KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) AIKA Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 10 CEMIS KAMK - Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi 11 Serious Gaming Research Lab 8 12 MaMu Kotokoulutuksen kehittäminen Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke Uudet Wild Taiga alueet Kainuun kaivosalan aktivointihanke Vuokatti-Ruka urheiluakatemian valmennuksen kehittäminen 17 ELY-keskukselle saapuneet yritystukihakemukset CBC-Karelia ENI-ohjelman julkinen kuuleminen Ajankohtaiskatsaus Seuraavat kokoukset

2 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 15:00-16:47 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Tolonen Asta 15:00-16:47 I vpj Karjalainen Marja 15:00-16:47 varajäsen Aavakare Eila 15:00-16:47 jäsen Horto Arja 15:00-16:47 jäsen Kampman Helena 15:00-16:47 jäsen Kohonen Jukka 15:00-16:47 jäsen Korhonen Jaana 15:00-16:35 jäsen Lyytikäinen Lasse 15:00-16:47 jäsen Pehkonen Kari 15:00-16:28 jäsen Peltola Harri 15:00-16:47 jäsen Huotari Anne 15:00-16:47 varajäsen Poissa Korhonen Timo puh.joht. Pääkkönen Kari II vpj Leppänen Timo III vpj Jestola Satu jäsen Karjalainen Markku jäsen Sivonen Tuula jäsen Virtasalo Eija jäsen Ilola Riitta asiantuntijajäsen Romppainen Heikki asiantuntijajäsen Tervo Tarja asiantuntijajäsen Savolainen Terttu asiantuntijajäsen Loukasmäki Pasi sihteeristön jäsen Määttä Juha sihteeristön jäsen Ohtonen Osmo sihteeristön jäsen Muut osallistujat Haataja Jyrki 15:00-15:58 asiantuntijäsen Kähkönen Jari 15:00-16:47 asiantuntijajäsen Pääskylä Esko 15:00-16:47 asiantuntijajäsen Saavalainen Tapio 15:00-16:47 asiantuntija varajäsen Virtanen Vesa 15:00-16:47 asiantuntijajäsen Malinen Pentti 15:00-16:47 maakuntajohtaja Karjalainen Sanna 15:00-16:47 sihteeristön jäsen Keränen Heimo 15:00-16:23 sihteeristön jäsen Kokkonen Esko 15:00-16:47 sihteeristön jäsen Mustonen Verna 15:00-16:47 sihteeristön jäsen Teittinen Jorma 15:00-16:47 kehittämisjohtaja Paloniemi Oili 15:00-16:47 pöytäkirjanpitäjä Jokinen Jarmo 15:00-16:04 hankkeen esittely ALLEKIRJOITUKSET

3 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Asta Tolonen Eila Aavakare Oili Paloniemi Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä :t 8-13, :t KÄSITELLYT ASIAT 8-20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puolanka / 2015 Kajaani / 2015 Harri Peltola Anne Huotari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun liitto, Kauppakatu 1, Kajaani klo Kajaanissa / 2015 Oili Paloniemi pöytäkirjanpitäjä

4 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MYR 8 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Kainuun liiton hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu lähtetään säh köi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen ko kousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätös eh do tus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey des sä. Tämä esityslista on postitettu Maakunnan yhteistyöryhmä toteaa kokouksen sääntöjen mukaan kool le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maakunnan yhteistyöryhmä myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läs nä olo- ja puheoikeuden. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Asian nro 7 osalta Uudet Wild Taiga alueet ja nro 8 Kainuun kai vosalan aktivointihankkeen osalta puheenjohtaja Asta Tolonen ilmoitti es teel li syy des tä. Koska paikalla ei ollut varsinaista puheenjohtaa eikä myöskään valittuja varsinaisia varapuheenjohtajia, valittiin puheen joh ta jak si Eila Aavakare.

5 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Pöytäkirjantarkastajien valinta MYR 9 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Kainuun liiton hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on aiemmin hyväksynyt periaatteen, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kiertävällä tavalla aakkosjärjestyksessä. Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh tai sähköpostitse osoitteella Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Peltola ja Tuula Sivonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Peltola ja Anne Huotari.

6 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) CEMIS KAMK - Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi MYR 10 Maakuntajohtajan ehdotus: Hakijana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Rahoitusta haetaan Pohjois-Poh jan maan ELY -keskukselta. Hankkeen tavoitteena on kehittää hakijalle uusi toimintakonsepti ja pal ve lu mal li, jonka avulla voidaan analysoida systemaattisesti pk-yritys ten tar pei ta. Hankkeessa tehostetaan CEMIS-konsortion tek no logian siir to toi min taa yrityksille ja laajennetaan kv-yhteistyöverkostoa kas va vil le mark ki na-alueil le. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Vuokatin yk si kön kanssa simulaattoreita ja virtuaaliympäristöjä urheilijan testaus me ne tel män luomisessa. Muiden CEMIS-toimijoiden kanssa kehi te tään pal ve lu val miuk sia laitekehityksessä sekä tuotteistetaan ja kau pal lis te taan syntyneitä t&k-tuloksia. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti uusien pk-yritysten pe rus ta mi seen alueella. Hankkeessa kehitetään uusi toimintakonsepti ja palvelumalli uusien in no va tii vis ten pk-yritysten perustamista varten. Hanke edistää uusien t&k&i-yri tys ten perustamista alueella. Hankkeen tuloksena syntyy 6 uut ta pk-yritystä ja 9 kpl uutta kaupallistettua teknologiaa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio , johon hae taan TL 2 EAKR ja valtionrahoitusta yhteensä (80 %) Rahoitusryhmässä hanke oli käsittelyssä Ra hoi tus ryhmä puol si hankkeen rahoittamista. MYR sihteeristö käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ko kouk ses saan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Erillinen liite kuvio Lisätietoja hankkeesta antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kukses ta yritystutkija Jarmo Jokinen Puh GSM Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa hankkeen rahoittamista.

7 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maakun ta oh jel ma ja sen toimeenpanosuunnitelma kohtaa TL 1 Elin voimai nen ja uudistuva elinkeinoelämä, jota tukevista tavoitteista erityi ses ti osaa mi nen ja käytännönläheinen innovaatiotoiminan ke hittä mi nen ovat hankkeen toimintojen lähtökohtana. Kär ki toi men pi teinä Kainuun älykk kään erikoistumisen ja sen painopisteiin liittyvän ke hit tä mis työn tu ke mi nen yritysten, tutkimuksen ja koulutuksen yhteis työ nä. Hanke on flat rate 24 % palkkamenoista sisältäen sivukulut. Hankkeen rahoitussuunnitelma: EAKR ja valtio TL Kuntarahoitus Yhteensä Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, markkinointi ja viestintä Henkilöstön palkkakustannukset Flat rate 24% Kustannukset yhteensä Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Puollettiin esityksen mukaisesti. Jari Kähkönen esteellisenä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

8 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Serious Gaming Research Lab MYR 11 Hakijana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Rahoitusta haetaan TE- KE Sil tä. TAVOITE Projektin tavoitteena on kehittää Serious Gaming Research Lab -pal ve lu, joka tarjoaa 1. Hyötypelituotteiden testausta ja arviointia sekä tutkimusta. Testaus pal ve lu auttaa parantamaan tuotteiden laatua ja kiinnostavuutta, min kä seurauksena tuotteiden kaupalliseen menestykseen on luotu pa rem mat mahdollisuudet. 2. Etsitään ratkaisuja hyötypelejä kehittävien ja niitä hyödyntävien yri tys ten tarpeisiin. Tämä voi olla esimerkiksi konsultointia tar vit tavan asiantuntemuksen hankintaan esim. tuotekehityksen, pal ve lumuo toi lun tai markkinoinnin tarpeisiin. Palvelu auttaa hyötypelejä kehittäviä sekä niitä hyödyntäviä yrityksiä ke hit tä mään parempia tuotteita ja palveluja, sekä löytämään tar vit tavaa asiantuntemusta, kontakteja ja markkinoimaan tuotetta halutuille ta hoil le ja verkostoille. PROJEKTIN TOTEUTUS Projektissa kehitetään palvelumalli serious gaming -alan tuotteiden tes taa mi seen, tutkimukseen ja arviointiin (Serious Gaming Reseach Lab, SGRL). Lisäksi mallia kehitetään tukemaan hyötypelejä ke hit tävien tai hyödyntävien yritysten tuotekehitystoimintaa ja uusien di gitaa li tek no lo giaa hyödyntävien palveluiden kehittämistä. Projekti ra jataan koskemaan serious gaming -alan tuotteista pääasiassa kun toutuk sen, hyvinvoinnin ja liikunnan alueita (health games), koska näillä sek to reil la Kajaanissa ja ympäröivillä INKA- ohjelmakaupungeilla (Kuo pio ja Oulu) on projektia tukevaa osaamista ja toimintaa. Projek tin jälkeen palvelun laajentaminen kattamaan myös muita serious ga ming -alueita on mahdollista. Projektissa kehitetään myös toimintamalli Serious Gaming Research Lab -kumppaniverkostolle. Verkoston kumppanit edustavat eri aloja, ku ten kuntoutusta ja liikuntapalveluita. Kehitettävää palvelumallia tes ta taan pilotticasejen avulla, joissa tuotteen kehittänyt yritys toi mittaa tuotteensa testattavaksi (testaus tai tutkimus) ja operaattori va litsee sopivan tahon kumppaniverkostosta toteuttamaan testauksen. Kump pa nit tarjoavat ihanteellisen testiympäristön ja kohderyhmän tuot teen testaukselle. Testaaminen toteutetaan hankkeessa ke hi tettä vän protokollan mukaisesti, joka sisältää testaus- ja ra por toin ti mallin. Sen avulla toteutettuna testaus on kustannustehokasta, nopeaa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Piloteista saatujen ko kemus ten pohjalta palvelun ja kumppaniverkoston toimintaa kehitetään ja tuotteistetaan.

9 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntajohtajan ehdotus: Palvelumallin toimivuuden todentamiseksi toteutetaan yksi laajempi pi lo toin ti, jossa 1) kehitetään Serious Gaming Research Lab testaus- ja tutkimusympäristö Vuokatin urheiluopiston omistamalle kunto tes taus ase mal le ja 2) pilotoidaan ympäristöä sopivilla health games -tuotteilla tutkimus- ja testauskäytössä. Projektin tehtävät toteutetaan neljässä työpaketissa, joita ovat TP1. Suunnittelu ja kehitys TP2. Palvelumallin pilotointi ja toimintaympäristön kehittäminen TP3. Palvelukonseptin tuotteistaminen ja kaupallistaminen TP4. Hallinto Hankkeen suunniteltu toteutusaika on ja ko konais kus tan nus ar vio on , johon haetaan TL 2 EAKR MYR sihteeristö käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoitamista. Lisätietoja asiasta antaa ELY-keskuksesta teknologia-asiantuntija Es ko Kokkonen, puh Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa hankkeen rahoittamista. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maa kunta oh jel maa ja sen toimennpanosuunnitelman kohtaa TL 1 Elin voimai nen ja uudistuva elinkeinoelämä, jota tukevista tavoitteista eri tyises ti osaamisen ja käytännönläheisen innovaatiotoiminnan ke hit tämi nen ovat hankkeen toimintojen lähtökohtana. Erityisesti tek no logia-alan kasvun tukeminen ja mittaustekniikan sovellusten ke hit tä minen ja pelialan yhteistyö isojen alan yritysten kanssa tilausten saami sek si uusille opiskelijoiden suunnittelemille yrityksille. Hankkeen rahoitussuunnitelma: EAKR TL Yksityinen rahoitus Kuntarahoitus, hakija Yhteensä Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Palkkakustannukset Yleiskustannukset Matkakulut Muut kustannukset Yhteensä

10 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Puollettiin esityksen mukaisesti. Jari Kähkönen esteellisenä ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

11 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) MaMu Kotokoulutuksen kehittäminen MYR 12 Hakijana on ARFFMAN CONSULTING OY, yhteyshenkilönään Arffman Jari. Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kuk selta. Hankkeen sisältö Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksien tavoitteena on to teu tusta van kehittäminen. Uudella mallilla saavutetaan nykyistä parempi vai kut ta vuus, palvelukyky, opettajan aikaansaannoskyky sekä tuotta vuus. Tehostetaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessia, jolla pa ran ne taan heidän siirtymistä maahanmuuttajan roolista suo ma laisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Uudenlaisella kou lu tus palve lul la tuetaan heidän koulutuksellista tasa-arvoa, jotta koulutuksen jäl keen maahanmuuttajille on nykyistä tasa-arvoisemmat mah dol lisuu det suhteessa syntyperäisiin suomalaisiin päästä työelämään sekä ammatillisiin opintoihin. Toimenpiteet: Kehittää koko kotoutumiskoulutuksen ajalle toteutusmalli, jossa otettai siin huomioon nykyistä paremmin oppijoiden erilaiset oppimistyylit ja kouluttajien työtapa, joka olisi pedagogisesti ja didaktisesti si toutta vam pi. Hankkeessa kehitetään kuhunkin opintojen vaiheeseen sovel tu via oppimisalustoja, jotka tukevat opiskelijoiden itsenäistä, pienryh mäs sä sekä koko ryhmässä tapahtuvaa oppimista. Lisäksi hankkee seen sisältyy pilottikoulutus, joka toteutetaan ns. rin nak kais hankkees sa työvoimakoulutuksena kyseisiä oppimisalustoja hyödyntäen. Op pi mis tu lok set ja toteuttamisen kokemukset kerätään jat ko ke hit tämi sen perustaksi. Mallin kehittämisen yksi painopiste on integroida ko tout ta mis kou lu tus ja ammatillinen koulutus kotouttamiskoulutusta to teut ta vas ta oppilaitoksesta riippumattomalla tavalla. Tulokset: Uudenlainen pedagogis-didaktinen malli, jolla päästään ase tet tui hin tavoitteisiin. Pilottikoulutuksen käyneet opiskelijat ovat val miim pia työelämään ja ammatillisiin opintoihin kuin perinteisen ko tout ta miskou lu tuk sen käymisen jälkeen olisivat. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 4 ESR/valtion rahoitusta (80 %). Lisäksi ke hit tä mis hank kee seen liittyy rinnakkaishanke, jossa toteutetaan työ voi ma kou lu tuk se na maahanmuuttajan kotoutumiskoulutukset Kajaa nis sa ja Suomussalmella mallin pilotointia varten. Rin nak kais-

12 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hank keen budjetti molempien paikkakuntien koulutuksista on yhteen sä ( alv 24 %). Maakuntajohtajan ehdotus: Rahoittajan arvio hankkeesta: Koulutus hankitaan suorahankintana. Suorahankinta on perusteltu, kos ka kyseessä on kehittämishankkeessa luotavan palvelun tes taus/pi lo toin ti käytännössä. Kehittämishanke ja rinnakkaishanke to teutu vat osin samanaikaisesti. Mallia kehitetään kehittämishankkeessa käy tän nön testauksessa saatavien kokemusten perusteella. Rahoittaja on painottanut sitä, että hankkeen tuotosten tulee olla ylei ses ti hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. Hankkeen toi minnas ta tiedotetaan hankkeelle perustettavilla kotisivuilla koko hankkeen ajan, lisäksi järjestetään väli- ja loppuseminaarit. Hankkeen net ti si vuil ta kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi ladata käyttöönsä hank kees sa tuotettua materiaalia, esim. oppimisalustoja. Tämä mah dol lis taa hankkeen tulosten hyödyntämisen ja edelleen ke hit tämi sen myös muissa organisaatioissa. Hankkeen aikana myös sel vite tään hankkeessa luotavan mallin kytkemismahdollisuudet val takun nal li seen ESR-kehittämistoimintaan. Rahoitusryhmässä hanke oli ja puolsi hankkeen ra hoit tamis ta. MYR sihteeristö käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. Erillinen liite Lisätietoja hankkeesta antaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii kenne- ja ympäristökeskus (ELY) ESR-koordinaattori Verna Mustonen, puh Maakunnan yhteistyöryhmä MYR puoltaa hankkeen rahoittamista Hanke on ESR oh jel man mukainen ja toteuttaa Kainuun maa kun taoh jel man ja sen toimeenpanosuunnitelman kohtaa TL 3.1 Työllisyys ja toimeentulo. Kärkitoimenpiteenä ottaa käyttöön osaamista vah vista vat/kou lu tuk sel li sia elementtejä sisältävät työl li syy den hoi to toi menpi teet huomioiden erilaiset oppimisen tavat (esim. työvaltaisuus, opin nol lis ta mi nen). Hanke on flat rate hanke 17 % hankkeen palkkakustannuksista sis. si vu ku lut. Hankkeelle hyväksyttävät kulut:

13 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Palkkakustannukset Ostopalvelut Flat rate Yhteensä Hankkeen rahoitussuunnitelma: ESR/valtio TL Yksityinen rahoitus Yhteensä Puollettiin esityksen mukaisesti. Tarkastettiin tämä pykälä tässä kokouksessa. Anne Huotari esteellisenä ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

14 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke MYR 13 Hakijana on Kajaanin kaupunki yhteyshenkilönään Lasse Kilponen. Ra hoi tus ta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Työttömyys ja ennen kaikkea rakenteellinen työttömyys on kasvanut Ka jaa nis sa viime vuosina. Vuoden 2014 syyskuun lopussa Ka jaa nissa oli työttömiä henkeä, jossa oli kasvua 9,2 % edellisen vuoden syyskuuhun. Pitkäaikaistyöttömiä oli 699 henkeä, joka on peräti 26,5 % (n=98) enemmän kuin vuoden 2013 syyskuussa. Kajaanin kau pun gis sa on järjestöillä ollut merkittävä rooli pit kä ai kais työt tömyy den hoidossa. Niiden välillä ei ole ollut tähän mennessä juu rikaan keskinäistä yhteistyötä, vaan ne ovat toimineet hajallaan toi sistaan ja osaltaan tehneet myös päällekkäistä työtä. Kajaanissa pitkäaikaistyöttömien yhtenä haasteena on koulutuksen puu te, keskenjääneet opinnot, tai vanhentunut koulutustausta. Hankkeen sisältö Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeessa lähdetään kehit tä mään välityömarkkinatoimijoille yhteistyöhön ja kumppanuuteen pe rus tu vaa toimintamallia, jolla edistetään työttömien asiakkaiden työl lis ty mis tä. Hankkeessa luotava toimintamalli ja käytännöt pa ranta vat välityömarkkinatoimijoiden osaamista ja vaikuttavuutta, mikä puo les taan lisää työttömien asiakkaiden osaamista vastaamaan parem min työelämän tarpeita. Hanketta hallinnoi Kajaanin kaupunki ja sen osatoteuttajia ovat Kainuun Nuotta ry, Spartak Kajaani ry, Kajaa nin työvoimayhdistys ry ja Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry. Hankkeen kohderyhmänä ovat kajaanilaiset nuoret työttömät, pit käai kais työt tö mät ja toistuvasti työttömänä olevat henkilöt. Mää räl li senä tavoitteena on vähintään 200 asiakasta hankkeen to teu tus ai kana. Hankkeen asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen mm. Kainuun TE-toi mis tos ta, Kainuun työvoiman palvelukeskuksesta, Kainuun sosi aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä (esim. kuntouttavasta työ toi min nas ta), hankkeessa mukana olevista yhdistyksistä tai muista kajaanilaisista yhdistyksistä tai Kajaanin kaupungin työl li syy denhoi don kuntakokeilusta. Asiakkaille järjestettävä palvelutarjotin perus tuu tavoitteelliseen palvelutarpeen arviointiin. Palveluohjauksen pro ses sis sa arvioidaan, mitkä osa-alueet ovat kunnossa asiakkaan työl lis ty mi sen näkökulmasta ja millä osa-alueilla hän tarvitsee tukea ja vahvistusta. Asiakkaan palvelut suunnitellaan ja järjestetään tämän mukaisesti. Hänet ohjataan hankkeessa mukana olevien toi mijoi den palveluihin sen mukaisesti, mikä parhaiten tukee hänen työllis ty mis tään tai muun pysyvän ratkaisun löytymistä. Asiakas voi myös siirtyä joustavasti palvelusta (yhdistyksestä) toiseen, jos ja kun hä nen tilanteensa sitä edellyttää. Erityisesti panostetaan asiak kai-

15 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) den osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen järjestämällä kou lutus ta yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Kajaanin kaupungin keskeinen rooli hankkeessa on pal ve lu ver koston koordinointi, verkostomaisen yhteistyön kehittäminen, hankkeen asiak kai den alkukartoitukset sekä hankkeen hallinnointi. Kainuun Nuot ta ry:n vastuulla ovat asiakkaiden lyhytkoulutukset, osaamisen ke hit tä mi seen liittyvät toimenpiteet (mm. opinnollistaminen) sekä yritys ver kos ton ylläpito, asiakkaiden polutus yrityksiin sekä osuus kunta yrit tä jyy teen valmentaminen. Spartak Kajaani ry keskittyy eri tyi sesti nuoriin sekä rikos- ja päihdetaustaisiin henkilöihin tarjoamalla yk silö- ja ryhmäohjausta erilaisissa harrasteryhmissä, leireillä sekä pa jatoi min nois sa. Lisäksi yhdistys tarjoaa yhteistyöverkostolle opastusta liit tyen rikos ja päihdetaustaisten henkilöiden kohtaamiseen. Ka jaanin työvoimayhdistys ry vastaa työhönvalmennuksesta yh teis työ verkos ton asiakkaille sekä työhönvalmennuksen asiakaslähtöisestä kehit tä mi ses tä. Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry keskittyy eri tyises ti ikääntyviin asiakkaisiin tarjoamalla työvalmennusta, jonka tavoit tee na on valmennettavan työ- ja toimintakyvyn parantuminen työ toi min nan avulla niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin psyykkisestikin. Hankkeessa siirrytään aikaisemmasta pirstaleisesta toiminnasta yhteis työ hön ja kumppanuuteen perustuvaan toimintamalliin. Ke hit tämis hank kees sa isona muutoksena aikaisempaan verrattuna on se, et tä asiakas voi joustavasti liikkua yhteistyöverkostossa toimivien taho jen välillä hänen palvelutarpeensa mukaisesti. Hankkeen toi mi joiden roolit selkiytetään niin, että ne eivät tee päällekkäistä työtä, vaan kukin keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja vahvistaa myös sitä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistystoimijoiden osaa mista työttömien valmentamisessa kohti avoimia työmarkkinoita ja koulu tus ta. Yhdistysten osaamisen kehittämisellä on hei jas tus vai ku tuksia myös muihin kuin pelkästään hankkeen asiakkaisiin. Hanke pyrkii helpottamaan myös työvoiman saatavuutta työttömien osaa mis tasoa nostamalla ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Hankkeessa kehitetty toimintamalli jää pysyväksi käytännöksi kaupun gin ja yhdistysten työllistämistoimintaan. Yhdistystoimijat ke hit tävät ja tuotteistavat hankkeen aikana palveluja, joita voidaan tarjota mm. TE-hallinnolle, Kajaanin kaupungille ja Kainuun sosiaali- ja tervey den huol to kun ta yh ty mäl le. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 3 ESR ja valtion rahoitusta (75 %) Lisäksi hankkeeseen liittyy kiinteästi työvoimapoliittinen rin nak kaishan ke, jota Kainuun ELY-keskus hallinnoi. Rinnakkaishankkeeseen

16 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntajohtajan ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): va ra taan ESR-tukea yhteensä , joka kohdennetaan hank keen asiakkaiden palkkatukiin ja työvoimakoulutukseen. Rahoitusryhmä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. Lisätietoja hankkeesta antaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ESR-koordinaattori Verna Mustonen, puh Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa hankkeen rahoittamista. Han ke on ESR-ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maa kun taoh jel man kohtaa TL 3.2 Terveyden ja toimintakyvyn ylläpito. Kainuun maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mu kaises ti hankkeessa edistetään pitkäaikaistyöttömyyden ja nuo ri so työttö myy den vähentämistä mm. välityömarkkinatoimijoiden yhteistyön avulla. Hanke on flat rate hanke 17 % palkkakustannuksista sisältäen palk ko jen sivukulut. Hankkeen rahoitussuunnitelma: ESR ja valtion rahoitus TL Kuntarahoitus Yhteensä Hankkeen kustannusarvio: Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Flat rate Yhteensä Puollettiin esityksen mukaisesti.

17 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Uudet Wild Taiga alueet MYR 14 Hakijana on Idän Taiga ry yhteyshenkilönään Lassi Rautiainen. Rahoi tus ta haetaan Kainuun liitolta. Wild Taiga on noin 60 pienen, Kainuussa sijaitsevan mat kai lu pal velu ja tarjoavan yrityksen verkosto. Wild Taiga on rekisteröity tuo temerk ki, jolla alueen yhteismarkkinointi kotimaassa ja ulkomailla toteu te taan. Suomalaisten matkailu kotimaassa on vielä noin 70 % koko mat kailus ta maassamme, mutta ulkomailta Suomeen suuntautuvalla matkai lul la on paljon merkittävämpi kasvupotentiaali. Tilanne on sama Wild Taiga alueen kasvupotentiaalissa. Kasvua on haettava ul komail ta, uusilta markkina-alueilta, uusia tuotteita kehittämällä ja ny kyisiä tuotteita markkinoille modifioimalla. Idän Taiga on alustavasti tutkinut mahdollisuuksiaan (kysyntää) Itäisen Euroopan ja Aasian markkinoilla. Tulokset kannustavat tuot teista mis työ hön ja edelleen myyntityöhön. Tutkimuksia ja selvityksiä on myös syytä jatkaa. Uusille markkina-alueille vietävät tuotteet on myös testattava ja saatujen tulosten perusteella tarvittaessa vielä muo kat ta va kohdemarkkinoiden kysyntää vastaavaksi. Lop pu tu lokse na on hankkeen uusille markkina-alueille vietäviä tuotteistettuja mat kai lu tuot tei ta. Hankkeen tavoitteena on: - Kehittää uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita uu sil le markki na-alueil le. Hankkeen keskeinen tavoite on, että hankkeeseen osallistuvista yrityk sis tä / toimijoista vähintään 26 vie hankkeentuen seurauksena uu sia tai merkittävästi parannettuja tuotteita hankkeessa uusille mark ki na-alueil le - Kansainvälisen liiketoiminnan merkittävä kasvu Hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvista yrityksistä vä hin tään 10 tapahtuu kansainvälisessä liiketoiminnassa mer kit tävää kasvua, erityisesti niillä uusilla markkina-alueilla, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. - Liikevaihtoa uusilta markkina-alueilta Tavoitteena hankkeen aikana yritysten / toimijoiden uusilta mark kinoil ta tulleiden kv. asiakkaiden määrä nousee merkittäväksi (läh tö tilan ne: lähes 0). Kv. majoitusvuorokausien määrä nousee mer kit täväk si (lähtötilanne lähes 0). Eläintenkatselu- ja kuvausyrittäjien pii loko juil la käyneiden uusilta markkinoilta tulleiden kv. asiakkaiden määrä nousee merkittäväksi (lähtötilanne lähes 0). - Liikevaihdon merkittävä kasvu tavoitteena että hankeen aikana vähintään kymmenellä (10) yri tyksel lä / toimijalla liikevaihto lisääntyy merkittävästi (yli 10 %). Hank-

18 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keen aikana yritysten / toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa vä hin tään kymmenellä (10) %. - Kainuuseen suuntautuvan kv. matkailun, erityisesti luon to- ja kulttuu ri mat kai lun sekä matkailutulon kasvu. Konkreettinen tavoite / Kainuuseen suuntautuva kv. matkailu Kuhmo-Suo mus sal men rekisteröidyt ulkomaiset majoitusvuorokaudet (kaik ki) kasvavat vuodesta 2014 (ennuste: ma joi tus vuo rokau des ta) vuoteen %. ( majoitusvuorokautta). Majoi tus vuo ro kau sien kasvun kautta hanke tavoittelee vähintään 2 miljoo nan euron kasvua Kainuun matkailutuloon. Ulkomaisen mat kai lijan arvioidaan kuluttavan Kainuuseen suuntautuvalla matkallaan euroa vuorokaudessa. - Digitaalisen markkinoinnin, erityisesti sosiaalisen me dian vai kut tavuut ta selvittävien teknologioiden testaus ja käyt töön ot to. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön Wild Taiga - verkostolle mitta rit, joilla mitataan ja seurataan hankkeen markkinoinnillisia vai kutuk sia (sähköisen markkinointiviestinnän mittareita ja sosiaalisen me dian monitorointia). - Aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin uu sien markki na-aluei den avaamiseksi. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa Kainuussa uusien / mer kit täväs ti parannettujen Wild Taiga - tuotteiden ympärille yh teis työ verkos to uusien markkina-alueiden avaamiseksi EU:n itäiseen osaan se kä Aasiaan ja saada liiketoiminnan kasvua kainuulaisille mat kai luyri tyk sil le. Hankkeen toisena päätavoitteena on päästä mukaan kansain vä li sen matkailun verkostoihin. Matkailutuotteiden tuotanto ja eri tyi ses ti myynti- ja markkinointi on pitkälle verkostoitunutta toi mintaa. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan ns. työpakettien kautta (6 kpl). Työpaketti 1: myyntitapahtumiin osallistuminen Työpaketti 2: matkanjärjestäjävierailut Kainuuseen Työpaketti 3: uusien tuotteiden kehittäminen, räätälöinti koh demark ki noil le Työpaketti 4: markkinointi- ja myyntiaineistojen tuottaminen Työpaketti 5: sähköinen markkinointi, markkinointikampanjat ul ko mail le Työpaketti 6: hankkeen hallinnointi ja koordinointi Hankkeen ensimmäisen toimintakuukauden aikana hankkeelle laadi taan tarkennettu toimintasuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Wild Taiga haluaa saada käyttöönsä uutta teknologiaa tarjontansa ke hit tä mi seen, pilotointiin ja kaupallistamiseen. Hankkeessa etsitään ja testataan pienille yrityksille tähän työhön sopivia sähköisen markki noin nin (webanalytiikan) sekä sosiaalisen median (so me-mo ni toroin nin) menetelmiä, työkaluja ja prosesseja. Hankkeen aikana näitä tes ta taan ja vertaillaan analysoimalla ja mittaamalla hankkeessa teh ty jä toimenpiteitä. Hankkeen aikana myös Wild Taiga -toimijoita

19 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntajohtajan ehdotus: kan nus te taan käyttämään samoja työkaluja omassa toiminnassaan ja pystyvät siten tehostamaan omaa sähköistä markkinointiaan. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on hakemuksen mukaan ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 2 EAKR ja valtion rahoitusta yhteensä (70 %). Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hank keen rahoittamista. Rahoitusryhmä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. MYR sihteeristö käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puol si hankkeen rahoittamista. Erillisliite Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): Maakunnan yh teis työ ry hmä (MYR) puol taa hank keen rahoittamista. Han ke on EAKR -oh jel man mu kai nen ja to teut taa Kainuun maa kunta oh jel ma ja sen toi meen pa no suun ni tel ma, Kainuun älyk kään erikoistumisen painotus; ak ti vi teet ti mat kai lun kehittäminen. Tämän hankkeen osalta matkakulut kuuluvat hankkeen sisällölliseen to teut ta mi seen, koska hankkeen luonne vaatii matkustamista, matka ku lu jen osuus nousee suureksi ja tällöin vaihtoehtona 24 % sijaan on flat rate 15 % palkkakustannuksista sisältäen palkkojen sivukulut. Hankkeen rahoitussuunnitelma: EAKR ja valtion rahoitus TL Kuntarahoitus Kuhmo, Suomussalmi Yksityinen rahoitus, hakija Yhteensä Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Palkkakustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Flat rate 15 % Yhteensä Puollettiin esityksen mukaisesti.

20 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Asta Tolonen esteellisenä ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn. Puheenjohtajana toimi Eila Aavakare. Helena Kampman esteellisenä ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke Maakuntahallitus I 25 19.01.2009 Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke MH 25 MH3 8/21.1.2008 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Cemis -kehittämisohjelma Cemis-Oulu MiKeDeKa

Cemis -kehittämisohjelma Cemis-Oulu MiKeDeKa Maakuntahallitus 3 26.01.2015 Maakuntahallitus 19 23.02.2015 Cemis -kehittämisohjelma 2015-2016 Cemis-Oulu MiKeDeKa 6/82/2015 MH 3 Hakijana on Oulun yliopisto yhteyshenkilönään Jukka Räty. Ra hoitus ta

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18/184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden viimeiseksi vuodeksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakuntahallitus 85 13.05.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18.184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 Klo 09:00-10:52 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE

Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 50 22.06.2015 Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE MYR 50 Hankkeen hakijana

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET

Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET Maakuntahallitus 110 25.08.2015 Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET MH 110 Hakijana on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia yhteys hen ki lö nään Martti Mylly. Suomessa on

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin "Avoimilla ratkaisuilla kasvua ja vaikuttavuutta alueelle" rahoitukseen osallistumisesta, EU010_13, 821457

Päätös EAKR-projektin Avoimilla ratkaisuilla kasvua ja vaikuttavuutta alueelle rahoitukseen osallistumisesta, EU010_13, 821457 Maakuntahallitus 187 16.12.2013 Päätös EAKR-projektin "Avoimilla ratkaisuilla kasvua ja vaikuttavuutta alueelle" rahoitukseen osallistumisesta, EU010_13, 821457 165/00.01.05.20/2013 Maakuntahallitus 187

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali)

Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 40 25.05.2015 Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali) MYR 40 Hakijana on Suomen ympäristökeskus (Oulu). Osatoteuttajina Geo logian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun Kaupunginhallitus 41 16.02.2015 Kaupunginhallitus 122 27.04.2015 Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 135/00.04.00/2015 KH 16.02.2015 41

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot