1. TARVESELVITYS Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TARVESELVITYS. 1.1. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELURAKENNE- MUUTOS. UUDEN HOITOKODIN JA RYHMAKODIN HANKESUUNNITELMA 1. TARVESELVITYS 1.1. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa Kehitysvammaisten asumisessa tapahtuu parastaikaa suuria muutoksia. Laitoshoitoa puretaan valtakunnallisesti. Se merkitsee myds Kangasalan yhteistoiminta-alueella ( Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Piilkiine) l8 asiakkaan siirtymistii pois laitoshoidosta. Toinen merkittdva muutos on nuorten kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve. Kehitysvammaiset nuoret aikuiset muuttavat pois lapsuudenkodeistaan muiden ikiiistensd tavoin eiviitkd jtiii eniiii asumaan vanhempiensa luokse. Kolmas tarvetta lis?idvii tekijii on ikiiiintyneiden vanhempien luona asuvat, itsekin jo keski-ikiiiset kehitysvammaiset, joiden vanhemmat eivdt endi kykene heite tukemaan ja hoitamaan. Yhteistoiminta-alueen palvelutarveselvityksessti 2010 kartoitettiin koko alueen asumispalvelujen tarve ja se jaettiin kahteen osaan: Orivesi-Juupajoki ja Kangasala-P2ilkrine. Asumisyksikdiden asukkaat sijoittuvat piiziasiallisesti omille alueilleen. Yhteistoiminta-alueen perusperiaatteiden mukaan asumisyksikdt ovat yhteisesti kayttissa koko alueen asukkaille. Kehitysvammaisten asumispalveluiden tarve on valtakunnallinen ilmid ja sen vuoksi asumisen jiirjestiimiseen annetaan my6s valtion rahoitusta. Valtioneuvosto on 2l tehnyt periaatepiiiitdksen: OHJELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITYVIEN PALVELUIDEN JARJESTAMISESTA VUOSINA 2O1O - 20T5. Ohjelman tavoitteena on: - viihentii.ii laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekii mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja ja tarjoamalla yksi16llisi2i palveluja ja tukea - tuottaa pitkiiaikaisesta laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille n. I 500 ja lapsuudenkodeista muuttaville n asuntoa, ioista vuosittain n. 600 asuntoa Asumisen jdrjestiimiseksi on saatavissa valtion rahoitusta. Valtakunnallisesti on tavoitteena vuosina tuottaa laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille noin asuntoa ja lapsuudenkodeista muuttaville aikuisille kehitysvammaisille asuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskuksen ( ARA) investointiavustuksen tuella on tarkoitus rakentaa n. 470 asuntoa vuodessa. Awstuksen enimmiiismii,iirii on nostettu 50 prosenttiin ja sita myonneta,in tapauskohtaisesti vaativan hoidon kohteisiin. Lisiiksi on mahdollista saada itseniiisiin kehitysvammaisten asuntoihin, sekii uusiin ja vanhoihin, RAY:n avustusta. Kehitysvammaisilla on oikeus asumispalveluihin sekii kehitysvammaisten erityishuoltolain ette vammaispalvelulain mukaisesti ja sen johdosta kehitysvammaisten asumisen jiirjestiiminen on kunnan velvollisuus

2 1,2, Asuntojen Iukumiiiiriiinen tarve -2- Vuonna 2010 laaditun tarveselvityksen mukaan yhteistoiminta-alueella asuu noin 240 kehitysvammaista, niiist?i noin 60 Orivesi - Juupajoki alueella. Kehitysvammaisten suhteellinen osuus vaestdsta pysynee ennallaan, joten miiiirti kasvaa viiestdn kasvun mydta. Tiimiin hetken suuri asumisen tarve johtuu rakennemuutoksesta ( laitoksien purku, ikiiiintyvien vanhempien luona asuminen), mutta mydhemmin tarve seuraa viiestdn kasvua. Asumispalvelutarpeet muuttuvat i2in ja kehityksen mydtii. Siksi koko yhteistoiminta-alueella on erittain titukeata, etta asumisessa on erilaisia vaihtoehtoja, jotta henkildllti on mahdollisuus portaittain vaihtaa asumismuoto tuen tarpeen muuttuessa. My6s pariskunta-asuminen tulee huomioida. Selvityksessii on yhteistoiminta-alueen asumispalvelujen tarve jaettu kahdelle alueelle ja tiissii suunnitelmassa esitetaiin Orivesi-Juupajoki alueen tarve. Alueella on 33 kehitysvammaista henkildii, joilla on uusien asumispalvelujen tarve seuraavan kymmenen vuoden sisiillii. Autettu asuminen/hoitokoti tarkoittaa asumispalvelua, jossa henkilcikunta on paikalla ympiiri vuorokauden. Tiillii hetkellii orivesil5isiii asuu autetun asumisen piirissii kuusi kehitysvammaista. Vaativan autetun ( hoidollinen) ja autetun asumisen tarve on selvityksen mukaan ollut 1 I henkildllii, joista 4 heti ja 6 viiden vuoden kuluessa. Ttimiin luoden alussa tehdyn selvityksen mukaan 12 henkildllii asumispalvelun tarve sekzi siiiinndllinen lyhytaikaishoidon tarve 2 kehitysvammaisella. Laitoksesta muuttaisi kotikuntaan 5 kehitysvammaista. Autettu asuminen tulee j?irjestiiii nopealla aikataululla i2ikkiiiden vanhempien kanssa asuvien asumistarpeen seka laitoshoidon purkamisen johdosta. Alueella on lisiiksi ( vuonna 2010 ) ollut vaativa autettu asuminen ( esim. kehitysvammaiset autistit, haastavasti kiiyttiiytyviit): 6 henkildzi, joista 2 heti ja yksi viiden vuoden kuluessa. Ohjattu asuminen/ryhmiikoti, tiissi asumismuodossa henkildkuntaa ei ole paikalla yciaikaan. Ohjatun asumisen tarve on alueella r,uoden 2010 selvityksen mukaan 6 henkikillii, joista t heti ja 3 viiden vuoden kuluessa. Tuettu asuminen. Tiissii mallissa tulee tuki omaan asuntoon ( kuntoutusohjaus, asumisyksikdn henkil6sttjn tuki tai henkildkohtainen apu, kotihoito ). Meidan alueella tuettu asuminen, johon liittyy asunnon tarve 3 henkildllii. Tuettu asuminen, asunto on: 7 henkildlla, joista 6 heti ja I kymmenen vuoden sisiillii. Tilapiiispaikat.Vakinaisen asumisen lisiiksi tarvitaan my6s tilapiiispaikkoja, joissa voi olta lyhytaikaisesti asumassa esim. omaisten loman aikana. Kaytetaiin Kaarinakodin tilapiispaikkaa. Laitoshoito. Pitkiiaikainen laitoshoidon tarve arvioidaan olevan kolmella henkiltilla. Tella hetkella heitti on seitsem?in. Tiima on Oriveden tilanne. Tdssii hankesuunnitelmassa esitetaan rakennettavaksi vuodelle 2013 Orivedelle 15 asukkaan vmoii-

3 -3- vuorokautisesti toimiva yksikkri hoitokoti ja enintiiiin 8 paikkainen ohjatun asumisen yksikkd, joka korvaa nykyisen Koulutiellii sijaitsevan ryhmiikodin Nykyiset asumispalvelut yhteistoiminta-alueella ja Orivesi-Juupajoki alueella l 3.1 Kunnalliset asumisyksikiit Yhteistoiminta-alueella toimii Oriveden ryhmiikoti ( ei-ympiirivuorokautinen), jossa on 1 1 asuntoa. Tiissii asuu yksi ulkopaikkakuntalainen. Orivesiliiisiii on 6. Kangasalalla on Kaaarinakodilla ryhmakoti Maununt).tar, jossa 10 asukaspaikkaa. Hoitokoti ( ympiirivuorokautinen) Hannuntlttaressa on 11 vakituista asukasta, lisziksi hoitokodissa on yksi tilaptiishoidon paikka. Thiillii asuu yksi orivesiliiinen. Kaarinakodeissa asuu talla hetkellii yksi ulkopaikkakuntalainen ja Oriveden ryhmiikodissa yksi ulkopaikkakuntalainen. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymiin purkautumisen jiilkeen asukkaita ei siirretty asumisyksikdistii toiseen kotikunnan mukaan, ja sen vuoksi my<is orivesiliiisiii asuu muiden kunlien yksikciissa. 1,3,2 Perhehoito Kangasalan kunta jiirjesteia toimeksiantosopimuksella perhehoitoa yhteistoiminta-alueella I 1 kehitysvammaiselle henkil6lle. Perhehoitopaikat sijaitsevat piiiiosin muualla kuin yhteistoimintaalueella. Niita on muun muassa Parkanossa, Kankaanpiiiissii ja Keuruulla Ostopalvelut Asumispalveluja hankitaan myds ostamalla palveluja toisilta palvelujen tuottajilta kuten muilta kunnilta tai yksityisilta palvelujen tuottajilta. Orivesi ostaa muilta kunnilta/kuntayhtymalta 3 paikkaa sekii 3 paikkaa ostetaan yksityisiltii palvelujen tuottajilta. Kyseessii autettu asuminen Laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitoa jfiestiiii Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymiin purkauduttua sairaanhoitopiirin alaisuuteen siirtynyt kehitysvammahuollon toimialue. Laitoshoitoa annetaan edelleen Ylisen kuntoutuskeskuksessa. Mutta laitoshoito siirtvv liihivuosina uusiin toimitiloihin. Laitoshoidosta arvioidaan siirtyviin kunnan asumisyksikctihin Orivedelle 5 henkildti. Laitoshoidon tarve keskimziiirin 3 henkiliilla. Oriveden kehitysvammahuolto on ollut laitospainotteista koko maahan verrattuna. Orivedellii oli v.-09 0,8 Yoo ja v ,7 o/oo kehitysvammaisia laitoshoidossa, kun koko maassa v oli keskimiiiirin 0,4 %o kehitysvammaisia laitoshoidossa vaestdsta , Orivedenryhmiikoti oriveden ryhmiikoti, joka on 11 paikkainen, on otettu kalttddn vuonna Tilat omistaa Koy Laitamo. Vuoteen 2008 saakka palvelujen jiirjestiimisestii vastasi Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymii. Tontti on epakeltiinncillinen ja esteellinen vammaisten nlikdkulmasta.

4 Oriveden kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto on talvella 2011 tehnyt kaupungin alueella eri kohteissa esteettdmyyskartoituksen. Tiirntin kartoituksen mukaan ryhmiikoti on kaukana esteettdmyydestii sijainniltaan, korkeuseroja on ja pihan kaltevuus vaikeuttaa liikkumista, pelastustiet ovat liian kapeita. Huonetiloissa monenmoisia esteettdmyyden puutteita. Liite 1,3.6. Oriveden kehitysvammahuollon kustannuksista ll TP 2009 TP 2010 TA2011 Kokonaiskustannukset I I Laitospalvelut Asumispalvelut Asumisyksikiin rakenne ja toiminnan kuvaus Laatusuositukset Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, johon kuuluu alan jiirjestdjti ja joitakin kuntayhtlmia, on laatinut kehitysvammaisten asuntojen rakentamiselle yleiset periaatteet ja laatusuositukset ARA:lle Neuvottelukunta pitiiii tavoitteena, etta samalle tontille ei sijoiteta yli 15 asukkaan ryhmakoteja tai asuntoryhmiii. Asuminen tulee toteuttaa tavallisessa asuinympiiristdssii. Laatutavoitteiden mukaan henkildkohtaiset asuintilat ovat enemmiin kuin huone. Henkildkohtaisten asuintilojen tulee sisiiltiiii ainakin oman postilaatikko/luukku, ovikello ja oma nimi ovessa, oma eteinen, keittid/keittonurkkaus, kylpyhuone, makuutila, joka on eriytetty oleskelutilasta esim. makuualkovilla, henkildkohtaiset siiilytystilat, lisdsailltystilat jos henkildllii on apuviilineitii, parveke tai piha-alue ja riittiivzit viestintiiyhteydet, jotka mahdollistavat sosiaali ja turvatekniikan. Minimivaatimuksena on viihintiiiin varaus keittidlle/keittonurkkaukselle. Henkilcikohtaisten keitti6iden ohella tarvitaan yhteisia keitti6tiloja ryhmiimuotoisessa asumisessa. Yksiltjllisen asumisen tarpeet tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Tiimiin toteutuminen edelllttaa sitii, ettii tulevat asukkaat tiedetzidn ainakinjossakin miidrin ennen kuin aloitetaan varsinainen asuntojen suunnittelu. On tarkeiiii, ettii asukkaiden avunja tuen tarpeet kartoitetaan luotettavallaja vertailukelpoisella tavalla, mikii auttaa avunja tuen miiiiriin arvioinnissaja henkildkuntaresurssien mitoittamisessa. Avun ja tuen kartoituksen jalkeen on tiirkeaa, ettii tulevilla muuttajilla ja heidiin omaisillaan on mahdollisuus muuttovalmennukseen. Varhainen asukasvalinta tukee em. orosesseia ja mahdollistaa sujuvan ja luottamuksellinen toiminnan. Asumisessa on huomioitava esteettdmyys ja liikkumisen turvallisuus. Rakentamisessa pitziii huomioida myds asuntojen muuntuvuus, esim. yksittaisten yksikdiden yhdistziminen tarvittaessa myrihemmin kaksioksi. Asuntojen keskeinen sijainti on tiirkeaa. Palveluiden, harrastusten ja p2iiviitoiminnan/tydpaikan saavutettavuus, liikenneyhteydet julkisilla ja yksityisillii kulkuviilineillii sekii esteetcin ja turvallinen liihiympiiristd ovat tarkeita laatutekijtiita, jotka tulee ottaa huomioon asunnon sijainnin valinnassa.

5 -5- Omana ryhmiinii?in tulee ottaa huomioon myds vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten henki16iden avun tarpeet asumisessa 2, Uusi Oriveden hanke - kehittiimistavoitteita Vuosien talousuunnitelmassa kaupunginvaltuusto hyvdksynyt tavoitteen: Kehitysvammahuollon avopalvelut on tuotettu vuodesta 2009 alkaen yhteistoiminta-alueen toimesta, vastuukunta Kangasala. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen laajentamista ja monipuolistamista suunnitellaan v Tavoitteena on rakentaa Orivedelle uusi kehitysvammaisten hoitokoti/autetun asumisen yksikk6, joka olisi kiiytdssii v Tavoite on saada hoitokotija ryhmiikoti samaan yksikkddn, joka olisi kaytdssa v Tavoitteena on keventii?i Oriveden laitosvoittoista kehitysvammahuoltoa. Tilat rakentaa./jiirjestiiii Oriveden kaupunki ja luokraa vastuukunta Kangasala. Palvelee koko yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden seka ty6- ja peiviitoiminnan tarveselvitys Toimenpide-ehdotus: Orivedelle tarvitaan vuonna 2012 autetun asumisen yksikkd 15 asukkaalle ja siihen liittyen vaikeavammaisten piiiviitoiminnan tilat l0 hengelle. Sijaintikunta Orivesi hankkii toimitilat, yhteistoiminta-alue tuottaa palvelun. My6s nykyinen ohjatun asumisen yksikkti tarvitsee uudet esteettdmat tilat. ja niiden pitiia sijaista autetun asumisen kanssa samassa pihapiirissii. Autetun asumisen yksikk66n siirtyy laitoshoidosta noin 5 asukasta. Vuosien taloussuururitelmassa kaupunginvaltuusto on hyviiksynyt tavoitteen: Vuoden 201 I aikana valmistellaan kehitysvammaisten monimuotoisen asumisyksikdn ( l5 asumispaikkaa) sekii vaikeasti kehitysvammaisten piiiviitoimintayksikdn rakentaminen Orivedelle. Hyddynnetiiiin ARA:n erillisrahoitus kehitysvammaisten asumispalvelujen rakentamisessa. Valmiina joulukuussa Palveluista vastaa Kangasalan yhteistoiminta-alue. Hanke perustuu v tehtyyn selvitykseen. 3. Oriveden autetun asumisen ja ohjatun asumisen hanke ( Hoitokoti ja ryhmilkoti ) 20ll Tontti ja kaavoitus Hoitokotia ja ryhmiikotia varten on alustavasti luonnosteltu n m2 tontti Kdssin pellolle. Alueelle tavoitteena suunnitellaja rakentaa l5-paikkainen hoitokoti ja 8-paikkainen ryhmiikoti. Paikka on esteetdn ja keskell?i normaalia asutusta. KaytanndssA keskellii kaupunkia. 3,2 Asunto ja yleiset tilat Kehitysvammahuollon asuntorakentamissuosituksissa todetaan, etta ryhmamuotoisessa asumisessa henkildkohtaisten tilojen suositeltu nelidmiiiirii on viihintiidn 25 m2, ja asuintilaa tulisi olla m2lasukas. Asuintiloihin luetaan oma asunto ja yhteiset asuintilat ( oleskelu-, ruokailu-, keitti6- ;kerho-; toimenpide-, sauna-, pesula-yms. tilat). (Aran suunnitteluperiaatteita, Kehitysvammaisten asuntokohteiden suunnittelu ja toteutus.) Erillisissii asunnoissa henkildkohtaisten tilojen nelidmiiiirii tulee olla yksikdissii viihintiiiin 35 m2 ja kaksioissa vdhintdiin 45 m2.

6 -6- Kangasalan yhteistoiminta-alueella on tavoite pysy?i keskitasossa eli noin m2lasukas. Hoitokodin yksittdisen asunnon koko olisi huone 22 m2+wc- ja pesutilat 5 m2 = 27 m2. Asuinpintaalaan lisiitdiin yhteiset tilat, mutta ei henkildkunnan tiloja eikii teknisiii tiloja. Hoitokodin 15 asuntoa on suunniteltu jaettavaksi kolmeen 5-paikkaiseen kotiryhmaiin. Kussakin kodissa on oma uloskiiynti ja juttunurkka. Lisiiksi asumisyksikdssii on neuvottelutila asukkaiden ja omaisten kanssa pidettziviii neuvotteluja varten, henkil6kunnalle on toimistotilaa sekii henkildkunnan sosiaalitilat. Ryhmiikoti. Kasittaa 8 ryhmiiasuntoa, joka muodostaa kaksi 4 asunnon kotiryhmdii. Erillisie yksiditd ei rakenneta ryhmiikodin yhteyteen. Hankitaan tiimiin kehitysvammaisten asumisyhteisdn liiheisyydestii 3-4 kappaletta itseniiisiii yksidita. N?iin kehitetaan monimuotoista kehitysvammaisten asumista. Ttimiin mallin mukaan suunnitellaan. Hankesuunnitelmaan liitryva dlaohjelma ja perustamiskustannukset on tehty Kangasalan kunnan toimesta ja saatu paiviteqt tiedot , liite. - Hoitokoti: Laajuus I 038 m2, 246 brm2. Tavoite hinta I ( alv 0 %) - Ryhmiikoti. Laajuus 718,2,855 brm2. Tavoite hinta ( alv 0 %) 3.3. Hankkeen toteuttaminen ja rahoitus Oriveden kaupungilla ei ole varattu tiimiin hankkeen rakentamista varten mii2iriirahaa. Tavoite on hakea rahoitusta ARA:lta hankkeelle investointiavustusta. Tata varten Oriveden kaupungin tulee valita rakennuttajakumppani hankkeelle. Tiimii huolehtii suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekii rakennusaikaisesta rahoituksesta. Rakennuttaja tulee valita maaliskuun aikana. Vuodelle 2012 investointiavustushakemus tulee tehdii mennessa. Investointiavustus on 40 % - 50%. Asumisyksikdssii asukkaat maksavat asuintilasta vuokraa. Rakentamisen ja asumisen kustannukset pitaisi pystya hallitsemaan niin, ettii vuokrataso pysyisi Kelan asumistuen maksimirajan alapuolella ja asukkaat pystyisivzit maksamaan vuokran kelan asumistuen turvin. Jos kustannukset nousevat suuriksi, joutuisivat asukkaat hakemaan toimeentulotukea eikii se ole tarkoituksenmukaista. Kunnan maksettavaksi jii?iviit henkildkunnan tilojen ja teknisten tilojen osuus. Erillisten yksitiiden hankintaan on hyviiksytyilld toimijoilla mahdollisuus hakea RAY:n avustusta. Se on 50 % Palvelujen tuottaja ja henkiliikunta Oriveden hoitokodin ja ryhmiikodin palvelut tulee suunnitelmien mukaan tuottamaan yhteistoiminta-alue/ Kangasalan kunta. Uusi asumisyksikkd/ryhmiikoti toimii ymptiri vuorokauden ja henkildkuntamitoitus pitliii arvion mukaan olla noin l4-15 tydntekijeii/l5 asukasta, eli mitoitussuhde on 0,93-1,0. Yksikkd6n tulee asumaan my6s paljon hoidollista apua tarvitsevia asukkaita ja sen woksi mitoituksen tulee olla riifieve. Henkilokunnasta piiiiosa on kouluasteen tutkinnon suorittaneita hoitajia, mutta yksikdssii olisi hyv?i olla myds sairaanhoitaja. Ryhmiikodin henkil6kunnan muodostaa nykyinen henkil6kunta.

7 - t-- Asumisyksikktijen sijainti samalla tontilla tuo myds synergiaa henkil6stdn yhteiskalt<in muodossa. 3,5. Oriveden kaupungin kehitysvarnmahuollon kustannukset tulevaisuudessa - laitosasuninen ja asumispalvelut Palvelujen tuottaja Kangasalan kunta on alustavasti ilmoittanut tuotteiden hinnat uudessa yksikdssii: Hoitokodin henkildstdmitoitus 1,0 tydntekijaiv asukas. Ryhmiikodin henkil6stdmitoitus 0,4 tydntekijii?vasukas. Vuoden 201 I kustannustasossa kayfidkustannukset olisivat hoitokodissa 156 /pv ja ryhmiikodissa 59 lpv. Vuositasolla uuden palvelurakenteen asumisen kustannukset ovat seuraavat Laitoshoito (3) Ryhmiikoti (6 ) r Hoitokoti (13) Ostopalvelut (6 ) Yht. I v v.2011 I Tyii- ja pnivntoiminnan tilat Asumispalvelujen dnnalle tarvitaan ty6- ja pliiviitoimintapalveluja. Nykyiset Lupiinin toimintakeskuksen tilat, joissa jiirjestetiiiin tyd-ja pdivtitoimintapalveluja, ovat tulevaisuutta ajatellen liian ahtaat. Periaatteessa samaan aikaan, kun aloitetaan hoitokotitoiminta Orivedellii tarvittaisiin noin l0 kehitysvammaiselle tilat piiivdtoimintaa varten. Tavoitteena on, ettii asumisyksikiin rakennuttajaksi hankitaan toimija, joka pystyy rahoittamaan ja rakentamaan piiiviitoimintatilat, jotka se vuokaa edelleen. Tilat voivat toimia myds vanhemmassa rakennuskannassa, kun tilat ovat esteefidmat ja niiden sijainti on kiivelymatkan piiiissii asumisyksikiistii. Myds ty6- ja pziiviitoiminnan lisiiiiminen vaatii henkildstdresursseja. Kari Rannanautio sosiaali ja terveysj ohtaj a Liitteet - Huonetilaohjelma ( toimitetaan mydhemmin ) - Orivedenryhmiikodinesteettd'myyskartoitus

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta 08.03.2010 Suosituksen sisällys 1) Laatusuositusten laatimisen lähtökohta

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Marja-Sisko Tallavaara Valtakunnallinen vammaispalvelujen kehittämishanke Lapin osahanke 2 Sisällys: 1 Tausta... 3 1.1 Valtakunnallinen asumisohjelma...

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Selvitys 1 (5) Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on 11.12.2014 tehnyt valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Aloitteessa

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa

Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa SUOMEN YMPÄRISTÖ 02 / 2008 ASUMINEN Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 02 2008 Vanhusten ja vammaisten

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MIELENTERVEYSPALVELUT 2 2 VAMMAISPALVELUT 5 2.1 Vaihtoehdot vammaispalvelun näkökulmasta 6 3 VANHUSPALVELUT 7 3.1 Asiakasmäärät

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS

ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS Vers.3 ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS 1. Espoon asukkaiden ikärakenne ja sen muutokset 2000-2030 Espoon väestöennusteen mukainen väestönkehitys ikäryhmittäin on seuraavanlainen. Espoossa

Lisätiedot

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Finnwell-ohjelma TAPPO-projekti 2009 17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Antti Alho Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Sara Viitala Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon alueellisten

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 VV Hankesuunnitelma Kuntoutuksen uudisrakennus Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 S i v u 1 Yhteenveto 2 1. Hankkeen tausta ja perustelut 2 2. Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Yksilölliseen asumiseen ja asumisen toimintakulttuuriin

Yksilölliseen asumiseen ja asumisen toimintakulttuuriin 1 Yksilölliseen asumiseen ja asumisen toimintakulttuuriin Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä asumispalvelujen konsensustyöryhmä 30.4.2008 Susanna Hintsala Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä asumispalvelujen

Lisätiedot