Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset"

Transkriptio

1 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen henkilöstön ammattikoodit (B9, B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan ammattikoodisto (B8) Teknisen alan ammattinimikkeistö (C) Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Palvelualojen konttorihenkilöstön ammattinimikkeistö on muuttunut vuonna 2012 (s.4-7)! Kuukausipalkkaisille käytetään ensisijaisesti toimialakohtaista ammattinimikkeistöä (B tai C ) toimialoilla 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 62, 63, 641, 649, 66, 70, 71, 73, 74, 77, 82. Tarvittaessa voidaan käyttää Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y). Muilla toimialoilla käytetään kuukausipalkkaisille ainoastaan Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y). Ammatit ilmoitetaan tarkimmalla mahdollisella tasolla. Kaikilla tuntipalkkaisilla on käytössä Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus (Y).

2 PALVELUALOJEN HENKILÖSTÖ (B9, B0-B5) 4 Toimialat: 45, 46, 73, 74, 82 4 KONTTORIHENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEISTÖN KÄYTÖN YLEISOHJE 4 PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEISTÖ (B9) 5 Osto ja myynti 5 Markkinointi, mainonta ja viestintä 5 Taloushallinto 5 Tietohallinto 6 Henkilöstöhallinto ja lakiasiat 6 Toimisto ja sihteeripalvelut 7 Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät 7 Materiaalihallinto 7 Konttorin, myymälän ja varaston siivoojat 8 Konsulttitoiminta 8 VÄHITTÄISKAUPAN HENKILÖSTÖ 8 Vähittäiskaupan myymälän- ja osastonhoitajat 8 Vähittäiskaupan myyjät 8 Muu myymälähenkilöstö 8 VARASTO- JA KULJETUS HENKILÖSTÖ 8 Varasto- ja kuljetusesimiehet 8 Varastotyöntekijät 8 Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat 9 Kuorma-autonkuljettajat 9 Täysperävaunuauton kuljettajat 9 Puoliperävaunuauton kuljettajat 9 Autonapumiehet 9 Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt 9 Tullaajat ja huolinta-alan henkilöstö 9 MOOTTORIAJONEUVOJEN TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA SEKÄ KORJAUS 10 Toimiala: Autoalan ylemmät toimihenkilöt 10 Autoalan myynti-, varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstön ammattikoodit 10 MAINOSTOIMINTA JA MARKKINATUTKIMUS 10 Toimiala: Kuvanvalmistamotyöntekijät 10 RAHOITUS- JA VAKUUTUSALAN HENKILÖSTÖ (B7) 11 Toimialat: 641,649,66 11 AMMATTIKOODISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA 11 RAHOITUSALAN AMMATTIKOODIT 11 A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta 11 B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus ym.) 12 C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) 13 TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN HENKILÖSTÖ (B8) 14 Toimialat: 62, TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN AMMATTINIMIKKEISTÖN KÄYTÖN YLEISOHJE 14 TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN AMMATTIKOODIT 14 Myynti 14 Markkinointi ja viestintä 15 Asiakaspalvelu ja tuki 15 Suunnittelu/kehitys 15 Projekti- ja järjestelmävastuu 15 Verkko- ja tietoliikennepalvelut 15 Käyttö- ja laitepalvelut 15 Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito 16 Yleishallinto 16 Henkilöstöhallinto 16 Taloushallinto 16 Tietohallinto ja tietoturvallisuus 16 TEKNISEN ALAN HENKILÖSTÖ ( C ) 17 2

3 Toimialat: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, AMMATTIKOODIN RAKENNE JA MÄÄRITTELY AMMATTINIMIKKEISTÖ PÄÄRYHMITTÄIN JA AMMATTIASEMAN MUKAAN 17 Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 17 Tutkimus ja tuotekehitys 18 Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät 18 Valmistus ja käyttö 18 Rakentaminen 19 Kuljetus ja varastointi 19 Tietojenkäsittely 20 Kunnossapito ja huolto 21 Hankinnat 21 Myynti ja markkinointi 21 Viestintä 22 Laki-, vakuutus- ja verotusasiat 23 Ympäristöasiat 23 Taloushallinto 23 Toimisto- ja sihteeripalvelut 24 Henkilöstöhallinto 25 Työterveyshuolto ja työturvallisuus 25 Yritysturvallisuus 26 3

4 P a l ve l u a l o j e n h e n k i l ö s t ö ( B9, B0- B5) Toimialat: 45, 46, 73, 74, 82 K o n t to rihenk ilöstön amma t ti ni mikkeistö n käyt ö n yl e i s ohje Nimikkeistö koskee konttoritoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Nimikkeistö muodostuu kahdeksasta erillisestä pääryhmästä sekä neljästä vaativuustasosta. Pääryhmien alla on useampia tehtäväalueita. Kullekin yrityksen toimihenkilölle tulee määritellä jonkin pääryhmän alla tehtäväalue, johon valtaosa hänen tehtävistään kuuluu sekä tehtävän mukainen vaativuustaso. Tehtäväalue ja vaativuustaso määrittelevät palkkatilastoon ilmoitettavan 4-numeroisen ammattinumeron. Pääryhmät: Osto ja myynti Markkinointi, mainonta ja viestintä Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto ja lakiasiat Toimisto- ja sihteeripalvelut Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät Materiaalihallinto Jokainen tehtäväalue on jaettu neljään vaativuustasoon tehtävien vaativuuden mukaan. Vaativuustaso määritellään henkilön työtehtävien todellisen vaativuuden mukaan eikä henkilön ammattinimikkeen, tittelin tai koulutusasteen perusteella. Tehtävän edellyttämä ammattitaito voidaan saavuttaa työn ja/tai koulutuksen kautta. Tasojako on seuraava: Johtotehtävät Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät Asiantuntijatehtävät Ammattitehtävät 1. Johtotehtävät Vaativuustasoon 1. sijoitetaan henkilöt, joiden pääasiallisena tehtävänä on yrityksen, organisaation, yksikön yms. toiminnan kokonaisvaltainen johtaminen. Johtajalla on kokonaisvastuu toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä mm. yrityksen tai organisaatioyksikön strategiasta, operationaalisesta linjauksesta ja budjetista kokonaisuudessaan. 2. Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät Erityisasiantuntijat toimivat esim. vaativissa kehittämis- ja suunnittelutehtävissä ja vastaavat usein itsenäisesti projektiensa etenemisestä ja tuloksellisuudesta. Erityisasiantuntijoiden työ on laaja-alaisempaa ja vastuullisempaa kuin vaativuustaso 3. sijoittuvien asiantuntijoiden työ. Tehtäviin voi sisältyä mm. tutkimus- ja kehittämistyötä, laaja-alaista soveltamistyötä ja neuvontaa, vaativaa suunnittelutyötä ja johtamista (ei pääasiallisena tehtävänä). Erityisasiantuntijalla on yleensä monipuolinen alan työkokemus ja usein myös ylempi korkeakoulututkinto. Esimiehet toimivat yrityksen, organisaation tai yksikön yms. esimiestehtävissä vastaten tietystä tai tietyistä toiminnan osa-alueista. Tehtävät sisältävät toiminnallista ja työnjohdollista vastuuta. Tehtävät voivat sisältää myös taloudellista vastuuta 3. Asiantuntijatehtävät Asiantuntijat toimivat esim. suunnittelu-, soveltamis- ja neuvontatehtävissä eri tehtäväalueilla. Asiantuntijoiden työ ei ole niin laaja-alaista ja vastuullista kuin vaativuustasoon 2 sijoittuvien erityisasiantuntijoiden työ. 4. Ammattitehtävät Ammattitehtävät ovat tehtäväalueelle tyypillisiä perustehtäviä tai avustavia tehtäviä. Työ on rutiiniluonteisempaa eikä niin vaativaa kuin vaativuustasoon 3 sijoittuvien asiantuntijoiden työ. 4

5 Palvelualoje n k onttorihe nkilös t ön amma t ti n imikkeistö (B9 ) Y1120 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat Osto ja myynti Hankintojen suunnittelutehtävät Esimerkkejä ammateista: B9111 Johtotehtävät B9112 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9113 Asiantuntijatehtävät B9114 Ammattitehtävät - Hankintajohtaja - Hankintainsinööri, hankintapäällikkö, valikoimapäällikkö - Hankinta-asiantuntija, hankintainsinööri, hankintasuunnittelija - Hankinta-assistentti, hankintasihteeri Ostotehtävät B9121 Johtotehtävät B9122 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9123 Asiantuntijatehtävät B9124 Ammattitehtävät Myyntitehtävät B9131 Johtotehtävät B9132 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9133 Asiantuntijatehtävät B9134 Ammattitehtävät Asiakaspalvelutehtävät B9141 Johtotehtävät B9142 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9143 Asiantuntijatehtävät B9144 Ammattitehtävät - Ostojohtaja - Ostoesimies, ostoinsinööri, ostopäällikkö - Ostaja, ostoinsinööri, ostovastaava - Ostoassistentti, ostosihteeri - Aluemyyntijohtaja, myyntijohtaja - Aluemyyntijohtaja, myynti-insinööri, myynti-, tuote-, vientipäällikkö - Myyntiedustaja, myynti-ins., myyntineuv., tukkumyyjä, tuotepäällikkö - Myynninedistäjä, myyntiassistentti, -sihteeri, vientiassistentti, -sihteeri - Asiakaspalvelujohtaja - Asiakaspalvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö, avainasiakaspäällikkö - Asiakaspalvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö,avainasiakaspäällikkö - As.neuvoja, asiakaspalv.assistentti, -sihteeri, palveluneuv., til.vast.otto Markkinointi, mainonta ja viestintä Markkinointi ja mainonta B9211 Johtotehtävät B9212 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9213 Asiantuntijatehtävät B9214 Ammattitehtävät - Markkinointijohtaja - Mainospäällikkö, markkinointipäällikkö - Mainossuunnittelija, markkinointikoordinaattori, markkinointisuunn. - Mainosassistentti, mainossihteeri, markkinointiassistentti Viestintä- ja kustannustoiminnan tehtävät B9221 Johtotehtävät B9222 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9223 Asiantuntijatehtävät B9224 Ammattitehtävät Taloushallinto - Kustannusjohtaja, viestintäjohtaja - Kustannus-, tiedotus-, verkkopalvelu- ja viestintäpäällikkö - Kustannus- ja verkkotoimittaja, tiedottaja, toimittaja, viestintäkoordin. - Julkaisu-, tiedotus-, toimitus-, viest.sihteeri, tiedotus-, viest.assistentti Laskentatoimen tehtävät B9311 Johtotehtävät B9312 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9313 Asiantuntijatehtävät B9314 Ammattitehtävät - Hallintojohtaja, talousjohtaja - Hallinto-, laskenta-, talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä - Kirjanpitäjä, talous-, laskentasihteeri, taloussuunn., pääkirjanpitäjä - Laskenta-apul., laskenta-, talousassistentti, laskenta-, taloussihteeri Kassanhoito-, laskutus- ja perintätehtävät B9321 Johtotehtävät B9322 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9323 Asiantuntijatehtävät B9324 Ammattitehtävät - Kassa-, laskutus-, luotto-, perintäpäällikkö - Kassanhoitaja, laskuttaja, luotonvalvoja, reskontranhoitaja - Kassanhoitaja, laskuttaja, luotonvalvoja, reskontranhoitaja Sisäisen tarkastuksen tehtävät B9331 Johtotehtävät B9332 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9333 Asiantuntijatehtävät B9334 Ammattitehtävät - Controller, sis. laskenta, sis. tarkastaja, sis. tarkastuksen päällikkö - Controller, sis. laskenta, sis. tarkastaja, sis. tarkastuksen päällikkö 5

6 Rahoitus- ja sijoitustehtävät B9341 Johtotehtävät B9342 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9343 Asiantuntijatehtävät B9344 Ammattitehtävät Kiinteistöhallinnon tehtävät B9351 Johtotehtävät B9352 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9353 Asiantuntijatehtävät B9354 Ammattitehtävät Esimerkkejä ammateista - Rahoitusjohtaja - Rahoituspäällikkö, rahoitussuunnittelija - Rahoitussuunnittelija - Rahoitusassistentti - Kiinteistöjohtaja - Asuntopäällikkö, kiinteistöpäällikkö - Asuntosihteeri, kiinteistösihteeri - Asuntosihteeri, kiinteistöassistentti, kiinteistösihteeri Tietohallinto Tietohallinto- ja tietoturvatehtävät B9411 Johtotehtävät B9412 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9413 Asiantuntijatehtävät B9414 Ammattitehtävät Suunnittelu- ja kehitystehtävät B9421 Johtotehtävät B9422 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9423 Asiantuntijatehtävät B9424 Ammattitehtävät Asiakaspalvelu ja tuki B9431 Johtotehtävät B9432 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9433 Asiantuntijatehtävät B9434 Ammattitehtävät - Tietohallintojohtaja - Tietohallinto-, tietoturv.päällikkö, tietohall.-, tietoturv.asiantuntija. - Tietohallintoasiantuntija, tietoturvallisuusasiantuntija - Kehitysjohtaja, suunnittelujohtaja - Kehitys-, projekti-, suunnittelupääll., ohj.-, sov.-, systeemisuunn. - Proj.pääll., web-, sov.-, systeemi-, ohj.-suunnittelija, sov.asiantunt. - Ohjelmoija, testaaja, web-ylläpitäjä - Asiakaspalvelupäällikkö, sovellusasiantuntija - ATK-yhdys-/tukihenkilö, sovellusasiantuntija - Asiakastuki, ATK-yhdys-/tukihenkilö Käyttö- ja ylläpitotehtävät, laitepalvelut ja huolto B9441 Johtotehtävät- B9442 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9443 Asiantuntijatehtävät B9444 Ammattitehtävät Henkilöstöhallinto ja lakiasiat Henkilöstön rekrytointi ja kehittämistehtävät B9511 Johtotehtävät B9512 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9513 Asiantuntijatehtävät B9514 Ammattitehtävät Palkkahallinto- ja työsuhdeasiaintehtävät B9521 Johtotehtävät B9522 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9523 Asiantuntijatehtävät B9524 Ammattitehtävät - Järjestelmä-, ohjelmistoasiantuntija, järjestelmä-, käyttöpäällikkö - Huoltoteht., järjestelmä-, ohjelmistoasiant., käytönsuunn., operaattori - Huoltotehtävät, operaattori - Hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, koulutusjohtaja - Henkilöstö-, koulutus-, rekrytointipääll., henk.-, koulutussuunnittelija - Henkilöstö-, koulutussiht., henk.-, koulutussuunnittelija, rekrytoija - Henkilöstösihteeri, koulutussihteeri - Hallintojohtaja - Palkkahallinnon päällikkö, työsuhdepäällikkö - Palkanlaskija, palkkahallinnon asiantuntija, työsuhdeasiainhoitaja - Palkanlaskija, palkkahallinnon assistentti, palkkasihteeri Lakiasiat B9531 Johtotehtävät B9532 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9533 Asiantuntijatehtävät B9534 Ammattitehtävät - Johtava lakimies, lakiasiainjohtaja - Johtava lakimies, lakiasiainneuvoja, lakimies - Lakiasiain neuvoja Työterveyshuolto- ja työturvallisuustehtävät B9541 Johtotehtävät B9542 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9543 Asiantuntijatehtävät B9544 Ammattitehtävät - Työterveyslääkäri, työturvallisuuspäällikkö - Työterveyshoitaja - Työterveyssihteeri 6

7 Toimisto ja sihteeripalvelut Sihteeritehtävät B9611 Johtotehtävät B9612 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9613 Asiantuntijatehtävät B9614 Ammattitehtävät Kielenkääntämistehtävät B9621 Johtotehtävät B9622 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9623 Asiantuntijatehtävät B9624 Ammattitehtävät Tietopalvelutehtävät B9631 Johtotehtävät B9632 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9633 Asiantuntijatehtävät B9634 Ammattitehtävät Esimerkkejä ammateista - Johdon assistentti, johdon sihteeri - Johdon assistentti, johdon sihteeri, osastosihteeri, sihteeri - Osastosihteeri, sihteeri, tallentaja, tekstinkäsittelijä - Kielenkääntäjä, tulkki, viittomakielen tulkki - Tietopalvelujohtaja - Tietopalvelupäällikkö - Arkistonhoitaja, informaatikko, kirjastonhoitaja, tietopalvelusihteeri - Arkistoapulainen, arkistoija, kortistoija, arkisto-, tietopalvelusihteeri Puhelinvaihteen hoito ja aulapalvelutehtävät B9641 Johtotehtävät B9642 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9643 Asiantuntijatehtävät B9644 Ammattitehtävät - Aulaemäntä, puhelinvaihteenhoitaja, vahtimestari Kopiointi-, postitus- ja lähettitehtävät B9651 Johtotehtävät B9652 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9653 Asiantuntijatehtävät B9654 Ammattitehtävät - Lähetti, monistaja, postittaja, toimistoapulainen Pienyritysten konttoritehtävät B9661 Johtotehtävät B9662 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9663 Asiantuntijatehtävät B9664 Ammattitehtävät - Pienyritysten konttoritehtävät - Pienyritysten konttoritehtävät Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät Tutkimus- ja suunnittelutehtävät B9711 Johtotehtävät B9712 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9713 Asiantuntijatehtävät B9714 Ammattitehtävät - Projektijohtaja, tutkimusjohtaja - Erikoissuunnittelija, -tutkija, projekti-, tutkimuspäällikkö - Projektisuunn., suunnittelija, proj.tutkija, tutkija, tutk.koordinaattori - Projekti-, tutkimussiht., tutkimusassistenti, -avustaja, proj. työntek. Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät B9721 Johtotehtävät B9722 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9723 Asiantuntijatehtävät B9724 Ammattitehtävät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät B9731 Johtotehtävät B9732 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9733 Asiantuntijatehtävät B9734 Ammattitehtävät Materiaalihallinto Varasto- ja kuljetustoimintojen konttoritehtävät B9811 Johtotehtävät B9812 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9813 Asiantuntijatehtävät B9814 Ammattitehtävät - Tuotekehitysjohtaja - Tuotekehitysasiantuntija, tuotekehityspäällikkö, tuotepäällikkö - Tuotepäällikkö, tuotesuunnittelija - Tuoteassistentti - Laatujohtaja - Laatupäällikkö - Laatuvastaava, laadunvalvoja - Laaduntarkkailija, laadunvalvoja, laadunvarmistusassistentti - Logistiikkajohtaja - Logistiikkapäällikkö, materiaalipäällikkö - Logistiikkakoordinaattori, logistiikkasuunnittelija - Logistiikka-assistentti, logistiikkasihteeri, varastokonttoristi 7

8 Konttorin, myymälän ja varaston siivoojat B0290 Siivooja B0926 Siivoustyönjohtaja Konsulttitoiminta B5420 Konsultti. (Taloudellinen, hallinto) B5421 Konsultti. (Lainopillinen) B5422 Konsultti. (Tekninen ala) Vähi t täiskaupan henk ilös tö Vähittäiskaupan myymälän- ja osastonhoitajat B0221 B0225 B0231 Myymälän-/osastonhoitaja, myymäläpäällikkö Huolto- ja liikenneasemanhoitaja Myymäläautonhoitaja Vähittäiskaupan myyjät I Myyjäryhmä B0262 Vaate- tai asustemyyjä B0275 Myymäläkassanhoitaja B0265 Autotarvikemyyjä B0258 Myymälätavaroiden täydentäjä B0255 Elintarvikemyyjä (hyllyjen täyttäjä), paketoija B0273 Huonekalu- ja mattomyyjä B0268 Optisen alan myyjä B0263 Jalkinemyyjä B0257 Paperitarvikemyyjä B0261 Kangasmyyjä B0277 Rauta- ja rakennustarvikemyyjä B0259 Kello- ja korumyyjä B2316 Somistaja B0260 Kosmetiikkamyyjä B0274 Kodinkone- ja viihde-elektroniikkamyyjä B0281 Kioskimyyjä B0278 Taloustarvikemyyjä B0280 Kirjakaupan myyjä B0276 Urheiluvälinemyyjä B0272 Konemyyjä B0267 Valokuvaustarvikemyyjä B0282 Korjausompelija B0270 Liha- ja leikkelemyyjä B0284 Muut I ryhmän myyjät II Myyjäryhmä Mikäli myyjän työ on erityisen vaativaa ja työtehtävien suorittaminen edellyttää erityistä koulutusta tai pitkäaikaisella työkokemuksella hankittua vaativaa ammattitaitoa, kuuluu työntekijä toiseen myyjäryhmään. B0291 Elintarvikemyyjä B0293 Muut II ryhmän myyjät B0292 Rauta/rakennustarvikemyyjä Huom. Myymälähenkilöstölle maksetut ilta- ja lauantaityökorvaukset sekä kioskimyyjille maksetut vuorotyölisät sekä säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus merkitään sarakkeeseen kahdeksan. B0251 Myymäläharjoittelija Muu myymälähenkilöstö B0994 Hioja (linssin) B0993 Optikko B0991 Kello- tai kultaseppä B0997 Suutari, jalkinekorjaaja B0958 Lukkoseppä B2316 Somistaja Varasto - ja kul jetus henk ilöstö Varasto- ja kuljetusesimiehet B0315 Johtaa työtä sekä alaisuudessaan olevia työntekijöitä ilman alaisia työnjohtajia Varastotyöntekijät B vuotta alalla B " " B " " B " " 8

9 Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat B0416 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0419 Yli 10 " " " Kuorma-autonkuljettajat B0426 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0429 Yli 10 " " " Täysperävaunuauton kuljettajat B0432 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0435 Yli 10 " " " Puoliperävaunuauton kuljettajat B0436 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0440 Yli 10 " " " Autonapumiehet B0422 Alle 4 vuotta alalla palvellut B0423 Yli 4 " " " Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt B2240 B2241 B2242 B2243 B2244 B2245 Huolintaesimies. Tähän nimikkeeseen kuuluvat jäljempänä mainittujen konttoritoimihenkilöiden esimiehet. Huolitsija. Suorittaa asiakkaalta saatujen lisäohjeiden mukaan huolintaan liittyviä tehtäviä kuten esim. kerää ja laatii tulliselvitystä varten asiakirjoja sekä valvoo kuljetuksia ja varastointeja. Huolitsijan apulainen. Kirjoittaa huolitsijan ohjeiden mukaan huolintaan liittyviä asiakirjoja, saattaa myös kerätä täydentäviä tietoja. Tullitariffioija. Hoitaa tuonnin yhteydessä itsenäisesti ns. tariffioinnin, johon kuuluu mm. merkitä oikea tullinimi alanumeroineen, verotusperusteet sekä mahdolliset muut seikat asiakirjoihin. Laivameklari. Laivameklarin tehtäviin kuuluu linjaedustus, laivanselvitys, rahtaus sekä laivojen lastitilan osto- ja myyntivälitys. Laivanselvittäjä. Suorittaa saatujen ohjeiden mukaan laivan tulo- ja lähtöselvityksen ja siihen liittyvät toimenpiteet, kuten hankkii luotsin, satamapaikan, suorittaa tarvittavat maksut jne. sekä hoitaa yhteydenpidon laivan kapteenin, varustamon sekä lastinantajien/lastinvastaanottajien välillä. Huom! Muiden tehtäväryhmien yhteydessä käytetään konttorihenkilöstön ammattikoodeja (s. 4-7). Tullaajat ja huolinta-alan henkilöstö Tullaajat ja huolintatyönjohtajat B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena Varastoterminaalityöntekijät B0821 B0822 B0823 B0824 B0825 B0826 B palvelusvuotena 3-5 palvelusvuotena 5-7 palvelusvuotena 7-10 palvelusvuotena palvelusvuotena palvelusvuotena Yli 15 palvelusvuotta 9

10 M o o t to riajoneuvo jen tuk ku- ja vähittäiskauppa sekä korja us Toimiala: 45 Autoalan ylemmät toimihenkilöt B1206 Jälkimarkkinointi/huoltopäällikkö B1207 Muut päälliköt/johtajat B1201 Konttoripäällikkö B1203 Myyntipäällikkö B1204 Korjaamopäällikkö B1205 Varaosapäällikkö B1210 Muu ylempi toimihenkilö Autoalan myynti-, varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstön ammattikoodit B2812 Auton kunnostaja B2801 Myymälänhoitaja B2811 Autonkuljettaja (kuorma-auto, pakettiauto) B2850 Oppisopimusoppilas B2817 Autonpesijä B2809 Pakkaaja ja tavaran vastaanottaja B2830 Halliemäntä (automyynnin avustava B2804 Pienkonemyyjä asiakaspalvelutyö) B2806 Puhelinmyyjä ja tilausten vastaanottaja B2802 Henkilöautomyyjä B2803 Raskaskalustomyyjä B2820 Kahvion/ruokalan työntekijä B2818 Siivooja B2819 Kahvion/ruokalanhoitaja B0926 Siivoustyönjohtaja B2813 Keräilijä ja hyllyttäjä B2805 Varaosa- ja tarvikemyyjä B2821 Kiinteistönhoitaja/laitosmies B2840 Varaosaharjoittelija B2816 Maanrakennuskonemyyjä B2814 Varaosajakelija B2815 Maatalouskonemyyjä B2807 Varastonhoitaja B2825 Muu asiakaspalvelu B2808 Varastotyöntekijä B2810 Muut myynti- ja varaosatoimintatyötä suorittavat henkilöt, esim. autonvuokraustyö Huom! Muiden tehtäväryhmien yhteydessä käytetään konttorihenkilöstön ammattikoodeja (s. 4-7). M ainostoi minta ja mark kinatutkimus Toimiala: 73 Yhteystyö B2704 B2702 B2701 Yhteysassistentti/-sihteeri Yhteyspäällikkö, yhteyshenkilö, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö Yhteystyönjohtaja, projektijohtaja, suunnittelujohtaja Tekstityö ja visuaalinen työ B2716 B2712 B2714 B2715 AD-assistentti, visualisti Art director, taiteellinen johtaja, luova johtaja, päällikkö Nuorempi piirtäjä Suunnittelija, copy writer Tutkimus- ja mediatyö B2722 B2723 B2721 Mediasuunnittelija ja -tutkija Osasto-, media- ja trafiikkisihteeri Tutkimus- ja mediajohtaja, -päällikkö Muu mainostyö B2732 Faktori, painotyöasioiden hoitaja Kuvanvalmistamotyöntekijät B0759 B0760 Kuvavalmistamotyöntekijä Valokuvaaja 10

11 R a h o i t u s - j a v a k u u t u s a l a n h e n k i l ö s t ö ( B 7 ) Toimialat: 641,649,66 Ammattikoodis ton kä yttöä ko ske via ohje ita Ammattikoodisto koskee pankkitoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Palkkatilastointi ei kuitenkaan koske toimitusjohtajia tai muuta yrityksen korkeinta johtoa. Rakenne Ammattikoodisto on jaettu neljään pääryhmään: A. Yritys- ja yksityispankki toiminta B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus, ym.) C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) D. Sisäiset palvelut (keittiö-, yms. huoltohenkilöstö) Jokainen näistä ryhmistä (paitsi ryhmä D, sisäiset palvelut) on jaettu edelleen kolmeen eri tasoon tehtävien vaativuuden mukaan. 1. Johtotehtävät Tehtävä edellyttää kokonaisvastuuta toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Tähän ryhmään kuuluvat myös asiantuntijajohtajat. Tälle tasolle sijoitetaan mm. keskusyksiköiden keskijohto, liikepankkien sivukonttorien johtajat ja paikallispankkien johtajat. 2. Tarkoittaa esimiestehtäviä ja niihin rinnastettavia asiantuntijatehtäviä. 3. Tarkoittaa muita suorittavan tai avustavan tason tehtäviä, myös paikallispankkien konttorinhoitotehtäviä. Sijoittelu Määritettäessä tilastonimikettä tietylle toimelle valitaan ensin pääryhmä (A, B tai C) työn sisällön mukaan ja sitten taso (1,2 tai 3) tehtävän vaativuuden mukaan. Asiatuntijat sijoitetaan vaativuutensa mukaisille tasoille, joko johtotehtäviin (1) tai esimies- ja asiantuntijatehtäviin (2). Mikäli henkilön toimenkuvaan kuuluu erilaisia tehtäviä, sijoitetaan hänet siihen tasoon ja nimikkeeseen, johon merkittävin osa hänen tehtävistään kuuluu. R ahoi t usalan ammatti koodit A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta Asiakaspalvelu Palvelu ja myynti Välittömässä asiakaspalvelussa suoritettava markkinointi, myynti, neuvonta, konsultointi sekä kassa-palvelu. Myös puhelimitse tapahtuva palvelu ja myynti. B7110 B7210 B7310 Esimiehet/asiantuntija Rahoitus Yritystutkimus, riskienhallinta ja perintä. Sisältää myös rahoitusyhtiöissä tapahtuvan luotonannon. B7112 B7212 B

12 Pääoma-, valuutta- ja korkomarkkinat B7114 B7214 B7314 Sijoitus Mm. sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito- ja vakuutusmyyntitehtävät B7116 B7216 B7316 Maksupalvelu (koti- ja ulkomaat) Mm. maksuliikeneuvoja B7118 B7218 B7318 Asiakaspalvelun taustatehtävät Palvelu ja myynti B7120 B7220 B7320 Rahoitus B7122 B7222 B7322 Pääoma-, valuutta- ja korkomarkkinat B7124 B7224 B7324 Sijoitus B7126 B7226 B7326 Maksupalvelu (koti- ja ulkomaat) B7128 B7228 B7328 B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus ym.) Kiinteistösijoitustoiminta B7140 B7240 B

13 C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) Laskenta ja kirjanpito B7150 B7250 B7350 Henkilöstöhallinto, ml eläkekassat ja työterveyshuolto. B7152 B7252 B7352 Sihteeri-, assistentti- ja tekstinkäsittelytyö B7154 B7254 B7354 Johtotehtävät/asiantuntijohtajat Sisäinen tarkastus ja turvallisuus B7156 B7256 B7356 Viestintä B7160 B7260 B7360 Johtotehtävät/asiantuntijat Yrityssuunnittelu ja liiketoiminnan kehittäminen Myös controllertyö B7162 B7262 B7362 Lakiasiat Mm. liikejuridiikkaan ja verotukseen liittyvät tehtävät. B7164 B7264 B7364 Esimiehet/asiantuntija ATK/suunnittelu Myös tietoturvatyö B7170 B7270 B7370 ATK/käyttö B7174 B7274 B7374 Esimiehet/asiantuntija ATK/tuki B7176 B7276 B

14 Vahtimestari-, postitus-, puhelinvaihteen ja arkiston hoitotehtävät, lähetti B7180 B7280 B7380 Muut B7185 B7285 B7385 T i e t o t e k n i i k a n p a l v e l u a l a n h e n k i l ö s t ö ( B 8 ) Toimialat: 62, 63 T ie totekn iikan palve lu ala n ammattin imikke i stön kä ytön yle isohje Nimikkeistö koskee kaikkia tietotekniikan palvelualan toimihenkilöitä johtotehtävistä suorittaviin henkilöihin saakka. Koska toimenkuvanimikkeet (esim. sovellusneuvoja, kouluttaja, systeemisuunnittelija, ohjelmistoalan asiantuntija) kuvaavat eri yrityksissä erilaisia työnkuvia, vastuualueita ja palkkatasoja, on toimenkuvanimikkeistössä jätetty taka-alalle tarkka ammattinimike. Palkansaajat ryhmitetään osaamis-/erikoistumisalueen ja tehtävän vaativuuden mukaisiin ryhmiin. Tietotekniikan palvelualan tehtävänimikkeet on ryhmitelty osaamisalueen mukaisiin ryhmiin seuraavasti: B810 Myynti B820 Markkinointi ja viestintä B830 Asiakaspalvelu ja tuki B840 Suunnittelu/kehitys B850 Projekti- ja järjestelmävastuu B860 Verkko- ja tietoliikennepalvelut B870 Käyttö- ja laitepalvelut Sekä hallinto: B891 Yleishallinto B893 Henkilöstöhallinto B895 Taloushallinto B897 Tietohallinto ja tietoturvallisuus Lisäksi osaamisalueet on jaettu neljään eri tasoon tehtävien edellyttämän vaativuuden, vastuun ja kokemuksen mukaan: Tasojako on seuraava: Taso 1 Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä ammattitehtäviä, suorittavat tehtävät. Taso 2 Edellistä vaativammat tai monipuolisemmat eri osaamisalueiden tietojen ja taitojen sy-vällistä hallintaa ja so veltamista edellyttävät tehtävät, asiantuntijatehtävät. Taso 3 Työnjohtovastuuta edellyttävät tai vaativuudeltaan niihin rinnastettavat erityisasiantuntija tehtävät. Taso 4 Johtotehtävät, kokonaisvastuu toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Näillä tasoilla on edelleen erillisiä nimikkeitä määritelmineen joko yksi tai useampia kappaleita. Nimikkeistön tarkoitus on antaa enemmän tietoa siitä miten kullakin osaamisalueella ja vastuutasolla palkka määräytyy, koska eri yrityksissä sama titteli tai ammattinimike ei välttämättä vastaa samaa vastuutasoa tai työnkuvaa toisessa yrityksessä. Esim. junioritason myyntineuvottelija = B8101, myyntisihteeri = B8101 tai kokenut myyntisihteeri = B8102, myyntijohtaja = B8104 jne. T ie totekn iikan palve lu ala n am m attikoodit Myynti Sisältäen kaikki myyntitoimintoihin liittyvät toimet, esim. myyntineuvottelija/sales representative, myyntiassistentti/sales assistant, myyntipäällikkö/sales manager, asiakkuuspäällikkö/account manager, avainasiakaspäällikkö/key account manager) myyntijohtaja/sales director. B8101 B8102 B8103 B8104 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät 14

15 Markkinointi ja viestintä Sisältäen kaikki markkinointi- ja viestintätoimet, esim. markkinointiassistentti/marketing assistant markkinointipäällikkö/marketing manager) markkinointijohtaja/marketing director, tuotemarkkinointipäällikkö/product marketing manager, tuotemarkkinointijohtaja/product marketing director, viestintäassistentti/communications assistant, viestintäpäällikkö /communications manager, viestintäjohtaja/communications director. B8201 B8202 B8203 B8204 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Asiakaspalvelu ja tuki Sisältäen kaikki asiakaspalveluun liittyvät toimet, esim. asiakastuki/customer support, sovellusasiantuntija/it application specialist, asiakaspalvelupäällikkö/customer service manager, kouluttaja/trainer, koulutuspäällikkö/training manager, projektipäällikkö/project manager. B8301 B8302 B8303 B8304 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Suunnittelu/kehitys Sisältäen kaikki suunnittelutehtäviin liittyvät toimet, esim. systeemisuunnittelija/system designer, sovellussuunnittelija /application designer, ohjelmistosuunnittelija/software designer, ohjelmistoasiantuntija/software specialist, ohjelmoija /programmer, tekninen arkkitehti/technical architect, tekninen dokumentoija/technical writer, testaaja/testing engineer, konseptisuunnittelija/concept designer, web-suunnittelija/web-designer, web-ylläpitäjä/web master, projektipäällikkö /project manager, tuote(linja)päällikkö/product (line) manager, tuote(linja)johtaja/product (line) director, laatupäällikkö /quality manager. B8401 B8402 B8403 B8404 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Projekti- ja järjestelmävastuu Esim. projektipäällikkö/project manager, ryhmänvetäjä/team leader, kehityspäällikkö/development manager, kehitysjohtaja/development director, konsultti/consultant, it-konsultti/it consultant, strategiakonsultti/strategy consultant, johtava konsultti/senior consultant. B8501 B8502 B8503 B8504 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Verkko- ja tietoliikennepalvelut Sisältäen kaikki verkkopalvelutehtäviin liittyvät toimet, esim. tietoliikenneasiantuntija/telecommunications specialist, tietoliikennesuunnittelija/telecommunications desingner. B8601 B8602 B8603 B8604 Suorittavat tehtävät. Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Käyttö- ja laitepalvelut Sisältäen kaikki käyttöpalveluihin liittyvät toimet, esim. operaattori/operator, pääoperaattori/chief ooperator, käytön suunnittelija/user iterface designer, järjestelmäasiantuntija/systems specialist. B8701 B8702 B8703 B8704 Asianhoitajat Asiantuntijat Erityisasiantuntijat Johtajat 15

16 Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito Sisältäen huolto- ja ylläpitotehtäviin liittyvät toimet, esim. huoltoteknikko/service technican, ohjelmistoasiantuntija/software specialist. B8801 B8802 B8803 B8804 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Yleishallinto Sisältäen yleishallintoon liittyvät toimet kuten puhelinvaihde/switchboard operator, aulaemäntä/receptionist, sihteeri/assistentti/assistant, tiedottaja/communications specialist, lakimies/legal counsel, johtava lakimies/legal director, johdon assistentti/executive assistant, johtaja/liiketoimintayksikön johtaja/director/business unit director. B8911 B8912 B8913 B8914 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Henkilöstöhallinto Sisältäen henkilöstöhallintoon liittyvät toimet, esim. henkilöstöassistentti/hr assistant, henkilöstöpäällikkö/hr manager, henkilöstökonsultti/hr consultant, henkilöstöjohtaja/hr director. B8931 B8932 B8933 B8934 Taloushallinto Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Sisältäen taloushallintoon liittyvät toimet, esim. laskuttaja/invoice clerk, palkanlaskija/payroll clerk, kirjanpitäjä/accountant, pääkirjanpitäjä/chief accountant, taloushallinnon assistentti/accounting assistant, rahoituspäälikkö/treasury manager, talouspäällikkö/financial manager, talousjohtaja/financial director. B8951 B8952 B8953 B8954 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Tietohallinto ja tietoturvallisuus Esim. it-tuki/it support, tietokanta-asiantuntija/database specialist, tietoturvallisuuspäällikkö/it security manager, tietohallintopäällikkö/it manager. B8971 B8972 B8973 B8974 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät 16

17 T e k n i s e n a l a n h e n k i l ö s t ö ( C ) Toimialat: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, Ammattik oodin rakenne ja määrittely Tilastokeskuksen ammattialakoodi (1merkki) Pääryhmä (5 merkkiä) Asema (1 merkki) Tietokentän ensimmäinen merkki on Tilastokeskuksen ammattialakoodi C. Viidellä seuraavalla merkillä kuvataan sitä pääryhmää, johon kuuluvaksi henkilö tehtävänsä perusteella sijoitetaan. Kentän viimeinen merkki sisältää tiedon henkilön asemasta. 1 Määrittele pääryhmä sen perusteella, mihin pääryhmään suurin osa henkilön työtehtävistä sijoittuu. Jos vaihtoehtoja on kaksi, valitaan se, joka kattaa yli puolet henkilön työtehtävistä. Esimerkkihenkilön sijoituksessa Myynti ja markkinointi löytyy viisi pääryhmää: C101 Markkinointitehtävät, C102 Vientimyyntitehtävät, C103 Myyntitehtävät, C104 Asiakaspalvelu- ja tuote-esittelytehtävät ja C105 Laaja-alaiset myynti- ja markkinointitehtävät. Valitaan pääryhmäksi Myyntitehtävät, koska henkilön tehtävät sijoittuu tälle alueelle. ESIM! Myyntipäällikkö C103003, C tai C Määrittele asema sen mukaan, mille asematasolle suurin osa henkilön työtehtävistä sijoittuu. - Esim. tehtäviensä ja työkokemuksensa perusteella nuori myyntipäällikkö voidaan määritellä asiantuntijaksi (3) ja kokeneempi myyntipäällikkö erityisasiantuntijaksi (2) tai johtajaksi (1). - On luontevaa olettaa ylempien toimihenkilöiden hoitavan muita useammin johtamis- ja erityisasiantuntijatehtäviä ja muiden toimihenkilöiden useammin asiantuntija ja asianhoito tehtäviä. Esimerkkihenkilön aseman määrittelyssä myyntipäällikkö voidaan sijoittaa riippuen mm. työtehtävien laajuudesta, työkokemuksesta ja koulutuksesta: johtajaksi C103001, erityisasiantuntijaksi C tai asiantuntijaksi C Ammattiasema: 1 = johtajat 2 = erityisasiantuntijat 3 = asiantuntijat 4 = asianhoitajat 5 = työntekijät 2. Am m a t ti ni mikkeistö pääryh m i ttäin ja amma ttiaseman mukaan Alla on esitetty pääryhmät, lyhyet pääryhmäkuvaukset sekä joitakin esimerkkiammatteja. On kuitenkin huomattava, että sama ammattinimike voidaan sijoittaa eri pääryhmiin, jos tehtävien sisältö sitä edellyttää. Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Konserni- ja yritysjohdon tehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan yrityksen ylin johto ja johtoryhmän C Johtotehtävät Yrityssuunnittelutehtävät Esim. liikkeenjohdon konsultti, yrityssuunnittelija. 17

18 C Johtotehtävät C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen liittyvät tehtävät. Esim. tutkimusjohtaja, tutkimusassistentti, tutkimusapulainen, tutkimuslaborantti. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan tekniseen, taiteelliseen jne. tuotekehitykseen ja tuotesuunnitteluun liittyvät tehtävät. Tuotteella tarkoitetaan tässä valmisteita, palveluja ynnä muita suoritteita. Esim. tuotekehityspäällikkö, osaamiskeskuspäällikkö, rakennusarkkitehti, tuotekehittelijä, piirtäjä, mallimestari. C Johtotehtävät C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tuotantoprosessien kehittämistehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan valmistus-, rakentamis-, kuljetus-, palvelu- ym. prosessien kehittämistehtävät pois lukien tuotantoon välittömästi liittyvät suunnittelutehtävät, jotka sijoittuvat esim. pääryhmiin Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät, Rakentamisen suunnittelutehtävät, Logistiikan suunnittelutehtävät ja Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtävät. Ryhmään kuuluvia tehtäviä ovat kehittämispäällikkö, kehittämisinsinööri, kehitysteknikko jne. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotesuunnittelu- sekä tuotantoprosessien kehittämistehtäviä, sijoitetaan henkilöt Tuotantoprosessien kehittämistehtävien pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan tuotteiden laadun ja tuotantoprosessien toimivuuden testaukseen ja tarkastukseen liittyvät tehtävät, kuten laatupäällikkö, laatuinsinööri, laadunvalvoja, laaduntarkastaja. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Valmistus ja käyttö Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan välittömästi valmistukseen ja käyttöön liittyvät suunnittelutehtävät mm. teollisuudessa, energia- ja pesula-alalla. Nämä tehtävät liittyvät mm. työmenetelmien, tuotantomenetelmien ja tuotantoprosessien suunnitteluun. Esim. tuotannon johtaja, tuotannonsuunnitteluinsinööri, tuotannon suunnittelija, konesuunnittelija, laitesuunnittelija, prosessisuunnittelija, työnsuunnittelija, työntutkija, urakkahinnoittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat 18

19 C Asianhoitajat C Työntekijät Valmistus- ja käyttötehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan valmistus- ja käyttötehtävät mm. teollisuudessa, energia- ja pesula-alalla. Nämä tehtävät liittyvät mm. valmistukseen, käyttöön sekä työn johtamiseen ja toteuttamiseen. Ryhmään kuuluvia ammatteja ovat tuotantopäällikkö, käyttöpäällikkö, käyttömestari, työnjohtaja, käytöntarkkailija jne. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan valmistus- ja käyttötehtäviä niiden suunnittelutehtävistä, sijoitetaan henkilöt Valmistus- ja käyttötehtävien pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Rakentaminen Rakentamisen suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan välittömästi rakentamiseen liittyvät talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen, yhdyskuntarakentamisen ym. rakentamisalojen lisäksi myös muiden alojen rakentamisen suunnittelutehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. työ- ja rakentamismenetelmien sekä rakentamisprosessien suunnitteluun. Esim. tuotantojohtaja, työnsuunnittelija, tuotantoinsinööri, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija, ympäristösuunnittelija, urakkahinnoittelija, tuotannonsuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Rakentamistehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen, yhdyskuntarakentamisen ym. rakentamisalojen lisäksi myös muiden alojen rakentamistehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. rakennusprojektien, työmaiden ja työn johtamiseen ja toteuttamiseen, esim. työpäällikkö, vastaava mestari, työnjohtaja. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan rakentamistehtäviä niiden suunnittelutehtävistä, sijoitetaan henkilöt Rakentamistehtävät -pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Kuljetus ja varastointi Logistiikan suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen välittömästi kuljetukseen, varastointiin, huolintaan ym. logististen prosessien suunnitteluun liittyvät tehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. kuljetustyön, kuljetusmenetelmien ja logististen prosessien suunnitteluun. Esim. logistiikkapäällikkö, logistiikkainsinööri, kuljetussuunnittelija, logistiikkakoordinaattori. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Kuljetustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen henkilö- ja tavarakuljetustehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. kuljetustyön ja logististen prosessien johtamiseen, toteuttamiseen ja valvontaan. Esim. kuljetuspäällikkö, logistiikkainsinööri, kuljetusteknikko, ajojärjestelijä, veturinkuljettaja, junansuorittaja, lennonjohtaja. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan logistiikan suunnittelu-, kuljetus-, jakelu- ja käsittelytehtäviä, varastointi- ja huolintatehtäviä, sijoitetaan henkilöt Kuljetustehtävät -pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat 19

20 C Asianhoitajat C Työntekijät Jakelu- ja käsittelytehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tavaroiden, lehtien, postin jne. jakelu- ja käsittelytehtävät. Esim. jakelupäällikkö, lajitteluesimies, tuotantoesimies (Posti), tuotantosuunnittelija (Posti). C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Varastointitehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen varastointitehtävät; varastopäällikkö, varastonhoitaja jne. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Huolintatehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen lähinnä ulkomaankauppaliikenteen kuljetusasioiden järjestelyyn, huolintaan, tullausasioiden hoitoon ja laivanselvitykseen liittyvät tehtävät. Esim. huolintajohtaja, huolintatyönjohtaja. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittely Tietohallintotehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen hallintotehtävät. Nämä tehtävät liittyvät lähinnä tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikennetoimintojen johtamiseen. Esim. tietohallintopäällikkö, tietohallintoasiantuntija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtäviä, jotka koskevat lähinnä jo olemassa olevia järjestelmiä ja toimintoja. Tuotekehitystehtävät sijoitetaan pääryhmään Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät. Esim. tietoliikennesuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, sovellussuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen käyttö- ja ylläpitotehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen käyttö- ja ylläpitotehtävät. Esim. atk-käyttöpäällikkö, atk-käsittelijä, atk-ajosuunnittelija, atk-operaattori, käytönvalvoja, tietoliikennepäällikkö, tietoliikennesuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen tukipalvelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen tukipalvelutehtävät. Esim. mikrotukihenkilö, järjestelmätukihenkilö, sovellusneuvoja. 20

(myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.)

(myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.) 1 Kaupan ala Kaupan työntekijöiden palkkaryhmittely (myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.) Palkkaryhmä merkitään

Lisätiedot

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely 1 Palkkaryhmä täytetään kaikista luotto- ja perintäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Palkkaryhmä merkitään siten,

Lisätiedot

Vakuutusalan toimihenkilöt

Vakuutusalan toimihenkilöt 1 Vakuutusalan toimihenkilöt Huom! Asiantuntijoiden sijoittamista vaativuustasoihin täsmennetty Nimikkeistö koskee vakuutusalan konttoritoimihenkilöitä sekä kenttäsopimuksen piirissä olevia aina johtotehtäviä

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot