Materiaalitehokkuuden merkitys rakennusteollisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Materiaalitehokkuuden merkitys rakennusteollisuudessa"

Transkriptio

1 Materiaalitehokkuuden merkitys rakennusteollisuudessa Pekka Vuorinen Rakennusteollisuus RT ry

2 Rakennusteollisuuden liittoyhteisö Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Rakennusteollisuus RT ry Yli jäsenyritystä, joiden palveluksessa n henkilöä. Jäsenten liikevaihto yli 15 miljardia euroa. Talonrakennus Tuoteteollisuus Infra Pinta Tekninen urakointi Talonrakennusteollisuus ry 319 jäsenyritystä 9 piiriyhdistystä: Uusimaa Lounais-Suomi Satakunta Lahti-Kymi Sisä-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Pohjois-Suomi Lappi Rakennustuoteteollisuus RTT ry 123 jäsenyritystä 5 jaostoa: Rakennusmateriaalitjaosto Betonijaosto Pientaloteollisuusjaosto Puutuotejaosto Teräsrakennejaosto INFRA ry jäsenyritystä 10 piiriyhdistystä: Uusimaa Länsi-Suomi Ahvenanmaa Kaakkois-Suomi Häme Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Pohjoinen Pintaurakoitsijat ry Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry Kattoliitto ry Teollisuuden Muurausurakoitsijat ry 353 jäsenyritystä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry 281 jäsenyritystä 2

3 Suomen kansallisvarallisuus on rakennetussa ympäristössä Rakennetussa ympäristössä on 3/4 kansallisvarallisuudesta. Rakennusteollisuus työllistää neljännesmiljoona henkilöä ja kiinteistöala sekä alaan liittyvät palvelut mukaan lukien noin puoli miljoonaa suomalaista. Yli 70 % kansallisvarallisuudestamme *) *) Suomen kansallisvarallisuus 775 mrd. 3

4 Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Talonrakentaminen 23,0 mrd. Yhteensä 28,7 mrd. Korjausrakentaminen 10,3 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 5,8 mrd. Kunnossapito 1,6 mrd. Asuinrakennukset Muut rakennukset 5,8 mrd. 4,5 mrd. Investoinnit 4,1 mrd. Teollisuuden ja rakentamisen tuotos 136 mrd. Rakennusteollisuus 21 % Metalliteollisuus 40 % Muut 4 % Asuinrakennukset 6,1 mrd. Muut rakennukset 6,5 mrd. Uudisrakentaminen 12,6 mrd. Elintarviketeollisuus 8 % Lähde: VTT/ Expert Services Oy Metsäteollisuus 15 % Kemianteollisuus 12 % 4

5 Ei pelkästään materiaalitehokkuutta vaan resurssitehokkuutta 5 Kuva: Motiva Oy

6 Puhummeko samaa kieltä? Kuva: SYKE 2010 Kuva: RIL/ROTI 2011 YM Raportti 21/2011: Tässä selvityksessä materiaalitehokkuutta tarkastellaan rakennuksen koko elinkaaren näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään materiaalitehokkuuden keinoihin, joilla voidaan edistää jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä. Motiva määrittelee materiaalitehokkuuden keinoksi, jolla pyritään vaikuttamaan kolmeen taustatekijään: Talous (kilpailukyky, kustannustehokkuus etc.). Luonnonvarojen kestävä käyttö (kulutuksen ja varantojen tasapaino, saatavuusriskeihin vaikuttaminen etc.). Ympäristö (materiaalien käytöstä johtuvien ympäristövaikutusten vähentäminen). 6

7 Eurooppalainen puite kestävälle rakentamiselle ( sustainability ) CPR / BWR3 & BWR7 Energy Performance Building Directive (EPBD) EcoDesign Directive (energy related products) Energy Labelling Directive (energy related products) EcoLabelling Regulation EcoLabel for Buildings (first priority office buildings) Energy Efficiency Action Plan ( , ) Green Public Procurement (GPP) Construction and Demolition Waste Lead Market Iniative (on Sustainable Construction) Resource Efficiency Roadmap (2011) EC Communication on Sustainable building 7

8 Resurssitehokkuus EU-tasolla Komission resurssitehokkuuden tiekartta (2011) Energiatehokkuus, kierrätettävyys, uudelleenkäyttö, pitkäaikaiskestävyys Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uudet energiamääräykset voimaan Jätepuitedirektiivin implementointi Jätelaki ja jäteasetus voimaan vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteestä, maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteitä sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta, hyödynnetään aineena vuonna

9 Resurssitehokkuuden parantaminen Suomessa ERA17 (YM & Sitra) Portaittainen eteneminen kohti lähes nollaenergiarakentamista Rakennusten materiaalitehokkuutta koskevat mallit 2017 Ensimmäiset lähes nollaenergiatasoiset asuinalueet. Materiaalitehokkuus sisällytetään rakentamista koskeviin säädöksiin. YM: Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset (ohjausryhmä) Resurssitehokkuuden parantaminen (hallitusohjelma) TEM, YM, SYKE 9

10 Materiaalitehokkuuteen vaikuttava ohjaus Jätepuitedirektiivin implementointi: jätelaki ja sen asetukset (YM) Jätelaki ja jäteasetus voimaan Rakennus- ja purkujätteen aineena hyödyntämisen tavoite 70 % v (jätedirektiivin vaatimuksena) VALTSU: rakentamisen jätteiden hyödyntäminen 70% jo 2016! Kaatopaikka-asetus (luonnos); astunee voimaan Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman valmistelu (YM:n työryhmä 6/2012 4/2013) Jäteverolaki (1126/2010) uudistui v alussa. Jäteluetteloa ollaan uudistamassa. 10

11 Jäteasetus / siirtoasiakirja 24 Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot Jätelain 121 :ssä tarkoitetussa siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot: 1) jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; 2) jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka; 3) jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista; 4) jätteen määrä; 5) jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta; 6) jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä Vaarallisen jätteen siirtoa koskevassa siirtoasiakirjassa on lisäksi oltava seuraavat tiedot: 1) jätteen koostumus, olomuoto ja liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet; 2) jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; 3) jätteen käsittelytapa. 11

12 Rakennus- ja purkujätteen määrä Rakentamisen toimialalla syntyi jätteitä vuonna 2008 noin 25 miljoonaa tonnia (Tilastokeskus 2010). rakennusjätettä ovat kaikki rakentamisessa, korjaamisessa ja purkamisessa syntyvä jätemateriaali. rakentamisen jätteitä ovat muun muassa maa- ja kiviainekset, puu-, lasi- ja paperijäte sekä metalliromu. Massamääräisesti valtaosa rakentamisen jätteistä on mineraalijätteitä (maa-aineksia). Talonrakennustoiminnan (ml. Korjausrakentaminen ja rakennusten purkaminen) jätteistä on käytettävissä vuoden 2007 tiedot, joiden mukaan jätettä syntyi noin 1,6 miljoonaa tonnia (Ympäristö 2009c). 12

13 Rakennus- ja purkujätteen koostumus (Ympäristö 2009c) Talonrakennustyömailla syntyneistä jätteistä syntyi 16 % uudisrakennustyömailla, 57 % korjaustyömailla ja 27 % purkutyömailla Vuosina 2006 ja 2007 talonrakentamistoiminnan jätteistä noin prosenttia oli puupohjaisia jätteitä, noin % kiviaineksia (betonia, tiiltä) Puupohjaisista jätteistä noin 74 % on peräisin korjausrakentamisesta. Kiviainespohjaisista 36 % on arvioitu muodostuvan purkutyömailla. Muista jätteistä merkittävin on metalli, jonka osuus on n. 14 % 13

14 Rakennusjätejakeiden jakautuminen (VTT) t/a Puupohjaiset Kiviainespohjaiset Tiiliä Metallipohjaiset Lasi Ongelmajätteet Muut Uudis Korjaus Purku 14

15 Rakennusjätteen hyödyntäminen 2004 (VTT) 15

16 Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman valmistelu YM:n työryhmä 6/2012 4/2013 pj. Aila Korpivaara, YM tekniset sihteerit Harri Hakaste ja Else Peuranen, YM Kiinteistö ryhmä pj. Jukka Kero, Kiinteistöliitto Kierrätys ryhmä pj. Marjut Mäntynen, HSY 16

17 Rakennustuoteasetus (CPR) : rakennustuotteiden pakollinen CE-merkintä astuu voimaan Annex I Basic requirements for construction works BWR3 Hygiene, health and the environment The construction works must be designed and built in such a way that they will, throughout their life cycle, not be a threat to the hygiene or health and safety of workers, occupants or neighbours, nor have an exceedingly high impact, over their entire life cycle, on the environmental quality or on the climate during their construction, use and demolition BWR7 Sustainable use of natural resources The construction works must be designed, built and demolished in such a way that the use of natural resources is sustainable and in particular ensure the following: a) reuse or recyclability of the construction works, their materials and parts after demolition; b) durability of the construction works; c) use of environmentally compatible raw and secondary materials in the construction works 17

18 Rakennustuoteasetus (CPR) Resitaaleissa; 56) For the assessment of the sustainable use of resources and of the impact of construction works on the environment Environmental Product Declarations should be used when available 57) Wherever possible, uniform European methods should be laid down for establishing compliance with the basic requirements set out in Annex I Rakennustuoteasetus sisältää vaatimuksen tulevaisuudessa sisällyttää ympäristöseloste (tai ympäristöselosteen erikseen määriteltyjen indikaattorien tietoa) rakennustuotteen CE-merkintään. Tällöin harmonisoiduilla arviointimenetelmillä on erittäin suuri merkitys rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus huomioiden (yhtenäiset menetelmät - ei maakohtaisia lisäkustannuksia synnyttäviä lisävaatimuksia) 18

19 Vaatimuksena yhdenmukainen, johdonmukainen ja harmonisoitu arviointitapa! 19

20 CEN/TC350 standardipaketti (11/2011) Puite EN Sustainability of construction works Sustainability assessment of buildings Part 1: General framework EN Sustainability of construction works Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance EN Sustainability of construction works Assessment of buildings - Part 3 Framework for the assessment of social performance EN Sustainability of construction works Assessment of buildings - Part 4 Framework for the assessment of economic performance Ympäristö EN Sustainability of construction works Assessment of environmental performance of buildings Calculation method EN Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products EN Sustainability of construction works - Environmental product declarations communication format Business to Business CEN/TR Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data Kehitteillä pren Sustainability of construction works Assessment of social performance of buildings Methods WI Sustainability of construction works Assessment of economic performance of buildings Methods 20

21 EN 15804: 22 standardisoitua ympäristövaikutusindikaattoria! 1. Global Warming 2. Ozone Depletion 3. Acidification for soil and water 4. Eutrophication 5. Photochemical ozone creation 6. Depletion of abiotic resources - elements 7. Depletion of abiotic resources - fossil fuels 8. Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials 9. Use of renewable primary energy resources used as raw materials 10. Use of non renewable primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials 11. Use of non renewable primary energy resources used as raw materials 12. Use of secondary material 13. Use of renewable secondary fuels 14. Use of non renewable secondary fuels 15. Use of net fresh water 16. Hazardous waste disposed 17. Non hazardous waste disposed 18. Radioactive waste disposed 19. Components for re-use 20. Materials for recycling 21. Materials for energy recovery 22. Exported energy 21

22 Koko elinkaaren kattava tarkastelu! 1 2 y y??? % %??? Tavoitteena rakennusten ympäristövaikutusten arviointi sisältäen raaka-aineiden oton, rakennustuotteiden valmistuksen, kuljetukset, rakentamisen, rakennuksen käytön, käytöstä poistamisen, kierrätyksen ja uudelleenkäytön sekä materiaalien lopullisen hävittämisen (kaatopaikka). 22

23 Resurssitehokkuus kaikkine osineen Kansallinen sekavuus (mutta myös eurooppalainen) HO (resurssitehokkuuden yleinen parantaminen) YM, TEM SITRA (uusi ohjelma-alue), SYKE, MOTIVA, FiGBC Komission resurssitehokkuuden tiekartta (9/2011); tie direktiiviin? Komission ympäristöpääosaston tiedonanto kestävästä rakentamisesta vuoden 2012 aikana RT:n kanta: Rakentamisen/rakennusten resurssitehokkuuden arvioinnin tulee tukeutua CEN/TC350:n EN-standardeihin, jotka pohjautuvat rakennusten koko elinkaaren kattavaan elinkaariarviointiin. Tarkasteltavan systeemin rajaukset on määritelty standardeissa, ja arvioinneissa käytetään yhteisesti sovittuja indikaattoreita mm. primäärienergian ja luonnonvarojen käyttö, jätteet 23

24 Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen 24

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Ympäristöministeriön raportteja 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Riitta Kojo Raimo Lilja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Ympäristöministeriön raportteja 8 2013 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Selvitys rakennusmateriaalien vaikutuksesta rakentamisen kasvihuonekaasupäästöihin, tiivistelmäraportti Antti Ruuska, Tarja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14 Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja Julkinen 2 (26) Alkusanat Rakentamisessa kulutetaan paljon luonnonvaroja

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1883 Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen Hannu Koski, Jari Lehtinen, Anna-Leena Perälä & Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka Jari Pölönen Skanska

Lisätiedot

Kierrätys arkkitehtuurissa

Kierrätys arkkitehtuurissa Kierrätys arkkitehtuurissa b e t o n i e l e m e n t t i e n j a m u i d e n r a k e n n u s o s i e n u u d e l l e e n k ä y t t ö u u d i s r a k e n t a m i s e s s a & l ä h i ö i d e n e n e r g

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus FIGBC ELINKAARITEHOKKUUS 2012 LUONNOSVERSIO KOMMENTOINTIA VARTEN. ÄLÄ VIITTAA TAI KÄYTÄ LUONNOSTA LASKENTAAN. 22. elokuuta 2012 Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011. Tervetuloa!

Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011. Tervetuloa! Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011 Tervetuloa! Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Rakennus- ja kiinteistöalan vetovoima ry Infra ry 23.9.2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK RT:n toimintamalli

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen!

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! on keskusliitto, johon kuuluu 5 toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. RT:n jäseninä ovat kaikki keskeiset talonrakennustoimintaa,

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen torjuu ilmastonmuutosta

Kestävä rakentaminen torjuu ilmastonmuutosta Kestävä rakentaminen torjuu ilmastonmuutosta Sisältö Rakentaminen on vain pieni osa kiinteistön elinkaarta 5 Rakennuksen ympäristövaikutukset 7 on arvioitava kokonaisuudessaan Rakennukset ratkaisevassa

Lisätiedot

Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden

Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden Pro gradu -tutkielma Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen Maija Nurmi Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

EU:n päästö- ja energiaohjauksen tiekartta nollaenergiarakentamiseen ERA17 nzeb D3 2012. 7.4.2011 Jarek Kurnitski

EU:n päästö- ja energiaohjauksen tiekartta nollaenergiarakentamiseen ERA17 nzeb D3 2012. 7.4.2011 Jarek Kurnitski EU:n päästö- ja energiaohjauksen tiekartta nollaenergiarakentamiseen ERA17 nzeb D3 2012 Rakentaminen EU:n ohjauksessa Äsken julkaistu tiekartta 2050 (Roadmap for moving to a competitive lowcarbon economy

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen

Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen Anna Mikkola Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Environment Statistics Yearbook 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och

Lisätiedot

1 Asemakaavan tarkoitus ja laillinen sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen kaavoitusjärjestelmä luo edellytykset rakentamiselle. Lain tavoitteena on alueiden käytön ja rakentamisen ohjaaminen

Lisätiedot

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2008:2 Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä Ekotehokkuuden arviointi

Lisätiedot

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Espoo Suurpellon päiväkodin arvio. Sirje Vares, Tarja Häkkinen & Jari Shemeikka

Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Espoo Suurpellon päiväkodin arvio. Sirje Vares, Tarja Häkkinen & Jari Shemeikka VTT TIEDOTTEITA 2573 Sirje Vares, Tarja Häkkinen & Jari Shemeikka Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen Espoo Suurpellon päiväkodin arvio VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2573 Kestävän

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi

70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1 2013 70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi Pekka Tuominen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT OPAS rakennus- ja kiinteistöklusterille Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA Villa Real Ltd/SA ALKUSANAT Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL:n aloitteesta alkoi syksyllä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa

Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa RESULT PUBLICATIONS 1/2014 FIMECC PUBLICATIONS SERIES NO. 6 Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa OPAS METALLI- JA KONEPAJATEOLLISUUDELLE LCA Kokonaisnäkemys ympäristövaikutuksista Indikaattoreita (LCA):

Lisätiedot

Henri Ripatti. Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta

Henri Ripatti. Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta Henri Ripatti Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta Materiaalitehokkaan rakentamisen kehittäminen Satakunnassa 2014 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ripatti, Henri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot