KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) AIKA Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 10 CEMIS KAMK - Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi 11 Serious Gaming Research Lab 8 12 MaMu Kotokoulutuksen kehittäminen Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke Uudet Wild Taiga alueet Kainuun kaivosalan aktivointihanke Vuokatti-Ruka urheiluakatemian valmennuksen kehittäminen 17 ELY-keskukselle saapuneet yritystukihakemukset CBC-Karelia ENI-ohjelman julkinen kuuleminen Ajankohtaiskatsaus Seuraavat kokoukset

2 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 15:00-16:47 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Tolonen Asta 15:00-16:47 I vpj Karjalainen Marja 15:00-16:47 varajäsen Aavakare Eila 15:00-16:47 jäsen Horto Arja 15:00-16:47 jäsen Kampman Helena 15:00-16:47 jäsen Kohonen Jukka 15:00-16:47 jäsen Korhonen Jaana 15:00-16:35 jäsen Lyytikäinen Lasse 15:00-16:47 jäsen Pehkonen Kari 15:00-16:28 jäsen Peltola Harri 15:00-16:47 jäsen Huotari Anne 15:00-16:47 varajäsen Poissa Korhonen Timo puh.joht. Pääkkönen Kari II vpj Leppänen Timo III vpj Jestola Satu jäsen Karjalainen Markku jäsen Sivonen Tuula jäsen Virtasalo Eija jäsen Ilola Riitta asiantuntijajäsen Romppainen Heikki asiantuntijajäsen Tervo Tarja asiantuntijajäsen Savolainen Terttu asiantuntijajäsen Loukasmäki Pasi sihteeristön jäsen Määttä Juha sihteeristön jäsen Ohtonen Osmo sihteeristön jäsen Muut osallistujat Haataja Jyrki 15:00-15:58 asiantuntijäsen Kähkönen Jari 15:00-16:47 asiantuntijajäsen Pääskylä Esko 15:00-16:47 asiantuntijajäsen Saavalainen Tapio 15:00-16:47 asiantuntija varajäsen Virtanen Vesa 15:00-16:47 asiantuntijajäsen Malinen Pentti 15:00-16:47 maakuntajohtaja Karjalainen Sanna 15:00-16:47 sihteeristön jäsen Keränen Heimo 15:00-16:23 sihteeristön jäsen Kokkonen Esko 15:00-16:47 sihteeristön jäsen Mustonen Verna 15:00-16:47 sihteeristön jäsen Teittinen Jorma 15:00-16:47 kehittämisjohtaja Paloniemi Oili 15:00-16:47 pöytäkirjanpitäjä Jokinen Jarmo 15:00-16:04 hankkeen esittely ALLEKIRJOITUKSET

3 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Asta Tolonen Eila Aavakare Oili Paloniemi Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä :t 8-13, :t KÄSITELLYT ASIAT 8-20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puolanka / 2015 Kajaani / 2015 Harri Peltola Anne Huotari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun liitto, Kauppakatu 1, Kajaani klo Kajaanissa / 2015 Oili Paloniemi pöytäkirjanpitäjä

4 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MYR 8 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Kainuun liiton hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu lähtetään säh köi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen ko kousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätös eh do tus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey des sä. Tämä esityslista on postitettu Maakunnan yhteistyöryhmä toteaa kokouksen sääntöjen mukaan kool le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maakunnan yhteistyöryhmä myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läs nä olo- ja puheoikeuden. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Asian nro 7 osalta Uudet Wild Taiga alueet ja nro 8 Kainuun kai vosalan aktivointihankkeen osalta puheenjohtaja Asta Tolonen ilmoitti es teel li syy des tä. Koska paikalla ei ollut varsinaista puheenjohtaa eikä myöskään valittuja varsinaisia varapuheenjohtajia, valittiin puheen joh ta jak si Eila Aavakare.

5 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Pöytäkirjantarkastajien valinta MYR 9 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Kainuun liiton hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on aiemmin hyväksynyt periaatteen, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kiertävällä tavalla aakkosjärjestyksessä. Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh tai sähköpostitse osoitteella Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Peltola ja Tuula Sivonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Peltola ja Anne Huotari.

6 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) CEMIS KAMK - Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi MYR 10 Maakuntajohtajan ehdotus: Hakijana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Rahoitusta haetaan Pohjois-Poh jan maan ELY -keskukselta. Hankkeen tavoitteena on kehittää hakijalle uusi toimintakonsepti ja pal ve lu mal li, jonka avulla voidaan analysoida systemaattisesti pk-yritys ten tar pei ta. Hankkeessa tehostetaan CEMIS-konsortion tek no logian siir to toi min taa yrityksille ja laajennetaan kv-yhteistyöverkostoa kas va vil le mark ki na-alueil le. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Vuokatin yk si kön kanssa simulaattoreita ja virtuaaliympäristöjä urheilijan testaus me ne tel män luomisessa. Muiden CEMIS-toimijoiden kanssa kehi te tään pal ve lu val miuk sia laitekehityksessä sekä tuotteistetaan ja kau pal lis te taan syntyneitä t&k-tuloksia. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti uusien pk-yritysten pe rus ta mi seen alueella. Hankkeessa kehitetään uusi toimintakonsepti ja palvelumalli uusien in no va tii vis ten pk-yritysten perustamista varten. Hanke edistää uusien t&k&i-yri tys ten perustamista alueella. Hankkeen tuloksena syntyy 6 uut ta pk-yritystä ja 9 kpl uutta kaupallistettua teknologiaa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio , johon hae taan TL 2 EAKR ja valtionrahoitusta yhteensä (80 %) Rahoitusryhmässä hanke oli käsittelyssä Ra hoi tus ryhmä puol si hankkeen rahoittamista. MYR sihteeristö käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ko kouk ses saan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Erillinen liite kuvio Lisätietoja hankkeesta antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kukses ta yritystutkija Jarmo Jokinen Puh GSM Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa hankkeen rahoittamista.

7 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maakun ta oh jel ma ja sen toimeenpanosuunnitelma kohtaa TL 1 Elin voimai nen ja uudistuva elinkeinoelämä, jota tukevista tavoitteista erityi ses ti osaa mi nen ja käytännönläheinen innovaatiotoiminan ke hittä mi nen ovat hankkeen toimintojen lähtökohtana. Kär ki toi men pi teinä Kainuun älykk kään erikoistumisen ja sen painopisteiin liittyvän ke hit tä mis työn tu ke mi nen yritysten, tutkimuksen ja koulutuksen yhteis työ nä. Hanke on flat rate 24 % palkkamenoista sisältäen sivukulut. Hankkeen rahoitussuunnitelma: EAKR ja valtio TL Kuntarahoitus Yhteensä Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, markkinointi ja viestintä Henkilöstön palkkakustannukset Flat rate 24% Kustannukset yhteensä Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Puollettiin esityksen mukaisesti. Jari Kähkönen esteellisenä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

8 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Serious Gaming Research Lab MYR 11 Hakijana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Rahoitusta haetaan TE- KE Sil tä. TAVOITE Projektin tavoitteena on kehittää Serious Gaming Research Lab -pal ve lu, joka tarjoaa 1. Hyötypelituotteiden testausta ja arviointia sekä tutkimusta. Testaus pal ve lu auttaa parantamaan tuotteiden laatua ja kiinnostavuutta, min kä seurauksena tuotteiden kaupalliseen menestykseen on luotu pa rem mat mahdollisuudet. 2. Etsitään ratkaisuja hyötypelejä kehittävien ja niitä hyödyntävien yri tys ten tarpeisiin. Tämä voi olla esimerkiksi konsultointia tar vit tavan asiantuntemuksen hankintaan esim. tuotekehityksen, pal ve lumuo toi lun tai markkinoinnin tarpeisiin. Palvelu auttaa hyötypelejä kehittäviä sekä niitä hyödyntäviä yrityksiä ke hit tä mään parempia tuotteita ja palveluja, sekä löytämään tar vit tavaa asiantuntemusta, kontakteja ja markkinoimaan tuotetta halutuille ta hoil le ja verkostoille. PROJEKTIN TOTEUTUS Projektissa kehitetään palvelumalli serious gaming -alan tuotteiden tes taa mi seen, tutkimukseen ja arviointiin (Serious Gaming Reseach Lab, SGRL). Lisäksi mallia kehitetään tukemaan hyötypelejä ke hit tävien tai hyödyntävien yritysten tuotekehitystoimintaa ja uusien di gitaa li tek no lo giaa hyödyntävien palveluiden kehittämistä. Projekti ra jataan koskemaan serious gaming -alan tuotteista pääasiassa kun toutuk sen, hyvinvoinnin ja liikunnan alueita (health games), koska näillä sek to reil la Kajaanissa ja ympäröivillä INKA- ohjelmakaupungeilla (Kuo pio ja Oulu) on projektia tukevaa osaamista ja toimintaa. Projek tin jälkeen palvelun laajentaminen kattamaan myös muita serious ga ming -alueita on mahdollista. Projektissa kehitetään myös toimintamalli Serious Gaming Research Lab -kumppaniverkostolle. Verkoston kumppanit edustavat eri aloja, ku ten kuntoutusta ja liikuntapalveluita. Kehitettävää palvelumallia tes ta taan pilotticasejen avulla, joissa tuotteen kehittänyt yritys toi mittaa tuotteensa testattavaksi (testaus tai tutkimus) ja operaattori va litsee sopivan tahon kumppaniverkostosta toteuttamaan testauksen. Kump pa nit tarjoavat ihanteellisen testiympäristön ja kohderyhmän tuot teen testaukselle. Testaaminen toteutetaan hankkeessa ke hi tettä vän protokollan mukaisesti, joka sisältää testaus- ja ra por toin ti mallin. Sen avulla toteutettuna testaus on kustannustehokasta, nopeaa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Piloteista saatujen ko kemus ten pohjalta palvelun ja kumppaniverkoston toimintaa kehitetään ja tuotteistetaan.

9 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntajohtajan ehdotus: Palvelumallin toimivuuden todentamiseksi toteutetaan yksi laajempi pi lo toin ti, jossa 1) kehitetään Serious Gaming Research Lab testaus- ja tutkimusympäristö Vuokatin urheiluopiston omistamalle kunto tes taus ase mal le ja 2) pilotoidaan ympäristöä sopivilla health games -tuotteilla tutkimus- ja testauskäytössä. Projektin tehtävät toteutetaan neljässä työpaketissa, joita ovat TP1. Suunnittelu ja kehitys TP2. Palvelumallin pilotointi ja toimintaympäristön kehittäminen TP3. Palvelukonseptin tuotteistaminen ja kaupallistaminen TP4. Hallinto Hankkeen suunniteltu toteutusaika on ja ko konais kus tan nus ar vio on , johon haetaan TL 2 EAKR MYR sihteeristö käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoitamista. Lisätietoja asiasta antaa ELY-keskuksesta teknologia-asiantuntija Es ko Kokkonen, puh Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa hankkeen rahoittamista. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maa kunta oh jel maa ja sen toimennpanosuunnitelman kohtaa TL 1 Elin voimai nen ja uudistuva elinkeinoelämä, jota tukevista tavoitteista eri tyises ti osaamisen ja käytännönläheisen innovaatiotoiminnan ke hit tämi nen ovat hankkeen toimintojen lähtökohtana. Erityisesti tek no logia-alan kasvun tukeminen ja mittaustekniikan sovellusten ke hit tä minen ja pelialan yhteistyö isojen alan yritysten kanssa tilausten saami sek si uusille opiskelijoiden suunnittelemille yrityksille. Hankkeen rahoitussuunnitelma: EAKR TL Yksityinen rahoitus Kuntarahoitus, hakija Yhteensä Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Palkkakustannukset Yleiskustannukset Matkakulut Muut kustannukset Yhteensä

10 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Puollettiin esityksen mukaisesti. Jari Kähkönen esteellisenä ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

11 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) MaMu Kotokoulutuksen kehittäminen MYR 12 Hakijana on ARFFMAN CONSULTING OY, yhteyshenkilönään Arffman Jari. Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kuk selta. Hankkeen sisältö Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksien tavoitteena on to teu tusta van kehittäminen. Uudella mallilla saavutetaan nykyistä parempi vai kut ta vuus, palvelukyky, opettajan aikaansaannoskyky sekä tuotta vuus. Tehostetaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessia, jolla pa ran ne taan heidän siirtymistä maahanmuuttajan roolista suo ma laisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Uudenlaisella kou lu tus palve lul la tuetaan heidän koulutuksellista tasa-arvoa, jotta koulutuksen jäl keen maahanmuuttajille on nykyistä tasa-arvoisemmat mah dol lisuu det suhteessa syntyperäisiin suomalaisiin päästä työelämään sekä ammatillisiin opintoihin. Toimenpiteet: Kehittää koko kotoutumiskoulutuksen ajalle toteutusmalli, jossa otettai siin huomioon nykyistä paremmin oppijoiden erilaiset oppimistyylit ja kouluttajien työtapa, joka olisi pedagogisesti ja didaktisesti si toutta vam pi. Hankkeessa kehitetään kuhunkin opintojen vaiheeseen sovel tu via oppimisalustoja, jotka tukevat opiskelijoiden itsenäistä, pienryh mäs sä sekä koko ryhmässä tapahtuvaa oppimista. Lisäksi hankkee seen sisältyy pilottikoulutus, joka toteutetaan ns. rin nak kais hankkees sa työvoimakoulutuksena kyseisiä oppimisalustoja hyödyntäen. Op pi mis tu lok set ja toteuttamisen kokemukset kerätään jat ko ke hit tämi sen perustaksi. Mallin kehittämisen yksi painopiste on integroida ko tout ta mis kou lu tus ja ammatillinen koulutus kotouttamiskoulutusta to teut ta vas ta oppilaitoksesta riippumattomalla tavalla. Tulokset: Uudenlainen pedagogis-didaktinen malli, jolla päästään ase tet tui hin tavoitteisiin. Pilottikoulutuksen käyneet opiskelijat ovat val miim pia työelämään ja ammatillisiin opintoihin kuin perinteisen ko tout ta miskou lu tuk sen käymisen jälkeen olisivat. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 4 ESR/valtion rahoitusta (80 %). Lisäksi ke hit tä mis hank kee seen liittyy rinnakkaishanke, jossa toteutetaan työ voi ma kou lu tuk se na maahanmuuttajan kotoutumiskoulutukset Kajaa nis sa ja Suomussalmella mallin pilotointia varten. Rin nak kais-

12 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hank keen budjetti molempien paikkakuntien koulutuksista on yhteen sä ( alv 24 %). Maakuntajohtajan ehdotus: Rahoittajan arvio hankkeesta: Koulutus hankitaan suorahankintana. Suorahankinta on perusteltu, kos ka kyseessä on kehittämishankkeessa luotavan palvelun tes taus/pi lo toin ti käytännössä. Kehittämishanke ja rinnakkaishanke to teutu vat osin samanaikaisesti. Mallia kehitetään kehittämishankkeessa käy tän nön testauksessa saatavien kokemusten perusteella. Rahoittaja on painottanut sitä, että hankkeen tuotosten tulee olla ylei ses ti hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. Hankkeen toi minnas ta tiedotetaan hankkeelle perustettavilla kotisivuilla koko hankkeen ajan, lisäksi järjestetään väli- ja loppuseminaarit. Hankkeen net ti si vuil ta kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi ladata käyttöönsä hank kees sa tuotettua materiaalia, esim. oppimisalustoja. Tämä mah dol lis taa hankkeen tulosten hyödyntämisen ja edelleen ke hit tämi sen myös muissa organisaatioissa. Hankkeen aikana myös sel vite tään hankkeessa luotavan mallin kytkemismahdollisuudet val takun nal li seen ESR-kehittämistoimintaan. Rahoitusryhmässä hanke oli ja puolsi hankkeen ra hoit tamis ta. MYR sihteeristö käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. Erillinen liite Lisätietoja hankkeesta antaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii kenne- ja ympäristökeskus (ELY) ESR-koordinaattori Verna Mustonen, puh Maakunnan yhteistyöryhmä MYR puoltaa hankkeen rahoittamista Hanke on ESR oh jel man mukainen ja toteuttaa Kainuun maa kun taoh jel man ja sen toimeenpanosuunnitelman kohtaa TL 3.1 Työllisyys ja toimeentulo. Kärkitoimenpiteenä ottaa käyttöön osaamista vah vista vat/kou lu tuk sel li sia elementtejä sisältävät työl li syy den hoi to toi menpi teet huomioiden erilaiset oppimisen tavat (esim. työvaltaisuus, opin nol lis ta mi nen). Hanke on flat rate hanke 17 % hankkeen palkkakustannuksista sis. si vu ku lut. Hankkeelle hyväksyttävät kulut:

13 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Palkkakustannukset Ostopalvelut Flat rate Yhteensä Hankkeen rahoitussuunnitelma: ESR/valtio TL Yksityinen rahoitus Yhteensä Puollettiin esityksen mukaisesti. Tarkastettiin tämä pykälä tässä kokouksessa. Anne Huotari esteellisenä ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

14 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke MYR 13 Hakijana on Kajaanin kaupunki yhteyshenkilönään Lasse Kilponen. Ra hoi tus ta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Työttömyys ja ennen kaikkea rakenteellinen työttömyys on kasvanut Ka jaa nis sa viime vuosina. Vuoden 2014 syyskuun lopussa Ka jaa nissa oli työttömiä henkeä, jossa oli kasvua 9,2 % edellisen vuoden syyskuuhun. Pitkäaikaistyöttömiä oli 699 henkeä, joka on peräti 26,5 % (n=98) enemmän kuin vuoden 2013 syyskuussa. Kajaanin kau pun gis sa on järjestöillä ollut merkittävä rooli pit kä ai kais työt tömyy den hoidossa. Niiden välillä ei ole ollut tähän mennessä juu rikaan keskinäistä yhteistyötä, vaan ne ovat toimineet hajallaan toi sistaan ja osaltaan tehneet myös päällekkäistä työtä. Kajaanissa pitkäaikaistyöttömien yhtenä haasteena on koulutuksen puu te, keskenjääneet opinnot, tai vanhentunut koulutustausta. Hankkeen sisältö Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeessa lähdetään kehit tä mään välityömarkkinatoimijoille yhteistyöhön ja kumppanuuteen pe rus tu vaa toimintamallia, jolla edistetään työttömien asiakkaiden työl lis ty mis tä. Hankkeessa luotava toimintamalli ja käytännöt pa ranta vat välityömarkkinatoimijoiden osaamista ja vaikuttavuutta, mikä puo les taan lisää työttömien asiakkaiden osaamista vastaamaan parem min työelämän tarpeita. Hanketta hallinnoi Kajaanin kaupunki ja sen osatoteuttajia ovat Kainuun Nuotta ry, Spartak Kajaani ry, Kajaa nin työvoimayhdistys ry ja Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry. Hankkeen kohderyhmänä ovat kajaanilaiset nuoret työttömät, pit käai kais työt tö mät ja toistuvasti työttömänä olevat henkilöt. Mää räl li senä tavoitteena on vähintään 200 asiakasta hankkeen to teu tus ai kana. Hankkeen asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen mm. Kainuun TE-toi mis tos ta, Kainuun työvoiman palvelukeskuksesta, Kainuun sosi aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä (esim. kuntouttavasta työ toi min nas ta), hankkeessa mukana olevista yhdistyksistä tai muista kajaanilaisista yhdistyksistä tai Kajaanin kaupungin työl li syy denhoi don kuntakokeilusta. Asiakkaille järjestettävä palvelutarjotin perus tuu tavoitteelliseen palvelutarpeen arviointiin. Palveluohjauksen pro ses sis sa arvioidaan, mitkä osa-alueet ovat kunnossa asiakkaan työl lis ty mi sen näkökulmasta ja millä osa-alueilla hän tarvitsee tukea ja vahvistusta. Asiakkaan palvelut suunnitellaan ja järjestetään tämän mukaisesti. Hänet ohjataan hankkeessa mukana olevien toi mijoi den palveluihin sen mukaisesti, mikä parhaiten tukee hänen työllis ty mis tään tai muun pysyvän ratkaisun löytymistä. Asiakas voi myös siirtyä joustavasti palvelusta (yhdistyksestä) toiseen, jos ja kun hä nen tilanteensa sitä edellyttää. Erityisesti panostetaan asiak kai-

15 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) den osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen järjestämällä kou lutus ta yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Kajaanin kaupungin keskeinen rooli hankkeessa on pal ve lu ver koston koordinointi, verkostomaisen yhteistyön kehittäminen, hankkeen asiak kai den alkukartoitukset sekä hankkeen hallinnointi. Kainuun Nuot ta ry:n vastuulla ovat asiakkaiden lyhytkoulutukset, osaamisen ke hit tä mi seen liittyvät toimenpiteet (mm. opinnollistaminen) sekä yritys ver kos ton ylläpito, asiakkaiden polutus yrityksiin sekä osuus kunta yrit tä jyy teen valmentaminen. Spartak Kajaani ry keskittyy eri tyi sesti nuoriin sekä rikos- ja päihdetaustaisiin henkilöihin tarjoamalla yk silö- ja ryhmäohjausta erilaisissa harrasteryhmissä, leireillä sekä pa jatoi min nois sa. Lisäksi yhdistys tarjoaa yhteistyöverkostolle opastusta liit tyen rikos ja päihdetaustaisten henkilöiden kohtaamiseen. Ka jaanin työvoimayhdistys ry vastaa työhönvalmennuksesta yh teis työ verkos ton asiakkaille sekä työhönvalmennuksen asiakaslähtöisestä kehit tä mi ses tä. Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry keskittyy eri tyises ti ikääntyviin asiakkaisiin tarjoamalla työvalmennusta, jonka tavoit tee na on valmennettavan työ- ja toimintakyvyn parantuminen työ toi min nan avulla niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin psyykkisestikin. Hankkeessa siirrytään aikaisemmasta pirstaleisesta toiminnasta yhteis työ hön ja kumppanuuteen perustuvaan toimintamalliin. Ke hit tämis hank kees sa isona muutoksena aikaisempaan verrattuna on se, et tä asiakas voi joustavasti liikkua yhteistyöverkostossa toimivien taho jen välillä hänen palvelutarpeensa mukaisesti. Hankkeen toi mi joiden roolit selkiytetään niin, että ne eivät tee päällekkäistä työtä, vaan kukin keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja vahvistaa myös sitä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistystoimijoiden osaa mista työttömien valmentamisessa kohti avoimia työmarkkinoita ja koulu tus ta. Yhdistysten osaamisen kehittämisellä on hei jas tus vai ku tuksia myös muihin kuin pelkästään hankkeen asiakkaisiin. Hanke pyrkii helpottamaan myös työvoiman saatavuutta työttömien osaa mis tasoa nostamalla ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Hankkeessa kehitetty toimintamalli jää pysyväksi käytännöksi kaupun gin ja yhdistysten työllistämistoimintaan. Yhdistystoimijat ke hit tävät ja tuotteistavat hankkeen aikana palveluja, joita voidaan tarjota mm. TE-hallinnolle, Kajaanin kaupungille ja Kainuun sosiaali- ja tervey den huol to kun ta yh ty mäl le. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 3 ESR ja valtion rahoitusta (75 %) Lisäksi hankkeeseen liittyy kiinteästi työvoimapoliittinen rin nak kaishan ke, jota Kainuun ELY-keskus hallinnoi. Rinnakkaishankkeeseen

16 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntajohtajan ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): va ra taan ESR-tukea yhteensä , joka kohdennetaan hank keen asiakkaiden palkkatukiin ja työvoimakoulutukseen. Rahoitusryhmä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. Lisätietoja hankkeesta antaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ESR-koordinaattori Verna Mustonen, puh Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa hankkeen rahoittamista. Han ke on ESR-ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maa kun taoh jel man kohtaa TL 3.2 Terveyden ja toimintakyvyn ylläpito. Kainuun maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mu kaises ti hankkeessa edistetään pitkäaikaistyöttömyyden ja nuo ri so työttö myy den vähentämistä mm. välityömarkkinatoimijoiden yhteistyön avulla. Hanke on flat rate hanke 17 % palkkakustannuksista sisältäen palk ko jen sivukulut. Hankkeen rahoitussuunnitelma: ESR ja valtion rahoitus TL Kuntarahoitus Yhteensä Hankkeen kustannusarvio: Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Flat rate Yhteensä Puollettiin esityksen mukaisesti.

17 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Uudet Wild Taiga alueet MYR 14 Hakijana on Idän Taiga ry yhteyshenkilönään Lassi Rautiainen. Rahoi tus ta haetaan Kainuun liitolta. Wild Taiga on noin 60 pienen, Kainuussa sijaitsevan mat kai lu pal velu ja tarjoavan yrityksen verkosto. Wild Taiga on rekisteröity tuo temerk ki, jolla alueen yhteismarkkinointi kotimaassa ja ulkomailla toteu te taan. Suomalaisten matkailu kotimaassa on vielä noin 70 % koko mat kailus ta maassamme, mutta ulkomailta Suomeen suuntautuvalla matkai lul la on paljon merkittävämpi kasvupotentiaali. Tilanne on sama Wild Taiga alueen kasvupotentiaalissa. Kasvua on haettava ul komail ta, uusilta markkina-alueilta, uusia tuotteita kehittämällä ja ny kyisiä tuotteita markkinoille modifioimalla. Idän Taiga on alustavasti tutkinut mahdollisuuksiaan (kysyntää) Itäisen Euroopan ja Aasian markkinoilla. Tulokset kannustavat tuot teista mis työ hön ja edelleen myyntityöhön. Tutkimuksia ja selvityksiä on myös syytä jatkaa. Uusille markkina-alueille vietävät tuotteet on myös testattava ja saatujen tulosten perusteella tarvittaessa vielä muo kat ta va kohdemarkkinoiden kysyntää vastaavaksi. Lop pu tu lokse na on hankkeen uusille markkina-alueille vietäviä tuotteistettuja mat kai lu tuot tei ta. Hankkeen tavoitteena on: - Kehittää uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita uu sil le markki na-alueil le. Hankkeen keskeinen tavoite on, että hankkeeseen osallistuvista yrityk sis tä / toimijoista vähintään 26 vie hankkeentuen seurauksena uu sia tai merkittävästi parannettuja tuotteita hankkeessa uusille mark ki na-alueil le - Kansainvälisen liiketoiminnan merkittävä kasvu Hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvista yrityksistä vä hin tään 10 tapahtuu kansainvälisessä liiketoiminnassa mer kit tävää kasvua, erityisesti niillä uusilla markkina-alueilla, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. - Liikevaihtoa uusilta markkina-alueilta Tavoitteena hankkeen aikana yritysten / toimijoiden uusilta mark kinoil ta tulleiden kv. asiakkaiden määrä nousee merkittäväksi (läh tö tilan ne: lähes 0). Kv. majoitusvuorokausien määrä nousee mer kit täväk si (lähtötilanne lähes 0). Eläintenkatselu- ja kuvausyrittäjien pii loko juil la käyneiden uusilta markkinoilta tulleiden kv. asiakkaiden määrä nousee merkittäväksi (lähtötilanne lähes 0). - Liikevaihdon merkittävä kasvu tavoitteena että hankeen aikana vähintään kymmenellä (10) yri tyksel lä / toimijalla liikevaihto lisääntyy merkittävästi (yli 10 %). Hank-

18 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keen aikana yritysten / toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa vä hin tään kymmenellä (10) %. - Kainuuseen suuntautuvan kv. matkailun, erityisesti luon to- ja kulttuu ri mat kai lun sekä matkailutulon kasvu. Konkreettinen tavoite / Kainuuseen suuntautuva kv. matkailu Kuhmo-Suo mus sal men rekisteröidyt ulkomaiset majoitusvuorokaudet (kaik ki) kasvavat vuodesta 2014 (ennuste: ma joi tus vuo rokau des ta) vuoteen %. ( majoitusvuorokautta). Majoi tus vuo ro kau sien kasvun kautta hanke tavoittelee vähintään 2 miljoo nan euron kasvua Kainuun matkailutuloon. Ulkomaisen mat kai lijan arvioidaan kuluttavan Kainuuseen suuntautuvalla matkallaan euroa vuorokaudessa. - Digitaalisen markkinoinnin, erityisesti sosiaalisen me dian vai kut tavuut ta selvittävien teknologioiden testaus ja käyt töön ot to. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön Wild Taiga - verkostolle mitta rit, joilla mitataan ja seurataan hankkeen markkinoinnillisia vai kutuk sia (sähköisen markkinointiviestinnän mittareita ja sosiaalisen me dian monitorointia). - Aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin uu sien markki na-aluei den avaamiseksi. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa Kainuussa uusien / mer kit täväs ti parannettujen Wild Taiga - tuotteiden ympärille yh teis työ verkos to uusien markkina-alueiden avaamiseksi EU:n itäiseen osaan se kä Aasiaan ja saada liiketoiminnan kasvua kainuulaisille mat kai luyri tyk sil le. Hankkeen toisena päätavoitteena on päästä mukaan kansain vä li sen matkailun verkostoihin. Matkailutuotteiden tuotanto ja eri tyi ses ti myynti- ja markkinointi on pitkälle verkostoitunutta toi mintaa. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan ns. työpakettien kautta (6 kpl). Työpaketti 1: myyntitapahtumiin osallistuminen Työpaketti 2: matkanjärjestäjävierailut Kainuuseen Työpaketti 3: uusien tuotteiden kehittäminen, räätälöinti koh demark ki noil le Työpaketti 4: markkinointi- ja myyntiaineistojen tuottaminen Työpaketti 5: sähköinen markkinointi, markkinointikampanjat ul ko mail le Työpaketti 6: hankkeen hallinnointi ja koordinointi Hankkeen ensimmäisen toimintakuukauden aikana hankkeelle laadi taan tarkennettu toimintasuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Wild Taiga haluaa saada käyttöönsä uutta teknologiaa tarjontansa ke hit tä mi seen, pilotointiin ja kaupallistamiseen. Hankkeessa etsitään ja testataan pienille yrityksille tähän työhön sopivia sähköisen markki noin nin (webanalytiikan) sekä sosiaalisen median (so me-mo ni toroin nin) menetelmiä, työkaluja ja prosesseja. Hankkeen aikana näitä tes ta taan ja vertaillaan analysoimalla ja mittaamalla hankkeessa teh ty jä toimenpiteitä. Hankkeen aikana myös Wild Taiga -toimijoita

19 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntajohtajan ehdotus: kan nus te taan käyttämään samoja työkaluja omassa toiminnassaan ja pystyvät siten tehostamaan omaa sähköistä markkinointiaan. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on hakemuksen mukaan ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 2 EAKR ja valtion rahoitusta yhteensä (70 %). Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hank keen rahoittamista. Rahoitusryhmä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. MYR sihteeristö käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. Erillisliite Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Maakunnan yh teis työ ry hmä (MYR) puol taa hank keen rahoittamista. Han ke on EAKR -oh jel man mu kai nen ja to teut taa Kainuun maa kunta oh jel ma ja sen toi meen pa no suun ni tel ma, Kainuun älyk kään erikoistumisen painotus; ak ti vi teet ti mat kai lun kehittäminen. Tämän hankkeen osalta matkakulut kuuluvat hankkeen sisällölliseen to teut ta mi seen, koska hankkeen luonne vaatii matkustamista, matka ku lu jen osuus nousee suureksi ja tällöin vaihtoehtona 24 % sijaan on flat rate 15 % palkkakustannuksista sisältäen palkkojen sivukulut. Hankkeen rahoitussuunnitelma: EAKR ja valtion rahoitus TL Kuntarahoitus Kuhmo, Suomussalmi Yksityinen rahoitus, hakija Yhteensä Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Palkkakustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Flat rate 15 % Yhteensä Puollettiin esityksen mukaisesti.

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106 Maakuntahallitus AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30 PAIKKA Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen avaus 108

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) MYR:in sihteeristö Aika 27.01.2015 klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Maakuntahallitus I 19.12.2011 AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot