KUNNANHALLITUKSEN TOIMIALA PÄÄVASTUUALUE - keskusvaalilautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUKSEN TOIMIALA PÄÄVASTUUALUE - keskusvaalilautakunta"

Transkriptio

1 RUOVEDEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ KH KV X Voimaan YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallin nosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus 3 Luottamushenkilöorganisaatio Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraa villa johtosäännöillä, joihin nähden hallin tosääntöä sovelletaan toissijaisena: - kunnanvaltuuston työjärjestys - kunnanhallituksen johtosääntö - päävastuualueiden johtosäännöt - luot ta mush enki löi den palkkio sääntö Ruoveden kunta on olemassa tarjotakseen asukkail leen hyvän paikan asua ja tehdä työtä. Tämä saa vutetaan monipuolisella asuntokannalla, riittä väl lä määrällä erilaisia työmahdollisuuksia sekä mo ni puolisilla julki silla ja yksityisillä pal veluilla. Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kun nanvaltuusto, kunnanhallitus sekä päävastuualuei lla toi mivat lau takunnat. KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUKSEN TOIMIALA PÄÄVASTUUALUE - keskusvaalilautakunta SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA - koulutuslautakunta - vapaa-ajanlautakunta - sivistyslautakunta

2 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta - tielautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alue ja Ruoveden kunnalla on edustus Virtain kaupungin perusturvalautakunnassa. Hallintoa ja taloutta valvovat tarkastuslautakunta sekä ti lintarkastaja. Kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivien on oltava kunnanvaltuuston jäseniä lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. 4 Osastojako Päävastuualueisiin Toimialoihin perustuva kunnan hen kilöstön jako osas toihin on seuraava: - hallinto- ja talousosasto - sivistysosasto - tekninen osasto Osastoa johtaa osastopäällikkö, jonka kunnanhal litus määrää johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhal ti joista toimikaudekseen jonka valitsee kunnanvaltuusto. Kunnanjohtaja päättää 1. osastojen välisestä työnjaosta ja työvoi man käytöstä viraston henkilöstön osalta, 2. osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta tulosaluei siin, 3. osaston päällikön ehdotuksesta siitä, kuka toimii kunnanjoh ta jan määräämän tulosalueen esi miehenä. tulosalueiden esimiehistä 4. henkilöstösiirroista osastojen välillä Osaston päällikkö päät tää vastaa siitä, että osas ton sisäi sestä työ voiman käytös tä työvoima on tehokkaassa käytössä. 5 Johtoryhmä Kunnan toimintojen yhteensovittamiseksi ja asetet tujen ta voitteiden saavuttamiseksi toimii kunnan johtajan nimeämä johtoryhmä. Johtoryhmätyöskentelyn tavoitteena on kunnan kokonaisedun toteuttaminen osastojen välisen yhteistyön kautta. Johtoryhmätyöskentelyä johtaa kunnanjohtaja. Johtoryhmässä käsitellään erityisesti osastojen välistä yhteistyötä tai työnjakoa vaativia asioita. 6 Henkilöstökokoukset Kunnanjohtaja kutsuu koolle henkilöstökokouksen, kun toi minnan kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttää.

3 Osaston päällikkö kutsuu koolle osastokokouksen, kun toi minnan kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttää. Henkilöstö - ja osastokokous on myös kutsuttava koolle, jos kolmasosa ao. henkilöstöstä sitä vaa tii. Henkilöstökokoukset ovat keskeisiä organisaation tiedonkulun varmistamisessa. Sähköisiä tiedotuskanavia käytetään aktiiviseen tiedottamiseen päivittäisissä asioissa, mutta etenkin merkittävämmistä henkilöstöä koskevista asioista tiedotetaan aina henkilöstökokouksessa. Henkilöstökokoukset voivat olla koko henkilöstöä koskevia, osasto- tai tiimikohtaisia. Keskeistä on, että paikalle kutsutaan ne, joita käsiteltävänä olevat asiat koskevat. Päätöksen henkilöstökokouksen pitämisestä tekee se osastopäällikkö tai muu esimies, jonka vastuualueelle valtaosa tiedotettavista asioista kuuluu. 7 Toimenkuvaukset Toimenkuvauksessa määritellään henkilön asema tu losalueella sekä hänen avaintuloksensa, tulos ta voitteensa ja avaintehtä vänsä. Toimenkuvaukset ovat tukevat yksilötasoista työn suunnittelua vuositasolla. 8 Toimenkuvauksen hyväksyminen Toimenkuvauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä vi ranhaltijan/työntekijän kanssa. Toimenkuvaukset tarkiste taan tavoite-/tuloskes kus telun kehityskeskustelun yhteydessä vuosittain. Toimenkuvaukset tarkistetaan myös henkilöstömuu tosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Toimenkuvauksen hyväksyy 1. kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta 2. kunnanjohtaja osaston päällikön osalta TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 3. osaston päällikkö osastonsa henkilökunnan osalta Viranhaltijan tai työntekijän on niiden tehtävien li säksi, joi sta on erikseen määrätty, suoritettava myös esimiehen määräämät muut toimialaan kuuluvat tehtävät. 9 Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asi oista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kun nanhallitus ellei laissa ole toisin säädetty tai hallin tosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty.

4 10 Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkautta misesta siinä tapauksessa, ettei tilalle perusteta vastaa vaa työsuhdetta. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus. 11 Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kunnan valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haet tavaksi kunnanhallitus. 12 Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään eril listä luetteloa. Kunnanvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuuseh doista päättää kunnanhallitus. Muun henkilöstön kelpoisuusehdoista päättää valinnan tekevä lautakunta tai viranhaltija. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön otta misesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kel poisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhalti jasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 13 Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, talousjohtajan, sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan valinnasta. Kunnanhallitus päättää elinkeinoasiamiehen ja maaseutusih teerin valinnasta. Muista valinnoista on säädetty asianomaisten toimialojen johtosään nöissä. Koeaikaa on aina käytettävä valittaessa henkilöitä vakinai seen virkaan tai työsuhteeseen. Koeajan pituudesta päät tää lainsäädännön sallimissa rajoissa se toimielin tai viran haltija, joka valitsee henkilön. 14 Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnal lisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuis sa tapauksissa päättää hallitus tai se viran-omainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 15 Jollei 19 :stä muuta johdu, kunnanhallitus tai lautakunta ja johtokunta päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työva paan myöntämisestä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijai sen palkkauksesta. 16 Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottami sen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. 17 Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ sopimussuhteeseen. 18 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa ja -siirroissa Osastopäälliköt valitsevat osas tonsa toimis tohenkilö kunnan. Osastopäällikkö valitsee osastonsa henkilöstön yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa. Ennen

5 vakituista tehtävän täyttöä on oltava voimassa oleva täyttölupa kunnanhallitukselta. Muilta osin henkilövalinnoista määrätään kunnan halli tuksen ja päävas tuualueiden johtosäännöissä. Henkilöstön siirroista osastojen ja eri työpistei den välillä päättää kunnanjohtaja kunnanhallitus tai ao. lau takunta. 19 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tulosalueen ja tulosyk sikön esimies ratkaisevat alaisiaan kos ke vat seuraavat henkilöstöasiat: 1. myöntävät vuosiloma n, 2. myöntävät sellaisen virkavapauden ja työ loman, jon ka saamiseen viranhaltijal la ja työntekijällä on ehdoton oikeus lainsää dännön tai VES:n/TES:n perus teella,

6 20 Luottamushenkilöelinten ratkaisuvalta 3. myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden tai työ loman, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, enin tään vuo deksi, 5. valitsevat viransijaiset enintään vuodek si, 6. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijäl le virkamatkamääräyksen, 7. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon, 8. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuk siin määräämisestä sekä 9. päättävät henkilökohtaisten lisien vuosisidonnais ten osien myöntämisestä, mikäli myöntämisperusteet eivät ole harkinnanvaraiset. Mikäli tässä pykälässä mainittu viranhaltija on esteellinen tekemään päätöstä, päätösvalta siirtyy lähimmälle ylemmälle esimiehelle. Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnanjohtajan virkavapauden myöntämisestä. Päävastuualueilla toimivilla Lautakunnilla on ko kon aisvas tuu hyväksyttyjen tavoitteiden ja voi ma varojen mukaan tuotet tavis ta kunnallisista pal ve luista, niiden kehittämises tä, voimavar ojen jaosta toimialansa sisällä sekä toimialan alaisten toiminto jen yh teensovit tamises ta. Kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta lautakuntien päätöksiin mikäli se katsoo niiden olevan ristiriidassa kunnan kokonaisedun toteutumisen kanssa. Lisäksi kunnanhallituksella on kuntalain 51 :n mukainen otto-oikeus kyseisessä pykälässä säädettyine rajoituksineen. KOKOUSMENETTELY 21 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kunnanvaltuus toa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä kuten kunnanhal lituksessa, kunnanhallituksen jaostoissa, lautakunnis sa, johto- ja toimikunnissa sekä sovel tuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten sekä tar kastuslautakunnan kokouksissa. 22 Kokousaika ja -paikka Kunnanhallitusvaltuusto päättää kunkin vuoden ensimmäisessä ko kouksessa varsinaisten kevätkauden kokoustensa ajan ja pai kan, jois ta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten kuulutusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Syyskauden kokouksista päätetään vastaavasti ensimmäisessä kesätauon jälkeen pidettävässä kokouksessa. Kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen kunnanvaltuuston

7 23 Kokouksen koollekutsuminen puheen johtaja. Muiden toi mielinten kokoukset pidetään toimielinten päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjoh taja katsoo ko kouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä senistä tekee pu heenjohtajalle esityksen sen pitämises tä. Jos kokous pidetään jäsenistön enem mistön esityksen pohjalta, puheenjohtajan on kut suttava kokous koolle seitsemän päivän kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut ko kouksen pitämistä kos kevan esityksen, pois lukien viraston sulkuajat. Kunnanviraston sulusta johtuen kunnanvaltuuston kokouksia ei pidetä heinä-elokuun aikana. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, kokouksessa käsiteltä vät asiat (esityslista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yh teydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päät tämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 5 päivää ennen kokousta mikäli se toimitetaan kirjeitse tai viimeistään 4 päivää ennen kokousta, mikäli kutsu lähetetään sähköisesti. 24 Jat koko kous Mikä li asi oita ei ole saatu sii nä ko kouk sessa kä si tel lyik si, jäl jellä olevat voi daan siir tää jat kokokouk seen, johon ei tar vitse antaa eri kut sua. Niille ko kouk ses ta poissa olleil le, joi lle se vai keu detta voi ta pahtua, on kui tenkin pyrit tävä an ta maan tieto jatko kokouksesta. 25 Varajäsenen kutsuminen 26 Kokouksen pitäminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saa pumasta kokouk seen, on kutsuttava varajä sen sijaansa. Milloin jäsen on esteelli nen käsittelemään jotakin asiaa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asi an käsittelyyn, hän voi kutsua varajäse nen ko koukseen sitä asiaa käsittele mään. Myös puheen johtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun vara jäsenelle. Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäk si puheenjohtajan on todettava, onko kokous laillinen ja päätösvaltainen ko k ouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjes tyk ses sä, jollei toimielin toisin päätä. Asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Esit telijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toi mii esitteli jänä se viranhaltija, jonka tehtä vänä on tällöin mui denkin varsinaisena esit telijänä toimivan henkilön teh tävien hoitaminen.

8 Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 27 Kokouksen johtaminen 28 Tilapäinen puheenjohtaja 29 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsit telyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokoukses sa. Puheenjohtaja saa annet tuaan varoituksen määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyt täytyy sopimattomas ti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on kes keytettävä tai lopetettava kokous. Puheenjohtajan ollessa esteellinen tietyn asian käsittelyssä kokousta johtaa varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat pois sa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan ko kousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheen johtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä talousjohtajalla. Kunnanjohtajan sijaisena kokouksiin voi osallistua talousjohtaja. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnä olosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toi mielin. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asi an omaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttä neelle henkilölle. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouk sessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 30 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edusta jansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toi mielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohta ja. 31 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhal tijan esittelystä.

9 Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaeh do tus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistal la olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on teh nyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on esittelijän muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on pois tettava esityslistalta, jol lei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen joh tosäännössä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen poh jal ta ilman viranhaltijan esittelyä. 32 Esteellisyyden toteaminen 33 Äänestys ja vaalit Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatet tava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henki lön esteel lisyys toimielimen ratkaistavaksi. Mikäli luottamushenkilö tai esittelijä kokee olevansa esteellinen, hän on velvollinen ilmoittamaan asiasta kokouksen puheenjohtajalle ilman erillistä tiedustelua. Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on sovel tuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyk sessä määrä tään. 34 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytä kirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä taval la. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimieli men päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähin tään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. järjestäytymistietoina: - toimielimen nimi; - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä ko kouspaikka; - läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. asian käsittelytietoina: - asiaotsikko; - selostus asiasta; - päätösehdotus; - esteellisyys; - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; - äänestykset; äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; - vaalit; vaalitapa ja vaalin tulos;

10 - päätöksen toteaminen; sekä - eriävä mielipide. 3. laillisuustietoina: - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; - puheenjohtajan allekirjoitus; - pöytäkirjanpitäjän varmennus; - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeis sa an netaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemi seksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mai nittava, mihin lain tai asetuksen koh taan kielto perus tuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 35 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 36 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöy täkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhalli tukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä ta val la niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kun nan hallituksen tai lautakunnan käsiteltäviksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöy täkirjan allekirjoittamisesta. 37 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen peri aatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 38 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toi mivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdos ta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lau takunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen vi ran omaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsit telyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen kä sittelystä.

11 39 Nimenkirjoitus Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen pu heenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa talousjohtaja, asianomaisen osaston päällikkö tai pääkirjanpitäjä. 40 Asiakirjojen lunastus Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät al lekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa talousjohtaja, asianomaisen osaston pääl likkö tai pääkirjanpitäjä. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteel linen toimii nimenkirjoittajana talousjohtaja. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista an nettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeak si toimielimen sihteeri tai kunnan reskontranhoitaja. Kunnanvaltuuston ja -halli tuksen sekä hallituksen jaostojen asiakir j oista a nnettavat otteet voi todistaa oikeaksi myös kes kusarkistonhoitajaksi määrätty toimistosihteeri. Valtuusto Kunnanhallitus päättää perusteista, joiden mukaan asia kirjoista on suoritettava kunnalle maksu lunastusta. TALOUS 41 Talousarvion täytäntöönpano 42 Talousarvion muutokset 43 Käyttöomaisuuden myynti 44 Poistosuunnitelman hyväksyminen Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtävä- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, mää rärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alai sil leen viranhaltijoille. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuustolle talousarviovuoden aikana. Talousar viovuo den jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitel lä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätök sen alle kirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioon. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesi tyksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrä rahoihin. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hy väksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaan sa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

12 Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään pois tamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen p- ois tosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perus teiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

13 45 Rahatoimen hoitaminen 46 Maksujen määrääminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan an tamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista peri aatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hy väksymi sen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnan hallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja si joitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteis ta päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 47 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttami sesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnan hallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muil le toimielimille ja viranhaltijoille. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1) kunnanvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 2) kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sitä koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo sen toteuttamista 3) lautakunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialueillaan 4) johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta vastuualueillaan ja 5) tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat siitä, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta noudatetaan kussakin yhtiössä- Kunnanhallitus valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen ajantasaisuutta ja tekee tarvittaessa päivityksiä ohjeistukseen vuosittain. 48 Tarkastussääntö Hal linnon ja talouden tar kastuksesta määrätään tar kastussäännössä. 49 Valmius-johtoryhmä Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja ja hänen tukenaan toimii häiriötilanteiden aikainen kunnan johtoryhmä. Lähtökohtaisesti kunta pyrkii ennaltaehkäisevillä toimilla estämään häiriötilanteiden syntymisen, mistä johtuen häiriötilanteiden aikaista kunnan johtoryhmää nimitetään valmius-johtoryhmäksi. Valmius-johtoryhmään kuuluvat kunnan johtoryhmän lisäksi kunnanjohtajan määräämät häiriötilanteisiin varautumisen ja niiden aikaisen toiminnan kannalta keskeiset viranhaltijat tai työntekijät.

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5

Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5 1 Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 25.5.2010 Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5 KIVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I YLEINEN OSA 1 Soveltamisala Kunnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot