KUNNANHALLITUKSEN TOIMIALA PÄÄVASTUUALUE - keskusvaalilautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUKSEN TOIMIALA PÄÄVASTUUALUE - keskusvaalilautakunta"

Transkriptio

1 RUOVEDEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ KH KV X Voimaan YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallin nosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus 3 Luottamushenkilöorganisaatio Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraa villa johtosäännöillä, joihin nähden hallin tosääntöä sovelletaan toissijaisena: - kunnanvaltuuston työjärjestys - kunnanhallituksen johtosääntö - päävastuualueiden johtosäännöt - luot ta mush enki löi den palkkio sääntö Ruoveden kunta on olemassa tarjotakseen asukkail leen hyvän paikan asua ja tehdä työtä. Tämä saa vutetaan monipuolisella asuntokannalla, riittä väl lä määrällä erilaisia työmahdollisuuksia sekä mo ni puolisilla julki silla ja yksityisillä pal veluilla. Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kun nanvaltuusto, kunnanhallitus sekä päävastuualuei lla toi mivat lau takunnat. KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUKSEN TOIMIALA PÄÄVASTUUALUE - keskusvaalilautakunta SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA - koulutuslautakunta - vapaa-ajanlautakunta - sivistyslautakunta

2 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta - tielautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alue ja Ruoveden kunnalla on edustus Virtain kaupungin perusturvalautakunnassa. Hallintoa ja taloutta valvovat tarkastuslautakunta sekä ti lintarkastaja. Kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivien on oltava kunnanvaltuuston jäseniä lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. 4 Osastojako Päävastuualueisiin Toimialoihin perustuva kunnan hen kilöstön jako osas toihin on seuraava: - hallinto- ja talousosasto - sivistysosasto - tekninen osasto Osastoa johtaa osastopäällikkö, jonka kunnanhal litus määrää johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhal ti joista toimikaudekseen jonka valitsee kunnanvaltuusto. Kunnanjohtaja päättää 1. osastojen välisestä työnjaosta ja työvoi man käytöstä viraston henkilöstön osalta, 2. osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta tulosaluei siin, 3. osaston päällikön ehdotuksesta siitä, kuka toimii kunnanjoh ta jan määräämän tulosalueen esi miehenä. tulosalueiden esimiehistä 4. henkilöstösiirroista osastojen välillä Osaston päällikkö päät tää vastaa siitä, että osas ton sisäi sestä työ voiman käytös tä työvoima on tehokkaassa käytössä. 5 Johtoryhmä Kunnan toimintojen yhteensovittamiseksi ja asetet tujen ta voitteiden saavuttamiseksi toimii kunnan johtajan nimeämä johtoryhmä. Johtoryhmätyöskentelyn tavoitteena on kunnan kokonaisedun toteuttaminen osastojen välisen yhteistyön kautta. Johtoryhmätyöskentelyä johtaa kunnanjohtaja. Johtoryhmässä käsitellään erityisesti osastojen välistä yhteistyötä tai työnjakoa vaativia asioita. 6 Henkilöstökokoukset Kunnanjohtaja kutsuu koolle henkilöstökokouksen, kun toi minnan kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttää.

3 Osaston päällikkö kutsuu koolle osastokokouksen, kun toi minnan kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttää. Henkilöstö - ja osastokokous on myös kutsuttava koolle, jos kolmasosa ao. henkilöstöstä sitä vaa tii. Henkilöstökokoukset ovat keskeisiä organisaation tiedonkulun varmistamisessa. Sähköisiä tiedotuskanavia käytetään aktiiviseen tiedottamiseen päivittäisissä asioissa, mutta etenkin merkittävämmistä henkilöstöä koskevista asioista tiedotetaan aina henkilöstökokouksessa. Henkilöstökokoukset voivat olla koko henkilöstöä koskevia, osasto- tai tiimikohtaisia. Keskeistä on, että paikalle kutsutaan ne, joita käsiteltävänä olevat asiat koskevat. Päätöksen henkilöstökokouksen pitämisestä tekee se osastopäällikkö tai muu esimies, jonka vastuualueelle valtaosa tiedotettavista asioista kuuluu. 7 Toimenkuvaukset Toimenkuvauksessa määritellään henkilön asema tu losalueella sekä hänen avaintuloksensa, tulos ta voitteensa ja avaintehtä vänsä. Toimenkuvaukset ovat tukevat yksilötasoista työn suunnittelua vuositasolla. 8 Toimenkuvauksen hyväksyminen Toimenkuvauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä vi ranhaltijan/työntekijän kanssa. Toimenkuvaukset tarkiste taan tavoite-/tuloskes kus telun kehityskeskustelun yhteydessä vuosittain. Toimenkuvaukset tarkistetaan myös henkilöstömuu tosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Toimenkuvauksen hyväksyy 1. kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta 2. kunnanjohtaja osaston päällikön osalta TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 3. osaston päällikkö osastonsa henkilökunnan osalta Viranhaltijan tai työntekijän on niiden tehtävien li säksi, joi sta on erikseen määrätty, suoritettava myös esimiehen määräämät muut toimialaan kuuluvat tehtävät. 9 Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asi oista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kun nanhallitus ellei laissa ole toisin säädetty tai hallin tosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty.

4 10 Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkautta misesta siinä tapauksessa, ettei tilalle perusteta vastaa vaa työsuhdetta. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus. 11 Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kunnan valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haet tavaksi kunnanhallitus. 12 Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään eril listä luetteloa. Kunnanvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuuseh doista päättää kunnanhallitus. Muun henkilöstön kelpoisuusehdoista päättää valinnan tekevä lautakunta tai viranhaltija. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön otta misesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kel poisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhalti jasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 13 Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, talousjohtajan, sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan valinnasta. Kunnanhallitus päättää elinkeinoasiamiehen ja maaseutusih teerin valinnasta. Muista valinnoista on säädetty asianomaisten toimialojen johtosään nöissä. Koeaikaa on aina käytettävä valittaessa henkilöitä vakinai seen virkaan tai työsuhteeseen. Koeajan pituudesta päät tää lainsäädännön sallimissa rajoissa se toimielin tai viran haltija, joka valitsee henkilön. 14 Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnal lisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuis sa tapauksissa päättää hallitus tai se viran-omainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 15 Jollei 19 :stä muuta johdu, kunnanhallitus tai lautakunta ja johtokunta päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työva paan myöntämisestä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijai sen palkkauksesta. 16 Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottami sen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. 17 Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ sopimussuhteeseen. 18 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa ja -siirroissa Osastopäälliköt valitsevat osas tonsa toimis tohenkilö kunnan. Osastopäällikkö valitsee osastonsa henkilöstön yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa. Ennen

5 vakituista tehtävän täyttöä on oltava voimassa oleva täyttölupa kunnanhallitukselta. Muilta osin henkilövalinnoista määrätään kunnan halli tuksen ja päävas tuualueiden johtosäännöissä. Henkilöstön siirroista osastojen ja eri työpistei den välillä päättää kunnanjohtaja kunnanhallitus tai ao. lau takunta. 19 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tulosalueen ja tulosyk sikön esimies ratkaisevat alaisiaan kos ke vat seuraavat henkilöstöasiat: 1. myöntävät vuosiloma n, 2. myöntävät sellaisen virkavapauden ja työ loman, jon ka saamiseen viranhaltijal la ja työntekijällä on ehdoton oikeus lainsää dännön tai VES:n/TES:n perus teella,

6 20 Luottamushenkilöelinten ratkaisuvalta 3. myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden tai työ loman, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, enin tään vuo deksi, 5. valitsevat viransijaiset enintään vuodek si, 6. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijäl le virkamatkamääräyksen, 7. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon, 8. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuk siin määräämisestä sekä 9. päättävät henkilökohtaisten lisien vuosisidonnais ten osien myöntämisestä, mikäli myöntämisperusteet eivät ole harkinnanvaraiset. Mikäli tässä pykälässä mainittu viranhaltija on esteellinen tekemään päätöstä, päätösvalta siirtyy lähimmälle ylemmälle esimiehelle. Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnanjohtajan virkavapauden myöntämisestä. Päävastuualueilla toimivilla Lautakunnilla on ko kon aisvas tuu hyväksyttyjen tavoitteiden ja voi ma varojen mukaan tuotet tavis ta kunnallisista pal ve luista, niiden kehittämises tä, voimavar ojen jaosta toimialansa sisällä sekä toimialan alaisten toiminto jen yh teensovit tamises ta. Kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta lautakuntien päätöksiin mikäli se katsoo niiden olevan ristiriidassa kunnan kokonaisedun toteutumisen kanssa. Lisäksi kunnanhallituksella on kuntalain 51 :n mukainen otto-oikeus kyseisessä pykälässä säädettyine rajoituksineen. KOKOUSMENETTELY 21 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kunnanvaltuus toa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä kuten kunnanhal lituksessa, kunnanhallituksen jaostoissa, lautakunnis sa, johto- ja toimikunnissa sekä sovel tuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten sekä tar kastuslautakunnan kokouksissa. 22 Kokousaika ja -paikka Kunnanhallitusvaltuusto päättää kunkin vuoden ensimmäisessä ko kouksessa varsinaisten kevätkauden kokoustensa ajan ja pai kan, jois ta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten kuulutusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Syyskauden kokouksista päätetään vastaavasti ensimmäisessä kesätauon jälkeen pidettävässä kokouksessa. Kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen kunnanvaltuuston

7 23 Kokouksen koollekutsuminen puheen johtaja. Muiden toi mielinten kokoukset pidetään toimielinten päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjoh taja katsoo ko kouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä senistä tekee pu heenjohtajalle esityksen sen pitämises tä. Jos kokous pidetään jäsenistön enem mistön esityksen pohjalta, puheenjohtajan on kut suttava kokous koolle seitsemän päivän kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut ko kouksen pitämistä kos kevan esityksen, pois lukien viraston sulkuajat. Kunnanviraston sulusta johtuen kunnanvaltuuston kokouksia ei pidetä heinä-elokuun aikana. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, kokouksessa käsiteltä vät asiat (esityslista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yh teydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päät tämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 5 päivää ennen kokousta mikäli se toimitetaan kirjeitse tai viimeistään 4 päivää ennen kokousta, mikäli kutsu lähetetään sähköisesti. 24 Jat koko kous Mikä li asi oita ei ole saatu sii nä ko kouk sessa kä si tel lyik si, jäl jellä olevat voi daan siir tää jat kokokouk seen, johon ei tar vitse antaa eri kut sua. Niille ko kouk ses ta poissa olleil le, joi lle se vai keu detta voi ta pahtua, on kui tenkin pyrit tävä an ta maan tieto jatko kokouksesta. 25 Varajäsenen kutsuminen 26 Kokouksen pitäminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saa pumasta kokouk seen, on kutsuttava varajä sen sijaansa. Milloin jäsen on esteelli nen käsittelemään jotakin asiaa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asi an käsittelyyn, hän voi kutsua varajäse nen ko koukseen sitä asiaa käsittele mään. Myös puheen johtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun vara jäsenelle. Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäk si puheenjohtajan on todettava, onko kokous laillinen ja päätösvaltainen ko k ouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjes tyk ses sä, jollei toimielin toisin päätä. Asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Esit telijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toi mii esitteli jänä se viranhaltija, jonka tehtä vänä on tällöin mui denkin varsinaisena esit telijänä toimivan henkilön teh tävien hoitaminen.

8 Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 27 Kokouksen johtaminen 28 Tilapäinen puheenjohtaja 29 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsit telyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokoukses sa. Puheenjohtaja saa annet tuaan varoituksen määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyt täytyy sopimattomas ti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on kes keytettävä tai lopetettava kokous. Puheenjohtajan ollessa esteellinen tietyn asian käsittelyssä kokousta johtaa varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat pois sa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan ko kousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheen johtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä talousjohtajalla. Kunnanjohtajan sijaisena kokouksiin voi osallistua talousjohtaja. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnä olosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toi mielin. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asi an omaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttä neelle henkilölle. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouk sessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 30 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edusta jansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toi mielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohta ja. 31 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhal tijan esittelystä.

9 Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaeh do tus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistal la olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on teh nyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on esittelijän muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on pois tettava esityslistalta, jol lei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen joh tosäännössä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen poh jal ta ilman viranhaltijan esittelyä. 32 Esteellisyyden toteaminen 33 Äänestys ja vaalit Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatet tava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henki lön esteel lisyys toimielimen ratkaistavaksi. Mikäli luottamushenkilö tai esittelijä kokee olevansa esteellinen, hän on velvollinen ilmoittamaan asiasta kokouksen puheenjohtajalle ilman erillistä tiedustelua. Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on sovel tuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyk sessä määrä tään. 34 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytä kirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä taval la. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimieli men päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähin tään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. järjestäytymistietoina: - toimielimen nimi; - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä ko kouspaikka; - läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. asian käsittelytietoina: - asiaotsikko; - selostus asiasta; - päätösehdotus; - esteellisyys; - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; - äänestykset; äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; - vaalit; vaalitapa ja vaalin tulos;

10 - päätöksen toteaminen; sekä - eriävä mielipide. 3. laillisuustietoina: - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; - puheenjohtajan allekirjoitus; - pöytäkirjanpitäjän varmennus; - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeis sa an netaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemi seksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mai nittava, mihin lain tai asetuksen koh taan kielto perus tuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 35 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 36 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöy täkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhalli tukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä ta val la niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kun nan hallituksen tai lautakunnan käsiteltäviksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöy täkirjan allekirjoittamisesta. 37 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen peri aatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 38 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toi mivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdos ta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lau takunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen vi ran omaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsit telyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen kä sittelystä.

11 39 Nimenkirjoitus Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen pu heenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa talousjohtaja, asianomaisen osaston päällikkö tai pääkirjanpitäjä. 40 Asiakirjojen lunastus Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät al lekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa talousjohtaja, asianomaisen osaston pääl likkö tai pääkirjanpitäjä. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteel linen toimii nimenkirjoittajana talousjohtaja. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista an nettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeak si toimielimen sihteeri tai kunnan reskontranhoitaja. Kunnanvaltuuston ja -halli tuksen sekä hallituksen jaostojen asiakir j oista a nnettavat otteet voi todistaa oikeaksi myös kes kusarkistonhoitajaksi määrätty toimistosihteeri. Valtuusto Kunnanhallitus päättää perusteista, joiden mukaan asia kirjoista on suoritettava kunnalle maksu lunastusta. TALOUS 41 Talousarvion täytäntöönpano 42 Talousarvion muutokset 43 Käyttöomaisuuden myynti 44 Poistosuunnitelman hyväksyminen Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtävä- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, mää rärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alai sil leen viranhaltijoille. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuustolle talousarviovuoden aikana. Talousar viovuo den jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitel lä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätök sen alle kirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioon. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesi tyksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrä rahoihin. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hy väksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaan sa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

12 Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään pois tamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen p- ois tosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perus teiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

13 45 Rahatoimen hoitaminen 46 Maksujen määrääminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan an tamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista peri aatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hy väksymi sen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnan hallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja si joitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteis ta päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 47 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttami sesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnan hallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muil le toimielimille ja viranhaltijoille. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1) kunnanvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 2) kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sitä koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo sen toteuttamista 3) lautakunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialueillaan 4) johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta vastuualueillaan ja 5) tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat siitä, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta noudatetaan kussakin yhtiössä- Kunnanhallitus valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen ajantasaisuutta ja tekee tarvittaessa päivityksiä ohjeistukseen vuosittain. 48 Tarkastussääntö Hal linnon ja talouden tar kastuksesta määrätään tar kastussäännössä. 49 Valmius-johtoryhmä Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja ja hänen tukenaan toimii häiriötilanteiden aikainen kunnan johtoryhmä. Lähtökohtaisesti kunta pyrkii ennaltaehkäisevillä toimilla estämään häiriötilanteiden syntymisen, mistä johtuen häiriötilanteiden aikaista kunnan johtoryhmää nimitetään valmius-johtoryhmäksi. Valmius-johtoryhmään kuuluvat kunnan johtoryhmän lisäksi kunnanjohtajan määräämät häiriötilanteisiin varautumisen ja niiden aikaisen toiminnan kannalta keskeiset viranhaltijat tai työntekijät.

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 97 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Konsernihallitus päättää konsernin tulosaluejaosta.

Konsernihallitus päättää konsernin tulosaluejaosta. 1 (13) 20.1.2014 Dnro 2/00.01.01/2010 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö Käsitelty konsernihallituksessa 20.1.2014 6 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13)

KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13) KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MAARÄYKSET 1 Halilutosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot

Sisällys ETELÄ-KARJALAN LIITTO. Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sisällys ETELÄ-KARJALAN LIITTO. Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 Sisällys 1. luku... 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 1 MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 2 Kunnanvaltuuston 18.12.2012 39 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 26.6.2007 hyväksymän

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUUMÄEN KUNTA KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 18.12.1995 87, voimaantulo 1.1.1996 Muutettu: Valtuusto 12.6.2000 39, 2 voimaan 1.1.2001, 3 voimaan 1.7.2000 Valtuusto 15.12.2003 57, 1.11.2003

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Savon maakuntaliitto HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntavaltuusto 29.11.2010 184 Sisällysluettelo 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja maakuntaliiton johtosäännöt 2. luku Maakuntavaltuuston ja -hallituksen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden kunnan hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena:

Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden kunnan hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: NASTOLAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 15 Valtuusto: 12.6.1995 25 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutos: Valtuusto 7.10.1996 55 Valtuusto 25.8.1997 58 Valtuusto 20.9.1999 33 Valtuusto 7.4.2003 15 Valtuusto 21.6.2004

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1. Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 26 HALLINTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 26 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 26 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 luku... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja ratkaisuvalta... 4 2 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 22.1.2014 Voimaantulopäivä 1.2.2014 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Hallintosääntö 1.1.2007

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Hallintosääntö 1.1.2007 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Hallintosääntö 1.1.2007 Työvaliokunta 12.01.2007 Yhtymähallitus 28.02.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän

Lisätiedot

UTSJOEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

UTSJOEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 18.3.1996 65 Valtuusto 26.3.1996 22 Kunnanhallitus 23.4.1996 100 Valtuusto 17.5.1996 32 Kunnanhallitus 25.6.1996 168 Valtuusto 28.6.1996 47 Kunnanhallitus 30.3.1999 47 Valtuusto 27.4.1999

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Luumäen kunta. Hallintosääntö

Luumäen kunta. Hallintosääntö 1 Luumäen kunta Hallintosääntö Kunnanhallitus 1.6.2015 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 Voimaan 19.7.2015 alkaen 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 3/2013 15.04.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 3/2013 15.04.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 3/2013 15.04.2013 Kokoustiedot... 1 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 48 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousmenettelystä on määrätty kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä.

Kaupunginvaltuuston kokousmenettelystä on määrätty kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä. VANTAAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 27. päivänä tammikuuta 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. 1 Soveltamisala Tämän hallintosäännön määräyksiä sovelletaan kaupungin muiden toimielinten

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

3 Malmin terveydenhuoltoalueen hallinnon ja tehtävien yleinen kuvaus

3 Malmin terveydenhuoltoalueen hallinnon ja tehtävien yleinen kuvaus 1 (1 4) KÄÄNNÖS MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY:N HALLINTOSÄÄNTÖ Vahvistettu: kuntayhtymävaltuusto 26.5.2004, 9 Muutettu: kuntayhtymäkokous 21.9.2004, 6 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA Khall 8.12.2014 207 liite 3 Valtuusto 16.12.2014 56 liite 3

LAPINLAHDEN KUNTA Khall 8.12.2014 207 liite 3 Valtuusto 16.12.2014 56 liite 3 1 LAPINLAHDEN KUNTA Khall 8.12.2014 207 liite 3 Valtuusto 16.12.2014 56 liite 3 HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU SUHDE MUIHIN SÄÄNNÖKSIIN 1 Yleiset määräykset Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltaminen

OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltaminen Kaupunginvaltuusto 16.11.2010 89 Voimaan 1.1.2011 OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2. LUKU Hallintosäännössä määrätään Oulaisten kaupungin hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot