Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat"

Transkriptio

1 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Kaupunginhallitus

2 2 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Sisällysluettelo 1 Johdanto Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus Kuntasovelluksen kohdentuminen ja sisältö Hyvä hallintotapa ja tilivelvollisuus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Seuranta ja arviointi Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovelluksen toimintatavat Vastuullinen valtuustotyöskentely sekä johtamis- ja päätöksentekokulttuuri Tilivelvollisten toimielinten roolit toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa Toimielintyöskentelyn periaatteet ja menettelyt Toimielimen toiminta ja työskentelykulttuuri Toimielintyöskentelyn arviointi ja kehittäminen Johtavat viranhaltijat ja johtoryhmätyöskentely Sisäinen tarkastus Tarkastuslautakunta Konserniyhteisöjen ohjaus ja valvonta sekä hyvä hallintotapa Konserniohjaus ja -valvonta Hallituksen tehtävät ja koostumus Toimitusjohtajat Henkilöstöjohtaminen, tiedonhallinta, taloudenhoidon ja omaisuuden hallinnan menettelyt Henkilöstösuunnittelu ja -johtaminen Tiedonhallinta ja välitys Taloudenhoidon ja omaisuuden hallinnan menettelyt... 17

3 3 1 Johdanto 1.1 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus Corporate Governance -käsitteellä tarkoitetaan organisaation johtamisen, hallinnan ja valvonnan kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on varmentaa tavoitteiden saavuttamista, lain- ja hyvän hallintotavan noudattamista sekä toiminnallisen ja taloudellisen tiedon oikeellisuutta ja riittävyyttä. Määritellystä kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta vastaa Virtain kaupunginhallitus. Virtain kaupungin Corporate Governance -kuntasovelluksella edistetään yhtenäisiä toimintatapoja, jotka varmentavat kaupunkikonsernin strategisten päämäärien ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista kehittämismahdollisuuksien havaitsemista ja niihin reagointia toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun perustumista palvelu- ja peruskorjaustarpeiden ennakointiin, priorisointeihin sekä päätöksenteon objektiivisuutta ja vastuullisuutta. Keskeinen osa Virtain kaupungin sovellusta ovat strategisen johtamisen ja omistajaohjauksen sekä kaupungin eri toimielinten ja tytäryhtiöiden hallitusten työskentelyn vastuullisuus ja tuloksellisuus. Toiminnan tuloksellista järjestämistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä niihin liittyvien riskien hallintaa tuetaan myös kannustin- ja palkitsemismenettelyillä. Järjestelmällistä toimintatapaa sovelletaan Virtain kaupungissa sekä soveltuvin osin sen tytäryhtiöissä. Toimintatavat on määritelty valtuustolle, konsernijohdolle, hallitus-, lauta- ja johtokunta- sekä johtoryhmätyöskentelyä ohjaamaan. 1.2 Kuntasovelluksen kohdentuminen ja sisältö Virtain kaupunkikonsernin kuntasovelluksella tarkoitetaan valtuusto-, hallitus-, lauta- ja johtokuntatyöskentelyn lisäksi sääntelyn tasolla kaupunginvaltuuston ja toimeenpanon tasolla hallituksen vastuulla olevia strategisen johtamisen toiminnan ja talouden suunnittelun, vaikutusten ennakkoarviointiin perustuvia päätöksenteon toiminnan kehittämisen ja riskienhallinnan sekä seurannan ja arvioinnin menettelyitä. Toimintatavat ja menettelyt läpinäkyvästi toteutuessaan edistävät kuntalaisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien luottamusta kaupungin toimintaan, päätöksentekoon ja toimintatapoihin sekä sitouttavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat yhteisiin pelisääntöihin. Vastuussa olevat tili-

4 4 velvolliset toimielimet ja vastuulliset viranhaltijat valmistelevat toiminnan ja talouden suunnitelmat sekä päätökset. Virtain kaupungin kuntasovelluksessa johtamis-, päätöksenteko- ja toimintakulttuurilla on suuri merkitys strategisen ja paikallistalouden kilpailukyvyn kehittymiseksi. Eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten ennakkoarvioinneilla ennalta ehkäistään riskejä, hyödynnetään mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä varmennetaan tavoitteiden saavuttamista. Osana strategista ja toiminnallista päätöksentekoa, määrärahojen myöntämistä ja tavoitteiden asettamista arvioidaan systemaattisesti ja riittävän laaja-alaisesti jo etukäteen niiden vaikutuksia. Kuva. Virtain kaupunkikonsernin Corporate Governance kuntasovellus. Toiminnan vastuullisuuden ja tuloksellisuuden varmentaminen. Valtuusto-, hallitus-, lautakunta-, johtokunta- sekä johtoryhmätyöskentelyn menettelyiden tulee varmentaa toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon perustumista oikeaan ja riittävään toiminnalliseen ja taloudelliseen tietoon, niiden objektiiviseen tarkasteluun ja hyödyntämiseen sekä päätösten seurausten vastuulliseen arviointiin. Vastuu kuntasovelluksen menettelyiden noudattamisesta on toimielimen puheenjohtajalla sekä esittelijällä.

5 5 1.3 Hyvä hallintotapa ja tilivelvollisuus Hyvä hallintotapa Virtain kaupungin päätöksenteossa ja toiminnoissa noudatetaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteita. Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työsuhteisten työntekijöiden tulee toimia vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Hallinnossa asioivia ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti sekä toimivaltaa käytetään yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Kuntalaisten, asiakkaiden ja eri sidosryhmien asianmukainen kohtelu edellyttää, että henkilöstö toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja tuntee sääntöjen ja ohjeiden lisäksi olennaiset toimintaa ohjaavat normit. Tilivelvollisuus Kuntalain 75 :n mukaisesti tilivelvollisina pidetään hallituksen ja lautakuntien jäseniä, esittelijöitä sekä tulosalueiden johtavia viranhaltijoita. Lisäksi tilivelvollisina voidaan pitää itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja häneltä evätä vastuuvapaus, ei pelkästään hänen itsensä, vaan myös hänen alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Valvontavastuu perustuu esimiesasemaan ja toimivaltaan. Tilivelvollisuus kattaa johtamis-, ohjaus- ja seurantavastuun lisäksi tulosvastuun ja oikeudellisen vastuunalaisuuden. Se pitää sisällään velvollisuuden ohjeistaa ja järjestää riskienhallinta ja valvonta toimintoihin ja prosesseihin ja niiden toimivuuden seurannan. Tulosvastuulla tarkoitetaan toiminnan tuloksellista järjestämistä, jolloin toiminta on tavoitteiden mukaista, vaikuttavaa ja taloudellisesti järjestettyä. Oikeudellisella vastuunalaisuudella tarkoitetaan voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän hallintotavan noudattamista kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

6 6 1.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien, liikelaitos Marttisen johtokunnan, johtavan viranhaltijan tai esimiesasemassa olevan henkilön erilaisia toimenpiteitä, joilla ohjataan henkilöstöä ja toimintaa tavoitteiden ja hyväksyttyjen toimintatapojen mukaiseksi. Ohjauksen tulee kohdistua johtamisen, päätöksenteon, hallinnon ja taloudenhoidon asianmukaisuuteen, toiminnan laatuun, tavoitteiden saavuttamiseen ja riskienhallinnan toimivuuteen. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä toimintatapaa, jolla hallitus voi varmistua olennaisten riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallinnasta sekä mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämisestä. Johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on johtaa ja ohjata toimintaa ja henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseksi. Riskienhallinta ja valvonta toteutuvat johtamisen ja toiminnan ohjauksen prosessien selkeiden tavoitteiden, tehtävien, toimivaltuuksien ja vastuiden avulla tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön seurannan ja arvioinnin myötä. Kaupunginjohtaja, johtavat viranhaltijat ja muut esimiehet valvovat asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan häiriöttömyyttä ja taloudellisuutta päätöksenteon ja taloudenhoidon toimintatapojen asian- ja lainmukaisuutta tietojärjestelmien käytön ja hallinnon asianmukaisuutta henkilöstön riittävyyttä, ammatillisen osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittymistä omaisuuden, tilojen ja laitteiden asianmukaista käyttöä ja hallintaa riskien kartoitusten ja arviointien suorittamista sekä päätettyjen riskienhallinnan menettelyiden systemaattista toteutusta ja vaikuttavuutta. Riskien ja mahdollisuuksien määrittely Riskillä tarkoitetaan toimintatapoihin liittyviä heikkouksia ja erilaisia tapahtumia, jotka voivat toteutuessaan vaarantaa kaupungin, sen osastojen ja tulosyksiköiden sekä konserniyhteisöjen

7 7 tehtävien häiriötöntä, vaikuttavaa ja taloudellista toteutumista strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä hyvän hallintotavan toteutumista. Riskit voivat kohdistua myös toiminnan ja päätöksenteon lainmukaisuuteen, imagoon, rahoitukseen, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin, omaisuuteen ja eri sidosryhmiin. Mahdollisuudella tarkoitetaan vahvuuksien, strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä johtamisessa, päätöksenteossa, toiminnan sekä toimintaja palvelurakenteiden kehittämisessä. Riskit ja mahdollisuudet luokitellaan seuraavasti: strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Riskit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Riskien ja mahdollisuuksien arviointi ja priorisointi Riskit ja mahdollisuudet arvioidaan osastoilla ja tulosyksiköissä sekä konserniyhteisöissä suunnitelmallisesti priorisoiden. Tunnistetut ja arvioidut riskit priorisoidaan eli jaetaan merkityksettömiin, vähäisiin, kohtalaisiin ja merkittäviin riskeihin. Riskienhallinnan menettelyt kohdistetaan erityisesti kohtalaisiin ja merkittäviin riskeihin. Riskit arvioidaan kokonaisvaltaisesti vastuualueilla vähintään valtuustokausittain. Riskien hallinta ja valvonta Riskienhallinnan toimenpiteenä voi olla riskin poistaminen, pienentäminen, pitäminen omalla vastuulla tai siirtäminen. Käytännössä riskien poistaminen ei useinkaan ole mahdollista. Riskin pienentämisellä tarkoitetaan toimenpidettä tai erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään riskin toteutumisen todennäköisyyttä ja / tai seurauksen vakavuutta. Kunkin osaston ja tulosyksikön johtavan viranhaltijan tehtävänä on toiminnan, prosessien ja toimintatapojen ohjeistaminen sekä toiminnan ja talouden seuranta. Niiden toimivuuden arviointi ja varmentaminen ovat johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten vastuulla. Valvontatoimet Valvontatoimien tulee olla toiminnan ja riskien merkityksen perusteella määritellyt ja kohdennetut. Johtamiseen, talous- ja tietohallintoon, toimintoihin ja talouteen liittyvien valvontatoimien tulee olla ennaltaehkäiseviä, havaitsevia ja mahdollistaa korjaavat toimenpiteet. Valvonta- ja niiden perusteella suoritettavien ohjaustoimien tulee olla riittävät ja toteutua aidosti kaupungin, sen osastojen ja tulosyksiköiden, toimintojen ja prosessien, tietojärjestelmien tasolla sekä omaisuuden hallinnassa.

8 8 1.5 Seuranta ja arviointi Strategian tavoitteet ja toimenpiteet luovat perustan riskien analysoinnille sekä toiminnan ja talouden osavuosi- ja kuukausiraportoinnille. Toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä ja suoriutumisen arviointia toteutetaan kaupungin eri tasoilla, minkä lisäksi tuloksia ja tunnuslukuja (taloudellisuus) verrataan ja analysoidaan muiden kaupunkien vastaaviin tietoihin. Arvioinnissa tarkastellaan millä toimenpiteillä saavutetaan asetetut tavoitteet vaikuttavimmin ja taloudellisimmin. Toimintakertomus, osavuosiraportit, prosessien ja riskien arvioinnit tuottavat systemaattista tietoa toimintatapojen tuloksellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Kuntalaisten, asiakkaiden ja sidosryhmien palautetiedon keräämis- ja käsittelymenettelyt tulee luoda sellaisiksi, että johtamisen ja toiminnan kehittämisen perustaksi on riittävä asiakas- ja kuntalaispalaute. Johtavat viranhaltijat ja muut esimiehet vastaavat siitä, että osastoilla ja tulosyksiköissä analysoidaan tietoa johtamisen ja toiminnan kehittämiseksi, poikkeamisen havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi. Hallitus, lautakunnat, liikelaitos Marttisen johtokunta, johtavat viranhaltijat ja esimiehet vastaavat siitä, että heillä on päätöksenteon perustaksi käytettävissään riittävä, luotettava ja ajantasainen tieto strategian ja tavoitteiden saavuttamisesta, henkilöstöjohtamisesta, palveluiden laadusta, toiminnan lainmukaisuudesta ja niihin liittyvistä olennaisista poikkeamista. Tilivelvolliset toimielimet seuraavat ja arvioivat päätöksenteon laatua, suunnitelmien toteutumista, riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tavoitteiden saavuttamista. Seuranta ja arviointi tapahtuvat mm. heille toimitettavan toiminnallisen ja taloudellisen raportointitiedon, esityslistojen, pöytäkirjojen, päätösten ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusten sekä riskien arviointien tulosten perusteella. Hallitus seuraa ja valvoo riskien arviointien suorittamisen systemaattisuutta ja edellyttää raportointia arviointien tuloksista, riskien hallinnasta ja tarvittavista kehittämistoimista. Hallituksen tulee aktiivisesti ja ennakoiden ohjata, seurata ja arvioida toimintaa varmistaakseen strategian johdonmukaisen toimeenpanon. Strategian toteutumisesta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, poikkeamista ja tarvittavista korjaavista toimenpiteistä hallitus raportoi valtuustolle. Palvelutuotannon järjestämisen, toiminnan tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi hallitus voi hyödyntää arviointiseminaarikäytäntöä, jonka avulla hallitus saa palautetietoa toiminnan suunnitteluun.

9 9 2 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovelluksen toimintatavat 2.1 Vastuullinen valtuustotyöskentely sekä johtamis- ja päätöksentekokulttuuri Valtuustolla on kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Se vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kaupunkikonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnin ja seurannan järjestämisestä. Valtuustolla on siten vastuu hallituksen ohella kaupunkikonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmän tehokkuudesta sekä toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta ja kehittymisestä. Valtuustolla on kokonaisvastuu toiminnasta ja taloudesta ja se konkretisoituu päätöksenteossa, pitää sisällään vastuun päätösten vaikutuksista, sekä niihin liittyvien riskien ennaltaehkäisystä ja hallinnasta. Tehtäviensä asianmukaiseksi hoitamiseksi valtuuston tulee edellyttää hallituksen, lautakuntien sekä tytäryhtiöiden hallitusten sitoutuvan vastuulliseen toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Päätöksenteon tulee perustua objektiiviseen tosiseikkojen sekä vaikutusten ja riskien arviointeihin. Merkittävien suunnitelmien ja päätösten valmistelussa tulee valtuustolle esittää niiden vaikutukset palveluiden järjestämiseen, kuntalaisiin, elinkeino- ja yritystoimintaan, talouteen, henkilöstöön ja kestävään kehitykseen. Vaikutusten ja riskien ennakkoarvioimiseksi on laadittu arviointilomake. Lomakkeen mukaisten arviointien suorittamisesta vastaavat esittelijät ja toimielinten puheenjohtajat. Merkittävien ratkaisujen vaikutusten arvioinnit käsitellään etukäteen toiminnan ja päätösten koordinoimiseksi kaupungin johtoryhmässä. Tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajien tulee merkittäviä ratkaisua suunniteltaessa ja valmisteltaessa hankkia konsernijohdon ennakkokäsitys asiasta. Valtuuston, hallituksen sekä lauta- ja johtokuntien puheenjohtajat vastaavat toiminnan suunnittelun ja ohjauksen sekä päätöksenteon valmistelusta perustuen vaikutusten kokonaisvaltaisiin ennakkoarviointeihin.

10 Tilivelvollisten toimielinten roolit toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa Strateginen johtaminen ja kilpailukyky Valtuuston kokonaisvastuu kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta edellyttää vastuullista ja pitkäjänteistä sekä koordinoitua toiminnan suunnittelua laadukasta päätösten valmistelua vaikutusten arviointeihin perustuen sekä erilaisten riskien hallintaa. Valtuustolle valmisteltava strategia, esitykset palveluiden järjestämiseksi, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä priorisoidut investoinnit edellyttävät hallituksen sekä lautakuntien yhteistyötä. Niiden valmistelun tulee olla johdonmukaista, koordinoitua, läpinäkyvää ja vastuullista. Työskentelymenettelyinä voivat olla toimielinten iltakoulut, työpajat, teemakohtaiset suunnittelu- ja arviointiseminaarit. Valtuuston vastuuta ja koordinoitua ohjausta tehostaa se, että valtuutetut ovat jäseninä lautakunnissa ja myös liikelaitos Marttisen johtokunnassa. Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien keskeisiin tehtäviin ja vastuisiin kuuluu osana kaupungin visioon perustuvaa strategista johtamista ja suunnittelua ulkoisen tiedon, toimintaympäristön analysointi sekä ennakointitiedon hyödyntäminen. Hallituksen tulee kaupungin strategiaan perustuen täsmällisesti linjata ja ohjata toimialojen talousarvioehdotusten laadintaa sekä tehdä yhteistyötä lautakuntien kanssa varmistaakseen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen sekä realistisen suunnittelun. Strategian valmistelussa ja vastuualueiden toiminnan suunnittelussa arvioidaan: toimintaympäristön muutoksia sekä palvelutarpeiden kehittymistä suunnitelmien ja päätösten negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia eri aikajänteillä toiminta- ja palvelurakenteiden tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita tavoitteiden, tunnuslukujen ja arviointitiedon perusteella toiminnan tuloksellisuutta sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellisen aseman kehittymistä. Jo päätöksenteon valmistelussa sekä palveluiden järjestämisen kehittämisessä tulee lautakuntien aktiivisesti osallistaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Kuntalaisten tarpeiden sekä tosiseikkoihin perustuvien arviointien perusteella tulee valtuuston tehdä ratkaisut palveluiden järjestämisestä.

11 11 Ratkaisujen tulee edistää talouden tasapainoa sekä toiminnan tuloksellisuutta. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että valtuuston päätöksenteon perustana olevien vaikutusten arvioinnit ovat kokonaisvaltaisia. Arvioinnissa otetaan kantaa myös tarpeeseen muuttaa tavoitteita, mikäli toimintaympäristön muutokset sitä edellyttävät. Hallitus vastaa siitä, että huolellisen valmistelun perusteella päätettyihin strategisiin linjauksiin ja ratkaisuihin sitoudutaan. Hallituksen ja lautakuntien toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa hyödynnetään vastuualueiden ja tarkastuslautakunnan arviointitieto eri toimenpiteiden vaikutuksesta tavoitteiden saavuttamiseen sekä taloudellisuuteen. Mikäli strategisten, toiminnallisten tai taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa havaitaan poikkeamia, valmistellaan esittelevän viranhaltijan toimesta päätettäväksi toimenpiteet, joilla varmennetaan tavoitteiden saavuttaminen. Tällöin strategisen johtamisen prosessiin sisältyvät riskien tunnistamisen, hallinnan ja valvonnan toimintatavat. Investointien suunnittelu ja priorisointi Investointien suunnittelun tulee perustua strategiaan sekä investointihankkeiden priorisointeihin. Niiden perusteet tulee kuvata läpinäkyvästi perustuen esim. suunnitelmiin, väestöennusteisiin, peruskorjausten riskiperustaisiin tarvearviointeihin sekä ottaen huomioon investointiohjeen määräykset. Kunkin investointihankkeen kustannusarvio, siihen tehdyt muutokset esitetään talousarviossa ja toteutumatiedot raportoidaan osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa. Valmistelevat työryhmät Keskeinen rooli valmistelussa, vaikutusten arvioinnissa ja ohjauksessa on hallituksen alaisuudessa toimivalla strategia- ja talousryhmällä. Päätöksenteossa sekä palveluiden järjestämisen kehittämisessä tulee kuunnella aktiivisesti kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Toimielinten tulee ennen päätöstään arvioida objektiivisesti päätösten ja tavoitteiden vaikutukset ja mahdolliset riskit. Tosiseikkoihin perustuvien arviointien ja strategisten tavoitteiden perusteella valtuuston tulee priorisoida ja tehdä ratkaisut palveluiden järjestämisestä. Kaavoitus- ja maankäyttöryhmän päätehtävänä on toimia maakauppoihin liittyvän valmistelun ohjaajana niiltä osin kun päätäntävalta kaupoista on hallituksella / valtuustolla. Tämä tarkoittaa maa-alueiden ostoa sekä myyntiä niiden kohteiden osalta, joista hallitus tai valtuusto ei ole tehnyt delegointipäätöstä. Maakauppojen valmisteluun rinnastetaan myös ne maanvuokrasopimukset, joiden osalta hallitus on päätöksentekijä.

12 12 Valmisteluryhmällä on rooli kaavoitukseen liittyen asiakokonaisuuksissa kuten kaupunkia koskevien kaavoitussopimusten valmistelu. Mikäli valmisteluun tulee maapolitiikkaan liittyviä valmistelutöitä esim. maapoliittisen ohjelman laadinta, valmisteluryhmä toimii luontevasti asian valmistelijana. Maakauppojen priorisointi ja esimerkiksi maapoliittisen ohjelman laadinta ovat työryhmän strategisia tehtäviä. Palvelutuotannon johtaminen ja tuloksellisuus Lautakuntien ja liikelaitos Marttisen johtokunnan tehtävänä on yhteistyössä osastopäälliköiden ja liikelaitoksen toimitusjohtajan kanssa johtaa ja kehittää toimintaa, palveluiden järjestämistä ja tuottamista kuntalaisten tarpeisiin, kaupungin strategiaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin perustuen. Tavoitteiden tulee keskittyä toimialojen ydintoimintaan ja kattaa vaikuttavuuden ja taloudellisuuden sekä toimintatapojen kehittämisen näkökulmat. Lautakuntien tehtävänä on yhteistyössä osastojen ja tulosyksiköiden esimiesten kanssa johtaa ja kehittää toimintaa, palveluiden järjestämistä ja tuottamista kuntalaisten tarpeisiin, kaupungin strategiaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin perustuen. Lautakuntien rooliin kuuluu vahvistaa ja tuoda esille asiantuntemukseensa perustuen kuntalaisnäkökulma tavoitteita asetettaessa ja palvelutuotantoa kehitettäessä. Toimintatapojen tulee mahdollistaa keskittyminen strategisiin kysymyksiin sekä toiminnan ja palveluiden järjestämisen kehittämismahdollisuuksiin. Toiminnan ja palveluiden suunnittelun perusteista sekä tavoitteisiin liittyvien vaikutusten arvioinneista vastaa puheenjohtaja ja asiat toimielimelle esittelevä viranhaltija. Lautakuntien ja liikelaitos Marttisen johtokunnan vastuulla olevassa toiminnan arvioinnissa tulee asetettujen tavoitteiden lisäksi ottaa huomioon asiakas- ja kuntalaispalautteet sekä toimintaan liittyvät toimialan standardit ja suositukset (laatu, henkilöstömitoitus, palvelun saatavuus jne.). Toimialojen arvioinnissa tulee analysoida laadittujen arviointilomakkeiden perusteella toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen. Arviointien perusteella tulee päättää toimenpiteet, joihin on tarvetta tavoitteiden saavuttamiseksi. Prosessikuvausten sekä henkilöstön tehtävä- ja vastuumäärittelyiden avulla varmennetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, niiden toteutumista uhkaavien riskien tunnistamista, arviointi ja priorisointia, ennaltaehkäisyä ja systemaattista hallintaa. Prosessien johtaminen perustuu merkittävien toimintojen ja prosessien kuvauksiin, joiden laadinnasta vastaavat johtavat viranhaltijat ja muut esimiehet. Kuvauksissa määritellään niihin liittyvien riskien arviointi, hallinnan menettelyt, toimeenpano ja seuranta.

13 13 Olennainen osa toiminnan ja prosessien johtamista ovat toiminta- ja palvelurakenteiden uudistamisen ja kehittämisen lisäksi asetettujen prosessi-, vaikuttavuus- ja taloudellisuustavoitteiden saavuttamisen ajantasainen seuranta ja arviointi. Toiminnan taloudellisuuden parantamiseksi analysoidaan eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Suunnitelma- ja seurantatiedon arviointinäkökulmina tulee olla esim. palvelu- ja korjaustarpeiden ennaltaehkäisy sekä varhainen havaitseminen. Tavoitteisiin ja toimintatapoihin liittyvien poikkeamisen havaitsemisen perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet. Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tulee arvioida osana työskentelyään myös systemaattisesti seurata ja arvioida strategian toteutumista, toiminnan vaikuttavuutta ja taloudellisuutta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Hallitus vastaa koordinoidusta strategisesta ohjauksesta ja johtamisesta sekä päätösten valmistelusta valtuustolle vaikutusten arviointeihin perustuen. Hallitus vastaa strategian, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimeenpanosta ja seurannasta yhteistyössä lautakuntien, liikelaitos Marttisen johtokunnan ja viranhaltijajohdon kanssa. 2.3 Toimielintyöskentelyn periaatteet ja menettelyt Valtuusto-, hallitus-, lauta- ja johtokuntatyöskentelyn periaatteilla ja menettelyillä edistetään luottamusta viranomaistoimintaan, kaupungin strategian toteutumista, toimielinten ja eri toimijoiden roolien ja tehtävien selkeyttä, työskentelyn strategisuutta ja toimielintyöskentelyn vastuullisuutta. Lisäksi varmennetaan toimintaympäristön muutosten ja palvelutarpeiden ennakointia sekä päätöksenteon perustumista objektiiviseen tosiseikkojen ja vaikutusten ennakkoarviointeihin. Toimielimen jäsenten tulee olla sitoutuneita vastuulliseen työskentelyyn, oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, sekä asioiden hallintaan. Toiminnan tuloksellisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta toimielinten ja viranhaltijajohdon roolien ja ratkaisuvallan tulee olla selkeät, jotta toimielinten vastuulla oleva strateginen ja viranhaltijajohdon vastuulla oleva operatiivinen johtaminen sekä päätöksenteko voivat toteutua tehokkaasti ja asianmukaisesti.

14 14 Kuva 2. Toimielintyöskentelyn periaatteet ja menettelyt. Toimielimen tehokas ohjaus ja lisäarvo. Toimielinten työskentelyssä keskeistä on niiden johtamisen ja työskentelymenettelyiden kehittäminen sekä päätöksenteon objektiivisuus, perustuminen tosiseikkoihin ja lainsäädäntöön. Toimielinten jäsenten tulee tällöin kyetä osoittamaan riittävä ajallinen panostus perehtyäkseen toimialan toimintaan ja siihen liittyviin kehittämistarpeisiin, käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin sekä varmentaakseen päätösten asianmukaista valmistelua. Päätöksentekoprosessi ja esteellisyys Toimielimissä asiat valmistellaan toimielimen ratkaistavaksi esittelijän johdolla. Viranhaltijoiden toimesta tapahtuva hyvän hallintotavan mukainen päätösten valmistelu- ja esittelymenettely varmentavat päätöksenteon perustumista strategiaan, tosiseikkoihin, resurssitarpeiden selvittämiseen, vaikutusten ja riskien läpinäkyviin arviointeihin, sovellettaviin oikeusnormeihin sekä moitteettomuutta ja laatua. Puheenjohtajan lisäksi esittelijä vastaa myös siitä, että päätösten valmistelussa on suoritettu riittävät vaikutusten arvioinnit hyödyntäen tarvittaessa kaupungin eri toimialojen tai ulkoisia asiantuntijoita. Päätöksissä todetaan niiden edellyttämät toimenpi-

15 15 teet, toimeenpanovastuu, -aikataulu sekä seuranta- ja raportointivelvollisuus. Esittelijä vastaa valmistelun asianmukaisesta suorittamisesta ja on valmistelun perusteella velvollinen tekemään asiassa toimielimelle nimenomaisen päätösehdotuksen. Valmistelun perusteella esittelijän velvollisuus on tehdä päätösehdotus asian ratkaisijalle. Yleensä valmistelun tulokset selostetaan esityslistassa. Päätösehdotus on kuitenkin mahdollista tehdä vasta kokouksessa. Hyvään hallintoon voidaan kuitenkin katsoa kuuluvan, että päätösehdotuksen esittämiseen vasta kokouksessa on perusteltu syy ja sen pitäisi olla poikkeuksellista. Esittelijän päätösehdotuksen puuttuminen on yleensä muotovirhe. Jos päätösehdotus on tehty, mutta se ei ole riittävän täsmällinen, esittelyn laillisuus on arvioitava kussakin tapauksessa erikseen. Erityisesti toimielimen puheenjohtaja vastaa esittelijän ohella päätöksenteon asianmukaisuudesta tilanteissa, joissa päätös tehdään pohjaehdotuksesta poiketen. Toimielinten jäsenten tulee täyttää esteellisyysvaatimukset sekä olla riippumattomia käsiteltävästä asiasta. Heidän ei tule myöskään osallistua asian valmisteluun tai muutoin pyrkiä vaikuttamaan siihen. Virka- tai työsuhteessa kaupunkiin olevien tai heidän lähipiiriin kuuluvien henkilöiden virka- tai työsuhde sekä liiketoimintasuhde, ovat tilanteita, joissa hallituksen sekä lauta- ja johtokunnan puheenjohtajan tulee henkilön itsensä lisäksi varmistaa toimielimen työskentelyn riippumattomuus sekä asioiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessin asianmukaisuus. Toimivaltaisten viranhaltijoiden tulee kirjata kaupungin asianhallintajärjestelmään (diaariin) tehdyt päätökset ja sopimukset. Päätösten tiedoksiannon tulee olla riittävän yksityiskohtaista, jotta otto-oikeuden käyttäjällä on mahdollisuus havaita päätökset, jotka eivät ole lain- tai kunnan edun mukaisia. Mikäli toimielin tai viranhaltija voi päättää sille hallintosäännöllä myönnetyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle, on toimivallan siirtämispäätöksestä pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Eriävän mielipiteen esittäminen Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä ei vapaudu päätöksen tuottamasta oikeudellisesta vastuusta pelkästään sillä, että hänen päätösehdotuksensa on ollut toinen kuin toimielimen tekemä päätös. Esittelijä vastaa aina päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. Toimielimen viranhaltijaesittelijä vastaa esiteltäviensä asioiden valmistelusta. Eriävästä mielipiteestä huolimatta

16 16 esittelijä vastaa siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeat ja riittävät. Kunkin toimielimen puheenjohtaja vastaa toimielimen työskentelyn johtamisesta, työskentelymenettelyiden arvioinnista ja jatkuvasta kehittämisestä sekä hyvän hallintotavan ja esteellisyyssäännösten noudattamisesta. Hän vastaa myös toiminnan ja päätöksenteon valmistelusta ja laadusta sekä vaikutusten arviointeihin perustuvasta vastuullisesta päätöksenteosta. 2.4 Toimielimen toiminta ja työskentelykulttuuri Toimielimen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa ja suunnitella toimielimen toimintaa ja työskentelyä ja vastata tiedonvälityksen toimivuudesta. Toimielimen puheenjohtajan sekä esittelevän viranhaltijan välinen hyvä yhteistyö sekä selkeät tehtävä- ja työnjaot ovat tärkeitä toimielimen tuloksellisen toiminnan ja hyvän hallintotavan toteutumiseksi. Toimielinten yhteistyömenettelyillä tulee varmentaa koordinoitua suunnittelua, läpinäkyviin ennakkoarviointeihin perustuvaa päätöksentekoa sekä toiminnan vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Toimielinten työskentelymenettelyillä tarkoitetaan valtuuston lisäksi hallituksen, lautakuntien, johtoryhmien sekä tytäryhtiöiden hallitusten työskentelyyn sisältyvää ennakoivaa strategista johtamista, toiminnan ja talouden koordinoitua suunnittelua (vuosikello -ajattelu) jatkuvaa kouluttautumista ja perehtymistä toimialan toimintaan ja toimintaympäristöön laadukkaita valmistelu-, esittely- ja päätöksentekomenettelyitä kehittyneitä ohjaus-, seuranta- ja arviointimenettelyitä sekä toimielintyöskentelyn menettelyiden (työseminaarit, iltakoulut jne.) kehittämistä ja systemaattista arviointia. Toimintaperiaatteet sisältävät yhdessä sovittavat mm. hallituksen, lauta- ja johtokuntien jäsenten edellytykset (mm. tehtävien edellyttämä asiantuntemus, yhteistyökyky, vuorovaikutustaidot, kyky toimia verkostoissa) ja pelisäännöt asioiden valmistelemiseksi, päätöksenteko- ja kokousmenettelyt, toimielinten jäsenten riittävän informoinnin (riittävästi tietoa ajoissa), asioiden hallinnan edellyttämät perehdytys- ja koulutusmenettelyt sekä ajankäyttö.

17 Toimielintyöskentelyn arviointi ja kehittäminen Valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja liikelaitos Marttisen johtokunnan tulee vuosittain järjestelmällisellä tavalla itsearvioida toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvioinnin tulee kohdistua toimielimen työskentelyn johtamiseen, toiminta- ja päätöksentekokulttuuriin, jäsenten toimintaedellytyksiin ja asioiden hallintaan sekä toimielintyöskentelyn tuloksellisuuteen. Arviointien järjestelmälliseksi suorittamiseksi luodaan kirjalliset arviointilomakkeet. Arviointi voidaan suorittaa ohjattuna itsearviointina tai sähköisenä kyselynä. Lautakuntien arviointien tulokset raportoidaan hallitukselle ja tytäryhtiöiden tulokset konsernijohdolle. Valtuustolle raportoidaan arviointien tulokset sekä päätetyt kehittämistoimenpiteet. 2.6 Johtavat viranhaltijat ja johtoryhmätyöskentely Kaupungin johtoryhmän tehtävänä on tukea kaupunginjohtajaa operatiivisessa johtamisessa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa. Kaupungin johtoryhmä toimii kaupungin strategian sekä kaupunginvaltuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistäen. Kaupunginjohtajan ja osastojen esimiesten toimesta varmistetaan toiminnan ja talouden suunnittelun yhteensovittaminen sekä vaikutusten koordinoidut ennakkoarvioinnit. Kaupunginjohtaja vastaa tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta sekä osastojen välisen yhteistyön toimivuudesta. Hänellä on asemansa perusteella vastuu operatiivisesta johtamisesta, sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä osaksi johtamista, päätöksentekoa, toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja arviointia sekä em. menettelyiden toimivuuden raportoinnista hallitukselle. Johtavien viranhaltijoiden ja muiden esimiesten tehtävinä on johtaa henkilöstöä ja kehittää toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä vastuualueellaan. Heidän tehtävänä on myös luoda kehittämismyönteistä ja vastuullisuutta korostavaa toimintakulttuuria, joka luo perustan palveluiden vaikuttavuudelle ja toiminnan taloudellisuudelle. Johtoryhmätyöskentelyn menettelyt tulee kehittää vastaamaan soveltuvin osin toimielintyöskentelyn toimintatapoja. Niillä edistetään osastojen välistä yhteistyötä, kaupungin toiminnan ja talouden johdonmukaista ja koordinoitua suunnittelua sekä päätöksenteon valmistelua, laatua ja operatiivisen johtamisen tehokkuutta. Johtoryhmätyöskentelyllä varmennetaan suunnitelmien ja päätösten toimeenpano sekä tavoitteiden saavuttamisen arviointi.

18 Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus on riippumaton ja objektiivinen arviointi, varmistus- ja konsultointitoiminto, jonka asiantuntemusta kaupunginhallitus ja johtaja tarvittaessa käyttävät vastatakseen valvontavelvollisuudestaan. Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja -johtajan alaisuudessa. Sen tehtävänä on arvioida ja tehdä kehittämisehdotuksia kaupunkikonsernin johtamisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konserniohjauksen ja - valvonnan kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus voi kouluttaa, konsultoida ja osallistua asiantuntijan ominaisuudessa erilaisiin kehittämistyöryhmiin. 2.8 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan toiminta on strategiaan, toiminta- ja taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä päätösten perustana olevien vaikutusten arviointeihin perustuvaa objektiivista ja lisäarvoa tuottavaa suunnitelmallista arviointitoimintaa. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston Virtain kaupungille sekä kaupungin tytäryhtiöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden saavuttamista. Arviointi voi kohdistua tavoitteiden asetannasta riippuen myös sopimusperustaiseen toimintaan. Arviointi perustuu konserniyhtiöiden ja sopimusperustaisen toiminnan osalta kaupungille toimitettavaan seuranta- ja raportointitietoon. Arvioinnin tulee tukea kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ohjausta, päätöksentekoa sekä toiminnan kehittämistä. Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta perustuu kirjalliseen toimintasuunnitelmaan ja systemaattisiin arviointimenettelyihin ja -kriteereihin. Tarkastuslautakunnan raportoinnin tulee olla objektiivista, todennettavaa, täsmällistä ja rakentavaa. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetään arvioinnin kohdistuminen, tavoitteet ja kriteerit, tiedonhankinta- ja arviointimenetelmät, keskeiset arviointitulokset ja niiden perusteet, johtopäätökset sekä suositukset. Lautakunta pyytää säännöllisesti palautetta arviointiensa tuottamasta lisäarvosta kaupunginvaltuustolta, -hallitukselta ja arviointien kohteilta. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tuloksia hyödynnetään strategian, toimintaja taloussuunnitelman sekä talousarvion laadinnassa, toimintatapojen ja raportoinnin kehittämisessä. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi edellisen ja edellisten arviointikertomusten arviointitulosten ja suositusten perusteella tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta jälkiarviointien avulla.

19 19 3 Konserniyhteisöjen ohjaus ja valvonta sekä hyvä hallintotapa 3.1 Konserniohjaus ja -valvonta Konserniohjauksella tarkoitetaan konsernijohdon eli kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vastuulla olevaa konserniyhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien toiminnan ja talouden ohjausta. Konserniohjaus perustuu strategiaan, omistajapoliittisiin linjauksiin ja talousarvioraamiin. Konserniohjauksen erityisenä tarkoituksena on määritellä tavoitteet konserniyhteisöille siten, että ne ohjaavat konserniyhtiöiden toimintaa ja taloutta, riskienhallinnan järjestämistä sekä konserniyhteisöissä noudatettavan hyvän hallintotavan toteutumista. Lisäksi sen tavoitteena on yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen. Konsernijohtamisen vastaa konsernijohto sekä kaupunginjohtaja, jotka evästävät kaupungin strategiaan, talousarvioon ja konserniohjeeseen perustuen kirjallisesti tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokousedustajia sekä kaupunkia yhteisöissä edustavia hallituksen jäseniä. Virtain kaupunkia eri yhteisöissä edustavat ovat velvollisia tiedustelemaan konsernijohdolta sekä tarvittaessa toimialojen osastopäälliköiltä heidän ennakkokäsityksen jo päätösten valmisteluvaiheessa tytäryhteisöissä, osakkuusyhteisöissä ja isäntäkuntamallin mukaisesti järjestetyissä palveluissa. Ennakkokäsitys tulisi hankkia erityisesti, mikäli päätettävällä asialla on merkittävä vaikutus esim. talouteen, palvelutuotantoon tai henkilöstöön. Konserniyhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden perusteella arvioidaan konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta, niiden tuottamaa omistaja-arvoa sekä taloudellisen aseman kehittymistä. Tavoitteet luovat perustan riskienhallinnalle sekä konserniraportoinnille ja valvonnalle. 3.2 Hallituksen tehtävät ja koostumus Konserniyhteisöjen hallitusten tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista. Hallituksella on oltava työjärjestys, jossa on määritelty hallituksen tehtävät, työskentelytavat ja kokoontumisaikataulu.

20 20 Hallituksen vastuulla on kokonaisuutena yhtiön hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän, riskienhallinnan sekä toiminnallisen ja taloudellisen raportointijärjestelmän toimivuuden valvonta. Hallitus seuraa toimintaympäristön muutoksia, yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, taloudellisen aseman kehittymistä sekä riskien hallintaa. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on hankkia konsernijohdon ennakkokäsitys konserniohjeessa määritellyissä asioissa sekä merkittävistä liiketoimintaratkaisuista. Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten valinnassa perusteena ovat yhtiön toiminnan ja talouden edellyttämä riittävä ja monipuolinen asiantuntemus sekä kokemus. Hallituksella tulee kokonaisuudessaan olla riittävä asiantuntemus yhtiön toimialasta, kaupungin omistajapoliittisista linjauksista, taloudesta, rahoituksesta ja johtamisesta. Hallituksen ja sen jäsenten tulee kyetä tukemaan ja ohjaamaan sekä riippumattomasti valvomaan operatiivista johtoa. Yhtiökokoukselle valmistellaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta siten, että kunkin ehdokkaan osalta kuvataan hallituksen jäseniltä edellytettävien ja yhtiön toiminnan luonteen perusteella ennalta määriteltyjen pätevyysvaateisiin vastaten läpinäkyvästi hänen asiantuntemus ja kokemus. Ehdokkaiden osalta tulee esittää myös tieto heidän riippumattomuudestaan. Yhtiöiden hallitusten tarkoituksenmukainen koko on asuntoja kiinteistöosakeyhtiöissä 3 5 jäsentä, millä edistetään sitoutumista tehtävän hoitamiseen, tehokasta ja vastuullista hallitustyöskentelyä. Hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen jäsenten valinnan läpinäkyvästä valmistelusta ennalta määriteltyihin kriteereihin, ehdokkaiden osaamiseen ja kokemukseen perustuen. 3.3 Toimitusjohtajat Konserniyhteisöjen toimitusjohtajien tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa lain ja hallituksen antamisen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja on velvollinen toimeenpanemaan hallituksen hyväksymän strategian ja järjestämään asianmukaisella tavalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Toimitusjohtajan on raportoitava hallitukselle säännöllisesti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudellisen aseman kehityksestä, merkittävistä toimintaympäristön muutoksista, riskeistä ja niiden hallinnasta. Toimitusjohtajan tulee valmistella liiketoimintaratkaisut huolellisesti ja tehtävässään toimia kaupungin ja yhtiön intressien mukaisesti.

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Johtamisen käsikirjasta alustusta. Valtuuston seminaariin 1.-3.10. 2012

Johtamisen käsikirjasta alustusta. Valtuuston seminaariin 1.-3.10. 2012 Johtamisen käsikirjasta alustusta Valtuuston seminaariin 1.-3.10. 2012 Mistä on kyse Johtamisjärjestelmän tavoitteena on edistää Hankasalmen kunnassa: strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN JOHTAMISEN, VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN JOHTAMISEN, VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA nrotta/2013 LIEKSAN KAUPUNGIN JOHTAMISEN, VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.6.2013, voimaantulo 1.8.2013 1 Johtamisen, sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys Juuan Kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sisällys Johdanto 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Maakuntahallitus 12.9.2011 Tarkastuslautakunta 22.6.2011 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Kainuun maakunta -kuntayhtymän johtamisjärjestelmään perustuvan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu: Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä 2012 2014 (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto Hyväksytty: kunnanhallitus 25.3.2013 152 OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN 1. Johdanto Kuntaliiton hallitus on 8.6.2011 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 Kaupunginhallitus 14.12.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginvaltuusto on 7.12.2015 79 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka

Espoon kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka Riskienhallintapolitiikka 12.9.2014 Espoon kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Käsitemäärittelyä... 2 2. Riskienhallinnan periaatteet...

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Loviisan kaupungissa Sisäisen valvonnan yleisohje 16.9.2013 KAUPUNGINHALLITUS 9.10.2013 KAUPUNGINVALTUUSTO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (54) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (54) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2013 1 (54) 441 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset HEL 2013-013589 T 00 01 03 Päätös 1 päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja 2017 UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kunnanhallitus 7.12.2016 305 liite 3 Valtuusto Arja Rantanen hallintojohtaja Sisällysluettelo 1. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet... 2 2. Riskienhallinnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Sisäisen valvonnan arviointikehikko Sisäisen valvonnan arviointikehikko 9.2.2015 Sisäinen valvonta Miksi ja mitä on tehty? Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset uudistuivat 1.1.2014 alkaen. Kuntalain uudistuneet säännökset

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Johtamis- ja hallintotapa, sisäinen valvonta ja riskienhallinta (Corporate Governance) Markus Kiviaho Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Johtamis- ja hallintotapa, sisäinen valvonta ja riskienhallinta (Corporate Governance) Markus Kiviaho Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Johtamis- ja hallintotapa, sisäinen valvonta ja riskienhallinta (Corporate Governance) Markus Kiviaho Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Sisältö Hyvä johtamis- ja hallintotapa Valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot