TEKNLK 159 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNLK 159 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Ympäristölupa, energiapuun haketus 5647/67/676/2011 TEKNLK 159 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p , Luvan hakija Martinniemi Timber Oy Repolantie Martinniemi yhteyshenkilö Pertti Haverinen liike- ja yhteisötunnus Toiminta Energiapuun haketus Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojelulain 28 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 3 momentin mu kaan toiminta (rakennusjätteiden ammattimainen käsittely) on ympä ristöluvanvaraista. Lupa toimintaan on myös haettava, jos toiminnasta saattaa aiheutua naapurustossa kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan ympäristölupa-asian naapurisuhdelain mukaisen luvan sekä jätteen käsittelyä koskevan luvan (alle tn vuodessa) kä sittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Laitos/ ja sen sijainti Toiminta sijoittuu Martinniemen saha-alueelle tilalle Martinniemi RN:o 200:0 sekä Haukipu taan kylän jakokunnalta vuokratuille maille. Alueella harjoitetaan myös puun kuivatusta ja jatkojalostusta. Asian käsittely Ympäristölupahakemus on tullut vireille Tekninen lautakunta myönsi toiminnalle ympäristöluvan aloitusoikeuksineen. Vaasan hallinto-oi keus kielsi toiminnan aloituksen Vaasan hallin to-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan luvan myöntämisen edellytysten harkitsemiseksi sekä mahdollis ten tarkempien määräysten tarpeellisuuden ja sisällön arvioimiseksi melun leviäminen ympäristöön on tarpeen selvittää melumallinnuk sella tai asiantuntijan suorittamalla melumittauksella ja siihen perus tuvalla meluntorjuntasuunnitelmalla. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota mm pölystä ja liikenteestä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn. Hakija on täydentänyt hakemusta sekä toimittanut kaksi meluselvitystä. Toiminnanharjoittaja on lisäksi aloittanut meluvallin rakentami-

2 sen toiminta-alueen pohjois puolelle sekä asfaltoinut alueen. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta-alue sijaitsee Martinniemen osayleiskaavassa teollisuusalueella. Toiminta-alue ra joittuu Martinniemen asemakaavaan. Saha-alue on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään maaperän mahdollisen pilaantumi sen johdosta. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella. Etäisyys vesistöön (Perämeri) on noin 200 m. Toiminnan kuvaus Alueella haketetaan harvennus- ja kuitupuuta sekä muuta vastaavaa puuta. Rakennusten purkujätettä ja kantoja käsitellään noin 4500 tonnia vuodessa. Koko naistuotantomäärä on vuodessa arvoilta noin tn. Haketuk sessa käytetään omaa murskainta ja ulkopuolisia urakoitsijoita. Tuo tannossa syntynyt hake käytetään omassa ja lähiseudun lämpölai toksissa. Toiminnan vaikutus lähiympäristöön Alue ei ole pohjavesialueella eikä alueella ole tiedossa muitakaan luontoarvoja tai luonnonsuojelukohteita. Lähialueen maankäyttö Toiminta-alueen läheisyydessä on vakituista asutusta sekä mm. päiväkoti. Etäisyys toimin ta-alueelta lähimpiin asuntoihin on noin 200 metriä. Haketuspaikasta etäisyys asutukseen on noin 350 metriä. Ympäristövaikutukset ja niiden hallinta Melu Puutavaraa murskataan/haketetaan ympäri vuoden 1-2 vuorossa arkisin 8-16 h. Lämmi tyskauden aikana tuotantomäärät ovat huomattavasti kesäkautta suurempia. Meluselvityksen mukaan keskiäänivyöhyke (55 db) le viää noin 300 metrin etäisyydelle murskaimesta. Pöly Pölyhaittaa on ilmennyt ajoittain. Hakijan mukaan pölyhaitat voidaan estää ottamalla huomi oon tuulen suunta ja voimakkuus sekä murskattava puutavara. Liikenne Liikenne tapahtuu Repolantie kautta. Liikenne muodostuu alku- ja lopputuotteiden kuljetuksista ja työkoneiden liikkeestä. Rekkaliikenteen määrän on laskettu olevan noin 20 autoa vuorokaudessa Käytössä oleva tekniikka Haketukseen käytetään siirrettäviä hakkureita ja murskaimia, joiden aiheuttama melu saattaa häiritä ympäristön asukkaita, mutta ei hakijan mukaan ylitä ympäris tömelun ohjearvoja. Hakkureiden melun vaimennuksessa on odotet tavissa kehitystä. Hake kuljetetaan umpinaisilla rekoilla lämpölaitok sille. Päästöjen tarkkailu Mahdollisia päästöjä tarkkaillaan aistinvaraisesti.

3 Hakemuksen käsittely ja tiedottaminen Ensimmäisen nähtävillä oloaikana muistutuksia jätettiin yhteensä 15 kpl. Allekirjoituksia niissä oli yhteensä 37. Muistutuksissa esitet tiin mm: toiminnan kieltämistä toiminta-aikojen rajoittamista pöly- ja meluhaittojen vähentämistä liikenteen haittojen vähentämistä melumittausten suorittamista Hakija on täydentänyt hakemusta sekä toimittanut kaksi meluselvitystä. Hakemus täydennyksineen on ollut uudelleen nähtävillä Nähtävillä oloaikana jätettiin neljä muistutusta, joissa esitettiin: toiminnan kieltämistä hakkurin ja hakkeen sijoittamista katettuun tilaan hakkeen kuljetus kuljettimella ei puhaltimilla melu ulottuu kauemmaksi kuin mitä meluselvityksessä on esitetty pölyn leviämisen estäminen Muistutukset ovat ja vastineet liitteenä. Tarkastukset ja katselmukset Alueella on tehty useampia tarkastuksia. Muistuttajien esittämät mielipiteet on otettu huomioon lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta myöntää ympäristön suojelulain 28 :n mukaisen ympä ristöluvan Martinniemi Timber Oy:lle energiapuun haketukseen. Ympäristölupa myönnetään seuraavilla lupamääräyksillä: 1. Puun haketusta/murskausta saa suorittaa yhdellä hak kurilla tai murskaimella arkipäivisin (ma-pe, ei arkipyhinä) kello välisenä. 2. Haketus/murskauspaikka on meluselityksessä (WSP ) osoitettu alue. 3. Melun leviämistä tulee tarvittaessa vähentää sijoittamal la haketms. kasoja melulähteen lä helle häiriintyvien kohteiden suuntiin. 3a. Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää läheisellä asemakaavan mukaisella AO-asuinalueella Val tion neuvos ton pää tök sen mu kai sia oh je ar vo ja 4. Toiminta on järjestettävä siten, että pölyämisestä ei ai heudu haittaa ympäristölle. Pölyämistä tulee tulee tar vit taes sa estää mm. peittämällä varastokasat, kastelemalla toiminta-aluetta sekä otta malla toi min nassa huo mi oon tuu len voi mak kuus ja

4 suunta 5. Alueella saa käsitellä ja varastoida vain hakemuksessa mainittuja materiaaleja. Jätepuuta (rakennusten purkujätteet, kan not) voidaan kiinteistöllä käsitellä enintään tonnia vuosit tain. 6. Varastoitava jätepuu ei saa sisältää ongelmajätteeksi luokiteltavaa, esim. kyllästettyä puuta. Jätepuun varastoalue tulee pitää erillisenä. 7. Raaka-aineet ja hake tulee säilyttää kiinteistöllä niin, ett ei purua, puunkuoria tmv. leviä kiin teistön ulkopuolelle. 8. Luvan saajan tulee mittauttaa haketuksen aiheuttamaa melua asian tuntijalla aluksi ensimmäi sen toimintakuukauden aikana vii koit tain sen jäl keen kuukausittain saakka. Mittaustu lokset on toimitetta va valvontaviran omaiselle 9. Mikäli alueelle tuodaan jätettä tai muuta ainesta, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte tai aines viipymättä palautettava sen tuottajalle tai toimitettava käsittely laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristölu vassa ko. jätteen vas taanotto on hyväksytty. 10. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava asianmu kaiseen käsit telypaikkaan 11. Kiinteistöllä on oltava saatavilla imeytysainetta mahdol listen öljy- tai kemikaalivuotojen kerää miseksi talteen. 12. Alueella varastoitavat poltto- ja voiteluaineet tulee va rastoida tiiviillä alustalla 2-vaippasäiliös sä tai valuma-altaalli sessa tilassa. 13. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa aineita pääsee maape rään, pintaja pohja vesiin tai ilmaan, on ilmoi tettava välittö mästi ympäristötoimeen. 14. Ympäristövahingon uhatessa tai tapahtuessa toiminnan harjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahin kojen tor jumi seksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. 15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toi minnasta. Kir janpidosta tulee ilmetä ai nakin seuraavat asiat: vastaanotettujen biopolttoaineiden määrät ja jakeet toimitettujen biopolttoaineiden määrät ja jakeet haketuksen ja murskauksen toiminta-ajat syntyneiden jätteiden jakeet, määrät ja toimituspaikat poikkeukselliset tilanteet Kirjanpito tulee toimittaa ympäristötoimeen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan mää räystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä lu van voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Toiminnan kannalta oleellisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta tulee hyvissä ajoin tehdä ilmoitus ympäristötoimeen. Vakuus Asianmukaisen jätehuollon, laitoksen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee toimittaa 10000

5 euron vakuus, jo ka on toimitettava ennen toiminnan aloittamista. Luvan voimassaolo Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Luvan saajan on tehtävä mennessä ha kemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta ja käytössä olevista ympäristön suojeluratkaisuista. Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Luvan käsittelystä peritään teknisen lautakunnan taksan mukaisesti 1500 euroa. Päätöksen toimeenpano Hakijan pyynnöstä määrätään, että toiminta voidaan aloittaa tämän lupapäätöksen mukai sesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristöviran omainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta on ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen perusteltu syy. Ratkaisun perustelut Yleiset perustelut Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nou datetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Lupamääräysten tarkistamisvelvoite on annettu YSL:n 55 :n nojalla. Yksilöidyt perustelut 1-3 Määräyksillä vähennetään toiminnan asunto-alueille mahdollisesti aiheutuvia haittoja 4-7 Määräyksillä estetään alueen roskaantumista ja ympäristöhaittoja. Määräykset on annettu laitoksen siisteyden ja turvallisuuden takia, sekä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. 8 Melu- ja pölymääräykset on annettu naapurustoon aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Me lun seuranta on toiminnan alkuvaiheessa tarpeen, koska toiminta sijoittuu lähelle asuinaluetta Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän tai vesistön pilaantumista. Toiminnanharjoittajan tu lee olla tietoinen toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja seurata niitä. Kemikaalien, polt toaineiden tai muiden päästöjen joutuminen ympä ristöön voi aiheut taa maaperän tai pohjaveden pilaantumista Määräykset on annettu valvonnallisista syistä. Ympäristöluvassa on käyttötarkkailun li säksi annettu tarpeelliset määräykset tarkkai lu tietojen toimittami sesta valvontaviranomaiselle. 15 Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan tulee asettaa toiminnan laajuus, luonne ja

6 toimintaa varten annetta vat määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus asianmukaisen jäte huollon järjestämiseksi. Toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, roskaantumista, maaperän pilaantumista tms. Lopettami sesta tulee tehdä ilmoitus mahdollisten erillisten lopettamiseen liitty vien määräysten antamiseksi. Ympäristöviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle on perusteltu syy. Tämä lupa päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7-8, 28, 35, 37-38, 41-43, 45-46, 52-56, 62, 81, 83, 96-97, 101 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 12, 16-19, 30 :t Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 11-12, 15, 19, :t Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Haukiputaan kunnan jätehuoltomääräykset Tekninen lautakunta päätti, että ympäristösihteeri Jussi Muilu on paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: toimistosihteeri hakija, muistutuksen jättäneet, Pohjois-Pohjanmaan ELY -kes kus

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 05.05.2011 JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 22.01.2014 Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen Miljönämnden 105 11.06.2014 Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen 1086/11.01.00/2014 Miljönämnden 105 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot