DAF 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DAF 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-156801 56-647900. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt"

Transkriptio

1 DAF 4x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset g Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna. Följ även lastvagnstillverkarens anvisningar Ändra ej rekommenderade inställningar. Norsk Monteringsanvisning/Reservedelsliste Generelt Monteringen skal utføres av utdannet og kompetent montør og bare på autoriserte verksteder hvor det finnes påkrevet verktøy og utstyr, og hvor det er sørget for tilgjengelighet og sikkerhet. Identifiser alle deler før monteringen. Følg anvisningene. Følg også lastebilprodusentens anvisninger. Det må ikke endres på anbefalte innstillinger. Suomeksi Asennusohje/Varaosaluettelo Yleistä Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu ja pätevä henkilökunta ja asennuksen on tapahduttava valtuutetussa korjaamossa, jossa on tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Tarkasta kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita. Noudata myös kuorma-auton valmistajan antamia ohjeita. Älä muuta suositeltuja säätöjä.

2 Figur/ Figur/ Kuva 1:1 A Svenska 1. Montering fästplattor 1:1 Byt tre av muttrarna till luftfjäderbalkens fastsättningsbultar mot specialmuttrarna i monteringssatsen. Kontrollera mått A (max. 42 mm), figur 1:1. Vid för stort mått måste bultarna kapas motsvarande. 1:2 Montera fästplattorna med distanser. Observera höger och vänster platta, figur 1:2 b och lutningsvinkel, figur 1:2 a Montering ONSPOT aggregat 2:1 Montera ONSPOT aggregatet enligt figur 1:2 a på fästets undersida (vid 315/70-däck och mindre på ovansidan). 2 C 2 3. Montering hjul Enligt separat monteringsanvisning Montering el och luft 4:1 Montera el- och luftsats enligt separat monteringsanvisning OBS! På denna bil skall en strypventil monteras på båda cylindrarna (finns i fästeskartongen). 1. Färdriktning Kjøreretning Ajosuunta 2. Cylinderfäste Sylinderfeste Sylinterinkiinnik Figur/ Figur/ Kuva 1:2 a 1 1. Färdriktning Kjøreretning Ajosuunta Figur/ Figur/ Kuva 1:2 b

3 Norsk 1. Montering av festeplater 1:1 Bytt ut tre av mutrene til luftfjæringsbjelkens festebolter med spesialmutrene i monteringssettet. Kontroller mål A (maks. 42 mm), figur 1:1. Ved for stort mål må boltene kappes tilsvarende. 1:2 Monter festeplatene med avstandsstykkene. Vær oppmerksom på høyre og venstre plate, figur 1:2 b og helningsvinkel, figur 1:2 a. 2. Montering av ONSPOT-aggregat 2:1 Monter ONSPOT-aggregatet i henhold til fig. 1:2 a på festets underside (ved dekk med dimensjon 315/70 og mindre; på oversiden). 3. Montering hjul I henhold til separat monterings-anvisning Montere el- og luftanlegg 4:1 Monter el- og luftanlegget i henhold til separat monteringsanvisning OBS! På denne bilen skal det monteres en strupeventil på begge sylindrene (finnes i festekartongen). Suomeksi 1. Kiinnityslevyjen asennus 1:1 Korvaa ilmajousipalkin kiinnityspulttien kolme mutteria asennussarjan erikoismuttereilla. Tarkasta kuvan 1:1 mitta A (enint. 42 mm). Jos pituus on liian suuri, pultteja on lyhennettävä. 1:2 Asenna kiinnityslevyt välikappaleineen. Ota huomioon oikea ja vasen levy (kuva 1:2 a) sekä kallistuskulma (kuva 1:2 b). 2. ONSPOT-laitteen asennus 2:1 Asenna ONSPOT-laite kuvan 1:2 a mukaisesti kiinnikkeen alapuolelle (yläpuolelle, kun rengaskoko on 315/70 ja pienempi). 3. Pyörän asennus Asenna pyörä varteen erillisen asennusohjeen mukaisesti. 4. Sähkö- ja ilmasarjan asennus 4:1 Asenna sähkö- ja ilmasarja erillisen asennusohjeen mukaisesti. HUOM! Auton kumpaankin sylinteriin on asennettava kuristusventtiili (kiinnikepakkauksessa).

4 1. Cylinder Sylinder Sylinteri 2. Vantskruv Vantskrue Vanttiruuvi Figur/ Figur/ Kuva 5:2 a Stoppskruv arm Stoppskrue arm Varren pidätinruuvi 4. Arm Arm Varsi 1 4 Svenska 5. Injustering Onspot 5:1 Provkör ONSPOT ett par gånger upp och ner. Kontrollera att arm och kedjehjul går fritt.eventuell justering kan ske genom att vrida hela aggregatet i sidled. Dra skruvarna (C) (se figur 1:2a) med 200 Nm (20 kpm). Justera strypventilen så att höger arm med hjul alltid går tillbaka sist till viloläget. Tillse att ONSPOT-utrustningen ej kommer närmare fordonets rörliga delar än cirka 15 mm. Använd alltid bilens luftsystem vid kontroll av att kedjehjul och arm går fritt då manuell förflyttning kan skada cylindern. Tillse att ingen personal befinner sig i luftcylinderns riskområde när den aktiveras från förarhytten. 5:2 Kedjehjulets anliggningstryck mot däcket skall vara ca N (20-35 kp). Justera eventuellt med tryckstångens vantskruv, se figur 5:2a. 5:3 Tillpassa och montera gummidelen till hyllorna. OBS! Vid vissa monteringar måste plåthyllorna justeras i nederkant för att hjulen lätt skall komma upp på hyllorna. 5:4 Provkör ONSPOT i ca 20 km/h och kontrollera avtrycken från kedjorna. De skall bilda ett regelbundet mönster. Kontrollera att höger hjul alltid går tillbaka sist. Justera eventuellt strypventilen. 6. Kontroll 6:1 En första kontroll och översyn skall ske efter 3-4 veckors körning. Bultförband skall kontrolleras och efterdras. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

5 Norsk 5. Justering av ONSPOT 5:1 Prøvekjør ONSPOT et par ganger opp og ned. Kontroller at arm og kjettinghjul går fritt. Eventuell justering kan skje ved å vri hele aggregatet i sideretningen. Trekk til skruene (C) (se figur 1:2a) med 200 Nm (20 kpm). Juster strupeventilen slik at høyre arm med hjul alltid går sist tilbake til hvilestillingen. Kontroller at ONSPOT-utrustningen ikke kommer nærmere kjøretøyets bevegelige deler enn ca. 15 mm. Bruk alltid bilens luftsystem ved kontroll av at kjedehjul og arm går fritt, da manuell for flytting kan skade sylinderen. Pass på at ingen befinner seg i luftsylinderens riskområde når den aktiviseres fra førerhuset. 5:2 Kjettinghjulets anleggstrykk mot dekket skal være N (20-35 kp). Juster eventuelt med trykkstangens justeringsskrue, se figur 5:2 a. 5:3 Tilpass og monter gummidelen til hyllene. OBS! Ved visse monteringer må platehyllene justeres i nederkant for at hjulene lett skal komme opp på hyllene. 5:4 Prøvekjør ONSPOT i ca. 20 km/t og kontroller avtrykkene fra kjettingene. De skal danne et regelmessig mønster. Kontroller at høyre hjul alltid går sist tilbake. Juster eventuelt strupeventilen.. 6. Kontroll 6:1 En første kontroll og ettersyn skal foretas etter 3-4 ukers kjøring. Fjærboltene skal kontrolleres og etterstrammes. Gi alle anvisninger og instruksjoner til kunden, slik at disse kan oppbevares i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold. Suomeksi 5. Onspotin säätö 5:1 Koekäytä ONSPOT pari kertaa ylös ja alas. Tarkista, että ketjupyörä ja varsi liikkuvat vapaasti. Säädä tarvittaessa kääntämällä koko laitetta sivusuunnassa. Kiristä ruuvit (C) (kuva 1:2a)200 Nm (20 kpm) momenttiin. Varmista, että ONSPOT on vähintään 15 mm etäisyydellä auton liikkuvista osista. Käytä aina auton ilmajärjestelmää tarkastettaessa, että ketjupyörä ja varsi liikkuvat esteettä, sillä käsikäyttö voi vaurioittaa sylinteriä. Varmista, ettei ilmasylinterin vaara-alueella ole ketään, kun se aktivoidaan ohjaamosta. 5:2 Ketjupyörän paineen rengasta vasten on oltava N (20-35 kp). Säädä tarvittaessa sylinterin varren vanttiruuvilla (kuva 5:2 a). 5:3 Sovita ja asenna kumiosa hyllyihin. HUOM! Levyhyllyjä on joissakin tapauksissa säädettävä alareunastaan, jotta pyörät nousevat helposti hyllyille. 5:4 Koekäytä ONSPOT noin 20 km/h nopeudella ja tarkasta ketjujen jäljet. Jälkien on oltava säännölliset. Tarkasta, että oikea pyörä palaa viimeisenä. Säädä tarvittaessa kuristusventtiiliä. 6. Tarkastus 6:1 Ensimmäinen tarkastus on suoritettava 3-4 viikon ajon jälkeen. Pulttiliitokset on tarkastettava ja jälkikiristettävä tarvittaessa. Luovuta asiakkaalle kaikki ohjeet säilytettäviksi ajoneuvossa tulevaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

6 ,42,43 43, = Kompl.cylinder/Kompl. sylinder/täyd. sylinteri Reservdelslista Pos Det.nr Benämning Antal Pos Det.nr Benämning Antal Cylinderfäste och arm Arm 04 höger Arm 04 vänster Cylinderfäste 04 höger Cylinderfäste 04 vänster Lagerskålar inkl. tätning och fett Skruv M10x Mutter M10 4 Cylinder Cylinder kompl Lock Membran Tryckstång Fjäder Dammskydd Hus Vantskruv Mutter M Vinkellänk 2 VBG PRODUKTER AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar Spännband Skruv M10x Mutter M Dammskydd Mutter M14 2 Hyllor Hylla, höger Hylla, vänster Gummidel Skruvsats 1 Bilfäste Bilfäste, höger Bilfäste, vänster Skruv M16x Mutter M Bricka BRB 17x Skruv M16x Distans Mutter Strypsats 1

7 Reservedelsliste Pos Art.nr Navn Antall Pos Art.nr Navn Antall Sylinderfeste og arm Arm 04 høyre Arm 04 venstre Sylinderfeste 04 høyre Sylinderfeste 04 venstre Lagerskåler inkl. tetting og fett Skrue M10x Mutter M10 4 Sylinder Sylinder kompl Lokk Membran Trykkstang Fjær Støvbeskyttelse Hus Justeringsskrue Mutter M Vinkelledd Spennbånd Skrue M10x Mutter M Støvbeskyttelse Mutter M14 2 Hyller Hylle, høyre Hylle, venstre Gummidel Skruesett 1 Bilfeste Bilfeste, høyre Bilfeste, venstre Skrue M16x Mutter M Skive BRB 17x Skrue M16x Avstandsstykke Mutter Strupesett 1 VBG PRODUKTER AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer Varaosaluettelo Pos Tuote no Nimitys Kpl Pos Tuote no Nimitys Kpl Sylinterinkiinnike ja varsi Varsi 04 oikea Varsi 04 vasen ylinterinkiinnike 04 oikea Sylinterinkiinnike 04 vasen Kuppilaakerisarja, sis. tiivisteen ja rasvan Ruuvi M10x Mutteri M10 4 Sylinteri Sylinteriasennelma Kansi Kalvo Sylinterin varsi Jousi Pölysuoja Pesä Vanttiruuvi Mutteri M Kulmavarsi 2 VBG PRODUKTER AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta Kiristinpanta Ruuvi M10x Mutteri M Pölysuoja Mutteri M14 2 Hyllyt Hylly, oikea Hylly, vasen Kumiosa Ruuvisarja 1 Autokiinnike Autokiinnike, oikea Autokiinnike, vasen Ruuvi M16x Mutteri M Aluslevy BRB 17x Ruuvi M16x Välikappale Mutteri Kuristussarja 1

8 AUSTRALIEN Colrain Wholesalers Pty Ltd P O Box 668 Mordialloc, VIC 3195 Tel Fax BELGIEN/LUXEMBURG WABCO WESTINGHOUSE SA-NY Avenue van Volzem Laan B-1190 Brussel Tel Fax DANMARK VBG PRODUKTER A/S Industribuen DK-5592 EJBY Tel Fax FINLAND H KRAATZ OY Ruukinmestarintie 9 SF ESPOO Tel Fax FRANKRIKE SEDAC 4 Impasse de Marimont Clos Le Béva F Montoy Flanville Tel Fax IRLAND NEWBRIDGE METAL PRODUCTS LTD Industrial Estate Newbridge, Co Kildare Tel Fax ISLAND OSAL OSKAR ANDERSSON Tangarhofdi 4 IS-110 REYKJAVIK Tel Fax ISRAEL H KLEIN & SONS LTD P O Box 1093 Industrial Area-North Ashdod Tel Fax JAPAN SHINKO BOEKI CO LTD Shibuya Central Bldg 3-14 Udagawacho shibuya-ku Tel Fax JAPAN YUKO CORPORATION Shimizu-Suginami-KU Tel Fax MAURITIUS TTE TRUCK & TRAILER EQUIPMENT LTD 4 Brown Sequard Ave Quatre bornes Tel Fax NEDERLÄNDERNA WABCO AUTOMOTIVE B.V. Postbus 8704 NL-3009 AS Rotterdam Tel Fax NYA ZEELAND TRANSPORT SPECIALTIES LTD P O BOX Auckland 3 Tel Fax NORGE VBG PRODUKTER A/S Postboks 94 Leirdal N-1009 OSLO Tel Fax POLEN HYVA POLSKA Sp. z o.o Kraków ul. Myśliwska 68 Tel Fax SCHWEIZ AGL für LASTWAGENZUBEHÖRE Postfach CH-6048 Horw Tel Fax SCHWEIZ O.MENG FAHRZEUGTECHNIK Postfach 244 CH-3000 BERN 6 Tel Fax STORBRITANNIEN FONTAINE INTERNATIONAL EUROPE LTD. Enterprise Way Lowton WA3 2AG Tel Fax SVERIGE VBG PRODUKTER AB Box 1216 SE Vänersborg Tel Fax SYDAFRIKA TRANSPORT TECHNOLOGY PTY LTD P O Box Greenside 2034 Tel Fax TYSKLAND RINGFEDER VBG GMBH Oberschlesienstrasse 15 DE KREFELD Tel Fax TYSKLAND KARL HILDEBRAND GMBH Postfach 4029 DE ERKRATH Tel Fax

Mercedes Benz. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Mercedes Benz. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Mercedes Benz Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100 2002-11-18 38-051000b Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Man. Singelhjul Enkelthjul Yksittäispyörä 56-226901 56-647280. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Man. Singelhjul Enkelthjul Yksittäispyörä 56-226901 56-647280. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Man Singelhjul Enkelthjul Yksittäispyörä 56-226901 56-647280 2002-11-18 38-051100b Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske

Lisätiedot

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt DAF 6x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500 2002-11-18 38-031600e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

DAF 4x2. Luftfjädring 2-bälgar Luftfjæring 2-belger Ilmajouset 2-paljetta 56-158101 56-647900. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

DAF 4x2. Luftfjädring 2-bälgar Luftfjæring 2-belger Ilmajouset 2-paljetta 56-158101 56-647900. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt DAF 4x2 Luftfjädring 2-bälgar Luftfjæring 2-belger Ilmajouset 2-paljetta 56-158101 56-647900 2002-11-18 38-032400d Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad

Lisätiedot

VOLVO B10-B, B12-B 56-150801

VOLVO B10-B, B12-B 56-150801 2002-11-18 38-033900d VOLVO B10-B, B12-B 56-150801 56-647140 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

RENAULT. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-149403 56-646000. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

RENAULT. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-149403 56-646000. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt RENAULT Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-149403 56-646000 2002-11-18 38-032800f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

Man M90 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-200701 56-647210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Man M90 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-200701 56-647210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Man M90 4x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-200701 56-647210 2002-11-18 38-034900e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-203501 56-647800. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-203501 56-647800. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt DAF 6x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-203501 56-647800 2002-11-18 38-035600g Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

IVECO. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-205901 56-647180. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

IVECO. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-205901 56-647180. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt IVECO Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-205901 56-647180 2002-11-18 38-036500e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

MERCEDES. Mellanklassen, Luftfjädring Mellomklassen, Luftfjæring Keskiluokka, Ilmajouset 56-155301 56-647700

MERCEDES. Mellanklassen, Luftfjädring Mellomklassen, Luftfjæring Keskiluokka, Ilmajouset 56-155301 56-647700 MERCEDES Mellanklassen, Luftfjädring Mellomklassen, Luftfjæring Keskiluokka, Ilmajouset 56-155301 56-647700 2002-11-18 38-031100h Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras

Lisätiedot

IVECO Euro Cargo. 2-Bälgs Luftfjädring 2-Belgs Luftfjæring 2 palkeen ilmajousitus 56-222801. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

IVECO Euro Cargo. 2-Bälgs Luftfjädring 2-Belgs Luftfjæring 2 palkeen ilmajousitus 56-222801. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt IVECO Euro Cargo 2-Bälgs Luftfjädring 2-Belgs Luftfjæring 2 palkeen ilmajousitus 56-222801 2002-11-18 38-047800f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad

Lisätiedot

VOLVO 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 4x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210 2002-11-18 38-035900k Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Mercedes Actros. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-220601 56-647270. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Mercedes Actros. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-220601 56-647270. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Mercedes Actros Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-220601 56-647270 2002-11-18 38-046400f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

VOLVO 6x2. Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-227501 56-647300. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 6x2. Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-227501 56-647300. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 6x2 Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-227501 56-647300 2002-11-18 38-051900c Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

VOLVO 6x4 6x2. Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-223401 56-647300. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 6x4 6x2. Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-223401 56-647300. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 6x4 6x2 Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-223401 56-647300 2002-11-18 38-048000e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 2000-12-20 38-038200e UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

VOLVO 4x2, FL612 - FL614, FLC

VOLVO 4x2, FL612 - FL614, FLC VOLVO 4x2, FL62 - FL64, FLC Bladfjädring Bladfjæring Lehtijousitus 56-2520 56-647300 2002--8 38-04000f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent

Lisätiedot

Luftsats Luftsett Ilmasarja 56-196001- 56-196004. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Luftsats Luftsett Ilmasarja 56-196001- 56-196004. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt 2002-2-02 38-033500i Luftsats Luftsett Ilmasarja 56-9600- 56-96004 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad

Lisätiedot

VOLVO 6x2. Luftfjädrad Luftfjæring Ilmajousitus 56-647180 56-217801. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 6x2. Luftfjädrad Luftfjæring Ilmajousitus 56-647180 56-217801. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 6x2 Luftfjädrad Luftfjæring Ilmajousitus 56-647180 56-217801 2002-11-18 38-041200i Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

SCANIA 6x4. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

SCANIA 6x4. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt SCANIA 6x4 Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-153401 56-647100 2002-11-18 38-032500e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

IVECO 6x4 6x6. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

IVECO 6x4 6x6. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt IVECO 6x4 6x6 Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-083001 56-637000 2002-11-18 38-026700e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus Onspot Monteringsavisning/Reservdelslista Monteringsanvisning/Reservedelliste Asennusohje/varaosaluettelo 2001-05-14 38-052100b 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Lisätiedot

VOLVO 4x2. S-fjäder S-fjær S-jousi Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 4x2. S-fjäder S-fjær S-jousi Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 4x2 S-fjäder S-fjær S-jousi 56-201301 56-646120 2002-11-18 38-035200g Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad

Lisätiedot

MAN M90. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

MAN M90. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt MAN M90 Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-085302 56-637100 2002-12-02 38-026900f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

SISU 4x2 6x2 6x4. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

SISU 4x2 6x2 6x4. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt SISU 4x2 6x2 6x4 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-198301 56-647500 2002-11-18 38-033700f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

IVECO EuroCargo. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

IVECO EuroCargo. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt IVECO EuroCargo Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-206601 56-647300 2002-11-18 38-036400f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

UNIMOG L Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt. Norsk Monteringsanvisning/Reservedelsliste Generelt

UNIMOG L Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt. Norsk Monteringsanvisning/Reservedelsliste Generelt 2002-11-18 38-038700e UNIMOG 1800-2450L 56-208801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

RENAULT. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

RENAULT. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt RENAULT Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-149401 56-646000 2002-11-18 38-028400h Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

IVECO EuroTech 6x2 Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset

IVECO EuroTech 6x2 Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset IVECO EuroTech 6x2 Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-202801 56-647180 2002-11-18 38-035700f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent

Lisätiedot

RENAULT AE 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

RENAULT AE 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt RENAULT AE 4x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-204901 56-637230 2002-11-18 38-036200h Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

SCANIA. Buss K-L chassier Buss K-L Chassiser Linja-auto K-L -alusta Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

SCANIA. Buss K-L chassier Buss K-L Chassiser Linja-auto K-L -alusta Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt SCANIA Buss K-L chassier Buss K-L Chassiser Linja-auto K-L -alusta 56-215401 56-647250 2002-11-18 38-042000c Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och

Lisätiedot

SCANIA. Luftfjädring HL-HA chassie Luftfjæring, HL-HA-chassis Ilmajouset, HL-HA -alusta

SCANIA. Luftfjädring HL-HA chassie Luftfjæring, HL-HA-chassis Ilmajouset, HL-HA -alusta SCANIA Luftfjädring HL-HA chassie Luftfjæring, HL-HA-chassis Ilmajouset, HL-HA -alusta 56-205801 56-646500 2002-11-18 38-036300f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras

Lisätiedot

MAN F90, F2000. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijousitus 56-219201 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

MAN F90, F2000. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijousitus 56-219201 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt MAN F90, F2000 Bladfjädring Bladfjæring Lehtijousitus 56-219201 56-637100 2002-11-18 38-045900f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

VOLVO 6x4 T-ride 56-140001 56-646000. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt. Norsk Monteringsanvisning/Reservedelsliste Generelt

VOLVO 6x4 T-ride 56-140001 56-646000. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt. Norsk Monteringsanvisning/Reservedelsliste Generelt 2002-11-18 38-028300h VOLVO 6x4 T-ride 56-140001 56-646000 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012 Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.01 Yleisiä ohjeita ja vihjeitä seuraavien siirtolaitteiden asennukseen eri valmistajien alustoihin: Truma Mover, SE (R), H SE (R), TE (R)(4) ja

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Varaosat Vetolaitteet 2011 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Painos n, 2010-11-25

Varaosat Vetolaitteet 2011 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Painos n, 2010-11-25 VARAOSAT 0 T eemme käyttäjien elämän helpommaksi kehittämällä jatkuvasti parempia, erittäin toimintavarmoja ja pitkäikäisiä järjestelmiä. Kytkimiä käsikäyttöisiä, automaattisia ja ilma-avusteisia perä-

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30756782 1.3 30660691 Vetokoukku, kiinteä IMG-218040 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 IMG-217920 IMG-308223 Sivu 2 / 14 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar For Husqvarna Parts Call 606-678-963 or 606-56-4983 ccessories ERVICE 9 I00050 IPL, ozer lade medium T-3034, 953 53 06-0 00-0, 06 4 69-6 ozer lade medium pare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve

Lisätiedot

DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK

DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK Art. -6 DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK AUDI A6 Sedan/Avant (00 kg) 99 00 0 Biltema Nordic Services AB SE Art. -6 DRAGKROK AUDI A6 SEDAN/AVANT (00 kg) 99 00 MONTERINGSANVISNING Draganordningen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

359 007 Ersatzradhalter c

359 007 Ersatzradhalter c 359 007 Ersatzradhalter c 5 1 2 6 3 4 7 Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Costruttore / Fabricante: Alois Kober GmbH, Maschinenfabrik, D-89359 Kötz, Germany Telefon (0 82 21) 970 email: fahrzeugtechnik@al-ko.de

Lisätiedot

Kovil Oy Taitajantie 2 FIN-57210 Savonlinna Finland Tel. +358-(0)15-578 40 Fax +358-(0)15-578 421

Kovil Oy Taitajantie 2 FIN-57210 Savonlinna Finland Tel. +358-(0)15-578 40 Fax +358-(0)15-578 421 5 ASENNUSOHJE / MONTERINGSANVISNING Ajoneuvon tiedot / Fordons information: Valmistaja / Tillverkare: SAAB Malli / Modell: 9-5 Sedan (4D) / Wagon (5D) 1998-2010 Tyyppi / Typ: YS3E... Kovil Oy Taitajantie

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Puutavarahylly

Asennus- ja käyttöohje. Puutavarahylly Asennus- ja käyttöohje Puutavarahylly Asennustyökalut 13 mm hylsy 16 mm hylsy 17 mm hylsy 18 mm hylsy 10 mm betonipora, mutterin- tai ruuvinväännin Vesivaaka, linjalaser tai vaaituskone Poravasara tai

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi Art. -8 Garagedomkraft Garasjejekk Hallinosturi Garagedonkraft ton/tonn/tonnia 009 Biltema Nordic Services AB Art. -8 009 Biltema Nordic Services AB SE Art. -8 Garagedomkraft ton VARNING Före användning,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions Brugsanvisning Manuel d utilisation

Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions Brugsanvisning Manuel d utilisation ÖL PUKULEVY ØKJÆR CHEERÄUMCHIL OW LE EKRER CHE-EIGE Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon edienungsanleitung Instructions rugsanvisning Manuel d utilisation 953 53 07-01 T-30341 ME I L Y KOV 101 90 78-20

Lisätiedot

YLEISTÄ. 2 38-123304f 2009-05-27. Auton ja perävaunun yhteen kytkemiseen

YLEISTÄ. 2 38-123304f 2009-05-27. Auton ja perävaunun yhteen kytkemiseen SAFETY CHECK YLEISTÄ Tarkasta säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran viikossa, sekä silloin kun epäilet, että vetolaiteisiin on kohdistunut tavanomaisesta poikkeavaa rasitusta, ettei siinä ole vääntymiä,

Lisätiedot

Pilha parviaitta Toimitussisältö

Pilha parviaitta Toimitussisältö Innoros Oy, ultimatemarket.com Herralahdenraitti 2 b 2, FIN-28360 Pori tel. +358 (0) 424 852 200 fax. +358 (0) 2 6355 169 info@ultimatemarket.com Aittakirja Bodbok Pilha parviaitta Toimitussisältö Pilha

Lisätiedot