Raision kaupungin strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision kaupungin strategia 2009 2013"

Transkriptio

1 Raision kaupungin strategia

2 Sisällysluettelo Raision kaupungin strategia Strategian lähtökohdat...s. 3 Raision toiminta-ajatus Raision visio Muutosvoimat...s Keskeisimmät haasteet...s Strategiset näkökulmat...s Raision menestystekijät...s. 10 Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen puh. (02) , > Päätöksenteko ja hallinto > Talous ja strateginen ohjaus 2

3 1. Strategian lähtökohdat Raision kaupungin strategiaa vuosiksi on rakennettu kaupungin toiminta-ajatuksesta ja visiosta käsin. Raision toiminta-ajatus Toiminta-ajatus kuvaa lyhyesti kaupungin perustehtävää eli sitä mistä kaupunki ottaa vastuun: Toiminta-ajatus merkitsee käytännössä sitä, että kaupunki järjestää asiantuntevia palveluja ja hakee asiakkaan tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Strategiakaudella toiminta-ajatusta selkiinnytetään täsmentämällä palveluittain, mikä on kaupungin vastuulla olevien palvelujen perustaso ja mahdollinen korotettu palvelutaso Raisiossa. Raision visio 2025 Visio on strategiaprosessiin osallistuneiden yhteinen näkemys tavoittelemisen arvoisesta tulevaisuudesta. 3 Visio on selkeästi parempi kuin nykytila: Raisio on innostunut ja uudistuskykyinen kaupunki, joka ennakkoluulottomasti ja peräänantamattomasti kehittää ratkaisuja monipuolisen palvelutarjonnan järjestämiseksi muuttuvissa oloissa. Kaupunki tukee Raisiossa asuvia ja työssä käyviä ottamaan vastuuta terveydestään, lä himmäisistään ja ympäristöstään. Raisio kaventaa asukkaiden hyvinvointieroja. Raision kaupunki toimii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti Turun seudulla. Raisio rakentaa harmoniaa ihmisen ja luonnon rinnakkainelolle. Raisio on uusien mahdollisuuksien ja tapahtumien monimuotoinen kaupunki: paikka, jonne parhaat ammattilaiset hakeutuvat töihin.

4 2. Muutosvoimat Keskeisimpien muutosvoimien merkitys Muutosvoima Uhka Mahdollisuus 1. Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu x 2. Yhteisöllisyyden väheneminen x 3. Syrjäytyminen x 4. Yleisten terveysriskien kasvu x 5. Monikulttuurisuus, maahanmuutto x x 6. Huoltosuhteen heikkeneminen, meno- ja tulokehityksen kasvava epätasapaino 7. Henkilöstön ikärakenteen vanheneminen x x x x Muutosvoimat voivat olla kaupungin organisaation kannalta ulkoisia voimia tai sisäisiä paineita. Kaupungin on reagoitava muutospaineiden nostattamiin haasteisiin tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin. Muutosvoimat voivat sisältää uusia mahdollisuuksia ja toisaalta ne voivat olla luonteeltaan korostuneen uhkaavia. Tulevaisuuden kannalta merkittävää on tunnistaa, mitä nousee esille, kun maksimoidaan mahdollisuudet. 8. Teknologian kehitys x 9. Kunta- ja palvelurakenteen muutos x x 10. Ilmastonmuutos x x 4

5 3. Keskeisimmät haasteet Havaitut haasteet muodostuvat useista yhteen kietoutuneista tekijöistä eivätkä noudata organisaatiorajoja. Raision kaupungin toiminnan kannalta merkittävimmiksi lähitulevaisuuden haasteiksi nousevat ilmastonmuutos, kunta- ja palvelurakenneuudistus, väestön ikääntyminen ja kaupungin meno- ja tulokehityksen kasvava epätasapaino. Haasteet kietoutuvat myös toisiinsa, sillä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on hakea ratkaisuja nimenomaan väestönkehityksestä ja kuntatalouden epätasapainosta johtuviin haasteisiin ja yhdyskuntarakenteen ongelmiin. Yhdyskuntarakenne ja sen tiivistäminen ovat merkittäviä haasteita myös ilmastonmuutoksen kannalta. Voisi siis sanoa muutospaineiden tuulien käyvän sekä sisältä että ulkoa. Huoltosuhteen heikkeneminen Kaupungin palveluorganisaation uudistaminen Megaluokan haasteet Kunta- ja palvelurakenneuudistus Ilmastonmuutos Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 5

6 Väestökehitys Raision väestö ikääntyy. Ikärakenteen tasapainottamiseksi Raisio tavoittelee väestösuunnitteessaan 100 asukkaan vuosittaista muuttovoittoa. Nämä molemmat seikat vaikuttavat myös kaupungin toimintaan. Väestön ikääntyminen muuttaa ja kasvattaa palvelutarpeita. Muuttovoiton saavuttaminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuntotuotantoa. Muuttovoiton tukena on myös vanhoilla omakotialueilla vireillä oleva sukupolvenvaihdos. Ohessa väestösuunnite, joka perustuu viime valtuustokauden linjauksiin kokonaisväkiluvun kehityksestä. Suunnitteen ikärakennetta koskevat olettamukset on korjattu tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatiman ennusteen mukaisiksi. Suurin ero viime valtuustokauden ja nykyisen väestösuunnitteen välillä on ikäihmisten ja erityisesti 85 vuotta täyttäneiden osuuden ja lukumäärän kasvussa vuonna Uuden suunnitteen mukaan 85 vuotta täyttäneitä olisi tuolloin 115 enemmän kuin aiempi suunnite tuotti. Ero selittyy tilastokeskuksen ennusteeseen sisältyvillä pienentyneillä kuolemanvaaraolettamuksilla. 6

7 Palveluorganisaation uudistamisen laaja kenttä Väestön huoltosuhteen heikkeneminen merkitsee sitä, että samanaikaisesti tapahtuu kolme asiaa: palvelujen tarve kasvaa, kaupungin rahoituspohja uhkaa heiketä ja palvelujen tuottajat uhkaavat vähetä. Etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen menokehitys uhkaa heikentää muiden palvelujen rahoitusmahdollisuuksia. Raision kaupungin on löydettävä uusia tapoja organisoida kaupungin vastuulla olevia palvelut. Raision vahvuutena on jo nyt toimintaa ja taloutta läpivalaisevat taulukot ja kattava osaaminen käy- tännön prosessien parantamisessa. Työkaluista huolimatta viime strategiakierroksella ei onnistuttu luomaan merkittäville ja laajoille prosesseille soveltuvaa johtamismallia (lasten ja nuorten palvelut sekä maankäyttöprosessi). Strategian vaatimusta menokehityksen hidastamisesta ei myöskään onnistuttu täyttämään. Epäonnistumiseen on saattanut vaikuttaa sektoroitunut johtamis- ja toimintatapa, jota tulisikin kehittää joustavampaan suuntaan. Haasteena on kaupungin organisaation joustavuuden ja voimavarojen liikkuvuuden lisääminen. Palvelujen priorisointitarve lisääntyy tiukkenevan talouskehityksen vuoksi. Tästä johtuen kaikkia palveluita ei ole mahdollista tuottaa aiemmassa laajuudessa. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä korostuu elintapoihin ja ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen vaikuttaminen sekä kaupunkilaisten, perheiden ja yhteisöjen vastuun lisääminen. Kuntien eläkevakuutuksen arvion mukaan kuntasektorin eläkepoistuma on noin työntekijää. Vuoteen 2015 mennessä poistuma on noin työntekijää. Raision kaupungin osalta poistuma on 363 henkilöä ja yhteensä 766 henkilöä. Arvio kattaa sekä vanhuuseläkkeelle että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät. Eläkepoistuma tarjoaa myös yllykkeen uudistaa palveluiden järjestämistapaa. Henkilöstötarpeen ennakointiin ja ikääntyvän henkilöstön jaksamisen tukemiseen tarvitaan tehokkaita työvälineitä henkilöstösuunnittelussa. Kaupungin rekrytointitoiminnassa edistetään myös maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden palkkaamista kaupungin palvelukseen mahdollisimman monella toimialalla. Tämän lisäksi on tärkeää, että kaupunki toimii aktiivisesti työmarkkinoiden kansainvälistymistä vahvistavissa elinkeinoja työllisyyspoliittisissa hankkeissa. 7

8 Nykyinen Paras-lainsäädäntö on voimassa vuoden 2012 loppuun, mutta keskustelu jatkosta käynnistyy jo syksyllä Seudun palvelu- ja kuntarakenteessa on odotettavissa muutoksia jo tällä strategiakaudella. Kaupungin luottamushenkilöiden, johdon ja työntekijöiden on kyettävä toimimaan entistä haasteellisemmassa kuntakentän kehittämisverkostossa huolehtiessaan Raision ja seudun intressien yhteensovittamisesta. Tietotekniikka avaa uusia mahdollisuuksia kunnan palvelujen järjestämiseen. Haasteena on ensinnäkin parantaa kuntalaisten palveluja luomalla sähköisiä asiointipalveluja. Toisena haasteena on hyödyntää tietotekniikkaa palvelutuotannossa. Kolmantena on vielä mainittava viestintäteknologian soveltamismahdollisuudet tehokkaassa verkkotiedottamisessa (24/7). Raisiossa asuvien ulkomaan kansalaisten, ulkomailla syntyneiden ja muunkielisten määrä on noussut viime vuosina ja kehitys jatkunee samansuuntaisena. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden juurtuminen suomaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille on tärkeä haaste ja mahdollisuus. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu vaikuttaa kuntien kehittämiseen strategiakaudella. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet vaikuttavat maankäytön tehostamiseen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Energiankulutuksen vähentäminen edellyttää muutoksia liikkumisen, lämmityksen sekä sähkön ja materiaalien käytön ratkaisuihin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset säähän ja mm. vedenpinnan tasoon asettavat haasteita rakentamiselle. Joukkoliikenteen lisäämisellä on mahdollista hillitä ilmastonmuutosta. 8

9 4. Strategiset näkökulmat Strategian ydinkysymys on, missä asioissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta Raisio pystyisi hyödyntämään maksimaalisesti muutosvoimia ja selviytyisi muutospaineista edetäkseen kohti visiota, samalla perustehtävästään huolehtien. Strategiaa kannattaa rakentaa mahdollisimman monipuolisesti eri näkökulmista, jotta lopputulos on tasapainoinen. Näköpiirissä olevien muutosvoimien perustella strategiset näkökulmat on määritelty seuraavasti: 1. Kaupungin toiminnan, henkilöstöpolitiikan ja talouden näkökulma: Miten kaupungin tulee organisoida toimintansa ja voimavarojensa käyttö? Miten kaupunki säilyttää kykynsä kehittyä? Mihin kaupungin pitää keskittyä talouden hallinnassa? 2. Kuntalaisen näkökulma Missä kaupungin pitää onnistua kuntalaisen ja yleensäkin sidosryhmien silmissä? 3. Seudun näkökulma Missä Raision pitää onnistua vahvistaakseen seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa? Missä kaupungin pitää onnistua sovittaakseen yhteen Raision ja seudun tasapainoisen kehityksen? 4. Raision vastuu maailmanlaajuisista ongelmista Missä asioissa ja miten Raision kaupunki pystyy kantamaan vastuuta maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi? 9

10 5. Raision menestystekijät RAISION STRATEGIAKARTTA 8. Ilmastonmuutoksen hillitseminen Raision menetystekijät on ryhmitelty oheiseen strategiakarttaan edellä mainittujen näkökulmien mukaisesti. 7. Raisio on vahva ja itsenäinen toimija Turun seudulla 6. Vetovoimainen toimintaympäristö elinkeinoelämälle 4. Perustason turvaaminen palveluissa 3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa 2. Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta 1. Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen 5. Viihtyisät asuinalueet ja turvallinen ja mielenkiintoinen elinympäristö Seuraavissa taulukoissa on koosteet Raision kaupungin menestys tekijöistä ryhmiteltynä edellä mainittujen näkökulmien mukaan. Menestystekijöille on asetettu tavoitetasot vuoteen Lisäksi on esitetty mittarit/ mittariaihiot tai seurantatapa, joiden avulla toteutumia voidaan arvioida. 10

11 Kaupungin toiminta, henkilöstöpolitiikka ja talous Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen Kehitetään palvelumalleja, jotka perustuvat ratkaisun hakemiseen asiakkaan tarpeisiin asiantuntijuutta hyväksi käyttäen Ensivaiheessa uudistetaan lasten ja nuorten palvelumallit päämääränä lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen Erikseen harkitaan muiden palvelumallien jatkokehittämisen tarve Kaupunginvaltuuston päätös lasten ja nuorten palvelujen järjestämisestä Kaupunginvaltuuston päätös v v Toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus paranee kaikissa palveluryhmissä Yksikköhintojen muutos (%) Palvelukokonaisuuksia koskevat optimointikriteeristöt: kehittäminen käyttöönotto Koko kaupungin tasolla 3 5 % vuoteen 2008 verrattuna v v Kaupungin talous on kestävällä pohjalla Menokehitys hidastuu Lainarahoitusta käytetään vain investointeihin, lainakehitystä seurataan puolivuosittain Menokehitys noudattaa tulokehitystä, raportoidaan valtuustolle Vuosikate/nettoinvestoinnit (%) Arvioidaan vuosittain talousarvioiden yhteydessä 100 % 11

12 Kaupungin toiminta, henkilöstöpolitiikka ja talous Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta Osaamisen pitkäjänteinen johtaminen Monitaitoisuuden lisääminen, monialaisten tehtävien kehittäminen Raision kaupunki työnantajana edistää ammatillista liikkuvuutta ja joustavan työuran kehittämistä Henkilöstöstrategian painotuksia: Työvoiman saatavuus Osaamiskartoitukset Tehtävänkuvien muutokset Sisäisen liikkuvuuden määrä Yli henkilökohtaisen eläkeiän kaupungin palveluksessa olevat Työvoiman saatavuus hyvä Henkilöstön kehittämissuunnitelmat kunnossa Selvää kasvua v verrattuna tehtävänkuvien kehittämisessä, sisäisessä liikkuvuudessa ja työurien pituuksissa Sisäisen verkostoyhteistyön vahvistaminen Arviointi organisaatiorajat ylittävästä moniammatillisesta yhteistyöstä raportointi konsernijaostolle. v Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen 3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Kunta 10-tutkimus Mainetutkimus Koetun työkyvyn indeksi nousee kaikkien kuntien keskiarvoon Mainetutkimus: Henkilöstöpolitiikkaa koskevat osiot + 10 % Teknologian hallittu ja kattava hyödyntäminen Tarkoituksenmukaisessa muodossa olevaa tietoa ja tiedonsiirtoa käytetään tehostamaan työprosesseja Tietotekniikkaa hyödynnetään palvelutuotannossa Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen verkkoviestintä ovat käytössä kaikissa palveluryhmissä Kaupunginhallituksen konsernijaoston selonteko valtuustolle v

13 Kuntalaisen näkökulma Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Perustason turvaaminen palveluissa Valtuustokauden alkupuolella painopiste on palvelujen häiriötilojen minimoimisessa Valtuustokauden puolivälin jälkeen saavutetaan valmiudet siirtyä perustasolle pois häiriötilasta Tilaajan määritykset palvelujen perustasoista on kattavasti käytettävissä vuonna 2011 Valtuustokauden lopulla on aikaisintaan mahdollisuuksia perustason ylittäviin laatuvalintoihin Kaupunki tukee aktiivisen elämäntavan vahvistamista ja asukkaiden omia voimavaroja terveyden edistämisessä Mahdollisuudet vapaaehtoistyön tekemiseen kasvavat 5. Viihtyisät asuinalueet, turvallinen ja mielenkiintoinen elinympäristö Edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle Turvallinen asuin- ja elinympäristö Fyysisen kaupunkikuvan kaunistaminen Määritykset sisällytetään tilauksiin Määritykset sisällytetään tilauksiin Määritykset sisällytetään tilauksiin PYLL-indeksi (seuranta viiden vuoden jaksoissa: seuraava v ) Mainetutkimus Valmistuneet asunnot, nettomuutto Mainetutkimus Keskikaupunkialueen osayleiskaava Peruskorjauspainotus investointiohjelmassa v v v Tilastollisesti merkittävä muutos parempaan + 10 % vuoteen 2008 verrattuna, nousee hyvälle tasolle Noin 200/100/vuosi V taso säilyy Valtuustossa 2013 V Seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä tapahtumia 6. Vetovoimainen toimintaympäristö elinkeinoelämälle Raisio edistää elinkeinopolitiikallaan liiketoimintamahdollisuuksien kasvua ja verkostojen laajentumista Turun seudulla Vetovoimaiselle liike- ja yritystoiminnalle luodaan edellytyksiä, painopisteenä pohjoiset alueet Tapahtumien määrä Työpaikkamäärä ja yritysten määrä Mielikuva yrityspäättäjien silmissä Uuden liike-, tuotanto- ja toimistotilan määrä 13 Valtakunnallisesti merkittäviä 2/vuosi, seudullisesti 4/vuosi Kasvu 5 % Säilyy vähintään vuoden 2008 tasolla (Mainetutkimus) Lisäys m2

14 Seudun näkökulma Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Raisio on vahva ja itsenäinen toimija Turun seudulla Vahva peruskunta on demokratian kannalta paras ratkaisu Raisiolla on hyvät taloudelliset ja muut edellytykset olla runkona vahvalle, nykyistä suuremmalle peruskunnalle Raisio hakee ratkaisuja, joilla yhteen sovitetaan Raision ja seudun tasapainoinen kehitys: Raision kaupunki on mukana kaupunkiseudulla teknisten palvelujen tuotantoyhtiöiden toiminnassa ja tilaamisen verkostoyhteistyössä Raisio sitoutuu hankkeisiin, joiden tavoitteena on syventää kaupunkiseudulla verkostoyhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistys- ja vapaaaikapalveluissa Varmistetaan, että Raision rooli palvelujen järjestäjänä läntisellä vyöhykkeellä on kustannusneutraali Raisio osallistuu Turun seudun elinkeinopoliittiseen yhteistyöhön alueen osaamispääoman vahvistamiseksi ja osaamisvahvuuksien yhdistämiseksi sekä yhteistyön kehittämiseksi Raisiolla on vahva ja vetovoimainen palveleva keskusta Vahvistaa myös seudun monikeskuksisen aluerakenteen kehittymistä Raision kaupunki päättää osallistumisesta pitkäjänteisten Raisiota ja seutua koskevien kustannus- ja hyötyvertailujen perusteella Erillinen selvitys demokraattisesta vaikuttamisesta ja aktiivisesta toiminnasta seudun elinkeinopoliittisissa yhtiöissä Turun seudun aluerakennetarkastelu Raisio on itsenäinen kaupunki Raisiolla on valmiudet päätöksentekoon suuremmasta peruskunnasta seudun länsivyöhykkeellä Päätökset vuoteen 2011 mennessä Raportointi konsernijaostolle Viimeistään v

15 Raision vastuu maailmanlaajuisista ongelmista Kriittinen menestystekijä Mittari tai seurantatapa Taso Ilmastonmuutoksen hillitseminen Joukkoliikenneakselin korostaminen asunto- ja työpaikkaalueiden suunnittelussa edistää taajamarakenteen tiivistymistä, raideliikenteen mahdollisuuksia selvitetään Joukkoliikenteen käytön edistäminen Energiankulutuksen vähentäminen Uusiutuvien energiamuotojen käyttö kaukolämmön tuotannossa Joukkoliikennereittien varrella (esim. < 700 m) asuvien osuus, % Joukkoliikenteen käyttäjämäärä ~ seutulipun käyttäjämäärä, hlöä Energiankulutuksen määrä kaupungin kiinteistöissä ja katuvalaistuksessa, kwh/m3 Uusiutuvalla polttoaineella tuotetun kaukolämmön osuus, % Kasvu 10 % Kasvu 10 % Alenee 10 % 5 % Strategian linjauksia täsmennetään valtuustokauden aikana seuraavilla pitkän tähtäyksen ohjelmilla: Henkilöstöstrategia Lasten ja nuorten palvelut Hoito- ja hoivapalvelut Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden kehittäminen Elinkeino-ohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Maankäyttö- ja rakentamisohjelma Maapoliittinen ohjelma 15

16 Raision kaupunki, PL 100, Raisio Puh. (02) , Faksi (02) Mainostoimisto Hurraa Oy/Uusiaura Oy 2009

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta TOIMINTA-AJATUS Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukykyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaa sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot