Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi"

Transkriptio

1 Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*:

2 Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable Energy Sources Renewable Energy House Rue d Arlon B-1040 Bryssel, Belgia Dr. Jan Geiss Lucia Bezáková Esite perustuu kansallisten energiatehokkuussuunnitelmien tarkasteluun ja perusteelliseen analyysiin sekä energiatehokkuusasiantuntijoiden keskuudessa tehtyihin kyselytutkimuksiin ja haastatteluihin. Wuppertal Institute GmbH Dr. Ralf Schüle Thomas Madry Vera Aydin Jonas Fischer Jan Kaselofsky Thorsten Koska Carolin Schäfer-Sparenberg Lena Tholen Ecofys Germany GmbH Daniel Becker Nikolas Bader Doris Johnsen Laatijat: Christiane Egger (Ylä-Itävallan alueellinen energiajärjestö) Reinhold Priewasser (Linzin yliopisto) Michaela Kloiber (Linzin yliopisto) Lucia Bezáková (EUFORES) Nils Borg (eceee) Dominique Bourges (FEDARENE) Peter Schilken (Energy Cities) Bryssel, Wuppertal, Köln, Berliini, Linz, helmikuu 2013 * Laatijat ovat yksin vastuussa tämän esitteen sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa Euroopan unionin kantaa. EACI ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa esitteen sisältämien tietojen käytöstä. Sivun 1 lähde: creativ collection/ccvision Grafiikka: 2

3 Esipuhe Monet eurooppalaiset eivät vielä ole täysin ymmärtäneet energiatehokkuuden merkitystä. Energiatehokkuudella sekä uusiutuvilla energiamuodoilla vastataan kuitenkin samalla kertaa kolmeen keskeiseen poliittiseen kysymykseen: ilmastonsuojeluun, energiavarmuuteen ja Euroopan teollisuuden mahdollisuuksiin saavuttaa teknologinen johtoasema. Claude Turmes EUFORESin puheenjohtaja Euroopan parlamentin jäsen Fiona Hall EUFORESin varapuheenjohtaja Euroopan parlamentin jäsen Osaaminen, innovaatiot ja kestävyys ovat EU:n 2000-luvun strategian keskeisiä tekijöitä. Tässä mielessä EU aikoo päättäväisesti rakentaa resurssitehokkaan Euroopan uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen, liikennealan nykyaikaistamisen, energiatehokkaiden rakennusten ja tuotteiden sekä vihreän teknologian avulla. Asiakirjassa Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia komissio antoi kestävälle energia-alalle erityisen roolin. Komissio arvioi, että saavuttamalla uusiutuvien energiamuotojen 20 prosentin osuutta koskeva tavoite vuoteen 2020 mennessä luotaisiin noin uutta työpaikkaa, ja jos myös energiatehokkuuden lisäämistä 20 prosentilla koskeva tavoite saavutetaan, uusia työpaikkoja syntyisi yli miljoona. Energy Efficiency Watch -hanke perustettiin tukemaan energiapalveludirektiivin täytäntöönpanoa. Direktiivissä edellytetään, että EU:n jäsenvaltiot laativat kansallisia energiatehokkuussuunnitelmia. Tämä oli ensimmäinen askel kohti EU:n jäsenvaltioiden energiatehokkuutta koskevia yhdenmukaisia toimenpidekokonaisuuksia. Energiapalveludirektiivissä itsessään oli kuitenkin eräitä ilmeisiä rakenteellisia vikoja, kuten yhteisen laskentamenetelmän ja raportointimallien puute sekä se, ettei siinä asetettu kunnianhimoista energiansäästötavoitetta. Tästä syystä vuonna 2012 hyväksyttiin uusi direktiivi energiatehokkuusdirektiivi joka velvoittaa jäsenvaltiot toteuttamaan sitovia toimenpiteitä. Energy Efficiency Watch -hankkeessa seurattiin kahden ensimmäisen EU:n jäsenvaltioiden laatiman toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja kerättiin arvokasta markkinapalautetta energiatehokkuustoimien toteutuksesta kyselytutkimuksilla ja alhaalta ylöspäin suuntautuvilla analyyseilla. Anni Podimata EUFORESin varapuheenjohtaja Euroopan parlamentin varapuhemies Nyt meidän on tutkittava energiapalveludirektiivin täytäntöönpanosta saatuja opetuksia ja sovellettava niitä uuden energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoon. 3

4 Energy Efficiency Watch -hanke Energy Efficiency Watch hanke toteutetaan syyskuun 2010 ja elokuun 2013 välillä, ja sen tavoitteena on helpottaa energiapalveludirektiivin ja energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa. Hankkeessa on kolme keskeistä osaa: keskeisten verkostojen aktivointi ja kuuleminen (kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet, virkamiehet, alueelliset ja paikalliset verkostot, kunnan- ja kaupunginjohtajat, asiantuntijat, järjestöt, teollisuus jne.) tietämyksen lisääminen mielipidetutkimuksilla, kyselylomakkeilla ja politiikan arvioinnilla tiedotustoimet (esim. tiedotustilaisuudet, konferenssit, esitteet). Useat erityyppiset organisaatiot verkosto-organisaatiot (EUFORES, eceee, Fedarene, Energy Cities), soveltavaa tutkimusta tekevät tutkimuslaitokset (Wuppertal-instituutti, Ecofys) sekä toimien toteuttajat (Ylä-Itävallan energiavirasto) tekevät yhteistyötä näiden tavoitteiden edistämiseksi. Hankkeen tärkeimmät pilarit ovat järjestyksessä toisten (vuonna 2011 esitettyjen) kansallisten energiatehokkuussuunnitelmien arviointi, asiantuntijakysely sekä kaikkia EU:n jäsenvaltioita edustavien asiantuntijoiden perusteelliset haastattelut. Näiden toimien tavoitteena on tuoda esiin nykyisten kansallisten energiatehokkuustoimien vahvuuksia ja heikkouksia, tunnistaa politiikan ja sen toteutuksen puutteita ja löytää mahdollisuuksia lisätoimiin. Lisätietoja hankkeesta ja sen tavoitteista sekä kaikista siihen osallistuvista toimijoista on hankkeen verkkosivuilla (www.energy-efficiency-watch.org). Tässä esitteessä esitellään hankkeen kahden tärkeimmän toimen tulokset: Kansallisten energiatehokkuussuunnitelmien arviointi Ecofysin ja Wuppertal-instituutin asiantuntijat analysoivat jäsenvaltioiden yleisen energiatehokkuutta koskevan hallintokehyksen ja niiden eri aloja (julkissektori, liikenne, rakennukset, laitteet, teollisuus ja palveluala) koskevat toimet. Kansallisten toimenpidekokonaisuuksien laatua arvioitiin suhteessa ihanteelliseen toimenpidekokonaisuuteen, joka perustuu alojen parhaisiin käytäntöihin. Energy Efficiency Watch -asiantuntijakysely Vuonna 2011 toteutettu kvantitatiivinen tutkimus (655 täytettyä kyselylomaketta) Kutakin jäsenvaltiota edustavien vähintään kolmen asiantuntijan perusteelliset haastattelut huhtikuusta syyskuuhun

5 Lähde: PhotoDisc Energiatehokkuus Yksi vastaus moniin haasteisiin Energiatehokkuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vastata yhdellä kertaa moniin Euroopan tärkeimpiin 2000-luvun haasteisiin. Energiatehokkuus on keino hillitä ilmastonmuutosta mahdollistaa varma energiahuolto turvautumatta fossiilisten polttoaineiden tuontiin pitää kotitalouksien ja yritysten energiakustannukset kurissa tulla energiatehokkuusteknologian viennissä koko maailman teknologiatoimittajaksi. Tekniset mahdollisuudet ja käyttäytymisen muutokset mahdollistavat primääri- ja loppuenergian kysynnän huomattavan vähentämisen vuoteen 2020 mennessä. Fraunhofer ISI -instituutin laskelmien mukaan primäärienergian kysyntää voidaan perustilanteeseen verrattuna vähentää 67 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Se arvioi myös, että 92 prosenttia säästömahdollisuuksista on kustannustehokkaita, eli lähes kaikki energiatehokkaat vaihtoehdot säästävät elinkaarikustannukset huomioon ottaen enemmän kuin ne maksavat. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella vuoteen 2050 mennessä voitaisiin säästää yhteensä yli 500 miljardia euroa vuoden 2005 hintoina laskettuna. Energiatehokkuuden tarjoamat alakohtaiset energiansäästömahdollisuudet; lähde: Fraunhofer-ISI (2012) Energiatehokkuustoimien panos ilmastonsuojeluun Euroopan unionissa vuoteen 2050 mennessä Mtoe primäärienergiaa Muuntamisesta syntyvät säästöt Liikenteen säästömahdollisuudet Teollisuuden säästömahdollisuudet Palvelualan säästömahdollisuudet Kotitalouksien säästömahdollisuudet Liikenne Teollisuus Palveluala Kotitaloudet 5

6 Lähde: Rainer Sturm/pixelio.de Energiatehokkuus: Vähemmän kuljettu tie Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2012 energiatehokkuusdirektiivin (direktiivi 2012/27/EU). Sillä muutettiin energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annettua, toukokuussa 2006 voimaan tullutta direktiiviä (direktiivi 2006/32/EY), ja se oli askel kohti EU:n jäsenvaltioiden energiatehokkuustoimien tehokkaampaa sääntelyä ja koordinointia. Energiatehokkuusdirektiivissä säädetään oikeudellisesti sitovista toimenpiteistä ja annetaan siten konkreettisia säännöksiä energiaa käyttäviä eri aloja varten. Energiatehokkuusdirektiivillä velvoitetaan jäsenvaltiot muun muassa laatimaan rakennuskannan peruskorjauksia koskeva pitkän aikavälin strategia kunnostamaan vuodesta 2014 lähtien vuosittain 3 prosenttia kaikkien keskushallinnon omistamien rakennusten kokonaispinta-alasta noudattamaan ympäristöä säästäviä hankintoja koskevia säädöksiä perustamaan energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä lisäämään älykkäiden mittarien käyttöä. että nykyisin toteutettavat toimet eivät läheskään riitä. Vaikka direktiivi onnistuttaisiin panemaan täytäntöön aiotulla tavalla, on olemassa vaara, että Euroopan unioni ei saavuta energiatehokkuustavoitettaan vuoteen 2020 mennessä. Ei voida edes pitää itsestään selvänä, että energiatehokkuusdirektiivi pannaan kaikilta osin täytäntöön, sillä energiatehokkuussuunnitelmien analyysi ja siihen liittyvä kyselytutkimus osoittivat, että täytäntöönpano on usein puutteellista. Tämä vahvistaa jälleen sen, että tarvitaan ajattelutavan muutosta: energiatehokkuutta pidetään liian usein rasitteena eikä mahdollisuutena, mitä se itse asiassa on. Tämä käsitys johtaa siihen, että poliittiset päättäjät eivät juuri näe vaivaa asian eteen ja että energiatehokkuuspolitiikassa on monia aukkoja, jotka on täytettävä. Toteutettujen toimien koko potentiaalia ei usein pystytä hyödyntämään. Myönteiseltä kannalta katsottuna tämä kuitenkin merkitsee myös sitä, että energiatehokkuuspolitiikassa on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia, ja lisäksi kansalliset energiatehokkuussuunnitelmat sisältävät monia lupaavia lähestymistapoja. Energiatehokkuusdirektiivissä vaadittiin, että jäsenvaltiot laativat kansallisia energiatehokkuuden toimintasuunnitelmia, joissa ne raportoivat toteutetuista energiatehokkuustoimista ja niiden arvioiduista vaikutuksista. Jäsenvaltioiden oli toimitettava toiset energiatehokkuussuunnitelmansa kesäkuuhun 2011 mennessä. Energy Efficiency Watch hankkeessa analysoitiin niiden sisältöä. Vaikka energiatehokkuusdirektiivi on ehdottomasti edistysaskel, Energy Efficiency Watch -hanke osoittaa, 6

7 Toimenpide-kokonaisuudet energian loppukäyttäjille Toimenpide-kokonaisuudet energiapalvelujen ja - toimenpiteiden toimittajille Tiedotus esim. tiedotuskampanjat, merkinnät, todistukset, energiakatselmukset Neuvonta ja konsultointi esim. alustava rakennusneuvonta Koulutus ja laadunvarmistus Markkinapohjaiset välineet ja palvelut esim. energiatehokkuutta koskevat sopimukset Rahoitus Tuet rakennusten jälkiasennuksiin, investoinnit tehokkaaseen teknologiaan Sääntely esim. rakennusten ja laitteiden energiatehokkuus-standardit Redes y acuerdos voluntarios Rahoituksen hankinnan puitteet ja täytäntöönpanoinfrastruktuuri rahastot, velvoitejärjestelmät Institutionaaliset toimet esim. energiavirastot Ihanteellisen toimenpidekokonaisuuden suunnittelun osatekijät Energiatehokkuus Alakohtaisten toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu Suuri osa energiatehokkuuden tarjoamista mahdollisuuksista on taloudellisesti kannattavia. Energiatehokkuuden esteet haittaavat kuitenkin niiden hyödyntämistä. Tärkeimpiä näistä esteistä ovat seuraavat: motivaation ja tiedon puute (tiedon hankkiminen useimmista energia-tehokkaista ratkaisuista on kallista, ja energiatehokkuus on vain yksi hankintapäätöksiin vaikuttava tekijä) taloudelliset rajoitteet (joidenkin investoijien voi olla vaikeaa tai kallista hankkia energiatehokkuus investoi nteihin sijoitettavaa pääomaa) ristiriitaiset kannustimet (energiatehokkuus investoinnista hyötyvä edunsaaja ei aina ole sen maksaja) riskien välttäminen (energiatehokkuus-investointien kuoletusajat ovat joskus pitkiä ja aiheuttavat siksi mahdollisille investoijille suurta epävarmuutta). Tutkimusten mukaan energiatehokkuustoimet ovat tehokkaimpia, kun erityyppisiä politiikan välineitä yhdistetään kattaviksi alakohtaisiksi toimenpidekokonaisuuksiksi. Esimerkiksi rakennusalalla tällaisissa kokonaisuuksissa olisi otettava huomioon loppukuluttajat ja tiedonlevittäjät, yksityiset kotitaloudet ja institutionaaliset sijoittajat. Yllä olevassa kaaviossa esitetään tällaisten toimenpidekokonaisuuksien osatekijät, joiden on toimittava yhdessä kaikkien mainittujen esteiden poistamiseksi. Voidaan erottaa kaksi toisiaan täydentävää toimenpidekokonaisuuksien tyyppiä: I. energian loppukäyttäjille tarkoitetut toimenpidekokonaisuudet, joilla pyritään tiedottamaan kuluttajille mahdollisuuksista lisätä energiatehokkuutta, antamaan heille neuvontaa, tarjoamaan taloudellista tukea ja asettamaan sääntelystandardeja II. tarjontapuoleen kohdistetut toimenpide-kokonaisuudet, joissa muun muassa koulutetaan insinöörejä, arkkitehtejä ja käsityöläisiä, otetaan käyttöön valkoisten todistusten järjestelmän kaltaisia markkinapohjaisia välineitä, asetetaan energiapalvelujen puite-edellytyksiä, varmistetaan rahoitus ja helpotetaan verkostoitumista. Näitä toimia on täydennettävä toimia koordinoivilla ja energiatehokkuutta edistävillä instituutioilla (esim. energiavirastot). Sekä tässä esitteessä että 27 maakohtaisessa kertomuksessa jotka on myös laadittu Energy Efficiency Watch -hankkeessa annetaan monia vinkkejä hyvien toimenpiteiden suunnittelusta. Poliittiset päättäjät voivat nyt hyödyntää arvioitamme kunkin jäsenvaltion energiatehokkuuspolitiikasta ja saada ideoita siitä, miten heidän maansa toimenpidekokonaisuutta voidaan parantaa lisäämällä toimenpiteitä tai suunnittelemalla niitä uudelleen. 7

8 Lähde: Katharina Wieland Müller /pixelio.de Energiatehokkuus Yleinen hallintokehys Alakohtaiset toimet on sisällytettävä yleiseen hallintokehykseen, joka auttaa lisäämään niiden vaikutusta. Ihanteellinen yleinen hallintokehys koostuu seuraavista tekijöistä: energiavirastot, joiden tehtävänä on käynnistää ja koordinoida toimintaa ja toimenpiteitä sekä toimia välittäjinä energiatehokkuusvelvoitteet tai valkoisten todistusten järjestelmät, joilla velvoitetaan saavuttamaan tietty energialaitoksia koskeva energiansäästötavoite energiatehokkuussäätiöt tai rahastot, jotka antavat energiatehokkuusinvestointeihin tarvittavaa rahoitustukea energiapalvelujen suotuisat puite-edellytykset; energiapalvelut helpottavat energiatehokkuusinvestointeja, koska alkuinvestointi-kustannuksista vastaa jokin kolmas osapuoli ja ne maksetaan takaisin energiansäästön taloudellisella arvolla osallistava prosessi, joka auttaa ottamaan sidosryhmien kannat huomioon. Asiantuntijakyselyn tulokset: Kun asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan eri jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa kansallista energiatehokkuus-politiikkaansa, tulokset vaihtelevat huomattavasti. Seuraavia kolmea jäsenvaltiota pidetään tässä suhteessa kunnianhimoisimpina: Tanska, Luxemburg ja Suomi. Asiantuntijoilta kysyttiin myös, mitkä valtiot olivat perustilanteeseen katsomatta edistyneet eniten kolmena edellisenä vuonna. Asiantuntijat mainitsivat Viron, Suomen ja Maltan. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Tanska Saavuttaakseen kunnianhimoiset energiatehok-kuustavoitteensa Tanska on käynnistänyt useita kattavia toimia. Tanskan energiavirasto on tärkein Tanskan energiatehokkuuspolitiikkaa koordinoiva ja toteuttava toimija, ja siksi sillä on merkittävä toimivalta. Tanskalaisten energiayhtiöiden on tehtävä oma osuutensa energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi, ja tämä varmistetaan energiansäästöä koskevalla velvoitteella. Lisäksi energiansäästörahasto Center for Energibesparelser tarjoaa julkista rahoitusta kotitalouksien, julkisen sektorin ja yritysten energiatehokkuustoimiin. Näitä toimenpiteitä täydennetään esimerkiksi fossiilisten energialähteiden veronkorotuksilla. 8

9 Poliittinen etenemissuunnitelma Pitkän aikavälin (2050) tavoitteet ja strategia Koordinointi/Rahoitus Energia-virastot Energia-palvelut Horisontaaliset toimet Optimaalisen yleisen hallintokehyksen keskeiset pilarit Energiatehokkuus: Yleinen hallintokehys Esimerkki hyvästä käytännöstä: Ranska Yleisen hallintokehyksen suunnittelun suhteen Ranskaa voidaan kutsua esimerkiksi hyvästä käytännöstä. Yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen sekä kuntien kaltaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa on laadittu pitkän aikavälin strategia. Näin taataan tavoitteiden laaja hyväksyntä. Ranskan energiavirastolla (ADEME) on merkittävä rooli energiatehokkuutta parantavien toimien koordinoinnissa ja edistämisessä. Ranska otti vuonna 2005 käyttöön energiatehokkuustodistusjärjestelmän. Järjestelmässä velvoitetaan kaikki energialaitokset saavuttamaan energiasäästöjä. Energiatehokkuutta koskevien sopimusten käyttöä kannustetaan. Tällaisen sopimuksen nojalla energiapalveluyritys velvoitetaan aikaansaamaan energiasäästöjä, ja sille maksetaan näiden säästöjen tuottamalla taloudellisella arvolla. Näitä toimia täydennetään horisontaalisilla toimenpiteillä, kuten uuden energiateknologian tutkimuksen ja kehittämisen rahoittamisella. Ylhäältä alas etenevän energiasäästöjen laskennan lisäksi Ranskan hallitus on kehittänyt välineen, jolla arvioidaan yksittäisten toimien synnyttämiä energiasäästöjä alhaalta ylöspäin. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Bulgaria Bulgarian energiatehokkuuspolitiikka on esimerkki hyvästä käytännöstä Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Bulgaria on hyväksynyt energiastrategian, jonka tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä puolittaa maan primäärienergia intensiteetti vuoden 2005 tasosta. Bulgaria on laatinut kansallisen energiatehokkuusstrategian, jossa asetetaan kunnianhimoisempia energiansäästötavoitteita kuin mitä Euroopan unioni edellyttää. Eri sidosryhmät osallistuvat Bulgarian energiatehokkuuspolitiikkaan. Esimerkiksi kunnat osallistuvat kansalliseen kerrostalojen jälkiasennusohjelmaan. Bulgariassa on sekä kansallisella että paikallisella tasolla toimivia energiavirastoja. Maassa on perustettu energiatehokkuusrahasto edistämään energiatehokkuusinvestointeja. Energiapalveluja tukevat puite-edellytykset (kuten energiansäästön laskentamenetelmän ja pisimmän sallitun kuoletusajan määrittely) on luotu, ja takuurahasto antaa rahoitussuojaa. Yksi Bulgarian hallituksen toteuttamista horisontaalisista toimista ovat teollisuusyritysten kanssa tehtävät vapaaehtoiset sopimukset. Valvonnassa Bulgaria käyttää sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös suuntautuvia menetelmiä. 9

10 Lähde: Schmuttel /pixelio.de Energiatehokkuus: Julkinen sektori Julkinen sektori on merkittävä tekijä energiatehokkuuspolitiikassa paitsi oman energiankulutuksensa myös varsinkin esikuvatehtävänsä vuoksi. Energiatehokkuusdirektiivissä julkis-sektoria käsitellään julkisten rakennusten peruskorjausta ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa säännöksissä. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Julkiset rakennukset Suomea voidaan pitää hyvänä esimerkkinä julkisia rakennuksia koskevasta energiatehokkuus-politiikasta. Yksi Suomen toimenpiteistä on paikallishallinnon energiatehokkuussopimukset, joita tehneet kunnat voivat saada taloudellista tukea energiakatselmuksiin ja energiaa säästäviin investointeihin. Suomen toimenpidekokonaisuuteen sisältyy myös keskushallinnon omistamille jälkiasennetuille tai uusille rakennuksille asetetut tiukat energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Asiantuntijakyselyn tulokset: Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa julkista sektoria ei pidetä alana, jolla politiikka on puutteellisinta. Monet asiantuntijat ovat havainneet tilanteen parantuneen erityisesti tällä alalla jäsenvaltiossaan. Vain 15 prosenttia kaikkien 27 jäsenvaltion asiantuntijoista piti julkista sektoria alana, jolla toimet ovat puutteellisimpia. Julkista sektoria pidetään alana, jolla toimet ovat puutteellisimpia, Tšekissä, Kreikassa, Italiassa ja Puolassa. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat Alankomaiden hallitus on käynnistänyt useita toimia, joilla varmistetaan, että julkisia hankintoja koskevissa päätöksissä otetaan huomioon yli 45 tuoteryhmälle määritellyt kestävyyskriteerit. Kestäviä julkisia hankintoja edistää ja tukee julkisten hankintojen asiantuntijakeskus PIANOo. PIANOo julkaisee hyödyllisiä tietoja ja helpottaa verkostoitumista. Vuoteen 2015 mennessä kaikki valtion virastot ja julkiset elimet noudattavat kestäviä hankintaperusteita. Alankomaiden hallituksen arvion mukaan ympäristöä säästävien julkisten hankintojen ansiosta on mahdollista säästää yli 50 TWh energiaa. 10

11 Lähde: Siegfried Springer / pixelio.de Energiatehokkuus: Rakennusala Koska rakennukset muodostavat yli 40 prosenttia Euroopan unionin kokonaisenergiankulutuksesta, rakennusalan energiatehokkuus on tärkeä ponnistuslauta edettäessä kohti energiatehokasta Eurooppaa. Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta laadittiin uudelleen vuonna 2010, ja tässä yhteydessä asetettiin kunnianhimoisia vähimmäisvaatimuksia uusille ja jälkiasennetuille rakennuksille. Jäsenvaltioiden toteuttamien toimien kunnianhimoisuus ja tehokkuus kuitenkin vaihtelevat. Esimerkeissä hyvistä käytännöistä esitellään erilaisia parannusmahdollisuuksia. Asiantuntijakyselyn tulokset: Kysyttäessä, millä alalla toimissa on suurimpia puutteita, asiantuntijat mainitsivat toiseksi useimmin asumisen. Asumista pidetään alana, jolla toimet ovat puutteellisimpia, Kyproksessa, Ranskassa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa ja Ruotsissa. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Toimenpiteiden yhdistelmä Saksaa voidaan pitää esimerkkinä hyvästä käytännöstä tasapainoisen rakennusalan toimenpidekokonaisuuden suhteen. Kokonaisuus sisältää muun muassa uusien ja jälkiasennettujen rakennusten säännöllisesti tiukennettavien energiatehokkuus-vaatimusten määrittelyn liittovaltion lainsäädännössä. Energiatehokkuuteen kannustetaan myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä lämmityksessä koskevilla säännöksillä. Vaatimustason ylittävien rakennusten rakentamiseen on tarjolla rahoitustukea tukien ja halpakorkoisten lainojen muodossa. Myös energiakatselmuksia tuetaan. Energiatehokkuustodistuksista on annettu säädöksiä, mutta niitä voitaisiin vahvistaa. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset Rakennusten energiatehokkuus on ollut ensisijainen tavoite Tanskan energiapolitiikassa jo monia vuosia. Tanskaa voidaan pitää hyvänä esimerkkinä energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten määritte-lemisestä. Vaatimuksia tiukennetaan säännöllisesti, ja tulevat vaatimukset määritellään useita vuosia etukäteen. Vähimmäisvaatimuksia täydennetään tiukemmilla vapaaehtoisilla vaatimuksilla. Tanska otti myös varhain käyttöön energiatehokkuustodistukset. 11

12 Tiedotusvälineet Demonstrointihankkeet Muut sääntelytoimet (esim. älykäs aluesuunnittelu) Taloudelliset kannustimet (esim. veroetuudet) Ammattilaisten koulutus Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset ja niiden noudattamisen valvonta Rahoitusvälineet (esim. halpakorkoiset lainat, tuet) Energiatehokkuustodistukset Energianeuvonta ja energiakatselmukset Rakennusalan kattavan toimenpidekokonaisuuden osatekijät Energiatehokkuus: Rakennusala Esimerkki hyvästä käytännöstä: Viro Rakennusalan energiatehokkuustoimien suhteen Viroa voidaan pitää parhaana Keski- ja Itä-Euroopan valtioista. Uusia rakennuksia ja peruskorjauksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäis-vaatimukset ovat olleet voimassa vuodesta 2008, ja niitä tiukennetaan myöhemmin. Myytäville tai vuokrattaville rakennuksille on hankittava energiatehokkuus-todistukset. Peruskorjausten rahoittamisen tukemiseksi Viro on perustanut halpakorkoisten lainojen ohjelman. Asuinrakennusten korjauksiin on saatavilla tukia, ja ne voivat kattaa jopa 35 prosenttia korjaushankkeen kustannuksista. Korjausten rahoittamiseen otettujen lainojen korot saa vähentää verotettavasta tulosta. Myös energiakatselmusten tekemistä tuetaan taloudellisesti. Suunnitteilla on monia toimia asianomaisten ammattilaisten kouluttamiseksi. Näiden toimien kohderyhmiä ovat arkkitehdit, rakennusinsinöörit ja rakennustyöntekijät. Virossa toteutettuihin tai suunniteltuihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kuuluu useiden julkisten rakennusten rakentaminen vähän energiaa kuluttavien rakennusten vaatimusten mukaisesti. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ymmärtää, että on tärkeää hyödyntää sekä nykyisen asuntokannan että uusien rakennusten energiapotentiaali. Maassa on asetettu energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia. Uusien asuinrakennusten on oltava hiilineutraaleja vuodesta 2016 alkaen. Energiatehokkuutta parantaviin toimiin tarjotaan rahoitustukea. Yksi Yhdistyneen kuningaskunnan toimenpidekokonaisuuden erityispiirre on se, että siinä kiinnitetään erityistä huomiota energiaköyhyyteen. Warm Front -järjestelmä tarjoaa yli 10 prosenttia tuloistaan lämmitykseen käyttäville kotitalouksille rahoitusta energiatehokkuustoimiin, kuten tehokkaampiin lämmitysjärjestelmiin, eristyksen parantamiseen ja ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pitää äskettäin perustettua Green Deal markkinaohjelmaa erittäin tärkeänä energiasäästöjen aikaansaamiseksi rakennusalalla. Ohjelmassa energiapalveluyritykset voivat tarjota asuntojen omistajille energiatehokkuuden parannuksia, jotka eivät aiheuta kuluttajille mitään alkuinvestointikustannuksia, vaan ne maksetaan saavutetun energiasäästön taloudellisella arvolla. 12

13 Lähde: Maggy W./ pixelio.de Energiatehokkuus: Laitteet Energiatehokkaat laitteet ovat tärkeä keino Euroopan unionin energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. EU on antanut kaksi tärkeää direktiiviä, joilla varmistetaan, että laitteiden energiatehokkuus paranee jatkuvasti. Ekologista suunnittelua koskevalla direktiivillä luotiin oikeusperusta energiaa käyttäviä ja energiaan liittyviä tuotteita koskeville pakollisille vähimmäisvaatimuksille. Energia-merkintöjä koskeva direktiivi, jossa edellytetään, että energiaan liittyviin tuotteisiin merkitään niiden energiatehokkuus, laadittiin uudelleen vuonna Kansallisten energiatehokkuussuunnitelmien arviointi osoittaa kuitenkin, että tämän alan toimia on vielä parannettava huomattavasti. Asiantuntijakyselyn tulokset: Suurin osa asiantuntijoista vaatii laitteiden suhteen yhä päättäväisempiä toimia varsinkin Euroopan unionilta. 87 prosenttia asiantuntijoista haluaa laitteille tiukempia vähimmäisvaatimuksia. 83 prosenttia asiantuntijoista kannattaa pakollisten merkintöjen laajentamista. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Energiamerkinnät Esimerkki hyvästä käytännöstä: Klima:aktiv Klima:aktiv on Itävallan toteuttama ohjelma, jonka tarkoituksena on luoda kannustimia energiatehokkaiden laitteiden tarjonnalle ja kysynnälle. Ohjelmassa järjestetään erilaisia kampanjoita (esim. Itävallan ilmastonsuojelupalkinto). Lisäksi Klima:aktiv ylläpitää internet-pohjaista välinettä ja toteuttaa valistushankkeita opiskelijoiden keskuudessa. Klima:aktiv-ohjelman toimia täydennetään topprodukte.at-verkko sivustolla, jolla kuluttajille tiedotetaan energiatehokkaimmista laitteista. Alankomaat on toteuttanut lisätoimia energiamerkintöjä koskevan EU:n direktiivin vaikutuksen tehostamiseksi, ja siksi sitä voidaan pitää esimerkkinä hyvästä käytännöstä. Näitä lisätoimia ovat muun muassa verkkosivusto EnergieWeter.nl, joka tiedottaa kuluttajille eri laitteiden elinkaarikustannuksista ja kannustaa heitä siten ostamaan energiatehokkaampia tuotteita. MilieuCentraal on riippumaton järjestö, joka levittää tietoa energiatehokkaista tuotteista. Se ylläpitää verkkosivustoa, jolla on luetteloja eri tuotteista ja niiden merkinnöistä. Milieu- Centraal on myös perustanut kuluttajien neuvontapalvelun, jolle kuluttajat voivat esittää kysymyksiä energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energiamuodoista. 13

14 Lähde: PhotoDisc Energiatehokkuus: Teollisuus ja palveluala Päästökauppajärjestelmä kohdistuu pääasiassa teollisuuteen. Finanssikriisin vuoksi sen energiatehokkuusinvestointeja lisäävät vaikutukset ovat kuitenkin olleet vähäisiä. Tästä syystä tarvitaan uusia kansallisia toimia, joilla edistetään energiatehokkuus-investointeja. Koska yritysten on säilyttävä kilpailukykyisinä, pakollisiin toimiin suhtaudutaan vastahakoisesti, ja tämä vaikeuttaa niiden poliittista suunnittelua. Nykyisiä toimia on pidettävä riittämättöminä. Esimerkit hyvistä käytännöistä voivat kuitenkin osoittaa tietä eteenpäin. Asiantuntijakyselyn tulokset: Harvat asiantuntijat katsovat teollisuuden ja palvelualan olevan ne alat, joilla toimet ovat puutteellisimpia. Teollisuutta ja palvelualaa pidetään aloina, joita koskevissa toimissa on eniten puutteita, seuraavissa maissa: Tšekki, Viro, Suomi, Alankomaat ja Romania. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Carbon Reduction Commitment -järjestelmä Yhdistynyt kuningaskunta on perustanut pakollisen päästökauppajärjestelmän yrityksille, joiden vuotuinen sähkönkulutus on yli MWh ja jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään. Järjestelmän nimi on Carbon Reduction Commitment (CRC). Sen tarkoituksena on kannustaa energiatehokkuusinvestointeja tarjoamalla taloudellisia kimmokkeita, jotka pakottavat yritykset arvioimaan energiankulutustaan ja tutkimaan vaihtoehtoja energian kysynnän vähentämiseksi. Koska CRC-järjestelmä otettiin käyttöön vasta vuonna 2010, sen vaikutuksia tutkitaan vielä. Esimerkki hyvästä käytännöstä: PFE Ruotsi on perustanut ohjelman energiaintensiivisen teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseksi (PFE) kannustaakseen energiatehokkuusinvestointeja. Yritykset voivat tehdä vapaaehtoisia sopimuksia Ruotsin energiaviraston kanssa. Jos ne täyttävät asetetut ehdot, ne vapautetaan energiaverosta. Yritykset toteuttavat yksittäisiä toimia, kuten energianhallintajärjestelmien käyttöönotto ja energiatehokkuuden huomioon ottaminen investointi- ja ostopäätöksissä ja kysynnän hallinnassa. 14

15 Lähde: Rainer Sturm /pixelio.de Energiatehokkuus: Liikenneala Liikenneala vastaa 20 prosentista Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä. Vaikka sen osuus kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä on suuri, toimet energiatehokkaan liikenteen tukemiseksi ovat edelleen kehittymättömiä. Tällä hetkellä EU:n direktiivit koskevat lähinnä yksityistä liikennettä. Tästä huolimatta energiatehokasta rahtiliikennettä ei korosteta edelleenkään tarpeeksi. Ihanteellisessa liikennealan toimenpidekokonaisuudessa noudatettaisiin vältä-vaihdaparanna -lähestymistapaa, jossa vältetään matkoja, vaihdetaan liikennemuotoa ja parannetaan polttoainetehokkuutta. Nykyiset toimet ovat kuitenkin varsin yksipuolisia, ja niillä yritetään saada aikaan polttoainetehokkaampia ja vähemmän hiili-intensiivisiä ajoneuvoja. Harvoja toimenpidekokonaisuuksia voidaan pitää hyvinä käytäntöinä siinä mielessä, että niissä yritettäisiin soveltaa kaikilta osin vältä-vaihda-paranna -lähestymistapaa. Liikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi on käytettävissä monenlaisia välineitä. Suunnitteluvälineitä voidaan käyttää matkojen välttämiseen. Esimerkiksi älykkäällä aluesuunnittelulla voidaan vähentää matkojen tarvetta. Sääntelyvälineitä voidaan käyttää sekä matkojen välttämiseen että polttoainetehokkuuden parantamiseen. Myös yleiset nopeusrajoitukset ja autojen julkiset hankinnat kuuluvat tähän luokkaan. Taloudelliset kannustimet ja tiedotus ovat muita tapoja soveltaa vältä-vaihda-paranna -lähestymistapaa. Asiantuntijakyselyn tulokset: Liikennealaa pidetään kaikkialla EU:ssa alana, jota koskevissa toimissa on eniten puutteita. Liikennealaa pidetään alana, jonka toimet ovat puutteellisimpia, seuraavissa maissa: AT, BE, BG, DK, FI, DE, HU, IE, LU, MT, NL, PT, RO, SI, ES, SE, UK. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Matkustuskäyttäytymisen muuttaminen Yhdistynyt kuningaskunta toteuttaa useita toimia, joilla autetaan kansalaisia valitsemaan kestävämpiä liikennemuotoja. Yksi niistä on kestävän paikallisliikenteen rahasto Local Sustainable Transport Fund, joka myöntää 560 miljoonaa puntaa rahoitusta auttaakseen paikallisviranomaisia saamaan aikaan kestävämpää liikennettä. Kaikki paikallistason liikenneviranomaiset voivat hakea tätä rahoitusta. Tiiviissä yhteistyössä kuntien ja paikallisten sidosryhmien kanssa on tarkoitus kehittää eri toimista koostuvia kokonaisuuksia. Asiantuntijapaneeli ja liikenneministeriö arvioivat hakemukset. Local Sustainable Transport Fund -rahaston tukemilla konkreettisilla toimilla voidaan edistää kävelyä ja pyöräilyä, saada aikaan liikennemuotosiirtymiä, mahdollistaa parempi liikenteenhallinta tai tukea tällaisten toimenpiteiden yhdistelmiä. 15

16 Suunnitteluvälineet Taloudelliset kannustimet Älykäs aluesuunnittelu Pyöräily- ja kävelyinfrastruktuurin parantaminen Julkisen liikenteen infrastruktuurin parantaminen Liikenteen rauhoittaminen Hallintajärjestelmä (valvonta, tiedotus, pysäköinnin ohjaus) T&K-toiminnan tuki Financiación de la Investigación y Desarrollo pública o privada para un transporte sostenible Reforma del sistema impositivo sobre vehículos: impuesto de matriculación sujeto a emisiones de CO2 Impuesto sobre el carburante en función de las emisiones de CO2 Subvención del transporte público Supresión de las prestaciones para viajeros pendulares Incentivos económicos para fomentar el uso de combustibles alternativos y tecnologías Polttoainetaloutta / ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevat normit Nopeusrajoitukset Polttoaineiden laatuvaatimukset Vähäpäästöiset alueet/ ajorajoitusalueet Yksityisautojen pysäköintirajoitukset Sääntelyvälineet Combustibles Vehículos Modos, etc. Ofertas de gestión de la movilidad (para negocios, autoridades locales, etc.) Asesoramiento sobre la movilidad para los usuarios de transporte Campañas informativas y de imagen para el fomento del transporte sostenible Etiquetado de vehículos (escala de la A a la G) Educación sobre la movilidad en las escuelas, empresas, etc. Tiedotus, neuvonta, valistus Liikennealan ihanteellisen toimenpidekokonaisuuden osatekijät Energiatehokkuus: Liikenneala Esimerkki hyvästä käytännöstä: Julkinen liikenne Slovenian hallitus toteuttaa useita toimia julkisen liikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi. Yksi erityisen innovatiivinen toimintatapa on tarjota liikenneviranomaisille kannustimia matkustajakilometrien maksimoimiseksi. Tämä saavutetaan tekemällä tuet riippuvaisiksi matkustajakilometreistä eikä ajoneuvojen ajamien kilometrien määrästä. Muita keinoja saada aikaan liikennemuotosiirtymä julkisen liikenteen suuntaan ovat aikataulujen koordinointi, liikennepalvelujen saatavuuden, tiheyden, täsmällisyyden ja keskinopeuden parantaminen sekä intermodaaliterminaalien perustaminen ja pysäköintimaksujen korottaminen. Slovenia tukee myös vähemmän hiili-intensiivisten ajoneuvojen, kuten paineistettua maakaasua käyttävien bussien, hankintoja. Julkisen liikenteen käyttöä työmatkoihin kannustetaan antamalla tukea työntekijöiden matkalippuihin. Esimerkki hyvästä käytännöstä: Toimenpidekokonaisuus Suomi on toteuttanut liikennealalla toimenpidekokonaisuuden, jossa käytetään kaikkia välineitä liikennealan energiatehokkuuden lisäämiseksi. Toimenpidekokonaisuuden yleis-tavoitteena on saada aikaan liikennemuotosiirtymä tekemällä julkisesta liikenteestä, pyöräilystä ja kävelystä houkuttelevampaa. Suomi hyödyntää myös sääntelytoimia. Niitä ovat yleisen nopeusrajoituksen käyttöönotto ja rengaspaineiden pakollinen tarkastus kahdesti vuodessa. Suomessa ajoneuvoveron suuruus riippuu auton päästöistä. Julkisen liikenteen järjestelmien laajentamista tuetaan taloudellisesti esim. rahoittamalla bussikaistojen rakentamista ja tukemalla matkalippujen hintoja. Useilla toimilla pyritään antamaan ohjausta tiedotuksen avulla. Yksi näistä on taloudellisen ajotavan sisällyttäminen ajo-opetukseen. 16

17 Lähde: Hartmuth Bendig / pixelio.de Energiatehokkuus: Tie eteenpäin Euroopan unionin tärkeimmät energiatehokkuutta koskevat direktiivit on laadittu uudelleen ja niistä on tehty kunnianhimoisempia. Tässä yhteydessä on mainittava erityisesti energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU), rakennusten energiatehokkuudesta annettu direktiivi (2010/31/ EU), energiamerkintädirektiivi (2010/30/EU) ja ekologista suunnittelua koskeva direktiivi (2009/125/EY). Tärkeitä Euroopan unionin viime aikoina antamia säädöksiä ovat renkaiden merkitsemisestä annettu asetus (1222/2009) ja direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä (2009/33/EY). Vaikka tämä on ehdottomasti edistystä, kansallisten energiatehokkuussuunnitelmien arviointi ja asiantuntijakysely paljastavat, että kansallisten toimien kunnianhimoisuus ja riittävyys vaihtelevat, mikä on valitettavaa varsinkin, kun otetaan huomioon energiatehokkuuden tarjoamat mahdollisuudet. EU:n direktiivien ja asetusten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on myös suuria eroja tehokkuuden ja laadun suhteen. Tehokkaampi yhdenmukaistaminen ja yhdentäminen voisi parantaa eurooppalaisen energiatehokkuus politiikan kokonaiskuvaa. Nykyinen tilanne voidaan selittää jäsenvaltioiden erilaisilla kannoilla energiatehokkuuteen. Eräät niistä yrittävät aktiivisesti tarttua energiatehokkuuden tuomiin mahdollisuuksiin, kun taas toiset pitävät pakollisia toimia energiatehokkuuden parantamiseksi rasitteena asiakkaille ja yrityksille ja katsovat siksi, että niitä olisi vältettävä. Tarvitaan kunnianhimoisempaa ja päättäväisempää lähestymistapaa, jotta saavutetaan tavoite vähintään yhden prosentin vuotuisista energian lisäsäästöistä ilman muita toimia saavutettavien säästöjen lisäksi. Kahdenkin prosentin vuotuisia energian lisäsäästöjä koskeva tavoite olisi kustannustehokas. Nyt on tärkeää, että hallinnot ja poliittiset päättäjät ymmärtävät, että tarvitaan enemmän ja parempia toimia energiatehokkuuden edistämiseksi. Ideoita hyviksi käytännöiksi löytyy tästä esitteestä, 27 maakohtaisesta kertomuksesta sekä kansallisista energiatehokkuussuunnitelmista. Sinnikästä toimintaa voidaan perustella seuraavilla tosiseikoilla: Energiatehokkuus auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Energiatehokkuus mahdollistaa varmat energiatoimitukset kansalaisille ilman tuontia ulkomailta. Energiatehokkuus pienentää kansalaisten energiakustannuksia. Energiatehokkuuden parantaminen merkitsee tulevaisuuden teknologian kehittämistä. 17

18 EUFORES Uusiutuvien energialähteiden eurooppalainen foorumi Energy Efficiency Watch -hankkeen koordinoija Euroopan parlamentin jäsenet energia-alan kestävän tulevaisuuden puolesta Mikä EUFORES on ja mitä se haluaa? EUFORES on eurooppalainen puolueiden välinen parlamentaarinen verkosto, johon kuuluu Euroopan parlamentin ja EU:n 27 jäsenvaltion kansallisten parlamenttien jäseniä. saa tukea monilta parlamenttien ulkopuolisilta jäseniltä. perustettiin vuonna 1995 riippumattomaksi ja voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi ja on johtava uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden edistäjä. pyrkii tukemaan molempien alojen kehittämistä Euroopan unionissa ja muuttamaan parhaat käytännöt johdonmukaisiksi toimiksi. tunnustaa uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden yhteen liittämisen merkityksen keskeisinä kestävää kehitystä edistävinä ratkaisuina. pyrkii saamaan aikaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenten sekä parlamentaarikkojen ja sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa. Mitä EUFORES tekee? EUFORES laajentaa kattavaa puolueiden välistä parlamentaarista verkostoaan, joka yhdistää Euroopan parlamentin ja EU:n 27 jäsenvaltion kansallisten parlamenttien energia-alan kestävyyden parissa työskentelevät jäsenet. liittää verkostoonsa tiedeyhteisön, teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan keskeisiä toimijoita ja luo näin uusia viestintäkanavia. järjestää erilaisia tapahtumia (esim. parlamenttien välisiä kokouksia, parlamentaarisia työseminaareja, EP:n jäsenten työaamiaisia, neuvoa-antavien komiteoiden kokouksia), joissa tarjotaan mahdollisuuksia näkemystenvaihtoon. antaa poliittista ja tieteellistä neuvontaa ja levittää merkityksellisintä tietoa. edistää näkemystenvaihtoa EU:n lainsäädännöstä ja tukee lainsäädäntöehdotuksia ja -aloitteita. hallinnoi useita erilaisia hankkeita, joilla tuetaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Lisätietoja on saatavilla verkko-osoitteessa: 18

19 Tämä esite on saatavilla sähköisessä muodossa Energy Efficiency Watch -hankkeen verkkosivuilla: Lähde: Parlamento Europeo 19

20 Tärkeitä julkaisuja Kyselytutkimus: Energiatehokkuustoimien edistyminen EU:n jäsenvaltioissa asiantuntijoiden näkökulma 27 maakohtaista kertomusta Loppuraportti, joka sisältää kaikki Energy Efficiency Watch -hankkeen tulokset Julkaisut ovat saatavilla Energy Efficiency Watch -hankkeen verkkosivuilla: Yhteystiedot: EUFORES a.i.s.b.l. Uusiutuvien energialähteiden eurooppalainen foorumi Dr. Jan Geiss Renewable Energy House Rue d Arlon B-1040 Bryssel, Belgia Puh.: +32 (0) Faksi: +32 (0) Wuppertal Institute Dr. Ralf Schüle Hankkeen kultasponsorit Hankkeen hopeasponsorit

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2012/2298(INI) 1.3.2013 MIETINTÖLUONNOS Euroopan unionin liikenneteknologiastrategian kehittämisestä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Energiapolitiikan tärkeys II. Kiireellisten toimien tarve III. Neljä

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI), Tampere 28.1.2016 Jyrki Kauppinen EPBD direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

P29. Viisi uutta SAVE-projektia tukemaan energiatehokkuusdirektiivin käyttöönottoa. [Tietoa SAVE-projekteista] 22-02-2007. 1 > Uudet SAVE-projektit

P29. Viisi uutta SAVE-projektia tukemaan energiatehokkuusdirektiivin käyttöönottoa. [Tietoa SAVE-projekteista] 22-02-2007. 1 > Uudet SAVE-projektit [Tietoa SAVE-projekteista] P29 22-02-2007 Søren Aggerholm Danish Building Research Institute, SBi Tanska www.buildingsplatform.eu Viisi uutta SAVE-projektia tukemaan energiatehokkuusdirektiivin käyttöönottoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Eurooppa matkalla energiaunioniin

Eurooppa matkalla energiaunioniin Eurooppa matkalla energiaunioniin ylijohtaja Riku Huttunen ET:n syysseminaari, Helsinki, 19.11.2015 Esityksen teemat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 Energiaunioni Toimeenpano EU-toimet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa

Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto Rakennusfysiikka 2009 27.-29.10.2009 Tampere TTY

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta

Asia Komission tiedonanto lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00131 EOS Puhakka Pentti(TEM) 17.03.2016 Asia Komission tiedonanto lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Esikatselu. Kyselylomakkeen voi täyttää ainoastaan verkossa.

Esikatselu. Kyselylomakkeen voi täyttää ainoastaan verkossa. Esikatselu. Kyselylomakkeen voi täyttää ainoastaan verkossa. Kyselylomake Eurooppa 2020 -strategian väliarviointi EU:n kuntien ja alueiden näkökulmasta Tausta EU:n Eurooppa 2020 -kasvustrategian väliarvioinnin

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia Mari Helenius Janne Kinnunen Euroopan unionin osarahoittama Esityksen sisältö Mikä on EMN REG? Mitä REG tekee? Työn tähänastiset tulokset Esimerkki

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot