Sisällysluettelo. Säännöt 4. Toimintasuunnitelma 10. Hallitus CR & SLOPE miehet 16. CR & SLOPE naiset 18.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Säännöt 4. Toimintasuunnitelma 10. Hallitus 2006 13. CR & SLOPE miehet 16. CR & SLOPE naiset 18."

Transkriptio

1 Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2006

2 Sisällysluettelo Säännöt 4 Toimintasuunnitelma 10 Hallitus CR & SLOPE miehet 16 CR & SLOPE naiset 18 Jäsenluettelo 20 Peliohjesääntö Tasoitus, kilpailu, pelioikeudet, vakuutus, ukonilma, ym. 38 Paikallissäännöt 44 Toimintakertomus Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 3

3 SÄÄNNÖT (Hyväksytty vuosikokouksessa ) 1 Yhdistyksen nimi on Golf Pirkkala ry ja sen kotipaikka on Pirkkala. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilua ja lisätä lajin harrastajien määrää, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, vahvistaa jäsentensä henkistä hyvinvointia sekä vaalia oikeaa golfetikettiä seuran kotikentällä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys - järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia - hankkii tarvittavaa välineistöä - antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta - järjstää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa - pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti - tiedottaa toiminnastaan Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisin luvin kerätä rahaa, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääosin taloudelliseksi. 3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Tämän lisäksi voidaan ottaa alle 18-vuotiata nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. 4 Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksen päättämät jäsenmaksut kummallekin ryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, vahvistaa hallitus jäsenmaksun suuruuden jäljellä olevalta vuodelta. Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava. 5 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtajan samoin kuin hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 4 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 5

4 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 6 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin yksin. 7 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 8 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 9 Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä. 10 Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: marraskuussa pidettävä syyskokous ja maalishuhtikuussa pidettävä kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty. 11 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 6 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 7

5 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 8. valitaan kaksi tilintarkastaja ja heille varamies 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 12 Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 13 Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ja ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt varsinaisen kokouksen päättämän jäsenmaksun maksamatta edeltävältä vuodelta. 14 Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 15 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 16 Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 8 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 9

6 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Golf Pirkkala ry on perustettu 2001 ja sen toiminnassa on alkamassa 6. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on vahvasti kasvussa. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma perustuu 500 jäsenen lukumäärään, joista 100 on junioria. Toiminta perustuu hallituksen ja toimikuntien jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan. KENTTÄ JA HARJOITUSALUEET Kentän ja harjoitusalueiden kunnosta ja ylläpidosta vastaa Golf Pirkkala Oy. Harjoitusalueiden toiminnasta vastaa Marconline Oy. Toimintavuoden aikana kenttä valmistuu kokonaisuudessaan. Seuraan luodaan vahvaa talkooperinnettä, jolla edesautetaan kentän kunnon kohentamista ja ylläpitoa. JÄSENISTÖ, KOULUTUS JA VALMENNUS Kentän valmistumisen myötä seuran jäsenmäärä kasvaa runsaasti. Tulevalla toimintakaudella luodaan pohjaa ja perinteitä seuramme toiminnoille. Seuramme ensimmäisille edustuspelaajille luodaan toimintatavat ja sovitaan tukitoimien muodosta. Juniorikoulutuksesta vastaa junioritoimikunta yhdessä seuran omien juniorivalmentajien ja kentän pron kanssa. Kuluvan toimintavuoden aikana luodaan talviharjoittelulle muodot ja tavat. Näin valmennus saa ympärivuotisen toiminnan tason. Aktiivikautena kesällä seura huolehtii siitä, että kentällä järjestetään alkeiskursseja, green card kokeita sekä annetaan yksityis- ja ryhmäopetusta. KILPAILUTOIMINTA Kilpailutoiminta käynnistetään huomioiden se, että pelikaudella on käytössä yhdeksän väylää. Suomen Golf-liiton julkaisemaan kilpailukalenteriin ei tulevalle kaudelle tule tapahtumia. Järjestettävistä kilpailuista tiedotetaan seuran kotisivuilla. Golf Pirkkalan mestaruuskilpailut pelataan Suomen Golfliiton seuroille antaman ajankohdan mukaisesti elokuussa. Aktivoidaan seuran jäseniä osallistumaan erilaisiin kilpailutapahtumiin SEURATOIMINTA Seuratoimintamme vakiinnutetaan tulevana kautena. Päämääränä on luoda seuraan hyvä ja reilu yhteishenki, jossa arvostetaan golfin etiketin mukaista käyttäytymistä pelikentällä. Eri toimikunnat laativat toiminnastaan toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti toimitaan. Yhteistyötä naapuriseuroihin ylläpidetään ja järjestetään pelimatkoja muille kentille. Seuran edustajat osallistuvat Suomen Golfliiton tilaisuuksiin. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA Tiedottamisen pääpaino on seuran kotisivuilla Kotisivut pidetään ajan tasalla ja toimivuutta parannetaan. Ylläpidetään tiedottamista tekstiviesteillä mm. kilpailuista. Klubitalolle rakennetaan ilmoitustaulut seuran käyttöön. Julkaistaan seuramme vuosikirja ja ylläpidetään kilpailukalenteria kotisivuilla. Jäsenille toimitetaan jäsenlehti, jonka nimestä päätetään tänä vuonna. Lehti ilmestyy kaksi kertaa. Ollaan mukana Suomen Golfliiton palvelusivuilla. Huolehditaan siitä, että jäsenistö saa Suomen Golflehden, kenttäoppaan ja kilpailukalenterin sekä muut Golfliiton jäsenille tarkoittamat tiedotteet. 10 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 11

7 HALLINTO Hallitus ohjaa seuran toimintaa ja toimii Golf Pirkkala ry:n toimeenpanevana elimenä. Hallituksen toimintaa ohjaa maaliskuussa pidettävä sääntömääräinen vuosikokous. Hallituksen apuna toimivat toimikunnat. Toiminnan laajentuessa on tarpeen pohtia siirtymistä kahden vuosikokouksen käyttöön. Tällöin syyskokous tekee henkilövalinnat ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kevätkokouksessa käsiteltäisiin tilit ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta. TALOUS Seuran taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus pidetään ennallaan. Talouden yksityiskohtainen erittely esitetään talousarviossa. HALLITUS 2006 Antero Saksala puheenjohtaja Pekka Paldanius varapuheenjohtaja Jussi Hartikainen Jarkko Kerkola Tia Lilius Veli-Pekka Parviainen Markku Wolanen Sihteeri Jarkko Kerkola Rahastonhoitaja AnnaStiina Tiainen Kapteeni Pertti Keränen Ladykapteeni Sanna Ojanen Commitee Antero Saksala, Pertti Keränen ja Markku Wolanen Kenttämestari Jussi Liemola Klubitoimikunta puheenjohtaja Pekka Paldanius Senioritoimikunta puheenjohtaja Veli-Pekka Parviainen Kenttätoimikunta puheenjohtaja Markku Wolanen 12 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 13

8 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta puheenjohtaja Jarkko Kerkola Tiedotus- ja markkinointitoimikunta puheenjohtaja Tia Lilius Naistoimikunta puheenjohtaja Anneli Paldanius Koulutus- ja junioritoimikunta puheenjohtaja Juha Lintula Head pro Jouni Laine Pro shop Markonline Rauno Asonen Ravintola Capsicum Raini ja Keijo Vuorinen Maksut 2006 Liittymismaksu aikuinen 100, alle 21-v 20 Jäsenmaksu aikuinen 50, alle 21-v 25 Jäsenmäärän kehitys Maaliskuun lopussa Jäsen- ja tasoitusluettelo Seuran sihteeri saa lähettää sinulle. Kilpailut Vuonna 2006 ei ole Open-kisoja. Seuran mestaruuskilpailut Muut kisat ilmoitustaululla. Hole In One 2005 Rauno Laine väylä numero 5. Jouni Pekonen väylä numero 5. Petri Tuominen väylä numero 2. Väyläsponsorit Palstiroll Oy 2. Suomen Metritiski Oy 3. Lähivakuutus 4. Rappaustekniikka Laurell Oy 5. Aamulehti 6. JCB 7. X-partner Tampere Oy 8. Pirkan Toimistovaruste Oy 9. Musta Pörssi Koskikeskus Lielahti 10. Sampo-pankki Oyj Seuran mestarit 2005 Miehet yleinen sarja Jarkko Kerkola Naiset Sanna Ojanen Miehet seniorit Jari Kahiluoto Naiset seniorit Tuula Keränen 14 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 15

9 CR & SLOPE MIEHET PAR 68 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 68,4 CR 66,4 CR 65,2 CR 63,4 SLOPE 125 SLOPE 121 SLOPE 119 SLOPE 115 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas + 3,5-2, ,6-2, ,5-2, ,8-2, ,6-1, ,7-1, ,5-1, ,8-1, ,7-0, ,7-0, ,6-0, ,8-0, ,8-0, ,8-0, ,6-0, ,8-0,0-5 0,1-0,9 1 0,1-1,0-1 0,3-1,2-2 0,1-1,0-4 1,0-1,8 2 1,1-1,9 0 1,3-2,1-1 1,1-2,0-3 1,9-2,8 3 2,0-2,8 1 2,2-3,1 0 2,1-3,0-2 2,9-3,7 4 2,9-3,8 2 3,2-4,0 1 3,1-4,0-1 3,8-4,6 5 3,9-4,7 3 4,1-5,0 2 4,1-5,0 0 4,7-5,5 6 4,8-5,6 4 5,1-5,9 3 5,1-5,9 1 5,6-6,4 7 5,7-6,6 5 6,0-6,9 4 6,0-6,9 2 6,5-7,3 8 6,7-7,5 6 7,0-7,8 5 7,0-7,9 3 7,4-8,2 9 7,6-8,4 7 7,9-8,8 6 8,0-8,9 4 8,3-9,1 10 8,5-9,4 8 8,9-9,7 7 9,0-9,9 5 9,2-10,0 11 9,5-10,3 9 9,8-10,7 8 10,0-10,9 6 10,1-10, ,4-11, ,8-11,6 9 11,0-11,8 7 11,0-11, ,3-12, ,7-12, ,9-12,8 8 11,9-12, ,3-13, ,7-13, ,9-13,8 9 12,8-13, ,2-14, ,6-14, ,9-14, ,7-14, ,2-15, ,6-15, ,9-15, ,6-15, ,1-15, ,5-16, ,9-16, ,5-16, ,0-16, ,5-17, ,9-17, ,4-17, ,0-17, ,4-18, ,8-18, ,3-18, ,9-18, ,4-19, ,8-19, ,2-19, ,8-19, ,3-20, ,8-20, ,1-19, ,8-20, ,3-21, ,8-21, ,0-20, ,7-21, ,2-22, ,8-22,6 18 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 68,4 CR 66,4 CR 65,2 CR 63,4 SLOPE 125 SLOPE 121 SLOPE 119 SLOPE 115 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas 20,9-21, ,6-22, ,2-23, ,7-23, ,8-22, ,6-23, ,1-24, ,7-24, ,7-23, ,5-24, ,1-24, ,7-25, ,6-24, ,4-25, ,0-25, ,7-26, ,5-25, ,4-26, ,0-26, ,7-27, ,5-26, ,3-27, ,9-27, ,7-28, ,4-27, ,2-28, ,9-28, ,6-29, ,3-28, ,2-29, ,8-29, ,6-30, ,2-29, ,1-29, ,8-30, ,6-31, ,1-29, ,0-30, ,7-31, ,6-32, ,0-30, ,0-31, ,7-32, ,6-33, ,9-31, ,9-32, ,6-33, ,6-34, ,8-32, ,8-33, ,6-34, ,5-35, ,7-33, ,8-34, ,5-35, ,5-36, ,6-34, ,7-35, ,5-36, ,5-35, ,6-36, ,4-36, Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 17

10 CR & SLOPE NAISET PAR 68 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 71,2 CR 69,9 CR 67,6 SLOPE 124 SLOPE 121 SLOPE 117 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas + 4,2-3, ,1-3, ,9-3, ,3-2, ,1-2, ,9-2, ,4-1, ,2-1, ,0-1, ,5-0, ,3-0, ,0-0, ,6-0, ,3-0, ,0-0,8 0 0,3-1,1 4 0,6-1,4 3 0,9-1,8 1 1,2-2,0 5 1,5-2,4 4 1,9-2,8 2 2,1-3,0 6 2,5-3,3 5 2,9-3,7 3 3,1-3,9 7 3,4-4,2 6 3,8-4,7 4 4,0-4,8 8 4,3-5,2 7 4,8-5,6 5 4,9-5,7 9 5,3-6,1 8 5,7-6,6 6 5,8-6,6 10 6,2-7,0 9 6,7-7,6 7 6,7-7,5 11 7,1-8,0 10 7,7-8,5 8 7,6-8,4 12 8,1-8,9 11 8,6-9,5 9 8,5-9,3 13 9,0-9,8 12 9,6-10,5 10 9,4-10,2 14 9,9-10, ,6-11, ,3-11, ,9-11, ,5-12, ,3-12, ,8-12, ,5-13, ,2-13, ,8-13, ,5-14, ,1-13, ,7-14, ,4-15, ,0-14, ,6-15, ,4-16, ,9-15, ,6-16, ,4-17, ,8-16, ,5-17, ,3-18, ,7-17, ,4-18, ,3-19, ,6-18, ,4-19, ,3-20, ,5-19, ,3-20, ,2-21, ,5-20, ,2-21, ,2-22,1 22 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 71,2 CR 69,9 CR 67,6 SLOPE 124 SLOPE 121 SLOPE 117 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas 20,4-21, ,2-22, ,2-23, ,3-22, ,1-22, ,1-24, ,2-23, ,0-23, ,1-25, ,1-23, ,0-24, ,1-25, ,0-24, ,9-25, ,0-26, ,9-25, ,8-26, ,0-27, ,8-26, ,8-27, ,0-28, ,8-27, ,7-28, ,9-29, ,7-28, ,6-29, ,9-30, ,6-29, ,6-30, ,9-31, ,5-30, ,5-31, ,8-32, ,4-31, ,4-32, ,8-33, ,3-32, ,4-33, ,8-34, ,2-33, ,3-34, ,7-35, ,1-33, ,2-35, ,7-36, ,0-34, ,2-36, ,0-35, ,9-36, Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 19

11 JÄSENLUETTELO Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 316 Aalto Jari Aalto Reino Ahonkivi Mikko Alapirtti Tiina Alapirtti Jarmo Alfreds Tomi Alitalo Lauri Alitalo Juha 31,5 293 Aramo Riku 19,6 184 Aronen Harri Aronen Tomi 1 54 Asonen Mikko 10,3 195 Asonen Harry Asonen Terttu 29,8 308 Asonen Rauno 21,4 325 Asonen-Linkala Sanna Asp Marja-Liisa Asp Jaakko Auttila Risto Eriksson Riitta Eriksson Håkan Eronen Juha Erve Jan 22,3 141 Gertsch-Pitkäniemi Anne Haapala Tarja Haapala Eetu Haapala Markku 19,7 47 Haapanen Matti 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 262 Haataja Riku Hagström Panu 21,8 85 Hakala Tero 8 27 Harstila Pekka 25,7 6 Hartikainen Jussi 26,4 7 Hartikainen Päivi Hautala Juha Havulinna Juha 34,5 62 Heinonen Janne Heinonen Jyri Helin Tuomo Helin Jarmo Helminen Olli Heponiemi Ari 18,6 213 Heponiemi Aleksi Heponiemi Valtteri Heponiemi Ville Herva Pekka Hillman Lasse Hiltunen Ari 32,2 120 Hiltunen Erik 20,9 379 Hirvonen Sanna-Maria Holmgren Riitta-Liisa 28,7 133 Holmgren Riitta-Liisa 38 5 Holmroos Kaarina Honka Pentti Huhtala Petra Huhtala Riki 11,2 58 Hulkko Jari Hulkko Olli-Pekka Huotari Erkki Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 21

12 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 52 Huovila Jari 27,1 53 Huovila Pirkko Huovila Leila Hursti Mervi 54 2 Ilkka Ari-Matti Ilkka Anne-Mari 34,7 219 Isotalo Matti Jaakkola Hilkka Jaatinen Erkki Jaatinen Laura Jalonen Teemu 35,5 255 Janhunen Vili Jokilehto Tero 35,5 167 Jokinen Petri 27,5 268 Junttonen Roosa Jylhä Timo Jylhä-Nieminen Tiiu Jyrkinen Marja-Liisa Järvelä Valtteri Järvenpää Timo Järventie Riitta Järventie Tapio Kahiluoto Tuula(Nana) 21,8 109 Kahiluoto Jari Kahiluoto Monika 5,5 248 Kalliokoski Eero 20,9 39 Kangas Minna 30,5 160 Kankaanpää Hilkka Kanto Hanna Kanto Kimmo 27,1 23 Kanto Tommi 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 361 Karojärvi Risto 24,4 234 Karppinen Toni Kaukinen-Jylhä Mira Kautto Ville 34,5 271 Kautto Marius Kautto Miro Keinänen Rami 17,2 350 Keinänen Katja Kekki Mika Kerkola Jarkko 8,1 3 Keränen Pekka Keränen Tuula 18,5 126 Keränen Pertti Kettunen Erkki Kiiveri Wiola Kiiveri Esa Kinnunen Jaana 29,9 153 Kinnunen Leena 12,1 154 Kinnunen Jussi 3,7 394 Kiuru Olli Kiuru Leo Kivelä Niina Kivinen Petri Kivipelto-Mattila Leena Koivisto Kari 24,8 390 Koivisto Risto Koivunen Mika 18,5 257 Koivunen Eemeli Koivuniemi Jani Koivuniemi Hannu Koivusaari Jussi 31,5 22 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 23

13 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 198 Konnunaho Tuomo 29,5 289 Konnunaho Miikka Korkala Erkki Korpiharju Tapio Korpiharju Kirsi Koskinen Lasse Koskinen Satu Koskinen Markku Koskinen Sari Koskinen Simo Kotamäki Marko 23,6 20 Kovasiipi Kristiina 34,5 244 Kovasiipi Aarne Kreula Riku Kreula Pirita Kuisma Mika 14,2 180 Kurikka Jussi Kuusisto Kalle 26,5 38 Kylänpää Hannu Kyyrö Sinikka Kähkölä Martti 24,3 337 Kähkölä Eeva Kärk Jyrki Kärkölä Liisa Kärkölä Kai 31,5 367 Kärnä Timo 12,1 301 Lahtinen Marko Laine-Eskolin Asta Laitinen Kirsi Laitinen Timo 20,8 273 Laitinen Eetu 0 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 274 Laitinen Arttu 0 72 Lamberg Helena Lamberg Juha 20,8 74 Lamberg Soile Lamberg Hannu Lamberg Tatu 19,6 146 Lamminen Sirkka Lampinen Merja Laukkanen Petri 7,3 392 Laukkanen Jaana Lehtinen Tiina-Mari Lehtinen Arto Lempinen Juha 21,7 208 Leppikorpi Merja Liemola Jussi Lilius Tia Lilius Fredrik 27,4 179 Liljeroos Juha-Matti Lindberg Marjo Linkala Mikko 15,2 340 Linko Reko Lintula Anne Lintula Juha Lintula Aino Lintula Väinö Lipsanen Henri Liukkonen Pekka 17,9 70 Loponen Mikko 19,4 14 Loukkola Essi Loukkola Raimo 31,5 281 Lännenpää Kaj Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 25

14 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 282 Lännenpää Marjut Lätäkönmäki Janne 22,1 348 Lötjönen Auli Löytynoja Marjo Manni Jouni 17,8 152 Manni Miika Mansikka Heikki 12,4 117 Mansikka Erika Mansikka Akseli Mansikka Tuomas 24,8 280 Mansikka Joonas Marttinen Elina 45 1 Matinkari Matti 18,7 150 Mattila Jouni 12,7 235 Mettälä Riikka Murto Seija Murto Jussi Mustonen Heikki Muurinen Kari 16,6 205 Mylläri Esa Mäkelä Jani 25,2 127 Mäkelä Elina 33,5 128 Mäkelä Visa Mäkelä Valtteri Mäkelä Pirjo Mäkelä Jukka Mäkelä-Dermedesiotis Kristiina Mäkijärvi Erja Mäkinen Juha Mäkinen Tero 31,5 93 Mäkinen Jaakko 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 94 Mäkinen Henri 33,5 185 Mäkinen Maija-Liisa Mäkinen Jorma Mäkinen Jyrki Mäkinen Jouni 54 4 Mäntylä Tapani 16,5 147 Niemi Joonas 13,4 164 Niemi Leila Niemi Eijo Niemi Seppo 20,2 287 Nieminen Henry 32,5 103 Niitty Siina 33,1 311 Nikkanen Ritva Nikkanen Paavo Nousimaa Mikko Oesch Marjut Oesch Harri Ojanen Sanna 5,1 106 Ojanen Janne 7,8 107 Ojanen Oskari Ojanen Katarina Oksanen Jouko Pajakkala Ilona Pajakkala Pekka 35,5 217 Pajunen Paula Paldanius Anneli 31,5 158 Paldanius Jenni Paldanius Pekka 15,6 172 Palin Pauli Palmroth Kari 29,5 223 Palmroth Sari Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 27

15 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 48 Parviainen Veli-Pekka 18,7 267 Parviainen Markku 5,6 19 Passoja Hannu Passoja Irma Paulamäki janne Pekonen Jouni 24,4 88 Pekonen Topi Peltonen Tommi Pentti Eevaliisa Pentti Matti Penttinen Hannu Penttinen Paula Peura Mauri 14,1 203 Pietilä Pasi Pihlajamäki Marko 29,5 84 Piitulainen Paavo Piitulainen Juha Pirinen Heikki Pitkäniemi Timo Pitkäniemi Teemu Poutanen Anne Pullinen Henrik Pullinen Sirkku 15,6 303 Puolamäki Petri 33,5 329 Puranen Veli-Matti Pääkkönen Jukka 34,5 144 Pönkänen Riku Rahkola Mika 18,6 212 Rajaharju Lari Rajala Ilpo Rajamäki Onni 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 156 Rajamäki Jani Rajasalo Mika Rantala Jarmo Rantanen Aira Rantanen Toni 34,5 387 Rauma Paula Rauma Touko 21,3 389 Rauma Tommi 14,7 63 Rautiainen Jani 25,3 264 Riihelä Jarmo 22,8 265 Riihelä Tuula Riihimäki Henrik Riihimäki Heikki Riihimäki Arto 15,2 245 Risku Tapio 0 24 Ritari Maarit Ruohola Ritva Ruohola Timo Ruohola Raine 7,4 356 Ruoholahti Seija Ruoholahti Pauli Ruokostenpohja Eero 10,8 323 Ruokostenpohja Pasi Ruotsila Tuomas 1,1 243 Ruutsalo Juha Saadetdin Mervi Saadetdin Ali Saarela Susanna Saarela Timo 29,5 275 Saarinen Tiiti Saarinen Mikko 25,6 28 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 29

16 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 285 Saarinen Joona Saarinen Jenni Saarinen Jari Saikkonen Petri 54 9 Saksala Antero Saksala Irma Salli Riku 34,5 56 Salli Tita Salli Jouko 33,5 46 Salminen Petri Salomaa Tuukka Salonen Krista Salonen Janne Selonen Anne Silander-Loponen Ritva Sillanmäki Kirsi Sillanmäki Aleksi Sillanpää Jari Siltanen Esa 10,8 32 Simola Pertti Simola Tero Simperi Heikki Sola Anne Sorjonen Elina Sorjonen Kari 35,5 224 Sorjonen Arttu Soutolahti Marjo Stein Juhapetri 26,5 283 Suomalainen Juha Svärd Hannu 34,5 81 Syrjälä Kari 54 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 352 Syrjälä Jussi 12,9 334 Syväjärvi Kimmo 25,6 335 Syväjärvi Joni Tammi Pasi 34,5 76 Tiainen Annastiina Tiainen Harri 29,7 225 Timlin Katja Tirkkonen Sanna 28,6 13 Toivanen Jere Tolonen Pasi 25,2 114 Tolonen Anne 35,5 115 Tolonen Olli 32,5 89 Tonttila Harri 11,8 71 Torsti Janne 21,7 288 Touru Seppo Tuhkio Senja 23,3 360 Tuhkio Kari 15,7 241 Tuominen Petri Tuomola Tuomo 23,3 398 Ujanen Jussi 19,6 249 Ulonen Jukka Ulonen Pekka Ulonen Virve Urrila Markus Uurinmäki Riku Vainio Mikko 26,4 161 Vainio Matti Vainio Olli Vaitovaara Riku-Petteri Valkila Jouni Valkila Jyrki Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 31

17 Jäsenro Sukunimi Etunimi Tasoitus 256 Vepsäläinen Henry Wetterstrand Juhani Viitaharju Väinö 24,2 381 Viitaharju Mika 17,2 382 Viitaharju Peppina Viitaharju Satu 54 8 Viitanen Erkki Viitanen Tiina 17,8 239 Viitanen Sami Sebastian Wilska-Pekonen Ilona Virkkunen Kauko Volanen Anssi Wolanen Markku 14,9 21 Wolanen Toni 19,5 51 Wolanen Elise 24,2 228 Woods Derek Woods Jason Vähätalo Taru 35,5 95 Välimaa Kyösti Värpiö Timo 3,3 25 Väätäinen Marja Väätäinen Timo 34,5 290 Ylinen Marianne Yli-Peltomaa Ari Yli-Peltomaa Laura Ylä-Jarkko Kalle 54 PELIOHJESÄÄNTÖ 2006 KOTISEURA Kotiseura on seura, jossa pelaaja on jäsenenä. Pelaajan kotiseura pitää yllä pelaajan tasoitusta. Pelaajan tasoitusta pidetään yllä kotiseurassa, kun hän on kyseiseltä vuodelta maksanut seuran jäsenmaksun sekä pelioikeuteen vaikuttavat maksut. Pelaajalla voi olla vain yksi kotiseura. Pelaajan ollessa jäsenenä useammassa seurassa tulee hänen valita yksi seuroista kotiseurakseen, joka täyttää edellä mainitut edellytykset. INTERNET AJANVARAUS Pelioikeuden haltijat ja jäsenet voivat tehdä lähtöaikavarauksia internetin kautta aikaisintaan seitsemän päivää ennen lähtöaikaa. Pelioikeuden haltija voi varata täyden lähtöryhmän. - kerralla voi olla varattuna neljä aikaa pelioikeutta kohden - yksi nettivaraus/pelioikeus päivää kohden - saman päivän peruutukset ainoastaan puhelimitse viimeistään kolme (3) tuntia ennen peliaikaa - varauksen tehnyt pelioikeuden haltija vastaa varauksen kaikista maksuista myös no-show-tilanteessa (katso. sivu 2) Jos haluat tehdä nettivarauksen, niin tarvitset jäsennumeron ja salasanan. Nämä saat caddie masterilta. 32 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 33

18 AJANVARAUS CADDIEMASTERILTA Pelilipun haltijat ja green fee pelaajat voivat varata enintään kolme lähtöaikaa (3) ja kolme päivää ennen peliaikaa. Jos lähtöaikoja ei peruuteta, toimitaan no-show-ohjeiden mukaisesti (katso sivu 2). Tämä koskee myös pelioikeuden haltijoita. Uusia varauksia otetaan vasta, kun peruuttamattomat lähtöajat on maksettu. Osakkaiden ja pelioikeuden haltijoiden tasoitusvaatimus on Green gard. Vieraspelaajien tasoitusvaatimus on 36, arkisin ennen kello 13:a tasoitusvaatimus on Green card. Vierailla on oltava SGL:n tai ulkomaisen vastaavan jäsenseuran voimassa oleva tasoituskortti, joka tulee aina esittää. Viikonloppuina ja pyhäpäivinä kenttä on varattu vain pelioikeuden haltijoille sekä heidän vierailleen. Pelioikeuden haltijoilla on mahdollisuus varata puhelimitse seuraavan aamupäivän ns. 10 vaille täystunti lähtöjä klo välillä. Näitä lähtöjä ei voi varata etukäteen netistä. ILMOITTAUTUMINEN Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava caddie masterille 15 minuuttia ennen peliä (jos olet myöhässä niin soita), muussa tapauksessa lähtöaika voidaan myydä edelleen. Voimassa oleva tasoituskortti tai todistus Green Card-suorituskokeen läpäisemisestä esitetään ilmoittauduttaessa. Golf Pirkkalan pelioikeuden haltijan on esitettävä tasoituskortti vain pyydettäessä. Pelioikeuden haltijan on ehdottomasti pidettävä pelikierroksella mukanaan pelioikeustunnistetta. C-pelioikeuden haltijat saavat sen kuittausta vastaan. Yhdessä lähtöryhmässä pelaavien tasoitusten summa voi olla korkeintaan 108. Vain caddie masterilla on lupa lisätä ryhmään yksi pelaaja. METALLIPIIKIT GOLFKENGISSÄ Metallipiikein varustettujen golfjalkineiden käyttö on kielletty koko golfkenttäalueella. MAKSAMATTA PELAAMINEN Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys. Mikäli valvoja tapaa tarkastuksessa pelaajan, joka ei ole suorittanut pelimaksua, noudatetaan seuraavaa menettelytapaa; Vieraat ilman isäntää. Valvoja ottaa jäsenkortit ja toimittaa ne caddie masterille, jolta jäsenkortit voi lunastaa maksua vastaan. Jos pelaajalla ei ole jäsenkorttia, poistetaan hänet kentältä ja ilmoitetaan kotiseuraan. Vieraat Golf Pirkkala ry:n jäsenen kanssa. Valvoja ottaa ylös isännän tiedot ja vieraiden lukumäärän sekä nimet ja toimittaa tiedot caddie masterille maksua varten. NO-SHOW Varauksen tehnyt pelaaja vastaa varauksen kaikista maksuista. Netistä varattujen käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien lähtöaikojen suhteen noudatetaan seuraavaa menettelyä; Ensimmäisellä kertaa kirjallinen huomautus, sen jälkeen aina green feen maksu ja usein toistuvasta peruuttamattomuudesta pelaaja menettää oikeuden varata lähtöaikoja netin kautta etukäteen (varaus vain paikan päältä). 34 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 35

19 PAIKALLISSÄÄNNÖT Paikallissäännöt on nähtävillä klubirakennuksen ilmoitustaululla ja saatavana caddie masterilta. PALLORÄNNI Palloränni tarkoittaa ensimmäistä vapaata aikaa joka varataan paikan päältä caddie masterilta tai startterilta. Varaus listataan seuraavien periaatteiden mukaan: - palloränniaikojen varaus aloitetaan 30 minuuttia ennen ensimmäistä aikaa - pallorännistä voi varata ainoastaan seuraavan vapaan ajan - vieraiden pelimaksut maksetaan normaalisti caddie masterille HARJOITUSALUEET Range, puttausalue klubiravintolan eteläpuolella sekä lähipelialue ovat käytettävissä joka päivä maksutta. Pro shop myy pallopoletit. PELINOHJAUS KENTÄLLÄ Peliä ohjaavat valvojat ja startterit kiinnittävät erityistä huomiota mm. pelin sujuvuuteen ja kentän käyttöön. Valvojat liikkuvat kentällä golfautoilla ja heillä on oikeus puuttua kentän ohjeiden tai golfetiketin vastaiseen toimintaan. Heillä on myös lupa pahimmissa rikkomuksissa poistaa pelaaja kentältä. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Miehet, joiden tasoitus on yli 36, pelaavat punaiselta lyöntipaikalta. Golfauton käyttö on sallittu vain caddie masterin luvalla. Koiran mukaanotto kentälle on kielletty. Turvallisuussyistä lastenvaunuja ei saa tuoda golfkentälle. Samoin alle kouluikäisten lasten oleskelu kentällä on kielletty. Ei koske klubitalon aluetta. Pelaajien mukana voi seurata muita henkilöitä vain caddienä. Tällöin heidän on pysyttävä kiinteästi peliryhmän mukana eivätkä he saa häiritä muita pelaajia. Matkapuhelimien käyttö on sallittu harjoituskierroksella, mikäli muut ryhmän pelaajat antavat siihen luvan. Kenttähenkilökuntaan kuuluva tekee työtä kentällä ja hänellä on etuajo-oikeus. Ota huomioon hänenkin turvallisuutensa etkä lyö, ennen kuin olet saanut häneltä luvan. Alhaisimman tasoituksen omaava pelaaja huolehtii siitä, että peliryhmä pysyy kentän ihanneaikataulussa. PUKEUTUMINEN Farkkujen käyttökiellon lisäksi golfetiketti edellyttää kauluksellista tai kilpikonnapoolo paitaa ja suoria housuja, jotka voivat olla täyspitkät, pohjemittaiset caprit tai polvimittaiset shortsit. Naisilla käy myös vähintään polvimittainen hame tai housuhame. Lisäksi naisilla on sallittu hihattomien kauluksellisten paitojen käyttö. SAUNAT JA PUKUHUONEET Saunat ja pukuhuoneet ovat vapaasti jäsenistön ja vieraspelaajien käytettävissä päivittäin. Pelaajille tarkoitettuja pyyhkeitä ei saa viedä pukuhuoneista ulos. Tutustu kiukaan käyttöohjeisiin ja toimi niiden mukaan. Golf Pirkkala Oy/Ry 36 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 37

20 TASOITUS, KILPAILU, PELIOIKEUDET, VAKUUTUS, UKONILMA, YM. TASOITUSMÄÄRÄYKSIÄ Pelaajan on tunnettava tarkka tasoituksensa ja sen on oltava ajan tasalla. Pelaajan, joka osallistuu kilpailuihin, tulee toimittaa neljä (4) tuloskorttia vuodessa, jotta tasoituksen oikeellisuus voidaan todentaa. Pelaaja ei menetä tasoitustaan, jos hän toimittaa kotiseuraansa vähemmän kuin neljä (4) tasoituskorttia vuodessa. Mikäli pelaaja ei ole jättänyt edellisen pelikauden aikana yhtään tuloskorttia, hän voi osallistua seuran kilpailuihin vasta jätettyään yhden (1) tuloskortin. Tasoituksen ylläpitoa varten tarkoitetut tuloskortit on toimitettava caddie masterille viimeistään kahden (2) viikon sisällä pelikierroksesta tai ennen seuraavaan kilpailuun ilmoittautumista. Tasoituskierros on 18 reiän pelikierros, joka on pelattu sääntöjen mukaan (sis. arvotun lähtöjärjestyksen esim. yritystapahtumat). Tasoitusryhmissä 4-6 (18,5 54) hyväksytään 9 reiän tulos. Pelaajaa hyvitetään kahdella pisteellä/pelaamaton reikä. Viikkokilpailujen tulokset hyväksytään kaikissa tasoitusryhmissä, vaikka lähtöaika ei ole arvottu vaan se on pelaajan vapaasti valittavissa. Pelaaja voi tehdä rajoittamattoman määrän harjoituskierrostuloksia. Pelaajan tasoitus voi vuodessa nousta korkeintaan 2,0 lyöntiä alimmasta arvostaan. Kilpailun tasoitusraja ilmaisee sen korkeimman sallitun tarkan tasoituksen, joka pelaajalla saa olla kilpailuun ilmoittautumispäivänä. Jos kilpailutuloksista vain alle 10 % on puskurivyöhykkeellä tai sitä parempia, eivät pelaajien nostavat tulokset vaikuta tasoituksiin. Seuratasoituksen (yli 36) omaavat pelaajat käyttävät punaista lyöntipaikkaa. Yli 36 tasoituksen omaavat jättävät vain alentavat tulokset. Kaikki lyöntipelitulokset muutetaan pistebogeyksi. Ilmoitettu harjoitus- tai kilpailukierros, jonka pelaaja on keskeyttänyt, vaikuttaa nostavasti tasoitukseen. Tasoitustoimikunta voi sulkea pelaajan kilpailusta, mikäli hän on pelannut liian korkealla tasoituksella. Ulkomailta hyväksytään vain kilpailutulokset. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset tasoitukset säilytetään muuttamattomina. Suomessa siirtyvät tasoitukset sellaisinaan seurasta toiseen. Kaksipäiväisen lyöntikilpailun kierrosten välillä ei pelaajan tasoitus muutu. Tasoitus nousee 1-4 tasoitusryhmissä 0,1 sekä 5 tasoitusryhmässä 0,2. Pelaamatta vuoden ei muutosta tasoitukseen. Pelaamatta 2-10 v nostetaan kahdella lyönnillä. Pelaamatta yli 10 v nostetaan kolmella lyönnillä. Tasoituksen muuttuessa tasoitusryhmästä toiseen muuttuu käytettävä kerroin tasoitusryhmän rajalla. Tasoitusluettelo päivitetään www-kotisivuille joka päivä. Tasoitustoimikunta valvoo ja toteuttaa annettuja tasoitusmääräyksiä. 38 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry 39

Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry

Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2008 Mömmö Siivoton rehvastelija, pölisijä, rähmähaisuli, tunkujen kunkku. Punkee, tunkee, soluttautuu kuokkimaan ja tuo aina kaikki kaverinsakin mukanaan. Sosiopaatti häirikkö,

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

TIETOVÄYLÄ. Golfia parhaimmillaan 20 vuotta. Talkoot 18.4. Kevätkokoukset 25.4. Jouni Puuppo ry:n uusi puheenjohtaja. St.

TIETOVÄYLÄ. Golfia parhaimmillaan 20 vuotta. Talkoot 18.4. Kevätkokoukset 25.4. Jouni Puuppo ry:n uusi puheenjohtaja. St. TIETOVÄYLÄ St. Laurence Golfin tiedotuslehti 1 2009 Talkoot 18.4. Kevätkokoukset 25.4. Jouni Puuppo ry:n uusi puheenjohtaja St. Laurence Golf Golfia parhaimmillaan 20 vuotta Antti Ulvio juhlatoimikunnan

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY. Jäsenlehti 2 2012. Huikea. Golfkausi. 2012tulossa!

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY. Jäsenlehti 2 2012. Huikea. Golfkausi. 2012tulossa! LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 2 2012 Huikea Golfkausi 2012tulossa! PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO Lakeside Golf Vammala ry Jäsenlehti 2 2012 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET LAKESIDE GOLF VAMMALA RY. Seuramme

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sisältää kutsut syyskokouksiin

Sisältää kutsut syyskokouksiin Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 10 Sisältää kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Tyytyväisyyskyselyn tulokset www.masku.com varaa nyt! Aurinko Golfiin Naantaliin kauden 2011 pelioikeus

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Nokia River Golf ry. Virran. Varrella. kesä 2010

Nokia River Golf ry. Virran. Varrella. kesä 2010 Nokia River Golf ry Virran Varrella kesä 2010 Virran Varrella Nokia River Golf ry kesä 2010 Sisällys: Päätoimittajan palsta... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Toiminnanjohtajan palsta... 5 Kapteenin palsta...

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010 Sisällys 1/2010 3 Pääkirjoitus 4 Otteita ry:n vuosikertomuksesta 5 Ry:n talousarvio 2010 6 Oy:n talousarvio 2010 7 Ajanvarausohjeet 8 Toimisto tiedottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat.

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat. LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 1 2015 Naisten oma Ryder cup! s.8 GOLFIA 2015! JÄSENLUETTELO YHTEISTYÖSOPIMUKSET TOIMIkunnat tiedottavat Kilpailukalenteri s.18 Klubiravintola uudistuu! s.5 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015!

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! FIRST TEE Tarkista Nexgolfissa seuraavat asiat: Yhteystietosi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry ja sen kotipaikka Turku. 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Kauden päättäjäistunnelmia

Kauden päättäjäistunnelmia 21 v. Nurmijärven Golfklubin jäsenlehti 4/2011 Kauden päättäjäistunnelmia sivut 4 5 Antti Sarjamo jatkaa puheenjohtajana sivu 9 Lasten harrastusten kustannukset golfin edullisuus yllättää? sivu 5 first

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot