MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET"

Transkriptio

1 MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

2 ISBN (PDF) ISSN Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä Helsingissä. Tiehallinto

3 Maantietoimituksen tuotteet MAANMITTAUSLAITOS 2006

4 Kuvailulehti Tekijä(t) Maantietoimituksen laatu- työryhmä: Seija Kotilainen Maanmittauslaitos Pentti Lampinen Maanmittauslaitos Pekka Ojalainen Maanmittauslaitos Heikki Seppänen Maanmittauslaitos Markku Karvonen Tiehallinto (Keski-Suomen tiepiiri) Matti Ryynänen Tiehallinto Jorma Tuomainen Tiehallinto (Savo-Karjalan tiepiiri) Julkaisun päivämäärä Julkaisun nimi Maantietoimituksen tuotteet Julkaisija Maanmittauslaitos Toimeksiantaja ja päivämäärä Maanmittauslaitos, Kehittämiskeskuksen tulossopimus vuodelle 2005 Kustantaja Julkaisusarjan nimi ja numero Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 Julkaisuvuosi Sivumäärä ISBN ISSN Kieli Hinta s. + liitteet 6 s. Jakaja Maanmittauslaitos, Tiehallinto Avainsanat (pdf) tiesuunnittelu, maantietoimitus, asiakirjat Tiivistelmä Maantietoimituksen tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: 1. Perustiedot 2. Suunnitelmavaiheen tuotteet 3. Maantietoimitusvaiheen tuotteet ISSN suomi Perustietojen tuotteista vastaavat Tiehallinto ja Maanmittauslaitos yhdessä. Suunnitelmavaiheen tuotteista vastaa pääasiassa Tiehallinto mutta joiltakin osin myös Maanmittauslaitos. Maantietoimitusvaiheen tuotteista vastaa Maanmittauslaitos. Tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset on laadittu muuttuneen lainsäädännön ja asiakirjanimistön mukaisesti kattamaan koko tiehankeprosessi perustiedoista maantietoimitukseen. Uutena suunnitteluvaiheen tuotteena on kuvattu kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA. Ohjeellinen toimituskartta on tuotteena poistettu. Maantietoimituksen korvausten maksatuksen ohjeistus on uudistettu vastaamaan nykyistä Maanmittauslaitoksen JAKO-tietojärjestelmän tuottamaa maksatustiedostoa ja Tiehallinnon MAHA - ohjelmaa. Maantietoimituksen tuotteet julkaistaan verkkoversiona molempien laitosten Intranet -verkossa.

5 Alkusanat Maantietoimituksen tuotteet -julkaisun perusaineistona on käytetty TIETO 94 raportin mukaista tuotemäärittelyä sekä vuonna 1996 julkaistua ja vuonna 1999 päivitettyä Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset -ohjetta. Edellä mainitun ohjeen uudistaminen on tullut välttämättömäksi Tiehallinnon suunnitteluohjeistuksen muuttuessa sekä voimaan tulleen maantielain tuomien muutosten takia. Uudistamistarvetta on aiheuttanut myös Maanmittauslaitoksen JAKO - tietojärjestelmän kehittäminen. Uutena ulottuvuutena mukaan on tullut maantielain 19 ja 22 :ien perusteella tehtävä kiinteistövaikutusten arviointiselvitys ja sen vaikutukset toimitusmenettelyyn. Vanhasta ohjeesta on poistettu tarpeettomiksi katsotut osat ja pyritty lyhyempään ja selkeämpään esitystapaan. Suunnitteluvaiheen ja toimitusvaiheen väliseen tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä julkaisu vastaa Maanmittauslaitoksen ja Tiehallinnon välistä sopimusta maantietoimituksen tuotteista. Julkaisu on laadittu seuraavan työryhmän toimesta: Seija Kotilainen Pentti Lampinen Pekka Ojalainen Heikki Seppänen Markku Karvonen Matti Ryynänen Jorma Tuomainen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Tiehallinto (Keski-Suomen tiepiiri) Tiehallinto Tiehallinto (Savo-Karjalan tiepiiri) Helsinki, toukokuu 2006 Maantietoimituksen laatu- työryhmä

6 SISÄLTÖ 1 PERUSTIETO Kiinteistöjaotus ja maanomistustiedot Sisältö Laatuvaatimukset Prosessikuvaus Numeerinen rajatieto Sisältö Rajatietojen luokitus Tuotteen laatuvaatimukset Prosessikuvaus Pohjakartta Numeerinen maastomalli Runkopisteistö 14 2 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA Yleistä Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma Tiealueen rajaus Yleistä Maantiealueen ulottuvuus Maantiealueen määrittäminen Tiesuunnitelmakartta Yleistä Tiesuunnitelmakartan graafinen sisältö Tiesuunnitelmakartan numeeriset tiedostot 17 3 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET Toimitushakemus Säädökset ja ohjeet Sisältö Hakemuksen liitteet Ilmoitukset käräjäoikeudelle Säädökset ja ohjeet Sisältö Ajoitus Ilmoitus toimitusmääräyksestä Sisältö Haltuunottoasiakirjat Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi 23

7 3.5 Haltuunottopaalutus Säädökset ja ohjeet Tilauksen sisältö Ilmoituksen sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Kokouskutsu Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Ennakkokorvaukset Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Rajankäynnit Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Entinen tiealue, tiekunnan perustaminen ja yksikkölaskelma Säädökset ja ohjeet Sisältö Kiinteistöksi muodostaminen ja kiinteistöihin liittäminen Lähtötiedot Ajoitus Yksikkölaskelman laatiminen, tiehoitokunnan 31 perustaminen Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Tilusjärjestelyt Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Käyttöoikeudet (tieoikeudet) Säädökset ja ohjeet Sisältö 33

8 Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Korvaukset ja maksatusluettelo Säädökset ja ohjeet Sisältö, korvaukset Sisältö, maksatusluettelo Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Pöytäkirja ja valitusosoitus Säädökset ja ohjeet Sisältö, pöytäkirja Sisältö, valitusosoitus Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Tilasto asiakirja Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Toimituskartta Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi 39 KIRJALLISUUSLUETTELO 40 LIITTEET 1. HALTUUNOTTOKATSELMUSTA VARTEN KIRJATTAVA OMAISUUS 2. ASIAKIRJOJEN LÄHETTÄMINEN MAANTIETOIMITUKSESSA 3. MAANTIETOIMITUKSET, KORVAUSTEN MAKSATUS

9 PERUSTIETO 7 1 Perustieto 1.1 Kiinteistöjaotus ja maanomistustiedot Tämä tuote muodostetaan hankkeessa mahdollisimman varhain ja riittävän leveältä alueelta. Aineistoon kuuluvat kaikki alueen kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt. Aineiston tulee kattaa myöskin suunnitellun hankkeen takia syrjään jäävät tiealueet. Aineistoon sisältyvät myös määräalat ja käyttöoikeusalueet. Rajatietojen geometrinen tarkkuus ei ole tässä vaiheessa kriittinen, mutta vähimmäisvaatimuksena on alueelta olevan kiinteistörekisterikartan tarkkuus. Tähän tuotteeseen sisältyvät myös mahdolliset alueella olevat numeeriset aineistot, jotka luokitellaan homogeenisiin mittauseriin. Tuotetta joudutaan päivittämään hankkeen aikana, joten muodostamis- ja päivitysajankohdan dokumentointi on välttämätöntä. Jos maantien yleissuunnitelma laaditaan, sen yhteydessä selvitetään kiinteistöjen rajat. Rajat esitetään suunnitelmakartoilla. Kiinteistöjen omistajatiedot selvitetään, mutta suunnitelmaan ei liitetä omistajaluetteloa. Yleissuunnitelman tielinjaus saattaa muuttua tiesuunnitelmavaiheessa kymmeniä metrejä vapaassa maastossa, joten kiinteistöjaotuksella on oleellisempi merkitys yleissuunnitelmassa vaikutusten kannalta kuin omistajatiedoilla. Vuoropuhelun onnistumisen kannalta omistajatiedot kuitenkin tarvitaan. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä kiinteistöjen rajatiedot ja ajantasainen omistajatieto ovat suunnitelman tärkeimpiä perustietoja. Maantielain vaatimukset vuorovaikutuksen mahdollisuuksista eivät toteudu ilman kattavia kiinteistö- ja omistustietoja. Tiesuunnitelman laatiminen vaatii myös neuvotteluja kiinteistön omistajien kanssa suunnitelmaratkaisuista. Tiesuunnitelmavaiheessa rajatietojen geometrisen tarkkuuden merkitys korostuu, sillä tiesuunnitelmassa esitetään tarvittavat tie- ja liitännäisalueiden ja laskuoja-alueiden rajat sekä tien tekemisen ajaksi perustettavien oikeuksien vaatimat rajat, kuten yksityistiealueiden ja läjitysalueiden rajat. Kiinteistötietojen hankinta on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta" Sisältö Kiinteistörekisterikartta, mittakaava vähintään 1:10000 Omistajaluettelo (sisältää omistusoikeusnäytöt ja osoitteet) paperilla numeerisena Arkistotutkimuksen dokumentit Numeerinen rajatieto homogeenisina mittauserinä, joiden laatu dokumentoidaan. Vektorimuotoisen tiedon formaatti joko Maagis/XL tai Tiehallinnon maastopistetiedosto (Maastomallimittaukset 1994) tai Tiehallinnon ohjeistama muu tiedonsiirtomuoto, rasterimuotoinen tieto MML:n 1:20 000

10 PERUSTIETO 8 tuotteen formaateissa (8-bit Tiff LZW tai 1-bit Tiff CCITT Group 3 type 2 Huffman RLE) Laatuvaatimukset Sijaintitarkkuus: Rajatiedoilta edellytetään vähintään alueelta olevan kiinteistörekisterikartan tarkkuutta Ominaisuustietojen oikeellisuus: Kattavuus: Ajantasaisuus: Kiinteistötunnukset ajantasaisesta kiinteistörekisterikartasta Omistajatiedot KTJ:stä Rajoista, rekisteriyksiköistä ja omistajista saa puuttua enintään 1 % Omistajatietojen kattavuus KTJ:n mukainen Arkistotutkimusten ajankohta dokumentoidaan, muutosten päivitys puolen vuoden välein Prosessikuvaus Lähtötiedot: Alueen rajaus suunnittelijalta Ajoitus: Valmis ennen rajamerkkien signaloinnin tai maastomittauksen aloittamista Työvaiheet: 1. Kiinteistörekisterikartta 2. Kiinteistörekisteriotteet aikaisemmat rekisterinumerot säilytysnumeroineen viimeiseen karttaan saakka muut toimitukset säilytysnumeroineen viimeisestä kartasta lähtien 3. Toimituskarttojen kopiot tien etenemisjärjestyksessä kaikkien alueella olevien rekisteriyksiköiden viimeiset kartat alueella tehtyjen muiden toimitusten kartat karttojen otsakkeet ja tilaluettelot säilytysnumerot kopioihin pyykkien numeroiden ja rajamittojen selvennykset tarvittaessa vanhojen toimitusten koordinaattiluettelot

11 PERUSTIETO 9 lakanneiden yhteisten jakaantumiset 3. Yksityistierekisterikartan kopio alueella olevien yksityisteiden nimet 4. Kaava-alueella ajantasakaava kunnasta 5. Tilojen omistajat ja osoitteet KTJ:stä ja VKR:stä 6. Määräalojen omistajat ja osoitteet kiinteistörekisteriotteesta 7. Numeeristen rajatietojen hankinta Maanmittauslaitos (KRK ja vanhat toimitukset) Kunnat Tiehallinnon vanhat kartoitukset Dokumentointi: 1. Työvaiheiden suorittaja ja suoritusajankohta 2. Arkistotutkimuksen dokumentit kansiossa 3. Numeerisista aineistoista mittauserittäin seuraavat tiedot: tietojen omistaja ja yhteyshenkilö formaatti ja selvitys lajikoodeista koordinaattijärjestelmä mittausmenetelmä ja mittaaja tiedon tarkkuus 4. Selvennys mittausta vaativista rajoista kiinteistörekisterikartalle 1.2 Numeerinen rajatieto Tämä tuote muodostetaan tiesuunnitelman pohjakartan tai maastomallin laatimisvaiheessa. Aineistoon pitää sisältyä kaikki rajat, jotka osuvat suunnitelman mukaiselle tiealueelle. Aineiston tulee kattaa myös syrjään jäävät tiealueet. Näiltä alueilta ei kuitenkaan edellytetä rajankäyntejä tai rajaselvityksiä. Numeerisen rajatiedon pitää olla käytettävissä tiesuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa. Numeerisen rajatiedon siirtoformaatti on joko Maagis/XL, Tiehallinnon maastopistetiedosto (Maastomallimittaukset 1994) tai Tiehallinnon ohjeistama muu tiedonsiirtomuoto.

12 PERUSTIETO Sisältö Kaikki rajapisteet homogeenisina mittauserinä Kaikki rajaviivat Alueet ja aluetunnukset Rajatietojen luokitus Rajamerkit: Pyykki Kadonnut pyykki Paalu Uusi pyykki Rajapisteellä käytetään pistenumerona maastonumeroa, joka saadaan toimituskartoilta. Numeron tarkistusta maastossa ei edellytetä. Rajaviivojen luokituksena käytetään päätöksen MML/3/012/2004 mukaista luokitusta, joka käy yksiin tielaitoksen käyttämän kanssa. Aluetunnusten osalta ei erotella eri palstoja, vaan tilan kaikki palstat voivat kuulua saman tunnuksen alle Tuotteen laatuvaatimukset Sijaintitarkkuus: Rajapisteiden koordinaatit tulee mitata Kaavoitusmittausohjeen (Maanmittauslaitos 2003) mukaisella tarkkuudella. Taajamissa ja kaava-alueilla sovelletaan mittausluokkaa 1, muualla mittausluokkaa 2. Tarkkuuksia tarkastettaessa huomioidaan rajapisteiden tulkintaepävarmuus maastossa. Rajapisteiden sallitut koordinaattipoikkeamat määritellään seuraavasti: Lähimpien runkopisteiden suhteen määritettyjen koordinaattipoikkeamien tulee 95 %:sti alittaa 0.1 m mittausluokassa 1 ja 0.25 m mittausluokassa 2. Olemassaolevista rekistereistä saatavien rajatietojen pitää täyttää samat tarkkuusvaatimukset. Kattavuus: Numeerisen rajatiedon pitää sisältää kaikki rajat ja alueet, jotka osuvat suunnitellulle tiealueelle tai suunnitelmassa osoitetulle liitännäis- tai läjitysalueille. Määräalojen osalta ei edellytetä samaa tarkkuutta kuin muilta alueilta, vaan maastokartan 1:20000 (peruskartta) tarkkuus riittää. Ominaisuustiedot: Kohteiden luokituksen sallittu virheprosentti on 1. Tarkastus tehdään standardin SFS 4010 mukaisesti.

13 PERUSTIETO 11 Ajantasaisuus: Dokumentoidaan mittausajankohta ja mahdollisen ilmakuvauksen ajankohta. Numeerisen rajatiedon muutokset edellytetään päivitettäväksi samassa vaiheessa kiinteistöjaotuksen kanssa (vähintään puolen vuoden välein) Prosessikuvaus Lähtötiedot: Kiinteistöjaotus -tuotteen dokumentit Mahdollinen tarkentava aluerajaus suunnittelijalta Ajoitus: Valmis ennen lopullista tiealueen rajausta. Rajankäynnit tai rajaselvitykset aloitetaan mahdollisuuksien mukaan ennen tiensuunnittelun alkamista, jotta aineisto olisi käytössä suunnittelijalla tiesuunnitelmavaiheen lopussa. Työvaiheet: 1. Tarkkuusvaatimusten selvittäminen taajamat muut alueet 2. Mittausten suunnittelu 4. Mittaukset runkomittaus maastomittaus (takymetri, GPS) ilmakuvamittaus signalointi kuvamittaukset lentokorkeus, käytettävä stereokoje rajamerkkien löytäminen signaloinnin suoritus rajamerkkien maastonumerot näkymättömät signaalit maastomittaukset rajamerkkien löytäminen mittausmenetelmä 5. Aineiston editointi ja laskennat puuttuvien rajapisteiden laskenta kiinteistöjaotus- aineiston avulla

14 PERUSTIETO Rajaselvitykset koordinaatistomuunnokset vanhoille koordinaattiaineistoille rajaviivojen lisäykset kiinteistöjaotus -aineiston avulla tilatunnusten lisäys ja alueiden määritys Vaihtoehto A: Rajankäynti kadonneiden tiealueen rajamerkkien määrittämiseksi Haetaan rajankäynti-/ rajamerkinsiirtotoimitusta maanmittaustoimistosta Toimituskustannukset määräytyvät kiinteistötoimitusmaksulainsäädännön perusteella käytetyn työajan mukaan Maastotöissä voivat teknisissä tehtävissä avustaa muutkin kuin maanmittaustoimiston edustajat Vaihtoehto B: Rajaselvitys Tilataan rajaselvitys maanmittaustoimistosta Kustannukset määräytyvät tilaussopimuksen perusteella Maanmittaustoimiston osuus rajaselvityksessä on vähintään työn ohjaus, valvonta, rajanmäärittämisperusteen selvittäminen ja rajan paikan määrittäminen 6.1 Viimeksi laillisesti suoritetun rajankäynnin selvittäminen 6.2 Maastotyöt, rajanmäärittämisperusteen selvittäminen 6.3 Rajapisteen paikan määrittäminen, tarvittaessa asianosaisten kuuleminen 6.4 Rajankäynnit laillistuvat maantietoimituksessa, jonka yhteydessä rakennetaan tarvittavat rajapyykit 6.5 Rajapyykkien rakentaminen (vaihtoehto A: rajankäynti) 6.6 Käytyjen tai selvitettyjen rajojen mittaukset maastomittaukset mittausmenetelmä 6.7 Pidetään rajankäynti/rajamerkinsiirtotoimituskokous, jossa annetaan päätökset rajankäynneistä sekä valitusosoitus. (vaihtoehto A: rajankäynti) 7. Aineiston viimeistely käytyjen tai selvitettyjen rajojen osalta Dokumentointi: käytyjen tai selvitettyjen rajojen korjaukset tilojen alueiden korjaukset 1. Runkomittauksen dokumentit verkkopiirros (lähtöpisteet, lasketut pisteet) koordinaatit keskivirheineen laskentojen arkistointiviite

15 PERUSTIETO Ilmakuvauksen dokumentointi kuvaaja, kuvausajankohta lentokorkeus ja kamera filmityyppi 3. Signaloinnin dokumentointi suorittaja signalointitapa 4. Stereomittauksen dokumentointi mittaaja stereokoje arkistointiviite 5. Maastomittausten dokumentointi mittaaja ja mittausajankohta mittausmenetelmä ja mittauskoje takymetrimittauksen orientointitiedot GPS -mittauksen muunnoslaskennan tiedot 6. Rajankäyntien ja rajaselvitysten dokumentointi koordinaattiluettelo rajanmääritysperusteet 7. Editointien ja laskentojen dokumentointi tekijä ja ohjelmisto koordinaattimuunnosten laskentatulokset 1.3 Pohjakartta Pohjakartta tarvitaan suunnittelun lähtötiedoksi ja yleis- tai tiesuunnitelman esityspohjaksi. Pohjakartta voi olla joko graafinen tai numeerinen. Numeerinen pohjakartta voi olla joko vektori- tai rasterimuotoinen. Pohjakartta täydennetään mahdollisesti muuttuneilta tai puuttuvilta osin maastomittauksin. Kartan mittakaava määräytyy Kaavoitusmittausohjeen (Maanmittauslaitos 2003) mukaan siten, että taajamissa noudatetaan mittausluokkaa 1 ja muualla mittausluokkaa 2. Tarkkuuden osalta noudatetaan myös Kaavoitusmittausohjeiden määräyksiä (mittausluokat 1 ja 2). Kartan lehtijako voidaan suunnitella vapaasti, lehtikoko on joko 50 x 50 cm tai 50 x 100 cm. Kartan piirustusmateriaalin osalta noudatetaan Kaavoitusmittausohjeen vaatimuksia.

16 PERUSTIETO 14 Pohjakartan laatiminen on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta". Toimituskartan pohjana käytetään pohjakartan pohjakuvioelementtiä. 1.4 Numeerinen maastomalli Numeerinen maastomalli tarvitaan suunnittelun lähtöaineistoksi. Likimääräinen maastomalli muodostetaan yleensä tiesuunnittelun pohjakartan laatimisen yhteydessä. Sitä käytetään yleissuunnitteluvaiheessa. Tarkka maastomalli muodostetaan aina tie- ja rakennussuunnittelua varten. Tarkka maastomalli tarvitaan tien vaaka- ja pystygeometrian, kuivatuksen ja tiealueiden suunnittelussa sekä tierakenteen mallintamisessa. Maastomallimittauksen yhteydessä mitataan metsäkuviot kuviorajoina mutta ei luokitella kuvioita. Maastomallin hankinta on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta". Tarkemmat ohjeet on annettu Tiehallinnon julkaisussa "Maastomallimittaukset 1994". 1.5 Runkopisteistö Runkomittauksen avulla hankkeelle muodostetaan koordinaatisto, ja se sidotaan valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään. Yleissuunnitelmavaiheessa tehdään runkomittauksia kartoituksen tukipisteiksi ja esim. pohjatutkimusten paikan määrittämistä varten. Tiesuunnitelmavaiheessa tulee olla kattava runkopisteistö, jota voidaan käyttää mahdollisimman pitkälle myös rakenteiden paikalleen mittaukseen. Runkopisteiden muodostaminen tiehankkeelle on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta".

17 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 15 2 Suunnitteluvaiheen tuotteet 2.1 Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA Yleistä Maantielain 19 :n mukaan yleissuunnitelmassa on esitettävä tien arvioidut vaikutukset kiinteistörakenteeseen. Maantielain 22 :n mukaan tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tien suoja- ja näkemäalueet sekä se varataanko aluetta tien myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmassa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan maanomistusolot. Yleis- ja tiesuunnitelmassa on esitettävä arvio tien vaikutuksista sekä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Kiinteistövaikutusten arviointi sisältyy konsultin suunnittelusopimukseen. Ennen tien rakentamista voidaan tarvittaessa tehdä maanmittaustoimituksia jo ennen maantietoimitusta. Tällöin tulevat kysymykseen alueellinen yksityistietoimitus tai hankeuusjako Yleissuunnitelma Kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA) on suunniteltavien maankäyttöhankkeiden kiinteistövaikutusten arviointia ja haitallisten vaikutusten korjaamistoimenpiteiden etsimistä. Kiinteistövaikutukset selvitetään kartta-aineiston perusteella. Laajoissa yleissuunnitelmahankkeissa kiinteistövaikutukset esitetään KIVA-raportissa, joka laaditaan maastotietoaineiston, kiinteistörekisterin ja tarvittaessa IACS-peltolohkoaineiston perusteella. Raportissa esitetään suunnitellun tien vaikutukset maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen. Raportti sisältää yleisen selostustekstin tien vaikutuksista, toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi, tarpeellisin osin KIVA-kortit sekä loppuja seurantaraportin. Vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa, joiden vaikutuspiirissä on esimerkiksi vain muutamia kiinteistöjä, erillistä KIVA-raporttia ei tehdä, vaan kiinteistövaikutukset kootaan erilliseksi selvitykseksi tai muistioksi ja esitetään tiivistetysti yleissuunnitelman selostusosassa. KIVAssa selvitetään kiinteistörajat, mutta ei vielä maanomistusoloja. Maanomistusoloilla tarkoitetaan käyttöyksikkökohtaisia tietoja (tilusten hallinta, vuokrapellot yms.) Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmavaiheessa tilusjärjestelymahdollisuudet selvitetään tarkasti. Tämä edellyttää yleensä vähintään kahta maanomistajien kuulemistilaisuutta. Laajoissa tiesuunnitelmahankkeissa kiinteistövaikutukset esitetään KIVA-raportissa, joka laaditaan maastotietoaineiston, kiinteistörekisterin ja IACS-aineiston perusteella. Raportti sisältää

18 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 16 suunnitelman selostustekstin tien vaikutuksista, toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi, tarpeellisin osin KIVA-kortit käyttöyksikkötasolla sekä loppu- ja seurantaraportin. Pienissä ja vaikutuksiltaan vähäisissä hankkeissa kiinteistövaikutuksista laaditaan vain erillinen muistio. KIVAssa selvitetään kiinteistörajat ja maanomistusolot. Ehdotetut tilusjärjestelyt esitetään tiesuunnitelmakartalla. 2.2 Tiealueen rajaus Yleistä Tien rakentamista varten tarvittava tiealue otetaan haltuun maantietoimituksessa. Tiealueen haltuunotto perustuu joko hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai tien parantamissuunnitelmaan, jolloin kiinteistön omistaja tai haltija on antanut kirjallisen suostumuksensa tiealueen lunastamiseen. Tiealueen haltuunotto voi tapahtua myös nykyisen maantien rajaamistoimituksen yhteydessä. Tiesuunnitelmassa esitetään tarvittavat tie- ja liitännäisalueiden ja laskuoja-alueiden rajat sekä tien tekemisen ajaksi perustettavien oikeuksien vaatimat rajat, kuten yksityistiealueiden ja läjitysalueiden rajat. Yleissuunnitelmassa ei esitetä tiealueen rajoja Maantiealueen ulottuvuus Maantiealueen rajat esitetään suunnitelmakartalla. Tiealueen rajat määritetään käyttäen tarkkaa maastomallia, tien rakennemallia tai poikkileikkaustietoja sekä numeerista kiinteistörajatietoa. Maantielain 5 :n mukaan tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan, tai missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Maantieasetuksen 9 :n mukaan, jos oja ei ole tienpitoviranomaisen antamien teknisten ohjeiden mukainen, katsotaan ojan ulkoreunan olevan siinä, mihin se sanottujen ohjeiden mukaan ulottuisi. Aluerajaukset tehdään myös yksityisille teille ja liitännäisalueille. Laskuojien osalta suunnitellaan vain mittalinjat. Läjitysalueiden rajat merkitään suunnitelmakartalle Maantien tiealueen määrittäminen Tiesuunnitelmakartalle merkitään suunniteltu tiealueen raja. Tiealueen rajauksen suunnittelussa sekä asemakaava-alueella että kaava-alueen ulkopuolella käytetään mahdollisimman pitkiä suoria, kuitenkin siten, että jokaiselle leikkaavalle kiinteistörajalle lasketaan koordinaatit. Mahdolliset työnaikaiset tarvittavat lisäalueet merkitään suunnitelmaan tietyön ajaksi haltuun otettavina alueina. Asemakaava-alueilla maantien tiealue rajataan kaavan osoittaman liikennealueen mukaisesti. Mikäli asemakaavassa on varattu liikennealuetta laajemmin kuin tiehankkeen toteutusvaihe vaatii, tiealue rajataan maantielain 5 :n mukaisesti. Asemakaavan mukaisen liikennealueen rajatiedot toimittaa kunta. Jos kunnassa ei ole tehty asemakaavan tulkintaa, Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri osoittaa

19 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 17 liikennealueen rajat. Taajamien ulkopuolella, asemakaavoittamattomalla alueella tiealue rajataan maantielain 5 :n mukaisesti. Rajauksessa otetaan huomioon normaalien tierakenteiden lisäksi mahdolliset meluesteet ja riista-aidat. 2.3 Tiesuunnitelmakartta Yleistä Tiesuunnitelmakartta laaditaan Maanmittauslaitoksen ohjeiden mukaan valmistetulle pohjakartalle. Hankekohtaisesti voidaan erityisistä syistä käyttää jotain muuta havainnollista pohjakarttaa, joka täyttää Maanmittauslaitoksen ohjeissa asetetut tarkkuusvaatimukset. Tiesuunnitelmakartan pohjakartan tulee olla teräväpiirteinen, jotta yksityiskohdat tulevat hyvin esille. Tiesuunnitelmakartassa korostetaan maanomistajien ja muiden asianosaisten kannalta tärkeitä asioita. Tiesuunnitelmakartan mittakaava valitaan sellaiseksi, että kartan havainnollisuus säilyy merkintöjen määrästä riippumatta. Taajama-alueilla käytetään suurempimittakaavaista karttaa kuin haja-asutusalueilla Tiesuunnitelmakartan graafinen sisältö Yksityiskohtaiset ohjeet tiesuunnitelmakartan sisällöstä ja esitystavasta on Tiehallinnon julkaisussa "Tiesuunnitelma, Sisältö ja esitystapa" (Tielaitos 1999). Maantien suoja- ja näkemäalueet esitetään aina tiesuunnitelmakartalla, sillä maantielain 61 :n mukaan nämä tiealueen ulkopuoliset kiinteistön käyttörajoitukset merkitään kiinteistörekisteriin ja rajoitukset merkitään tarpeen mukaan maastoon Tiesuunnitelmakartan numeeriset tiedostot Maanmittauslaitokselle toimitettavan numeerisen aineiston tasokoordinaattien tulee olla kartastokoordinaattijärjestelmässä KKJ ja korkeuskoordinaattien N60 -järjestelmässä riippumatta suunnitelman koordinaattijärjestelmistä. Seuraavassa on luettelo toimitettavista numeerisista tiedostoista. Tiedoston nimi yksilöi tiedoston sisällön: * Maantien tiealueen rajaus (x,y), oikea ja vasen reuna (xxx.tie) * Maanteiden mittalinjat (x,y), paalut 20 metrin välein (xxx.tie) * Yksityisten teiden mittalinjat (x,y), paalut 10 metrin välein (xxx.tie) * Yksityisten teiden rajaustiedot (x,y), oikea ja vasen reuna (xxx.tie) * Laskuojien mittalinjat, paalut 20 metrin välein (xxx.ras) * Läjitysalueiden rajaustiedot (xxx.laj) * Liitännäisalueen rajaustiedot (xxx.lii)

20 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 18 * Maanteiden suoja-alueiden rajaus, oikea ja vasen reuna (xxx.ras) * Maanteiden näkemäalueen rajaustiedot (xxx.ras) Tiedostot toimitetaan Maanmittauslaitokselle MMH360-formaatissa. Siirtoformaatti on kuvattu yksityiskohtaisesti Tiehallinnon julkaisussa "Tietoa tiensuunnitteluun nro 76". Suoja-alueen rajatietojen toimittamisesta sovitaan Maanmittauslaitoksen kanssa erikseen silloin, kun rajatiedot sisältävät kaarielementtejä.

21 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET 19 3 Maantietoimitusvaiheen tuotteet 3.1 Toimitushakemus Hakemuksen tarkoituksena on käynnistää maantielain mukainen maantietoimitus. Maantietoimituksen syynä voi olla maantien rakentamishanke (54 ), erillisen korvaus- tai lunastuskysymyksen käsittely (74 ), yksityisen tien tai kadun muuttuminen maantieksi taikka maantien tai liitännäisalueen lakkaaminen (75.1 ) tai ennestään olevan maantien, sen liitännäis-, suoja- taikka näkemäalueen rajan määrittäminen (75.2 ) Säädökset ja ohjeet MTL 54, 74 ja 75 :t, KML 14 ja KMA 7 ja 8 :t, Toimitusmenettelyn käsikirja TMK 1.1. Hakijan on syytä tarvittaessa neuvotella korvaustoimituksissa aikatauluista ja mahdollisesti myös muista hakemukseen liittyvistä käytännön asioista ennen hakemuksen toimittamista joko maanmittaustoiston arviointipäällikön tai vastaavan toimitusinsinöörin kanssa Sisältö Päiväys, Tiehallinnon diaarinumero Otsikko: TOIMITUSHAKEMUS Tien nimi ja numero, MTL 4 :n mukainen luokitus/moottoritie, tieväli, sijaintialue Hakemuksen tarkoitus: Korvaustoimitus/rajaamistoimitus/ muu maantietoimitus Korvaustoimituksissa toivomus aikatauluista alkukokouksen ja haltuunottokatselmuksen osalta Tarvittaessa samalla asiakirjalla tehdään tilaus tie- ym. alueiden maastoon merkitsemisestä. (Ks. kohta 3.4.2) Liiteluettelo Hakijan allekirjoitus ja asema hakijaorganisaatiossa Hakijan ja tarvittaessa muidenkin Tiehallinnon ja tiepiirin asianosaisten yhteystiedot Muut mahdolliset Tiehallintoa ja Maanmittaushallintoa palvelevat tiehankkeeseen liittyvät asiatiedot.

22 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteet tien rakentamisen yhteydessä: hyväksytty tiesuunnitelma, joka on saanut lainvoiman tai on pantavissa täytäntöön valituksesta huolimatta (MTL 54.1 ) tai MTL:n 21 :ssä tarkoitettu kirjallinen suostumus (MTL 54.2 ) Suunnitelmakartat graafisina ja numeerisina kohtien ja mukaisina Sopimusmenettelyssä suostumukset KIVA-aineisto Mikäli haltuunotto on tehty ennen toimituksen aloittamista (MTL 56.2 ), maanomistajien suostumukset Yleiskartta Tarvittaessa luettelo purettavista rakennuksista, yleiskartta teiden hallinnollisista järjestelyistä, työnaikaisten liikennejärjestelyjen periaatekartta, yms. Hakemuksen liitteet MTL 74 mukaisessa toimituksessa: Selvitys asiasta ja asianosaisista Hakemuksen liitteet MTL 75.1 mukaisessa toimituksessa: Sijaintikartta tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa Lakkauttamista koskeva tiesuunnitelma (MTL 89 ) Hakemuksen liitteet MTL 75.2 mukaisessa toimituksessa: Sijaintikartta tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa Tiealueen vastaanottopöytäkirja Mahdolliset sopimukset tiealueen kunnostuksista 3.2 Ilmoitukset käräjäoikeudelle Kun toimitusmääräys on annettu, tulee toimituksesta ilmoittaa käräjäoikeudelle, jonka tehtävänä on tarpeellisten merkintöjen tekeminen kiinnitysrekisteriin. Kun toimitus on päättynyt, tulee siitä myös ilmoittaa käräjäoikeudelle, joka tekee toimituksen päättymisestä

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset

Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset Tielaitos Tienpidon teettäminen Helsinki 1999 ALKUSANAT Tietoimitusmenettelyn kehittämiseen liittyen nimettiin 20.2.1995 tielaitoksen ja

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Tämän esitteen sivuilla kerrotaan maantien rakentamiseen liittyvistä maanlunastus- ja korvausasioista. Kun uusi tie rakennetaan tai vanhaa tietä

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

Kantatie 68 välillä Hoisko - kuntaraja Alajärvi/Vimpeli. 5-895-2-2 Yleinen tie / Kunta: Alajärvi

Kantatie 68 välillä Hoisko - kuntaraja Alajärvi/Vimpeli. 5-895-2-2 Yleinen tie / Kunta: Alajärvi Toimitusnumero 2012-434891 1(7) Maantietoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Aika: 12.6.2015 kello 9:30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kantatie 68 välillä Hoisko - kuntaraja Alajärvi/Vimpeli.

Lisätiedot

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene.

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene. Toimitusnumero 2013-436620 1(8) Maantietoimitus rajan määräämiseksi Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

200 m Mittakaava 1:2 000 Mittausluokka: 3 Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GKn/peruskoordinaatisto

200 m Mittakaava 1:2 000 Mittausluokka: 3 Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GKn/peruskoordinaatisto Toimituskartta MMLm///0 Toimitusnumero 0-0 (0) Maantietoimitus rajan määräämiseksi VIRRAT-PIETARSAARI kantatie nro, 0--- 0 Lappajärvi 0 ITÄKYLÄ 0 KIRKONKYLÄ 0 LAMMINKYLÄ Sivutoimitus: rajankäynti p p p

Lisätiedot

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Toimitusnumero 2016-537719 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 22.9.2016 kello 08.30 Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Paikka: Lapuan kaupungintalo, Valtuustosali, Valtuustontie

Lisätiedot

Mittakaava 1:3 000 Mittausluokka: 3 Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GKn/peruskoordinaatisto p171

Mittakaava 1:3 000 Mittausluokka: 3 Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GKn/peruskoordinaatisto p171 Toimituskartta MMLm/0//0 Toimitusnumero 0-0 () 0 0 000 0 0 0 p p p0 0 0 p p K0 / m 0 K0 /m K0 / m oikeutettu 0-0-0-0 p K oikeutetut 0-0-0-0, 0-0--0, 0-0--, 0-0--, 0-0--, 0-0-0-, 0-0-0-, 0-0--, K / m0-0--,

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 27.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA MAANTIET 1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA 2. MAANTIEN LAKKAAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN 3. TIEALUE KAAVATONTIN OSANA 4. MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1 MAANTIET KIINTEISTÖOIKEUDESSA

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa. Toimitusnumero 2012-425376 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 10.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa.

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Toimitusnumero

Toimitusnumero Toimituskartta MMLm///0 Toimitusnumero 0- () p 0 p p0 p0 p p0 p0 p0 p 00 p 0 00 K0 / m oikeutetut --- ja --- p p 0 0 p p 0 p p 0 00 0 0 p p p p K0000 Poilahden yksityistie 0 p p p 0 --- p p 0 p p p p p

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-425396 1(7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: 28.8.2013 kello 10.00 Paikka: Valtion virastotalon

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Yhteismetsistä. Tero Laitinen ,

Yhteismetsistä. Tero Laitinen , Yhteismetsistä Tero Laitinen 040-8017886, tero.laitinen@maanmittauslaitos.fi Metsäkiinteistöt perinnönjaossa ja kiinteistötoimituksissa (vaihtoehdot) Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei

Lisätiedot

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kiinteistörekisterin perusparannus Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö 7.9.2016, Kiinteistötehtävien koulutuspäivä KTJ:n perusparannuksen painopisteet KIINTEISTÖREKISTERI Epäselvät palstat Pinta-alat

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98 Toimitusnumero 2016-533191 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.7.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 14037 (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Toimitusnumero 2012-425394 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 14.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4)

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4) Toimitusnumero 2017-552330 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 10.5.2017 kello 09.30 Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie Paikka: Äänekosken kaupungintalon

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 1 (10) 7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 7.1 YLEISTÄ... 2 7.1.1 Määritelmiä... 2 7.1.2 Lunastusmenettely... 2 7.1.3 Sovellettavat säännökset... 2 7.2 VIREILLETULO... 2 7.2.1 Hakemus, vireilletulo

Lisätiedot

Maantien 148 parantaminen välillä Mäyräkorpi-Keravan raja, Tuusula (858). Hakemus UUDELY/3311/2015 Slm-79

Maantien 148 parantaminen välillä Mäyräkorpi-Keravan raja, Tuusula (858). Hakemus UUDELY/3311/2015 Slm-79 Toimitusnumero 2015-506854 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 26.6.2015 kello 08.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 148 parantaminen välillä Mäyräkorpi-Keravan raja, Tuusula

Lisätiedot

Toimitusnumero 2015-499100

Toimitusnumero 2015-499100 Toimitusnumero 0-00 MMLm///0 () Alueellinen tietoimitus Sijainti: Parainen, 0 Attu ja 0 Boda XXI K/ / m 0 K/ / m K / m K / m 0 K/ / m 0 0 0 K/ / m 000 K Bodan yksityistie 000 K Bodan metsätie / m 0 00

Lisätiedot

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa.

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa. Toimitusnumero 2012-412790 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 10.5.2012 kello 10.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2015-515042 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen yksityistietoimitus/ Hausjärven (086) lounaisosa Aika: 13.10.2016 kello 10:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2017-559156 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 30.11.2017 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosali Kyrö.

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Perusparannustilanne

Perusparannustilanne 1 Perusparannustilanne Kiinteistörekisteri ja Lainhuutorekisteri Heikki Lind ja Janne Murtoniemi 6.9.2017 Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Tieoikeuksien perusparantaminen

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-428465 1(9) Maantietoimitus, Kokous 1 Kohde: Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT 19 Aika: 14.3.2013 kello 10:00 Paikka: Seurakunnan auditorio, Kirkonkranni : Jussi Kesälä Uskotut miehet:

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

11 RASITETOIMITUS 1 (7)

11 RASITETOIMITUS 1 (7) 1 (7) 11 RASITETOIMITUS 11.1 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 2 11.2 KOKOUKSEN TIEDOT... 2 11.3 TIEDOTTAMINEN... 2 11.4 KOKOUKSEN LAILLISUUS... 2 11.5 TOIMITUKSEN TARKOITUS... 3 11.6 EDELLYTYKSET... 3 11.6.1

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen.

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen. Toimitusnumero 2007-228546 1(5) Uusjako Kohde: Aika: 7.8.2014 kello 10.00 Alhonkulma-Laihian tilusjärjestelyn toimitusalue Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2014-477207 1(5) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Hyvinkää-Hanko, Nurmijärven kunta Aika: 20.12.2016 kello 12.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Hyvinkään kaupunki, Tekniikka

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Kohde: VT2 parantaminen välillä Loukku-Mullinkallio,Lohja 444, Somero 761, Tammela 834, paaluvälillä 20760-28680 Aika: 14.6.2013 kello 09:00 Paikka: Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous Toimitusnumero 2017-552918 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Maantie 800, Vaalantien parantaminen Vaalan keskustassa, kt 785-895-0-879 Vuottolahti-Vaala, Kunta: Vaala Aika: 15.5.2017 kello 10:00

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

Maastotietojen hankinta

Maastotietojen hankinta Tiesuunnittelun laatujärjestelmä Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti)

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Professori Ari Ekroos TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Yhdyskuntajärjestelmien ja - suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 TONTTIJAKO yleistä ASEMAKAAVA-ALUEIDEN RAKENNUSKORTTELIT EI MUILLA ALUEILLA

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 21.6.2017 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-534611 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: 13.12.2017 kello 9.30 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, II krs:n iso kokoushuone, Kirkkokatu

Lisätiedot

Vaatimukset johtokartoituksille

Vaatimukset johtokartoituksille Vaatimukset johtokartoituksille Päivitetty 7.11.2014, osa 2 1 (5) Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Mittauksen suorittaja... 2 2.1 Turku Energia Oy... 2 2.2 Kiinteistöliikelaitos... 2 3 Mittausohjeet... 3 3.1

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä. Kari Tuppurainen , Kajaanin spv-messut

Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä. Kari Tuppurainen , Kajaanin spv-messut 1 Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä Kari Tuppurainen 30.9.2017, Kajaanin spv-messut Lähtökohta: Maanmittauksen työkaluilla varaudutaan harvoin

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-544424 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Marttila (480); Useita yksiköitä... Aika: 7.3.2017 kello 09.00 Paikka: Marttilan kunnanvirasto valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 11.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita MTL 17, 2 mom muutetaan RataL 10, 4 mom muutetaan Näkemäalue

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2016-527036 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 8.5.2017 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi Tehdaskatu 2, Salo Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusnumero 2016-536578 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: 22.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Hollolan kunnanvirasto,

Lisätiedot

172-405-1-177 Väisälä / Kunta: 172 Joutsa - Sijaintialue: 405 Marjotaipale

172-405-1-177 Väisälä / Kunta: 172 Joutsa - Sijaintialue: 405 Marjotaipale Toimitusnumero 2012-415742 1(8) Yksityistietoimitus, Loppukokous Kohde: Aika: 22.11.2012 kello 09:00 172-405-1-177 Väisälä / Kunta: 172 Joutsa - Sijaintialue: 405 Marjotaipale Paikka: Joutsan kunnantalon

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen Toimitusnumero 2016-531015 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Aura (19); Useita yksiköitä... Aika: 5.5.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Auran kunnanvirasto valtuustosali

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

Asianosaiset esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Asianosaiset esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2017-556029 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 15.11.2017 kello 12.30 Paikka: Salon kaupungintalo Valtuustosali Tammi Toimitusinsinööri: Henri Wilcken

Lisätiedot

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia.

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2017 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Oma erillislainsäädäntö (KML, YksTL, LunL)

Lisätiedot

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista Sari Lajunen, lakimies Muutoksia maantie- ja ratalakiin Norminpurkutalkoot, säädösten sujuvoittaminen, hallinnon keventäminen Maantielain ja ratalain säännösten

Lisätiedot

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I YKSITYISTIETOIMITUS (viittaukset esityksessä yksityistielakiin) ª Arvo Vitikainen / 2015 YKSITYISTIETOIMITUKSEN RUNKO 1. Kokousaika- ja paikka 2. Vireilletulo ja tiedottaminen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

15 MAANTIETOIMITUS 1 (22)

15 MAANTIETOIMITUS 1 (22) 1 (22) 15 MAANTIETOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.1.2 Toimituslajit... 3 15.1.2.1 Korvaustoimitus... 3 15.1.2.2 Muu korvauksia koskeva toimitus... 3 15.1.2.3 Rajaamistoimitus...

Lisätiedot