Projektiohjelma: Laivuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektiohjelma: Laivuri"

Transkriptio

1 Projektiohjelma: Laivuri 1. HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta mahdollisilla Suurhankkeiden aiheuttama positiivinen rakennemuutos Fennovoima Oy:n tekemä päätös sijoittaa ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikivenniemeen merkitsee Raahen seutukunnalle sen historian toiseksi merkittävintä investointia. Rautaruukin tulo 1960-luvulla on edellinen alueen suurinvestointi, jonka vaikutukset jatkuvat edelleen, muodostaen seutukunnan tärkeän kivijalan niin työpaikkojen kuin hyvinvoinnin luojana. Ydinvoimalan sijoittuminen Pyhäjoelle nostaa alueemme kertaheitolla merkittäväksi energiatuottajaksi kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla. Kun tähän lisätään vielä useat työn alla olevat tuulivoimalahankkeet, merkittävä bioenergiahanke sekä nykyinen Rautaruukin energiatuotanto, voidaan syystäkin todeta, että Raahen seudulle energia muodostaa tulevaisuudessa monipuolisen ja tärkeän taloudellisen menestystekijän ja kasvun mahdollisuuden. Ydinvoimalan positiiviset vaikutukset näkyvät lähes kymmenen vuotta kestävänä rakentamisena ja senkin jälkeen merkittävänä työllistäjänä. Ydinvoimalan kaltainen suurhanke on kansainvälinen rakennusprojekti, joka tuo paikkakunnalle tuhansia ulkomaisia ja kotimaisia ammattilaisia sekä satoja yrityksiä. Esim. Olkiluoto 3:n rakentamisessa on ollut mukana arviolta yli 1500 yritystä. Raahen seutukunnan alueella on myös kaavoituksessa, suunnittelussa ja toteutuksessa lukuisa määrä tuulivoimaloita, joiden osalta voidaan myös puhua suurhankkeista pidemmällä aikajaksolla. Tuulivoimaloiden rakentaminen ja kunnossapito tuo omalta osaltaan myös uusia rakentajia ja yrityksiä alueelle. Näiden energiahankkeiden positiiviset vaikutukset alueelle tulevat näkymään paitsi suoran rakentamisen, niin etenkin välillisten tekijöiden kautta. Kaupallisten ja muiden palvelujen kysyntä tulee kasvamaan olennaisesti nykyisestä, joka antaa alueellemme mahdollisuuden nostaa palvelujen määrää ja laatua kokonaan uudelle tasolle. Elinkeinorakenteen monipuolistamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen avautuu uusi mahdollisuus, joka tulee hyödyntää tehokkaasti. Kansainvälisyys liittyy suurhankkeisiin aivan oleellisena osana. Ydinvoimalan laitostoimittajana tulevat olemaan joko Toshiba tai Areva, sekä näiden partnereina kansainväliset projektinjohtoyritykset. Tuulivoimaloiden laitostoimittajat ovat myös kansainvälisiä yrityksiä. Nämä suurhankkeet antavat siten ainutlaatuisen mahdollisuuden alueen yrityksille kansainvälistyä kotipaikkakunnalla. Yritykset tarvitsevat kuitenkin kansainvälistymiseen merkittävästi tukea. Tilastodataa alueelta Raahen seutukunta on edelleen yksi Suomen erikoistuneimmista seuduista elinkeinorakenteensa osalta. Jalostuksen osuus työpaikoista on Raahessa lähes puolet. Toisaalta palvelujen osuus työpaikoista on vain hiukan yli 50 %, kun se Suomessa on keskimäärin yli 70 % ja 1

2 esim. Oulun kaupungissa yli 80 %. Voidaankin todeta, että palveluissa piilee alueen mahdollisuudet yrityskannan kasvuun sekä olemassa olevien laajentamiseen etenkin uuden kysynnän kasvun myötä. Tämän seurauksena voimme saada merkittävän määrän uusia työpaikkoja. Samalla palveluiden lisääntyminen, monipuolistuminen ja kasvu lisäävät seudun vetovoimaa olennaisesti. Uudet haasteet yrityksille Suurhankkeet muodostavat alueen yrityksille merkittävän markkinapotentiaalin, mutta sen hyödyntäminen edellyttää niiltä uudenlaista osaamista, laajentamista ja sopeutumista. Alueelle tulee etabloitumaan jopa satoja uusia yrityksiä, jotka tarvitsevat palveluja, jotta ne saadaan jäämään alueelle mahdollisimman pitkäksi aikaa. Vastaavasti suuri joukko kansainvälistä väkeä muuttaa alueelle odottaen laadukkaita ja monipuolisia palveluja. Kansainvälistyminen tulee korostumaan alueella selkeästi aiempaa enemmän. 1.2 Hankkeen tavoite Hankkeen keskeisenä tavoitteena on yritysten prosessien, liiketoiminnan ja palveluinnovaatioiden kehittäminen niin, että ne voivat hyödyntää suurhankkeiden tuoman markkinapotentiaalin toiminnassaan. Suurhankkeet itsessään ovat jo kansainvälisiä projekteja, joten kansainvälistymisen huomioon ottaminen, sen edistäminen ja hyödyntäminen projektin kohdeyrityksissä niiden kaikilla tasoilla on välttämätön osa hanketta. Tärkeänä nähdään myös aiemmissa hankkeissa saavutettujen yritysten kansainvälisten kontaktien jatkuminen fokusoidusti ja johtavan syvenevään kaupankäyntiin. 1.3 Hankkeen sisältö Innovaatiotoimintaa ja osaamisrakenteita vahvistamalla sekä yritysten määrää kasvattamalla tavoitteena on erityisesti elinkeinorakenteen monipuolistaminen Raahen seutukunnassa. Hanke jakaantuu kolmeen eri työpakettiin: 1) Prosessien, liiketoiminnan ja palveluinnovaatioiden edistäminen 2) Kansainvälisen osaamisen ja -liiketoiminnan kehittäminen sekä 3) Hankkeen hallinto. Kullakin työpaketilla on oma tausta ja tarve, tavoite, resurssit sekä toimenpiteet. Työpaketit ja niiden sisältö on kuvattu alla: Työpaketti 1. Prosessien, liiketoiminnan ja palveluinnovaatioiden edistäminen Raahen seutukunnassa tapahtuvan positiivisen rakennemuutoksen myötä alueella on mahdollista monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta erityisesti kaupan- ja palvelualan yritysten kehittämisellä ja lisäämisellä. Seutukunnassa tapahtuva positiivinen rakennemuutos luo painetta myös yritysjärjestelyille ja uusien kehittämisinvestointien sekä innovaatioiden tekemiselle, jotta alueen yrityksillä on resursseja, osaamista ja kilpailukykyä vastata kansainvälistyvän asiakaskunnan tarpeisiin sekä voimistuvaan kysyntään ja kilpailuun myös tulevaisuudessa. Edellä mainitut seikat edellyttävät suunniteltujen palvelujen toteuttamista, joilla myös edistetään uusien työpaikkojen syntymistä ja pääomavirtojen ohjautumista Raahen seutukunnan alueelle sekä nykyisten työpaikkojen säilymistä. 2

3 Työpaketin tavoitteena on edesauttaa yritysten kasvua, kehittymistä ja innovaatioiden syntymistä sekä edistää uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä Raahen seutukuntaan. Tavoitteena on myös mahdollistaa yritysten elinkaaren jatkumo ja kilpailukyvyn säilyminen myötävaikuttamalla yritysjärjestelyjen ja kehittämisinvestointien toteutukseen sekä edesauttaa yritysten investointien tekemistä ja rahoituksen järjestämistä. Lisäksi tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä kehittää toimintaansa ja vastata kansainvälistyvään kysyntään Raahen seutukunnassa. Yritysten tarpeisiin ja kehittämiseen tarjottavat palvelut toteutetaan sekä hankehenkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista hyödyntämällä että ostamalla ulkopuolisten asiantuntijoiden palveluja. Palvelujen tarjonnassa hyödynnetään myös Raahen seudun yrityspalvelujen laajan yhteistyöverkoston palveluja ja osaamista. Hankkeella myös edistetään yritysten valmiutta kohdata rakennemuutos lisäämällä yritysten ja yrittäjien tietoutta, järjestämällä ajankohtaisia seminaareja ja tietoiskuja sekä yrityskohtaista konsultaatiota. Erityisesti kaupan- ja palvelualan yrityksille soveltuvan palveluinnovaatioiden kehittämismallin toteuttamisessa tehdään yhteistyötä Softpoliksen uusi aalto -hankkeen kanssa, jossa luodaan uusi alueellinen ICT-alan innovaatiomalli, Teris-malli. Tavoitteet työpaketille 3 ovat: Palveluinnovaatioiden kehittämismalli Asiakasyritykset 50 kpl Työpaketin toteutukseen osallistuvat sidosryhmät 3 kpl Uusia työpaikkoja 30 kpl Uusia yrityksiä 25 kpl Työpaketti 2. Kansainvälisen osaamisen ja -liiketoiminnan kehittäminen Raahen seudun yrityspalvelut on edistänyt alueen yritysten kansainvälistymistä nyt muutaman vuoden. Erityisesti Yritysnavikaattori-hankkeen avulla on saatu merkittäviä konkreettisia tuloksia kansainvälisen yhteistyön tasolla. Nyt erityisen tärkeää on saada resurssit tuon työn jatkamiseen ja syventämiseen fokusoimalla selkeitä tavoitealueita. Etenkin Venäjä yhteydet ja Ruotsi-Norja akselilla tapahtuva kansainvälinen yhteistyö nousee kärkeen. Vologdan ja Cherepovetsin kaupunkien kanssa rakennettu yhteistyö Raahen seutukunnalle tärkeällä metallin toimialalla on edennyt jo kaupallisten neuvottelujen tasolla. Raahen seutukunnan yritykset ovat kesällä 2011 tehdyssä yritystutka-kyselyssä määritelleet, että apuja tarvitaan edelleen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi ja tulevat myös käyttämään Raahen seudun yrityspalvelujen palveluja asioiden eteenpäin viemiseksi tulevaisuudessa. Yrityksiltä kysyttiin erillisellä tutkimuksella niiden kiinnostusta ja tuntemista julkisen sektorin kansainvälistymispalveluja tuottavista tahoista. Kyseisen tutkimuksen mukaan Raahen seudun yrityspalvelut koettiin kiinnostavimmaksi ja helpoiten lähestyttäväksi kansainvälistymispalvelun tarjoajaksi. Vastaajista yli 76 % antoi maksimipisteet helposta lähestyttävyydestä. Tavoitteena on Raahen seutukunnan yritysten kansainvälisen yhteistyön kehittäminen sekä kotimaisten että ulkomaalaisten yritysten välillä. Erityisesti tavoitteena on suurhankkeiden 3

4 rakennuttajien sekä suurien laitetoimittajien ja niiden alihankintaverkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyön avulla pyritään myös edesauttamaan ulkomaalaisia yrityksiä etabloitumaan Raahen seutukunnan alueelle Invest in Raahe -ajatusmallilla sekä Raahen seutukunnan yritysten etabloitumista omille markkina-alueilleen. Tavoitteena on myös logististen ratkaisujen hyötykäyttö kansainvälistä liiketoimintaa kehitettäessä, erityisesti Raahen sataman suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tavoitteena on myös edelleen kehittää YritysNavikaattori-hankkeessa luotuja kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja yritysten hyödynnettäviksi. Kv-liiketoiminnan kehittämiseen tarjotaan palveluja yritysten tarpeiden mukaisesti painopistealueena kansainväliset lähialueet, Venäjä sekä Skandinavian maat. Edellä mainituilla palveluilla tarkoitetaan esim. kansainvälistymisarvioita, markkinaselvityksiä, kansainväliseen kaupankäyntiin ja verotukseen sekä muihin lainsäädäntöön liittyviin asioihin konsultaatioita sekä yhteistyöyrityksien kontaktointi-, matchmaking- ja B2B-tapaamisten järjestämisiä. Kansainvälisten yritysten kiinnostuksen herättäminen etabloitumiseen Raahen seutukuntaan tehdään yhteistyössä Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hankkeen ja Hanhikivi-yhteyshankkeen kanssa. Kiinnostusta herätetään kohdennetulla markkinoinnilla ja yritysvierailuilla sekä messutapahtumilla. Tavoitteet työpaketille 2 ovat: Invest In Raahe -toimintamallin kehittäminen Yritysten matchmaking-tapaamisia yhteensä 80 kpl. Yrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri osa-alueille 30 kpl. Messu-, kontakti-, ja matchmaking-tapahtumissa mukana yrityksiä 20 kpl. Työpaketti 4. Hankkeen hallinto Hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Raahen seudun yrityspalvelut. Hankkeelle nimitetään ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa hankkeen toimintaa ja sille myönnettävän rahoituksen käyttöä. Hankkeen projektipäällikkö toimii ohjausryhmän esittelijänä. Hankkeessa toimii osa-aikainen hankesihteeri, jonka tehtävänä on kululaskujen maksuunpano ja asiakaslaskutus sekä tositteiden, kuluseuranta-asiakirjojen ja muun hankemateriaalin pitäminen järjestyksessä ja ajan tasalla. Projektipäällikkö vastaa kokonaistaloushallinnosta ja hankkeen raportoinnista. Hankkeen kirjanpito järjestetään Raahen kaupungin taloustoimiston toimesta osana kaupungin kirjanpitoa, jonne hankkeelle avataan oma kustannuspaikkansa. Raahen kaupungin kassa toimii hankkeen toteutuksen aikaisen käyttöpääomatarpeen rahoittajana. Hankkeen toteutukseen liittyvä kirjanpitoaineisto sekä kaikki muut toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeelliset asiakirjat säilytetään Raahen kaupungin taloustoimiston ja Raahen seudun yrityspalvelujen tiloissa. Hankkeen etenemisestä, toiminnasta ja taloudesta raportoidaan ohjausryhmälle ohjausryhmän kokouksissa ja rahoittajalle puolivuosittain rakennerahastolakien ja -ohjeiden mukaisesti. 4

5 1.4 Hankkeen kustannukset Liitteenä erillinen kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelmataulukko. Hankkeessa työskentelevien henkilöiden työnkuvat muodostuvat kunkin työpaketin vaatimien toimenpiteiden ja niissä tarjottavien palvelujen mukaisesti. Asiakasyritysten käyttöön tarjottavat palvelujen ostot ja ulkopuolisten asiantuntijoiden hankinnat ovat luonteeltaan pääsääntöisesti tiettyihin kohdennettuihin asiakastarpeisiin ratkaisuja tarjoavia tietopääomahankintoja, selvityksiä ja tutkimuksia, liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoiminnan jatkamisen mahdollistavia, parantavia ja kehittäviä toimenpiteitä. Lisäksi ostopalveluihin voi kuulua esimerkiksi lakimiespalveluja, messuosastokustannuksia, seminaaripaketteja, käännöstöitä, tiedotusja markkinointimateriaalin suunnittelu, painatus-, julkaisu- ja ilmoituskustannuksia sekä projektisuunnitelman toteuttamisen kannalta välttämättömiä kohderyhmälle ostopalveluna hankittuja kuljetus- ja matkakustannuksia seminaareihin, messuille, tutustumiskäynneille tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin. 1.5 Hankkeen aikataulu Hankehakemuksen tarkennettu versio Pohjois-Pohjanmaan liittoon Hankepäätös (arvio) Hankkeen alkurekrytoinnit ja muu valmisteleva työ on tehty Projekti käynnistyy työpaketeilla Projekti päättyy Hankkeen vaikutus pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja hankkeen tulokset projektin päättymisen jälkeen Projektin tuloksena siihen osallistuvat yritykset ovat voineet kehittää toimintaansa uudelle tasolle kansainvälisyys huomioiden. Alueen yritysten määrä on kasvavalla trendillä ja etabloituvien yritysten tarpeisiin on voitu vastata. 1.7 Palvelujen kehittäminen Innovaatiotoimintaa ja osaamisrakenteita vahvistamalla sekä yritysten määrää kasvattamalla elinkeinorakenne on monipuolistunut Raahen seutukunnassa. Projektissa tehdyt kehitetyt mallit ja toimenpiteet on implementoitu osaksi Raahen seudun yrityspalvelujen päivittäistä toimintaa. Alueen yritysten kansainvälistyminen on jatkanut kasvuaan ja yritykset osaavat hyödyntää julkisia kansainvälistymispalveluja oman kv-toimintansa kehittämiseksi. Invest In Raahe -toiminta on kehittynyt kansainväliselle tasolle. 1.8 Hankkeen ero hakijan perustoimintaan 5

6 Hanke täydentää ja kehittää Raahen seudun yrityspalvelujen mahdollisuuksia palvella yritysasiakkaita suurhankkeiden tuoman kasvun hyödyntämiseksi alueella. 1.9 Hankkeessa tuetun toimenpiteen jatko hankkeen päättymisen jälkeen Tavoitteena on, että Raahen seudun yrityspalvelujen taso on kehittynyt myönteisesti, yritysten mahdollisuudet toimia suurhankkeen luomassa uudessa kysynnässä ovat voimistuneet ja alueen palvelutuotanto on oleellisesti monipuolistunut. Tämä hanke on kohteena oleva toiminta huomioiden varsin pieni, mutta mahdollistaa mallin valmistelun, kehittämisen ja kokemusten keräämisen. Varsinaisten suurhankkeiden tuleviin kasvaviin tarpeisiin joudutaan rakentamaan seuraavalla ohjelmakaudella merkittävästi suurempi jatkohanke. 2. ORGANISOINTI / TOTEUTTAMISOHJELMA 2.1 Organisointi, yhteistyöosapuolet, ohjausryhmä, hanketyöryhmä, hankkeen vetäjä, asiantuntija Hallinnoija ja yhteistyöosapuolet Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija, Raahen seudun yrityspalvelut, on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. Sen toiminnan rahoittajina ovat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kunta. Raahen seudun yrityspalvelut on osa valtakunnallista seudulliset yrityspalvelut -verkostoa. Raahen seudun yrityspalveluilla on monipuolinen kokemus projektitoiminnasta. Se on toteuttanut ja hallinnoinut useita menestyksellisiä projekteja toimialueellaan. RSYP:n tietotaito projektitoiminnasta on hyvä ja sen henkilökunta on ammattitaitoista. Raahen seudun yrityspalvelut on kerännyt kattavaa tietoa alueen yritysten tarpeista, ongelmista ja toiminnasta. Ohjausryhmä Hankkeelle perustetaan seutulautakunnan nimeämä ja rahoittajan hyväksymä ohjausryhmä. 2.2 Raportointi ja seuranta Hallinnoija hoitaa hankkeen kirjanpidon ja muun raportoinnin rahoittajan tarkkojen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeelle perustetaan oma kustannusseuranta. Projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle ja rahoittajalle hankkeen talouden, tavoitesuunnitelmat ja tulokset. Raahessa Risto Pietilä elinkeinojohtaja 6

KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI 2015-2017

KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI 2015-2017 KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI 2015-2017 1. HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta 15 miljardin investoinnit entisessä Oulun läänissä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on käynnistymässä vuosien 2015-2020

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Seutulautakunta 21.12.2010 Sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Sisältö Johdanto...5 Seutulautakunta...6 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET. Loppuraportti 15.12.2010. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry

SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET. Loppuraportti 15.12.2010. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET Loppuraportti 15.12.2010 Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry 2 Esipuhe Fennovoima Oy suunnittelee ydinvoimalaa Pohjois-Suomeen,

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus Lauri Vierto Pro gradu tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot