Maakaasuputken rakentaminen Hiidenveden Nummelanselän alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Vihti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakaasuputken rakentaminen Hiidenveden Nummelanselän alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Vihti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 196/2010/4 Dnro ESAVI/342/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Maakaasuputken rakentaminen Hiidenveden Nummelanselän alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Vihti Gasum Oy HAKEMUS Gasum Oy on aluehallintovirastoon toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa maakaasuputken rakentamiseen Hiidenveden Nummelanselän alitse Vihdin kunnassa sekä töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. SUUNNITELMA Gasum Oy rakentaa uuden maakaasun siirtoputken Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven, Vihdin ja Siuntion kuntien sekä Hyvinkään ja Lohjan kaupunkien alueille. Putkilinjaus alkaa nykyiseltä Mäntsälän Hirvihaaran venttiiliasemalta ja päättyy nykyiselle Siuntion Pölansin venttiiliasemalle. Rakennettavan putken pituus on noin 90 kilometriä ja halkaisija 500 millimetriä (DN 500). Hankkeeseen liittyy myös haaraputki Lohjalle, jonka pituus on noin kuusi kilometriä ja halkaisija 200 millimetriä (DN 200). Hankkeen perusteet Energiamarkkinavirasto on maakaasumarkkinalain perusteella (päätös Dnro 59/711/2001) määrännyt hakijan järjestelmävastuuseen maakaasun siirtojärjestelmässä. Hakija omistaa maakaasun siirtoon tarvittavan siirtoputkiston valvontalaitteineen ja kompressoriasemineen sekä maakaasun vastaanottoon tarvittavat laitteet. Järjestelmävastuun mukaisesti hakija vastaa maakaasujärjestelmän teknisestä toimivuudesta, käyttövarmuudesta Suomessa ja siitä, että maakaasun hankintasopimukset kattavat käytön ja toimitukset. Lisäksi järjestelmävastuu velvoittaa hakijan kehittämään maakaasun siirtoverkkoa siten, että kaasutoimitukset asiakkaille voidaan turvata ja että kaasua on tarjolla asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax Maakaasun kulutuksen ennustetaan kasvavan Suomessa vuoden TWh:sta noin 51 TWh:iin vuonna Pääkaupunkiseudun maakaasun kulutuksen on arvioitu kasvavan 18 % seuraavan vuosikymmenen aikana ja yhteensä 35 % vuoteen 2030 mennessä. Pääkaupunkiseudun suurimmat maakaasun käyttökohteet ovat yhdistettyjä sähkön ja lämmön tuotantolai- YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 Ympäristövaikutusten arviointi Maakaasuputkiston tekninen kuvaus toksia, joiden kaasun kulutus on vuositasolla epätasaista ja painottuu erityisesti kylmiin vuodenaikoihin. Myös merkittävimmät uudet käyttökohteet kuuluvat tähän ryhmään. Fortum Oyj ottaa käyttöön uuden maakaasukäyttöisen voimalaitoksen Espoon Suomenojalla ja Vantaan Energia Oy rakentaa Långmossebergeniin jätevoimalaa, jossa maakaasua käytetään lisäämään laitoksen tehoa. Volyymikasvun lisäksi pääkaupunkiseudulle tarvitaan lisää maakaasun siirtotehoa, jotta maakaasua pystytään siirtämään toimituskohteisiin riittävästi myös kylminä vuodenaikoina. Pääkaupunkiseudun maakaasun siirtoverkoston siirtotehon tarpeen ennustetaan kasvavan 34 % nykytasosta vuoteen 2020 mennessä. Siirtokapasiteettia voidaan kasvattaa ainoastaan rakentamalla uutta maakaasuputkea. Mäntsälästä Siuntioon rakennettava maakaasuputki mahdollistaa siirtokapasiteetin lisäämisen pääkaupunkiseudun tulevia tarpeita varten ja mahdollistaa myös maakaasun käyttöönoton niillä läntisen Uudenmaan alueilla, jotka eivät tällä hetkellä ole maakaasuverkon piirissä, kuten Nurmijärvellä, Vihdissä ja Lohjan Tytyrissä. Erillinen putkiyhteys pääkaupunkiseudulle lisää maakaasun toimitusvarmuutta. Rengasverkoston ansiosta nykyisen siirtoputken muutostyöt, jotka aiheutuvat kaupunkialueen lisärakentamisesta, voidaan toteuttaa pääasiassa ilman kaasun toimituskatkoksia asiakkaille. Mäntsälästä Siuntioon kulkevan maakaasun siirtoputken linjausvaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön on arvioitu vuoden 2009 elokuussa laaditussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, josta Uudenmaan ympäristökeskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Maakaasun siirtoputken pituus on noin 90 kilometriä ja halkaisija 500 millimetriä (DN 500). Hankkeeseen liittyy haaraputki Lohjalle, jonka pituus on noin kuusi kilometriä ja halkaisija 200 millimetriä (DN 200). Kaasun mitoituspaine putkistossa on 80 barg. Putken peitesyvyys on vähintään yksi metri metsäosuuksilla ja 1,2 metriä peltoalueilla. Vesialueella alle 2 metrin vesisyvyydessä putki on peitettävä vähintään 1 metrin syvyyteen ja yli 2 metrin vesisyvyydessä siten, että putken painotuksen laki on vähintään pohjan tasossa tai sen alapuolella. Putken sijainti merkitään maastoon valkoisilla merkintäpylväillä ja vesialueella maakaasuputken sijaintia osoittavin johtotauluin ja suuntamerkein Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Maakaasuputki on ulkopuolelta polyeteenimuovilla pinnoitettu ja materiaaliltaan terästä. Pinnoitteen antamaa korroosiosuojausta täydentää maakaasuputkistolle tavanomainen katodinen suojausjärjestelmä. Vesialueella putki on painotettu yhtenäisellä betonipinnoitteella. Hakija aloittaa maakaasuputken rakentamisen vuonna 2010, kun se on saanut haltuunsa tarvittavat luvat. Putken on tarkoitus valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. 2

3 3 Hankkeen edellyttämät muut luvat ja päätökset Tutkimuslupa Maastotutkimus maakaasuputken linjauksella edellyttää lääninhallituksen lunastuslain (603/1977) mukaista lupaa tutkimuksen suorittamiseen. Etelä- Suomen lääninhallitus on myöntänyt tekemällä päätöksellä hakijalle tutkimusluvan ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä selvityksiä ja tarkempia linjatutkimuksia varten. Maakaasuputken linjauksella on lisäksi voimassa myönnetty tutkimuslupa. Tutkimusluvat on saatettu voimaan maanomistajille tehtävällä erityistiedonannolla ja kuuluttamalla ja tutkimuksiin liittyvät vahingot korvataan tutkimusluvan ehtojen mukaisesti. Lunastus- ja ennakkohaltuunottolupa Maa- ja vesialueiden lunastus maakaasuputken rakentamista varten edellyttää lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) mukaista lunastuslupaa, jonka myöntää valtioneuvosto. Kun töiden kiireellinen aloittaminen tai muut tärkeät syyt sitä vaativat, voidaan hakea oikeutta ottaa haltuun lunastettava omaisuus tai sen osa ennen lunastuslain 57 :n 1 momentissa tarkoitettua ajankohtaa. Hakija on hakenut maakaasuputken linjaukselle ja siihen liittyville rakenteille valtioneuvostolta lunastuslain mukaista lunastus- ja ennakkohaltuunottolupaa maakaasuputken rakentamista varten tarvittavien työalueiden haltuunottamiseksi, pysyvän käyttöoikeuden perustamiseksi ja niistä maksettavien lunastuskorvausten määräämiseksi. Hakija lunastaa maakaasuputkelle pysyvän käyttöoikeuden lunastusmenettelyn kautta, joten käyttöoikeutta ei ole tarpeen käsitellä vesilain mukaisessa lupamenettelyssä. Käyttöoikeus antaa hakijalle muun muassa oikeuden maakaasun siirtämiseen ja putken kunnossapitoon. Maakaasuputken käyttöoikeusalueen leveys on tässä hankkeessa viisi (5) metriä. Asemakaavaalueella käyttöoikeus alueen leveys on kaksi (2) metriä. Käyttöoikeusalue jää maanomistajan omistukseen. Käyttöoikeusalueen ulkopuolinen työalue palautuu maanomistajan käyttöön rakentamisen päätyttyä. Rakentamis- ja käyttölupa Maakaasuputkistoja saa rakentaa vain Turvatekniikan keskuksen antamalla rakentamisluvalla (Valtioneuvoston asetus maakaasun käytön turvallisuudesta 551/2009). Tukes toimii maakaasun käytön turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana. Rakentamislupahakemuksen liitteenä olevassa sijoitussuunnitelmassa kuvataan hankkeen tekninen laajuus ja hankkeeseen liittyvät turvallisuusasiat, mahdolliset riskit ja suunnitelma niiden ehkäisemisestä. Sijoitussuunnitelmassa kuvataan myös merkittävimmät hankkeen ympäristövaikutukset. Turvatekniikan keskus on myöntänyt hakijan hankkeelle rakentamisluvan jo vuonna 2008, mutta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä johtuen hakija hakee lupaa vielä uudelleen. Siirtoputkiston käyttöönotosta päättää Turvatekniikan keskus hyväksytyn tarkastuksen perusteella.

4 Hakijalla tulee olla organisaation ja henkilöstön osalta riittävät valmiudet vastata putkiston turvallisesta käytöstä. Lisäksi putken rakentaminen edellyttää muita, muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia, sekä erilaisia risteämälupia. 4 Hakemuksen kohde Hakemuksen kohteena on maakaasuputken rakentamiseen liittyvä Hiidenveden Nummelanselän alitus Vihdin kunnan alueella. Maakaasuputken linjaus sijoittuu Nummelanselän pohjoisrantaan Vihdin kunnan Kaukoilan kylän kohdalla. Linjaus kiertää Nummelanselällä Papinsaaren sekä Raatosaaren niiden itäpuolelta ja nousee maalle Haapakylän Maaniitunlahdessa. Vesistönalituksen kokonaispituus on noin 2,7 kilometriä. Vesistön kuvaus Hiidenvesi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen. Se on Uudenmaan toiseksi suurin järvi ja pinta-alaltaan noin 30 neliökilometriä. Hiidenveden valumaalue on 935 neliökilometriä. Oinasjoki laskee linjauksen länsipuolella Kaukoilan kylä kohdalla Hiidenveteen. Hydrologisia tietoja Hiidenvedestä: Pinta-ala km 2 30,3 Keskisyvyys m 6,6 Suurin syvyys m 33 Tilavuus milj. m 3 197,0 Teor. viipymä vrk 270 Keskivirtaama m 3 /s 8,9

5 5 Vedenkorkeus m (N43) 31,8 Rantaviivaa km 109,5 Valuma-alue km 2 933,9 Vesisyvyys Hiidenveden Nummelanselällä linjauksen kohdalla on enimmillään viisi (5) metriä ja pääosin noin kaksi (2) metriä. Hiidenvettä säännöstellään Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 8/1982 A ( ) perusteella Väänteenjoessa olevan padon avulla. Säännöstely alkoi vuonna 1970 ja toimii nykyisellään Helsingin kaupungin vedenhankinnan varajärjestelmän osana. Säännöstelyväli on yleensä 0,9 1,0 metriä, suurin sallittu vedenkorkeuden vaihtelu on 1,6 metriä. Käytännössä säännöstely on merkinnyt sitä, että Hiidenveden vallitseva vedenkorkeustaso on kesäaikana noussut cm vuoteen 1970 asti vallinneesta tasosta. Muina vuodenaikoina ero entiseen ei ole sanottava. Hiidenvesi toimii pääkaupunkiseudun talousvedentuotannossa varavesilähteenä. Vedenlaatu Hiidenveden vedenlaatu on välttävä ja järvi on voimakkaasti ulkokuormitteinen. Hiidenvesi on rehevä ja luontaisesti savisamea. Järven rehevyysaste vaihtelee alueittain. Vihtijoen vaikutusalueella olevat matalat selkäalueet Mustionselkä ja Kirkkojärvi ovat muuta järveä huomattavasti rehevämpiä. Nummelanselkä ja Kiihkelyksenselkä edustavat järven puhtainta aluetta. Happiongelmia esiintyy Kirkkojärven tai Kiihkelyksenselän alueilla. Nummelanselällä, ei ole havaittu happiongelmia. Järvessä esiintyy ajoittain voimakkaita leväkukintoja. Järven ekologinen luokitus on tyydyttävä. Hiidenveden rehevöitymisen lisääntyminen johti järven kunnostushankkeeseen, joka aloitettiin 1990-luvun puolivälissä. Kunnostushankkeen tavoitteena on vähentää järveen kohdistuvaa ravinnekuormaa. Pohjan laatu Hiidenveden pohja on liejua ja sen alapuolella on savea. Maaperä on paikoitellen hyvin pehmeää. Hiidenveden pohjasedimentistä on otettu maanäytteitä seitsemästä tutkimuspisteestä, yhteensä 28 näytettä. Näytteistä on määritetty maalaji, vesipitoisuus, tilavuuspaino, humuspitoisuus sekä kahdesta näytteestä lisäksi leikkauslujuus sekä hienousluku. Pohjasedimentin maalaji on savista liejua sekä savea. Vesipitoisuus vaihtelee välillä 123,7 217,9 % kuivapainosta sekä humuspitoisuus välillä 6,32 16,43 %. Hiidenvedeltä on otettu ja analysoitu lisäksi pohjasedimenttinäytteitä kesällä 2009 tehdyn sedimenttitutkimuksen yhteydessä. Sedimenttitutkimuksessa Hiidenveden pohjasedimentin savipitoisuus oli suurimmillaan 30 %. Haittaainepitoisuudet olivat näytteissä kaikilla tutkimuspaikoilla pääasiassa pieniä tai alle analyysimenetelmien määritysrajojen. Ympäristöministeriön Ruoppaus- ja läjitysohjeessa määritellään haitta-aineille kaksi tasoa; alempi taso (taso 1) ja ylempi taso (taso 2). Ruoppausmassan katsotaan olevan mahdollisesti pilaantunutta, kun normalisoidut haitta-ainepitoisuudet asettuvat Ruoppaus- ja läjitysoppaassa esitettyjen tasojen 1 ja 2 väliin. Tason 1 ylittäviä normalisoituja pitoisuuksia todettiin öljyjen, sinkin, kromin, kadmiumin, kahden PAH-yhdisteen sekä yhden PCB-yhdisteen kohdalla. Lähes kaikki mineraaliöljyjen normalisoidut pitoisuudet ylittivät tason 1. Ftalaattien pitoi-

6 suudet olivat pääasiassa alle analyysimenetelmän määritysrajan. Sedimenttinäytteissä ei havaittu lainkaan orgaanisia tinayhdisteitä, kloorifenoleita eikä haihtuvia hiilivetyjakeita. Erittäin haihtuvista yhdisteistä todettiin ainoastaan yhtä kemikaalia (MTBE) erittäin pienenä pitoisuutena (0,02 mg/kg) yhdellä havaintopisteellä Hiidenvedellä. 6 Kalasto ja kalastus Hiidenveden kalasto on särkikalavaltaista. Vuonna 2007 tehdyissä verkkokoekalastuksissa kokonaisyksikkösaalis oli alueesta riippuen kappaletta ja 2,4 5,2 kilogrammaa koeverkkoa kohden. Särkikalojen osuus kokonaissaaliin painosta oli % sekä ahvenen ja kuhan yhteisosuus noin viidennes kolmannes. Särkikaloista yleisimpiä olivat särki, sulkava ja pasuri. Näiden lisäksi saaliissa oli vähän lahnaa, salakkaa, haukea ja kiiskeä sekä hiukan muikkua, madetta ja kuoretta. Hiidenveden Nummelanselällä harjoitetaan aktiivista kotitarvekalastusta. Verkko-, katiska- ja vetouistelukalastusta harjoittaa arviolta reilu 100 henkilöä. Näiden lisäksi harjoitetaan talvella aktiivista pilkkikalastusta muun muassa pilkkikilpailujen muodossa. Muutama henkilö harjoittaa talviverkkokalastusta. Tärkeimmät saalislajit ovat kuha, hauki ja ahven. Näiden lisäksi saadaan särkikaloja sekä vähän muun muassa siikaa, muikkua, madetta ja taimenta. Nummelanselkä ei ole siian ja muikun lisääntymisaluetta. Nummelanselällä esiintyy myös täplärapua, jota pyydetään alueella kotitarpeiksi. Maakaasuputken ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä pidetyissä yleisötilaisuuksissa tuotiin esille, että alueella on kuhalle soveltuvia kutupaikkoja. Nummelanselälle laskeva Oinasjoen jokisuu on todettu yhdeksi parhaista kuhan poikastuotantoalueista ja aluetta on esitetty Hiidenveden kunnostushankkeen kalastustyöryhmässä kuhan kudun rauhoitusalueeksi. Hiidenveden eliöstön ravintoverkko poikkeaa rakenteeltaan merkittävästi monien vastaavien järvien ekosysteemirakenteesta. Sameudesta johtuvat valaistusolot ovat mahdollistaneet sulkasääskien massaesiintymisen ja siten leväpredaation vähenemisen, jonka seurauksena sinilevien massakukinnat Hiidenvedellä ovat lisääntyneet. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa on ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi päämääräksi asetettu huomattava kiintoainekuorman vähentäminen, jonka jälkeen kalakantoja voidaan ryhtyä parantamaan. Virkistyskäyttö Järven rannoilla on runsas tuhat loma-asuntoa. Maakaasuputken linjauksen itäpuolella Kaukoilan puoleisella rannalla sijaitsee yksityinen pengerretty venesatama, jonne kulkee tie maakaasuputkelle suunniteltua työmaatietä pitkin. Maakaasuputken linjauksen itäpuolella Haapakylän Maaniitunlahden puolella sijaitsee yksityinen melontakeskus ja Hiidenrannan uimaranta ja matonpesupaikka. Hiidenveden Kopunlahdessa sijaitsee myös Päivölän virkistyskodin uimaranta. Hiidenvettä käytetään virkistäytymiseen myös muun muassa talviaikaisin pilkkikalastuksen sekä kesäaikaisin melonnan ja virkistyskalastuksen muodossa.

7 7 Vesiliikenne Ranta-alueet Hiidenveden Nummelanselällä ei ole reittiliikennettä tai laivaväylää. Alueella liikutaan soutuveneillä ja pienillä moottoriveneillä ja kesäaikana myös kanooteilla. Talvisin liikutaan jäällä. Hiidenveden Kaukoilan kylän puoleinen ranta-alue on vesisyvyydeltään matalaa kaislikkoa, jonka jälkeen on viljelykäytössä olevaa peltoa. Maakaasuputkea varten varattava esivalmistelualue sijoittuu tälle Kaukoilan puoleiselle peltoalueelle. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat tällä kohdalla alle 200 metrin etäisyydellä putkilinjasta. Haapakylän Maaniitunlahden puoleisella rannalla on kosteapohjaista rantalehtoa. Muut johdot ja kaapelit Maakaasuputken linjaus risteää vesijohtoa (PEH 110) Raatosaaren kohdalla. Johdon sijainti on epävarma. Lisäksi putki risteää Maaniitunlahden puoleisessa päässä Hiidenvedessä painejätevesiviemäriä (110 PVC). Molemmat viemäriputket liittyvät Maaniitunlahden itäpuolella sijaitsevaan Vuorelan koulukotiin. Kuvaus rakentamisesta Hiidenveden alitukseen käytetään tehtaalla jatkuvalla betonipinnoitteella päällystettyä teräsputkea. Putken yhteinen massa betoneineen (50 millimetriä) on 383 kg/m ja tilavuus 0,30 m³/m. Noste tiheydeltään 1,1 kg/dm³ liejussa on 325 kg/m, varmuus nostetta vastaan on 118 %. Vedessä (1,0 kg/dm³) noste on 296 kg/m ja varmuus nostetta vastaan on 129 %. Hiidenveden alitukseen käytettävä putki Putkikoko materiaali seinämä alueluokka varmuus kerroin DN 500 L485 / X70 8,88 vesistön alitus 2,0 Esivalmistelu Maakaasuputken esivalmistelua varten varataan Hiidenveden pohjoisrannalta Kaukoilasta noin 400 metriä pitkä ja metriä leveä esivalmistelualue. Tila tarvitaan maakaasuputkien säilyttämistä ja muuta työskentelyä varten, kun maakaasuputket hitsataan, tarkastetaan sekä siirretään vesialueelle. Maakaasuputki hitsataan esivalmistelualueella 12 metrin pituisista putkista 900 metriä pitkiksi kokonaisuuksiksi. Kaikki hitsaussaumat röntgenkuvataan kokonaisuudessaan ulkopuolisen, Turvatekniikan keskuksen hyväksymän, tarkastuslaitoksen toimesta. Tarkastetut ja hyväksytyt saumat raudoitetaan ja betonoidaan nopeasti kovettuvalla betonilla. Putkijaksojen esivalmistusaika on noin 60 työpäivää.

8 8 Maakaasuputken rakentaminen vesistöön Työalue vesialueella on noin 40 metriä. Maakaasuputken rakentamisessa pyritään minimoimaan tarvittava kaivutyö. Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella Hiidenveden pohja on savista liejua, jonka alla on savea. Painokairauksissa ns. kovaa pohjaa ei tullut vastaan lainkaan. Liejukerroksen paksuus vaihtelee Papinsaaren kohdan kahdesta metristä noin 15 metriin saaren molemmin puolin. Kaivettavat osuudet vesialueella selvitetään tarkemmin myöhemmässä vaiheessa putken koeupotuksin tutkimusluvan perusteella. Putken painotuksen (betonipinnoite) yläpinta on oltava vähintään vesistön pohjan tasossa tai sen alapuolella. Tämän lisäksi alle kahden metrin vesisyvyydellä maakaasuputki on asennettava vähintään yhden metrin peitesyvyyteen. Matalissa rantavesissä putkikaivannon yläosaan tulee rakentaa myös eroosiosuojaus, jolla suojataan maakaasuputkea aallokon ja jäiden vaikutukselta. Hiidenvedellä putki joudutaan siten suurimman osan matkasta asentamaan vähintään metrin peitesyvyyteen. Oletuksena on, että pehmeän pohjalietteen osuuksilla putki voitaisiin laskea pohjaan, jolloin se painuu painotuksen avulla haluttuun syvyyteen. Kaivutyö Mikäli koko osuudella maakaasuputkea varten joudutaan kaivamaan ensin kaivanto, käsiteltäviä massoja tulee vedessä arviolta kiintokuutiota (m 3 ktr), josta kuutiota (m 3 ktr) ranta-alueilla. Tällöin putkea varten vesistöön kaivetaan noin 0,6 1,6 metriä syvä kaivanto, josta kaivumassat läjitetään kaivannon viereen. Kaivusyvyys on vähintään 1,6 metriä alle kahden metrin vesisyvyydellä (yhteensä 1440 metrin matkalla) ja vähintään 0,6 metriä yli kahden metrin vesisyvyydellä (750 metrin matkalla) ja 0,6 1,6 metriä (600 metrin matkalla). Kaivamisessa käytetään joko kaivinkoneella ja tukijaloilla varustettua ponttonilauttaa tai todennäköisemmin ns. vesimestaria eli matalammille ranta-alueille soveltuvaa kaivinkonetta, joka työskentelee kellukkeiden ja/ tai tukijalkojen varassa. Kaivutyön arvioitu kestoaika on 30 työpäivää. Ranta-alueille rakennetaan tarpeen mukaan kaivupenkereet. Penkereen yläpinnan leveys on noin 4 6 metriä. Kaivupenkereen pituus on pohjoisrannalla enintään noin metriä ja etelärannalla enintään noin metriä. Pengerrysten yläpinnan ala on siten enintään yhteensä noin 2100 m 2. Penkereiden rakentamiseen käytetään ensisijaisesti putkilinjalta louhittua louhetta raekooltaan noin millimetriä. Putken uittaminen ja lasku Putki nostetaan maalla olevien rullapukkien päälle, esivalmistetut putkijaksot hitsataan yhteen ja putkisaumat käsitellään kuten esivalmistuksen yhteydessä. Putki työnnetään ponttonien varassa veteen ja sitä uitetaan niiden varassa vedessä noin yhden metrin syvyydessä. Putken hinauksessa käytetään voimakastehoista hinaajaa. Lisäksi työn aikana käytetään nopeampia yhteysveneitä henkilöiden ja tarvikkeiden siirtoa varten. Putki sijoitetaan vesialueella oikealle linjalle väliaikaisesti pohjaan pystytettyjen teräsbetonipaalujen avulla. Järveen siirtämisen kokonaistyöajaksi on arvioitu enimmillään

9 Putken koeponnistus tuntia. Putki lasketaan vesistössä yläpinnaltaan vähintään pohjan tasoon ja ranta-alueilla vähintään yhden metrin peitesyvyyteen. Putkiston osat, jotka voivat vaarantaa turvallisuutta tai jotka risteävät rauta-, moottori- tai vesiteiden kanssa, esitestataan koeponnistamalla standardin SFS 2897 mukaisesti. Koeponnistamiseen käytetään vettä. Rakennusurakoitsija toimittaa hakijan hyväksyttäväksi koestussuunnitelman neljä viikkoa ennen koestuksen aloittamista. Koestussuunnitelman on sisällettävä viranomaiselta saatu lupa veden ottamiselle, käytölle ja poistamiselle vesistöön. Urakoitsija hyväksyttää suunnitelmat etukäteen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Maakaasuputken koeponnistusvesi (yhteensä noin m 3 ) otetaan Hiidenvedestä ja palautetaan takaisin Hiidenveteen. Palauttamalla koeponnistukseen käytettävä vesi takaisin samaan vesistöön, vältetään mahdollisten kala- tai raputautien leviäminen vesistöstä toiseen. Vedenpoisto koeponnistuksen jälkeen hoidetaan hallitusti. Kaivannon täyttö ja putken peittäminen Alle kahden metrin vesisyvyydellä, jossa maakaasuputkea varten on tehty kaivanto, putki peitetään vähintään yhden metrin maakerroksella ja rantaalueilla eroosiosuojauksella. Peittämiseen käytetään kaivumaita ja rantaalueilla tarvittaessa tuotua maa-ainesta. Ranta-alueilla eroosiosuojaus tehdään raekooltaan 150 millimetrin murskeesta. Yli kahden metrin vesisyvyydellä putken laskun jälkeen putkikaivanto täytetään kaivumailla ja tasataan alkuperäiseen tasoon. Työalueiden viimeistely ja putken merkintä Rakentamisen lopuksi ranta-alueilla tehdään tarvittavat viimeistelytyöt. Rakentamisesta maastoon syntyneet vauriot korjataan ja maisemoidaan. Työnaikaiset kaivupenkereet puretaan, mutta mursketta voidaan jättää vähäisissä määrin Hiidenveden pohjaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen kanssa käytyyn keskusteluun pohjautuen täplärapujen suojapaikoiksi. Esivalmistelualueella pellon pinta muokataan ja ruokamulta tasoitetaan alueille, josta se on poistettu. Rakentamisen ja maisemointityön jälkeen maa- ja vesialueiden omistajat voivat ottaa palautuvan työalueen normaalisti käyttöönsä. Hakija lunastaa maakaasuputkelle myös vesialueella pysyvän käyttöoikeuden, jonka leveys on viisi (5) metriä. Maakaasuputki merkitään Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. 9

10 10 Aikataulu Maakaasuputken rakentaminen Mäntsälästä Siuntioon aloitetaan kesällä 2010 ja se kestää vuoden 2011 lokakuuhun saakka. Hiidenveden alitus on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2010 syyskuussa. Tavoitteena on saada työt päätökseen ennen jäiden tuloa vuoden 2010 loppuun mennessä. Viimeistelytyöt on tarkoitus tehdä keväällä Vesistönalitustyön kokonaiskesto esivalmisteluineen Hiidenveden osalta on noin 3 4 kuukautta. Vaihtoehtoiset asennusmenetelmät Maakaasuputken rakentaminen Mäntsälästä Siuntioon aloitetaan kesällä 2010 ja se kestää vuoden 2011 lokakuuhun saakka. Hiidenveden alitus on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2010 syyskuussa. Tavoitteena on saada työt päätökseen ennen jäiden tuloa vuoden 2010 loppuun mennessä. Viimeistelytyöt on tarkoitus tehdä keväällä Vesistönalitustyön kokonaiskesto esivalmisteluineen Hiidenveden osalta on noin 3 4 kuukautta. Hiidenveden alitustyön toteuttamiseksi tutkitaan vielä mahdollisuutta käyttää vaihtoehtoista asennusmenetelmää, joka edelleen minimoisi tarvittavan kaivutyön. Nk. suojaupotusmenetelmässä putki lasketaan vesistön pohjalle. Tämän jälkeen käytetään paineistettua vesisuihkua putken alapuoliseen pohjaan paikallisesti siten, että putki vajoaa haluttuun syvyyteen. Mikäli menetelmän käytettävyydestä ja onnistumisesta Hiidenvedellä saadaan varmuus lupamenettelyn aikana, menetelmä otetaan käyttöön ja siten maakaasuputken rakentamisesta aiheutuvia samentumishaittoja ja muita mahdollisia haittoja voidaan pyrkiä merkittävästi vähentämään. Arvio töiden vaikutuksista vesialueella Maakaasuputken rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia on arvioitu muun muassa Mäntsälä Siuntio -maakaasuputken ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä vuonna Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia on ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitu eri linjausten vaikutusalueelle sijoittuvista vesistöistä sekä niiden erityisarvoista käytössä olleen tiedon perusteella ja olemassa olevien putkien rakentamisesta saatujen kokemusten avulla. Kohteissa, joissa maakaasuputki jouduttaisiin rakentamaan kaivamalla, on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana erillinen sedimenttitutkimus. Vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty sedimenttitutkimuksen ja sen perusteella esitetyn vesistövaikutusarvion tuloksia. Hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä vesistövaikutusarvion ja olemassa olevien erilaisten kirjallisten kalataloudellisten selvitysten pohjalta (muun muassa Uudenmaan ympäristökeskus 2007 ja Vantaanjoen kalastusalue 2008). Alueellisesti kohdennettua tietoa on saatu haastattelemalla paikallisten kalastusalueiden ja osakaskuntien esimiehiä. Pintavesivaikutusten tarkastelualue sijoittuu järvien alituksissa noin 200 metrin etäisyydelle työalueesta. Kalataloudellisten vaikutusten osalta vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia voi il-

11 Vaikutukset vesistöön rakentamisen aikana metä. Alue ulottuu järvialueilla vajaan yhden kilometrin etäisyydelle hankekohteista. Vaikutukset vedenlaatuun Kun maakaasuputki rakennetaan vesistön alitse kaivamalla ja putki lasketaan vesistön pohjalle, tapahtuu kiintoaineksen irtoamista pohjasedimentistä veteen. Tämä aiheuttaa vedessä samentumista. Samentumista ja kiintoaineksen irtoamista tapahtuu erityisesti kaivu- ja täyttötöiden aikana. Muutoin samentuminen on vähäistä. Maakaasuputken rakentamistyön vaikutukset näkyvät voimakkaammin kohdissa, joiden pohjasedimentti on hienojakoista liejua. Pohjan laadusta ja virtausoloista riippuen kiintoainesvaikutus voi ulottua noin metrin etäisyydelle varsinaisesta työalueesta. Rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset vesistöille ovat väliaikaisia. Veden kiintoainepitoisuus laskee ja sameus vähenee selvästi jo muutamassa tunnissa töiden loputtua. Pohjasedimentistä veteen liukenevat ravinteet vaikuttavat veden laatuun lyhytaikaisesti. Maakaasuputken linjalta on otettu Hiidenvedellä sedimenttitutkimuksen yhteydessä pohjasedimenttinäytteitä. Haitta-ainepitoisuudet olivat tutkimustulosten perusteella pääasiassa pieniä, joten niistä ei oleteta aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia etenkin kun otetaan huomioon, että työ on väliaikaista ja kestoltaan lyhytaikaista. Vaikutukset pohjakasvillisuuteen ja -eläimistöön Kaivutyöt vaikuttavat haitallisesti vesikasvillisuuteen ja pohjaeläimiin. Vesikasvillisuus häviää paikallisesti rakentamisen seurauksena. Vesikasvillisuuteen vaikuttaa kaivualueen alkupuolella myös kiintoaineksen sedimentoituminen. Myös pohjaeläimistöä häviää, mutta se palautuu todennäköisesti ennalleen 2 4 vuoden kuluessa töiden lopettamisesta. Vaikutukset kaloihin ja rapuihin Maakaasuputken rakentamista ei voida kokonaisuudessaan ajoittaa kalojen kutuaikojen ulkopuolelle. Kalojen kannalta edullisin ajankohta rakentamiselle olisi kesä, mutta tällöin työt aiheuttaisivat enemmän muita haittoja. Kaivu- ja ruoppaustyöt voivat vaikuttaa haitallisesti kaloihin lähinnä häiritsemällä niiden lisääntymistä. Hiidenveden Nummelanselän lisääntyvä kalasto koostuu kuitenkin pääasiassa veden laadun muutoksia melko hyvin kestävistä kevätkutuisista kalalajeista kuten hauki, ahven, kuha ja erilaiset särkikalat, joiden kantoihin hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta. Nummelanselällä ei ole veden laadun suhteen vaateliaampien syyskutuisten kalalajien eli siian ja muikun lisääntymisalueita. Hankkeella ei ole arvioitu olevan haitallista vaikutusta paikalliseen täplärapukantaan, mutta kaivutyöt vaikuttavat haitallisesti vähintäänkin rakentamisen aikana, jolloin ravut kaivualueelta tuhoutuvat. Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta kalojen käyttökelpoisuuteen. 11

12 12 Vaikutukset kalastukselle Rakennustöistä kalastukselle aiheutuvat haitat jäävät paikallisiksi ja vähäisiksi. Veden samentuminen voi haitata verkkokalastusta lähinnä putken rantautumiskohteissa tehtävien töiden välittömässä läheisyydessä. Kaivutyön aloittamisesta ilmoitetaan erikseen alueen asukkaille ja osakaskunnille. Mahdollisia merkittyjä pyydyksiä ei työn aikana siirretä vaan poistamistarpeesta ilmoitetaan pyydyksen omistajalle. Koska maakaasuputkea uitetaan vesialueella noin yhden metrin syvyydessä, se ei aiheuta ongelmia pienveneillä liikkumiselle. Kuitenkin asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty ja hakija ohjeistaa vesillä liikkujia tarpeen mukaan. Vaikutukset virkistyskäytölle Maakaasuputki pyritään rakentamaan kesäajan ulkopuolella, jolloin rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta vesialueen virkistyskäytölle. Mikäli maakaasuputken rakentaminen ajoittuu kuitenkin lähemmäs kesäaikaa, vaikutuksia aiheutuu virkistyskäytölle, jolloin muun muassa samentumishaitat voivat ulottua läheisille uimarannoille ja työstä voi aiheutua haittaa myös vesillä liikkujille, kuten melojille. Vaikutukset muulle vesistön käytölle Käytön aikaiset vaikutukset Maakaasuputken rakentaminen ei vaaranna Hiidenveden kunnostushankkeen pitkäaikaisia tavoitteita, sillä putken rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja paikallisia. Hakija pyrkii lieventämään ja ehkäisemään työmenetelmien ja ajankohtien valinnalla Hiidenveteen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Hiidenveden alitus ei arvioida vaarantavan veden käyttökelpoisuutta pääkaupunkiseudun vesihuollon yhtenä raakavesilähteenä, sillä Hiidenvettä ei tulla todennäköisesti käyttämään vesilähteenä maakaasuputken rakentamisen aikana. Maakaasuputken käytön aikaiset vaikutukset muodostuvat pääasiassa putken aiheuttamista maankäyttörajoituksista, joita sovelletaan myös vesialueella. Maakaasuputkea ei saa vaurioittaa, joten putkilinjalla ankkurointi on kielletty ja kuten maa-alueillakin kaivutyöt (ruoppaustyöt) ovat kiellettyjä ilman hakijan lupaa. Käytön aikaisia vaikutuksia veden laatuun ei muodostu. Maakaasuputken vaurioitumisesta aiheutuva mahdollinen vedenalainen kaasuvuoto purkautuu veteen, kohoaa pinnalle ja haihtuu ilmaan. Maakaasuputki asennetaan vesistössä pohjan tason alapuolelle, joten sen sijainti ei vaikuta myöhemmin myöskään muuhun vesistön käyttöön. Putki on pinnoitettu ulkopuoleltaan kokonaisuudessaan betonilla, eikä erillisiä painoja, jotka voisivat haitata kalastusta, käytetä.

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Liikennevirasto (31.12.2009 asti Merenkulkulaitos), Uudenkaupungin kaupunki (Uudenkaupungin satama) ja Yara Suomi Oy

Liikennevirasto (31.12.2009 asti Merenkulkulaitos), Uudenkaupungin kaupunki (Uudenkaupungin satama) ja Yara Suomi Oy Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/4 Dnro ESAVI/148/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 ASIA Uudenkaupungin väylän ja Yara Suomi Oy:n satama-altaan syventäminen 12,5 m:n kulkusyvyyteen sekä väyläalueen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Pirkanmaan ympäristökeskus on korjannut päätöksen lupamääräystä 1 hallintolain 51

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2012/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2012 ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki Lausunto dnro KASELY/39/07.04/2010 Kaakkois-Suomi 30.9.2011 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi PL 302 53101 Lappeenranta Viite: YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA,

Lisätiedot

Ruoppaushankkeiden ympäristöohjeita

Ruoppaushankkeiden ympäristöohjeita Ruoppaushankkeiden ympäristöohjeita Hannu Majuri 27.12.2003 2 Sisällysluettelo 1 Liiteluettelo 2 Johdanto 3 Määritelmiä ja käsitteitä 5 1. Ruoppaussuunnitelman tekeminen 8 1.1 Suunnitelman tekijä 9 1.2

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski

Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski Etelä-Suomi Päätös Nro 69/2010/4 Dnro ESAVI/127/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle,

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, Kalajoki HAKIJA Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (151) 13.8.2008 Taltionumero 1883

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (151) 13.8.2008 Taltionumero 1883 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (151) 13.8.2008 Taltionumero 1883 Diaarinumerot 1109, 1129, 1193, 1194, 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1329, 1454, 1455, 1456 ja 1457/1/07 Vuosikirja Asiat

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113 ASIA Etelä-Suomi LIITE 1 t e l ä - S u Päätös Nro 51/2013/1 Dnro ESAVI/90/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 Päätös ympäristönsuojelulain o mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia

Lisätiedot

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 25/2012/1 Dnro ISAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Varkaus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot