Sisällysluettelo. Säännöt 4. Toimintasuunnitelma 10. Hallitus CR & SLOPE miehet 16. CR & SLOPE naiset 18.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Säännöt 4. Toimintasuunnitelma 10. Hallitus 2006 13. CR & SLOPE miehet 16. CR & SLOPE naiset 18."

Transkriptio

1 Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2006

2 Sisällysluettelo Säännöt 4 Toimintasuunnitelma 10 Hallitus CR & SLOPE miehet 16 CR & SLOPE naiset 18 Jäsenluettelo 20 Peliohjesääntö Tasoitus, kilpailu, pelioikeudet, vakuutus, ukonilma, ym. 38 Paikallissäännöt 44 Toimintakertomus Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 3

3 SÄÄNNÖT (Hyväksytty vuosikokouksessa ) 1 Yhdistyksen nimi on Golf Pirkkala ry ja sen kotipaikka on Pirkkala. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilua ja lisätä lajin harrastajien määrää, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, vahvistaa jäsentensä henkistä hyvinvointia sekä vaalia oikeaa golfetikettiä seuran kotikentällä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys - järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia - hankkii tarvittavaa välineistöä - antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta - järjstää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa - pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti - tiedottaa toiminnastaan Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisin luvin kerätä rahaa, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääosin taloudelliseksi. 3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Tämän lisäksi voidaan ottaa alle 18-vuotiata nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. 4 Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksen päättämät jäsenmaksut kummallekin ryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, vahvistaa hallitus jäsenmaksun suuruuden jäljellä olevalta vuodelta. Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava. 5 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtajan samoin kuin hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 4 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 5

4 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 6 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin yksin. 7 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 8 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 9 Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä. 10 Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: marraskuussa pidettävä syyskokous ja maalishuhtikuussa pidettävä kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty. 11 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 6 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 7

5 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 8. valitaan kaksi tilintarkastaja ja heille varamies 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 12 Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 13 Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ja ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt varsinaisen kokouksen päättämän jäsenmaksun maksamatta edeltävältä vuodelta. 14 Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 15 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 16 Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 8 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 9

6 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Golf Pirkkala ry on perustettu 2001 ja sen toiminnassa on alkamassa 6. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on vahvasti kasvussa. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma perustuu 500 jäsenen lukumäärään, joista 100 on junioria. Toiminta perustuu hallituksen ja toimikuntien jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan. KENTTÄ JA HARJOITUSALUEET Kentän ja harjoitusalueiden kunnosta ja ylläpidosta vastaa Golf Pirkkala Oy. Harjoitusalueiden toiminnasta vastaa Marconline Oy. Toimintavuoden aikana kenttä valmistuu kokonaisuudessaan. Seuraan luodaan vahvaa talkooperinnettä, jolla edesautetaan kentän kunnon kohentamista ja ylläpitoa. JÄSENISTÖ, KOULUTUS JA VALMENNUS Kentän valmistumisen myötä seuran jäsenmäärä kasvaa runsaasti. Tulevalla toimintakaudella luodaan pohjaa ja perinteitä seuramme toiminnoille. Seuramme ensimmäisille edustuspelaajille luodaan toimintatavat ja sovitaan tukitoimien muodosta. Juniorikoulutuksesta vastaa junioritoimikunta yhdessä seuran omien juniorivalmentajien ja kentän pron kanssa. Kuluvan toimintavuoden aikana luodaan talviharjoittelulle muodot ja tavat. Näin valmennus saa ympärivuotisen toiminnan tason. Aktiivikautena kesällä seura huolehtii siitä, että kentällä järjestetään alkeiskursseja, green card kokeita sekä annetaan yksityis- ja ryhmäopetusta. KILPAILUTOIMINTA Kilpailutoiminta käynnistetään huomioiden se, että pelikaudella on käytössä yhdeksän väylää. Suomen Golf-liiton julkaisemaan kilpailukalenteriin ei tulevalle kaudelle tule tapahtumia. Järjestettävistä kilpailuista tiedotetaan seuran kotisivuilla. Golf Pirkkalan mestaruuskilpailut pelataan Suomen Golfliiton seuroille antaman ajankohdan mukaisesti elokuussa. Aktivoidaan seuran jäseniä osallistumaan erilaisiin kilpailutapahtumiin SEURATOIMINTA Seuratoimintamme vakiinnutetaan tulevana kautena. Päämääränä on luoda seuraan hyvä ja reilu yhteishenki, jossa arvostetaan golfin etiketin mukaista käyttäytymistä pelikentällä. Eri toimikunnat laativat toiminnastaan toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti toimitaan. Yhteistyötä naapuriseuroihin ylläpidetään ja järjestetään pelimatkoja muille kentille. Seuran edustajat osallistuvat Suomen Golfliiton tilaisuuksiin. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA Tiedottamisen pääpaino on seuran kotisivuilla Kotisivut pidetään ajan tasalla ja toimivuutta parannetaan. Ylläpidetään tiedottamista tekstiviesteillä mm. kilpailuista. Klubitalolle rakennetaan ilmoitustaulut seuran käyttöön. Julkaistaan seuramme vuosikirja ja ylläpidetään kilpailukalenteria kotisivuilla. Jäsenille toimitetaan jäsenlehti, jonka nimestä päätetään tänä vuonna. Lehti ilmestyy kaksi kertaa. Ollaan mukana Suomen Golfliiton palvelusivuilla. Huolehditaan siitä, että jäsenistö saa Suomen Golflehden, kenttäoppaan ja kilpailukalenterin sekä muut Golfliiton jäsenille tarkoittamat tiedotteet. 10 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 11

7 HALLINTO Hallitus ohjaa seuran toimintaa ja toimii Golf Pirkkala ry:n toimeenpanevana elimenä. Hallituksen toimintaa ohjaa maaliskuussa pidettävä sääntömääräinen vuosikokous. Hallituksen apuna toimivat toimikunnat. Toiminnan laajentuessa on tarpeen pohtia siirtymistä kahden vuosikokouksen käyttöön. Tällöin syyskokous tekee henkilövalinnat ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kevätkokouksessa käsiteltäisiin tilit ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta. TALOUS Seuran taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus pidetään ennallaan. Talouden yksityiskohtainen erittely esitetään talousarviossa. HALLITUS 2006 Antero Saksala puheenjohtaja Pekka Paldanius varapuheenjohtaja Jussi Hartikainen Jarkko Kerkola Tia Lilius Veli-Pekka Parviainen Markku Wolanen Sihteeri Jarkko Kerkola Rahastonhoitaja AnnaStiina Tiainen Kapteeni Pertti Keränen Ladykapteeni Sanna Ojanen Commitee Antero Saksala, Pertti Keränen ja Markku Wolanen Kenttämestari Jussi Liemola Klubitoimikunta puheenjohtaja Pekka Paldanius Senioritoimikunta puheenjohtaja Veli-Pekka Parviainen Kenttätoimikunta puheenjohtaja Markku Wolanen 12 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 13

8 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta puheenjohtaja Jarkko Kerkola Tiedotus- ja markkinointitoimikunta puheenjohtaja Tia Lilius Naistoimikunta puheenjohtaja Anneli Paldanius Koulutus- ja junioritoimikunta puheenjohtaja Juha Lintula Head pro Jouni Laine Pro shop Markonline Rauno Asonen Ravintola Capsicum Raini ja Keijo Vuorinen Maksut 2006 Liittymismaksu aikuinen 100, alle 21-v 20 Jäsenmaksu aikuinen 50, alle 21-v 25 Jäsenmäärän kehitys Maaliskuun lopussa Jäsen- ja tasoitusluettelo Seuran sihteeri saa lähettää sinulle. Kilpailut Vuonna 2006 ei ole Open-kisoja. Seuran mestaruuskilpailut Muut kisat ilmoitustaululla. Hole In One 2005 Rauno Laine väylä numero 5. Jouni Pekonen väylä numero 5. Petri Tuominen väylä numero 2. Väyläsponsorit Palstiroll Oy 2. Suomen Metritiski Oy 3. Lähivakuutus 4. Rappaustekniikka Laurell Oy 5. Aamulehti 6. JCB 7. X-partner Tampere Oy 8. Pirkan Toimistovaruste Oy 9. Musta Pörssi Koskikeskus Lielahti 10. Sampo-pankki Oyj Seuran mestarit 2005 Miehet yleinen sarja Jarkko Kerkola Naiset Sanna Ojanen Miehet seniorit Jari Kahiluoto Naiset seniorit Tuula Keränen 14 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 15

9 CR & SLOPE MIEHET PAR 68 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 68,4 CR 66,4 CR 65,2 CR 63,4 SLOPE 125 SLOPE 121 SLOPE 119 SLOPE 115 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas + 3,5-2, ,6-2, ,5-2, ,8-2, ,6-1, ,7-1, ,5-1, ,8-1, ,7-0, ,7-0, ,6-0, ,8-0, ,8-0, ,8-0, ,6-0, ,8-0,0-5 0,1-0,9 1 0,1-1,0-1 0,3-1,2-2 0,1-1,0-4 1,0-1,8 2 1,1-1,9 0 1,3-2,1-1 1,1-2,0-3 1,9-2,8 3 2,0-2,8 1 2,2-3,1 0 2,1-3,0-2 2,9-3,7 4 2,9-3,8 2 3,2-4,0 1 3,1-4,0-1 3,8-4,6 5 3,9-4,7 3 4,1-5,0 2 4,1-5,0 0 4,7-5,5 6 4,8-5,6 4 5,1-5,9 3 5,1-5,9 1 5,6-6,4 7 5,7-6,6 5 6,0-6,9 4 6,0-6,9 2 6,5-7,3 8 6,7-7,5 6 7,0-7,8 5 7,0-7,9 3 7,4-8,2 9 7,6-8,4 7 7,9-8,8 6 8,0-8,9 4 8,3-9,1 10 8,5-9,4 8 8,9-9,7 7 9,0-9,9 5 9,2-10,0 11 9,5-10,3 9 9,8-10,7 8 10,0-10,9 6 10,1-10, ,4-11, ,8-11,6 9 11,0-11,8 7 11,0-11, ,3-12, ,7-12, ,9-12,8 8 11,9-12, ,3-13, ,7-13, ,9-13,8 9 12,8-13, ,2-14, ,6-14, ,9-14, ,7-14, ,2-15, ,6-15, ,9-15, ,6-15, ,1-15, ,5-16, ,9-16, ,5-16, ,0-16, ,5-17, ,9-17, ,4-17, ,0-17, ,4-18, ,8-18, ,3-18, ,9-18, ,4-19, ,8-19, ,2-19, ,8-19, ,3-20, ,8-20, ,1-19, ,8-20, ,3-21, ,8-21, ,0-20, ,7-21, ,2-22, ,8-22,6 18 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 68,4 CR 66,4 CR 65,2 CR 63,4 SLOPE 125 SLOPE 121 SLOPE 119 SLOPE 115 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas 20,9-21, ,6-22, ,2-23, ,7-23, ,8-22, ,6-23, ,1-24, ,7-24, ,7-23, ,5-24, ,1-24, ,7-25, ,6-24, ,4-25, ,0-25, ,7-26, ,5-25, ,4-26, ,0-26, ,7-27, ,5-26, ,3-27, ,9-27, ,7-28, ,4-27, ,2-28, ,9-28, ,6-29, ,3-28, ,2-29, ,8-29, ,6-30, ,2-29, ,1-29, ,8-30, ,6-31, ,1-29, ,0-30, ,7-31, ,6-32, ,0-30, ,0-31, ,7-32, ,6-33, ,9-31, ,9-32, ,6-33, ,6-34, ,8-32, ,8-33, ,6-34, ,5-35, ,7-33, ,8-34, ,5-35, ,5-36, ,6-34, ,7-35, ,5-36, ,5-35, ,6-36, ,4-36, Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 17

10 CR & SLOPE NAISET PAR 68 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 71,2 CR 69,9 CR 67,6 SLOPE 124 SLOPE 121 SLOPE 117 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas + 4,2-3, ,1-3, ,9-3, ,3-2, ,1-2, ,9-2, ,4-1, ,2-1, ,0-1, ,5-0, ,3-0, ,0-0, ,6-0, ,3-0, ,0-0,8 0 0,3-1,1 4 0,6-1,4 3 0,9-1,8 1 1,2-2,0 5 1,5-2,4 4 1,9-2,8 2 2,1-3,0 6 2,5-3,3 5 2,9-3,7 3 3,1-3,9 7 3,4-4,2 6 3,8-4,7 4 4,0-4,8 8 4,3-5,2 7 4,8-5,6 5 4,9-5,7 9 5,3-6,1 8 5,7-6,6 6 5,8-6,6 10 6,2-7,0 9 6,7-7,6 7 6,7-7,5 11 7,1-8,0 10 7,7-8,5 8 7,6-8,4 12 8,1-8,9 11 8,6-9,5 9 8,5-9,3 13 9,0-9,8 12 9,6-10,5 10 9,4-10,2 14 9,9-10, ,6-11, ,3-11, ,9-11, ,5-12, ,3-12, ,8-12, ,5-13, ,2-13, ,8-13, ,5-14, ,1-13, ,7-14, ,4-15, ,0-14, ,6-15, ,4-16, ,9-15, ,6-16, ,4-17, ,8-16, ,5-17, ,3-18, ,7-17, ,4-18, ,3-19, ,6-18, ,4-19, ,3-20, ,5-19, ,3-20, ,2-21, ,5-20, ,2-21, ,2-22,1 22 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 71,2 CR 69,9 CR 67,6 SLOPE 124 SLOPE 121 SLOPE 117 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas 20,4-21, ,2-22, ,2-23, ,3-22, ,1-22, ,1-24, ,2-23, ,0-23, ,1-25, ,1-23, ,0-24, ,1-25, ,0-24, ,9-25, ,0-26, ,9-25, ,8-26, ,0-27, ,8-26, ,8-27, ,0-28, ,8-27, ,7-28, ,9-29, ,7-28, ,6-29, ,9-30, ,6-29, ,6-30, ,9-31, ,5-30, ,5-31, ,8-32, ,4-31, ,4-32, ,8-33, ,3-32, ,4-33, ,8-34, ,2-33, ,3-34, ,7-35, ,1-33, ,2-35, ,7-36, ,0-34, ,2-36, ,0-35, ,9-36, Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 19

11 JÄSENLUETTELO Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 316 Aalto Jari Aalto Reino Ahonkivi Mikko Alapirtti Tiina Alapirtti Jarmo Alfreds Tomi Alitalo Lauri Alitalo Juha 31,5 293 Aramo Riku 19,6 184 Aronen Harri Aronen Tomi 1 54 Asonen Mikko 10,3 195 Asonen Harry Asonen Terttu 29,8 308 Asonen Rauno 21,4 325 Asonen-Linkala Sanna Asp Marja-Liisa Asp Jaakko Auttila Risto Eriksson Riitta Eriksson Håkan Eronen Juha Erve Jan 22,3 141 Gertsch-Pitkäniemi Anne Haapala Tarja Haapala Eetu Haapala Markku 19,7 47 Haapanen Matti 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 262 Haataja Riku Hagström Panu 21,8 85 Hakala Tero 8 27 Harstila Pekka 25,7 6 Hartikainen Jussi 26,4 7 Hartikainen Päivi Hautala Juha Havulinna Juha 34,5 62 Heinonen Janne Heinonen Jyri Helin Tuomo Helin Jarmo Helminen Olli Heponiemi Ari 18,6 213 Heponiemi Aleksi Heponiemi Valtteri Heponiemi Ville Herva Pekka Hillman Lasse Hiltunen Ari 32,2 120 Hiltunen Erik 20,9 379 Hirvonen Sanna-Maria Holmgren Riitta-Liisa 28,7 133 Holmgren Riitta-Liisa 38 5 Holmroos Kaarina Honka Pentti Huhtala Petra Huhtala Riki 11,2 58 Hulkko Jari Hulkko Olli-Pekka Huotari Erkki Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 21

12 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 52 Huovila Jari 27,1 53 Huovila Pirkko Huovila Leila Hursti Mervi 54 2 Ilkka Ari-Matti Ilkka Anne-Mari 34,7 219 Isotalo Matti Jaakkola Hilkka Jaatinen Erkki Jaatinen Laura Jalonen Teemu 35,5 255 Janhunen Vili Jokilehto Tero 35,5 167 Jokinen Petri 27,5 268 Junttonen Roosa Jylhä Timo Jylhä-Nieminen Tiiu Jyrkinen Marja-Liisa Järvelä Valtteri Järvenpää Timo Järventie Riitta Järventie Tapio Kahiluoto Tuula(Nana) 21,8 109 Kahiluoto Jari Kahiluoto Monika 5,5 248 Kalliokoski Eero 20,9 39 Kangas Minna 30,5 160 Kankaanpää Hilkka Kanto Hanna Kanto Kimmo 27,1 23 Kanto Tommi 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 361 Karojärvi Risto 24,4 234 Karppinen Toni Kaukinen-Jylhä Mira Kautto Ville 34,5 271 Kautto Marius Kautto Miro Keinänen Rami 17,2 350 Keinänen Katja Kekki Mika Kerkola Jarkko 8,1 3 Keränen Pekka Keränen Tuula 18,5 126 Keränen Pertti Kettunen Erkki Kiiveri Wiola Kiiveri Esa Kinnunen Jaana 29,9 153 Kinnunen Leena 12,1 154 Kinnunen Jussi 3,7 394 Kiuru Olli Kiuru Leo Kivelä Niina Kivinen Petri Kivipelto-Mattila Leena Koivisto Kari 24,8 390 Koivisto Risto Koivunen Mika 18,5 257 Koivunen Eemeli Koivuniemi Jani Koivuniemi Hannu Koivusaari Jussi 31,5 22 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 23

13 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 198 Konnunaho Tuomo 29,5 289 Konnunaho Miikka Korkala Erkki Korpiharju Tapio Korpiharju Kirsi Koskinen Lasse Koskinen Satu Koskinen Markku Koskinen Sari Koskinen Simo Kotamäki Marko 23,6 20 Kovasiipi Kristiina 34,5 244 Kovasiipi Aarne Kreula Riku Kreula Pirita Kuisma Mika 14,2 180 Kurikka Jussi Kuusisto Kalle 26,5 38 Kylänpää Hannu Kyyrö Sinikka Kähkölä Martti 24,3 337 Kähkölä Eeva Kärk Jyrki Kärkölä Liisa Kärkölä Kai 31,5 367 Kärnä Timo 12,1 301 Lahtinen Marko Laine-Eskolin Asta Laitinen Kirsi Laitinen Timo 20,8 273 Laitinen Eetu 0 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 274 Laitinen Arttu 0 72 Lamberg Helena Lamberg Juha 20,8 74 Lamberg Soile Lamberg Hannu Lamberg Tatu 19,6 146 Lamminen Sirkka Lampinen Merja Laukkanen Petri 7,3 392 Laukkanen Jaana Lehtinen Tiina-Mari Lehtinen Arto Lempinen Juha 21,7 208 Leppikorpi Merja Liemola Jussi Lilius Tia Lilius Fredrik 27,4 179 Liljeroos Juha-Matti Lindberg Marjo Linkala Mikko 15,2 340 Linko Reko Lintula Anne Lintula Juha Lintula Aino Lintula Väinö Lipsanen Henri Liukkonen Pekka 17,9 70 Loponen Mikko 19,4 14 Loukkola Essi Loukkola Raimo 31,5 281 Lännenpää Kaj Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 25

14 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 282 Lännenpää Marjut Lätäkönmäki Janne 22,1 348 Lötjönen Auli Löytynoja Marjo Manni Jouni 17,8 152 Manni Miika Mansikka Heikki 12,4 117 Mansikka Erika Mansikka Akseli Mansikka Tuomas 24,8 280 Mansikka Joonas Marttinen Elina 45 1 Matinkari Matti 18,7 150 Mattila Jouni 12,7 235 Mettälä Riikka Murto Seija Murto Jussi Mustonen Heikki Muurinen Kari 16,6 205 Mylläri Esa Mäkelä Jani 25,2 127 Mäkelä Elina 33,5 128 Mäkelä Visa Mäkelä Valtteri Mäkelä Pirjo Mäkelä Jukka Mäkelä-Dermedesiotis Kristiina Mäkijärvi Erja Mäkinen Juha Mäkinen Tero 31,5 93 Mäkinen Jaakko 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 94 Mäkinen Henri 33,5 185 Mäkinen Maija-Liisa Mäkinen Jorma Mäkinen Jyrki Mäkinen Jouni 54 4 Mäntylä Tapani 16,5 147 Niemi Joonas 13,4 164 Niemi Leila Niemi Eijo Niemi Seppo 20,2 287 Nieminen Henry 32,5 103 Niitty Siina 33,1 311 Nikkanen Ritva Nikkanen Paavo Nousimaa Mikko Oesch Marjut Oesch Harri Ojanen Sanna 5,1 106 Ojanen Janne 7,8 107 Ojanen Oskari Ojanen Katarina Oksanen Jouko Pajakkala Ilona Pajakkala Pekka 35,5 217 Pajunen Paula Paldanius Anneli 31,5 158 Paldanius Jenni Paldanius Pekka 15,6 172 Palin Pauli Palmroth Kari 29,5 223 Palmroth Sari Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 27

15 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 48 Parviainen Veli-Pekka 18,7 267 Parviainen Markku 5,6 19 Passoja Hannu Passoja Irma Paulamäki janne Pekonen Jouni 24,4 88 Pekonen Topi Peltonen Tommi Pentti Eevaliisa Pentti Matti Penttinen Hannu Penttinen Paula Peura Mauri 14,1 203 Pietilä Pasi Pihlajamäki Marko 29,5 84 Piitulainen Paavo Piitulainen Juha Pirinen Heikki Pitkäniemi Timo Pitkäniemi Teemu Poutanen Anne Pullinen Henrik Pullinen Sirkku 15,6 303 Puolamäki Petri 33,5 329 Puranen Veli-Matti Pääkkönen Jukka 34,5 144 Pönkänen Riku Rahkola Mika 18,6 212 Rajaharju Lari Rajala Ilpo Rajamäki Onni 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 156 Rajamäki Jani Rajasalo Mika Rantala Jarmo Rantanen Aira Rantanen Toni 34,5 387 Rauma Paula Rauma Touko 21,3 389 Rauma Tommi 14,7 63 Rautiainen Jani 25,3 264 Riihelä Jarmo 22,8 265 Riihelä Tuula Riihimäki Henrik Riihimäki Heikki Riihimäki Arto 15,2 245 Risku Tapio 0 24 Ritari Maarit Ruohola Ritva Ruohola Timo Ruohola Raine 7,4 356 Ruoholahti Seija Ruoholahti Pauli Ruokostenpohja Eero 10,8 323 Ruokostenpohja Pasi Ruotsila Tuomas 1,1 243 Ruutsalo Juha Saadetdin Mervi Saadetdin Ali Saarela Susanna Saarela Timo 29,5 275 Saarinen Tiiti Saarinen Mikko 25,6 28 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 29

16 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 285 Saarinen Joona Saarinen Jenni Saarinen Jari Saikkonen Petri 54 9 Saksala Antero Saksala Irma Salli Riku 34,5 56 Salli Tita Salli Jouko 33,5 46 Salminen Petri Salomaa Tuukka Salonen Krista Salonen Janne Selonen Anne Silander-Loponen Ritva Sillanmäki Kirsi Sillanmäki Aleksi Sillanpää Jari Siltanen Esa 10,8 32 Simola Pertti Simola Tero Simperi Heikki Sola Anne Sorjonen Elina Sorjonen Kari 35,5 224 Sorjonen Arttu Soutolahti Marjo Stein Juhapetri 26,5 283 Suomalainen Juha Svärd Hannu 34,5 81 Syrjälä Kari 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 352 Syrjälä Jussi 12,9 334 Syväjärvi Kimmo 25,6 335 Syväjärvi Joni Tammi Pasi 34,5 76 Tiainen Annastiina Tiainen Harri 29,7 225 Timlin Katja Tirkkonen Sanna 28,6 13 Toivanen Jere Tolonen Pasi 25,2 114 Tolonen Anne 35,5 115 Tolonen Olli 32,5 89 Tonttila Harri 11,8 71 Torsti Janne 21,7 288 Touru Seppo Tuhkio Senja 23,3 360 Tuhkio Kari 15,7 241 Tuominen Petri Tuomola Tuomo 23,3 398 Ujanen Jussi 19,6 249 Ulonen Jukka Ulonen Pekka Ulonen Virve Urrila Markus Uurinmäki Riku Vainio Mikko 26,4 161 Vainio Matti Vainio Olli Vaitovaara Riku-Petteri Valkila Jouni Valkila Jyrki Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 31

17 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 256 Vepsäläinen Henry Wetterstrand Juhani Viitaharju Väinö 24,2 381 Viitaharju Mika 17,2 382 Viitaharju Peppina Viitaharju Satu 54 8 Viitanen Erkki Viitanen Tiina 17,8 239 Viitanen Sami Sebastian Wilska-Pekonen Ilona Virkkunen Kauko Volanen Anssi Wolanen Markku 14,9 21 Wolanen Toni 19,5 51 Wolanen Elise 24,2 228 Woods Derek Woods Jason Vähätalo Taru 35,5 95 Välimaa Kyösti Värpiö Timo 3,3 25 Väätäinen Marja Väätäinen Timo 34,5 290 Ylinen Marianne Yli-Peltomaa Ari Yli-Peltomaa Laura Ylä-Jarkko Kalle 54 PELIOHJESÄÄNTÖ 2006 KOTISEURA Kotiseura on seura, jossa pelaaja on jäsenenä. Pelaajan kotiseura pitää yllä pelaajan tasoitusta. Pelaajan tasoitusta pidetään yllä kotiseurassa, kun hän on kyseiseltä vuodelta maksanut seuran jäsenmaksun sekä pelioikeuteen vaikuttavat maksut. Pelaajalla voi olla vain yksi kotiseura. Pelaajan ollessa jäsenenä useammassa seurassa tulee hänen valita yksi seuroista kotiseurakseen, joka täyttää edellä mainitut edellytykset. INTERNET AJANVARAUS Pelioikeuden haltijat ja jäsenet voivat tehdä lähtöaikavarauksia internetin kautta aikaisintaan seitsemän päivää ennen lähtöaikaa. Pelioikeuden haltija voi varata täyden lähtöryhmän. - kerralla voi olla varattuna neljä aikaa pelioikeutta kohden - yksi nettivaraus/pelioikeus päivää kohden - saman päivän peruutukset ainoastaan puhelimitse viimeistään kolme (3) tuntia ennen peliaikaa - varauksen tehnyt pelioikeuden haltija vastaa varauksen kaikista maksuista myös no-show-tilanteessa (katso. sivu 2) Jos haluat tehdä nettivarauksen, niin tarvitset jäsennumeron ja salasanan. Nämä saat caddie masterilta. 32 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 33

18 AJANVARAUS CADDIEMASTERILTA Pelilipun haltijat ja green fee pelaajat voivat varata enintään kolme lähtöaikaa (3) ja kolme päivää ennen peliaikaa. Jos lähtöaikoja ei peruuteta, toimitaan no-show-ohjeiden mukaisesti (katso sivu 2). Tämä koskee myös pelioikeuden haltijoita. Uusia varauksia otetaan vasta, kun peruuttamattomat lähtöajat on maksettu. Osakkaiden ja pelioikeuden haltijoiden tasoitusvaatimus on Green gard. Vieraspelaajien tasoitusvaatimus on 36, arkisin ennen kello 13:a tasoitusvaatimus on Green card. Vierailla on oltava SGL:n tai ulkomaisen vastaavan jäsenseuran voimassa oleva tasoituskortti, joka tulee aina esittää. Viikonloppuina ja pyhäpäivinä kenttä on varattu vain pelioikeuden haltijoille sekä heidän vierailleen. Pelioikeuden haltijoilla on mahdollisuus varata puhelimitse seuraavan aamupäivän ns. 10 vaille täystunti lähtöjä klo välillä. Näitä lähtöjä ei voi varata etukäteen netistä. ILMOITTAUTUMINEN Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava caddie masterille 15 minuuttia ennen peliä (jos olet myöhässä niin soita), muussa tapauksessa lähtöaika voidaan myydä edelleen. Voimassa oleva tasoituskortti tai todistus Green Card-suorituskokeen läpäisemisestä esitetään ilmoittauduttaessa. Golf Pirkkalan pelioikeuden haltijan on esitettävä tasoituskortti vain pyydettäessä. Pelioikeuden haltijan on ehdottomasti pidettävä pelikierroksella mukanaan pelioikeustunnistetta. C-pelioikeuden haltijat saavat sen kuittausta vastaan. Yhdessä lähtöryhmässä pelaavien tasoitusten summa voi olla korkeintaan 108. Vain caddie masterilla on lupa lisätä ryhmään yksi pelaaja. METALLIPIIKIT GOLFKENGISSÄ Metallipiikein varustettujen golfjalkineiden käyttö on kielletty koko golfkenttäalueella. MAKSAMATTA PELAAMINEN Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys. Mikäli valvoja tapaa tarkastuksessa pelaajan, joka ei ole suorittanut pelimaksua, noudatetaan seuraavaa menettelytapaa; Vieraat ilman isäntää. Valvoja ottaa jäsenkortit ja toimittaa ne caddie masterille, jolta jäsenkortit voi lunastaa maksua vastaan. Jos pelaajalla ei ole jäsenkorttia, poistetaan hänet kentältä ja ilmoitetaan kotiseuraan. Vieraat Golf Pirkkala ry:n jäsenen kanssa. Valvoja ottaa ylös isännän tiedot ja vieraiden lukumäärän sekä nimet ja toimittaa tiedot caddie masterille maksua varten. NO-SHOW Varauksen tehnyt pelaaja vastaa varauksen kaikista maksuista. Netistä varattujen käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien lähtöaikojen suhteen noudatetaan seuraavaa menettelyä; Ensimmäisellä kertaa kirjallinen huomautus, sen jälkeen aina green feen maksu ja usein toistuvasta peruuttamattomuudesta pelaaja menettää oikeuden varata lähtöaikoja netin kautta etukäteen (varaus vain paikan päältä). 34 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 35

19 PAIKALLISSÄÄNNÖT Paikallissäännöt on nähtävillä klubirakennuksen ilmoitustaululla ja saatavana caddie masterilta. PALLORÄNNI Palloränni tarkoittaa ensimmäistä vapaata aikaa joka varataan paikan päältä caddie masterilta tai startterilta. Varaus listataan seuraavien periaatteiden mukaan: - palloränniaikojen varaus aloitetaan 30 minuuttia ennen ensimmäistä aikaa - pallorännistä voi varata ainoastaan seuraavan vapaan ajan - vieraiden pelimaksut maksetaan normaalisti caddie masterille HARJOITUSALUEET Range, puttausalue klubiravintolan eteläpuolella sekä lähipelialue ovat käytettävissä joka päivä maksutta. Pro shop myy pallopoletit. PELINOHJAUS KENTÄLLÄ Peliä ohjaavat valvojat ja startterit kiinnittävät erityistä huomiota mm. pelin sujuvuuteen ja kentän käyttöön. Valvojat liikkuvat kentällä golfautoilla ja heillä on oikeus puuttua kentän ohjeiden tai golfetiketin vastaiseen toimintaan. Heillä on myös lupa pahimmissa rikkomuksissa poistaa pelaaja kentältä. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Miehet, joiden tasoitus on yli 36, pelaavat punaiselta lyöntipaikalta. Golfauton käyttö on sallittu vain caddie masterin luvalla. Koiran mukaanotto kentälle on kielletty. Turvallisuussyistä lastenvaunuja ei saa tuoda golfkentälle. Samoin alle kouluikäisten lasten oleskelu kentällä on kielletty. Ei koske klubitalon aluetta. Pelaajien mukana voi seurata muita henkilöitä vain caddienä. Tällöin heidän on pysyttävä kiinteästi peliryhmän mukana eivätkä he saa häiritä muita pelaajia. Matkapuhelimien käyttö on sallittu harjoituskierroksella, mikäli muut ryhmän pelaajat antavat siihen luvan. Kenttähenkilökuntaan kuuluva tekee työtä kentällä ja hänellä on etuajo-oikeus. Ota huomioon hänenkin turvallisuutensa etkä lyö, ennen kuin olet saanut häneltä luvan. Alhaisimman tasoituksen omaava pelaaja huolehtii siitä, että peliryhmä pysyy kentän ihanneaikataulussa. PUKEUTUMINEN Farkkujen käyttökiellon lisäksi golfetiketti edellyttää kauluksellista tai kilpikonnapoolo paitaa ja suoria housuja, jotka voivat olla täyspitkät, pohjemittaiset caprit tai polvimittaiset shortsit. Naisilla käy myös vähintään polvimittainen hame tai housuhame. Lisäksi naisilla on sallittu hihattomien kauluksellisten paitojen käyttö. SAUNAT JA PUKUHUONEET Saunat ja pukuhuoneet ovat vapaasti jäsenistön ja vieraspelaajien käytettävissä päivittäin. Pelaajille tarkoitettuja pyyhkeitä ei saa viedä pukuhuoneista ulos. Tutustu kiukaan käyttöohjeisiin ja toimi niiden mukaan. Golf Pirkkala Oy/Ry 36 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 37

20 TASOITUS, KILPAILU, PELIOIKEUDET, VAKUUTUS, UKONILMA, YM. TASOITUSMÄÄRÄYKSIÄ Pelaajan on tunnettava tarkka tasoituksensa ja sen on oltava ajan tasalla. Pelaajan, joka osallistuu kilpailuihin, tulee toimittaa neljä (4) tuloskorttia vuodessa, jotta tasoituksen oikeellisuus voidaan todentaa. Pelaaja ei menetä tasoitustaan, jos hän toimittaa kotiseuraansa vähemmän kuin neljä (4) tasoituskorttia vuodessa. Mikäli pelaaja ei ole jättänyt edellisen pelikauden aikana yhtään tuloskorttia, hän voi osallistua seuran kilpailuihin vasta jätettyään yhden (1) tuloskortin. Tasoituksen ylläpitoa varten tarkoitetut tuloskortit on toimitettava caddie masterille viimeistään kahden (2) viikon sisällä pelikierroksesta tai ennen seuraavaan kilpailuun ilmoittautumista. Tasoituskierros on 18 reiän pelikierros, joka on pelattu sääntöjen mukaan (sis. arvotun lähtöjärjestyksen esim. yritystapahtumat). Tasoitusryhmissä 4-6 (18,5 54) hyväksytään 9 reiän tulos. Pelaajaa hyvitetään kahdella pisteellä/pelaamaton reikä. Viikkokilpailujen tulokset hyväksytään kaikissa tasoitusryhmissä, vaikka lähtöaika ei ole arvottu vaan se on pelaajan vapaasti valittavissa. Pelaaja voi tehdä rajoittamattoman määrän harjoituskierrostuloksia. Pelaajan tasoitus voi vuodessa nousta korkeintaan 2,0 lyöntiä alimmasta arvostaan. Kilpailun tasoitusraja ilmaisee sen korkeimman sallitun tarkan tasoituksen, joka pelaajalla saa olla kilpailuun ilmoittautumispäivänä. Jos kilpailutuloksista vain alle 10 % on puskurivyöhykkeellä tai sitä parempia, eivät pelaajien nostavat tulokset vaikuta tasoituksiin. Seuratasoituksen (yli 36) omaavat pelaajat käyttävät punaista lyöntipaikkaa. Yli 36 tasoituksen omaavat jättävät vain alentavat tulokset. Kaikki lyöntipelitulokset muutetaan pistebogeyksi. Ilmoitettu harjoitus- tai kilpailukierros, jonka pelaaja on keskeyttänyt, vaikuttaa nostavasti tasoitukseen. Tasoitustoimikunta voi sulkea pelaajan kilpailusta, mikäli hän on pelannut liian korkealla tasoituksella. Ulkomailta hyväksytään vain kilpailutulokset. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset tasoitukset säilytetään muuttamattomina. Suomessa siirtyvät tasoitukset sellaisinaan seurasta toiseen. Kaksipäiväisen lyöntikilpailun kierrosten välillä ei pelaajan tasoitus muutu. Tasoitus nousee 1-4 tasoitusryhmissä 0,1 sekä 5 tasoitusryhmässä 0,2. Pelaamatta vuoden ei muutosta tasoitukseen. Pelaamatta 2-10 v nostetaan kahdella lyönnillä. Pelaamatta yli 10 v nostetaan kolmella lyönnillä. Tasoituksen muuttuessa tasoitusryhmästä toiseen muuttuu käytettävä kerroin tasoitusryhmän rajalla. Tasoitusluettelo päivitetään www-kotisivuille joka päivä. Tasoitustoimikunta valvoo ja toteuttaa annettuja tasoitusmääräyksiä. 38 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 39

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011 Patentti ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1 (5) Rekisterinumero: 205.034 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Tapiola Golf ry Espoo Jääskentie

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03.

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03. Patentti- ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1(4) Rekisterinumero: 209.726 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Helsinki Selvenius-Hurme Hanna

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. PEURAMAA GOLF Ry SÄÄNNÖT 2014 TOIMINTASÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. Yhdistyksen nimi on Peuramaa Golf Hjortlandet

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry

Suomen Päihderiippuvaiset ry Suomen Päihderiippuvaiset ry Säännöt 4.11.2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Suomen Päihderiippuvaiset ry ja ruotsinkielinen Alkohol- och drogberoende i Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Veikkolan Veikot ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Kirkkonummi. 2. Tarkoitus Seuran

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Nykyiset säännöt Muutosesitykset on korostettu punaisella värillä. Lihavoidulla tekstillä on korostettu sääntöihin lisättävä tekstillä Yliviivattua tekstin osaa esitetään poistettavaksi. Hallituksen muutosesitys

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ridgeback -yhdistys - Finska Ridgeback -föreningen ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, ruotsiksi käännettynä Finlands Regioanala Utvecklings sammanslutning

Lisätiedot