LIVOJOKIVARREN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ Pudasjärven Livojokivarren rantaosayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIVOJOKIVARREN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ Pudasjärven Livojokivarren rantaosayleiskaava"

Transkriptio

1 LIVOJOKIVARREN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ Pudasjärven Livojokivarren rantaosayleiskaava Tmi Lauri Putkonen

2 LIVOJOKIVARREN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ Pudasjärven Livojokivarren rantaosayleiskaava Tmi Lauri Putkonen FCG Suunnittelu ja tekniikka OY Tilaaja : Pudasjärven kaupunki 2

3 LIVOJOKIVARREN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ Pudasjärven Livojokivarren rantaosayleiskaava Selvityksen taustaa Tämä rakennetun kulttuuriympäristön selvitys liittyy Pudasjärven Livojokivarren rantaosayleiskaavan laadintaan. Aleen arkeologinen kulttuuriperintö inventoitiin jo vuonna Myös Iijokivarren rakennettu kulttuuriympäristö inventoitiin samana vuonna (AIRIX Ympäristö Oy, Selvitysraportti ). Nyt tehty selvitys perustuu maastotutkimuksiin Inventoinnin ja dokumentoinnin teki tutkija Lauri Putkonen. Kelirikkoaika auraamattomine teineen vaikeutti muutamassa tapauksessa maastotutkimuksia. Rakennuksista ei ole tehty kuntoarviota. Lähinnä vanhaan kartta-aineistoon liittyviä arkistotutkimuksia on tehty Kansallisarkistossa ja Oulun maakunta-arkistossa. Livojokivarren rakennettua kulttuuriympäristöä on aiemmin inventoitu maakunnallisella tarkkuudella 1990-luvun alussa ja koko maakuntaa käsittelevät raportit julkaistiin On kuitenkin todettava, että Livojokivarren osalta aineisto on erittäin puutteellista, mm. Livon ja Ala-Livon historialliset kyläasutukset on jätetty huomiotta. Harvoista valituista kohteista osa näyttää olleen purettuja jo ennen raportin kokoamista. Tuolloin inventoidut kohteet olivat: 7. Kyngäs, Aittojärvi Livojokivarren viljelysmaisema, Mannilan kesänavetta, entisen maatalousoppilaitoksen rakennusryhmä 39, Aintio, Livo Perinteistä rakennuskantaa (mm. asuinrakennus, paja) sisältävä rakennusryhmä, jokimaisema. 40. Pöhölänniemi, Livo Jokimaisemaan liittyvä yhtenäinen rakennusryhmä rantaviljelysten keskellä. 42. Nurmelanharju, Livo Perinteistä rakennuskantaa sisältäviä taloryhmiä joen ja metsän rajaamilla viljelyksillä. 43. Sarajärvi Viljelysmaisema Sarajärven ja Livojoen tuntumassa. Valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen tuorein luettelo vuodelta 2009 sisältää Pudasjärveltä kolme kohdetta, joiden joukossa neljän kunnan alueelle sijoittuva kohdekooste pyramidikattoiset kesänavetat. Pudasjärveltä on mukaan otettu Kynkään Mannilan kesänavetta. Alueen rajaus ei tosin vaikuta kovin tarkalta, sillä mukaan on otettu melko laaja alue, jolla ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa ja toisaalta ulkopuolelle on jätetty historiallisesti merkittävä Kynkään sahakartano. Selvityksen perusteella ehdotetaan rantaosayleiskaavaan seuraavia merkintöjä, joista on neuvoteltu Pohjois-Pohjanmaan museon, rakennustutkija Juhani Turpeinen, kanssa. Ehdotus on ohjeellinen. Tarkemmat merkinnät harkitaan kaavoitusprosessin aikana. s 1 - rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Alueen arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. /s - rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde tai alue, jonka ympäristössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen. Historiallinen kyläalue - viimeistään uuden ajan alusta ( luku) periytyvä kylän rakennusten paikka, jonka ympäristössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen 3

4 Asutuksen juuret Livojokivarren arkeologinen kulttuuriperintö on inventoitu rantaosayleiskaavan perusselvityksenä vuonna Siksi tämän selvityksen yhteydessä ei käsitellä laajemmin alueen asutushistoriaa. Pudasjärven seudut vapautuivat jääkauden jäämassoista n vuotta sitten mikä mahdollisti erätaloutta harjoittavien ih- Livon kylän asutus vuonna 1648 maanmittari Claes Claessonin kartassa. Kylän asutus on sijoittunut kolmeen paikkaan joen kummallekin puolelle. Nämä historialliset kylätontit ovat edelleen asuttuja. Kuvalähde: /pub/ sci/geo/carto/vanhatkartat/ maakirjakartat/highres/f1/f1_ 14.jpg misten toiminnan täällä. Kivikauden irtolöytöjä on tavattu esimerkiksi Livon kylästä, Yli-Livosta ja Sarankylästä. Kiinteitä asuinpaikkoja on Livojoen varsilla mm. Kiviharjussa, Hanhikankaalla ja Suvannossa. (Taskila 1999, 10-11; Taskila 2005, 15-16; Häkälä 2012, 9). Muinainen saamelaisasutus on jättänyt sekä jälkensä maisemaan niin kiinteinä muinaisjäännöksinä, esimerkiksi pyyntikuoppina, mutta varsinkin paikanniminä. (Taskila 1999, 11) Saamelaisasutus on jatkunut täällä ilmeisesti aina 1500-luvulle saakka. Uuden ajan alussa alueelle suuntautui myös kantasuomalaisten eränkäynti, lähinnä rannikon suunnalta Iistä ja Haukiputaalta. (Taskila 2005, 16). Varsinaisen uudisasutuksen piiriin Livojokivarsi tuli 1500-luvun kuluessa ja 1570-luvun kymmenysluettelot kertovat jo ensimmäisistä veroa maksavista uudisasukkaista Livon kylässä. (Taskila 1995, 13). Rytingin kylä asutettiin 1500-luvun lopulla ja Sarajärven kiinteä asutus lienee syntynyt myöhemmin 1600-luvun jälkipuolella. (Taskila 2005, 19, 25). Livojokivarsi on saanut pysyvän asutuksensa kaakosta lähinnä savolaisalueilta, mutta nimistössä on viittauksia myös karjalaiseen kulttuuritaustaan. (Taskila 1999, 12). 4

5 Claessonin kartta Ala-Livon kylästä vuodelta Myös tämä asutustausta näkyy nykyisessä Ala-Livossa. Kuvalähde: /pub/ sci/geo/carto/vanhatkartat/ maakirjakartat/highres/f1/f1_ 16.jpg Ensimmäiset karttadokumentit alueen asutuksesta liittyvät kuulun maanmittarin ja kaupunkisuunnittelijan Claes Claessonin (myös Klaus Klaunpoika -nimitystä on käytetty) 1648 suorittamiin kartoituksiin Pudasjärvellä. Livon kylän kartta osoittaa kylän kolmen talon sijainneen kosken molemmilla rannoilla omina yksikköinään. Talojen tonttimaat ovat edelleen asutettuina osana perinteistä kyläkuvaa. Claessonin samana vuonna laatima kartta Ala-Livosta osoittaa nykyisen asutuksen periytyvän ainakin tuolta ajalta, todennäköisesti aiempaakin. Kajaanin linnaläänin kartta vuodelta 1650 osoittaa kyläasutusta olleen myös Livojoen eteläosassa Aittojärven tienoilla sekä Ala-Livossa. Pudasjärvellä väestön lisäys oli 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella erittäin voimakasta. Kun asukasluku oli vuonna 1750 vajaa tuhat, oli se sadan vuoden kuluttua jo runsaat Asutus levisi kylien ympärillä 1700-luvun kuluessa väestön lisääntyessä. Samalla kaskiviljelystä siirryttiin vähitellen enenevässä määrin 5

6 Kajaanin linnaläänin kartta vuodelta 1650 näyttää Pudasjärven keskeisten osien asutuksen. Taloja on selvitysalueen kylistä Kynkäällä, Ala-Livossa ja Livossa. Livojokivarren rakennuskulttuurin ominaispiirteet Selvitysalueen vanhin asuinkäytössä ollut rakennus on Livon kylän savupirtti vuodelta Rakennuksen hirret on tosin kertaalleen käännetty toisinpäin. Rakennuksen vesikatto on korjattu kyläläisten toimesta. Monessa Livojokivarren talossa on säilynyt vanhoja aittoja, jotka ovat enimmäkseen samanlaista tyyppiä yksinäisaitta on rakenteeltaan jalka-aitta, jossa sivuseinien hirret suojaavat poskina ulkonevan yläosan alla olevaa ovea. Perinteisesti aitat ovat olleet vuoraamattomia ja maalaamattomia, mutta viime vuosikymmeninä niitä on suojattu vuoraamalla ja punamultaamalla. Alueelle tyypillinen maatalouden ulkorakennus on ollut pyramidikattoinen kesänavetta, joita on säilynyt ainakin kaksi: valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin listattu Mannilan kesänavetta Kynkäällä sekä Livon kylän Liikasen kesänavetta. Korkea nelilapekatto on ollut ylhäältä avoin, mikä on aikaansaanut sääsket mukanaan imevän ilmavirran. Tyyppiä on esiintynyt runsaasti eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, mutta nykyisin navettoja on vain harvassa. Koillismaan rakennuskulttuurissa asuintalot ovat pitkään olleet pitkälle nurkalle salvottuja vuoraamattomia paritupia tai sen johdannaisia. Ulkovuorausta käytettiin 1800-luvulla ja pitkälle 1900-luvullekin vain vauraimmissa taloissa. Alueen vanhalle rakennuskannalle nykyisin tyypillinen punamultaus tai punamaali valkoisin listoituksin on varsin tuore ilmiö. Asuinrakennusten koristelukin oli niukan tyylikästä. Ikkunoiden vuorilaudat ja kehykset olivat klassisesti profi loidut ja räystäslistakin saattoi suuremmissa taloissa olla vaatimattoman klas- 6

7 7 Livon kylän peltoaukealla seisoo yhä vuonna 1729 rakennettu Pertun tilan savupirtti. Yläkuva vuodelta 1952, Eino Pohjola. Viereisessä kuvassa pirtti tänään. Alakuvassa Pöykiönniemen Lybeckin tilan aitta, joka on tyypillinen ja 1800-lukujen yksinäisaitta.

8 sista mallia. Koristeellisia moniruutuisia kuisteja ei tavallisissa talonpoikaistaloissa juuri ollut, mutta Kynkään sahakartanossa sellainen oli kuten monissa muissakin Pohjois-Pohjanmaan sahakartanoissa. Tämä varsin arkaainen rakentamistapa säilyi Livojokivarressa pitkään eivätkä rintamaiden tyylivirtaukset juuri täällä pyörähdelleet. Niinpä 1930-luvulla ja jopa viime sotien jälkeen rakennetut asuintalot veistettiin vanhaan tapaan edelleen hirrestä pitkälle nurkalle niin kuin oli ennekin tehty. Osa rakennuksista jäi hirsipinnalle, osa saatettiin vuorata saumarimalla. Tämä perinteissä pysyminen on vaikuttanut siihen, että Livojokivarren rakennuskanta vaikuttaa monin paikoin vanhemmalta kun se itse asiassa onkaan. Ehkä samasta syystä viime vuosikymmenten uudisrakentamisessakin on vältytty niiltä ylilyönneiltä, jotka eteläisemmässä Suomessa ovat niin tavallinen näky. Rakennuksia on myös pääosin pidetty yllä ja jopa entisöity, mikä kertoo siitä, että oman ympäristön arvot on tunnustettu. Mannilan kesänavetta edustaa harvinaiseksi käynyttä, aiemmin seudulla yleistä tyyppiä. Ala-Livon Jurmun päärakennus on tyypillinen alueelle. Vuoraamaton hirsiseinä ja klassistiset kuusiruutuiset ikkunat viittaavat rakennuksen periytyvän 1800-luvulta. 8

9 9 KOHDELUETTELO

10 1. Kynkään historiallinen sahapaikka Pudasjärven pitäjänkartta vuodelta Kynkään tilan alkukirjaimen K alla on sahan paikka. Kuva Kansallisarkiston digitaalinen arkisto Pudasjärvi, pitäjänkartat. Nimismies Zachris Bäck perusti 1784 Livojoen Kynkäänkosken varrelle kaksikehäisen kotitarvesahan, joka muutettiin 1803 neliraamiseksi hienoteräiseksi kauppasahaksi. Tässä vaiheessa sahan neljä pääomistajaa koostui neljästä oululaisesta liikemiehestä. Saha toimi aina vuoteen 1884, jolloin se lakkautettiin. (Ahvenainen 1984, 108, 178). Sahan rakenteita ei ole enää havaittavissa joen rannalla. Sen sijaan sahakartano rakennuksineen on säilynyt ja samaten erityisesti joen etelärannalla on lukuisia pienehköjä asumuksia muistona sahatyöväestä. Pudasjärven kunta osti Kynkään tilan Ab Uleå Oy:ltä 1926 ja sijoitti rakennukseen Kynkään kansakoulun. Myöhemmin 1949 koulun siirryttyä Aittojärven kylään tilakeskuksessa toimi vuodesta 1956 Koillis-Pohjanmaan maamieskoulu. Nyttemmin rakennukset ovat yksityisomistuksessa. Saha on sijainnut rannalla Kynkään tilan kohdalla, mutta siitä ei enää ole havaittavia merkkejä maastossa. Kynkään sahan ympäristö on osa valtakunnallisesti arvokasta Aittojärvi-Kynkään maisema-aluetta. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinasjäännös 10

11 2. Kyngäs, entinen sahakartano (Koskikyngäs) Pitkänurkkainen suuri asuinrakennus on veistetty hirrestä pitkällenurkalle 1800-luvulla. Päädyn pelkkakerrassa on vuosiluvut 1873 ja Rakennus on vuorattu punaiseksi maalatulla saumarimalla. Nurkkien laudoitukset, listat ja ikkunanpuitteet ovat valkoiset. Kahden sisäänkäynnin umpikuistissa on moniruutuiset ikkunat. Kuisti on maalattu keltamullan väriseksi, ikkunanpuitteet valkoiset. Pihapiirissä on toinen vanha hirsinen asuinrakennus, jota on uudistettu enemmän. Pihapiiriä rajaa lisäksi uudempi talousrakennus ja vanha hirsinen pariaitta. Rannan puolella on säilynyt vanhaa puistoa. Valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella sijaitseva alueen kulttuurihistorian kannalta keskeinen rakennusryhmä, jossa päärakennus on säilyttänyt perinteisen asunsa. s-1, maakunnallisesti arvokas 3. Mannilan rakennusryhmä, Kyngäs Oikealla Mannilan kesänavetta, taustalla pihapiiri. 11

12 Mannilan rakennusryhmä sijaitsee maantien ja Livojoen välisellä viljelyaukealla. Lähempänä tietä on alueella harvinaiseksi käynyt perinteinen, pyramidikattoinen kesänavetta. Hirsisen rakennuksen korkean telttamaisen kautta johdettiin ilmavirralla karjaa vaivanneet sääsket ulos. Pyramidikattoiset kesänavetat on luokiteltu 2009 valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi (RKY). RKY-rajauksessa on Mannilan lisäksi viereinen Rannan tila, mutta ei Koskikynkään taloa tai sahan paikkaa. Mannilan pitkänurkkainen, saumarimalla vuorattu ja punamullattu asuinrakennus on säilyttänyt vanhoine kuusiruutuisine ikkunoineen hyvin perinteisen asunsa. Rakennuksessa on vanha umpikuisti. Pihapiiriä rajaavat hirsiset talousrakennukset. Valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella sijaitseva perinteisen asunsa säilyttänyt rakennusryhmä, joka on luokiteltu myös valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. RKY-rajaus tulee korjata. s-1, valtakunnallisesti arvokas rakennett kulttuuriympäristö 4. Kynkään entinen sahatyöväen alue Livojoen yli johtavan sillan eteläpuolisella rannalla on joukko pienehköjä, osin vanhojakin asuin- ja talousrakennuksia, joiden tausta liittyy Kynkään sahaan. Osa rakennuksista on perinteisessä asussa, osa on uudistettu, joillakin pihoilla on vanhoja hirsisiä talousrakennuksia. Valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella sijaitseva vanha asuntoalue, jonka historia liittyy Kynkään sahaan. /s Kyngäs Ala-Livon kylä Ala-Livon kylä on saanut pysyvän asutuksensa ehkä jo 1500-luvulla. Vuoden 1648 maakirjakartassa paikalla on yksi talo, Nissi. Nykyisin Livojoen ja vanhan tien varrella on puolisen tusinaa taloa pihapiireineen. Tienoikaisu on rauhoittanut kyläkuvan. Perinteisessä 1800-luvun asussa on säilynyt Jurmu ( , Nissintie 111), jonka hirsinen, pitkälle nurkalle salvottu parituparakennus on vuoraamaton ja maalaamaton. Kuusiruutuisissa ikkunoissa on klassistiset kehykset. Lautarakenteisen umpikuistin saumarimaseinät on maalattu punaisiksi. Pihamaata rajaavat kahdelta sivulta harmaapintaiset hirsiset talousrakennukset. 12

13 Ala-Livo, Jurmun talo. Ala-Livo, Nissintie 85. Vanhoja asuinrakennuksia ovat myös Nissintie 74, 85 ja 91, jossa vuoraus on uusittu. Myös peltojen ympäröimässä taloryhmässä Nissintie 73 a, b, c on useita vanhoja asuin- ja talousrakennuksia. Joen rannalla on vanha tervahaudan pohja. Uuden ajan alusta asuttu kylä-alue, jossa vanhan tien varrella säilynyt useita vanhoja rakennuksia. Kyläalue /s Jurmu s-1 13

14 6. Aintio, Aintiontie Aintion rakennukset on 1993 merkitty Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -selvityksessä perinteistä rakennuskantaa sisältäväksi kohteeksi. Vanha päärakennus on kuitenkin purettu ja vaikka tilan mailla on vanhoja hirsisiä talousrakennuksia ei paikkaa voi nykyisin pitää rakennuskannaltaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaana, vaikkakin sijainti jokitörmällä on näyttävä. Livojoen vastarannalla on vanha tervahaudan pohja. Vanha jokitörmän talonpaikka, jossa uudehko (1979) asuinrakennus. Esitetään, että maakuntaliitto tarkistaa arvoluokituksen nykyisen tilanteen mukaiseksi 7. Hietala ja Törmänen, Törmäsentie 97, ja Aintio. Livojoen länsirannalla sijaitsevat Hietalan ja Törmäsen rakennusryhmät muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden rannan peltomaisemassa. Hietalan päärakennus ja Törmäsen vanha piharakennus edustavat perinteistä rakentamistapaa. Törmäsen päärakennus on uudehko. Tien varrella on lisäksi vanhoja hirsisiä talousrakennuksia. Kahden talon muodostama tasapainoinen kokonaisuus rannan viljelymaisemassa. /s 14

15 8. Varjola, Nivala, Vesala ja Niemelä, Sarakyläntie 267, 291, 297 ja 327 Niemelä. Livojoen itärannalla Sarakyläntien varrella on ryhmä taloja, joissa on säilynyt perinteistä rakennuskantaa. Varjolan ( ) pieni, pitkänurkkainen hirsirakennus on punamullattu. Nivalassa vuoraus on uudehko. Niemelän ( ) kookkaampi hirsinen päärakennus näkyy komeana peltoaukean taustalla. Rakennus on vuorattu keltaiseksi maalatulla saumarimalla ja siinä on kuusiruutuiset ikkunat. Peltomaisemassa on vanhoja harmaahirsisiä talousrakennuksia. Perinteistä rakennuskantaa maantieltä avautuvan peltoaukean tuntumassa. /s 9. Pöhölä, Pöhölänniemi, Pöhöläntie Pöhölän kylmillään oleva vanha asuinrakennus.

16 Pöhölänniemi on 1993 merkitty Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet -selvityksessä: jokimaisemaan liittyvä yhtenäinen rakennusryhmä rantaviljelysten keskellä. Vanha hirsinen asuinrakennus on kuitenkin ollut jo pitkään kylmillään ja osa ikkunoista on poissa, joten sen säilyneisyys on kärsinyt. Runko vaikuttaa vielä ehjältä. Pihamaalla on uudehko asuinrakennus. Vanha huonokuntoinen hirsinen vuoraamaton asuinrakennus. Esitetään, että maakuntaliitto tarkistaa arvoluokituksen nykyisen tilanteen mukaiseksi 10. Laatikainen, Pöhöläntie 40b Livojoen etelärannalla sijaitseva perinteisessä asussa oleva rakennusryhmä, jossa yksitupainen pitkänurkkainen asuinrakennus, sauna, aittoja ja hirsinen karjasuoja. Asuinrakennus, aitta ja sauna ovat punaiseksi maalattuja valkoisin listoin, karjasuoja harmaata hirttä. Tasapainoinen perinteinen pientilan rakennusryhmä joenvarsipellon keskellä. /s Laatikainen. 16 Laatikainen.

17 11. Vähälä Hirrestä pitkälle nurkalle salvottu vuoraamaton asuintupa, joka on hormiton. Ikkunat ovat vanhanmalliset kuusiruutuiset. Rakennuksen toinen pää vaikuttaa siltä kuin siitä olisi osa purettu. Pihamaalla on vanha hirsinen talousrakennus. Kylmillään oleva ilmeisesti kesäkäytössä pidetty hirsinen asuinrakennus. - Vähälä. 12. Kiinteistö , Sarakyläntie 820 Mustaojan varrella maantien tuntumassa sijaitsee pitkänurkkainen, punamullatulla saumarimalla vuorattu vanha asuinrakennus, jossa korkea umpikuisti. Ikkunat ovat perinteistä kuusiruutuista mallia. Pihamaan laidalla hirsinen saunarakennus ja aitta. Perinteisen asunsa säilyttänyt pientilan rakennusryhmä maantiemaisemassa. /s (sijainti kaava-alueen rajan tuntumassa) Sarakyläntie

18 13. Livon kylämaisema Livon kylä on saanut pysyvän asutuksensa viimeistään 1500-luvulla laadittu maakirjakartta osoittaa talojen sijainneen kolmena varsin lähellä toisiaan olleen ryhmänä (Juutinen, Puhakka ja Illikainen). Nuo asutut kylätontit ovat edelleen asuttuja. Kylätonteista yksi on ollut Livojoen itärannalla nykyisen kylätalon (entinen koulu) paikkeilla, toinen länsirannalla Pertunharjulla ja kolmas niin ikään länsirannalla nykyisen Koppelonkankaan paikkeilla. Nykyinen kyläasutus on pääosin Kirsiojantien, Livontien ja Liikasentien varrella. Pysyvä siltayhteys joen yli saatiin 1976 kun nykyinen silta valmistui. Sillan vierellä on Illikaisen saha- ja myllypaikan muistomerkki, jonka kyläläiset pystyttivät vuonna Se koostuu vanhasta saharaamista ja muista rautaisista sahan osista. Sahan paikalla ei ole enää havaittavia jälkiä. Kylämaisema avautuu parhaiten sillalta joen itärannalta. Pääosa vanhasta rakennuskannasta on Pertun, Juutisen, Laineen, Perttulan, Keskitalon, Puhakan ja Liikasen tilojen alueilla. Historiallinen joenrantakylä, jossa on säilynyt perinteistä rakennuskantaa aina 1700-luvulta saakka. Punamullatut asuinrakennukset ja talousrakennukset antavat hoidetun kuvan pitkään jatkuneesta kyläkulttuurista. /s, maakunnallisesti arvokas 18 Livon kylää vuoden 1865 pitäjänkartassa. Alhaalla Keski-Livon asutusta: Juutisen, Puhakan ja Illikaisen talot. Keskellä Salmelan Kokon talo ja pohjoisessa Pöykiöniemen talo. Kuva Kansallisarkisto.

19 14. Perttu, Kirsiojantie Livon Perttulan ja Laineen talot joen yli nähtynä. Pertun vanhat rakennukset sijaitsevat Pertunharjun tiiviisti rakennetulla kylätontilla. Pertun päärakennus on pitkänurkkainen, saumarimavuorattu rakennus, jossa kuusiruutuiset ikkunat. Pihassa on vanha hirsinen aitta. Kirsiojantien toisella puolen avautuu peltoaukea, jolla on tiettävästi kylän vanhin rakennus, entinen savutupa vuodelta Se on myöhemmin toiminut latona. Peltoaukealla on myös muita vanhoja hirsilatoja. Historiallisella kylätontilla sijaitseva vanha tilakeskus ja peltoaukealla säilynyt entinen savupirtti. s-1, historiallinen kylänpaikka 19 Pertun päärakennus vasemmalla.

20 Pertun vanha savupirtti ja lato. 15. Mäkelä, Kirsiojantie Mäkelän vanha 1800-luvun keskivaiheilla rakennettu päärakennus on tiiviisti rakennetun Pertunharjun keskimmäinen asuinrakennus Pertun Ja Juutisen välissä. Se on pitkänurkkainen, saumarimavuorattu rakennus, jossa on kuusiruutuiset ikkunat. Historiallisella kylätontilla sijaitseva vanha tilakeskus. s-1, historiallinen kylänpaikka 20 Mäkelä.

21 16. Juutinen, Kirsiojantie Juutinen. Juutisen rakennukset kuuluvat niin ikään Pertunharjun tiiviiseen kyläkeskukseen. Pääty tielle päin on Juutisen pitkä hirsinen, saumarimavuorattu päärakennus, joka on punamullattu luvun alussa rakennetussa rakennuksessa on kuusiruutuisia ikkunoita, toisen pään aukotusta on uusittu. Pihapiirissä on sekä uudempia talousrakennuksia että vanhoja harmaahirsisiä ulkorakennuksia, osa tien toisella puolen. Historiallisella kylätontilla sijaitseva vanha tilakeskus, jossa sekä vanhaa että uudempaa rakennuskantaa elävänä kokonaisuutena. /s, historiallinen kylänpaikka 17. Laine, Liikasentie Laine. 21

22 Laineen pitkänurkkainen, saumarimavuorattu ja punamullattu päärakennus lienee 1800-luvulta. Se on säilyttänyt perinteisen asunsa kuusiruutuisine ikkunoineen. Pihapiiriä rajaa hirsinen, harmaapintainen talousrakennus, sekin vanha. Kolmannella sivulla on pitkä ulkorakennus. Maisemallisesti kyläkuvan kannalta keskeinen rakennusryhmä, joka on säilyttänyt esimerkillisesti perinteisen asunsa. s Perttula, Liikasentie 18b Perttulan pitkä päärakennus on samaa tyyppiä kuin Laine: pitkänurkkainen, punamullattu rakennus, jossa kuusiruutuiset valkopuitteiset ikkunat. Rakennuksessa on umpikuisti. Pihapiiriä rajaa lisäksi kaksi vanhaa talousrakennusta. Aivan Perttulan asuinrakennuksen vierellä on toinen, uudempi asuinrakennus Liikasentie 18a, jonka toisella puolen tietä sijaitseva yksinäisaitta on vanha. Se on vuorattu saumarimalla ja punamullattu. Poikkeuksellisesti sen otsapäädyssä on kuusiruutuinen ikkuna. Maisemallisesti merkittävä rakennusryhmä, jossa hyvin hoidettu perinteinen asuinrakennus ja vanha yksinäisaitta. Päärakennus ja aitta s-1 Perttula. Perttulan aitta. 22

23 19. Puhakka, Liikasentie Puhakka joelta päin. Puhakka on kylän vanhoja kantataloja. Sen hirsinen päärakennus on 1800-luvulta, mutta vaaleasävyisen nykyasunsa rakennus on saanut 1940-luvulla, jolloin ikkunatkin muutettiin. Pihapiirissä on vanhoja hirsisiä talousrakennuksia. Vanhan kantatilan perinteinen pihapiiri jokimaisemassa. /s 20. Keskitalo, Liikasentie Keskitalon rakennusryhmä. 23

24 Keskitalon keltaiseksi maalattu saumarimavuorattu päärakennus on 1800-luvun lopulta. Pihapiirissä punamullattu pienempi asuintupa sekä ulkorakennuksia, joista vanhin harmaapintainen aitta. Kyläkokonaisuuteen saumattomasti liittyvä vanha rakennusryhmä. /s 21. Liikanen, Liikasentie Liikanen. Liikasen vanha päärakennus on siirretyltä rungoltaan tiettävästi vuodelta Pitkänurkkainen saumarimavuorattu rakennus on myöhemmin kokenut pihasiipilaajennuksen ja ikkunamuutoksia, mutta tilan pihapiirissä on lukuisia vanhoja talousrakennuksia. Vanhempi kahdesta yksinäisaitasta on vuodelta Pihaa rajaa kaksikerroksinen hirsinen kaksoisaitta. Lisäksi pihassa on säilynyt seudulla harvinaiseksi käynyt pyramidikattoinen kesänavetta. Vanhaa monipuolista rakennuskantaa muutoksia kokeneen asuinrakennuksen pihapiirissä. /s, kesänavetta s-1 24

25 22. Kokko, Kirsiojantie Kokko. Kokon talo sijaitsee Kirsiojantien ja Livojoen Kokonlahden välissä historiallisen kylätontin (Salmela) eteläpuolella. Kokko siirrettiin nykyiselle paikalleen 1864 ja rakennusta jatkettiin 1870-luvulla. Pitkänurkkainen hirsinen päärakennus on vuorattu punaiseksi maalatulla saumarimalla. Rakennus on 1800-luvulta. Ikkunoiden puitejako on uusittu. Pihapiirissä on vanhoja hirsisiä talousrakennuksia. Kylän vanhoihin taloihin lukeutuva rakennusryhmä maantien varrella. /s 23. Salmela, Kirsiojantie Salmela sijaitsee yhdellä Livon kylän kolmesta historiallisesta kylätonttialueesta. Paikalla on ollut talo ainakin 1600-luvun alkupuolella. Nykyinen päärakennus on uudehko, mutta alueella on joitakin vanhoja talousrakennuksia. Historiallinen talonpaikka. Historiallinen kylänpaikka 24. Etilä, Kirsiojantie Etilä periytyy Illikaisen talosta, joka oli yksi kylän kantatiloista. Etilän päärakennus sijaitsee yhdellä Livon kylän historiallisista kylätonteista. Pitkänurkkainen, vuoraamaton ja maalaamaton rakennus on säilynyt erittäin alkuperäisessä asussa. Ikkunat ovat vanhoja kuusiruutuisia. Korkea, lautarakenteinen umpikuisti on vuorattu saumarimalla. Se lienee 1900-luvun alkupuolelta. Pihan talousrakennus on uudehko. 25

26 Etilä, taustalla koulu. Erittäin hyvin perinteisen asunsa säilyttänyt vanhan tilan päärakennus kyläkuvan kannalta keskeisellä paikalla. s-1, historiallinen kylänpaikka 25. Livon entinen koulu, Kirsiojantie Livo sai oman kansakoulun 1917, joka toimi alkuvuodet vuokratiloissa. Oma koulutalo saatiin Tämä korvattiin 1976 modernilla, arkkitehtitoimisto Talvisaran suunnittelemalla koululla. Matala puuverhottu ja tasakattoinen rakennus sijaitsee historiallisella kylätontilla. Koulutoiminnan lakattua 1993 koulurakennus on toiminut aktiivisena kylätalona. Kylän toiminnallinen keskus modernissa entisessä koulurakennuksessa.. Historiallinen kylänpaikka 26 Entinen koulu, nykyinen kylätalo.

27 26. Livontien varsi Livontie on aiemmin ollut kylän pohjois eteläsuuntainen pääväylä. Sen varrella on toiminut kylän kauppa, osuuskauppa luvulta oleva myymälärakennus, Livontie 157 on nyt uudistettuna yksityiskäytössä. Vanhaa rakennuskantaa on myös osoitteessa Livontie 151, jossa on pitkänurkkainen punamullattu tupa. Livontie 177: ssä on tien varrella kaksi ilmeisestikin siirrettyä yksinäisaittaa, joista toisessa vuosiluku Tiemaisemalle antaa oman ilmeensä lehtikuusikuja. Osoitteessa Livontie 213 on Kanervan tila, jonka hirsinen päärakennus on vuodelta Perinteistä rakennuskantaa vanhan maantien varrella. /s 27. Pöykiöniemen kulttuurimaisema Livontien aitat. Pöykiöniemi on ollut asuttuna ainakin 1700-luvun alusta, mahdollisesti 1600-luvulta koska tila mainitaan autioksi Nykyinen Niemen tila on vanhin asuinpaikka luvun alussa niemelle tuli toinen tila, Lybeck. Molempien tilojen rakennukset edustavat perinteistä pudasjärveläistä rakentamistapaa. Niiden välinen peltoaukea latoineen on maisemallisesti arvokas. Arvokas joenniemen peltomaisema perinteisine rakennuksineen. /s, maakunnallisesti arvokas Pöykiöniemi, taustalla Niemen talo 27

28 28. Niemi, Lybeckintie Niemi. Niemen, vanhalta nimeltään Pöykiö, rakennukset sijaitsevat Pöykiöniemen peltoaukean päässä niemen kärjessä. Niemen hirsinen, pitkänurkkainen päärakennus on vuodelta Rakennuksesta on aikanaan siirretty osa muualle perinnönjaon yhteydessä. Rakennus on vuorattu saumarimalla, joka on maalattu punaiseksi, nurkkalaudat ovat valkoiset. Lisälämmöneristys on jättänyt uusitut ikkunat syvälle seinäpinnasta. Myös umpikuisti on uusi. Pihapiirissä on vanhoja hirsisiä talousrakennuksia, mm. vanha yksinäisaitta. Maisemallisesti arvokkaalla paikalla sijaitseva vanhan tilan rakennusryhmä. s-1 28 Lybeck.

29 29. Lybeck, Lybeckintie Hirvaskosken l. Timosen ruukin isännöitsijä Antti Lybeck osti 1895 puolet Pöykiöniemestä ja rakennutti paikalle myöhemmin, ilmeisesti vasta 1900-luvun alussa talon. Lybeckin päärakennus on tyylipuhdas tuon ajan pudasjärveläistalo. Pitkänurkkainen hirsirakennus on vuorattu saumarimalla ja punamullattu. Uudistetut ikkunat ovat kuusiruutuista mallia. Täälläkin lisälämmöneristys on jättänyt ikkunat syvälle seinäpinnasta. Umpikuistissa on paljon ikkuna-alaa. Pihapiirissä on kaksi suurehkoa ulkorakennusta. Pellon laidalla on vanha yksinäisaitta. Maisemallisesti arvokkaalla paikalla sijaitseva vanhan tilan rakennusryhmä. s-1 Lybeckin yksinäisaitta. 30. Puhakka (Karikko), Kirsiojantie Puhakan pientilan pitkänurkkainen punamullattu asuinrakennus edustaa kuusiruutuisine ikkunoineen perinteistä pudasjärveläistä rakentamistapaa vaikka se on rakennettu vasta 1940-luvulla. Pihamaalla on vinttikaivo ja saunarakennus. Tasapainoinen seudun perinteistä rakentamistapaa edustava pihapiiri. s-1 Puhakka. 29

30 Rahkola. 31. Rahkola, Yli-Livo, Sarakyläntie Rahkolan pitkänurkkainen, saumarimalla vuorattu, punaiseksi maalattu päärakennus sijaitsee joen rannassa peltoaukean keskellä. Se on rakennettu 1900-luvun alussa. Ikkunat on muutettu yksiruutuisiksi. Pihapiirissä on suuri, kaksiosainen vanha hirsinen aitta sekä uudempi talousrakennus. Pellolla on toinen vanha hirsinen ulkorakennus. Vanha maatilan talouskeskus joenrantapellon keskellä maisemallisesti näkyvällä paikalla. /s 32. Tupala, Yli-Livo, Sarakyläntie Tupala.

31 Tupalan rakennukset sijaitsevat Sarakyläntien varrella. Tupalan vanhempi asuinrakennus on säilyttänyt hyvin perinteisen ilmeensä punamullattuine saumarimavuorauksineen ja kuusiruutuisine ikkunoineen, joissa on kauniisti muotoillut uusrenessanssikehykset. Pihajulkisivulla on umpikuisti. Pihamaalla on uudempi, ilmeisesti 1950-luvun asuinrakennus ja punaiseksi maalattu talousrakennus. Hyvin säilynyt, perinteistä rakentamistapaa edustava vanha asuinrakennus. s-1 Nurmiharjun taloryhmä. 33. Nurmiharju, Yli-Livo, Kirsiojantie Nurmiharjun vanhakantainen rakennusryhmä sijaitsee Livojoen läntisellä rantatörmällä. Pohjois-Pohjanmaan liiton rakennuskulttuuri selvityksessä se on mainittu nimellä Nurmelanharju: Perinteistä rakennuskantaa sisältäviä taloryhmiä joen ja metsän rajaamilla viljelyksillä. Nurmiharjun kaksi suurta hirsistä asuinrakennusta muodostavat jokimaisemassa merkittävän kokonaisuuden. Nurmiharjun talonpoikaistila näkyy samalla paikalla vuoden 1865 pitäjänkartassa. Eteläisempi asuinrakennus on vuoraamaton pitkänurkkainen hirsirakennus, jonka runkoa on tuettu tukipiiruin. Ikkunoiden puitejako on 1900-luvun alkupuolen mallia. Pihajulkisivulla on suuri umpikuisti. Pihamaata kehystää joukko eri-ikäisiä hirsisiä talousrakennuksia. Pohjoispuolinen asuinrakennus muodostaa oman pihapiirin monine hirsisine vanhoine talousrakennuksineen. Hirsisen asuinrakennuksen vuoraus on uusittu perinteisen tavan mukaan saumarimalla, joka on vielä maalaamatta. Lisälämmöneristyksen takia kuusiruutuiset uudet ikkunat ovat tavallista syvemmällä seinäpinnasta. Rakennuksessa on leveä umpikuisti. Pihamaalla on monia vanhoja hirsisiä talousrakennuksia. Lännestä päin Nurmiharjun rakennusryhmät näyttäytyvät komeasti peltoaukean taustalla. Koivukuja johtaa pihoille. Kahden tilan tiivis vanhojen rakennusten ryhmä maisemallisesti merkittävällä paikalla peltoaukean ja Livojoen välissä. alue /s, asuinrakennukset s-1, maakunnallisesti arvokas 31

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

I N V E N T O I N T I R A P O R T T I 7. 1 0. 2 0 1 3

I N V E N T O I N T I R A P O R T T I 7. 1 0. 2 0 1 3 M U S T A S A A R E N K U N N A N S Ö D R A V A L L G R U N D I N O S A Y L E I S K A A V A - A L U E E N R A K E N N U S I N V E N T O I N T I I N V E N T O I N T I R A P O R T T I 7. 1 0. 2 0 1 3 AIRIX

Lisätiedot

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula.

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Lähde: Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju

Lisätiedot

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET Kulttuuriympäristöpalvelut Viitasaaren kaupunki KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET Maatiloja ja kouluja rantamaisemissa Kulttuuriympäristöpalvelut Maatiloja

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖ SELVITYS KELUJÄRVI-RAJALA SODANKYLÄN KUNTA 09.05.2008

KULTTUURIYMPÄRISTÖ SELVITYS KELUJÄRVI-RAJALA SODANKYLÄN KUNTA 09.05.2008 KULTTUURIYMPÄRISTÖ SELVITYS KELUJÄRVI-RAJALA 09.05.2008 SODANKYLÄN KUNTA Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SODANKYLÄN KUNTA 1 Sisällysluettelo ESIPUHE...3

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

Historia. 1 Asuinrakennus. Kylänojan Vanhatalo Karviansalmen. suunnasta nähtynä. Ilmakuva vuodelta 1990 Mikko Nurminen ja Längelmäen

Historia. 1 Asuinrakennus. Kylänojan Vanhatalo Karviansalmen. suunnasta nähtynä. Ilmakuva vuodelta 1990 Mikko Nurminen ja Längelmäen Kylänojan Vanhatalo Karviansalmen rannalla. Pohjoisen suunnasta nähtynä. Ilmakuva vuodelta 1990 Mikko Nurminen ja Längelmäen kunta. Historia Kylänojan yksinäistalo, perintötalo no 1, Karvia halottiin isojaon

Lisätiedot

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS KUNTIEN YMPÄRISTÖSELVITYS, KUKUSE Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTE 98 / 2005 Nina Könönen SYSMÄN RAKENNETUN

Lisätiedot

Yhteenveto Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaava-alueen kulttuurihistoriallisista arvoista. Raportti 2.3.2008 Tmi Lauri Putkonen

Yhteenveto Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaava-alueen kulttuurihistoriallisista arvoista. Raportti 2.3.2008 Tmi Lauri Putkonen Yhteenveto Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaava-alueen kulttuurihistoriallisista arvoista Raportti 2.3.2008 Tmi Lauri Putkonen 1 Yhteenveto Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaava-alueen kulttuurihistoriallisista

Lisätiedot

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hausjärvi.

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hausjärvi. Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hausjärvi. Lähde: Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Liite 7 Kulttuuriympäristön suojelu 137-P14421 FCG Liite 7, kulttuuriympäristön suojelu I 137-P14421 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Saarijärven viiden kylän kyläyleiskaavahanke

Saarijärven viiden kylän kyläyleiskaavahanke Pöyry Environment Oy Anu Taskinen suunnittelija rakennustutkimus ja kulttuuriympäristöt 5.12.2008 Sivu 1 (19) Kuva: Kolkanlahdentien ja Kolkanrinteentien risteysalueen peltoaukeaa ja rakennuskantaa Saarijärven

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Holingonvuoren tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAARIJÄRVEN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (16) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi

Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi Kulttuuriympäristön vaaliminen on usein mielletty lähinnä viranomaistoiminnaksi, joka tapahtuu yksityisen ihmisen ja myös kuntien arkisen päätöksenteon ulkopuolella.

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

Maisemassa tila erottuu pitkälle Tynnyrkiventielle.

Maisemassa tila erottuu pitkälle Tynnyrkiventielle. Inventointinumero 1 16.8.2012 Pöysärinmäki Tynnyrkiventie 121 Kiinteistötunnus 536-434- 0033-0000 Juha Soltin, Kirsi Soltin Suojainen pihapiiri Pöysärinmäen rinteessä. Talosta näkymä länteen peltojen yli.

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusperintöselvitys LUONNOS 08.09.2009 - Kohteet

Nurmijärven rakennusperintöselvitys LUONNOS 08.09.2009 - Kohteet Nurmijärven rakennusperintöselvitys LUONNOS 08.09.2009 - Kohteet 1 Kuoppamäki Metsäkyläntie 36, 01800 Klaukkala Korkean sokkelin omaava, jyrkkäharjakattoinen asuinrakennus Metsäkylän maisemassa puutarhaisella

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa HTEYSTIEDOT. (Alueluettelon liite)

MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa HTEYSTIEDOT. (Alueluettelon liite) Y KESKI-SUOMEN HTEYSTIEDOT Martti Ahokas kehittämisjohtaja 0207 560 220, 040 595 0001 martti.ahokas@keskisuomi.fi - maakuntakaavaprosessin johto - maakuntakaavan oikeusvaikutukset - kansainväliset ja valtakunnalliset

Lisätiedot

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella LIITE 2. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella Ramboll

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Vihisuon tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Kohde: Heinäjoen vanha maantiesilta Kohdekuva: Osoite: Rekisteri nro: Omistaja / os./puh: Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärven kaupunki HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ, KAUPUNKIKUVA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SELVITYS 08.05.2013 Lemmensilta Karjalahdenrannalla. Sisällysluettelo: 1. TYÖN TAUSTA

Lisätiedot

Rannikon laaksoista metsäylängölle

Rannikon laaksoista metsäylängölle Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:2 Rannikon laaksoista metsäylängölle Osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta Rannikon laaksoista metsäylängölle

Lisätiedot

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM. Joensuun kaupunki. Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM. Joensuun kaupunki. Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM Joensuun kaupunki Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS HEINÄVAARAN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Heinävaaran

Lisätiedot

Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta

Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta Sisällysluettelo Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta... 3 Hankasalmi... 5 Joutsa... 6 Jyväskylä... 8 Jyväskylän maalaiskunta...19 Jämsä...23 Jämsänkoski...28 Kannonkoski...30

Lisätiedot

ORIVESI ROYK RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SELVITYS 2010 Outi Palttala

ORIVESI ROYK RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SELVITYS 2010 Outi Palttala ORIVESI ROYK RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SELVITYS 2010 Outi Palttala ORIVESI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEIDEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SELVITYS 20010 arkkitehti Outi Palttala, Arkinor Oy Entisen Längelmäen invnetoinnit

Lisätiedot