VUOSIKERTOMUS. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. UKK-instituutti Vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2011

2 2 UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

3 VUOSIKERTOMUS 2011 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti UKK-instituutti Vuosikertomus

4 4

5 Sisältö Johtajan katsaus... 7 Terveysliikuntaohjelman painoalueet Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Liikkumisen turvallisuus Terveysliikunnan edistäminen...12 Toiminta numeroina...14 Talous...14 Asiakkaat...15 Kumppanit...15 Prosessit...16 Tutkimus...16 Viestintä, tietopalvelu ja koulutus Palvelutoiminta...18 Laboratorio...18 Voimavarat...19 Hallinto...19 Henkilöstövoimavarat...19 Tyky- ja virkistystoiminta...19 Henkilöstökoulutus...19 Sammandrag Summary...21 Liitteet

6 6

7 Johtajan katsaus Aikaisemmin tunnettujen liikunnan terveyttä tuottavien vaikutusten ohella liikkumattomuuden eli istumisen merkitys on korostunut itsenäisenä riskitekijänä monissa elintapasairauksissa. Siksi on tullut tarve myös mitata entistä tarkemmin sekä aktiivisesti liikkuen että passiivisena istuen vietettyä aikaa päivässä. Syksyllä mitattiin ensimmäistä kertaa suomalaisessa väestössä objektiivisesti fyysistä aktiivisuutta, liikkumattomuutta sekä fyysistä kuntoa osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys seurantatutkimusta. UKK-instituutti vastasi aktiivisuuden ja kunnon mittareiden kehittämisestä, kouluttamisesta tutkimushoitajille ja laadunvalvonnasta. UKK-instituutin tutkijat kokosivat viimeisimmän tutkitun tiedon suomalaisten aktiivisuudesta ja kunnosta Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto raporttiin. Terveys tutkimuksen tulokset antavat aikuisväestön aktiivisuudesta ja kunnosta huomattavasti tarkemman kuvan kuin aikaisemmat kyselyihin perustuvat tutkimukset. Tarkemmilla aktiivisuuden ja liikkumattomuuden mittareilla passiiviset henkilöt voidaan tunnistaa aikaisempaa helpommin ja edelleen heidän aktivoitumistaan voidaan seurata aikaisempaa tarkemmin. Väestön vanhentuessa turvallisen liikkumisen merkitys yhteiskunnassa kasvaa. UKK-instituutin kehittämän kaatumisriskin kokonaisvaltaiseen vähentämiseen suunnatun KAAOS-klinikkamallin todettiin vaikuttavuustutkimuksessa vähentävän kaatumisia ja kaatumisvammoja noin 30 prosenttia. Mallia käytetään jo muutamissa kaupungeissa. Lasten ja nuorten liikuntaturvallisuutta edistettiin Terve koululainen -hankkeessa. Kansallisesti työurien pidentäminen on valittu valtioneuvoston puolesta yhdeksi keskeisistä tavoitteista kuluvalla hallituskaudella. Toimintavuoden aikana oli käynnissä useita tutkimushankkeita, joissa selvitettiin liikunnan ja elintapaneuvonnan mahdollisuuksia edistää työ- ja toimintakykyä. Liikunnan ter- veyshyötyjä tavoiteltiin erityisesti vaihdevuosioireista kärsiville naisille, liikapainoisille kaukoliikenteen kuljettajille ja rintasyöpään sairastuneille. Instituutti on useiden vuosien ajan panostanut järjestelmällisesti tutkitun tiedon jalkauttamiseen osaksi kansalaisten arkea. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa. Vuoden 2011 aikana UKK-instituutti teki yhteistyötä muun muassa Diabetesliiton kanssa aikuis- ja raskausdiabetesta koskevien esitteiden uudistamisessa ja tyypin 2 diabeteksen ensitieto-oppaan kirjoittamisessa. Sydänliiton Neuvokas perhe -hankkeessa tehtiin koulutusyhteistyötä raskaana olevien ja perheiden liikuntaan ja ravintoon liittyvissä kysymyksissä. Edelleen instituutti suunnitteli Tule-KUNTOMITTA-testistön ja harjoitusohjelmat lihaskunnon ja liikehallintakyvyn harjoittamiseen yhteistyössä Suomen Tule ry:n jäsenjärjestöjen kanssa. Instituutin tutkijat olivat myös aktiivisesti rakentamassa Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositusta. UKK-instituutin tärkein viestintäkanava on omat verkkosivut. Verkkopalvelun kävijöiden määrä kasvoi noin 10 prosenttia edellisestä vuodesta, käyntejä oli Vuoden aikana julkaistiin paljon uutta terveysliikunnan edistämisen koulutus- ja viestintämateriaalia. Vuoden alussa julkaistiin toinen uudistettu painos 250-sivuisesta Terveysliikunta-oppikirjasta. Tule-KUNTOMITTA-hankkeessa valmistetut videot lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävistä harjoitusohjelmista julkaistiin verkkopalvelussa. Tutkitun tiedon jalkauttaminen edellyttää tiedon tarjoamista helposti omaksuttavassa muodossa. Esimerkkinä hyvästä tutkitun tiedon jalkautuksesta voidaan pitää UKK-instituutin Liikuntapiirakkaa, joka sai TEKRY ry:n Terveyden edistämisen teko -palkinnon. Yhteistyössä MS-liiton kanssa Liikuntapiirakasta kehitetyt erityisryhmille tarkoitetut soveltavat liikuntapiirakat julkaistiin alkuvuodesta. Tommi Vasankari UKK-instituutti Vuosikertomus

8 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta UKK-instituutin tavoite on arvioida ja seurata väestön liikkumisen, liikkumattomuuden ja kunnon kehittymistä ja raportoida siitä säännöllisesti päättäjille, asiantuntijoille ja kansalaisille. Lisäksi edistetään luotettavien ja pätevien arviointimenetelmien ja toimintamallien saatavuutta ja käyttöönottoa terveydenhuollossa, liikunta-alalla ja järjestöissä. Vähäinen liikunta, suuri istumisen määrä ja huono kunto ovat merkittäviä kansanterveyden haasteita, ja niiden seurantaa tarvitaan, kun pyritään edistämään koko väestön terveyttä, pidentämään suomalaisten työuria ja parantamaan iäkkäiden itsenäistä selviytymistä kotona. Vuonna 2011 tehtiin ensimmäisen kerran objektiiviset fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittaukset noin suomalaiselle aikuiselle osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys seurantatutkimusta. Tämän Liikunta-osatutkimuksen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. UKK-instituutti vastasi tutkimushenkilöstön koulutuksesta ja tutkimuksen toteutuksen laadunarvioinnista. Tulokset antavat entistä tarkempaa väestöpohjaista tietoa, jota voidaan verrata vuonna 2011 ilmestyneeseen, UKK-instituutin tuottamaan katsaukseen Suomalaisten fyysisen aktiivisuus ja kunto 2010 (OKM 2011:15). Liikunta-osatutkimuksen fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen käytettiin uudenlaisia kiihtyvyysantureita, joiden keräämästä tiedosta voidaan määrittää luotettavasti neljä perusliikkumisen tasoa: erittäin kevyt, kevyt, kohtuullisesti kuormittava ja rasittava. Liikkumattomuudesta erotellaan makaamisen, istumisen ja seisomisen kokonaismäärä valveillaolon ajalta. Määrityksiin tarvittavat raja-arvot saatiin UKK-instituutin esitutkimuksista, joissa erilaisia liikuntasuorituksia tehtiin vakioidulla tehtäväradalla. Kiihtyvyyden lisäksi mitattiin sydämen sykettä, jolla todettiin olevan vahva suoraviivainen yhteys perusliikkumisen aikana mitattuun kuormitustasoon. Liikunta-osatutkimuksessa käytettiin UKKinstituutin kehittämiä terveyskuntotestejä tasapainon, lihasten ponnistusvoiman sekä ylävartalon voiman ja selän asennon hallinnan kartoitukseen. Kestävyyskuntoa mitattiin 6 minuutin kävelytestillä, joka UKK-instituutin tekemissä esitutkimuksissa osoittautui päteväksi aikuisväestön hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon mittariksi. TESTIT-hankkeessa, joka edistää väestön terveyskunnon arviointimenetelmien ja hyvien toimintamallien käyttöönottoa, valmistui käsikirjoitus Terveyskunnon testaus menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Tämä käsikirja ja sen verkossa julkaistava oheismateriaali ilmestyvät keväällä Lisäksi julkaistiin Kansalaisen Tule-KUNTOMITTAtestistö ja siihen liittyvä videomateriaali (ks. sivu 7). Eurooppalaisesta ALPHA-FIT-testistöstä järjestettiin ensimmäisen kerran koulutusta. Lisäksi osallistuttiin Liikuntatieteellisen seuran Kuntotestausvaliokunnan laadunkehittämistyöhön. 8 UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

9 Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA testistö järjestöjen käyttöön Jaana Suni, Marjo Rinne, Annika Taulaniemi Tuki ja liikuntaelimistön sairaudet ja oireet ovat merkittäviä syitä suomalaisten työstä poissaoloihin, pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiseen eläkkeelle siirtymiseen. Liikunta on halpa ja vaikuttava lääke tule-sairauksiin kuitenkin vain 10 % aikuisväestöstä harjoittaa lihaskuntoa suositusten mukaisesti. UKK-instituutti on suunnitellut Tule-KUNTOMITTAtestistön ja harjoitusohjelmat lihaskunnon ja liikehallintakyvyn harjoittamiseen yhteistyössä Suomen Tule ry:n kanssa. UKK-instituutti kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia Tule-KUNTOMITTA-testaajiksi ja järjestöjen vertaisohjaajia harjoitusohjelmien ohjaajiksi. Tule-KUNTOMITTA-testit antavat testattaville tietoa omasta terveyskunnosta ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvystä. Lisäksi jokainen testattava saa tuletoimintakykyä edistävän, omaa kuntotasoa vastaavan ohjelman lihaskunnon ja liikehallintakyvyn harjoittamiseen. Kolmelle eri kuntotasolle suunnitellut harjoitusohjelmat julkaistiin Tule-KUNTOMITTA-oppaassa, jossa on myös testit ja testauksen turvallisuuden varmistava terveysseulontakysely. Harjoitusohjelmat ovat katsottavissa UKK-instituutin verkkosivuilla. Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA on osa Kansallista TULE-ohjelmaa ( ). Hankkeen levittäjinä ja toimeenpanijoina toimivat Tule ry:n jäsenjärjestöt. Kehittämisprojektit Suomalaisten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon seuranta (Terveys 2011) Väestön terveyskunnon arvioinnin edistäminen (TESTIT-hanke) Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA / Suomen Tule ry, Kansallinen TULE-ohjelma Asiantuntijatyö Kuntotestausvaliokunta / Liikuntatieteellinen seura Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaryhmä TOIMIA / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveysliikuntaneuvosto / Kunto ry Comission on Leisure, Recreation and Physical Activities / Rehabilitation Internatiional -järjestö Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman neuvottelukunta HEPA Europe terveysliikuntaverkoston johtoryhmä / WHO Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin hallitus Julkaisu Suni J, Rinne M, Taulaniemi A. Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA. Suomen Tule ry, UKK-instituutti, 2011 Tule-KUNTOMITTA lihaskunto- ja liikehallintaharjoitukset. UKK-instituutti Vuosikertomus

10 2. Liikkumisen turvallisuus Merkittävä osa liikunnan tuottamista terveyshyödyistä voidaan menettää liikunnan aikana sattuneiden tapaturmien ja rasitusvammojen takia. Taitavalla annostelulla voi kuitenkin vähentää liikunnan haittavaikutuksia. UKK-instituutti tutkii ja kehittää liikunta-alalle, terveydenhuoltoon ja järjestöille käytäntöön sovellettavia liikkumisturvallisuutta edistäviä toimintamalleja, liikunta ohjelmia ja harjoitusmenetelmiä. Liikunta- ja vapaa-ajan vammojen ehkäisystä oli käynnissä seitsemän tutkimushanketta. Urheiluseuroissa liikkuvien nuorten nilkka- ja polvivammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja ja ehkäisyä selvittävässä tutkimuksessa urheilijoiden liikeanalyyseissa käytettiin uusinta 3D-tekniikkaa. Tärkein kehittämishanke oli Liikuntavammojen valtakunnallista ehkäisyohjelma (LiVE), joka edistää turvallista liikuntaa kouluissa, harrastuksissa ja vapaa-ajalla. Ohjelman kahta hanketta Terve koululainen (2010 ) ja Terve urheilija (2006 ) toteutetaan yhteistyössä liikunta- ja terveysjärjestöjen, lajiliittojen ja liikunta-alan koulutuskeskusten kanssa. Peruskoulun opettajille ja oppilaille suunnatussa Terve koululainen -hankkeessa (TEKO) tuotettiin hankkeen verkkosivuille tietopaketteja ja käytännön opetusmateriaaleja fyysisestä aktiivisuudesta, levon ja unen merkityksestä sekä liikuntatapaturmista. Näiden lisäksi koulutuksissa teemana oli myös liikkujan ravitsemus. Valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille suunnatussa Terve urheilija -hankkeessa rekisteröitiin Kymppiympyrä, joka on hankkeen sisältöalueiden tutkimuksellinen viitekehys ja visuaalinen esitysmuoto. Yhteistyössä Varalan Urheiluopiston sekä Hämeen Liikunta ja Urheilun kanssa järjestetettiin vuoden mittainen kouluttajakoulutus. Vuoden tapaturmapäivän teema oli liikunnan turvallisuus, ja LiVE toimi valtakunnallisen tapaturmayhteistyöryhmän pääkumppanina. Tapaturmapäivän seminaari järjestettiin UKK-instituutissa otsikolla Liikunnan iloa vai päätöntä menoa. LiVEen kuuluvassa Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisy -hankkeessa julkaistiin opas selän terveydestä huolehtimiseen Puolustusvoimien ja UKK-instituutin verkkosivuilla. UKK-instituutin tavoitteena on ehkäistä ikääntyvän väestön kaatumisia. Kaatumisriskin kokonaisvaltaiseen vähentämiseen suunnatun KAAOSklinikkamallin vaikuttavuustutkimuksessa sen todettiin vähentävän kaatumisia ja kaatumisvammoja noin 30 prosenttia. Tutkimuksen pääraportti lähetettiin loppuvuodesta julkaistavaksi. KAAOS-klinikat toimivat tällä hetkellä Tampereella ja Lahdessa. Murtumat heikentävät iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä vuosiksi, todetaan Maarit Piirtolan väitöskirjatutkimuksessa, joka hyväksyttiin Turun yliopistossa. Tampereen yliopistossa hyväksytyn Saija Karinkannan väitöskirjatutkimuksen mukaan kohtuullisesti rasittava voimaharjoittelu ja tasapainohyppelyharjoittelu ovat turvallisia ja käyttökelpoisia harjoitusmuotoja kotona asuville iäkkäille naisille. Tampereella iäkkäiden palvelukeskuksissa aloitettu tutkimus selvittää, voiko värähtelyharjoittelulla lisätä asukkaiden fyysistä toimintakykyä ja ehkäistä kaatumisia. Asiantuntijatyötä tehtiin useissa hankkeissa: Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman, Lonkkamurtumapotilaan käypä hoito -suosituksen ja Kaatumisten ehkäisyn fysioterapiasuosituksen laatiminen (ks. sivu 9). Invalidiliiton Talvisia jännitysnäytelmiä -kampanjaan tehtiin ohjeet tasapainon harjoittamiseen. Lisäksi UKK-instituutti järjesti yhdessä THL:n kanssa iäkkäiden kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn asiantuntijafoorumin. Tampereen Urheilulääkäriasema järjesti liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutusta yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. 10 UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

11 Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus Maarit Piirtola, Saija Karinkanta Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma ja kaatumisista johtuvien vammojen määrän on ennustettu lisääntyvän rajusti jo lähitulevaisuudessa. Suositus kokoaa tiedon fysioterapiamenetelmistä, joilla voidaan vähentää iäkkäiden kaatumisvaaraa ja kaatumisista johtuvia vammoja, sekä esittelee luotettavaksi osoitettuja menetelmiä ja testistöjä kaatumisvaarassa olevien henkilöiden tunnistamiseen. Suositukset kaatumisten ehkäisymenetelmistä annetaan erikseen kotona asuville iäkkäille henkilöille, hoiva- ja sairaalapotilaille sekä muutamille potilasryhmille, kuten muistisairaille, osteoporoosia ja neurologisia sairauksia sairastaville. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy on moniammatillista yhteistyötä, jossa monipuolisella liikuntaharjoittelulla on keskeinen merkitys. Harjoittelun tulee aina sisältää tasapainoa parantavia ja alaraajojen lihasvoimaa lisääviä harjoitteita. Usein harjoittelun tueksi tarvitaan iäkkäiden liikuntaharjoitteluun perehtynyttä ammattilaista. Fysioterapeuteille tarkoitettua suositusta voivat hyödyntää myös muut iäkkäiden henkilöiden parissa toimivat ammattiryhmät, päätöksentekijät, tutkijat, opettajat ja kouluttajat sekä soveltuvin osin iäkkäät henkilöt ja heidän omaisensa. Julkaisu Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus. Hyvä fysioterapiakäytäntö ( ). Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n asettama työryhmä: Satu Pajala, Maarit Piirtola, Saija Karinkanta, Minna Mänty, Tiina Pitkänen, Anne Punakallio, Sanna Sihvonen, Jyrki Kettunen ja Heli Kangas (http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/koti) Kehittämisprojektit Liikuntavammojen valtakunnallinen ehkäisyohjelma (LiVE) - Terve Urheilija -hanke (www.terveurheilija.fi) - Terve Koululainen -hanke (www.tervekoululainen.fi) EuroSafe, Information Exchange on Sports Injuries Action to strengthen the mutual benefits of physical activity promotion and injury prevention in Europe -hanke / European working group of promotion of physical activity and injury prevention Kaatumis- ja osteoporoosiklinikka (KAAOS) Tampereella ja Lahdessa. Asiantuntijatyö Kenttälääkintäjaos / Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) Tapaturmapäivän viestintäryhmä / Sisäasianministeriö Nuorten tukiurheilijoiden ravitsemusohjaus / Suomen Olympiakomitea Tampereen Urheiluakatemia, terveyspalvelujen koordinaattori / Tampereen kaupunki Tampereen Urheiluakatemia, ravitsemusasiantuntija / Tampereen kaupunki Tampereen Urheiluakatemia, valmennus / Tampereen kaupunki Huippu-urheilutyöryhmän Tytöt ja naiset asiantuntijajäsen / Suomen Salibandyliitto Kuntotestausvaliokunta / Liikuntatieteellinen seura Liikuntalääketieteen valiokunta / Liikuntatieteellinen seura Aikuisliikuntatoimikunta / Suomen Golfliitto Europe Working Group on HEPA Promotion and Injury Prevention / Eurosafe Lonkkamurtumapotilaan Käypä hoito, asiantuntijatyöryhmä / Duodecim Kaatumisten ehkäisyn fysioterapiasuositustyöryhmä / Suomen fysioterapeutit Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille /Suomen Osteoporoosiliitto Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto / Varalan Urheiluopisto UKK-instituutti Vuosikertomus

12 3. Terveysliikunnan edistäminen Fyysisen aktiivisuuden lisääminen on asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi elintapoihin liittyvien kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. UKK-instituutin tavoitteena on tutkia ja kehittää erilaisille kohderyhmille toimivia ja kustannustehokkaita terveysliikunnan edistämisen toimintatapoja, arvioida niiden toimivuutta ja vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Hyviksi todetuista toimintatavoista välitetään tietoa julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen terveys- ja liikunta-alan toimijoille ja väestölle. Toimintavuoden erityisenä painopisteenä olivat tutkimushankkeet, joissa selvitettiin liikunnan ja elintapaneuvonnan mahdollisuuksia edistää työ- ja toimintakykyä. Liikunnan terveyshyötyjä tavoiteltiin erityisesti vaihdevuosioireista kärsiville naisille, liikapainoisille kaukoliikenteen kuljettajille ja rintasyöpään sairastuneille. Liikunnan edistämisessä ja tietojen keruussa käytettiin mm. askelmittaria, sähköpostia ja matkapuhelinta, joiden käytettävyydestä saatiin uutta tietoa. Hoitohenkilöstön selkäkivun uusiutumista ehkäisevän tutkimuksen alkumittaukset käynnistyivät loppuvuodesta. Tutkimuksessa selvitetään pilatestyyppisen lihaskuntoharjoittelun ja neuvonnan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta alaselkäkipujen uusiutumisen ehkäisyyn. Vaihdevuosi-ikäisten naisten liikunnan edistämistä koskevan tutkimuksen onnistuneista tuloksista kirjoitettiin artikkelit useisiin ammattilehtiin. Suomen Akatemian työhyvinvointiohjelman tuloksista kertovaan kirjaan kirjoitettiin Työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa artikkeli elintapojen vaikutuksista äitien työkykyyn ja työhön paluuseen perhevapaalta. Yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa tehtiin kaikissa tamperelaisissa yläkouluissa internet-pohjainen koulumatka- ja liikuntakysely. Tamperelaisia yläkouluikäisiä oli myös mukana fyysisen aktiivisuu- den arviointimenetelmien luotettavuutta selvittävässä tutkimuksessa. Useita pirkanmaalaisia kuntia osallistuu Liikkumisreseptin käyttöönottoa edistävässään hankkeeseen, jossa pyritään lisäämään alueellista yhteistyötä liikunnan edistämisessä. UKK-instituutti teki yhteistyötä Diabetesliiton kanssa aikuis- ja raskausdiabetesta koskevien esitteiden uudistamisessa ja tyypin 2 diabeteksen ensitieto-oppaan kirjoittamisessa. Sydänliiton Neuvokas perhe -hankkeessa tehtiin koulutusyhteistyötä raskaana olevien ja perheiden liikuntaan ja ravintoon liittyvissä kysymyksissä. NELLI-tutkimuksessa (ks. s 11) neuvoloiden käyttöön kehitetyt liikunnan ja ravitsemuksen neuvontamateriaalit raskaana oleville ja synnyttäneille äideille päivitettiin, ja ne levisivät neuvoloihin ympäri Suomea. UKK-instituutin Valtakunnalliset terveysliikuntapäivät -seminarissa perehdyttiin liikkumattomuuden haittoihin ja terveyskasvatuksen ajankohtaispäivässä käsiteltiin terveyden edistämisen eettisiä kysymyksiä. Yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin uudet koulutukset niskavaivojen ja olkapään toimintahäiriöiden aktiivisesta kuntoutuksesta liikunnan avulla. Tampereen seudun omaishoitajien koulutusyhteistyön tavoitteena on omaishoitajien jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. UKK-instituutin Liikuntapiirakka sai Terveyden edistämisen teko -palkinnon. Yhteistyössä MSliiton kanssa Liikuntapiirakasta kehitetyt erityisryhmille tarkoitetut soveltavat liikuntapiirakat julkaistiin alkuvuodesta. Duodecimin kustantamasta, UKK-instituutin asiantuntijoiden kirjoittamasta Terveysliikunta-oppikirjasta ilmestyi uudistettu painos. Terveysliikunnan eurooppalaisen yhteistyöverkoston HEPA Europen toimintaan osallistuttiin useassa eri työryhmässä. 12 UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

13 Raskauden aikaisesta elintapaneuvonnasta hyötyjä äidille, lapselle ja yhteiskunnalle Riitta Luoto Raskausdiabetekseen liittyvää lapsen suurta syntymäpainoa voidaan ehkäistä tehostamalla riskiryhmään kuuluvien äitien liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Tutkimuksessa haastatellut äidit olivat raskausajan jälkeen työkyvyltään ja hyvinvoinniltaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Puolet äideistä koki olevansa riittävän hyvinvoivia yhdistääkseen työn ja perhe-elämän. Vähän liikkuvilla iäkkillä ensisynnyttäjillä masennusoireita oli eniten muihin ryhmiin verrattuna. Työelämään paluuta tuki äidin hyvinvointi, jota edisti riittävä liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen. Raskauden aikaisten elintapamuutosten vaikutuksia äitien hyvinvointiin, työhön paluuseen ja työkykyyn selvitettiin Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa -tutkimushankkeen seurannassa. Seurantatutkimuksen aineisto kerättiin vuosi synnytyksen jälkeen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeessa tutkittiin raskauden aikaisen elintapaneuvonnan vaikuttavuutta 14 pirkanmaalaisessa kunnassa. Tutkimukseen osallistui 841 raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvaa äitiä. Joka kolmas raskaana oleva suomalainen nainen kuuluu raskausdiabeteksen riskiryhmään, jonka raskaudenaikaiset terveydenhuollon kustannukset ovat lähes kaksinkertaiset muihin naisiin verrattuna. Raskausdiabetekseen liittyvää lapsen suurta syntymäpainoa voidaan ehkäistä tehostamalla riskiryhmään kuuluvien äitien liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Julkaisut Luoto R, Kinnunen T, Aittasalo M, Kolu P, Raitanen J, Ojala K, Mansikkamäki K, Lamberg S, Komulainen T, Vasankari T, Tulokas S. Primary prevention of gestational diabetes mellitus and newborn s high birthweight by lifestyle counseling a cluster-randomized controlled trial. Plos Medicine 2011 (open access) Kolu P, Raitanen J, Luoto R. Cost of gestational diabetes mellitus-related antenatal visits in health care based on Finnish Medical Birth Register. Prim Care Diabetes 2011 (epub ahead of print Feb 1) Luoto R, Kauppinen K, Luotonen A. Perhevapaalta takaisin työelämään. Kirjassa: Pietikäinen P (toim). Työstä, jousta ja jaksa. Gaudeamus, Helsinki Luoto R, Riippi J. Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus Pirkanmaalla tuloksia ja terveydenhoitajien kokemuksia. Terveydenhoitaja-lehti Luoto R, Kolu P, Tulokas S. Raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus sekä äiti että lapsi hyötyvät elintapaneuvonnasta. Diabetes ja lääkäri 2011; 4: Kehittämisprojektit Terveysneuvonnan käytännöt perusterveydenhuollossa (TNK) Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa (NELLI) Liikkumisreseptin käyttöönoton edistäminen terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa -hanke (LIREKE) Asiantuntijatyö Fysioterapiakoulutuksen neuvottelukunta / Helsingin ammattikorkeakoulu Metropolia Liikuntatoimikunta / Suomen MS-liitto Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmä / Ikäinstituutti Pirkanmaan terveyden edistämisen verkosto Tieteellinen neuvottelukunta / Terveyden edistämisen keskus Käypä hoito -suosituksien toimituskunta Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmä, Yksi elämä -hanke / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Liiku terveemmäksi -hanke / Suomen Latu Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta / Tampereen yliopisto Johtoryhmä / Valtakunnallinen kansan terveyden tutkijakoulu (DPPH) Asiantuntijaverkosto / Suomen Selkäliitto PETRA personal trainer -projektin ohjausryhmä / Tampereen seudun omaishoitajat Koulutustyöryhmä / Soveltava Liikunta SoveLi ry Soveltavan liikunnan kouluttajaverkostohankkeen ohjausryhmä / SoveLi ry Suomen TYKY-verkosto / Työterveyslaitos Kansallisen metsäohjelman 2015 Elämänlaatutyöryhmä / Maa- ja metsätalousministeriö Terveyden edistämisen neuvottelukunta / Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Väestön lihavuuskehitys käännetään laskuun strateginen toimi -työryhmä / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos UKK-instituutti Vuosikertomus

14 Toiminta numeroina Talous UKK-instituutin toiminnan rahoituksen perustana ovat vuotuinen valtionavustus sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä ja vuotuinen avustus Rahaautomaatti yhdistyksen tuotoista valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Vuoden 2011 talouden keskeiset tunnusluvut on esitetty oheisessa taulukossa. UKK-instituutin oman toiminnan tuotot ja julkisesti haettavat apurahat olivat yhteensä 39 % toiminnan kokonaistuotoista. Säätiön taseen loppusumma oli ,91 euroa, ja tilivuoden alijäämä oli ,72 euroa. Tampereen Urheilulääkäriasema (TaULA) sai toiminta-avustusta opetusministeriöltä. Urheilulääkäriaseman toiminnan alijäämä oli ,95 euroa. UKK-instituutin vuoden 2011 tulojen tunnuslukuja (euroa) RAY / tutkimustoiminnan avustus RAY / investointiavustus STM / valtionavustus Tutkimusapurahat ja muut tutkimustoiminnan tuotot Koulutustoiminnan tuotot Muut tuotot ja varainhankinta UKK-instituutin vuoden 2011 kulujen tunnuslukuja UKK-instituutin kokonaiskulut Hankinnat ja sijoitukset TaULAn vuoden 2011 talouden tunnuslukuja Toiminta-avustus Oman toiminnan tuotot Hankerahoitus Kokonaiskulut Säätiön tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä vuosikertomuksen lopussa. 14 UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

15 Asiakkaat UKK-instituutin asiakkaiden tuoma tulo vuonna 2011 oli ,91 euroa. Tämä luku ei sisällä avustuksia RAY:ltä tai tutkimusapurahoja myöntäviltä julkisorganisaatioilta. Ammatillisen täydennyskoulutuksen suurimmat asiakasryhmät olivat perusterveydenhuollossa työskentelevät fysioterapeutit sekä liikunta-alan ammattilaiset. UKKinstituutin verkkopalvelun huomattava asiakasryhmä oli terveysneuvonnan parissa työskentelevät terveysalan ammattilaiset. UKK-instituutin tärkeimmät asiakasryhmät 2010 tulo 2011 tulo 2011 % Tuote: Ammatillinen täydennys koulutus ja viestintätuotteet Asiakkaat: Perusterveydenhuollon henkilöstö, erityisesti fysioterapeutit Tuote: Kokouspalvelu Asiakkaat: Yritykset Tuote: Liikuntasalin vuokraus Asiakkaat: Tamperelaiset urheiluseurat ja yhteisöt , , , , , ,48 10 Muut , ,01 12 Kumppanit Strategiansa mukaisesti UKK-instituutti on kansallisesti merkittävänä terveysliikunnan asiantuntijana, joka pyrkii vaikuttavuuteen tehokkaasti verkottuen tutkimuksen, koulutuksen, asiantuntijatyön ja viestinnän aloilla. Instituutti tekee laajasti yhteistyötä monien terveyden ja liikunnan toimijoiden kanssa. Toimintavuoden 2011 UKKinstituutin keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat järjestötoimijoista Sydänliitto, Diabetesliitto, Ikäinstituutti, Suomen TULE ry, KKI-ohjelma/LIKES, Kuntoliikuntaliitto, Liikuntatieteellinen seura ja Terveyden edistämisen keskus, sektoritutkimuslaitoksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos, yliopistoista Tampereen ja Jyväskylän yliopistot, Tampereen kaupunki, ministeriöistä sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Puolustusvoimat. Tämä yhteistyöverkosto kuvastaa hyvin sekä instituutin että koko terveysliikunnan kentän tutkimuksen ja tiedon soveltamisen poikkihallinnollisuutta. Keskeiset yhteistyökumppanit vuoden 2011 toimintojen kannalta on lueteltu liitteessä 1. UKK-instituutti Vuosikertomus

16 Prosessit Tutkimus Tutkimustoiminta oli vuoden 2011 aikana vilkasta. Vuoden aikana oli käynnissä 33 tutkimusta ja kehittämishanketta. Toimintavuoden aikana päättyi neljä tutkimushanketta. Vertaisarvioitujen kansainvälisten alkuperäisjulkaisujen ja katsausten määrä laski hieman edeltävästä vuodesta. Vastaavasti asiantuntijajulkaisujen ja kirja-artikkelien määrä kasvoi selvästi. Vuoden aikana ilmestyi kaksi väitöskirjaa. Tutkimustoiminnan kilpailtujen apurahojen määrän kasvu jatkui viidentenä vuonna peräkkäin. UKK-instituutin tutkimustoimikunta kokoontui vuoden 2011 aikana neljä kertaa ja antoi lausunnon neljästä tutkimussuunnitelmasta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta pyydettiin lausunto neljästä tutkimussuunnitelmasta. Yhdelle tutkimussuunnitelmalle haettiin lausunto Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Tiedelehdet, joissa UKK-instituutin tutkijat ovat toimineet vertaisarvioijina, on esitetty liitteessä 2. UKK-instituutin toimintakonsepti tutkimuksesta väestön terveysliikunnan edistämiseen on esitetty liitteessä 9. UKK-instituutin tutkimustoiminnan tunnuslukuja Apurahat (euroa) Julkaisut tieteellisissä sarjoissa Muut julkaisut Kongressiabstraktit Kotimaiset suulliset asiantuntijaesitelmät Kansainväliset suulliset asiantuntijaesitelmät Julkisesti haettava hankerahoitus (euroa) OKM 30 % 21 % 35 % STM 19 % 27 % 21 % Pirkanmaan sh-piiri 9 % 10 % 10 % Suomen Akatemia 24 % 41 % 27 % Muut 18 % 3 % 7 % UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

17 Viestintä, tietopalvelu ja koulutus UKK-instituutin viestinnän ja täydennyskoulutuksen tavoitteena on tutkimustiedon ja uusien toimintamallien nopea siirtyminen terveysliikunnan palveluihin ja ammatillisiin käytäntöihin. Tiedonvälityksessä käytetään koulutuksen lisäksi useita viestintäkanavia ja keskeisiä kohderyhmiä ovat terveyden ja terveysliikunnan edistäjät, joiden kautta luotettava tieto välittyy väestölle. UKK-instituutin tärkein viestintäkanava on verkkopalvelu Palvelun sisältöä täydennettiin ja muun muassa liikunnan terveysvaikutuksia käsittelevät artikkelit päivitettiin vuoden alussa ilmestyneen Terveysliikunta-kirjan pohjalta. Tule-KUNTOMITTA-hankkeessa valmistetut videot lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävistä harjoitusohjelmista julkaistiin verkkopalvelussa. Sivuston tietosisältöjä linkitettiin aktiivisesti muun muassa terveydenhuollon alueellisiin portaaleihin ja kuntien verkkosivuihin. Instituutin verkkopalvelun kävijöiden määrä kasvoi noin 10 prosenttia edellisestä vuodesta, käyntejä oli UKK-instituutin tutkimustoiminnan tiedottamisesta valmisteltiin toimintamalli, jossa kuvataan tutkimustiedotuksen sisäiset viestintäkäytännöt. Tiedotteet tutkimusten käynnistymisestä ja julkaistuista tuloksista tuottivat runsaasti medianäkyvyyttä. Aikaisemmin julkaistuja terveysliikunnan edistämisen aineistoja uudistettiin (liite 4) ja aineiston markkinointia erilaisissa terveydenhuollon tilaisuuksissa tehostettiin. UKK-instituutin toiminnasta kertovia tai tutkijoita asiantuntijoina käyttäviä lehtijuttuja julkaistiin yhteensä 654. Lisäksi tutkijoita haastateltiin lukuisiin radio- ja tv-ohjelmiin. Kirjaston asiakkaina on oman henkilökunnan lisäksi esim. opinnäytteiden laatijoita, terveydenhuollon ammattilaisia, terveys- ja liikunta-alan tutkijoita kotimaasta ja ulkomailta sekä lehtien ja verkkopalveluiden toimittajia. Kirjasto tarjoaa painettua kirjallisuutta, verkkomateriaalia, tietopalvelua ja tiedonhaun neuvontaa ja opetusta. UKK-instituutin julkaisuluettelo laadittiin suomeksi ja englanniksi. Uusimmat tiedot UKK-instituutin julkaisuista on nähtävissä verkkopalvelun julkaisuhakemistossa. Terveysliikunnan uutispalveluun kuuluu kerran kuukaudessa julkaistavat verkkouutiset ja kerran vuodessa julkaistava Terveysliikuntauutisten teema- numero, jonka aiheena oli Liikkumattomuus haasteena. Uutispalvelun tilaajien määrä kasvoi edellisvuodesta ja on nyt noin 800. TerveysInfo-tietokantaan UKK-instituutti kerää tiedot Suomessa saatavilla olevasta terveysaineistoista. Hakemisto helpottaa terveysneuvontaan tarkoitettujen lehtisten ja muiden aineistojen löytämistä. TerveysInfo-hakemiston asiak kaille tarjottiin uutena palvelumuotona neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutuustiedote. Koulutukset pohjautuvat UKK-instituutin kolmen painoalueen tuottamaan uuteen tietoon ja kouluttajina toimivat UKK-instituutin tutkijat ja asiantuntijat. Tavoitteena on tukea paikallisten ohjaus- ja liikuntapalveluiden suuntaamista entistä enemmän liian vähän liikkuvien suomalaisten tarpeisiin. Avoimet täydennyskoulutukset ovat 1 6 päivän mittaisia ja ne toteutetaan moniammatillisissa pienryhmissä. Kaikkia avoimen koulutusohjelman sisältöjä toteutetaan myös tilaajan tarpeisiin sovellettuina tilauskoulutuksina tai luentoina. Koulutusohjelmassa oli tarjolla kaksi ajankohtaisseminaaria, 28 avointa koulutustilaisuutta ja niiden lisäksi 13 koulutusta, joita tarjottiin vain tilauksesta. Koulutustilaisuuksista toteutui kaksi seminaaria, 18 avointa koulutustilaisuutta ja tilattuja koulutuksia oli 73 (114 tuntia). Täydennyskoulutustilaisuuksissa annettiin opetusta yhteensä 342 tuntia. Instituutin avoin koulutustarjonta oli hiukan edellistä vuotta laajempi (23/28), mutta peruuntuneita koulutuksia oli syyskaudella poikkeuksellisen paljon ja osallistujamäärät putosivat edellisvuosista (liite 3). Koulutuksen osallistujat täydennyskoulutus, tilatut täydennyskoulutus, avoimet koulutukset UKK-instituutti Vuosikertomus

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2 vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti

Vuosikertomus 2014. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus... 5 UKK-instituutin toimintakuvaus...6 Strategiset painoalueet 1. Fyysisen aktiivisuuden,

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

koulutus 2013 kesä helmi maalis huhti touko juurruttaminen osaksi liikunnan Iäkkäiden liikuntaneuvonta 5.6. Osuva arviointi ja käytäntöjen

koulutus 2013 kesä helmi maalis huhti touko juurruttaminen osaksi liikunnan Iäkkäiden liikuntaneuvonta 5.6. Osuva arviointi ja käytäntöjen 2013 koulutus 2013 helmi maalis huhti touko Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA testaajakoulutus 4.2. s. 10 Terve Urheilija -iltaseminaari: Urheilijan sydän 5.3. s. 16 Tehokasta kaatumisten ja kaatumisvammojen

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä Terveysliikunta uutiset Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä 2014 Terveysliikuntauutiset 2014 Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä

Lisätiedot

MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI

MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:15 MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävän hankkeen toiminta ja ehdotukset Helsinki 2011 Masto-hankkeen

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS TOIMINTATIEDOT 2007 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES tutkimuskeskus Toimipisteet ja osoitteet: Säätiön hallinto

Lisätiedot

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Maarit Haarma 1, Jari Lämsä 1, Jukka Viitasalo 1 ja Minna Paajanen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Opetusministeriö Copyright 2010 KIHU

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS TOIMINTATIEDOT 2008 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES tutkimuskeskus Toimipisteet ja osoitteet: Säätiön hallinto

Lisätiedot

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä Anne Lounamaa Kati Matikainen Julia Kantorovitch (toim.) TYÖPAPERI 6 2013 TYÖPAPERI 6/2013 Anne Lounamaa, Kati Matikainen, Julia Kantorovitch (toim.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

Liikuntalääketiede Suomessa

Liikuntalääketiede Suomessa Liikuntalääketiede Suomessa Timo Takala & Arja Uusitalo Liikuntalääketieteen kehittyminen, nykytilanne ja kehitysnäkymät Kerstin Ehnholm & Mirja Virtala Liikuntalääketieteen kehitys valtionhallinnon näkökulmasta

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:13 Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 1 Helsinki 2004 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1535-3 2 Taitto:

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat

EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat Bryssel 10.10.2008 EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat Suosituksia terveyttä edistävää liikuntaa tukeviksi toimenpiteiksi Hyväksytty urheilua ja terveyttä käsittelevän EU:n työryhmän kokouksessa 25.9.2008

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi Palvelut Tieto Luustoterveysohjelma 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 Arvot Jäsenlähtöinen yhteisöllisyys ja aktiivinen asiantuntijuus Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys 1 2 Puheenjohtajan tervehdys 2014 oli WAU ry:n kuudes toimintavuosi. Iloista ja reipasta toimintaa jatkettiin Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Kruunupyyssä, Kuopiossa, Lahdessa, Korsnäsissä,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot