Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus AIKA klo 09:00-09:30 PAIKKA Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 173 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallituksen alkuvuoden 2015 kokoukset Päätös EAKR-hankkeen "Mellonmäen aktiviteeikeskus kehittämishanke", rahoitukseen osallistumisesta 180 Päätös EAKR-hankkeen "Lappeenrannan kosteikot", rahoitukseen osallistumisesta 181 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", rahoitukseen osallistumisesta 182 Päätös EAKR-hankkeen "Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen", rahoittamiseen osallistumisesta 183 Päätös EAKR-hankkeen "Venäläisen raja-aluematkailun ajurit", rahoitukseen osallistumisesta 184 Päätös EAKR-hankkeen "Fiksuna Pietarissa! - Liiketoiminnan kasvua suomalaisille pk-yrityksille (VELI)", rahoitukseen osallistumisesta 185 Päätös EAKR-hankkeen "PAKO - Palveluita ja koulutusta yrityksille ja opiskelijoille IPR asioissa", rahoitukseen osallistumisesta 186 Päätös EAKR-hankkeen "Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin", rahoitukseen osallistumisesta 187 Päätös EAKR-hankkeen "Biosta Bisnestä (BiBi)", rahoittamiseen osallistumisesta 188 Päätos EAKR-hankkeen: "Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke)", rahoitukseen osallistumisesta 189 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Päätös oikaisuvaatimuksesta ENPI-hankkeen Innovation and Business Cooperation (InnoBus) no SE312 loppumaksatuspäätökseen 194 Kokouksen päättäminen

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot ( x ) Jukka Kopra ( - ) Jukka Kärnä ( x ) Ari Berg ( - ) Anneli Kiljunen ( - ) Marja-Leena Leppänen ( x ) Katri Pulli ( x ) Antti Rämä ( - ) Anu Urpalainen ( x ) Tiina Wilén-Jäppinen ( x ) Ari Torniainen ( x ) Tapio Virkki ( x ) Kari Metsäkallio pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " " mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. ( ) Tommi Vasama ( x ) Kari Paldanius ( ) Timo Tervonen ( x ) Marja-Liisa Vesterinen ( - ) Juhani Kylliäinen ( ) Leena Kaijansinkko ( ) Anna-Liisa Pekkanen ( - ) Päivi Sandberg ( ) Suna Kymäläinen jääväys 181 saapui kok. 177-, klo 9:04. MUU ( x ) Matti Viialainen ( x ) Juuso Hieta esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kopra Puheenjohtaja Juuso Hieta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Katri Pulli Pöytäkirjan tarkastaja Antti Rämä Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallintopäällikön työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta klo

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Kokouksen avaus Maakuntahallitus 173 Ehdotus: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Päätös: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen.

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 174 Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Päätös: Todettiin.

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus 175 Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Katri Pulli ja Antti Rämä. Ehdotus: Maakuntahallitus valitsee Katri Pullin ja Antti Rämän tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkir jan. Päätös: Maakuntahallitus valitsi Katri Pullin ja Antti Rämän tarkastamaan kokouksen pöytäkir jan.

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus 176 Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on lä hetetty maakuntahallituksen jäsenille sähköpostilla. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus Päijät Hämeen liitto haluaisi, että Etelä-Karjalan ja Ky men laakson liitot yhtyvät yhteiseen lausuntoon SOTE-rahoituksesta. Lau sun non sisällöstä keskusteltiin ja päädyttiin esittämään seu raa van sisältöinen lausunto yhdessä muiden liittojen kanssa: "Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on an net tu Uudistuksen tavoitteena on ollut parantaa so si aa li- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta, yh den ver tai suutta ja kustannustehokkuutta ja tätä kautta tukea myös kuntien edel ly tyk siä selviytyä palveluiden kustannuksista. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen kunnat ovat teh neet jo aiemmin paljon rakenteellisia päätöksiä ter veh dyttääk seen kunnallista taloutta ja ovat tässä suhteessa toimineet kan sal li se na esimerkkinä. Tuottavuuden kohentumiseen joh tava sosiaali- ja terveystoimenuudistus on tarpeen koko maassa. Asiansa ennen sote-uudistusta taloudellisesti hyvin ja vai kut tavuu del taan tehokkaasti hoitaneita kuntia ja maakuntia ei kuiten kaan pidä rangaista tehdystä työstä maksuja korottamalla. Esi tet ty sote-rahoitus ei missään tapauksessa kannusta kustan nus te hok kuu teen, jos tehokkaat joutuvat maksamaan lisää ja maksutaso määräytyy kalleimman mukaan. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maa kun ta liitto jen hallitukset yksimielisesti esittävät huolen jäsenkuntiensa puo les ta, että sote-rahoituksen jatkovalmistelussa tulee ottaa suun ni tel tua vahvemmin huomioon kannustavuus kus tan nuste hok kuu teen, eikä päinvastoin. Kuntien maksuosuuden tulisi määräytyä maakunnittaisten tuotan to aluei den mukaan. Samalla hallitukset kiinnittävät huomiota siihen, ettei kunnille ole annettu mahdollisuutta lakiesityksen lausuntokierroksen aika na ottaa kantaa lakiuudistuksen rahoitusvaikutuksiin. Tätä ke hi tys tä ei pidetä suotavana, mikäli tavoitteena on saavuttaa vai kut ta vuu del taan tehokkaita rakenteellisia uudistuksia." 2. Karlstadin lentokentän opintovierailun myötä saatiin arvokasta ko ke mus tie toa lentokenttien yksityistämisprosessista Ruot sissa. Karsltad on elinkeinopohjaltaan paljolti Lappeenrannan kaltai nen alue ja lentokentän vuotuiset matkustajamäärät ovat olleet viime vuosina suurinpiirtein samaa tasoa Lappeenrannan

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Päätös: kans sa. Kokemustietoa Karstadin prosessista voidaan so vel tuvin osin hyödyntää myös Lappeenrannan lentokenttään liit tyväs sä suunnittelutyössä vuoden 2015 alussa. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Tiina Wilen-Jäppinen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 9:04.

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen alkuvuoden 2015 kokoukset Maakuntahallitus 178 Maakuntahallitus kokoontuu kerran kuussa heinäkuuta lukuun ottamatta. Kokouksia on pidetty pääsääntöisesti liiton toimistossa Lappeenrannassa. Kokouksia pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan myös maakunnan kunnissa tai muissa maakuntahallituksen määräämissä paikoissa. Kokouspäivä on ollut maanantai. Kokoukset ovat alkaneet kello ja ryhmäkokoukset kello Hyväksi koettua käytäntöä esitetään jatkettavaksi. Ehdotus: Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto kokoontuvat alkuvuonna 2015 seuraavasti: Maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto maanantai klo 9.00 maakuntahallitus klo maakuntavaltuusto Maakuntahallitus maanantai joko tai klo E-K liiton toimisto maanantai klo IImaanantai klo IImaanantai klo IImaanantai Tutustuminen Kerimäen kalataloon + kokous käynnin yhteydessä Maakuntahallituksen kokoukset alkavat kello 10.00, ryhmäkokoukset klo Päätös: Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto kokoontuvat alkuvuonna 2015 seuraavasti: Maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto maanantai klo 9.00 maakuntahallitus klo maakuntavaltuusto Maakuntahallitus maanantai klo E-K liiton toimisto maanantai klo IImaanantai klo IImaanantai klo IImaanantai Tutustuminen Kerimäen kalataloon + kokous käynnin yhteydessä Maakuntahallituksen kokoukset alkavat kello 10.00, ryhmäkokoukset klo 9.00.

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Päätös EAKR-hankkeen "Mellonmäen aktiviteeikeskus kehittämishanke", rahoitukseen osallistumisesta 173/ /2014 Maakuntahallitus 179 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Mellonmäen aktiviteettikeskus kehittämishanke Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 1: Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi: Kehittämisprojekti Aloituspäivä: Päättymispäivä: Projektin hakija Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy F.O. Virtasen katu Imatra Projektin kohderyhmät Kohderyhmään kuuluvat matkailu- ja oheispalveluita tuottavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Mellonmäen liiketoiminnan todennäköinen toteutumismuoto on itsenäisten toimijoiden verkosto. Kiinnostuneita toimijoita pyritään tavoittamaan oman alueen lisäksi myös potentiaalisia sijoittautujia muualta. Imatran Urheilijat Imatran Lapinkävijät Moottorikelkkayhdistys Imatran Mellonmaja ry Imatran Disc Golf ry Imatran Palvelukoirayhdistys Saimaa Adventures Ky Imatra Express Laskettelukeskus Myllymäki/TurTek Oy Matkailijat kotimaasta ja ulkomailta Seudun asukkaat Liikuntajärjestöt Matkanjärjestäjät Alueen hotelli- ja ravintola-alan yritykset Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on koota Mellonmäen alueen ympärivuotisen aktiviteettitarjonnan ja ohjeispalvelut tarjoava toimijaryhmä. Tavoitteena on myös Saimian osatoteutuksessa luoda tietomallinnuksen keinoin alueesta kokonaiskuva, jota voidaan hyödyntää sekä aktiviteettikeskuksen toimijoiden kesken sisäisesti että ulkopuolisessa sijoittautumis-, rahoitus-, ja sidosryhmäviestinnässä. Hakijan roolina on alueen potentiaalin markkinointi, liiketoiminnan vaatimien edellytysten kartoitus,

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus toimijoiden kokoaminen, keskustelujen ja neuvotteluiden fasilitointi liiketoiminnan käynnistämiseksi. Määrälliset tavoitteet Projektin ensisijaisena tavoitteena ei ole yritysten ja työpaikkojen syntyminen Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole tasa-arvovaikutuksia Ympäristövaikutukset Hakija on arvioinut hankkeen ympäristövaikutukset neutraaliksi. Rahoittajalla ei ole huomautettavaa. Yritysvaikutukset On odotettavaa, että hankkeen tuloksena alueelle syntyy uutta liiketoimintaa. Projektin keskeiset toimenpiteet Teknisiä toimenpiteitä uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi - selvitykset ja suunnitelmat lumetusveden saamiseksi alueelle - energiatehokkuuden huomiointi läpileikkaavana teemana - aktiviteettien tarpeet kaavoituksen suuntaan Alueen markkinointimateriaalin valmistus ja levitys Alueen tietomallin tuottaminen (Saimian osatoteutus) - pohjatiedon hankkiminen mm. Imatran kaupungin kautta - alueen mallintaminen saatavissa olevien tietojen pohjalta - alueen 3-D havainnollistus Tilaisuuksien järjestäminen toimijoiden verkottamiseksi - potentiaalisten toimijoiden eli yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa - potentiaalisten sijoittajien kanssa Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 20 %) yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ Rahoittajaviranomaisen esitys hakemuksesta (Merja Taipale): Mellonmäki oli aktiivinen talviurheilupaikka ja nyt muutaman vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen se halutaan herättää henkiin alueen urheilu- ja harrastuskohteena sekä tukemaan alueen matkailua. Imatran kaupunki on lupautunut tukemaan alueen kehitystä kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta. Hankkeessa pyritään keräämään yhteen alueen yrittäjät, kolmas sektori, sijoittajat ja muut toimijat, jotka voisivat edesauttaa alueen ylläpidossa, kehittämisessä ja markkinoinnissa. Saimia toteuttaa alueesta 3D mallinnuksen, mikä edesauttaa alueen suunnittelua ja markkinointia. Hanke on mahdollista rahoittaa ohjelmakauden EAKR-rakennemuutos- ja joustovarausvaroilla, jotka ovat vapautuneet päättyneistä hankkeista. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemusta kokouksessa ja totesi hankkeen olevan EAKR -ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ei hankkeen koon vuoksi tarvita. Säädösperusta: Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009), 7 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009), 2 Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitukseen osallistumisen

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus välisenä aikana enintään euron avustusosuudella ohjelmakauden EAKR-ohjelmasta. Tuki osoitetaan rakennemuutos- ja joustovarausrahoista. Yksityiskohtainen rahoituspäätöksen teko delegoidaan tehtävien eriyttämisvaatimukset huomioiden kehittämisjohtajalle. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. EAKR-ohjelman rahoitusta ei saa käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kansallisella avustusrahoituksella. Hankkeen yhteyshenkilö on Merja Taipale, puh Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 2 Päätös EAKR-hankkeen "Mellonmäen aktiviteeikeskus kehittämishanke", rahoitukseen osallistumisesta

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Päätös EAKR-hankkeen "Lappeenrannan kosteikot", rahoitukseen osallistumisesta 177/ /2014 Maakuntahallitus 180 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Lappeenrannan kosteikot Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi: Investointiprojekti Aloituspäivämäärä: Päättymispäivämäärä: Projektin hakija Lappeenrannan kaupunki Villimiehenkatu Lappeenranta Projektin kohderyhmät Kosteikot tulevat palvelemaan lähialueen asukkaita ja lähialueella liikkuvia virkistyskäytössä Projektin tavoitteet - Hule- ja valumavesien sekä vesistöjen laadun paraneminen. Tulokset ovat mitattavissa ja niistä hyötyvät mm. vesistöjen ekosysteemi, vedenjakelusta vastaavat tahot, teollisuus ja virkistyskäyttäjät. - Ympäristön viihtyisyyden ja vetovoiman kasvu kosteikkojen alueilla niin virkistys- kuin asuinkäytössäkin. Näitä tuloksia hyödyntävät lähialueiden nykyiset ja tulevat asukkaat, virkistyskäyttäjät ja matkailijat. - Elinkeinoelämän hyötyminen kosteikkojen johdosta paremmin voivista vesistöistä. Määrälliset tavoitteet Projektin ensisijaisen tavoitteena ei ole yritysten ja työpaikkojen aikaansaaminen. Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole tasa-arvovaikutuksia Ympäristövaikutukset Hakija on arvioinut hankkeen ympäristövaikutukset vähän myönteisiksi maaperän ja merkittävästi myönteisiksi vesistöjen päästöihin. Lisäksi hankkeella vaikutetaan myönteisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen samoin kuin terveyteen. Kosteikkojen rakentamisella lisätään lisäksi kansalaisten

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus ympäristöosaamista ja tietoisuutta. Rahoittajalla ei ole huomautettavaa arviointiin. Projektin keskeiset toimenpiteet Projektiin kuuluu Pallo-Tyysterniemessä sijaitseva Saunarannanpuisto, jossa muotoillaan laskeutusaltaat, jonka lisäksi rakennetaan myös painanteet ja tehdään maisemointityöt. Lisäksi kohteen läheisyyteen rakennetaan kivisilta ja mahdollisesti myös polkuja. Lappeenrannan kaupunki vastaa rakennuttamisesta ja suunnittelusta. Toteutus tehdään ostopalveluna. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 0 2. Ostopalvelut Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ Rahoittajaviranomaisen esitys hakemuksesta (Merja Taipale): Pien-Saimaan hajakuormituksesta kärsivää veden kuntoa on vuosien ajan pyritty parantamaan eri keinoin. Yksi keinoista on hulevesikosteikkojen rakentaminen alueille, joilla kuormitus on suurin. Sunisenselkää merkittävästi rasittaville alueille eli Skinnarilaan ja Sammonlahteen on jo rakennettu 3 kosteikkoa. Tällä

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus hankkeella rakennetaan kosteikko Pallo-Tyysterniemen alueelle. Jo toteutettujen ja rakennettavien hulevesikosteikkojen avulla pyritään parantamaan Pien-Saimaata niin virkistys-, ulkoilu- kuin matkailukohteenakin. Hakemus osoitettiin huhtikuussa 2014 Hämeen ELY -keskukselle. Hanke oli mukana ELY-keskuksen lisärahoituspyynnössä TEM:ille, mutta hanke ei saanut rahoitusta. Etelä-Karjalan liiton ohjelmakauden rahoittamista ja päättyneistä EAKR-hankkeista vapautuu noin euroa, millä summalla hanketta voitaisiin rahoittaa. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessa ja totesi hankkeen olevan EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen.maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ei hankkeen koon vuoksi tarvita. Säädösperusta: Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009), 7 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009), 2 Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitukseen osallistumisen välisenä aikana enintään euron avustusosuudella EAKR-ohjelmasta. Rahoituksen edellytyksenä on varojen vapautuminen päättyneistä EAKR-hankkeista. Yksityiskohtainen rahoituspäätöksen teko delegoidaan tehtävien eriyttämisvaatimukset huomioiden kehittämisjohtajalle. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. EAKR-ohjelman rahoitusta ei saa käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kansallisella avustusrahoituksella. Hankkeen yhteyshenkilö on Merja Taipale, puh Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 3 EAKR-projektihakemus EU006_14/ Lappeenrannan kosteikot

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta Hakemusnumero Saapumispäivämäärä Käsittelijä Merja Taipale Hakijan virallinen nimi Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Osatoteuttajat Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen Tukimuoto Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan investointihanke Alkamispäivämäärä Kokouksen päivämäärä Diaarinumero EURA 2014/1019/ /2014/UML Viranomainen Uudenmaan liitto Päättymispäivämäärä Hankkeen sisältö Hankkeen tavoitteena on aikaansaada toisen asteen (Saimaan ammattiopisto Sampo) ja ammattikorkeakoulun (Saimaan ammattikorkeakoulu) yhteistä yrittäjyyskoulutusta varten tarvittava sähköinen oppimisympäristö. Hankkeeseen liittyy saumattomasti ESR-hanke (Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR) kilpailukykyisten ja osaavien yrittäjien ja yritysten syntymiseksi maakuntaan. Tavoitteet 1. Suunnitella ja toteuttaa yhteisesti Sampolle ja Saimialle tarvittavat kone- ja laitehankinnat, joista muodostuu sähköinen oppimisympäristö ja vuorovaikutusfoorumi opiskelijoiden, yrittäjyysopettajien, yrityshautomon ja yrittäjämentoreiden välille. 2. Aikaansaada opiskelijoiden kannalta moderni ja houkutteleva yrittäjyysopintojen oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta sähköistä teknologiaa hyväksi opiskelussa ja vuorovaikutuksessa sekä ohjauksessa ja konsultoinnissa (videoneuvottelut, AC- ja Lynch-tapaamiset, sähköinen verkosto, verkko-opintoja) 3. Käynnistää ja vakiinnuttaa matalan kynnyksen yrityshautomotoiminta, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti kasvokkain tapahtuvan ohjauksen ja keskustelun rinnalla. 4. Sisällyttää yrittäjyyskoulutukseen yrittäjämentorointi, jota voidaan toteuttaa paitsi kasvokkain niin myös verkossa. 5. Tukea yrittäjyysopintojen kokonaisuutta, joka on opiskelijoiden kannalta helposti saavutettavissa (sähköisyys).

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Vahvistaa opettajien osaamista yrittäjyysopintojen kouluttajina ohjaamalla heitä työelämäjaksoille, joilla ohjaajana toimii yrittäjä. Tässäkin voidaan käyttää tällä hankkeella aikaansaatavaa sähköistä järjestelmää. 7. Kartoittaa yrityksen jatkajaa tarvitsevat yrittäjät, edistää sukupolvenvaihdoksia ja linkittää toimintansa päättäviä/eläköityviä yrittäjiä hautomo-opiskelijoihin yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa, jolloin käytetään vuorovaikutukseen myös sähköistä järjestelmää. 8. Kehittää yrittäjyysopinnoista vetovoimainen ja haluttu kokonaisuus opiskelijoille Sampossa ja Saimiassa. 9. Mahdollistaa asiantunteva ja kustannustehokas, helposti saavutettava yhteinen opetus ja siihen liittyvä sujuva työnjako toteuttamalla opintoja sähköisesti Sampon ja Saimian välille suunniteltavalla yhteistyöllä. 10. Saada opiskelijoita uudenlaiseen yrittäjyysopintojen kokonaisuuteen. 11. Ylläpitää ja monipuolistaa maakunnan elinkeinorakennetta (pk-yrittäjyyttä) ja yritysten kilpailukykyä ja osaamista. Vaikuttavuustavoitteet 1. Lisätä yrittäjyysopintojen vetovoimaa 2. Luoda oppimisympäristö, joka on eri osapuolten kannalta sujuva ja houkutteleva sekä ajanmukainen. 3. Lisätä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden ryhtymistä yrittäjiksi. 4. Vahvistaa opiskelijoiden kilpailukykyä yrittäjänä ja sähköisten järjestelmien hyödyntäjinä omassa yritystoiminnassaan. 5. Parantaa nuorten työllisyyttä. 6. Saada nuoret integroitumaan maakuntaan oman yrityksen kautta. 7. Tukea sukupolvenvaihdoksia ja estää turhat yritysten alasajot yrittäjän eläköityessä. 8. Lisätä maakunnan elinvoimaa. 9. Lisätä yrittäjyyskoulutusosaamista Sampossa ja Saimiassa. Toimenpiteet 1. Suunnitellaan ja toteutetaan sähköisen oppimisympäristön edellyttämät hankinnat. 2. Toteutetaan asennukset ja käyttöönotto tarvittavine koulutuksineen. 3. Suunnitellaan ja toteutetaan kahdella pilottikierroksella yrittäjyysopintoja, hautomotoimintaa ja yrittäjämentorointia sähköisessä oppimisympäristössä. 4. Opiskelijat suunnittelevat yhteisiä yritysideoitaan ja siihen liittyviä suunnitelmia verkossa sähköisten välineiden mahdollistamana Hankkeeseen liittyy rinnakkaisena ESR-hanke (hakemusnumero ),jossa suunnitellaan ja kahdella pilottikierroksella myös toteutetaan yrittäjyysopinnot, yrittäjämentorointi ja yrityshautomotoiminta. Sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus ESR-hankkeessa kuvatun toiminnan. Tulokset 1. Yrittäjyysopintoja varten on aikaansaatu uusi, innovatiivinen sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa yhteiset yrittäjyysopinnot Sampon ja Saimian opiskelijoille. 2. Sähköinen oppimisympäristö on mahdollistanut yhteisen opetuksen ja siihen liittyvän sujuvan työnjaon syntyminen Sampon ja Saimian opettajien välille. 3. Yrittäjyydestä kiinnostuneita ja innostuneita yrittäjyysopiskelijoita on aiempaa enemmän. 4. Opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyysopintoihin on sujuvoitunut ja helpottunut sähköisen ja osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelumahdollisuuden ansiosta. 5. Uudet toimintatavat ovat käytössä Sampon ja Saimian yhteistyössä niin luennoissa, yritysmentoroinnissa kuin yrityshautomossa sähköisen järjestelmän,(mutta myös henkilökohtaisen vuorovaikutuksen) avulla. 6. Opiskelijoiden kyvykkyys käyttää sähköisiä järjestelmiä omassa yritystoiminnassaan on vahvistunut. 7. Uusien yritysten kilpailukyky paranee, koska opiskelijat oppivat yritysmaailman uudet toimintatavat sähköisessä toimintaympäristössä. 8. Nuorten työllistyminen ja integroituminen maakuntaan paranee. Lyhyen aikavälin vaikutukset - Yrittäjyysopinnoissa on käytössä sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa yhteiset yrittäjyysopinnot Sampon ja Saimian opiskelijoille. - Yrittäjyysopinnoista syntyy uudenlaisen oppimisympäristön ansiosta vetovoimainen ja haluttu kokonaisuus opiskelijoille Sampossa ja Saimiassa. - Yrittäjyydestä kiinnostuneiden ja sitä varten opiskelevien määrä kasvaa. - Opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyysopintoihin sujuvoituu ja helpottuu sähköisen ja osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelumahdollisuuden ansiosta. - Potentiaalisten uusien yrittäjien määrä kasvaa. - Opintojen aikana tai pian päättymisen jälkeen yrittäjäksi ryhtyvien määrä kasvaa. - Opintojen toteutuminen sähköisesti mahdollistaa yhteisen opetuksen ja siihen liittyvän sujuvan työnjaon syntyminen Sampon ja Saimian opettajien välille. - Opiskelijoiden kyvykkyys käyttää sähköisiä järjestelmiä omassa yritystoiminnassaan on vahvistunut. Pitkän aikavälin vaikutukset - Yrittäjyyskoulutusosaaminen Sampossa ja Saimiassa on uudistunut ja vahvistunut. - Yrittäjyysopinnot ovat Sampon ja Saimian vetovoimatekijä.

21 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus Nuorten työllistymismahdollisuuksia omassa yrityksessä on parannettu. - Nuoria on saatu integroitumaan maakuntaan. - On tuettu sukupolvenvaihdoksia ja estetty turhat yritysten alasajot yrittäjän eläköityessä. - On lisätty maakunnan elinvoimaa. - Yrittäjyyden arvostus opiskelijoiden keskuudessa on noussut. - Opiskelijoiden ja heidän yritystensä kilpailukykyä on vahvistettu. - Yritysten määrä kasvaa. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut 3 Kone- ja laiteinvestoinnit Rakennukset ja maa-alueet 5 Muut kustannukset 6 Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot Nettokustannukset yhteensä Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 4 Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä Rahoitussuunnitelma yhteensä Rahoittajan arvio hankkeesta: Hankkeessa rakennetaan sekä Saimaan ammattikorkeakouluun että Saimaan ammattiopisto Sampoon sähköinen, nykyaikainen oppimisympäristö, mikä mahdollistaa oppilaitosten yhteisen yrittäjyyskoulutuksen järjestämisen. Koulujen opettajista koostuva yrittäjyysryhmä on mukana suunnittelemassa uutta, uudessa oppimisympäristössä tapahtuvaa yrittäjyyskoulutusta, mihin sisältyy myös yrityshautomotoimintaa. Opintosuunnitelman laatimiseen haetaan ESR- rahoitusta (hakemus nro ). Yrittäjät ovat edustettuina yrittäjyyden neuvottelukunnassa ja heitä haetaan yrittäjämentoreiksi. Hanke tukee alueen elinkeinotoimintaa madaltamalla kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseksi. Uusi oppimisympäristö mahdollistaa yhteistyön yritysten kanssa myös sähköisesti, mikä säästää niin

22 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/ Maakuntahallitus opiskelijan kuin yrittäjänkin aikaa. Hanke on rakennerahasto-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Saimaan ammattiopisto (Sampo), päätoteuttaja Kustannusarvio euroa, haettu avustus euroa Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Kustannusarvio euroa, haettu avustus Rahoittajan esitys Hakemus esitetään hyväksyttäväksi Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hanketta kokouksessa jättäen sen pöydälle. Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi EAKR-varoin kokouksessa. Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ei hankkeen koon vuoksi tarvita. Ehdotus: Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä ohjelmasta. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Etelä-Karjalan liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että Marja-Liisa Vesterinen jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi). Lisätietoja: Hankekoordinaattori Merja Taipale, puh

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106 Maakuntahallitus AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30 PAIKKA Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen avaus 108

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014

PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Hankerahoitusjaosto 17.11.2014 35 Kokouksen avaus 36 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen avaus... 3 2 Osanottajien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 Kokousaika maanantai 22.9.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Hotelli Scandic Patrian auditorio Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta Läsnä Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173 Maakuntahallitus AIKA 27.08.2014 klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta.

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 70 Maakuntahallitus AIKA 27.04.2015 klo 10:00-11:30 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) Maakuntahallitus Aika 19.01.2015 klo 10:05-12:04 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 1-13, 16-25 Hänninen Katja Jäsen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) MYR:in sihteeristö Aika 27.01.2015 klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 29.03.2011 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 147 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 148 Kokouksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.09.2009 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot