MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET"

Transkriptio

1 MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

2 ISBN (PDF) ISSN Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä Helsingissä. Tiehallinto

3 Maantietoimituksen tuotteet MAANMITTAUSLAITOS 2006

4 Kuvailulehti Tekijä(t) Maantietoimituksen laatu- työryhmä: Seija Kotilainen Maanmittauslaitos Pentti Lampinen Maanmittauslaitos Pekka Ojalainen Maanmittauslaitos Heikki Seppänen Maanmittauslaitos Markku Karvonen Tiehallinto (Keski-Suomen tiepiiri) Matti Ryynänen Tiehallinto Jorma Tuomainen Tiehallinto (Savo-Karjalan tiepiiri) Julkaisun päivämäärä Julkaisun nimi Maantietoimituksen tuotteet Julkaisija Maanmittauslaitos Toimeksiantaja ja päivämäärä Maanmittauslaitos, Kehittämiskeskuksen tulossopimus vuodelle 2005 Kustantaja Julkaisusarjan nimi ja numero Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 Julkaisuvuosi Sivumäärä ISBN ISSN Kieli Hinta s. + liitteet 6 s. Jakaja Maanmittauslaitos, Tiehallinto Avainsanat (pdf) tiesuunnittelu, maantietoimitus, asiakirjat Tiivistelmä Maantietoimituksen tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: 1. Perustiedot 2. Suunnitelmavaiheen tuotteet 3. Maantietoimitusvaiheen tuotteet ISSN suomi Perustietojen tuotteista vastaavat Tiehallinto ja Maanmittauslaitos yhdessä. Suunnitelmavaiheen tuotteista vastaa pääasiassa Tiehallinto mutta joiltakin osin myös Maanmittauslaitos. Maantietoimitusvaiheen tuotteista vastaa Maanmittauslaitos. Tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset on laadittu muuttuneen lainsäädännön ja asiakirjanimistön mukaisesti kattamaan koko tiehankeprosessi perustiedoista maantietoimitukseen. Uutena suunnitteluvaiheen tuotteena on kuvattu kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA. Ohjeellinen toimituskartta on tuotteena poistettu. Maantietoimituksen korvausten maksatuksen ohjeistus on uudistettu vastaamaan nykyistä Maanmittauslaitoksen JAKO-tietojärjestelmän tuottamaa maksatustiedostoa ja Tiehallinnon MAHA - ohjelmaa. Maantietoimituksen tuotteet julkaistaan verkkoversiona molempien laitosten Intranet -verkossa.

5 Alkusanat Maantietoimituksen tuotteet -julkaisun perusaineistona on käytetty TIETO 94 raportin mukaista tuotemäärittelyä sekä vuonna 1996 julkaistua ja vuonna 1999 päivitettyä Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset -ohjetta. Edellä mainitun ohjeen uudistaminen on tullut välttämättömäksi Tiehallinnon suunnitteluohjeistuksen muuttuessa sekä voimaan tulleen maantielain tuomien muutosten takia. Uudistamistarvetta on aiheuttanut myös Maanmittauslaitoksen JAKO - tietojärjestelmän kehittäminen. Uutena ulottuvuutena mukaan on tullut maantielain 19 ja 22 :ien perusteella tehtävä kiinteistövaikutusten arviointiselvitys ja sen vaikutukset toimitusmenettelyyn. Vanhasta ohjeesta on poistettu tarpeettomiksi katsotut osat ja pyritty lyhyempään ja selkeämpään esitystapaan. Suunnitteluvaiheen ja toimitusvaiheen väliseen tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä julkaisu vastaa Maanmittauslaitoksen ja Tiehallinnon välistä sopimusta maantietoimituksen tuotteista. Julkaisu on laadittu seuraavan työryhmän toimesta: Seija Kotilainen Pentti Lampinen Pekka Ojalainen Heikki Seppänen Markku Karvonen Matti Ryynänen Jorma Tuomainen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Tiehallinto (Keski-Suomen tiepiiri) Tiehallinto Tiehallinto (Savo-Karjalan tiepiiri) Helsinki, toukokuu 2006 Maantietoimituksen laatu- työryhmä

6 SISÄLTÖ 1 PERUSTIETO Kiinteistöjaotus ja maanomistustiedot Sisältö Laatuvaatimukset Prosessikuvaus Numeerinen rajatieto Sisältö Rajatietojen luokitus Tuotteen laatuvaatimukset Prosessikuvaus Pohjakartta Numeerinen maastomalli Runkopisteistö 14 2 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA Yleistä Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma Tiealueen rajaus Yleistä Maantiealueen ulottuvuus Maantiealueen määrittäminen Tiesuunnitelmakartta Yleistä Tiesuunnitelmakartan graafinen sisältö Tiesuunnitelmakartan numeeriset tiedostot 17 3 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET Toimitushakemus Säädökset ja ohjeet Sisältö Hakemuksen liitteet Ilmoitukset käräjäoikeudelle Säädökset ja ohjeet Sisältö Ajoitus Ilmoitus toimitusmääräyksestä Sisältö Haltuunottoasiakirjat Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi 23

7 3.5 Haltuunottopaalutus Säädökset ja ohjeet Tilauksen sisältö Ilmoituksen sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Kokouskutsu Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Ennakkokorvaukset Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Rajankäynnit Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Entinen tiealue, tiekunnan perustaminen ja yksikkölaskelma Säädökset ja ohjeet Sisältö Kiinteistöksi muodostaminen ja kiinteistöihin liittäminen Lähtötiedot Ajoitus Yksikkölaskelman laatiminen, tiehoitokunnan 31 perustaminen Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Tilusjärjestelyt Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Käyttöoikeudet (tieoikeudet) Säädökset ja ohjeet Sisältö 33

8 Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Korvaukset ja maksatusluettelo Säädökset ja ohjeet Sisältö, korvaukset Sisältö, maksatusluettelo Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Pöytäkirja ja valitusosoitus Säädökset ja ohjeet Sisältö, pöytäkirja Sisältö, valitusosoitus Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Tilasto asiakirja Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Toimituskartta Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi 39 KIRJALLISUUSLUETTELO 40 LIITTEET 1. HALTUUNOTTOKATSELMUSTA VARTEN KIRJATTAVA OMAISUUS 2. ASIAKIRJOJEN LÄHETTÄMINEN MAANTIETOIMITUKSESSA 3. MAANTIETOIMITUKSET, KORVAUSTEN MAKSATUS

9 PERUSTIETO 7 1 Perustieto 1.1 Kiinteistöjaotus ja maanomistustiedot Tämä tuote muodostetaan hankkeessa mahdollisimman varhain ja riittävän leveältä alueelta. Aineistoon kuuluvat kaikki alueen kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt. Aineiston tulee kattaa myöskin suunnitellun hankkeen takia syrjään jäävät tiealueet. Aineistoon sisältyvät myös määräalat ja käyttöoikeusalueet. Rajatietojen geometrinen tarkkuus ei ole tässä vaiheessa kriittinen, mutta vähimmäisvaatimuksena on alueelta olevan kiinteistörekisterikartan tarkkuus. Tähän tuotteeseen sisältyvät myös mahdolliset alueella olevat numeeriset aineistot, jotka luokitellaan homogeenisiin mittauseriin. Tuotetta joudutaan päivittämään hankkeen aikana, joten muodostamis- ja päivitysajankohdan dokumentointi on välttämätöntä. Jos maantien yleissuunnitelma laaditaan, sen yhteydessä selvitetään kiinteistöjen rajat. Rajat esitetään suunnitelmakartoilla. Kiinteistöjen omistajatiedot selvitetään, mutta suunnitelmaan ei liitetä omistajaluetteloa. Yleissuunnitelman tielinjaus saattaa muuttua tiesuunnitelmavaiheessa kymmeniä metrejä vapaassa maastossa, joten kiinteistöjaotuksella on oleellisempi merkitys yleissuunnitelmassa vaikutusten kannalta kuin omistajatiedoilla. Vuoropuhelun onnistumisen kannalta omistajatiedot kuitenkin tarvitaan. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä kiinteistöjen rajatiedot ja ajantasainen omistajatieto ovat suunnitelman tärkeimpiä perustietoja. Maantielain vaatimukset vuorovaikutuksen mahdollisuuksista eivät toteudu ilman kattavia kiinteistö- ja omistustietoja. Tiesuunnitelman laatiminen vaatii myös neuvotteluja kiinteistön omistajien kanssa suunnitelmaratkaisuista. Tiesuunnitelmavaiheessa rajatietojen geometrisen tarkkuuden merkitys korostuu, sillä tiesuunnitelmassa esitetään tarvittavat tie- ja liitännäisalueiden ja laskuoja-alueiden rajat sekä tien tekemisen ajaksi perustettavien oikeuksien vaatimat rajat, kuten yksityistiealueiden ja läjitysalueiden rajat. Kiinteistötietojen hankinta on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta" Sisältö Kiinteistörekisterikartta, mittakaava vähintään 1:10000 Omistajaluettelo (sisältää omistusoikeusnäytöt ja osoitteet) paperilla numeerisena Arkistotutkimuksen dokumentit Numeerinen rajatieto homogeenisina mittauserinä, joiden laatu dokumentoidaan. Vektorimuotoisen tiedon formaatti joko Maagis/XL tai Tiehallinnon maastopistetiedosto (Maastomallimittaukset 1994) tai Tiehallinnon ohjeistama muu tiedonsiirtomuoto, rasterimuotoinen tieto MML:n 1:20 000

10 PERUSTIETO 8 tuotteen formaateissa (8-bit Tiff LZW tai 1-bit Tiff CCITT Group 3 type 2 Huffman RLE) Laatuvaatimukset Sijaintitarkkuus: Rajatiedoilta edellytetään vähintään alueelta olevan kiinteistörekisterikartan tarkkuutta Ominaisuustietojen oikeellisuus: Kattavuus: Ajantasaisuus: Kiinteistötunnukset ajantasaisesta kiinteistörekisterikartasta Omistajatiedot KTJ:stä Rajoista, rekisteriyksiköistä ja omistajista saa puuttua enintään 1 % Omistajatietojen kattavuus KTJ:n mukainen Arkistotutkimusten ajankohta dokumentoidaan, muutosten päivitys puolen vuoden välein Prosessikuvaus Lähtötiedot: Alueen rajaus suunnittelijalta Ajoitus: Valmis ennen rajamerkkien signaloinnin tai maastomittauksen aloittamista Työvaiheet: 1. Kiinteistörekisterikartta 2. Kiinteistörekisteriotteet aikaisemmat rekisterinumerot säilytysnumeroineen viimeiseen karttaan saakka muut toimitukset säilytysnumeroineen viimeisestä kartasta lähtien 3. Toimituskarttojen kopiot tien etenemisjärjestyksessä kaikkien alueella olevien rekisteriyksiköiden viimeiset kartat alueella tehtyjen muiden toimitusten kartat karttojen otsakkeet ja tilaluettelot säilytysnumerot kopioihin pyykkien numeroiden ja rajamittojen selvennykset tarvittaessa vanhojen toimitusten koordinaattiluettelot

11 PERUSTIETO 9 lakanneiden yhteisten jakaantumiset 3. Yksityistierekisterikartan kopio alueella olevien yksityisteiden nimet 4. Kaava-alueella ajantasakaava kunnasta 5. Tilojen omistajat ja osoitteet KTJ:stä ja VKR:stä 6. Määräalojen omistajat ja osoitteet kiinteistörekisteriotteesta 7. Numeeristen rajatietojen hankinta Maanmittauslaitos (KRK ja vanhat toimitukset) Kunnat Tiehallinnon vanhat kartoitukset Dokumentointi: 1. Työvaiheiden suorittaja ja suoritusajankohta 2. Arkistotutkimuksen dokumentit kansiossa 3. Numeerisista aineistoista mittauserittäin seuraavat tiedot: tietojen omistaja ja yhteyshenkilö formaatti ja selvitys lajikoodeista koordinaattijärjestelmä mittausmenetelmä ja mittaaja tiedon tarkkuus 4. Selvennys mittausta vaativista rajoista kiinteistörekisterikartalle 1.2 Numeerinen rajatieto Tämä tuote muodostetaan tiesuunnitelman pohjakartan tai maastomallin laatimisvaiheessa. Aineistoon pitää sisältyä kaikki rajat, jotka osuvat suunnitelman mukaiselle tiealueelle. Aineiston tulee kattaa myös syrjään jäävät tiealueet. Näiltä alueilta ei kuitenkaan edellytetä rajankäyntejä tai rajaselvityksiä. Numeerisen rajatiedon pitää olla käytettävissä tiesuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa. Numeerisen rajatiedon siirtoformaatti on joko Maagis/XL, Tiehallinnon maastopistetiedosto (Maastomallimittaukset 1994) tai Tiehallinnon ohjeistama muu tiedonsiirtomuoto.

12 PERUSTIETO Sisältö Kaikki rajapisteet homogeenisina mittauserinä Kaikki rajaviivat Alueet ja aluetunnukset Rajatietojen luokitus Rajamerkit: Pyykki Kadonnut pyykki Paalu Uusi pyykki Rajapisteellä käytetään pistenumerona maastonumeroa, joka saadaan toimituskartoilta. Numeron tarkistusta maastossa ei edellytetä. Rajaviivojen luokituksena käytetään päätöksen MML/3/012/2004 mukaista luokitusta, joka käy yksiin tielaitoksen käyttämän kanssa. Aluetunnusten osalta ei erotella eri palstoja, vaan tilan kaikki palstat voivat kuulua saman tunnuksen alle Tuotteen laatuvaatimukset Sijaintitarkkuus: Rajapisteiden koordinaatit tulee mitata Kaavoitusmittausohjeen (Maanmittauslaitos 2003) mukaisella tarkkuudella. Taajamissa ja kaava-alueilla sovelletaan mittausluokkaa 1, muualla mittausluokkaa 2. Tarkkuuksia tarkastettaessa huomioidaan rajapisteiden tulkintaepävarmuus maastossa. Rajapisteiden sallitut koordinaattipoikkeamat määritellään seuraavasti: Lähimpien runkopisteiden suhteen määritettyjen koordinaattipoikkeamien tulee 95 %:sti alittaa 0.1 m mittausluokassa 1 ja 0.25 m mittausluokassa 2. Olemassaolevista rekistereistä saatavien rajatietojen pitää täyttää samat tarkkuusvaatimukset. Kattavuus: Numeerisen rajatiedon pitää sisältää kaikki rajat ja alueet, jotka osuvat suunnitellulle tiealueelle tai suunnitelmassa osoitetulle liitännäis- tai läjitysalueille. Määräalojen osalta ei edellytetä samaa tarkkuutta kuin muilta alueilta, vaan maastokartan 1:20000 (peruskartta) tarkkuus riittää. Ominaisuustiedot: Kohteiden luokituksen sallittu virheprosentti on 1. Tarkastus tehdään standardin SFS 4010 mukaisesti.

13 PERUSTIETO 11 Ajantasaisuus: Dokumentoidaan mittausajankohta ja mahdollisen ilmakuvauksen ajankohta. Numeerisen rajatiedon muutokset edellytetään päivitettäväksi samassa vaiheessa kiinteistöjaotuksen kanssa (vähintään puolen vuoden välein) Prosessikuvaus Lähtötiedot: Kiinteistöjaotus -tuotteen dokumentit Mahdollinen tarkentava aluerajaus suunnittelijalta Ajoitus: Valmis ennen lopullista tiealueen rajausta. Rajankäynnit tai rajaselvitykset aloitetaan mahdollisuuksien mukaan ennen tiensuunnittelun alkamista, jotta aineisto olisi käytössä suunnittelijalla tiesuunnitelmavaiheen lopussa. Työvaiheet: 1. Tarkkuusvaatimusten selvittäminen taajamat muut alueet 2. Mittausten suunnittelu 4. Mittaukset runkomittaus maastomittaus (takymetri, GPS) ilmakuvamittaus signalointi kuvamittaukset lentokorkeus, käytettävä stereokoje rajamerkkien löytäminen signaloinnin suoritus rajamerkkien maastonumerot näkymättömät signaalit maastomittaukset rajamerkkien löytäminen mittausmenetelmä 5. Aineiston editointi ja laskennat puuttuvien rajapisteiden laskenta kiinteistöjaotus- aineiston avulla

14 PERUSTIETO Rajaselvitykset koordinaatistomuunnokset vanhoille koordinaattiaineistoille rajaviivojen lisäykset kiinteistöjaotus -aineiston avulla tilatunnusten lisäys ja alueiden määritys Vaihtoehto A: Rajankäynti kadonneiden tiealueen rajamerkkien määrittämiseksi Haetaan rajankäynti-/ rajamerkinsiirtotoimitusta maanmittaustoimistosta Toimituskustannukset määräytyvät kiinteistötoimitusmaksulainsäädännön perusteella käytetyn työajan mukaan Maastotöissä voivat teknisissä tehtävissä avustaa muutkin kuin maanmittaustoimiston edustajat Vaihtoehto B: Rajaselvitys Tilataan rajaselvitys maanmittaustoimistosta Kustannukset määräytyvät tilaussopimuksen perusteella Maanmittaustoimiston osuus rajaselvityksessä on vähintään työn ohjaus, valvonta, rajanmäärittämisperusteen selvittäminen ja rajan paikan määrittäminen 6.1 Viimeksi laillisesti suoritetun rajankäynnin selvittäminen 6.2 Maastotyöt, rajanmäärittämisperusteen selvittäminen 6.3 Rajapisteen paikan määrittäminen, tarvittaessa asianosaisten kuuleminen 6.4 Rajankäynnit laillistuvat maantietoimituksessa, jonka yhteydessä rakennetaan tarvittavat rajapyykit 6.5 Rajapyykkien rakentaminen (vaihtoehto A: rajankäynti) 6.6 Käytyjen tai selvitettyjen rajojen mittaukset maastomittaukset mittausmenetelmä 6.7 Pidetään rajankäynti/rajamerkinsiirtotoimituskokous, jossa annetaan päätökset rajankäynneistä sekä valitusosoitus. (vaihtoehto A: rajankäynti) 7. Aineiston viimeistely käytyjen tai selvitettyjen rajojen osalta Dokumentointi: käytyjen tai selvitettyjen rajojen korjaukset tilojen alueiden korjaukset 1. Runkomittauksen dokumentit verkkopiirros (lähtöpisteet, lasketut pisteet) koordinaatit keskivirheineen laskentojen arkistointiviite

15 PERUSTIETO Ilmakuvauksen dokumentointi kuvaaja, kuvausajankohta lentokorkeus ja kamera filmityyppi 3. Signaloinnin dokumentointi suorittaja signalointitapa 4. Stereomittauksen dokumentointi mittaaja stereokoje arkistointiviite 5. Maastomittausten dokumentointi mittaaja ja mittausajankohta mittausmenetelmä ja mittauskoje takymetrimittauksen orientointitiedot GPS -mittauksen muunnoslaskennan tiedot 6. Rajankäyntien ja rajaselvitysten dokumentointi koordinaattiluettelo rajanmääritysperusteet 7. Editointien ja laskentojen dokumentointi tekijä ja ohjelmisto koordinaattimuunnosten laskentatulokset 1.3 Pohjakartta Pohjakartta tarvitaan suunnittelun lähtötiedoksi ja yleis- tai tiesuunnitelman esityspohjaksi. Pohjakartta voi olla joko graafinen tai numeerinen. Numeerinen pohjakartta voi olla joko vektori- tai rasterimuotoinen. Pohjakartta täydennetään mahdollisesti muuttuneilta tai puuttuvilta osin maastomittauksin. Kartan mittakaava määräytyy Kaavoitusmittausohjeen (Maanmittauslaitos 2003) mukaan siten, että taajamissa noudatetaan mittausluokkaa 1 ja muualla mittausluokkaa 2. Tarkkuuden osalta noudatetaan myös Kaavoitusmittausohjeiden määräyksiä (mittausluokat 1 ja 2). Kartan lehtijako voidaan suunnitella vapaasti, lehtikoko on joko 50 x 50 cm tai 50 x 100 cm. Kartan piirustusmateriaalin osalta noudatetaan Kaavoitusmittausohjeen vaatimuksia.

16 PERUSTIETO 14 Pohjakartan laatiminen on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta". Toimituskartan pohjana käytetään pohjakartan pohjakuvioelementtiä. 1.4 Numeerinen maastomalli Numeerinen maastomalli tarvitaan suunnittelun lähtöaineistoksi. Likimääräinen maastomalli muodostetaan yleensä tiesuunnittelun pohjakartan laatimisen yhteydessä. Sitä käytetään yleissuunnitteluvaiheessa. Tarkka maastomalli muodostetaan aina tie- ja rakennussuunnittelua varten. Tarkka maastomalli tarvitaan tien vaaka- ja pystygeometrian, kuivatuksen ja tiealueiden suunnittelussa sekä tierakenteen mallintamisessa. Maastomallimittauksen yhteydessä mitataan metsäkuviot kuviorajoina mutta ei luokitella kuvioita. Maastomallin hankinta on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta". Tarkemmat ohjeet on annettu Tiehallinnon julkaisussa "Maastomallimittaukset 1994". 1.5 Runkopisteistö Runkomittauksen avulla hankkeelle muodostetaan koordinaatisto, ja se sidotaan valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään. Yleissuunnitelmavaiheessa tehdään runkomittauksia kartoituksen tukipisteiksi ja esim. pohjatutkimusten paikan määrittämistä varten. Tiesuunnitelmavaiheessa tulee olla kattava runkopisteistö, jota voidaan käyttää mahdollisimman pitkälle myös rakenteiden paikalleen mittaukseen. Runkopisteiden muodostaminen tiehankkeelle on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta".

17 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 15 2 Suunnitteluvaiheen tuotteet 2.1 Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA Yleistä Maantielain 19 :n mukaan yleissuunnitelmassa on esitettävä tien arvioidut vaikutukset kiinteistörakenteeseen. Maantielain 22 :n mukaan tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tien suoja- ja näkemäalueet sekä se varataanko aluetta tien myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmassa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan maanomistusolot. Yleis- ja tiesuunnitelmassa on esitettävä arvio tien vaikutuksista sekä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Kiinteistövaikutusten arviointi sisältyy konsultin suunnittelusopimukseen. Ennen tien rakentamista voidaan tarvittaessa tehdä maanmittaustoimituksia jo ennen maantietoimitusta. Tällöin tulevat kysymykseen alueellinen yksityistietoimitus tai hankeuusjako Yleissuunnitelma Kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA) on suunniteltavien maankäyttöhankkeiden kiinteistövaikutusten arviointia ja haitallisten vaikutusten korjaamistoimenpiteiden etsimistä. Kiinteistövaikutukset selvitetään kartta-aineiston perusteella. Laajoissa yleissuunnitelmahankkeissa kiinteistövaikutukset esitetään KIVA-raportissa, joka laaditaan maastotietoaineiston, kiinteistörekisterin ja tarvittaessa IACS-peltolohkoaineiston perusteella. Raportissa esitetään suunnitellun tien vaikutukset maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen. Raportti sisältää yleisen selostustekstin tien vaikutuksista, toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi, tarpeellisin osin KIVA-kortit sekä loppuja seurantaraportin. Vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa, joiden vaikutuspiirissä on esimerkiksi vain muutamia kiinteistöjä, erillistä KIVA-raporttia ei tehdä, vaan kiinteistövaikutukset kootaan erilliseksi selvitykseksi tai muistioksi ja esitetään tiivistetysti yleissuunnitelman selostusosassa. KIVAssa selvitetään kiinteistörajat, mutta ei vielä maanomistusoloja. Maanomistusoloilla tarkoitetaan käyttöyksikkökohtaisia tietoja (tilusten hallinta, vuokrapellot yms.) Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmavaiheessa tilusjärjestelymahdollisuudet selvitetään tarkasti. Tämä edellyttää yleensä vähintään kahta maanomistajien kuulemistilaisuutta. Laajoissa tiesuunnitelmahankkeissa kiinteistövaikutukset esitetään KIVA-raportissa, joka laaditaan maastotietoaineiston, kiinteistörekisterin ja IACS-aineiston perusteella. Raportti sisältää

18 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 16 suunnitelman selostustekstin tien vaikutuksista, toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi, tarpeellisin osin KIVA-kortit käyttöyksikkötasolla sekä loppu- ja seurantaraportin. Pienissä ja vaikutuksiltaan vähäisissä hankkeissa kiinteistövaikutuksista laaditaan vain erillinen muistio. KIVAssa selvitetään kiinteistörajat ja maanomistusolot. Ehdotetut tilusjärjestelyt esitetään tiesuunnitelmakartalla. 2.2 Tiealueen rajaus Yleistä Tien rakentamista varten tarvittava tiealue otetaan haltuun maantietoimituksessa. Tiealueen haltuunotto perustuu joko hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai tien parantamissuunnitelmaan, jolloin kiinteistön omistaja tai haltija on antanut kirjallisen suostumuksensa tiealueen lunastamiseen. Tiealueen haltuunotto voi tapahtua myös nykyisen maantien rajaamistoimituksen yhteydessä. Tiesuunnitelmassa esitetään tarvittavat tie- ja liitännäisalueiden ja laskuoja-alueiden rajat sekä tien tekemisen ajaksi perustettavien oikeuksien vaatimat rajat, kuten yksityistiealueiden ja läjitysalueiden rajat. Yleissuunnitelmassa ei esitetä tiealueen rajoja Maantiealueen ulottuvuus Maantiealueen rajat esitetään suunnitelmakartalla. Tiealueen rajat määritetään käyttäen tarkkaa maastomallia, tien rakennemallia tai poikkileikkaustietoja sekä numeerista kiinteistörajatietoa. Maantielain 5 :n mukaan tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan, tai missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Maantieasetuksen 9 :n mukaan, jos oja ei ole tienpitoviranomaisen antamien teknisten ohjeiden mukainen, katsotaan ojan ulkoreunan olevan siinä, mihin se sanottujen ohjeiden mukaan ulottuisi. Aluerajaukset tehdään myös yksityisille teille ja liitännäisalueille. Laskuojien osalta suunnitellaan vain mittalinjat. Läjitysalueiden rajat merkitään suunnitelmakartalle Maantien tiealueen määrittäminen Tiesuunnitelmakartalle merkitään suunniteltu tiealueen raja. Tiealueen rajauksen suunnittelussa sekä asemakaava-alueella että kaava-alueen ulkopuolella käytetään mahdollisimman pitkiä suoria, kuitenkin siten, että jokaiselle leikkaavalle kiinteistörajalle lasketaan koordinaatit. Mahdolliset työnaikaiset tarvittavat lisäalueet merkitään suunnitelmaan tietyön ajaksi haltuun otettavina alueina. Asemakaava-alueilla maantien tiealue rajataan kaavan osoittaman liikennealueen mukaisesti. Mikäli asemakaavassa on varattu liikennealuetta laajemmin kuin tiehankkeen toteutusvaihe vaatii, tiealue rajataan maantielain 5 :n mukaisesti. Asemakaavan mukaisen liikennealueen rajatiedot toimittaa kunta. Jos kunnassa ei ole tehty asemakaavan tulkintaa, Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri osoittaa

19 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 17 liikennealueen rajat. Taajamien ulkopuolella, asemakaavoittamattomalla alueella tiealue rajataan maantielain 5 :n mukaisesti. Rajauksessa otetaan huomioon normaalien tierakenteiden lisäksi mahdolliset meluesteet ja riista-aidat. 2.3 Tiesuunnitelmakartta Yleistä Tiesuunnitelmakartta laaditaan Maanmittauslaitoksen ohjeiden mukaan valmistetulle pohjakartalle. Hankekohtaisesti voidaan erityisistä syistä käyttää jotain muuta havainnollista pohjakarttaa, joka täyttää Maanmittauslaitoksen ohjeissa asetetut tarkkuusvaatimukset. Tiesuunnitelmakartan pohjakartan tulee olla teräväpiirteinen, jotta yksityiskohdat tulevat hyvin esille. Tiesuunnitelmakartassa korostetaan maanomistajien ja muiden asianosaisten kannalta tärkeitä asioita. Tiesuunnitelmakartan mittakaava valitaan sellaiseksi, että kartan havainnollisuus säilyy merkintöjen määrästä riippumatta. Taajama-alueilla käytetään suurempimittakaavaista karttaa kuin haja-asutusalueilla Tiesuunnitelmakartan graafinen sisältö Yksityiskohtaiset ohjeet tiesuunnitelmakartan sisällöstä ja esitystavasta on Tiehallinnon julkaisussa "Tiesuunnitelma, Sisältö ja esitystapa" (Tielaitos 1999). Maantien suoja- ja näkemäalueet esitetään aina tiesuunnitelmakartalla, sillä maantielain 61 :n mukaan nämä tiealueen ulkopuoliset kiinteistön käyttörajoitukset merkitään kiinteistörekisteriin ja rajoitukset merkitään tarpeen mukaan maastoon Tiesuunnitelmakartan numeeriset tiedostot Maanmittauslaitokselle toimitettavan numeerisen aineiston tasokoordinaattien tulee olla kartastokoordinaattijärjestelmässä KKJ ja korkeuskoordinaattien N60 -järjestelmässä riippumatta suunnitelman koordinaattijärjestelmistä. Seuraavassa on luettelo toimitettavista numeerisista tiedostoista. Tiedoston nimi yksilöi tiedoston sisällön: * Maantien tiealueen rajaus (x,y), oikea ja vasen reuna (xxx.tie) * Maanteiden mittalinjat (x,y), paalut 20 metrin välein (xxx.tie) * Yksityisten teiden mittalinjat (x,y), paalut 10 metrin välein (xxx.tie) * Yksityisten teiden rajaustiedot (x,y), oikea ja vasen reuna (xxx.tie) * Laskuojien mittalinjat, paalut 20 metrin välein (xxx.ras) * Läjitysalueiden rajaustiedot (xxx.laj) * Liitännäisalueen rajaustiedot (xxx.lii)

20 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 18 * Maanteiden suoja-alueiden rajaus, oikea ja vasen reuna (xxx.ras) * Maanteiden näkemäalueen rajaustiedot (xxx.ras) Tiedostot toimitetaan Maanmittauslaitokselle MMH360-formaatissa. Siirtoformaatti on kuvattu yksityiskohtaisesti Tiehallinnon julkaisussa "Tietoa tiensuunnitteluun nro 76". Suoja-alueen rajatietojen toimittamisesta sovitaan Maanmittauslaitoksen kanssa erikseen silloin, kun rajatiedot sisältävät kaarielementtejä.

21 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET 19 3 Maantietoimitusvaiheen tuotteet 3.1 Toimitushakemus Hakemuksen tarkoituksena on käynnistää maantielain mukainen maantietoimitus. Maantietoimituksen syynä voi olla maantien rakentamishanke (54 ), erillisen korvaus- tai lunastuskysymyksen käsittely (74 ), yksityisen tien tai kadun muuttuminen maantieksi taikka maantien tai liitännäisalueen lakkaaminen (75.1 ) tai ennestään olevan maantien, sen liitännäis-, suoja- taikka näkemäalueen rajan määrittäminen (75.2 ) Säädökset ja ohjeet MTL 54, 74 ja 75 :t, KML 14 ja KMA 7 ja 8 :t, Toimitusmenettelyn käsikirja TMK 1.1. Hakijan on syytä tarvittaessa neuvotella korvaustoimituksissa aikatauluista ja mahdollisesti myös muista hakemukseen liittyvistä käytännön asioista ennen hakemuksen toimittamista joko maanmittaustoiston arviointipäällikön tai vastaavan toimitusinsinöörin kanssa Sisältö Päiväys, Tiehallinnon diaarinumero Otsikko: TOIMITUSHAKEMUS Tien nimi ja numero, MTL 4 :n mukainen luokitus/moottoritie, tieväli, sijaintialue Hakemuksen tarkoitus: Korvaustoimitus/rajaamistoimitus/ muu maantietoimitus Korvaustoimituksissa toivomus aikatauluista alkukokouksen ja haltuunottokatselmuksen osalta Tarvittaessa samalla asiakirjalla tehdään tilaus tie- ym. alueiden maastoon merkitsemisestä. (Ks. kohta 3.4.2) Liiteluettelo Hakijan allekirjoitus ja asema hakijaorganisaatiossa Hakijan ja tarvittaessa muidenkin Tiehallinnon ja tiepiirin asianosaisten yhteystiedot Muut mahdolliset Tiehallintoa ja Maanmittaushallintoa palvelevat tiehankkeeseen liittyvät asiatiedot.

22 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteet tien rakentamisen yhteydessä: hyväksytty tiesuunnitelma, joka on saanut lainvoiman tai on pantavissa täytäntöön valituksesta huolimatta (MTL 54.1 ) tai MTL:n 21 :ssä tarkoitettu kirjallinen suostumus (MTL 54.2 ) Suunnitelmakartat graafisina ja numeerisina kohtien ja mukaisina Sopimusmenettelyssä suostumukset KIVA-aineisto Mikäli haltuunotto on tehty ennen toimituksen aloittamista (MTL 56.2 ), maanomistajien suostumukset Yleiskartta Tarvittaessa luettelo purettavista rakennuksista, yleiskartta teiden hallinnollisista järjestelyistä, työnaikaisten liikennejärjestelyjen periaatekartta, yms. Hakemuksen liitteet MTL 74 mukaisessa toimituksessa: Selvitys asiasta ja asianosaisista Hakemuksen liitteet MTL 75.1 mukaisessa toimituksessa: Sijaintikartta tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa Lakkauttamista koskeva tiesuunnitelma (MTL 89 ) Hakemuksen liitteet MTL 75.2 mukaisessa toimituksessa: Sijaintikartta tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa Tiealueen vastaanottopöytäkirja Mahdolliset sopimukset tiealueen kunnostuksista 3.2 Ilmoitukset käräjäoikeudelle Kun toimitusmääräys on annettu, tulee toimituksesta ilmoittaa käräjäoikeudelle, jonka tehtävänä on tarpeellisten merkintöjen tekeminen kiinnitysrekisteriin. Kun toimitus on päättynyt, tulee siitä myös ilmoittaa käräjäoikeudelle, joka tekee toimituksen päättymisestä

Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset

Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset Tielaitos Tienpidon teettäminen Helsinki 1999 ALKUSANAT Tietoimitusmenettelyn kehittämiseen liittyen nimettiin 20.2.1995 tielaitoksen ja

Lisätiedot

Maastotietojen hankinta

Maastotietojen hankinta Tiesuunnittelun laatujärjestelmä Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N

Lisätiedot

YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki

YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki Kai Takkunen YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.4.2008 Tekijä(t) Kai Takkunen

Lisätiedot

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen.

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen. Toimitusnumero 2014-489596 1(29) Maantietoimitus, loppukokous. Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 12:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, Maaliskuu 2015 Maanmittausinsinööri

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Maan kä kä ytö tieteiden laitos. Kin teistötekn ika n per u steet. ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA

Maan kä kä ytö tieteiden laitos. Kin teistötekn ika n per u steet. ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA Maan kä kä ytö tieteiden laitos Kin teistötekn ika n per u steet ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA OPPIMATERIAALI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/2014 Kiinteistötekniikan perusteet

Lisätiedot

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ...3 0 ALKUSANAT...5 1 JOHDANTO...6

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

K A U P A N V A H V I S T A J A N

K A U P A N V A H V I S T A J A N MAANMITTAUSLAITOS OHJE MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014, päivitetty 18.6.2014 K A U P A N V A H V I S T A J A N O H J E HYVÄ KAUPANVAHVISTAJA Kaupanvahvistajan laatima kiinteistönluovutusilmoitus on eräiden

Lisätiedot

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tilaajan menettelyt Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yksityisteiden valtionavustukset 29 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 29/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Sakari Seppälä ja Olli Ylinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus. Maanmittauslaitoksen julkaisusarja nro 112

Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus. Maanmittauslaitoksen julkaisusarja nro 112 Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus Maanmittauslaitoksen julkaisusarja nro 112 Tekijät Kehittämiskeskus/KRKlaatu-projekti Julkaisun nimi Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 4/2005

Tulevaisuuden näkymiä 4/2005 Tulevaisuuden näkymiä 4/2005 Sisältää mm. Nuorten liikennekäyttäytyminen Maantielaki voimaan vuoden 2006 alusta Katsaus: Maa- ja vesirakennusalan markkinatilanne Tiehallinto Joulukuu 2005 Tiehallinto Asiakkuus,

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot