Sisällysluettelo. Säännöt 4. Toimintasuunnitelma 10. Hallitus CR & SLOPE miehet 16. CR & SLOPE naiset 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Säännöt 4. Toimintasuunnitelma 10. Hallitus 2006 13. CR & SLOPE miehet 16. CR & SLOPE naiset 18."

Transkriptio

1 Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2006

2 Sisällysluettelo Säännöt 4 Toimintasuunnitelma 10 Hallitus CR & SLOPE miehet 16 CR & SLOPE naiset 18 Jäsenluettelo 20 Peliohjesääntö Tasoitus, kilpailu, pelioikeudet, vakuutus, ukonilma, ym. 38 Paikallissäännöt 44 Toimintakertomus Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 3

3 SÄÄNNÖT (Hyväksytty vuosikokouksessa ) 1 Yhdistyksen nimi on Golf Pirkkala ry ja sen kotipaikka on Pirkkala. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilua ja lisätä lajin harrastajien määrää, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, vahvistaa jäsentensä henkistä hyvinvointia sekä vaalia oikeaa golfetikettiä seuran kotikentällä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys - järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia - hankkii tarvittavaa välineistöä - antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta - järjstää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa - pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti - tiedottaa toiminnastaan Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisin luvin kerätä rahaa, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääosin taloudelliseksi. 3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Tämän lisäksi voidaan ottaa alle 18-vuotiata nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. 4 Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksen päättämät jäsenmaksut kummallekin ryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, vahvistaa hallitus jäsenmaksun suuruuden jäljellä olevalta vuodelta. Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava. 5 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtajan samoin kuin hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 4 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 5

4 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 6 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin yksin. 7 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 8 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 9 Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä. 10 Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: marraskuussa pidettävä syyskokous ja maalishuhtikuussa pidettävä kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty. 11 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 6 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 7

5 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 8. valitaan kaksi tilintarkastaja ja heille varamies 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 12 Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 13 Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ja ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt varsinaisen kokouksen päättämän jäsenmaksun maksamatta edeltävältä vuodelta. 14 Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 15 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 16 Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 8 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 9

6 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Golf Pirkkala ry on perustettu 2001 ja sen toiminnassa on alkamassa 6. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on vahvasti kasvussa. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma perustuu 500 jäsenen lukumäärään, joista 100 on junioria. Toiminta perustuu hallituksen ja toimikuntien jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan. KENTTÄ JA HARJOITUSALUEET Kentän ja harjoitusalueiden kunnosta ja ylläpidosta vastaa Golf Pirkkala Oy. Harjoitusalueiden toiminnasta vastaa Marconline Oy. Toimintavuoden aikana kenttä valmistuu kokonaisuudessaan. Seuraan luodaan vahvaa talkooperinnettä, jolla edesautetaan kentän kunnon kohentamista ja ylläpitoa. JÄSENISTÖ, KOULUTUS JA VALMENNUS Kentän valmistumisen myötä seuran jäsenmäärä kasvaa runsaasti. Tulevalla toimintakaudella luodaan pohjaa ja perinteitä seuramme toiminnoille. Seuramme ensimmäisille edustuspelaajille luodaan toimintatavat ja sovitaan tukitoimien muodosta. Juniorikoulutuksesta vastaa junioritoimikunta yhdessä seuran omien juniorivalmentajien ja kentän pron kanssa. Kuluvan toimintavuoden aikana luodaan talviharjoittelulle muodot ja tavat. Näin valmennus saa ympärivuotisen toiminnan tason. Aktiivikautena kesällä seura huolehtii siitä, että kentällä järjestetään alkeiskursseja, green card kokeita sekä annetaan yksityis- ja ryhmäopetusta. KILPAILUTOIMINTA Kilpailutoiminta käynnistetään huomioiden se, että pelikaudella on käytössä yhdeksän väylää. Suomen Golf-liiton julkaisemaan kilpailukalenteriin ei tulevalle kaudelle tule tapahtumia. Järjestettävistä kilpailuista tiedotetaan seuran kotisivuilla. Golf Pirkkalan mestaruuskilpailut pelataan Suomen Golfliiton seuroille antaman ajankohdan mukaisesti elokuussa. Aktivoidaan seuran jäseniä osallistumaan erilaisiin kilpailutapahtumiin SEURATOIMINTA Seuratoimintamme vakiinnutetaan tulevana kautena. Päämääränä on luoda seuraan hyvä ja reilu yhteishenki, jossa arvostetaan golfin etiketin mukaista käyttäytymistä pelikentällä. Eri toimikunnat laativat toiminnastaan toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti toimitaan. Yhteistyötä naapuriseuroihin ylläpidetään ja järjestetään pelimatkoja muille kentille. Seuran edustajat osallistuvat Suomen Golfliiton tilaisuuksiin. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA Tiedottamisen pääpaino on seuran kotisivuilla Kotisivut pidetään ajan tasalla ja toimivuutta parannetaan. Ylläpidetään tiedottamista tekstiviesteillä mm. kilpailuista. Klubitalolle rakennetaan ilmoitustaulut seuran käyttöön. Julkaistaan seuramme vuosikirja ja ylläpidetään kilpailukalenteria kotisivuilla. Jäsenille toimitetaan jäsenlehti, jonka nimestä päätetään tänä vuonna. Lehti ilmestyy kaksi kertaa. Ollaan mukana Suomen Golfliiton palvelusivuilla. Huolehditaan siitä, että jäsenistö saa Suomen Golflehden, kenttäoppaan ja kilpailukalenterin sekä muut Golfliiton jäsenille tarkoittamat tiedotteet. 10 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 11

7 HALLINTO Hallitus ohjaa seuran toimintaa ja toimii Golf Pirkkala ry:n toimeenpanevana elimenä. Hallituksen toimintaa ohjaa maaliskuussa pidettävä sääntömääräinen vuosikokous. Hallituksen apuna toimivat toimikunnat. Toiminnan laajentuessa on tarpeen pohtia siirtymistä kahden vuosikokouksen käyttöön. Tällöin syyskokous tekee henkilövalinnat ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kevätkokouksessa käsiteltäisiin tilit ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta. TALOUS Seuran taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus pidetään ennallaan. Talouden yksityiskohtainen erittely esitetään talousarviossa. HALLITUS 2006 Antero Saksala puheenjohtaja Pekka Paldanius varapuheenjohtaja Jussi Hartikainen Jarkko Kerkola Tia Lilius Veli-Pekka Parviainen Markku Wolanen Sihteeri Jarkko Kerkola Rahastonhoitaja AnnaStiina Tiainen Kapteeni Pertti Keränen Ladykapteeni Sanna Ojanen Commitee Antero Saksala, Pertti Keränen ja Markku Wolanen Kenttämestari Jussi Liemola Klubitoimikunta puheenjohtaja Pekka Paldanius Senioritoimikunta puheenjohtaja Veli-Pekka Parviainen Kenttätoimikunta puheenjohtaja Markku Wolanen 12 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 13

8 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta puheenjohtaja Jarkko Kerkola Tiedotus- ja markkinointitoimikunta puheenjohtaja Tia Lilius Naistoimikunta puheenjohtaja Anneli Paldanius Koulutus- ja junioritoimikunta puheenjohtaja Juha Lintula Head pro Jouni Laine Pro shop Markonline Rauno Asonen Ravintola Capsicum Raini ja Keijo Vuorinen Maksut 2006 Liittymismaksu aikuinen 100, alle 21-v 20 Jäsenmaksu aikuinen 50, alle 21-v 25 Jäsenmäärän kehitys Maaliskuun lopussa Jäsen- ja tasoitusluettelo Seuran sihteeri saa lähettää sinulle. Kilpailut Vuonna 2006 ei ole Open-kisoja. Seuran mestaruuskilpailut Muut kisat ilmoitustaululla. Hole In One 2005 Rauno Laine väylä numero 5. Jouni Pekonen väylä numero 5. Petri Tuominen väylä numero 2. Väyläsponsorit Palstiroll Oy 2. Suomen Metritiski Oy 3. Lähivakuutus 4. Rappaustekniikka Laurell Oy 5. Aamulehti 6. JCB 7. X-partner Tampere Oy 8. Pirkan Toimistovaruste Oy 9. Musta Pörssi Koskikeskus Lielahti 10. Sampo-pankki Oyj Seuran mestarit 2005 Miehet yleinen sarja Jarkko Kerkola Naiset Sanna Ojanen Miehet seniorit Jari Kahiluoto Naiset seniorit Tuula Keränen 14 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 15

9 CR & SLOPE MIEHET PAR 68 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 68,4 CR 66,4 CR 65,2 CR 63,4 SLOPE 125 SLOPE 121 SLOPE 119 SLOPE 115 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas + 3,5-2, ,6-2, ,5-2, ,8-2, ,6-1, ,7-1, ,5-1, ,8-1, ,7-0, ,7-0, ,6-0, ,8-0, ,8-0, ,8-0, ,6-0, ,8-0,0-5 0,1-0,9 1 0,1-1,0-1 0,3-1,2-2 0,1-1,0-4 1,0-1,8 2 1,1-1,9 0 1,3-2,1-1 1,1-2,0-3 1,9-2,8 3 2,0-2,8 1 2,2-3,1 0 2,1-3,0-2 2,9-3,7 4 2,9-3,8 2 3,2-4,0 1 3,1-4,0-1 3,8-4,6 5 3,9-4,7 3 4,1-5,0 2 4,1-5,0 0 4,7-5,5 6 4,8-5,6 4 5,1-5,9 3 5,1-5,9 1 5,6-6,4 7 5,7-6,6 5 6,0-6,9 4 6,0-6,9 2 6,5-7,3 8 6,7-7,5 6 7,0-7,8 5 7,0-7,9 3 7,4-8,2 9 7,6-8,4 7 7,9-8,8 6 8,0-8,9 4 8,3-9,1 10 8,5-9,4 8 8,9-9,7 7 9,0-9,9 5 9,2-10,0 11 9,5-10,3 9 9,8-10,7 8 10,0-10,9 6 10,1-10, ,4-11, ,8-11,6 9 11,0-11,8 7 11,0-11, ,3-12, ,7-12, ,9-12,8 8 11,9-12, ,3-13, ,7-13, ,9-13,8 9 12,8-13, ,2-14, ,6-14, ,9-14, ,7-14, ,2-15, ,6-15, ,9-15, ,6-15, ,1-15, ,5-16, ,9-16, ,5-16, ,0-16, ,5-17, ,9-17, ,4-17, ,0-17, ,4-18, ,8-18, ,3-18, ,9-18, ,4-19, ,8-19, ,2-19, ,8-19, ,3-20, ,8-20, ,1-19, ,8-20, ,3-21, ,8-21, ,0-20, ,7-21, ,2-22, ,8-22,6 18 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 68,4 CR 66,4 CR 65,2 CR 63,4 SLOPE 125 SLOPE 121 SLOPE 119 SLOPE 115 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas 20,9-21, ,6-22, ,2-23, ,7-23, ,8-22, ,6-23, ,1-24, ,7-24, ,7-23, ,5-24, ,1-24, ,7-25, ,6-24, ,4-25, ,0-25, ,7-26, ,5-25, ,4-26, ,0-26, ,7-27, ,5-26, ,3-27, ,9-27, ,7-28, ,4-27, ,2-28, ,9-28, ,6-29, ,3-28, ,2-29, ,8-29, ,6-30, ,2-29, ,1-29, ,8-30, ,6-31, ,1-29, ,0-30, ,7-31, ,6-32, ,0-30, ,0-31, ,7-32, ,6-33, ,9-31, ,9-32, ,6-33, ,6-34, ,8-32, ,8-33, ,6-34, ,5-35, ,7-33, ,8-34, ,5-35, ,5-36, ,6-34, ,7-35, ,5-36, ,5-35, ,6-36, ,4-36, Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 17

10 CR & SLOPE NAISET PAR 68 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 71,2 CR 69,9 CR 67,6 SLOPE 124 SLOPE 121 SLOPE 117 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas + 4,2-3, ,1-3, ,9-3, ,3-2, ,1-2, ,9-2, ,4-1, ,2-1, ,0-1, ,5-0, ,3-0, ,0-0, ,6-0, ,3-0, ,0-0,8 0 0,3-1,1 4 0,6-1,4 3 0,9-1,8 1 1,2-2,0 5 1,5-2,4 4 1,9-2,8 2 2,1-3,0 6 2,5-3,3 5 2,9-3,7 3 3,1-3,9 7 3,4-4,2 6 3,8-4,7 4 4,0-4,8 8 4,3-5,2 7 4,8-5,6 5 4,9-5,7 9 5,3-6,1 8 5,7-6,6 6 5,8-6,6 10 6,2-7,0 9 6,7-7,6 7 6,7-7,5 11 7,1-8,0 10 7,7-8,5 8 7,6-8,4 12 8,1-8,9 11 8,6-9,5 9 8,5-9,3 13 9,0-9,8 12 9,6-10,5 10 9,4-10,2 14 9,9-10, ,6-11, ,3-11, ,9-11, ,5-12, ,3-12, ,8-12, ,5-13, ,2-13, ,8-13, ,5-14, ,1-13, ,7-14, ,4-15, ,0-14, ,6-15, ,4-16, ,9-15, ,6-16, ,4-17, ,8-16, ,5-17, ,3-18, ,7-17, ,4-18, ,3-19, ,6-18, ,4-19, ,3-20, ,5-19, ,3-20, ,2-21, ,5-20, ,2-21, ,2-22,1 22 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 71,2 CR 69,9 CR 67,6 SLOPE 124 SLOPE 121 SLOPE 117 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas 20,4-21, ,2-22, ,2-23, ,3-22, ,1-22, ,1-24, ,2-23, ,0-23, ,1-25, ,1-23, ,0-24, ,1-25, ,0-24, ,9-25, ,0-26, ,9-25, ,8-26, ,0-27, ,8-26, ,8-27, ,0-28, ,8-27, ,7-28, ,9-29, ,7-28, ,6-29, ,9-30, ,6-29, ,6-30, ,9-31, ,5-30, ,5-31, ,8-32, ,4-31, ,4-32, ,8-33, ,3-32, ,4-33, ,8-34, ,2-33, ,3-34, ,7-35, ,1-33, ,2-35, ,7-36, ,0-34, ,2-36, ,0-35, ,9-36, Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 19

11 JÄSENLUETTELO Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 316 Aalto Jari Aalto Reino Ahonkivi Mikko Alapirtti Tiina Alapirtti Jarmo Alfreds Tomi Alitalo Lauri Alitalo Juha 31,5 293 Aramo Riku 19,6 184 Aronen Harri Aronen Tomi 1 54 Asonen Mikko 10,3 195 Asonen Harry Asonen Terttu 29,8 308 Asonen Rauno 21,4 325 Asonen-Linkala Sanna Asp Marja-Liisa Asp Jaakko Auttila Risto Eriksson Riitta Eriksson Håkan Eronen Juha Erve Jan 22,3 141 Gertsch-Pitkäniemi Anne Haapala Tarja Haapala Eetu Haapala Markku 19,7 47 Haapanen Matti 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 262 Haataja Riku Hagström Panu 21,8 85 Hakala Tero 8 27 Harstila Pekka 25,7 6 Hartikainen Jussi 26,4 7 Hartikainen Päivi Hautala Juha Havulinna Juha 34,5 62 Heinonen Janne Heinonen Jyri Helin Tuomo Helin Jarmo Helminen Olli Heponiemi Ari 18,6 213 Heponiemi Aleksi Heponiemi Valtteri Heponiemi Ville Herva Pekka Hillman Lasse Hiltunen Ari 32,2 120 Hiltunen Erik 20,9 379 Hirvonen Sanna-Maria Holmgren Riitta-Liisa 28,7 133 Holmgren Riitta-Liisa 38 5 Holmroos Kaarina Honka Pentti Huhtala Petra Huhtala Riki 11,2 58 Hulkko Jari Hulkko Olli-Pekka Huotari Erkki Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 21

12 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 52 Huovila Jari 27,1 53 Huovila Pirkko Huovila Leila Hursti Mervi 54 2 Ilkka Ari-Matti Ilkka Anne-Mari 34,7 219 Isotalo Matti Jaakkola Hilkka Jaatinen Erkki Jaatinen Laura Jalonen Teemu 35,5 255 Janhunen Vili Jokilehto Tero 35,5 167 Jokinen Petri 27,5 268 Junttonen Roosa Jylhä Timo Jylhä-Nieminen Tiiu Jyrkinen Marja-Liisa Järvelä Valtteri Järvenpää Timo Järventie Riitta Järventie Tapio Kahiluoto Tuula(Nana) 21,8 109 Kahiluoto Jari Kahiluoto Monika 5,5 248 Kalliokoski Eero 20,9 39 Kangas Minna 30,5 160 Kankaanpää Hilkka Kanto Hanna Kanto Kimmo 27,1 23 Kanto Tommi 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 361 Karojärvi Risto 24,4 234 Karppinen Toni Kaukinen-Jylhä Mira Kautto Ville 34,5 271 Kautto Marius Kautto Miro Keinänen Rami 17,2 350 Keinänen Katja Kekki Mika Kerkola Jarkko 8,1 3 Keränen Pekka Keränen Tuula 18,5 126 Keränen Pertti Kettunen Erkki Kiiveri Wiola Kiiveri Esa Kinnunen Jaana 29,9 153 Kinnunen Leena 12,1 154 Kinnunen Jussi 3,7 394 Kiuru Olli Kiuru Leo Kivelä Niina Kivinen Petri Kivipelto-Mattila Leena Koivisto Kari 24,8 390 Koivisto Risto Koivunen Mika 18,5 257 Koivunen Eemeli Koivuniemi Jani Koivuniemi Hannu Koivusaari Jussi 31,5 22 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 23

13 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 198 Konnunaho Tuomo 29,5 289 Konnunaho Miikka Korkala Erkki Korpiharju Tapio Korpiharju Kirsi Koskinen Lasse Koskinen Satu Koskinen Markku Koskinen Sari Koskinen Simo Kotamäki Marko 23,6 20 Kovasiipi Kristiina 34,5 244 Kovasiipi Aarne Kreula Riku Kreula Pirita Kuisma Mika 14,2 180 Kurikka Jussi Kuusisto Kalle 26,5 38 Kylänpää Hannu Kyyrö Sinikka Kähkölä Martti 24,3 337 Kähkölä Eeva Kärk Jyrki Kärkölä Liisa Kärkölä Kai 31,5 367 Kärnä Timo 12,1 301 Lahtinen Marko Laine-Eskolin Asta Laitinen Kirsi Laitinen Timo 20,8 273 Laitinen Eetu 0 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 274 Laitinen Arttu 0 72 Lamberg Helena Lamberg Juha 20,8 74 Lamberg Soile Lamberg Hannu Lamberg Tatu 19,6 146 Lamminen Sirkka Lampinen Merja Laukkanen Petri 7,3 392 Laukkanen Jaana Lehtinen Tiina-Mari Lehtinen Arto Lempinen Juha 21,7 208 Leppikorpi Merja Liemola Jussi Lilius Tia Lilius Fredrik 27,4 179 Liljeroos Juha-Matti Lindberg Marjo Linkala Mikko 15,2 340 Linko Reko Lintula Anne Lintula Juha Lintula Aino Lintula Väinö Lipsanen Henri Liukkonen Pekka 17,9 70 Loponen Mikko 19,4 14 Loukkola Essi Loukkola Raimo 31,5 281 Lännenpää Kaj Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 25

14 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 282 Lännenpää Marjut Lätäkönmäki Janne 22,1 348 Lötjönen Auli Löytynoja Marjo Manni Jouni 17,8 152 Manni Miika Mansikka Heikki 12,4 117 Mansikka Erika Mansikka Akseli Mansikka Tuomas 24,8 280 Mansikka Joonas Marttinen Elina 45 1 Matinkari Matti 18,7 150 Mattila Jouni 12,7 235 Mettälä Riikka Murto Seija Murto Jussi Mustonen Heikki Muurinen Kari 16,6 205 Mylläri Esa Mäkelä Jani 25,2 127 Mäkelä Elina 33,5 128 Mäkelä Visa Mäkelä Valtteri Mäkelä Pirjo Mäkelä Jukka Mäkelä-Dermedesiotis Kristiina Mäkijärvi Erja Mäkinen Juha Mäkinen Tero 31,5 93 Mäkinen Jaakko 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 94 Mäkinen Henri 33,5 185 Mäkinen Maija-Liisa Mäkinen Jorma Mäkinen Jyrki Mäkinen Jouni 54 4 Mäntylä Tapani 16,5 147 Niemi Joonas 13,4 164 Niemi Leila Niemi Eijo Niemi Seppo 20,2 287 Nieminen Henry 32,5 103 Niitty Siina 33,1 311 Nikkanen Ritva Nikkanen Paavo Nousimaa Mikko Oesch Marjut Oesch Harri Ojanen Sanna 5,1 106 Ojanen Janne 7,8 107 Ojanen Oskari Ojanen Katarina Oksanen Jouko Pajakkala Ilona Pajakkala Pekka 35,5 217 Pajunen Paula Paldanius Anneli 31,5 158 Paldanius Jenni Paldanius Pekka 15,6 172 Palin Pauli Palmroth Kari 29,5 223 Palmroth Sari Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 27

15 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 48 Parviainen Veli-Pekka 18,7 267 Parviainen Markku 5,6 19 Passoja Hannu Passoja Irma Paulamäki janne Pekonen Jouni 24,4 88 Pekonen Topi Peltonen Tommi Pentti Eevaliisa Pentti Matti Penttinen Hannu Penttinen Paula Peura Mauri 14,1 203 Pietilä Pasi Pihlajamäki Marko 29,5 84 Piitulainen Paavo Piitulainen Juha Pirinen Heikki Pitkäniemi Timo Pitkäniemi Teemu Poutanen Anne Pullinen Henrik Pullinen Sirkku 15,6 303 Puolamäki Petri 33,5 329 Puranen Veli-Matti Pääkkönen Jukka 34,5 144 Pönkänen Riku Rahkola Mika 18,6 212 Rajaharju Lari Rajala Ilpo Rajamäki Onni 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 156 Rajamäki Jani Rajasalo Mika Rantala Jarmo Rantanen Aira Rantanen Toni 34,5 387 Rauma Paula Rauma Touko 21,3 389 Rauma Tommi 14,7 63 Rautiainen Jani 25,3 264 Riihelä Jarmo 22,8 265 Riihelä Tuula Riihimäki Henrik Riihimäki Heikki Riihimäki Arto 15,2 245 Risku Tapio 0 24 Ritari Maarit Ruohola Ritva Ruohola Timo Ruohola Raine 7,4 356 Ruoholahti Seija Ruoholahti Pauli Ruokostenpohja Eero 10,8 323 Ruokostenpohja Pasi Ruotsila Tuomas 1,1 243 Ruutsalo Juha Saadetdin Mervi Saadetdin Ali Saarela Susanna Saarela Timo 29,5 275 Saarinen Tiiti Saarinen Mikko 25,6 28 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 29

16 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 285 Saarinen Joona Saarinen Jenni Saarinen Jari Saikkonen Petri 54 9 Saksala Antero Saksala Irma Salli Riku 34,5 56 Salli Tita Salli Jouko 33,5 46 Salminen Petri Salomaa Tuukka Salonen Krista Salonen Janne Selonen Anne Silander-Loponen Ritva Sillanmäki Kirsi Sillanmäki Aleksi Sillanpää Jari Siltanen Esa 10,8 32 Simola Pertti Simola Tero Simperi Heikki Sola Anne Sorjonen Elina Sorjonen Kari 35,5 224 Sorjonen Arttu Soutolahti Marjo Stein Juhapetri 26,5 283 Suomalainen Juha Svärd Hannu 34,5 81 Syrjälä Kari 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 352 Syrjälä Jussi 12,9 334 Syväjärvi Kimmo 25,6 335 Syväjärvi Joni Tammi Pasi 34,5 76 Tiainen Annastiina Tiainen Harri 29,7 225 Timlin Katja Tirkkonen Sanna 28,6 13 Toivanen Jere Tolonen Pasi 25,2 114 Tolonen Anne 35,5 115 Tolonen Olli 32,5 89 Tonttila Harri 11,8 71 Torsti Janne 21,7 288 Touru Seppo Tuhkio Senja 23,3 360 Tuhkio Kari 15,7 241 Tuominen Petri Tuomola Tuomo 23,3 398 Ujanen Jussi 19,6 249 Ulonen Jukka Ulonen Pekka Ulonen Virve Urrila Markus Uurinmäki Riku Vainio Mikko 26,4 161 Vainio Matti Vainio Olli Vaitovaara Riku-Petteri Valkila Jouni Valkila Jyrki Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 31

17 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 256 Vepsäläinen Henry Wetterstrand Juhani Viitaharju Väinö 24,2 381 Viitaharju Mika 17,2 382 Viitaharju Peppina Viitaharju Satu 54 8 Viitanen Erkki Viitanen Tiina 17,8 239 Viitanen Sami Sebastian Wilska-Pekonen Ilona Virkkunen Kauko Volanen Anssi Wolanen Markku 14,9 21 Wolanen Toni 19,5 51 Wolanen Elise 24,2 228 Woods Derek Woods Jason Vähätalo Taru 35,5 95 Välimaa Kyösti Värpiö Timo 3,3 25 Väätäinen Marja Väätäinen Timo 34,5 290 Ylinen Marianne Yli-Peltomaa Ari Yli-Peltomaa Laura Ylä-Jarkko Kalle 54 PELIOHJESÄÄNTÖ 2006 KOTISEURA Kotiseura on seura, jossa pelaaja on jäsenenä. Pelaajan kotiseura pitää yllä pelaajan tasoitusta. Pelaajan tasoitusta pidetään yllä kotiseurassa, kun hän on kyseiseltä vuodelta maksanut seuran jäsenmaksun sekä pelioikeuteen vaikuttavat maksut. Pelaajalla voi olla vain yksi kotiseura. Pelaajan ollessa jäsenenä useammassa seurassa tulee hänen valita yksi seuroista kotiseurakseen, joka täyttää edellä mainitut edellytykset. INTERNET AJANVARAUS Pelioikeuden haltijat ja jäsenet voivat tehdä lähtöaikavarauksia internetin kautta aikaisintaan seitsemän päivää ennen lähtöaikaa. Pelioikeuden haltija voi varata täyden lähtöryhmän. - kerralla voi olla varattuna neljä aikaa pelioikeutta kohden - yksi nettivaraus/pelioikeus päivää kohden - saman päivän peruutukset ainoastaan puhelimitse viimeistään kolme (3) tuntia ennen peliaikaa - varauksen tehnyt pelioikeuden haltija vastaa varauksen kaikista maksuista myös no-show-tilanteessa (katso. sivu 2) Jos haluat tehdä nettivarauksen, niin tarvitset jäsennumeron ja salasanan. Nämä saat caddie masterilta. 32 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 33

18 AJANVARAUS CADDIEMASTERILTA Pelilipun haltijat ja green fee pelaajat voivat varata enintään kolme lähtöaikaa (3) ja kolme päivää ennen peliaikaa. Jos lähtöaikoja ei peruuteta, toimitaan no-show-ohjeiden mukaisesti (katso sivu 2). Tämä koskee myös pelioikeuden haltijoita. Uusia varauksia otetaan vasta, kun peruuttamattomat lähtöajat on maksettu. Osakkaiden ja pelioikeuden haltijoiden tasoitusvaatimus on Green gard. Vieraspelaajien tasoitusvaatimus on 36, arkisin ennen kello 13:a tasoitusvaatimus on Green card. Vierailla on oltava SGL:n tai ulkomaisen vastaavan jäsenseuran voimassa oleva tasoituskortti, joka tulee aina esittää. Viikonloppuina ja pyhäpäivinä kenttä on varattu vain pelioikeuden haltijoille sekä heidän vierailleen. Pelioikeuden haltijoilla on mahdollisuus varata puhelimitse seuraavan aamupäivän ns. 10 vaille täystunti lähtöjä klo välillä. Näitä lähtöjä ei voi varata etukäteen netistä. ILMOITTAUTUMINEN Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava caddie masterille 15 minuuttia ennen peliä (jos olet myöhässä niin soita), muussa tapauksessa lähtöaika voidaan myydä edelleen. Voimassa oleva tasoituskortti tai todistus Green Card-suorituskokeen läpäisemisestä esitetään ilmoittauduttaessa. Golf Pirkkalan pelioikeuden haltijan on esitettävä tasoituskortti vain pyydettäessä. Pelioikeuden haltijan on ehdottomasti pidettävä pelikierroksella mukanaan pelioikeustunnistetta. C-pelioikeuden haltijat saavat sen kuittausta vastaan. Yhdessä lähtöryhmässä pelaavien tasoitusten summa voi olla korkeintaan 108. Vain caddie masterilla on lupa lisätä ryhmään yksi pelaaja. METALLIPIIKIT GOLFKENGISSÄ Metallipiikein varustettujen golfjalkineiden käyttö on kielletty koko golfkenttäalueella. MAKSAMATTA PELAAMINEN Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys. Mikäli valvoja tapaa tarkastuksessa pelaajan, joka ei ole suorittanut pelimaksua, noudatetaan seuraavaa menettelytapaa; Vieraat ilman isäntää. Valvoja ottaa jäsenkortit ja toimittaa ne caddie masterille, jolta jäsenkortit voi lunastaa maksua vastaan. Jos pelaajalla ei ole jäsenkorttia, poistetaan hänet kentältä ja ilmoitetaan kotiseuraan. Vieraat Golf Pirkkala ry:n jäsenen kanssa. Valvoja ottaa ylös isännän tiedot ja vieraiden lukumäärän sekä nimet ja toimittaa tiedot caddie masterille maksua varten. NO-SHOW Varauksen tehnyt pelaaja vastaa varauksen kaikista maksuista. Netistä varattujen käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien lähtöaikojen suhteen noudatetaan seuraavaa menettelyä; Ensimmäisellä kertaa kirjallinen huomautus, sen jälkeen aina green feen maksu ja usein toistuvasta peruuttamattomuudesta pelaaja menettää oikeuden varata lähtöaikoja netin kautta etukäteen (varaus vain paikan päältä). 34 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 35

19 PAIKALLISSÄÄNNÖT Paikallissäännöt on nähtävillä klubirakennuksen ilmoitustaululla ja saatavana caddie masterilta. PALLORÄNNI Palloränni tarkoittaa ensimmäistä vapaata aikaa joka varataan paikan päältä caddie masterilta tai startterilta. Varaus listataan seuraavien periaatteiden mukaan: - palloränniaikojen varaus aloitetaan 30 minuuttia ennen ensimmäistä aikaa - pallorännistä voi varata ainoastaan seuraavan vapaan ajan - vieraiden pelimaksut maksetaan normaalisti caddie masterille HARJOITUSALUEET Range, puttausalue klubiravintolan eteläpuolella sekä lähipelialue ovat käytettävissä joka päivä maksutta. Pro shop myy pallopoletit. PELINOHJAUS KENTÄLLÄ Peliä ohjaavat valvojat ja startterit kiinnittävät erityistä huomiota mm. pelin sujuvuuteen ja kentän käyttöön. Valvojat liikkuvat kentällä golfautoilla ja heillä on oikeus puuttua kentän ohjeiden tai golfetiketin vastaiseen toimintaan. Heillä on myös lupa pahimmissa rikkomuksissa poistaa pelaaja kentältä. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Miehet, joiden tasoitus on yli 36, pelaavat punaiselta lyöntipaikalta. Golfauton käyttö on sallittu vain caddie masterin luvalla. Koiran mukaanotto kentälle on kielletty. Turvallisuussyistä lastenvaunuja ei saa tuoda golfkentälle. Samoin alle kouluikäisten lasten oleskelu kentällä on kielletty. Ei koske klubitalon aluetta. Pelaajien mukana voi seurata muita henkilöitä vain caddienä. Tällöin heidän on pysyttävä kiinteästi peliryhmän mukana eivätkä he saa häiritä muita pelaajia. Matkapuhelimien käyttö on sallittu harjoituskierroksella, mikäli muut ryhmän pelaajat antavat siihen luvan. Kenttähenkilökuntaan kuuluva tekee työtä kentällä ja hänellä on etuajo-oikeus. Ota huomioon hänenkin turvallisuutensa etkä lyö, ennen kuin olet saanut häneltä luvan. Alhaisimman tasoituksen omaava pelaaja huolehtii siitä, että peliryhmä pysyy kentän ihanneaikataulussa. PUKEUTUMINEN Farkkujen käyttökiellon lisäksi golfetiketti edellyttää kauluksellista tai kilpikonnapoolo paitaa ja suoria housuja, jotka voivat olla täyspitkät, pohjemittaiset caprit tai polvimittaiset shortsit. Naisilla käy myös vähintään polvimittainen hame tai housuhame. Lisäksi naisilla on sallittu hihattomien kauluksellisten paitojen käyttö. SAUNAT JA PUKUHUONEET Saunat ja pukuhuoneet ovat vapaasti jäsenistön ja vieraspelaajien käytettävissä päivittäin. Pelaajille tarkoitettuja pyyhkeitä ei saa viedä pukuhuoneista ulos. Tutustu kiukaan käyttöohjeisiin ja toimi niiden mukaan. Golf Pirkkala Oy/Ry 36 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 37

20 TASOITUS, KILPAILU, PELIOIKEUDET, VAKUUTUS, UKONILMA, YM. TASOITUSMÄÄRÄYKSIÄ Pelaajan on tunnettava tarkka tasoituksensa ja sen on oltava ajan tasalla. Pelaajan, joka osallistuu kilpailuihin, tulee toimittaa neljä (4) tuloskorttia vuodessa, jotta tasoituksen oikeellisuus voidaan todentaa. Pelaaja ei menetä tasoitustaan, jos hän toimittaa kotiseuraansa vähemmän kuin neljä (4) tasoituskorttia vuodessa. Mikäli pelaaja ei ole jättänyt edellisen pelikauden aikana yhtään tuloskorttia, hän voi osallistua seuran kilpailuihin vasta jätettyään yhden (1) tuloskortin. Tasoituksen ylläpitoa varten tarkoitetut tuloskortit on toimitettava caddie masterille viimeistään kahden (2) viikon sisällä pelikierroksesta tai ennen seuraavaan kilpailuun ilmoittautumista. Tasoituskierros on 18 reiän pelikierros, joka on pelattu sääntöjen mukaan (sis. arvotun lähtöjärjestyksen esim. yritystapahtumat). Tasoitusryhmissä 4-6 (18,5 54) hyväksytään 9 reiän tulos. Pelaajaa hyvitetään kahdella pisteellä/pelaamaton reikä. Viikkokilpailujen tulokset hyväksytään kaikissa tasoitusryhmissä, vaikka lähtöaika ei ole arvottu vaan se on pelaajan vapaasti valittavissa. Pelaaja voi tehdä rajoittamattoman määrän harjoituskierrostuloksia. Pelaajan tasoitus voi vuodessa nousta korkeintaan 2,0 lyöntiä alimmasta arvostaan. Kilpailun tasoitusraja ilmaisee sen korkeimman sallitun tarkan tasoituksen, joka pelaajalla saa olla kilpailuun ilmoittautumispäivänä. Jos kilpailutuloksista vain alle 10 % on puskurivyöhykkeellä tai sitä parempia, eivät pelaajien nostavat tulokset vaikuta tasoituksiin. Seuratasoituksen (yli 36) omaavat pelaajat käyttävät punaista lyöntipaikkaa. Yli 36 tasoituksen omaavat jättävät vain alentavat tulokset. Kaikki lyöntipelitulokset muutetaan pistebogeyksi. Ilmoitettu harjoitus- tai kilpailukierros, jonka pelaaja on keskeyttänyt, vaikuttaa nostavasti tasoitukseen. Tasoitustoimikunta voi sulkea pelaajan kilpailusta, mikäli hän on pelannut liian korkealla tasoituksella. Ulkomailta hyväksytään vain kilpailutulokset. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset tasoitukset säilytetään muuttamattomina. Suomessa siirtyvät tasoitukset sellaisinaan seurasta toiseen. Kaksipäiväisen lyöntikilpailun kierrosten välillä ei pelaajan tasoitus muutu. Tasoitus nousee 1-4 tasoitusryhmissä 0,1 sekä 5 tasoitusryhmässä 0,2. Pelaamatta vuoden ei muutosta tasoitukseen. Pelaamatta 2-10 v nostetaan kahdella lyönnillä. Pelaamatta yli 10 v nostetaan kolmella lyönnillä. Tasoituksen muuttuessa tasoitusryhmästä toiseen muuttuu käytettävä kerroin tasoitusryhmän rajalla. Tasoitusluettelo päivitetään www-kotisivuille joka päivä. Tasoitustoimikunta valvoo ja toteuttaa annettuja tasoitusmääräyksiä. 38 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 39

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1/5 OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun Lipottaret ry ja sen kotipaikka on Oulu 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011 Patentti ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1 (5) Rekisterinumero: 205.034 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Tapiola Golf ry Espoo Jääskentie

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1(6) NIMI JA KOTIPAIKKA PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINTA 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ESPOON GOLFSEURA ry: n säännöt

ESPOON GOLFSEURA ry: n säännöt ESPOON GOLFSEURA ry: n säännöt NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Golfseura ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen nimi ruotsin kielellä on Esbo Golfsällskap rf. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) Saarenrinne 18 96910 Rovaniemi ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) Saarenrinne 18 96910 Rovaniemi ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Arctic Taekwon-Do. Yhdistyksen toimialue on Rovaniemi ja Lapin lääni.

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry

Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2007 Darra Hötky ketku, ikiliikku, rauhaton sielu. Osaa vain kovat konsonantit ja aerobicin rymyosat. Jytkyttää, täristää, vanuttaa, velloo. Aiheuttaa änkytystä, hajataittoa

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt

ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Golfseura r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen nimi ruotsin kielellä on Esbo Golfsällskap r.f. Yhdistyksestä

Lisätiedot

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Batakunku-yhdistys, kotipaikka on Helsinki, yhdistyksen kielinä ovat suomi ja englanti, pöytäkirjakieli

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot