Vuosikertomus Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2009

2 Vuosikertomus 2009 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta 4 2. Liikkumisen turvallisuus 7 3. Terveysliikunnan edistäminen 9 Toiminta numeroina Talous 12 Asiakkaat 13 Kumppanit 13 Prosessit Tutkimus 14 Koulutus, viestintä ja tietopalvelu 15 Palvelutoiminta 16 Tietotekniikka 16 Laboratorio 16 Voimavarat Hallinto 17 Henkilöstö 17 Tyky- ja virkistystoiminta 17 Sammanfattning 18 Summary 19 Liitteet 20 UKK-instituutti Vuosikertomus

3 Johtajan katsaus Vuonna 2009 UKK-instituutti toteutti ensimmäistä vuotta uudistetun strategian mukaista terveysliikuntaohjelmaa, jossa on kolme painoaluetta: väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta, liikkumisen turvallisuus ja terveysliikunnan edistäminen. Kansainvälisten terveysliikuntasuositusten uudistuessa syksyllä 2008 päätettiin uudistaa myös UKK-instituutin Liikuntapiirakka. Uudistettu piirakka antaa nyt suosituksen sekä viikoittaiselle kestävyysliikunnan määrälle että lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävälle liikunnalle. Lisäksi UKK-instituutissa tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaan väestön terveyskäyttäytymisen kyselyyn uusi mittari. Sen avulla voidaan paremmin arvioida, miten suuri osa aikuisväestöstä liikkuu uudistuneen terveysliikuntasuosituksen mukaisen liikunnan minimimäärän verran. Fyysinen aktiivisuus ja kunto on tunnustettu entistä vahvemmin keskeisiksi väestön terveyden ja hyvinvoinnin mittareiksi. Vuoden 2009 aikana saatettiin loppuun Euroopan Unionin rahoittama ALPHAprojekti, joka tuotti EU-jäsenmaille tieteelliseen näyttöön perustuvat arviointimenetelmät väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyskunnon kartoitukseen ja seurantaan. Suomessa ryhdyttiin valmistelemaan kansallista fyysisen aktiivisuuden ja kunnon seurantaa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Liikuntaturvallisuuden painoalueella jatkettiin Liikuntavammojen valtakunnallista ehkäisyohjelmaa (LiVE). Uutena hankkeena käynnistyi Suomen Akatemian rahoittama interventiotutkimus, jonka tavoitteena on selvittää D-vitamiinin ja liikunnan mahdollisuuksia vähentää kaatumisia vuotiailla naisilla. Painoalueelta valmistui useita kansainvälisiä julkaisuja, joista mainittakoon iäkkäiden naisten tasapaino- ja voimaharjoittelun vaikutuksia selvittävä tutkimus. Siinä liikunnan todettiin vaikuttavan myönteisesti iäkkäiden tasapainoon ja ketteryyteen vielä vuosi harjoittelun lopettamisen jälkeen. Terveysliikunnan edistämisen painoalueella oli käynnissä useita mielenkiintoisia tutkimuksia. Näissä hankkeissa selvitetään mm. raskauden aikaisen dia- 2 UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

4 beteksen ehkäisyä, liikunnan vaikutusta vaihdevuosioireisiin sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutusta ammattikuljettajien vireystilaan. Edelleen toteutusvaiheessa olivat myös hankkeet liikunnan edistäminen työpaikoilla, liikuntaneuvonnan kehit t ä minen terveys keskuksissa ja liikuntaneuvonta palveluketjuksi. Näiden hankkeiden avulla terveysliikunnan annostelua kyetään edelleen tarkentamaan, liikunnan edistämisessä käytettäviä menetelmiä parantamaan. UKK-instituutin verkkopalvelu on keskeinen organisaatioviestinnän väline, ja toimintavuonna verkkosivuille tehtiin vierailua. Vuoden alussa käynnistettiin verkkopalvelun uudistushanke. Uudet verkkosivut avautuvat keväällä Instituutin tuottamia terveysaineistoja käännettiin useille kielille. Tästä esimerkkinä yhteistyössä Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa toteutettu Liikuntasuositus raskaana oleville ja synnyttäneille -asiakaslehtisen kääntäminen ruotsin ohella 12 maahanmuuttajakielelle. UKK-instituutin järjestämän ammatillisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on tehdä tunnetuksi terveysliikunnan mahdollisuuksia ja edistää näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöä terveysliikunnan edistämisessä. Täydennyskoulutustuntien määrä säilyi toimintavuonna aikaisempien vuosien tasolla. UKK-instituutti päätti luopua yrityksille suunnatusta palvelutoiminnasta. Syksyllä 2009 nämä toiminnot siirrettiin yhteistyöyritykselle, UKK Terveyspalvelut Oy:lle. UKK Terveyspalvelut Oy on instituutin pääosin omistama yhteistyöyritys, joka kehit tää terveysliikunnan palvelukonsepteja. Raha-automaattiyhdistyksen tuki UKK-instituutille laski hieman vuodelle 2010, mutta tällä ei uskota olevan dramaattista vaikutusta instituutin vakiintuneille toiminnoille. Tommi Vasankari UKK-instituutti Vuosikertomus

5 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Väestön terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia osatekijöitä ovat fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä ja fyysinen kuntotaso. Toimintavuonna UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sopivat yhteistyöstä, jossa luodaan edellytyksiä väestöpohjaiselle liikkumisen ja fyysisen kunnon säännölliseen seurannataan. Tässä sosiaalija terveysministeriön tukemassa hankkeessa UKKinstituutti vastaa tarvittavan tietokannan kokoamisesta, päivittämisestä, analyyseistä ja neljän vuoden välein ilmestyvän Liikuntaraportin tuottamisesta. Hankkeessa kehitettiin fyysisen aktiivisuuden seurantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamiin väestökyselyihin. Lisäksi sovittiin objektiivisten fyysisen aktiivisuuden mittareiden käyttöönotosta vuonna 2010 toteutettavassa Terveys seurantatutkimuksessa. Tuleva Liikuntaraportti antaa tietoa terveysliikuntasuositusten toteutumisesta (riittävyys, monipuolisuus, liikunnasta syrjäytyneet), fyysisen suorituskyvyn ja terveyskunnon tilasta (huonokuntoiset, liikapainoiset) sekä näiden muutoksista. Vuoden 2008 Tampereen terveys- ja sosiaalikyselystä valmistui loppuraportti. Lähes 40 prosenttia työikäisistä tamperelaisista liikkui terveytensä kannalta liian vähän. Määrä on pysynyt samana koko 2000-luvun. Kuitenkin vuotiaiden miesten liikunta oli lisääntynyt vuodesta Fyysinen aktiivisuus, kunto ja terveys -väestötutkimuksesta ilmestyi tieteellinen julkaisu, jossa osoitettiin Liikuntapiirakan mukaisen lihaskuntoharjoittelun yhteydet hyvään tasapainoon ja alaraajojen lihasvoimaan. Terveyskunnon eri osatekijöiden kykyä ennustaa tulevaa terveydentilaa selvitettiin laajasti systemaattisilla kirjallisuuskatsauksilla EUprojektissa (sivu 5). Lisäksi raportoitiin terveyskunnon osatekijöiden ennustearvoa liikuntaelimistön ongelmiin (niska, selkä, liikkumiskyky) iäkkäällä ja keski-ikäisellä väestöllä sekä nuorilla varusmiehillä (selkä). UKK-instituutti osallistui myös reserviläisten fyysistä suorituskykyä selvittävän tutkimuksen analysointiin ja raportointiin. Tässä Jyväskylän yliopiston vetämässä tutkimushankkeessa tutkitaan fyysisen kunnon ja elämänlaadun sekä koetun ja mitatun fyysisen kunnon yhteyksiä. Luun rakenteen ja lujuuden arviointimenetelmien kehittämistä jatkettiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijoiden kanssa. Erityinen mielenkiinto kohdistui fyysisen suorituskyvyn, luukuormituksen sekä luurakenteen välisten yhteyksien selvittämiseen. Aiheesta valmistunut terveystieteiden maisteri Riku Nikanderin väitöskirja liikunnan kuormituksen aiheuttamista muutoksista urheilijoiden lonkkaluuhun hyväksyttiin Jyväskylän yliopistossa. Painoalueen kehittämishanke TESTIT edistää näyttöön perustuvien fyysisen aktiivisuuden ja terveys kunnon arviointimenetelmien saatavuutta ja käyttöönottoa terveydenhuollossa ja liikuntasektorilla. Toimintavuonna aloitettiin Terveyskunnon mittauksen oppikirjan ja opetuspaketin suunnittelu yhteistyössä useiden ammattikorkeakoulujen, Varalan Urheiluopiston ja Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa. UKK-instituutti teki myös kansalliselle TULE-hankkeelle ehdotuksen Kansalaisen Kuntomittarista ja siihen liittyvästä materiaalikokonaisuudesta, jota työstetään vuonna Terveyskunnon mittaukseen liittyviä koulutuskokonaisuuksia oli yhteensä 12. Kursseilla painottuvat turvallinen ja luotettava testaus, valmius tulkita tuloksia terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta ja toteuttamiskelpoisten liikuntaohjelmien laatiminen asiakkaalle. 4 UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

6 Kehittämisprojektit ALPHA-projekti Suomalaisten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon seuranta UKK-terveyskunto- ja liikehallintatestit aikuisille Väestön terveyskunnon arvioinnin edistäminen (TESTIT-hanke) Asiantuntijatyö Kansallinen TULE-ohjelma: Kansalaisen Kuntomitta / Suomen Tule ry Kuntotestausvaliokunta / Liikuntatieteellinen seura Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaryhmä TOIMIA / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveysliikuntaneuvosto / Kunto ry Marjo Rinne, Annika Taulaniemi, Pauliina Husu, Jaana Suni ALPHA-FIT-terveyskuntotestistö vuotiaille eurooppalaisille Jaana Suni UKK-instituutti osallistui vuosina Euroopan Unionin rahoittamaan ALPHA-projektiin (Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and Fitness, Tavoitteena oli luoda EU-jäsenmaihin tieteelliseen näyttöön perustuvat, yhtenäiset arviointimenetelmät väestön fyysisen aktiivisuuden ja kunnon kartoitukseen, seurantaan ja ennakointiin. UKK-instituutin vastuulla oli valita yhteistyössä Granadan yliopiston kanssa helposti toteutettavat, luotettavat ja pätevät terveyskunnon testikokonaisuudet lapsille, nuorille ja työikäisille aikuisille. UKK-instituutti tuotti käytännön kuntotestaukseen suosituksen vuotiaiden aikuisten testaamiseen, testaajan oppaan ja DVD:n testien oikeasta suoritustekniikasta. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, miten hyvin eri kunnon osatekijät pystyvät ennustamaan terveyttä ja toimintakykyä. Terveydentilan osoittimiksi valittiin sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden riskitekijät, kuolleisuus, selkäkipu, ja siihen liittyvät toiminnan rajoitukset, sekä liikkumiskyky. Tutkimustiedon puutteen vuoksi analysoitiin lisäksi UKK-instituutin aiemmin toteuttamista väestötutkimuksista kunnon ennustearvoa selän toimintakyvyn muutoksiin keski-ikäisillä ja ikääntyneillä. Toisessa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin helposti toteutettavien testien toistettavuutta ja mittaustarkkuutta. Valittujen testien toistettavuutta selvitettiin 50 miehelle ja naiselle toteutetussa kenttätutkimuksessa. Lopulliseen ALPHA-FIT-testistöön hyväksyttiin vain testejä, jotka ennustivat jotain valittua terveydentilan muutosta ja joiden tulokset vaihtelivat toistomittauksissa tai poikkesivat kriteerimittaustuloksista enintään kymmenen prosenttia. Testikokonaisuus esitellään sivulla 6. UKK-instituutti Vuosikertomus

7 Fitness for Health: The ALPHA-FIT Test Battery for Adults Kuntoa terveydeksi: ALPHA-FIT-testistö aikuisille Fitness component Terveyskunnon ulottuvuus Test item Testi Predictive validity of health Ennustearvo terveydentilaan CARDIORESPIRATORY HENGITYS- JA VERENKIERTOELIMISTÖ 2-km Walk Test 2-km kävelytesti Huono kestävyyskunto: sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden riskitekijät, kuolleisuus Hidas kävelyaika: liikkumisvaikeudet ja selän toiminnan rajoitukset MUSCULOSKELETAL TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Handgrip Puristusvoima Heikko puristusvoima: kuolleisuus, liikkumisvaikeudet MOTOR SKILL LIIKEHALLINTAKYKY BODY COMPOSITION KEHON KOOSTUMUS Modified push up Muunneltu punnerrus Jump-and-reach Ponnistushyppy Stand on one leg Yhdellä jalalla seisonta Body mass index Kehon painoindeksi Waist circumference Vyötärön ympärys Heikko ylaraaajojen voima: kuolleisuus Vähäinen toistojen määrä: selän toiminnan rajoitukset Heikko alaraajojen voima: kuolleisuus, liikkumisvaikeudet, selän toiminnan rajoitukset Huono tasapaino: liikkumisvaikeudet Lihavuus: sydän ja verisuonisairaudet ja niiden riskitekijät, kuolleisuus, liikkumisvaikeudet, selkäkipu ja selän toiminnan rajoitukset 6 UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

8 2. Liikkumisen turvallisuus Liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomat, mutta liikuntaharrastuksessa piilee myös riskinsä. On arvioitu, että jopa puolet liikunnan tuomista terveys- ja hyvinvointihyödyistä menetetään liikkumisen aikana sattuneiden tapaturmien ja rasitusvammojen takia usein turhaan, sillä suuri osa vakavista haitoista on ehkäistävissä. Liikunnan annostelussa ja terveysliikunnan edistämisessä on tärkeää tuntea liikunnan haittavaikutukset, liikuntavammojen vaaratekijät sekä menetelmät niiden ehkäisemiseksi elämäntilanteen ja -kaaren eri vaiheissa. Kaatumisten ehkäisy on yksi painoalueen tavoitteista. Vuonna 2005 alkaneen KAAOS-klinikkamallin vaikuttavuustutkimukseen oli toimintavuoden loppuun mennessä rekrytoitu noin 1300 ikäihmistä. Alkutilanteen tulosten analysointi aloitettiin. Suomen Akatemian rahoituksella aloitettiin uusi interventiotutkimus, jonka tavoitteena on selvittää D-vitamiinin ja liikunnan mahdollisuuksia vähentää vuotiaiden naisten kaatumisia. Tasapaino- ja voimaharjoittelun vaikutuksia iäkkäiden naisten kaatumisiin ja luukatoon selvittäneen liikuntaintervention 5-vuotisseurannassa tehtiin kysely- ja haastattelututkimukset, joissa selvitetään pitkäaikaisvaikutuksia muun muassa kaatumispelkoon ja kaatumisvammoihin. Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimuksen intervention ( ) aineisto saatiin kootuksi toimintavuoden aikana. Hankkeesta julkaistiin ensimmäinen raportti, epidemiologinen tuki- ja liikuntaelinvaivoja kuvaava artikkeli. Terveystieteiden maisteri Kati Pasasen väitöskirjatutkimus harjoittelun vaikutuksesta salibandypelaajien alaraajavammojen ehkäisyyn hyväksyttiin Tampereen yliopistossa. Tärkein kehittämishanke oli Liikuntavammojen valtakunnallinen ehkäisyohjelma (LiVE). Tietoa Liikuntatapaturmien ehkäisystä välitettiin liikunnan ja urheilun harrastajille, valmentajille ja ohjaajille sekä liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille viestimällä terveliikkuja.fi- ja terveurheilija.fi-verkkosivuilla ja kouluttajakoulutuksella. Toimintavuonna aloitettiin kamppailulajiliittojen kouluttajakoulutus yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikön sekä liikuntajärjestöjen kanssa. LiVE-ohjelma esittäytyi Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla heinäkuussa Tampereella. Vuonna 2009 järjestettiin liikuntalääketieteen opintojakso Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoille. Kuntotestauksen täydennyskoulutusta järjestettiin terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille. LiVE-ohjelmaan ja liikuntavammojen ehkäisyyn liittyen koulutettiin nuorten valmentajia. Tampereen Urheilulääkäriaseman tärkeimpiä palvelutoimintoja olivat lääkäreiden vastaanotot sekä kuntotestaukset. Kehittämisprojektit Liikuntavammojen valtakunnallinen ehkäisyohjelma (LiVE) Terve Urheilija -ohjelma (www.terveurheilija.fi) EuroSafe, Information Exchange on Sports Injuries Testauspalautteiden ja kunto-ohjelmien atk-ohjelma Kaatumis- ja osteoporoosiklinikat (KAAOS) Tampereella ja Lappeenrannassa. Asiantuntijatyö Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), Kenttälääkintäjaos Nuorten tukiurheilijoiden ravitsemusohjaus / Suomen Olympiakomitea Naisohjelman ohjausryhmä / Suomen Urheiluliitto Huippu-urheilutyöryhmä Tytöt ja naiset / Suomen Salibandyliitto Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet -asiantuntijaryhmä / VOK FireFit-projekti, palomiesten liikunnan annostelun suunnittelu ja toteutus / Työterveyslaitos Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman toimintaryhmä / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Liikuntalääketieteen valiokunta / Liikuntatieteellinen seura Aikuisliikuntatoimikunta / Suomen Golfliitto TULES-vuosikymmen / TULES-liiga ja Suomen Reumaliitto ry Kansallinen osteoporoosiohjelman ohjausryhmä / Suomen Osteoporoosiliitto ry Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyön neuvottelukunta, Ikäihmisten tapaturmatyöryhmä /STM UKK-instituutti Vuosikertomus

9 Liikunta vaikuttaa myönteisesti iäkkäiden tasapainoon ja ketteryyteen vuosi harjoittelun lopettamisen jälkeenkin Saija Karinkanta Liikunnalla on suotuisia vaikutuksia moniin iäkkäiden kaatumisten ja murtumisten keskeisiin riskitekijöihin, kuten alaraajojen lihasvoimaan, tasapainoon ja luuston lujuuteen. Voima-, tasapaino- ja hyppelyharjoittelua yhdistävä harjoittelu ehkäisee tehokkaasti iäkkäiden naisten toiminta- ja suorituskyvyn sekä luun rakenteen heikkenemistä, todettiin UKK-instituutissa aiemmin tehdyssä tutkimuksessa. Tässä seurantatutkimuksessa selvitettiin, säilyivätkö suotuisat harjoitusvaikutukset vielä vuosi intensiivisen harjoittelun lopettamisen jälkeen. Mukana oli 120 harjoittelututkimukseen osallistunutta yli 70-vuotiasta kotona asuvaa tamperelaisnaista. Saija Karinkanta Tutkimuksessa havaittiin, että vuosi intensiivisen harjoittelun lopettamisen jälkeen harjoittelijoiden tasapaino ja ketteryys oli parempi sekä sääriluun rakenne vahvempi kuin vertailuryhmällä. Sen sijaan harjoittelun avulla saavutettu hyöty alaraajojen lihasvoimassa ja itsearvioidussa fyysisessä toimintakyvyssä oli menetetty. Intensiivisen harjoittelun jälkeinen yleinen fyysinen aktiivisuus auttoi terveitä iäkkäitä naisia säilyttämään saavutettuja harjoitushyötyjä, osittain muun muassa tasapainossa. Lihasvoiman säilyttäminen vaatisi kuitenkin säännöllisen harjoittelun jatkamista. Julkaisu Karinkanta S, Heinonen A, Sievänen H, Uusi-Rasi K, Fogelholm M, Kannus P. Maintenance of Exercise-induced Benefits in Physical Functioning and Bone. Osteoporos Int 2009; 20: UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

10 3. Terveysliikunnan edistäminen Fyysistä aktiivisuutta ja terveysliikuntaa edistetään monitasoisilla toimilla ja monitieteelliseen näyttöön perustuvilla strategioilla. Henkilökohtaisten tietojen ja taitojen lisäämiseen tähtäävien vaikuttamiskeinojen rinnalle tarvitaan liikuntaan innostavaa asenneympäristöä, fyysisen aktiivisuuden mahdollistavaa ympäristöä sekä kaikille sopivia ja saavutettavissa olevia terveys- ja liikuntapalveluja. Myös terveyttä tukeva kansalaistoiminta ja terveysnäkökohdat huomioon ottava liikuntapolitiikka ovat tarpeen. Terveysliikunnan edistämisen painoalueen yleisenä tavoitteena on tutkia ja kehittää erilaisille kohderyhmille toimivia ja kustannustehokkaita terveysliikuntamuotoja ja terveysliikunnan edistämisen toimintatapoja sekä arvioida olemassa olevien käytäntöjen toimivuutta. Yksilötasoisissa hankkeissa tuotetaan tietoa liikunnan terveysvaikutuksista ja niiden vaikutusmekanismeista. Eri kohderyhmien terveysliikuntaa pyritään lisäämään käyttäen apuna yksilötasoista neuvontaa ja vaikuttamista tietoihin, taitoihin, asenteisiin ja motivaatioon. Vuonna 2008 alkoi Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelman tukema hanke, jossa yksilöllisellä elintapaneuvonnalla (ravitsemus, liikunta, uni) pyritään vähentämään kaukoliikenteen ammattikuljettajien liikapainoa ja parantamaan työaikaista vireyttä. Saman rahoituksen turvin käynnistyi raskausdiabeteksen ehkäisytutkimukseen osallistuneiden äitien elintapamuutosten pysyvyyttä ja työhön paluuta koskeva seurantatutkimus. Elintarviketieteiden maisteri Tarja Kinnusen väitöskirjassa tarkasteltiin elintapaneuvonnan mahdollisuuksia vaikuttaa raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen painonhallintaan. Väitöskirja hyväksyttiin Tampereen yliopistossa. Työterveyshuoltoon sijoittuvan askelmittaritutkimuksen aineiston keruu aloitettiin ja siihen liittyvä interventio toteutettiin. Liikunnan vaikutusta vaihdevuosioireisten naisten elämänlaatuun selvitettiin interventiotutkimuksella. Liikunnan mahdollisuuksia estää rintasyövän liitännäishoitojen haittavaikutuksia luustoon, toimintakykyyn ja elämänlaatuun on selvitetty monikeskusinterventiossa. Tulosten analysointi aloitettiin ja seurantamittauksia jatkettiin. Yhteisö- tai ympäristötasoiset hankkeet pyrkivät vaikuttamaan työyhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan. Niissä parannetaan ehkäisevien terveyspalvelujen toimivuutta ja laatua sekä selvitetään fyysisen ympäristön terveysliikunnan edistämiselle tarjoamia mahdollisuuksia. Kuvio 1. Terveysliikunnan edistämisen tulosmalli (muokattu Nutbeam 1999) Edistämistoimenpiteet Edistämisen tulokset Terveyden välitulokset Yksilö Tiedot, taidot, asenteet muuttuvat Fyysisesti aktiivinen elämäntapa Neuvonta ja ohjaus, viestintä Yhteisö/ organisaatio Yhteistoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kesken Uudet/hyvät toimintakäytännöt Tehokkaat ja tasa-arvoiset terveys- ja liikuntapalvelut Hyvinvointi elämänlaatu oikeudenmukaisuus Terveys toimintakyky, sairastavuus ennenaikainen kuolleisuus Yhteiskunta/ ympäristö Terveysliikunnan puolesta puhuminen Lait, suositukset, kannanotot (poliittinen ohjaus) Turvallinen ja liikkumista tukeva ympäristö Tampereen yliopistossa hyväksytyssä terveydenhuollon maisteri Leila Lehtomäen väitöskirjassa tutkittiin valtakunnallisten hoitosuositusten toimeenpanoon liittyviä esteitä ja edellytyksiä terveyskeskuksissa. UKK-instituutti toimii Liikkumisreseptin asiantuntijana ja verkkosivujen ylläpitäjänä. Vuonna 2009 Liikkumisreseptiä muokattiin sähköistä potilastietojärjestelmää varten. Vuonna 2009 jatkettiin perusterveydenhuollon liikunta- ja terveysneuvonnan käynteihin perusterveydenhuollossa liittyvää tutkimusta, joka raportoidaan vuonna Samoin jatkettiin kahta ympäristölähtöistä tutkimusta, joista toinen selvittää alakouluikäisten liikkumista erilaisissa kaupunkiympäristöissä ja toinen ulkoilun ja luontoliikunnan hyvinvointivaikutuksia. Molemmat hankkeet toteutetaan laajassa yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Terveysliikunnan edistämisen koulutusten aiheina olivat muun muassa liikuntaneuvonnan toteuttaminen, lapsiperheiden elintapaneuvonta sekä erilaiset tuki- ja liikuntaelinongelmat. UKK-instituutti Vuosikertomus

11 Kehittämisprojektit Elinvoimaa 75+ -hanke / Eläkkeensaajien keskusliitto Terveysneuvonnan käytännöt perusterveydenhuollossa / TNK Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa (NELLI) Liikkumisreseptin käyttöönoton edistäminen terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa -hanke (LIREKE) Asiantuntijatyö Fysioterapiakoulutuksen neuvottelukunta / Helsingin ammattikorkeakoulu Metropolia Rehabilitation International -järjestö / Commission on Leisure, Recreation and Physical Activities Liikuntatoimikunta / Suomen MS-liitto Terveysaineistojen arviointipaneeli / Terveyden edistämisen keskus Voimaa vanhuuteen -ohjelma / ohjausryhmä TELI-neuvottelukunta Tieteellinen neuvottelukunta / FINOHTA Pirkanmaan terveyden edistämisen verkosto Tieteellinen neuvottelukunta / Terveyden edistämisen keskus Valtimoterveyttä kaikille -hanke / Diabetesliitto Käypä hoito -suositukset Soveli-lehden toimitusneuvosto Dehkon ohjaus- ja seurantaryhmä / Diabetesliitto Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman johtoryhmä 10 UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

12 Elintapaneuvonta auttaa raskauden jälkeistä painonhallintaa Tarja Kinnunen Suomalaisten odottavien äitien paino nousi raskauden aikana 1980-luvun puolivälissä keskimäärin kilon enemmän kuin 60-luvulla. Liiallinen raskauden aikainen painonnousu voi hankaloittaa äidin palautumista entiseen painoonsa synnytyksen jälkeen ja lisätä myöhemmän sekä äidin että lapsen ylipainon riskiä. UKK-instituutissa tutkittiin, voidaanko äitiys- ja lastenneuvoloissa toteutettavalla tehostetulla elintapaneuvonnalla ehkäistä liiallista painonnousua raskauden aikana ja heti sen jälkeen Tampereella ja Hämeenlinnassa kuudessa äitiys- ja lastenneuvolassa toteutetussa interventiotutkimuksessa oli mukana 132 raskaana olevaa ja 92 ensi kertaa synnyttänyttä. Kolmessa koeneuvolassa äidit osallistuivat tehostettuun ravitsemus- ja liikuntaneuvontaan. Kolmessa Tarja Kinnunen vertailuneuvolassa neuvolakäynnit toteutuivat entiseen tapaan. Raskausaikana tehostettuun elintapaneuvontaan osallistuneiden äitien ruokatottumukset paranivat. Heille ei syntynyt yhtään suuripainoista ( 4000 g) lasta, vertailuneuvoloissa heitä syntyi kahdeksan (15 %). Neuvonta auttoi jatkamaan vähintään kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa raskauden loppuun, kun taas vertailuryhmä siirtyi kevyempään liikuntaan. Synnyttäneistä neuvontaan osallistuneista äideistä puolet palautui raskautta edeltävään painoonsa 10 kuukautta synnytyksen jälkeen, mutta vertailuryhmästä vain 30 %. Julkaisu Kinnunen T. Prevention of excessive pregnancy-related weight gain. Tampere: University of Tampere, Acta Universitatis Tamperensis UKK-instituutti Vuosikertomus

13 Toiminta numeroina Talous UKK-instituutin toiminnan rahoituksen perustana on vuotuinen avustus Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Vuoden 2009 talouden keskeiset tunnusluvut on esitetty oheisessa taulukossa. UKK-instituutin oman toiminnan tuotot ja julkisesti haettavat apurahat olivat yhteensä 35 % toiminnan kokonaistuotoista. Säätiön taseen loppusumma oli ,31 euroa, ja tilivuoden alijäämä oli ,58 euroa. Tampereen Urheilulääkäriasema (TaULA) sai toiminta-avustusta opetusministeriöltä. Urheilulääkäriaseman toiminnan ylijäämä oli ,82 euroa. UKK-instituutin vuoden 2009 tulojen tunnuslukuja euroa RAY / tutkimustoiminnan avustus RAY / yleisavustus Tutkimusapurahat ja muut tutkimustoiminnan tuotot Koulutustoiminnan tuotot Muut tuotot ja varainhankinta UKK-instituutin vuoden 2009 kulujen tunnuslukuja UKK-instituutin kokonaiskulut Hankinnat ja sijoitukset TaULAn vuoden 2009 talouden tunnuslukuja Toiminta-avustukset Oman toiminnan tuotot Hankerahoitus Kokonaiskulut Säätiön tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä toimintakertomuksen lopussa. 12 UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

14 Asiakkaat UKK-instituutin asiakkaiden tuoma tulo vuonna 2009 oli ,00 euroa. Tämä luku ei sisällä avustuksia RAY:ltä tai tutkimusapurahoja myöntäviltä julkisorganisaatioilta. Instituutin tärkeimmät asiakasryhmät %-osuus 2008 tulo 2009 %-osuus 2009 Tuote: Ammatillinen täydennys koulutus ja viestintätuotteet Asiakkaat: perusterveydenhuollon henkilöstö, erityisesti terveydenhoitajat ja fysioterapeutit ,90 54 Tuote: TYKY-palvelut Asiakkaat: Yritykset Tuote: Kokouspalvelu Asiakkaat: Yritykset Tuote: Liikunta- ja kuntosalikurssit Asiakkaat: Tamperelainen aikuisväestö Tuote: Liikuntasalin vuokraus Asiakkaat: Tamperelaiset urheiluseurat ja yhteisöt , , , ,01 6 Muut ,23 7 Kumppanit UKK-instituutti on kansallisesti merkittävänä terveysliikunnan asiantuntijana tehokkaasti verkottunut tutkimuksen, koulutuksen, asiantuntijatyön ja viestinnän aloilla. Yhteistyötä tehdään laajasti eri tahojen kanssa. UKK-instituutin keskeisimmät yhteistyökumppanit vuonna 2009 olivat järjestöistä Sydänliitto, Diabetesliitto, Ikäinstituutti, KKI-ohjelma/LIKES, Liikuntatieteellinen seura ja Terveyden edistämisen keskus, sektoritutkimuslaitoksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos, yliopistoista Tampereen ja Jyväskylän yliopistot, ministeriöistä opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä Puolustusvoimat. Tämä yhteistyöverkosto kuvastaa hyvin sekä instituutin että koko terveysliikunnan kentän tutkimuksen ja tiedon soveltamisen poikkihallinnollisuutta. Keskeiset yhteistyökumppanit vuoden 2009 toimintojen kannalta on lueteltu liitteessä 1. UKK-instituutti Vuosikertomus

15 Prosessit Tutkimus Tutkimustoiminta oli vuoden 2009 aikana vilkasta. Vuoden aikana oli käynnissä 35 tutkimusta ja kehittämishanketta. Instituutin omista tutkimushankkeista ilmestyi neljä väitöskirjaa. Panostaminen opinnäytteiden loppuun saattamiseen laski jonkin verran julkaisujen määrää tieteellisissä sarjoissa. Vuoden 2009 aikana panostettiin myös terveysliikunnan oppikirjan uudistetun painoksen kirjoittamiseen. Tutkimustoiminnan apurahojen määrän kasvu jatkui vahvana. UKK-instituutin tutkimustoimikunta kokoontui vuoden 2009 aikana viisi kertaa ja antoi lausunnon kuudesta tutkimussuunnitelmasta tai -aloitteesta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta pyydettiin lausunto kahdesta tutkimussuunnitelmasta. UKK-instituutin oma eettinen toimikunta kokoontui kaksi kertaa ja antoi lausunnon kahdesta tutkimussuunnitelmasta. Tiedelehdet, joissa UKKinstituutin tutkijat ovat toimineet vertaisarvioijina, on esitetty liitteessä 2. UKK-instituutin tutkimustoiminnan tunnuslukuja Apurahat (euroa) Julkaisut tieteellisissä sarjoissa Muut julkaisut Kongressiabstraktit Kotimaiset asiantuntijaesitelmät Kansainväliset asiantuntijaesitelmät Julkisesti haettava hankerahoitus (euroa) OPM 27 % 16 % 30 % STM 34 % 33 % 19 % Pirkanmaan shpiiri Juho Vainion säätiö Suomen Akatemia 21 % 20 % 9 % % 6 % 5 % % 8 % 24 % Muut 12 % 17 % 13 % UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

16 Koulutus, viestintä ja tietopalvelu UKK-instituutin tavoite on tuottaa väestön terveyden ja liikunnan edistämisessä sovellettavia ratkaisuja. Toimintamalli yhdistää tutkimus- ja kehittämishankkeita, terveysviestintää ja täydennyskoulutusta. Vuonna 2009 käynnistyi uusi strategiakausi, jonka tavoitteiden saavuttamista tuetaan terveysviestinnän, täydennyskoulutuksen ja tietopalvelun keinoin. Keskeinen tavoite on tukea paikallisten palveluiden kehittämistä erityisesti niille ihmisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta riittämättömästi. Organisaatioviestinnässä tehtiin tunnetuksi uuden strategiakauden toimintaohjelmaa, ja terveysliikuntaohjelman painoalueista tehtiin esittelymateriaalit. UKK-instituutin verkkopalvelun uudistushanke oli käynnissä koko vuoden ajan. Alkuvuodesta tehtiin verkkopalvelun määrittelyasiakirja ja käytännön työ käynnistyi vuoden lopulla. Uusi palvelu avautuu huhtikuussa Toimintavuonna UKK-instituutin verkkosivuille tehtiin vierailua. Lehdistöseuranta tuotti yhteensä 709 aikakausi- ja sanomalehtileikettä UKK-instituutti-hakusanalla. Terveysviestinnässä laajin hanke oli Liikuntapiirakkakuvan uudistaminen vastaamaan Yhdysvaltain terveysviraston tekemää terveysliikunnan suosituksen päivitystä. Liikuntapiirakasta tuotettiin kortti, juliste ja verkkomateriaalia. Terveysliikunnan opetuspaketit päivitettiin vastaamaan uusittua suositusta. Yhteistyössä Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen terveyden edistämisen yksikön kanssa tuotettiin Liikuntasuositus raskaana oleville ja synnyttäneille -asiakaslehtisestä versio ruotsiksi ja 12 maahanmuuttajakielelle. Omilla verkkosivuilla täydennettiin terveysliikuntaan liittyviä sisältöjä muun muassa tuki- ja liikuntaelimistön terveydestä. Kirjasto tarjoaa asiakkailleen painettua kirjallisuutta, verkkomateriaalia, tietopalvelua ja tiedonhaun neuvontaa ja opetusta. Muualta tehtyjä aineistotilauksia oli kertomusvuonna noin 900, tietopalvelun toimeksiantoja yhteensä reilut 50. Henkilökunnan tietopalveluesite uusittiin. TerveysInfo-tietokannasta tehtiin hakuja ja tuotettiin aiheenmukaista terveysaineistolistaa instituutin koulutuksiin yhteensä 45, kokonaisuudessaan tietokanta sisälsi vuoden lopussa tiedot noin eri materiaalista. Terveysliikunnan tutkimusuutisista ilmestyi teema numero TULE liikkumaan: ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin, ja UKK-sähkeuutisissa julkaistiin yhteensä 11 uutista, jotka lähetettiin tilaajille neljänä lähetyksenä. UKK-instituutin järjestämän täydennyskoulutuksen tavoitteena on tehdä tunnetuksi terveysliikunnan mahdollisuuksia ja vaikuttaa tietoon perustuvien toimintamallien käyttöönottoon terveysliikunnan edistämisessä. Koulutuksissa osallistujien ja tutkijoiden vuorovaikutus helpottaa tiedon soveltamista paikallisiin olosuhteisiin. Avoimet täydennyskoulutukset ovat 1 6 päivän mittaisia ja ne toteutetaan moniammatillisissa pienryhmissä. Tilattuja täydennyskoulutuksia toteutetaan myös tilaajan omalla paikkakunnalla ja niiden sisällöt suunnataan tilaavan ryhmän tai hankkeen erityisiin tarpeisiin. Vuonna 2009 järjestettiin kolme ajankohtaisseminaaria. Terve ja menestyvä urheilija -seminaarin aiheena oli Kehon hallinta lajitaitojen perustana, Terveyskasvatuksen 22. ajankohtaispäivän aiheena oli Työikäisen miehen terveys ja terveystietoisuus ja Valtakunnalliset terveysliikuntapäivät järjestettiin 19. kerran, otsikolla Totta ja tarua selästä ja liikunnasta. Avoimessa koulutustarjonnassa järjestettiin 26 koulutustapahtumaa ja tilattuja koulutuksia oli 72 (290 tuntia). Opetusta täydennyskoulutustilaisuuksissa annettiin yhteensä 679 tuntia. Koulutuksen tilaajista suurin osa on terveysalan organisaatioita ja hankerahoituksella toimivia alueellisia terveyden edistämisen hankkeita. Liikunta-alan järjestöt ja organisaatiot tilasivat pääasiassa Liikuntavammojen valtakunnalliseen ehkäisyohjelmaan (LiVE) liittyvää koulutusta. Avoimen koulutuksen osallistujista kaksi kolmasosaa oli terveysalan ammattilaisia ja viidesosa toimii liikunta-alalla. Elintapaohjaukseen liittyvää koulutusta ja yhteistyötä oli erityisesti alueellisten hankkeiden kanssa, esimerkiksi Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy Pirkanmaalla -hanke, SEITTI verkostohanke Savo-Karjalan alueella ja Senioriliikunnan kehittäminen -hanke Helsingissä. Koulutuksen ja palvelutoiminnan osallistujat 2009 täydennyskoulutus, tilatut täydennyskoulutus, avoimet koulutukset kongressit jatkokoulutus 10 tyky-ja liikuntapalvelut UKK-instituutti Vuosikertomus

17 Palvelutoiminta UKK-instituutin palveluyksikkö on hoitanut keskitetysti yritysasiakkaille tarjottavia liikunta- ja kokouspalveluja. Lisäksi palveluyksikkö on hoitanut kävelytestin materiaalimyynnin ja järjestänyt yleisölle tarkoitettuja liikunta- ja kuntosalikursseja. Vuoden aikana järjestettiin asiakasyrityksille 84 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 1761 henkilöä. Tilaisuudet sisälsivät työhyvinvointia edistävää toimintaa, luentoja, liikuntaa ja testauksia. Yleisölle järjestettiin vuoden aikana yhteensä 32 liikunta- ja kuntosalikurssia, joille osallistui yhteensä 563 henkilöä. Toimintavuoden aikana perustettiin UKK Ter veyspalvelut Oy, jolle siirrettiin yritysasiakkaille suunnatut liikunta- ja testauspalvelut sekä yleisölle tarkoitetut liikunta- ja kuntosalikurssit. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, liikuntaan ja elintapoihin liittyviä tuotteita ja asiantuntijapalveluita. Säätiö omistaa yli puolet yhtiön osakkeista. Laboratorio Vuoden 2009 aikana laboratorio tuotti palveluja instituutin terveysliikuntaohjelman kaikille painoalueille sekä palveluyksikön asiakastilaisuuksiin. Laboratorion henkilökunta teki terveyskuntotestejä, luustomittauksia, ultraäänikuvauksia sekä otti verinäytteitä erilaisiin interventio-, poikkileikkaus- ja pitkäaikaisseurantatutkimuksiin. Kliinisen kemian määrityksiä tehtiin instituutin omiin tutkimuksiin sekä palvelutoimintana Tampereen Urheilulääkäriasemalle. Lisäksi analyysivalikoimaa täydennettiin yhteistyöllä Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Laboratoriokeskuksen sekä Turun Yliopiston biolääketieteen laitoksen kanssa. UKK-instituutin yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät mittaukset jatkuivat koko vuoden ajan. Laboratorio osallistui Labqualityn järjestämiin kliinisen kemian ja fysiologian laaduntarkkailukierroksiin. Liikuntasuunnittelu liittyi useaan tutkimukseen ja laboratorion henkilökunta osallistui myös instituutin koulutustoimintaan. Tietotekniikka Tietotekniikkayksikkö on huolehtinut instituutin itjärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta sekä antanut käyttäjille tietoteknistä tukea. Toimintavuonna auditorion av-järjestelmä uusittiin ja ohjelmistokehitystyönä tehty liikunnan annoslaskuriohjelma saatiin valmiiksi. Yksikön tehtäviin ovat kuuluneet myös tutkimushallinnon palvelut ja tutkimuksen tukitoiminnot. Tilastomenetelmien asiantuntijana osallistuttiin instituutin useisiin eri tutkimusprojekteihin. 16 UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

18 Voimavarat Hallinto Säätiön hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä, joista opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto nimeävät kukin yhden. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa. UKK-instituutin johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Henkilöstö UKK-instituutissa oli vuoden lopussa 62 työntekijää, (liite 6). Työntekijöistä 37 henkilöllä (60 %) oli akateeminen loppututkinto vuoden 2009 lopussa. Tyky- ja virkistystoiminta Tykytoimintaa ja työyhteisön hyvinvointia arvioitiin viidettä kertaa TYKY-STEP-itsearviointimenetelmällä. Sekä keskimääräiset kokonaispisteet että eri osaalueiden pisteet olivat kaikki edistyneellä tasolla ja käytännössä samalla tasolla kuin vuonna Keväällä henkilökunnalle järjestettiin ensiapukoulutusta. Loppuvuodesta henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua työterveyshoitajan instituutilla pitämiin terveystreffeihin, joihin sisältyi myös laboratoriomäärityksiä. Syksyn aikana järjestettiin henkilökunnalle kerran viikossa ohjattu Tykykuntosalivartti. Työhyvinvointitiimi kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Henkilökuntakerho Urhean Kunto Koplan perustamisesta tuli syksyllä kuluneeksi 25 vuotta. Kerho juhlisti merkkivuottaan tekemällä kesäretken Urho Kekkosen museoon Tamminiemeen ja Seurasaareen. Liikuntatoimintaan kuului viikoittainen ohjattu jumppa ja sählypelivuoro. Talviliikuntapäivänä oli mahdollisuus tutustua moniin UKK-instituutin läheisiin liikuntapaikkoihin. Syyskaudella järjestettiin opastettu kulttuurikävely Finlaysonin tehdasalueella sekä käynti Istuva Härkä -näyttelyyn Museokeskus Vapriikissa. Pikkujoulussa muisteltiin instituutin alkuaikoja vanhojen esittelyvideoiden pohjalta ja nähtiin kuvakooste menneiden vuosien riemukkaista pikkujouluohjelmista. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa vuosittain valittava työryhmä. Vuoden teemana oli työyhteisö muutoksessa, josta järjestettiin kaksi koulutusta. Teemaan liittyen perehdyttiin asiantuntijaorganisaation esimies- ja alaissuhteisiin. Työssä jaksamista ja luovaa ajattelua tuettiin koulutuksilla. Henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus osallistua Asahi-aamuvoimisteluihin. Tarjolla oli myös työkalukoulutuksia Alma-ohjelmasta, Lotus Notes -järjestelmästä ja Webropol-tiedonkeruuohjelmasta. Instituutin omaa toimintaa esiteltiin muun muassa tutkimus- ja toimintakavalkadeissa. Seuraavan vuoden teemaa ympäristöystävällisestä toimintaympäristöstä pohjustettiin työhyvinvointipäivässä. Henkilöstön koulutuspäivät täydennys- ja jatkokoulutus tieteellinen koulutus tai kongressi sisäinen koulutus UKK-instituutti Vuosikertomus

19 Sammanfattning Ny strategiperiod för hälsomotionen År 2009 förverkligade UKK-institutet för första året hälsomotionsprogrammet enligt den förnyade strategin som består av tre insatsområden; uppföljning av hur befolkningen motionerar och den fysiska konditionen, motionssäkerhet och främjande av hälsomotion. Efter att de internationella rekommendationerna för fysisk aktivitet förnyades hösten 2008, förnyades även UKK-institutets Motionskaka. Motionskakan ger nu rekommendationer både för hur mycket uthållighetsmotion det bör vara varje vecka och motion som bygger upp muskelkondition samt koordination och balans. UKK-institutet gjorde en ny mätare till enkäten Vuxenbefolkningens hälsobeteende, som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. Mätaren gjordes för att utvärdera hur stor del av befolkningen som uppfyller minimikravet på motion enligt den förnyade rekommendationen om hälsomotion. Under verksamhetsåret slutfördes Europeiska Unionens finansierade ALPHA-projekt, som gav EU:s medlemsländer enhetliga bedömningsmetoder för kartläggning och uppföljning av befolkningens fysiska aktivitet och hälsokondition. I Finland började man i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd förbereda uppföljning av den nationella fysiska aktiviteten och konditionen. Inom området för motionssäkerhet fortsattes Motionsskadornas nationella preventionsprogram. Genom Finlands Akademis finansiering startades ett nytt projekt, interventionsundersökningen, vars målsättning är att utreda D-vitaminets och motionens möjligheter att minska fallolyckor bland åriga kvinnor. Inom insatsområdet blev många internationella publikationer färdiga, varav nämnvärt en undersökning som utreder påverkan av äldre kvinnors balans och styrketräningen. I den konstaterades att motion positivt påverkar äldres balans och vighet ännu år efter att träning avslutats. I undersökningsprojekten inom främjande av hälsomotionen utreds bl.a. prevention av diabetes under graviditeten, motionens inverkan på klimakteriesymptom och den fysiska aktivitetens inverkan på uppmärksamheten hos yrkeschaufförer. Med hjälp av dessa undersökningar kan man precisera hur mycket hälsomotion det bör vara och förbättra de metoder som används för främjande av motion. I UKK-institutets kommunikation startas som ett resultat av nättjänsternas förnyelse ny nätsidor, dessa öppnas våren Hälsomaterial som producerats av institutet publicerades förutom på finska även på andra språk, bland annat rekommendationen Motion under graviditet och efter förlossning, en kundtidning som översattes till över tio invandrarspråk. Målsättningen för den yrkesinriktade fortbildningen som är arrangerad av UKK-institutet är att lansera hälsomotionens möjligheter och vid främjandet av hälsomotionen föra fram användningen av handlingsmönster som är kunskapsbaserade. Fortbildningstimmarnas antal förblev under verksamhetsåret på samma nivå som under tidigare år. UKK-institutet beslutade avstå från sin serviceverksamhet riktad till företag. Under hösten 2009 flyttades funktionerna till samarbetsföretaget, UKK Terveyspalvelut Oy. UKK Terveyspalvelut Oy ägs till största delen av institutet och är ett samarbetsföretag som utvecklar servicekoncept för hälsomotionen. Penningautomatföreningens stöd till UKKinstitutet sjönk något för år 2010, men detta tros inte ha större inverkningar på institutets etablerade funktioner. 18 UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

20 Summary A new strategic period for health-enhancing physical activity In 2009, the UKK Institute implemented a new program for health-enhancing physical activity in accordance with its renewed strategy. The program consists of three focus areas: monitoring the physical activity and fitness of the population, promoting safe participation in physical activity and promoting health-enhancing physical activity. In the autumn of 2008 international recommendations for physical activity were renewed, hence the UKK Institute s Physical Activity Pie chart was also updated. The Physical Activity Pie chart now gives recommendations for both weekly aerobic physical activity as well as for muscular strength and balance training. The UKK Institute designed a new indication method for the National Institute for Health and Welfare s survey which studied the health behavior among the Finnish adult population. The study was undertaken in order to estimate the proportion of the population that fulfills the minimum requirement of physical activity suggested by the renewed recommendations. The ALPHA project, financed by the European Union, was completed during The project provided the EU member countries with uniform methods for charting and monitoring the level of physical activity and health-related fitness within their own population. In Finland, we started to prepare a national monitoring system of physical activity and fitness together with the National Institute for Health and Welfare. In regard to the safety of physical activity, we continued the national exercise injury prevention program. A new project that we implemented was an intervention research financed by the Academy of Finland. The aim of the intervention research is to examine if the falls of year-old women could be reduced with the help of vitamin D and exercise. Several international publications were written concerning this focus area, including a study looking into the effects balance and strength training has on older women. The study discovered that exercise affected old people s balance and agility, even a year after ending the training. The research projects related to promoting healthenhancing physical activity study for example, the prevention of gestational diabetes, the effects of exercise on menopausal symptoms and the effects physical activity has on professional courier drivers level of alertness. These studies help to adjust the prescribed amount of health-enhancing physical activity and improve the methods used in the promotion of physical activity. The UKK Institute s communications department has renewed its services and as a result we will unveil our new web pages in the spring of The Institute now also publishes some of its health-related material in a number of languages beside Finnish, for example the customer leaflet detailing the recommendations for Physical exercise during pregnancy and after the delivery which was translated into a dozen immigrant languages. The further education provided by the UKK Institute aims at raising interest in the possibilities of health-enhancing physical activity and encourages the use of evidence-based procedure models in the promotion of health-enhancing physical activity. The number of further education hours remained at the same level as the previous year. The UKK Institute decided to no longer provide the services directed at companies. In the autumn of 2009, these operations were transferred to our partner company UKK Terveyspalvelut Oy. UKK Terveyspalvelut is a partner company mainly owned by the Institute which develops service concepts for health-enhancing physical activity. The support given by Finland s Slot Machine Association s to the UKK Institute for 2010 decreased a little, but that is not expected to have a dramatic effect on the Institute s standard operations. UKK-instituutti Vuosikertomus

21 LIITTEET LIITE 1 Yhteistyökumppanit Ammattikorkeakoulut Haaga-Helia amk Lahden amk Metropolia amk Pirkanmaan amk Järjestöt Eläkkeensaajien Keskusliitto Finnish Bone Society Hämeen Liikunta ja Urheilu KKI-ohjelma Liikuntatieteellinen Seura Nuori Suomi Rehabilitation International Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Diabetesliitto Suomen Fysioterapeuttiliitto Suomen Golfliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kuntoliikuntaliitto Suomen Liikunta ja Urheilu SLU Suomen MS-liitto Suomen Olympiakomitea Suomen Osteoporoosiliitto Suomen Salibandyliitto Suomen Sydänliitto Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Valmentajat Suomen Voimisteluliitto Terveyden edistämisen keskus TULES-liiga Valtakunnallinen perheliikuntaverkosto Valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke Varalan Urheiluopisto Nääsville ry Kotimaiset tutkimuslaitokset ja säätiöt Finohta Ikäinstituutti Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Lappeenrannan kuntoutus- ja kylpyläsäätiö Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Sotilaslääketieteen keskus Tutkimuskeskus Vitalmed Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tilastokeskus Työterveyslaitos Kotimaiset yliopistot ja yliopistosairaalat Helsingin yliopisto / biolääketieteen laitokset Helsingin yliopisto / soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos HYKS / syöpätautien klinikka Jyväskylän yliopisto / liikuntatieteiden ja terveystieteiden laitokset Lappeenrannan teknillinen yliopisto / konetekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto / biolääketieteen tekniikan laitos ja EDGE-kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen yliopisto / lääketieteen, psykologian ja terveystieteen laitokset, ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus. REGEA TAYS / gynekologian, kirurgian, lastentautien, sisätautien ja syöpätautien klinikat, kuvantamiskeskus, yleislääketieteen vastuualue/fysiatria Teknillinen korkeakoulu / yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus Kunnat ja sairaanhoitopiirit Akaa Hämeenkyrö Kangasala Lempäälä Mänttä Nokia Orivesi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pirkkala Tampere Turku Valkeakoski Vammala Vesilahti Virrat Ylöjärvi Kansainvälinen yhteistyö EMGO Institute, Department of public and occupational health, Hollanti Eurooppalainen terveysliikunnan verkosto (HEPA) Georgetown University, Washington DC, USA Ghent University, Department of Movement and Sport Sciences, Belgia Granada University, Espanja Johns Hopkins University, Department of Radiology, USA 20 UKK-instituutti Vuosikertomus 2009

22 Karolinska Institutet, Ruotsi Loughborough University, Iso-Britannia Umeå University, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Ruotsi University of British Columbia, School of Human Movement, Kanada University of Vermont, Department of Orthopaedics & Rehabilitation, USA Valtionhallinto, ministeriöt Opetusministeriö Pääesikunta Sosiaali- ja terveysministeriö Yritykset Linkosuon Kahvila Oy Polar Electro Oy UKK Terveyspalvelut Oy LIITE 2 Tiedelehdet Vuonna 2009 refereelausuntoja (yht. 60 kpl) annettu seuraaviin lehtiin: Archives of Internal Medicine BMC Women s Health BMC Musculoskeletal Disorders Bone British Journal of Sports Medicine Clinical Biomechanics Clinical Physiology and Functional Imaging Drugs & Aging European Journal of Clinical Nutrition International Journal of Cancer International Journal of Sports Medicine Journal of Biomechanics Journal of Clinical Densitometry Journal of Clinical Rheumatology (JCR) Journal of Osteoporosis Medicine & Science in Sports & Exercise Metabolism - Clinical and Experimental Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases Osteoporosis International Physical Therapy PLoS Medicine Public Health Nutrition Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports Scandinavian Journal of Work, Environment & Health The American Journal of Sports Medicine The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism The Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions The Journal of Physical Activity and Health (JPAH) The Journal of the American Medical Association (JAMA) The Open Sports Medicine Journal Tieteelliset tai ammatilliset lehdet ja julkaisut, joissa vuonna 2009 toimittu muissa tehtävissä (päätoimittajana, toimituskuntien tai neuvostojen jäseninä tms.) BMC Medicine BMC Women s Health British Journal of Sports Medicine Clinical Journal of Sport Medicine Isokinetics and Exercise Science Neurosport Osteoporosis International Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Suomalainen Lääkäriseura Duodecim / Käypä Hoito -hanke The Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions The Physician and Sportsmedicine The Open Bone Journal LIITE 3 Koulutustilaisuudet Avoin ammatillinen täydennyskoulutus Terveyskunnon mittaus, 2. lähijakso (aloitus 2008) Liikuntaa työn ja työntekijän mukaan ideoita ja työvälineitä liikunnan edistämiseen (UKKi ja TTL) Kuntosaliharjoittelusta apu niska- ja selkävaivoihin TRAINER, lähijakso Liikkumisajatus vireille herätä kiinnostusta (A) Alaraajat kuntoon kyykkyyn ylös, kävelystä juoksuun Kynnys matalaksi opasta liikuntakokeiluissa (B) Terveyskunnon mittaus ja UKK-kävelytestin ohjaus 5.5. Aikuisten liikehallinnan arviointi ja harjoittaminen 6.5. Työvälineitä lapsiperheiden elintapaneuvontaan ras- UKK-instituutti Vuosikertomus

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2 vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

VUOSIKERTOMUS. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 2 UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 3 4 Sisältö Johtajan katsaus... 7 Terveysliikuntaohjelman

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti

Vuosikertomus 2013. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus... 5 UKK-instituutin toimintakuvaus...6 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti

Vuosikertomus 2014. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus... 5 UKK-instituutin toimintakuvaus...6 Strategiset painoalueet 1. Fyysisen aktiivisuuden,

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS TOIMINTATIEDOT 2008 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES tutkimuskeskus Toimipisteet ja osoitteet: Säätiön hallinto

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

koulutus 2013 kesä helmi maalis huhti touko juurruttaminen osaksi liikunnan Iäkkäiden liikuntaneuvonta 5.6. Osuva arviointi ja käytäntöjen

koulutus 2013 kesä helmi maalis huhti touko juurruttaminen osaksi liikunnan Iäkkäiden liikuntaneuvonta 5.6. Osuva arviointi ja käytäntöjen 2013 koulutus 2013 helmi maalis huhti touko Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA testaajakoulutus 4.2. s. 10 Terve Urheilija -iltaseminaari: Urheilijan sydän 5.3. s. 16 Tehokasta kaatumisten ja kaatumisvammojen

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS TOIMINTATIEDOT 2007 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES tutkimuskeskus Toimipisteet ja osoitteet: Säätiön hallinto

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2011 Toimitus ja taitto Martta Walker Kuvat Jiri Halttunen (sivut 23, 26); Jouni Kallio (kansi, sivut 15, 17, 20, 34, 36, 41, 4); Mikko

Lisätiedot

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Maarit Haarma 1, Jari Lämsä 1, Jukka Viitasalo 1 ja Minna Paajanen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Opetusministeriö Copyright 2010 KIHU

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

Teemanumero terveysliikunnasta

Teemanumero terveysliikunnasta Teemanumero terveysliikunnasta Prosenttia 5 5 5 5 Ikä Naiset Miehet 5-5- 5-5-5 55-6 65-5+ Kuva: UKK-instituutti UKK-instituutissa Tampereella tutkitaan terveysliikuntaa. Kuvan graaþ ssa terveyden kannalta

Lisätiedot

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Nykyhetken tilanne ja ennusteita LIKES-tutkimuskeskus toukokuu 011 Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Nykyhetken tilanne ja ennusteita 4 Suomalaisen työikäisen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Lapsella on oikeus osallistua

Lapsella on oikeus osallistua LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsella on oikeus osallistua Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:20 HAKEMISTO Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:20

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot

Liikuntalääketiede Suomessa

Liikuntalääketiede Suomessa Liikuntalääketiede Suomessa Timo Takala & Arja Uusitalo Liikuntalääketieteen kehittyminen, nykytilanne ja kehitysnäkymät Kerstin Ehnholm & Mirja Virtala Liikuntalääketieteen kehitys valtionhallinnon näkökulmasta

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä Terveysliikunta uutiset Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä 2014 Terveysliikuntauutiset 2014 Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA DEHKO Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000 2010 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 Toimituskunta:

Lisätiedot

Tietoa työstä. Terveystarkastuskäytännöt. suomalaisessa työterveyshuollossa. Timo Leino Maria Rautio Merja Kanervisto Jaana Tilli Simo Kaleva

Tietoa työstä. Terveystarkastuskäytännöt. suomalaisessa työterveyshuollossa. Timo Leino Maria Rautio Merja Kanervisto Jaana Tilli Simo Kaleva Tietoa työstä Terveystarkastuskäytännöt suomalaisessa työterveyshuollossa Timo Leino Maria Rautio Merja Kanervisto Jaana Tilli Simo Kaleva Terveystarkastuskäytännöt suomalaisessa työterveyshuollossa Timo

Lisätiedot

ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7. Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001

ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7. Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7 2 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001 TIIVISTELMÄ Sosiaalivakuutus ja terveyden edistäminen. Toim. Jorma Järvisalo, Eero Lahtinen, Pirjo Koskinen-Ollonqvist.

Lisätiedot