DAF 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DAF 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-156801 56-647900. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt"

Transkriptio

1 DAF 4x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset g Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna. Följ även lastvagnstillverkarens anvisningar Ändra ej rekommenderade inställningar. Norsk Monteringsanvisning/Reservedelsliste Generelt Monteringen skal utføres av utdannet og kompetent montør og bare på autoriserte verksteder hvor det finnes påkrevet verktøy og utstyr, og hvor det er sørget for tilgjengelighet og sikkerhet. Identifiser alle deler før monteringen. Følg anvisningene. Følg også lastebilprodusentens anvisninger. Det må ikke endres på anbefalte innstillinger. Suomeksi Asennusohje/Varaosaluettelo Yleistä Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu ja pätevä henkilökunta ja asennuksen on tapahduttava valtuutetussa korjaamossa, jossa on tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Tarkasta kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita. Noudata myös kuorma-auton valmistajan antamia ohjeita. Älä muuta suositeltuja säätöjä.

2 Figur/ Figur/ Kuva 1:1 A Svenska 1. Montering fästplattor 1:1 Byt tre av muttrarna till luftfjäderbalkens fastsättningsbultar mot specialmuttrarna i monteringssatsen. Kontrollera mått A (max. 42 mm), figur 1:1. Vid för stort mått måste bultarna kapas motsvarande. 1:2 Montera fästplattorna med distanser. Observera höger och vänster platta, figur 1:2 b och lutningsvinkel, figur 1:2 a Montering ONSPOT aggregat 2:1 Montera ONSPOT aggregatet enligt figur 1:2 a på fästets undersida (vid 315/70-däck och mindre på ovansidan). 2 C 2 3. Montering hjul Enligt separat monteringsanvisning Montering el och luft 4:1 Montera el- och luftsats enligt separat monteringsanvisning OBS! På denna bil skall en strypventil monteras på båda cylindrarna (finns i fästeskartongen). 1. Färdriktning Kjøreretning Ajosuunta 2. Cylinderfäste Sylinderfeste Sylinterinkiinnik Figur/ Figur/ Kuva 1:2 a 1 1. Färdriktning Kjøreretning Ajosuunta Figur/ Figur/ Kuva 1:2 b

3 Norsk 1. Montering av festeplater 1:1 Bytt ut tre av mutrene til luftfjæringsbjelkens festebolter med spesialmutrene i monteringssettet. Kontroller mål A (maks. 42 mm), figur 1:1. Ved for stort mål må boltene kappes tilsvarende. 1:2 Monter festeplatene med avstandsstykkene. Vær oppmerksom på høyre og venstre plate, figur 1:2 b og helningsvinkel, figur 1:2 a. 2. Montering av ONSPOT-aggregat 2:1 Monter ONSPOT-aggregatet i henhold til fig. 1:2 a på festets underside (ved dekk med dimensjon 315/70 og mindre; på oversiden). 3. Montering hjul I henhold til separat monterings-anvisning Montere el- og luftanlegg 4:1 Monter el- og luftanlegget i henhold til separat monteringsanvisning OBS! På denne bilen skal det monteres en strupeventil på begge sylindrene (finnes i festekartongen). Suomeksi 1. Kiinnityslevyjen asennus 1:1 Korvaa ilmajousipalkin kiinnityspulttien kolme mutteria asennussarjan erikoismuttereilla. Tarkasta kuvan 1:1 mitta A (enint. 42 mm). Jos pituus on liian suuri, pultteja on lyhennettävä. 1:2 Asenna kiinnityslevyt välikappaleineen. Ota huomioon oikea ja vasen levy (kuva 1:2 a) sekä kallistuskulma (kuva 1:2 b). 2. ONSPOT-laitteen asennus 2:1 Asenna ONSPOT-laite kuvan 1:2 a mukaisesti kiinnikkeen alapuolelle (yläpuolelle, kun rengaskoko on 315/70 ja pienempi). 3. Pyörän asennus Asenna pyörä varteen erillisen asennusohjeen mukaisesti. 4. Sähkö- ja ilmasarjan asennus 4:1 Asenna sähkö- ja ilmasarja erillisen asennusohjeen mukaisesti. HUOM! Auton kumpaankin sylinteriin on asennettava kuristusventtiili (kiinnikepakkauksessa).

4 1. Cylinder Sylinder Sylinteri 2. Vantskruv Vantskrue Vanttiruuvi Figur/ Figur/ Kuva 5:2 a Stoppskruv arm Stoppskrue arm Varren pidätinruuvi 4. Arm Arm Varsi 1 4 Svenska 5. Injustering Onspot 5:1 Provkör ONSPOT ett par gånger upp och ner. Kontrollera att arm och kedjehjul går fritt.eventuell justering kan ske genom att vrida hela aggregatet i sidled. Dra skruvarna (C) (se figur 1:2a) med 200 Nm (20 kpm). Justera strypventilen så att höger arm med hjul alltid går tillbaka sist till viloläget. Tillse att ONSPOT-utrustningen ej kommer närmare fordonets rörliga delar än cirka 15 mm. Använd alltid bilens luftsystem vid kontroll av att kedjehjul och arm går fritt då manuell förflyttning kan skada cylindern. Tillse att ingen personal befinner sig i luftcylinderns riskområde när den aktiveras från förarhytten. 5:2 Kedjehjulets anliggningstryck mot däcket skall vara ca N (20-35 kp). Justera eventuellt med tryckstångens vantskruv, se figur 5:2a. 5:3 Tillpassa och montera gummidelen till hyllorna. OBS! Vid vissa monteringar måste plåthyllorna justeras i nederkant för att hjulen lätt skall komma upp på hyllorna. 5:4 Provkör ONSPOT i ca 20 km/h och kontrollera avtrycken från kedjorna. De skall bilda ett regelbundet mönster. Kontrollera att höger hjul alltid går tillbaka sist. Justera eventuellt strypventilen. 6. Kontroll 6:1 En första kontroll och översyn skall ske efter 3-4 veckors körning. Bultförband skall kontrolleras och efterdras. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

5 Norsk 5. Justering av ONSPOT 5:1 Prøvekjør ONSPOT et par ganger opp og ned. Kontroller at arm og kjettinghjul går fritt. Eventuell justering kan skje ved å vri hele aggregatet i sideretningen. Trekk til skruene (C) (se figur 1:2a) med 200 Nm (20 kpm). Juster strupeventilen slik at høyre arm med hjul alltid går sist tilbake til hvilestillingen. Kontroller at ONSPOT-utrustningen ikke kommer nærmere kjøretøyets bevegelige deler enn ca. 15 mm. Bruk alltid bilens luftsystem ved kontroll av at kjedehjul og arm går fritt, da manuell for flytting kan skade sylinderen. Pass på at ingen befinner seg i luftsylinderens riskområde når den aktiviseres fra førerhuset. 5:2 Kjettinghjulets anleggstrykk mot dekket skal være N (20-35 kp). Juster eventuelt med trykkstangens justeringsskrue, se figur 5:2 a. 5:3 Tilpass og monter gummidelen til hyllene. OBS! Ved visse monteringer må platehyllene justeres i nederkant for at hjulene lett skal komme opp på hyllene. 5:4 Prøvekjør ONSPOT i ca. 20 km/t og kontroller avtrykkene fra kjettingene. De skal danne et regelmessig mønster. Kontroller at høyre hjul alltid går sist tilbake. Juster eventuelt strupeventilen.. 6. Kontroll 6:1 En første kontroll og ettersyn skal foretas etter 3-4 ukers kjøring. Fjærboltene skal kontrolleres og etterstrammes. Gi alle anvisninger og instruksjoner til kunden, slik at disse kan oppbevares i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold. Suomeksi 5. Onspotin säätö 5:1 Koekäytä ONSPOT pari kertaa ylös ja alas. Tarkista, että ketjupyörä ja varsi liikkuvat vapaasti. Säädä tarvittaessa kääntämällä koko laitetta sivusuunnassa. Kiristä ruuvit (C) (kuva 1:2a)200 Nm (20 kpm) momenttiin. Varmista, että ONSPOT on vähintään 15 mm etäisyydellä auton liikkuvista osista. Käytä aina auton ilmajärjestelmää tarkastettaessa, että ketjupyörä ja varsi liikkuvat esteettä, sillä käsikäyttö voi vaurioittaa sylinteriä. Varmista, ettei ilmasylinterin vaara-alueella ole ketään, kun se aktivoidaan ohjaamosta. 5:2 Ketjupyörän paineen rengasta vasten on oltava N (20-35 kp). Säädä tarvittaessa sylinterin varren vanttiruuvilla (kuva 5:2 a). 5:3 Sovita ja asenna kumiosa hyllyihin. HUOM! Levyhyllyjä on joissakin tapauksissa säädettävä alareunastaan, jotta pyörät nousevat helposti hyllyille. 5:4 Koekäytä ONSPOT noin 20 km/h nopeudella ja tarkasta ketjujen jäljet. Jälkien on oltava säännölliset. Tarkasta, että oikea pyörä palaa viimeisenä. Säädä tarvittaessa kuristusventtiiliä. 6. Tarkastus 6:1 Ensimmäinen tarkastus on suoritettava 3-4 viikon ajon jälkeen. Pulttiliitokset on tarkastettava ja jälkikiristettävä tarvittaessa. Luovuta asiakkaalle kaikki ohjeet säilytettäviksi ajoneuvossa tulevaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

6 ,42,43 43, = Kompl.cylinder/Kompl. sylinder/täyd. sylinteri Reservdelslista Pos Det.nr Benämning Antal Pos Det.nr Benämning Antal Cylinderfäste och arm Arm 04 höger Arm 04 vänster Cylinderfäste 04 höger Cylinderfäste 04 vänster Lagerskålar inkl. tätning och fett Skruv M10x Mutter M10 4 Cylinder Cylinder kompl Lock Membran Tryckstång Fjäder Dammskydd Hus Vantskruv Mutter M Vinkellänk 2 VBG PRODUKTER AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar Spännband Skruv M10x Mutter M Dammskydd Mutter M14 2 Hyllor Hylla, höger Hylla, vänster Gummidel Skruvsats 1 Bilfäste Bilfäste, höger Bilfäste, vänster Skruv M16x Mutter M Bricka BRB 17x Skruv M16x Distans Mutter Strypsats 1

7 Reservedelsliste Pos Art.nr Navn Antall Pos Art.nr Navn Antall Sylinderfeste og arm Arm 04 høyre Arm 04 venstre Sylinderfeste 04 høyre Sylinderfeste 04 venstre Lagerskåler inkl. tetting og fett Skrue M10x Mutter M10 4 Sylinder Sylinder kompl Lokk Membran Trykkstang Fjær Støvbeskyttelse Hus Justeringsskrue Mutter M Vinkelledd Spennbånd Skrue M10x Mutter M Støvbeskyttelse Mutter M14 2 Hyller Hylle, høyre Hylle, venstre Gummidel Skruesett 1 Bilfeste Bilfeste, høyre Bilfeste, venstre Skrue M16x Mutter M Skive BRB 17x Skrue M16x Avstandsstykke Mutter Strupesett 1 VBG PRODUKTER AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer Varaosaluettelo Pos Tuote no Nimitys Kpl Pos Tuote no Nimitys Kpl Sylinterinkiinnike ja varsi Varsi 04 oikea Varsi 04 vasen ylinterinkiinnike 04 oikea Sylinterinkiinnike 04 vasen Kuppilaakerisarja, sis. tiivisteen ja rasvan Ruuvi M10x Mutteri M10 4 Sylinteri Sylinteriasennelma Kansi Kalvo Sylinterin varsi Jousi Pölysuoja Pesä Vanttiruuvi Mutteri M Kulmavarsi 2 VBG PRODUKTER AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta Kiristinpanta Ruuvi M10x Mutteri M Pölysuoja Mutteri M14 2 Hyllyt Hylly, oikea Hylly, vasen Kumiosa Ruuvisarja 1 Autokiinnike Autokiinnike, oikea Autokiinnike, vasen Ruuvi M16x Mutteri M Aluslevy BRB 17x Ruuvi M16x Välikappale Mutteri Kuristussarja 1

8 AUSTRALIEN Colrain Wholesalers Pty Ltd P O Box 668 Mordialloc, VIC 3195 Tel Fax BELGIEN/LUXEMBURG WABCO WESTINGHOUSE SA-NY Avenue van Volzem Laan B-1190 Brussel Tel Fax DANMARK VBG PRODUKTER A/S Industribuen DK-5592 EJBY Tel Fax FINLAND H KRAATZ OY Ruukinmestarintie 9 SF ESPOO Tel Fax FRANKRIKE SEDAC 4 Impasse de Marimont Clos Le Béva F Montoy Flanville Tel Fax IRLAND NEWBRIDGE METAL PRODUCTS LTD Industrial Estate Newbridge, Co Kildare Tel Fax ISLAND OSAL OSKAR ANDERSSON Tangarhofdi 4 IS-110 REYKJAVIK Tel Fax ISRAEL H KLEIN & SONS LTD P O Box 1093 Industrial Area-North Ashdod Tel Fax JAPAN SHINKO BOEKI CO LTD Shibuya Central Bldg 3-14 Udagawacho shibuya-ku Tel Fax JAPAN YUKO CORPORATION Shimizu-Suginami-KU Tel Fax MAURITIUS TTE TRUCK & TRAILER EQUIPMENT LTD 4 Brown Sequard Ave Quatre bornes Tel Fax NEDERLÄNDERNA WABCO AUTOMOTIVE B.V. Postbus 8704 NL-3009 AS Rotterdam Tel Fax NYA ZEELAND TRANSPORT SPECIALTIES LTD P O BOX Auckland 3 Tel Fax NORGE VBG PRODUKTER A/S Postboks 94 Leirdal N-1009 OSLO Tel Fax POLEN HYVA POLSKA Sp. z o.o Kraków ul. Myśliwska 68 Tel Fax SCHWEIZ AGL für LASTWAGENZUBEHÖRE Postfach CH-6048 Horw Tel Fax SCHWEIZ O.MENG FAHRZEUGTECHNIK Postfach 244 CH-3000 BERN 6 Tel Fax STORBRITANNIEN FONTAINE INTERNATIONAL EUROPE LTD. Enterprise Way Lowton WA3 2AG Tel Fax SVERIGE VBG PRODUKTER AB Box 1216 SE Vänersborg Tel Fax SYDAFRIKA TRANSPORT TECHNOLOGY PTY LTD P O Box Greenside 2034 Tel Fax TYSKLAND RINGFEDER VBG GMBH Oberschlesienstrasse 15 DE KREFELD Tel Fax TYSKLAND KARL HILDEBRAND GMBH Postfach 4029 DE ERKRATH Tel Fax

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku

Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku Art. 4-3 Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku Anhængertræk SAAB -3 Sport Sedan 2003 Sport Kombi/St.vogn/armari/St.car 200 (0 kg) 200 Biltema Nordic Services AB S Art. 4-3 Dragkrok saab -3 Sport Sedan 2003

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

Jøtul S 16 C/W- I 400

Jøtul S 16 C/W- I 400 Jøtul S 16 C/W- I 400 Jøtul S 16 C/W - I 400 Manual version P03 NO - Installasjonsmanual med tekniske data 2 SE - Installationsmanual med tekniska data 6 FI - Asennusohje ja tekniset tiedot 10 GB - Installation

Lisätiedot

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN SE NO FI GB INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN KÄYTTÖOHJEET ja VARAOSALUETTELO PENKKIÄ- ja PYLVÄSPORAKONE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Användarhandbok/Käyttöohjekirja

Användarhandbok/Käyttöohjekirja t TYLLIS OY AB 2013/04/16 Kod: AH Version: 0.7 Användarhandbok/Käyttöohjekirja Innehåller Sisältää Garantibevis Takuu todistus Service och underhållsföreskrifter Huolto ja käyttöohjeet 1 Innehåll 1. Inledning

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

1 / 16 1 SPISLÄKT 760 OPAL S INSTALLATION Spisfläkt 760 OPAL är tillverkad för montering på vägg. läkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkten har fyra

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta 1 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Sökordregister Hakemisto B Bakaxel, sidan 10 Taka-akseli, sivu 11 Bogsering,

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton SVERO Trolleys -20, -21, -24 0,5 5 ton Manual SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, S-556 52 Jönköping Telephone: +46 36-31 65 70, telefax: +46 36-31 65 79 www.svero.com, E-post: info@svero.com SVERO Trolleys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Utomhusbelysning, med sensor Utendørsbelysning med sensor Ulkovalaisin tunnistimella Ver. 001-200611 Modell/Malli: RCL-6S Nr/Nro: 32-6419 2 Utomhusbelysning, med sensor Nr: 32-6419,

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1 2.4GHz 01.30835T1 vol.1 Kyosho SandMaster Onnittelemme, että valitsit Kyoshon SandMaster -auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti

Lisätiedot

LK Väggdosa UNI Push. Montering. Avsedd endast för LK PE-X Universalrör.

LK Väggdosa UNI Push. Montering. Avsedd endast för LK PE-X Universalrör. Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push LK Väggdosa UNI Push Avsedd endast för LK PE-X Universalrör. Svenska LK Väggdosa UNI Push 16 Enkel RSK 188 06 38 LK Väggdosa UNI Push 20 Enkel RSK 188 06 39 LK

Lisätiedot

FLEXIT S15 R S20 R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat. Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregat

FLEXIT S15 R S20 R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat. Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregat FLEXIT S15 R S20 R 112862-02 2013-01 ART.NO.: 17415 17430 Montering og vedlikehold Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse Luftbehandlingsaggregat

Lisätiedot

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router M 8V2 M 8SA2 M8V2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

Halogen Floodlight. Art.no. 32-1508, 32-4447, 32-5069. Halogenbelysning Halogenbelysning Halogeenivalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Ver.

Halogen Floodlight. Art.no. 32-1508, 32-4447, 32-5069. Halogenbelysning Halogenbelysning Halogeenivalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Ver. Halogen Floodlight Halogenbelysning Halogenbelysning Halogeenivalaisin Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200611

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200611 Mutterdragare Muttertrekker Mutterinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200611 Nr/Nro: 30-8935 SE Säkerhetsanvisningar Bär alltid visir eller skyddsglasögon. Bär alltid hörselskydd när du jobbar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot