Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2016 2019"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET Tarkastustoimikunta

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄ Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäisen tarkastuksen asema ja tehtävät MUUTOSHAASTEET JA NIIDEN VAIKUTUS SISÄISEN TARKASTUKSEN TEHTÄVIIN Toimintamallin uudistaminen Itsehallintoalueen valmistelu Sisäisen tarkastuksen suunnittelu ja resurssien kohdentaminen TOIMINNAN PERUSTEET Toiminta-ajatus Arvot Visio Sisäisen tarkastuksen itsearviointi PAINOPISTEET JA VUODEN 2016 TAVOITTEET TYÖSUUNNITELMAN SEURANTA SISÄISEN TARKASTUKSEN TYÖNJAKO VUONNA

3 2 1 YLEISTÄ Tampereen kaupungin valvontajärjestelmä koostuu sisäisestä ja ulkoisesta valvonnasta. Sisäiseen valvontaan kuuluu viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon vastuulla oleva ja organisoima valvonta. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus on näkyvä osa kaupunkikonsernin ohjaus- ja valvontajärjestelmää, jota kaupunginhallitus ja pormestari käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Ulkoinen valvonta käsittää JHTT- tilintarkastajan (BDO Audiator Oy) tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin. Sisäinen tarkastus tukee pormestaria ja konsernijohtoa kaupungin arvojen toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosesseihin sekä riskienhallinnan tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Seuraavassa tarkastellaan vuoden 2016 ja vuosien toiminnan keskeisiä painopisteitä. 2 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset Uusi kuntalaki (410/2015) on hyväksytty ja se on pääosin tullut voimaan alkaen. Kuntalain säännökset velvoittavat kunnan järjestämään kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Hallituksen esityksen mukaan riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Kuntalain 14 :n mukaisesti valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanhallituksen tehtävissä on lain 39 :ssä ensimmäisen kerran yksilöity sen velvollisuus huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi valtuuston tulee 47 :n mukaan konserniohjeessa antaa tarpeelliset määräykset konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä. Kuntalain uusien säännösten mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee kattaa hallinnon ja talouden järjestäminen sekä kunnan toiminta. 2.2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuuston päätös Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet on päivitetty kuntalain uusien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännösten sekä johtosääntöjen mukaiseksi kesäkuussa Hyvin toimiva johtamis- ja hallintojärjestelmä edellyttää, että siihen on integroitu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen koskevat kaikkia Tampereen kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvia toimielimiä ja tilivelvollista johtoa sekä esimiehiä. Tampereen kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tarkoituksena on kytkeä sisäinen valvonta ja riskienhallinta osaksi kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamista ja esimiestyötä, päätöksentekoa, toimintaprosesseja sekä

4 3 valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaavien tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden työskentelyä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla olennainen osa myös kaupungin tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan kaupunkikonsernin toimintayksiköiden ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä sekä organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla kaupunkikonsernin toimielinten ja tilivelvollisen johdon sekä tytäryhteisöjen hallitusten tulee saada kohtuullinen varmuus 1. toiminnan tuloksellisuudesta (ml. jatkuvuus) ja taloudellisesta kestävyydestä 2. lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattamisesta 3. resurssien ja omaisuuden turvaamisesta sekä 4. toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuudesta ja tietojen luotettavuudesta. Sisäisen valvonnan tarkoitus, tavoitteet, järjestäminen sekä vastuut on määritelty kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -päätöksessä sekä kaupunginhallituksen hyväksymässä ohjeessa Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta. Ohjeen mukaan valvontarakenteen määrittely perustuu myös julkishallinnossa käytettyyn COSO-valvontamalliin. Sen mukaan sisäinen valvonta koostuu viidestä keskinäisessä suhteessa olevasta osa-alueesta, jotka ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, tiedonvälitys ja raportointi sekä seuranta. Ne ovat osa johtamisprosessia ja määrittävät sen, miten organisaation sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja miten niitä johdetaan. Konsernitasolla kaupungin sisäisestä valvonnasta vastaa konsernijohto: kaupunginhallitus, pormestari ja konsernijohtaja. Jokainen toimielin kuten lautakunta ja johtokunta sekä niiden alaiset johtavat viranhaltijat, erityisesti tilivelvolliset, sekä esimiehet vastaavat johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Keskeinen osa Tampereen kaupunkikonsernin valvontajärjestelmää on tarkastustoimikunta (audit committee). Sen tehtävänä on valvoa sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista. Tehtävänä on myös käsitellä kaupungin toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Tarkastustoimikunta ohjaa ja kehittää sisäistä tarkastusta. Se hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman ja käsittelee sen raportointia sekä koordinoi sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajan työtä. Toimikunta kokoontuu vähintään vuosineljänneksittäin. Toimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana pormestari sekä jäseninä kaupunginhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa. Esittelijänä toimii sisäisen tarkastuksen tarkastusjohtaja. 2.3 Sisäisen tarkastuksen asema ja tehtävät Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen, tarkastustoimikunnan ja pormestarin alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alueena ovat Tampereen kaupunkikonsernin kaikki toiminnot ja toimintayksiköt sekä palvelutuottajille ulkoistetut toiminnot ja

5 4 palvelut. Se auttaa tarkastus-, arviointi- ja konsultointipalveluiden avulla kehittämään kaupungin riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa sekä antaa tarvittaessa näihin liittyvää neuvontaa. Sisäinen tarkastus toimii sisäisen valvonnan tukiorganisaationa, mutta ei osallistu päätöksentekoon eikä täytäntöönpanoon. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä suorittaa tarkastussuunnitelman mukaiset ja muut kaupunginhallituksen ja pormestarin määräämät tarkastustehtävät. Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi kaupungin johtamis- ja hallintojärjestelmää, toimintojen lain- ja päätöksenmukaisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta ja antaa suosituksia niiden parantamiseksi. Tarkastusten tavoitteena on eettisten arvojen ja hyvän johtamis- ja hallintotavan tukeminen sekä riski- ja valvontatietoisuuden tuottaminen ja lisääminen. Edellisten lisäksi se valmistelee kaupungin johdon selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja vastaa tarkastustoimikunnan asioiden valmistelusta ja koordinoinnista. 3 MUUTOSHAASTEET JA NIIDEN VAIKUTUS SISÄISEN TARKASTUK- SEN TEHTÄVIIN Kaupungin johtamisjärjestelmä perustuu Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki - kaupunkistrategiaan. Uuden kuntalain säännökset korostavat kaupunginhallituksen ja konsernijohdon asemaa kunnan toiminnan ohjaajana sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden varmentajana. Tulevaa suunnittelukautta sävyttävät toimintamallin uudistus, rakenneuudistusten toimeenpano, itsehallintoalueen valmistelu sekä kuntalain uusien säännösten toimeenpano. 3.1 Toimintamallin uudistaminen Kaupunginvaltuusto päätti , että toimintamallin uudistuksen toteuttaminen käynnistetään konsernihallinnon uudistamisella. Konsernihallinnon rakenteen keskiössä ovat hyvinvoinnin palvelualue, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue sekä kaupunkiympäristön palvelualue. Pormestari johtaa kaupungin johtoryhmää. Konsernijohtaja toimii palvelualueiden johtajien ja konserniohjausprosessien vetäjien esimiehenä. Palvelualueen johto vastaa palvelualueen palvelujen järjestämistehtävästä ja palvelutoiminnan johtamisesta. Toimintamallin uudistusta toteuttava Tampere projekti käynnistyi maaliskuussa Toimintamallin uudistaminen perustuu tarpeeseen ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka haastavat kuntien nykyisen roolin ja tehtävät. Sosiaali- ja terveysuudistus itsehallintoalueineen tulevat muuttamaan perustavalla tavalla kuntien tehtäviä. Kuntien heikko taloustilanne puolestaan pakottaa tekemään pysyviä rakenteellisia ratkaisuja tasapainon saavuttamiseksi. Kuntien ja erityisesti suurten kau-

6 5 punkien tehtävissä painottuvat jatkossa erityisesti elinvoiman luominen ja vahvistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti , että kaupungin sisäisessä toiminnassa luovutaan nykyisestä tilaajan ja tuottajan erottelusta ja tilalle kehitetään uusi nykyisen mallin hyviä puolia hyödyntävä johtamisjärjestelmä. Nykyisestä tilaajan ja tuottajan erotteluun perustuvasta mallista on valmistelutyössä tunnistettu asioita, joita on tarkoituksenmukaista säilyttää myös jatkossa. Tällaisia asioita ovat hankintaosaaminen, asiakaslähtöisyys ja elämänkaarimalli, kustannustietoisuus, tuotteistus ja prosessiajattelu. Uuden johtamismallin keskeisiksi periaatteiksi ovat nousseet seuraavat asiat: - Palvelutoiminnan johtamisessa korostetaan konsernin kokonaisetua, tuloksellisuutta ja johtamisen selkeyttä. - Uudessa johtamismallissa kiinnitetään erityistä huomiota johtamisosaamiseen. Johtamismalli on joustava. Johtamisen menettelytavat voivat vaihdella riippuen palvelutoiminnan organisoinnista. - Palvelualueiden lautakunnilla on sekä palvelujen järjestämistehtävä että tuotannon poliittinen johtamistehtävä. Palvelualueen johtaja on palvelutoiminnan johtajien esimies. - Johtamismallissa lisätään palvelutoiminnan liikkumavaraa yhdessä asetettujen tulos- ja vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa. - Uuden johtamismallin kehittämisen ja palvelualueiden rakenteen uudistamisen lähtökohtana ovat toimintamallille asetetut tavoitteet. Kuntalaisten ja henkilöstön osallistumisen vahvistaminen on keskeinen osa uutta toimintamallia. Osana toimintamallin uudistusta edistetään kumppanuuteen ja mahdollistavuuteen perustuvaa toimintakulttuuria. Taloustilanteen vaikeutuminen on johtanut talouden sopeuttamiseen. Kasvavan kaupungin lisääntyvä palvelukysyntä ja kuntatalouden ahdinkotila tuottavuustavoitteineen tulevat toimintamallin uudistamisen lisäksi seuraavina vuosina vaikuttamaan myös sisäisen tarkastuksen työn kohdentumiseen. 3.2 Itsehallintoalueen valmistelu Valmisteilla oleva sote- ja aluehallintouudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutokset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille Itsehallintoalue tuottaa tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa tai voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita. Itsehallintoalueiden omaa tuotantoa johtavat ammattijohtajat erillään sote-palveluiden järjestämistä koskevasta päätöksenteosta. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia mm. kuntien tehtäviin, palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen, rahoitukseen ja talouteen, henkilöstöön, tietojärjestelmiin, kiinteistöjen ja omaisuuden hallintaan sekä tukipalveluihin. Kunnat eivät vielä ole päässeet vaikuttamaan uudistuksen valmisteluun, eikä kunnilla ole siten riittäviä tietoja sen tulevista vaikutuksista. Uudistuksen vaikutuksia ei vielä ole kuntien näkökulmasta esitetty ja analysoitu, mistä johtuen siihen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja riskejä.

7 6 3.3 Sisäisen tarkastuksen suunnittelu ja resurssien kohdentaminen Sisäinen tarkastus on valtuuston hyväksymien periaatteiden toteutumiseksi uudistanut sisäisen tarkastuksen suunnittelua perustuen Tampereen kaupungin keskeisiin rakennemuutoksiin, kaupunkistrategiaan, toimintaympäristöanalyyseihin sekä niistä johdettuihin riskiprofiileihin. Toiminnan painopistealueiden määrittelyn perustaksi sisäinen tarkastus on syksyn 2015 aikana mm. - ohjannut tarkastustoimikunnan ja konsernihallinnon useiden johtavien viranhaltijoiden vastuualueiden toimintaympäristön analysoinnin ja alustavan riskiprofiilin laadinnan - haastatellut ylintä luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtoa sisäisen tarkastuksen toiminnan kehittämismahdollisuuksien, kaupungin toimintaympäristön, merkittävien mahdollisuuksien ja riskien tunnistamiseksi sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyiden kehittämiseksi. Lisäksi sisäisen tarkastuksen yksikön tarkastusjohtaja ja kukin sisäinen tarkastaja ovat laatineet omalta vastuualueeltaan toimintaympäristöanalyysin ja alustavan riskiprofiilin. Alla on esitetty tarkastustoimikunnan näkemys kaupungin toimintaympäristöstä, siihen liittyvistä muutoksista, merkittävistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Sisäinen tarkastus on ottanut sisäisen tarkastuksen painopistealueiden ja työohjelman laadinnassa huomioon tarkastustoimikunnan näkemyksen. Kuvio 1. Tarkastustoimikunnan toimintaympäristöanalyysi

8 7 Sisäisen tarkastuksen tehtävät liittyvät hyvän johtamis- ja hallintotavan edistämiseen sekä valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan kehittämiseen. Toimintaympäristön muutosten jälkeen konsernijohdon ja muiden tilivelvollisten valvontavastuu ja arviointivelvollisuus vastuualueensa toiminnasta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehittämisestä ovat tulleet lakisääteisiksi. Sisäisen tarkastuksen suorittama toimintayksikköjen johtamisen arviointi ja yksikköjen itsearvioinnin kehittäminen tukevat johdon valvontavastuun toteuttamista. Sisäinen tarkastus järjestää edelleen vuosittain tilivelvollisen johdon koulutusta sekä osallistuu aktiivisesti esimieskoulutukseen kouluttajana. 4 TOIMINNAN PERUSTEET 4.1 Toiminta-ajatus Toimimme objektiivisesti ja riippumattomasti pormestarin ja muun konsernijohdon kumppanina ja tukena kaupungin arvojen toteuttamisen, tavoitteiden saavuttamisen, järjestelmällisen riskienhallinnan, tehokkaiden johtamis- ja hallintoprosessien sekä sisäisen valvontajärjestelmän hyödyntämisen ja kehittämisen vahvistamiseksi. Sisäinen tarkastus toteuttaa toiminta-ajatustaan tuottamalla konsernijohdolle ja toimintayksiköille toimintaa koskevia tarkastuksia, arvioita ja konsultointeja sekä niiden pohjalta toiminnan kehittämissuosituksia. Sisäinen tarkastus myötävaikuttaa mainituin toimenpitein järjestelmällisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan jatkuvaan kehittämiseen. 4.2 Arvot Sisäisen tarkastuksen yksikkö edistää toiminnassaan ammattikuntansa ammatillisten standardien mukaisia eettisiä käytäntöjä ja toimii samalla kaupunginvaltuuston hyväksymien toimintatapojen (toimimme yhdessä, toimimme vastuullisesti ja toimimme avoimesti ja rohkeasti) mukaisesti. Yksikön noudattamia ammatillisia periaatteita ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. Näiden periaatteiden mukainen toiminta varmentaa sen, että sisäinen tarkastus suorittaa arviointi- ja varmistustyönsä objektiivisesti. Sisäisen tarkastuksen yksikköön tehtiin vuonna 2010 toinen laadunvarmistustarkastus. Sen mukaan tarkastusyksiköllä on oikeus käyttää raporteissa mainintaa suoritettu ammatillisten standardien mukaisesti. Laadunvarmistuksessa todettiin, että tarkastajat noudattavat työssään ammatillisten standardien mukaisia eettisiä lähtökohtia. Sisäisen tarkastuksen kolmas laadunvarmistustarkastus tullaan suorittamaan vuoden 2016 aikana.

9 8 4.3 Visio Olemme arvostettu johtamis- ja hallintojärjestelmän, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijayksikkö niin Tampereella kuin valtakunnallisestikin. Vision mukaan haluamme tukea kaupungin johtamisjärjestelmien kehittämistä myös valtakunnallisesti arvostettuna asiantuntijayksikkönä. 4.4 Sisäisen tarkastuksen itsearviointi Sisäisen tarkastuksen itsearviointien mukaisesti yksikön toimintaa kehitettäessä huomioidaan vahvuuksina ammattitaitoinen, asiantunteva ja luotettava henkilöstö, jolla on pitkäaikainen näkemys ja kokemus kaupungin toiminnoista. Ikärakenteen ja tiedonjakamisen heikkouksiin vastataan tulevilla rekrytoinneilla sekä hyödyntämällä oman organisaation osaajia ja johdon tukea entistä paremmin. Uhkia torjutaan vahvistamalla yksikön omaa ammattitaitoa ja asiantuntemusta sekä tuottamalla monipuolista tietoa päätöksentekoa ja johtamista varten. Mahdollisuutena sisäinen tarkastus haluaa johdon tukena edelleen edistää hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa. Sisäinen tarkastus kehittää jatkuvasti omia työskentelytapojaan, muun muassa riskiperusteista suunnittelua. Vahvuudet Ammattitaitoinen, asiantunteva ja luotettava henkilöstö Pitkäaikainen näkemys kaupungin toiminnoista Mahdollisuudet Lisäarvon tuottaminen organisaatiolle Johdon tuki Heikkoudet Ikärakenne ja hiljaisen tiedon jakaminen Sisäinen tiedonvälitys Uhat Ulkoistaminen Talousarvioleikkaukset Vuoden 2015 aikana sisäinen tarkastus on pitänyt kehittämispäiviä, joissa on analysoitu sisäisen tarkastuksen toiminnan strategia- ja riskiperustaista suunnittelua ja joiden perusteella on uudistettu toimintatapoja. Sisäinen tarkastus on myös käynyt läpi ja analysoinut yksikön nykyiset toimintatavat suhteessa vuonna 2010 tehdyn ulkoisen arvioinnin tuloksiin. Samalla sovittiin tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. 5 PAINOPISTEET JA VUODEN 2016 TAVOITTEET Sisäinen tarkastus kehittää vuonna 2016 osana toimintamallin kehitystyötä erityisesti johdon toimintaympäristön analysoinnin sekä riskienhallinnan prosessia. Perustana ovat sekä valtuuston Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan perusteet -päätös että kaupunginhallituksen hyväksymä Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje. Tarkoitus on kehittää yksikön raportointia edelleen johtoa paremmin palvelevaksi ja lisäarvoa tuottavaksi. Toiminnan painopisteiden ja työohjelman laadinta on perustunut

10 9 vuorovaikutteiseen prosessiin ylimmän luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon kanssa. Prosessi on pitänyt sisällään tarkastusjohtajan suorittamia ylimmän johdon haastatteluja sekä sisäisen tarkastuksen ohjaamia tarkastustoimikunnan ja ylimmän viranhaltijajohdon toimintaympäristöanalyysejä. Hyvän johtamis- ja hallintotavan kehittäminen: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet päätöksen sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta ohjeen vieminen käytäntöön ja toimielinten ja esimiesten koulutus Olemme arvostettu johtamis- ja hallintojärjestelmän, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijayksikkö niin Tampereella kuin valtakunnallisestikin Yksiköiden itsearvioinnin kehittäminen: Valittujen liikelaitoksien ja tuotantoyksiköiden johtamistavan arviointi Laatutyö: Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Sisäisen tarkastuksen tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategiaan. Sisäinen tarkastus tukee toiminnallaan rakennemuutosten, kaupunkistrategian, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen toiminnan painopisteet kaudella ovat seuraavat: - Tampereen kaupungin keskeisten (TOP8) rakennemuutosten toimeenpano - Toimintamallin uudistaminen, henkilöstön ja digitalisoinnin johtaminen - Itsehallintoalueen muodostamisesta aiheutuvien riskien hallinta sekä muutosten hallinta - Omistajaohjauksen periaatteet, toimintatavat ja tuloksellisuus - Hyvä johtamis- ja hallintotapa sekä tietohallinto ja -suoja Sisäisen tarkastuksen toiminnan painopisteet vuodelle 2016 sekä niitä kuvaavat mittarit on esitetty erillisessä suunnitelmassa. Sisäinen tarkastus myötävaikuttaa painopistealueiden toteutumiseen tarkastuksin, tukemalla riskienhallinnan viemistä käytäntöön, osallistumalla eri työryhmien toimintaan, sekä järjestämällä koulutustilaisuuksia.

11 10 Hyvän johtamis- ja hallintotavan edistäminen: Valtuustokauden tavoitteet Tavoite 2016 Mittari Hyvän johtamis- ja hallintotavan Hyvä johtamis- ja hallintotapa Kh:n hyväksymä uusi ohje kehittäminen ja sisäinen valvonta -ohjeen päivittäminen Hyvään johtamis- ja hallintotapaan Toteutuneet koulutustilaisuudet liittyvä koulutus johdolle, toimielimille ja esimiehille Myötävaikuttaminen toimintaympäristöanalyysien Ohjattujen analyysien määrä ja riski- profiilien laadintaan Laatutyö Asiakastyytyväisyys Asiakaspalaute arvo 4,3 Kaupunginhallituksessa päivitetään valtuuston päätöksen mukainen menettelytapaohje Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta. Hyväksyttävästä menettelytapaohjeesta järjestetään tilivelvolliselle johdolle, luottamushenkilöille ja esimiehille koulutusta. Sisäinen tarkastus edistää konsernihallinnon ja toimintayksikköjen toimintaympäristön analysointia ja riskienhallinnan kehittämistä valtuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti. Lisäksi sisäinen tarkastus arvioi liikelaitosten ja tuotantoyksikköjen johtamista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tilivelvollisen johdon vastuulla on yksikkökohtaisen itsearvioinnin kehittäminen. Tätä toimintaa tuetaan koulutuksella sekä arvioimalla sisäisen valvonnan selontekoprosessia ja laadittujen selontekojen sisältöä. Sisäisen tarkastuksen toiminnan laadun kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi selvitetään asiakastyytyväisyyttä. Tarkastus- ja arviointityön menestyksekäs suorittaminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää henkilöstön työhyvinvoinnin ja asiantuntemuksen hyvää tasoa. Tehokkaiden työpäivien sekä työviihtyvyyden ja työhyvinvoinnin hyvä ylläpito sekä aktiivinen kouluttautuminen edistävät työssä jaksamista ja yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 6 TYÖSUUNNITELMAN SEURANTA Tarkastustoimikunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen toiminnan painopisteet ja yksityiskohtaisen vuosittaisen työsuunnitelman. Sille raportoidaan myös suunnitelman toteutumisesta yhteenvetoraportilla neljännesvuosittain ja tehtyjen suositusten toteutumisesta seurantaraportilla puolivuosittain. Kaupunginhallitukselle esitetään vuosiyhteenveto ja kahdesti vuodessa tarkastussuositusten toimeenpanon seurantaraportti. Hyvän tarkastustavan lähtökohtana ovat sisäisten tarkastajien kansainväliset ammattistandardit.

12 11 7 SISÄISEN TARKASTUKSEN TYÖNJAKO VUONNA 2016 Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen vahvistaman vuosisuunnitelman ja resurssien mukaisesti. Tarkastusjohtaja vastaa sisäisen tarkastuksen toiminnasta kokonaisuutena sekä asioiden valmistelusta ja esittelystä tarkastustoimikunnalle. Tarkastuspäällikkö vastaa vuosisuunnitelman mukaisen työn suunnittelusta, ohjauksesta ja raportoinnista. Työt on jaettu seuraaviin vastuualueisiin: tarkastusjohtaja Markus Kiviaho: konsernihallinto tarkastajat: - tarkastuspäällikkö Kaj Palenius: tietojärjestelmät ja tietohallinto - sisäinen tarkastaja Jukka Piirto: liikelaitokset, kaupunkikehitys sekä viranomaispalvelut - sisäinen tarkastaja Piritta Haapahuhta: sivistys- ja hyvinvointipalvelut - sisäinen tarkastaja Leena Salminen saakka, Annikka Paavola, sosiaali- ja terveyspalvelut - atk-tarkastaja Irja Peltoniemi: konsernipalveluyksikkö, työllisyydenhoidon palveluyksikkö - sisäinen tarkastaja Marja Pärssinen: palkat, henkilöstöhallinto, kassatoiminnot - tarkastaja Anne Perttala: hyvä johtamis- ja hallintotapa, toimiston asiat

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018 Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018 Tarkastustoimikunta 11.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 2 Sisäisen valvonnan periaatteet... 2 Sisäisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2017 2020 Tarkastustoimikunta 8.12.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 JOHTAMISEEN INTEGROITU VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 2 2.1 Kuntalain sisäisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2018 2021 Tarkastustoimikunta 15.1.2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 JOHTAMISEEN INTEGROITU VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 2 2.1 Kuntalain sisäisen

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015 TAMPEREEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015 TAMPEREEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015 TAMPEREEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Tarkastustoimikunta 22.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2015 Kaupunginvaltuusto 2(7) Sisällys

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys Juuan Kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sisällys Johdanto 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta osa tilivelvollisuutta - valtuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäinen valvonta osa tilivelvollisuutta - valtuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäinen valvonta osa tilivelvollisuutta - valtuutettujen perehdyttämiskoulutus 14.06.2017 Rauni Väänänen-Sainio Tarkastuspäällikkö Sisäinen tarkastus Kuntalain määräykset sisäisestä valvonnasta 14 7 kohta

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallituksen käsittely 3.2.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.2.2014 Voimaantulo 1.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. KÄSITEMÄÄRITTELYÄ... 3 SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 17. Kotkan kaupungin. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 17. Kotkan kaupungin. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 17 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Sisäinen valvonta 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus 4.12.2017 Liite 1 208 Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1. Lainsäädäntö Kuntalain (410/2015) 14 :n 2.momentin 7. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen

258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Dnro TRE: 1753 /00.01.05/2015 258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Lisätietoja valmistelusta: strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi Kh 23.11.2015

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Hyväksytty , tarkastustoimikunta

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Hyväksytty , tarkastustoimikunta Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö Hyväksytty 4.9.2017, tarkastustoimikunta Konsernihallinto 1(4) 1 Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous 16.05.2011 Erityisasiantuntija Minna Huuskonen, Audiapro Oy Hallituksen selonteot Kuntalain muutoksen

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka

Espoon kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka Riskienhallintapolitiikka 12.9.2014 Espoon kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Käsitemäärittelyä... 2 2. Riskienhallinnan periaatteet...

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2013

Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2013 RAPORTTI 1 (7) Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2013 1. Yleistä 1.1. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Sisäisen tarkastus järjestettiin sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Sisäisen tarkastuksen tutkimuksesta Tampereen yliopisto 2.6.2017 Väitöskirjatutkija, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö Slide 1 Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdat Tutkimustyön

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM 2017 30.5.2017 tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA Omistajaohjaus Omistajaohjauksella tarkoitetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS 2 Sisältö 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus... 3 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus... 3 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot