MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT"

Transkriptio

1 MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT 1 ARTIKLA MÄÄRITELMIÄ Lukuun ottamatta sellaista asiayhteyttä, jossa vaaditaan muuta tulkintaa, tai jossa erityisesti on muulla tavalla ilmoitettu, näissä yleisissä kuljetusehdoissa on seuraavilla ilmaisuilla seuraavat merkitykset: "Sovitut välilaskupaikat" tarkoittavat, lukuun ottamatta lähtöpaikkakuntaa ja määräpaikkakuntaa, niitä paikkoja jotka on ilmoitettu lentolipussa tai mainittu TAP Portugalin aikatauluissa aikataulunmukaisina välilaskupaikkoina matkareitin varrella. "Yhtiötunnus" tarkoittaa kunkin lentoyhtiön yksilöivää kaksi- tai kolmemerkkistä tunnusta. "ATM" tarkoittaa lentoliikenteen hallinnointia (Air Traffic Management). "Valtuutettu edustaja" tarkoittaa myyntiedustajaa, jonka TAP Portugal on valtuuttanut edustajakseen ilmakuljetuspalveluiden myymiseksi matkustajille. "Matkatavara" tarkoittaa sellaisia matkustajan henkilökohtaisia omaisuusesineitä, jotka ovat matkustajan mukana matkan aikana. Mikäli ei erikseen ole toisin ilmoitettu, sisältää määritelmä sekä matkustajan kirjatun että kirjaamattoman matkatavaran. "Matkatavaratodistus" tarkoittaa sitä tai niitä lentolipun osia, jotka koskevat matkustajan kirjatun matkatavaran kuljettamista. "Matkatavaralipuke" tarkoittaa asiakirjaa, jota käytetään yksinomaan kirjatun matkatavaran tunnistamiseksi. "Lentoyhtiö" tarkoittaa sitä lentoyhtiötä (muuta kuin TAP Portugal), joka on antanut lentolipun ja jonka yhtiötunnus ilmenee lentolipusta tai yhdistelmälipusta. "Kirjattu matkatavara" tarkoittaa matkatavaraa, jonka TAP Portugal ottaa huostaansa ja jolle TAP Portugal on antanut matkatavaratodistuksen tai matkatavaralipukkeen. "Lähtöselvityksen takaraja" tarkoittaa TAP Portugalin määrittelemää aikarajaa, johon mennessä matkustajan tulee olla käynyt läpi lähtöselvitysmuodollisuudet ja matkustaja on saanut tarkastuskortin. "Yhteislento" tarkoittaa ilmakuljetusta, jota liikennöi muu kuin lipussa ilmoitettu lentoyhtiö, kuten 2.3 artiklassa on määrätty. "Sopimusehdot" käsittävät lentolipusta tai matkakuvauksesta/kuitista ilmenevät tai niiden yhteydessä toimitettavat määräykset, sopimusehdot sekä tiedotukset, jotka käsittävät viittauksen perusteella myös nämä yleiset kuljetusehdot. "Yhdistelmälippu" tarkoittaa lentolippua, joka annetaan matkustajalle samanaikaisesti kuin jokin toinen lippu, jonka kanssa se yhdessä muodostaa yhden ainoan lentokuljetussopimuksen. "Yleissopimus" tarkoittaa seuraavista asiakirjoista sitä, jota kuljetussopimukseen kulloinkin sovelletaan:

2 Varsovassa 12. päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitettua sopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta (jäljempänä Varsovan sopimus); Varsovan sopimusta sen Haagissa 28. päivänä syyskuuta 1955 muutetussa muodossaan; Varsovan sopimusta sen Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla n:o 1 muutetussa muodossaan; Varsovan sopimusta sen Haagissa 1955 sekä Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla n:o 2 muutetussa muodossaan; Guadalajaran vuonna 1961 laadittua lisäsopimusta (Guadalajara); Varsovan sopimusta sen Haagissa 1955 sekä Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla n:o 4 muutetussa muodossaan; Montrealissa 28. päivänä toukokuuta 1999 allekirjoitettua sopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta (jäljempänä Montrealin yleissopimus); "Kuponki" tarkoittaa paperille painettua lippukuponkia ja sähköistä lippukuponkia, josta käy ilmi yksilöity lento, jolla kupongissa nimetty henkilö on oikeutettu matkustamaan. "Vahingolla" tarkoitetaan matkustajan kuolemaa, loukkaantumista tai muuta ruumiinvammaa sekä matkatavaran katoamista, vähenemistä, varastamista tai mitä tahansa vahinkoa, joka aiheutuu lentokuljetuksesta tai muista TAP Portugalin suorittamista, lentokuljetukseen välittömästi liittyvistä palveluista, tai vahinkoa, joka aiheutuu näiden yhteydessä. "Päivät" tarkoittavat kalenteripäiviä mukaan lukien kaikki seitsemän (7) viikonpäivää. Mikäli on tarkoitus antaa tiedoksianto, ei oteta huomioon sitä päivää, jona tiedoksianto on lähetty ja mikäli on tarkoitus määritellä lipun voimassaoloaika, ei oteta huomioon sitä päivää, jona lippu on annettu tai lento on aloitettu. "Sähköinen lippukuponki" tarkoittaa sähköisen lentolipun lippukuponkia tai vastaavaa TAP Portugalin tietokannassa olevaa sähköistä lentolippua. "Sähköinen lentolippu" tarkoittaa TAP Portugalin antamaa tai sen nimissä annettua matkakuvausta/kuittia, sekä tarkastuskorttia, milloin sellainen on käytössä. "Lippukuponki" tai sähköisen lentolipun ollessa kyseessä sähköinen lippukuponki tarkoittaa sitä osaa lentolipusta, jossa on maininta "good for passage" ja jossa ilmoitetaan ne paikkakunnat, joiden väliseen kuljetukseen matkustaja on oikeutettu. "Ylivoimainen este" tarkoittaa epätavallista ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka on TAP Portugalin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka seurauksia ei ole voitu kohtuudella välttää tai voittaa. "Matkakuvaus/kuitti" tarkoittaa sähköisen lentolipun yhteydessä olevaa asiakirjaa, josta ilmenee matkustajan nimi, lentotiedot sekä tiedotukset. "Matkustaja" tarkoittaa ketä tahansa henkilöä paitsi miehistön jäseniä, jota kuljetetaan tai jota on määrä kuljettaa lentokoneessa TAP Portugalin tai muun lentoyhtiön antaman lentolipun perusteella. "Lentolipun kantaosa" tarkoittaa sitä osaa lentoyhtiön antamasta tai sen nimissä annetusta lentolipusta, jossa on nämä sanat, ja jonka on lopuksi tarkoitus jäädä matkustajan haltuun. "Asetus (EY) N:o 261/2004" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 261/2004, joka on annettu 11. päivänä helmikuuta Asetus koskee matkustajille heidän

3 lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevia yhteisiä sääntöjä muutoksineen. "Special Drawing Right" (SDR) tarkoittaa Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemää virallista valuuttayksikköä, ns. erityistä nosto-oikeutta. "Matkan keskeytys" tarkoittaa matkustajan suorittamaa tarkoituksellista matkan keskeyttämistä, joka tapahtuu lähtöpaikkakunnan ja määräpaikkakunnan välillä. "Tariffi" tarkoittaa julkaistuja hintoja, maksuja ja veloituksia tai näihin liittyviä kuljetusehtoja, jotka TAP Portugal ja muut lentoyhtiöt ovat vaadittaessa toimittaneet asianomaisille viranomaisille. "Lentolippu" tarkoittaa TAP Portugalin tai sen edustajan antamaa asiakirjaa nimeltä "lentolippu ja matkatavaratodistus" (Passenger Ticket and Baggage Check) tai "sähköistä lentolippua", joka sisältää sopimusehdot (Conditions of Contract), tiedotukset (Notices) ja lippukupongit. "Transit-matkustaja" tarkoittaa lennon mukana lentokentälle saapuvaa matkustajaa, joka jatkaa matkaansa toiselle lentokentälle (i) samalla lennolla kyseiseltä lentokentältä, (ii) jatkolennolla kyseiseltä lentokentältä tai (iii) jatkolennolla toiselta lentokentältä. "Kirjaamaton matkatavara" tarkoittaa kaikkea muuta matkustajan matkatavaraa paitsi kirjattua matkatavaraa. TAP Portugal tarkoittaa lentoyhtiötä Transportes Aéreos Portugueses, S.A., josta käytetään myös lyhenteitä TAP S.A. ja TAP. Matkustaja tarkoittaa matkustajaa. 2 ARTIKLA SOVELTAMISALA 2.1 Yleistä Lukuun ottamatta sitä, mitä 2.2, 2.4 ja 2.5 artiklassa on määrätty, näitä yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan ainoastaan niihin ilmakuljetuksiin tai ilmakuljetuksen osiin, jossa lentolipun lentoyhtiötä tarkoittavaan kohtaan on merkitty TAP Portugal tai sen yhtiötunnus (TP). 2.2 Tilauslennot Mikäli lentokuljetus suoritetaan tilauslentosopimuksen nojalla, nämä yleiset kuljetusehdot soveltuvat ainoastaan, jos ne ilmenevät tilauslentosopimuksesta tai lentolipusta tai jos niihin on viitattu tilauslentosopimuksessa tai lentolipussa. 2.3 Yhteistyöjärjestelyt (Code Shares) TAP Portugal on sopinut eräiden muiden lentoyhtiöiden kanssa joillakin reiteillä noudatettavista yhteistyöjärjestelyistä (Code Shares). Järjestelyn perusteella kuljetuksen suorittava lentoyhtiö voi olla muu kuin TAP Portugal, vaikka varaus on tehty TAP Portugalin lennolle ja lentolipun lentoyhtiötä tarkoittavaan kohtaan on merkitty TAP Portugal tai sen yhtiötunnus. Jos yhteistyöjärjestelyn perusteella suoritettavaan lentoon on merkitty kuljetuksen suorittavaksi lentoyhtiöksi TP, nämä yleiset kuljetusehdot ovat voimassa. TAP Portugal ilmoittaa tällaisista järjestelyistä varauksen yhteydessä. Toisen lentoyhtiön liikennöimillä yhteistyöjärjestelylennoilla TAP Portugal on näiden yleisten kuljetusehtojen mukaisesti vastuussa koko yhteistyöjärjestelylennosta suhteessa niihin matkustajiin, joilla on TAP Portugalin yhtiötunnuksella (TP) varustettu lentolippu.

4 Jokaisella yhteistyöjärjestelyn perusteella liikennöivällä lentoyhtiöllä on voimassa omia lentojaan koskevat yleiset kuljetusehdot, jotka voivat olla erilaiset kuin TAP Portugalin yleiset kuljetusehdot. Kyseiset säännöt sisällytetään viittauksen ja muodon perusteella osaksi näitä yleisiä kuljetusehtoja. Yhteistyöjärjestelyn perusteella liikennöitävillä lennoilla yhteistyökumppaneiden yleiset kuljetusehdot voivat poiketa TAP Portugalin yleisistä kuljetusehdoista erityisesti seuraavissa kohdissa: 1) Lähtöselvityksen aikarajat 2) Ilman saattajaa matkustavat alaikäiset 3) Eläinten kuljetus 4) Kuljetuksesta kieltäytyminen 5) Happipalvelut 6) Epäsäännöllinen liikennöinti 7) Evätyn koneeseen nousemisen korvaaminen 8) Matkatavaran hyväksyminen, sallitut painorajat ja vastuu. Matkustajan kannattaa tutkia tarkkaan yhteistyökumppaneiden yleiset kuljetusehdot erityisesti yllä mainittujen artiklojen osalta. Kyseisiin yleisiin kuljetusehtoihin voi tutustua yhteistyökumppanin verkkosivuilla tai matkatoimiston kautta. TAP Portugal ilmoittaa matkustajalle alustavan tiedustelun yhteydessä, jos sen lentoa yhteistyöjärjestelysopimuksen perusteella liikennöi toinen lentoyhtiö. Yhteistyöjärjestelylennoilla, joihin sisältyy liikennöinti Yhdysvaltain lentokentillä, kuljettavan lentoyhtiön laatima kiitoradalla viivästymisen johdosta odottamaan joutuneiden lentojen hätäsuunnitelma koskee kaikkia kiitoradalla odottamaan joutuneita lentoja Yhdysvaltain lentokentillä. 2.4 Lakien soveltaminen ja tariffit Näitä yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa TAP Portugalin tariffien tai voimassa olevan lainsäädännön kanssa, jolloin niitä sovelletaan näiden yleisten kuljetusehtojen sijasta. Mikäli jotain tai joitakin näiden yleisten kuljetusehtojen määräyksistä ei voida soveltaa voimassa olevan lainsäädännön vuoksi, sovelletaan ilmakuljetukseen kuitenkin muilta osin näitä yleisiä kuljetusehtoja. 2.5 Muiden määräysten soveltaminen Mikäli nämä yleiset kuljetusehdot ja muut TAP Portugalin antamat määräykset ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja, ellei jäljempänä muuta mainita. 3 ARTIKLA LENTOLIPUT 3.1 Yleistä TAP Portugal kuljettaa ainoastaan voimassa olevaan lentolippuun merkityn matkustajan. Matkustajan on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytensä Lentolippu ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle. TAP Portugal kuljettaa ainoastaan lentolippuun merkityn matkustajan ja varaa oikeuden tarkastaa matkustajan henkilöllisyystodistuksen Jotkut lentoliput myydään alennettuun hintaan. Matkustaja saattaa lentovarausta muuttaessaan joutua maksamaan lisämaksua. Lisätietoa on saatavilla TAP Portugalin tariffiehdoista Jos matkustajalla on kokonaan käyttämätön artiklassa mainittu lentolippu ja hän on ylivoimaisen esteen johdosta estynyt matkustamasta, matkustaja on oikeutettu lentolipun arvoa vastaavaan hyvitykseen käytettäväksi myöhemmin TAP Portugalin liikennöimään

5 lentokuljetukseen. Matkustajan tulee viipymättä ilmoittaa TAP Portugalille ylivoimaisen esteen ilmenemisestä ja toimittaa siitä luotettava selvitys. Hyvityksestä vähennetään kohtuulliset hallinnolliset kustannukset Lentolippu on lipun antaneen lentoyhtiön omaisuutta Sähköistä lentolippua lukuun ottamatta matkustaja ei ole oikeutettu lentokuljetukseen, ellei hän esitä voimassaolevaa lentolippua, joka sisältää kyseistä lentoa koskevan lippukupongin sekä kaikki muut käyttämättömät lippukupongit ja lentolipun kantaosan. Matkustaja ei myöskään ole oikeutettu kuljetukseen, jos esitettyä lippua on turmeltu tai jos sitä on muuttanut joku muu kuin TAP Portugal tai sen valtuuttama edustaja. Mikäli kyseessä on sähköinen lentolippu, matkustaja ei ole oikeutettu lentokuljetukseen, ellei hän todista henkilöllisyyttänsä (a) Jos lentolippu on kadonnut tai jos se tai jokin sen osa on turmeltunut, tai mikäli matkustajalla ei ole lippua, joka sisältää lentolipun kantaosan ja kaikki käyttämättömät lippukupongit, TAP Portugal voi matkustajan pyynnöstä korvata kyseisen lipun tai sen osan antamalla uuden lipun saatuaan riittävänä pitämänsä selvityksen siitä, että kyseisille lennoille voimassa oleva lentolippu on aikanaan asianmukaisesti annettu. Matkustajan on tässä tapauksessa allekirjoitettava sitoumus, jonka nojalla hän sitoutuu korvaamaan TAP Portugalille tai kuljettavalle lentoyhtiölle lipun mahdollisesta väärinkäytöksestä koituvat menetykset ja kulut korkeintaan alkuperäisen lentolipun kokonaishinnan suuruudessa. TAP Portugal ei vaadi korvausta matkustajalta sellaisista menetyksistä, jotka johtuvat TAP Portugalin omasta huolimattomuudesta. Lentolipun antaneella lentoyhtiöllä on oikeus veloittaa uuden lipun antamisesta koituvat ja siihen liittyvät kohtuulliset kulut matkustajalta, elleivät menetykset ole johtuneet lentolipun antaneen lentoyhtiön tai sen edustajan huolimattomuudesta (b) Jos tällaista selvitystä lentoyhtiön huolimattomuudesta ei ole tai jos matkustaja ei allekirjoita mainittua sitoumusta ja molemmissa tilanteissa a) artiklaan viitaten, uuden lentolipun antavalla lentoyhtiöllä on oikeus vaatia täysi hinta uudesta lentolipusta sillä ehdolla että lipun hinta palautetaan matkustajalle, jos alkuperäisen lentolipun antanut lentoyhtiö ei ole kärsinyt vahinkoa ja jos kadonnutta tai turmeltunutta alkuperäistä lentolippua ei ole käytetty sen voimassaoloaikana. Jos matkustaja löytää alkuperäisen lentolipun ja toimittaa lentolipun sen voimassaoloaikana uuden lentolipun antaneelle lentoyhtiölle, edellä mainittu lentolipun hinnan palauttaminen käsitellään siinä vaiheessa Lentolippu on arvopaperi, ja matkustajan tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin lentolipun suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että lentolippu ei katoa ja että sitä ei varasteta. 3.2 Voimassaoloaika Ellei lentolipussa, näissä yleisissä kuljetusehdoissa tai tariffeissa (jotka voivat rajoittaa lentolipun voimassaoloa ja jolloin rajoitukset ilmenevät lentolipusta) ole toisin ilmoitettu, lentolippu on voimassa a) yhden vuoden ajan lentolipun antamispäivästä lukien tai b) mikäli matka aloitetaan yhden vuoden kuluessa lentolipun antamispäivästä, yhden vuoden ajan matkan aloittamisesta Milloin lentolipun lunastanut matkustaja on estynyt matkustamasta lentolipun voimassaoloaikana syystä, että TAP Portugal ei matkustajan pyytäessä ole pystynyt varaamaan tälle paikkaa lennolta, pidennetään kyseisen matkustajan lentolipun voimassaoloaikaa. Lentolippu voidaan myös lunastaa takaisin noudattaen sitä, mitä 10. artiklassa on sanottu.

6 3.2.3 Milloin matkustaja matkansa aloitettuaan on sairauden takia estynyt matkustamasta lentolipun voimassaoloaikana, mutta ei siinä ilmoitettuun hintaan, TAP Portugal voi pidentää kyseisen matkustajan lentolipun voimassaoloaikaa siihen päivään saakka, jolloin matkustaja lääkärintodistuksen mukaan on jälleen matkustuskykyinen, tai kyseisen päivämäärän jälkeiseen ensimmäiseen sellaiseen lentoon, jolla on tilaa maksun edellyttämässä matkustusluokassa siltä paikkakunnalta, jolta matkaa jatketaan. Jos lentolipussa jäljellä olevat lippukupongit tai sähköiset lippukupongit sisältävät yhden tai useamman matkan keskeytyksen, voidaan kyseisen lentolipun voimassaoloaikaa pidentää enintään kolmella kuukaudella kyseisessä lääkärintodistuksessa ilmoitetusta päivämäärästä laskien. Sanotuissa olosuhteissa TAP Portugal pidentää myös kyseisen matkustajan mukana olevien lähiomaisten lentolippujen voimassaoloaikaa Siinä tapauksessa, että matkustaja kuolee matkan aikana, hänen seuranaan olleiden henkilöiden lentolippuja voidaan muuttaa luopumalla perillä olon vähimmäisaikarajoista tai pidentämällä lentolipun voimassaoloaikaa. Siinä tapauksessa, että matkansa aloittaneen matkustajan lähiomainen kuolee, matkustajan ja hänen mukanaan matkustavien lähiomaisten lentolippuja voidaan muuttaa vastaavalla tavalla. Tällaiset muutokset tulee suorittaa kuolintodistuksen perusteella eikä voimassaoloaikaa voida pidentää yli neljälläkymmenelläviidellä (45) päivällä kuolintapauksesta lukien. 3.3 Lippukuponkien järjestys ja käyttö Lentolippu on voimassa vain lentolipussa yksilöityä kuljetusta varten lähtöpaikkakunnalta mahdollisten sovittujen välilaskupaikkojen kautta määränpäähän. Matkustajan maksama lipun hinta perustuu TAP Portugalin tariffiin ja se on voimassa ainoastaan lentolipussa yksilöityä kuljetusta varten. Tämä on sopimuksen olennainen osa Jos matkustaja haluaa muuttaa jotakin seikkaa sovittuun kuljetukseen liittyen, hänen tulee olla yhteydessä TAP Portugaliin etukäteen. TAP Portugal määrittelee tällöin uutta kuljetusta vastaavan lentolipun hinnan, ja matkustajalle annetaan mahdollisuus valita uuden hinnan ja lentolipusta ilmenevässä alkuperäisessä kuljetuksessa pitäytymisen välillä. Jos matkustajan on ylivoimaisen esteen vuoksi tehtävä muutoksia kuljetukseensa, hänen on otettava viipymättä yhteyttä TAP Portugaliin, jolloin TAP Portugal ilman lentolipun hinnan uudelleen määrittelemistä pyrkii kuljettamaan matkustajan seuraavaan sovittuun välilaskupaikkaan tai määränpäähän Jos matkustaja haluaa muuttaa sovittua kuljetusta tiedottamatta siitä TAP Portugalille, TAP Portugal perii toteutunutta kuljetusta vastaavan tariffin mukaisen hinnan. Matkustajan on maksettava mahdollinen erotus aikaisemmin maksetun lentolipun hinnan ja muutetussa kuljetuksessa sovellettavan hinnan välillä. Jos uuden lentolipun hinta on alkuperäistä hintaa pienempi, TAP Portugal hyvittää matkustajalle hinnan erotuksen silloin kun lentolipun hintaluokka sallii hyvityksen. Käyttämättömillä lippukupongeilla ei ole lainkaan arvoa Eräät muutokset eivät välttämättä aiheuta lentolipun hinnan muutosta, mutta toiset muutokset, kuten lähtöpaikkakunnan vaihtuminen (esimerkiksi jos matkustaja ei lennä lentolipusta ilmenevää ensimmäistä ilmakuljetuksen osaa) tai matkustussuunnan vaihtuminen, voivat johtaa hinnan nousemiseen. Monet lentolippujen hinnat ovat voimassa ainoastaan lentolipusta ilmenevinä päivinä ja lentolipusta ilmenevillä lennoilla eikä niitä voi lainkaan muuttaa tai muutos on mahdollinen ainoastaan lisämaksun maksamista vastaan Kukin lentolippuun sisältyvä lippukuponki kelpaa kuljetukseen siinä erikseen mainitussa matkustusluokassa sinä päivänä ja sillä lennolla, jolle paikanvaraus on tehty. Milloin lentolippu on alun perin annettu määrittelemättä siinä erikseen paikanvarausta, varataan paikka

7 myöhemmin pyydettäessä kyseessä olevia tariffeja noudattaen, edellyttäen, että kyseisellä lennolla on tilaa Jos matkustaja on valinnut sellaisen hintaluokan lentolipun, joka edellyttää käyttämään lentolipun siinä mainitussa ilmakuljetusosien järjestyksessä, lentolippua ei hyväksytä ja se ei ole voimassa, jos jotkut sen lippukupongeista on käytetty lentolipusta poikkeavassa ilmakuljetusjärjestyksen osissa. 3.4 Kuljetusyhtiön nimi ja osoite TAP Portugalin nimi voidaan ilmaista lentolipussa lyhennetyssä yhtiötunnusmuodossa TP tai muulla tavoin. TAP Portugalin osoite on lähtöpaikkakunnan lentokenttä ja se ilmoitetaan lentolipussa lentoyhtiötä tarkoittavan kohdan ensimmäistä nimilyhennettä vastapäätä tai sähköisen lentolipun ollessa kyseessä matkakuvauksen/kuitin ensimmäisessä lentotietosegmentissä. 4 ARTIKLA HINNAT, VERO JA MAKSUT 4.1 Hinnat Ellei nimenomaisesti ole toisin sanottu, sisältävät hinnat ainoastaan kuljetuksen lähtöpaikkakunnan lentoasemalta määräpaikkakunnan lentoasemalle. Hinnat eivät sisällä maakuljetusta lentoasemien välillä eivätkä lentoasemien ja kaupunkiterminaalien välillä. Kuljetukseen sovelletaan TAP Portugalin tariffin mukaista lentolipun maksupäivänä voimassa olevaa hintaa lentolipusta ilmenevänä ajankohtana ja siinä ilmenevässä matkustusluokassa sekä siinä ilmoitetun matkakuvauksen mukaisesti. Kun lentolippu on maksettu ja jos matkustaja ei muuta matkakuvaustaan ja/tai lentopäiviään ja/tai matkustusluokkaansa, jotka lentolipussa ilmoitetaan, varattuun lentopäivään ja matkustusluokkaan liittyviä hintojen korotuksia ei veloiteta. 4.2 Verot ja maksut Kaikki valtion tai muun viranomaisen tai lentoaseman ylläpitäjän veloittamat verot tai maksut kuuluvat matkustajan maksettaviksi. Matkustajan ostaessa lentolippua siitä ilmenevät erikseen verot ja maksut, jotka sisältyvät lentolipun hintaan. Nämä lentomatkustusta koskevat verot ja maksut muuttuvat jatkuvasti ja ne voidaan periä myös lentolipun antopäivän jälkeen. Jos lentolipusta ilmenevää maksua tai veroa korotetaan, matkustaja on velvollinen sen maksamaan. Vastaavasti, jos jotakin uutta veroa tai maksua ryhdytään perimään lentolipun antamisen jälkeen, matkustaja on velvollinen sen maksamaan. Samoin jos sellainen vero tai maksu, jonka matkustaja on maksanut TAP Portugalille lentolipun antamisen yhteydessä, poistuu tai vähenee niin, ettei se enää koske matkustajaa tai maksettava määrä pienenee, matkustaja on oikeutettu vaatimaan maksamansa kyseisen veron tai maksun palauttamista tältä osin. 4.3 Valuutta Hinnat, verot ja maksut maksetaan lentolipun antamismaan valuutassa, ellei TAP Portugal tai sen valtuutettu edustaja ole ilmoittanut muuta valuuttaa viimeistään maksun toteutumiseen mennessä (esimerkiksi sen johdosta, että paikallinen valuutta ei ole vaihdettavissa). TAP Portugal voi harkintansa mukaan hyväksyä maksun myös muussa valuutassa kuin sen maan valuutassa, jossa lentolippu annettiin. 5 ARTIKLA PAIKANVARAUKSET 5.1 Paikanvarauksen edellytykset

8 5.1.1 TAP Portugal tai sen valtuutettu edustaja kirjaa paikanvarauksen. Pyynnöstä TAP Portugal tai sen valtuutettu edustaja toimittaa kirjallisen vahvistuksen matkustajan paikanvarauksesta Tiettyihin hintoihin liittyy ehtoja, jotka rajoittavat tai poistavat matkustajan oikeuden vaihtaa tai peruuttaa paikanvarauksia. Matkustajan tulee tutustua asianmukaisiin hintaehtoihin lentolippua ostaessaan. 5.2 Lipun lunastamisen aikarajat Jos matkustaja ei ole maksanut lentolippuaan ennen sen lunastamiselle määrättyä aikarajaa TAP Portugalin tai sen valtuutetun edustajan antamien ohjeiden mukaisesti, TAP Portugal voi peruuttaa paikanvarauksen. 5.3 Henkilötiedot Matkustaja on tietoinen siitä, että hänen henkilötietonsa on annettu TAP Portugalille yhden tai useamman paikanvarauksen suorittamiseksi, yhden tai useamman lentolipun antamiseksi, muiden palveluiden saamiseksi, palveluiden kehittämiseksi ja antamiseksi, maasta poistumisen ja maahantulon helpottamiseksi sekä henkilötietojen luovuttamiseksi viranomaisille matkustamisen yhteydessä. Tässä tarkoituksessa matkustaja valtuuttaa TAP Portugalin pitämään nämä tiedot hallussaan ja käyttämään ja välittämään niitä omiin toimistoihinsa ja/tai tytäryhtiöihinsä ja/tai edustajilleen ja/tai viranomaisille ja/tai muille lentoyhtiöille ja/tai mainittujen palveluiden toimittajille ja/tai luottoyhtiöille ja/tai muille maksuliikenneyhtiöille ja/tai tiedonkäsittelijöille, jotka työskentelevät TAP Portugalille. 5.4 Istuinpaikat TAP Portugal pyrkii ottamaan huomioon etukäteen esitetyt istuinpaikkoja koskevat pyynnöt, mutta ei voi taata tiettyä nimenomaista paikkaa lentokoneesta. TAP Portugal varaa oikeuden muuttaa ennakolta ilmoitettuja istuinpaikkoja, myös vielä lentokoneeseen nousemisen jälkeen. Muutokset voivat olla tarpeen toiminnallisista tai turvallisuussyistä. 5.5 Paikanvarauksen uudelleen vahvistaminen TAP Portugal ei vaadi paikanvarausten uudelleen vahvistamista lennoilleen. Mikäli poikkeuksellisten olosuhteiden (poliittinen epävakaus, paluulentoaseman toimintaan vaikuttavat lakot, tietokonejärjestelmien toimintahäiriö tai muut poikkeukselliset syyt) vuoksi paikanvarauksen uudelleen vahvistaminen on kuitenkin tarpeen, TAP Portugal ilmoittaa asiasta matkustajalle etukäteen Muiden matkaan liittyvien lentoyhtiöiden käytäntö tulee tarkistaa kyseisistä yhtiöistä. Mikäli varausten uudelleen vahvistamista tarvitaan, tulee tämä tehdä sille lentoyhtiölle, jonka yhtiötunnus ilmenee lentolipusta kyseistä lentoa koskien. 5.6 Paikanvarauksen peruuttaminen Jos matkustaja ei saavu lennolle ilmoittamatta siitä TAP Portugalille etukäteen, TAP Portugalilla on oikeus peruuttaa matkustajan matkavaraus. Jos matkustaja ilmoittaa TAP Portugalille etukäteen, TAP Portugal ei peruuta matkustajan seuraavia lentovarauksia. Tällöin matkustajan tulee ottaa yhteyttä TAP Portugalin asiakaspalveluun ja TAP Portugal muuttaa matkustajan alkuperäistä lentolipun hintaa sen mukaisesti, mitä asiasta on määrätty näiden yleisten kuljetusehtojen artiklassa. 6 ARTIKLA LÄHTÖSELVITYS JA KONEESEEN NOUSEMINEN (BOARDING) 6.1 Lähtöselvitysaika

9 Lähtöselvityksen takarajat ovat erilaisia joka lentoasemalla. TAP Portugal suosittelee, että matkustaja ottaa niistä selvää ja noudattaa niitä. Matka onnistuu helpommin, jos matkustaja saapuu lentoasemalle jo hyvissä ajoin ennen lähtöselvityksen takarajaa. TAP Portugalilla on oikeus peruuttaa matkustajan paikanvaraus, mikäli matkustaja ei ole noudattanut lähtöselvityksen takarajaa. Tietoa lähtöselvityksen takarajasta koskien ensimmäistä lentolipun mukaista lentoa on saatavilla TAP Portugalin verkkosivuilta (www.flytap.com) tai TAP Portugalin valtuuttamalta edustajalta. Matkustajan matkaan mahdollisesti liittyvien jatkoyhteyslentojen osalta matkustajan on selvitettävä lähtöselvityksen takarajat itse. 6.2 Lentokoneeseen nousemisaika Matkustajan on oltava lähtöportilla viimeistään TAP Portugalin lähtöselvityksen yhteydessä ilmoittamaan määräaikaan mennessä Jos matkustaja ei tule lähtöportille ajoissa, voi TAP Portugal peruuttaa matkustajan paikanvarauksen. 6.3 Seuraamukset TAP Portugal ei vastaa menetyksistä ja kuluista, joita matkustajalle saattaa koitua 6 artiklan määräysten noudattamatta jättämisestä. 7 ARTIKLA KIELTÄYTYMINEN KULJETUKSESTA JA KULJETUSRAJOITUKSET 7.1 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta TAP Portugal voi kohtuullisen harkintansa mukaan kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaroita, edellyttäen että se on kirjallisesti ilmoittanut matkustajalle, että se ei kyseisen ilmoituksen jälkeen tule kuljettamaan matkustajaa lennoillaan. Tällaisessa tapauksessa matkustaja on oikeutettu lentolipun hinnan palautukseen. TAP Portugal voi myös kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaroita, mikäli on kyse yhdestä tai useammasta alla kuvatuista tilanteista tai mikäli TAP Portugal uskoo sellaisen tapahtuvan: kyseinen toimenpide on tarpeen sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten noudattamiseksi matkustajan tai tämän matkatavaran kuljettaminen voi vaarantaa muiden matkustajien tai miehistön turvallisuuden tai terveyden tai vaikuttaa niihin tai kuljettaminen voi olennaisesti vaikuttaa matkustajien tai miehistön matkustusmukavuuteen matkustajan henkinen tai ruumiillinen tila, mukaan lukien alkoholin tai päihteiden käyttö, on vaaraksi matkustajalle itselleen, muille matkustajille, miehistölle tai omaisuudelle matkustaja on aikaisemmin käyttäytynyt lennolla häiritsevästi ja TAP Portugalilla on syytä olettaa, että sanotunlainen käytös saattaa toistua matkustaja on kieltäytynyt turvatarkastuksesta voimassaolevaa hintaa tai muita kyseeseen tulevia maksuja tai veroja ei ole maksettu matkustajalla ei ilmeisesti ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja tai hän yrittää saapua maahan, jossa hän on läpikulkumatkalla tai jota varten hänellä ei ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja, matkustaja on turmellut matkustusasiakirjoja lennon aikana tai kieltäytyy luovuttamasta niitä miehistölle kuittia vastaan

10 7.1.8 matkustajan esittämä lentolippu on hankittu laittomasti tai ostettu muualta kuin TAP Portugalilta tai sen valtuutetulta edustajalta, lippu on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, se on väärennetty tai matkustaja ei pysty osoittamaan olevansa lentolipussa mainittu henkilö matkustaja on poikennut 3.3 artiklassa määritellystä lippukuponkien käyttämisjärjestyksestä tai lippukuponkeja on muuttanut joku muu kuin TAP Portugal tai sen edustaja tai lippukupongit on turmeltu matkustaja ei noudata TAP Portugalin antamia turvallisuus- ja muita ohjeita. 7.2 Erityisjärjestelyt Yksinään matkustavien lapsien, vajaakykyisten henkilöiden, raskaana olevien naisten tai sairaiden hyväksyminen kuljetettaviksi saattaa riippua tietyistä ehdoista tai rajoituksista, joista on saatavilla tietoa TAP Portugalin verkkosivuilta (www.flytap.com) tai TAP Portugalin valtuuttamalta edustajalta lentolipun ostamisen yhteydessä. TAP Portugal ei voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tämän vajaakykyisyyden tai sen vaatimien erityisjärjestelyjen vuoksi, jos TAP Portugal on hyväksynyt matkustajan kuljetettavaksi tämän ilmoitettua vajaakykyisyydestään tms. sekä tarvittavista erityisjärjestelyistä lippujen lunastamisen yhteydessä Jos pyörätuolilla liikkuva matkustaja tai häntä edustava henkilö ilmoittaa 7.2 artiklaan liittyen, että matkustaja on omatoiminen ja pystyy itsenäisesti huolehtimaan terveyttä, turvallisuutta ja hygieniaa koskevista fyysisistä tarpeistaan matkan aikana, matkustaja saa matkustaa yksinään, eikä TAP Portugalilla ole velvollisuutta tarjota matkustajalle lentokoneessa sellaista apua, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä matkustaja tai hänen edustajansa on ilmoittanut TAP Portugalille yllä mainitun mukaisesti. 8 ARTIKLA MATKATAVARA 8.1 Veloituksetta kuljetettava matkatavara Matkustaja saa kuljettaa veloituksetta matkatavaraa TAP Portugalin ilmoittamien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Kyseiset ehdot ja rajoitukset ovat saatavilla TAP Portugalin verkkosivuilla (www.flytap.com) tai matkustajalle lentolipun myyneeltä TAP Portugalin edustajalta. Veloituksetta kuljetettavan matkatavaran määrä on ilmoitettu lentolipussa, tai sähköisen lentolipun ollessa kyseessä matkustajan matkakuvauksessa/kuitissa. 8.2 Ylimääräinen matkatavara Matkustajan tulee maksaa veloituksetta kuljetettavan matkatavaran ylittävästä matkatavarastaan ylipainomaksu, josta on saatavilla tietoa TAP Portugalin verkkosivuilta (www.flytap.com) tai matkustajalle lentolipun myyneeltä TAP Portugalin valtuuttamalta edustajalta. 8.3 Tavarat, joita ei hyväksytä matkatavaraksi Matkustajan ei saa sisällyttää matkatavaroihinsa: esineitä, jotka voivat todennäköisesti olla vaaraksi lentokoneelle tai lentokoneessa oleville henkilöille tai omaisuudelle. Tällaisina pidetään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevissa teknisissä määräyksissä ja Kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön (IATA) vaarallisia tavaroita koskevissa määräyksissä sekä TAP Portugalin sisäisissä määräyksissä yksilöityjä esineitä (lisätietoja saa pyydettäessä TAP Portugalilta tai sen valtuuttamalta edustajalta)

11 esineitä, joiden kuljettaminen on kielletty voimassa olevan lainsäädännön, säännösten tai määräysten mukaan valtiossa, josta tai johon on määrä lentää, tai joiden voidaan epäillä vaikuttavan ilmakuljetusaluksen tai jonkun siinä matkustavan henkilön turvallisuuteen esineitä, jotka TAP Portugalin kohtuullisen käsityksen mukaan ovat kyseessä olevalla lentokoneella kuljettamiseen sopimattomia turvallisuusriskin tai painonsa, kokonsa, muotonsa tai luonteensa vuoksi tai jotka särkyvät tai pilaantuvat herkästi. Tarkempia tietoja kuljetukseen kelpaamattomista tavaroista on saatavilla TAP Portugalin verkkosivuilta (www.flytap.com) tai matkustajalle lentolipun myyneeltä TAP Portugalin valtuuttamalta edustajalta Muuhun kuin metsästys- tai urheilutarkoituksiin tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen matkatavarana on kielletty. Metsästys- ja urheilutarkoituksiin tarkoitettuja aseita ja ampumatarvikkeita voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi, mutta tätä tarkoitusta varten matkustajan on informoitava TAP Portugalia asiasta varauksen tekemisen yhteydessä, sekä esitettävä TAP Portugalille kaikki vaadittavat asiakirjat. Aseiden on oltava lataamattomia ja niiden on oltava varmistettuja sekä asianmukaisesti pakattuja. Ampumatarvikkeiden kuljettamisessa noudatetaan ICAO:n ja IATA:n vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta antamia määräyksiä, joihin viitataan artiklassa Antiikkiaseita sekä miekkoja, veitsiä ja muita vastaavia aseita voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi TAP Portugalin harkinnan mukaisesti. Niiden tuomista lentokoneen matkustamoon ei kuitenkaan sallita Kirjattuun matkatavaraan ei tule laittaa helposti särkyviä esineitä tai pilaantuvia tuotteita, avaimia, liikeasiakirjoja, akateemisia asiakirjoja, näytteitä, passeja tai muita henkilöllisyyspapereita ja muita arvoesineitä, kuten rahaa, koruja, arvometalleja, silmälaseja, aurinkolaseja, piilolinssejä, proteeseja tai muita ortopedisiä laitteita, tietokoneita tai niihin liittyviä laitteita, matkapuhelimia ja muita henkilökohtaisia elektronisia laitteita, sopimusasiakirjoja, osakkeita tai muita arvokkaita asiakirjoja Mikäli joitakin ja artiklassa mainittuja kiellettyjä tavaroita kuljetetaan määräysten vastaisesti matkatavarana, ei TAP Portugal vastaa kyseisten tavaroiden katoamisesta tai niille aiheutuneista vahingoista TAP Portugal ei vastaa matkustajan lainelaudalle tai muulle vesiurheiluun liittyvälle laudalle, kuten body board-, skim board- tai wake board -laudalle, purjelaudalle tai leijalaudalle aiheutuvasta vahingosta kuljetuksen aikana, jos lauta on luovutettu TAP Portugalin kuljetettavaksi matkustajan pakkaamana ja matkustaja ei salli TAP Portugalin tarkastaa sitä. 8.4 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta ja artiklan mukaisesti TAP Portugal voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavarana jotakin tavaraa, jos sen kuljettaminen matkatavarana on 8.3 artiklan mukaan kielletty, ja voi tällaisia tavaroita havaitessaan kieltäytyä edelleen kuljettamasta tavaraa TAP Portugal voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavarana jotakin esinettä sen kokoon, muotoon, painoon, sisältöön tai luonteeseen sekä turvallisuuteen, toiminnallisiin seikkoihin tai muiden matkustajien mukavuuteen liittyvästä syystä. Lisätietoa on saatavilla TAP Portugalin verkkosivuilta (www.flytap.com) tai lentolipun myyneeltä TAP Portugalin valtuuttamalta edustajalta TAP Portugal voi kieltäytyä hyväksymästä esinettä matkatavaraksi, ellei sitä ole pakattu asianmukaisesti ja turvallisesti kuljetusta varten.

12 8.5 Oikeus tarkastukseen Turvallisuussyistä johtuen TAP Portugal voi pyytää matkustajaa sallimaan henkilöönsä ja/tai matkatavaroihinsa kohdistuva tarkastus ja läpivalaisu. Yllä mainitusta huolimatta matkustajan matkatavarat voidaan tarkastaa ja/tai läpivalaista myös tämän poissa ollessa sen selvittämiseksi, sisältävätkö ne joitakin artiklassa määriteltyjä tavaroita tai aseita tai ampumatarvikkeita, joita ei ole hyväksytty tai artiklan mukaisesti. Jos matkustaja ei suostu noudattamaan vaatimusta saada tarkastaa ja/tai läpivalaista itseään ja/tai matkatavaroitaan, TAP Portugal voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa ja/tai kyseistä matkatavaraa. TAP Portugal ei vastaa matkustajalle tai matkatavaralle tarkastuksesta tai läpivalaisusta aiheutuvista vahingoista, ellei vahinko johdu TAP Portugalin virheestä tai tuottamuksesta Turvallisuussyistä matkustajan matkatavarat voidaan avata ja tarkastaa, jos on aihetta epäillä niiden sisältävän näissä yleisissä kuljetusehdoissa tai voimassa olevassa lainsäädännössä tai määräyksissä mainittuja tavaroita Ostaessaan lentolipun matkustaja antaa suostumuksensa matkatavaran tarkastamiseen Tarkastamisesta aiheutuneet vahingot kuuluvat matkustajan vastuulle Tarkastus voidaan ulottaa matkustajan henkilöön ja henkilökohtaiseen omaisuuteen, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 8.6 Kirjattu matkatavara Kun matkatavara luovutetaan TAP Portugalille kirjattavaksi, TAP Portugal ottaa sen huostaansa ja antaa matkatavaralipukkeen erikseen kullekin kirjatulle matkatavaralle Kirjatussa matkatavarassa tulee olla matkustajan nimi tai muu henkilökohtainen tunnistamiskeino Aina kun mahdollista, kirjattu matkatavara kuljetetaan samassa lentokoneessa kuin matkustaja, jollei TAP Portugal turvallisuus- tai toiminnallisista syistä toisin päätä. Mikäli kirjattu matkatavara kuljetetaan toisella lennolla, toimittaa TAP Portugal matkatavaran matkustajalle, ellei matkustajan lain mukaan edellytetä esittävän matkatavaraa tullattavaksi. 8.7 Kirjaamaton matkatavara TAP Portugal voi määritellä matkustamoon tuotavan matkatavaran enimmäismitat ja - painon. Matkatavaran, jonka matkustaja ottaa mukaansa lentokoneeseen, tulee sopia hänen edessään olevan istuimen alle tai matkustamossa olevaan umpinaiseen säilytyslokeroon. Jos matkatavaraa ei voida kuljettaa em. tavoin tai mikäli se on liian painava tai sen voidaan katsoa aiheuttavan vaaraa, se on mahdollisuuksien mukaan kuljetettava kirjattuna matkatavarana Esineet, jotka eivät sovellu kuljetettaviksi rahtiosastossa (kuten esimerkiksi herkät soittimet) ja jotka eivät täytä artiklassa lueteltuja vaatimuksia, voidaan hyväksyä kuljetettaviksi matkustamossa ainoastaan, jos niistä on etukäteen tehty asianmukainen ilmoitus ja jos TAP Portugal on antanut luvan kuljetukseen. Tällöin matkustajan tulee pyytää lisätietoa TAP Portugalilta tai sen valtuuttamalta edustajalta, sillä tällaisten esineiden kuljettamisesta voidaan veloittaa erikseen. 8.8 Kirjatun matkatavaran nouto ja luovutus Yllä mainitun artiklan mukaisesti matkustajan tulee ottaa kirjattu matkatavarahuostaansa niin pian, kuin se on saatavilla matkan määräpaikassa tai matkan

13 keskeytyspaikassa. Mikäli kirjattuja matkatavaroita ei ole noudettu kohtuullisen ajan kuluessa, voidaan matkustajalta veloittaa säilytysmaksu. Mikäli kirjattuja matkatavaroita ei ole noudettu kolmen (3) kuukauden sisällä siitä kun ne ovat olleet saatavilla, on TAP Portugalilla oikeus hävittää kirjatut matkatavarat, eikä TAP Portugal ole velvollinen korvaamaan hävitettyjä tavaroita matkustajalle Kirjattu matkatavara luovutetaan ainoastaan henkilölle, jolla on hallussaan matkustajalle tavaran kirjaamisen yhteydessä luovutettu matkatavaratodistus (milloin sellainen on annettu) ja matkatavaralipuke Jos kirjattua matkatavaraa itselleen vaativa henkilö ei voi esittää matkatavaratodistusta (milloin sellainen on annettu) eikä yksilöidä kirjattua matkatavaraa matkatavaralipukkeen avulla, luovuttaa TAP Portugal kirjatun matkatavaran tällaiselle henkilölle ainoastaan edellyttäen, että tämä TAP Portugalia tyydyttävällä tavalla osoittaa oikeutensa siihen. 8.9 Eläimet Mikäli TAP Portugal hyväksyy matkustajan eläimiä kuljetettavaksi, TAP Portugal kuljettaa ne seuraavin ehdoin: Matkustajan on varmistuttava siitä, että eläimet, kuten koirat, kissat, häkkilinnut ja muut lemmikkieläimet ovat asianmukaisesti kuljetushäkeissään ja että niillä on voimassaolevat terveys- ja rokotustodistukset, maahantuontiluvat ja muut lähtö-, määrä- tai kauttakulkuvaltioiden vaatimat asiapaperit. Muussa tapauksessa TAP Portugal voi kieltäytyä kuljettamasta eläimiä. Kuljetukseen saatetaan soveltaa TAP Portugalin määräämiä lisäehtoja, joista saa pyydettäessä tietoja TAP Portugalilta tai sen verkkosivuilta (www.flytap.com); Jos eläin otetaan vastaan matkatavarana, sen painoa, mukaan lukien kuljetushäkki ja mukana kuljetettava ruoka, ei sisällytetä sen matkatavaran määrään, joka matkustajalla on oikeus kuljettaa veloituksetta, vaan se katsotaan ylimääräiseksi matkatavaraksi, jonka kuljettamisesta matkustajan on maksettava vahvistettu ylipainomaksu; Matkustajien mukana olevia henkilökohtaisia opaskoiria kuljetetaan veloituksetta normaalin veloituksetta kuljetettavan matkatavaran lisäksi siten kuin TAP Portugalin määräyksissä on säädetty. Määräyksistä saa pyydettäessä lisätietoja TAP Portugalilta tai sen verkkosivuilta (www.flytap.com); Milloin kuljetus ei ole yleissopimuksen sisältämien lentoyhtiön vastuuta koskevien määräysten piirissä, TAP Portugal ei ole korvausvelvollinen kuljetukseen ottamansa eläimen loukkaantumisen katoamisen, sairastumisen tai kuoleman perusteella, ellei TAP Portugal ole ollut huolimaton; TAP Portugal ei ole vastuussa eläimestä, jolla ei ole kaikkia tarpeellisia maastavienti-, maahantulo-, terveys- tai muita asiakirjoja liittyen eläimen lähtöön, maahantuloon tai kauttakulkuun jossakin maassa, valtiossa tai alueella. Henkilö, jonka mukana eläin on, on velvollinen suorittamaan TAP Portugalille siitä aiheutuneiden sakkojen, kustannusten, menetysten ja vastuiden arvon. 9 ARTIKLA AIKATAULUT, VIIVÄSTYMISET JA LENTOJEN PERUUTUKSET 9.1 Aikataulut Aikataulujen mukaiset ajat voivat muuttua aikataulun julkaisemisen ja matkustajan matkan välisenä aikana. TAP Portugal ei takaa matkustajalle aikataulujen mukaisia aikoja, eivätkä ne kuulu TAP Portugalin ja matkustajan väliseen sopimukseen.

14 9.1.2 Ennen kuin matkustajan paikanvaraus hyväksytään, TAP Portugal ilmoittaa sillä hetkellä voimassaolevan lennon lähtöajan, ja se käy ilmi lentolipusta. On kuitenkin mahdollista, että TAP Portugal muuttaa lennon lähtöaikaa vielä sen jälkeen, kun lentolippu on annettu. Jos matkustaja jättää TAP Portugalille tätä tarkoitusta varten yhteystietonsa, TAP Portugal tai sen valtuuttama edustaja pyrkii ilmoittamaan matkustajalle mahdollisista muutoksista. Ottaen huomioon oikeudet, jotka matkustajalla on näiden yleisten kuljetusehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti silloin kun TAP Portugal tekee huomattavia muutoksia lentolipun ostamisen jälkeen sillä hetkellä voimassa oleviin lentoaikoihin eivätkä uudet lentoajat sovi asiakkaalle eikä TAP Portugal pysty tekemään matkustajalle paikkavarausta sellaiselle toiselle lennolle, joka sopisi matkustajalle, matkustaja on oikeutettu 10.2 artiklan mukaiseen hyvitykseen. 9.2 Peruutukset, viivästykset, lennolle pääsyn epääminen, uudet matkareitit jne TAP Portugal ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta matkustajan ja/tai hänen matkatavaransa kuljetus ei viivästyisi. Näiden toimenpiteiden suorittamiseksi ja lennon peruutuksen välttämiseksi TAP Portugal voi poikkeuksellisissa olosuhteissa siirtää matkustajan ja/tai hänen matkatavaransa toisen kuljetusyhtiön liikennöimälle lennolle EU-lainsäädännön (asetus (EY) 261/2004) mukaan TAP Portugal tarjoaa matkustajalle huolenpitoa ja/tai korvauksen siinä tapauksessa, että matkustajan lennolle pääsy evätään tai kun tällainen lento peruutetaan tai lennolla on pitkä viivästys. Asetuksesta on saatavilla lisätietoa TAP Portugalin verkkosivuilla (www.flytap.com). 9.3 Matkustusluokan korottaminen ja laskeminen Jos TAP Portugal sijoittaa matkustajan lentolipussa mainittua matkustusluokkaa ylempään luokkaan, matkustaja ei ole velvollinen maksamaan lisämaksua matkustusluokan korotuksesta. Mikäli TAP Portugal sijoittaa matkustajan lentolipussa mainittua matkustusluokkaa alempaan luokkaan, TAP Portugal hyvittää matkustajalle matkustusluokan erotuksen asetuksen (EY) 261/2004 mukaisesti. Asetuksesta on saatavilla lisätietoa TAP Portugalin verkkosivuilta (www.flytap.com). 9.4 Useat lentoasemat Mikäli kaupungissa tai alueella on useampi lentoasema ja TAP Portugal tarjoaa matkustajalle artiklan mukaisesti varauksessa mainitun lentoaseman sijaan kuljetusta toiselle lentoasemalle, TAP Portugal huolehtii niistä kustannuksista, jotka syntyvät matkustajan kuljettamisesta vaihtoehtoiselta lentoasemalta varauksessa alun perin mainitulle lentoasemalle tai lentoaseman läheisyydessä sijaitsevaan kohteeseen, josta matkustaja on sopinut TAP Portugalin kanssa. 10 ARTIKLA TAKAISINMAKSU 10.1 Takaisinmaksu Jotkut lentoliput myydään alennettuun hintaan, joka saattaa poistaa kokonaan tai osittain oikeuden takaisinmaksuun. TAP Portugal maksaa matkustajalle käyttämättömän lentolipun tai sen osan tariffisääntöjensä mukaisesti takaisin sen mukaan, mitkä säännöt koskevat matkustajan maksamaa hintaa seuraavasti: Ellei 10. artiklassa ole toisin määrätty, TAP Portugal on oikeutettu suorittamaan takaisinmaksun joko lentolipussa mainitulle henkilölle tai henkilölle, joka lipun on maksanut, edellyttäen, että tämä tyydyttävästi todistaa maksaneensa lipun.

15 Jos lentolipun on maksanut joku muu henkilö kuin lipussa nimeltä mainittu matkustaja ja lippuun on merkitty takaisinmaksurajoitus, TAP Portugal suorittaa takaisinmaksun ainoastaan lentolipun maksaneelle tai hänen määräämälleen henkilölle Muissa kuin lentolipun katoamistapauksissa takaisinmaksu suoritetaan ainoastaan edellyttäen, että lentolipun kantaosa ja kaikki käyttämättömät lippukupongit luovutetaan TAP Portugalille Pakollinen takaisinmaksu Ottaen huomioon sen, mitä näissä yleisissä kuljetusehdoissa tai voimassa olevassa lainsäädännössä erityisesti on säädetty, jos TAP Portugal ei laskeudu määrä- tai välilaskupaikassa, johon matkustajan on määrä matkustaa tai jossa tämän on määrä suorittaa lentolippuun merkitty matkan keskeytys tai aiheuttaa matkustajan myöhästymisen jatkoyhteydestä, jolle tällä on paikanvaraus tai epää matkustajan kuljetuksen, koska tätä vastaan on voimassa oleva kuljetuskieltoilmoitus, tulee takaisinmaksun määrän olla: ellei mitään lentolipun osaa ole käytetty, maksettua hintaa vastaava määrä sekä lain mukaisesti maksetut verot ja maksut jos jokin osa lentolipusta on käytetty, maksetun hinnan ja toteutuneeseen matkustukseen soveltuvan hinnan välinen ero. Takaisinmaksussa otetaan huomioon voimassa oleva laki sekä maksetut verot ja maksut Vapaaehtoinen takaisinmaksu Ellei mitään lentolipun osaa ole käytetty, takaisin maksettava summa on tariffisääntöjen mukaan maksettua hintaa vastaava määrä, josta on vähennetty palvelu- ja peruutusmaksut sekä mahdolliset lisämaksut ja voimassa olevan lain mukaiset verot ja maksut; Jos jokin osa lentolipusta on käytetty, takaisin maksettava summa on tariffisääntöjen mukaan maksetun hinnan ja niiden paikkojen välisen matkan hinnan erotus, jonka matkustamiseen lippua on käytetty, palvelu- ja peruutusmaksut sekä mahdolliset lisämaksut ja voimassa olevan lain mukaisilla verot ja maksut vähentäen Siinä tapauksessa, että matkustaja tai matkustajan lähiomainen kuolee, TAP Portugal maksaa takaisin koko matkan hintaa vastaavan summan voimassa olevan kuolintodistuksen ja lähiomaissuhteen todistavan asiakirjan esittämistä vastaan. Mikäli matkustaja on kuollut ennen matkan aloittamista, tai siinä tapauksessa, että matkustaja kuolee matkan alettua, TAP Portugal maksaa takaisin lentolipusta maksetun hinnan ja niiden paikkojen välisen matkan hinnan erotuksen, jonka matkustamiseen lippua on käytetty. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti TAP Portugal ottaa huomioon verot ja maksut, jotka on maksettu matkan käytetyiltä osilta Takaisinmaksu kadonneesta lipusta Jos lentolippu tai sen osa on kadonnut, suoritetaan siitä takaisinmaksu niin pian kuin käytännössä on mahdollista lentolipun voimassaoloajan päätyttyä, kun lipun katoaminen todistetaan TAP Portugalia tyydyttävällä tavalla ja kaikki voimassaolevat palvelumaksut suoritetaan, sekä edellyttäen, että kadonnutta lentolippua tai sen osaa ei ole käytetty, aikaisemmin maksettu takaisin tai korvattu (paitsi jos lentolipun käyttö, takaisinmaksu tai korvaaminen on päässyt tapahtumaan TAP Portugalin huolimattomuudesta johtuen), ja

16 henkilö, jolle takaisinmaksu suoritetaan, sitoutuu TAP Portugalin määräämällä tavalla suorittamaan takaisin TAP Portugalille takaisinmaksetun määrän siinä tapauksessa, että lipun käyttöön liittyy petos ja/tai siltä osin kuin kadonnutta lippua tai jotakin sen osaa käytetään (paitsi jos petos on päässyt tapahtumaan tai lippua on päästy käyttämään TAP Portugalin huolimattomuudesta johtuen) Jos TAP Portugal tai sen valtuutettu edustaja kadottaa lentolipun tai osan siitä, katoaminen on TAP Portugalin vastuulla Oikeus kieltäytyä takaisinmaksusta Voimassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen TAP Portugal voi kieltäytyä maksamasta takaisin lentolippua, jos takaisinmaksua haetaan lentolipun voimassaoloajan päättymisen jälkeen TAP Portugal voi kieltäytyä maksamasta takaisin lentolippua, joka on esitetty TAP Portugalille tai jonkin maan viranomaisille todisteena aikeesta poistua maasta, ellei matkustaja esitä TAP Portugalia tyydyttävää selvitystä siitä, että hänellä on lupa jäädä maahan tai että hän aikoo poistua jotain muuta lentoyhtiötä tai muuta liikennevälinettä käyttäen Valuutta TAP Portugal varaa oikeuden suorittaa takaisinmaksu samalla tavalla ja siinä valuutassa, jossa lentolippu on maksettu Takaisinmaksun suorittava lentoyhtiö Vapaaehtoiset takaisinmaksut suorittaa ainoastaan se lentoyhtiö, joka alkuaan on antanut lipun, tai tämän lentoyhtiön valtuutettu edustaja, jos se tähän on valtuutettu Takaisinmaksun aikarajat Ottaen huomioon kaikki 10. artiklassa mainittu ja näiden yleisten kuljetusehtojen määräykset, jos matkustaja on oikeutettu TAP Portugalilta suoraan ostetun lentolipun takaisinmaksuun, TAP Portugal suorittaa takaisinmaksun normaalitilanteessa seitsemän (7) työpäivän kuluessa, mikäli lentolippu on maksettu luottokortilla, tai kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa, mikäli lentolippu on maksettu käteisellä tai sekillä Jos matkustajan lentolippua ei hyvitetä ja sitä ei ole käytetty, TAP Portugal maksaa lentolipun hintaan sisältyneet verot ja maksut takaisin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Takaisinmaksu suoritetaan 10.8 artiklassa esitettyjen aikarajojen puitteissa. 11 ARTIKLA KÄYTTÄYTYMINEN LENTOKONEESSA 11.1 Yleistä Jos matkustaja TAP Portugalin käsityksen mukaan käyttäytyy lentokoneessa siten, että hän on vaaraksi lentokoneelle tai kenelle tahansa siinä olevalle henkilölle taikka siinä olevalle omaisuudelle, tai estää miehistöä suorittamasta tehtäviään, tai laiminlyö minkä tahansa miehistön määräyksen noudattamisen koskien tupakointia ja alkoholin tai huumeiden käyttöä, tai käyttäytyy muita matkustajia tai henkilökuntaa vahingoittavalla tai häiritsevällä tavalla, voi TAP Portugal ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa kohtuullisiin toimiin estääkseen tilanteen jatkumisen pidättämällä ja/tai poistamalla matkustaja koneesta. Matkustajaa voidaan syyttää lain rikkomisesta lentokoneessa. Jos matkustaja poistetaan lentokoneesta, häneltä voidaan evätä jatkoyhteys koska tahansa. Jos matkustaja poistetaan ja/tai käännytetään lentokoneesta jonkin yllä kuvatun kaltaisen tilanteen johdosta, hänen tulee maksaa TAP Portugalille kaikki poistamisesta ja/tai käännyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

17 11.2 Elektroniset laitteet TAP Portugal voi turvallisuussyistä kieltää tai rajoittaa elektronisten laitteiden käyttöä lentokoneessa. Rajoitukset ja kiellot voivat koskea matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita ja nauhureita, radioita, CD-soittimia, elektronisia pelejä sekä radioaaltoja lähettäviä laitteita, kuten kauko-ohjattavia leluja ja radiopuhelimia. Kuulolaitteet ja sydämentahdistajat ovat sallittuja. 12 ARTIKLA LISÄPALVELUT 12.1 Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut Milloin TAP Portugal tekee matkustajalle järjestelyjä muiden palvelusten kuin lentokuljetuksen osalta tai antaa lipun tai voucherin kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja, kuten hotellivarauksia tai autonvuokrausta varten, se toimii ainoastaan palveluntarjoajan edustajana. Tällöin noudatetaan palvelun tarjoavan kolmannen osapuolen ehtoja ja sääntöjä Maakuljetuspalvelut Mikäli TAP Portugal suorittaa matkustajalle myös maakuljetuspalveluja, saatetaan siihen soveltaa muita ehtoja, joista on pyydettäessä saatavissa tietoja TAP Portugalilta. 13 ARTIKLA HALLINNOLLISET MUODOLLISUUDET 13.1 Yleistä Matkustaja on yksin vastuussa kaikkien niiden valtioiden, joista, joihin tai joiden yli lento kulkee, edellyttämien matkustusasiakirjojen tai viisumien hankkimisesta sekä kyseisten valtioiden lakien, säännösten, määräysten, vaatimusten tai matkustusedellytysten noudattamisesta TAP Portugal ei ole vastuussa mistään niistä seuraamuksista, joita matkustajalle voi aiheutua, jos hän laiminlyö artiklassa mainittujen asiapapereiden tai viisumien hankkimisen tai samassa artiklassa lueteltujen lakien, säännösten, määräysten, vaatimusten, matkustusedellytysten, sääntöjen tai ohjeiden noudattamisen Matka-asiakirjat Matkustajan tulee ennen matkaa esittää kaikki kyseeseen tulevien maiden lakien, säännösten, määräysten tai vaatimusten edellyttämät maasta poistumis-, maahantulo-, läpikulku-, terveysja muut todistukset sekä sallia TAP Portugalin ottaa ja säilyttää jäljennökset kyseisistä asiakirjoista. Pyydettäessä matkustajan tulee sallia lentokoneen miehistön säilyttää hänen passinsa tai muun matka-asiakirjan lennon päättymiseen saakka. TAP Portugal pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta sellaista matkustajaa, joka ei ole toiminut voimassaolevien lakien, säännösten, määräysten tai vaatimusten mukaisesti tai jonka asiapaperit eivät ole kunnossa Maahantulo-oikeuden epääminen Matkustaja on velvollinen maksamaan voimassaolevan hinnan sekä kysymykseen tulevan maan viranomaisten TAP Portugalille määräämät maksut ja sakot, jotka TAP Portugal voi suostua maksamaan, jos TAP Portugal jonkin valtion viranomaisten määräyksestä joutuu kuljettamaan matkustajan maasta, johon matkustajalta evätään pääsy. TAP Portugal ei palauta hintaa, joka on peritty kuljetuksesta siihen paikkaan, jossa matkustajalta evätään tulo-oikeus Matkustajan vastuu sakoista, pidätyskuluista yms. Jos TAP Portugalia vaaditaan maksamaan sakkoja tai muita rangaistusmaksuja tai jos sille aiheutuu joitain muita kustannuksia siitä syystä, että matkustaja ei noudata kysymykseen tulevien maiden lakeja, säädöksiä, määräyksiä, vaatimuksia ja matkustusedellytyksiä tai ei

18 esitä vaadittuja asiapapereita, matkustajan tulee vaadittaessa korvata TAP Portugalille tämän maksettavaksi määrätty summa ja muut sille koituneet kustannukset. TAP Portugal voi tällaisten maksujen ja kustannusten korvaukseksi käyttää kaikkia käyttämättömästä kuljetuksesta sille suoritettuja maksueriä tai muita mahdollisia hallussaan olevia matkustajan maksusuorituksia Tullitarkastus Matkustajan tulee vaadittaessa olla läsnä tulliviranomaisten tai muiden valtion viranomaisten suorittamassa matkustajan kirjatun tai kirjaamattoman matkatavaran tarkastuksessa. TAP Portugal ei ole velvollinen korvaamaan matkustajalle niitä menetyksiä tai vahinkoja, joita tälle aiheutuu tarkastuksesta tai tämän vaatimuksen noudattamatta jättämisestä Turvatarkastus Matkustajan tulee suostua kaikkiin valtion, lentokenttävirkailijoiden, TAP Portugalin tai muiden lentoyhtiöiden toimeenpanemiin turvatarkastuksiin. 14 ARTIKLA PERÄKKÄIN KULJETTAVAT LENTOYHTIÖT Kuljetusta, jonka suorittaa TAP Portugal ja muu(t) lentoyhtiö(t) peräkkäin yhdellä lipulla tai lipulla ja sen yhteydessä annetulla yhdistelmälipulla, pidetään yleissopimusta tulkittaessa yhtenä ainoana kuljetuksena. Matkustajaa pyydetään kuitenkin tutustumaan alla olevaan artiklaan. 15 ARTIKLA LENTOYHTIÖN VASTUU TAP Portugalin ja muiden kuljetukseen osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu määräytyy kunkin lentoyhtiön yleisten kuljetusehtojen mukaisesti. TAP Portugalin vastuuta koskevat seuraavat määräykset: Milloin näissä yleisissä kuljetusehdoissa ei muuten määrätä, yleissopimuksessa määritelty kansainvälinen kuljetus kuuluu yleissopimuksen määrittelemien vastuusääntöjen alaisuuteen TAP Portugalin vastuuta eivät rajaa mitkään lainsäädännön tai sopimuksen määrittelemät rahamääräiset vastuunrajat kuoleman, loukkaantumisen tai muun matkustajan kärsimän fyysisen vamman tapauksessa, jonka on aiheuttanut onnettomuus Neuvoston 23. päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (ETA) N:ro 2407/92 7. artiklassa määrätyt vakuusvelvollisuudet ymmärretään niin, että TAP Portugalin tulee olla vakuutettu alla olevan artiklan määräämään vakuusrajaan saakka ja siitä eteenpäin kohtuulliseen rajaan saakka TAP Portugal ei poista tai rajoita mistään vahingoista aiheutuvaa korvausvastuutaan SDR:ään saakka osoittamalla, että se tai sen edustajat ovat ryhtyneet kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi tai että TAP Portugalin tai sen edustajien oli mahdotonta ryhtyä kyseisiin toimenpiteisiin Niiltä osin kuin Montrealin sopimusta ei sovelleta, artiklassa määrättyä ei sovelleta vaatimuksiin, joita esittävät julkiset vakuutus- tai muut sen kaltaiset yksiköt (elleivät kyseiset yksiköt ole yhdysvaltaisia), niiden esittämistä perusteluista riippumatta. Kyseisiin vaatimuksiin ja niihin liittyviin perusteluihin sovelletaan yleissopimuksessa määriteltyjä rajoja.

19 Jos TAP Portugal osoittaa, että loukkaantunut tai kuollut matkustaja on tuottamuksellaan aiheuttanut vahingon tai myötävaikuttanut sen syntymiseen, se voidaan artiklassa määrätystä huolimatta vapauttaa voimassa olevan lainsäädännön määräämästä vastuusta osittain tai kokonaan TAP Portugal maksaa viivytyksettä ja viimeistään viidentoista (15) päivän kuluttua siitä kun korvaukseen oikeutetun henkilön henkilöllisyys on selvinnyt, korvauksen ennakkomaksun sen mukaan kuin korvaukseen oikeutetun henkilön taloudellinen tilanne sitä edellyttää suhteessa kärsittyyn vahinkoon Ennakkomaksu kuolemantapauksessa on artiklassa määrätystä huolimatta aina vähintään SDR:ää vastaava summa euroissa matkustajaa kohden Ennakkomaksua ei ole pidettävä TAP Portugalin vastuun tunnustamisena Jos osoittautuu, että ennakkomaksun saanut henkilö on tuottamuksellaan aiheuttanut vahingon tai myötävaikuttanut sen syntymiseen tai jos osoittautuu, että ennakkomaksun saanut henkilö ei ole oikeutettu korvaukseen, artiklassa määrättyä ennakkomaksua ei voida vaatia palautettavaksi artiklassa kuvattuja tilanteita tai tapauksia lukuun ottamatta Huolimatta 9. artiklassa tai voimassa olevassa lainsäädännössä määrätystä TAP Portugalin vastuu kuljetuksen viivästymisestä on rajoitettu SDR:ää vastaavaan summaan euroissa matkustajaa kohden, ellei se osoita, että se tai sen työntekijät tai edustajat ovat ryhtyneet kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, joita voidaan kohtuudella vaatia vahingon välttämiseksi, tai mikäli sen tai sen työntekijöiden tai edustajien on ollut mahdotonta ryhtyä niihin, jolloin TAP Portugal ei ole vastuussa vahingosta TAP Portugalin vastuuta matkatavaralle aiheutuneiden vahinkojen ja viivästysten johdosta on rajattu yleissopimuksessa määrätyin ehdoin. Vastuunrajausta ei sovelleta, jos matkustaja osoittaa, että vahinko tai viivästyminen on aiheutunut TAP Portugalin tai sen työntekijöiden tai edustajien toiminnasta tai välinpitämättömyydestä (i) aiottaessa aiheuttaa vahinkoa tai (ii) välinpitämättömyydestä tiedettäessä, että vahinko todennäköisesti aiheutuu Useimmissa tapauksissa Varsovan sopimus muutoksiensa mukaisesti määrää 17 SDR:n vastuunrajauksesta kirjattua matkatavarakilogrammaa kohden sekä 332 SDR:n vastuunrajauksesta kaikkea matkustajan kirjaamatonta matkatavaraa kohden. Niiltä osin, kuin Montrealin sopimusta kuitenkin voidaan soveltaa, TAP Portugalin vastuu matkatavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai muusta vahingoittumisesta sekä matkatavaran viivästyksestä on rajoitettu SDR:ää vastaavaan summaan euroissa matkustajaa kohden. Jos matkustaja lähtöselvityksen yhteydessä kirjallisesti ilmoittaa matkatavaralle korkeamman arvon erityisellä matkatavaran arvoon liittyvällä ilmoituksella ja jos peritään lisämaksu, TAP Portugalin vastuu rajautuu ilmoitettuun korkeampaan arvoon. Milloin voimassa oleva lainsäädäntö säätää muunlaisista rajauksista, sovelletaan niitä Mikäli matkustajan kirjatun matkatavaran painoa ei ole kirjattu matkatavaratodistukseen, TAP Portugal olettaa, että se ei ylitä lentolippuun kirjatun matkustusluokan sallimaa veloituksetta kuljetettavan matkatavaran painoa TAP Portugal ei ole vastuussa matkustajan fyysisestä kunnosta johtuvasta sairaudesta, vammasta tai kuolemasta tai niihin johtavan vaaran lisääntymisestä tai niiden aiheuttamasta vahingosta matkustajan matkatavaralle.

20 Matkustaja vastaa vahingoista, joita hänen matkatavaransa aiheuttaa TAP Portugalille, muille henkilöille tai muiden omaisuudelle TAP Portugal ei ole vastuussa niihin esineisiin kohdistuvista vahingoista, joita ei saa pakata matkatavaraan 8.3 artiklan mukaisesti. Näitä esineitä ovat helposti särkyvät tavarat tai pilaantuvat tuotteet, avaimet, liikeasiakirjat, akateemiset asiakirjat, näytteet, passit tai muut henkilöllisyyspaperit ja muut arvoesineet, kuten raha, korut, arvometallit, silmälasit, aurinkolasit, piilolinssit, proteesit ja muut ortopediset laitteet, tietokoneet tai niihin liittyvät laitteet, matkapuhelimet ja muut henkilökohtaiset elektroniset laitteet, sopimusasiakirjat, osakkeet tai muut arvokkaat asiakirjat Mikäli TAP Portugal osoittaa, että vahingon on aiheuttanut tai sen syntyyn on vaikuttanut matkustajan huolimattomuus tai laiminlyönti, TAP Portugalin vastuuvelvollisuus poistuu tai vähenee Voimassa olevan lainsäädännön säädökset huomioon ottaen TAP Portugal vastaa vain vahingoista, jotka ovat sattuneet sellaisilla lennoilla tai lentojen osilla, joissa lentolipun kuljettavalle yhtiölle varattuun kohtaan on merkitty TAP Portugalin yhtiötunnus. Antaessaan lentolipun tai selvittäessään kirjatun matkatavaran toisen lentoyhtiön reitille, toimii TAP Portugal ainoastaan toisen lentoyhtiön edustajana. Matkustaja voi kuitenkin esittää kirjattua matkatavaraa koskevan korvausvaatimuksen myös ensimmäiselle tai viimeiselle kuljetukseen osallistuneelle lentoyhtiölle TAP Portugal ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että se noudattaa lainsäädäntöä, viranomaisten säädöksiä, määräyksiä tai vaatimuksia tai siitä, että matkustaja laiminlyö näiden noudattamisen Mikäli näissä yleisissä kuljetusehdoissa tai voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole muuta määrätty, TAP Portugal on vastuussa ainoastaan suoraan matkustajalle aiheutuneista toteennäytetyistä välittömistä vahingoista Kuljetussopimusta, näitä yleisiä kuljetusehtoja sekä TAP Portugaliin soveltuvia vastuuvapautuksia ja -rajoituksia sovelletaan myös sen valtuuttamiin edustajiin, toimihenkilöihin ja johtajiin samassa suhteessa, kuin ne soveltuvat TAP Portugaliin. Kokonaissumma, joka TAP Portugalilta ja kyseisiltä edustajilta, työntekijöiltä, toimihenkilöiltä tai johtajilta voidaan yhteensä korvauksena saada, ei voi ylittää TAP Portugalin vastuun ylärajaa Ellei nimenomaisesti ole ilmoitettu toisin, mikään tässä sanotusta ei poista mitään yleissopimuksen tai voimassaolevan lainsäädännön antamaa oikeutta vastuun rajoittamiseen tai sen poistamiseen. 16 ARTIKLA MUISTUTUKSET JA KANTEET 16.1 Matkatavaraa koskevat muistutukset Jos matkatavara, joka on luovutettu henkilölle, joka on oikeutettu vastaanottamaan matkatavaran, vastaanotetaan muistutuksetta, on se katsottava luovutetuksi vahingoittumattomana ja yleisten kuljetusehtojen mukaisesti, ellei muuta näytetä. Kirjatulle matkatavaralle koitunutta vahinkoa koskeva muistutus on tehtävä TAP Portugalille heti, kun vahinko on huomattu ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muistutus viivästymisestä on tehtävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä päivästä, kun matkatavara on ollut vastaanottajan käytettävissä. Muistutus on tehtävä kirjallisesti.

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012 Yleiset Kuljetusehdot SAS Scandinavian airlines Marraskuu 2012 Sisältö Johdanto 1 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa 1 2. Artikla: Soveltamisala 4 3. Artikla: Lentoliput 4 4.

Lisätiedot

A. Liiketoiminnan yleiset ehdot

A. Liiketoiminnan yleiset ehdot Sisällysluettelo A. Liiketoiminnan yleiset ehdot... 2 1. Määritelmät... 2 2. Soveltamisala... 3 3. Varaukset... 3 3.1 Yhteystiedot ilmoituksia ja tiedonantoja varten... 3 3.2 Sopimus... 3 3.3 Varausten

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

BudJetin erityisehdot

BudJetin erityisehdot BudJetin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, Budjet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Edellytämme,

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot

Travelstartin Erityisehdot

Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen

Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Koska tarjoamme matkoja vain

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT MÄÄRITELMÄT Alkupäivä tarkoittaa päivää, jona Kortinhaltija alkaa käyttää Korttia tai aktivoi sen. Kortti tarkoittaa Korttiyhtiön

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja- asiamiehen neuvottelemat. 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

TRAVELLINKIN MATKAEHDOT

TRAVELLINKIN MATKAEHDOT TRAVELLINKIN MATKAEHDOT Pidätämme itsellämme oikeuden palata asiakkaalle 24 tunnin sisällä varauksen teosta, mikäli lippua ei pystytä kirjoittamaan lipunkirjoituksessa ilmenneen teknisen syyn tai hinnoitteluongelmien

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin;

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin; Bridgestone Prepaid MasterCard -kortin käyttöehdot Viimeksi muutettu: 23/10/2013 TÄRKEÄÄ: Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen kuin otat tilisi käyttöön. Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja maksuja

Lisätiedot

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:**

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:** American Express -tilihakemus Tällä hakemuksella suosittelija saa 3 000 Membership Rewards -pistettä, kun suositeltava on ottanut kortin käyttöönsä ja tehnyt sillä ensimmäisen ostoksen. Lisäksi suositeltava

Lisätiedot

Emme voi taata, että sylilapsen voi varauksen teon jälkeen lisätä varaukseen. Suosittelemme, että teet varauksen vasta vauvan syntymän jälkeen.

Emme voi taata, että sylilapsen voi varauksen teon jälkeen lisätä varaukseen. Suosittelemme, että teet varauksen vasta vauvan syntymän jälkeen. OPODON MATKAEHDOT Pidätämme itsellämme oikeuden palata asiakkaalle 24 tunnin sisällä varauksen teosta, mikäli lippua ei pystytä kirjoittamaan lipunkirjoituksessa ilmenneen teknisen syyn tai hinnoitteluongelmien

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot