Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus AIKA klo 09:00-09:30 PAIKKA Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 173 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallituksen alkuvuoden 2015 kokoukset Päätös EAKR-hankkeen "Mellonmäen aktiviteeikeskus kehittämishanke", rahoitukseen osallistumisesta 180 Päätös EAKR-hankkeen "Lappeenrannan kosteikot", rahoitukseen osallistumisesta 181 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", rahoitukseen osallistumisesta 182 Päätös EAKR-hankkeen "Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen", rahoittamiseen osallistumisesta 183 Päätös EAKR-hankkeen "Venäläisen raja-aluematkailun ajurit", rahoitukseen osallistumisesta 184 Päätös EAKR-hankkeen "Fiksuna Pietarissa! - Liiketoiminnan kasvua suomalaisille pk-yrityksille (VELI)", rahoitukseen osallistumisesta 185 Päätös EAKR-hankkeen "PAKO - Palveluita ja koulutusta yrityksille ja opiskelijoille IPR asioissa", rahoitukseen osallistumisesta 186 Päätös EAKR-hankkeen "Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin", rahoitukseen osallistumisesta 187 Päätös EAKR-hankkeen "Biosta Bisnestä (BiBi)", rahoittamiseen osallistumisesta 188 Päätos EAKR-hankkeen: "Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke)", rahoitukseen osallistumisesta 189 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Päätös oikaisuvaatimuksesta ENPI-hankkeen Innovation and Business Cooperation (InnoBus) no SE312 loppumaksatuspäätökseen 194 Kokouksen päättäminen

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot ( x ) Jukka Kopra ( - ) Jukka Kärnä ( x ) Ari Berg ( - ) Anneli Kiljunen ( - ) Marja-Leena Leppänen ( x ) Katri Pulli ( x ) Antti Rämä ( - ) Anu Urpalainen ( x ) Tiina Wilén-Jäppinen ( x ) Ari Torniainen ( x ) Tapio Virkki ( x ) Kari Metsäkallio pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " " mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. ( ) Tommi Vasama ( x ) Kari Paldanius ( ) Timo Tervonen ( x ) Marja-Liisa Vesterinen ( - ) Juhani Kylliäinen ( ) Leena Kaijansinkko ( ) Anna-Liisa Pekkanen ( - ) Päivi Sandberg ( ) Suna Kymäläinen jääväys 181 saapui kok. 177-, klo 9:04. MUU ( x ) Matti Viialainen ( x ) Juuso Hieta esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kopra Puheenjohtaja Juuso Hieta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Katri Pulli Pöytäkirjan tarkastaja Antti Rämä Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallintopäällikön työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta klo

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Kokouksen avaus Maakuntahallitus 173 Ehdotus: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Päätös: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen.

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 174 Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Päätös: Todettiin.

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus 175 Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Katri Pulli ja Antti Rämä. Ehdotus: Maakuntahallitus valitsee Katri Pullin ja Antti Rämän tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkir jan. Päätös: Maakuntahallitus valitsi Katri Pullin ja Antti Rämän tarkastamaan kokouksen pöytäkir jan.

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus 176 Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on lä hetetty maakuntahallituksen jäsenille sähköpostilla. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus Päijät Hämeen liitto haluaisi, että Etelä-Karjalan ja Ky men laakson liitot yhtyvät yhteiseen lausuntoon SOTE-rahoituksesta. Lau sun non sisällöstä keskusteltiin ja päädyttiin esittämään seu raa van sisältöinen lausunto yhdessä muiden liittojen kanssa: "Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on an net tu Uudistuksen tavoitteena on ollut parantaa so si aa li- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta, yh den ver tai suutta ja kustannustehokkuutta ja tätä kautta tukea myös kuntien edel ly tyk siä selviytyä palveluiden kustannuksista. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen kunnat ovat teh neet jo aiemmin paljon rakenteellisia päätöksiä ter veh dyttääk seen kunnallista taloutta ja ovat tässä suhteessa toimineet kan sal li se na esimerkkinä. Tuottavuuden kohentumiseen joh tava sosiaali- ja terveystoimenuudistus on tarpeen koko maassa. Asiansa ennen sote-uudistusta taloudellisesti hyvin ja vai kut tavuu del taan tehokkaasti hoitaneita kuntia ja maakuntia ei kuiten kaan pidä rangaista tehdystä työstä maksuja korottamalla. Esi tet ty sote-rahoitus ei missään tapauksessa kannusta kustan nus te hok kuu teen, jos tehokkaat joutuvat maksamaan lisää ja maksutaso määräytyy kalleimman mukaan. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maa kun ta liitto jen hallitukset yksimielisesti esittävät huolen jäsenkuntiensa puo les ta, että sote-rahoituksen jatkovalmistelussa tulee ottaa suun ni tel tua vahvemmin huomioon kannustavuus kus tan nuste hok kuu teen, eikä päinvastoin. Kuntien maksuosuuden tulisi määräytyä maakunnittaisten tuotan to aluei den mukaan. Samalla hallitukset kiinnittävät huomiota siihen, ettei kunnille ole annettu mahdollisuutta lakiesityksen lausuntokierroksen aika na ottaa kantaa lakiuudistuksen rahoitusvaikutuksiin. Tätä ke hi tys tä ei pidetä suotavana, mikäli tavoitteena on saavuttaa vai kut ta vuu del taan tehokkaita rakenteellisia uudistuksia." 2. Karlstadin lentokentän opintovierailun myötä saatiin arvokasta ko ke mus tie toa lentokenttien yksityistämisprosessista Ruot sissa. Karsltad on elinkeinopohjaltaan paljolti Lappeenrannan kaltai nen alue ja lentokentän vuotuiset matkustajamäärät ovat olleet viime vuosina suurinpiirtein samaa tasoa Lappeenrannan

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Päätös: kans sa. Kokemustietoa Karstadin prosessista voidaan so vel tuvin osin hyödyntää myös Lappeenrannan lentokenttään liit tyväs sä suunnittelutyössä vuoden 2015 alussa. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Tiina Wilen-Jäppinen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 9:04.

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen alkuvuoden 2015 kokoukset Maakuntahallitus 178 Maakuntahallitus kokoontuu kerran kuussa heinäkuuta lukuun ottamatta. Kokouksia on pidetty pääsääntöisesti liiton toimistossa Lappeenrannassa. Kokouksia pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan myös maakunnan kunnissa tai muissa maakuntahallituksen määräämissä paikoissa. Kokouspäivä on ollut maanantai. Kokoukset ovat alkaneet kello ja ryhmäkokoukset kello Hyväksi koettua käytäntöä esitetään jatkettavaksi. Ehdotus: Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto kokoontuvat alkuvuonna 2015 seuraavasti: Maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto maanantai klo 9.00 maakuntahallitus klo maakuntavaltuusto Maakuntahallitus maanantai joko tai klo E-K liiton toimisto maanantai klo IImaanantai klo IImaanantai klo IImaanantai Tutustuminen Kerimäen kalataloon + kokous käynnin yhteydessä Maakuntahallituksen kokoukset alkavat kello 10.00, ryhmäkokoukset klo Päätös: Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto kokoontuvat alkuvuonna 2015 seuraavasti: Maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto maanantai klo 9.00 maakuntahallitus klo maakuntavaltuusto Maakuntahallitus maanantai klo E-K liiton toimisto maanantai klo IImaanantai klo IImaanantai klo IImaanantai Tutustuminen Kerimäen kalataloon + kokous käynnin yhteydessä Maakuntahallituksen kokoukset alkavat kello 10.00, ryhmäkokoukset klo 9.00.

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Päätös EAKR-hankkeen "Mellonmäen aktiviteeikeskus kehittämishanke", rahoitukseen osallistumisesta 173/ /2014 Maakuntahallitus 179 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Mellonmäen aktiviteettikeskus kehittämishanke Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 1: Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi: Kehittämisprojekti Aloituspäivä: Päättymispäivä: Projektin hakija Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy F.O. Virtasen katu Imatra Projektin kohderyhmät Kohderyhmään kuuluvat matkailu- ja oheispalveluita tuottavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Mellonmäen liiketoiminnan todennäköinen toteutumismuoto on itsenäisten toimijoiden verkosto. Kiinnostuneita toimijoita pyritään tavoittamaan oman alueen lisäksi myös potentiaalisia sijoittautujia muualta. Imatran Urheilijat Imatran Lapinkävijät Moottorikelkkayhdistys Imatran Mellonmaja ry Imatran Disc Golf ry Imatran Palvelukoirayhdistys Saimaa Adventures Ky Imatra Express Laskettelukeskus Myllymäki/TurTek Oy Matkailijat kotimaasta ja ulkomailta Seudun asukkaat Liikuntajärjestöt Matkanjärjestäjät Alueen hotelli- ja ravintola-alan yritykset Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on koota Mellonmäen alueen ympärivuotisen aktiviteettitarjonnan ja ohjeispalvelut tarjoava toimijaryhmä. Tavoitteena on myös Saimian osatoteutuksessa luoda tietomallinnuksen keinoin alueesta kokonaiskuva, jota voidaan hyödyntää sekä aktiviteettikeskuksen toimijoiden kesken sisäisesti että ulkopuolisessa sijoittautumis-, rahoitus-, ja sidosryhmäviestinnässä. Hakijan roolina on alueen potentiaalin markkinointi, liiketoiminnan vaatimien edellytysten kartoitus,

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus toimijoiden kokoaminen, keskustelujen ja neuvotteluiden fasilitointi liiketoiminnan käynnistämiseksi. Määrälliset tavoitteet Projektin ensisijaisena tavoitteena ei ole yritysten ja työpaikkojen syntyminen Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole tasa-arvovaikutuksia Ympäristövaikutukset Hakija on arvioinut hankkeen ympäristövaikutukset neutraaliksi. Rahoittajalla ei ole huomautettavaa. Yritysvaikutukset On odotettavaa, että hankkeen tuloksena alueelle syntyy uutta liiketoimintaa. Projektin keskeiset toimenpiteet Teknisiä toimenpiteitä uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi - selvitykset ja suunnitelmat lumetusveden saamiseksi alueelle - energiatehokkuuden huomiointi läpileikkaavana teemana - aktiviteettien tarpeet kaavoituksen suuntaan Alueen markkinointimateriaalin valmistus ja levitys Alueen tietomallin tuottaminen (Saimian osatoteutus) - pohjatiedon hankkiminen mm. Imatran kaupungin kautta - alueen mallintaminen saatavissa olevien tietojen pohjalta - alueen 3-D havainnollistus Tilaisuuksien järjestäminen toimijoiden verkottamiseksi - potentiaalisten toimijoiden eli yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa - potentiaalisten sijoittajien kanssa Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 20 %) yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ Rahoittajaviranomaisen esitys hakemuksesta (Merja Taipale): Mellonmäki oli aktiivinen talviurheilupaikka ja nyt muutaman vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen se halutaan herättää henkiin alueen urheilu- ja harrastuskohteena sekä tukemaan alueen matkailua. Imatran kaupunki on lupautunut tukemaan alueen kehitystä kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta. Hankkeessa pyritään keräämään yhteen alueen yrittäjät, kolmas sektori, sijoittajat ja muut toimijat, jotka voisivat edesauttaa alueen ylläpidossa, kehittämisessä ja markkinoinnissa. Saimia toteuttaa alueesta 3D mallinnuksen, mikä edesauttaa alueen suunnittelua ja markkinointia. Hanke on mahdollista rahoittaa ohjelmakauden EAKR-rakennemuutos- ja joustovarausvaroilla, jotka ovat vapautuneet päättyneistä hankkeista. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemusta kokouksessa ja totesi hankkeen olevan EAKR -ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ei hankkeen koon vuoksi tarvita. Säädösperusta: Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009), 7 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009), 2 Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitukseen osallistumisen

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus välisenä aikana enintään euron avustusosuudella ohjelmakauden EAKR-ohjelmasta. Tuki osoitetaan rakennemuutos- ja joustovarausrahoista. Yksityiskohtainen rahoituspäätöksen teko delegoidaan tehtävien eriyttämisvaatimukset huomioiden kehittämisjohtajalle. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. EAKR-ohjelman rahoitusta ei saa käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kansallisella avustusrahoituksella. Hankkeen yhteyshenkilö on Merja Taipale, puh Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 2 Päätös EAKR-hankkeen "Mellonmäen aktiviteeikeskus kehittämishanke", rahoitukseen osallistumisesta

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Päätös EAKR-hankkeen "Lappeenrannan kosteikot", rahoitukseen osallistumisesta 177/ /2014 Maakuntahallitus 180 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Lappeenrannan kosteikot Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi: Investointiprojekti Aloituspäivämäärä: Päättymispäivämäärä: Projektin hakija Lappeenrannan kaupunki Villimiehenkatu Lappeenranta Projektin kohderyhmät Kosteikot tulevat palvelemaan lähialueen asukkaita ja lähialueella liikkuvia virkistyskäytössä Projektin tavoitteet - Hule- ja valumavesien sekä vesistöjen laadun paraneminen. Tulokset ovat mitattavissa ja niistä hyötyvät mm. vesistöjen ekosysteemi, vedenjakelusta vastaavat tahot, teollisuus ja virkistyskäyttäjät. - Ympäristön viihtyisyyden ja vetovoiman kasvu kosteikkojen alueilla niin virkistys- kuin asuinkäytössäkin. Näitä tuloksia hyödyntävät lähialueiden nykyiset ja tulevat asukkaat, virkistyskäyttäjät ja matkailijat. - Elinkeinoelämän hyötyminen kosteikkojen johdosta paremmin voivista vesistöistä. Määrälliset tavoitteet Projektin ensisijaisen tavoitteena ei ole yritysten ja työpaikkojen aikaansaaminen. Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole tasa-arvovaikutuksia Ympäristövaikutukset Hakija on arvioinut hankkeen ympäristövaikutukset vähän myönteisiksi maaperän ja merkittävästi myönteisiksi vesistöjen päästöihin. Lisäksi hankkeella vaikutetaan myönteisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen samoin kuin terveyteen. Kosteikkojen rakentamisella lisätään lisäksi kansalaisten

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus ympäristöosaamista ja tietoisuutta. Rahoittajalla ei ole huomautettavaa arviointiin. Projektin keskeiset toimenpiteet Projektiin kuuluu Pallo-Tyysterniemessä sijaitseva Saunarannanpuisto, jossa muotoillaan laskeutusaltaat, jonka lisäksi rakennetaan myös painanteet ja tehdään maisemointityöt. Lisäksi kohteen läheisyyteen rakennetaan kivisilta ja mahdollisesti myös polkuja. Lappeenrannan kaupunki vastaa rakennuttamisesta ja suunnittelusta. Toteutus tehdään ostopalveluna. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 0 2. Ostopalvelut Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ Rahoittajaviranomaisen esitys hakemuksesta (Merja Taipale): Pien-Saimaan hajakuormituksesta kärsivää veden kuntoa on vuosien ajan pyritty parantamaan eri keinoin. Yksi keinoista on hulevesikosteikkojen rakentaminen alueille, joilla kuormitus on suurin. Sunisenselkää merkittävästi rasittaville alueille eli Skinnarilaan ja Sammonlahteen on jo rakennettu 3 kosteikkoa. Tällä

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus hankkeella rakennetaan kosteikko Pallo-Tyysterniemen alueelle. Jo toteutettujen ja rakennettavien hulevesikosteikkojen avulla pyritään parantamaan Pien-Saimaata niin virkistys-, ulkoilu- kuin matkailukohteenakin. Hakemus osoitettiin huhtikuussa 2014 Hämeen ELY -keskukselle. Hanke oli mukana ELY-keskuksen lisärahoituspyynnössä TEM:ille, mutta hanke ei saanut rahoitusta. Etelä-Karjalan liiton ohjelmakauden rahoittamista ja päättyneistä EAKR-hankkeista vapautuu noin euroa, millä summalla hanketta voitaisiin rahoittaa. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessa ja totesi hankkeen olevan EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen.maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ei hankkeen koon vuoksi tarvita. Säädösperusta: Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009), 7 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009), 2 Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitukseen osallistumisen välisenä aikana enintään euron avustusosuudella EAKR-ohjelmasta. Rahoituksen edellytyksenä on varojen vapautuminen päättyneistä EAKR-hankkeista. Yksityiskohtainen rahoituspäätöksen teko delegoidaan tehtävien eriyttämisvaatimukset huomioiden kehittämisjohtajalle. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. EAKR-ohjelman rahoitusta ei saa käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kansallisella avustusrahoituksella. Hankkeen yhteyshenkilö on Merja Taipale, puh Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 3 EAKR-projektihakemus EU006_14/ Lappeenrannan kosteikot

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta Hakemusnumero Saapumispäivämäärä Käsittelijä Merja Taipale Hakijan virallinen nimi Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Osatoteuttajat Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen Tukimuoto Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan investointihanke Alkamispäivämäärä Kokouksen päivämäärä Diaarinumero EURA 2014/1019/ /2014/UML Viranomainen Uudenmaan liitto Päättymispäivämäärä Hankkeen sisältö Hankkeen tavoitteena on aikaansaada toisen asteen (Saimaan ammattiopisto Sampo) ja ammattikorkeakoulun (Saimaan ammattikorkeakoulu) yhteistä yrittäjyyskoulutusta varten tarvittava sähköinen oppimisympäristö. Hankkeeseen liittyy saumattomasti ESR-hanke (Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR) kilpailukykyisten ja osaavien yrittäjien ja yritysten syntymiseksi maakuntaan. Tavoitteet 1. Suunnitella ja toteuttaa yhteisesti Sampolle ja Saimialle tarvittavat kone- ja laitehankinnat, joista muodostuu sähköinen oppimisympäristö ja vuorovaikutusfoorumi opiskelijoiden, yrittäjyysopettajien, yrityshautomon ja yrittäjämentoreiden välille. 2. Aikaansaada opiskelijoiden kannalta moderni ja houkutteleva yrittäjyysopintojen oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta sähköistä teknologiaa hyväksi opiskelussa ja vuorovaikutuksessa sekä ohjauksessa ja konsultoinnissa (videoneuvottelut, AC- ja Lynch-tapaamiset, sähköinen verkosto, verkko-opintoja) 3. Käynnistää ja vakiinnuttaa matalan kynnyksen yrityshautomotoiminta, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti kasvokkain tapahtuvan ohjauksen ja keskustelun rinnalla. 4. Sisällyttää yrittäjyyskoulutukseen yrittäjämentorointi, jota voidaan toteuttaa paitsi kasvokkain niin myös verkossa. 5. Tukea yrittäjyysopintojen kokonaisuutta, joka on opiskelijoiden kannalta helposti saavutettavissa (sähköisyys).

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Vahvistaa opettajien osaamista yrittäjyysopintojen kouluttajina ohjaamalla heitä työelämäjaksoille, joilla ohjaajana toimii yrittäjä. Tässäkin voidaan käyttää tällä hankkeella aikaansaatavaa sähköistä järjestelmää. 7. Kartoittaa yrityksen jatkajaa tarvitsevat yrittäjät, edistää sukupolvenvaihdoksia ja linkittää toimintansa päättäviä/eläköityviä yrittäjiä hautomo-opiskelijoihin yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa, jolloin käytetään vuorovaikutukseen myös sähköistä järjestelmää. 8. Kehittää yrittäjyysopinnoista vetovoimainen ja haluttu kokonaisuus opiskelijoille Sampossa ja Saimiassa. 9. Mahdollistaa asiantunteva ja kustannustehokas, helposti saavutettava yhteinen opetus ja siihen liittyvä sujuva työnjako toteuttamalla opintoja sähköisesti Sampon ja Saimian välille suunniteltavalla yhteistyöllä. 10. Saada opiskelijoita uudenlaiseen yrittäjyysopintojen kokonaisuuteen. 11. Ylläpitää ja monipuolistaa maakunnan elinkeinorakennetta (pk-yrittäjyyttä) ja yritysten kilpailukykyä ja osaamista. Vaikuttavuustavoitteet 1. Lisätä yrittäjyysopintojen vetovoimaa 2. Luoda oppimisympäristö, joka on eri osapuolten kannalta sujuva ja houkutteleva sekä ajanmukainen. 3. Lisätä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden ryhtymistä yrittäjiksi. 4. Vahvistaa opiskelijoiden kilpailukykyä yrittäjänä ja sähköisten järjestelmien hyödyntäjinä omassa yritystoiminnassaan. 5. Parantaa nuorten työllisyyttä. 6. Saada nuoret integroitumaan maakuntaan oman yrityksen kautta. 7. Tukea sukupolvenvaihdoksia ja estää turhat yritysten alasajot yrittäjän eläköityessä. 8. Lisätä maakunnan elinvoimaa. 9. Lisätä yrittäjyyskoulutusosaamista Sampossa ja Saimiassa. Toimenpiteet 1. Suunnitellaan ja toteutetaan sähköisen oppimisympäristön edellyttämät hankinnat. 2. Toteutetaan asennukset ja käyttöönotto tarvittavine koulutuksineen. 3. Suunnitellaan ja toteutetaan kahdella pilottikierroksella yrittäjyysopintoja, hautomotoimintaa ja yrittäjämentorointia sähköisessä oppimisympäristössä. 4. Opiskelijat suunnittelevat yhteisiä yritysideoitaan ja siihen liittyviä suunnitelmia verkossa sähköisten välineiden mahdollistamana Hankkeeseen liittyy rinnakkaisena ESR-hanke (hakemusnumero ),jossa suunnitellaan ja kahdella pilottikierroksella myös toteutetaan yrittäjyysopinnot, yrittäjämentorointi ja yrityshautomotoiminta. Sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus ESR-hankkeessa kuvatun toiminnan. Tulokset 1. Yrittäjyysopintoja varten on aikaansaatu uusi, innovatiivinen sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa yhteiset yrittäjyysopinnot Sampon ja Saimian opiskelijoille. 2. Sähköinen oppimisympäristö on mahdollistanut yhteisen opetuksen ja siihen liittyvän sujuvan työnjaon syntyminen Sampon ja Saimian opettajien välille. 3. Yrittäjyydestä kiinnostuneita ja innostuneita yrittäjyysopiskelijoita on aiempaa enemmän. 4. Opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyysopintoihin on sujuvoitunut ja helpottunut sähköisen ja osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelumahdollisuuden ansiosta. 5. Uudet toimintatavat ovat käytössä Sampon ja Saimian yhteistyössä niin luennoissa, yritysmentoroinnissa kuin yrityshautomossa sähköisen järjestelmän,(mutta myös henkilökohtaisen vuorovaikutuksen) avulla. 6. Opiskelijoiden kyvykkyys käyttää sähköisiä järjestelmiä omassa yritystoiminnassaan on vahvistunut. 7. Uusien yritysten kilpailukyky paranee, koska opiskelijat oppivat yritysmaailman uudet toimintatavat sähköisessä toimintaympäristössä. 8. Nuorten työllistyminen ja integroituminen maakuntaan paranee. Lyhyen aikavälin vaikutukset - Yrittäjyysopinnoissa on käytössä sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa yhteiset yrittäjyysopinnot Sampon ja Saimian opiskelijoille. - Yrittäjyysopinnoista syntyy uudenlaisen oppimisympäristön ansiosta vetovoimainen ja haluttu kokonaisuus opiskelijoille Sampossa ja Saimiassa. - Yrittäjyydestä kiinnostuneiden ja sitä varten opiskelevien määrä kasvaa. - Opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyysopintoihin sujuvoituu ja helpottuu sähköisen ja osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelumahdollisuuden ansiosta. - Potentiaalisten uusien yrittäjien määrä kasvaa. - Opintojen aikana tai pian päättymisen jälkeen yrittäjäksi ryhtyvien määrä kasvaa. - Opintojen toteutuminen sähköisesti mahdollistaa yhteisen opetuksen ja siihen liittyvän sujuvan työnjaon syntyminen Sampon ja Saimian opettajien välille. - Opiskelijoiden kyvykkyys käyttää sähköisiä järjestelmiä omassa yritystoiminnassaan on vahvistunut. Pitkän aikavälin vaikutukset - Yrittäjyyskoulutusosaaminen Sampossa ja Saimiassa on uudistunut ja vahvistunut. - Yrittäjyysopinnot ovat Sampon ja Saimian vetovoimatekijä.

21 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Nuorten työllistymismahdollisuuksia omassa yrityksessä on parannettu. - Nuoria on saatu integroitumaan maakuntaan. - On tuettu sukupolvenvaihdoksia ja estetty turhat yritysten alasajot yrittäjän eläköityessä. - On lisätty maakunnan elinvoimaa. - Yrittäjyyden arvostus opiskelijoiden keskuudessa on noussut. - Opiskelijoiden ja heidän yritystensä kilpailukykyä on vahvistettu. - Yritysten määrä kasvaa. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut 3 Kone- ja laiteinvestoinnit Rakennukset ja maa-alueet 5 Muut kustannukset 6 Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot Nettokustannukset yhteensä Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 4 Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä Rahoitussuunnitelma yhteensä Rahoittajan arvio hankkeesta: Hankkeessa rakennetaan sekä Saimaan ammattikorkeakouluun että Saimaan ammattiopisto Sampoon sähköinen, nykyaikainen oppimisympäristö, mikä mahdollistaa oppilaitosten yhteisen yrittäjyyskoulutuksen järjestämisen. Koulujen opettajista koostuva yrittäjyysryhmä on mukana suunnittelemassa uutta, uudessa oppimisympäristössä tapahtuvaa yrittäjyyskoulutusta, mihin sisältyy myös yrityshautomotoimintaa. Opintosuunnitelman laatimiseen haetaan ESR- rahoitusta (hakemus nro ). Yrittäjät ovat edustettuina yrittäjyyden neuvottelukunnassa ja heitä haetaan yrittäjämentoreiksi. Hanke tukee alueen elinkeinotoimintaa madaltamalla kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseksi. Uusi oppimisympäristö mahdollistaa yhteistyön yritysten kanssa myös sähköisesti, mikä säästää niin

22 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus opiskelijan kuin yrittäjänkin aikaa. Hanke on rakennerahasto-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Saimaan ammattiopisto (Sampo), päätoteuttaja Kustannusarvio euroa, haettu avustus euroa Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Kustannusarvio euroa, haettu avustus Rahoittajan esitys Hakemus esitetään hyväksyttäväksi Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hanketta kokouksessa jättäen sen pöydälle. Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi EAKR-varoin kokouksessa. Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ei hankkeen koon vuoksi tarvita. Ehdotus: Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä ohjelmasta. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Etelä-Karjalan liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että Marja-Liisa Vesterinen jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi). Lisätietoja: Hankekoordinaattori Merja Taipale, puh

Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta, 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi Maakuntahallitus 55 14.04.2014 Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta 51/00.01.05.20/2014 Maakuntahallitus 55 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Päätös projektin "Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu", 301570 rahoittamisesta

Päätös projektin Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu, 301570 rahoittamisesta Maakuntahallitus 95 16.07.2015 Päätös projektin "Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu", 301570 rahoittamisesta Maakuntahallitus 16.07.2015 95 Hankkeen julkinen nimi Saimaan alueen

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin "Avoimilla ratkaisuilla kasvua ja vaikuttavuutta alueelle" rahoitukseen osallistumisesta, EU010_13, 821457

Päätös EAKR-projektin Avoimilla ratkaisuilla kasvua ja vaikuttavuutta alueelle rahoitukseen osallistumisesta, EU010_13, 821457 Maakuntahallitus 187 16.12.2013 Päätös EAKR-projektin "Avoimilla ratkaisuilla kasvua ja vaikuttavuutta alueelle" rahoitukseen osallistumisesta, EU010_13, 821457 165/00.01.05.20/2013 Maakuntahallitus 187

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa Hakemusnumero Kokouksen päivämäärä

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 16.09.2015 klo 12:30-14:20 PAIKKA Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki, kongressisiipi kokoustila 24 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106 Maakuntahallitus AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30 PAIKKA Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen avaus 108

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoituksen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton ja muiden liittojen roolit MY R Rahoittaja-rooli (hankkeiden valinta ja rahoituspäätöksen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 2/2016 ( ) Sivu 1 (8)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 2/2016 ( ) Sivu 1 (8) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika 2.5.2016 klo 10.05 11.55 Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: (x) Jukka Kopra,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Kirjallinen menettely 19.5.2015-27.5.2015 Kokouspaikka: sähköpostitse Kaikki sihteeristön varsinaiset

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 Kokousaika maanantai 3.3.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: ( ) Jukka

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014

PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Hankerahoitusjaosto 17.11.2014 35 Kokouksen avaus 36 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen Maakuntahallitus 198 21.10.2013 Maakuntahallitus 246 16.12.2013 Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen 121/00.01.05.20/2013, 121/00.01.05.20/2013

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot