotuksen 21,0 prosenttiin vuodesta 2015 lukien. Veronkorotuksen tuotto on 2,6 milj. euroa vuodessa ja kumulatiivinen tuotonlisäys yhteensä 7,8 milj. euroa. 7

11 Vuoden 2015 talousarvion ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä 46,0 milj. euroa, vähennystä vuoden 2013 tilinpäätökseen 2,2 milj. euroa ja 4,5 %. Toimintatuotot sisältävät 1,2 milj. euroa käyttöomaisuuden myyntivoittotuloja. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 190,5 milj. euroa, kasvua ed. vuoteen 2,7 % ja 4,9 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 4,4 %. Verotulot ovat 120,2 milj. euroa. Verotulojen kasvu on 3,3 % vuodesta 2014 ja 4,6 % vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Myös vuosi 2014 sisälsi verotuloprosentin korotuksen 0,5 prosenttiyksiköllä. Valtionosuudet vähenevät valtionosuusleikkausten ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksesta 0,6 milj. euroa ja 1,9 % vuoteen 2014 verrattuna ja 1,3 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. Valtionosuuksien arviointia ovat vaikeuttaneet merkittävästi toisistaan poikenneet arviolaskelmat ja valtionosuuskriteerien laskenta-arvojen painotusten muutokset kuluneen kesän ja syksyn aikana. Vuoden 2015 talousarvion vuosikate on 8,6 milj. euroa, joka kattaa 20,5 milj. euron investoinneista 42,1 %. Alijäämä on 13,8 milj. euron poistojen jälkeen 5,2 milj. euroa. Vuoden 2016 vuosikate on 11,7 milj. euroa, joka kattaa 21,8 milj. euron investoinneista 53,6 %. Alijäämä on 14,0 milj. euron poistojen jälkeen 2,3 milj. euroa. Vuoden 2017 vuosikate on 13,2 milj. euroa, joka kattaa 21,9 milj. euron investoinneista 62,9 %. Alijäämä on 14,5 milj. euron poistojen jälkeen 1,3 milj. euroa. Hyvän kunnallistalouden kriteerien mukaisen investointien tulorahoitusprosentin tulisi olla vähintään 75,0 %. Talousarvion sitovuus Talousarvio- ja suunnitelma on kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä palvelukeskuksille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi. Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat palvelukeskusten ulkoiset toimintamenot ja ulkoiset toimintatulot. Määrärahat ovat bruttomääräisiä. Ylimääräisen tai budjetoimattoman tulon kertyminen ei oikeuta menojen ylittämiseen. Myöskään sisäiset laskutusyksiköt kuten tilapalvelu ja ateriapalvelu eivät saa kesken vuotta lisätä menojaan ilman valtuuston hyväksyntää. Sitovia eriä ovat lisäksi jaettavat avustukset. Myös toimintatuotot ovat sitovia eriä ja niiden kertyminen on palvelukeskusten vastuulla. Kriisitilanteessa kunnanjohtajalla on oikeus tehdä kriisitilanteiden edellyttämiä kiireellisiä ja välttämättömiä rahoituspäätöksiä. Investointien määrärahat ovat palvelukeskuksittain sitovia valtuustoon nähden. Kuntastrategiasta talousarviokirjaan kirjatut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat palvelukeskuksittain valtuustoon nähden sitovia. Talouden ja toiminnan seuranta Valtuustolle toimitettava talouden ja toiminnan seuranta toteutetaan kolmannesvuosittain. Kunnanhallitus antaa seurannasta yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Kunnan sijoitusvarallisuuden taso Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätetty, että talousarviokäsittelyn yhteydessä määritellään sijoitusvaroille ns. säilyttämistaso, joka lasketaan siten, että alkuperäiseen pääomaan 12,38 milj. euroa lasketaan vuoden 1996 alusta 4 %:n korkoa korolle. Näin laskettuna sijoitusvarojen määräksi saadaan: ,76 milj. euroa ,67 milj. euroa ,62 milj. euroa ,61 milj. euroa ,63 milj. euroa. Mikäli sijoitusvarojen tuotto ylittää määritellyn tason, on mahdollista erillisellä valtuuston päätöksellä tulouttaa sijoitusvarojen tuottoa investointihankkeiden rahoittamiseksi. 8

12 KÄYTTÖTALOUS 9

13 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT SEKÄ POISTOT JA ARVONALENTUMISET PALVELUKESKUKSITTAIN Strateginen ja konsernijohto, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset ,0 0 0 Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Liiketoimintayksikkö Oksa, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Sosiaali- ja terveyskeskus, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Sivistyskeskus, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset ,

14 Tekninen keskus, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot % ulkoiset % sisäiset % Toimintakulut % ulkoiset % sisäiset % Toimintakate % Poistot ja arvonalentumiset % Kunta yhteensä Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Kangasalan Vesi -liikelaitos, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Kunta yhteensä, ml. vesilaitos Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp % Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot , ulkoiset , sisäiset , Toimintakulut , ulkoiset , sisäiset , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset

15 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Oskari Auvinen Toimintaympäristö Strateginen ja konsernijohto muodostuu kolmesta palvelualueesta, jotka ovat: vaalit, tarkastustoimi ja strateginen ja konsernijohto. Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päättämät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Strateginen- ja konsernijohto sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen, kunnanjohtajan, yhteisöjäsenyydet, taloushallinnon, tiedotuksen, elinkeinoasiat, henkilöstöasiat, kuntasuunnittelun, verotuskustannukset, kehittämisasiat ja ystävyyskuntatoiminnan kustannukset. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Kunnanhallitus luo edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille vaikuttamalla yhteiskunnalliseen kehitykseen, johtamalla ja kehittämällä strategista suunnittelua ja kunnan hallintoa sekä ohjaamalla ja yhteensovittamalla organisaation toimintaa kuntastrategian ja valtuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat mm. palvelut, talous ja maankäyttö, asunto-, elinkeino- ja maapolitiikka, edunvalvonta, kuntien välinen yhteistoiminta, sidosryhmät ja tiedottaminen, omistajapolitiikka ja omistajastrategia, konserniohjaus ja konsernivalvonta. Toiminnan painopistealueet 2015 Kangasalan kunta viettää 150 vuotisjuhlaansa vuonna 2015 tarjoamalla eri ikäryhmille tapahtumia ja tilaisuuksia vuoden aikana. Kunnanvaltuuston juhlakokous järjestetään Kunnanhallitus johtaa talousarvion valmistelua ja talouden hallintaa talouden tasapainon saavuttamiseksi talousarvio- ja suunnitelmakaudella. Kangasalan kunnan johtamisjärjestelmää uudistetaan kokonaisvaltaisesti: kunnanhallitus johtaa luottamushenkilöorganisaation kehittämistyötä, sekä operatiivisen ja konsernihallinnon uudistamista. Strategisen- ja konsernijohdon työssä painotetaan kuntastrategian toteuttamisen johtamista. Kuntastrategiaa täydennetään ohjelmajohtamisella. Vuoden 2015 aikana valmistellaan palvelutuotanto-ohjelma. Kangasalan kunta osallistuu kuntarakenneselvityksen tekemiseen Pälkäneen ja Kuhmoisten kuntien kanssa. Kangasala osallistuu aktiivisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien väliseen yhteistyöhön ja tekee lisäksi tarkoituksenmukaista yhteistyötä kaikilla kunnan raja-alueilla. Kehittämistyössä huomioidaan MAL-sopimuksen tavoitteet. Henkilöstötyötä ohjaa kuntastrategiasta johdettu, kesäkuussa 2014 hyväksytty henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma. Henkilöstöhallinto johtaa, koordinoi ja kehittää organisaation henkilöstöasioita esimiestyön tueksi. Vuoden 2015 painopisteenä on työssä jaksamisen tukeminen ja työkykyjohtamisen toimintatapojen uudistaminen. Työterveysyhteistyötä kehitetään aktiivisesti. Myös palkkausjärjestelmiä kehitetään. Osaamisen johtaminen perustuu uudistettuun henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on turvallinen työympäristö sekä työhyvinvointi. Henkilöstön kokonaismäärää vähennetään ja palkattomien vapaiden pitämistä jatketaan myös seuraavina vuosina. Elinkeinotoimen päätavoitteita ovat toimintaympäristön kehittäminen, työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen, keskustan kehittäminen, työelämälähtöinen koulutuspolitiikka, monimuotoiset hankinnat, maaseutu, matkailu, yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu sekä markkinointi. 12

16 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 (Kuntastrategiasta johdettu) 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 8. Seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointivalmius 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet 1.1 Kangasalan leikki-, liikunta- ja ulkoilupaikkoihin liittyvän tiedotuksen lisääminen ja käyttöön aktivoiminen 3.1 Elinkeino-ohjelman sisältämien tavoitteiden toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaisesti 4.1 Palvelukeskuskohtaisen palveluverkkosuunnitelman koordinointi ja toimenpide-ehdotusten tekeminen päätöksentekoon 4.2 Henkilöstökustannusten hallinta: vakituista henkilökuntaa vähennetään tarvittavin neuvottelumenettelyin vähintään 53 vakanssia vv Henkilöstö työskentelee joustavasti myös yli hallintokuntarajojen. Palkattomien vapaiden pitämistä jatketaan. 4.3 Omaisuuden realisointi suunnitelman mukaisesti 6.1 Konsernitarkastelun, luottamushenkilöorganisaation ja operatiivisen organisaation selvitysten laatiminen ja toimenpide-ehdotuksen valmistelu vuoden 2015 aikana 8.1 Aktiivinen osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimintaan, tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön osallistuminen 9.1 Strategisen ennakoinnin johtamista toteutetaan ohjelmajohtamista kehittämällä 10.1 Palveluverkkotyön valmistelun jatkamisen johtaminen 11.1 Onnistunut työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö 11.2 Tulevien tarpeiden ennakointiin perustuva osaamisen kehittäminen 11.3 Toimiva palkkausjärjestelmä Informatiiviset tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnallinen vuosikate väh. 14 milj. euroa 8,9 10,7 9,4 12,1 14,2 Investointien tulorahoitus, % 61,5 46,4 48,2 58,2 67,8 Lainakanta/asukas euroa/asukas (30 400) henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit) Asukasmääräennuste

17 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOIT- TEET VUODELLE 2015 Yhteisö Ki Oy Taloherttua Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy Herttuan Kannattavuuden parantamisen ohjelman toteutus: asiakashintojen tarkistus uusasiakashankinta lisälaskutuksen määrän kasvattaminen kustannussäästöt uudet palvelut riskianalyysit ydintoiminnoittain Kiinteistöpalvelu Oy Kangasalan Lämpö Oy Konsernin omistusosuus-% Kehittämisvisio 100,00 Vuokra-asuntotarpeen tyydyttäminen. Tarpeen mukainen lisärakentaminen, jolla luodaan uusia vuokratasoltaan kohtuuhintaisia asuntoja. Omistuksessa olevan kiinteistökannan kustannustehokas elinkaaren hallinta. Energiatehokkuuden lisääminen ja energiansäästön tiedostamisen lisääminen asukkaille. 100,00 Tuottaa laadukkaat palvelut kilpailukykyisin hinnoin. Luoda hyvät puitteet ja mielekäs työympäristö työntekijöille. Pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Tarjota monipuoliset palvelut yhden luukun periaatteella. Vastata uusiin asumispalvelujen kysyntään. Tiivistää ja kehittää yhteistyötä sekä luoda uusia palvelukokonaisuuksia yhdessä Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa. 100,00 Tuottaa kuntakonsernin yhtiöille laadukkaat isännöinti, huolto- ja siivouspalvelut kilpailukykyisin hinnoin. Vastata konsernin rakennuttajapalvelujen tuottamishaasteeseen osaamisella. Kehittää palvelukonseptia omistajien tarpeet huomioiden. 100, 00 Kaukolämmön polttoainevaihtoehtojen laajentaminen biopolttoaineisiin Omistajan asettamat tavoitteet Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset vuokraasuntojen peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttökate on 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen Osinko omistajille euroa. Ydintoimintojen (isännöinti, kiinteistönhoito, siivous) tuottavuuden parantaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Kilpailukykyiset omakustanteiset palvelut kuntakonsernille. Ydintoimintojen (isännöinti, kiinteistön hoito, siivous) tuottavuuden parantaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Osinko omistajalle euroa. Lämmöntuotantotapojen monipuolistaminen turvataan. Tehokas lämmöntuotanto. Riskienhallinnan kehittä- Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Talousarvion suunnittelu Toimintasuunnitelman kehittäminen vuokrataloyksiköittäin. Asumisviihtyvyyteen sekä tasoon liittyvien asioiden huomioiminen enemmissä määrin. Asuinympäristön kehittäminen mahdollisuuksien mukaan. Markkinoinnin kehittäminen käsittäen mm. yhtiön web-sivujen päivittämisen nykyaikaisemmaksi ja asiakasystävällisemmäksi vuoden 2015 aikana. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa jalostetaan. Yksiköiden kuntokartoitukset ja PTS-suunnitelman laadinta. Kannattavuuden parantamisen ohjelman toteutus: asiakashintojen tarkistus lisälaskutuksen määrän kasvattaminen kustannussäästöt uudet palvelut riskianalyysit ydintoiminnoittain Riunrannan biolämpölaitos käytössä keväällä 2015 Lämmöntuotannon kokonaishyötysuhde >87 % Riskianalyysi 14

18 minen. Yhteisö Kangasalan Uimahalli Oy Kangasalan Torikeskus Oy KI Oy Kangasalan Harjunsola I KI OY Kangasalan Harjunsola II Kangasalan Parkki Oy KI Oy Kangasalan Säästökeskus Kangasala- Talo Oy Konsernin omistusosuus-% Kehittämisvisio 100, 00 Kuohu toimii virkistyskeskuksena, joka palvelee monipuolisesti kaikkien asiakasryhmien tarpeita sekä edistää hyvän uimataidon saavuttamista suurten vesistöjen maakunnassa. Kuohun on kaikkien asiakasryhmien kohtauspaikka josta saadaan iloa elämään, ja josta kerrotaan myös muille. Kuohuun tulevat uudet asiakkaat saavat niin hyvän palvelun että he jäävät pysyviksi asiakkaiksi. Kuohu on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja luotettava yhteistyökumppani. 100, 00 Toiminnan jatkuminen ennallaan. Kiinteistön kunnossapitäminen ja arvon säilyttäminen, sekä lisärakentaminen 65,81 Kiinteistön liike-/toimistotilat ovat joko omistajan tai vuokralaisen käytössä. Alustavat suunnitelmat kiinteistön kehittämisestä. 65,81 Toiminta jatkuu ennallaan. Kiinteistön liike-/toimistotilat ovat joko omistajan tai vuokralaisen käytössä 100,00 Yhtiö hallinnoi keskustakorttelin maanalaista pysäköintiä 64,60 Kiinteistöjen ylläpito kustannustehokkaasti ja kehittäminen 100,00 Kangasala-talo aloittaa toimintansa Uutena kulttuuritoimijana se tavoittaa kuntalaiset ja Pirkanmaalaiset laajasti tarjoamalla laadukkaita ja monipuolisia elämyksiä kaiken ikäisille. K-talo, museo ja kirjasto 15 Omistajan asettamat tavoitteet Kunnan avustus enintään euroa. Kasvava asiakaskunta. Riskienhallinnan kehittäminen. Kunnan avustus enintään euroa. Riskienhallinnan kehittäminen. Vuokratuotot kattavat käyttökulut. Käyttöasteen nostaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Vuokratuotot kattavat käyttökulut. Käyttöasteen nostaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiö pystyy rahoittamaan investointinsa. Yhtiön pysäköimistoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Vanhan valtuustosalin käytön toteutus Ent. valtuustosalin tilojen uudelleen käyttöönoton toiminnan suunnittelu. Riskienhallinnan kehittäminen. Kunnan avustus kulttuuripalveluiden tuottamiseen enintään euroa. Kunnan avustus museopalveluiden tuottamiseen Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Lämmön-, sähkön-, ja veden kulutusten tarkka seuranta ja säästöjen hakeminen. Tarkka budjetointi. Tarkka talouden seuranta. Uusien palvelujen ja tuottojen jatkuva kehittäminen. Laaja asiakastyytyväisyystutkimus käynnistynyt TAMK:in kanssa. Riskianalyysi tehty ja käynnistetty riskianalyysistä esiin nousseet tarvittavat lisätoimenpiteet. Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa kehitetään. Kiinteistön kustannustehokas tekohengittäminen ja vuokralaisten hoito. Vuokralaisten tyytyväisyydestä huolehtiminen. Talotekniikan tehokas hoito. Toiminnan sekä yhteistyön käynnistäminen ja sopiminen muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö kunnan tilapalvelun kanssa valtuustosalin uudelleen käyttöön liittyen. -Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. Talo tuottaa tapahtumia kustannustehokkaasti. Toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin. Jatketaan johtamisjärjestelmän kehittämistä. Riskienhallintaa

19 KI Vatialan Kasarminportti KI OY Sahalahden yrittäjätalo As Oy Isopenni As Oy Kuhmalahden Kolikko As Oy Kuhmalahden Vili As Oy Pirkanpelto As Oy Tulimäenvatro toimivat tiiviissä ja idearikkaassa yhteistyössä. Kulttuuri monissa muodoissaan tuo elämään värejä. 59,60 Kiinteistön tilat ovat omistajien ja yritystilasopimuksella olevien yrittäjien käytössä. Toiminta jatkuu ennallaan. 71,80 Tulevaisuuden lämmitysjärjestelmän ratkaisut. Osakkeet myynnissä. 100,00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen 16 enintään euroa. Kunnan vuokratuki enintään euroa. Asiakastavoite asiakasta. Riskienhallinnan kehittäminen. Yritystilasopimukset toteutuvat suunnitellusti. Kiinteistön kunto säilytetään hyvänä. Riskienhallinnan kehittäminen. Myytävien osakkeiden kiinnostavuutta lisätään. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut. Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut. Toiminnallinen käyttöaste kehitetään myös asiakas- ja teosturvallisuuden näkökulmasta. Vuokralaisten ja talotekniikan hyvä hoito. PTS:n kehittäminen Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa kehitetään. Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista. Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma perus-

20 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. korjauksista. 17

21 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Toimintaympäristö Liiketoimintayksikkö Oksa toimii taseyksikkönä kunnanhallituksen liiketoimintajaoston alaisuudessa. Oksa tuottaa kunnan peruspalveluiden tukipalvelut tavoitteinaan asiakaslähtöisyys, toiminnan joustavuus ja tehokkuus, kustannustietoisuus sekä kilpailukykyisyys. Toiminta on organisoitu kolmeksi palvelualueeksi: atk-, talous- ja toimistopalvelut, ateria- ja siivouspalvelut sekä tilapalvelut. Näiden lisäksi tuotetaan lakimiespalveluita, logistiikkapalveluita, liikennesuunnittelua ja omistajaohjauksen asiantuntijapalveluita. Liiketoimintajaoston ja hallintojohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat konserniohjauksen ja -valvonnan toteuttaminen. Kuntaorganisaation lisäksi tukipalveluja tuotetaan yhteistoiminta-alueelle ja muutamalle ulkopuoliselle toimijalle. Liiketoimintayksikön toiminta on tuotteistettu. Toiminnot ja niistä aiheutuneet kustannukset on jaettu palvelukeskuksille informatiivisiin tunnuslukuihin todettujen hintojen perusteella. Toiminnan painopistealueet 2015 Palveluverkon kehittämissuunnitelman , kunnan investointiohjelman ja omistajastrategian toteuttamisen edistämiseen liittyvät teemat, kuten toimipisteiden keskittäminen ja kiinteistöomaisuuden hallinta ja jalostaminen. Liiketoimintayksikkö pyrkii tehostamaan edelleen omia prosessejaan ja tuotantotapojaan, jotka osin vaikuttavat koko kuntakonsernin toimintaan. Valmistaudumme koko kunnassa valmisteilla olevaan organisaatiomuutokseen. Keskitymme hyvään johtamiseen ja henkilöstön sitoutumiseen muutoksessa. Kuntalain kokonaisuudistuksen myötä omistajaohjauksen rooli kunnassa ja koko kuntakonsernissa edellyttää toimenpiteitä, jotka huomioidaan valmistelussa. Merkittävimmän uuden asutusalueen, Lamminrahkan edellyttämät toimenpiteet aloitetaan. Sopimuskauden päättyessä seudun ICT- tuki- ja tietoliikennepalvelujen hankinnan onnistuminen on keskeistä kunnan ja koko seudun kannalta. STRATEGISET TAVOITTEET hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. tasapainoinen talous 6. tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 7. prosessien toimivuus 10. palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet 1.1 turvalliset, toimivat ja asiantuntevat ratkaisut kunnan tukipalvelujen tuotantotavoissa 4.1 taloudelliset ratkaisut kunnan tukipalvelujen tuotantotavoissa 4.2 energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastostrategian edistäminen 4.3 peruspalvelutoiminnan tarvitsemattomien kiinteistöjen myyminen 18

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 2015 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 KANGASALAN KUNTA 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 1. Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 9.9.2014.

Lisätiedot

KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA KUNTASTRATEGIA 2020

KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA KUNTASTRATEGIA 2020 KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA KUNTASTRATEGIA 2020 Kh 26.8.2013 Val 9.9.2013 Val 17.11.2014 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 1. Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian

Lisätiedot

KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA

KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA KUNTASTRATEGIA 2020 Kh 26.8.2013 Val 9.9.2013 1. Johdanto Kangasalan onnistumissuunnitelma kuntastrategia 2020 kuvaa keskeiset tavoitteet ja keinot, jotka vievät kunnan

Lisätiedot

Kangasalan onnistumissuunnitelma -Kuntastrategia vuoteen 2020

Kangasalan onnistumissuunnitelma -Kuntastrategia vuoteen 2020 2016 Kangasalan onnistumissuunnitelma -Kuntastrategia vuoteen 2020 KANGASALAN KUNTA Val 16.11.2015 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma - Kuntastrategia vuoteen 2020 1. Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Liite Val 12 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KANGASALAN KUNTA Kh 27.10.2014 Val 17.11.2014 90 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen

Lisätiedot

Liite. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Kh 26.10.2015 Val 16.11.2015 92

Liite. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Kh 26.10.2015 Val 16.11.2015 92 Liite Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Kh 26.10.2015 Val 16.11.2015 92 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020... 2 3 Talousarvion

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Liite Val 22. Liite. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Kh 26.10.2015 Val 16.11.2016 92

Liite Val 22. Liite. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Kh 26.10.2015 Val 16.11.2016 92 Liite Val 22 Liite Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Kh 26.10.2015 Val 16.11.2016 92 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020...

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

1. Johdanto ja strategiaperusta

1. Johdanto ja strategiaperusta Kh 26.10.2009 Val 9.11.2009 1. Johdanto ja strategiaperusta Vuonna 2005 hyväksytty kuntastrategia suuntaa päämäärät ja tavoitteet kasvun seurausten hallintaan. Keskeisten tavoitteiden osalta kuntastrategia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot