Sisällysluettelo POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002"

Transkriptio

1

2 15700 POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Sisällysluettelo LIITEAINEISTO... 4 ESIPUHE JOHDANTO HANKKEEN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUTILANNE Hankkeesta vastaava Tutkimus hankkeen tavoitteet Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu HANKKEEN KUVAUS Hankkeen yleiskuvaus Hankkeen sijoittuminen ja maankäyttötarve Liittyminen muihin hankkeisiin ja ohjelmiin Uusiutuvien energialähteiden edistäminen Liitännäishankkeet Arvioidut vaihtoehdot ja hankkeen toteuttamatta jättäminen Arvioidut vaihtoehdot Hanketta ei toteuteta Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt sijoitusvaihtoehdot Teknistaloudelliset selvitykset Oikeudelliset edellytykset ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Lainsäädännön velvoitteet Hankkeen arvioidut ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja oletukset Arvioinnin ja vaikutusalueen rajaukset YMPÄRISTÖN TILA JA ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Merialueen tila, eliöstö ja kalasto Linnusto Alueiden käyttö Maisema Suojelualueet Rantojensuojeluohjelma Lintuvesiensuojeluohjelma Natura 2000 verkosto Luonnonsuojelualueet Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelu Melu

3 5.7 Turvallisuus Liitännäishankkeet Sähkönsiirtoverkosto Maa-ainesten otto Perustusten rakentaminen Liikenne Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset Määritelmät ja oletukset Kansalaiskysely Osallistuminen ympäristövaikutusten arviointiin Vaihtoehtojen vertailu Hankkeen toteuttamiskelpoisuus Tekninen toteuttamiskelpoisuus Taloudellinen toteuttamiskelpoisuus Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen toteuttamiskelpoisuus Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus ARVIOINTIMENETTELY Menettelyn kulku Tiedottaminen TOIMENPITEET ARVIOINTIMENETTELYN JÄLKEEN Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot Tarvittavat suunnitelmat, luvat ja päätökset Ehdotus seurantaohjelmaksi LÄHTEET LIITTEET - Ympäristöministeriön päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. Pohjolan Voima Oy:n Kokkolan edustan merituulivoimalaitoshanke Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kokkolan edustan merituulivoimalaitos, Pohjolan Voima Oy, Kokkola, Luoto, Kälviä, Lohtaja Suomenkielinen tiivistelmä Kartat: Maanmittaustoimisto lupa nro 3/MYY/02 Valokuvat: Matti Kautto, Kirsti Lampilahti, Erkki Poikolainen ja Toni Uusimäki 3

4 LIITEAINEISTO - Liiteaineistona tähän ympäristövaikutusten arviointiselostukseen kuuluvat erillisistä selvityksistä laaditut osaraportit: Ympäristövaikutusten tutkimussuunnitelma, Plan för undersökning av miljökonsekvenserna Kansalaiset ja merituulivoimalaitos Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Program för miljökonsekvensbedömning Merituulivoimarakentamisen oikeudelliset edellytykset Kansalaisten osallistuminen Käytön aikaiset meluvaikutukset Liitännäishankkeiden ympäristövaikutukset Merituulivoima-alueen pesimä- ja lepäilijälinnuston selvitys Teknistaloudellinen raportti Turvallisuusvaikutukset Vaikutukset alueiden käyttöön ja maisemaan Vaikutukset linnustoon Vaikutukset merialueen tilaan ja kalastoon Vaikutukset suojelualueisiin - Kaikki osaraportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta (Hankkeet ja T&K -> Merituuli -> Raportit). - Kaikki osaraportit ovat luettavissa seuraavissa paikoissa tämän arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana: Kokkolan kaupunki: kaupungintalo ja pääkirjasto Lohtajan kunta: kunnantalo ja pääkirjasto Luodon kunta: kunnantalo ja pääkirjasto Kälviän kunta: kunnantalo ja pääkirjasto Länsi-Suomen ympäristökeskus: Vaasa ja Kokkola 4

5 ESIPUHE Tuuli on uusiutuva energianlähde. Tuulivoimalaitokset ovat päästötön sähköntuotantomuoto. Sen tekniset kehittämisedellytykset Suomessa ovat kohtalaisen hyvät. Tuulisähkön tuotanto on toistaiseksi meillä ollut pienimuotoista ja hajautettua. Teknisten ja taloudellisten edellytysten parantuessa ja yhteiskuntasuunnittelun edetessä tulee mahdolliseksi myös suurten keskitettyjen tuulivoimapuistojen toteuttaminen. Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden mukaan tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Tällöin tulevat kysymykseen erityisesti merialueet, koska merellä tuulisuus on hyvä ja merialueella ei yleensä muu alueiden käyttö estä useiden neliökilometrien laajuisten tuulivoimalaitosalueiden perustamista. Kauppa- ja teollisuusministeriön uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman mukainen tuulivoiman tuotantokapasiteetin tavoite on 500 MW eli 1 TWh tuulivoimalla tuotettua sähköä vuonna Edistämisohjelman taustaraportissa esitetään visiona, että tämän jälkeen tuulivoimalaitosten teho lisääntyisi 100 MW vuosittain ja olisi vuonna 2025 yhteensä MW. Vuonna 2002 Suomen tuulivoiman tuotantokapasiteetti oli 40 MW. Kokkolan edustan merituulivoimalaitoksen teho olisi 300 MW. Sen tai sitä vastaavan merituulivoimalaitoksen toteuttaminen muualle Suomen rannikkoalueelle olisi merkittävä edistysaskel kohti KTM:n asettamaa tavoitetta. Tuulivoimalaitosten tekninen kehitystyö etenee Suomessa. Tuulivoimalaitosyksikön kaupallinen yksikkökoko kasvaa edelleen. Suurin osa Suomen nykyisistä tuulivoimalaitosyksiköistä on teholtaan alle 1 MW. Tällä hetkellä on kaupallisesti tarjolla n. 2,5 MW:n kokoisia voimalaitoksia. Kokkolan edustan suunnitelmat on laadittu jopa 5 MW:n yksikkökoolla. Näin samalta alueelta saadaan suurempi teho. Merituulivoimalaitosten osalta erityisinä haasteina nähdään sähköverkkoon liityntä ja Suomen pohjoisten merialueiden jääolosuhteet kestävä perustustekniikka. Suomessa tuulivoiman erityispiirteitä ovat Lapin tunturien arktiset olosuhteet, rannikon ja saariston monimuotoisuus, jääolosuhteet sekä offshore-tuulivoimalaitosten rakentamismahdollisuus matalikoille ja luodoille. Tuulivoimarakentamisen edellytyksiä ympäristölainsäädännön kannalta on selvitetty vuosina ympäristöministeriön työryhmän voimin. Tuulivoimatyöryhmän mietintö pyrkii selkeyttämään tuulivoimarakentamista koskevia kaavoitus- ja lupamenettelyjä. Kokkolan edustan merituulivoimalaitoksen tutkimushankkeen tavoitteena oli Suomessa ensimmäisen kerran selvittää teollisen mittakaavan merituulivoimalaitoksen rakentamisen edellytyksiä. Tutkimushankkeeseen sovellettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, joka tämän arviointiselostuksen myötä saadaan päätökseen. Tässä arviointiselostuksessa kuvataan ja arvioidaan merituulivoimalaitoksen ympäristövaikutuksia ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain edellyttämässä laajuudessa. Arvioinnin tiivistelmä on tämän selostuksen liitteenä. Selostus perustuu taustaselvityksiin ja tutkimuksiin, jotka on julkaistu 14 osaraporttina. Ympäristövaikutusten arviointi osoitti, että kaikilla tutkituilla merituulivoimalaitosalueilla on oma vaikutuksensa ympäristöön. Merituulivoimalaitoksen merkittävin positiivinen vaikutus on siinä, että se tuottaa sähköenergiaa ilman maahan, ilmaan, tai veteen kohdistuvia päästöjä. Myös hankkeen työllistävä vaikutus Suomessa on huomattava. Haitalliset ympäristövaikutukset kohdistuvat voimalaitoksen lähiympäristöön. Siksi ratkaisevaa vaikutuksen merkittävyyden kannalta on se, onko rakentamispaikassa tai sen lähistöllä häiriintyviä kohteita. Arviointi osoitti, että suuri merituulivoimalaitos voidaan sijoittaa Kokkolan edustalle ilman, että se merkittävästi heikentää luontokohteiden tai luontokokonaisuuksien arvoa.laajin voimalaitoksen aiheuttama muutos liittyy maisemaan. Siten arviointiselostuksessa on päädytty arvioon, että merituulivoimalaitos voidaan rakentaa esitetyille alueille ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisella tavalla. Merituulivoimalaitoksen tutkimuksen osana selvitettiin kokkolalaisten suhtautumista tuulivoimalaitoksiin. Tutkimus osoitti, että valtaosa väestöstä kannattaa tuulivoimalaitosten rakentamista. Kansalaiset arvioivat tuulivoimalaitosten aiheuttamia vaikutuksia hyvin eri tavalla. Osan mielestä tuulivoimalaitokset pilaavat maiseman, osa piti niitä kauniina maisemaa monipuolistavina elementteinä. Kokkolan merituulivoimalaitoksen toteuttaminen edellyttää merialueen kaavoittamista tähän tarkoitukseen. Ennen toteuttamista on myös ratkaistava lukuisia teknisiä ongelmia. Tutkimus osoitti myös, että nykyisillä taloudellisilla lähtökohdilla voimalaitos ei ole taloudellisesti kannattava. 5

6 1 JOHDANTO Pohjolan Voima Oy käynnisti vuonna 1999 tutkimushankkeen Merituulivoima teollisena energialähteenä. Tutkimushankkeen tavoitteena oli Suomessa ensimmäisen kerran selvittää, millä edellytyksillä on meidän oloissamme mahdollista rakentaa teollisen mittakaavan merituulivoimalaitos rannikon edustan merialueelle. Selvitystyössä tutkittiin merituulivoimalaitoksen teknisiä ja taloudellisia toteutusmahdollisuuksia, oikeudellisia edellytyksiä sekä ympäristövaikutuksia. Näiden selvitystyössä sovellettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tutkimushanke on tuottanut yhteensä 14 osaraporttia. Tutkimus valmistui vuoden 2002 alussa. Tutkimushanke on saanut tukea kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Länsi-Suomen ympäristökeskus lähetti ympäristöministeriölle kirjeen Se sisälsi aloitteen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Kokkolan edustan merituulivoimalaitoshankkeeseen. Siinä esitettiin, että hankkeeseen sovellettaisiin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 4 :n 2 momentin mukaisesti sovellettavaa arviointimenettelyä. Pohjolan Voima Oy ilmoitti , että se hyväksyy arviointimenettelyn soveltamisen. Ympäristöministeriö päätti , että hankkeesta tehdään ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen arviointi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui Yhteysviranomainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus asetti sen nähtäville väliseksi ajaksi ja antoi siitä lausuntonsa Tutkimusprojektia ja ympäristövaikutusten arviointia ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat Pohjolan Voimasta, ympäristöministeriöstä, Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta ja Kokkolan kaupungista. Vuorovaikutteisen tutkimuksen ohjauksen toteuttamiseksi koottiin seurantaryhmä. Siihen osallistui viranomaisten lisäksi eri intressiryhmien edustajia. Seurantaryhmään kutsuttiin edustajat mm. kalastajien, loma-asukkaiden, luonnonsuojelijoiden sekä lintuharrastajien järjestöistä. Kansalaisten osallistumisesta koottiin oma raportti. Tutkimushankkeen osaraportteja ovat laatineet Pohjolan Voima Oy, PVO-Engineering Oy, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy sekä Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Ympäristövaikutusten arvioinnin on laatinut Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Tutkimushankkeen kohdealueeksi Pohjolan Voima Oy valitsi Kokkolan edustan merialueen, jonne suunniteltiin yhteensä yli 300 MW suuruinen merituulivoimalaitos. Tutkimuskohteen valintaan vaikuttivat seuraavat seikat: Kokkolan kaupunki oli käynnistämässä merituulivoimalaitoksen osayleiskaavoitusta. Myös Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan laatiminen on vireillä Kokkolan kaupunki on Pohjolan Voima Oy:n osakas ja Kokkolan Voima Oy on Pohjolan Voiman tytäryhtiö. Ykspihlajan satama-alue antaa hyvät puitteet voimalaitosten ja niiden perustusten rakentamiselle, Trullevin kalasatama niiden huollolle. Kokkolan edustalta löytyy teknisesti toteuttamiskelpoisia eli riittävän matalia vesialueita. Kokkolassa on runsaasti sähköä käyttävää teollisuutta ja Ventusnevan sähköaseman kautta alue on kytketty valtakunnalliseen sähköverkkoon. Valtio omistaa huomattavia merialueita Kokkolan edustalla. Kuva 1.1. Näkymä Harrinniemestä Santapankkiin. 6

7 Erityispiirteenä tutkimusalueella oli se, että merkittävä osa tarkasteltavasta merialueesta kuuluu erilaisiin suojeluohjelmiin, kuten lintuvesiensuojeluohjelmaan, rantojensuojeluohjelmaan ja Natura-2000 verkostoon. Kokkolan edustan merituulivoimalaitoksen tutkimushankkeen raporteista on tehty erillinen painettu tiivistelmä, joka on tämän arviointiselostuksen liitteenä. 2 HANKKEEN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUTILANNE 2.1 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaa Pohjolan Voima Oy. Sen omistajina on merkittäviä metsä- ja teollisuusyhtiöitä sekä kuntia ja kaupunkeja. Pohjolan Voima Oy on valtakunnallinen sähköntuotantoa harjoittava yhtiö, jonka toimintaajatuksena on tuottaa sähköenergiaa omistajilleen. Yhtiön omistajat saavat kunkin voimalaitoksen tuottamasta sähköstä omistusosuutensa mukaisen osan. Pohjolan Voiman sähkön hankinta vuonna 2001 oli noin 25 % koko Suomen kulutuksesta. Sen sähkön hankintakapasiteetti vuoden 2001 lopussa MW. Sähkö tuotetaan vesi-, ydin-, hiili-, kaasu-, turve- ja prosessivoimalaitoksissa. Kuva 2.1 Pohjolan Voiman sähkönhankinta vuonna Taulukko: Pohjolan Voiman omistajat Omistajat Etelä-Pohjanmaan Voima Oy Helsingin kaupunki Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Kemira Oyj + Eläkesäätiö Neliapila Kokkolan kaupunki Kotkan Energia Oy Kymppivoima Oy Kyro Oyj Abp Oy Metsä-Botnia Ab M-real Oyj Myllykoski Oyj Oulun kaupunki Perhonjoki Oy Porin kaupunki Päijät-Hämeen Voima Oy Stora Enso Oyj TXU Nordic Energy Oy UPM-Kymmene Oyj Vantaan Energia Oy Yhteensä % 4,3 1,4 4,4 4,5 2,1 1,3 2,1 0,2 1,5 2,5 1,5 0,1 1,9 1,2 1,3 16,0 14,5 38,7 0,5 100,0 7

8 Tuulivoiman rooli Pohjolan Voiman sähköntuotannossa Pohjolan Voiman energiantuotanto on monipuolista. Yhtiö haluaa tuottaa sähköä kaikilla teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisilla tavoilla. 2.2 Tutkimushankkeen tavoitteet Merituulivoima teollisena energialähteenä tutkimusprojektin tehtävänä oli aloittaa merituulivoiman laajamittaiseen hyödyntämiseen liittyvän tiedon tuottaminen Suomessa. Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää Tuulivoimaa pidetään ilmastopoliittisesti erinomaisena energiantuotantomuotona. Sekä EU:ssa että Suomessa tuulivoiman lisäämiseen suhtaudutaan myönteisesti. Energia- ja ilmastopoliittisena tavoitteena on tuulivoiman lisääminen yhdeksi merkittäväksi sähkön tuotantomuodoksi. Pohjolan Voima -konserniin kuuluu PVO-Innopower Oy, joka rakentaa ja käyttää tuulivoimalaitoksia. Teollisen mittakaavan tuulivoiman tuottamista tutkitaan konsernin tutkimus- ja kehitysohjelmassa, jonka tavoite on se, että yhtiöllä on tekniset valmiudet aloittaa laajojen tuulivoimapuistojen rakentaminen kymmenen vuoden sisällä. Kuva 2.2 Pohjolan Voiman voimalaitokset. suuren merituulivoimalaitoksen rakentamisen tekniset ja taloudelliset lähtökohdat ja toteutusvaihtoehdot, suuren merituulivoimalaitoksen rakentamisen ympäristövaikutukset, ne vaikutukset, joista tarvitaan yksityiskohtaisempia tutkimusprojekteja merituulivoiman laajemman käyttöönoton aloittamiseksi ja merituulivoimalaitoksen rakentamisen oikeudelliset edellytykset. Teknisistä ja taloudellisista lähtökohdista ja toteutusvaihtoehdoista on valmistunut Teknistaloudellinen raportti. Oikeudellisia edellytyksiä on käsitelty raportissa Merituulivoimarakentamisen oikeudelliset edellytykset. Ympäristövaikutuksia on selvitetty ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen YVA-menettelyn aikana arviointiohjelmassa, useissa osaraporteissa ja tässä arviointiselostuksessa. Kuva 2.3. Näkymä Hällskärsuddenista kohti Munakari-Poroluodon sijoitusaluetta. 8

9 2.3 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu Tutkimushankkeen esiselvitykset ja tutkimustyön organisointi aloitettiin kesällä Tutkimus ja arviointi valmistui vuoden 2002 loppuun mennessä. Voimalaitoshankkeen toteutusaikatauluun vaikuttavat seuraavat tekijät: Suomen oloissa käyttökelpoisten ja taloudellisten teknisten ratkaisujen kehittäminen edelleen hankkeen taloudellisesti kannattavien lähtökohtien muodostuminen kaavoituksen eteneminen Edellisen perusteella arvioidaan, että mahdollinen investointihanke voidaan toteuttaa aikaisintaan vuonna Kuva 2.4. Prosessikaavio ja aikataulu merituulivoimalaitoshankkeen etenemisestä. 9

10 3 HANKKEEN KUVAUS 3.1 Hankkeen yleiskuvaus Arvioitavana hankkeena on suuren, teollisen mittakaavan merituulivoimalaitoksen rakentaminen Kokkolan ja osittain myös Luodon ja Kälviän kuntien edustan merialueelle. Merituulivoimalaitos muodostuu merialueelle rakennettavista tuulivoimalaitosyksiköistä. Mikäli kaikki alueet toteutetaan käyttäen suurinta 5 MW tuulivoimalaitosyksikköä, muodostuu voimalaitoksen kokonaistehoksi noin 350 MW. Merituulivoimalaitos voidaan toteuttaa myös osa-alueittain, jolloin voimalaitoksen kokonaistehoksi muodostuu noin MW. Mikäli ei käytetä suurinta mahdollista yksikkökokoa, voimalaitoksen kokonaisteho jää alhaisemmaksi. Tämän hankkeen toteuttamisen minimiteho on 100 MW. 3.2 Hankkeen sijoittuminen ja maankäyttötarve Voimalaitoksen sijoittelua tutkittiin Kokkolan edustalle määritellyn tutkimusalueen sisäpuolella niillä alueilla, joissa vesisyvyys on 3 8 metriä. Sijoittelun lähtökohtana olivat tekniset ja taloudelliset näkökohdat. YVA-prosessin aikana sijoittelua on tarkennettu ympäristönäkökohdat huomioiden. Tarkempi yksittäisten voimalaitosyksiköiden sijoittelu suunnitellaan hankkeen toteutusvaiheessa mm. luonto- ja maisemanäkökohdat huomioiden. Kokkolan edustan merituulivoimalaitoksen suunnitellut sijoitusalueet: 1. Tankarin Djupörenin alue 2. Santapankin alue 3. Munakarin Poroluodon alue 4. Trullevin ranta 5. Santapankin laajennus pohjoiseen Näistä sijoitusalueista Trullevin ranta-alueen (4) osalta oli ennakoitavissa loma- ja muiden asukkaiden kielteinen suhtautuminen tuulivoimalaitoksiin. Alueen toteutettavuus on kuitenkin muiden vertailussa mukana olevien vaihtoehtojen kaltainen, joten myös Trullevin ranta-alue on otettu mukaan arviointiin. Toteuttamisen kannalta ongelmallinen alue on myös Santapankin laajennus pohjoiseen (5). Tämä johtuu osaltaan alueen vesisyvyydestä ja osaltaan alueelle sijoitettavien yksiköiden vähäisestä määrästä. Merialueilla sijoitusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 60 km 2. Maa-alueella merituulivoimalaitos edellyttää sähköaseman ja voimalinjojen alueet. Lisäksi rakentamisen aikana käytetään kuljetusreittejä ja varastointialueita. Perustuksiin tarvittavan kiviaineksen hankintaan tarvitaan maa-ainesten ottoalueita. Perustukset rakennetaan allastelakalla. Kartta 3.1.Kokkolan edustan merituulivoimalaitoksen suunnittelualueet: 1. Tankarin Djupörenin alue, 2. Santapankin alue, 3. Munakarin Poroluodon alue, 4. Trullevin ranta, 5. Santapankin laajennus pohjoiseen. 10

11 3.3 Liittyminen muihin hankkeisiin ja ohjelmiin Uusiutuvien energialähteiden edistäminen Kauppa- ja teollisuusministeriö on laatinut Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman (4/1999). Siinä on asetettu tavoitteeksi tuulisähkön tuotantokapasiteetin lisäys 500 MW:iin vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla sähköä 1,1 TWh. Tämä on noin 1 % Suomen arvioidusta sähkön kulutuksesta vuonna Vuonna 2001 Suomessa toimi 64 tuulivoimalaitosyksikköä, joiden kapasiteetti oli 39 MW. Mikäli Kokkolan edustalle toteutetaan tämä hanke kokonaisuudessaan, kasvaa tuulisähkön tuotantokapasiteetti enintään 350 MW. Tällä lisäyksellä on jo vaikutuksia rikki- ja typenoksidipäästöjä sekä kasvihuonepäästöjä koskevien kansainvälisten sitoumusten noudattamiseen. Laajamittaisella tuulisähkötuotannolla on myös vaikutusta valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutumiseen Liitännäishankkeet Laajamittainen sähkön tuotanto tuulivoimalla tarvitsee tueksensa säätövoimaa tasaamaan tuulisuuden vaihteluja. Merialueella tuotetun sähkön siirtämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarvitaan voimalinjoja sekä merikaapeleina että ilmajohtoina. Kasuuniperustusten rakentamiseen tarvitaan huomattavat määrät kiviaineksia, jotka on louhittava maa-ainesten ottoalueilta. Perustukset rakennettaisiin todennäköisimmin joko olemassa olevalla telakalla (esim. Rauma tai Naantali) tai Kokkolan Ykspihlajan alueelle rakennettavalla allastelakalla. Maa-alueille tarvitaan huoltotukikohta ja varastorakennus. Varsinaiset korjaukset toteutetaan tapauskohtaisesti tarvittavalla kalustolla merellä. 3.4 Arvioidut vaihtoehdot ja hankkeen toteuttamatta jättäminen Arvioidut vaihtoehdot Merituulivoimalaitos voidaan toteuttaa osaalueittain, jolloin voimalaitoksen kokonaistehoksi muodostuu noin MW. Mikäli ei käytetä suurinta mahdollista yksikkökokoa, voimalaitoksen kokonaisteho jää alhaisemmaksi. Hanke on jaettu viiteen osa-alueeseen, joista suurimmat (alueet 1-3) voidaan toteuttaa erillisinä. Hankkeen teknistaloudellisessa suunnitelmassa ja kustannusarvioissa on lähtökohtana ollut näiden kolmen suuren alueen rakentaminen kolmen vuoden projektina. Tässä ratkaisevaa on perustusten rakennustekniikka, sähkönsiirron verkoston rakentaminen ja voimalaitosten rakentaminen ja pystyttäminen sarjatuotantona. Hankkeen toteuttamisen minimiteho on 100 MW. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 1. Toteutetaan alueet Toteutetaan alueet Minimivaihtoehto on toteuttaa yksi 100 MW tehoinen alue kokonaisuudessaan (1, 2 tai 3). Mikäli tähän päädytään, vaihtoehdon kustannus- ja tekniset lähtökohdat tulee tarkastella uudelleen. Tekniset toteutusvaihtoehdot Tutkimuksessa tutkittiin lisäksi seuraavia toteutusvaihtoehtoja: 1. Voimalaitosyksikön koko 1,5 5 MW 2. Voimalaitosyksikön perustustapa, rakentaminen merialueelle tai saareen 3. Muuntoasemien sijoittaminen 4. Merikaapelien tai ilmajohtojen käyttö Hanketta ei toteuteta Jos hanketta ei toteuteta, tuotetaan vastaava sähkö jossain muussa tarkoitukseen soveltuvassa voimalaitoksessa. Näitä voivat olla: merituulivoimalaitos jollain muulla rannikkoalueella fossiilista polttoainetta, kivihiiltä, turvetta, maakaasua tai biopolttoainetta käyttävä lauhdevoimalaitos soveltuvalla paikkakunnalla Suomessa sähköntuonti ulkomailta lähinnä Venäjältä, Ruotsista, Norjasta tai Tanskasta Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt sijoitusvaihtoehdot Rakennetut teollisuus- ja satama-alueet Ympäristövaikutusten arviointiohjelman käsittelyn yhteydessä tehtiin useita esityksiä tuulivoimalaitosten rakentamisesta jo teolliseen käyttöön otetuille Kokkolan ranta-alueille. Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö PVO- Innopower Oy rakentaa kaksi 1 MW suuruista tuulivoimalaitosyksikköä Kokkolan syväsataman alueelle. Tämän kaltaisia pienempiä rakennushankkeita saattaa lähivuosina käynnistyä satamien ja rannikolla olevien teollisuusalueiden yhteydessä. Ne eivät kuitenkaan korvaa hanketta suuren merituulivoimalaitoksen rakentamiseksi. Maa-alueet Useissa lausunnoissa esitettiin myös tuulivoimalaitosten sijoittamista meren sijasta maa-alueille. Periaatteessa tuotannoltaan Kokkolan merituulivoimalaitoksen kokoinen tuulipuisto voitaisiin rakentaa myös maa-alueille. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että heikompien tuuliolosuhteiden vuoksi tuulivoimatuotantoon tarvittava alue olisi arviolta noin kaksi kertaa Kokkolan merialuetta suurempi, koska voimalaitosyksiköitä tarvittaisiin kaksinkertainen määrä. Tämä tarkoittaisi noin 120 km 2 suuruista tuulivoimatuo- 11

12 Kokkolan merituulivoimalaitoksen tutkimushankkeessa on selvitetty nimenomaan merialueelle rakennettavan tuulivoimalaitoksen ympäristövaikutuksia. Ympäristöministeriön päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta koski Kokkolan edustan merituulivoimalaitoshanketta. Maa-alueille rakentaminen ei tässä yhteydessä ole todellinen vaihtoehto ja siten ympäristövaikutukset sen osalta jätetään tarkemmin arvioimatta. Edellä esitettyjen näkökohtien, kuten vaadittavien maa-alueiden koon ja melun rajaarvojen myötä voidaan kuitenkin perustellusti olettaa, että maa-alueille rakentamisessa ympäristövaikutukset olisivat myös merkittäviä. 3.5 Teknistaloudelliset selvitykset Merituulivoimalaitoksen teknistaloudelliset selvitykset, suunnitelmat ja kustannuslaskelmat on koottu erilliseen teknistaloudelliseen raporttiin. Merituulivoimalaitoksen sijoitussuunnittelu tehtiin teknisin perustein viidelle MW tuulivoimalaitosyksikön ryhmälle. Yksittäisten tuulivoimalaitosyksiköiden teho vaihteli välillä 1,5 5 MW. Sijoituskohteet valittiin siten, että vesisyvyys ei lähtökohtaisesti ylittänyt 8 metriä. Jos kaikki alueet toteutetaan, on voimalaitosyksiköitä kpl Suunnittelun perustaksi tutkittiin 250 km 2 :n alue Kokkolan edustalta. Teknisen sijoitussuunnittelun jälkeen määriteltiin viisi merituulivoimalaitoksen sijoitusaluetta, joiden pinta- Kuva 3.2. Kuvasovite Kokkolan satamaan rakenteilla olevista tuulivoimalaitosyksiköistä. tantoon varattua aluetta. Kokkolan meluselvitysten perusteella edellisen kokoisen alueen sisäpuolella ei myöskään voisi olla asuinalueita. Edelleen alueella tulisi olla kohtalaisen hyvä infrastruktuuri (tiestö, sähköverkko) jotta rakentamisedellytykset olisivat riittävän hyvät. Kuva 3.3. Merituulivoimalaitoksen Kokkolan edustalla. sijoitus 12

13 ala on yhteensä 60 km 2. Näillä alueilla voimalaitosyksiköt sijoittuvat noin 600 m etäisyydelle toisistaan. Yksittäinen voimalaitosperustus vie merenpohjasta noin m 2 :n alan. Näin voimalaitosyksiköt varaavat meren pohjasta yhteensä enintään 16 ha pintaalan. Merituulivoimalaitoksen perustusten mitoituksessa määräävänä perusteena oli ahtojäiden aiheuttama kuormitus. Meriperustusten osuus kokonaiskustannuksista on merkittävä. Yksittäisen meriperustuksen kustannus on noin miljoona euroa. Kustannus on moninkertainen verrattuna maa-alueilla tapahtuvaan rakentamiseen. Perustusten rakentamisesta tarkemmin luvussa 5.8 liitännäishankkeet. Sähköverkkoon liittyminen on suunniteltu alustavasti, mutta laajamittaisen tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon vaatii lisäselvityksiä. Liittymisehtoihin tarvitaan erillisiä ehtoja tai suosituksia tuulivoiman osalta. Nykytekniikalla toteutettavan merituulivoiman investointikustannukset ovat noin euroa/kw ( mk/kw). Valtion osuus investointikustannuksista on voimassa olevan tukijärjestelmän mukaan enintään noin 30 %. Alustavassa laskennassa sähköntuotannon kustannukset ovat edellinen tuki huomioon otettuna 6,2 7,4 snt/ kwh (37 44 p/kwh). Lopulliseen hintaan vaikuttaa sähköveron palautus, jonka suuruus tällä hetkellä on 0,69 snt/kwh. 3.6 Oikeudelliset edellytykset Merituulivoimalaitoksen rakentamisen oikeudellisista edellytyksistä laadittiin oma raporttinsa. Se osoitti, että merituulivoimalaitoksen rakentamisessa tarvitaan useita kaavoitusja lupamenettelyn vaiheita. Ympäristövaikutusten arviointi Mahdollinen luonnonsuojelulain mukainen Natura - arviointi Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Mahdollinen valtioneuvoston poikkeuslupa Natura - alueille Maa-ainesten ottolupa ja sen mahdollinen YVA Vesilupa ja siihen liittyvät korvauskysymykset Ympäristölupa Sähkömarkkinaviranomaisen lupa voimajohdoille Rakennuslupa Korvauksista sopiminen Kuva 3.4. Perustusten rakentamista Tanskassa. Taulukko 3.5. Suuren merituulivoimalaitosten rakentamisen mahdollisia kaavoitus- ja lupavaiheita. Ympäristövaikutusten selvittäminen liittyy lähes jokaiseen menettelyyn. Maa-alueille suunnitellun lainsäädännön soveltaminen merialueella on uutta, ja myös lopputulokseen liittyy epävarmuutta. Jokaiseen esitettyyn menettelyyn liittyy useita vaiheita, kuten sidosryhmien ja asianosaisten kuulemisia. Päätöksistä on mahdollista valittaa kahteen oikeusasteeseen. 13

14 4 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAI- KUTUKSET Arvioitavat ympäristövaikutukset 4.1 Lainsäädännön velvoitteet Ympäristöministeriö teki päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Kokkolan edustan merituulivoimalaitoshankkeeseen. Ministeriön mukaan kysymyksessä on YVA-lain 4 :n 2 momentin mukainen hanke, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Siksi ministeriö päätti YVA-lain 6 :n nojalla, että tähän hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ympäristöministeriön päätöksen perusteluissa todetaan mm., että hankkeen todennäköiset vaikutukset alueen luontoon ja luonnonvarojen käyttöön tulisivat olemaan pitkäaikaisia ja merkittäviä. Huomattavan laajalle alueelle ulottuisivat hankkeen maisema- ja meluvaikutukset. Edelleen ministeriö totesi, että hankkeen vaikutukset alueen luontotyyppeihin ja lajeihin voivat olla merkittäviä ja pysyviä. Kokkolan edustan rannikko- ja merialue on luokiteltu arvokkaimpien luontoalueiden joukkoon. Aluekokonaisuus sisältää maankohoamisrannikon eri tyyppisiä kehitysvaiheita jokisuistoista ulkosaaristoon. Ulkosaaristoon kuuluu merilinnustoltaan arvokkaita saaria ja luotoja. Alueen rantaluonto on monipuolinen ja sen kasvistoon kuuluu monia alueellisesti uhanalaisia ja endeemisiä lajeja. 4.2 Hankkeen arvioidut ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät Ympäristövaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 2 ja uuden maankäyttö- ja rakennuslain 9. Näiden lakien ympäristövaikutusten käsite voidaan jakaa seuraavasti: Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys Maaperä, vesi, ilma, ilmasto,kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus Kuva 4.1. Arvioitavat ympäristövaikutukset. 4.3 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja oletukset Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi muodostettiin osallistumisjärjestelmä, jonka tavoitteena oli: välittää tietoa eri intressitahojen ja viranomaisten sekä tutkimushankkeesta vastaavan kesken, ohjata tutkimustyötä niin, että tulokset palvelevat mahdollisimman hyvin eri tahojen tarpeita sekä varmistaa, että tutkimuksessa tulevat esiin eri tahojen tärkeinä pitämät vaikutukset. Osallistumisjärjestelmä toteutettiin ohjausryhmä- ja seurantaryhmätyöskentelyn, yleisö- ja tiedotustilaisuuksien sekä kyselyiden avulla. Osallistumisjärjestelmää ja ryhmien työskentelyä on kuvattu tarkemmin osaraporteissa Kansalaiset ja merituulivoima ja Kansalaisten osallistuminen. Hankkeen arviointi on toteutettu kirjallisuuteen, tutkimuksiin, aiempiin arviointeihin, maastokäynteihin, alueen viistoilmakuvaukseen ja asiantuntijalausuntoihin sekä seuranta- ja ohjausryhmän huomioihin pohjautuen. Merenpohjan tilaa selvitettiin videokuvauksen ja näytteen oton avulla. Maisemavaikutuksia selvitettiin kuvasovitteilla sekä meluvaikutuksia mittauksin ja melumallinnuksella. Tanskan merituulivoimalaitosten rakentamiseen tutustuttiin opintomatkoilla. Yhdyskuntarakenne, rakennukset, maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö Luonnonvarojen hyödyntäminen Merituulivoimalaitoksen ympäristövaikutuksista Suomen rannikon olosuhteissa ei ole tutkimustietoa. Käytännön kokemuksia on kertynyt yksittäisistä tuulivoimalaitosyksiköistä, jotka nekin pääasiassa sijaitsevat rannalla. Tuulivoimalaitosyksiköt eivät ole maisemassa kovin tuttuja suomalaisille. Usean tuulimyllyn ryhmän näkee Suomessa vain Porissa. Sielläkin tuulimyllyt liittyvät kiinteästi rakennettuun ympäristöön. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty vertailuaineistona Tanskan merialueilla, muualla maailmassa ja mantereellakin sijaitsevien tuulivoimalaitosten havaittuja vaikutuksia mm. linnustoon, kalastoon ja maisemaan. 4.4 Arvioinnin ja vaikutusalueen rajaukset Hankkeen välittömät vaikutukset ulottuvat laajimmillaan voimalaitoksen ja voimalinjan maisemavaikutusten alueelle. Laajimmat taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimalaitosten rakentamistekniikan ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittymisen kautta. Hankkeen toteutumisella on pieni vaikutus myös maamme sähköntuotannon päästötaseeseen. Hankkeen toteutuminen voi myös edistää tuulivoimalaitosten rakentamista Suomen rannikkoalueilla. Ympäristövaikutusten käsittelyn kannalta vaikutusalueena ovat Kokkolan kaupunki sekä Luodon ja Kälviän kunnat sekä niiden edustan merialueet. 14

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Merituuli Oy 82122960 11.5.2009 RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus maalahden sidlandetin TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Maalahden kuntaan Sidlandetin alueelle sijoittuvaksi suunnitellun

Lisätiedot

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT HUHTIKUU 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raahen itäiset tuulivoimapuistot I ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA

TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA 02.06.2003 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ LAPIN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO KESKI-POHJANMAAN LIITTO POHJANMAAN LIITTO

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaava EPV Tuulivoima Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TIIVISTELMÄ Voimavapriikki Oy on suunnitellut Forssan ja osaksi Tammelan kuntiin Kiimassuon Envitechalueelle

Lisätiedot

Tuulivoimaa edistämään

Tuulivoimaa edistämään Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys 13.4.2012 Aineisto julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa Energia ja ilmasto 2012 Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys

Lisätiedot

BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIONTISELOSTUS TAMMIKUU 2011 Fortum Power and heat Oy n YVA - selostus n YVA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 HANKKEESTA

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo 4 Voimavapriikki Oy Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2011 Käyttö- ja julkaisuluvat Maanmittauslaitos, lupanro 7/MLL/10 (OIVA-paikkatietopalvelu

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN METSÄTALOUSVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN METSÄTALOUSVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN METSÄTALOUSVAIKUTUKSET Jere Tammi Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Metsätalouden koulutusohjelma 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Metsätalouden koulutusohjelma TAMMI, JERE: Tuulivoimaloiden

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT RAPORTTI 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 2012 Layout: Mainostoimisto Henrix, Kokkola 2013 2 - Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla

Lisätiedot