MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

2 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOTOVARIO -vaihteille ja variaattoreille: Sisällys: 1. Yleiset ohjeet Turvallisuusohjeet Käsi ely ja varastoin Asentaminen Käy ööno o Määräaikaishuolto Voitelusuositukset Käytetyn tuo een hävi äminen Asennusasennot ja öljytulppien sijain sivu 2

3 1. Yleiset ohjeet: Käy ötarkoitus Tämän ohjekirjan on laa nut Motovarion virallinen maahantuoja Moves Oy, ja sen tarkoituksena on antaa tarpeelliset ohjeet vaihteistojen ja variaa oreiden kuljetuksesta, asennuksesta, huollosta, korjauksesta, irro amisesta ja asianmukaisesta hävi ämisestä vastaaville henkilöille. Sähkömoo oreita koskevat ohjeet löytyvät niitä käsi elevästä Asennus ja Huolto ohjeesta. Näiden ohjeiden laiminlyön saa aa aiheu aa terveydelle vaarallisen tai turvallisuusriskin sekä johtaa taloudellisiin vahinkoihin. Tehtävästä vastaavan on pide ävä ohjeet huolellises tallessa, niin e ä ne ovat saatavilla aina tarvi aessa. Mikäli ohjeet ovat kadonneet, uusia voi edustella suoraan Motovariolta tai viralliselta maahantuojalta Moves Oy:ltä Tärkeä Vaarallinen Ilmoi aa vakavan terveysriskin tai turvallisuusvaaran. Tärkeä eto Tärkeä teknillinen eto. Tärkeä Symboli vii aa Atex Direc iviin 94/9/CE Ilmoi aa vakavan terveysriskin tai turvallisuus vaaran. Tehtävät työt saa suori aa ainoastaan erityises räjähdysvaarallissa loissa työskentelyyn koulutuksen saanut henkilöstö. Tuo een yksilöin Vaihteessa/variaa orissa on kiinnite ynä tyyppikilpi. Jos tuo eessa on myös sähkömoo ori, sen edot löytyvät moo orilue elosta. Tyyppikilpi MOTOVARIO SPAGGIARI N. : valmiste/sarjanumero TYPE : vaihteen/variaa orin tyyppi i : välityssuhde xx : asennusasento sivu 3

4 Tyyppikilven edot. Type: Vaihteen/variaa orin tyyppi i : välityssuhde N. : valmiste/sarjanumero m.p. : asennusasento n2 : toisioakselin pyörintänopeus (rpm) n1 : ensiöakselin pyörintänopeus (rpm) xxxx Atex etokentät alue 2, 22 II 3GD c alue 1, 21 II 2GD ck Tn lämpö laluokka: T4 or T3 Tc: maksimi pintalämpö la Tech. file Ref. : teknisten asiakirjojen viitenumero M2 max : Maksimi salli u toisiovääntömomen (Nm) Fr max : Maksimi salli u toisioakseli säteensuuntainen kuorma (N). Tekniset kysymykset Tarvi aessa mitä tahansa teknistä lisä etoa, ota yhteys suoraan Motovarion maahantuojaan ja kerro kaikki tyyppikilvessä olevat edot kysymystesi lisäksi. Valmistajan vastuu Motovario ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat: vaihteen sellaisesta käy ötavasta, joka on paikallisten turvallisuusohjeiden vastainen asennuksesta, jonka on suori anut epäpätevä henkilö väärin tehdystä asennuksesta asiakirjojen tai tyyppikilven etojen luva omasta muu amisesta tämän ohjeen nouda ama a jä ämisestä tai väärästä tulkinnasta vaihdemoo oreiden väärästä sähkökytkennästä. Väl ääksesi vaihteiston/variaa orin mahdolliset vauriot, käytä sitä ainoastaan sallitulla toiminta alueella ja suorita määräaikaishuollot säännöllises. Salli ainoastaan pätevien henkilöiden tarkastaa ja huoltaa lai eet ja käytä tarvi aessa ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Käytä vaihteistoa/variaa oria ainoastaan lue elon mukaisissa kokoonpanoissa; kaikki muut käy ötavat on kielle y. Tämän manuaalin ohjeet eivät korvaa yleisiä turvallisuusohjeita vaan niiden tarkoitus on ainoastaan täydentää ja selkey ää niitä. sivu 4

5 2. TURVALLISUUSOHJEET Lue huolellises käy öohje ja kaikki lai eiden mukana toimitetut lisäohjeet. Henkilökunta, joka työssään käy ää vaihteita ja variaa oreita on oltava teknises pätevää ja kokenu a. Sen lisäksi on käyte ävä tarpeellisia turvavarusteita (kuten Italian kansallisen asetuksessa 81/2008 on maini u). Tämän ohjeen nouda ama a jä äminen voi aiheu aa henkilövammoja tai vahinkoja. Käytä vaihteita ja variaa oreita ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne on tarkoite u. Virheellinen käy ö on terveydelle ja turvallisuudelle vaaraksi ja saa aa aiheu aa taloudellisia vahinkoja. Pidä vaihteeet ja variaa orit hyvässä kunnossa säännöllisellä huollolla. Variaa oriden ja vaihteiden pintalämpö la voi niiden ollessa toiminnassa nousta hyvin korkeaksi (jos kyseessä on vairiaa ori, myös aje aessa alhaisella kuormituksella tai jopa ilman kuormitusta). Älä koske kuoria paljain käsin, vaan käy ää asianmukaisia turvavarusteita. Asianmukaisen huollon varmistamiseksi on sovelle ava kaikki turvatoimet, mukaan lukien suojavaa eiden kuten myös sellaiten lai eiden käy ämisen, jotka täy ävät yleiset työpaikkojen turvallisuu a koskevan lainsäädännön vaa mukset. Käytä vain alkuperäisiä Motovario varaosia. Käytä vain Motovario suosi elemia öljyjä ja rasvoja. Älä levitä luontoon saastu avia aineita vaan hävitä ne voimassa olevien ympäristömääräysten mukaises. Voiteluaineen vaihtamisen jälkeen puhdista vaihteen/variaa orin kotelo ja ympäristö mahdollisista öljyroiskeista. 3. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Vaihteet ja variaa orit on tarkoite u teollisuuskäy öön. Sammuta vaihteen/variaa orin moo ori aina kun mahdollista erityises ATEX alueella. Varastoin : Tarkista e ä toimituksen sisältö vastaa laskussa tai lähetyslistassa olevia tuo eita, eikä se ole vahingoi unut tai viallinen; yhteydeno o tarvi aessa Motovarion jälleenmyyjään. Hävitä pakkausmateriaali asiaankuuluvas lain edelly ämällä tavalla. Varmista, e ä kaikki turvallisuusvaa mukset täy yvät yksikköä käsiteltäessä. Aina ei ole mahdollista siirtää vaide a/variaa oria painon tai muodon takia käsin. Käytä silloin asianmukaisia käsi elylai eita vahinkojen ja vammojen estämiseksi. Käsiteltävät painot löytyvät tutelue elosta. Vaihteen/variaa orin nostokohdat: (B sarjan nostokorvakkeet, kierrereikiä S sarjan vaihteissa; H, SH ja R sarjan alennusvaihteissa ja kaikki variaa orien akseleiden päässä; jalkojen reiät NMRV vaihteissa). Ole eri äin varovainen käsi elyn aikana, e ei siirre ävä laite rikkoudu tai vahingoitu törmäyksen tai putoamisen seurauksena. Jos laite on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa (2/4 kk), tai jos olosuhteet ovat erityisen agressiivisia, on käyte ävä asianmukaisia vedenpitäviä materiaaleja tuo een akselien ja kumiosien suojaamiseksi. Ennen yksikön käy ööno oa on suorite ava seuraavat toimenpiteet: Tarkista variaa orin/vaihteen ja sähkömoo orin tyyppikilven edot Tarkista voiteluainevuodot Puhdista mahdollinen lika akseleista ja ivisteistä. Jos laite on tarkoitus varastoida erityisen pitkään (4/6 kk), olisi akseli ivisteet uusi ava, koska kumi on voinut tar ua kiinni akseliin tai ne ovat mene äneet elas suu aan. ATEX tuo eita ei saa varastoida yli 4 kuukau a. Jos laite on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa (2/4 kk), on sovelle ava asianmukaisia vedenpitäviä materiaaleja tuo een akselien ja kumiosien suojaamiseksi. sivu 5

6 4. ASENTAMINEN Kiinnitä erityistä huomiota asennukseen ja sen suunni eluun, koska näin voit väl ää monet pääasialliset syyt vahinkoihin ja seisokkeihin. Kun valitset vaihteen/variaa orin, harkitse asennusasento ja suunta, onko vaihde itse alinna, ja onko vaihteen alla jotain asioita tai materiaaleja, jotka saa avat vahingoi ua öljystä sekä käyte ävissä oleva mahdollises rajoite u la. Oikean asennusasennon valinnalla voi poistaa monia ongelmia. Usein rii ää, kun sijoi aa sopivat suojukset, joilla varmistetaan toiminnan turvallisuus. Ennen vaihteiston/variaa orin käy ööno oa on suorite ava seuraavat toimenpiteet: Tarkista, e ä toimite u materiaali on lauksen mukainen Tarkista vaihteen/variaa orin toisioakselin pyörimissuunta ennen kuin kytket sen käyte ävään koneeseen Kiinnityksen koneeseen on oltava vakaa ja värinätön. Rakenteisiin ei saa kohdistua vääntöä ja on varmiste ava e ei lai eisto ole osana sähköpiiriä, eikä staa sen sähkön purkauksia pääse esiintymään (tarvi aessa asenna maadoituskaapeli lai een rungosta kiinnitysalustaan ja kiinnitä se ukas molemmistä päistään). Holkkiakselivaihteiden asennukseen on käyte ävä erityises kyseiselle vaihteelle suunniteltua momen tukea. Käytä vähintään 8.8 kiinnityspul eja ja varo e ei lai een koteloon eikä akselille aiheudu jännityksiä johtuen epätasaisesta alustasta tai puu ellisesta linjauksesta. Vältä suoraa auringonvaloa ja muita lämpölähteitä: jäähdytysilman ei saisi yli ää +40 C: a Varmista, e ä ilma pääsee virtaamaan vapaas puhal mesta, joka jäähdy ää lai een Jos ympäristön lämpö la < 5 C tai > +40 C, ota yhtey ä tekniseen neuvontaan Jos käy ö on raskas ja käynnistystaajuus on suuri, kanna aa moo ori varustaa termistoreilla. Voitele paljaat metallipinnat ruostumisen ja syöpymisen ehkäisemiseksi. Älä asenna laite a muihin asennusasentoihin kuin mihin se on la u. Eri asennusasennot vaa vat mahdollises eri määrän voiteluaine a ja öljyntäy ö, tyhjennys ja tasotulppien paikka on kutakin asennusasentoa vastaava. Vaihteen tai variaa oriin kiinnite ävän moo orin asennuslaipan ja akselin on oltava tarkkaan vaa musten mukainen ja mitoitukseltaan sopiva. Tarkista, e ä tyyppikilven arvot vastaavat käy öolosuhteita: ryhmä, luokka, vyöhyke, käy öpaikan korkeus ja lämpö la. Tarkista, e ä ATEX hyväksyntä on vastaava moo orin ja variaa orin /vaihteen osalta sama. Tarkista, e ä kaikki vaihteen /variaa orin tulo ja lähtöpuolelle ovat myös ATEX hyväksy y. Jos ympäristön lämpö la < 20 C tai > +40 C, ota yhtey ä tekniseen neuvontaan; Asenna myös suojakansi, kun kiinnität akselilukituksella varustetun holkkiakseli yksikön. Asenna hihnapyörät, hammaspyörät, kytkimet jne. työntäen akselille sen päässä olevaa kierrereikää apuna käy äen ja siten varmistaen asennuksen vaurioi ama a laakereita tai yksikön ulkoisia komponen eja (Fig.1) Esimerkki osan oikeasta asennuksesta vaihteen/variaa oriin akselille. N.B.: Älä käytä sopima omia työkaluja. Oikea (A) ja virheellinen (B) asennusesimerkki hihnapyörien asennuksesta vaihteen/variaa oriin akselille sivu 6

7 Moo orin asentaminen Laippamoo orit B5/B14 Jos laite toimitetaan ilman moo oria, tarkista e ä moo orin laipan ja akselin toleranssit vastaavat vähintään "normaali" laatua. Puhdista akseli ja laipan pinta sekä ohjausolake liasta ja maalista. Asenna sakarakytkimen puolikas (jos sellainen rakenteeseen kuuluu, katso kuva) sähkömoo orin akselille pako ama a; näin varmistetaan e eivät moo orin laakerit vahingoitu. Työnnä moo ori varovas vaihteeseen kiinni, varmistaen e ä sakarakytkimen hampaat osuvat vastapuolen koloihin (jos kytkin asenne u) tai e ä akselin kiila osuu vaihteen/variaa orin holkkiakselin uraan. Työnnä moo ori kokonaan kiinni vaihteeseen (laipan ohjausolake keski ää moo orin linjauksen), asenna kiinnitysruuvit ja kiristä ne paikalleen. Tarkista vaihteen/variaa orin toisioakselin pyörimissuunta ennen kiinni ämistä käyte ävään koneeseen. Tarkista voiteluaineen määrä öljysilmästä, tarvi aessa lisää siten, e ä se vastaa vaihteen/variaa orin käy öasentoa. Ku stuslaippa kiinnitys B sarjan ja S vaihteet voidaan varustaa toisioholkkiakselin ku stuslaippakiinnityksellä. Aloita asennus löysäämällä ku stuslaipan kiristysruuvit tasaises, puhdista holkkiakseli ja käyte ävän koneen akseli huolella liasta ja rasvasta. Tarkista, e ä koneen akselin halkaisija on sopiva vaihteen holkkiakselille ja e ä sovite on oikea (h7). Asenna alennusvaihde paikoilleen ja kiristä ku stuslaipan kiristyspul eja momen avaimella järjestyksessä ja vähitellen kunnes kiristysmomen n arvot vastaavat oheisen taulukon arvoja (Ruuvien lujuusluokka 12.9): Momen tukiasennus B, S, NMRV, NMRV P ja SW vaihteiden kiinnityksessä koneen akselille voidaan ne varustaa tärinää vaimentavalla momen tuella. Varmista e ei momen tuen kiinnitys aiheuta vaihteelle aksiaalista kuormitusta. Tarkista e ei käynniste äessä esiinny epänormaalia tärinää vaihteen ja kiinnitys alustan välillä. Lisä ivisteet vaihteiden toisioakselille Sarjan H/B/S vaihteet voidaan varustaa vahvistetulla ivistyksellä. Vahviste u ivisteet, riippuen yksikön koosta, koostuvat kahdesta perä äisestä akseli ivisteestä tai vakio ivisteestä + VRM rengas ivisteestä (gammarengas). Hammasvaihteet koot (paitsi yksiportaiset) toimitetaan asennusasennoissa V1/V5 vakiona lisä ivisteillä. Kiilaliitosholkkiakselisten vaihteiden asennus/irroitus Sarjan B ja S vaihteille on saatavissa ns. Asennus/Irroitus Kit Asennus/Irroitus Kit sisältää: 1. Asennuspul 2. Lukkorengas 3. Mu erikappale 4. Tukilevy 5. Tukilevy, jossa vapaa reikä vaihteen asentamiseksi ja irroi amiseksi akselille. Asennus Sovita lukkorengas (2.) holkkiakselin uraan. Laita pul tukilevyn läpi akselin päässä olevaan kierteeseen ja vedä akseli paikalleen. Irroitus Sovita tukilevy ja mu erikappale holkkiakselin sisään ja laita lukkorengas holkkiakselin uraan. Kierrä pul mu erikappaleen kierteeseen ja työnnä akseli ulos. sivu 7

8 5. KÄYTTÖÖNOTTO Ennen käy ööno oa tarkista: e ä kone on yhteensopiva konedirek ivin 2006/42/CE ja sovelle avien turvallisuusmääräysten mukainen e ä asennusasento vastaa nimikyl ssä ilmoite ua e ä sähkönsyö ö vastaa EN ja/tai EN50014 e ä syö öjännite on vastaava kuin moo orin tyyppikilvessä e ä vaihteen öljyn taso on oikea ja vuotoja ei löydy e ä käynnistyksen jälkeen ei epätavallista tärinää tai ääntä. Ennen käy ööno oa on tarkiste ava seuraavat kohdat: Tarkista öljyn määrä öljysilmästä, jos sellainen on. Ilman öljysilmää toimitetut vaihteet on aina tehtaalla täyte y asennusasentoa vastaavalla määrällä. Jos vaihde asennetaan akseli pystysuoraan, on ensimmäisen käy ötunnin aikana varmiste ava e ä se ei pidä epätavallista ääntä eikä lämpene normaalia enempää; Jos näin tapahtuu, pysäytä moo ori väli ömäs. Noin 3 tunnin käytön jälkeen täydellä kuormalla mi aa yksikön pintalämpö la: kuumimman kohdan lämpö la ei saisi yli ää tyyppikilvessä ilmoite ua arvoa vähenne ynä 10 C; Jos tämä arvo yli yy, pysäytä moo ori väli ömäs. Odota vähintään 30 minuu a ennen vaihteen irroi amista. Käynnistä vaihde/variaa ori astei ain, lisäten kuormaa vähitellen eikä he koneen maksimikuormalla. Tarkista samalla, e ä vaihde/variaa ori soveltuu kyseiseen käy öön. Huom! Variaa orin nopeu a saa säätää vain kun laite on käynnissä. Vaihteen/variaa orin pintalämpö la Vaihteen/variaa orin tyyppikilvessä on ilmoite u suurin salli u arvo, kun ympäristön lämpö la on 20 C C. Pintalämpö lan mi aaminen Mi aa lai een pintalämpö la todellisissa olosuhteissa käy öönoton yhteydessä. Lämpö la on mita ava vaihteen/variaa orin rungosta nopeimman akselin läheisyydestä tai moo orisovi eesta ja aina sellaisesta kohdasta, joka on vähiten jäähdy y alue. Mitatun lämpö lan (Ts) ja ympäristön suurin salli u (Tam) todellinen (Ta) summan on oltava vähintään 10 C pienempi kuin tyyppikilvessä ilmoite u suurin salli u lämpö la. Ts + (Tam Ta) < Tc 10 C. Ts = mita u pintalämpö la ( C) Ta = Mita u ympäristön lämpö la ( C) Tam = suurin salli u ympäristön lämpö la = 40 C Tc = suurin salli u pintalämpö la tyyppikilvestä ( C). Jos lämpö la ei täytä tätä vaa musta, pysäytä laite ja ota yhteys tekniseen palveluun; Vaihteen/variaa orin käy ö: Varmista, e ä käy öpaikka täy ää kaikki sovelle avat työpaikan tervey ä ja turvallisuu a koskevat vaa mukset. Älä käytä vaihde a/variaa oria olosuhteissa, joissa on hankaavia tai syövy äviä höyryjä tai pölyä suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. Vaarallinen alue käytön läheisyydessä Vaihteen/variaa orin toisioakseli ja/tai siihen kiinnitetyt osat saa avat olla vaaraksi (leikkautumis, silpomis, murskaustumis) henkilöille sen läheisyydessä. Käy ölai eet on varuste ava asianmukaisilla suojarakenteilla niin, e ä tällaista vaaraa ei ole. B, S, NMRV ja SW sarjan vaihteet voidaan varustaa tarvi aessa toisioakselin suojakannella. sivu 8

9 6. MÄÄRÄAIKAISHUOLTO Huoltoa tekevän asentajan tulee olla perillä työpaikan turvallisuu a koskevasta lainsäädännöstä ja ympäristöasioista. Ympäristöön ei saa kaataa mitään saastu avia nesteitä, vaihde uja osia tai mitään työssä syntyviä jä eitä. Korjaustoimenpiteitä ei pidä koskaan improvisoida! Ennen huoltotöiden aloi amista on lai een virransyö ö katkaistava ja este ävä sen ennenaikainen takaisin päällekytkeytyminen turvakytkimellä. Meneillään olevasta huoltotyöstä on ilmoite ava kaikille läheisyydessä oleville edo amalla selkeäs ja mahdollises este ävä pääsy asiaankuuluma omilta työalueelle. Alue on suoja ava mahdollisilta ulkopuolisilta epäpuhtauksilta (pöly, kaasu, jne.). Kyte ävien lai eiden tarkkuus ja moi eeton toiminta vähentää merki äväs käy ölai eiden huoltotarve a. Yleensä suositellaan sovelle avaksi seuraavia sääntöjä: määräajoin ulkoisen puhtauden valvonta, vaiku aa eniten jäähdytykseen määräaikaistarkastukset voiteluaineiden vuotojan toteamiseksi, varsinkin akseli ivisteiden kohdalla. Kestovoidellut, ilman öljytulppia olevat vaihteet eivät vaadi mitään erityistä huoltoa, paitsi edellisessä kohdassa mainituissa tapauksissa ( ivisteiden vaihtoo tms.) Muiden vaihteiden/variaa oreiden huoltotarve on hyvin vähäinen, ainoastaan öljynvaihto on tarpeen normaalis käy ötunnin välein. Öljynvaihtoväli riippuu lisäksi käy öolosuhteista ja käytön luonteesta. Edellisten lisäksi on hyvä varmistaa, e ä huoho ntulpan reikä on puhdas, samoin öljysilmä, josta voiteluaineen tason voi nähdä. Lisää tarvi aessa öljyä, saman merkkistä tai jotain vastaavaa, mikä on vaihteen/variaa orin tyyppikilvessä maini u. Käytä vain Motovarion suosi elemia voiteluaineita. Öljynvaihtoa suori aessasi, noudata yllä olevia ohjeita. Vaihda kuluneet osat uusiin ja käytä aina vain alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisten varaosien voivat vaarantaa vaihteen/variaa orin toiminnan, ja myös mitätöidä takuun. Jos tarvitset varaosia, voit pyytää tarjousta Motovarion viralliselta jälleenmyyjältä. Saa sieltä tarvi aessa myös varaosakuvat. Pidä vaihteisto/variaa ori hyvässä toimintakunnossa määräaikaistarkastuksin tärinän ja melun, kitkapintojen kuluminen (variaa orit), voiteluainevuotojen, ivisteiden osalta. Tarkista mahdolliset mekaaniset vauriot ja korroosion aihe amat syöpymät; vaihda yksiköt tarvi aessa uusiin. Pidä vaihteisto/variaa ori puhtaana pölystä ja prosessista aiheutuneista roiskeista. Ää käytä sellaisia liuo mia tai muita tuo eita, jotka vaurioi avat maalipintaa tai yksikön muita osia. Älä kohdista korkeapaineista vesisuihkua suoraan yksiköön. Näitä ohjeita nouda amalla varmistetaan vaihteiden/variaa orin käyte ävyys ja turvallisuus. Varmista, e ä pölyä ei keräänny lai een pintaan yli 5 mm kerrosta. Tarkista määräajoin öljymäärä öljysilmästä, jos sellainen on käy ötunnin välein tarkista ivisteet vuotojen varalta; vaihda ne tarvi aessa käy ötunnin (5000 variatoreilla) välein vaihda öljy; aikaväli riippuu myös käytön luonteesta ja ympäristön olosuhteista. Öljynvaihto ei ole tarpeen kestovoidelloulle yksiköille. Tarkista aika ajoin, e ä huohotustulpan reikä on puhdas (jos sellainen on). Vaihteiden H/S/B kan a ei pitäisi avata mistään syystä lai een ollessa käynnissä. Variaa oreiden säätökotelon kan a ei saaavata variaa orin pyöriessä. Kun lai eet aiotaan huoltaa, on ne pysäyte ävä ja oodote ava kunnes ne ovat jäähtyneet ympäristön lämpö laan, vasta si en ne voidaan irroi aa ja avata. On varo ava pudo amasta mitään niiden sisusään. sivu 9

10 7. VOITELUSUOSITUKSET Tarkista vaihteen/variaa orin öljymäärä ennen käy ööno oa; tämä on tehtävä yksikön ollessa kiinnite y paikalloeen oikeaan asennusasentoon. Öljyn määrää lisätään tarvi aessa. Jos havaitset öljyvuotoa, tarkista syy ensin lisäämä ä voiteluaine a. Öljyn joutumista ympäristöön pitää ehdo omas väl ää se on este ävä kaikin mahdollisin keinoin. Ellei tarvi avaa ympäristön lämpö la alue a ole maini u alla olevassa taulukossa, ota yhteys tekniseen palveluun. Jos ympäristön lämpö la on alle 30 C tai yli +60 C on käyte ävä erikois ivisteitä. Kun lämpö la on alle 0 C, on seuraavat seikat pide ävä mielessä: Moo orit on sovellu ava käyte äväksi kyseisessä ympäristön lämpö lassa. Sähkömoo orin on suoriudu ava lähtö lanteessa esiintyvästä korkeamman vääntömomen sta. Jos variaa orin/alennusvaihteen kotelon materiaali on valurautaa, on varo ava e ei siihen kohdistu iskuja, koska valurauta on haurasta alle 15 C lämpö loissa käynnistyksen jälkeen olisi hyvä, mikäli mahdollista, käy ää laite a ensin muutaman minuu n ajan ilman kuormaa, jo a voiteluaineen lämpö la/viskositee eh si tasaantua ja voitelu olisi op maalinen kuormituksen alkaessa. Suorita öljynvaihto käy ötunnin (5000 variaa oreilla) välein; vaihtovälin pituus riippuu käy öolosuhteista ja käytön luonteesta. Ilman öljytulppia toimitetut vaihteet ovat huoltovapaita, eikä öljynvaihto ole tarpeellinen. Kun suoritat öljynvaihdon, valuta käyte y öljy vaihteesta sopivaan as aan, joka sopii tyhjennystulpan alle. Motovarion hyväksymien voiteluaineiden lista H A30 - A60 H B S SH R B A40 - A70 NMRV SW NMRV NMRV-P PC HW SW TX S *T C ISO VG... (-5) - (+40) ISO VG 220 Mineraaliöljy Mineraaliöljy Mineraaliöljy Synteettinen öljy Mineraaliöljy (-15) - (+25) ISO VG 150 (-5) - (+40) ISO VG 340 (-5) - (+40) ISO VG 460 (-15) - (+25) ISO VG 220 (-25) - (+50) ISO VG 320 (-10) - (+40) ISO VG32 ENI BLASIA 220 BLASIA 150 ROTRA MP BLASIA 460 BLASIA 220 TELIUM VSF320 BLASIA 32 SHELL OMALA OIL 220 OMALA OIL 150 SPIRAX ST OMALA OIL 460 OMALA OIL 220 TIVELA OIL S320 A.T.F. DEXRON ESSO SPARTAN EP220 SPARTAN EP150 - SPARTAN EP460 SPARTAN EP220 S220 A.T.F. DEXRON MOBIL MOBILGEAR 630 MOBILGEAR MOBILGEAR 634 MOBILGEAR 630 GLYGOYLE 30 A.T.F. 220 CASTROL ALPHA MAX 220 ALPHA MAX ALPHA MAX 460 ALPHA MAX 220 ALPHASYN PG320 DEXRON II BP ENERGOL GR-XP220 ENERGOL ENERGOL - GR-XP150 GR-XP460 Kaikki yksiköt toimitetaan ENI öljyillä, ellei toisin ole sovi u. * T ympäristön lämpö la ENERGOL GR-XP220 ENERGOL SG-XP320 AUTRAN DX ERIKOISÖLJYT ISO VG... Synteettinen öljy Mineraaliöljy Alhaisen lämpötilan öljyt Alhaisen lämpötilan öljyt - Elintarvikelaatu Korkean lämpötilan öljyt Korkean lämpötilan öljyt - Elintarvikelaatu ENI ISO VG46 ROTRA ATF KLUBER ISO VG68 SYNTH GH 6-80 MOBIL ISO VG32 SCH 624 KLUBER ISO VG32 SUMMIT HYSYN FG32 KLUBER ISO VG460 SYNTH GH KLUBER ISO VG680 SYNTH GH ENI ISO VG150 BLASIA 150 S ENI ISO VG220 BLASIA 220 S KLUBER ISO VG1000 SYNTH EG SHELL ISO VG680 OMALA OIL 680 KLUBER ISO VG1500 4UH Elintarvikeöljy KLUBER ISO VG320 4UH1-320N Jos halutaan jotain erityistä voiteluaine a, on syytä o aa yhteys Motovarion tekniseen tukeen sivu 10

11 H - CH H A41 CH A41 A51 A61 A32 A42 A52 A62 A33 A43 A53 A63 B3 - B5 B8 B6 - B7 V5 - V1 V6 - V3 0,23 0,13 0,25 0,62 0,68 0,7 1,2 1,6 1,9 2,1 1,1 1,16 1,9 2,5 2,4 3,1 H - CH M 051M 061M 081M 101M 121M B3 - B5 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9 B8 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7 B6 - B7 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 V5 - V1 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7 V6 - V3 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 H - CH 032/.. 042/ / / / / / /..3 3 B3 - B5 0,8 1,2 1,4 2,4 4,5 8,1 12,5 22,5 B8 0,85 1,2 1,4 3,1 5 8,9 12,5 20 B6 - B7 1 1,2 1,8 3 4,6 8,4 12,1 22,5 V5 - V1 1,3 1,75 2,15 3,9 7,6 12,7 20,5 30,5 V6 - V3 1,2 1,7 2,1 4,4 7,5 14, B A42 A52 A53 A72 A73 B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,42 0,63 1 1,21 CB A42 A52 A53 A72 A73 B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,42 0,55 1 1,13 B - CB B3 1,2 2,5 3,7 5,7 11, B8 1,5 2,8 4,2 7, ,5 42,8 B6 34 1,5 2,8 3,9 7,3 11,8 19 B7 30 V5 2,1 3,7 7 9,9 18,5 32,5 54,5 V6 1,3 2,6 4,5 6,7 10,8 16,5 37,3 S - CS B3 2,05 2, ,7 B8 1,8 2, ,8 B6 2,4 2,9 5, B7 2,1 2,6 4,5 6,8 11,3 V5 2,8 3,5 6,8 10,3 19 V6 2,4 2,9 6,4 9,9 18 TX B5 - B6 - B7 0,11 0,15 0,38 B5 - V1 - V5 0,29 0,46 0,86 V3 - V6 0,29 0,46 0,86 Var S / B3 - B5 - B6 - B8 0,17 0,24 0,41 0,69 1,38 2,29 V1 - V5 0,24 0,38 0,78 1,23 2,46 4,10 V3 - V6 0,26 0,38 0,41 0,69 2,46 3,68 - Öljymäärät litroina sivu 11

12 NMRV B3 3 4,5 7 B8 2,2 3,3 5,1 B6 - B7 0,02 0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6 2,5 3,5 5,4 V5 3 4,5 7 V6 2,2 3,3 5,1 PC B3 - B8 B6 - B7 V5 - V6 0,05 0,07 0,15 0,16 NMRV-P B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,55 1 1,6 HW030 HW040 NMRV-P/HW B3 0,06 0,09 0,11 0,12 SW B3 3 4,5 7 B8 2,2 3,3 5,1 B6 - B7 0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6 2,5 3,5 5,4 V5 3 4,5 7 V6 2,2 3,3 5,1 SRT - SRF/ / / / /1 030/ / /1 B3 - B5 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2 B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7 B8 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8 V1 - V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8 V3 - V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5 SRM/ / / / /1 030/ / /1 B3 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8 B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7 B8 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2 V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8 V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5 SRT-SRF/ / / / / / / /2-3 B3 - B5 0,42 0,8 1,6 3,8 6,8 14 B6D - B6S 0,42 0,8 1,2 3,2 6,2 12 B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13 V1 - V5 0,6 1 2,2 4,7 9,2 16,2 V3 - V6 0,5 1,1 2,2 4,7 9, Öljymäärät litroina Oheisissa taulukoissa annetut öljymäärät ovat likimääräisiä; Käytä öljytulpan mi a kkua tai lasisilmää (mikäli sellainen on) tarkistaaksesi öljyn taso. Se voi vaihdella sisäisistä rakenne eroista johtuen (erilaiset hammaspyörät) tai myös lai een todellisesta asennusasennosta käy öpaikalla. Tästä syystä öljytason korkeus on syytä tarkistaa ja lisätä öljyä tarvi aessa. Kaikki yksiköt toimitetaan voiteluaineella täyte ynä. Kun laite on asenne u, ylimmän tulpan lalle on vaihde ava mukana toimite u huohotustulppa. Oikeat tulppien asemat selviävät seuraavilla sivuilla olevista kuvista. sivu 12

13 8. KÄYTETYN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN Tämä on tehtävä vain asiantuntevien henkilöiden toimesta paikallisia turvallisuusohjeita ja asiaankuuluvaa lainsäädäntöä nouda aen. Ympäristöön ei saa joutua mitään bio hajoama omia materiaaleja, öljyja, ei rautametalleja tai PVC, kumi, hartsi, jne., vaan ne on toimite ava asianmukaises kyseisiin ympäristölainsäädännön mukaisiin kierrätys/keräilypisteisiin. Älä käytä vanhoja osia uudellen, vaikka ne näy äisivät olevan kunnossa, vaan anna asiantun joiden vaihtaa ne uusiin. 9. ASENNUSASENNOT JA ÖLJYTUPPIEN ASEMA ASENNUSASENNOT HA - H SH /1, ATEX 3G/3D HA H /1 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D H /1 sivu 13

14 ASENNUSASENNOT HA - H SH /2-3, ATEX 3G/3D HA H /2-3 Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa H060/080/100/125/140 ja SH060/080/100/125/140 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D H /2-3 Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa H060/080/100/125/140 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 14

15 ASENNUSASENNOT VAKIO B / ATEX 3G/3D B Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa B080/100/125/140/150/160 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D B Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa B060/080/100/125/140/150/160 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 15

16 ASENNUSASENNOT VAKIO S / ATEX 3G/3D S Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa S080/100/125 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D S Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa S080/100/125 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 16

17 ASENNUSASENNOT VAKIO NMRV - NMRV-P - SW / ATEX 3G/3D NMRV - NMRV-P Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa NMRV110/130/150 ja SW110/130/150 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D NMRV Asennot V5 ja V6 eivät ole mahdollisia vaihteille NMRV030/040/050 Huohotustulppa on vain vaihteissa NMRV110/130/150 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 17

18 ASENNUSASENNOT NMRV-P / ATEX 2G/2D Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D NMRV-P/HW Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 18

19 ASENNUSASENNOT VAKIO TXF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. ASENNUSASENNOT, ATEX 3G/3D SF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D SF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 19

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F25W (F20W) Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE MAXI-HAMSTERI HARJAKONE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET VARAOSALUETTELO VALMISTAJA: Oy LAI-MU Ab Niittajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358 (0)2 8387 2400 Fax: +358 (0)2 8387 2444 www.laimu.fi VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lisätiedot

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Pos : 4 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.1 Sic her hei ts- und Anwendungs hinweis e für Getri ebe @ 3\mod_1375086447713_1242.docx @ 84074 @ @ 1 Pos

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) 412555

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011200 fi TRI TR sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja

PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja nrg04kansi_1.indd 3 06/17/04, 4:31 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005)

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) 2005 CPS Color Equipment S.p.A. Käyttöohje Automaattinen sävytyskone Versio 1.0 - R1 (Joulukuu

Lisätiedot

Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje 1055 3037 / FI

Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje 1055 3037 / FI Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. Painos 12/2002 Käyttöohje 1055 3037 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 2.1 Pitkäaikainen varastointi...

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot