1. TARVESELVITYS Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TARVESELVITYS. 1.1. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELURAKENNE- MUUTOS. UUDEN HOITOKODIN JA RYHMAKODIN HANKESUUNNITELMA 1. TARVESELVITYS 1.1. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa Kehitysvammaisten asumisessa tapahtuu parastaikaa suuria muutoksia. Laitoshoitoa puretaan valtakunnallisesti. Se merkitsee myds Kangasalan yhteistoiminta-alueella ( Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Piilkiine) l8 asiakkaan siirtymistii pois laitoshoidosta. Toinen merkittdva muutos on nuorten kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve. Kehitysvammaiset nuoret aikuiset muuttavat pois lapsuudenkodeistaan muiden ikiiistensd tavoin eiviitkd jtiii eniiii asumaan vanhempiensa luokse. Kolmas tarvetta lis?idvii tekijii on ikiiiintyneiden vanhempien luona asuvat, itsekin jo keski-ikiiiset kehitysvammaiset, joiden vanhemmat eivdt endi kykene heite tukemaan ja hoitamaan. Yhteistoiminta-alueen palvelutarveselvityksessti 2010 kartoitettiin koko alueen asumispalvelujen tarve ja se jaettiin kahteen osaan: Orivesi-Juupajoki ja Kangasala-P2ilkrine. Asumisyksikdiden asukkaat sijoittuvat piiziasiallisesti omille alueilleen. Yhteistoiminta-alueen perusperiaatteiden mukaan asumisyksikdt ovat yhteisesti kayttissa koko alueen asukkaille. Kehitysvammaisten asumispalveluiden tarve on valtakunnallinen ilmid ja sen vuoksi asumisen jiirjestiimiseen annetaan my6s valtion rahoitusta. Valtioneuvosto on 2l tehnyt periaatepiiiitdksen: OHJELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITYVIEN PALVELUIDEN JARJESTAMISESTA VUOSINA 2O1O - 20T5. Ohjelman tavoitteena on: - viihentii.ii laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekii mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja ja tarjoamalla yksi16llisi2i palveluja ja tukea - tuottaa pitkiiaikaisesta laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille n. I 500 ja lapsuudenkodeista muuttaville n asuntoa, ioista vuosittain n. 600 asuntoa Asumisen jdrjestiimiseksi on saatavissa valtion rahoitusta. Valtakunnallisesti on tavoitteena vuosina tuottaa laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille noin asuntoa ja lapsuudenkodeista muuttaville aikuisille kehitysvammaisille asuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskuksen ( ARA) investointiavustuksen tuella on tarkoitus rakentaa n. 470 asuntoa vuodessa. Awstuksen enimmiiismii,iirii on nostettu 50 prosenttiin ja sita myonneta,in tapauskohtaisesti vaativan hoidon kohteisiin. Lisiiksi on mahdollista saada itseniiisiin kehitysvammaisten asuntoihin, sekii uusiin ja vanhoihin, RAY:n avustusta. Kehitysvammaisilla on oikeus asumispalveluihin sekii kehitysvammaisten erityishuoltolain ette vammaispalvelulain mukaisesti ja sen johdosta kehitysvammaisten asumisen jiirjestiiminen on kunnan velvollisuus

2 1,2, Asuntojen Iukumiiiiriiinen tarve -2- Vuonna 2010 laaditun tarveselvityksen mukaan yhteistoiminta-alueella asuu noin 240 kehitysvammaista, niiist?i noin 60 Orivesi - Juupajoki alueella. Kehitysvammaisten suhteellinen osuus vaestdsta pysynee ennallaan, joten miiiirti kasvaa viiestdn kasvun mydta. Tiimiin hetken suuri asumisen tarve johtuu rakennemuutoksesta ( laitoksien purku, ikiiiintyvien vanhempien luona asuminen), mutta mydhemmin tarve seuraa viiestdn kasvua. Asumispalvelutarpeet muuttuvat i2in ja kehityksen mydtii. Siksi koko yhteistoiminta-alueella on erittain titukeata, etta asumisessa on erilaisia vaihtoehtoja, jotta henkildllti on mahdollisuus portaittain vaihtaa asumismuoto tuen tarpeen muuttuessa. My6s pariskunta-asuminen tulee huomioida. Selvityksessii on yhteistoiminta-alueen asumispalvelujen tarve jaettu kahdelle alueelle ja tiissii suunnitelmassa esitetaiin Orivesi-Juupajoki alueen tarve. Alueella on 33 kehitysvammaista henkildii, joilla on uusien asumispalvelujen tarve seuraavan kymmenen vuoden sisiillii. Autettu asuminen/hoitokoti tarkoittaa asumispalvelua, jossa henkilcikunta on paikalla ympiiri vuorokauden. Tiillii hetkellii orivesil5isiii asuu autetun asumisen piirissii kuusi kehitysvammaista. Vaativan autetun ( hoidollinen) ja autetun asumisen tarve on selvityksen mukaan ollut 1 I henkildllii, joista 4 heti ja 6 viiden vuoden kuluessa. Ttimiin luoden alussa tehdyn selvityksen mukaan 12 henkildllii asumispalvelun tarve sekzi siiiinndllinen lyhytaikaishoidon tarve 2 kehitysvammaisella. Laitoksesta muuttaisi kotikuntaan 5 kehitysvammaista. Autettu asuminen tulee j?irjestiiii nopealla aikataululla i2ikkiiiden vanhempien kanssa asuvien asumistarpeen seka laitoshoidon purkamisen johdosta. Alueella on lisiiksi ( vuonna 2010 ) ollut vaativa autettu asuminen ( esim. kehitysvammaiset autistit, haastavasti kiiyttiiytyviit): 6 henkildzi, joista 2 heti ja yksi viiden vuoden kuluessa. Ohjattu asuminen/ryhmiikoti, tiissi asumismuodossa henkildkuntaa ei ole paikalla yciaikaan. Ohjatun asumisen tarve on alueella r,uoden 2010 selvityksen mukaan 6 henkikillii, joista t heti ja 3 viiden vuoden kuluessa. Tuettu asuminen. Tiissii mallissa tulee tuki omaan asuntoon ( kuntoutusohjaus, asumisyksikdn henkil6sttjn tuki tai henkildkohtainen apu, kotihoito ). Meidan alueella tuettu asuminen, johon liittyy asunnon tarve 3 henkildllii. Tuettu asuminen, asunto on: 7 henkildlla, joista 6 heti ja I kymmenen vuoden sisiillii. Tilapiiispaikat.Vakinaisen asumisen lisiiksi tarvitaan my6s tilapiiispaikkoja, joissa voi olta lyhytaikaisesti asumassa esim. omaisten loman aikana. Kaytetaiin Kaarinakodin tilapiispaikkaa. Laitoshoito. Pitkiiaikainen laitoshoidon tarve arvioidaan olevan kolmella henkiltilla. Tella hetkella heitti on seitsem?in. Tiima on Oriveden tilanne. Tdssii hankesuunnitelmassa esitetaan rakennettavaksi vuodelle 2013 Orivedelle 15 asukkaan vmoii-

3 -3- vuorokautisesti toimiva yksikkri hoitokoti ja enintiiiin 8 paikkainen ohjatun asumisen yksikkd, joka korvaa nykyisen Koulutiellii sijaitsevan ryhmiikodin Nykyiset asumispalvelut yhteistoiminta-alueella ja Orivesi-Juupajoki alueella l 3.1 Kunnalliset asumisyksikiit Yhteistoiminta-alueella toimii Oriveden ryhmiikoti ( ei-ympiirivuorokautinen), jossa on 1 1 asuntoa. Tiissii asuu yksi ulkopaikkakuntalainen. Orivesiliiisiii on 6. Kangasalalla on Kaaarinakodilla ryhmakoti Maununt).tar, jossa 10 asukaspaikkaa. Hoitokoti ( ympiirivuorokautinen) Hannuntlttaressa on 11 vakituista asukasta, lisziksi hoitokodissa on yksi tilaptiishoidon paikka. Thiillii asuu yksi orivesiliiinen. Kaarinakodeissa asuu talla hetkellii yksi ulkopaikkakuntalainen ja Oriveden ryhmiikodissa yksi ulkopaikkakuntalainen. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymiin purkautumisen jiilkeen asukkaita ei siirretty asumisyksikdistii toiseen kotikunnan mukaan, ja sen vuoksi my<is orivesiliiisiii asuu muiden kunlien yksikciissa. 1,3,2 Perhehoito Kangasalan kunta jiirjesteia toimeksiantosopimuksella perhehoitoa yhteistoiminta-alueella I 1 kehitysvammaiselle henkil6lle. Perhehoitopaikat sijaitsevat piiiiosin muualla kuin yhteistoimintaalueella. Niita on muun muassa Parkanossa, Kankaanpiiiissii ja Keuruulla Ostopalvelut Asumispalveluja hankitaan myds ostamalla palveluja toisilta palvelujen tuottajilta kuten muilta kunnilta tai yksityisilta palvelujen tuottajilta. Orivesi ostaa muilta kunnilta/kuntayhtymalta 3 paikkaa sekii 3 paikkaa ostetaan yksityisiltii palvelujen tuottajilta. Kyseessii autettu asuminen Laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitoa jfiestiiii Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymiin purkauduttua sairaanhoitopiirin alaisuuteen siirtynyt kehitysvammahuollon toimialue. Laitoshoitoa annetaan edelleen Ylisen kuntoutuskeskuksessa. Mutta laitoshoito siirtvv liihivuosina uusiin toimitiloihin. Laitoshoidosta arvioidaan siirtyviin kunnan asumisyksikctihin Orivedelle 5 henkildti. Laitoshoidon tarve keskimziiirin 3 henkiliilla. Oriveden kehitysvammahuolto on ollut laitospainotteista koko maahan verrattuna. Orivedellii oli v.-09 0,8 Yoo ja v ,7 o/oo kehitysvammaisia laitoshoidossa, kun koko maassa v oli keskimiiiirin 0,4 %o kehitysvammaisia laitoshoidossa vaestdsta , Orivedenryhmiikoti oriveden ryhmiikoti, joka on 11 paikkainen, on otettu kalttddn vuonna Tilat omistaa Koy Laitamo. Vuoteen 2008 saakka palvelujen jiirjestiimisestii vastasi Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymii. Tontti on epakeltiinncillinen ja esteellinen vammaisten nlikdkulmasta.

4 Oriveden kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto on talvella 2011 tehnyt kaupungin alueella eri kohteissa esteettdmyyskartoituksen. Tiirntin kartoituksen mukaan ryhmiikoti on kaukana esteettdmyydestii sijainniltaan, korkeuseroja on ja pihan kaltevuus vaikeuttaa liikkumista, pelastustiet ovat liian kapeita. Huonetiloissa monenmoisia esteettdmyyden puutteita. Liite 1,3.6. Oriveden kehitysvammahuollon kustannuksista ll TP 2009 TP 2010 TA2011 Kokonaiskustannukset I I Laitospalvelut Asumispalvelut Asumisyksikiin rakenne ja toiminnan kuvaus Laatusuositukset Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, johon kuuluu alan jiirjestdjti ja joitakin kuntayhtlmia, on laatinut kehitysvammaisten asuntojen rakentamiselle yleiset periaatteet ja laatusuositukset ARA:lle Neuvottelukunta pitiiii tavoitteena, etta samalle tontille ei sijoiteta yli 15 asukkaan ryhmakoteja tai asuntoryhmiii. Asuminen tulee toteuttaa tavallisessa asuinympiiristdssii. Laatutavoitteiden mukaan henkildkohtaiset asuintilat ovat enemmiin kuin huone. Henkildkohtaisten asuintilojen tulee sisiiltiiii ainakin oman postilaatikko/luukku, ovikello ja oma nimi ovessa, oma eteinen, keittid/keittonurkkaus, kylpyhuone, makuutila, joka on eriytetty oleskelutilasta esim. makuualkovilla, henkildkohtaiset siiilytystilat, lisdsailltystilat jos henkildllii on apuviilineitii, parveke tai piha-alue ja riittiivzit viestintiiyhteydet, jotka mahdollistavat sosiaali ja turvatekniikan. Minimivaatimuksena on viihintiiiin varaus keittidlle/keittonurkkaukselle. Henkilcikohtaisten keitti6iden ohella tarvitaan yhteisia keitti6tiloja ryhmiimuotoisessa asumisessa. Yksiltjllisen asumisen tarpeet tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Tiimiin toteutuminen edelllttaa sitii, ettii tulevat asukkaat tiedetzidn ainakinjossakin miidrin ennen kuin aloitetaan varsinainen asuntojen suunnittelu. On tarkeiiii, ettii asukkaiden avunja tuen tarpeet kartoitetaan luotettavallaja vertailukelpoisella tavalla, mikii auttaa avunja tuen miiiiriin arvioinnissaja henkildkuntaresurssien mitoittamisessa. Avun ja tuen kartoituksen jalkeen on tiirkeaa, ettii tulevilla muuttajilla ja heidiin omaisillaan on mahdollisuus muuttovalmennukseen. Varhainen asukasvalinta tukee em. orosesseia ja mahdollistaa sujuvan ja luottamuksellinen toiminnan. Asumisessa on huomioitava esteettdmyys ja liikkumisen turvallisuus. Rakentamisessa pitziii huomioida myds asuntojen muuntuvuus, esim. yksittaisten yksikdiden yhdistziminen tarvittaessa myrihemmin kaksioksi. Asuntojen keskeinen sijainti on tiirkeaa. Palveluiden, harrastusten ja p2iiviitoiminnan/tydpaikan saavutettavuus, liikenneyhteydet julkisilla ja yksityisillii kulkuviilineillii sekii esteetcin ja turvallinen liihiympiiristd ovat tarkeita laatutekijtiita, jotka tulee ottaa huomioon asunnon sijainnin valinnassa.

5 -5- Omana ryhmiinii?in tulee ottaa huomioon myds vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten henki16iden avun tarpeet asumisessa 2, Uusi Oriveden hanke - kehittiimistavoitteita Vuosien talousuunnitelmassa kaupunginvaltuusto hyvdksynyt tavoitteen: Kehitysvammahuollon avopalvelut on tuotettu vuodesta 2009 alkaen yhteistoiminta-alueen toimesta, vastuukunta Kangasala. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen laajentamista ja monipuolistamista suunnitellaan v Tavoitteena on rakentaa Orivedelle uusi kehitysvammaisten hoitokoti/autetun asumisen yksikk6, joka olisi kiiytdssii v Tavoite on saada hoitokotija ryhmiikoti samaan yksikkddn, joka olisi kaytdssa v Tavoitteena on keventii?i Oriveden laitosvoittoista kehitysvammahuoltoa. Tilat rakentaa./jiirjestiiii Oriveden kaupunki ja luokraa vastuukunta Kangasala. Palvelee koko yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden seka ty6- ja peiviitoiminnan tarveselvitys Toimenpide-ehdotus: Orivedelle tarvitaan vuonna 2012 autetun asumisen yksikkd 15 asukkaalle ja siihen liittyen vaikeavammaisten piiiviitoiminnan tilat l0 hengelle. Sijaintikunta Orivesi hankkii toimitilat, yhteistoiminta-alue tuottaa palvelun. My6s nykyinen ohjatun asumisen yksikkti tarvitsee uudet esteettdmat tilat. ja niiden pitiia sijaista autetun asumisen kanssa samassa pihapiirissii. Autetun asumisen yksikk66n siirtyy laitoshoidosta noin 5 asukasta. Vuosien taloussuururitelmassa kaupunginvaltuusto on hyviiksynyt tavoitteen: Vuoden 201 I aikana valmistellaan kehitysvammaisten monimuotoisen asumisyksikdn ( l5 asumispaikkaa) sekii vaikeasti kehitysvammaisten piiiviitoimintayksikdn rakentaminen Orivedelle. Hyddynnetiiiin ARA:n erillisrahoitus kehitysvammaisten asumispalvelujen rakentamisessa. Valmiina joulukuussa Palveluista vastaa Kangasalan yhteistoiminta-alue. Hanke perustuu v tehtyyn selvitykseen. 3. Oriveden autetun asumisen ja ohjatun asumisen hanke ( Hoitokoti ja ryhmilkoti ) 20ll Tontti ja kaavoitus Hoitokotia ja ryhmiikotia varten on alustavasti luonnosteltu n m2 tontti Kdssin pellolle. Alueelle tavoitteena suunnitellaja rakentaa l5-paikkainen hoitokoti ja 8-paikkainen ryhmiikoti. Paikka on esteetdn ja keskell?i normaalia asutusta. KaytanndssA keskellii kaupunkia. 3,2 Asunto ja yleiset tilat Kehitysvammahuollon asuntorakentamissuosituksissa todetaan, etta ryhmamuotoisessa asumisessa henkildkohtaisten tilojen suositeltu nelidmiiiirii on viihintiidn 25 m2, ja asuintilaa tulisi olla m2lasukas. Asuintiloihin luetaan oma asunto ja yhteiset asuintilat ( oleskelu-, ruokailu-, keitti6- ;kerho-; toimenpide-, sauna-, pesula-yms. tilat). (Aran suunnitteluperiaatteita, Kehitysvammaisten asuntokohteiden suunnittelu ja toteutus.) Erillisissii asunnoissa henkildkohtaisten tilojen nelidmiiiirii tulee olla yksikdissii viihintiiiin 35 m2 ja kaksioissa vdhintdiin 45 m2.

6 -6- Kangasalan yhteistoiminta-alueella on tavoite pysy?i keskitasossa eli noin m2lasukas. Hoitokodin yksittdisen asunnon koko olisi huone 22 m2+wc- ja pesutilat 5 m2 = 27 m2. Asuinpintaalaan lisiitdiin yhteiset tilat, mutta ei henkildkunnan tiloja eikii teknisiii tiloja. Hoitokodin 15 asuntoa on suunniteltu jaettavaksi kolmeen 5-paikkaiseen kotiryhmaiin. Kussakin kodissa on oma uloskiiynti ja juttunurkka. Lisiiksi asumisyksikdssii on neuvottelutila asukkaiden ja omaisten kanssa pidettziviii neuvotteluja varten, henkil6kunnalle on toimistotilaa sekii henkildkunnan sosiaalitilat. Ryhmiikoti. Kasittaa 8 ryhmiiasuntoa, joka muodostaa kaksi 4 asunnon kotiryhmdii. Erillisie yksiditd ei rakenneta ryhmiikodin yhteyteen. Hankitaan tiimiin kehitysvammaisten asumisyhteisdn liiheisyydestii 3-4 kappaletta itseniiisiii yksidita. N?iin kehitetaan monimuotoista kehitysvammaisten asumista. Ttimiin mallin mukaan suunnitellaan. Hankesuunnitelmaan liitryva dlaohjelma ja perustamiskustannukset on tehty Kangasalan kunnan toimesta ja saatu paiviteqt tiedot , liite. - Hoitokoti: Laajuus I 038 m2, 246 brm2. Tavoite hinta I ( alv 0 %) - Ryhmiikoti. Laajuus 718,2,855 brm2. Tavoite hinta ( alv 0 %) 3.3. Hankkeen toteuttaminen ja rahoitus Oriveden kaupungilla ei ole varattu tiimiin hankkeen rakentamista varten mii2iriirahaa. Tavoite on hakea rahoitusta ARA:lta hankkeelle investointiavustusta. Tata varten Oriveden kaupungin tulee valita rakennuttajakumppani hankkeelle. Tiimii huolehtii suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekii rakennusaikaisesta rahoituksesta. Rakennuttaja tulee valita maaliskuun aikana. Vuodelle 2012 investointiavustushakemus tulee tehdii mennessa. Investointiavustus on 40 % - 50%. Asumisyksikdssii asukkaat maksavat asuintilasta vuokraa. Rakentamisen ja asumisen kustannukset pitaisi pystya hallitsemaan niin, ettii vuokrataso pysyisi Kelan asumistuen maksimirajan alapuolella ja asukkaat pystyisivzit maksamaan vuokran kelan asumistuen turvin. Jos kustannukset nousevat suuriksi, joutuisivat asukkaat hakemaan toimeentulotukea eikii se ole tarkoituksenmukaista. Kunnan maksettavaksi jii?iviit henkildkunnan tilojen ja teknisten tilojen osuus. Erillisten yksitiiden hankintaan on hyviiksytyilld toimijoilla mahdollisuus hakea RAY:n avustusta. Se on 50 % Palvelujen tuottaja ja henkiliikunta Oriveden hoitokodin ja ryhmiikodin palvelut tulee suunnitelmien mukaan tuottamaan yhteistoiminta-alue/ Kangasalan kunta. Uusi asumisyksikkd/ryhmiikoti toimii ymptiri vuorokauden ja henkildkuntamitoitus pitliii arvion mukaan olla noin l4-15 tydntekijeii/l5 asukasta, eli mitoitussuhde on 0,93-1,0. Yksikkd6n tulee asumaan my6s paljon hoidollista apua tarvitsevia asukkaita ja sen woksi mitoituksen tulee olla riifieve. Henkilokunnasta piiiiosa on kouluasteen tutkinnon suorittaneita hoitajia, mutta yksikdssii olisi hyv?i olla myds sairaanhoitaja. Ryhmiikodin henkil6kunnan muodostaa nykyinen henkil6kunta.

7 - t-- Asumisyksikktijen sijainti samalla tontilla tuo myds synergiaa henkil6stdn yhteiskalt<in muodossa. 3,5. Oriveden kaupungin kehitysvarnmahuollon kustannukset tulevaisuudessa - laitosasuninen ja asumispalvelut Palvelujen tuottaja Kangasalan kunta on alustavasti ilmoittanut tuotteiden hinnat uudessa yksikdssii: Hoitokodin henkildstdmitoitus 1,0 tydntekijaiv asukas. Ryhmiikodin henkil6stdmitoitus 0,4 tydntekijii?vasukas. Vuoden 201 I kustannustasossa kayfidkustannukset olisivat hoitokodissa 156 /pv ja ryhmiikodissa 59 lpv. Vuositasolla uuden palvelurakenteen asumisen kustannukset ovat seuraavat Laitoshoito (3) Ryhmiikoti (6 ) r Hoitokoti (13) Ostopalvelut (6 ) Yht. I v v.2011 I Tyii- ja pnivntoiminnan tilat Asumispalvelujen dnnalle tarvitaan ty6- ja pliiviitoimintapalveluja. Nykyiset Lupiinin toimintakeskuksen tilat, joissa jiirjestetiiiin tyd-ja pdivtitoimintapalveluja, ovat tulevaisuutta ajatellen liian ahtaat. Periaatteessa samaan aikaan, kun aloitetaan hoitokotitoiminta Orivedellii tarvittaisiin noin l0 kehitysvammaiselle tilat piiivdtoimintaa varten. Tavoitteena on, ettii asumisyksikiin rakennuttajaksi hankitaan toimija, joka pystyy rahoittamaan ja rakentamaan piiiviitoimintatilat, jotka se vuokaa edelleen. Tilat voivat toimia myds vanhemmassa rakennuskannassa, kun tilat ovat esteefidmat ja niiden sijainti on kiivelymatkan piiiissii asumisyksikiistii. Myds ty6- ja pziiviitoiminnan lisiiiiminen vaatii henkildstdresursseja. Kari Rannanautio sosiaali ja terveysj ohtaj a Liitteet - Huonetilaohjelma ( toimitetaan mydhemmin ) - Orivedenryhmiikodinesteettd'myyskartoitus

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Asumisen arkea ja unelmia Kehitysvammaiset - erilaisia asumisen ratkaisuja

Asumisen arkea ja unelmia Kehitysvammaiset - erilaisia asumisen ratkaisuja Asumisen arkea ja unelmia Kehitysvammaiset - erilaisia asumisen ratkaisuja Kehitysvammaiset / ARA-tuotanto 2010 - Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010 2015 VN hyväksyi

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 26.1.2016 4 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.5.2016 ALKAEN Liite nro 1 RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLTO 2014

KEHITYSVAMMAHUOLTO 2014 KEHITYSVAMMAHUOLTO 2014 Kehitysvammahuollon palveluita käyttäneet 2014 Tuusula Hyvinkää Karviainen Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Kaikki 178 238 136 122 Ei ilmoittanut 120 183 0 5 -vuotiaat 3 7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapissa

Vammaispalveluhanke Lapissa Vammaispalveluhanke Lapissa Kehitysvammaisten asuminen (Tallavaara, 2010) Asuu vanhemman/vanhempien kanssa Asumismuodot 31.5.2010 (N=1592) 0 % 9 % Muun sukulaisen luona 1 % 1 % Perhehoidossa tai ammatill.perhekodissa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelma

Kehitysvammaisten asumisen ohjelma Kehitysvammaisten asumisen ohjelma Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumistilanne Kehitysvammaisista oli vuoden 2009 lopussa Laitoshoidossa

Lisätiedot

30 Kehitysvammaisten asumispalvelujen toimintasuunnitelma vuosille (yhteistoiminta-alue) Valmistelija / lisätiedot: Mika Vuori

30 Kehitysvammaisten asumispalvelujen toimintasuunnitelma vuosille (yhteistoiminta-alue) Valmistelija / lisätiedot: Mika Vuori Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (7) 30 Kehitysvammaisten asumispalvelujen toimintasuunnitelma vuosille 2016-2020 (yhteistoiminta-alue) TRE:6520/00.01.02/2016 Valmistelija / lisätiedot: Mika Vuori Valmistelijan

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki 19.2.2016 VN:n periaatepäätös

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 20.1.2011 Kuhmon Työkeskus Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely Keskustelua Hyvän

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4856/2015 02.08.00 103 Vammaisten asumisen palvelujen hankinnan periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Anu Autio, puh. 043 825 9890 Sami Saario,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

2 Kehitysvammalain mukaisia palveluja vuoden 2006 aikana käyttäneet asiakkaat

2 Kehitysvammalain mukaisia palveluja vuoden 2006 aikana käyttäneet asiakkaat Kuusikko 2006 Liite 1 Kehitysvammahuolto 7.3.2007 Kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten määritelmät ja tietojen keruu 2006 Yleisiä määritelmiä Tässä raportissa kuvataan kuntien kehitysvammahuollon

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE - uudenlaista asuntosuunnittelua ja asumisratkaisuja PAAVO suppea ohjausryhmä 11.11.2013 Saara Nyyssölä, ARA ARA Jarmo Lindén 15.2.2011 ARAn rahoittama kehittämishanke Arjen keskiössä

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Oulu 21.4.2015 Seinäjoki 22.4.2015 Alueellisen kierroksen keskustelutilaisuuden tavoitteet Kuulla näkemyksiä

Lisätiedot

ARA-päivät Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala

ARA-päivät Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala ARA-päivät 14.1.2014 Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi Asuminen on perusoikeus Kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoitteet - asukkaiden tarpeiden mukaisia

Lisätiedot

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö Kartoitus vammaisten palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista Pohjois-Suomessa. - Kuntakyselyn alustavia tuloksia vammaisten palvelujen toimivuudesta Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-lla Jari Lindh VASKI

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa

Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen 26.11.2015 Uuden toimintavan taustaa Kuntien vanhuspalvelukohteiden

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS

KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS SÄÄTIÖN TARKOITUS Säätiön tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten, vammaisten ja muiden erityispalveluja tarvitsevien erityisryhmien asumispalveluja sekä elinolosuhteita

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

2 Kehitysvammalain mukaisia palveluja vuoden 2007 aikana käyttäneet asiakkaat

2 Kehitysvammalain mukaisia palveluja vuoden 2007 aikana käyttäneet asiakkaat Kuusikko 2008 Liite 1 Kehitysvammahuolto 17.6.2008 Kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten määritelmät ja tietojen keruu 2007 Yleisiä määritelmiä Tässä raportissa kuvataan kuntien kehitysvammahuollon

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot