MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET"

Transkriptio

1 MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

2 ISBN (PDF) ISSN Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä Helsingissä. Tiehallinto

3 Maantietoimituksen tuotteet MAANMITTAUSLAITOS 2006

4 Kuvailulehti Tekijä(t) Maantietoimituksen laatu- työryhmä: Seija Kotilainen Maanmittauslaitos Pentti Lampinen Maanmittauslaitos Pekka Ojalainen Maanmittauslaitos Heikki Seppänen Maanmittauslaitos Markku Karvonen Tiehallinto (Keski-Suomen tiepiiri) Matti Ryynänen Tiehallinto Jorma Tuomainen Tiehallinto (Savo-Karjalan tiepiiri) Julkaisun päivämäärä Julkaisun nimi Maantietoimituksen tuotteet Julkaisija Maanmittauslaitos Toimeksiantaja ja päivämäärä Maanmittauslaitos, Kehittämiskeskuksen tulossopimus vuodelle 2005 Kustantaja Julkaisusarjan nimi ja numero Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 Julkaisuvuosi Sivumäärä ISBN ISSN Kieli Hinta s. + liitteet 6 s. Jakaja Maanmittauslaitos, Tiehallinto Avainsanat (pdf) tiesuunnittelu, maantietoimitus, asiakirjat Tiivistelmä Maantietoimituksen tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: 1. Perustiedot 2. Suunnitelmavaiheen tuotteet 3. Maantietoimitusvaiheen tuotteet ISSN suomi Perustietojen tuotteista vastaavat Tiehallinto ja Maanmittauslaitos yhdessä. Suunnitelmavaiheen tuotteista vastaa pääasiassa Tiehallinto mutta joiltakin osin myös Maanmittauslaitos. Maantietoimitusvaiheen tuotteista vastaa Maanmittauslaitos. Tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset on laadittu muuttuneen lainsäädännön ja asiakirjanimistön mukaisesti kattamaan koko tiehankeprosessi perustiedoista maantietoimitukseen. Uutena suunnitteluvaiheen tuotteena on kuvattu kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA. Ohjeellinen toimituskartta on tuotteena poistettu. Maantietoimituksen korvausten maksatuksen ohjeistus on uudistettu vastaamaan nykyistä Maanmittauslaitoksen JAKO-tietojärjestelmän tuottamaa maksatustiedostoa ja Tiehallinnon MAHA - ohjelmaa. Maantietoimituksen tuotteet julkaistaan verkkoversiona molempien laitosten Intranet -verkossa.

5 Alkusanat Maantietoimituksen tuotteet -julkaisun perusaineistona on käytetty TIETO 94 raportin mukaista tuotemäärittelyä sekä vuonna 1996 julkaistua ja vuonna 1999 päivitettyä Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset -ohjetta. Edellä mainitun ohjeen uudistaminen on tullut välttämättömäksi Tiehallinnon suunnitteluohjeistuksen muuttuessa sekä voimaan tulleen maantielain tuomien muutosten takia. Uudistamistarvetta on aiheuttanut myös Maanmittauslaitoksen JAKO - tietojärjestelmän kehittäminen. Uutena ulottuvuutena mukaan on tullut maantielain 19 ja 22 :ien perusteella tehtävä kiinteistövaikutusten arviointiselvitys ja sen vaikutukset toimitusmenettelyyn. Vanhasta ohjeesta on poistettu tarpeettomiksi katsotut osat ja pyritty lyhyempään ja selkeämpään esitystapaan. Suunnitteluvaiheen ja toimitusvaiheen väliseen tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä julkaisu vastaa Maanmittauslaitoksen ja Tiehallinnon välistä sopimusta maantietoimituksen tuotteista. Julkaisu on laadittu seuraavan työryhmän toimesta: Seija Kotilainen Pentti Lampinen Pekka Ojalainen Heikki Seppänen Markku Karvonen Matti Ryynänen Jorma Tuomainen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Tiehallinto (Keski-Suomen tiepiiri) Tiehallinto Tiehallinto (Savo-Karjalan tiepiiri) Helsinki, toukokuu 2006 Maantietoimituksen laatu- työryhmä

6 SISÄLTÖ 1 PERUSTIETO Kiinteistöjaotus ja maanomistustiedot Sisältö Laatuvaatimukset Prosessikuvaus Numeerinen rajatieto Sisältö Rajatietojen luokitus Tuotteen laatuvaatimukset Prosessikuvaus Pohjakartta Numeerinen maastomalli Runkopisteistö 14 2 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA Yleistä Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma Tiealueen rajaus Yleistä Maantiealueen ulottuvuus Maantiealueen määrittäminen Tiesuunnitelmakartta Yleistä Tiesuunnitelmakartan graafinen sisältö Tiesuunnitelmakartan numeeriset tiedostot 17 3 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET Toimitushakemus Säädökset ja ohjeet Sisältö Hakemuksen liitteet Ilmoitukset käräjäoikeudelle Säädökset ja ohjeet Sisältö Ajoitus Ilmoitus toimitusmääräyksestä Sisältö Haltuunottoasiakirjat Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi 23

7 3.5 Haltuunottopaalutus Säädökset ja ohjeet Tilauksen sisältö Ilmoituksen sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Kokouskutsu Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Ennakkokorvaukset Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Rajankäynnit Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Entinen tiealue, tiekunnan perustaminen ja yksikkölaskelma Säädökset ja ohjeet Sisältö Kiinteistöksi muodostaminen ja kiinteistöihin liittäminen Lähtötiedot Ajoitus Yksikkölaskelman laatiminen, tiehoitokunnan 31 perustaminen Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Tilusjärjestelyt Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Käyttöoikeudet (tieoikeudet) Säädökset ja ohjeet Sisältö 33

8 Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Korvaukset ja maksatusluettelo Säädökset ja ohjeet Sisältö, korvaukset Sisältö, maksatusluettelo Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Pöytäkirja ja valitusosoitus Säädökset ja ohjeet Sisältö, pöytäkirja Sisältö, valitusosoitus Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Tilasto asiakirja Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi Toimituskartta Säädökset ja ohjeet Sisältö Lähtötiedot Ajoitus Dokumentointi 39 KIRJALLISUUSLUETTELO 40 LIITTEET 1. HALTUUNOTTOKATSELMUSTA VARTEN KIRJATTAVA OMAISUUS 2. ASIAKIRJOJEN LÄHETTÄMINEN MAANTIETOIMITUKSESSA 3. MAANTIETOIMITUKSET, KORVAUSTEN MAKSATUS

9 PERUSTIETO 7 1 Perustieto 1.1 Kiinteistöjaotus ja maanomistustiedot Tämä tuote muodostetaan hankkeessa mahdollisimman varhain ja riittävän leveältä alueelta. Aineistoon kuuluvat kaikki alueen kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt. Aineiston tulee kattaa myöskin suunnitellun hankkeen takia syrjään jäävät tiealueet. Aineistoon sisältyvät myös määräalat ja käyttöoikeusalueet. Rajatietojen geometrinen tarkkuus ei ole tässä vaiheessa kriittinen, mutta vähimmäisvaatimuksena on alueelta olevan kiinteistörekisterikartan tarkkuus. Tähän tuotteeseen sisältyvät myös mahdolliset alueella olevat numeeriset aineistot, jotka luokitellaan homogeenisiin mittauseriin. Tuotetta joudutaan päivittämään hankkeen aikana, joten muodostamis- ja päivitysajankohdan dokumentointi on välttämätöntä. Jos maantien yleissuunnitelma laaditaan, sen yhteydessä selvitetään kiinteistöjen rajat. Rajat esitetään suunnitelmakartoilla. Kiinteistöjen omistajatiedot selvitetään, mutta suunnitelmaan ei liitetä omistajaluetteloa. Yleissuunnitelman tielinjaus saattaa muuttua tiesuunnitelmavaiheessa kymmeniä metrejä vapaassa maastossa, joten kiinteistöjaotuksella on oleellisempi merkitys yleissuunnitelmassa vaikutusten kannalta kuin omistajatiedoilla. Vuoropuhelun onnistumisen kannalta omistajatiedot kuitenkin tarvitaan. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä kiinteistöjen rajatiedot ja ajantasainen omistajatieto ovat suunnitelman tärkeimpiä perustietoja. Maantielain vaatimukset vuorovaikutuksen mahdollisuuksista eivät toteudu ilman kattavia kiinteistö- ja omistustietoja. Tiesuunnitelman laatiminen vaatii myös neuvotteluja kiinteistön omistajien kanssa suunnitelmaratkaisuista. Tiesuunnitelmavaiheessa rajatietojen geometrisen tarkkuuden merkitys korostuu, sillä tiesuunnitelmassa esitetään tarvittavat tie- ja liitännäisalueiden ja laskuoja-alueiden rajat sekä tien tekemisen ajaksi perustettavien oikeuksien vaatimat rajat, kuten yksityistiealueiden ja läjitysalueiden rajat. Kiinteistötietojen hankinta on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta" Sisältö Kiinteistörekisterikartta, mittakaava vähintään 1:10000 Omistajaluettelo (sisältää omistusoikeusnäytöt ja osoitteet) paperilla numeerisena Arkistotutkimuksen dokumentit Numeerinen rajatieto homogeenisina mittauserinä, joiden laatu dokumentoidaan. Vektorimuotoisen tiedon formaatti joko Maagis/XL tai Tiehallinnon maastopistetiedosto (Maastomallimittaukset 1994) tai Tiehallinnon ohjeistama muu tiedonsiirtomuoto, rasterimuotoinen tieto MML:n 1:20 000

10 PERUSTIETO 8 tuotteen formaateissa (8-bit Tiff LZW tai 1-bit Tiff CCITT Group 3 type 2 Huffman RLE) Laatuvaatimukset Sijaintitarkkuus: Rajatiedoilta edellytetään vähintään alueelta olevan kiinteistörekisterikartan tarkkuutta Ominaisuustietojen oikeellisuus: Kattavuus: Ajantasaisuus: Kiinteistötunnukset ajantasaisesta kiinteistörekisterikartasta Omistajatiedot KTJ:stä Rajoista, rekisteriyksiköistä ja omistajista saa puuttua enintään 1 % Omistajatietojen kattavuus KTJ:n mukainen Arkistotutkimusten ajankohta dokumentoidaan, muutosten päivitys puolen vuoden välein Prosessikuvaus Lähtötiedot: Alueen rajaus suunnittelijalta Ajoitus: Valmis ennen rajamerkkien signaloinnin tai maastomittauksen aloittamista Työvaiheet: 1. Kiinteistörekisterikartta 2. Kiinteistörekisteriotteet aikaisemmat rekisterinumerot säilytysnumeroineen viimeiseen karttaan saakka muut toimitukset säilytysnumeroineen viimeisestä kartasta lähtien 3. Toimituskarttojen kopiot tien etenemisjärjestyksessä kaikkien alueella olevien rekisteriyksiköiden viimeiset kartat alueella tehtyjen muiden toimitusten kartat karttojen otsakkeet ja tilaluettelot säilytysnumerot kopioihin pyykkien numeroiden ja rajamittojen selvennykset tarvittaessa vanhojen toimitusten koordinaattiluettelot

11 PERUSTIETO 9 lakanneiden yhteisten jakaantumiset 3. Yksityistierekisterikartan kopio alueella olevien yksityisteiden nimet 4. Kaava-alueella ajantasakaava kunnasta 5. Tilojen omistajat ja osoitteet KTJ:stä ja VKR:stä 6. Määräalojen omistajat ja osoitteet kiinteistörekisteriotteesta 7. Numeeristen rajatietojen hankinta Maanmittauslaitos (KRK ja vanhat toimitukset) Kunnat Tiehallinnon vanhat kartoitukset Dokumentointi: 1. Työvaiheiden suorittaja ja suoritusajankohta 2. Arkistotutkimuksen dokumentit kansiossa 3. Numeerisista aineistoista mittauserittäin seuraavat tiedot: tietojen omistaja ja yhteyshenkilö formaatti ja selvitys lajikoodeista koordinaattijärjestelmä mittausmenetelmä ja mittaaja tiedon tarkkuus 4. Selvennys mittausta vaativista rajoista kiinteistörekisterikartalle 1.2 Numeerinen rajatieto Tämä tuote muodostetaan tiesuunnitelman pohjakartan tai maastomallin laatimisvaiheessa. Aineistoon pitää sisältyä kaikki rajat, jotka osuvat suunnitelman mukaiselle tiealueelle. Aineiston tulee kattaa myös syrjään jäävät tiealueet. Näiltä alueilta ei kuitenkaan edellytetä rajankäyntejä tai rajaselvityksiä. Numeerisen rajatiedon pitää olla käytettävissä tiesuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa. Numeerisen rajatiedon siirtoformaatti on joko Maagis/XL, Tiehallinnon maastopistetiedosto (Maastomallimittaukset 1994) tai Tiehallinnon ohjeistama muu tiedonsiirtomuoto.

12 PERUSTIETO Sisältö Kaikki rajapisteet homogeenisina mittauserinä Kaikki rajaviivat Alueet ja aluetunnukset Rajatietojen luokitus Rajamerkit: Pyykki Kadonnut pyykki Paalu Uusi pyykki Rajapisteellä käytetään pistenumerona maastonumeroa, joka saadaan toimituskartoilta. Numeron tarkistusta maastossa ei edellytetä. Rajaviivojen luokituksena käytetään päätöksen MML/3/012/2004 mukaista luokitusta, joka käy yksiin tielaitoksen käyttämän kanssa. Aluetunnusten osalta ei erotella eri palstoja, vaan tilan kaikki palstat voivat kuulua saman tunnuksen alle Tuotteen laatuvaatimukset Sijaintitarkkuus: Rajapisteiden koordinaatit tulee mitata Kaavoitusmittausohjeen (Maanmittauslaitos 2003) mukaisella tarkkuudella. Taajamissa ja kaava-alueilla sovelletaan mittausluokkaa 1, muualla mittausluokkaa 2. Tarkkuuksia tarkastettaessa huomioidaan rajapisteiden tulkintaepävarmuus maastossa. Rajapisteiden sallitut koordinaattipoikkeamat määritellään seuraavasti: Lähimpien runkopisteiden suhteen määritettyjen koordinaattipoikkeamien tulee 95 %:sti alittaa 0.1 m mittausluokassa 1 ja 0.25 m mittausluokassa 2. Olemassaolevista rekistereistä saatavien rajatietojen pitää täyttää samat tarkkuusvaatimukset. Kattavuus: Numeerisen rajatiedon pitää sisältää kaikki rajat ja alueet, jotka osuvat suunnitellulle tiealueelle tai suunnitelmassa osoitetulle liitännäis- tai läjitysalueille. Määräalojen osalta ei edellytetä samaa tarkkuutta kuin muilta alueilta, vaan maastokartan 1:20000 (peruskartta) tarkkuus riittää. Ominaisuustiedot: Kohteiden luokituksen sallittu virheprosentti on 1. Tarkastus tehdään standardin SFS 4010 mukaisesti.

13 PERUSTIETO 11 Ajantasaisuus: Dokumentoidaan mittausajankohta ja mahdollisen ilmakuvauksen ajankohta. Numeerisen rajatiedon muutokset edellytetään päivitettäväksi samassa vaiheessa kiinteistöjaotuksen kanssa (vähintään puolen vuoden välein) Prosessikuvaus Lähtötiedot: Kiinteistöjaotus -tuotteen dokumentit Mahdollinen tarkentava aluerajaus suunnittelijalta Ajoitus: Valmis ennen lopullista tiealueen rajausta. Rajankäynnit tai rajaselvitykset aloitetaan mahdollisuuksien mukaan ennen tiensuunnittelun alkamista, jotta aineisto olisi käytössä suunnittelijalla tiesuunnitelmavaiheen lopussa. Työvaiheet: 1. Tarkkuusvaatimusten selvittäminen taajamat muut alueet 2. Mittausten suunnittelu 4. Mittaukset runkomittaus maastomittaus (takymetri, GPS) ilmakuvamittaus signalointi kuvamittaukset lentokorkeus, käytettävä stereokoje rajamerkkien löytäminen signaloinnin suoritus rajamerkkien maastonumerot näkymättömät signaalit maastomittaukset rajamerkkien löytäminen mittausmenetelmä 5. Aineiston editointi ja laskennat puuttuvien rajapisteiden laskenta kiinteistöjaotus- aineiston avulla

14 PERUSTIETO Rajaselvitykset koordinaatistomuunnokset vanhoille koordinaattiaineistoille rajaviivojen lisäykset kiinteistöjaotus -aineiston avulla tilatunnusten lisäys ja alueiden määritys Vaihtoehto A: Rajankäynti kadonneiden tiealueen rajamerkkien määrittämiseksi Haetaan rajankäynti-/ rajamerkinsiirtotoimitusta maanmittaustoimistosta Toimituskustannukset määräytyvät kiinteistötoimitusmaksulainsäädännön perusteella käytetyn työajan mukaan Maastotöissä voivat teknisissä tehtävissä avustaa muutkin kuin maanmittaustoimiston edustajat Vaihtoehto B: Rajaselvitys Tilataan rajaselvitys maanmittaustoimistosta Kustannukset määräytyvät tilaussopimuksen perusteella Maanmittaustoimiston osuus rajaselvityksessä on vähintään työn ohjaus, valvonta, rajanmäärittämisperusteen selvittäminen ja rajan paikan määrittäminen 6.1 Viimeksi laillisesti suoritetun rajankäynnin selvittäminen 6.2 Maastotyöt, rajanmäärittämisperusteen selvittäminen 6.3 Rajapisteen paikan määrittäminen, tarvittaessa asianosaisten kuuleminen 6.4 Rajankäynnit laillistuvat maantietoimituksessa, jonka yhteydessä rakennetaan tarvittavat rajapyykit 6.5 Rajapyykkien rakentaminen (vaihtoehto A: rajankäynti) 6.6 Käytyjen tai selvitettyjen rajojen mittaukset maastomittaukset mittausmenetelmä 6.7 Pidetään rajankäynti/rajamerkinsiirtotoimituskokous, jossa annetaan päätökset rajankäynneistä sekä valitusosoitus. (vaihtoehto A: rajankäynti) 7. Aineiston viimeistely käytyjen tai selvitettyjen rajojen osalta Dokumentointi: käytyjen tai selvitettyjen rajojen korjaukset tilojen alueiden korjaukset 1. Runkomittauksen dokumentit verkkopiirros (lähtöpisteet, lasketut pisteet) koordinaatit keskivirheineen laskentojen arkistointiviite

15 PERUSTIETO Ilmakuvauksen dokumentointi kuvaaja, kuvausajankohta lentokorkeus ja kamera filmityyppi 3. Signaloinnin dokumentointi suorittaja signalointitapa 4. Stereomittauksen dokumentointi mittaaja stereokoje arkistointiviite 5. Maastomittausten dokumentointi mittaaja ja mittausajankohta mittausmenetelmä ja mittauskoje takymetrimittauksen orientointitiedot GPS -mittauksen muunnoslaskennan tiedot 6. Rajankäyntien ja rajaselvitysten dokumentointi koordinaattiluettelo rajanmääritysperusteet 7. Editointien ja laskentojen dokumentointi tekijä ja ohjelmisto koordinaattimuunnosten laskentatulokset 1.3 Pohjakartta Pohjakartta tarvitaan suunnittelun lähtötiedoksi ja yleis- tai tiesuunnitelman esityspohjaksi. Pohjakartta voi olla joko graafinen tai numeerinen. Numeerinen pohjakartta voi olla joko vektori- tai rasterimuotoinen. Pohjakartta täydennetään mahdollisesti muuttuneilta tai puuttuvilta osin maastomittauksin. Kartan mittakaava määräytyy Kaavoitusmittausohjeen (Maanmittauslaitos 2003) mukaan siten, että taajamissa noudatetaan mittausluokkaa 1 ja muualla mittausluokkaa 2. Tarkkuuden osalta noudatetaan myös Kaavoitusmittausohjeiden määräyksiä (mittausluokat 1 ja 2). Kartan lehtijako voidaan suunnitella vapaasti, lehtikoko on joko 50 x 50 cm tai 50 x 100 cm. Kartan piirustusmateriaalin osalta noudatetaan Kaavoitusmittausohjeen vaatimuksia.

16 PERUSTIETO 14 Pohjakartan laatiminen on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta". Toimituskartan pohjana käytetään pohjakartan pohjakuvioelementtiä. 1.4 Numeerinen maastomalli Numeerinen maastomalli tarvitaan suunnittelun lähtöaineistoksi. Likimääräinen maastomalli muodostetaan yleensä tiesuunnittelun pohjakartan laatimisen yhteydessä. Sitä käytetään yleissuunnitteluvaiheessa. Tarkka maastomalli muodostetaan aina tie- ja rakennussuunnittelua varten. Tarkka maastomalli tarvitaan tien vaaka- ja pystygeometrian, kuivatuksen ja tiealueiden suunnittelussa sekä tierakenteen mallintamisessa. Maastomallimittauksen yhteydessä mitataan metsäkuviot kuviorajoina mutta ei luokitella kuvioita. Maastomallin hankinta on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta". Tarkemmat ohjeet on annettu Tiehallinnon julkaisussa "Maastomallimittaukset 1994". 1.5 Runkopisteistö Runkomittauksen avulla hankkeelle muodostetaan koordinaatisto, ja se sidotaan valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään. Yleissuunnitelmavaiheessa tehdään runkomittauksia kartoituksen tukipisteiksi ja esim. pohjatutkimusten paikan määrittämistä varten. Tiesuunnitelmavaiheessa tulee olla kattava runkopisteistö, jota voidaan käyttää mahdollisimman pitkälle myös rakenteiden paikalleen mittaukseen. Runkopisteiden muodostaminen tiehankkeelle on kuvattu Tiehallinnon julkaisussa "Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Maastotietojen hankinta".

17 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 15 2 Suunnitteluvaiheen tuotteet 2.1 Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys KIVA Yleistä Maantielain 19 :n mukaan yleissuunnitelmassa on esitettävä tien arvioidut vaikutukset kiinteistörakenteeseen. Maantielain 22 :n mukaan tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tien suoja- ja näkemäalueet sekä se varataanko aluetta tien myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmassa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan maanomistusolot. Yleis- ja tiesuunnitelmassa on esitettävä arvio tien vaikutuksista sekä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Kiinteistövaikutusten arviointi sisältyy konsultin suunnittelusopimukseen. Ennen tien rakentamista voidaan tarvittaessa tehdä maanmittaustoimituksia jo ennen maantietoimitusta. Tällöin tulevat kysymykseen alueellinen yksityistietoimitus tai hankeuusjako Yleissuunnitelma Kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA) on suunniteltavien maankäyttöhankkeiden kiinteistövaikutusten arviointia ja haitallisten vaikutusten korjaamistoimenpiteiden etsimistä. Kiinteistövaikutukset selvitetään kartta-aineiston perusteella. Laajoissa yleissuunnitelmahankkeissa kiinteistövaikutukset esitetään KIVA-raportissa, joka laaditaan maastotietoaineiston, kiinteistörekisterin ja tarvittaessa IACS-peltolohkoaineiston perusteella. Raportissa esitetään suunnitellun tien vaikutukset maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen. Raportti sisältää yleisen selostustekstin tien vaikutuksista, toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi, tarpeellisin osin KIVA-kortit sekä loppuja seurantaraportin. Vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa, joiden vaikutuspiirissä on esimerkiksi vain muutamia kiinteistöjä, erillistä KIVA-raporttia ei tehdä, vaan kiinteistövaikutukset kootaan erilliseksi selvitykseksi tai muistioksi ja esitetään tiivistetysti yleissuunnitelman selostusosassa. KIVAssa selvitetään kiinteistörajat, mutta ei vielä maanomistusoloja. Maanomistusoloilla tarkoitetaan käyttöyksikkökohtaisia tietoja (tilusten hallinta, vuokrapellot yms.) Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmavaiheessa tilusjärjestelymahdollisuudet selvitetään tarkasti. Tämä edellyttää yleensä vähintään kahta maanomistajien kuulemistilaisuutta. Laajoissa tiesuunnitelmahankkeissa kiinteistövaikutukset esitetään KIVA-raportissa, joka laaditaan maastotietoaineiston, kiinteistörekisterin ja IACS-aineiston perusteella. Raportti sisältää

18 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 16 suunnitelman selostustekstin tien vaikutuksista, toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi, tarpeellisin osin KIVA-kortit käyttöyksikkötasolla sekä loppu- ja seurantaraportin. Pienissä ja vaikutuksiltaan vähäisissä hankkeissa kiinteistövaikutuksista laaditaan vain erillinen muistio. KIVAssa selvitetään kiinteistörajat ja maanomistusolot. Ehdotetut tilusjärjestelyt esitetään tiesuunnitelmakartalla. 2.2 Tiealueen rajaus Yleistä Tien rakentamista varten tarvittava tiealue otetaan haltuun maantietoimituksessa. Tiealueen haltuunotto perustuu joko hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai tien parantamissuunnitelmaan, jolloin kiinteistön omistaja tai haltija on antanut kirjallisen suostumuksensa tiealueen lunastamiseen. Tiealueen haltuunotto voi tapahtua myös nykyisen maantien rajaamistoimituksen yhteydessä. Tiesuunnitelmassa esitetään tarvittavat tie- ja liitännäisalueiden ja laskuoja-alueiden rajat sekä tien tekemisen ajaksi perustettavien oikeuksien vaatimat rajat, kuten yksityistiealueiden ja läjitysalueiden rajat. Yleissuunnitelmassa ei esitetä tiealueen rajoja Maantiealueen ulottuvuus Maantiealueen rajat esitetään suunnitelmakartalla. Tiealueen rajat määritetään käyttäen tarkkaa maastomallia, tien rakennemallia tai poikkileikkaustietoja sekä numeerista kiinteistörajatietoa. Maantielain 5 :n mukaan tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan, tai missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Maantieasetuksen 9 :n mukaan, jos oja ei ole tienpitoviranomaisen antamien teknisten ohjeiden mukainen, katsotaan ojan ulkoreunan olevan siinä, mihin se sanottujen ohjeiden mukaan ulottuisi. Aluerajaukset tehdään myös yksityisille teille ja liitännäisalueille. Laskuojien osalta suunnitellaan vain mittalinjat. Läjitysalueiden rajat merkitään suunnitelmakartalle Maantien tiealueen määrittäminen Tiesuunnitelmakartalle merkitään suunniteltu tiealueen raja. Tiealueen rajauksen suunnittelussa sekä asemakaava-alueella että kaava-alueen ulkopuolella käytetään mahdollisimman pitkiä suoria, kuitenkin siten, että jokaiselle leikkaavalle kiinteistörajalle lasketaan koordinaatit. Mahdolliset työnaikaiset tarvittavat lisäalueet merkitään suunnitelmaan tietyön ajaksi haltuun otettavina alueina. Asemakaava-alueilla maantien tiealue rajataan kaavan osoittaman liikennealueen mukaisesti. Mikäli asemakaavassa on varattu liikennealuetta laajemmin kuin tiehankkeen toteutusvaihe vaatii, tiealue rajataan maantielain 5 :n mukaisesti. Asemakaavan mukaisen liikennealueen rajatiedot toimittaa kunta. Jos kunnassa ei ole tehty asemakaavan tulkintaa, Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri osoittaa

19 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 17 liikennealueen rajat. Taajamien ulkopuolella, asemakaavoittamattomalla alueella tiealue rajataan maantielain 5 :n mukaisesti. Rajauksessa otetaan huomioon normaalien tierakenteiden lisäksi mahdolliset meluesteet ja riista-aidat. 2.3 Tiesuunnitelmakartta Yleistä Tiesuunnitelmakartta laaditaan Maanmittauslaitoksen ohjeiden mukaan valmistetulle pohjakartalle. Hankekohtaisesti voidaan erityisistä syistä käyttää jotain muuta havainnollista pohjakarttaa, joka täyttää Maanmittauslaitoksen ohjeissa asetetut tarkkuusvaatimukset. Tiesuunnitelmakartan pohjakartan tulee olla teräväpiirteinen, jotta yksityiskohdat tulevat hyvin esille. Tiesuunnitelmakartassa korostetaan maanomistajien ja muiden asianosaisten kannalta tärkeitä asioita. Tiesuunnitelmakartan mittakaava valitaan sellaiseksi, että kartan havainnollisuus säilyy merkintöjen määrästä riippumatta. Taajama-alueilla käytetään suurempimittakaavaista karttaa kuin haja-asutusalueilla Tiesuunnitelmakartan graafinen sisältö Yksityiskohtaiset ohjeet tiesuunnitelmakartan sisällöstä ja esitystavasta on Tiehallinnon julkaisussa "Tiesuunnitelma, Sisältö ja esitystapa" (Tielaitos 1999). Maantien suoja- ja näkemäalueet esitetään aina tiesuunnitelmakartalla, sillä maantielain 61 :n mukaan nämä tiealueen ulkopuoliset kiinteistön käyttörajoitukset merkitään kiinteistörekisteriin ja rajoitukset merkitään tarpeen mukaan maastoon Tiesuunnitelmakartan numeeriset tiedostot Maanmittauslaitokselle toimitettavan numeerisen aineiston tasokoordinaattien tulee olla kartastokoordinaattijärjestelmässä KKJ ja korkeuskoordinaattien N60 -järjestelmässä riippumatta suunnitelman koordinaattijärjestelmistä. Seuraavassa on luettelo toimitettavista numeerisista tiedostoista. Tiedoston nimi yksilöi tiedoston sisällön: * Maantien tiealueen rajaus (x,y), oikea ja vasen reuna (xxx.tie) * Maanteiden mittalinjat (x,y), paalut 20 metrin välein (xxx.tie) * Yksityisten teiden mittalinjat (x,y), paalut 10 metrin välein (xxx.tie) * Yksityisten teiden rajaustiedot (x,y), oikea ja vasen reuna (xxx.tie) * Laskuojien mittalinjat, paalut 20 metrin välein (xxx.ras) * Läjitysalueiden rajaustiedot (xxx.laj) * Liitännäisalueen rajaustiedot (xxx.lii)

20 SUUNNITTELUVAIHEEN TUOTTEET 18 * Maanteiden suoja-alueiden rajaus, oikea ja vasen reuna (xxx.ras) * Maanteiden näkemäalueen rajaustiedot (xxx.ras) Tiedostot toimitetaan Maanmittauslaitokselle MMH360-formaatissa. Siirtoformaatti on kuvattu yksityiskohtaisesti Tiehallinnon julkaisussa "Tietoa tiensuunnitteluun nro 76". Suoja-alueen rajatietojen toimittamisesta sovitaan Maanmittauslaitoksen kanssa erikseen silloin, kun rajatiedot sisältävät kaarielementtejä.

21 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET 19 3 Maantietoimitusvaiheen tuotteet 3.1 Toimitushakemus Hakemuksen tarkoituksena on käynnistää maantielain mukainen maantietoimitus. Maantietoimituksen syynä voi olla maantien rakentamishanke (54 ), erillisen korvaus- tai lunastuskysymyksen käsittely (74 ), yksityisen tien tai kadun muuttuminen maantieksi taikka maantien tai liitännäisalueen lakkaaminen (75.1 ) tai ennestään olevan maantien, sen liitännäis-, suoja- taikka näkemäalueen rajan määrittäminen (75.2 ) Säädökset ja ohjeet MTL 54, 74 ja 75 :t, KML 14 ja KMA 7 ja 8 :t, Toimitusmenettelyn käsikirja TMK 1.1. Hakijan on syytä tarvittaessa neuvotella korvaustoimituksissa aikatauluista ja mahdollisesti myös muista hakemukseen liittyvistä käytännön asioista ennen hakemuksen toimittamista joko maanmittaustoiston arviointipäällikön tai vastaavan toimitusinsinöörin kanssa Sisältö Päiväys, Tiehallinnon diaarinumero Otsikko: TOIMITUSHAKEMUS Tien nimi ja numero, MTL 4 :n mukainen luokitus/moottoritie, tieväli, sijaintialue Hakemuksen tarkoitus: Korvaustoimitus/rajaamistoimitus/ muu maantietoimitus Korvaustoimituksissa toivomus aikatauluista alkukokouksen ja haltuunottokatselmuksen osalta Tarvittaessa samalla asiakirjalla tehdään tilaus tie- ym. alueiden maastoon merkitsemisestä. (Ks. kohta 3.4.2) Liiteluettelo Hakijan allekirjoitus ja asema hakijaorganisaatiossa Hakijan ja tarvittaessa muidenkin Tiehallinnon ja tiepiirin asianosaisten yhteystiedot Muut mahdolliset Tiehallintoa ja Maanmittaushallintoa palvelevat tiehankkeeseen liittyvät asiatiedot.

22 MAANTIETOIMITUSVAIHEEN TUOTTEET Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteet tien rakentamisen yhteydessä: hyväksytty tiesuunnitelma, joka on saanut lainvoiman tai on pantavissa täytäntöön valituksesta huolimatta (MTL 54.1 ) tai MTL:n 21 :ssä tarkoitettu kirjallinen suostumus (MTL 54.2 ) Suunnitelmakartat graafisina ja numeerisina kohtien ja mukaisina Sopimusmenettelyssä suostumukset KIVA-aineisto Mikäli haltuunotto on tehty ennen toimituksen aloittamista (MTL 56.2 ), maanomistajien suostumukset Yleiskartta Tarvittaessa luettelo purettavista rakennuksista, yleiskartta teiden hallinnollisista järjestelyistä, työnaikaisten liikennejärjestelyjen periaatekartta, yms. Hakemuksen liitteet MTL 74 mukaisessa toimituksessa: Selvitys asiasta ja asianosaisista Hakemuksen liitteet MTL 75.1 mukaisessa toimituksessa: Sijaintikartta tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa Lakkauttamista koskeva tiesuunnitelma (MTL 89 ) Hakemuksen liitteet MTL 75.2 mukaisessa toimituksessa: Sijaintikartta tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa Tiealueen vastaanottopöytäkirja Mahdolliset sopimukset tiealueen kunnostuksista 3.2 Ilmoitukset käräjäoikeudelle Kun toimitusmääräys on annettu, tulee toimituksesta ilmoittaa käräjäoikeudelle, jonka tehtävänä on tarpeellisten merkintöjen tekeminen kiinnitysrekisteriin. Kun toimitus on päättynyt, tulee siitä myös ilmoittaa käräjäoikeudelle, joka tekee toimituksen päättymisestä

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Yhteismetsistä. Tero Laitinen ,

Yhteismetsistä. Tero Laitinen , Yhteismetsistä Tero Laitinen 040-8017886, tero.laitinen@maanmittauslaitos.fi Metsäkiinteistöt perinnönjaossa ja kiinteistötoimituksissa (vaihtoehdot) Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei

Lisätiedot

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kiinteistörekisterin perusparannus Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö 7.9.2016, Kiinteistötehtävien koulutuspäivä KTJ:n perusparannuksen painopisteet KIINTEISTÖREKISTERI Epäselvät palstat Pinta-alat

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa. Toimitusnumero 2012-425376 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 10.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärven Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja Alajärven kaupungissa.

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-425396 1(7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: 28.8.2013 kello 10.00 Paikka: Valtion virastotalon

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98 Toimitusnumero 2016-533191 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.7.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 14037 (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen

Lisätiedot

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen.

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen. Toimitusnumero 2007-228546 1(5) Uusjako Kohde: Aika: 7.8.2014 kello 10.00 Alhonkulma-Laihian tilusjärjestelyn toimitusalue Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2015-515042 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen yksityistietoimitus/ Hausjärven (086) lounaisosa Aika: 13.10.2016 kello 10:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I YKSITYISTIETOIMITUS (viittaukset esityksessä yksityistielakiin) ª Arvo Vitikainen / 2015 YKSITYISTIETOIMITUKSEN RUNKO 1. Kokousaika- ja paikka 2. Vireilletulo ja tiedottaminen

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Alueellinen yksityistietoimitus

Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus on kiinteistötoimitus Sillä voi saattaa rajatun alueen tieoikeudet vastaamaan nykykäyttöä Tilusjärjestelytoimitus Alueellinen yksityistietoimitus

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista Sari Lajunen, lakimies Muutoksia maantie- ja ratalakiin Norminpurkutalkoot, säädösten sujuvoittaminen, hallinnon keventäminen Maantielain ja ratalain säännösten

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Aika 20.09.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Vekki Esko Jurvanen Heikki Finni Arja

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene.

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene. Toimitusnumero 2012-425396 1(5) Maantietoimitus, 2. kokous Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot

Lisätiedot

Moottorikelkkailureitti Namalikkokivalo - Vanttauskoski. Lapin maanmittaustoimisto, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Moottorikelkkailureitti Namalikkokivalo - Vanttauskoski. Lapin maanmittaustoimisto, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi Toimitusnumero 2012-421786 1(6) Reittitoimitus Kohde: Aika: 24.9.2012 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Moottorikelkkailureitti Namalikkokivalo - Vanttauskoski Lapin maanmittaustoimisto,

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia.

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2017 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Oma erillislainsäädäntö (KML, YksTL, LunL)

Lisätiedot

ANK UNTA N rol? / - O JJ

ANK UNTA N rol? / - O JJ 3 M E T S Ä H A L L I T U S 1 (2) MOH Lappi/Heikki Remes 12.5.2015 Kittilän kunta Tekninen lautakunta Valtatie 15 99100 KITTILÄ MH2161-2015-1 KITTI ANK UNTA N rol? / - O JJ Kuulutus moottorikelkkareittisuunnitelmasta

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-521836 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen tietoimitus Hausjärvi, Rutajärven ympäristö Aika: 19.4.2016 kello 11:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali (Keskustie

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

a/2 a/2 a/2 a/2 a/2 s s-2 13 s-2 16 s-2 17 a/3 4 T A A A A/s 14 T T/s-1 A 2 A A/1 T/s-1 T/s-1 A/1/s 15 A/1 RA/5 A T A/4 RA/2 RA/2 T/s-1 T R 1 T A/1 A/s 48 T/s-1 T T T W RA T/s-1 A/s 55 LV A/1 RA/2 A/1/s

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Rasitetoimitus Tunnukset 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: Hakijat: Läsnä olleet: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 1 MMH360 formaattikuvaus Sivu 2/10 Alkusanat Käsillä oleva raportti on inframodel

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-521684 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Koski Tl (284); Useita yksiköitä... Aika: 7.4.2016 kello 09.00 Paikka: Koski Tl:n kunnan valtuussali Koski Tl Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Mikko Tallgren, vastuualuepäällikkö MML / Sovelluspalvelut 7.9.2016 Kiinteistötehtävien koulutuspäivä, Helsinki 2 Esityksen sisältö KTJ:n tietopalvelumuodot Toteutusprojektin

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous

Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous Kohde: Torkkolan tuulivoimapuisto Aika: 22.4.2016 kello 9:00 Paikka: Vähäkyrön palvelupiste, ent. valtuustosali Toimitusinsinööri: Juhani

Lisätiedot

7 Valitus Lahnaniemen yksityistien tiekunnan vuosikokuksesta 26.4.2015

7 Valitus Lahnaniemen yksityistien tiekunnan vuosikokuksesta 26.4.2015 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (12) Aika 17.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsiteltävät asiat 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Pöytäkirjan tarkastus 7 Valitus Lahnaniemen

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

1. Tiedottaminen Kokouksesta on tiedoitettu postitetuilla kutsukirjeillä ja ilmestyvässä Loimaan Lehti -nimisessä lehdessä.

1. Tiedottaminen Kokouksesta on tiedoitettu postitetuilla kutsukirjeillä ja ilmestyvässä Loimaan Lehti -nimisessä lehdessä. Toimitusnumero 2016-524750 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta; Loimaa (430): Useita yksiköitä... Aika: 14.9.2016 kello 09.00 Paikka: Loimaan kaupungintalo, valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-529683 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta : Marttila (480); Useita yksiköitä... Aika: 16.11.2016 kello 09.00 Paikka: Marttilan kunnanvirasto valtuustosali Marttila Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Toimitusalue käsittää useita kiinteistöjä Vesilahden kunnassa ja 6 kiinteistöä Urjalan kunnan puolella.

Toimitusalue käsittää useita kiinteistöjä Vesilahden kunnassa ja 6 kiinteistöä Urjalan kunnan puolella. Toimitusnumero 2016-523029 1(7) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Aika: 20.6.2016 kello 9:30 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Toimitusalue käsittää useita kiinteistöjä Vesilahden kunnassa ja

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-533939 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 1.12.2016 kello 10.00 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, Keskustie 2-4, Oitti Toimitusinsinööri: Liisa Teppo

Lisätiedot

Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset

Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset Jyrki Virtala, maanmittausinsinööri (Di) Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste Käsiteltävät asiat 1. Yleisiä seikkoja toimituskäytännöstä 2. Yksityistietoimitusprosessi

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö Sivu 1 (14) Kiinteistötunnus: Nimi: Yhteinen vesialue ja vesijättö Rekisteriyksikkölaji: Yhteinen vesialue Kunta: Hämeenlinna (109) Palstojen lukumäärä:

Lisätiedot

Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen

Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen Ympäristö- ja vesilupapäivät Oulussa 5. 6.11.2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki 6.11.2013 Vesilain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä (YksTL) 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki (KML)

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä (YksTL) 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki (KML) Toimitusnumero 2016-533827 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Humppila (103); useita yksiköitä... Aika: 24.11.2016 kello 09.30 Paikka: Humppilan kunnanviraston valtuustosali, Kisakuja 2,

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettuun

Lisätiedot