HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA."

Transkriptio

1 1 (7) OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös nimeä HELGA. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä HAAGA-HELIA Student Union HELGA sekä ruotsinkielistä nimeä HAAGA-HELIA studerandekår HELGA. Opiskelijakunnan kotipaikka on Helsinki. Opiskelijakunnan kieli on suomi. Opiskelijakunnalla on itsehallinto. Opiskelijakunta on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton. Opiskelijakunta on julkisoikeudellinen toimielin, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (351/2003) 42 a :ään (413/2005). Muutoin opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan yhdistyslakia (503/1989). HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 2 Tarkoitus ja toiminta Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 12 :n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin, sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana. 3 Organisaatio Opiskelijakunnan toimielimiä ovat edustajisto (engl. Representative Council) sekä sen asettamat hallitus (engl. Board) ja vaalivaliokunta (engl. Electoral Committee). Edustajiston ja hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja vaalivaliokunnan toimikausi kestää kevätkokousten välisen ajan. Hallitus voi perustaa alaisuuteensa toimielimiä, joiden toiminnasta säädetään tarkemmin erillisessä jaosto-ohjesäännössä. Opiskelijakunnan työntekijä ei voi kuulua edustajistoon eikä sen asettamiin toimielimiin. Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Toimeenpano- ja valmisteluvaltaa käyttää hallitus. Edustajistovaaliin, jäsenäänestyksiin ja edustajiston tehtäviin kuuluvaan opiskelijaedustajien valintaan liittyvä toimeenpano- ja valmisteluvalta on vaalivaliokunnalla. Toimielimen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet (1/2) toimielimen jäsenistä. Toimielimen puheenjohtaja tai tämän estyessä varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana. Edustajiston ja sen alaisten toimielinten sihteerinä toimii pääsihteeri tai tämän estyessä toimielimen

2 2 (7) määräämä henkilö. Edustajiston puheenjohtajistolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Edustajiston sekä hallituksen puheenjohtajistolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus vaalivaliokunnan kokouksessa. Opiskelijakunnan jäsenillä, hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa ellei edustajisto päätä rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtaja voi rajoittaa opiskelijakunnan jäsenten määrää kokoustilassa saapumisjärjestyksen mukaan. Jos edustajisto on vapauttanut asettamansa toimielimen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi toimielin tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa asettamansa toimielimen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko toimielin tehtävästään ja tilalle valitaan uusi toimielin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos toimielin eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä toimielimelle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi toimielin on järjestäytynyt. 3.1 Edustajisto Edustajistossa on kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä sekä kymmenen (10) varajäsentä, jotka valitaan ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä yhdistyslain 29 :n 3 momentin 2. kohdan mukaisesti. Edustajistovaalissa äänioikeutettu ja vaalikelpoinen on jäsenvelvoitteen suorittanut opiskelijakunnan varsinainen jäsen, mistä säädetään tarkemmin vaaliohjesäännössä. Edustajiston tehtävänä on: järjestäytymiskokouksessa ennen toimikauden alkua todeta edustajiston kokoonpano valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valita hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kevätkokouksessa toukokuun 15. päivään mennessä vahvistaa edellisen vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille valita vaalivaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet syyskokouksessa marraskuun 30. päivään mennessä päättää seuraavan vuoden jäsenmaksut päättää seuraavan vuoden luottamushenkilöiden palkkiot

3 3 (7) vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio valita tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä. Tilintarkastajan sekä hänen varahenkilönsä on oltava KHT- tai KTM-tilintarkastaja, joka ei ole HAAGA-HELIAn jäsen Lisäksi edustajisto päättää opiskelijakunnan strategiasta ja toiminnan muista suuntaviivoista sekä jäsenäänestyksen järjestämisestä valitsee opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin toimielimiin, joiden toimikausi on pidempi kuin yksi (1) vuosi päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamisesta, myymisestä, kiinnittämisestä tai rakentamisesta päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista vapauttaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet voi erottaa hallituksen jäsenen tai hajottaa hallituksen erittäin painavasta syystä kolmen neljäsosan (¾) äänienemmistöllä. Hallituksen jäsenelle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi asian käsittelyn yhteydessä ja hallituksen jäsenelle tulee tiedottaa asiasta vähintään 10 vuorokautta ennen edustajiston kokousta Edustajiston puheenjohtajisto valvoo hallituksen toimintaa, osallistuu hallituksen kokouksiin ja tiedottaa aktiivisesti edustajistoa. Jos edustajiston jäsen valitaan hallituksen jäseneksi tai opiskelijakunnan työntekijäksi, tulee hänen sijaansa edustajistoon varajäsen hallituksessa toimimisen tai työsuhteen ajaksi siten, kuin vaaliohjesäännössä määrätään. Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on muutoin esteellinen tai estynyt toimimasta, tulee häneen sijaansa varajäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä määrätään. Edustajiston kokouksen kutsuu koolle edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtaja. Kutsu on lähetettävä sähköpostitse jäsenille ja varajäsenille viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan virallisilla tiedotustavoilla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat, joiden lisäksi edustajisto voi ottaa käsittelyyn muita asioita, mikäli läsnä oleva edustajisto kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä niin päättää. Edustajiston kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, ja tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

4 4 (7) Edustajisto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus, vaalivaliokunta tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään viisi (5) edustajiston jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun edustajiston puheenjohtaja saa pyynnön. Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä yksinkertaisella enemmistöllä kaikista edustajiston äänistä kahdessa (2) vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidettävässä kokouksessa. Uusi edustajisto on valittava kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajistovaalista, jäsenäänestyksistä ja opiskelijoiden edustajien valinnasta määrätään tarkemmin vaaliohjesäännössä. 3.2 Hallitus Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta jäsentä. Hallituksen tehtävänä on toteuttaa opiskelijakunnan toimintaa lain, sääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti. Hallitus valitsee opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallituksen asettamiin toimielimiin, joiden toimikausi on enintään yksi (1) vuosi. Hallitus päättää opiskelijakunnan pääsihteerin ja muiden työntekijöiden valinnasta ja muista työsuhteisiin liittyvistä asioista. Hallituksen puheenjohtaja toimii pääsihteerin ja pääsihteeri opiskelijakunnan muiden työntekijöiden esimiehenä. Hallitus kokoontuu ennen toimikauden alkua järjestäytymiskokoukseensa, jossa se sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallitus päättää koolle kutsumistavastaan järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös, kun edustajiston puheenjohtaja tai vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä hallituksen puheenjohtajalta todistettavasti kirjallisesti pyytää. Hallitus raportoi edustajistolle toimistaan kuukausittain. Jokainen hallituksen jäsen on velvollinen raportoimaan omasta vastuualueestaan hallituksen puheenjohtajalle, joka raportoi hallituksen toimista edelleen edustajistolle. 3.3 Vaalivaliokunta Vaalivaliokunnassa on puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Vaalivaliokunnan tehtävänä on järjestää edustajistovaali ja mahdolliset jäsenäänestykset sekä päättää niihin liittyvistä asioista ja valmistella edustajiston vahvistettavaksi vaaliohjesääntö. Vaalivaliokunta kokoontuu kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa valitsemisestaan järjestäytymiskokoukseensa, jossa se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä päättää koollekutsumisajastaan ja -tavastaan. Kutsu järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

5 5 (7) Vaalivaliokunnan kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös, kun edustajiston puheenjohtaja tai vähintään kaksi (2) vaalivaliokunnan jäsentä sitä vaalivaliokunnan puheenjohtajalta todistettavasti kirjallisesti pyytää. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat, joiden lisäksi vaalivaliokunta voi ottaa käsittelyyn muita asioita kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. Vaalivaliokunnan päätösvalta vaaliin tai jäsenäänestykseen lakkaa, kun vaalin tai jäsenäänestyksen tulos on julkistettu ja vaalista tai jäsenäänestyksestä säädetty valitusaika on kulunut umpeen tai kun mahdollisesti tehdyt valitukset on ratkaistu. Mikäli vaalia tai jäsenäänestystä ei järjestetä, päättyy vaalivaliokunnan päätösvalta. 4 Jäsenet Opiskelijakunnan varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä HAAGA-HELIAn tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Hallitus voi hyväksyä opiskelijakunnan varsinaisiksi jäseniksi myös muita HAAGA-HELIAn opiskelijoita. Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi. Edustajisto voi kutsua kunniajäseniksi opiskelijakunnan tavoitteita tai toimintaa merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Edustajisto hyväksyy hallituksen esityksestä kunniajäsenet. Päätös tulee tehdä kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä läsnä olevasta edustajistosta. Eronneeksi katsotaan varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut lukukausittaista jäsenvelvoitettaan mennessä syyslukukauden ja 1.4. mennessä kevätlukukauden osalta tai joka ei enää ole HAAGA-HELIAn opiskelija. Läsnä oleva edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä. Jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoituksen saavuttua hallitukselle. 5 Jäsenvelvoitteet ja oikeudet Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenten suoritettavaksi jäsenmaksu kullekin jäsentyypille erikseen. Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta. Kunniajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Varsinaisella jäsenellä on kaikki näissä säännöissä taatut jäsenoikeudet. Kannatusjäsenellä, kannatusjäsenen edustajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa. Varsinaisella jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon seuraavalle edustajiston kokoukselle. Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston ja hallituksen kokouksissa asiaa käsiteltäessä. Tehdystä päätöksestä ilmoitetaan aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Aloitteen hallitukselle voi tehdä jokainen opiskelijakunnan jäsen.

6 6 (7) Nimenkirjoittajat Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat kaksi nimenkirjoittajaa yhdessä. Nimenkirjoittajia ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä pääsihteeri. Hallitus voi tarvittaessa valtuuttaa hallituksen jäsenen toimimaan toisena nimenkirjoittajana. 7 Päätöksenteko Asiakysymysten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii. Henkilövalinta ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Valittaessa toimielimen puheenjohtajaa on ehdokkaan saatava ehdoton äänten enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Toisessa äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa. Hallituksen ja vaalivaliokunnan jäseniä valittaessa käytetään suhteellista vaalitapaa niin, että jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa niin monta ääntä kuin edustajisto on päättänyt hallituksen kooksi puheenjohtajan lisäksi, toinen yhden äänen vähemmän kuin ensimmäisenä oleva, kolmas yhden vähemmän kuin toisena oleva ja niin edelleen. 8 Kirjanpito ja tilinpäätös Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen, ja sen kirjanpito ja tilinpäätös on toteutettava soveltuvin osin kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat on laadittava ja toimitettava tilintarkastajalle maaliskuun 15. päivään mennessä, ja tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa tästä. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset tulee toimittaa edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokouskutsun yhteydessä. 9 Asiakirjojen julkisuus ja valitusoikeus Opiskelijakunnan sääntöjen 2 :n 2. momentin nojalla tekemät päätökset ja niitä koskevat asiakirjat ovat julkisia. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat opiskelijakunnan jäsenille julkisia, jollei laista tai säännöistä muuta johdu. Varsinaiset jäsenet saavat heille julkisista opiskelijakunnan toimielinten pöytäkirjoista otteita suoritettuaan hallituksen päättämien perusteiden mukaisen maksun. Opiskelijakunnan kiinteistö- ja liiketoimintaan liittyvät asiakirjat sekä yksityisyyttä ja henkilöstöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia muille kuin asianosaisille. Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt

7 7 (7) ehdotus, luonnos, mietintö, lausunto, muistio tai muu selvitys on julkinen, jollei toimielin muuta päätä. Valmisteltavana oleva asiakirja ei ole julkinen. Jokaisella on oikeus valittaa opiskelijakunnan toimielimen päätöksistä sillä perusteella, että hänen yksityisyyttään on loukattu, ja varsinaisella jäsenellä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä tai muista opiskelijakuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on niiden vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei voi valittaa. Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 42a :n 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin ammattikorkeakoululain 42 :ssä säädetään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä opiskelijakunnan päätoimipaikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Ammattikorkeakoululain 42 :n perusteella ammattikorkeakoululain 42a.2 :n perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä opiskelijakunnan päätoimipaikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 10 Ohjesäännöt Opiskelijakunnalla on: vaaliohjesääntö, taloudenhoidon ohjesääntö, matkustusohjesääntö, jaosto-ohjesääntö, toimintaryhmäohjesääntö ja muita mahdollisia ohjesääntöjä, joista päättää edustajisto. Edustajisto vahvistaa ohjesäännöt. Ohjesäännöt tulevat voimaan välittömästi niiden vahvistamisen jälkeen. Läsnä oleva edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä päättää ohjesäännön vahvistamisesta tai muuttamisesta. Poikkeuksena henkilöstöohjesääntö, jonka vahvistaa hallitus. 11 Sääntöjen voimassaolo ja muuttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta päätetään kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosesityksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista edustajiston äänistä. Säännöt tulevat voimaan HAAGA-HELIAn rehtorin vahvistettua ne. Sääntöjä laaditaan kaksi (2) virallista kappaletta, jotka rehtori allekirjoituksellaan vahvistaa. Toinen virallinen kappale jää HAAGA-HELIAn rehtorille ja toista säilyttää opiskelijakunta Helsingissä Ritva Laakso-Manninen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun rehtori

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot