MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

2 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOTOVARIO -vaihteille ja variaattoreille: Sisällys: 1. Yleiset ohjeet Turvallisuusohjeet Käsi ely ja varastoin Asentaminen Käy ööno o Määräaikaishuolto Voitelusuositukset Käytetyn tuo een hävi äminen Asennusasennot ja öljytulppien sijain sivu 2

3 1. Yleiset ohjeet: Käy ötarkoitus Tämän ohjekirjan on laa nut Motovarion virallinen maahantuoja Moves Oy, ja sen tarkoituksena on antaa tarpeelliset ohjeet vaihteistojen ja variaa oreiden kuljetuksesta, asennuksesta, huollosta, korjauksesta, irro amisesta ja asianmukaisesta hävi ämisestä vastaaville henkilöille. Sähkömoo oreita koskevat ohjeet löytyvät niitä käsi elevästä Asennus ja Huolto ohjeesta. Näiden ohjeiden laiminlyön saa aa aiheu aa terveydelle vaarallisen tai turvallisuusriskin sekä johtaa taloudellisiin vahinkoihin. Tehtävästä vastaavan on pide ävä ohjeet huolellises tallessa, niin e ä ne ovat saatavilla aina tarvi aessa. Mikäli ohjeet ovat kadonneet, uusia voi edustella suoraan Motovariolta tai viralliselta maahantuojalta Moves Oy:ltä Tärkeä Vaarallinen Ilmoi aa vakavan terveysriskin tai turvallisuusvaaran. Tärkeä eto Tärkeä teknillinen eto. Tärkeä Symboli vii aa Atex Direc iviin 94/9/CE Ilmoi aa vakavan terveysriskin tai turvallisuus vaaran. Tehtävät työt saa suori aa ainoastaan erityises räjähdysvaarallissa loissa työskentelyyn koulutuksen saanut henkilöstö. Tuo een yksilöin Vaihteessa/variaa orissa on kiinnite ynä tyyppikilpi. Jos tuo eessa on myös sähkömoo ori, sen edot löytyvät moo orilue elosta. Tyyppikilpi MOTOVARIO SPAGGIARI N. : valmiste/sarjanumero TYPE : vaihteen/variaa orin tyyppi i : välityssuhde xx : asennusasento sivu 3

4 Tyyppikilven edot. Type: Vaihteen/variaa orin tyyppi i : välityssuhde N. : valmiste/sarjanumero m.p. : asennusasento n2 : toisioakselin pyörintänopeus (rpm) n1 : ensiöakselin pyörintänopeus (rpm) xxxx Atex etokentät alue 2, 22 II 3GD c alue 1, 21 II 2GD ck Tn lämpö laluokka: T4 or T3 Tc: maksimi pintalämpö la Tech. file Ref. : teknisten asiakirjojen viitenumero M2 max : Maksimi salli u toisiovääntömomen (Nm) Fr max : Maksimi salli u toisioakseli säteensuuntainen kuorma (N). Tekniset kysymykset Tarvi aessa mitä tahansa teknistä lisä etoa, ota yhteys suoraan Motovarion maahantuojaan ja kerro kaikki tyyppikilvessä olevat edot kysymystesi lisäksi. Valmistajan vastuu Motovario ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat: vaihteen sellaisesta käy ötavasta, joka on paikallisten turvallisuusohjeiden vastainen asennuksesta, jonka on suori anut epäpätevä henkilö väärin tehdystä asennuksesta asiakirjojen tai tyyppikilven etojen luva omasta muu amisesta tämän ohjeen nouda ama a jä ämisestä tai väärästä tulkinnasta vaihdemoo oreiden väärästä sähkökytkennästä. Väl ääksesi vaihteiston/variaa orin mahdolliset vauriot, käytä sitä ainoastaan sallitulla toiminta alueella ja suorita määräaikaishuollot säännöllises. Salli ainoastaan pätevien henkilöiden tarkastaa ja huoltaa lai eet ja käytä tarvi aessa ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Käytä vaihteistoa/variaa oria ainoastaan lue elon mukaisissa kokoonpanoissa; kaikki muut käy ötavat on kielle y. Tämän manuaalin ohjeet eivät korvaa yleisiä turvallisuusohjeita vaan niiden tarkoitus on ainoastaan täydentää ja selkey ää niitä. sivu 4

5 2. TURVALLISUUSOHJEET Lue huolellises käy öohje ja kaikki lai eiden mukana toimitetut lisäohjeet. Henkilökunta, joka työssään käy ää vaihteita ja variaa oreita on oltava teknises pätevää ja kokenu a. Sen lisäksi on käyte ävä tarpeellisia turvavarusteita (kuten Italian kansallisen asetuksessa 81/2008 on maini u). Tämän ohjeen nouda ama a jä äminen voi aiheu aa henkilövammoja tai vahinkoja. Käytä vaihteita ja variaa oreita ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne on tarkoite u. Virheellinen käy ö on terveydelle ja turvallisuudelle vaaraksi ja saa aa aiheu aa taloudellisia vahinkoja. Pidä vaihteeet ja variaa orit hyvässä kunnossa säännöllisellä huollolla. Variaa oriden ja vaihteiden pintalämpö la voi niiden ollessa toiminnassa nousta hyvin korkeaksi (jos kyseessä on vairiaa ori, myös aje aessa alhaisella kuormituksella tai jopa ilman kuormitusta). Älä koske kuoria paljain käsin, vaan käy ää asianmukaisia turvavarusteita. Asianmukaisen huollon varmistamiseksi on sovelle ava kaikki turvatoimet, mukaan lukien suojavaa eiden kuten myös sellaiten lai eiden käy ämisen, jotka täy ävät yleiset työpaikkojen turvallisuu a koskevan lainsäädännön vaa mukset. Käytä vain alkuperäisiä Motovario varaosia. Käytä vain Motovario suosi elemia öljyjä ja rasvoja. Älä levitä luontoon saastu avia aineita vaan hävitä ne voimassa olevien ympäristömääräysten mukaises. Voiteluaineen vaihtamisen jälkeen puhdista vaihteen/variaa orin kotelo ja ympäristö mahdollisista öljyroiskeista. 3. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Vaihteet ja variaa orit on tarkoite u teollisuuskäy öön. Sammuta vaihteen/variaa orin moo ori aina kun mahdollista erityises ATEX alueella. Varastoin : Tarkista e ä toimituksen sisältö vastaa laskussa tai lähetyslistassa olevia tuo eita, eikä se ole vahingoi unut tai viallinen; yhteydeno o tarvi aessa Motovarion jälleenmyyjään. Hävitä pakkausmateriaali asiaankuuluvas lain edelly ämällä tavalla. Varmista, e ä kaikki turvallisuusvaa mukset täy yvät yksikköä käsiteltäessä. Aina ei ole mahdollista siirtää vaide a/variaa oria painon tai muodon takia käsin. Käytä silloin asianmukaisia käsi elylai eita vahinkojen ja vammojen estämiseksi. Käsiteltävät painot löytyvät tutelue elosta. Vaihteen/variaa orin nostokohdat: (B sarjan nostokorvakkeet, kierrereikiä S sarjan vaihteissa; H, SH ja R sarjan alennusvaihteissa ja kaikki variaa orien akseleiden päässä; jalkojen reiät NMRV vaihteissa). Ole eri äin varovainen käsi elyn aikana, e ei siirre ävä laite rikkoudu tai vahingoitu törmäyksen tai putoamisen seurauksena. Jos laite on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa (2/4 kk), tai jos olosuhteet ovat erityisen agressiivisia, on käyte ävä asianmukaisia vedenpitäviä materiaaleja tuo een akselien ja kumiosien suojaamiseksi. Ennen yksikön käy ööno oa on suorite ava seuraavat toimenpiteet: Tarkista variaa orin/vaihteen ja sähkömoo orin tyyppikilven edot Tarkista voiteluainevuodot Puhdista mahdollinen lika akseleista ja ivisteistä. Jos laite on tarkoitus varastoida erityisen pitkään (4/6 kk), olisi akseli ivisteet uusi ava, koska kumi on voinut tar ua kiinni akseliin tai ne ovat mene äneet elas suu aan. ATEX tuo eita ei saa varastoida yli 4 kuukau a. Jos laite on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa (2/4 kk), on sovelle ava asianmukaisia vedenpitäviä materiaaleja tuo een akselien ja kumiosien suojaamiseksi. sivu 5

6 4. ASENTAMINEN Kiinnitä erityistä huomiota asennukseen ja sen suunni eluun, koska näin voit väl ää monet pääasialliset syyt vahinkoihin ja seisokkeihin. Kun valitset vaihteen/variaa orin, harkitse asennusasento ja suunta, onko vaihde itse alinna, ja onko vaihteen alla jotain asioita tai materiaaleja, jotka saa avat vahingoi ua öljystä sekä käyte ävissä oleva mahdollises rajoite u la. Oikean asennusasennon valinnalla voi poistaa monia ongelmia. Usein rii ää, kun sijoi aa sopivat suojukset, joilla varmistetaan toiminnan turvallisuus. Ennen vaihteiston/variaa orin käy ööno oa on suorite ava seuraavat toimenpiteet: Tarkista, e ä toimite u materiaali on lauksen mukainen Tarkista vaihteen/variaa orin toisioakselin pyörimissuunta ennen kuin kytket sen käyte ävään koneeseen Kiinnityksen koneeseen on oltava vakaa ja värinätön. Rakenteisiin ei saa kohdistua vääntöä ja on varmiste ava e ei lai eisto ole osana sähköpiiriä, eikä staa sen sähkön purkauksia pääse esiintymään (tarvi aessa asenna maadoituskaapeli lai een rungosta kiinnitysalustaan ja kiinnitä se ukas molemmistä päistään). Holkkiakselivaihteiden asennukseen on käyte ävä erityises kyseiselle vaihteelle suunniteltua momen tukea. Käytä vähintään 8.8 kiinnityspul eja ja varo e ei lai een koteloon eikä akselille aiheudu jännityksiä johtuen epätasaisesta alustasta tai puu ellisesta linjauksesta. Vältä suoraa auringonvaloa ja muita lämpölähteitä: jäähdytysilman ei saisi yli ää +40 C: a Varmista, e ä ilma pääsee virtaamaan vapaas puhal mesta, joka jäähdy ää lai een Jos ympäristön lämpö la < 5 C tai > +40 C, ota yhtey ä tekniseen neuvontaan Jos käy ö on raskas ja käynnistystaajuus on suuri, kanna aa moo ori varustaa termistoreilla. Voitele paljaat metallipinnat ruostumisen ja syöpymisen ehkäisemiseksi. Älä asenna laite a muihin asennusasentoihin kuin mihin se on la u. Eri asennusasennot vaa vat mahdollises eri määrän voiteluaine a ja öljyntäy ö, tyhjennys ja tasotulppien paikka on kutakin asennusasentoa vastaava. Vaihteen tai variaa oriin kiinnite ävän moo orin asennuslaipan ja akselin on oltava tarkkaan vaa musten mukainen ja mitoitukseltaan sopiva. Tarkista, e ä tyyppikilven arvot vastaavat käy öolosuhteita: ryhmä, luokka, vyöhyke, käy öpaikan korkeus ja lämpö la. Tarkista, e ä ATEX hyväksyntä on vastaava moo orin ja variaa orin /vaihteen osalta sama. Tarkista, e ä kaikki vaihteen /variaa orin tulo ja lähtöpuolelle ovat myös ATEX hyväksy y. Jos ympäristön lämpö la < 20 C tai > +40 C, ota yhtey ä tekniseen neuvontaan; Asenna myös suojakansi, kun kiinnität akselilukituksella varustetun holkkiakseli yksikön. Asenna hihnapyörät, hammaspyörät, kytkimet jne. työntäen akselille sen päässä olevaa kierrereikää apuna käy äen ja siten varmistaen asennuksen vaurioi ama a laakereita tai yksikön ulkoisia komponen eja (Fig.1) Esimerkki osan oikeasta asennuksesta vaihteen/variaa oriin akselille. N.B.: Älä käytä sopima omia työkaluja. Oikea (A) ja virheellinen (B) asennusesimerkki hihnapyörien asennuksesta vaihteen/variaa oriin akselille sivu 6

7 Moo orin asentaminen Laippamoo orit B5/B14 Jos laite toimitetaan ilman moo oria, tarkista e ä moo orin laipan ja akselin toleranssit vastaavat vähintään "normaali" laatua. Puhdista akseli ja laipan pinta sekä ohjausolake liasta ja maalista. Asenna sakarakytkimen puolikas (jos sellainen rakenteeseen kuuluu, katso kuva) sähkömoo orin akselille pako ama a; näin varmistetaan e eivät moo orin laakerit vahingoitu. Työnnä moo ori varovas vaihteeseen kiinni, varmistaen e ä sakarakytkimen hampaat osuvat vastapuolen koloihin (jos kytkin asenne u) tai e ä akselin kiila osuu vaihteen/variaa orin holkkiakselin uraan. Työnnä moo ori kokonaan kiinni vaihteeseen (laipan ohjausolake keski ää moo orin linjauksen), asenna kiinnitysruuvit ja kiristä ne paikalleen. Tarkista vaihteen/variaa orin toisioakselin pyörimissuunta ennen kiinni ämistä käyte ävään koneeseen. Tarkista voiteluaineen määrä öljysilmästä, tarvi aessa lisää siten, e ä se vastaa vaihteen/variaa orin käy öasentoa. Ku stuslaippa kiinnitys B sarjan ja S vaihteet voidaan varustaa toisioholkkiakselin ku stuslaippakiinnityksellä. Aloita asennus löysäämällä ku stuslaipan kiristysruuvit tasaises, puhdista holkkiakseli ja käyte ävän koneen akseli huolella liasta ja rasvasta. Tarkista, e ä koneen akselin halkaisija on sopiva vaihteen holkkiakselille ja e ä sovite on oikea (h7). Asenna alennusvaihde paikoilleen ja kiristä ku stuslaipan kiristyspul eja momen avaimella järjestyksessä ja vähitellen kunnes kiristysmomen n arvot vastaavat oheisen taulukon arvoja (Ruuvien lujuusluokka 12.9): Momen tukiasennus B, S, NMRV, NMRV P ja SW vaihteiden kiinnityksessä koneen akselille voidaan ne varustaa tärinää vaimentavalla momen tuella. Varmista e ei momen tuen kiinnitys aiheuta vaihteelle aksiaalista kuormitusta. Tarkista e ei käynniste äessä esiinny epänormaalia tärinää vaihteen ja kiinnitys alustan välillä. Lisä ivisteet vaihteiden toisioakselille Sarjan H/B/S vaihteet voidaan varustaa vahvistetulla ivistyksellä. Vahviste u ivisteet, riippuen yksikön koosta, koostuvat kahdesta perä äisestä akseli ivisteestä tai vakio ivisteestä + VRM rengas ivisteestä (gammarengas). Hammasvaihteet koot (paitsi yksiportaiset) toimitetaan asennusasennoissa V1/V5 vakiona lisä ivisteillä. Kiilaliitosholkkiakselisten vaihteiden asennus/irroitus Sarjan B ja S vaihteille on saatavissa ns. Asennus/Irroitus Kit Asennus/Irroitus Kit sisältää: 1. Asennuspul 2. Lukkorengas 3. Mu erikappale 4. Tukilevy 5. Tukilevy, jossa vapaa reikä vaihteen asentamiseksi ja irroi amiseksi akselille. Asennus Sovita lukkorengas (2.) holkkiakselin uraan. Laita pul tukilevyn läpi akselin päässä olevaan kierteeseen ja vedä akseli paikalleen. Irroitus Sovita tukilevy ja mu erikappale holkkiakselin sisään ja laita lukkorengas holkkiakselin uraan. Kierrä pul mu erikappaleen kierteeseen ja työnnä akseli ulos. sivu 7

8 5. KÄYTTÖÖNOTTO Ennen käy ööno oa tarkista: e ä kone on yhteensopiva konedirek ivin 2006/42/CE ja sovelle avien turvallisuusmääräysten mukainen e ä asennusasento vastaa nimikyl ssä ilmoite ua e ä sähkönsyö ö vastaa EN ja/tai EN50014 e ä syö öjännite on vastaava kuin moo orin tyyppikilvessä e ä vaihteen öljyn taso on oikea ja vuotoja ei löydy e ä käynnistyksen jälkeen ei epätavallista tärinää tai ääntä. Ennen käy ööno oa on tarkiste ava seuraavat kohdat: Tarkista öljyn määrä öljysilmästä, jos sellainen on. Ilman öljysilmää toimitetut vaihteet on aina tehtaalla täyte y asennusasentoa vastaavalla määrällä. Jos vaihde asennetaan akseli pystysuoraan, on ensimmäisen käy ötunnin aikana varmiste ava e ä se ei pidä epätavallista ääntä eikä lämpene normaalia enempää; Jos näin tapahtuu, pysäytä moo ori väli ömäs. Noin 3 tunnin käytön jälkeen täydellä kuormalla mi aa yksikön pintalämpö la: kuumimman kohdan lämpö la ei saisi yli ää tyyppikilvessä ilmoite ua arvoa vähenne ynä 10 C; Jos tämä arvo yli yy, pysäytä moo ori väli ömäs. Odota vähintään 30 minuu a ennen vaihteen irroi amista. Käynnistä vaihde/variaa ori astei ain, lisäten kuormaa vähitellen eikä he koneen maksimikuormalla. Tarkista samalla, e ä vaihde/variaa ori soveltuu kyseiseen käy öön. Huom! Variaa orin nopeu a saa säätää vain kun laite on käynnissä. Vaihteen/variaa orin pintalämpö la Vaihteen/variaa orin tyyppikilvessä on ilmoite u suurin salli u arvo, kun ympäristön lämpö la on 20 C C. Pintalämpö lan mi aaminen Mi aa lai een pintalämpö la todellisissa olosuhteissa käy öönoton yhteydessä. Lämpö la on mita ava vaihteen/variaa orin rungosta nopeimman akselin läheisyydestä tai moo orisovi eesta ja aina sellaisesta kohdasta, joka on vähiten jäähdy y alue. Mitatun lämpö lan (Ts) ja ympäristön suurin salli u (Tam) todellinen (Ta) summan on oltava vähintään 10 C pienempi kuin tyyppikilvessä ilmoite u suurin salli u lämpö la. Ts + (Tam Ta) < Tc 10 C. Ts = mita u pintalämpö la ( C) Ta = Mita u ympäristön lämpö la ( C) Tam = suurin salli u ympäristön lämpö la = 40 C Tc = suurin salli u pintalämpö la tyyppikilvestä ( C). Jos lämpö la ei täytä tätä vaa musta, pysäytä laite ja ota yhteys tekniseen palveluun; Vaihteen/variaa orin käy ö: Varmista, e ä käy öpaikka täy ää kaikki sovelle avat työpaikan tervey ä ja turvallisuu a koskevat vaa mukset. Älä käytä vaihde a/variaa oria olosuhteissa, joissa on hankaavia tai syövy äviä höyryjä tai pölyä suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. Vaarallinen alue käytön läheisyydessä Vaihteen/variaa orin toisioakseli ja/tai siihen kiinnitetyt osat saa avat olla vaaraksi (leikkautumis, silpomis, murskaustumis) henkilöille sen läheisyydessä. Käy ölai eet on varuste ava asianmukaisilla suojarakenteilla niin, e ä tällaista vaaraa ei ole. B, S, NMRV ja SW sarjan vaihteet voidaan varustaa tarvi aessa toisioakselin suojakannella. sivu 8

9 6. MÄÄRÄAIKAISHUOLTO Huoltoa tekevän asentajan tulee olla perillä työpaikan turvallisuu a koskevasta lainsäädännöstä ja ympäristöasioista. Ympäristöön ei saa kaataa mitään saastu avia nesteitä, vaihde uja osia tai mitään työssä syntyviä jä eitä. Korjaustoimenpiteitä ei pidä koskaan improvisoida! Ennen huoltotöiden aloi amista on lai een virransyö ö katkaistava ja este ävä sen ennenaikainen takaisin päällekytkeytyminen turvakytkimellä. Meneillään olevasta huoltotyöstä on ilmoite ava kaikille läheisyydessä oleville edo amalla selkeäs ja mahdollises este ävä pääsy asiaankuuluma omilta työalueelle. Alue on suoja ava mahdollisilta ulkopuolisilta epäpuhtauksilta (pöly, kaasu, jne.). Kyte ävien lai eiden tarkkuus ja moi eeton toiminta vähentää merki äväs käy ölai eiden huoltotarve a. Yleensä suositellaan sovelle avaksi seuraavia sääntöjä: määräajoin ulkoisen puhtauden valvonta, vaiku aa eniten jäähdytykseen määräaikaistarkastukset voiteluaineiden vuotojan toteamiseksi, varsinkin akseli ivisteiden kohdalla. Kestovoidellut, ilman öljytulppia olevat vaihteet eivät vaadi mitään erityistä huoltoa, paitsi edellisessä kohdassa mainituissa tapauksissa ( ivisteiden vaihtoo tms.) Muiden vaihteiden/variaa oreiden huoltotarve on hyvin vähäinen, ainoastaan öljynvaihto on tarpeen normaalis käy ötunnin välein. Öljynvaihtoväli riippuu lisäksi käy öolosuhteista ja käytön luonteesta. Edellisten lisäksi on hyvä varmistaa, e ä huoho ntulpan reikä on puhdas, samoin öljysilmä, josta voiteluaineen tason voi nähdä. Lisää tarvi aessa öljyä, saman merkkistä tai jotain vastaavaa, mikä on vaihteen/variaa orin tyyppikilvessä maini u. Käytä vain Motovarion suosi elemia voiteluaineita. Öljynvaihtoa suori aessasi, noudata yllä olevia ohjeita. Vaihda kuluneet osat uusiin ja käytä aina vain alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisten varaosien voivat vaarantaa vaihteen/variaa orin toiminnan, ja myös mitätöidä takuun. Jos tarvitset varaosia, voit pyytää tarjousta Motovarion viralliselta jälleenmyyjältä. Saa sieltä tarvi aessa myös varaosakuvat. Pidä vaihteisto/variaa ori hyvässä toimintakunnossa määräaikaistarkastuksin tärinän ja melun, kitkapintojen kuluminen (variaa orit), voiteluainevuotojen, ivisteiden osalta. Tarkista mahdolliset mekaaniset vauriot ja korroosion aihe amat syöpymät; vaihda yksiköt tarvi aessa uusiin. Pidä vaihteisto/variaa ori puhtaana pölystä ja prosessista aiheutuneista roiskeista. Ää käytä sellaisia liuo mia tai muita tuo eita, jotka vaurioi avat maalipintaa tai yksikön muita osia. Älä kohdista korkeapaineista vesisuihkua suoraan yksiköön. Näitä ohjeita nouda amalla varmistetaan vaihteiden/variaa orin käyte ävyys ja turvallisuus. Varmista, e ä pölyä ei keräänny lai een pintaan yli 5 mm kerrosta. Tarkista määräajoin öljymäärä öljysilmästä, jos sellainen on käy ötunnin välein tarkista ivisteet vuotojen varalta; vaihda ne tarvi aessa käy ötunnin (5000 variatoreilla) välein vaihda öljy; aikaväli riippuu myös käytön luonteesta ja ympäristön olosuhteista. Öljynvaihto ei ole tarpeen kestovoidelloulle yksiköille. Tarkista aika ajoin, e ä huohotustulpan reikä on puhdas (jos sellainen on). Vaihteiden H/S/B kan a ei pitäisi avata mistään syystä lai een ollessa käynnissä. Variaa oreiden säätökotelon kan a ei saaavata variaa orin pyöriessä. Kun lai eet aiotaan huoltaa, on ne pysäyte ävä ja oodote ava kunnes ne ovat jäähtyneet ympäristön lämpö laan, vasta si en ne voidaan irroi aa ja avata. On varo ava pudo amasta mitään niiden sisusään. sivu 9

10 7. VOITELUSUOSITUKSET Tarkista vaihteen/variaa orin öljymäärä ennen käy ööno oa; tämä on tehtävä yksikön ollessa kiinnite y paikalloeen oikeaan asennusasentoon. Öljyn määrää lisätään tarvi aessa. Jos havaitset öljyvuotoa, tarkista syy ensin lisäämä ä voiteluaine a. Öljyn joutumista ympäristöön pitää ehdo omas väl ää se on este ävä kaikin mahdollisin keinoin. Ellei tarvi avaa ympäristön lämpö la alue a ole maini u alla olevassa taulukossa, ota yhteys tekniseen palveluun. Jos ympäristön lämpö la on alle 30 C tai yli +60 C on käyte ävä erikois ivisteitä. Kun lämpö la on alle 0 C, on seuraavat seikat pide ävä mielessä: Moo orit on sovellu ava käyte äväksi kyseisessä ympäristön lämpö lassa. Sähkömoo orin on suoriudu ava lähtö lanteessa esiintyvästä korkeamman vääntömomen sta. Jos variaa orin/alennusvaihteen kotelon materiaali on valurautaa, on varo ava e ei siihen kohdistu iskuja, koska valurauta on haurasta alle 15 C lämpö loissa käynnistyksen jälkeen olisi hyvä, mikäli mahdollista, käy ää laite a ensin muutaman minuu n ajan ilman kuormaa, jo a voiteluaineen lämpö la/viskositee eh si tasaantua ja voitelu olisi op maalinen kuormituksen alkaessa. Suorita öljynvaihto käy ötunnin (5000 variaa oreilla) välein; vaihtovälin pituus riippuu käy öolosuhteista ja käytön luonteesta. Ilman öljytulppia toimitetut vaihteet ovat huoltovapaita, eikä öljynvaihto ole tarpeellinen. Kun suoritat öljynvaihdon, valuta käyte y öljy vaihteesta sopivaan as aan, joka sopii tyhjennystulpan alle. Motovarion hyväksymien voiteluaineiden lista H A30 - A60 H B S SH R B A40 - A70 NMRV SW NMRV NMRV-P PC HW SW TX S *T C ISO VG... (-5) - (+40) ISO VG 220 Mineraaliöljy Mineraaliöljy Mineraaliöljy Synteettinen öljy Mineraaliöljy (-15) - (+25) ISO VG 150 (-5) - (+40) ISO VG 340 (-5) - (+40) ISO VG 460 (-15) - (+25) ISO VG 220 (-25) - (+50) ISO VG 320 (-10) - (+40) ISO VG32 ENI BLASIA 220 BLASIA 150 ROTRA MP BLASIA 460 BLASIA 220 TELIUM VSF320 BLASIA 32 SHELL OMALA OIL 220 OMALA OIL 150 SPIRAX ST OMALA OIL 460 OMALA OIL 220 TIVELA OIL S320 A.T.F. DEXRON ESSO SPARTAN EP220 SPARTAN EP150 - SPARTAN EP460 SPARTAN EP220 S220 A.T.F. DEXRON MOBIL MOBILGEAR 630 MOBILGEAR MOBILGEAR 634 MOBILGEAR 630 GLYGOYLE 30 A.T.F. 220 CASTROL ALPHA MAX 220 ALPHA MAX ALPHA MAX 460 ALPHA MAX 220 ALPHASYN PG320 DEXRON II BP ENERGOL GR-XP220 ENERGOL ENERGOL - GR-XP150 GR-XP460 Kaikki yksiköt toimitetaan ENI öljyillä, ellei toisin ole sovi u. * T ympäristön lämpö la ENERGOL GR-XP220 ENERGOL SG-XP320 AUTRAN DX ERIKOISÖLJYT ISO VG... Synteettinen öljy Mineraaliöljy Alhaisen lämpötilan öljyt Alhaisen lämpötilan öljyt - Elintarvikelaatu Korkean lämpötilan öljyt Korkean lämpötilan öljyt - Elintarvikelaatu ENI ISO VG46 ROTRA ATF KLUBER ISO VG68 SYNTH GH 6-80 MOBIL ISO VG32 SCH 624 KLUBER ISO VG32 SUMMIT HYSYN FG32 KLUBER ISO VG460 SYNTH GH KLUBER ISO VG680 SYNTH GH ENI ISO VG150 BLASIA 150 S ENI ISO VG220 BLASIA 220 S KLUBER ISO VG1000 SYNTH EG SHELL ISO VG680 OMALA OIL 680 KLUBER ISO VG1500 4UH Elintarvikeöljy KLUBER ISO VG320 4UH1-320N Jos halutaan jotain erityistä voiteluaine a, on syytä o aa yhteys Motovarion tekniseen tukeen sivu 10

11 H - CH H A41 CH A41 A51 A61 A32 A42 A52 A62 A33 A43 A53 A63 B3 - B5 B8 B6 - B7 V5 - V1 V6 - V3 0,23 0,13 0,25 0,62 0,68 0,7 1,2 1,6 1,9 2,1 1,1 1,16 1,9 2,5 2,4 3,1 H - CH M 051M 061M 081M 101M 121M B3 - B5 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9 B8 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7 B6 - B7 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 V5 - V1 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7 V6 - V3 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 H - CH 032/.. 042/ / / / / / /..3 3 B3 - B5 0,8 1,2 1,4 2,4 4,5 8,1 12,5 22,5 B8 0,85 1,2 1,4 3,1 5 8,9 12,5 20 B6 - B7 1 1,2 1,8 3 4,6 8,4 12,1 22,5 V5 - V1 1,3 1,75 2,15 3,9 7,6 12,7 20,5 30,5 V6 - V3 1,2 1,7 2,1 4,4 7,5 14, B A42 A52 A53 A72 A73 B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,42 0,63 1 1,21 CB A42 A52 A53 A72 A73 B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,42 0,55 1 1,13 B - CB B3 1,2 2,5 3,7 5,7 11, B8 1,5 2,8 4,2 7, ,5 42,8 B6 34 1,5 2,8 3,9 7,3 11,8 19 B7 30 V5 2,1 3,7 7 9,9 18,5 32,5 54,5 V6 1,3 2,6 4,5 6,7 10,8 16,5 37,3 S - CS B3 2,05 2, ,7 B8 1,8 2, ,8 B6 2,4 2,9 5, B7 2,1 2,6 4,5 6,8 11,3 V5 2,8 3,5 6,8 10,3 19 V6 2,4 2,9 6,4 9,9 18 TX B5 - B6 - B7 0,11 0,15 0,38 B5 - V1 - V5 0,29 0,46 0,86 V3 - V6 0,29 0,46 0,86 Var S / B3 - B5 - B6 - B8 0,17 0,24 0,41 0,69 1,38 2,29 V1 - V5 0,24 0,38 0,78 1,23 2,46 4,10 V3 - V6 0,26 0,38 0,41 0,69 2,46 3,68 - Öljymäärät litroina sivu 11

12 NMRV B3 3 4,5 7 B8 2,2 3,3 5,1 B6 - B7 0,02 0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6 2,5 3,5 5,4 V5 3 4,5 7 V6 2,2 3,3 5,1 PC B3 - B8 B6 - B7 V5 - V6 0,05 0,07 0,15 0,16 NMRV-P B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,55 1 1,6 HW030 HW040 NMRV-P/HW B3 0,06 0,09 0,11 0,12 SW B3 3 4,5 7 B8 2,2 3,3 5,1 B6 - B7 0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6 2,5 3,5 5,4 V5 3 4,5 7 V6 2,2 3,3 5,1 SRT - SRF/ / / / /1 030/ / /1 B3 - B5 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2 B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7 B8 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8 V1 - V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8 V3 - V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5 SRM/ / / / /1 030/ / /1 B3 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8 B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7 B8 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2 V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8 V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5 SRT-SRF/ / / / / / / /2-3 B3 - B5 0,42 0,8 1,6 3,8 6,8 14 B6D - B6S 0,42 0,8 1,2 3,2 6,2 12 B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13 V1 - V5 0,6 1 2,2 4,7 9,2 16,2 V3 - V6 0,5 1,1 2,2 4,7 9, Öljymäärät litroina Oheisissa taulukoissa annetut öljymäärät ovat likimääräisiä; Käytä öljytulpan mi a kkua tai lasisilmää (mikäli sellainen on) tarkistaaksesi öljyn taso. Se voi vaihdella sisäisistä rakenne eroista johtuen (erilaiset hammaspyörät) tai myös lai een todellisesta asennusasennosta käy öpaikalla. Tästä syystä öljytason korkeus on syytä tarkistaa ja lisätä öljyä tarvi aessa. Kaikki yksiköt toimitetaan voiteluaineella täyte ynä. Kun laite on asenne u, ylimmän tulpan lalle on vaihde ava mukana toimite u huohotustulppa. Oikeat tulppien asemat selviävät seuraavilla sivuilla olevista kuvista. sivu 12

13 8. KÄYTETYN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN Tämä on tehtävä vain asiantuntevien henkilöiden toimesta paikallisia turvallisuusohjeita ja asiaankuuluvaa lainsäädäntöä nouda aen. Ympäristöön ei saa joutua mitään bio hajoama omia materiaaleja, öljyja, ei rautametalleja tai PVC, kumi, hartsi, jne., vaan ne on toimite ava asianmukaises kyseisiin ympäristölainsäädännön mukaisiin kierrätys/keräilypisteisiin. Älä käytä vanhoja osia uudellen, vaikka ne näy äisivät olevan kunnossa, vaan anna asiantun joiden vaihtaa ne uusiin. 9. ASENNUSASENNOT JA ÖLJYTUPPIEN ASEMA ASENNUSASENNOT HA - H SH /1, ATEX 3G/3D HA H /1 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D H /1 sivu 13

14 ASENNUSASENNOT HA - H SH /2-3, ATEX 3G/3D HA H /2-3 Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa H060/080/100/125/140 ja SH060/080/100/125/140 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D H /2-3 Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa H060/080/100/125/140 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 14

15 ASENNUSASENNOT VAKIO B / ATEX 3G/3D B Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa B080/100/125/140/150/160 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D B Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa B060/080/100/125/140/150/160 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 15

16 ASENNUSASENNOT VAKIO S / ATEX 3G/3D S Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa S080/100/125 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D S Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa S080/100/125 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 16

17 ASENNUSASENNOT VAKIO NMRV - NMRV-P - SW / ATEX 3G/3D NMRV - NMRV-P Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa NMRV110/130/150 ja SW110/130/150 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D NMRV Asennot V5 ja V6 eivät ole mahdollisia vaihteille NMRV030/040/050 Huohotustulppa on vain vaihteissa NMRV110/130/150 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 17

18 ASENNUSASENNOT NMRV-P / ATEX 2G/2D Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D NMRV-P/HW Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 18

19 ASENNUSASENNOT VAKIO TXF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. ASENNUSASENNOT, ATEX 3G/3D SF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D SF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

C1000D-lukon käyttöohje

C1000D-lukon käyttöohje 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com C1000D-lukon käyttöohje Sisällyslue elo Lukon rakenne ibutton-avaimet Lukkojen käyttöönotto 3 4 4 Omistaja-avaimen rekisteröinti

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot