Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset"

Transkriptio

1 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen henkilöstön ammattikoodit (B9, B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan ammattikoodisto (B8) Teknisen alan ammattinimikkeistö (C) Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Palvelualojen konttorihenkilöstön ammattinimikkeistö on muuttunut vuonna 2012 (s.4-7)! Kuukausipalkkaisille käytetään ensisijaisesti toimialakohtaista ammattinimikkeistöä (B tai C ) toimialoilla 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 62, 63, 641, 649, 66, 70, 71, 73, 74, 77, 82. Tarvittaessa voidaan käyttää Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y). Muilla toimialoilla käytetään kuukausipalkkaisille ainoastaan Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y). Ammatit ilmoitetaan tarkimmalla mahdollisella tasolla. Kaikilla tuntipalkkaisilla on käytössä Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus (Y).

2 PALVELUALOJEN HENKILÖSTÖ (B9, B0-B5) 4 Toimialat: 45, 46, 73, 74, 82 4 KONTTORIHENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEISTÖN KÄYTÖN YLEISOHJE 4 PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEISTÖ (B9) 5 Osto ja myynti 5 Markkinointi, mainonta ja viestintä 5 Taloushallinto 5 Tietohallinto 6 Henkilöstöhallinto ja lakiasiat 6 Toimisto ja sihteeripalvelut 7 Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät 7 Materiaalihallinto 7 Konttorin, myymälän ja varaston siivoojat 8 Konsulttitoiminta 8 VÄHITTÄISKAUPAN HENKILÖSTÖ 8 Vähittäiskaupan myymälän- ja osastonhoitajat 8 Vähittäiskaupan myyjät 8 Muu myymälähenkilöstö 8 VARASTO- JA KULJETUS HENKILÖSTÖ 8 Varasto- ja kuljetusesimiehet 8 Varastotyöntekijät 8 Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat 9 Kuorma-autonkuljettajat 9 Täysperävaunuauton kuljettajat 9 Puoliperävaunuauton kuljettajat 9 Autonapumiehet 9 Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt 9 Tullaajat ja huolinta-alan henkilöstö 9 MOOTTORIAJONEUVOJEN TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA SEKÄ KORJAUS 10 Toimiala: Autoalan ylemmät toimihenkilöt 10 Autoalan myynti-, varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstön ammattikoodit 10 MAINOSTOIMINTA JA MARKKINATUTKIMUS 10 Toimiala: Kuvanvalmistamotyöntekijät 10 RAHOITUS- JA VAKUUTUSALAN HENKILÖSTÖ (B7) 11 Toimialat: 641,649,66 11 AMMATTIKOODISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA 11 RAHOITUSALAN AMMATTIKOODIT 11 A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta 11 B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus ym.) 12 C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) 13 TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN HENKILÖSTÖ (B8) 14 Toimialat: 62, TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN AMMATTINIMIKKEISTÖN KÄYTÖN YLEISOHJE 14 TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN AMMATTIKOODIT 14 Myynti 14 Markkinointi ja viestintä 15 Asiakaspalvelu ja tuki 15 Suunnittelu/kehitys 15 Projekti- ja järjestelmävastuu 15 Verkko- ja tietoliikennepalvelut 15 Käyttö- ja laitepalvelut 15 Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito 16 Yleishallinto 16 Henkilöstöhallinto 16 Taloushallinto 16 Tietohallinto ja tietoturvallisuus 16 TEKNISEN ALAN HENKILÖSTÖ ( C ) 17 2

3 Toimialat: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, AMMATTIKOODIN RAKENNE JA MÄÄRITTELY AMMATTINIMIKKEISTÖ PÄÄRYHMITTÄIN JA AMMATTIASEMAN MUKAAN 17 Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 17 Tutkimus ja tuotekehitys 18 Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät 18 Valmistus ja käyttö 18 Rakentaminen 19 Kuljetus ja varastointi 19 Tietojenkäsittely 20 Kunnossapito ja huolto 21 Hankinnat 21 Myynti ja markkinointi 21 Viestintä 22 Laki-, vakuutus- ja verotusasiat 23 Ympäristöasiat 23 Taloushallinto 23 Toimisto- ja sihteeripalvelut 24 Henkilöstöhallinto 25 Työterveyshuolto ja työturvallisuus 25 Yritysturvallisuus 26 3

4 P a l ve l u a l o j e n h e n k i l ö s t ö ( B9, B0- B5) Toimialat: 45, 46, 73, 74, 82 K o n t to rihenk ilöstön amma t ti ni mikkeistö n käyt ö n yl e i s ohje Nimikkeistö koskee konttoritoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Nimikkeistö muodostuu kahdeksasta erillisestä pääryhmästä sekä neljästä vaativuustasosta. Pääryhmien alla on useampia tehtäväalueita. Kullekin yrityksen toimihenkilölle tulee määritellä jonkin pääryhmän alla tehtäväalue, johon valtaosa hänen tehtävistään kuuluu sekä tehtävän mukainen vaativuustaso. Tehtäväalue ja vaativuustaso määrittelevät palkkatilastoon ilmoitettavan 4-numeroisen ammattinumeron. Pääryhmät: Osto ja myynti Markkinointi, mainonta ja viestintä Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto ja lakiasiat Toimisto- ja sihteeripalvelut Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät Materiaalihallinto Jokainen tehtäväalue on jaettu neljään vaativuustasoon tehtävien vaativuuden mukaan. Vaativuustaso määritellään henkilön työtehtävien todellisen vaativuuden mukaan eikä henkilön ammattinimikkeen, tittelin tai koulutusasteen perusteella. Tehtävän edellyttämä ammattitaito voidaan saavuttaa työn ja/tai koulutuksen kautta. Tasojako on seuraava: Johtotehtävät Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät Asiantuntijatehtävät Ammattitehtävät 1. Johtotehtävät Vaativuustasoon 1. sijoitetaan henkilöt, joiden pääasiallisena tehtävänä on yrityksen, organisaation, yksikön yms. toiminnan kokonaisvaltainen johtaminen. Johtajalla on kokonaisvastuu toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä mm. yrityksen tai organisaatioyksikön strategiasta, operationaalisesta linjauksesta ja budjetista kokonaisuudessaan. 2. Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät Erityisasiantuntijat toimivat esim. vaativissa kehittämis- ja suunnittelutehtävissä ja vastaavat usein itsenäisesti projektiensa etenemisestä ja tuloksellisuudesta. Erityisasiantuntijoiden työ on laaja-alaisempaa ja vastuullisempaa kuin vaativuustaso 3. sijoittuvien asiantuntijoiden työ. Tehtäviin voi sisältyä mm. tutkimus- ja kehittämistyötä, laaja-alaista soveltamistyötä ja neuvontaa, vaativaa suunnittelutyötä ja johtamista (ei pääasiallisena tehtävänä). Erityisasiantuntijalla on yleensä monipuolinen alan työkokemus ja usein myös ylempi korkeakoulututkinto. Esimiehet toimivat yrityksen, organisaation tai yksikön yms. esimiestehtävissä vastaten tietystä tai tietyistä toiminnan osa-alueista. Tehtävät sisältävät toiminnallista ja työnjohdollista vastuuta. Tehtävät voivat sisältää myös taloudellista vastuuta 3. Asiantuntijatehtävät Asiantuntijat toimivat esim. suunnittelu-, soveltamis- ja neuvontatehtävissä eri tehtäväalueilla. Asiantuntijoiden työ ei ole niin laaja-alaista ja vastuullista kuin vaativuustasoon 2 sijoittuvien erityisasiantuntijoiden työ. 4. Ammattitehtävät Ammattitehtävät ovat tehtäväalueelle tyypillisiä perustehtäviä tai avustavia tehtäviä. Työ on rutiiniluonteisempaa eikä niin vaativaa kuin vaativuustasoon 3 sijoittuvien asiantuntijoiden työ. 4

5 Palvelualoje n k onttorihe nkilös t ön amma t ti n imikkeistö (B9 ) Y1120 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat Osto ja myynti Hankintojen suunnittelutehtävät Esimerkkejä ammateista: B9111 Johtotehtävät B9112 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9113 Asiantuntijatehtävät B9114 Ammattitehtävät - Hankintajohtaja - Hankintainsinööri, hankintapäällikkö, valikoimapäällikkö - Hankinta-asiantuntija, hankintainsinööri, hankintasuunnittelija - Hankinta-assistentti, hankintasihteeri Ostotehtävät B9121 Johtotehtävät B9122 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9123 Asiantuntijatehtävät B9124 Ammattitehtävät Myyntitehtävät B9131 Johtotehtävät B9132 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9133 Asiantuntijatehtävät B9134 Ammattitehtävät Asiakaspalvelutehtävät B9141 Johtotehtävät B9142 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9143 Asiantuntijatehtävät B9144 Ammattitehtävät - Ostojohtaja - Ostoesimies, ostoinsinööri, ostopäällikkö - Ostaja, ostoinsinööri, ostovastaava - Ostoassistentti, ostosihteeri - Aluemyyntijohtaja, myyntijohtaja - Aluemyyntijohtaja, myynti-insinööri, myynti-, tuote-, vientipäällikkö - Myyntiedustaja, myynti-ins., myyntineuv., tukkumyyjä, tuotepäällikkö - Myynninedistäjä, myyntiassistentti, -sihteeri, vientiassistentti, -sihteeri - Asiakaspalvelujohtaja - Asiakaspalvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö, avainasiakaspäällikkö - Asiakaspalvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö,avainasiakaspäällikkö - As.neuvoja, asiakaspalv.assistentti, -sihteeri, palveluneuv., til.vast.otto Markkinointi, mainonta ja viestintä Markkinointi ja mainonta B9211 Johtotehtävät B9212 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9213 Asiantuntijatehtävät B9214 Ammattitehtävät - Markkinointijohtaja - Mainospäällikkö, markkinointipäällikkö - Mainossuunnittelija, markkinointikoordinaattori, markkinointisuunn. - Mainosassistentti, mainossihteeri, markkinointiassistentti Viestintä- ja kustannustoiminnan tehtävät B9221 Johtotehtävät B9222 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9223 Asiantuntijatehtävät B9224 Ammattitehtävät Taloushallinto - Kustannusjohtaja, viestintäjohtaja - Kustannus-, tiedotus-, verkkopalvelu- ja viestintäpäällikkö - Kustannus- ja verkkotoimittaja, tiedottaja, toimittaja, viestintäkoordin. - Julkaisu-, tiedotus-, toimitus-, viest.sihteeri, tiedotus-, viest.assistentti Laskentatoimen tehtävät B9311 Johtotehtävät B9312 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9313 Asiantuntijatehtävät B9314 Ammattitehtävät - Hallintojohtaja, talousjohtaja - Hallinto-, laskenta-, talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä - Kirjanpitäjä, talous-, laskentasihteeri, taloussuunn., pääkirjanpitäjä - Laskenta-apul., laskenta-, talousassistentti, laskenta-, taloussihteeri Kassanhoito-, laskutus- ja perintätehtävät B9321 Johtotehtävät B9322 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9323 Asiantuntijatehtävät B9324 Ammattitehtävät - Kassa-, laskutus-, luotto-, perintäpäällikkö - Kassanhoitaja, laskuttaja, luotonvalvoja, reskontranhoitaja - Kassanhoitaja, laskuttaja, luotonvalvoja, reskontranhoitaja Sisäisen tarkastuksen tehtävät B9331 Johtotehtävät B9332 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9333 Asiantuntijatehtävät B9334 Ammattitehtävät - Controller, sis. laskenta, sis. tarkastaja, sis. tarkastuksen päällikkö - Controller, sis. laskenta, sis. tarkastaja, sis. tarkastuksen päällikkö 5

6 Rahoitus- ja sijoitustehtävät B9341 Johtotehtävät B9342 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9343 Asiantuntijatehtävät B9344 Ammattitehtävät Kiinteistöhallinnon tehtävät B9351 Johtotehtävät B9352 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9353 Asiantuntijatehtävät B9354 Ammattitehtävät Esimerkkejä ammateista - Rahoitusjohtaja - Rahoituspäällikkö, rahoitussuunnittelija - Rahoitussuunnittelija - Rahoitusassistentti - Kiinteistöjohtaja - Asuntopäällikkö, kiinteistöpäällikkö - Asuntosihteeri, kiinteistösihteeri - Asuntosihteeri, kiinteistöassistentti, kiinteistösihteeri Tietohallinto Tietohallinto- ja tietoturvatehtävät B9411 Johtotehtävät B9412 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9413 Asiantuntijatehtävät B9414 Ammattitehtävät Suunnittelu- ja kehitystehtävät B9421 Johtotehtävät B9422 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9423 Asiantuntijatehtävät B9424 Ammattitehtävät Asiakaspalvelu ja tuki B9431 Johtotehtävät B9432 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9433 Asiantuntijatehtävät B9434 Ammattitehtävät - Tietohallintojohtaja - Tietohallinto-, tietoturv.päällikkö, tietohall.-, tietoturv.asiantuntija. - Tietohallintoasiantuntija, tietoturvallisuusasiantuntija - Kehitysjohtaja, suunnittelujohtaja - Kehitys-, projekti-, suunnittelupääll., ohj.-, sov.-, systeemisuunn. - Proj.pääll., web-, sov.-, systeemi-, ohj.-suunnittelija, sov.asiantunt. - Ohjelmoija, testaaja, web-ylläpitäjä - Asiakaspalvelupäällikkö, sovellusasiantuntija - ATK-yhdys-/tukihenkilö, sovellusasiantuntija - Asiakastuki, ATK-yhdys-/tukihenkilö Käyttö- ja ylläpitotehtävät, laitepalvelut ja huolto B9441 Johtotehtävät- B9442 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9443 Asiantuntijatehtävät B9444 Ammattitehtävät Henkilöstöhallinto ja lakiasiat Henkilöstön rekrytointi ja kehittämistehtävät B9511 Johtotehtävät B9512 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9513 Asiantuntijatehtävät B9514 Ammattitehtävät Palkkahallinto- ja työsuhdeasiaintehtävät B9521 Johtotehtävät B9522 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9523 Asiantuntijatehtävät B9524 Ammattitehtävät - Järjestelmä-, ohjelmistoasiantuntija, järjestelmä-, käyttöpäällikkö - Huoltoteht., järjestelmä-, ohjelmistoasiant., käytönsuunn., operaattori - Huoltotehtävät, operaattori - Hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, koulutusjohtaja - Henkilöstö-, koulutus-, rekrytointipääll., henk.-, koulutussuunnittelija - Henkilöstö-, koulutussiht., henk.-, koulutussuunnittelija, rekrytoija - Henkilöstösihteeri, koulutussihteeri - Hallintojohtaja - Palkkahallinnon päällikkö, työsuhdepäällikkö - Palkanlaskija, palkkahallinnon asiantuntija, työsuhdeasiainhoitaja - Palkanlaskija, palkkahallinnon assistentti, palkkasihteeri Lakiasiat B9531 Johtotehtävät B9532 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9533 Asiantuntijatehtävät B9534 Ammattitehtävät - Johtava lakimies, lakiasiainjohtaja - Johtava lakimies, lakiasiainneuvoja, lakimies - Lakiasiain neuvoja Työterveyshuolto- ja työturvallisuustehtävät B9541 Johtotehtävät B9542 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9543 Asiantuntijatehtävät B9544 Ammattitehtävät - Työterveyslääkäri, työturvallisuuspäällikkö - Työterveyshoitaja - Työterveyssihteeri 6

7 Toimisto ja sihteeripalvelut Sihteeritehtävät B9611 Johtotehtävät B9612 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9613 Asiantuntijatehtävät B9614 Ammattitehtävät Kielenkääntämistehtävät B9621 Johtotehtävät B9622 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9623 Asiantuntijatehtävät B9624 Ammattitehtävät Tietopalvelutehtävät B9631 Johtotehtävät B9632 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9633 Asiantuntijatehtävät B9634 Ammattitehtävät Esimerkkejä ammateista - Johdon assistentti, johdon sihteeri - Johdon assistentti, johdon sihteeri, osastosihteeri, sihteeri - Osastosihteeri, sihteeri, tallentaja, tekstinkäsittelijä - Kielenkääntäjä, tulkki, viittomakielen tulkki - Tietopalvelujohtaja - Tietopalvelupäällikkö - Arkistonhoitaja, informaatikko, kirjastonhoitaja, tietopalvelusihteeri - Arkistoapulainen, arkistoija, kortistoija, arkisto-, tietopalvelusihteeri Puhelinvaihteen hoito ja aulapalvelutehtävät B9641 Johtotehtävät B9642 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9643 Asiantuntijatehtävät B9644 Ammattitehtävät - Aulaemäntä, puhelinvaihteenhoitaja, vahtimestari Kopiointi-, postitus- ja lähettitehtävät B9651 Johtotehtävät B9652 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9653 Asiantuntijatehtävät B9654 Ammattitehtävät - Lähetti, monistaja, postittaja, toimistoapulainen Pienyritysten konttoritehtävät B9661 Johtotehtävät B9662 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9663 Asiantuntijatehtävät B9664 Ammattitehtävät - Pienyritysten konttoritehtävät - Pienyritysten konttoritehtävät Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät Tutkimus- ja suunnittelutehtävät B9711 Johtotehtävät B9712 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9713 Asiantuntijatehtävät B9714 Ammattitehtävät - Projektijohtaja, tutkimusjohtaja - Erikoissuunnittelija, -tutkija, projekti-, tutkimuspäällikkö - Projektisuunn., suunnittelija, proj.tutkija, tutkija, tutk.koordinaattori - Projekti-, tutkimussiht., tutkimusassistenti, -avustaja, proj. työntek. Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät B9721 Johtotehtävät B9722 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9723 Asiantuntijatehtävät B9724 Ammattitehtävät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät B9731 Johtotehtävät B9732 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9733 Asiantuntijatehtävät B9734 Ammattitehtävät Materiaalihallinto Varasto- ja kuljetustoimintojen konttoritehtävät B9811 Johtotehtävät B9812 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9813 Asiantuntijatehtävät B9814 Ammattitehtävät - Tuotekehitysjohtaja - Tuotekehitysasiantuntija, tuotekehityspäällikkö, tuotepäällikkö - Tuotepäällikkö, tuotesuunnittelija - Tuoteassistentti - Laatujohtaja - Laatupäällikkö - Laatuvastaava, laadunvalvoja - Laaduntarkkailija, laadunvalvoja, laadunvarmistusassistentti - Logistiikkajohtaja - Logistiikkapäällikkö, materiaalipäällikkö - Logistiikkakoordinaattori, logistiikkasuunnittelija - Logistiikka-assistentti, logistiikkasihteeri, varastokonttoristi 7

8 Konttorin, myymälän ja varaston siivoojat B0290 Siivooja B0926 Siivoustyönjohtaja Konsulttitoiminta B5420 Konsultti. (Taloudellinen, hallinto) B5421 Konsultti. (Lainopillinen) B5422 Konsultti. (Tekninen ala) Vähi t täiskaupan henk ilös tö Vähittäiskaupan myymälän- ja osastonhoitajat B0221 B0225 B0231 Myymälän-/osastonhoitaja, myymäläpäällikkö Huolto- ja liikenneasemanhoitaja Myymäläautonhoitaja Vähittäiskaupan myyjät I Myyjäryhmä B0262 Vaate- tai asustemyyjä B0275 Myymäläkassanhoitaja B0265 Autotarvikemyyjä B0258 Myymälätavaroiden täydentäjä B0255 Elintarvikemyyjä (hyllyjen täyttäjä), paketoija B0273 Huonekalu- ja mattomyyjä B0268 Optisen alan myyjä B0263 Jalkinemyyjä B0257 Paperitarvikemyyjä B0261 Kangasmyyjä B0277 Rauta- ja rakennustarvikemyyjä B0259 Kello- ja korumyyjä B2316 Somistaja B0260 Kosmetiikkamyyjä B0274 Kodinkone- ja viihde-elektroniikkamyyjä B0281 Kioskimyyjä B0278 Taloustarvikemyyjä B0280 Kirjakaupan myyjä B0276 Urheiluvälinemyyjä B0272 Konemyyjä B0267 Valokuvaustarvikemyyjä B0282 Korjausompelija B0270 Liha- ja leikkelemyyjä B0284 Muut I ryhmän myyjät II Myyjäryhmä Mikäli myyjän työ on erityisen vaativaa ja työtehtävien suorittaminen edellyttää erityistä koulutusta tai pitkäaikaisella työkokemuksella hankittua vaativaa ammattitaitoa, kuuluu työntekijä toiseen myyjäryhmään. B0291 Elintarvikemyyjä B0293 Muut II ryhmän myyjät B0292 Rauta/rakennustarvikemyyjä Huom. Myymälähenkilöstölle maksetut ilta- ja lauantaityökorvaukset sekä kioskimyyjille maksetut vuorotyölisät sekä säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus merkitään sarakkeeseen kahdeksan. B0251 Myymäläharjoittelija Muu myymälähenkilöstö B0994 Hioja (linssin) B0993 Optikko B0991 Kello- tai kultaseppä B0997 Suutari, jalkinekorjaaja B0958 Lukkoseppä B2316 Somistaja Varasto - ja kul jetus henk ilöstö Varasto- ja kuljetusesimiehet B0315 Johtaa työtä sekä alaisuudessaan olevia työntekijöitä ilman alaisia työnjohtajia Varastotyöntekijät B vuotta alalla B " " B " " B " " 8

9 Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat B0416 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0419 Yli 10 " " " Kuorma-autonkuljettajat B0426 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0429 Yli 10 " " " Täysperävaunuauton kuljettajat B0432 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0435 Yli 10 " " " Puoliperävaunuauton kuljettajat B0436 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0440 Yli 10 " " " Autonapumiehet B0422 Alle 4 vuotta alalla palvellut B0423 Yli 4 " " " Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt B2240 B2241 B2242 B2243 B2244 B2245 Huolintaesimies. Tähän nimikkeeseen kuuluvat jäljempänä mainittujen konttoritoimihenkilöiden esimiehet. Huolitsija. Suorittaa asiakkaalta saatujen lisäohjeiden mukaan huolintaan liittyviä tehtäviä kuten esim. kerää ja laatii tulliselvitystä varten asiakirjoja sekä valvoo kuljetuksia ja varastointeja. Huolitsijan apulainen. Kirjoittaa huolitsijan ohjeiden mukaan huolintaan liittyviä asiakirjoja, saattaa myös kerätä täydentäviä tietoja. Tullitariffioija. Hoitaa tuonnin yhteydessä itsenäisesti ns. tariffioinnin, johon kuuluu mm. merkitä oikea tullinimi alanumeroineen, verotusperusteet sekä mahdolliset muut seikat asiakirjoihin. Laivameklari. Laivameklarin tehtäviin kuuluu linjaedustus, laivanselvitys, rahtaus sekä laivojen lastitilan osto- ja myyntivälitys. Laivanselvittäjä. Suorittaa saatujen ohjeiden mukaan laivan tulo- ja lähtöselvityksen ja siihen liittyvät toimenpiteet, kuten hankkii luotsin, satamapaikan, suorittaa tarvittavat maksut jne. sekä hoitaa yhteydenpidon laivan kapteenin, varustamon sekä lastinantajien/lastinvastaanottajien välillä. Huom! Muiden tehtäväryhmien yhteydessä käytetään konttorihenkilöstön ammattikoodeja (s. 4-7). Tullaajat ja huolinta-alan henkilöstö Tullaajat ja huolintatyönjohtajat B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena Varastoterminaalityöntekijät B0821 B0822 B0823 B0824 B0825 B0826 B palvelusvuotena 3-5 palvelusvuotena 5-7 palvelusvuotena 7-10 palvelusvuotena palvelusvuotena palvelusvuotena Yli 15 palvelusvuotta 9

10 M o o t to riajoneuvo jen tuk ku- ja vähittäiskauppa sekä korja us Toimiala: 45 Autoalan ylemmät toimihenkilöt B1206 Jälkimarkkinointi/huoltopäällikkö B1207 Muut päälliköt/johtajat B1201 Konttoripäällikkö B1203 Myyntipäällikkö B1204 Korjaamopäällikkö B1205 Varaosapäällikkö B1210 Muu ylempi toimihenkilö Autoalan myynti-, varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstön ammattikoodit B2812 Auton kunnostaja B2801 Myymälänhoitaja B2811 Autonkuljettaja (kuorma-auto, pakettiauto) B2850 Oppisopimusoppilas B2817 Autonpesijä B2809 Pakkaaja ja tavaran vastaanottaja B2830 Halliemäntä (automyynnin avustava B2804 Pienkonemyyjä asiakaspalvelutyö) B2806 Puhelinmyyjä ja tilausten vastaanottaja B2802 Henkilöautomyyjä B2803 Raskaskalustomyyjä B2820 Kahvion/ruokalan työntekijä B2818 Siivooja B2819 Kahvion/ruokalanhoitaja B0926 Siivoustyönjohtaja B2813 Keräilijä ja hyllyttäjä B2805 Varaosa- ja tarvikemyyjä B2821 Kiinteistönhoitaja/laitosmies B2840 Varaosaharjoittelija B2816 Maanrakennuskonemyyjä B2814 Varaosajakelija B2815 Maatalouskonemyyjä B2807 Varastonhoitaja B2825 Muu asiakaspalvelu B2808 Varastotyöntekijä B2810 Muut myynti- ja varaosatoimintatyötä suorittavat henkilöt, esim. autonvuokraustyö Huom! Muiden tehtäväryhmien yhteydessä käytetään konttorihenkilöstön ammattikoodeja (s. 4-7). M ainostoi minta ja mark kinatutkimus Toimiala: 73 Yhteystyö B2704 B2702 B2701 Yhteysassistentti/-sihteeri Yhteyspäällikkö, yhteyshenkilö, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö Yhteystyönjohtaja, projektijohtaja, suunnittelujohtaja Tekstityö ja visuaalinen työ B2716 B2712 B2714 B2715 AD-assistentti, visualisti Art director, taiteellinen johtaja, luova johtaja, päällikkö Nuorempi piirtäjä Suunnittelija, copy writer Tutkimus- ja mediatyö B2722 B2723 B2721 Mediasuunnittelija ja -tutkija Osasto-, media- ja trafiikkisihteeri Tutkimus- ja mediajohtaja, -päällikkö Muu mainostyö B2732 Faktori, painotyöasioiden hoitaja Kuvanvalmistamotyöntekijät B0759 B0760 Kuvavalmistamotyöntekijä Valokuvaaja 10

11 R a h o i t u s - j a v a k u u t u s a l a n h e n k i l ö s t ö ( B 7 ) Toimialat: 641,649,66 Ammattikoodis ton kä yttöä ko ske via ohje ita Ammattikoodisto koskee pankkitoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Palkkatilastointi ei kuitenkaan koske toimitusjohtajia tai muuta yrityksen korkeinta johtoa. Rakenne Ammattikoodisto on jaettu neljään pääryhmään: A. Yritys- ja yksityispankki toiminta B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus, ym.) C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) D. Sisäiset palvelut (keittiö-, yms. huoltohenkilöstö) Jokainen näistä ryhmistä (paitsi ryhmä D, sisäiset palvelut) on jaettu edelleen kolmeen eri tasoon tehtävien vaativuuden mukaan. 1. Johtotehtävät Tehtävä edellyttää kokonaisvastuuta toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Tähän ryhmään kuuluvat myös asiantuntijajohtajat. Tälle tasolle sijoitetaan mm. keskusyksiköiden keskijohto, liikepankkien sivukonttorien johtajat ja paikallispankkien johtajat. 2. Tarkoittaa esimiestehtäviä ja niihin rinnastettavia asiantuntijatehtäviä. 3. Tarkoittaa muita suorittavan tai avustavan tason tehtäviä, myös paikallispankkien konttorinhoitotehtäviä. Sijoittelu Määritettäessä tilastonimikettä tietylle toimelle valitaan ensin pääryhmä (A, B tai C) työn sisällön mukaan ja sitten taso (1,2 tai 3) tehtävän vaativuuden mukaan. Asiatuntijat sijoitetaan vaativuutensa mukaisille tasoille, joko johtotehtäviin (1) tai esimies- ja asiantuntijatehtäviin (2). Mikäli henkilön toimenkuvaan kuuluu erilaisia tehtäviä, sijoitetaan hänet siihen tasoon ja nimikkeeseen, johon merkittävin osa hänen tehtävistään kuuluu. R ahoi t usalan ammatti koodit A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta Asiakaspalvelu Palvelu ja myynti Välittömässä asiakaspalvelussa suoritettava markkinointi, myynti, neuvonta, konsultointi sekä kassa-palvelu. Myös puhelimitse tapahtuva palvelu ja myynti. B7110 B7210 B7310 Esimiehet/asiantuntija Rahoitus Yritystutkimus, riskienhallinta ja perintä. Sisältää myös rahoitusyhtiöissä tapahtuvan luotonannon. B7112 B7212 B

12 Pääoma-, valuutta- ja korkomarkkinat B7114 B7214 B7314 Sijoitus Mm. sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito- ja vakuutusmyyntitehtävät B7116 B7216 B7316 Maksupalvelu (koti- ja ulkomaat) Mm. maksuliikeneuvoja B7118 B7218 B7318 Asiakaspalvelun taustatehtävät Palvelu ja myynti B7120 B7220 B7320 Rahoitus B7122 B7222 B7322 Pääoma-, valuutta- ja korkomarkkinat B7124 B7224 B7324 Sijoitus B7126 B7226 B7326 Maksupalvelu (koti- ja ulkomaat) B7128 B7228 B7328 B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus ym.) Kiinteistösijoitustoiminta B7140 B7240 B

13 C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) Laskenta ja kirjanpito B7150 B7250 B7350 Henkilöstöhallinto, ml eläkekassat ja työterveyshuolto. B7152 B7252 B7352 Sihteeri-, assistentti- ja tekstinkäsittelytyö B7154 B7254 B7354 Johtotehtävät/asiantuntijohtajat Sisäinen tarkastus ja turvallisuus B7156 B7256 B7356 Viestintä B7160 B7260 B7360 Johtotehtävät/asiantuntijat Yrityssuunnittelu ja liiketoiminnan kehittäminen Myös controllertyö B7162 B7262 B7362 Lakiasiat Mm. liikejuridiikkaan ja verotukseen liittyvät tehtävät. B7164 B7264 B7364 Esimiehet/asiantuntija ATK/suunnittelu Myös tietoturvatyö B7170 B7270 B7370 ATK/käyttö B7174 B7274 B7374 Esimiehet/asiantuntija ATK/tuki B7176 B7276 B

14 Vahtimestari-, postitus-, puhelinvaihteen ja arkiston hoitotehtävät, lähetti B7180 B7280 B7380 Muut B7185 B7285 B7385 T i e t o t e k n i i k a n p a l v e l u a l a n h e n k i l ö s t ö ( B 8 ) Toimialat: 62, 63 T ie totekn iikan palve lu ala n ammattin imikke i stön kä ytön yle isohje Nimikkeistö koskee kaikkia tietotekniikan palvelualan toimihenkilöitä johtotehtävistä suorittaviin henkilöihin saakka. Koska toimenkuvanimikkeet (esim. sovellusneuvoja, kouluttaja, systeemisuunnittelija, ohjelmistoalan asiantuntija) kuvaavat eri yrityksissä erilaisia työnkuvia, vastuualueita ja palkkatasoja, on toimenkuvanimikkeistössä jätetty taka-alalle tarkka ammattinimike. Palkansaajat ryhmitetään osaamis-/erikoistumisalueen ja tehtävän vaativuuden mukaisiin ryhmiin. Tietotekniikan palvelualan tehtävänimikkeet on ryhmitelty osaamisalueen mukaisiin ryhmiin seuraavasti: B810 Myynti B820 Markkinointi ja viestintä B830 Asiakaspalvelu ja tuki B840 Suunnittelu/kehitys B850 Projekti- ja järjestelmävastuu B860 Verkko- ja tietoliikennepalvelut B870 Käyttö- ja laitepalvelut Sekä hallinto: B891 Yleishallinto B893 Henkilöstöhallinto B895 Taloushallinto B897 Tietohallinto ja tietoturvallisuus Lisäksi osaamisalueet on jaettu neljään eri tasoon tehtävien edellyttämän vaativuuden, vastuun ja kokemuksen mukaan: Tasojako on seuraava: Taso 1 Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä ammattitehtäviä, suorittavat tehtävät. Taso 2 Edellistä vaativammat tai monipuolisemmat eri osaamisalueiden tietojen ja taitojen sy-vällistä hallintaa ja so veltamista edellyttävät tehtävät, asiantuntijatehtävät. Taso 3 Työnjohtovastuuta edellyttävät tai vaativuudeltaan niihin rinnastettavat erityisasiantuntija tehtävät. Taso 4 Johtotehtävät, kokonaisvastuu toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Näillä tasoilla on edelleen erillisiä nimikkeitä määritelmineen joko yksi tai useampia kappaleita. Nimikkeistön tarkoitus on antaa enemmän tietoa siitä miten kullakin osaamisalueella ja vastuutasolla palkka määräytyy, koska eri yrityksissä sama titteli tai ammattinimike ei välttämättä vastaa samaa vastuutasoa tai työnkuvaa toisessa yrityksessä. Esim. junioritason myyntineuvottelija = B8101, myyntisihteeri = B8101 tai kokenut myyntisihteeri = B8102, myyntijohtaja = B8104 jne. T ie totekn iikan palve lu ala n am m attikoodit Myynti Sisältäen kaikki myyntitoimintoihin liittyvät toimet, esim. myyntineuvottelija/sales representative, myyntiassistentti/sales assistant, myyntipäällikkö/sales manager, asiakkuuspäällikkö/account manager, avainasiakaspäällikkö/key account manager) myyntijohtaja/sales director. B8101 B8102 B8103 B8104 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät 14

15 Markkinointi ja viestintä Sisältäen kaikki markkinointi- ja viestintätoimet, esim. markkinointiassistentti/marketing assistant markkinointipäällikkö/marketing manager) markkinointijohtaja/marketing director, tuotemarkkinointipäällikkö/product marketing manager, tuotemarkkinointijohtaja/product marketing director, viestintäassistentti/communications assistant, viestintäpäällikkö /communications manager, viestintäjohtaja/communications director. B8201 B8202 B8203 B8204 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Asiakaspalvelu ja tuki Sisältäen kaikki asiakaspalveluun liittyvät toimet, esim. asiakastuki/customer support, sovellusasiantuntija/it application specialist, asiakaspalvelupäällikkö/customer service manager, kouluttaja/trainer, koulutuspäällikkö/training manager, projektipäällikkö/project manager. B8301 B8302 B8303 B8304 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Suunnittelu/kehitys Sisältäen kaikki suunnittelutehtäviin liittyvät toimet, esim. systeemisuunnittelija/system designer, sovellussuunnittelija /application designer, ohjelmistosuunnittelija/software designer, ohjelmistoasiantuntija/software specialist, ohjelmoija /programmer, tekninen arkkitehti/technical architect, tekninen dokumentoija/technical writer, testaaja/testing engineer, konseptisuunnittelija/concept designer, web-suunnittelija/web-designer, web-ylläpitäjä/web master, projektipäällikkö /project manager, tuote(linja)päällikkö/product (line) manager, tuote(linja)johtaja/product (line) director, laatupäällikkö /quality manager. B8401 B8402 B8403 B8404 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Projekti- ja järjestelmävastuu Esim. projektipäällikkö/project manager, ryhmänvetäjä/team leader, kehityspäällikkö/development manager, kehitysjohtaja/development director, konsultti/consultant, it-konsultti/it consultant, strategiakonsultti/strategy consultant, johtava konsultti/senior consultant. B8501 B8502 B8503 B8504 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Verkko- ja tietoliikennepalvelut Sisältäen kaikki verkkopalvelutehtäviin liittyvät toimet, esim. tietoliikenneasiantuntija/telecommunications specialist, tietoliikennesuunnittelija/telecommunications desingner. B8601 B8602 B8603 B8604 Suorittavat tehtävät. Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Käyttö- ja laitepalvelut Sisältäen kaikki käyttöpalveluihin liittyvät toimet, esim. operaattori/operator, pääoperaattori/chief ooperator, käytön suunnittelija/user iterface designer, järjestelmäasiantuntija/systems specialist. B8701 B8702 B8703 B8704 Asianhoitajat Asiantuntijat Erityisasiantuntijat Johtajat 15

16 Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito Sisältäen huolto- ja ylläpitotehtäviin liittyvät toimet, esim. huoltoteknikko/service technican, ohjelmistoasiantuntija/software specialist. B8801 B8802 B8803 B8804 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Yleishallinto Sisältäen yleishallintoon liittyvät toimet kuten puhelinvaihde/switchboard operator, aulaemäntä/receptionist, sihteeri/assistentti/assistant, tiedottaja/communications specialist, lakimies/legal counsel, johtava lakimies/legal director, johdon assistentti/executive assistant, johtaja/liiketoimintayksikön johtaja/director/business unit director. B8911 B8912 B8913 B8914 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Henkilöstöhallinto Sisältäen henkilöstöhallintoon liittyvät toimet, esim. henkilöstöassistentti/hr assistant, henkilöstöpäällikkö/hr manager, henkilöstökonsultti/hr consultant, henkilöstöjohtaja/hr director. B8931 B8932 B8933 B8934 Taloushallinto Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Sisältäen taloushallintoon liittyvät toimet, esim. laskuttaja/invoice clerk, palkanlaskija/payroll clerk, kirjanpitäjä/accountant, pääkirjanpitäjä/chief accountant, taloushallinnon assistentti/accounting assistant, rahoituspäälikkö/treasury manager, talouspäällikkö/financial manager, talousjohtaja/financial director. B8951 B8952 B8953 B8954 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Tietohallinto ja tietoturvallisuus Esim. it-tuki/it support, tietokanta-asiantuntija/database specialist, tietoturvallisuuspäällikkö/it security manager, tietohallintopäällikkö/it manager. B8971 B8972 B8973 B8974 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät 16

17 T e k n i s e n a l a n h e n k i l ö s t ö ( C ) Toimialat: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, Ammattik oodin rakenne ja määrittely Tilastokeskuksen ammattialakoodi (1merkki) Pääryhmä (5 merkkiä) Asema (1 merkki) Tietokentän ensimmäinen merkki on Tilastokeskuksen ammattialakoodi C. Viidellä seuraavalla merkillä kuvataan sitä pääryhmää, johon kuuluvaksi henkilö tehtävänsä perusteella sijoitetaan. Kentän viimeinen merkki sisältää tiedon henkilön asemasta. 1 Määrittele pääryhmä sen perusteella, mihin pääryhmään suurin osa henkilön työtehtävistä sijoittuu. Jos vaihtoehtoja on kaksi, valitaan se, joka kattaa yli puolet henkilön työtehtävistä. Esimerkkihenkilön sijoituksessa Myynti ja markkinointi löytyy viisi pääryhmää: C101 Markkinointitehtävät, C102 Vientimyyntitehtävät, C103 Myyntitehtävät, C104 Asiakaspalvelu- ja tuote-esittelytehtävät ja C105 Laaja-alaiset myynti- ja markkinointitehtävät. Valitaan pääryhmäksi Myyntitehtävät, koska henkilön tehtävät sijoittuu tälle alueelle. ESIM! Myyntipäällikkö C103003, C tai C Määrittele asema sen mukaan, mille asematasolle suurin osa henkilön työtehtävistä sijoittuu. - Esim. tehtäviensä ja työkokemuksensa perusteella nuori myyntipäällikkö voidaan määritellä asiantuntijaksi (3) ja kokeneempi myyntipäällikkö erityisasiantuntijaksi (2) tai johtajaksi (1). - On luontevaa olettaa ylempien toimihenkilöiden hoitavan muita useammin johtamis- ja erityisasiantuntijatehtäviä ja muiden toimihenkilöiden useammin asiantuntija ja asianhoito tehtäviä. Esimerkkihenkilön aseman määrittelyssä myyntipäällikkö voidaan sijoittaa riippuen mm. työtehtävien laajuudesta, työkokemuksesta ja koulutuksesta: johtajaksi C103001, erityisasiantuntijaksi C tai asiantuntijaksi C Ammattiasema: 1 = johtajat 2 = erityisasiantuntijat 3 = asiantuntijat 4 = asianhoitajat 5 = työntekijät 2. Am m a t ti ni mikkeistö pääryh m i ttäin ja amma ttiaseman mukaan Alla on esitetty pääryhmät, lyhyet pääryhmäkuvaukset sekä joitakin esimerkkiammatteja. On kuitenkin huomattava, että sama ammattinimike voidaan sijoittaa eri pääryhmiin, jos tehtävien sisältö sitä edellyttää. Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Konserni- ja yritysjohdon tehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan yrityksen ylin johto ja johtoryhmän C Johtotehtävät Yrityssuunnittelutehtävät Esim. liikkeenjohdon konsultti, yrityssuunnittelija. 17

18 C Johtotehtävät C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen liittyvät tehtävät. Esim. tutkimusjohtaja, tutkimusassistentti, tutkimusapulainen, tutkimuslaborantti. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan tekniseen, taiteelliseen jne. tuotekehitykseen ja tuotesuunnitteluun liittyvät tehtävät. Tuotteella tarkoitetaan tässä valmisteita, palveluja ynnä muita suoritteita. Esim. tuotekehityspäällikkö, osaamiskeskuspäällikkö, rakennusarkkitehti, tuotekehittelijä, piirtäjä, mallimestari. C Johtotehtävät C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tuotantoprosessien kehittämistehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan valmistus-, rakentamis-, kuljetus-, palvelu- ym. prosessien kehittämistehtävät pois lukien tuotantoon välittömästi liittyvät suunnittelutehtävät, jotka sijoittuvat esim. pääryhmiin Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät, Rakentamisen suunnittelutehtävät, Logistiikan suunnittelutehtävät ja Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtävät. Ryhmään kuuluvia tehtäviä ovat kehittämispäällikkö, kehittämisinsinööri, kehitysteknikko jne. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotesuunnittelu- sekä tuotantoprosessien kehittämistehtäviä, sijoitetaan henkilöt Tuotantoprosessien kehittämistehtävien pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan tuotteiden laadun ja tuotantoprosessien toimivuuden testaukseen ja tarkastukseen liittyvät tehtävät, kuten laatupäällikkö, laatuinsinööri, laadunvalvoja, laaduntarkastaja. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Valmistus ja käyttö Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan välittömästi valmistukseen ja käyttöön liittyvät suunnittelutehtävät mm. teollisuudessa, energia- ja pesula-alalla. Nämä tehtävät liittyvät mm. työmenetelmien, tuotantomenetelmien ja tuotantoprosessien suunnitteluun. Esim. tuotannon johtaja, tuotannonsuunnitteluinsinööri, tuotannon suunnittelija, konesuunnittelija, laitesuunnittelija, prosessisuunnittelija, työnsuunnittelija, työntutkija, urakkahinnoittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat 18

19 C Asianhoitajat C Työntekijät Valmistus- ja käyttötehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan valmistus- ja käyttötehtävät mm. teollisuudessa, energia- ja pesula-alalla. Nämä tehtävät liittyvät mm. valmistukseen, käyttöön sekä työn johtamiseen ja toteuttamiseen. Ryhmään kuuluvia ammatteja ovat tuotantopäällikkö, käyttöpäällikkö, käyttömestari, työnjohtaja, käytöntarkkailija jne. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan valmistus- ja käyttötehtäviä niiden suunnittelutehtävistä, sijoitetaan henkilöt Valmistus- ja käyttötehtävien pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Rakentaminen Rakentamisen suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan välittömästi rakentamiseen liittyvät talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen, yhdyskuntarakentamisen ym. rakentamisalojen lisäksi myös muiden alojen rakentamisen suunnittelutehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. työ- ja rakentamismenetelmien sekä rakentamisprosessien suunnitteluun. Esim. tuotantojohtaja, työnsuunnittelija, tuotantoinsinööri, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija, ympäristösuunnittelija, urakkahinnoittelija, tuotannonsuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Rakentamistehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen, yhdyskuntarakentamisen ym. rakentamisalojen lisäksi myös muiden alojen rakentamistehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. rakennusprojektien, työmaiden ja työn johtamiseen ja toteuttamiseen, esim. työpäällikkö, vastaava mestari, työnjohtaja. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan rakentamistehtäviä niiden suunnittelutehtävistä, sijoitetaan henkilöt Rakentamistehtävät -pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Kuljetus ja varastointi Logistiikan suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen välittömästi kuljetukseen, varastointiin, huolintaan ym. logististen prosessien suunnitteluun liittyvät tehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. kuljetustyön, kuljetusmenetelmien ja logististen prosessien suunnitteluun. Esim. logistiikkapäällikkö, logistiikkainsinööri, kuljetussuunnittelija, logistiikkakoordinaattori. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Kuljetustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen henkilö- ja tavarakuljetustehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. kuljetustyön ja logististen prosessien johtamiseen, toteuttamiseen ja valvontaan. Esim. kuljetuspäällikkö, logistiikkainsinööri, kuljetusteknikko, ajojärjestelijä, veturinkuljettaja, junansuorittaja, lennonjohtaja. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan logistiikan suunnittelu-, kuljetus-, jakelu- ja käsittelytehtäviä, varastointi- ja huolintatehtäviä, sijoitetaan henkilöt Kuljetustehtävät -pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat 19

20 C Asianhoitajat C Työntekijät Jakelu- ja käsittelytehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tavaroiden, lehtien, postin jne. jakelu- ja käsittelytehtävät. Esim. jakelupäällikkö, lajitteluesimies, tuotantoesimies (Posti), tuotantosuunnittelija (Posti). C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Varastointitehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen varastointitehtävät; varastopäällikkö, varastonhoitaja jne. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Huolintatehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen lähinnä ulkomaankauppaliikenteen kuljetusasioiden järjestelyyn, huolintaan, tullausasioiden hoitoon ja laivanselvitykseen liittyvät tehtävät. Esim. huolintajohtaja, huolintatyönjohtaja. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittely Tietohallintotehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen hallintotehtävät. Nämä tehtävät liittyvät lähinnä tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikennetoimintojen johtamiseen. Esim. tietohallintopäällikkö, tietohallintoasiantuntija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtäviä, jotka koskevat lähinnä jo olemassa olevia järjestelmiä ja toimintoja. Tuotekehitystehtävät sijoitetaan pääryhmään Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät. Esim. tietoliikennesuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, sovellussuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen käyttö- ja ylläpitotehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen käyttö- ja ylläpitotehtävät. Esim. atk-käyttöpäällikkö, atk-käsittelijä, atk-ajosuunnittelija, atk-operaattori, käytönvalvoja, tietoliikennepäällikkö, tietoliikennesuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen tukipalvelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen tukipalvelutehtävät. Esim. mikrotukihenkilö, järjestelmätukihenkilö, sovellusneuvoja. 20

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5 Sosiaaliala 1 Sosiaalipalvelualan ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6109 Palkkaryhmä A Hoitoapulainen Päiväkotiapulainen Keittiöapulainen Laitosapulainen Siivooja

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen ammattikoodit (B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan ammattikoodisto

Lisätiedot

ANSIOHAJONTA TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN syyskuussa 2015

ANSIOHAJONTA TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN syyskuussa 2015 15.3.2016 10:16 Sivu 1(13) 1 Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 12 Yrityssuunnittelutehtävät 2 Tutkimus ja tuotekehitys 21 Tutkimustehtävät 1 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtaminen 7

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Sosiaaliala 1. Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5. Järjestötoiminta. Keittiö- ja kiinteistöpalvelut

Sosiaaliala 1. Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5. Järjestötoiminta. Keittiö- ja kiinteistöpalvelut Sosiaaliala 1 Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero Järjestötoiminta Keittiö- ja kiinteistöpalvelut 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6222 Jäsenasiainhoitaja,

Lisätiedot

talouspäällikkö Markkinointipäällikkö Projektisuunnittelija SAP HCM Konsultti Trainee Yhteyspäällikkö

talouspäällikkö Markkinointipäällikkö Projektisuunnittelija SAP HCM Konsultti Trainee Yhteyspäällikkö KAUPPATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma ei tiedossa Innovaatiojohtaminen Innovation Management Ammatti- tai virkanimike palvelupäällikkö rahoituspäällikkö Asiakasvastaava Markkinointipäällikkö Projekti

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK 10.3.2016 Sivu 1(5) 6211 Jäsenasiainhoitaja, jäsensihteeri 101 2 545 2 010 2 528 3 060 6212 Kurssisihteeri 27 2 733 2 243 2 619 3 064 6213 Varainhankinta-/keräysvastaava

Lisätiedot

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään KU-SELVITYS/Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän loppuraportti LIITE 1 Kuntatyöntekijöiden maennuste vuosille 2014-, pohjautuen vakuutettujen määrään 31.12. Aineisto koottu Kevan tilastointiluokituksen

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2011

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2011 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2011 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015 Sivu 1 (5) Teollisuus Toimihenkilöt 38 949 3 290 1,3 1,9 Ylemmät toimihenkilöt 56 376 4 858 0,6 2,1 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 510 3 320 2,9 2,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 186

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2006 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas

Lisätiedot

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN TERVEYSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ergonomia Hoitotiede Ammatti- tai virkanimike Administrative Assistant ammatillisten aineiden opettaja Asiakkuuspäällikkö Kuntoutusvastaava lehtori liikunnan

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

Lisäohje EK:n syyskuun palkkatilastoon vastaamiseen Kemianteollisuuden osalta

Lisäohje EK:n syyskuun palkkatilastoon vastaamiseen Kemianteollisuuden osalta Muistio xx/xxxx 1 (5) Lisäohje EK:n syyskuun palkkatilastoon vastaamiseen Kemianteollisuuden osalta Vuonna 2011 käyttöönotettujen alakohtaisten tehtäväkoodien luokitteluohjeet Tehtävänimikekoodi on 6 -merkkinen

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA 2009-2010 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2009 LOKAKUU 2010... 2 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

Vaativuuskehikossa vieraan kielen käytöllä viitataan tehtäviin, joissa henkilö joutuu käyttämään useampaa kuin yhtä kieltä.

Vaativuuskehikossa vieraan kielen käytöllä viitataan tehtäviin, joissa henkilö joutuu käyttämään useampaa kuin yhtä kieltä. Yliopistojen palkkausjärjestelmä ÝPJ (Liite 2) Liite 2 MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSKEHIKKO Vaativuuskehikkoa sovelletaan muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä toimivan henkilöstön tehtävien vaativuuden

Lisätiedot

erikoistuva kemisti farmaseutti hinta- ja korvattavuusspesialisti

erikoistuva kemisti farmaseutti hinta- ja korvattavuusspesialisti LUONNONTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Biologia Biotieteiden koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike apuraha/tutkimustyö biologian ja liikunnan opettaja biologian ja maantiedon lehtori Doctoral

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

MIKSI PUU JA METSÄT OVAT TÄRKEITÄ?

MIKSI PUU JA METSÄT OVAT TÄRKEITÄ? MIKSI PUU JA METSÄT OVAT TÄRKEITÄ? Puu sitoo hiiltä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Puu korvaa uusiutumattomia raaka-aineita. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala, tuo n. 20 % vientituloista. Suomesta

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

postityöntekijä resurssiopettaja

postityöntekijä resurssiopettaja HUMANISTINEN Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli Englannin kieli ja kulttuuri Englannin kieli ja kääntäminen Ammatti- tai virkanimike myyntiassistentti postityöntekijä resurssiopettaja asiakasneuvoja

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla työssä oleville

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

erityisopettaja Hallintojohtaja kuraattori palveluohjaaja palvelupäällikkö perhepalvelupäällikkö päällikkö projektityöntekijä sosiaalityöntekijä

erityisopettaja Hallintojohtaja kuraattori palveluohjaaja palvelupäällikkö perhepalvelupäällikkö päällikkö projektityöntekijä sosiaalityöntekijä YHTEISKUNTATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia Kansantaloustiede Kasvatussosiologia Oikeusfilosofia Sosiaalihallintotiede Ammatti- tai virkanimike Aineenopettaja Erityisohjaaja jatko-opiskelija/tutkija

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS PÄIHDEOHJELMAAN LIITTYVÄ TEHTÄVÄLUETTELO Tehtäviin otettavat henkilöt Tehtäviä jo hoitavat henkilöt Tehtäväluetteloon on koottu työtehtävät, joissa työskentelevien

Lisätiedot

MMA:n työmarkkinatutkimus Toteuttaja Taloustutkimus Oy

MMA:n työmarkkinatutkimus Toteuttaja Taloustutkimus Oy Toteuttaja Taloustutkimus Oy Sisällysluettelo Tutkimuksen taustat...4 Palkkatilastojen lukuohje...5 Työsuhteisten jäsenten palkat työkokemusvuosittain ja palkkatavoittain...6 Kaikkien palkat yhteensä (

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Biotieteet Biologia Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2010-2016 SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 23.45.2016 SGL JA FGC TULOSKEHITYS 2010 2016B (T ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016B SGL + 65 + 14-287 - 85 + 93-158

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR NAISET - KVINNOR Lokakuu 2011 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN NAISET - KVINNOR Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Väestö 2010 Työssäkäynti 2008 Ammatti ja sosioekonominen asema Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiryhmät ovat voimakkaasti

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) 45 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR MIEHET - MÄN Lokakuu 2011 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tervetuloa tradenomiopiskelija!

Tervetuloa tradenomiopiskelija! Tervetuloa tradenomiopiskelija! Maija Räsänen Opiskelija- ja nuorisoasiamies Tradenomilii9o TRAL ry Tradenomiopiskelijalii9o TROL ry Valtakunnallinen tradenomi- ja BBA- tutkintoa opiskelevien edunvalvontajärjestö

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

MMA:n työmarkkinatutkimus 2014

MMA:n työmarkkinatutkimus 2014 Sisällysluettelo Tutkimuksen taustat... 4 Palkkatilastojen lukuohje... 5 Työsuhteisten jäsenten palkat työkokemusvuosittain ja palkkatavoittain... 6 Kaikkien palkat yhteensä...6 Palkat ammattikokemusvuosittain...6

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN MIEHET - MÄN Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN MIEHET - MÄN Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 38 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Kaupunginjohtaja 19.2.2015 Voimaan 19.2.2015 Kaupunginjohtaja 17.6.2015 Voimaan 17.6.2015 Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN NAISET - KVINNOR Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus

AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus Marjut Leppänen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 17.12.2015 Esityksen rakenne 1. Ajankohtaista ELY-keskuksen yritys- ja työvoimayksiköstä 2. Työmarkkinatilanne

Lisätiedot

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014)

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Perusturvan palvelu- ja vastuualueet Perusturvalautakunta. Perusturvakeskus Terttu Nordman

Perusturvan palvelu- ja vastuualueet Perusturvalautakunta. Perusturvakeskus Terttu Nordman Perusturvan palvelu- ja vastuualueet Perusturvalautakunta Talous- ja resurssi Vs. talous Karolina Hentunen Sisäiset Tutkimus- ja kehittäminen Kehittämis Sirkka-Liisa Varjus Hallinto Laatu Pirkko Levola

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut Johdon tuki Valtuusto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja Hallinto Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta,

Lisätiedot