SALLAN KUNTA P26606

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26606

2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (14) Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Mitä ja missä on suunnitteilla Suunnittelun tausta ja tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat ja suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Miten ja mitä vaikutuksia arvioidaan Ketkä ovat osallisia ja miten suunnittelussa tiedotetaan Miten työ etenee ja milloin voi osallistua Kuka valmistelee ja ohjaa... 13

3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (13) Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallisilla on MRL:n 64 2 mom:n mukaisesti ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä tämän OAS:n riittävyydestä. 2 Mitä ja missä on suunnitteilla Asemakaavojen muutosten ja laajennuksen kohteena on suunnitteilla olevan kevyen liikenteen väylän tarvittava tiealue. Väylä on tarkoitus rakentaa maantien 950 (Hautajärventie, Kuusamontien) yhteyteen. Väylä on noin 6,3 km pituinen ja lähtee Sallan kirkonkylän Junginlammentien risteyksestä etelän suuntaan päättyen Keselmäjärventien risteykseen. Toteutuessaan se yhdistää kirkonkylän ja Sallatunturin olemassa olevat kevyen liikenteen väylät. Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän asemakaavan ja Sallantunturin asemakaavan alueita. Yleisen tien aluevaraus laajenee kevyen liikenteen väylän tiealueen mukaiseksi. Sallatunturin asemakaava laajenee kattamaan koko kevyen liikenteen väylän tieosuuden pituutta. Asemakaavojen muutoksella ja laajennuksella muodostuu yhtenäinen liikennealue kirkonkylästä Sallatunturiin (kaavamerkintä LT). Suunnittelualueen sijainti peruskartalla on esitetty kansisivulla ( MML, 2013). 3 Suunnittelun tausta ja tavoitteet Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vuonna 2014 käynnistänyt maantien 950 (Hautajärventie, Kuusamontie) kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatimisen välillä Salla-Sallatunturi. Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja alueen kevyen liikenteen kulkuyhteyksien parantaminen. Kunnanhallitus on kokouksessaan lausunnossaan Lapin ELY-keskukselle Salla-Sallatunturi kevyenliikenteenväylän tiesuunnitelmasta todennut, että alueella on voimassa Kirkonkylän ja Sallatunturin yleis- ja asemakaavat. Sallatunturin ja kirkonkylän asemakaavat poikkeavat osittain tiesuunnitelmasta. Jotta kevyen liikenteen tiehanke voi toteutua, tulee kunnan käynnistää ja saada lainvoimaiseksi hankeen vaatimat kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja Sallatunturin asemakaavan muutokset ja laajennuksen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan käynnistää Salla- Sallatunturi kevyen liikenteen väylän rakentamista varten kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus. KVL-väylän päällysteen leveys tulee olemaan 3,0 metriä ja se rakennetaan pääosin maantiestä erillisenä. Hankkeeseen kuuluu erillisen kevyen liikenteen sillan rakentaminen Ruuhijoen yli. Hankkeen yhteydessä rakennetaan maantielle 950 valaistus Sallan taajamasta Tunturikummuntien liittymään. Tiesuunnitelman luonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa elokuussa 2014, tiesuunnitelma on valmistunut lokakuussa, kunta on asettanut tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on ollut

4 2 (13) mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta ja suunnitelmas asta on pyydetty lausunnot eri viranomaisilta sekä Sallann kunnalta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2015 keväällä. Kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja Sallatunturin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on edistää kevyenn liikenteen väylän rakentaminen suunnitelmien mukaan. Kuva 1. Tiesuunnitelma, Yleiskartta, Mt 950 Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylä, Sweco , vihreä viiva esittää suunniteltua kevyen liikenteen väylää.

5 3 (13) 4 Suunnittelun lähtökohdat ja suunnittelutilanne Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti ilmakuvassa MML, Nykyinen maantienn 950 tiealue (Hautajärventie, Kuusamontie) on valtion omistuksessa. Kevyen liikenteenn väylän laajennusalueen omistaa valtio, Sallan kunta, Sallan yhteismetsä ja yksityiset maanomistajat. Kirkonkylässä kevyen liikenteen väylä loppuu taajaman reunassa. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu välille Sallatunturi-PanParks/Poropuisto. olevat kevyen liikenteen väylät. Suunnitteilla oleva kevyen liikenteen väylä yhdistää olemassa Kirkonkylän ja Sallatunturi in välinen moottorikelkkailureitti maantietä 950 (Hautajärventietä, Kuusamontietä) pitkin. kulkeee enimmäkseen

6 4 (13) Pyhäjärvenselkä 36 ( ) Pyhäjärvi 19 ( ) Talviskotalampi 20 ( ) Kuva 3. Muinaismuistokohteiden sijainti peruskartalla MMLL 2015 Asemakaavan vaikutusalueella asemakaavan suunnittelualueen ulkopuolella tunnetaan kolme kiinteää muinaisjäännöskohdetta (www.kulttuuriymparisto.nba.fi). 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtionneuvoston päätöksellää voimaan tuulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon jaa niiden toteuttamistaa on edistettävä valtion viranomaisen toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitte eet ovat periaatteelli sia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitekokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristönn laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (Lapin tunturialuet eet)

7 5 (13) 4.2 Maakuntakaava Suunnittelualue sijaitsee Itä-Lapin maakuntak kaavan alueella. Maakuntakaava on saanut lainvoiman Rovaniemeen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadinta onn vireillä. Kaava kumoaa vahvistuessaan Rovanieme n ja Itä-Lapin maakuntaka aavat sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaa jää voimaan. Valmisteluaineisto on asetettu nähtäville ja lausunnoille väliseksi ajaksi. Suunnittelualueen sijainti Kuva 4. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta ja suunnittelualueen sijainti Maantie 950 (Hautajärventie,, Kuusamontie) on maakuntakaavassa merkitty seututieksi, tavoitteena tieluokan muutos, seututie kantatieksi (st kt). Tien yhteyteen on merkitty moottorikelkkailun runkoreitti. Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty matkailupalv velujen alueeksi (RM 1421 Sallatunturi) Varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä alue. Kehittämisperiaate: Kehitetään alueellee selvä keskusta, jonka kesäilmeestä myös huolehditaan. Kehitetään aluetta kansainväliseksi matkailukeskukseksi sekä varaudutaan henkilökunnan asuntojen ja palveluiden sijoittamiseen. Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa merkittyyn laajaan matkailun vetovoima- alueeseen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mvv 8401 Itä-Lapimatkailullista vetovoimaisuutta: luonto- jaa kulttuurikohteet, reitit, liikenneyhteydet ja markkinointi. Erityisesti kehitetään matkailukeskusten ja reitin varrella toimivien maaseudun yritysten yhteystyötä. Asemakaavan suunnittelussa tulee myös huomioida koko kaava- matkailualue). Kehittämisp periaate: Kehitetään kokonaisuuden aluetta koskevia yleisiä määräyksiä.

8 6 (13) 4.3 Yleiskaava Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sallatunturin alueen osayleiskaavan muutoksen. Kunnanhallituksen päätöksellä osayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta tiloja 6:30 ja 6:40. Rovaniemen hallinto-oike euden päätöksellä osayleiskaavasta on tullut t kaikilta osin lainvoimainen. Osayleiskaavassa on esitettyy strategisia tavoitteita maankäytölle. Osayleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaess sa. Osayleiskaavan osittainen muutos on vireillä. Kevyen liikenteen väylän yhteystarvee on osayleiskaavassa merkitty välille Sallan kirkonkylä PanParks-Poropuisto. Kevyen liikenteen väylä on toteutettu välille Sallatunturi-PanParks. Puutuva osa Salla-Sallatunturi on vireillä. suunnittelualuee Kuva 5. Ote Sallatunturin alueen osayleiskaavastaa ja suunnittelualueen sijainti

9 7 (13) 4.4 Asemakaava Asemakaavamuutos koskee alueita. kirkonkylänn asemakaavan ja Sallantunturin asemakaavan Kirkonkylän K asemakaava a Sallatunturin asemakaava Pyhäjärven pohjoisranta Sallatunturin asemakaava Pyhäjärven länsiranta Sallatunturin asemakaava Sallatunturin asemakaava,, Talokotajärven alue Kuva 6. Suunnittelualueen sijainti ja olemassa olevat asemakaavat

10 8 (13) Kirkonkylän asemakaava Muutettava osa kirkonkylän asemakaavasta on laadittu (vahvistettu U 700). Asemakaavamuutos koskee maantien 950 liikennealuetta (Hautajärventie, Kuusamontie), joka on asemakaavassa merkittyy yleiseksi tiealueeksi vierialueineen (LTY). Yleisen tiealueen rajaus tarkistetaan. Kuva 7. Ote kirkonkylän ajantasakaavasta, muutettavan alueen likimääräinen rajaus

11 9 (13) Kuva 8. Pyhäjärven alue, kaavarunko ja asemakaavoitetut osat (pun) Pyhäjärven alue, kaavarunko ja Sallatunturin asemakaavan laajennukset alueella Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavarungon tulevien asemakaavojen laadinnan pohjaksi (KV ). Kaavarungon suunnittelualue sisältää osan voimassa olevastaa Pyhäjärven ranta-asemakaavasta (1987), joka ei kuitenkaann ulottu yleiselle tielle asti. Asemakaava laaditaan kaavarungon mukaisesti osa-alueittain. Tähän asti kolme osa-aluetta on asemakaavoitettu.

12 10 (13) Sallatunturin asemakaava KVV hyv Sallatunturin asemakaava KVV hyv Kuva 9. Sallatunturin asemakaava, Pyhäjärven länsirannalla sijaitsevat osa-alueet ja muutosalueiden sijainti

13 111 (13) Sallatunturin asema- kaavan laajennus, Talokotajärven alue,, KV hyv Sallatunturin asemakaava Kuva 10. Ote Sallatunturin likimääräinen rajaus. ajantasakaavasta, muutos ja laajennusalueen 4.5 Rakennusjärjestys Valtuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen, joka on tullutt voimaan Pohjakartta Asemakaavan pohjaksi käytetään olemassa olevat Sallann kirkonkylän, Pyhäjärven alueen ja Sallatunturin alueenn hyväksytyt asemakaavojen pohjakartat.

14 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12 (13) Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue 5 Miten ja mitä vaikutuksia arvioidaan Arvioidaan asemakaavojen muutosten ja laajennuksen toteuttamisen vaikutuksia seuraavasti. Arvioinnit perustuvat nykytilanteesta tehtyihin havaintoihin ja selvityksiin ja osallisilta saatuun palautteeseen. Luonto ja luonnonympäristö Maisema Kulttuuriympäristöt Rakennettu ympäristö Liikenne ja reitistö Teknisen huollon verkostot Palvelut ja yhdyskuntarakenne Yleiskaava, maakuntakaava, VAT Arvioidaan vaikutuksia kasvillisuutteen ja eläimistöön, pienilmastoon, pinta- ja pohjaveteen sekä mahdollisiin uhanalaisrekisterissä oleviin kohteisiin sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin alueisiin. Vaikutusten arvioinnit tehdään olemassa olevan aineiston ja selvitysten pohjalta. Luontotietojen täydentämisen tarve arvioidaan yhdessä viranomaisten kanssa. Arvioidaan vaikutuksia lähi- ja kaukomaisemiin. Vaikutusten arvioinnit tehdään kuva, kartta- ja ilmakuvatulkintojen avulla. Vaikutusalueella tunnetaan kolme kiinteää muinaisjäännöstä. Alueella ei ole inventoituja arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Arvioidaan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön viihtyisyyden, turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta. Arvioidaan vaikutuksia liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja verkostojen jatkuvuuden näkökulmasta. Arvioidaan vaikutuksia sähkö- ja vesihuollon verkostoihin yleistasolla. Arvioidaan suhde kirkonkylän taajamaan sekä Sallatunturin matkailukeskuksen loma-asutukseen ja palveluihin. Arvioidaan suhde Sallatunturin alueen osayleiskaavaan, Itä-Lapin maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 6 Ketkä ovat osallisia ja miten suunnittelussa tiedotetaan Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Yksityiset ja yhteisöt - maanomistajat ja haltijat - kunnan asukkaat, kirkonkylän ja matkailukeskuksen kävijät - kirkonkylän ja matkailukeskuksen yrittäjät - Koillis-Lapin sähkö Oy - Sallatunturin vesi- ja viemärilaitos - Paliskunta, Sallan Palkinen Viranomaiset - Sallan kunta - Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus - Liikennevirasto - Lapin liitto - Lapin pelastuslaitos, Salla - Museovirasto - Lapin maakuntamuseo

15 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13 (13) Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue Kaavoitushankkeen eri vaiheiden etenemisestä tiedotetaan kuulutuksella Kotikymppilehdessä, kunnan tiedotuslehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä osoitteella Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ilmoitetaan kirjeitse. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen valmisteluaineisto ja kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan www-sivuilla hakupolkuina: Kunnan palvelut >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus tai vaihtoehdoksi Etusivu >> Tontit ja kiinteistöt >> Kaavoitus. 7 Miten työ etenee ja milloin voi osallistua ALOITUS JA VALMISTELUVAIHE 2015 / EHDOTUSVAIHE 2015 / HYVÄSKYMISVAIHE 2015 / Asemakaavojen vireilletulosta kuulutetaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavojen valmisteluaineisto (luonnos) asetettaan yhtä aikaa julkisesti nähtäville 30 päivää. Osallisilla on nähtävilläolon aikana mahdollisuus kertoa mielipiteensä luonnoksesta Sallan kunnalle. Viranomaisilta pyydetään lausuntoja. Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa. Asemakaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja asiasta kuulutetaan. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta. Kaava tarkistetaan tarvittaessa. Kunnanhallitus käsittelee ja kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan, joka astuu voimaan valitusajan päätyessä kuulutuksella. Mahdolliset valitukset käsitellään hallinto-oikeudessa. 8 Kuka valmistelee ja ohjaa Suunnittelutyötä ohjaavat Sallan kunnan viranhaltijat ja kaavatoimikunta. Lisätietoja saa Sallan kunnan teknisestä toimistosta ja kaavan laatijalta FCG Oy:stä. Sallan kunta Erkki Yrjänheikki rakennustarkastaja Postipolku SALLA p erkki.yrjanheikki<a>salla.fi Eva Persson Puurula arkkitehti SAFA Pulkamontie Rovaniemi p eva.persson-puurula <a>fcg.fi

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot