KOKOUSMENETTELY KUNNASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSMENETTELY KUNNASSA"

Transkriptio

1 KOKOUSMENETTELY KUNNASSA HYVÄ HALLINTO TUOTTAA HYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ Kunnanjohtaja Teppo Sirniö

2 OIKEUS HYVÄÄN HALLINTOON Kunnan päätöksentekomenettelyvoidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vireilletuloon valmisteluun päätöksentekoon tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon Perustuslain takaamiin perusoikeuksiin kuuluu myös oikeus hyvään hallintoon. Perustuslain 21 :n mukaan hyvän hallinnon takeisiin kuuluvat: oikeus saada asia käsitellyksi asian- mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa käsittelyn julkisuus oikeus tulla kuulluksi päätöksen perusteleminen oikeus hakea muutosta riippumattomaltatuomioistuimelta. 2

3 HALLINNON JULKISUUSPERIAATE Hallinto perustuu perustuslain 12 :n mukaan julkisuusperiaatteelle. Lähtökohtana on, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on myös oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Julkisuusperiaate on täsmennetty viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa eli julkisuuslaissa(621/1999). Asiakirjojen julkisuudesta voidaan tehdä poikkeuksia vain lailla ja välttämättömien syiden vuoksi. Julkisuuslakiin on otettu melko kattavat säännökset myös asiakirjan salassapidon perusteista. 3

4 VIRANHALTIJAT JA LUOTTAMUSHENKILÖT TOIMIVAT VIRKAVASTUULLA Perustuslaissa on säännös myös virkavastuusta (118 ). Viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat virka-vastuulla ja vastaavat toimiensa lainmukaisuudesta. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeuden loukkauksen tai vahinkoa viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä. 4

5 KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKO Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelee pääosin kuntalakija hallintolaki. Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisia omia menettelyä koskevia säännöksiä. Lisäksi kunnan päätöksentekoa ohjaavat hallintosääntö, valtuuston työjärjestys ja toimialojen ohjesäännöt 5

6 VALTUUSTO YLIN PÄÄTÖKSENTEKOELIN Kuntalain 1.2 pykälän mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Kuntalaissa kunnan päätösvalta on yläkäsite. Sillä tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan kuuluvia tai muita asioita, joissa kunta voi tai sen edellytetään tekevän päätöksiä. Tämä päätösvalta kuuluu ensisijaisesti valtuustolle. 6

7 TOIMIVALLAN RAJAUS Hallinnossa on pääsääntönä, että ylempi viranomainen ei voi ilman nimenomaisestisiihen oikeuttavaa säännöstä puuttua alemman viranomaisen toimivaltaankuuluvaan asiaan. Tätä voidaan luonnehtia toimivaltarajojen jäykkyydeksi. Periaate on voimassa myös kunnallishallinnossa. Esimerkiksi ei edes valtuusto voi ottaaratkaistavakseen asiaa, joka kuuluu kunnanhallituksen tai lautakunnan ratkaistavaksi. 7

8 OTTO-OIKEUS Merkittävin säännös, jolla toimivallan jäykkyydestä on poikettu, on kuntalain 51 :n mukainen otto-oikeus. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat omilla tehtävä- alueillaan ottaa käsiteltäväkseen yksittäisen asian, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Johtosäännössä myös johtokunnalle voidaan lautakunnan sijasta antaa oma otto-oikeus 8

9 TOIMIVALLAN SIIRTO Kunnan hallinnon järjestämiseksi valtuuston on hyväksyttävätarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään mm. kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto tekee toimivallan jakoa koskevat ratkaisut eli delegointiratkaisut johtosäännöillä. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisillä valtuuston päätöksillä, vaan delegointi on sidottu johtosääntöihin. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 9

10 ESTEELLISYYS Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Jos esteellinen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä järjestyksessä. Virheellisessä järjestyksessä syntynyt päätös voidaan kumota, mikäli asiassa haetaan muutosta. 10

11 TUTUSTU MITÄ TARKOITTAA Esteellisyyden vaikutus Valtuutetun esteellisyys valtuustossa Osallisuusjäävi Edustusjäävi Intressijäävi Palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi Yhteisöjäävi ja yhteisöjäävin poikkeus Ohjaus- ja valvontajäävi Puolueettomuuden vaarantuminenmuusta erityisestä syystä Esteellisyyssäännösten tarkoittamat läheiset Esteellisyyden ratkaiseminen Esteellisyyden vaikutus 11

12 ESTEELLISYYDESTÄ Myös esimerkiksi toimielimen sihteerinä tai pöytäkirjanpitäjäänä toimiminen on oikeuskäytännön mukaan asian käsittelyä, johon esteellinen henkilö ei saa osallistua. Esteellinen henkilö ei saa pyytääasian viranomaiskäsittelyyn liittyviä lausuntoja, kuulla asianosaisia eikä hankkia muutenkaan asian ratkaisuun mahdollisestivaikuttavaa selvitystä viranomaisen puolesta Esteellisyyteen liittyvä käsittelykielto ei koske puhtaasti teknisiätoimia kuten diaariointia, puhtaaksikirjoitusta tai kopioin- tia. Esteellinenkin henkilö voi siis suorittaa tällaisia toimia ilman, että asiassa tehtävä päätös syntyisi virheellisessä järjestyksessä. 12

13 ESTEELLISYYDEN VAIKUTUS Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa. Käsittelyllätarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön. Esteellisyys koskee kaikkia asian käsittelyvaiheita valmistelun alusta täytäntöönpanoon asti. Esteellinen henkilö ei saa esitellä tai valmistella käsiteltävää asiaa, eikä osallistua päätöksentekoon toimielimen jäsenenä. Hän ei myöskään saa hoitaa päätöksentäytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä. 13

14 Hallintolain :ssä tarkoitetut läheiset isovanhemmat vanhemmat puoliso setä/täti/eno viranhaltija/ luottamushenkilö setä/täti/eno sisarus puoliso entinen puoliso puoliso lapsi lapsi - ei puolisoa lapsenlapsi 1. ryhmä - myös ao. henkilön puoliso puolisolla tarkoitetaan myös avioliittomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä 2. ryhmä läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista 3. ryhmä 14 - myös ao. henkilön puoliso erityisen läheinen henkilö

15 HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntalain 16 :n mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt hallinnon järjestämiseksi. Lain 50 :n mukaan jokaisessa kunnassa on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto-ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintäkoskevia määräyksiä. 15

16 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kuntalain 15 :n mukaan valtuuston työjärjestyksessä, joka on myös johtosääntö, voidaan antaa määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä ja valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä. Valtuuston työjärjestykseen on yleensä otettu määräyksiä kokousmenettelystä, mm. istumajärjestyksestä, kokouskutsusta, esityslistasta, puheenjohtajan tehtävistä, puheenvuorojen käyttämisestä, äänestysjärjestyksestä, vaaleista ja ns. toivomusponsista. Kuntalain 15 a :ssä säädetään valtuuston kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheoikeuden käyttämisestä. 16

17 KOKOUSMENETTELY Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten kokouksia koskeva sääntely eroaa siinä, että; perussäännökset ylimmän toimielimen eli valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin 17

18 KUNTALAKI Kuntalaissa säädetään valtuustoasioiden valmistelusta (53 ), valtuuston kokoontumisesta (54 ), asioiden käsiteltäväksi ottamisesta valtuustossa (55 ) sekä valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta (56 ). Kaikkia toimielimiä, myös valtuustoa, koskevat kuntalain säännöksetkokouksen julkisuudesta, päätösvaltaisuudesta, äänestyksestä, vaalista, eriävästä mielipiteestä, pöytäkirjasta sekä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä (kuntalain ). Myös esteellisyyden sääntely perustuu kaikkien toimielinten kohdalla lakiin eli kuntalain 52 :ään ja hallintolain :ään. 18

19 ASIOIDEN VALMISTELU VALTUUSTOLLE Lähtökohta on, ettäkunnanhallituksen on valmisteltava valtuustoasiat. Säännös sisältää sekä valmistelupakon ettävalmistelun keskittämisen. Valmistelupakolla pyritään varmistamaan, että valtuu- tetuillaon riittävästi tietoa päätettävästä asiasta, sen ratkaistuvaihtoehdoista ja päätöksen vaikutuksista. Valmistelu on keskitetty kunnanhallitukselle. Asiat eivät voi tulla valtuuston käsittelyyn ilman valmistelua. Lautakuntien ja muiden hallituksen alaisten toimielinten valmistelemat asiat valmistellaan valtuustoa varten aina hallituksessa. 19

20 MUUT TOIMIELIMET Muissa toimielimissä (paitsi valtuusto) asiat valmistellaantoimielimen ratkaistavaksi esittelijän johdolla. Esittelijä vastaa valmistelun asianmukaisesta suorittamisestaja on valmistelun perusteella velvollinen tekemään asiassa toimielimelle nimenomaisen päätösehdotuksen. 20

21 KOKOUSMENETTELY Kokouskutsu, asialista ja esityslista Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallintosäännön mukaan muu toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksitai enemmistötoimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 21

22 KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Kokouskutsunantaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsun sisällöstä ja lähettämisestä on yleensä määrätty hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouk- senaika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun lähettämättä jättäminen niille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, on menettelyvirhe. 22

23 ESITYSLISTA Esityslista välittää valmistelun tulokset päättäjille. Se nopeuttaa ja täsmentää asian käsittelyä, helpottaa pöytäkirjan laadintaa ja varmistaa oikeaa tiedotta- misestakokouksessa käsiteltävistä asioista. Esityslistasta tulee osa kokouksen pöytäkirjaa. Yksittäisen asian kohdalla esityslistaan merkitään asiaotsikko, selostus asiasta sekä päätösehdotus. 23

24 ASIAOTSIKKO Asiaotsikko on käsiteltävän asian tiivis kuvaus, jonka laatimiseen on kiinnitettävä myös huomiota sen johdosta, että se samallarajaa asian käsittelyä. Asian käsittelyn ja puheenvuorojen on pysyttävä otsikossa ilmoitetussa asiassa. 24

25 ASIAN SELOSTUSOSASSA Asian selostusosassa tiivistetään asian valmistelun tulokset: selvitys vireilletulosta, asian aiempi käsittely, vastaavien asioiden aiempi ratkaisukäytäntö, lainsäädäntö ja johtosäännöt, talousarvio ja suunnitelmat sekä ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vaikutukset. 25

26 KOKOUSKUTSUSSA MAINITSEMATON ASIA Kokouskutsussa mainitsemattoman, mutta valmistellun asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseenyksinkertaisella enemmistöllä. Edellytyksenä on asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaa, ettei asiaa enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai että käsittelyn siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kunnalle merkittävää oikeudellista, taloudellista tai muuta haittaa. Käsiteltäväksi ottamisesta tehdään erillinen päätös. Jos valtuustoasiaa ei ole ollenkaan valmisteltu, valtuuston on oltava yksimielinen sen käsiteltäväksi ottamisesta. Yksimielisyysvaatimus koskee siis myös kiireellistä asiaa, jollei sitä ole valmisteltu. 26

27 KOKOUSKUTSUSSA MAINITSEMATON... Muiden toimielinten kohdallaei ole yhtä tiukkoja säädöksiä. Hallintosäännön mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valmistelusta ei määrätä mitään. Käytännössä kunnanhallitus ja lautakunnat ja muut toimielimet voivat siis ottaa käsiteltäväkseenns. ylimääräisiä asioita esittelijän tai toimielimen jäsenen tekemästä ehdotuksesta. Jolleivät toimielimen jäsenet ole käsiteltäväksi ottamisesta yksimielisiä, siitä äänestetään ja enemmistöpäätöksellä ratkaistaan se, otetaanko asia käsiteltäväksi vai ei. 27

28 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 28

29 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTEHTÄVÄT KUULUVAT KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJALLE Kokouksen järjestäytymistehtävät kuuluvat kokouksen puheenjohtajalle. Hänen tehtäviinsä kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuistaja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 58 ). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää. 29

30 LÄSNÄOLO-OIKEUS Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevatja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitäja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisen kuulemisesta toimielimen kokouksessa. Kokousten yleisöjulkisuudesta säädetään kuntalain 57 :ssä. 30

31 LÄSNÄOLO-OIKEUS Hallintosääntöön on otettu määräykset valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan läsnäolo-ja puheoikeudesta kunnanhallituksen kokouksessa sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan läsnäolo-ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksissa määrätäänyleensä valtuuston työjärjestyksessä. Sen lisäksi perusteltu tarve pysyvään läsnäoloon saattaa olla asiantuntijaviranhaltijoilla, jotka eivät ole toimielimen esittelijöitä. Puheenjohtajan tehtävänä on siis selvittää, keitä on läsnä ja onko heillä läsnäolo-oikeus. 31

32 LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ON PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄ Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Yleensä toimielimellä itsellään on mahdollisuus päättää, kuinka monta päivää aiemmin kokouskutsut on toimitet-tava läsnäoloon oikeutetuille. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Huomionarvoista on, että kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen on puheenjohtajan tehtävä. Toimielin ei siitä esimerkiksi äänestä. 32

33 TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa, kokousta var- tenvalitaan tilapäinen puheenjohtaja. Sama koskee yksittäistä asiaa, kun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esimerkiksi esteellisiä. 33

34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen järjestäytymiseen kuuluu myös pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Kunnan hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa pöytäkirjan tarkastamisesta. Tavallisesti pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi toimielimen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat yleensä toimielimen jäsenet vuorollaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Tällöin toimielin voi äänestää pöytäkirjan sisällöstä. Toimielin voi myös olla valitsematta pöytäkirjan tarkastajia ja päättää, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. 34

35 ASIAN KOKOUSKÄSITTELY Asian päätöksentekojärjestyksestä kokouksessa määrätään pääosin kunnan hallintosäännössä ja valtuuston työjärjestyksessä. Laissa ovat säännökset äänestysja vaalimenettelyn perusteista. Sivun sisältö Yksittäisen asian kokouskäsittely voidaan jakaa seuraavasti: asian esittely kunnanhallituksen tai esittelijän päätösehdotus = pohjaehdotus asiasta käytävä keskustelu päätösehdotusten selostus päätöksen tekeminen (yksimielisyys, äänestys, vaali) päätöksen toteaminen asian käsittelyn päättäminen 35

36 ESITTELY Valtuuston kokousta lukuun ottamatta asioista päätetään yleensä viranhaltijan esittelystä. Valtuustolle asiat valmistelee kunnanhallitus (tai tarkastuslautakunta / tilapäinen valiokunta). Valtuuston kokouksessa puheenjohtaja esittelee asian valmistelun useimmiten esityslistaan viitaten. Muissa toimielimissä valmistelusta on vastuussa esittelijä. Valmistelun perusteella esittelijän velvollisuus on tehdä päätösehdotus asian ratkaisijalle. Yleensä valmistelun tulokset selostetaan esityslistassa. Päätösehdotus on kuitenkin mahdollista tehdä vasta kokouksessa. Hyvään hallintoon voidaan kuitenkin katsoa kuuluvan, että päätösehdotuksenesittämiseen vasta kokouksessa on perusteltu syy ja sen pitäisi olla poikkeuksellista. 36

37 PÄÄTÖNEHDOTUKSESSA ESITTELIJÄN KANTA Päätösehdotuksessa esittelijän on otettava asiallinen kanta päätettävänä olevaan asiaan. Päätösehdotuksen on oltava sellainen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi ( ehdotus hyväksyttiin ). Esittelijän päätösehdotuksen puuttuminen on yleensä muotovirhe. Jos päätösehdotus on tehty, mutta se ei ole riittävän täsmällinen, esittelyn laillisuus on arvioitava kussakin tapauksessa erikseen. Joissakin tilanteissa saattaa olla tarpeen poiketa tavanomaisesta esittelyjärjestyksestä. Tämän varalta hallintosäännössä voidaan antaa toimielimelle oikeus käsitellä asia viranhaltijan esittelyn sijasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 37

38 POHJAEHDOTUS Esittelijän ja valtuustossa kunnanhallituksen päätösehdotus on käsittelyn pohjana (ns. pohjaehdotus). Pohjaehdotus ei vaadi erillistä kannatusta päästäkseen äänestykseen toimielimen jäsenen tekemän kannatetun ehdotuksen kanssa. Valtuustossa pohjaehdotuksena voi myös olla tilapäisen valiokunnan tai tarkastuslautakunnan ehdotus. Jos pohjaehdotusta muutetaan ennen kuin toimielin on tehnyt asiassa päätöksen, pohjaehdotuksena on muutettu ehdotus. Jos pohjaehdotus peruutetaan ennen päätöksen tekemistä, asia on hallintosääntö- ja valtuuston työjärjestysmallin mukaan poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 38

39 PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS Yksittäisen asian kokouskäsittely voidaan jakaa seuraavasti: -asian esittely -kunnanhallituksen tai esittelijän päätösehdotus = pohjaehdotus -asiasta käytävä keskustelu -päätösehdotusten selostus -päätöksen tekeminen (yksimielisyys, äänestys, vaali) -päätöksen toteaminen -asian käsittelyn päättäminen 39

40 KESKUSTELU JA SEN AIKANA TEHDYT EHDOTUKSET Asian esittelyn ja päätösehdotuksen tekemisen jälkeen asiasta on varattava tilaisuus keskustella. Yleensä päätösehdotus ilmenee esityslistasta, jolloin asian käsittely alkaa asiasta käytävällä keskustelulla. Puheenjohtajan on annettava puheenvuorot siinä järjestyksessäkuin niitä on pyydetty. Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro sekä repliikkipuheenvuoro eli lyhyt edelliseen puheenvuoroon liittyvä huomautus voidaan antaa välittömästi. Keskustelua ei voida laillisesti rajoittaa, vaan kaikki pyydetyt puheenvuorot on annettava. 40

41 PUHUJAN PYSYTTÄVÄ ASIASSA Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jollei näin tapahdu, puheenjohtajan on puututtava asiaan. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös järjestyksenpito. Jos kokouksessa syntyy hallitsematon epäjärjestys, kokous on viimekädessä keskeytettävä. 41

42 PUHUJA VOI TEHDÄ EHDOTUKSIA Keskustelun kuluessa toimielimen jäsenet voivat tehdä päätösehdotuksia. Myös pöydällepanoehdotus tai muu käsittelyn siirtämistä, esimerkiksi asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi tarkoittava ehdotus on mahdollinen. Kannatetun pöydällepanoehdotuksen tai muun asian siirtämistä koskevan ehdotuksen tekemisen jälkeen puheenjohtajanon kehotettava puhujaa kohdistamaan seuraava puheenvuoronsa siirtämisehdotukseen. 42

43 KESKUSTELU PÄÄTTYNYT Jos pöydällepanosta ei olla yhtä mieltä, siitä on äänestettävä eikä asian käsittelyä voida jatkaa, jos asia päätetään jättää pöydälle. Päätettäessä jatkaa käsittelyä samassa kokouksessa eli hylättäessä pöydällepanoehdotus jatkuu keskustelu itse asiasta. Kun puheenvuoroja ei enää ole pyydetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Oikeuskäytäntöä mm. KHO 1960 II 231KHO 2005:45 43

44 YKSIMIELINEN PÄÄTÖS JA ÄÄNESTYS Keskustelun päättymisen jälkeen alkaa päätöksentekovaihe. Pohjaehdotus ei vaadi erillistä kannatusta päästäkseen äänestykseen toimielimen jäsenen tekemän ehdotuksen kanssa. Toimielimen jäsenen tekemä kannattamaton ehdotus raukeaa. Jos vastaehdotusta ei ole tehty tai vastaehdotus on kannattamattomanarauennut, puheenjohtajan asiana on todeta yksimielinen päätös. Äänestykseen ei myöskään tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtaja voi todeta, että toimielin on yksimielisesti toisella kannalla kuin pohjaehdotus. 44

45 PÄÄTÖKSEN TOTEAMINEN JA ASIAN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN Päätöksenteon jälkeen puheenjohtajan on vielä todettava päätöksen sisältö. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun asiat eivät ole edenneet esityslistan mukaisesti, vaan on esimerkiksi äänestetty. Puheenjohtaja päättää asian käsittelyn nuijan kopautuksella. 45

46 KUNTAL59 ÄÄNESTYS Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja ehdotukset, joista äänestetään. Puheenjohtaja saattaa toimielimen hyväksyttäväksi äänestystavan ja, jos äänestyksiä on toimitettava useampia, äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannanoton ehdotukseen. 46

47 ÄÄNESTYSTAPA Äänestystavalla tarkoitetaan sitä, millä tavoin äänestys suoritetaan. Jollei äänestyskonetta ole käytössä, varmin äänestystapa on ns. nimenhuuto, jolloin kukin äänestykseen osallistuja ilmaisee kantansa nimensä kuultuaan. Muita hyväksyttäviä tapoja ovat esimerkiksi kädennosto ja seisomaan nousu. 47

48 ÄÄNESTYSJÄRJESTYS Äänestysjärjestyksellä tarkoitetaan sitä, missä järjestyksessä ehdotukset asetetaan äänestettäessä toisiaan vastaan. Äänestys toimitetaan ns. parlamentaarista äänestystapaa noudattaen. Kaksi samaa asiaa koskevaa, pohjaehdotuksesta eniten poikkeavaa kannatettua päätösehdotusta asetetaan vastakkain ja niistä voittanut ehdotus asetetaan edelleen vastakkain seuraavan kannatetun päätösehdotuksen ja viimeksi pohjaehdotuksen kanssa. Kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus on äänestyksessä viimeisenä muut äänestykset voittanutta vastaan. Parlamentaarisessa äänestystavassa äänestysesitys tehdään siten, että vastaus jaa tai ei ilmaisee kannanoton ehdotukseen. 48

49 MÄÄRÄRAHASTA ÄÄNESTÄMINEN Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, ensin asetetaan äänestettäväksi ilman vastakkainasetteluamäärärahaltaan suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Kun ehdotus hyväksytään, pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä. 49

50 AVOIMUUS, PUHEENJOHTAJAN ÄÄNI Äänestys on aina toimitettava avoimesti eli henkilöiden äänestyskäyttäytymistä ei voida pitää salassa. Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee päätöksen. Yleensä toimielimen jäsenellä on mahdollisuus myös pidättyä äänestämästä eli äänestää tyhjää. Tyhjiä ääniä ei oteta lukuun enemmistöä laskettaessa. Puheenjohtajalla on kuitenkin velvollisuus ottaa asiaan kantaa, jos aiemmin annetut äänet ovat menneet tasan. 50

51 VAALI Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Kysymys voi olla henkilön tai henkilöiden valitse- misestakunnan luottamustoimeen tai esimerkiksi kunnan edustajaksi osakeyhtiön yhtiökokoukseen taikka kunnan viranhaltijan tai työntekijän valinnasta. Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. 51

52 SUHTEELLINEN VAALI Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamallaläsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. 52

53 ENEMMISTÖVAALI Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Enemmistövaalissa valituksi tulee se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, jokaisella toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin valittavia henkilöitä on. Yhdelle ehdokkaalle voidaan kuitenkin antaa vain yksi ääni, muttakaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. Valituksi tulee saamiensa äänimäärien mukaisesti niin monta ehdokasta kuin valittavia on. Kunnan viranhaltija ja työntekijä valitaan enemmistövaalilla ja vaalissa valitaan vain yksi henkilö. Kun valitaan toinen henkilö varalle, se on aina eri vaalitoimitus ja varalle valittavasta on siis suoritettava eri vaali. 53

54 VASTUU PÄÄTÖKSESTÄ JA ERIÄVÄ MIELIPIDE Kunnanjohtaja Teppo Sirniö

55 ERIÄVÄ MIELIPIDE Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksentai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystääntehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 55

56 ERIÄVÄN MIELIPITEEN ILMOITTAMINEN Asiasta eri mieltä olleella toimielimen jäsenellä ja asian esittelijällä on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Toimielimen päätöksentekoon osallistuneelta jäseneltä edellytetään, että hän on asian käsittelyssä ilmaissut olevansa asiasta eri mieltä, joko tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan. Esittelijällä on oikeus eriävän mielipiteen esittämiseen vain, jos päätös poikkeaa hänen asiassa tekemästään päätösehdotuksesta. Eriävä mielipide on ilmoitettava heti sen jälkeen, kun päätös on tehty. Myöhemmin ilmoittaminen eienää ole mahdollista. Ajoissa ilmoitettuun eriävään mielipiteeseen voidaan liittää kirjalliset perustelut aina pöytäkirjan tarkastamisajankohtaan saakka. 56

57 VASTUUSTA VAPAUTUMINEN Eriävän mielipiteen ilmoittanut vapautuu päätöksen tuottamasta oikeudellisesta vastuusta. Esittelijälle se on ainoa varma mahdollisuus vastuusta vapautumiseen. Toimielimen jäsenelle riittää, että hänen äänestyskäyttäytymisensäilmenee toimielimen pöytäkirjasta. Jos hän ei pöytäkirjan mukaan ole äänestänyt päätökseksitulleen ehdotuksen puolesta, hänen ei myöskään ole vastuussa toimielimen enemmistön tekemästä päätöksestä. 57

58 OIKEUDELLINEN VASTUU Toimielimen jäsenen ilmoittamalla eriävällä mielipiteellä on merkitystä oikeudellisen vastuun kannalta suljetussa vaalissa ja ehkä myös silloin, kun jäsen on tehnyt ehdo- tuksen, joka on kannatuksen puuttuessa rauennut. Viimeksi mainitussa tilanteessa jäsenen rauenneen ehdotuksen tulisi kuitenkin ilmetä pöytäkirjasta. Muutenkin toimielimen jäsenten äänestyskäyttäytymisen pitäisi aina ilmetä pöytäkirjasta. 58

59 ESITTELIJÄN ERITYINEN VASTUU Esittelijä ei vapaudu päätöksen tuottamasta oikeudellisesta vastuusta pelkästään sillä, että hänen päätösehdotuksensa on ollut toinen kuin toimielimen tekemä päätös. Esittelijän erityisen vastuun (ns. esittelijänvastuu) sisältö on juuri se, että hän vastaa aina päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. Esittelijänä kunnan toimielimessä toimii yleensä viranhaltija. Poikkeuksellisesti asiat voidaan ratkaista toimielimeen kuuluvan luottamushenkilön, yleensä puheenjohtajan selostuksenpohjalta. Esittelijän erityinen vastuu ei koske luottamushenkilöesittelijää, joka toimielimen jäsenenä voi myös äänes-tää asiassa. Toimielimen viranhaltijaesittelijä vastaa esiteltäviensä asioiden valmistelusta. Eriävästä mielipiteestä huolimatta esittelijä vastaa siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeat ja riittävät. 59

60 LUOTTAMUSHENKILÖN ASEMA Kunnanjohtaja Teppo Sirniö

61 LUOTTAMUSHENKILÖN ASEMA Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokra-tiaan perustuvassa kun-nallisessa päätöksen-teossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt val-tuustossa Luottamushenkilöksi valittavan on täytettävä kuntalain33 :ssä säädetyt yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset. Lisäksi kuntalain :ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuudenrajoituksista eli erityisestä vaalikelpoisuudesta. 61

62 TUNNUSMERKKEJÄ Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat pakollisuus erottamattomuus määräaikaisuus vaalikelpoisuus virkavastuu ja poliittinen vastuu Tunnusmerkkinä voidaan myös pitää eettistävastuuta. Kuntalain 32 :ssä on luottamushenkilön käyttäytymistä koskeva säännös, jossa korostetaan toimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä arvoja. 62

63 KUKA ON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖ? Kunnan luottamushenkilöt määritellään kuntalaissa. Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut kunnan toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja varajäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. 63

64 KUKA EI OLE KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖ? Tilintarkastaja ei ole kunnan luottamushenkilö vaan toimii toimeksiantosuhteessa kuntaan. Osakeyhtiön tai muun yksityisoikeudellisen yhteisön hallituksen tai muun toimielimen jäseneteivät ole kuntalain tarkoittamia luottamushenkilöitä, vaikka he toimivatkin kunnan edustajina yhteisössä. 64

65 VALTUUTETUN ALOITEOIKEUS Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuutetun aloite annetaan kokouksessa kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen. Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun eikä muunkaan luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Asia on jätetty valtuuston työjärjestyksen ja muiden johtosääntöjen varaan. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset valtuuston työjärjestykseen. 65

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Valmistelu ja kokousmenettely Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ilman valmistelua

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 2 3 SISÄLLYSLUETTELO YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...5 2 Yhtymäkokoukset...5 3 Nimenhuuto ja ääniluettelon vahvistaminen...5 4 Asioiden

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kuntayhtymävaltuusto hyväksynyt 1.6.1995 1 LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT 1 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN 1 3 VALTUUSTORYHMÄÄN LIITTYMINEN

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys LIITE 1

Valtuuston työjärjestys LIITE 1 Valtuuston työjärjestys LIITE 1 Perustelut: 1 Valtuuston toiminnan järjestys Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen menettelytavoista säädetään myös KuntaL 54:n 3 momentissa. Säännös on johdonmukaisuuden

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Maakuntavaltuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 II LUKU VALTUUTETUN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Maakuntavaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Maakuntavaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.10.1995 Voimaantulo 1.11.1995 alkaen Muutettu maakuntavaltuustossa 14.6.1999 Muutettu maakuntavaltuustossa 15.6.2009 1 luku Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

YLITORNION KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

YLITORNION KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS YLITORNION KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuustossa 4.2.2002 Voimaantulo: 1.4.2002 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 1 LUKU 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 25. Kotkan kaupungin. KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa , tulee voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 25. Kotkan kaupungin. KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa , tulee voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 25 KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2011, tulee voimaan 1.1.2012) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Valtuustossa on 1., 2. ja 3. varapuheenjohtaja.

Valtuustossa on 1., 2. ja 3. varapuheenjohtaja. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 Voimaantulo 15.10.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 (11) VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuuston kokouksessa 13.12.2004 55 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2005 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 (12) VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Muutettu kunnanvaltuustossa 11.12.1995 Muutettu kunnanvaltuustossa 03.05.1982 Muutettu kunnanvaltuustossa 11.07.1977 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 07.03.1977 1 Luku YLEISET

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 JUUAN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kvalt 26.6.1995 30, (muutettu 6.6.2002 12) *) Voimaantulo 1.7.1995, muutokset 6.6.2002 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Sisällysluettelo 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 3 Valtuustoryhmän muodostaminen... 3 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KV

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KV 1 SIEVIN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KV 14.10.1999 37 SIEVIN KUNTA Haikolantie 16 85410 SIEVI Puh. 08-4883 111 Fax. 08-4883 100 (p:\sop\kunnanvaltuuston työjärjestys) 2 KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kunnanhallitus 2.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo sivu 1. Yleiset määräykset... 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...

Lisätiedot

Hallintosääntö. Valtuuston työjärjestys

Hallintosääntö. Valtuuston työjärjestys Hallintosääntö Valtuuston työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 5.7.1995 62 Voimaantulo 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksymispäivä 17.11.2008 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuusto päättää valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus LIITE NRO 36 Valtuusto LIITE NRO 18

PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus LIITE NRO 36 Valtuusto LIITE NRO 18 PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus 1.10.2012 119 LIITE NRO 36 Valtuusto 5.11.2012 33 LIITE NRO 18 Valtuusto hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Valtuuston työjärjestys

Tyrnävän kunta Valtuuston työjärjestys Tyrnävän kunta Valtuuston työjärjestys 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

SIMON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

SIMON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SIMON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kunnanvaltuusto 15.11.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutos 2002 Voimaantulo 1.1.2002 Muutos 2002 Voimaantulo Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuustossa 19.12.2002 muutokset 7, 12 ja 13 :iin Muutettu 1 :n 2 momentti valtuustossa 14.12.2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. luku YLEISET

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 7.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu 26.9.2002, 18 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston järjestäytyminen 2 Valtuustoryhmät Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Kv SIEVIN KUNTA Haikolantie Sievi Puh. (08) Fax (08)

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Kv SIEVIN KUNTA Haikolantie Sievi Puh. (08) Fax (08) 1 SIEVIN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kv 7.5.2013 40 Dnro KH:53/010/2013 SIEVIN KUNTA Haikolantie 16 85410 Sievi Puh. (08) 4883 111 Fax (08) 4883 100 (p:\säännöt SÄÄNNÖT\Kunnanvaltuuston työjärjestys

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hall 03.11.2010 Valt 23.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty yhtymävaltuustossa.. 2005 I YLEISTÄ 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsu

Lisätiedot

Pyhännän valtuuston työjärjestys

Pyhännän valtuuston työjärjestys Pyhännän valtuuston työjärjestys Hyväksytty 30.9.1996 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Hyväksytty Kunnanvaltuustossa Voimaantulo luku Yleiset määräykset. 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Hyväksytty Kunnanvaltuustossa Voimaantulo luku Yleiset määräykset. 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt ALAVIESKAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 18.10.1995 Voimaantulo 1.12.1995 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Valtuusto

EURAN KUNTA Valtuusto EURAN KUNTA Valtuusto 30.1.2006 Sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt -----------------------------------------------------------------1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen--------------------------------------------------------------1

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Valtuusto Valtuuston työjärjestys

Valtuusto Valtuuston työjärjestys Valtuusto 22.11.1995 Valtuuston työjärjestys 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 SUONENJOEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33 Voimaantulo: 1.2.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden

Lisätiedot

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ V A L T U U S T O N T Y Ö J Ä R J E S T Y S Hyväksytty 20.3.1997 Voimaantulo 20.3.1997 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1.luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 YHTYMÄVALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KÄRSÄMÄEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kv 6.10.1995 53 Voimaantulo 1.12.1995 Muutos Kv 15.11.2004 62 Voimaantulo 1.1.2005 I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Valtuuston

Lisätiedot

ULVILAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ULVILAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ULVILAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 10.1.2005 Voimaantulo 15.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT... 3 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä

NOKIAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä NOKIAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston 19.12.1996 hyväksymä 2 KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS URJALAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS... 2 I L U K U... 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT... 2 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN...

Lisätiedot

Kokouskäytännöt. Merja Mäkinen Merja Mäkinen

Kokouskäytännöt. Merja Mäkinen Merja Mäkinen Kokouskäytännöt Merja Mäkinen Kokouskutsu Kokouskutsu - 4 päivää ennen kokousta - toimielimen päättämällä tavalla - pj voi kutsua koolle - enemmistö jäsenistä voi tehdä esityksen pj:lle kokouksen pitämisestä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys 1 Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

Ennen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.

Ennen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. 1 Kunnanhallitus 19.11.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 LAPINLAHDEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen

Lisätiedot

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen FORSSAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Kv. 24.1.2005, muutokset 1, 14 ja 18 :iin. Muutosten voimaantulo 24.1.2005 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 (9) VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.12.2002 1996/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 14.12.1995, muutettu 13.11.2008, 28.1.2013 Voimaantulo 28.1.2013 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 17.6.2002 hyväksymä ja 1.9.2002 voimaan tuleva VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Khall liite 93 1 / 12 Kvalt liite 19 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Khall liite 93 1 / 12 Kvalt liite 19 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Khall. 3.6.2014 liite 93 1 / 12 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 11.6.2014 VOIMAANTULO 1.8.2014 Khall. 3.6.2014 liite 93 2 / 12 Sisällys 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo

LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo 29.10.1996 LAPIN LIITON VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 29.10.1996 Sivu 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2. luku VALTUUTETUN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 3 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa / 4

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa / 4 KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.1.2013 / 4 1 Sisällys 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Nakkilan kunta Voimaantulo 1.2.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmien muodostaminen...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä ja huhtikuun 29. päivänä

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä ja huhtikuun 29. päivänä 1 (8) 0.05/2002-00143 IISALMEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä 1995 92 ja huhtikuun 29. päivänä 2002 42 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Voimaantulo , kaupunginvaltuuston , ja muuttama.

Voimaantulo , kaupunginvaltuuston , ja muuttama. RAISION KAUPUNGIN 1 RAISION KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.11.1995, kaupunginvaltuuston 28.4.1997, 23.3.1998 ja 18.12.2000 muuttama. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 01 YLEINEN TOIMINTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 10.12.2012/68 Voimaantulo 1.1.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

KH liite n:o 3/ VALT liite n:o 3/

KH liite n:o 3/ VALT liite n:o 3/ KH liite n:o 3/4.12.2012 VALT liite n:o 3/13.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo

Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 4 Istumajärjestys

Lisätiedot

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 431/01.010/02 HYVÄKSYTTY VALTUUSTO 27.5.2002 (22 ) VOIMAANTULO 1.7.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen Valtuuston toimikauden

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS /431/ /144/13

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS /431/ /144/13 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 01.010/431/02 01.010/144/13 HYVÄKSYTTY VALTUUSTO 27.5.2002 (22 ) VOIMAANTULO 1.7.2002 MUUTETTU VALTUUSTO 28.1.2013 (16 ) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys

Valtuuston työjärjestys 1 Valtuuston työjärjestys Valtuusto hyväksynyt 5.9.2002 57 Voimaantulopäivä 1.10.2002 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

RAISION KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty, kaupunginvaltuusto 28.8.1995 Voimaantulo 1.11.1995, kaupunginvaltuuston 28.4.1997, 23.3.1998 ja 18.12.2000 muuttama. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 4, muutos Raahen kaupunginvaltuusto 28.4.2014 59. 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki. Kaupunginvaltuuston työjärjestys

Ylivieskan kaupunki. Kaupunginvaltuuston työjärjestys Ylivieskan kaupunki Kaupunginvaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. 1 luku Yleiset määräykset. Hyväksytty Muutettu Voimaantulo

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. 1 luku Yleiset määräykset. Hyväksytty Muutettu Voimaantulo VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 27.3.1996 13 Muutettu 6.5.2002 14 Voimaantulo 1.5.1996 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto muuttanut : 7, 13, 16, 17, 19 Voimassa alkaen

Kaupunginvaltuusto muuttanut : 7, 13, 16, 17, 19 Voimassa alkaen LOHJA KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto 13.11.1996 4 Voimassa 13.11.1996 alkaen Kaupunginvaltuusto muuttanut 27.3.2002 26: 7, 13, 16, 17, 19 Voimassa 2.4.2002 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS EVIJÄRVEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2009 Kunnanvaltuusto 3.11.2008 77 2 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot