FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005"

Transkriptio

1 FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Teknologiaohjelmaraportti 9/2006 Loppuraportti

2 FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 9/2006 Helsinki 2006

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat 400 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Libris Oy, 2006

4 Esipuhe Tämä julkaisu on Tekesin teknologiaohjelman FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys loppuraportti. Puhdas hengitysilma on yksi hyvinvointimme perusedellytyksistä. Teknologian kehittämisen voimakkaimmassa buumissa viime vuosikymmeninä terveyteen vaikuttavat tekijät eivät ole olleet tärkeimpiä kriteereitä kehitystä suunnattaessa. Tänään on kuitenkin toisin. Nyt tiedetään paljon ihmisten elinympäristön vaikutuksista terveyteemme ja hyvinvointiimme. Teknologian aiheuttamat terveysvaikutukset ovat nousseet agendalla jopa ympäristövaikutusten edelle. Jo kehitetty teknologia on jouduttu ottamaan kriittiseen tarkasteluun samoin kuin uudelle teknologialle asetettavat vaatimukset. Fokukseen on noussut ihminen itse. FINE-teknologiaohjelman käynnistämistä olivat vauhdittamassa toisaalta tieto pienhiukkasiin liittyvien terveysongelmien vakavuudesta ja sitä kautta alan teknologiatarpeen ja -markkinoiden kasvusta ja toisaalta suomalaisesta korkeatasoisesta tieteellisestä osaamisesta. Nähtiin huomattavaa potentiaalia kehittää uusia tuotteita ja palveluita sekä kasvattaa alan liiketoimintavolyymia kuin myös edistää ihmisten hyvinvointia. Ohjelma käynnistyi vuonna 2002 ja päättyi tutkimustyön osalta vuoden 2005 lopussa. Mukana on ollut 52 projektia, joista 20 yritysten omia tuotekehityshankkeita. Työn kokonaisvolyymi on 26 milj., josta Tekes on kattanut 14 milj.. Yritysten tuotekehityshankkeet ovat edustaneet volyymiltaan noin 55 % ohjelmakokonaisuudesta ja lisäksi yritykset ovat osallistuneet aktiivisesti tutkimushankkeiden rahoitukseen ja ohjaukseen. Muita rahoittajia ovat olleet Suomen Akatemia, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö. Suomen Akatemialla oli oma tutkimushankehaku FINE-ohjelmaan terveystiedon tutkimushankkeiden mukaan saamiseksi. Helsingin yliopistossa ja Kansanterveyslaitoksen Kuopion yksikössä toimivat alan huippuyksiköt ovat tehneet kiinteää yhteistyötä FINE-ohjelman kanssa. Ohjelman tärkeimpänä tehtävänä on ollut tukea tutkimustulosten hyödyntämistä liiketoiminnassa. Tavoitteena on ollut saada markkinoille tuotteita, prosesseja, menetelmiä ja palveluita, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia. Tieteellisestä tutkimuksesta on aina pitkä matka markkinoilla oleviin hyödykkeisiin. Matka on väistämättä pitkä myös ajallisesti ei riitä, että tulokset ovat

5 hyödynnettävässä muodossa, vaan aikaa kuluu tiedon ja teknologian siirtoon, oikeiden kumppaneiden löytämiseen, yhteistyön rakentamiseen, rahoituksen järjestämiseen ja mahdollisesti vielä asenteiden ja toimintatapojen muokkaamiseen. Neljä vuotta toimiva teknologiaohjelma voi olla vain sillanrakennuksen alullepanijana ja käynnistävänä katalysaattorina, kun tieteellisestä tutkimuksesta tehdään kaupallista toimintaa. Työtä tarvitaan vielä pitkään ohjelman jälkeen merkittävien vaikutusten aikaan saamiseksi. Maaliskuu 2006 Tekes

6 Sisältö Esipuhe 1 Ohjelmakatsaus Ohjelman tausta Pienhiukkasongelma Ohjelman tavoitteet ja toteutus Ohjelman tavoitteet ja niiden kehittyminen Ohjelman toteutus ja sisältö...3 Ohjelman tapahtumat...3 Ohjelman laajuus ja osallistujat Ohjelman tulokset Verkottuminen Ohjelman antama tieto Liiketoiminta Lopuksi Energiantuotannon ja teollisuuden pienhiukkaspäästöt Fine particle emissions from energy production and industry problems and solutions Projektit...10 Pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjen karakterisointi PIHI-RAME...10 Puun polton pienhiukkaspäästöt PIPO Fine particle emissions of waste incineration Development of waste quality and flue gas cleaning technique...23 Hiukkaset puun ja energiaturpeen polttoaineketjussa...29 Fine particle emissions from fluidized bed combustion of biomass A prediction method CFB-kattiloiden pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöt ja niiden hallinta Biomassan ja raskaan polttoöljyn pienhiukkaspäästöt ilman tehokasta suodatusta BIOPOR...37 Sähkösuodattimen esivarausjärjestelmä...40 Voimalaitosten imuilman suodatuksen tehostaminen ja suodattimien toiminta eri käyttöolosuhteissa Aerosolimallien kehittäminen ydinvoimalaitossovelluksiin AMY.. 47 Large Engine Emission Reduction LEER Elementtisuodatinjärjestelmän kehittäminen....59

7 3 Liikenteen ja liikennevälineiden pienhiukkaspäästöt Vehicle particle emissions challenge to technology Projektit...63 Liikenteen pienhiukkaspäästöjen yhteys ajoneuvojen testimittauksiin LIPIKA Raskaan ajoneuvokannan hiukkaspäästön koko ja morfologia HD-PM...69 Otto- ja dieselmoottoreiden nestehiukkaset: voiteluaineen ja jälkikäsittelyn vaikutus, osat I ja II Reduction of particulate emissions in compression ignition engines...82 Palamistekniikan hallinta 2010-luvulla PATE Partial DPF...85 Polttoaineen aromaattien vaikutus dieselhiukkasten haitallisuuteen...85 Nanoparticles from diesel engines operated with bio-derived oils.. 89 Z-palaminen...95 Katupölypäästöjen ajoneuvomittaukset VIPEN-projekti Mittalaitteet ja mittaaminen Aerosol measurement techniques and instrumentation Projektit Fine particle transformations during dilution Laitteisto pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen in-situ-määritykseen Kaupunki-ilman hiukkasten mittausverkko PARNET Condensation particle counter with photoinduced nucleation Nanoparticle Emissions Simulator NaPES Alailmakehän optiset mittaukset AtmOS Pienhiukkasten tutkimuspalvelut Tutkimusmenetelmien ja palvelutuotteen kehittäminen Pienhiukkasten dynamiikan numeerinen mallinnus Hiukkasmittaustekniikoiden perusilmiöt Tribosähköiset sovellukset TRIBOS Lidar aerosolitutkimuksessa LATU Rakennukset ja sisäilma Fine particles in indoor air Projektit Hitsaamon pienhiukkaset Hiukkasaltistuksen vähentäminen rakennus- ja LVI-teknisin keinoin HALVI HALVI-hankkeessa rakennettavan mallin validointi VALIDI Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: terveyshaitat, mittaaminen ja tuotekehitys Emission of fine particles in sanding of wood materials and filtration efficiency for sanding dust FineWood

8 Measurement and characterization of the biological fraction of fine particles BIOFINE DNA-microarray for detection of harmful microorganisms in indoor environments MFI-tekniikalla kannattavaa liiketoimintaa G-suodattimen kehittäminen Terveys-, ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset Terveys ilmansuojelun suunnannäyttäjänä Projektit Pienhiukkasten kokonaispäästöt ja vähentämismahdollisuudet Suomessa yhdennetty tarkastelu khk-päästöjen rajoittamisen yhteydessä PIHI-KHK Kokonaismalli pienhiukkasten päästöjen, leviämisen ja riskin arviointiin KOPRA Inflammaatio ja pienhiukkaset Seasonal variations in physicochemical and toxicological characteristics of urban air particulate matter PAMCHAR-FINE Determinants and sources of PM 2.5 exposure among elderly subjects Chemical mass closure of tropospheric aerosol modes Polluted clouds: the effects of gases and surfactants Non Steady State Nucleation as a Formation Mechanism of Atmospheric Aerosol Particles Liitteet 1 Johtoryhmä Osallistujat Projektit Tekesin teknologiaohjelmaraportit

9 1 Ohjelmakatsaus 1.1 Ohjelman tausta Pienhiukkasongelma Pienhiukkasiksi luetaan aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 µm olevat hiukkaset. Suomessa näiden merkittävimmät lähteet ovat liikenteen pakokaasupäästöt ja puun pienpoltto. Liikenteen ja pienpolton hiukkasten merkitystä korostaa se, että päästöt tapahtuvat suoraan hengitysilmakerrokseen. Liikenne vaikuttaa ilman hiukkaspitoisuuteen suorien päästöjen lisäksi myös nostattamalla ilmaan pölyä liikenneväylien pinnoilta. Puun pienpoltosta vapautuvilla hiukkasilla voi olla suuri merkitys paikalliseen ilmanlaatuun etenkin epäsuotuisissa leviämisolosuhteissa tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Hiukkasia pääsee ilmaan myös mm. energiantuotannosta, teollisuuden prosesseista ja rakentamisesta. Suomeen kulkeutuu ajoittain runsaasti pienhiukkasia myös maan rajojen ulkopuolelta. Pienhiukkasten haitoista terveydelle on näyttöä jo pitkältä ajalta savusumuepisodeista epidemiologisten tutkimusten tuloksiin. Varmaa käsitystä ei ole siitä, mikä hiukkasten ominaisuus tai komponentti on terveyden kannalta haitallisin. Käytettävissä oleva tieto viittaa siihen, että turvallista kynnyspitoisuutta ei kuitenkaan ole, vaan pienilläkin pitoisuuksilla aiheutuu terveyshaittoja ja haitat kasvavat lineaarisesti altistuksen myötä. Lähilähteistä, liikenteestä ja pienpoltosta peräisin olevia pienhiukkasia pidetään kaikkein haitallisimpina terveydelle. Terveyshaittojen syntymiseen vaikuttavat erityisesti hiukkasten koko sekä lyhyt- ja pitkäaikaisesti vallitseva massa- tai lukumääräpitoisuus. Alempiin hengitysteihin kulkeutuvien, ns. hengitettävien hiukkasten, massapitoisuus (PM 10 ; halkaisija < 10 µm) on ollut lukuisten terveystutkimusten käyttämä ilmanlaatusuure. Tätä suuremmat hiukkaset jäävät nenähengityksessä ylempiin hengitysteihin eli nenään ja sen sivuonteloihin sekä nieluun. Viimeaikaisten terveystutkimusten mielenkiinto on kohdistunut myös PM 10 :n alakokoluokkiin: pienhiukkasten massapitoisuus (PM 2.5 ; halkaisija < 2,5 µm), karkeiden hengitettävien hiukkasten massapitoisuus (PM ; 2,5 µm < halkaisija < 10 µm) ja ultrapienten hiukkasten (halkaisija < 0,1 µm) lukumääräpitoisuus. Nykyinen terveystutkimustieto on kuitenkin vielä puutteellista sekä hiukkaskokoluokkien että erityisesti niiden lähteisiin ja kemialliseen koostumukseen liittyvien vaikutusten osalta. Pienhiukkaset pääsevät aina keuhkorakkuloihin saakka, mistä niiden poistuminen tapahtuu hitaasti. Ultrapienet hiukkaset (halkaisija alle 0,1 µm) saattavat myös päästä keuhkorakkuloista verenkiertoon. Yhdyskuntailman pienhiukkaset ja ultrapienet hiukkaset kulkeutuvat hyvin huoneistojen sisäilmaan, jos ilmanvaihto on painovoimaista tai koneellista ottoilmaa ei suodateta tehokkaasti. Sen sijaan yhdyskuntailman karkeat hengitettävät hiukkaset kulkeutuvat huonosti sisäilmaan. Pienhiukkasiin liittyvän tutkimustarpeen moninaisuutta kuvastaa kuvan 1 vaikutusketju. Joka vaiheesta tarvitaan vielä lisää tietoa ennen kuin hiukkasten terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävät päätökset voidaan tehdä tietoon perustuen. Pienhiukkasten terveysvaikutukset ovat johtaneet eri puolilla maailmaa kiristyviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Euroopassa EU:n komissio on julkistanut Clean Air for Europe -ilmanlaatustrategian (CAFE), jonka on määrä vähentää huonosta ilmasta johtuvia vaikutuksia merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Nykyisten arvioiden mukaan ilman epäpuhtaudet aiheuttavat EU-maissa satoja tuhansia kuolemantapauksia vuosittain ja Suomessa tuhatkunta kuolemantapausta vuodessa. Keskeisiä toimijoita Suomessa pienhiukkasten tutkimuksen eri osa-alueilla ovat Tampereen tek- 1

10 Päästolähde Leviäminen & muutunta Ihmisen altistuminen Terveyshaitta Sairautta edeltävä kudosmuutos Biologisesti vaikuttava annos Keuhkoannos Kuva 1. Hiukkasten vaikutusketjun komponentteja. nillinen yliopisto, huippuyksiköt Helsingin ja Kuopion yliopistolla, VTT, TKK, Kansanterveyslaitos, Ilmatieteen laitos ja Työterveyslaitos. Haitallisten hiukkasten lisäksi on olemassa myös teollisesti hyödynnettyjä, hyviä hiukkasia. Hiukkasia hyödynnetään mm. lääketeollisuudessa, nanomateriaaleissa sekä elektroniikkateollisuudessa. Hyödyllisten hiukkasten tutkiminen rajattiin FINE-teknologiaohjelman ulkopuolelle alueella olevien muiden tutkimusohjelmien takia. 1.2 Ohjelman tavoitteet ja toteutus Pienhiukkaset eivät rajaa yhtä selkeää toimialaa. Pienhiukkasiin liittyvä toimintaympäristö on hajanainen ja hiukkaset ovat vain yksi yhteinen nimittäjä. Saman nimikkeen alla ovat niin sisäilmakysymykset kuin jätteen polton hiukkaset, ja alan yritykset ovat hyvin erilaisia. Taustalla on kuitenkin paljon yhtenäistä tutkimusta perustuen samaan pohjatietoon ja osaamiseen. Alan tutkimus on monitieteistä, tutkimus jakaantuu toisaalta pienhiukkasten synnyn, käyttäytymisen, poistamisen ja hiukkasten mittausmenetelmien tutkimukseen ja toisaalta tutkitaan hiukkasten kansanterveydellisiä ja ympäristövaikutuksia. FINE-teknologiaohjelma toteutettiin vuosina Ohjelman rahoittajina olivat Tekes, Suomen Akatemia, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä osallistuneet yritykset ja tutkimuslaitokset. Suomen Akatemia tuli mukaan, koska perustutkimusta pienhiukkasten vaikutuksista terveyteen ja ilmastoon haluttiin mukaan ohjelmaan. Suomen Akatemian rahoittamina FINE -ohjelmassa oli viisi projektia. Liikenne- ja viestintäministeriöllä (LVM) sekä ympäristöministeriöllä (YM) oli edustajat ohjelman johtoryhmässä ja ne rahoittivat muutamia niitä kiinnostavia, yksittäisiä projekteja ohjelmassa Ohjelman tavoitteet ja niiden kehittyminen FINE-ohjelman tavoitteet olivat: FINE-ohjelman päätavoitteena on pienhiukkasiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen hyödyntämällä korkeatasoista suomalaista tutkimusosaamista. Ohjelmassa tuotetaan tutkimustietoa ja kehitetään menetelmiä ja laitteita, joiden avulla voidaan auttaa vähentämään ja hallitsemaan pienhiukkaspäästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia ihmiseen, ilmastoon ja muuhun ympäristöön. FINE-ohjelman haasteena on terveys- ja ympäristövaikutuksiin liittyvien laajempien yhteiskunnallisten tarpeiden ymmärtäminen ja sitä kautta uusien innovaatiomahdollisuuksien identifiointi sekä hyödyntäminen. Lisäksi liiketoiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: Suomeen syntyy uutta pienhiukkastekniikan osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa Toimijoiden kyky päästönormien ennakointiin paranee 2

11 Yritysten tuotteiksi ja käyttöön sekä markkinoille valikoituu tuotteita ja prosesseja, jotka menestyvät jatkossakin normien tiuketessa Pienhiukkasiin liittyvä laite- ja osaamisvienti kasvaa Suomen pienhiukkasosaaminen verkottuu entistä tiiviimmin ja saavuttaa johtavan aseman Euroopassa. Ohjelman tavoitteena oli synnyttää ja lisätä uutta liiketoimintaa sekä ylläpitää tutkimuksen korkeaa tasoa. Haastatteluiden mukaan jo alussa tiedettiin, että ohjelman perustutkimuksen osuus tulee olemaan suurta ja oltiin tukemassa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä markkinoille, joita ei ole välttämättä vielä syntynyt. Ohjelman alkuvaiheessa odotettiin erilaisten päästöjä koskevien säädösten tulevan voimaan. Säädöstyö on kuitenkin edennyt ohjelmaa perustettaessa ajateltua hitaammin Ohjelman toteutus ja sisältö Ohjelma toteutettiin siten, että Tekes ja Suomen Akatemia rahoittivat omia projektejaan erikseen. Suomen Akatemia rahoitti perustutkimuksellisia projekteja terveysvaikutus- ja ilmastotutkimuksen alueella. Tekes ja ministeriöt rahoittivat yhteisesti eräitä projekteja, joissa ministeriön tietotarpeet ja ohjelman tavoitteet kohtasivat. Näissäkin projekteissa päärahoittajana oli Tekes. Ohjelman tapahtumat Ohjelma perustettiin keväällä 2002, jolloin avattiin aiehaku yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Akatemialla oli pienhiukkasalueelle suunnattu hakukierros samaan aikaan. Aiehaun lisäksi järjestettiin uudet hakukierrokset tutkimuslaitosten projekteille loppuvuodesta 2003 ja Yrityksillä oli mahdollisuus ehdottaa projekteja koko ohjelman ajan ilman erityisiä hakuaikoja. Ohjelman johtoryhmä nimitettiin elokuussa Luettelo johtoryhmän jäsenistä on liitteessä 1. Ohjelmassa järjestettiin aloitusseminaarin lisäksi kaksi vuosiseminaaria ja päätösseminaari. Osaalueittain järjestettiin seurantakokouksia, joissa tutkijoiden lisäksi oli mukana projekteihin osallistuvien yritysten edustajia. Vuonna 2005 aloitettiin kaksi markkinaselvitystä Pohjois-Amerikan puhtaan ilman markkinoista, toinen liikenteen ja teollisuuden alueelta ja toinen sisäilma- ja turvallisuusalueelta. Markkinaselvitykset valmistuvat keväällä Ohjelman laajuus ja osallistujat Ohjelmassa oli mukana 52 projektia: 20 yritysten omia t&k-projekteja ja 32 tutkimusprojektia, joista 5 oli Akatemian rahoittamia. Ohjelman projekteihin osallistui lähes 60 yritystä ja yli 20 tutkimusryhmää. Luettelo osallistujista on liitteenä 2. Projektiluettelo ja projektien rahoitus on esitetty liitteessä 3. Ohjelman kokonaisvolyymi oli noin 26 miljoonaa euroa, josta yritysprojektien osuus oli 12,7 miljoonaa euroa ja tutkimusprojektien osuus 13,2 miljoonaa euroa, mikä sisältää Suomen Akatemian noin 1 miljoonan euron rahoituksen. Yritysprojekteissa Tekesin rahoitus oli noin 5,8 miljoonaa euroa ja tutkimusprojekteissa noin 8,5 miljoonaa euroa (kuva 2). Tekesin kokonaisrahoitus ohjelmassa oli noin 14 miljoonaa euroa, Akatemian noin 1 miljoona euroa ja muiden osapuolten noin 11 miljoonaa euroa. Ohjelma projektit jaettiin viiteen osa-alueeseen: energiantuotannon ja teollisuuden päästöt 7 tutkimus- ja 6 yritysprojektia liikennevälineiden ja liikenteen päästöt 6 tutkimus- ja 5 yritysprojektia mittalaitteet ja mittaaminen 4 tutkimus- ja 5 yritysprojektia rakennukset ja työympäristö 7 tutkimus- ja 4 yritysprojektia terveys-, ilmasto- ja muut vaikutukset 8 tutkimusprojektia (5 Akatemian rahoittamaa) Rahoitus jakautui tasaisesti kaikkiin näihin alueisiin, ks. kuva 3. 3

12 14 FINE-ohjelman rahoituslähteet 12 Milj. euroa Muu Akatemia Tekes 2 0 Tutkimushankkeet Yrityshankkeet Kuva 2. FINE-ohjelman rahoituslähteet. Ohjelma-alueiden osuus rahoituksesta Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt Liikennevälineet, liikenne Mittalaitteet, mittaaminen Rakennukset, työympäristö Terveys-, ilmasto- ja muut projektit Kuva 3. Rahoituksen jakautuminen FINE-ohjelman eri osa-alueille. Ohjelman tutkimuksellisuus näkyi erityisesti siinä, että suuri osa ohjelman tutkimusprojekteissa tehdystä työstä liittyi hiukkasten syntymekanismien ja muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen, hiukkasten ominaisuuksien ja vaikutusten selvittämiseen, mittausmenetelmien vakiointiin sekä mittaustulosten keräämiseen. Osaa yritysten projekteista voidaan myös pitää tutkimuksellisina. 4

13 1.3 Ohjelman tulokset Verkottuminen FINE-ohjelman suurimpana toteutuneena vaikutuksena voidaan pitää tiedeyhteisön, teollisuuden, Tekesin ministeriöiden verkostoitumista. Ohjelma antoi synergiaetua ja toi eri osapuolia yhteen. Koska ohjelmassa oli mukana paljon erilaisia toimijoita, oli vaarana, että kokonaisuus olisi jäänyt hajanaiseksi. FINE-ohjelman kohdalla erilaisuus oli kuitenkin vahvuus. Ohjelma on vaikuttanut ennen kaikkea tutkijayhteisöön. Ohjelma on vahvistanut olemassa olevia osaamiskeskittymiä ja tuonut lisää kytköksiä. Helsinki/Espoo ja Tampere ovat omilla alueillaan vakiintuneita pienhiukkastutkimusosaamisen keskuksia. Kuopion osaamiskeskittymä on FINEohjelman aikana vahvistunut. Tutkimusmaailma oli ennestään vahva ja hyvin verkottunut, mutta yritysmaailma oli erillään ja verkostot hajanaisia. Tutkijayhteisöön integroitui uusia tahoja ja syntyi aitoa uutta yhteistyötä, mikä vahvisti jo olemassa olevaa yhteisöä. Myös yrityspuolella FINE-ohjelma lisäsi yhteistyötä ja antoi tietoa potentiaalisista yhteistyökumppaneista Ohjelman antama tieto Ohjelman vaikutuksesta tietämys hiukkasten muodostumisesta polttoprosesseissa kasvoi, erityisesti puun pienpoltossa ja energiantuotantolaitoksissa, joita erikseen on mainittava jätteenpolttolaitokset. Myös hiukkasten muodostumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä polttomoottoreissa saatiin runsaasti uutta tietoa. Liikenteen puolella tuotettiin uutta tietoa myös liikennekaluston laboratoriomittausten ja käytännön liikennevirrassa tehtyjen mittausten vastaavuudesta. Ennen ohjelmaa ei ollut kattavaa kuvaa pienhiukkasten kokonaispäästöistä Suomessa, eri lähteiden osuuksista ja päästöjen alueellisesta jakautumisesta. Mallinnuksessa luotiin työkalut hiukkasten leviämisen ja vaikutusten arviointiin. Rakennusten ilmanvaihdon hallintaan ja sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä saatiin uutta tietoa ohjelmassa. Ohjelman projekteissa kehitettiin myös puhdistuslaitteita ja selvitettiin niiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Ohjelmassa saatiin myös tietoa hiukkasten vähentämisen kustannuksista. Ministeriöille FINE-ohjelma on antanut lisärahoitusta pienhiukkastutkimukseen Liiketoiminta FINE-ohjelma oli tutkimuspainoinen ohjelma. Lyhyellä tähtäimellä ohjelman tuloksena ei ole syntymässä uusia yrityksiä. Koska huonoihin hiukkasiin liittyvät markkinat riippuvat voimakkaasti lainsäädännöstä, ei voida olettaakaan, että ohjelman kestäessä olisi syntynyt paljon uutta liiketoimintaa. FINE-ohjelman tulosten odotetaan näkyvän 5 10 vuoden päästä, kun erilaiset määräykset ovat tiukentuneet ja pakottavat toimenpiteisiin. Lisäksi odotetaan, että jatkossa lisääntyy yleinen tietoisuus ja huoli pienhiukkasasioista, mikä lisää markkinoita ja investointeja puhtaampaan ilmaan. Tulosten käyttöönoton viivästymiseen vaikuttaa myös asioiden monimutkaisuus. Yritysten aktivoituminen näkyy FINE-ohjelman viimeisenä vuotena ja päättymisen jälkeen alkaneina useina yritysprojekteina. Pienhiukkasiin liittyvä liiketoiminta ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, vaan alueella on useita eri toimialoja ja toimijoita. Suomen pienhiukkasten toimintaympäristössä toimii esimerkiksi mittalaitevalmistajia (Vaisala, Dekati), puhdistuslaitevalmistajia (Alstom, Kvaerner, Lifa Air, Genano; Ecocat, Finnkatalyt), moottorivalmistajia (Wärtsilä, Sisu), palamistekniikkaan erikoistuneita yrityksiä (Kvaerner, Ahlström, Wärtsilä) sekä soodakattiloiden valmistajia (Foster Wheeler). Omat toimialansa muodostuu lisäksi tulisijojen valmistajista sekä ilmanvaihtoalan toimijoista. 5

14 Regulaation kehitys vaikuttaa voimakkaasti markkinoiden syntyyn ja kasvuun erityisesti päästöjen vähentämisessä ja tarkkailussa. Niin kauan kun esimerkiksi mittausmenetelmiä ei ole vakiinnutettu, ei voi odottaa suuria laitetilauksia. Mittausmenetelmien standardointi tapahtuu kansainvälisenä yhteistyönä ja vaatii oman aikansa. Kansainvälisille markkinoille pääsy on suomalaisille yrityksille välttämätöntä usealla hiukkasiin liittyvällä alueella pienen kotimarkkina-alueen vuoksi. Pienhiukkaset tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia ennen kaikkea suodatinvalmistajille, ilmanvaihtoalalle ja mittalaitevalmistajille. Markkinoiden kokoon vaikuttaa halu panostaa vapaaehtoisesti hiukkasten haitallisiin vaikutuksiin. Mikäli ihmisten terveystietoisuus nousisi tai regulaatiolla vaikutettaisiin nopeasti markkinoiden kasvuun, olisi laajoja markkinoita esimerkiksi auton sisäilman suodattimille ja muille omaan terveyteen vaikuttaville tuotteille. Kysyntä on kuitenkin toistaiseksi pientä. Markkinat eivät ole homogeeniset, sillä esimerkiksi Aasiassa on vakavia ilmanlaatuongelmia, joiden voidaan odottaa luovan kysyntää hiukkasten torjuntateknologioille elintason ja terveystietoisuuden kohotessa. 1.4 Lopuksi FINE-ohjelman syntyvaihetta edelsi pitkään tehty aerosolitutkimus, jota Suomessa tehdään kansainvälisesti merkittävissä määrin suhteessa maan kokoon. Ohjelman taustalla oli myös USA:ssa ja Euroopassa 1990-luvulla saatu uusi tutkimustieto mm. yhdyskuntailman pienhiukkasten terveysvaikutuksista. Ohjelman taustalla oli myös pyrkimys edistää suomalaista hiukkasiin liittyvää osaamista ja sen soveltamista pienhiukkasten vaikutusten selvittämiseen ja vähentämiseen ja näihin liittyvän liiketoiminnan edistämiseen. Tavoitteiden toteutuminen voidaan arvioida vasta muutaman vuoden kuluttua ohjelman päättymisen jälkeen. Pienhiukkasriskien vähentäminen tai eri toimenpiteiden hyötyjen arviointi ei ole helppoa. Eri lähteet, eri hiukkastyypit, eri kokoluokat käyttäytyvät eri tavoin ja vaikuttavat terveyteen eri tavoin. Vasta kokonaisvaltaisessa tarkastelussa, jossa otetaan lukuisia eri muuttujia (mukaan lukien epävarmuudet) huomioon, saadaan riittävän kattava kokonaiskuva toimenpiteiden suuntaamiseksi järkevästi. Pienhiukkasaluekaan ei ole vielä tutkittu valmiiksi asti. 6

15 2 Energiantuotannon ja teollisuuden pienhiukkaspäästöt 2.1 Fine particle emissions from energy production and industry problems and solutions Hiukkaset energiantuotannossa ja teollisuudessa ongelmia ja ratkaisuja Mikael Ohlström Jorma Jokiniemi Pasi Makkonen VTT Summary A lot of research considering fine particle (PM2.5, PM1) emissions from energy production and industrial processes has been carried out in recent years. Negative health effects and tightening of air quality legislations are reasons for increased interest in fine particles and their emission sources as well as how to reduce these emissions. Legislation There are not yet any emission standards for fine particles only for total particle mass released from power plants and industrial processes. However, the tendency of air quality legislation is toward fine particle (PM2.5) regulations whereas only total suspended particles (TSP) and respirable particles (PM10) has been regulated earlier. EU Commission announced its air protection strategy (COM(2005)446) and new air quality directive (COM(2005)447) on 21st September The main target of the new air protection strategy is to reduce human exposure both to direct (primary) and indirectly formed (secondary) fine particles, because these emissions have been identified to reduce life expectancy by 8 9 months in the EU (by 2 3 months in Finland). The air quality directive has two new elements that try to reduce the health effects from fine particles. First, an annual ceiling limit of 25 µg/m 3 has been proposed. This value corresponds to the binding limit of 40 µg/m3 for respirable particles (PM10) valid at present. Therefore, this ceiling value has mostly effect on decreasing of long range transportation from most polluted areas. The other new element is the target to reduce human exposure caused by fine particle concentrations by 20 % during everywhere outside cities where concentrations are 7 µg/m 3 or more. This target is based on real fine particle concentration measurements beginning at These new legislative actions are based on the work done in CAFE (Clean Air for Europe) Programme. In this three years long programme, the adequacy of present legislation to fulfil the air quality targets of the EU s Sixth Framework Programme for year 2020 were studied. According to results, the health effects caused by air pollution would still be significant at 2020, so the Commission ended up tightening the legislation. In the U.S., the regulations considering fine particles are even stricter, so there is possible trend to more tightening legislation in the EU, too. Other guiding regulations and practises From energy production point of view, the CAFE strategy says that there won t be any changes to recent LCP directive considering over 50 megawatt s power stations. Meanwhile, power stations in the range of megawatts can in future be exposed under IPPC directive. Also air quality targets are considered when reforming the IPPC directive. For individual heating, the technical regulations for firing equipment and their fuels are going to be harmonised so that they drive development to low-emission solutions. In addition, it will be determined if the scope of energy 7

16 efficiency directive could be extended to smaller buildings than at present. Even if there are not any direct regulations on PM2.5 emissions, the directive of waste incineration as well as BAT (Best Available Technology) practise are regulating and guiding the use of some combustion technologies and fuels. Main sources of fine particles The main sources of combustion-related particles are diesel motor vehicles, managed burning, open burning, residential wood combustion, and utility and commercial boilers. Primary emissions from combustion sources are made primarily of unburned fuel (hydrocarbons), elemental carbon (soot), sulphates, mineral salts, and often contain traces of toxic metals. Secondary emissions are a combination of ammonia with either sulphuric acid or nitric acid and water, together with a complex mixture of the organic oxidation products of VOCs. Additionally, alkali metals (Na and K) and some trace metal compounds (e.g. Hg, Se, Pb, Cd, Cu, Tl, Zn, As, Cr, Ni, V) are concentrated in the PM of the size with less than 1 ìm during combustion processes. FINE Programme projects relating to energy and industry sectors The Tekes Programme FINE (Particles Technology, Environment and Health ) included a total of 14 research projects concerning fine particles in the area of energy production and industry. Seven of them were led by industrial corporations and also seven by research institutes. Several projects produced emission data by fine particle measurements and/or modelling. Also this survey summarises the main results of these projects as well as their influence on development of science and business in the research area. According to FINE programme and some earlier research projects, the specific emissions of PM2.5 fine particles in large-scale boilers are significantly lower as compared to the emissions of small-scale (10 50 kw) boilers, i.e mg/ MJ compared to mg/mj. The specific emissions of fine particles depend most of all on particle separation device(s) used. The used fuel or combustion technique does not have as great influence if an efficient control device is used. The most effective separation device for fine particles is fabric filter. Recent measurements show that after fabric filter the share of PM1 in flue gas is only 1 10 % of the total particle mass that is mainly composed of coarse particles/material released from filter or from exhaust gas duct. Fluidised bed boilers equipped with electrostatic precipitators (ESP) or with fabric filters have during optimal operation as low specific emission factors as mgmj -1 for fine particles. For grate boilers, the emission factors are usually a bit higher, but with efficient dust removal devices specific emission levels of 5 20 mgmj -1 are typical. In pulverized coal combustion the particle emission is composed mainly of particles smaller than 5 µm in aerodynamic diameter. Roughly half of the total mass of particle emission is composed of fine particles (PM2.5). For large boilers equipped with ESP and/or with fabric filter, the specific emission factor for fine particles is as low as mgmj -1. For pulverized combustion of peat, ca % of the total mass of particle emission is fine particles, and then the specific emission factor is between 5 and 8 mgmj -1. For recovery boilers, the fine particle portion of the total particle emission is 50 60% (by mass) and the specific emission factor for fine particles varies considerably according to the boiler size category, being between 10 and 80 mgmj -1. With small scale boilers (< 15 MW) it is not economically feasible to use ESP or fabric filter and thus higher fine particle emissions are typical for these plants as compared to large boilers during optimal operation. For heavy fuel oil boilers the total suspended particulate matter (TSP) emission is typically around mg/mj, but the fine particle share is only mg/mj as compared to biomass combustion equipped with cyclone and scrubber where TSP is around mg/mj and the fine particle share is mg/mj. On the other hand, fine particles from heavy fuel oil combustion include plenty of vanadium and nickel, and from biomass combustion zinc is the main heavy metal component. All these elements are harmful trace metal compounds and there is connection with direct toxicity. 8

Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet

Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet ClimBus-ohjelman katsaus 2008 Toimittaja Jatta Jussila, Technopolis Oyj Tekesin katsaus 235/2008 Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003

Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 2/2004 Loppuraportti Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 2/2004

Lisätiedot

Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti

Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti Lääke 2000 Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Loppuraportti Lääke 2000 biolääketiede, lääkekehitys ja farmaseuttinen teknologia Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 3/2009 Arviointiraportti 12 Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita

Lisätiedot

Staattisen sähkön hallinta STAHA-teknologiaohjelma 1999 2002. Teknologiaohjelmaraportti 8/2003. Loppuraportti

Staattisen sähkön hallinta STAHA-teknologiaohjelma 1999 2002. Teknologiaohjelmaraportti 8/2003. Loppuraportti Staattisen sähkön hallinta STAHA-teknologiaohjelma 1999 2002 Teknologiaohjelmaraportti 8/2003 Loppuraportti Staattisen sähkön hallinta STAHA-teknologiaohjelma 1999 2002 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Digitaalisen median teknologiaohjelmat

Digitaalisen median teknologiaohjelmat Digitaalisen median teknologiaohjelmat 1996 1999 Ulf Lindqvist, Petri Rouvinen, Timo Siivonen, Pekka Ylä-Anttila Teknologiaohjelmaraportti 21/2000 Arviointiraportti Digitaalisen median teknologiaohjelmat

Lisätiedot

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Loppuraportti 12 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Helsinki

Lisätiedot

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Loppuraportti Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Helsinki 2004

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY THE PRELIMINARY ASSESSMENT UNDER THE EC AIR QUALITY DIRECTIVES IN FINLAND SO 2, NO 2 /NO X, PM 10, LEAD Harri Pietarila

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 Helsingin seudun ympäristöpalvelut ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 21 ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 Raportti:

Lisätiedot

RAPORTTI 21. Lannan kestävä hyödyntäminen

RAPORTTI 21. Lannan kestävä hyödyntäminen MTT RAPORTTI 21 Lannan kestävä hyödyntäminen MTT MTT TEKEE TIETEESTÄ ELINVOIMAA RAPORTTI www.mtt.fi/julkaisut MTT Raportti -julkaisusarjassa julkaistaan maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Tapaustutkimuksia energia-alan. ympäristömyötäisistä innovaatioista. ja niihin vaikuttavista tekijöistä

Tapaustutkimuksia energia-alan. ympäristömyötäisistä innovaatioista. ja niihin vaikuttavista tekijöistä IEE REPORTS No 16/2001 Tapaustutkimuksia energia-alan ympäristömyötäisistä innovaatioista ja niihin vaikuttavista tekijöistä Espoo 21.12.2001 Mikko Hongisto ja Torsti Loikkanen VTT Kemiantekniikka Jaakko

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen, Outi Nieminen, Katrina Nordström Teknologiakatsaus152/2004 Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen Outi

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012 Loppuraportti SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.) 2 Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot