MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 MOTOVARIO ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

2 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOTOVARIO -vaihteille ja variaattoreille: Sisällys: 1. Yleiset ohjeet Turvallisuusohjeet Käsi ely ja varastoin Asentaminen Käy ööno o Määräaikaishuolto Voitelusuositukset Käytetyn tuo een hävi äminen Asennusasennot ja öljytulppien sijain sivu 2

3 1. Yleiset ohjeet: Käy ötarkoitus Tämän ohjekirjan on laa nut Motovarion virallinen maahantuoja Moves Oy, ja sen tarkoituksena on antaa tarpeelliset ohjeet vaihteistojen ja variaa oreiden kuljetuksesta, asennuksesta, huollosta, korjauksesta, irro amisesta ja asianmukaisesta hävi ämisestä vastaaville henkilöille. Sähkömoo oreita koskevat ohjeet löytyvät niitä käsi elevästä Asennus ja Huolto ohjeesta. Näiden ohjeiden laiminlyön saa aa aiheu aa terveydelle vaarallisen tai turvallisuusriskin sekä johtaa taloudellisiin vahinkoihin. Tehtävästä vastaavan on pide ävä ohjeet huolellises tallessa, niin e ä ne ovat saatavilla aina tarvi aessa. Mikäli ohjeet ovat kadonneet, uusia voi edustella suoraan Motovariolta tai viralliselta maahantuojalta Moves Oy:ltä Tärkeä Vaarallinen Ilmoi aa vakavan terveysriskin tai turvallisuusvaaran. Tärkeä eto Tärkeä teknillinen eto. Tärkeä Symboli vii aa Atex Direc iviin 94/9/CE Ilmoi aa vakavan terveysriskin tai turvallisuus vaaran. Tehtävät työt saa suori aa ainoastaan erityises räjähdysvaarallissa loissa työskentelyyn koulutuksen saanut henkilöstö. Tuo een yksilöin Vaihteessa/variaa orissa on kiinnite ynä tyyppikilpi. Jos tuo eessa on myös sähkömoo ori, sen edot löytyvät moo orilue elosta. Tyyppikilpi MOTOVARIO SPAGGIARI N. : valmiste/sarjanumero TYPE : vaihteen/variaa orin tyyppi i : välityssuhde xx : asennusasento sivu 3

4 Tyyppikilven edot. Type: Vaihteen/variaa orin tyyppi i : välityssuhde N. : valmiste/sarjanumero m.p. : asennusasento n2 : toisioakselin pyörintänopeus (rpm) n1 : ensiöakselin pyörintänopeus (rpm) xxxx Atex etokentät alue 2, 22 II 3GD c alue 1, 21 II 2GD ck Tn lämpö laluokka: T4 or T3 Tc: maksimi pintalämpö la Tech. file Ref. : teknisten asiakirjojen viitenumero M2 max : Maksimi salli u toisiovääntömomen (Nm) Fr max : Maksimi salli u toisioakseli säteensuuntainen kuorma (N). Tekniset kysymykset Tarvi aessa mitä tahansa teknistä lisä etoa, ota yhteys suoraan Motovarion maahantuojaan ja kerro kaikki tyyppikilvessä olevat edot kysymystesi lisäksi. Valmistajan vastuu Motovario ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat: vaihteen sellaisesta käy ötavasta, joka on paikallisten turvallisuusohjeiden vastainen asennuksesta, jonka on suori anut epäpätevä henkilö väärin tehdystä asennuksesta asiakirjojen tai tyyppikilven etojen luva omasta muu amisesta tämän ohjeen nouda ama a jä ämisestä tai väärästä tulkinnasta vaihdemoo oreiden väärästä sähkökytkennästä. Väl ääksesi vaihteiston/variaa orin mahdolliset vauriot, käytä sitä ainoastaan sallitulla toiminta alueella ja suorita määräaikaishuollot säännöllises. Salli ainoastaan pätevien henkilöiden tarkastaa ja huoltaa lai eet ja käytä tarvi aessa ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Käytä vaihteistoa/variaa oria ainoastaan lue elon mukaisissa kokoonpanoissa; kaikki muut käy ötavat on kielle y. Tämän manuaalin ohjeet eivät korvaa yleisiä turvallisuusohjeita vaan niiden tarkoitus on ainoastaan täydentää ja selkey ää niitä. sivu 4

5 2. TURVALLISUUSOHJEET Lue huolellises käy öohje ja kaikki lai eiden mukana toimitetut lisäohjeet. Henkilökunta, joka työssään käy ää vaihteita ja variaa oreita on oltava teknises pätevää ja kokenu a. Sen lisäksi on käyte ävä tarpeellisia turvavarusteita (kuten Italian kansallisen asetuksessa 81/2008 on maini u). Tämän ohjeen nouda ama a jä äminen voi aiheu aa henkilövammoja tai vahinkoja. Käytä vaihteita ja variaa oreita ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne on tarkoite u. Virheellinen käy ö on terveydelle ja turvallisuudelle vaaraksi ja saa aa aiheu aa taloudellisia vahinkoja. Pidä vaihteeet ja variaa orit hyvässä kunnossa säännöllisellä huollolla. Variaa oriden ja vaihteiden pintalämpö la voi niiden ollessa toiminnassa nousta hyvin korkeaksi (jos kyseessä on vairiaa ori, myös aje aessa alhaisella kuormituksella tai jopa ilman kuormitusta). Älä koske kuoria paljain käsin, vaan käy ää asianmukaisia turvavarusteita. Asianmukaisen huollon varmistamiseksi on sovelle ava kaikki turvatoimet, mukaan lukien suojavaa eiden kuten myös sellaiten lai eiden käy ämisen, jotka täy ävät yleiset työpaikkojen turvallisuu a koskevan lainsäädännön vaa mukset. Käytä vain alkuperäisiä Motovario varaosia. Käytä vain Motovario suosi elemia öljyjä ja rasvoja. Älä levitä luontoon saastu avia aineita vaan hävitä ne voimassa olevien ympäristömääräysten mukaises. Voiteluaineen vaihtamisen jälkeen puhdista vaihteen/variaa orin kotelo ja ympäristö mahdollisista öljyroiskeista. 3. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Vaihteet ja variaa orit on tarkoite u teollisuuskäy öön. Sammuta vaihteen/variaa orin moo ori aina kun mahdollista erityises ATEX alueella. Varastoin : Tarkista e ä toimituksen sisältö vastaa laskussa tai lähetyslistassa olevia tuo eita, eikä se ole vahingoi unut tai viallinen; yhteydeno o tarvi aessa Motovarion jälleenmyyjään. Hävitä pakkausmateriaali asiaankuuluvas lain edelly ämällä tavalla. Varmista, e ä kaikki turvallisuusvaa mukset täy yvät yksikköä käsiteltäessä. Aina ei ole mahdollista siirtää vaide a/variaa oria painon tai muodon takia käsin. Käytä silloin asianmukaisia käsi elylai eita vahinkojen ja vammojen estämiseksi. Käsiteltävät painot löytyvät tutelue elosta. Vaihteen/variaa orin nostokohdat: (B sarjan nostokorvakkeet, kierrereikiä S sarjan vaihteissa; H, SH ja R sarjan alennusvaihteissa ja kaikki variaa orien akseleiden päässä; jalkojen reiät NMRV vaihteissa). Ole eri äin varovainen käsi elyn aikana, e ei siirre ävä laite rikkoudu tai vahingoitu törmäyksen tai putoamisen seurauksena. Jos laite on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa (2/4 kk), tai jos olosuhteet ovat erityisen agressiivisia, on käyte ävä asianmukaisia vedenpitäviä materiaaleja tuo een akselien ja kumiosien suojaamiseksi. Ennen yksikön käy ööno oa on suorite ava seuraavat toimenpiteet: Tarkista variaa orin/vaihteen ja sähkömoo orin tyyppikilven edot Tarkista voiteluainevuodot Puhdista mahdollinen lika akseleista ja ivisteistä. Jos laite on tarkoitus varastoida erityisen pitkään (4/6 kk), olisi akseli ivisteet uusi ava, koska kumi on voinut tar ua kiinni akseliin tai ne ovat mene äneet elas suu aan. ATEX tuo eita ei saa varastoida yli 4 kuukau a. Jos laite on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa (2/4 kk), on sovelle ava asianmukaisia vedenpitäviä materiaaleja tuo een akselien ja kumiosien suojaamiseksi. sivu 5

6 4. ASENTAMINEN Kiinnitä erityistä huomiota asennukseen ja sen suunni eluun, koska näin voit väl ää monet pääasialliset syyt vahinkoihin ja seisokkeihin. Kun valitset vaihteen/variaa orin, harkitse asennusasento ja suunta, onko vaihde itse alinna, ja onko vaihteen alla jotain asioita tai materiaaleja, jotka saa avat vahingoi ua öljystä sekä käyte ävissä oleva mahdollises rajoite u la. Oikean asennusasennon valinnalla voi poistaa monia ongelmia. Usein rii ää, kun sijoi aa sopivat suojukset, joilla varmistetaan toiminnan turvallisuus. Ennen vaihteiston/variaa orin käy ööno oa on suorite ava seuraavat toimenpiteet: Tarkista, e ä toimite u materiaali on lauksen mukainen Tarkista vaihteen/variaa orin toisioakselin pyörimissuunta ennen kuin kytket sen käyte ävään koneeseen Kiinnityksen koneeseen on oltava vakaa ja värinätön. Rakenteisiin ei saa kohdistua vääntöä ja on varmiste ava e ei lai eisto ole osana sähköpiiriä, eikä staa sen sähkön purkauksia pääse esiintymään (tarvi aessa asenna maadoituskaapeli lai een rungosta kiinnitysalustaan ja kiinnitä se ukas molemmistä päistään). Holkkiakselivaihteiden asennukseen on käyte ävä erityises kyseiselle vaihteelle suunniteltua momen tukea. Käytä vähintään 8.8 kiinnityspul eja ja varo e ei lai een koteloon eikä akselille aiheudu jännityksiä johtuen epätasaisesta alustasta tai puu ellisesta linjauksesta. Vältä suoraa auringonvaloa ja muita lämpölähteitä: jäähdytysilman ei saisi yli ää +40 C: a Varmista, e ä ilma pääsee virtaamaan vapaas puhal mesta, joka jäähdy ää lai een Jos ympäristön lämpö la < 5 C tai > +40 C, ota yhtey ä tekniseen neuvontaan Jos käy ö on raskas ja käynnistystaajuus on suuri, kanna aa moo ori varustaa termistoreilla. Voitele paljaat metallipinnat ruostumisen ja syöpymisen ehkäisemiseksi. Älä asenna laite a muihin asennusasentoihin kuin mihin se on la u. Eri asennusasennot vaa vat mahdollises eri määrän voiteluaine a ja öljyntäy ö, tyhjennys ja tasotulppien paikka on kutakin asennusasentoa vastaava. Vaihteen tai variaa oriin kiinnite ävän moo orin asennuslaipan ja akselin on oltava tarkkaan vaa musten mukainen ja mitoitukseltaan sopiva. Tarkista, e ä tyyppikilven arvot vastaavat käy öolosuhteita: ryhmä, luokka, vyöhyke, käy öpaikan korkeus ja lämpö la. Tarkista, e ä ATEX hyväksyntä on vastaava moo orin ja variaa orin /vaihteen osalta sama. Tarkista, e ä kaikki vaihteen /variaa orin tulo ja lähtöpuolelle ovat myös ATEX hyväksy y. Jos ympäristön lämpö la < 20 C tai > +40 C, ota yhtey ä tekniseen neuvontaan; Asenna myös suojakansi, kun kiinnität akselilukituksella varustetun holkkiakseli yksikön. Asenna hihnapyörät, hammaspyörät, kytkimet jne. työntäen akselille sen päässä olevaa kierrereikää apuna käy äen ja siten varmistaen asennuksen vaurioi ama a laakereita tai yksikön ulkoisia komponen eja (Fig.1) Esimerkki osan oikeasta asennuksesta vaihteen/variaa oriin akselille. N.B.: Älä käytä sopima omia työkaluja. Oikea (A) ja virheellinen (B) asennusesimerkki hihnapyörien asennuksesta vaihteen/variaa oriin akselille sivu 6

7 Moo orin asentaminen Laippamoo orit B5/B14 Jos laite toimitetaan ilman moo oria, tarkista e ä moo orin laipan ja akselin toleranssit vastaavat vähintään "normaali" laatua. Puhdista akseli ja laipan pinta sekä ohjausolake liasta ja maalista. Asenna sakarakytkimen puolikas (jos sellainen rakenteeseen kuuluu, katso kuva) sähkömoo orin akselille pako ama a; näin varmistetaan e eivät moo orin laakerit vahingoitu. Työnnä moo ori varovas vaihteeseen kiinni, varmistaen e ä sakarakytkimen hampaat osuvat vastapuolen koloihin (jos kytkin asenne u) tai e ä akselin kiila osuu vaihteen/variaa orin holkkiakselin uraan. Työnnä moo ori kokonaan kiinni vaihteeseen (laipan ohjausolake keski ää moo orin linjauksen), asenna kiinnitysruuvit ja kiristä ne paikalleen. Tarkista vaihteen/variaa orin toisioakselin pyörimissuunta ennen kiinni ämistä käyte ävään koneeseen. Tarkista voiteluaineen määrä öljysilmästä, tarvi aessa lisää siten, e ä se vastaa vaihteen/variaa orin käy öasentoa. Ku stuslaippa kiinnitys B sarjan ja S vaihteet voidaan varustaa toisioholkkiakselin ku stuslaippakiinnityksellä. Aloita asennus löysäämällä ku stuslaipan kiristysruuvit tasaises, puhdista holkkiakseli ja käyte ävän koneen akseli huolella liasta ja rasvasta. Tarkista, e ä koneen akselin halkaisija on sopiva vaihteen holkkiakselille ja e ä sovite on oikea (h7). Asenna alennusvaihde paikoilleen ja kiristä ku stuslaipan kiristyspul eja momen avaimella järjestyksessä ja vähitellen kunnes kiristysmomen n arvot vastaavat oheisen taulukon arvoja (Ruuvien lujuusluokka 12.9): Momen tukiasennus B, S, NMRV, NMRV P ja SW vaihteiden kiinnityksessä koneen akselille voidaan ne varustaa tärinää vaimentavalla momen tuella. Varmista e ei momen tuen kiinnitys aiheuta vaihteelle aksiaalista kuormitusta. Tarkista e ei käynniste äessä esiinny epänormaalia tärinää vaihteen ja kiinnitys alustan välillä. Lisä ivisteet vaihteiden toisioakselille Sarjan H/B/S vaihteet voidaan varustaa vahvistetulla ivistyksellä. Vahviste u ivisteet, riippuen yksikön koosta, koostuvat kahdesta perä äisestä akseli ivisteestä tai vakio ivisteestä + VRM rengas ivisteestä (gammarengas). Hammasvaihteet koot (paitsi yksiportaiset) toimitetaan asennusasennoissa V1/V5 vakiona lisä ivisteillä. Kiilaliitosholkkiakselisten vaihteiden asennus/irroitus Sarjan B ja S vaihteille on saatavissa ns. Asennus/Irroitus Kit Asennus/Irroitus Kit sisältää: 1. Asennuspul 2. Lukkorengas 3. Mu erikappale 4. Tukilevy 5. Tukilevy, jossa vapaa reikä vaihteen asentamiseksi ja irroi amiseksi akselille. Asennus Sovita lukkorengas (2.) holkkiakselin uraan. Laita pul tukilevyn läpi akselin päässä olevaan kierteeseen ja vedä akseli paikalleen. Irroitus Sovita tukilevy ja mu erikappale holkkiakselin sisään ja laita lukkorengas holkkiakselin uraan. Kierrä pul mu erikappaleen kierteeseen ja työnnä akseli ulos. sivu 7

8 5. KÄYTTÖÖNOTTO Ennen käy ööno oa tarkista: e ä kone on yhteensopiva konedirek ivin 2006/42/CE ja sovelle avien turvallisuusmääräysten mukainen e ä asennusasento vastaa nimikyl ssä ilmoite ua e ä sähkönsyö ö vastaa EN ja/tai EN50014 e ä syö öjännite on vastaava kuin moo orin tyyppikilvessä e ä vaihteen öljyn taso on oikea ja vuotoja ei löydy e ä käynnistyksen jälkeen ei epätavallista tärinää tai ääntä. Ennen käy ööno oa on tarkiste ava seuraavat kohdat: Tarkista öljyn määrä öljysilmästä, jos sellainen on. Ilman öljysilmää toimitetut vaihteet on aina tehtaalla täyte y asennusasentoa vastaavalla määrällä. Jos vaihde asennetaan akseli pystysuoraan, on ensimmäisen käy ötunnin aikana varmiste ava e ä se ei pidä epätavallista ääntä eikä lämpene normaalia enempää; Jos näin tapahtuu, pysäytä moo ori väli ömäs. Noin 3 tunnin käytön jälkeen täydellä kuormalla mi aa yksikön pintalämpö la: kuumimman kohdan lämpö la ei saisi yli ää tyyppikilvessä ilmoite ua arvoa vähenne ynä 10 C; Jos tämä arvo yli yy, pysäytä moo ori väli ömäs. Odota vähintään 30 minuu a ennen vaihteen irroi amista. Käynnistä vaihde/variaa ori astei ain, lisäten kuormaa vähitellen eikä he koneen maksimikuormalla. Tarkista samalla, e ä vaihde/variaa ori soveltuu kyseiseen käy öön. Huom! Variaa orin nopeu a saa säätää vain kun laite on käynnissä. Vaihteen/variaa orin pintalämpö la Vaihteen/variaa orin tyyppikilvessä on ilmoite u suurin salli u arvo, kun ympäristön lämpö la on 20 C C. Pintalämpö lan mi aaminen Mi aa lai een pintalämpö la todellisissa olosuhteissa käy öönoton yhteydessä. Lämpö la on mita ava vaihteen/variaa orin rungosta nopeimman akselin läheisyydestä tai moo orisovi eesta ja aina sellaisesta kohdasta, joka on vähiten jäähdy y alue. Mitatun lämpö lan (Ts) ja ympäristön suurin salli u (Tam) todellinen (Ta) summan on oltava vähintään 10 C pienempi kuin tyyppikilvessä ilmoite u suurin salli u lämpö la. Ts + (Tam Ta) < Tc 10 C. Ts = mita u pintalämpö la ( C) Ta = Mita u ympäristön lämpö la ( C) Tam = suurin salli u ympäristön lämpö la = 40 C Tc = suurin salli u pintalämpö la tyyppikilvestä ( C). Jos lämpö la ei täytä tätä vaa musta, pysäytä laite ja ota yhteys tekniseen palveluun; Vaihteen/variaa orin käy ö: Varmista, e ä käy öpaikka täy ää kaikki sovelle avat työpaikan tervey ä ja turvallisuu a koskevat vaa mukset. Älä käytä vaihde a/variaa oria olosuhteissa, joissa on hankaavia tai syövy äviä höyryjä tai pölyä suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. Vaarallinen alue käytön läheisyydessä Vaihteen/variaa orin toisioakseli ja/tai siihen kiinnitetyt osat saa avat olla vaaraksi (leikkautumis, silpomis, murskaustumis) henkilöille sen läheisyydessä. Käy ölai eet on varuste ava asianmukaisilla suojarakenteilla niin, e ä tällaista vaaraa ei ole. B, S, NMRV ja SW sarjan vaihteet voidaan varustaa tarvi aessa toisioakselin suojakannella. sivu 8

9 6. MÄÄRÄAIKAISHUOLTO Huoltoa tekevän asentajan tulee olla perillä työpaikan turvallisuu a koskevasta lainsäädännöstä ja ympäristöasioista. Ympäristöön ei saa kaataa mitään saastu avia nesteitä, vaihde uja osia tai mitään työssä syntyviä jä eitä. Korjaustoimenpiteitä ei pidä koskaan improvisoida! Ennen huoltotöiden aloi amista on lai een virransyö ö katkaistava ja este ävä sen ennenaikainen takaisin päällekytkeytyminen turvakytkimellä. Meneillään olevasta huoltotyöstä on ilmoite ava kaikille läheisyydessä oleville edo amalla selkeäs ja mahdollises este ävä pääsy asiaankuuluma omilta työalueelle. Alue on suoja ava mahdollisilta ulkopuolisilta epäpuhtauksilta (pöly, kaasu, jne.). Kyte ävien lai eiden tarkkuus ja moi eeton toiminta vähentää merki äväs käy ölai eiden huoltotarve a. Yleensä suositellaan sovelle avaksi seuraavia sääntöjä: määräajoin ulkoisen puhtauden valvonta, vaiku aa eniten jäähdytykseen määräaikaistarkastukset voiteluaineiden vuotojan toteamiseksi, varsinkin akseli ivisteiden kohdalla. Kestovoidellut, ilman öljytulppia olevat vaihteet eivät vaadi mitään erityistä huoltoa, paitsi edellisessä kohdassa mainituissa tapauksissa ( ivisteiden vaihtoo tms.) Muiden vaihteiden/variaa oreiden huoltotarve on hyvin vähäinen, ainoastaan öljynvaihto on tarpeen normaalis käy ötunnin välein. Öljynvaihtoväli riippuu lisäksi käy öolosuhteista ja käytön luonteesta. Edellisten lisäksi on hyvä varmistaa, e ä huoho ntulpan reikä on puhdas, samoin öljysilmä, josta voiteluaineen tason voi nähdä. Lisää tarvi aessa öljyä, saman merkkistä tai jotain vastaavaa, mikä on vaihteen/variaa orin tyyppikilvessä maini u. Käytä vain Motovarion suosi elemia voiteluaineita. Öljynvaihtoa suori aessasi, noudata yllä olevia ohjeita. Vaihda kuluneet osat uusiin ja käytä aina vain alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisten varaosien voivat vaarantaa vaihteen/variaa orin toiminnan, ja myös mitätöidä takuun. Jos tarvitset varaosia, voit pyytää tarjousta Motovarion viralliselta jälleenmyyjältä. Saa sieltä tarvi aessa myös varaosakuvat. Pidä vaihteisto/variaa ori hyvässä toimintakunnossa määräaikaistarkastuksin tärinän ja melun, kitkapintojen kuluminen (variaa orit), voiteluainevuotojen, ivisteiden osalta. Tarkista mahdolliset mekaaniset vauriot ja korroosion aihe amat syöpymät; vaihda yksiköt tarvi aessa uusiin. Pidä vaihteisto/variaa ori puhtaana pölystä ja prosessista aiheutuneista roiskeista. Ää käytä sellaisia liuo mia tai muita tuo eita, jotka vaurioi avat maalipintaa tai yksikön muita osia. Älä kohdista korkeapaineista vesisuihkua suoraan yksiköön. Näitä ohjeita nouda amalla varmistetaan vaihteiden/variaa orin käyte ävyys ja turvallisuus. Varmista, e ä pölyä ei keräänny lai een pintaan yli 5 mm kerrosta. Tarkista määräajoin öljymäärä öljysilmästä, jos sellainen on käy ötunnin välein tarkista ivisteet vuotojen varalta; vaihda ne tarvi aessa käy ötunnin (5000 variatoreilla) välein vaihda öljy; aikaväli riippuu myös käytön luonteesta ja ympäristön olosuhteista. Öljynvaihto ei ole tarpeen kestovoidelloulle yksiköille. Tarkista aika ajoin, e ä huohotustulpan reikä on puhdas (jos sellainen on). Vaihteiden H/S/B kan a ei pitäisi avata mistään syystä lai een ollessa käynnissä. Variaa oreiden säätökotelon kan a ei saaavata variaa orin pyöriessä. Kun lai eet aiotaan huoltaa, on ne pysäyte ävä ja oodote ava kunnes ne ovat jäähtyneet ympäristön lämpö laan, vasta si en ne voidaan irroi aa ja avata. On varo ava pudo amasta mitään niiden sisusään. sivu 9

10 7. VOITELUSUOSITUKSET Tarkista vaihteen/variaa orin öljymäärä ennen käy ööno oa; tämä on tehtävä yksikön ollessa kiinnite y paikalloeen oikeaan asennusasentoon. Öljyn määrää lisätään tarvi aessa. Jos havaitset öljyvuotoa, tarkista syy ensin lisäämä ä voiteluaine a. Öljyn joutumista ympäristöön pitää ehdo omas väl ää se on este ävä kaikin mahdollisin keinoin. Ellei tarvi avaa ympäristön lämpö la alue a ole maini u alla olevassa taulukossa, ota yhteys tekniseen palveluun. Jos ympäristön lämpö la on alle 30 C tai yli +60 C on käyte ävä erikois ivisteitä. Kun lämpö la on alle 0 C, on seuraavat seikat pide ävä mielessä: Moo orit on sovellu ava käyte äväksi kyseisessä ympäristön lämpö lassa. Sähkömoo orin on suoriudu ava lähtö lanteessa esiintyvästä korkeamman vääntömomen sta. Jos variaa orin/alennusvaihteen kotelon materiaali on valurautaa, on varo ava e ei siihen kohdistu iskuja, koska valurauta on haurasta alle 15 C lämpö loissa käynnistyksen jälkeen olisi hyvä, mikäli mahdollista, käy ää laite a ensin muutaman minuu n ajan ilman kuormaa, jo a voiteluaineen lämpö la/viskositee eh si tasaantua ja voitelu olisi op maalinen kuormituksen alkaessa. Suorita öljynvaihto käy ötunnin (5000 variaa oreilla) välein; vaihtovälin pituus riippuu käy öolosuhteista ja käytön luonteesta. Ilman öljytulppia toimitetut vaihteet ovat huoltovapaita, eikä öljynvaihto ole tarpeellinen. Kun suoritat öljynvaihdon, valuta käyte y öljy vaihteesta sopivaan as aan, joka sopii tyhjennystulpan alle. Motovarion hyväksymien voiteluaineiden lista H A30 - A60 H B S SH R B A40 - A70 NMRV SW NMRV NMRV-P PC HW SW TX S *T C ISO VG... (-5) - (+40) ISO VG 220 Mineraaliöljy Mineraaliöljy Mineraaliöljy Synteettinen öljy Mineraaliöljy (-15) - (+25) ISO VG 150 (-5) - (+40) ISO VG 340 (-5) - (+40) ISO VG 460 (-15) - (+25) ISO VG 220 (-25) - (+50) ISO VG 320 (-10) - (+40) ISO VG32 ENI BLASIA 220 BLASIA 150 ROTRA MP BLASIA 460 BLASIA 220 TELIUM VSF320 BLASIA 32 SHELL OMALA OIL 220 OMALA OIL 150 SPIRAX ST OMALA OIL 460 OMALA OIL 220 TIVELA OIL S320 A.T.F. DEXRON ESSO SPARTAN EP220 SPARTAN EP150 - SPARTAN EP460 SPARTAN EP220 S220 A.T.F. DEXRON MOBIL MOBILGEAR 630 MOBILGEAR MOBILGEAR 634 MOBILGEAR 630 GLYGOYLE 30 A.T.F. 220 CASTROL ALPHA MAX 220 ALPHA MAX ALPHA MAX 460 ALPHA MAX 220 ALPHASYN PG320 DEXRON II BP ENERGOL GR-XP220 ENERGOL ENERGOL - GR-XP150 GR-XP460 Kaikki yksiköt toimitetaan ENI öljyillä, ellei toisin ole sovi u. * T ympäristön lämpö la ENERGOL GR-XP220 ENERGOL SG-XP320 AUTRAN DX ERIKOISÖLJYT ISO VG... Synteettinen öljy Mineraaliöljy Alhaisen lämpötilan öljyt Alhaisen lämpötilan öljyt - Elintarvikelaatu Korkean lämpötilan öljyt Korkean lämpötilan öljyt - Elintarvikelaatu ENI ISO VG46 ROTRA ATF KLUBER ISO VG68 SYNTH GH 6-80 MOBIL ISO VG32 SCH 624 KLUBER ISO VG32 SUMMIT HYSYN FG32 KLUBER ISO VG460 SYNTH GH KLUBER ISO VG680 SYNTH GH ENI ISO VG150 BLASIA 150 S ENI ISO VG220 BLASIA 220 S KLUBER ISO VG1000 SYNTH EG SHELL ISO VG680 OMALA OIL 680 KLUBER ISO VG1500 4UH Elintarvikeöljy KLUBER ISO VG320 4UH1-320N Jos halutaan jotain erityistä voiteluaine a, on syytä o aa yhteys Motovarion tekniseen tukeen sivu 10

11 H - CH H A41 CH A41 A51 A61 A32 A42 A52 A62 A33 A43 A53 A63 B3 - B5 B8 B6 - B7 V5 - V1 V6 - V3 0,23 0,13 0,25 0,62 0,68 0,7 1,2 1,6 1,9 2,1 1,1 1,16 1,9 2,5 2,4 3,1 H - CH M 051M 061M 081M 101M 121M B3 - B5 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9 B8 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7 B6 - B7 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 V5 - V1 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7 V6 - V3 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 H - CH 032/.. 042/ / / / / / /..3 3 B3 - B5 0,8 1,2 1,4 2,4 4,5 8,1 12,5 22,5 B8 0,85 1,2 1,4 3,1 5 8,9 12,5 20 B6 - B7 1 1,2 1,8 3 4,6 8,4 12,1 22,5 V5 - V1 1,3 1,75 2,15 3,9 7,6 12,7 20,5 30,5 V6 - V3 1,2 1,7 2,1 4,4 7,5 14, B A42 A52 A53 A72 A73 B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,42 0,63 1 1,21 CB A42 A52 A53 A72 A73 B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,42 0,55 1 1,13 B - CB B3 1,2 2,5 3,7 5,7 11, B8 1,5 2,8 4,2 7, ,5 42,8 B6 34 1,5 2,8 3,9 7,3 11,8 19 B7 30 V5 2,1 3,7 7 9,9 18,5 32,5 54,5 V6 1,3 2,6 4,5 6,7 10,8 16,5 37,3 S - CS B3 2,05 2, ,7 B8 1,8 2, ,8 B6 2,4 2,9 5, B7 2,1 2,6 4,5 6,8 11,3 V5 2,8 3,5 6,8 10,3 19 V6 2,4 2,9 6,4 9,9 18 TX B5 - B6 - B7 0,11 0,15 0,38 B5 - V1 - V5 0,29 0,46 0,86 V3 - V6 0,29 0,46 0,86 Var S / B3 - B5 - B6 - B8 0,17 0,24 0,41 0,69 1,38 2,29 V1 - V5 0,24 0,38 0,78 1,23 2,46 4,10 V3 - V6 0,26 0,38 0,41 0,69 2,46 3,68 - Öljymäärät litroina sivu 11

12 NMRV B3 3 4,5 7 B8 2,2 3,3 5,1 B6 - B7 0,02 0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6 2,5 3,5 5,4 V5 3 4,5 7 V6 2,2 3,3 5,1 PC B3 - B8 B6 - B7 V5 - V6 0,05 0,07 0,15 0,16 NMRV-P B3 B8 B6 - B7 V5 V6 0,33 0,55 1 1,6 HW030 HW040 NMRV-P/HW B3 0,06 0,09 0,11 0,12 SW B3 3 4,5 7 B8 2,2 3,3 5,1 B6 - B7 0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6 2,5 3,5 5,4 V5 3 4,5 7 V6 2,2 3,3 5,1 SRT - SRF/ / / / /1 030/ / /1 B3 - B5 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2 B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7 B8 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8 V1 - V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8 V3 - V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5 SRM/ / / / /1 030/ / /1 B3 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8 B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7 B8 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2 V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8 V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5 SRT-SRF/ / / / / / / /2-3 B3 - B5 0,42 0,8 1,6 3,8 6,8 14 B6D - B6S 0,42 0,8 1,2 3,2 6,2 12 B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13 V1 - V5 0,6 1 2,2 4,7 9,2 16,2 V3 - V6 0,5 1,1 2,2 4,7 9, Öljymäärät litroina Oheisissa taulukoissa annetut öljymäärät ovat likimääräisiä; Käytä öljytulpan mi a kkua tai lasisilmää (mikäli sellainen on) tarkistaaksesi öljyn taso. Se voi vaihdella sisäisistä rakenne eroista johtuen (erilaiset hammaspyörät) tai myös lai een todellisesta asennusasennosta käy öpaikalla. Tästä syystä öljytason korkeus on syytä tarkistaa ja lisätä öljyä tarvi aessa. Kaikki yksiköt toimitetaan voiteluaineella täyte ynä. Kun laite on asenne u, ylimmän tulpan lalle on vaihde ava mukana toimite u huohotustulppa. Oikeat tulppien asemat selviävät seuraavilla sivuilla olevista kuvista. sivu 12

13 8. KÄYTETYN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN Tämä on tehtävä vain asiantuntevien henkilöiden toimesta paikallisia turvallisuusohjeita ja asiaankuuluvaa lainsäädäntöä nouda aen. Ympäristöön ei saa joutua mitään bio hajoama omia materiaaleja, öljyja, ei rautametalleja tai PVC, kumi, hartsi, jne., vaan ne on toimite ava asianmukaises kyseisiin ympäristölainsäädännön mukaisiin kierrätys/keräilypisteisiin. Älä käytä vanhoja osia uudellen, vaikka ne näy äisivät olevan kunnossa, vaan anna asiantun joiden vaihtaa ne uusiin. 9. ASENNUSASENNOT JA ÖLJYTUPPIEN ASEMA ASENNUSASENNOT HA - H SH /1, ATEX 3G/3D HA H /1 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D H /1 sivu 13

14 ASENNUSASENNOT HA - H SH /2-3, ATEX 3G/3D HA H /2-3 Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa H060/080/100/125/140 ja SH060/080/100/125/140 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D H /2-3 Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa H060/080/100/125/140 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 14

15 ASENNUSASENNOT VAKIO B / ATEX 3G/3D B Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa B080/100/125/140/150/160 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D B Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa B060/080/100/125/140/150/160 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 15

16 ASENNUSASENNOT VAKIO S / ATEX 3G/3D S Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa S080/100/125 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D S Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Huohotustulppa on vain vaihteissa S080/100/125 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 16

17 ASENNUSASENNOT VAKIO NMRV - NMRV-P - SW / ATEX 3G/3D NMRV - NMRV-P Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Tulpat ovat vain vaihteissa NMRV110/130/150 ja SW110/130/150 ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D NMRV Asennot V5 ja V6 eivät ole mahdollisia vaihteille NMRV030/040/050 Huohotustulppa on vain vaihteissa NMRV110/130/150 Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 17

18 ASENNUSASENNOT NMRV-P / ATEX 2G/2D Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D NMRV-P/HW Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 18

19 ASENNUSASENNOT VAKIO TXF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. ASENNUSASENNOT, ATEX 3G/3D SF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. ASENNUSASENNOT, ATEX 2G/2D SF-VARIAATTORI Asenna variaa ori vain sellaiseen asentoon, johon se on tarkoite u. Muussa tapauksessa ota yhteys tekniseen tukeen. Sokeat tulpat kaikissa muissa kierrerei issä sivu 19

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1430050/1 IM-P143-04 ST Issue 1 FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus ½" ja ¾" kuvassa 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

mcd020fi_mjk310st_v1.doc

mcd020fi_mjk310st_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1 SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVUT

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Polkupyöränpidin, kattoasennus

Polkupyöränpidin, kattoasennus Ohje nro Versio Osa nro 30664232 1.0 Polkupyöränpidin, kattoasennus Sivu 1 / 6 Varuste A0000162 J8903383 Sivu 2 / 6 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje Varmec RCV -lieriöhammasvaihteet

Käyttö- ja huolto-ohje Varmec RCV -lieriöhammasvaihteet VEM motors Finland Oy Käyttö- ja huolto-ohje Varmec RCV -lieriöhammasvaihteet Parhaat ratkaisut voimansiirtoon Sisällysluettelo YLEISET TURVALLISUUSOHJEET... s. 1 TYYPPIKILPI... s. 3 TEKNISET TIEDOT...

Lisätiedot

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja Palohaavojen vaara jouduttaessa kosketuksiin kuuman öljyn kanssa. Lievät tai keskivakavat vammat mahdollisia. Käytä suojalaseja. Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta. Omaisuusvahingot mahdollisia

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 0231150/2 IM-P023-55 ST Issue 2 S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1217150/3 IM-P121-03 ST Issue 3 BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI

LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI SIISTI LÄHIYMPÄRISTÖ LISÄÄ ASUMISVIIHTYISYYTTÄ JA TURVALLISUUTTA Nyt jokainen voi niin halutessaan huoleh a oman asuntonsa lähiympäristön siis misestä jäljempänä maini ujen periaa

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 16352/3 IM-S6-18 ST Issue 3 Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

DF1 ja DF2 äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje

DF1 ja DF2 äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje 1550650/3 IM-P155-07 ST Issue 3 ja äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P155-07 ST

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa.

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. RÄJÄYTYSKUVA OSALUETTELO KÄYTÄ TÄTÄ LUETTELOA APUNA ASENNUKSEN AIKANA. Osan numero Kuvaus Määrä/kpl 1

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KIERUKKAPYÖRÄT KIERUKKARUUVIT

KIERUKKAPYÖRÄT KIERUKKARUUVIT KIERUKKPYÖRÄT KIERUKKRUUVIT Tekniset tiedot Kierukkapyörä Kierukkapyörän rakenne noudattaa saoja periaatteita kuin lieriöäisen haaspyörän rakenne. Päättöästä ruuvista uodostuvassa kierukassa on vähintään

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

NOSTOAPUVÄLINEET 60.1.41. ketjut ja komponentit, luokka G5

NOSTOAPUVÄLINEET 60.1.41. ketjut ja komponentit, luokka G5 60.1.41 Pewagin Winner Inox -tuotesarjan ruostuma omasta teräksestä valmistetut ketjut ja komponen t tarjoavat monipuolisia ratkaisuja korroosioal iseen ympäristöön sekä korkeisiin lämpö loihin Pewagin

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA. Käyttöohje

LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA. Käyttöohje LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Audi A3 1,8 l T. moottorikoodi ARZ ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan vaihdon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

C1000D-lukon käyttöohje

C1000D-lukon käyttöohje 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com C1000D-lukon käyttöohje Sisällyslue elo Lukon rakenne ibutton-avaimet Lukkojen käyttöönotto 3 4 4 Omistaja-avaimen rekisteröinti

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31414350 Versio 1.0 Osa nro 31359397 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378302 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen

Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 8 1 7 6 5 10 9 2 3 4 11 12 14 13 11 14 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 17 5 Pisko koukku - suora 6 Pisko koukku- vino 7 Pisko

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot