ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 1 ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto hyväksynyt Tulee voimaan LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty. 2 Määräysten antaminen ja valvonta Määräykset on antanut Ilmajoen kunnanvaltuusto ympäristönsuojelulain 19 :n 1 momentin perusteella. Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Ilmajoen kunnassa toimii ympäristölautakunta sekä muut viranomaiset, joiden toimialaan asia kuuluu. Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa taikka lain 61, 62 tai 78 :n mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan erikseen ympäristöluvassa tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi on niiden täytäntöön panemiseksi Ilmajoen kunnassa noudatettava näitä paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys sekä eräiltä osin kaavamääräykset. Kunnan viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa ja viranomaispäätöstä tehtäessä ottaa huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään.

2 2 Melusta annetut määräykset eivät koske asuntoja ja muita oleskelutiloja, joiden melutasoista sosiaali- ja terveysministeriö on antanut raja-arvot. Määräysten 11 ei sovelleta laitoksiin tai toimintoihin jotka ovat Turvatekniikan keskuksen hyväksymiä ja valvomia. 4 Erityiset paikalliset olosuhteet Ilmajoen kunnan paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja määräyksiä, ovat seuraavat: a) Taajaan rakennettu alue, jolla tarkoitetaan asemakaavoitettuja alueita, valtuuston hyväksymissä yleiskaavoissa asuntoalueeksi merkittyjä alueita sekä alueita, joille on laadittu palstoitussuunnitelma. b) Pohjavesialue, joka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi (I luokan), vedenhankintaan soveltuvaksi (II luokan) tai muuksi (III luokan) pohjavesialueeksi (liitekartat pohjavesialueista) c) Ranta-alue, jolla tarkoitetaan vyöhykettä, joka ulottuu 150 metrin etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta ja jolla tarkoitetaan ensisijaisesti vesiensuojelun kannalta tärkeitä vesistöjen ranta-alueita. Jätevesien käsittelyä koskien ranta-aluevyöhykkeet on määritetty erikseen 6 :ssä. d) Tulva-alue, jolla tarkoitetaan aluetta, joka jää tulvan alle useammin kuin keskimäärin kerran 20 vuodessa (liitekartta 2 ). 2 LUKU: JÄTEVEDET 5 Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueella Viemärilaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä viemäriin laitoksen ehtojen mukaisesti. 6 Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevedet tulee käsitellä seuraavan vyöhykejaon mukaisesti. Mikäli yritys- tai teollisuuskäytössä olevalla kiinteistöllä muodostuvat jätevedet ovat määrältään ja koostumukseltaan rinnastettavissa tavanomaiselta asuinkiinteistöltä muodostuviin jätevesiin eikä niiden johtaminen edellytä ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan ympäristölupaa, tulee niiden osalta noudattaa näitä määräyksiä. JÄTEVESIEN KÄSITTELYVYÖHYKKEET I Lievennetyn käsittelyn vyöhyke Lievennetyn käsittelyn vyöhyke on alue, jota ei ole rajattu kuuluvaksi mihinkään muuhun vyöhykkeeseen.

3 3 Puhdistustehovaatimus: Kuormitustekijä Vähimmäispuhdistusteho (%) Kuormitusluku/hlö/d Biologinen hapenkulutus (BOD 7 ) 80 % 10 g Kokonaisfosfori (P) 70 % 0,66 g Kokonaistyppi (N) 30 % 9,8 g Wc-vesiä sisältävät jätevedet on esikäsiteltävä vähintään kolmiosastoisella ja pelkästään pesuvesiä sisältävät jätevedet vähintään kaksiosastoisella saostussäiliöllä. Varsinaiseksi käsittelymenetelmäksi soveltuu mm. maasuodattamo, maahanimeyttämö tai puhdistusteholtaan vastaava menetelmä. Saostussäiliötä ei tarvita, mikäli puhdistamon toiminta ei niitä edellytä. Puhdistusteho on saavutettava ennen jäteveden purkamista maahan tai ojaan. Johdettaessa jätevesiä toisen ojaan tai rajaojaan, on siihen ennen toimenpiteeseen ryhtymistä saatava naapurikiinteistön omistajan tai haltijan suostumus. Muualla kuin ranta-alueilla vapaa-ajan asunnoista, joita ei ole liitetty vesijohtoon tai rakennukseen ei tule paineistettua vettä, pesuvedet voidaan johtaa ja imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niiden määrä on vähäinen. Tällöinkin tulee noudattaa 7 :ssä määrättyjä suojaetäisyyksiä. II Peruskäsittelyn vyöhyke Peruskäsittelyn vyöhykkeeseen kuuluvat viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevat taajaan rakennetut alueet. Puhdistustehovaatimus, eli ns. tehostettu käsittely, jollei vaadita umpisäiliötä: Kuormitustekijä Vähimmäispuhdistusteho (%) Kuormitusluku/ hlö/d Biologinen hapenkulutus (BOD 7 ) 90 % 5 g Kokonaisfosfori (P) 85 % 0,33 g Kokonaistyppi (N) 40 % 8,4 g Vakituisessa asuinkäytössä olevien sekä vapaa-ajan rakennusten wc-vesiä sisältävät jätevedet on esikäsiteltävä vähintään kolmiosastoisella saostussäiliöllä. Varsinaiseksi puhdistusmenetelmäksi soveltuu mm. fosforinpoistolla varustettu maasuodattamo, maahanimeyttämö tai muu puhdistusteholtaan vastaava menetelmä. Pelkästään pesuvesiä sisältävät jätevedet on esikäsiteltävä vähintään kaksiosastoisella saostussäiliöllä. Varsinaiseksi käsittelymenetelmäksi soveltuu mm. maasuodattamo, maahanimeyttämö tai puhdistusteholtaan vastaava menetelmä. Vapaa-ajan rakennusten tai talousrakennusten, joita ei ole liitetty vesijohtoon tai rakennukseen ei tule paineistettua vettä, pesuvedet tulee johtaa vähintään 1-osaisen saostussäiliön kautta imeytys- tai suodatinkaivoon tai vastaavaan hyväksyttyyn menetelmään. Jätevesien johtamisessa tulee noudattaa 7 :ssä määrättyjä suojaetäisyyksiä. Saostussäiliötä ei esikäsittelynä tarvita, mikäli puhdistamon toiminta ei niitä edellytä. Johdettaessa jätevesiä toisen ojaan tai rajaojaan, on siihen ennen toimenpiteeseen ryhtymistä saatava naapurikiinteistön omistajan tai haltijan suostumus.

4 4 III Erityisalueet Ranta-alueet Järvet: Kalajaisjärvi, Kyrkösjärvi, Vitiäisjärvi *100 metrin levyisellä rantavyöhykkeellä wc-vedet johdetaan umpisäiliöön, harmaille vesille peruskäsittelyn vyöhykkeen mukainen käsittely. Joet: Kyrönjoki, Seinäjoki * 100 metrin levyisellä rantavyöhykkeellä wc-vedet johdetaan umpisäiliöön, harmaille vesille peruskäsittelyn vyöhykkeen mukainen käsittely Pienemmät vesistöt eli ns. luomat: * peruskäsittelyn vyöhykkeen mukainen käsittely 50 metrin rantavyöhykkeellä kaikille jätevesille. Jätevesien johtaminen suoraan vesistöön on kielletty. Ranta-alueilla sovelletaan peruskäsittelyn vyöhykkeen määräyksiä, mikäli ranta-alueen luontainen vietto on vesistöstä poispäin ja jätevesien purku-uoma ei laske vesistöön. Pohjavesialueet Pohjavesialueisiin kuuluvat I-III luokan eli vedenhankinnan kannalta tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä muut pohjavesialueet. Kaikki jätevedet tulee johtaa viemäriverkkoon, mikäli se on mahdollista. Jätevesien käsittely maaperässä on kielletty. Pohjavesialueelle voidaan sijoittaa tiiviit saostussäiliöt ja tiiviit jätevedenpuhdistamot, joista jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Muussa tapauksessa jätevedet tulee johtaa käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle tai vähintään 5 m 3 :n umpisäiliöön. Umpisäiliö tulee varustaa täyttymishälyttimellä. 7 Suojaetäisyydet, puhdistuslaitteiston käyttö ja kunnossapito Peruskäsittelyn ja lievennetyn käsittelyn vyöhykkeillä jäteveden purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava seuraavia suojaetäisyyksiä: - talousvesikaivoon m maaperästä riippuen, - vesistöön 30 m Jäteveden käsittelyn ja pohjaveden välinen suojakerros: - maaperäimeytys väh. 1 m - maaperäsuodatus väh. 0,25-0,5 m Jätevedenpuhdistuslaitteiston sijoittamisessa sovelletaan mitä Ilmajoen rakennusjärjestyksessä määrätään rakennuksen sijoittamisesta. Mikäli käsittelyä ei voida rakentaa niin, että suojaetäisyydet täyttyvät, tulee jätevedet johtaa umpisäiliöön. Saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa, umpisäiliöt ja muut vastaavat säiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Lietteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Vähäisiä määriä kyseisiä lietteitä voidaan myös levittää peltoon noudattaen mitä puhdistamolietteen käytöstä maataloudessa on säädetty.

5 5 Kaikilla alueilla suositellaan kuivakäymälöitä tai vähävetisiä käymälöitä. Erillisen kuivakäymälän etäisyys vesistöstä tulee olla vähintään 30 m. Jätevesien maaperäkäsittelyä ei saa sijoittaa tulvaherkille alueille. Jätevesien maaperäkäsittelyn rakenteet (imeytysputkistot, suodatinkerrokset sekä kokoomaputkistot) tulee sijoittaa keskimääräisen vuotuisen ylivesitason (MHW) yläpuolelle. Muussa tapauksessa jätevedet tulee johtaa umpisäiliöön tai käsitellä tiiviissä puhdistamossa, joka on riittävästi ankkuroitu. Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen edellä mainituista suojaetäisyysvaatimuksista, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. 8 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden sekä mattojen pesu Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on sallittu muilla kuin liuotinpesuaineilla tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa jätevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristö- tai terveyshaittaa. Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta viemärilaitoksen hyväksymällä tavalla yleiseen viemäriin tai ojaan. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla sekä sellaisilla alueilla, joista pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön. Pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla tiivisalustaisella pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien puhdistukseen. Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistöllä tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön. Vesistöjen varrella pesupaikoille tulee järjestää jätevesien käsittely. 9 Lumen vastaanottopaikat Lumen vastaanottopaikat tulee hyväksyttää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ennen käyttöönottoa. 3 LUKU: JÄTTEET JA KEMIKAALIT 10 Jätteiden ja kemikaalien käsittely Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja varastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, ettei niistä aiheudu ympäristön, maaperän tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä haittaa naapurille. Jätteiden varastointi ja kompostointi tulee toteuttaa siten, että estetään

6 6 haittaeläimien pääsy. Puutarhajätteitä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa. Kompostoria tai puutarhajätekompostikehikkoa ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesistöä eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyssä rakennusluvassa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan. Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Käymäläjätettä saa asemakaava-alueella kompostoida ainoastaan ympäristönsuojeluviranomaisen luvalla. Jätteiden maahan hautaaminen on kielletty. Kuolleet lemmikkieläimet voidaan haudata omalle maalle siten, että alle 40 kg:n eläimet peitetään vähintään 0,5 metrin paksuisella maakerroksella ja suuremmat vähintään 1 metrin paksuisella maakerroksella. Metsästyslain piiriin kuuluvat eläimet ja niistä syntyvä teurasjäte voidaan haudata taajaan asutun alueen ulkopuolella. Pohjavesialueelle ei eläimiä saa haudata. Tarttuviin eläintauteihin kuolleiden eläinten käsittelystä antaa ohjeet kunnan eläinlääkäri. Kuolleiden tuotantoeläinten ja eläinperäisten jätteiden käsittelystä säädetään sivutuoteasetuksessa (EY N:o 1774/2002). 11 Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, tarkastus ja kunnossapito Polttoaineet, öljyt ja muut kemikaalit tulee säilyttää siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen ja muuhun ympäristöön on estetty. Käyttöön otettavien säiliöiden on oltava säiliöiden rakenteesta annettujen standardien mukaisia ja kemikaalien varastointiin hyväksyttyjä säiliöitä. Säiliöt tulee sijoittaa kiinteälle, tiiviille alustalle irti maasta ja täyttöletku tulee varustaa sulkulaitteella. Maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt tulee kiinteistön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa ensimmäisen kerran 20 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Sen jälkeen säiliöt on tarkastettava tarkastuspöytäkirjaan merkityn kuntoluokan mukaisesti. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa alueen pelastusviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen päteväksi hyväksymä tarkastaja. Asuinkiinteistöillä kemikaalien säilyttämisessä on noudatettava kemikaalilainsäädännössä annettuja säilytysrajoituksia. Käytöstä poistetut maanalaiset polttoneste-, öljy- ja kemikaalisäiliöt täyttöputkineen tulee käytöstä poiston jälkeen nostaa ylös maasta ja puhdistaa ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Mahdollisista vuodoista on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ja maaperä on puhdistettava. Vuotanut öljy tai muu neste on välittömästi kerättävä talteen tai imeytettävä turpeeseen, puruun, imeytysaineeseen tms. Jos nestettä ei saada omatoimisesti kerättyä talteen, on paikalle hälytettävä palokunta. Mahdollisista kemikaalien aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta sekä torjunta- ja kunnostustoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa säiliön omistaja tai muu vahingon aiheuttaja. Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän tai toiminnanharjoittajan on annettava kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta, tarkastuksista ja suoritetuista huoltotoimenpiteistä sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistamisesta. Säiliön poistotoimenpiteestä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle.

7 7 Pohjavesialueiden ja ranta-alueiden erityismääräykset: Polttoaine-, öljy- ja muut kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin, katettuihin suojaaltaisiin tai säiliöiden on oltava vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään altaassa olevan suurimman säiliön tilavuuden. Uudet, käyttöönotettavat säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein. Tankkauskäytössä olevat öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee varustaa sulkulaitteellisella polttoainepistoolilla, joka estää säiliön tyhjentymisen. Pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt tulee kiinteistön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. 12 Maalämpöratkaisut pohjavesialueella Pohjavesialueilla maalämpöratkaisuissa lämmönkeruunesteeksi ei sallita glykolin tai muiden terveydelle ja ympäristölle vaaralliseksi luokiteltujen aineiden käyttöä. Etanolia ei pidetä terveydelle ja ympäristölle vaarallisena aineena, joten sen käyttö lämmönkeruunesteenä on sallittu. 4 LUKU: ILMANSUOJELU 13 Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa jätettä eikä muitakaan sellaisia polttoaineita, joiden palaessa muodostuvien savukaasujen joukossa ympäristöön pääsee siinä määrin nokea, hajua tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Turvetta ei saa polttaa ilman stokerilaitteistoa tai vastaavaa laitetta, jossa palamislämpötila on alhaisempi kuin 850 C. Polttolaitteita tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle. Taajaan rakennetuilla alueilla on jätteiden, risujen, oksien ja haravointijätteiden avopoltto kielletty. Taajaan rakennettujen alueiden ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia ja olkia sekä käsittelemätöntä puutavaraa. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Maanviljely- ja metsänhoitotoiminnassa tarpeellinen kulotus sekä kokkotulien poltto on sallittua. Niistä tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. 5 LUKU: MELUNTORJUNTA

8 8 14 Äänenvahvistimen käyttö ulkotiloissa Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa on kielletty yöaikaan klo välisenä aikana sekä lisäksi kokonaan kielletty sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen läheisyydessä. Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on sallittu tapahtumien yhteydessä kaavaan merkityllä torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa klo saakka. Tilaisuuden järjestäjän on annettava kunnan valvontaviranomaiselle tarvittaessa tiedot äänenvahvistinlaitteiden teknisistä ominaisuuksista, niiden sijoittamisesta alueelle ja muista valvonnan kannalta tarpeellisista ominaisuuksista. Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänentoistovahvistimien säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Liikkuvaan ajoneuvoon tai muuhun kulkuvälineeseen asennettujen sekä kannettavien äänentoistolaitteiden käyttäminen ulkona mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa on sallittua ainoastaan päivällä klo välisenä aikana. 15 Häiritsevää melua aiheuttavien työvaiheiden ja toimintojen rajoittaminen ulkotiloissa Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva melu, pöly, liuotinainehöyryt tai muut vastaavat päästöt eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle. Rakennusten, rakenteiden ja esineiden hiekkapuhallus on sallittu suojapeitteillä eristetyssä tilassa. Ulkona tapahtuva ammattimainen ja laitosmainen hiekkapuhallus tarvitsee ympäristöluvan. Kiinteistön haltijan tai toimenpiteen suorittajan on ilmoitettava melua, pölyä tai muista päästöjä aiheuttavien kunnostustöiden aloittamisesta kiinteistön asukkaille ja naapureille. Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen on kielletty taajama-alueella yöaikaan klo Määräyksen aikarajoitus ei koske liikenneväylien eikä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä. Määräys ei koske myöskään maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisesta ja sitä palvelevasta toiminnasta aiheutuvaa, välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua. 16 Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 :n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

9 9 Meluilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista: 1. ilotulituksesta 2. lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä 3. tavanomaiseen rakentamiseen liittyvästä rakennus- ja purkutöistä, lyöntipaalutuksesta, louhinnasta, murskauksesta ja räjäytyksistä suoritettuna siten, että työvaiheet tehdään arkisin klo ja ovat kestoltaan alle neljä viikkoa. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet tulee tehdä arkisin klo tilaisuuksista, jotka täyttävät kohdan 15 ehdot. 5. yksityistilaisuuksista, kuten häistä tai vastaavista. 6 LUKU: MAATALOUDEN LANNAN LEVITYSTÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 17 Lannan ja lannoitteiden käyttö ja varastointi Sen lisäksi, mitä lannan levityksestä ja varastoinnista säädetään valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000), tulee lannan varastoinnissa ja käsittelyssä noudattaa tässä pykälässä annettuja määräyksiä. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää 100 m suojavyöhyke, jota ei lannoiteta kotieläinten lannalla tai muilla eloperäisillä lannoitteilla. Tervahaminan, Salonmäki A ja B sekä Koskenkorvan pohjavesialueilla lannan levitys tulee tehdä pohjavesialueen suojelusuunnitelman mukaisesti. Muilla tärkeillä ja vedenottoon soveltuvilla pohjavesialueilla noudatetaan yleisiä rajoituksia eloperäisten lannoitteiden levittämisestä pohjavesialueille. Lantapatteria, lantalaa, kompostointialustaa sekä virtsa- ja lietesäiliötä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. Taajaan rakennetun alueen välittömässä läheisyydessä suositellaan, että lannan pintalevitystä vältetään ja lanta kynnetään tai mullataan neljän tunnin kuluessa levityksestä, muilla alueilla vuorokauden kuluessa levityksestä. Lannan levitystä tulisi pyrkiä välttämään juhlapyhinä asutuksen läheisyydessä. Lanta on varastoitava tiiviissä lantavarastossa. Jos lantaa syntyy enemmän kuin 20m 3 vuodessa, on eläinsuojalla oltava lantala. Vaihtolavaa voidaan käyttää, jos se on tiivis ja lannan kertymä on alle 20m 3 /vuosi. Lantamäärästä vähennetään laidunkauden aikana laitumelle jäänyt lanta tai ulkotarhaan jäävä lanta. 7 LUKU: TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN JA NIISTÄ AIHEUTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA HAITTOJEN RAJOITTAMINEN 18 Tilapäinen asfalttiasema ja murskauslaitos Tilapäisen asfalttiaseman tai murskauslaitoksen, jonka toiminta-aika on vuodessa enintään 50 päivää, sijoittamisen edellytyksenä asemakaava-alueen ulkopuolella on, että - laitos on toiminnassa vain arkisin (ma-pe) klo ja arkilauantaisin klo asutuksen lähellä murskaimet koteloidaan ja pölyn leviäminen estetään tarvittaessa kastelulla - toiminnan melupäästöt eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun ohjearvoja

10 10 - toiminnassa tarvittavien polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi ja mahdollisten lietteiden käsittely järjestetään siten, että niiden joutuminen maaperään tai muuten ympäristöön on estetty (kohta 11 ). Mikäli alueella varastoidaan palavia nesteitä enemmän kuin 10 m 3 on toiminnasta tehtävä asetuksen 59/ :n mukainen ilmoitus pelastusviranomaiselle. Tilapäistä asfalttiasemaa tai murskauslaitosta ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. Mikäli asfalttiasema tai murskauslaitos sijoitetaan pohjavesialueelle, tulee toiminnalle hakea ympäristölupa. Tilapäisen asfalttiaseman tai murskaamon toiminnan käynnistämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 päivää ennen toiminnan aloittamista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa toiminnalle tarkempia määräyksiä. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lopputarkastusta varten. Toiminnan päätyttyä alue on siivottava ja siellä olevat jätteet sekä mahdolliset ylijäämäasfaltit ja muu ylijäämätavara on toimitettava asianmukaiseen varastointi- tai käsittelypaikkaan. Näiden määräysten lisäksi toiminnasta on tarvittaessa tehtävä ympäristönsuojelulain 60 :n mukainen ilmoitus tilapäisestä melusta tai tärinästä vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. 19 Eläinten ruokinta ja lemmikkieläinten jätökset Asuinkiinteistöjen pihalla tapahtuvasta lintujen ja muiden eläinten ruokinnasta ei saa aiheutua haittaa kiinteistön asukkaille tai naapureille. Ruokinnassa tulee noudattaa mahdollisia taloyhtiön antamia määräyksiä ja kieltoja. Eläinten ruokinta tulee järjestää siten, että rotat, hiiret tai muut vahinkoeläimet eivät pääse ruokintapaikalle. Eläimiä ruokittaessa tulee ruuaksi tarkoitetut jyvät ja muut ainekset sijoittaa niille tarkoitettuun ruokinta-automaattiin tai vastaavaan laitteeseen. Eläimiä ei saa ruokkia heittämällä ruokaa maahan. Kesäajaksi tulee ruokinta lopettaa ja ruokintapaikat puhdistaa. Eläinten ruokintaa koskevat määräykset eivät koske riista-eläinten ruokintaa taajama-alueen ulkopuolella. Taajamissa hoidetuilla alueilla lemmikkieläimiä ulkoilutettaessa tulee niiden jätökset kerätä talteen ja toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen. 8 LUKU: MUUT MÄÄRÄYKSET 20 Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on annettava pyydettäessä kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.

11 11 21 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä ympäristönsuojelumääräyksiä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. 22 Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset Valvonnasta ja hallintopakosta ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi säädetään ympäristönsuojelulain 13. luvussa ja rangaistussäännöksistä ympäristönsuojelulain 116 :ssä. 9 LUKU: VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 23 Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan valtuuston hyväksymispäätöksen saatua lainvoiman. Vanhojen kiinteistöjen, joihin sovelletaan asetusta (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, jätevesien puhdistuslaitteiden on täytettävä näiden määräysten ehdot viimeistään Polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden sijoittaminen tulee saattaa näiden määräysten edellyttämälle tasolle, mikäli säiliö joudutaan uusimaan. Pohjavesialueella sijaitsevien polttoneste- tai muiden kemikaalisäiliöiden on täytettävä 11 :n vaatimukset 5 vuoden kuluessa määräysten voimaantulosta.

12 12 PERUSTELUT Yleisperusteena kaikille annetuille määräyksille on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Ympäristönsuojelulain 3 :n mukaan pilaantumisella tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa terveyshaittaa, haittaa luonnolle, yleisen viihtyvyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Lisäksi on katsottu tarpeelliseksi antaa seuraaville kohdille tarkempia perusteluita. 4 a-c) Taajaan rakennetun alueen ja ranta-alueen määrittelyt perustuvat tarpeeseen tehostaa ympäristönsuojelua kyseisillä alueilla. Pohjavesialueiden rajaus perustuu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen tekemiin rajauksiin. d)-kohdan tulva-alueiden määrittely perustuu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen rajauksiin. 5 Määräys perustuu vesihuoltolain 10 :ään, jonka mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. 6 Ympäristönsuojelulain 103 :n mukaisesti, jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriin eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Peruskäsittelyn vyöhykkeen vaatimukset perustuvat valtioneuvoston asetukseen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta on vähennettävä talousvesistä annetun asetuksen mukaan. Yhden henkilön käsitellyn jäteveden enimmäiskuormitus määräytyy normitetun hajaasutuksen kuormitusluvun ja vähennysprosentin perusteella. Lievennetyn käsittelyn vyöhykkeen vaatimukset on annettu alueille, joilla asutus on harvaa ja joissa jätevesien kuormitusvaikutusta vesistöön voidaan pitää vähäisenä. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen 4 :ssä on annettu mahdollisuus kunnalle päättää normitasoa joustavammasta jätevesien käsittelystä. Lievemmät päästövaatimukset on otettu käyttöön alueilla, joissa ei ole vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä jätevesistä todennäköisesti aiheudu haittaa naapureille. Jätevesien käsittelyjärjestelmistä ei ole annettu laitekohtaisia määräyksiä. Eri toimintaperiaatteet on mainittu ja järjestelmä on valittavissa rakennuspaikalle soveltuvuuden ja järjestelmän puhdistuskyvyn mukaisesti. Erityisalueiden tiukat vaatimukset johtuvat YsL 8 :n ehdottomasta pohjaveden pilaamiskiellosta sekä vesistöjen pilaantumisen ehkäisemisestä. Lisäksi ehkäistään jätevesistä naapureille aiheutuvaa haittaa. 7 Jätevedenpuhdistuslaitteiston kunnossapidosta on annettu määräykset, jotta laitteiston toimintakyky säilyy. Määräyksillä varmistetaan laitteiston toimintakyky annetun asetuksen vaatimustason mukaisesti. Saostussäiliöliete on jätettä ja sen käsittelystä määrätään jätehuoltomääräyksissä. Lietettä voidaan käyttää maanviljelyksessä, mikäli se on käsitelty siten, että siitä ei aiheudu tautivaaraa.

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto?.?.2010 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet LEMPÄÄLÄN KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto 10.10.2011 Voimaan 17.11.2011 Kansikuva: Pyörätie Vilppulankoskelle 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 TAVOITE...3 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...3 3 MÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1/kv 14.1.2015 5 LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUPUNGINVALTUUSTO 14.1.2015 5 Voimaantulo: 1.3.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 ':n perusteella.

Polvijärven kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 ':n perusteella. 1 POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRYKSET Polvijärven kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.4.2006 18 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 ' Soveltamisala ja tavoite Ympäristönsuojelulain (86/2000) säännösten ja

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Liite A 89 YMJ 5.6.2013 LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mustasaari, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki Hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa..2013 Hyväksytty Närpiön

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- määräykset

Ympäristönsuojelu- määräykset Asikkalan kunta Ympäristönsuojelu- määräykset Valtuusto 27.8.2012 35 Voimaan 31.5.2014 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite ja soveltamisala... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta...

Lisätiedot

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite...

Lisätiedot

Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT

SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT Teknisen lautakunnan lupajaosto 4.12.2007 45 Kunnanhallitus 28.1.2008 22 Kunnanvaltuusto 4.2.2008 6 SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET RUOVEDEN KUNTA 2012 RUOVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 TAVOITE...4 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...4

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan

Lisätiedot

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 16.6.2014 24 Köyliön kunnanvaltuustossa 16.6.2014 18 Säkylän kunnanvaltuustossa 16.6.2014 32 2/15 EURAN, KÖYLIÖN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. HYVÄKSYTTY Kunnanvaltuusto 30.10.2012 44 voimassa 1.1.2013 alkaen

HARTOLAN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. HYVÄKSYTTY Kunnanvaltuusto 30.10.2012 44 voimassa 1.1.2013 alkaen HARTOLAN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT HYVÄKSYTTY Kunnanvaltuusto 30.10.2012 44 voimassa 1.1.2013 alkaen Johdanto Ympäristönsuojelulain 86/2000 19 :n mukaan kunnat voivat antaa

Lisätiedot

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan kunnanvaltuusto 21.10.2013 (121 ) Sisällysluettelo 1 LUKU Yleiset määräykset...2 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

6 LUKU MUUT TOIMINNOT 11 18 Tilapäinen murskaus ja louhinta 11

6 LUKU MUUT TOIMINNOT 11 18 Tilapäinen murskaus ja louhinta 11 KANGASALAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2013 2 KANGASALAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Tavoite 3 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 3 Määräysten

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. HYVÄKSYTTY KV 12.11.2012 28 Voimassa 1.1.2013 alkaen

SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. HYVÄKSYTTY KV 12.11.2012 28 Voimassa 1.1.2013 alkaen SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT HYVÄKSYTTY KV 12.11.2012 28 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia

Lisätiedot