PALOSAAREN KANSALAISRAADIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOSAAREN KANSALAISRAADIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PALOSAAREN KANSALAISRAADIN LOPPURAPORTTI Vaasa Kansalaisraadin toteuttaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Uusi paikallisuus hanke Yhteistyössä: Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto

2 ESIPUHE Uusi paikallisuus hanke on kansalaistoiminnan kehittämishanke, joka hakee paikallisyhteisöjen uudenlaisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden muotoja muuttuvassa yhteiskunnassa. Yhtenä erityisenä kehittämisen kohteena on kansalaisvaikuttaminen. Tästä syystä hanke kiinnostui kansalaisraatimallista, jota on pilotoitu Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksessa ja opetuksessa. Hanke päätti toteuttaa kansalaisraadin osana hankkeen toimintaa kaikilla kolmella pilottipaikkakunnallaan Kemijärvellä, Vaasan Palosaarella ja Tampereen Hervannassa. Tämä loppuraportti kuvaa Palosaaren kansalaisraadin prosessia, joka tuo esiin palosaarelaisten äänen. Kansalaisraati konkretisoi niitä asukkaiden kokemuksia, joiden avulla Palosaarta voidaan kehittää viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi asuinalueeksi. Kiitän palosaarelaisia aktiivisesta ja innostuneesta osallistumisesta Palosaaren kansalaisraatiin. Kiitän myös asiantuntijoita, jotka uhrasivat raadille vapaa-aikaansa ja jakoivat omaa tietämystään Palosaaresta. Kiitokset kuuluvat myös yhteistyökumppaneille: Vaasan kaupungin kaavoitukselle, jonka työntekijöiden kanssa yhdessä mietimme raadin aihetta, sekä Vaasan yliopiston tutkijoille Harri Raisiolle ja Juha Lindellille, jotka jakoivat arvokkaita kokemuksiaan. Projektipäällikkö Anne Majaneva-Virkola Uusi paikallisuus hanke Itselleni tämä on hyvin riittävä ja mukava tapa tutustua alueen toimintaan! Kiitos hienosta tapahtumasta! Ideat lentoon ja esille!

3 YHTEENVETO Uusi paikallisuus hanke toteutti Vaasan yliopistolla neljänä arki-iltana toukokuussa 2012 Palosaaren kansalaisraadin. Tavoitteena oli testata kansalaisraatimenetelmää kansalaisvaikuttamisen välineenä sekä aktivoida palosaarelaisia osallistumaan ja vaikuttamaan oman asuinalueensa asioihin. Mielenkiinnon kohteena oli, millaisia ajatuksia ja ehdotuksia asukkaat esittävät, kun pohjana ovat monipuoliset faktatiedot ja tasapuoliset keskustelut muiden asukkaiden sekä asiantuntijoiden kanssa. Raadin teemaksi valittiin laaja kysymys Tulevaisuuden Palosaari millaisessa kaupunginosassa haluan asua?, jonka toivottiin kiinnostavan useita ja herättävän monipuolista keskustelua omasta lähiympäristöstä. Raati koostui 16 palosaarelaisesta, jotka ilmoittautuivat mukaan. Vähäisestä ilmoittautujamäärästä johtuen Palosaaren kansalaisraati ei täysin vastannut kansalaisraati-formaatin ideaalia. Pyrkimyksenä oli kuitenkin mahdollisuuksien mukaan seurata tätä ideaalia. Deliberatiivinen keskustelu onnistuikin kohtalaisen hyvin. Edustavuus ei täysin toteutunut. Ideaalin kannalta keskeinen tekijä on myös vaikuttavuus. Vaikka vielä on liian aikaista puhua konkreettisista vaikutuksista, näyttää tilanne positiiviselta ainakin julkilausuman tiedotustilaisuudessa paikalla olleiden päättäjien kommenteista päätellen. Raatilaisten aikaansaamat toimenpide-ehdotukset Palosaaren kehittämiseksi esiteltiin tiedotustilaisuudessa valtuustosalissa Ehdotuksia syntyi yhteensä 8 kappaletta. Tämän loppuraportin tarkoituksena on esittää nämä kyseiset ehdotukset sekä kuvata itse Palosaaren kansalaisraadin prosessi.

4 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Yhteenveto 1. Kansalaisraati uudenlaisena vaikuttamisen tapana 2. Palosaaren kansalaisraati 2.1 Organisoijataho 2.2 Ohjausryhmä 2.3 Teema 2.4 Raadin jäsenet 2.5 Asiantuntijapaneeli 2.6 Prosessi 3. Palosaaren kansalaisraadin julkilausuma 4. Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen LIITE 1. Vetäjät LIITE 2. Ohjausryhmän kokoonpano LIITE 3. Raadin jäsenet LIITE 4. Kansalaisraadin mainos ja ilmoittautumislomake LIITE 5. Aikataulu LIITE 6. Asiantuntijapanelistit, heille esitetyt kysymykset ja saadut vastaukset LIITE 7. Raatilaisten näkemyksiä Palosaaren kansalaisraadista LIITE 8. Julkilausuman kommentit LIITE 9. Kansalaisraadista julkaistut artikkelit Vasabladetissa ja Pohjalaisessa LIITE 10. Yhteystiedot

5 1. KANSALAISRAATI UUDENLAISENA VAIKUTTAMISEN TAPANA Suomalainen yhteiskunta tulee tulevaisuudessa kohtaamaan yhä monimutkaisemmiksi, monitulkintaisemmiksi ja arvolatautuneemmiksi kehittyviä ongelmakysymyksiä. Myös kuntauudistus aiheuttaa haasteita paikalliselle demokratian toteutumiselle. Nämä ongelmat edellyttävät kansalaisten suurempaa osallisuutta. Kansalaiset ovat eletyn elämän asiantuntijoita ja tietävät siten näiden ongelmien todellisuuden 1. Heidän näkemyksensä syventävät ymmärrystä ongelmien luonteesta sekä antavat oivalluksia ratkaisuihin. On tarve muuttaa osallisuuden kulttuuria Suomessa. Tähän tarvitaan uudenlaisia osallisuuden muotoja. Siirtymä on "pikademokratiasta" kohti "hidasta demokratiaa" 2. Pikademokratia on yhtä kuin nopea asiantuntijavetoinen päätöksenteko, jossa ei anneta aikaa syvälliselle asian pohdinnalle ja punninnalle. Hidas demokratia muodostaa puolestaan vaihtoehdon, jossa kansalaisilla on aikaa keskustella paitsi päättäjien myös muiden kanssaihmisten kanssa. Hidas demokratia voidaan rinnastaa deliberatiiviseen demokratiaan 3 eli demokratian muotoon, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, jossa jokainen osallistuja voi tuoda esiin omat näkökulmansa ja argumenttinsa. Huomio ei ole argumentin esittäjän statuksessa vaan itse argumentin ansioissa. Deliberatiivinen tarkoittaa keskustelevaa ja pohdiskelevaa. Tämän päivän Suomessa ideaalisten deliberatiivisten olosuhteiden luominen on kuitenkin erittäin haasteellista. Osallisuuden kulttuurin muuttaminen ei tapahdu hetkessä eikä itsestään, vaan se vaatii aktiivista ja pitkäkestoista toimintaa aidon osallisuuden lisäämiseksi. Eri puolella Suomea on jo tartuttu haasteeseen ja lähdetty toteuttamaan deliberatiivisen ideaalin mukaisia kansalaisraateja. Kansalaisraadit ovat demokratia-innovaatioita, jotka lähestyvät osallisuuden tematiikkaa hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin mihin Suomessa on totuttu. Ne ovat kestoltaan pidempiä ja keskusteluiltaan laadukkaampia. Kansalaisraadit pyrkivät muodostamaan kohdeväestön, esimerkiksi kunnan, aidosti pienoiskoossa. Ennen kaikkea suunta on osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Tiivistettynä kansalaisraadit ovat: 1. Kestoltaan pidempiä Vaikeiden asioiden perusteelliseen käsittelyyn tarvitaan aikaa. 2. Edustavampia Saadaan aikaan näkemys, joka edustaa koko yhteisöä; ei vain äänekkäimpiä, aktiivisimpia ja hyväosaisimpia. 3. Keskustelun suhteen laadukkaampia Koulutetut keskustelunohjaajat varmistavat, että syntyy keskusteluilmapiiri, jossa kaikki ovat keskenään tasaarvoisia, jossa kaikki saavat puheenvuoron ja jossa kaikkia kuunnellaan. 1 Clarke, M. & Stewart, J. (2000). Handling the Wicked Issues. Teoksessa C. Davies, L. Finlay & A. Bullman (toim.). Changing Practice in Health and Social Care. Lontoo: Sage Schlesinger, A. B. (2009).The Death of "Why?": The Decline of Questioning and the Future of Democracy. San Francisco: Berrett-Koehler. 3 Lisätietoa:

6 4. Vaikuttavampia Ei osallistamista osallistamisen vuoksi, vaan pyrkimyksenä on viedä kansalaisraadin tuotosta aidosti eteenpäin. 5. Mahdollisia valintojen muuttajia Galluppien esittämä staattinen kansalaismielipide kyseenalaistetaan; ihmisten näkemykset voivat muuttua, kun asioita käsitellään monista eri näkökulmista, kun saadaan monipuolista tietoa, ja kun saadaan keskustella monien erilaisten ihmisten kanssa. Pienryhmäkeskustelua Palosaaren kansalaisraadissa Kuva: Salome Tuomaala.

7 2. PALOSAAREN KANSALAISRAATI Palosaaren kansalaisraati on deliberatiivisen demokratian mukaisen kansalaisraadin sovellus. Se toteutettiin toukokuussa 2012 Vaasan yliopistolla. Raadin pääasiallisena tavoitteena oli osallistaa Palosaaren asukkaita aidolla tavalla heille tärkeiden asioiden käsittelyyn. Tärkeä tavoite oli myös kansalaisraatimenetelmän testaus välineenä asukkaiden osallistamisessa ja osana kaupungin päätöksentekoa. Kansalaisraati pyrittiin kokoamaan siten, että se edustaa tilastollisesti Palosaaren asukkaita iän, sukupuolen, äidinkielen, koulutus- ja työllisyystilanteen sekä asuinpaikan mukaan. Palosaaren kansalaisraati toteutettiin osana Uusi paikallisuus hankkeen toimintaa. 2.1 ORGANISOIJATAHO Palosaaren kansalaisraadin organisoi Suomen Setlementtiliiton koordinoima Uusi paikallisuus hanke, joka on kansalaistoiminnan kehittämishanke. Se etsii, kehittää ja toteuttaa toimintatapoja, joiden avulla kansalaiset yhteistyössä kunnan kanssa voivat huolehtia omasta asuinympäristöstään ja aidosti vaikuttaa sen kehitykseen. Hanke on viisivuotinen ( ) ja sitä rahoittaa RAY. Hanke toimii kolmessa paikallisyhteisössä: Vaasan Palosaarella, Kemijärvellä ja Tampereen Hervannassa. Koordinointi tehdään keskitetysti Setlementtiliiton toimistolla Helsingissä. Kansalaisraatimenetelmää testataan kaikilla kolmella pilottipaikkakunnalla. Kemijärvellä ja Vaasassa raati toteutettiin samanaikaisesti, toukokuussa Kemijärven raadin aiheena oli Kuinka Kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaisuuteen kuntalaisuuteen? Tampereen Hervannassa raati toteutetaan marraskuussa Hankehenkilöstö sai koulutusta menetelmän käyttöön Vaasan yliopistolla tutkijatohtori Harri Raision johdolla. 2.2 OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän keskeisin tehtävä on tarkkailla koko kansalaisraatiprosessia ja erityisesti projektityöryhmän toimintaa. Ohjausryhmä ohjaa ja valvoo raadin kokonaisprosessia, mutta se ei saa vaikuttaa raadin lopputulokseen. Ohjausryhmän rooli korostuu erityisesti kolmessa asiassa: raatilaisten käsittelemän kysymyksen määrittelyssä, kansalaisraadin kokoonpanon tarkentamisessa sekä asiantuntijatodistajien valinnassa 4. 4 Raisio, Harri ja Vartiainen, Pirkko (2011). Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

8 Palosaaren kansalaisraadin ohjausryhmässä oli 3 henkilöä Uusi paikallisuus hankkeen ohjausryhmästä ja 3 henkilöä Vaasan kaupungin kaavoituksesta, joka toimi kansalaisraadin suunnittelun yhteistyökumppanina (liite 2). Aikataulujen yhteensovittaminen oli vaikeaa, joten ohjausryhmätyöskentely tapahtui pääasiassa sähköpostitse. Ohjausryhmätyöskentelyn lisäksi projektipäällikkö käytti apuna myös hankkeen muuta henkilökuntaa sekä aluetieteen professori Hannu Katajamäkeä (joka toimii hankkeen valtakunnallisen ohjausryhmän puheenjohtajana) ja tutkijatohtori Harri Raisiota. 2.3 TEEMA Palosaaren kansalaisraadin teemaksi muodostui keskustelujen jälkeen Tulevaisuuden Palosaari millaisessa kaupunginosassa haluan asua? Raatilaisille itselleen annettiin päätösvalta siitä, mitä asioita tämän otsikon alla käsitellään. Alun perin tarkoituksena oli käsitellä ajankohtaista Mansikkasaaren ja Palosaaren salmen kaavoituskysymystä. Alueen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka tulokset julkistettiin marraskuussa 2011, ja kaavoitus käynnistyy voittaneen ehdotuksen pohjalta vuoden 2012 aikana. Keskusteluissa Vaasan kaupungin kaavoituksen kanssa todettiin kuitenkin, että kansalaisraatimenetelmä ei sovellu yksittäisen kaavakysymyksen käsittelyyn. Tässä tapauksessa kaavoitusprosessi on jo edennyt liian pitkälle, ja lisäksi kaavoitettavalla alueella on paljon yksityisomistuksessa olevaa maata, jonka suunnitteluun on vaikeampaa vaikuttaa. Kansalaisraatimenetelmä sopii sen sijaan ennakoivaan suunnitteluun. Yllä esitetyn kysymyksen avulla kaavoitus toivoo saavansa eväitä tulevaa kaavatyöskentelyä varten. 2.4 RAADIN JÄSENET Tavoitteena oli koota kansalaisraadin osallistujat siten, että raati edustaa tilastollisesti Palosaaren asukkaita iän, sukupuolen, äidinkielen, koulutus- ja työllisyystilanteen sekä asuinpaikan (omakotitalovoittoinen Vikinga / muu Palosaari) mukaan. Lisäksi ilmoittautumislomakkeessa kysyttiin vastaajan yhdistysaktiivisuutta. Tavoitteena oli saada mukaan sekä yhdistysten jäseniä että ei-jäseniä. Raatiin tavoiteltiin 20 jäsentä. Mainonta paikallisissa sanomalehdissä, ilmaisjakelulehdissä, paikallisradiossa, kauppojen ja oppilaitosten ilmoitustauluilla sekä osittain jopa suoraan ihmisten postilaatikoihin tuotti 19 hakemusta, joten kaikki ilmoittautuneet pääsivät mukaan. Paikan päälle ensimmäisenä raatipäivänä tuli 16 henkilöä, jotka muodostivat Palosaaren kansalaisraadin. (Mainos ja ilmoittautumislomake liitteessä 4.)

9 Alla olevissa taulukoissa kuvataan Palosaaren kansalaisraadin tilastollinen tavoitekoostumus sekä toteutunut tilanne. Demografiset tekijät Vaihtoehdot Tavoite (20 henkilöä) Toteutunut (16 henkilöä) Ikä v v v 4 7 yli 65-v 4 4 Sukupuoli Nainen Mies 10 6 Asuinpaikka Vikinga 11 3 Muu Palosaari 9 13 Äidinkieli suomi ruotsi 6(7) 3 muu 1(0) 0 Koulutus peruskoulu 6 2 keskiaste 5 4 ylioppilas 3 3 yliopistotutkinto 6 7 Työllisyystilanne työssä 9 9 työtön 1 2 opiskelija 3 2 eläkeläinen 5 4 muu 2 0 Yhdistysaktiivisuus kyllä - 7 ei - 9 Tavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin ottaen huomioon ilmoittautuneiden vähäisen määrän. Keskiikäisten, suomenkielisten, naisten, yliopistokoulutettujen ja Palosaarella (vs. Vikingalla) asuvien osuus on raadissa tilastoihin nähden ylikorostunut. Raatiin saatiin hyvin mukaan eri työllisyystilanteissa olevia ihmisiä ja yhdistysaktiiveja sekä passiiveja. (Kansalaisraadin osallistujat liitteessä 3.)

10 2.5 ASIANTUNTIJAPANEELI Raatilaisia poistumassa yhteiskuvauksesta Kuva: Salome Tuomaala. Kansalaisraadin ideaalin mukaisesti raatilaisilla oli mahdollisuus kuulustella asiantuntijoita. Aiheen laajuuden vuoksi asiantuntijoiden valitseminen oli haasteellinen tehtävä. Toinen haaste oli aikataulujen sovittaminen. Kaikki pyydetyt asiantuntijat eivät valitettavasti pystyneet osallistumaan kansalaisraatiin. Asiantuntijat koostuivat kuudesta Vaasan kaupungin viranomaisesta ja yhdestä tutkijasta. Kukin asiantuntija piti aluksi kymmenen minuutin alustuksen omasta erikoisalueestaan. Tämän jälkeen moderaattorin johdolla käytiin paneelikeskustelussa läpi kysymykset, jotka raatilaiset olivat edellisenä iltana laatineet (liite 6). Asiantuntijoiden alustukset käynnissä (vas.). Professori Hannu Katajamäki moderoi paneelikeskustelua (oik.) Kuvat: Anne Majaneva-Virkola

11 2.6 PROSESSI Palosaaren kansalaisraati vietiin läpi neljän arki-illan aikana ja Ajankohdaksi valittiin arki-illat kahdelle eri viikolle sijoitettuna, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua. (Aikataulu liitteessä 5.) Ensimmäisenä iltana käytiin läpi kansalaisraadin menetelmää ja aikataulua. Raatilaiset tutustuivat toisiinsa parihaastattelun avulla ja lopuksi koostettiin yhdessä kysymyksiä seuraavan illan asiantuntijapaneelia varten. Toisena iltana kysymykset esitettiin asiantuntijoille ja niistä keskusteltiin yhdessä. Viikon tauon jälkeen alkoivat varsinaiset keskustelut kahdessa pienryhmässä. Pienryhmät oli jaettu mahdollisimman heterogeenisiksi em. demografisten tekijöiden suhteen. Pyrkimyksenä keskusteluissa oli käsitellä annettua teemakysymystä asiantuntijapaneelin kuulustelujen pohjalta. Keskustelunohjaajat olivat kirjanneet saadut vastaukset ylös, ja nämä muistiinpanot olivat keskustelun tukena. Keskustelunohjaajat varmistivat, että keskustelu pysyi asiassa ja että kaikki saivat kertoa mielipiteensä. Kumpikin pienryhmä esitteli keskustelun tuloksena syntyneitä toimenpide-ehdotuksia illan päätteeksi. Keskustelut käytiin kaksikielisinä, kaikki saivat käyttää omaa äidinkieltään. Viimeisenä iltana keskityttiin laatimaan julkilausumaa, mutta keskusteluja käytiin samalla edelleen. Raatilaiset itse valitsivat, mitkä aiheet ja ehdotukset kirjattiin julkilausumaan. Keskusteluissa käsiteltiin myös sellaisia aiheita, jotka jätettiin julkilausuman ulkopuolelle. Julkilausuma esiteltiin tiedotustilaisuudessa valtuustosalissa. Paikalle oli kutsuttu tiedotusvälineiden edustajia, päättäjiä ja viranomaistahoja. Projektipäällikön esipuheen jälkeen kaksi raatilaista esitteli julkilausuman toimenpide-ehdotukset perusteluineen. Tiedotustilaisuudessa julkilausuma jaettiin myös kirjallisessa muodossa. Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Marjatta Vehkaoja ja kaavoitusarkkitehti Jussi Hallasmaa esittivät etukäteen pyydetyt kommenttipuheenvuorot julkilausumaan. He kertoivat, millaisia hyötyjä näkivät menetelmän käytössä olevan omalle työskentelylleen, sekä miten julkilausumassa esiin tulleet asiat voitaisiin toteuttaa. Myös päättäjät käyttivät lukuisia kommenttipuheenvuoroja tilaisuuden lopuksi. Kommentit kiittelivät pääosin menetelmää hyväksi ja kehitettävän arvoiseksi, sekä julkilausuman toimenpide-ehdotuksia toteuttamiskelpoisiksi. Kuvia pienryhmäkeskusteluista. Kuvat: Salome Tuomaala.

12 3. PALOSAAREN KANSALAISRAADIN JULKILAUSUMA Johdanto Palosaari on hyvä asuinympäristö, jossa palvelut ovat lähellä (koulut, päiväkodit, hyvät kirjastopalvelut, kaupat, apteekki). Palosaarella sijaitsevat myös yliopisto ja korkeakoulut. Luonto on lähellä ja koettavissa kaikkialla - rannat, puistot ja meri ovat Palosaaren parasta antia. Palosaari on elävä ja kaksikielinen, rauhallinen ja turvallinen kaupunginosa, jossa on väljiä ja suojaisia pihoja ihan kaupungin keskustan lähellä. Palosaarella on hyviä asuinmahdollisuuksia kaikille, erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Me palosaarelaiset koemme, että Vaasan kaupunki hoitaa Palosaaren asioita pääsääntöisesti hyvin. Haluamme kuitenkin nostaa esiin seuraavat asiat, joita olemme raadissa käsitelleet. Koemme nämä asiat tärkeiksi ja sen vuoksi edelleen ylläpidettäviksi tai uudelleen tarkastelua vaativiksi. 1. Palosaaresta siistimpi - Mitä palosaarelaiset voivat yhdessä tehdä ympäristönsä hyväksi? Asukkaat ovat valmiita osallistumaan siivoustalkoisiin esimerkiksi tori-illan kanssa samalla viikolla. Talkoot on hyvä saada asukasyhdistyksen organisoimaksi yhteistyössä kaupungin kanssa. Kiinteistönomistajien on kiinnitettävä huomiota tonttien siisteyteen. Tarvittaessa kaupungin on annettava nykyistä napakammin siivous- ja rakennusten kunnostuskehotuksia. Kaupungin pitää hankkia lisää roskiksia, myös koirien jätöksille. Venesäilytyspaikkojen valvonta ja siisteyden ylläpito on suunniteltava uudelleen, jotta ne toimivat nykyistä paremmin. 2. Palosaaren ranta-alueet Nykyisen rantaraitin ympärivuotinen käytettävyys, kunnossapito ja siisteys ovat palosaarelaisille merkittäviä. Mansikkasaaren ja Vikingan uimarannat ovat niin ikään tärkeitä. 3. Palosaaren salmi ja Mansikkasaari Alueen tunnelma vanhana telakka-, teollisuus- ja satama-alueena maastonmuotoineen ja puistoineen on säilytettävä. Alueesta halutaan helposti lähestyttävä ja monipuolinen, ei liian suunniteltu ja steriili. Vanhoja rakennuksia ja rakennelmia on säilytettävä ja uusien rakennusten on sovittava tyyliin. Arkkitehtikilpailun voittanut ehdotus on hyvä lähtökohta, mutta aluetta ei saa rakentaa liian tehokkaasti. Kaikilla ihmisillä pitää olla mahdollisuus asua ja liikkua salmen rannalla, niin kuin muuallakin Palosaarella. Alue on siivottava välittömästi, vaikka rakentamista ei vielä aloitettaisikaan. Raadin yhteinen näkemys on, että tulevaisuudessa alue on Palosaaren helmi. 4. Palosaaren katujen kunnossapito Talviaikaiseen katujen kunnossapitoon halutaan muutos erityisesti kevyen liikenteen väylien osalta. Joustavuutta ja yhteistyötä on lisättävä kaupungin ja aurausyrittäjien välillä. Palosaaren alueella on kokeiltava vuoropysäköintiä, jotta auraus saadaan sujuvammaksi. Konkreettinen ehdotuksemme on laatusertifikaatin laatiminen ja käyttöönotto talvikunnossapidossa.

13 5. Palosaari-info Vaasan kaupungin kotisivuille on saatava tietoa Palosaaresta, asukkaille on annettava mahdollisuus tarjota tietoa asuinalueestaan. Asukasyhdistykselle on saatava oma kotisivu. Tapahtumista on saatava ajantasaista tietoa Palosaaren kirjaston infotaululle ja nettiin. Tehdään yhteistyössä asukkaiden ja koulujen kesken Palosaari-esite, jota jaetaan uusille asukkaille sekä opiskelijoille paperiversiona ja netissä. Palosaaren kirjastosta on muodostettava Palosaaren kansalaisinfo. Sekä Palosaaren kirjaston että tiedekirjasto Tritonian lauantaiaukiolo on turvattava. 6. Palosaaren tapahtumat Palosaarella on jo perinteeksi muodostuneet toritapahtumat kesällä ja syksyllä. Näiden lisäksi kaivataan lisää säännöllistä toimintaa ja rikastavaa vuorovaikutusta Palosaarelle: puistojumppaa kaikille yliopiston nurmialueella, joulutori joulukuusineen Palosaaren torille, Palosaaren museoiden ja historian esille tuominen esimerkiksi historiapäivien ja kävelyjen avulla. Palosaarella on paljon yhteisiä julkisia tiloja, jotka pitää nostaa paremmin esiin ja aktivoida tapahtumien ja tiedotuksen avulla. 7. Palosaaren terveyspalvelut Palosaarella asuu suhteellisesti enemmän ikääntynyttä väestöä kuin muissa kaupunginosissa, mutta alueelle toivotaan myös nykyistä enemmän lapsiperheitä. Tämä on huomioitava terveysasemien jatkosuunnittelussa. Äitiys-, lasten- ja seniorineuvolan palvelut on saatava Palosaarelle, esimerkiksi Medibothnian yhteyteen terveyskioskina tai vastaavana. 8. Palosaaresta myös lapsiperheiden kaupunginosa Palosaarella on hyvät edellytykset houkutella myös lapsiperheitä, koska alue on turvallinen, rauhallinen ja vihreä. Palosaari on yksi niistä Vaasan kaupunginosista, jossa on säilynyt paljon viihtyisää puutalomiljöötä. Tätä kannattaa hyödyntää kun Vaasaan houkutellaan lisää asukkaita. Esimerkkikortteleita monipuolisesta ja Palosaarelle tyypillisestä ja suositeltavasta rakentamistavasta ovat korttelit 3, 4, 7 ja 10 (Työväenkadun ja Onkilahdenkadun välissä). Kaavoituksessa pitää huomioida lapsiperheille ja kaikille ihmisryhmille sopivien asuntojen tarve. Palosaaren kansalaisraati Brändö medborgarrådet ja/och Osmo Ahtola, Hannele Andersson, Kim-Erik Berts, Tiina Böling, Leena Hiltunen, Anneli Ketola, Johanna Kivineva, Mirja Kiviniemi, Iivari Käkelä, Valter Lidsle, Niklas Lundström, Rauni McBreen, Ritva Mertaniemi, Lahja Nord, Erkki Rantamäki, Gunborg Segerstam.

14 4. OSALLISTUMISEN ILLUUSIOSTA AITOON VAIKUTTAMISEEN Vaikuttavuus on yksi kansalaisraatiformaatin keskeisimmistä kriteereistä. Kyse ei tällöin ole pelkästä dialogista, vaan todellisena pyrkimyksenä on ratkaista dialogin kohteena oleva asia tai ongelma. Jotta raadeilla saataisiin aikaan vaikuttavuutta, tarvitaan keskustelussa sovittujen ratkaisujen, kehittämisehdotusten tai visioiden toimeenpanoa. Tässä poliittiset päättäjät ja viranhaltijat ovat avainasemassa. Ideaalina on, että kansalaisraadeissa vaadittaisiin aina päättäjien kannanotto tai vastine, jossa esitetään se, miten raatien kautta saadut ehdotukset otetaan huomioon. Vaikuttavuuden merkitys korostuu myös raatilaisten kommenteissa: Jag vet inte hur mycket beslutsfattare bryr sej om våra beslut Riippuu siitä, mitä tapahtuu raadin ja julkilausuman jälkeen eli onko sillä mitään vaikutusta. Kuullaanko ääni? Palosaaren kansalaisraadin tilanne vaikuttavuuden suhteen näyttää varsin lupaavalta. Tästä kertovat tiedotustilaisuudessa esitetyt kommenttipuheenvuorot. Kaavoituksen viranhaltija piti kommentissaan kansalaisraatia erinomaisena menetelmänä tiedon keruussa, kun jotain aluetta ryhdytään suunnittelemaan. Se tarjoaa punnittua ja faktatietoihin perustuvaa, yhdessä keskustellen aikaansaatua tietoa asukkaiden näkemyksistä. Myös asiantuntijoiden kesken pystytään siirtämään tietoa tehokkaasti kansalaisraadin asiantuntijapaneelin avulla. Päättäjät kokivat, että menetelmä on hyvä keino saada tietoa asukkailta päätöksenteon pohjaksi. Lähidemokratia ja erilaiset kansalaisvaikuttamisen tavat kiinnostavat monia, kun kuntauudistus on käynnissä ja vaikuttamisen uudet tavat ovat hahmottumassa. Uusi paikallisuus hankkeen projektipäällikkö seuraa yhdessä raadin osallistujien kanssa julkilausumassa esitettyjen asioiden etenemistä ja pitää keskustelua yllä viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. Toukokuussa 2013 projektipäällikkö kutsuu raatilaiset yhteiseen tapaamiseen, jossa tarkastellaan kuluneen vuoden tapahtumia. Onko julkilausumalla ollut todellista vaikutusta? Palautteessaan raatilaiset toivoivat lisää kansalaisraateja ja kokivat raadin tärkeäksi. Tämä on tulkittavissa kaipuuksi aitoon osallistumiseen. Kyynisyyttä vastaan tuleekin taistella kehittämällä uusia tapoja osallistaa asukkaita heille tärkeisiin asioihin. Muutoin on vaarana, että asenne miksi osallistuisin, kun en kuitenkaan voi vaikuttaa vain lisääntyy entisestään. Osallistumisesta on tehtävä helppoa, kiinnostavaa, ja ehkä jopa hauskaakin. Voidaanko ottaa pysyvään käytäntöön? Tätä lisää, tätä tarvitaan! Asia on ajankohtainen. Vois kokeilla toistekin.

15 LIITE 1. Palosaaren kansalaisraadin vetäjät Projektipäällikkö Anne Majaneva-Virkola, Uusi paikallisuus hanke Keskustelunohjaajat: Susann Sjöström, hankesuunnittelija, THL Marina Lindell, tutkija, Åbo akademi Tuure Vairio, abiturientti (EEC-koulutus) Joona Luomala, abiturientti (EEC-koulutus) Mentori: tutkija Juha Lindell, Vaasan yliopisto

16 LIITE 2. Palosaaren kansalaisraadin ohjausryhmä Uusi paikallisuus hankkeen ohjausryhmästä: Marjatta Vehkaoja, kaupunginvaltuutettu Jussi Koiranen, opiskelija Kari Laitala, Palosaaren asukasyhdistyksen puheenjohtaja Vaasan kaupungin kaavoituksesta: Juhani Hallasmaa, kaavoitusarkkitehti Marketta Kujala, projektipäällikkö Oliver Schulte-Tigges, toimistoarkkitehti

17 LIITE 3. Palosaaren kansalaisraadin osallistujat Osmo Ahtola, Hannele Andersson, Kim-Erik Berts, Tiina Böling, Leena Hiltunen, Anneli Ketola, Johanna Kivineva, Mirja Kiviniemi, Iivari Käkelä, Valter Lidsle, Niklas Lundström, Rauni McBreen, Ritva Mertaniemi, Lahja Nord, Erkki Rantamäki, Gunborg Segerstam.

18 LIITE 4. Kansalaisraadin mainos ja ilmoittautumislomake ILMOITTAUDU PALOSAAREN KANSALAISRAATIIN! Haluatko osallistua Palosaaren tulevaisuuden suunnitteluun? Haluatko vaikuttaa asuinympäristösi viihtyisyyteen? Ilmoittaudu Palosaaren kansalaisraatiin! Kansalaisraadissa Palosaaren asukkaat pääsevät keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa asuinaluetta koskevista asioista. Asiantuntijakeskustelujen ja raatilaisten välisten ohjattujen keskustelujen kautta raatilaiset laativat yhteisen julkilausuman, joka esitellään päättäjille ja medialle ja kaikille kiinnostuneille tiedotustilaisuudessa. Raatilaisten työskentelyn tulokset sitoudutaan ottamaan osaksi käsiteltyjen asioiden valmistelua. Kansalaisraati eroaa merkittävästi tavanomaisista osallistumistavoista, kuten kuntalaiskuulemisista, joissa usein kuunnellaan yksipuolisesti yhden tai muutaman ihmisen mielipiteitä. Kansalaisraadissa kaikkien mielipiteet ovat aivan yhtä tärkeitä. Mukaan kansalaisraatiin voi ilmoittautua kuka tahansa yli 16-vuotias palosaarelainen. Kansalaisraati kootaan ilmoittautuneiden joukosta arpomalla siten, että raati edustaa mahdollisimman kattavasti erilaisia palosaarelaisia. Raatiin valitaan yhteensä 20 henkilöä ja 4 varajäsentä. Ilmoittautuminen ensimmäiseen raatiin tapahtuu huhtikuuta 2012 netissä, puhelimitse tai postitse. Raati järjestetään ja ilta-aikaan Vaasan yliopistolla. Raadissa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tärkeisiin Palosaarta koskeviin aiheisiin. Raadin aikana sinulla on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. Raadin aikana tarjotaan kahvia/teetä ja pientä purtavaa. Osallistujat saavat lisäksi arvokkaasta osallistumisesta asianmukaisen palkkion. Lisätietoja: Mukana Palosaaren kansalaisraadissa: Suomen Setlementtiliitto ry, Uusi paikallisuus hanke Vaasan kaupunki Vaasan yliopisto Anne Majaneva-Virkola, projektipäällikkö p

19 ILMOITTAUTUMISLOMAKE Palosaaren kansalaisraati Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Sukupuoli: nainen mies muu Syntymävuosi: Äidinkieli: suomi ruotsi muu, mikä Koulutus: kansakoulu/keskikoulu/peruskoulu ammattitutkinto ylioppilastutkinto yliopisto muu Työllisyystilanne: työssä/osa-aikatyössä työtön opiskelija vanhempain- tai hoitovapaalla eläkkeellä muu Oletko jonkin yhdistyksen tai järjestön aktiivinen jäsen? kyllä ei Jos tulen valituksi Palosaaren kansalaisraatiin, sitoudun osallistumaan raatiin seuraavina ajankohtina: maanantai 7.5., tiistai 8.5., maanantai ja tiistai kello Vaasan yliopistolla. Ilmoittautumiset suoraan Anne Majaneva-Virkolalle sähköpostilla: tai puhelimitse: Voit täyttää ilmoittautumislomakkeen myös netissä: Jos haluat lähettää ilmoittautumisen postitse, pyydämme Sinua itse maksamaan postimaksun. Ilmoittautumiset osoitteeseen Anne Majaneva-Virkola Vaasan Setlementtiyhdistys Huvilakatu Vaasa Kiitos ilmoittautumisestasi! Raatiin valituille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti viimeistään

20 LIITE 5. Palosaaren kansalaisraadin aikataulu MA 7.5. Vaasan yliopisto B203 Klo 16: Tervetulokahvit Klo : Raadin esittely Klo : Raatilaisten esittelykierros Klo : Kysymysten laadinta asiantuntijapaneelia varten TI 8.5. Vaasan yliopisto B203 Klo 15.30: Avaus ja asiantuntijoiden esittely Klo 16 17: Asiantuntijoiden alustukset Klo : Kahvi ja välipala Klo : Paneelikeskustelu, moderoijana professori Hannu Katajamäki MA Vaasan yliopisto B203, B209 Klo : Keskustelua pienryhmissä Klo : Kahvi ja välipala Klo : Keskustelua pienryhmissä Klo : Yhteenveto TI Vaasan yliopisto B203, B209 Klo : Julkilausuman laadintaa yhdessä ja pienryhmissä Klo : Kahvi ja välipala Klo : Julkilausuman viimeistely yhdessä Klo : Yhteenveto KE Valtuustosali Klo 15.30: Avaussanat Klo 15.35: Raadin esittely (Anne) Klo 15.50: Julkilausuman esittely (raatilaiset) Klo 16.20: Kommentit (Marjatta Vehkaoja, Jussi Hallasmaa) Klo : Keskustelut ja haastattelut Julkilausuman vastineet Seuranta ja asian silmälläpito Yhteinen kokoontuminen vuonna 2013

21 LIITE 6. Palosaaren kansalaisraadin asiantuntijapanelistit Juhani Hallasmaa, kaavoitusarkkitehti Markku Litmanen, katutoimen johtaja Erkki Penttinen, sosiaalityön ja perhepalveluiden johtaja Juha-Pekka Lehmus, koulutoimenjohtaja Tuula Ahonpää, nuorisotoimen johtaja Marjut Hannuksela, liikuntatoimen johtaja Peter Ehrström, filosofian tohtori, väitellyt Palosaaren metamorfoosista (jäi pois sairastumisen vuoksi) Moderaattori: professori Hannu Katajamäki Raadin kysymykset asiantuntijapaneelille vastauksineen 1. Saadaanko Palosaaren terveysasema lähemmäs Palosaarta tai Palosaarelle esimerkiksi äitiys-, lasten- ja seniorineuvola, terveyskioski? - ei omaa sosiaalitoimistoa - Penttisen mukaan ei ole tonttia julkiselle rakennukselle - Tulevaisuuden ongelma: palveluasuminen - Vuoden kuluttua suuria muutoksia kun keskussairaala alkaa hoitaa laboratoriopalvelut? Medibothnia-projektissa jonkinlainen terveyspiste/seniorineuvola mahdollisuus. - Ei tule Palosaarelle terveysasemaa. Huutoniemen terveysasema väliaikaiseksi rakennetussa rakennuksessa, lastenneuvolat siellä missä on lapsia, terveysasemat vähenevät neljään (Gerby, keskusta, Sepänkyläntie,.. Medibothniassa mahdollisuus terveyskioskityyppiseen). - Onko kyse asukaspohjasta? Kyllä se on yksi kriteeri, mutta myös se, miten ihmiset liikkuvat. - Palvelubussit kulkevat aina terveyskeskusten kautta. 2. Mikä on Palosaaren ikärakenne ja miten se huomioidaan tulevaisuudessa? - Palvelubussi. Senioribussi. - Kerrostaloihin hissejä (valtion rakennustukea näihin projekteihin). - Liikenneturvallisuus mm. koulujen ympäristö -> hidasteet yms. - Katujen kunnossapito siten, että kaikilla on mahdollisuus liikkua turvallisesti ympäri vuoden -> eritoten valaistus. 3. Onko mahdollista saada parannusta nykyisille liikuntapaikoille ja erityisesti ohjattua toimintaa niille? - Tällä hetkellä tilat ovat aika vaatimattomat. Mutta liikuntapaikkoja on ja niitä huolletaan ja kunnostetaan jatkuvasti. Palosaaren urheilukentällä on kesällä ohjattua toimintaa: yleisurheilua, lasten liikuntatoimintaa ja yhdistystoimintaa. - Ohjattuja tunteja on eniten lapsille ja nuorille (koulun yhteydessä) sekä senioreille. Ensi syksynä tulee myös ohjattua toimintaa naisille ja miehille. - Palosaaren nurmikentälle on ehkä mahdollista saada keinonurmi, mutta milloin ei tällä hetkellä voi sanoa. - Puistojumppa yliopiston alueelle on hyvä idea. 4. Säilyvätkö Mansikkasaaren ja Vikingan uimarannat? - Uimarantoja aiotaan pitää yllä myös tulevaisuudessa sekä Mansikkasaaressa, että Vikingalla. Rantojen sosiaalitiloja aiotaan kehittää. Lähitulevaisuudessa rannoista saattaa poistua Isolahden uimaranta. 5. Onko Merimuseolle ja Työväenmuseolle olemassa tulevaisuuden suunnitelmia? - Hallasmaa: kaavoissa ainakin säilytetään käyttötarkoitukset museotoimintaa varten näillä paikoilla, Merimuseo nykyisin ilman omaa tonttia mutta se tulee uuteen kaavaan omalle tontille. - Kaupunki tukee museoita ylläpitäviä yhdistyksiä, työntekijöitä ne saavat työllistämistuella ja muilla avustuksilla. - Aktiivisten kansalaisten varassa!

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke 1 Uusi paikallisuus -hanke 2011-2015 Luo mahdollisuuksia ja innostaa asukkaita vaikuttamaan omaan lähiympäristöön

Lisätiedot

Jyväskylä tarvitsee sinua!

Jyväskylä tarvitsee sinua! Jyväskylä tarvitsee sinua! Kuntalaisten kansalaisraati uusi tapa olla mukana 28.3.2012 Jukka Laukkanen Kansalaisraati osallistumisen ja vaikuttamisen keinona - Menetelmän taustalla on ajatus deliberatiivisesta

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke

Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke 1 Luo mahdollisuuksia ja innostaa asukkaita vaikuttamaan omaan lähiympäristöön Järjestöjen välinen yhteistyö Kunnan ja paikallisyhteisön välinen yhteistyö

Lisätiedot

Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö

Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö 18.10.2013 Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö Kehittämis- ja muistelukävelyt Työpajan sisältö Uusi

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä

Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä Uusi paikallisuus - hanke Uusi paikallisuus on Suomen Setlementtiliiton hanke Hanke alkoi 2011 ja jatkuu vuoteen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Lapsiperheet mukaan kunnalliseen päätöksentekoon Lapsiperheiden kansalaisraati

Lapsiperheet mukaan kunnalliseen päätöksentekoon Lapsiperheiden kansalaisraati Lapsiperheet mukaan kunnalliseen päätöksentekoon Lapsiperheiden kansalaisraati Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on lapsiperheiden kansalaisraati?... 3 2 Resurssit... 3 3 Toteutus...

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati

Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati Kuntamarkkinat 14.9.2011 Tutkijatohtori Harri Raisio ja projektitutkija

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Järjestöedustajan kokemuksia

Järjestöedustajan kokemuksia Järjestöedustajan kokemuksia Raadeista yleistä Raatilaisen näkökulma Toteutusesimerkkejä Keskeistä raatien toiminnassa Sipilän hallitusohjelma: Tavoitteena vahvistaa kokemusasiantuntemuksen käyttöä ja

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

MANSIKKASAAREN KEHITTÄMISKÄVELY Raportti

MANSIKKASAAREN KEHITTÄMISKÄVELY Raportti MANSIKKASAAREN KEHITTÄMISKÄVELY 5.6.2013 Raportti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti päättäjille ja kansalaisille yhteisen kävelyn Mansikkasaaren, Rahkolan ja Saippuatehtaan alueille. Kävelyllä

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA TEHTÄVÄ MITÄ IDEOITA, TOIMINTAMALLEJA MAAKUNNASSA VOIDAAN TOTEUTTAA/HYÖDYNTÄÄ? KIRJOITA 1 IDEA/AJATUS/PAPERI IDEAN EI TARVITSE

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

SOUKKA-VISIO TÄYDENNYSRAKENTAMINEN SOUKASSA

SOUKKA-VISIO TÄYDENNYSRAKENTAMINEN SOUKASSA SOUKKA-VISIO TÄYDENNYSRAKENTAMINEN SOUKASSA ILLAN AIKATAULU 17:00 17:30 Ovet auki ja kahvit tarjolla Yhteiset alustukset Hankkeen ja hankkeen tavoitteiden yleisesittely (Espoon kaupunki) Yleistä täydennysrakentamisesta

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 /

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 / LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 / 2017 1 AIKA 19.1.2017 klo 18:00 - PAIKKA Myllymäen koulu Hiessillankatu 11, 53 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asianro Sivu 1 Kokouksen avaus ja toiminnan esittely 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Kuntalaisaktivismi pelastaa demokratian?

Kuntalaisaktivismi pelastaa demokratian? Kuntalaisaktivismi pelastaa demokratian? Tuusula 5.10.2017 Julia Jousilahti Tutkija, projektipäällikkö Demos Helsinki @juliajousilahti Demos Helsinki Riippumaton yhdistysmuotoinen ajatushautomo, perustettu

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JASO-YHTEISÖLLISTÄ SENIORIASUMISTA JASO-AKTIIVISTA ASUKASTOIMINTAA

JASO-YHTEISÖLLISTÄ SENIORIASUMISTA JASO-AKTIIVISTA ASUKASTOIMINTAA JASO-YHTEISÖLLISTÄ SENIORIASUMISTA JASO-AKTIIVISTA ASUKASTOIMINTAA JASO-ELÄMÄÄ YHDESSÄ Miksi JASO on olemassa? Yhteiskunnalli nen vaikuttaminen Yhteisöllinen mahdollisuus Ikääntyville elämän laatua Jason

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 /

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 / LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 1, AIKA klo 18:00 20:30 PAIKKA Myllymäen koulu Hiessillankatu 11, 53550 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asianro Sivu 1 Kokouksen avaus ja toiminnan esittely 2

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen 13.12.2017 Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Vuosi 2017 Mitä kaikkea on käsitelty asiakasraadin tapaamisissa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015

Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015 Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015 Vuonna 2013 Palosaarella käynnistettiin 15 paikallisen yhdistyksen

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. Seinäjoella Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää

INNOAGENTTI koulutus. Seinäjoella Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää INNOAGENTTI koulutus Seinäjoella 27.3.2017 Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää Tervetuloa Kahvit ja kastettavaa tarjolla Klo14-14.45 / Hanna Päivän avaus ja lyhyt esittäytymiskierros

Lisätiedot