Raision kaupungin strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision kaupungin strategia 2009 2013"

Transkriptio

1 Raision kaupungin strategia

2 Sisällysluettelo Raision kaupungin strategia Strategian lähtökohdat...s. 3 Raision toiminta-ajatus Raision visio Muutosvoimat...s Keskeisimmät haasteet...s Strategiset näkökulmat...s Raision menestystekijät...s. 10 Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen puh. (02) , > Päätöksenteko ja hallinto > Talous ja strateginen ohjaus 2

3 1. Strategian lähtökohdat Raision kaupungin strategiaa vuosiksi on rakennettu kaupungin toiminta-ajatuksesta ja visiosta käsin. Raision toiminta-ajatus Toiminta-ajatus kuvaa lyhyesti kaupungin perustehtävää eli sitä mistä kaupunki ottaa vastuun: Toiminta-ajatus merkitsee käytännössä sitä, että kaupunki järjestää asiantuntevia palveluja ja hakee asiakkaan tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Strategiakaudella toiminta-ajatusta selkiinnytetään täsmentämällä palveluittain, mikä on kaupungin vastuulla olevien palvelujen perustaso ja mahdollinen korotettu palvelutaso Raisiossa. Raision visio 2025 Visio on strategiaprosessiin osallistuneiden yhteinen näkemys tavoittelemisen arvoisesta tulevaisuudesta. 3 Visio on selkeästi parempi kuin nykytila: Raisio on innostunut ja uudistuskykyinen kaupunki, joka ennakkoluulottomasti ja peräänantamattomasti kehittää ratkaisuja monipuolisen palvelutarjonnan järjestämiseksi muuttuvissa oloissa. Kaupunki tukee Raisiossa asuvia ja työssä käyviä ottamaan vastuuta terveydestään, lä himmäisistään ja ympäristöstään. Raisio kaventaa asukkaiden hyvinvointieroja. Raision kaupunki toimii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti Turun seudulla. Raisio rakentaa harmoniaa ihmisen ja luonnon rinnakkainelolle. Raisio on uusien mahdollisuuksien ja tapahtumien monimuotoinen kaupunki: paikka, jonne parhaat ammattilaiset hakeutuvat töihin.

4 2. Muutosvoimat Keskeisimpien muutosvoimien merkitys Muutosvoima Uhka Mahdollisuus 1. Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu x 2. Yhteisöllisyyden väheneminen x 3. Syrjäytyminen x 4. Yleisten terveysriskien kasvu x 5. Monikulttuurisuus, maahanmuutto x x 6. Huoltosuhteen heikkeneminen, meno- ja tulokehityksen kasvava epätasapaino 7. Henkilöstön ikärakenteen vanheneminen x x x x Muutosvoimat voivat olla kaupungin organisaation kannalta ulkoisia voimia tai sisäisiä paineita. Kaupungin on reagoitava muutospaineiden nostattamiin haasteisiin tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin. Muutosvoimat voivat sisältää uusia mahdollisuuksia ja toisaalta ne voivat olla luonteeltaan korostuneen uhkaavia. Tulevaisuuden kannalta merkittävää on tunnistaa, mitä nousee esille, kun maksimoidaan mahdollisuudet. 8. Teknologian kehitys x 9. Kunta- ja palvelurakenteen muutos x x 10. Ilmastonmuutos x x 4

5 3. Keskeisimmät haasteet Havaitut haasteet muodostuvat useista yhteen kietoutuneista tekijöistä eivätkä noudata organisaatiorajoja. Raision kaupungin toiminnan kannalta merkittävimmiksi lähitulevaisuuden haasteiksi nousevat ilmastonmuutos, kunta- ja palvelurakenneuudistus, väestön ikääntyminen ja kaupungin meno- ja tulokehityksen kasvava epätasapaino. Haasteet kietoutuvat myös toisiinsa, sillä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on hakea ratkaisuja nimenomaan väestönkehityksestä ja kuntatalouden epätasapainosta johtuviin haasteisiin ja yhdyskuntarakenteen ongelmiin. Yhdyskuntarakenne ja sen tiivistäminen ovat merkittäviä haasteita myös ilmastonmuutoksen kannalta. Voisi siis sanoa muutospaineiden tuulien käyvän sekä sisältä että ulkoa. Huoltosuhteen heikkeneminen Kaupungin palveluorganisaation uudistaminen Megaluokan haasteet Kunta- ja palvelurakenneuudistus Ilmastonmuutos Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 5

6 Väestökehitys Raision väestö ikääntyy. Ikärakenteen tasapainottamiseksi Raisio tavoittelee väestösuunnitteessaan 100 asukkaan vuosittaista muuttovoittoa. Nämä molemmat seikat vaikuttavat myös kaupungin toimintaan. Väestön ikääntyminen muuttaa ja kasvattaa palvelutarpeita. Muuttovoiton saavuttaminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuntotuotantoa. Muuttovoiton tukena on myös vanhoilla omakotialueilla vireillä oleva sukupolvenvaihdos. Ohessa väestösuunnite, joka perustuu viime valtuustokauden linjauksiin kokonaisväkiluvun kehityksestä. Suunnitteen ikärakennetta koskevat olettamukset on korjattu tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatiman ennusteen mukaisiksi. Suurin ero viime valtuustokauden ja nykyisen väestösuunnitteen välillä on ikäihmisten ja erityisesti 85 vuotta täyttäneiden osuuden ja lukumäärän kasvussa vuonna Uuden suunnitteen mukaan 85 vuotta täyttäneitä olisi tuolloin 115 enemmän kuin aiempi suunnite tuotti. Ero selittyy tilastokeskuksen ennusteeseen sisältyvillä pienentyneillä kuolemanvaaraolettamuksilla. 6

7 Palveluorganisaation uudistamisen laaja kenttä Väestön huoltosuhteen heikkeneminen merkitsee sitä, että samanaikaisesti tapahtuu kolme asiaa: palvelujen tarve kasvaa, kaupungin rahoituspohja uhkaa heiketä ja palvelujen tuottajat uhkaavat vähetä. Etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen menokehitys uhkaa heikentää muiden palvelujen rahoitusmahdollisuuksia. Raision kaupungin on löydettävä uusia tapoja organisoida kaupungin vastuulla olevia palvelut. Raision vahvuutena on jo nyt toimintaa ja taloutta läpivalaisevat taulukot ja kattava osaaminen käy- tännön prosessien parantamisessa. Työkaluista huolimatta viime strategiakierroksella ei onnistuttu luomaan merkittäville ja laajoille prosesseille soveltuvaa johtamismallia (lasten ja nuorten palvelut sekä maankäyttöprosessi). Strategian vaatimusta menokehityksen hidastamisesta ei myöskään onnistuttu täyttämään. Epäonnistumiseen on saattanut vaikuttaa sektoroitunut johtamis- ja toimintatapa, jota tulisikin kehittää joustavampaan suuntaan. Haasteena on kaupungin organisaation joustavuuden ja voimavarojen liikkuvuuden lisääminen. Palvelujen priorisointitarve lisääntyy tiukkenevan talouskehityksen vuoksi. Tästä johtuen kaikkia palveluita ei ole mahdollista tuottaa aiemmassa laajuudessa. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä korostuu elintapoihin ja ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen vaikuttaminen sekä kaupunkilaisten, perheiden ja yhteisöjen vastuun lisääminen. Kuntien eläkevakuutuksen arvion mukaan kuntasektorin eläkepoistuma on noin työntekijää. Vuoteen 2015 mennessä poistuma on noin työntekijää. Raision kaupungin osalta poistuma on 363 henkilöä ja yhteensä 766 henkilöä. Arvio kattaa sekä vanhuuseläkkeelle että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät. Eläkepoistuma tarjoaa myös yllykkeen uudistaa palveluiden järjestämistapaa. Henkilöstötarpeen ennakointiin ja ikääntyvän henkilöstön jaksamisen tukemiseen tarvitaan tehokkaita työvälineitä henkilöstösuunnittelussa. Kaupungin rekrytointitoiminnassa edistetään myös maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden palkkaamista kaupungin palvelukseen mahdollisimman monella toimialalla. Tämän lisäksi on tärkeää, että kaupunki toimii aktiivisesti työmarkkinoiden kansainvälistymistä vahvistavissa elinkeinoja työllisyyspoliittisissa hankkeissa. 7

8 Nykyinen Paras-lainsäädäntö on voimassa vuoden 2012 loppuun, mutta keskustelu jatkosta käynnistyy jo syksyllä Seudun palvelu- ja kuntarakenteessa on odotettavissa muutoksia jo tällä strategiakaudella. Kaupungin luottamushenkilöiden, johdon ja työntekijöiden on kyettävä toimimaan entistä haasteellisemmassa kuntakentän kehittämisverkostossa huolehtiessaan Raision ja seudun intressien yhteensovittamisesta. Tietotekniikka avaa uusia mahdollisuuksia kunnan palvelujen järjestämiseen. Haasteena on ensinnäkin parantaa kuntalaisten palveluja luomalla sähköisiä asiointipalveluja. Toisena haasteena on hyödyntää tietotekniikkaa palvelutuotannossa. Kolmantena on vielä mainittava viestintäteknologian soveltamismahdollisuudet tehokkaassa verkkotiedottamisessa (24/7). Raisiossa asuvien ulkomaan kansalaisten, ulkomailla syntyneiden ja muunkielisten määrä on noussut viime vuosina ja kehitys jatkunee samansuuntaisena. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden juurtuminen suomaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille on tärkeä haaste ja mahdollisuus. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu vaikuttaa kuntien kehittämiseen strategiakaudella. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet vaikuttavat maankäytön tehostamiseen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Energiankulutuksen vähentäminen edellyttää muutoksia liikkumisen, lämmityksen sekä sähkön ja materiaalien käytön ratkaisuihin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset säähän ja mm. vedenpinnan tasoon asettavat haasteita rakentamiselle. Joukkoliikenteen lisäämisellä on mahdollista hillitä ilmastonmuutosta. 8

9 4. Strategiset näkökulmat Strategian ydinkysymys on, missä asioissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta Raisio pystyisi hyödyntämään maksimaalisesti muutosvoimia ja selviytyisi muutospaineista edetäkseen kohti visiota, samalla perustehtävästään huolehtien. Strategiaa kannattaa rakentaa mahdollisimman monipuolisesti eri näkökulmista, jotta lopputulos on tasapainoinen. Näköpiirissä olevien muutosvoimien perustella strategiset näkökulmat on määritelty seuraavasti: 1. Kaupungin toiminnan, henkilöstöpolitiikan ja talouden näkökulma: Miten kaupungin tulee organisoida toimintansa ja voimavarojensa käyttö? Miten kaupunki säilyttää kykynsä kehittyä? Mihin kaupungin pitää keskittyä talouden hallinnassa? 2. Kuntalaisen näkökulma Missä kaupungin pitää onnistua kuntalaisen ja yleensäkin sidosryhmien silmissä? 3. Seudun näkökulma Missä Raision pitää onnistua vahvistaakseen seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa? Missä kaupungin pitää onnistua sovittaakseen yhteen Raision ja seudun tasapainoisen kehityksen? 4. Raision vastuu maailmanlaajuisista ongelmista Missä asioissa ja miten Raision kaupunki pystyy kantamaan vastuuta maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi? 9

10 5. Raision menestystekijät RAISION STRATEGIAKARTTA 8. Ilmastonmuutoksen hillitseminen Raision menetystekijät on ryhmitelty oheiseen strategiakarttaan edellä mainittujen näkökulmien mukaisesti. 7. Raisio on vahva ja itsenäinen toimija Turun seudulla 6. Vetovoimainen toimintaympäristö elinkeinoelämälle 4. Perustason turvaaminen palveluissa 3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa 2. Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta 1. Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen 5. Viihtyisät asuinalueet ja turvallinen ja mielenkiintoinen elinympäristö Seuraavissa taulukoissa on koosteet Raision kaupungin menestys tekijöistä ryhmiteltynä edellä mainittujen näkökulmien mukaan. Menestystekijöille on asetettu tavoitetasot vuoteen Lisäksi on esitetty mittarit/ mittariaihiot tai seurantatapa, joiden avulla toteutumia voidaan arvioida. 10

11 Kaupungin toiminta, henkilöstöpolitiikka ja talous Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen Kehitetään palvelumalleja, jotka perustuvat ratkaisun hakemiseen asiakkaan tarpeisiin asiantuntijuutta hyväksi käyttäen Ensivaiheessa uudistetaan lasten ja nuorten palvelumallit päämääränä lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen Erikseen harkitaan muiden palvelumallien jatkokehittämisen tarve Kaupunginvaltuuston päätös lasten ja nuorten palvelujen järjestämisestä Kaupunginvaltuuston päätös v v Toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus paranee kaikissa palveluryhmissä Yksikköhintojen muutos (%) Palvelukokonaisuuksia koskevat optimointikriteeristöt: kehittäminen käyttöönotto Koko kaupungin tasolla 3 5 % vuoteen 2008 verrattuna v v Kaupungin talous on kestävällä pohjalla Menokehitys hidastuu Lainarahoitusta käytetään vain investointeihin, lainakehitystä seurataan puolivuosittain Menokehitys noudattaa tulokehitystä, raportoidaan valtuustolle Vuosikate/nettoinvestoinnit (%) Arvioidaan vuosittain talousarvioiden yhteydessä 100 % 11

12 Kaupungin toiminta, henkilöstöpolitiikka ja talous Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta Osaamisen pitkäjänteinen johtaminen Monitaitoisuuden lisääminen, monialaisten tehtävien kehittäminen Raision kaupunki työnantajana edistää ammatillista liikkuvuutta ja joustavan työuran kehittämistä Henkilöstöstrategian painotuksia: Työvoiman saatavuus Osaamiskartoitukset Tehtävänkuvien muutokset Sisäisen liikkuvuuden määrä Yli henkilökohtaisen eläkeiän kaupungin palveluksessa olevat Työvoiman saatavuus hyvä Henkilöstön kehittämissuunnitelmat kunnossa Selvää kasvua v verrattuna tehtävänkuvien kehittämisessä, sisäisessä liikkuvuudessa ja työurien pituuksissa Sisäisen verkostoyhteistyön vahvistaminen Arviointi organisaatiorajat ylittävästä moniammatillisesta yhteistyöstä raportointi konsernijaostolle. v Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen 3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Kunta 10-tutkimus Mainetutkimus Koetun työkyvyn indeksi nousee kaikkien kuntien keskiarvoon Mainetutkimus: Henkilöstöpolitiikkaa koskevat osiot + 10 % Teknologian hallittu ja kattava hyödyntäminen Tarkoituksenmukaisessa muodossa olevaa tietoa ja tiedonsiirtoa käytetään tehostamaan työprosesseja Tietotekniikkaa hyödynnetään palvelutuotannossa Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen verkkoviestintä ovat käytössä kaikissa palveluryhmissä Kaupunginhallituksen konsernijaoston selonteko valtuustolle v

13 Kuntalaisen näkökulma Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Perustason turvaaminen palveluissa Valtuustokauden alkupuolella painopiste on palvelujen häiriötilojen minimoimisessa Valtuustokauden puolivälin jälkeen saavutetaan valmiudet siirtyä perustasolle pois häiriötilasta Tilaajan määritykset palvelujen perustasoista on kattavasti käytettävissä vuonna 2011 Valtuustokauden lopulla on aikaisintaan mahdollisuuksia perustason ylittäviin laatuvalintoihin Kaupunki tukee aktiivisen elämäntavan vahvistamista ja asukkaiden omia voimavaroja terveyden edistämisessä Mahdollisuudet vapaaehtoistyön tekemiseen kasvavat 5. Viihtyisät asuinalueet, turvallinen ja mielenkiintoinen elinympäristö Edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle Turvallinen asuin- ja elinympäristö Fyysisen kaupunkikuvan kaunistaminen Määritykset sisällytetään tilauksiin Määritykset sisällytetään tilauksiin Määritykset sisällytetään tilauksiin PYLL-indeksi (seuranta viiden vuoden jaksoissa: seuraava v ) Mainetutkimus Valmistuneet asunnot, nettomuutto Mainetutkimus Keskikaupunkialueen osayleiskaava Peruskorjauspainotus investointiohjelmassa v v v Tilastollisesti merkittävä muutos parempaan + 10 % vuoteen 2008 verrattuna, nousee hyvälle tasolle Noin 200/100/vuosi V taso säilyy Valtuustossa 2013 V Seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä tapahtumia 6. Vetovoimainen toimintaympäristö elinkeinoelämälle Raisio edistää elinkeinopolitiikallaan liiketoimintamahdollisuuksien kasvua ja verkostojen laajentumista Turun seudulla Vetovoimaiselle liike- ja yritystoiminnalle luodaan edellytyksiä, painopisteenä pohjoiset alueet Tapahtumien määrä Työpaikkamäärä ja yritysten määrä Mielikuva yrityspäättäjien silmissä Uuden liike-, tuotanto- ja toimistotilan määrä 13 Valtakunnallisesti merkittäviä 2/vuosi, seudullisesti 4/vuosi Kasvu 5 % Säilyy vähintään vuoden 2008 tasolla (Mainetutkimus) Lisäys m2

14 Seudun näkökulma Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Raisio on vahva ja itsenäinen toimija Turun seudulla Vahva peruskunta on demokratian kannalta paras ratkaisu Raisiolla on hyvät taloudelliset ja muut edellytykset olla runkona vahvalle, nykyistä suuremmalle peruskunnalle Raisio hakee ratkaisuja, joilla yhteen sovitetaan Raision ja seudun tasapainoinen kehitys: Raision kaupunki on mukana kaupunkiseudulla teknisten palvelujen tuotantoyhtiöiden toiminnassa ja tilaamisen verkostoyhteistyössä Raisio sitoutuu hankkeisiin, joiden tavoitteena on syventää kaupunkiseudulla verkostoyhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistys- ja vapaaaikapalveluissa Varmistetaan, että Raision rooli palvelujen järjestäjänä läntisellä vyöhykkeellä on kustannusneutraali Raisio osallistuu Turun seudun elinkeinopoliittiseen yhteistyöhön alueen osaamispääoman vahvistamiseksi ja osaamisvahvuuksien yhdistämiseksi sekä yhteistyön kehittämiseksi Raisiolla on vahva ja vetovoimainen palveleva keskusta Vahvistaa myös seudun monikeskuksisen aluerakenteen kehittymistä Raision kaupunki päättää osallistumisesta pitkäjänteisten Raisiota ja seutua koskevien kustannus- ja hyötyvertailujen perusteella Erillinen selvitys demokraattisesta vaikuttamisesta ja aktiivisesta toiminnasta seudun elinkeinopoliittisissa yhtiöissä Turun seudun aluerakennetarkastelu Raisio on itsenäinen kaupunki Raisiolla on valmiudet päätöksentekoon suuremmasta peruskunnasta seudun länsivyöhykkeellä Päätökset vuoteen 2011 mennessä Raportointi konsernijaostolle Viimeistään v

15 Raision vastuu maailmanlaajuisista ongelmista Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Ilmastonmuutoksen hillitseminen Joukkoliikenneakselin korostaminen asunto- ja työpaikkaalueiden suunnittelussa edistää taajamarakenteen tiivistymistä, raideliikenteen mahdollisuuksia selvitetään Joukkoliikenteen käytön edistäminen Energiankulutuksen vähentäminen Uusiutuvien energiamuotojen käyttö kaukolämmön tuotannossa Joukkoliikennereittien varrella (esim. < 700 m) asuvien osuus, % Joukkoliikenteen käyttäjämäärä ~ seutulipun käyttäjämäärä, hlöä Energiankulutuksen määrä kaupungin kiinteistöissä ja katuvalaistuksessa, kwh/m3 Uusiutuvalla polttoaineella tuotetun kaukolämmön osuus, % Kasvu 10 % Kasvu 10 % Alenee 10 % 5 % Strategian linjauksia täsmennetään valtuustokauden aikana seuraavilla pitkän tähtäyksen ohjelmilla: Henkilöstöstrategia Lasten ja nuorten palvelut Hoito- ja hoivapalvelut Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden kehittäminen Elinkeino-ohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Maankäyttö- ja rakentamisohjelma Maapoliittinen ohjelma 15

16 Raision kaupunki, PL 100, Raisio Puh. (02) , Faksi (02) Mainostoimisto Hurraa Oy/Uusiaura Oy 2009

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen RAISION KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2017 Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen 23.9.2015 Raisio KASVUN PAIKKA Viisi menestystekijää: yleiskuva toteutumisesta

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta 10.02.2011 Anne Nordblad SUHAT - verkosto Strategisen johtamisen kehittäminen terveyskeskusten suun terveydenhuollossa Mikä SUHAT -verkosto on? SUHAT

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi 13.6.2012 1 Uusi Kouvola lyhyesti Asukkaita noin 90.000 (88 987/2008) Pinta-ala 2 885 km², josta maapinta-ala 1677 km² ja vesistöä 370

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita 11.12.2014 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen kuntayhteistyö kehitystiensä päässä 2. Valtion paine kuntaliitoksiin tarpeen, jos liitoksia halutaan saada aikaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Teemat Esitys perustuu Rovaniemen kaupungin yhdistymisen arviointiin Stenvall, Tyvitalo, Syväjärvi, Suikkanen Kaupungin strateginen kehittäminen Rovaniemeläisten

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Raision kaupungin strategialuonnos

Raision kaupungin strategialuonnos Raision kaupungin strategialuonnos Kaupunginhallituksen strategiaseminaari 26.8.13 Seminaarin ryhmätyöosuudessa rasteilla arvioidaan: 1. Strategiakokonaisuutta a. Onko Raision kohtalonkysymykset huomioitu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot