Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Säännöt"

Transkriptio

1 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt

2 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 2(10) 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Laurea-ammattikorkeakoulun. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä LAUREAMKO. Opiskelijakunnan virallinen englanninkielinen nimi on The Student Union of Laurea University of Applied Sciences. Opiskelijakunnan kotipaikka on Vantaa. Opiskelijakunnan kieli on suomi. Opiskelijakunnan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Opiskelijakunnalla on itsehallinto. Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain 42 a :ään. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsenistönsä sekä kaikkien Laureaammattikorkeakoulun opiskelijoiden etujärjestönä, edistää ja valvoa heidän etujaan erityisesti koulutuspoliittisissa sekä sosiaalipoliittisissa asioissa. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 12 :n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana. 3 JÄSENET Kaikki ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat voivat kuulua an. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus osallistua n kokouksiin, joissa heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

3 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 3(10) Jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla erosta kirjallisesti opiskelijakunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta n kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 4 JÄSENMAKSU Opiskelijakunnan jäsenmaksun suuruus määräytyy vuosittain n syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja ajasta. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan hänen eronneen opiskelijakunnasta. 5 EDUSTAJISTO Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää. 5.1 Edustajiston tehtävä Edustajiston tehtävänä on: valita ja vapauttaa n puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat nimittää ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet nimittää ja vapauttaa tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä valita opiskelijakunnan edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 12 :n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin hyväksyä talousarviot ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet määrätä jäsenmaksun suuruus hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännöt päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista laajentamista tai supistamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä. 5.2 Edustajiston jäsenet Edustajistoon kuuluu viisitoista (15) jäsentä.

4 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 4(10) Edustajiston vaalit Edustajiston jäsenet valitaan suhteellisilla vaaleilla erillisissä äänestystilaisuuksissa yhdistyslain 29 3 momentin 2 kohdan mukaisesti. Vaaleista säädetään tarkemmin n hyväksymässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jota kutsutaan vaaliohjesäännöksi Esteellisyys Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti n jäsenenä. Mikäli n jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan työntekijäksi, tulee hänen tilalleen uusi jäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään Vaalikelpoisuuden menettäminen Jos n jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa sta kesken toimikautensa tai on esteellinen, tulee hänen tilalleen uusi jäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään Edustajiston hajottaminen Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös n hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet n kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi on valittava kahden (2) kuukauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu jatkaa tehtäviään, kunnes uusi on järjestäytynyt. 5.3 Edustajiston kokoontuminen Edustajisto kokoontuu ainakin järjestäytymis-, kevät- ja syyskokoukseen Järjestäytymiskokous Edustajisto kokoontuu vaalituloksen jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa todetaan n kokoonpano, valitaan n keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut tarvittavat toimihenkilöt valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja valitaan opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja valitaan opiskelijakunnan hallituksen jäsenet

5 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 5(10) määrätään n kokousten koollekutsumistavasta Kevätkokous Edustajisto kokoontuu huhti-toukokuussa kevätkokoukseen, jossa esitetään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus esitetään kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille nimetään keskusvaalilautakunta Syyskokous Edustajisto kokoontuu loka-marraskuussa syyskokoukseen, jossa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma käsitellään seuraavan vuoden talousarvio valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tai auktorisoitu tilintarkastusyhteisö päätetään seuraavan vuoden kokouspalkkioiden suuruus ja luottamushenkilöiden palkkiot määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään yksi kolmasosa (1/3) n jäsenistä Koollekutsumistapa Edustajiston kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai n puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista. Kokous on pidettävä myös silloin, jos yksi viidesosa (1/5) n jäsenistä tai kaksikymmentä (20) opiskelijakunnan äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Tällöin n kokous on järjestettävä 30 vuorokauden kuluttua kirjallisen vaatimuksen saapumispäivästä. Kokouksesta on ilmoitettava opiskelijakunnan tiedotuskanavien kautta jäsenille. Kokouskutsun mukana tulee olla myös kokouksen asialista. Edustajiston järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kutsu n järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille

6 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 6(10) on valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta Puhe ja läsnäolo-oikeus n kokouksissa Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus n kokouksissa, ellei ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi Jokaisella n jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Edustajiston päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii. 5.4 Aloiteoikeus Jokaisella n jäsenellä tai kymmenellä (10) opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite lle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa n kokouksessa. Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi n ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Aloitteen hallitukselle voi tehdä jokainen opiskelijakunnan jäsen. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 6 HALLITUS Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava opiskelijakunnan jäsen. Opiskelijakunnan työntekijä ei voi kuulua hallitukseen.

7 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 7(10) 6.1 Hallituksen valinta Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan on saatava yli puolet annetuista äänistä. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen sen toimikauden alkua. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan järjestäytymis-kokouksessaan. 6.2 Hallituksen kokoontuminen Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä Puhe ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi Päätöksen teko hallituksen kokouksissa Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosa (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. 6.3 Hallituksen jäsenen erottaminen Jos erottaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston erottaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, erotetaan samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 8(10) 6.4 Hallituksesta eroaminen Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävästään, vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt. Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti n puheenjohtajalle. Edustajiston erotessa kesken toimikautensa myös hallitus eroaa. Eroamiskokouksessaan nimeää väliaikaishallituksen, joka hoitaa opiskelijakunnan asioita kunnes uusi on valittu ja järjestäytynyt. 6.5 Paikallisyksiköt Jokaisessa Laurean paikallisyksikössä toimii myös opiskelijakunnan paikallisyksikkö. Paikallisyksikön tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, valvoa opiskelijoiden etuja paikallisesti, järjestää vapaa-ajantoimintaa ja edustaa a Laurean paikallisyksikössä yhdessä opiskelijakunnan hallituksen kanssa. Hallituksen jäsen ei voi toimia LAUREAMKOn paikallisyksikössä. Paikallisyksikköjen toiminnasta määrätään tarkemmin n hyväksymässä paikallisyksiköiden ohjesäännössä. 6.6 Muut toimielimet Hallitus voi tarvittaessa perustaa alaisuuteensa toimielimiä valmistelemaan tai hoitamaan määrättyjä asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi työryhmät ja lautakunnat. 7 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 42 a 2 momentin nojalla tekemät päätökset ja niitä koskevat asiakirjat ovat julkisia siten kuin niistä hallintolaissa (434/2003) ja laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia opiskelijakunnan jäsenille, jollei laissa tai näissä säännöissä toisin määrätä. Opiskelijakunnan liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityisiä henkilöitä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat. Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietintö, lausunto, muistio tai muu selvitys on julkinen, ellei toimielin toisin päätä.

9 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 9(10) Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan n, hallituksen ja toimielinten pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättämien perusteiden mukainen maksu opiskelijakunnalle. 8 VALITUSOIKEUS Opiskelijakunnan n, hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksestä on jokaisella oikeus valittaa sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu. Opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus valittaa myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä taikka muista a koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä. Opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus valittaa myös silloin, mikäli päätös on muutoin lain, asetusten tai a koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Yleinen valitus tehdään hallituksen puheenjohtajalle kirjallisesti neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallitus käsittelee valituksen seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa. Valitus hallituksen päätöksestä tehdään n puheenjohtajalle kirjallisesti neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Edustajisto käsittelee valituksen seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 42 a 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten, kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 42 :ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (YhdL 32 ja 33 ) määräyksiä. 9 NIMENKIRJOITTAJAT Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Edustajisto voi päättää myös muista nimenkirjoittajista. 10 TALOUS Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava n hyväksymää opiskelijakunnan taloudenhoidon ohjesääntöä.

10 Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 10(10) Opiskelijakunnalla on kaksi tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varahenkilöt tai auktorisoitu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajista toisen sekä hänen henkilökohtaisen varahenkilönsä, on oltava KHT tai HTM- tilintarkastaja. Hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille vähintään neljä (4) viikkoa ennen n kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee toimittaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset lle viimeistään n kevätkokouksen yhteydessä. 11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää opiskelijakunnan. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista n äänistä. Opiskelijakunnan säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori. 12 VOIMASSAOLO Nämä säännöt on hyväksytty sekä pidetyissä Laureaammattikorkeakoulun opiskelijakunnan n kokouksissa. Laureaammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut ne päätöksellään tj. 120/ , josta lähtien ne ovat voimassa. Pentti Rauhala rehtori Laurea-ammattikorkeakoulu Vantaalla

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin. SÄÄNNÖT 1 (9) SÄÄNNÖT 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä JAMKO. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Perussääntö. I Luku. II Luku

Perussääntö. I Luku. II Luku Perussääntö I Luku 1 Opiskelijakunta Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) Versio 2.1 15.04.2004

OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) Versio 2.1 15.04.2004 OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkariyhdistys ry ja kotipaikka Oulun kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT Hyväksytty PRH 2.10.2013 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot