MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET"

Transkriptio

1 MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

2 ISBN (PDF) ISSN Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä Helsingissä. Tiehallinto

3 Maantietoimituksen tuotteet MAANMITTAUSLAITOS 2006

4 Kuvailulehti Tekijä(t) Maantietoimituksen laatu- työryhmä: Seija Kotilainen Maanmittauslaitos Pentti Lampinen Maanmittauslaitos Pekka Ojalainen Maanmittauslaitos Heikki Seppänen Maanmittauslaitos Markku Karvonen Tiehallinto (Keski-Suomen tiepiiri) Matti Ryynänen Tiehallinto Jorma Tuomainen Tiehallinto (Savo-Karjalan tiepiiri) Julkaisun päivämäärä Julkaisun nimi Maantietoimituksen tuotteet Julkaisija Maanmittauslaitos Toimeksiantaja ja päivämäärä Maanmittauslaitos, Kehittämiskeskuksen tulossopimus vuodelle 2005 Kustantaja Julkaisusarjan nimi ja numero Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 Julkaisuvuosi Sivumäärä ISBN ISSN Kieli Hinta s. + liitteet 6 s. Jakaja Maanmittauslaitos, Tiehallinto Avainsanat (pdf) tiesuunnittelu, maantietoimitus, asiakirjat Tiivistelmä Maantietoimituksen tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: 1. Perustiedot 2. Suunnitelmavaiheen tuotteet 3. Maantietoimitusvaiheen tuotteet ISSN suomi Perustietojen tuotteista vastaavat Tiehallinto ja Maanmittauslaitos yhdessä. Suunnitelmavaiheen tuotteista vastaa pääasiassa Tiehallinto mutta joiltakin osin myös Maanmittauslaitos. Maantietoimitusvaiheen tuotteista vastaa Maanmittauslaitos. Tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset on laadittu muuttuneen lainsäädännön ja asiakirjanimistön mukaisesti kattamaan koko tiehankeprosessi perustiedoista maantietoimitukseen. Uutena suunnitteluvaiheen tuotteena on kuvattu kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA. Ohjeellinen toimituskartta on tuotteena poistettu. Maantietoimituksen korvausten maksatuksen ohjeistus on uudistettu vastaamaan nykyistä Maanmittauslaitoksen JAKO-tietojärjestelmän tuottamaa maksatustiedostoa ja Tiehallinnon MAHA - ohjelmaa. Maantietoimituksen tuotteet julkaistaan verkkoversiona molempien laitosten Intranet -verkossa.

5 Alkusanat Maantietoimituksen tuotteet -julkaisun perusaineistona on käytetty TIETO 94 raportin mukaista tuotemäärittelyä sekä vuonna 1996 julkaistua ja vuonna 1999 päivitettyä Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset -ohjetta. Edellä mainitun ohjeen uudistaminen on tullut välttämättömäksi Tiehallinnon suunnitteluohjeistuksen muuttuessa sekä voimaan tulleen maantielain tuomien muutosten takia. Uudistamistarvetta on aiheuttanut myös Maanmittauslaitoksen JAKO - tietojärjestelmän kehittäminen. Uutena ulottuvuutena mukaan on tullut maantielain 19 ja 22 :ien perusteella tehtävä kiinteistövaikutusten arviointiselvitys ja sen vaikutukset toimitusmenettelyyn. Vanhasta ohjeesta on poistettu tarpeettomiksi katsotut osat ja pyritty lyhyempään ja selkeämpään esitystapaan. Suunnitteluvaiheen ja toimitusvaiheen väliseen tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä julkaisu vastaa Maanmittauslaitoksen ja Tiehallinnon välistä sopimusta maantietoimituksen tuotteista. Julkaisu on laadittu seuraavan työryhmän toimesta: Seija Kotilainen Pentti Lampinen Pekka Ojalainen Heikki Seppänen Markku Karvonen Matti Ryynänen Jorma Tuomainen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Tiehallinto (Keski-Suomen tiepiiri) Tiehallinto Tiehallinto (Savo-Karjalan tiepiiri) Helsinki, toukokuu 2006 Maantietoimituksen laatu- työryhmä

6 SISÄLTÖ 1 PERUSTIETO Kiinteistöjaotus ja maanomistustiedot Sisältö Laatuvaatimukset Prosessikuvaus Numeerinen rajatieto Sisältö Rajatietojen luokitus Tuotteen laatuvaatimukset Prosessikuvaus Pohjakartta Numeerinen maastomalli Runkopisteistö 14 2 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA Yleistä Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma Tiealueen rajaus Yleistä Maantiealueen ulottuvuus Maantiealueen määrittäminen Tiesuunnitelmakartta Yleistä Tiesuunnitelmakartan graafinen sisältö Tiesuunnitelmakartan numeeriset tiedostot 17 3 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET Toimitushakemus Säädökset ja ohjeet Sisältö Hakemuksen liitteet Ilmoitukset käräjäoikeudelle Säädökset ja ohjeet Sisältö Ajoitus Ilmoitus toimitusmääräyksestä Sisältö Haltuunottoasiakirjat Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi 23

7 3.5 Haltuunottopaalutus Säädökset ja ohjeet Tilauksen sisältö Ilmoituksen sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Kokouskutsu Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Ennakkokorvaukset Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Rajankäynnit Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Entinen tiealue, tiekunnan perustaminen ja yksikkölaskelma Säädökset ja ohjeet Sisältö Kiinteistöksi muodostaminen ja kiinteistöihin liittäminen Lähtötiedot Ajoitus Yksikkölaskelman laatiminen, tiehoitokunnan 31 perustaminen Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Tilusjärjestelyt Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Käyttöoikeudet (tieoikeudet) Säädökset ja ohjeet Sisältö 33

8 Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Korvaukset ja maksatusluettelo Säädökset ja ohjeet Sisältö, korvaukset Sisältö, maksatusluettelo Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Pöytäkirja ja valitusosoitus Säädökset ja ohjeet Sisältö, pöytäkirja Sisältö, valitusosoitus Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Tilasto asiakirja Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Toimituskartta Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi 39 KIRJALLISUUSLUETTELO 40 LIITTEET 1. HALTUUNOTTOKATSELMUSTA VARTEN KIRJATTAVA OMAISUUS 2. ASIAKIRJOJEN LÄHETTÄMINEN MAANTIETOIMITUKSESSA 3. MAANTIETOIMITUKSET, KORVAUSTEN MAKSATUS

9 PERUSTIETO 7 1 Perustieto 1.1 Kiinteistöjaotus ja maanomistustiedot Tämä tuote muodostetaan hankkeessa mahdollisimman varhain ja riittävän leveältä alueelta. Aineistoon kuuluvat kaikki alueen kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt. Aineiston tulee kattaa myöskin suunnitellun hankkeen takia syrjään jäävät tiealueet. Aineistoon sisältyvät myös määräalat ja käyttöoikeusalueet. Rajatietojen geometrinen tarkkuus ei ole tässä vaiheessa kriittinen, mutta vähimmäisvaatimuksena on alueelta olevan kiinteistörekisterikartan tarkkuus. Tähän tuotteeseen sisältyvät myös mahdolliset alueella olevat numeeriset aineistot, jotka luokitellaan homogeenisiin mittauseriin. Tuotetta joudutaan päivittämään hankkeen aikana, joten muodostamis- ja päivitysajankohdan dokumentointi on välttämätöntä. Jos maantien yleissuunnitelma laaditaan, sen yhteydessä selvitetään kiinteistöjen rajat. Rajat esitetään suunnitelmakartoilla. Kiinteistöjen omistajatiedot selvitetään, mutta suunnitelmaan ei liitetä omistajaluetteloa. Yleissuunnitelman tielinjaus saattaa muuttua tiesuunnitelmavaiheessa kymmeniä metrejä vapaassa maastossa, joten kiinteistöjaotuksella on oleellisempi merkitys yleissuunnitelmassa vaikutusten kannalta kuin omistajatiedoilla. Vuoropuhelun onnistumisen kannalta omistajatiedot kuitenkin tarvitaan. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä kiinteistöjen rajatiedot ja ajantasainen omistajatieto ovat suunnitelman tärkeimpiä perustietoja. Maantielain vaatimukset vuorovaikutuksen mahdollisuuksista eivät toteudu ilman kattavia kiinteistö- ja omistustietoja. Tiesuunnitelman laatiminen vaatii myös neuvotteluja kiinteistön omistajien kanssa suunnitelmaratkaisuista. Tiesuunnitelmavaiheessa rajatietojen geometrisen tarkkuuden merkitys korostuu, sillä tiesuunnitelmassa esitetään tarvittavat tie- ja liitännäisalueiden ja laskuoja-alueiden rajat sekä tien tekemisen ajaksi perustettavien oikeuksien vaatimat rajat, kuten yksityistiealueiden ja läjitysalueiden rajat. Kiinteistötietojen hankinta on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta" Sisältö Kiinteistörekisterikartta, mittakaava vähintään 1:10000 Omistajaluettelo (sisältää omistusoikeusnäytöt ja osoitteet) paperilla numeerisena Arkistotutkimuksen dokumentit Numeerinen rajatieto homogeenisina mittauserinä, joiden laatu dokumentoidaan. Vektorimuotoisen tiedon formaatti joko Maagis/XL tai Tiehallinnon maastopistetiedosto (Maastomallimittaukset 1994) tai Tiehallinnon ohjeistama muu tiedonsiirtomuoto, rasterimuotoinen tieto MML:n 1:20 000

10 PERUSTIETO 8 tuotteen formaateissa (8-bit Tiff LZW tai 1-bit Tiff CCITT Group 3 type 2 Huffman RLE) Laatuvaatimukset Sijaintitarkkuus: Rajatiedoilta edellytetään vähintään alueelta olevan kiinteistörekisterikartan tarkkuutta Ominaisuustietojen oikeellisuus: Kattavuus: Ajantasaisuus: Kiinteistötunnukset ajantasaisesta kiinteistörekisterikartasta Omistajatiedot KTJ:stä Rajoista, rekisteriyksiköistä ja omistajista saa puuttua enintään 1 % Omistajatietojen kattavuus KTJ:n mukainen Arkistotutkimusten ajankohta dokumentoidaan, muutosten päivitys puolen vuoden välein Prosessikuvaus Lähtötiedot: Alueen rajaus suunnittelijalta Ajoitus: Valmis ennen rajamerkkien signaloinnin tai maastomittauksen aloittamista Työvaiheet: 1. Kiinteistörekisterikartta 2. Kiinteistörekisteriotteet aikaisemmat rekisterinumerot säilytysnumeroineen viimeiseen karttaan saakka muut toimitukset säilytysnumeroineen viimeisestä kartasta lähtien 3. Toimituskarttojen kopiot tien etenemisjärjestyksessä kaikkien alueella olevien rekisteriyksiköiden viimeiset kartat alueella tehtyjen muiden toimitusten kartat karttojen otsakkeet ja tilaluettelot säilytysnumerot kopioihin pyykkien numeroiden ja rajamittojen selvennykset tarvittaessa vanhojen toimitusten koordinaattiluettelot

11 PERUSTIETO 9 lakanneiden yhteisten jakaantumiset 3. Yksityistierekisterikartan kopio alueella olevien yksityisteiden nimet 4. Kaava-alueella ajantasakaava kunnasta 5. Tilojen omistajat ja osoitteet KTJ:stä ja VKR:stä 6. Määräalojen omistajat ja osoitteet kiinteistörekisteriotteesta 7. Numeeristen rajatietojen hankinta Maanmittauslaitos (KRK ja vanhat toimitukset) Kunnat Tiehallinnon vanhat kartoitukset Dokumentointi: 1. Työvaiheiden suorittaja ja suoritusajankohta 2. Arkistotutkimuksen dokumentit kansiossa 3. Numeerisista aineistoista mittauserittäin seuraavat tiedot: tietojen omistaja ja yhteyshenkilö formaatti ja selvitys lajikoodeista koordinaattijärjestelmä mittausmenetelmä ja mittaaja tiedon tarkkuus 4. Selvennys mittausta vaativista rajoista kiinteistörekisterikartalle 1.2 Numeerinen rajatieto Tämä tuote muodostetaan tiesuunnitelman pohjakartan tai maastomallin laatimisvaiheessa. Aineistoon pitää sisältyä kaikki rajat, jotka osuvat suunnitelman mukaiselle tiealueelle. Aineiston tulee kattaa myös syrjään jäävät tiealueet. Näiltä alueilta ei kuitenkaan edellytetä rajankäyntejä tai rajaselvityksiä. Numeerisen rajatiedon pitää olla käytettävissä tiesuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa. Numeerisen rajatiedon siirtoformaatti on joko Maagis/XL, Tiehallinnon maastopistetiedosto (Maastomallimittaukset 1994) tai Tiehallinnon ohjeistama muu tiedonsiirtomuoto.

12 PERUSTIETO Sisältö Kaikki rajapisteet homogeenisina mittauserinä Kaikki rajaviivat Alueet ja aluetunnukset Rajatietojen luokitus Rajamerkit: Pyykki Kadonnut pyykki Paalu Uusi pyykki Rajapisteellä käytetään pistenumerona maastonumeroa, joka saadaan toimituskartoilta. Numeron tarkistusta maastossa ei edellytetä. Rajaviivojen luokituksena käytetään päätöksen MML/3/012/2004 mukaista luokitusta, joka käy yksiin tielaitoksen käyttämän kanssa. Aluetunnusten osalta ei erotella eri palstoja, vaan tilan kaikki palstat voivat kuulua saman tunnuksen alle Tuotteen laatuvaatimukset Sijaintitarkkuus: Rajapisteiden koordinaatit tulee mitata Kaavoitusmittausohjeen (Maanmittauslaitos 2003) mukaisella tarkkuudella. Taajamissa ja kaava-alueilla sovelletaan mittausluokkaa 1, muualla mittausluokkaa 2. Tarkkuuksia tarkastettaessa huomioidaan rajapisteiden tulkintaepävarmuus maastossa. Rajapisteiden sallitut koordinaattipoikkeamat määritellään seuraavasti: Lähimpien runkopisteiden suhteen määritettyjen koordinaattipoikkeamien tulee 95 %:sti alittaa 0.1 m mittausluokassa 1 ja 0.25 m mittausluokassa 2. Olemassaolevista rekistereistä saatavien rajatietojen pitää täyttää samat tarkkuusvaatimukset. Kattavuus: Numeerisen rajatiedon pitää sisältää kaikki rajat ja alueet, jotka osuvat suunnitellulle tiealueelle tai suunnitelmassa osoitetulle liitännäis- tai läjitysalueille. Määräalojen osalta ei edellytetä samaa tarkkuutta kuin muilta alueilta, vaan maastokartan 1:20000 (peruskartta) tarkkuus riittää. Ominaisuustiedot: Kohteiden luokituksen sallittu virheprosentti on 1. Tarkastus tehdään standardin SFS 4010 mukaisesti.

13 PERUSTIETO 11 Ajantasaisuus: Dokumentoidaan mittausajankohta ja mahdollisen ilmakuvauksen ajankohta. Numeerisen rajatiedon muutokset edellytetään päivitettäväksi samassa vaiheessa kiinteistöjaotuksen kanssa (vähintään puolen vuoden välein) Prosessikuvaus Lähtötiedot: Kiinteistöjaotus -tuotteen dokumentit Mahdollinen tarkentava aluerajaus suunnittelijalta Ajoitus: Valmis ennen lopullista tiealueen rajausta. Rajankäynnit tai rajaselvitykset aloitetaan mahdollisuuksien mukaan ennen tiensuunnittelun alkamista, jotta aineisto olisi käytössä suunnittelijalla tiesuunnitelmavaiheen lopussa. Työvaiheet: 1. Tarkkuusvaatimusten selvittäminen taajamat muut alueet 2. Mittausten suunnittelu 4. Mittaukset runkomittaus maastomittaus (takymetri, GPS) ilmakuvamittaus signalointi kuvamittaukset lentokorkeus, käytettävä stereokoje rajamerkkien löytäminen signaloinnin suoritus rajamerkkien maastonumerot näkymättömät signaalit maastomittaukset rajamerkkien löytäminen mittausmenetelmä 5. Aineiston editointi ja laskennat puuttuvien rajapisteiden laskenta kiinteistöjaotus- aineiston avulla

14 PERUSTIETO Rajaselvitykset koordinaatistomuunnokset vanhoille koordinaattiaineistoille rajaviivojen lisäykset kiinteistöjaotus -aineiston avulla tilatunnusten lisäys ja alueiden määritys Vaihtoehto A: Rajankäynti kadonneiden tiealueen rajamerkkien määrittämiseksi Haetaan rajankäynti-/ rajamerkinsiirtotoimitusta maanmittaustoimistosta Toimituskustannukset määräytyvät kiinteistötoimitusmaksulainsäädännön perusteella käytetyn työajan mukaan Maastotöissä voivat teknisissä tehtävissä avustaa muutkin kuin maanmittaustoimiston edustajat Vaihtoehto B: Rajaselvitys Tilataan rajaselvitys maanmittaustoimistosta Kustannukset määräytyvät tilaussopimuksen perusteella Maanmittaustoimiston osuus rajaselvityksessä on vähintään työn ohjaus, valvonta, rajanmäärittämisperusteen selvittäminen ja rajan paikan määrittäminen 6.1 Viimeksi laillisesti suoritetun rajankäynnin selvittäminen 6.2 Maastotyöt, rajanmäärittämisperusteen selvittäminen 6.3 Rajapisteen paikan määrittäminen, tarvittaessa asianosaisten kuuleminen 6.4 Rajankäynnit laillistuvat maantietoimituksessa, jonka yhteydessä rakennetaan tarvittavat rajapyykit 6.5 Rajapyykkien rakentaminen (vaihtoehto A: rajankäynti) 6.6 Käytyjen tai selvitettyjen rajojen mittaukset maastomittaukset mittausmenetelmä 6.7 Pidetään rajankäynti/rajamerkinsiirtotoimituskokous, jossa annetaan päätökset rajankäynneistä sekä valitusosoitus. (vaihtoehto A: rajankäynti) 7. Aineiston viimeistely käytyjen tai selvitettyjen rajojen osalta Dokumentointi: käytyjen tai selvitettyjen rajojen korjaukset tilojen alueiden korjaukset 1. Runkomittauksen dokumentit verkkopiirros (lähtöpisteet, lasketut pisteet) koordinaatit keskivirheineen laskentojen arkistointiviite

15 PERUSTIETO Ilmakuvauksen dokumentointi kuvaaja, kuvausajankohta lentokorkeus ja kamera filmityyppi 3. Signaloinnin dokumentointi suorittaja signalointitapa 4. Stereomittauksen dokumentointi mittaaja stereokoje arkistointiviite 5. Maastomittausten dokumentointi mittaaja ja mittausajankohta mittausmenetelmä ja mittauskoje takymetrimittauksen orientointitiedot GPS -mittauksen muunnoslaskennan tiedot 6. Rajankäyntien ja rajaselvitysten dokumentointi koordinaattiluettelo rajanmääritysperusteet 7. Editointien ja laskentojen dokumentointi tekijä ja ohjelmisto koordinaattimuunnosten laskentatulokset 1.3 Pohjakartta Pohjakartta tarvitaan suunnittelun lähtötiedoksi ja yleis- tai tiesuunnitelman esityspohjaksi. Pohjakartta voi olla joko graafinen tai numeerinen. Numeerinen pohjakartta voi olla joko vektori- tai rasterimuotoinen. Pohjakartta täydennetään mahdollisesti muuttuneilta tai puuttuvilta osin maastomittauksin. Kartan mittakaava määräytyy Kaavoitusmittausohjeen (Maanmittauslaitos 2003) mukaan siten, että taajamissa noudatetaan mittausluokkaa 1 ja muualla mittausluokkaa 2. Tarkkuuden osalta noudatetaan myös Kaavoitusmittausohjeiden määräyksiä (mittausluokat 1 ja 2). Kartan lehtijako voidaan suunnitella vapaasti, lehtikoko on joko 50 x 50 cm tai 50 x 100 cm. Kartan piirustusmateriaalin osalta noudatetaan Kaavoitusmittausohjeen vaatimuksia.

16 PERUSTIETO 14 Pohjakartan laatiminen on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta". Toimituskartan pohjana käytetään pohjakartan pohjakuvioelementtiä. 1.4 Numeerinen maastomalli Numeerinen maastomalli tarvitaan suunnittelun lähtöaineistoksi. Likimääräinen maastomalli muodostetaan yleensä tiesuunnittelun pohjakartan laatimisen yhteydessä. Sitä käytetään yleissuunnitteluvaiheessa. Tarkka maastomalli muodostetaan aina tie- ja rakennussuunnittelua varten. Tarkka maastomalli tarvitaan tien vaaka- ja pystygeometrian, kuivatuksen ja tiealueiden suunnittelussa sekä tierakenteen mallintamisessa. Maastomallimittauksen yhteydessä mitataan metsäkuviot kuviorajoina mutta ei luokitella kuvioita. Maastomallin hankinta on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta". Tarkemmat ohjeet on annettu Tiehallinnon julkaisussa "Maastomallimittaukset 1994". 1.5 Runkopisteistö Runkomittauksen avulla hankkeelle muodostetaan koordinaatisto, ja se sidotaan valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään. Yleissuunnitelmavaiheessa tehdään runkomittauksia kartoituksen tukipisteiksi ja esim. pohjatutkimusten paikan määrittämistä varten. Tiesuunnitelmavaiheessa tulee olla kattava runkopisteistö, jota voidaan käyttää mahdollisimman pitkälle myös rakenteiden paikalleen mittaukseen. Runkopisteiden muodostaminen tiehankkeelle on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta".

17 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 15 2 Suunnitteluvaiheen tuotteet 2.1 Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA Yleistä Maantielain 19 :n mukaan yleissuunnitelmassa on esitettävä tien arvioidut vaikutukset kiinteistörakenteeseen. Maantielain 22 :n mukaan tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tien suoja- ja näkemäalueet sekä se varataanko aluetta tien myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmassa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan maanomistusolot. Yleis- ja tiesuunnitelmassa on esitettävä arvio tien vaikutuksista sekä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Kiinteistövaikutusten arviointi sisältyy konsultin suunnittelusopimukseen. Ennen tien rakentamista voidaan tarvittaessa tehdä maanmittaustoimituksia jo ennen maantietoimitusta. Tällöin tulevat kysymykseen alueellinen yksityistietoimitus tai hankeuusjako Yleissuunnitelma Kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA) on suunniteltavien maankäyttöhankkeiden kiinteistövaikutusten arviointia ja haitallisten vaikutusten korjaamistoimenpiteiden etsimistä. Kiinteistövaikutukset selvitetään kartta-aineiston perusteella. Laajoissa yleissuunnitelmahankkeissa kiinteistövaikutukset esitetään KIVA-raportissa, joka laaditaan maastotietoaineiston, kiinteistörekisterin ja tarvittaessa IACS-peltolohkoaineiston perusteella. Raportissa esitetään suunnitellun tien vaikutukset maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen. Raportti sisältää yleisen selostustekstin tien vaikutuksista, toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi, tarpeellisin osin KIVA-kortit sekä loppuja seurantaraportin. Vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa, joiden vaikutuspiirissä on esimerkiksi vain muutamia kiinteistöjä, erillistä KIVA-raporttia ei tehdä, vaan kiinteistövaikutukset kootaan erilliseksi selvitykseksi tai muistioksi ja esitetään tiivistetysti yleissuunnitelman selostusosassa. KIVAssa selvitetään kiinteistörajat, mutta ei vielä maanomistusoloja. Maanomistusoloilla tarkoitetaan käyttöyksikkökohtaisia tietoja (tilusten hallinta, vuokrapellot yms.) Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmavaiheessa tilusjärjestelymahdollisuudet selvitetään tarkasti. Tämä edellyttää yleensä vähintään kahta maanomistajien kuulemistilaisuutta. Laajoissa tiesuunnitelmahankkeissa kiinteistövaikutukset esitetään KIVA-raportissa, joka laaditaan maastotietoaineiston, kiinteistörekisterin ja IACS-aineiston perusteella. Raportti sisältää

18 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 16 suunnitelman selostustekstin tien vaikutuksista, toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi, tarpeellisin osin KIVA-kortit käyttöyksikkötasolla sekä loppu- ja seurantaraportin. Pienissä ja vaikutuksiltaan vähäisissä hankkeissa kiinteistövaikutuksista laaditaan vain erillinen muistio. KIVAssa selvitetään kiinteistörajat ja maanomistusolot. Ehdotetut tilusjärjestelyt esitetään tiesuunnitelmakartalla. 2.2 Tiealueen rajaus Yleistä Tien rakentamista varten tarvittava tiealue otetaan haltuun maantietoimituksessa. Tiealueen haltuunotto perustuu joko hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai tien parantamissuunnitelmaan, jolloin kiinteistön omistaja tai haltija on antanut kirjallisen suostumuksensa tiealueen lunastamiseen. Tiealueen haltuunotto voi tapahtua myös nykyisen maantien rajaamistoimituksen yhteydessä. Tiesuunnitelmassa esitetään tarvittavat tie- ja liitännäisalueiden ja laskuoja-alueiden rajat sekä tien tekemisen ajaksi perustettavien oikeuksien vaatimat rajat, kuten yksityistiealueiden ja läjitysalueiden rajat. Yleissuunnitelmassa ei esitetä tiealueen rajoja Maantiealueen ulottuvuus Maantiealueen rajat esitetään suunnitelmakartalla. Tiealueen rajat määritetään käyttäen tarkkaa maastomallia, tien rakennemallia tai poikkileikkaustietoja sekä numeerista kiinteistörajatietoa. Maantielain 5 :n mukaan tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan, tai missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Maantieasetuksen 9 :n mukaan, jos oja ei ole tienpitoviranomaisen antamien teknisten ohjeiden mukainen, katsotaan ojan ulkoreunan olevan siinä, mihin se sanottujen ohjeiden mukaan ulottuisi. Aluerajaukset tehdään myös yksityisille teille ja liitännäisalueille. Laskuojien osalta suunnitellaan vain mittalinjat. Läjitysalueiden rajat merkitään suunnitelmakartalle Maantien tiealueen määrittäminen Tiesuunnitelmakartalle merkitään suunniteltu tiealueen raja. Tiealueen rajauksen suunnittelussa sekä asemakaava-alueella että kaava-alueen ulkopuolella käytetään mahdollisimman pitkiä suoria, kuitenkin siten, että jokaiselle leikkaavalle kiinteistörajalle lasketaan koordinaatit. Mahdolliset työnaikaiset tarvittavat lisäalueet merkitään suunnitelmaan tietyön ajaksi haltuun otettavina alueina. Asemakaava-alueilla maantien tiealue rajataan kaavan osoittaman liikennealueen mukaisesti. Mikäli asemakaavassa on varattu liikennealuetta laajemmin kuin tiehankkeen toteutusvaihe vaatii, tiealue rajataan maantielain 5 :n mukaisesti. Asemakaavan mukaisen liikennealueen rajatiedot toimittaa kunta. Jos kunnassa ei ole tehty asemakaavan tulkintaa, Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri osoittaa

19 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 17 liikennealueen rajat. Taajamien ulkopuolella, asemakaavoittamattomalla alueella tiealue rajataan maantielain 5 :n mukaisesti. Rajauksessa otetaan huomioon normaalien tierakenteiden lisäksi mahdolliset meluesteet ja riista-aidat. 2.3 Tiesuunnitelmakartta Yleistä Tiesuunnitelmakartta laaditaan Maanmittauslaitoksen ohjeiden mukaan valmistetulle pohjakartalle. Hankekohtaisesti voidaan erityisistä syistä käyttää jotain muuta havainnollista pohjakarttaa, joka täyttää Maanmittauslaitoksen ohjeissa asetetut tarkkuusvaatimukset. Tiesuunnitelmakartan pohjakartan tulee olla teräväpiirteinen, jotta yksityiskohdat tulevat hyvin esille. Tiesuunnitelmakartassa korostetaan maanomistajien ja muiden asianosaisten kannalta tärkeitä asioita. Tiesuunnitelmakartan mittakaava valitaan sellaiseksi, että kartan havainnollisuus säilyy merkintöjen määrästä riippumatta. Taajama-alueilla käytetään suurempimittakaavaista karttaa kuin haja-asutusalueilla Tiesuunnitelmakartan graafinen sisältö Yksityiskohtaiset ohjeet tiesuunnitelmakartan sisällöstä ja esitystavasta on Tiehallinnon julkaisussa "Tiesuunnitelma, Sisältö ja esitystapa" (Tielaitos 1999). Maantien suoja- ja näkemäalueet esitetään aina tiesuunnitelmakartalla, sillä maantielain 61 :n mukaan nämä tiealueen ulkopuoliset kiinteistön käyttörajoitukset merkitään kiinteistörekisteriin ja rajoitukset merkitään tarpeen mukaan maastoon Tiesuunnitelmakartan numeeriset tiedostot Maanmittauslaitokselle toimitettavan numeerisen aineiston tasokoordinaattien tulee olla kartastokoordinaattijärjestelmässä KKJ ja korkeuskoordinaattien N60 -järjestelmässä riippumatta suunnitelman koordinaattijärjestelmistä. Seuraavassa on luettelo toimitettavista numeerisista tiedostoista. Tiedoston nimi yksilöi tiedoston sisällön: * Maantien tiealueen rajaus (x,y), oikea ja vasen reuna (xxx.tie) * Maanteiden mittalinjat (x,y), paalut 20 metrin välein (xxx.tie) * Yksityisten teiden mittalinjat (x,y), paalut 10 metrin välein (xxx.tie) * Yksityisten teiden rajaustiedot (x,y), oikea ja vasen reuna (xxx.tie) * Laskuojien mittalinjat, paalut 20 metrin välein (xxx.ras) * Läjitysalueiden rajaustiedot (xxx.laj) * Liitännäisalueen rajaustiedot (xxx.lii)

20 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 18 * Maanteiden suoja-alueiden rajaus, oikea ja vasen reuna (xxx.ras) * Maanteiden näkemäalueen rajaustiedot (xxx.ras) Tiedostot toimitetaan Maanmittauslaitokselle MMH360-formaatissa. Siirtoformaatti on kuvattu yksityiskohtaisesti Tiehallinnon julkaisussa "Tietoa tiensuunnitteluun nro 76". Suoja-alueen rajatietojen toimittamisesta sovitaan Maanmittauslaitoksen kanssa erikseen silloin, kun rajatiedot sisältävät kaarielementtejä.

21 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET 19 3 Maantietoimitusvaiheen tuotteet 3.1 Toimitushakemus Hakemuksen tarkoituksena on käynnistää maantielain mukainen maantietoimitus. Maantietoimituksen syynä voi olla maantien rakentamishanke (54 ), erillisen korvaus- tai lunastuskysymyksen käsittely (74 ), yksityisen tien tai kadun muuttuminen maantieksi taikka maantien tai liitännäisalueen lakkaaminen (75.1 ) tai ennestään olevan maantien, sen liitännäis-, suoja- taikka näkemäalueen rajan määrittäminen (75.2 ) Säädökset ja ohjeet MTL 54, 74 ja 75 :t, KML 14 ja KMA 7 ja 8 :t, Toimitusmenettelyn käsikirja TMK 1.1. Hakijan on syytä tarvittaessa neuvotella korvaustoimituksissa aikatauluista ja mahdollisesti myös muista hakemukseen liittyvistä käytännön asioista ennen hakemuksen toimittamista joko maanmittaustoiston arviointipäällikön tai vastaavan toimitusinsinöörin kanssa Sisältö Päiväys, Tiehallinnon diaarinumero Otsikko: TOIMITUSHAKEMUS Tien nimi ja numero, MTL 4 :n mukainen luokitus/moottoritie, tieväli, sijaintialue Hakemuksen tarkoitus: Korvaustoimitus/rajaamistoimitus/ muu maantietoimitus Korvaustoimituksissa toivomus aikatauluista alkukokouksen ja haltuunottokatselmuksen osalta Tarvittaessa samalla asiakirjalla tehdään tilaus tie- ym. alueiden maastoon merkitsemisestä. (Ks. kohta 3.4.2) Liiteluettelo Hakijan allekirjoitus ja asema hakijaorganisaatiossa Hakijan ja tarvittaessa muidenkin Tiehallinnon ja tiepiirin asianosaisten yhteystiedot Muut mahdolliset Tiehallintoa ja Maanmittaushallintoa palvelevat tiehankkeeseen liittyvät asiatiedot.

22 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteet tien rakentamisen yhteydessä: hyväksytty tiesuunnitelma, joka on saanut lainvoiman tai on pantavissa täytäntöön valituksesta huolimatta (MTL 54.1 ) tai MTL:n 21 :ssä tarkoitettu kirjallinen suostumus (MTL 54.2 ) Suunnitelmakartat graafisina ja numeerisina kohtien ja mukaisina Sopimusmenettelyssä suostumukset KIVA-aineisto Mikäli haltuunotto on tehty ennen toimituksen aloittamista (MTL 56.2 ), maanomistajien suostumukset Yleiskartta Tarvittaessa luettelo purettavista rakennuksista, yleiskartta teiden hallinnollisista järjestelyistä, työnaikaisten liikennejärjestelyjen periaatekartta, yms. Hakemuksen liitteet MTL 74 mukaisessa toimituksessa: Selvitys asiasta ja asianosaisista Hakemuksen liitteet MTL 75.1 mukaisessa toimituksessa: Sijaintikartta tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa Lakkauttamista koskeva tiesuunnitelma (MTL 89 ) Hakemuksen liitteet MTL 75.2 mukaisessa toimituksessa: Sijaintikartta tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa Tiealueen vastaanottopöytäkirja Mahdolliset sopimukset tiealueen kunnostuksista 3.2 Ilmoitukset käräjäoikeudelle Kun toimitusmääräys on annettu, tulee toimituksesta ilmoittaa käräjäoikeudelle, jonka tehtävänä on tarpeellisten merkintöjen tekeminen kiinnitysrekisteriin. Kun toimitus on päättynyt, tulee siitä myös ilmoittaa käräjäoikeudelle, joka tekee toimituksen päättymisestä

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset

Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset Tielaitos Tienpidon teettäminen Helsinki 1999 ALKUSANAT Tietoimitusmenettelyn kehittämiseen liittyen nimettiin 20.2.1995 tielaitoksen ja

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Kantatie 68 välillä Hoisko - kuntaraja Alajärvi/Vimpeli. 5-895-2-2 Yleinen tie / Kunta: Alajärvi

Kantatie 68 välillä Hoisko - kuntaraja Alajärvi/Vimpeli. 5-895-2-2 Yleinen tie / Kunta: Alajärvi Toimitusnumero 2012-434891 1(7) Maantietoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Aika: 12.6.2015 kello 9:30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kantatie 68 välillä Hoisko - kuntaraja Alajärvi/Vimpeli.

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA MAANTIET 1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA 2. MAANTIEN LAKKAAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN 3. TIEALUE KAAVATONTIN OSANA 4. MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1 MAANTIET KIINTEISTÖOIKEUDESSA

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa. Toimitusnumero 2012-425376 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 10.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa.

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-425396 1(7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: 28.8.2013 kello 10.00 Paikka: Valtion virastotalon

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kiinteistörekisterin perusparannus Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö 7.9.2016, Kiinteistötehtävien koulutuspäivä KTJ:n perusparannuksen painopisteet KIINTEISTÖREKISTERI Epäselvät palstat Pinta-alat

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Maantien 148 parantaminen välillä Mäyräkorpi-Keravan raja, Tuusula (858). Hakemus UUDELY/3311/2015 Slm-79

Maantien 148 parantaminen välillä Mäyräkorpi-Keravan raja, Tuusula (858). Hakemus UUDELY/3311/2015 Slm-79 Toimitusnumero 2015-506854 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 26.6.2015 kello 08.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 148 parantaminen välillä Mäyräkorpi-Keravan raja, Tuusula

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa.

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa. Toimitusnumero 2012-412790 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 10.5.2012 kello 10.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2015-515042 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen yksityistietoimitus/ Hausjärven (086) lounaisosa Aika: 13.10.2016 kello 10:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali

Lisätiedot

Toimitusnumero 2015-499100

Toimitusnumero 2015-499100 Toimitusnumero 0-00 MMLm///0 () Alueellinen tietoimitus Sijainti: Parainen, 0 Attu ja 0 Boda XXI K/ / m 0 K/ / m K / m K / m 0 K/ / m 0 0 0 K/ / m 000 K Bodan yksityistie 000 K Bodan metsätie / m 0 00

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen.

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen. Toimitusnumero 2007-228546 1(5) Uusjako Kohde: Aika: 7.8.2014 kello 10.00 Alhonkulma-Laihian tilusjärjestelyn toimitusalue Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400

Lisätiedot

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Kohde: VT2 parantaminen välillä Loukku-Mullinkallio,Lohja 444, Somero 761, Tammela 834, paaluvälillä 20760-28680 Aika: 14.6.2013 kello 09:00 Paikka: Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-428465 1(9) Maantietoimitus, Kokous 1 Kohde: Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT 19 Aika: 14.3.2013 kello 10:00 Paikka: Seurakunnan auditorio, Kirkonkranni : Jussi Kesälä Uskotut miehet:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene.

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene. Toimitusnumero 2012-425396 1(5) Maantietoimitus, 2. kokous Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Maastotietojen hankinta

Maastotietojen hankinta Tiesuunnittelun laatujärjestelmä Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

Vaatimukset johtokartoituksille

Vaatimukset johtokartoituksille Vaatimukset johtokartoituksille Päivitetty 7.11.2014, osa 2 1 (5) Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Mittauksen suorittaja... 2 2.1 Turku Energia Oy... 2 2.2 Kiinteistöliikelaitos... 2 3 Mittausohjeet... 3 3.1

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I YKSITYISTIETOIMITUS (viittaukset esityksessä yksityistielakiin) ª Arvo Vitikainen / 2015 YKSITYISTIETOIMITUKSEN RUNKO 1. Kokousaika- ja paikka 2. Vireilletulo ja tiedottaminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

Moottorikelkkailureitti Namalikkokivalo - Vanttauskoski. Lapin maanmittaustoimisto, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Moottorikelkkailureitti Namalikkokivalo - Vanttauskoski. Lapin maanmittaustoimisto, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi Toimitusnumero 2012-421786 1(6) Reittitoimitus Kohde: Aika: 24.9.2012 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Moottorikelkkailureitti Namalikkokivalo - Vanttauskoski Lapin maanmittaustoimisto,

Lisätiedot

Alueellinen yksityistietoimitus

Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus on kiinteistötoimitus Sillä voi saattaa rajatun alueen tieoikeudet vastaamaan nykykäyttöä Tilusjärjestelytoimitus Alueellinen yksityistietoimitus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi

TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi TIEKUNTA tutuksi ja toimivaksi Moni suomalainen joutuu omalla kustannuksellaan pitämään yllä kotiin, mökille, metsä- tai peltopalstalle vievää yksityistietä. Yksityistien varrella maata omistavien niin

Lisätiedot

172-405-1-177 Väisälä / Kunta: 172 Joutsa - Sijaintialue: 405 Marjotaipale

172-405-1-177 Väisälä / Kunta: 172 Joutsa - Sijaintialue: 405 Marjotaipale Toimitusnumero 2012-415742 1(8) Yksityistietoimitus, Loppukokous Kohde: Aika: 22.11.2012 kello 09:00 172-405-1-177 Väisälä / Kunta: 172 Joutsa - Sijaintialue: 405 Marjotaipale Paikka: Joutsan kunnantalon

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

27.2.2014. Ohje tulee voimaan 1.3.2014 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185

27.2.2014. Ohje tulee voimaan 1.3.2014 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185 OHJE MML 629/00 00 00/2014 1 Kiinteistörekisterin pitäjät OHJEET KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄMISESTÄ Maanmittauslaitos on tänään päättänyt kiinteistörekisterilain 15 :n (22.11.1996/876) nojalla antaa liitteenä

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 1 MMH360 formaattikuvaus Sivu 2/10 Alkusanat Käsillä oleva raportti on inframodel

Lisätiedot

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1. TYÖAIKAVELOITUS KOULUTUS / TEHTÄVÄ korkeakoulututkinto 60.00 /h insinööri 48,50 /h teknikko 43,00 /h kartoittajat, sihteerit

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus. Kemera-koulutus

Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus. Kemera-koulutus Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus Kemera-koulutus Määrittely Tien liityttävä saumattomasti metsätalouden ympärivuotisen kuljetuksen mahdollistavaan tieverkostoon, mutta liikennettä voidaan

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta Versio: 1.0 / 20.3.2013 Julkaistu: 2.5.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä (YksTL) 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki (KML)

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä (YksTL) 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki (KML) Toimitusnumero 2016-533827 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Humppila (103); useita yksiköitä... Aika: 24.11.2016 kello 09.30 Paikka: Humppilan kunnanviraston valtuustosali, Kisakuja 2,

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Rasitetoimitus Tunnukset 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: Hakijat: Läsnä olleet: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TARJOUSPYYNTÖ

HAUSJÄRVEN KUNNAN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TARJOUSPYYNTÖ 9.2.2011 Sivu 1/5 Tilaaja: Hausjärven kunta, kaavoitus ja maankäyttö Keskustie 2-4 12100 Oitti HAUSJÄRVEN KUNNAN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TARJOUSPYYNTÖ Hanke Hausjärven kunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

Onkemäki-Toivola yksityistien, Koskenkyläntien, Vesilahdentien sekä Alhonselän rajaamaa aluetta Vesilahden kunnassa

Onkemäki-Toivola yksityistien, Koskenkyläntien, Vesilahdentien sekä Alhonselän rajaamaa aluetta Vesilahden kunnassa Toimitusnumero 2015-495828 1(8) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Aika: 25.3.2015 kello 13.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Onkemäki-Toivola yksityistien, Koskenkyläntien, Vesilahdentien

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 76

Tietoa tiensuunnitteluun nro 76 Tietoa tiensuunnitteluun nro 76 Julkaisija: Tiehallinto, Tekniset palvelut 1.3.2004 TIEALUEEN RAJAUKSEN ILMOITTAMINEN TIESUUNNITELMASSA MMH360 -FORMAATISSA Tämä tiedote korvaa ohjeessa Tietoimituksen tuotteiden

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-521684 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Koski Tl (284); Useita yksiköitä... Aika: 7.4.2016 kello 09.00 Paikka: Koski Tl:n kunnan valtuussali Koski Tl Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Tällä luovutuskirjalla toteutetaan edellä mainituin tavoin yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen luovutus peruskunnille.

Tällä luovutuskirjalla toteutetaan edellä mainituin tavoin yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen luovutus peruskunnille. 1 Luovutuskirja Luovuttaja Raision Naantalin Vesilaitos -kuntayhtymä (Y- 0204419-7) Luovutuksensaajat Raision kaupunki (Y- 0204428-5) Naantalin kaupunki (Y- 0135457-2) Luovutuksen tausta Raision Naantalin

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous

Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous Kohde: Torkkolan tuulivoimapuisto Aika: 22.4.2016 kello 9:00 Paikka: Vähäkyrön palvelupiste, ent. valtuustosali Toimitusinsinööri: Juhani

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Mikko Tallgren, vastuualuepäällikkö MML / Sovelluspalvelut 7.9.2016 Kiinteistötehtävien koulutuspäivä, Helsinki 2 Esityksen sisältö KTJ:n tietopalvelumuodot Toteutusprojektin

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 RAJAMERKKIEN KARTOITUS Kirkkonummen kunta pyytää tarjoustanne rajamerkkien kartoittamiselle maastomittauksella Kirkkonummen Luomasta Kylmälään

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen

Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen 8.9.2011 Esityksen sisältö Ohjeiden nykytila Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot, Mittausohje Maastotietojen hankinta, Toimintaohjeet

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot