KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI"

Transkriptio

1 R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN PÄIVÄYS /

2 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (2) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENTAMISTAPAOHJE, SISÄLTÖ JA TARKOITUS KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET... 4 LISÄKSI KAAVAKARTASSA ON ERITYIS JA YLEISMÄÄRÄYKSIÄ YLEISET ALUEET UR-1 (OHJEELLINEN PUISTOPOLKU) SP (ALUEEN OSA, JOKA KUULUU LUONNONSUOJELULAIN 49 :N PERUSTEELLA SUOJELTUUN LIITO-ORAVAN REVIIRIIN) HU-1 JA HULEVESIEN HALLINTA KOKO KAAVA-ALUEEN MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET JULKISIVUT JA PUURAKENTAMINEN KATTO PIHARAKENNUKSET PIHA-ALUEET PYSÄKÖINTIMÄÄRÄYKSET RAKENTAMINEN RINNEMAASTOON HULEVESIEN HALLINTA JA PINNOITTEET RAJAUTUMINEN JA LIITTYMINEN KATUTILAAN RAJAUTUMINEN LÄHIVIRKISTYSALUEESEEN MELUN TORJUNTA ENERGIA YLEISMÄÄRÄYS KORTTELIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET AK- KORTTELIT JA JULKISIVUT KATOT KANSIPIHA (KORTTELI 107) AK- KORTTELIT 96 JA 106 JA AKY-1 -KORTTELI JULKISIVUT KATOT AR -KORTTELIT 90, , , AO -KORTTELI 97, JA AP -KORTTELI JULKISIVUT KATOT AO -KORTTELI 72-75, 79-81, 84, 85, 88, JULKISIVUT KATOT AO -KORTTELI 76, 82, 87 JA AP -KORTTELI 77, 83, JULKISIVUT KATOT AO -KORTTELI 70, 91 JA AP -KORTTELI AR -KORTTELI Rakentamistapaohjeiden valokuvat: Jyväskylän kaupunki /Kaavoitus

3 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (3) 1. RAKENTAMISTAPAOHJE, SISÄLTÖ JA TARKOITUS Rakentamistapaohjeet täydentävät Mannisenmäen asemakaavan kaavamääräyksiä ja merkintöjä (korttelit ). Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista siten, että alueesta muodostuu viihtyisä, sopusuhtainen ja omaleimainen kokonaisuus, jonka kokoavana teemana on metsäpuutarha (istutetun kasvillisuuden luonnonmukaisuus ja runsaus, hulevesien luonnonmukainen käsittely ja rinnemaaston reunaehdot). Ennen rakennussuunnittelun aloittamista tulee rakennusvalvontaviraston tarkastajan kanssa käydä neuvottelu, jossa selvitetään tonttia koskevat asemakaavamääräykset, rakentamistapaohjeet sekä mahdolliset muut huomioon otettavat seikat.

4 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (4) 2. KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Lisäksi kaavakartassa on erityis ja yleismääräyksiä.

5 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (5) 3. YLEISET ALUEET 3.1 ur-1 (ohjeellinen puistopolku) - Reitin jatkosuunnittelussa tulee huomioida alueen luontoarvot (luo, s-1 ja lepakot). - Reitti tulee toteuttaa joko polkumaisesti tai lähireittimäisesti. - Reitin poikkileikkaus tulee olla alle 3 metriä, mielellään enintään 2,3 metriä. - Valaistuksessa tulee huomioida lepakot. Valaisinmalli tulee valita siten, ettei valo heijastu ylöspäin ja synny lepakoita häiritsevää valosaastetta. 3.2 sp (alueen osa, joka kuuluu luonnonsuojelulain 49 :n perusteella suojeltuun liito-oravan reviiriin) - Alueella tulee säilyttää sen luontainen puusto ja maastonmuodot. Alueelle ei saa sijoittaa pysyviä rakenteita. PERIAATEKUVA sp-vyöhykkeen sijoittumisesta kerrostalojen väliin 3.3 hu-1 ja hulevesien hallinta - Alue varataan hulevesien johtamista ja viivyttämistä varten. - Alueelle voidaan toteuttaa viherpainanne. Viherpainanne voi olla maastossa oleva luonnonmukainen tai varovaisilla maaston muokkauksilla tehty painanne. - Alueen hulevedet tulee johtaa pääsääntöisesti avo-ojissa.

6 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (6) 4. KOKO KAAVA-ALUEEN MÄÄRÄYKSET JA SUOSI- TUKSET 4.1 Julkisivut ja puurakentaminen - Puun käyttö on suositeltavaa julkisivujen jäsentelyssä. - Hirsirakentaminen on sallittua vain AO-tonteille kortteleissa 97, 101, 102. Pyöröhirren ja pitkänurkan käyttöä ei sallita rakentamisessa. - Viherseinät ovat sallittuja kaikissa rakennuksissa. 4.2 Katto - Alueen rakennusten katemateriaalin tulee olla pelti-, huopa- tai tiilikate. Tiilikattoa jäljittelevää peltikateprofiilia ja palahuopakatetta ei sallita. - Viherkatot ovat sallittuja kaikissa rakennuksissa (viherkatto voi olla loiva pulpettikatto eli ns. tasakatto) - Auma- ja mansardikattoja ei sallita. - Harjan suunta on osoitettu joillakin tonteilla asemakaavassa. 4.3 Piharakennukset - Piharakennusten tulee muodostaa asuinrakennuksen kanssa ilmeeltään, materiaaleiltaan, väreiltään ja korkeussuhteiltaan yhtenäinen kokonaisuus. - Talousrakennuksen tulee olla alisteinen päärakennukselle (koko, massa, muoto). - Harjakorkeus ei saa ylittää 4 metriä. - Kattomuodon tulee olla pulpetti-, kaksoispulpetti- tai harjakatto. - Yksikerroksisilla rakennusosilla kuten, autokatoksilla, -talleilla tai katetuilla ulkooleskelutiloilla, kuten pergoloilla voidaan kytkeä asuntoyksiköitä toisiinsa kiinni. - Autotalli tai katos voidaan sijoittaa päärakennukseen kiinni AO-, AP- ja AR-kortteleissa. PERIAATEKUVA kerrostaloasunnon viihtyisä maantasopiha / kerrostalon ja piharakennuksen viherkatto 4.4 Piha-alueet - Piha-alueella tulee varata leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10 neliömetriä asuntoa kohti ja 10 neliömetriä seniori- ja palveluasumisen 100 kerrosalaneliömetriä kohti. - Kerros- ja rivitalotonttien pihajärjestelyt ja rakenteet/ rakennelmat tulisi suunnitella yhtenäisenä kokonaisuutena. Esimerkiksi jätehuoltotila, oleskelu- ja leikkipaikka tulisi toteuttaa yhtenäisenä pihapiirissä tonttijaosta riippumatta (ei useita jätehuoltotiloja tai leikkipaikkoja samalle yhteispihalle). Kerrostalokorttelin sisäisiä tontinrajoja ei saa aidata. - Kerros- ja rivitalotonttien pysäköintijärjestelyt voidaan toteuttaa myös tonttijaosta riippumatta. Pysäköintialueelle on istutettava pysäköintirivejä jakavia ja pehmentäviä puu- tai pensasistutuksia. Istutusalueiden tulee olla yhtenäisiä.

7 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (7) 4.5 Pysäköintimääräykset - AO- kortteleissa autopaikkoja on rakennettava vähintään 2ap/asunto. - AR- ja AP -kortteleissa 1 ap/75 asuinkerrosalaneliömetriä kohti, kuitenkin vähintään 1.3 ap/asunto. - AK- kortteleissa autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 autopaikka 100 kerrosalaneliömetriä kohden. - Palveluasuminen 1ap/250 asuinkerrosalaneliömetriä kohti 4.6 Rakentaminen rinnemaastoon - Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin maastonmuotoihin rakentamalla osittainen kellarikerros ja / tai porrastamalla riittävästi rakennuksen pääkerrosta. - Rivitalomassat tulee mukauttaa maaston korkeusasemiin porrastamalla. - Pihan korkeuserojen hallintaan suositellaan muureja. Jos käytetään luiskia, niille tulee istuttaa maata sitovia pensaita tai maanpeiteperennoja. PERIAATEKUVA rinnerakentamisesta Sekametsäntiellä.

8 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (8) 4.7 Hulevesien hallinta ja pinnoitteet - Ulko- ja pysäköintialueiden pinnoitteiden tulee olla pääsääntöisesti vettä läpäiseviä (esim. sora, nurmikivi tai riittävän leveästi saumattu kiveys). PERIAATEKUVA omakotitalotontin ja kerrostalotontin nurmikiviset pysäköintipaikat - Rakennusten sijoittamisesta tontilla on suunniteltaessa otettava huomioon hulevesien käsittely. Hulevesijärjestelyt on sovitettava vierekkäisten tonttien kesken. - Pihalta kertyvät sadevedet voidaan johtaa hallitusti sadepuutarhoihin tai pienempiin viivytysaltaisiin. Pienillä altailla, pohjapadoilla, olkipaaleilla tai kulkureitin mutkittelulla voi veden virtausnopeutta hidastaa ja siten tasata pihan kosteusolosuhteita. Talon yläpuolisilta rinteiltä kertyvät vedet on johdettava talon ohi. PERIAATEKUVA sadepuutarha omakotitalon pihalla / Hulevesipainanne kerrostalotontin laidalla. 4.8 Rajautuminen ja liittyminen katutilaan Aita - Alueella tulee suosia raja-aitoina istutettua viheraitaa tai kivirakenteista raja-aitaa. Puuaita sallitaan vain kortteleissa AO- ja AP-kortteleissa. - Rakennetun aidan korkeus saa olla enintään 1,2 metriä. - Pensasaidat voivat olla sekä leikattuja tai vapaasti kasvavia aidanteita. Rajaistutus voi muodostua eri lajeista, jolloin syntyy vaihteleva ja luonnonmukainen kasvusto. - Suositeltavia aitakasveja alueella ovat esimerkiksi aroniat, marjatuomipihlaja, kiiltotuhkapensas, marjasinikuusama ja isabellansyreeni Istutettava puurivi - (Kaavan osoitetut istutettavat puurivit) Istutettavien puiden rungon halkaisija tulee olla 1500mm korkeudella vähintään 100mm. - Koko suunnittelualueen katualueiden istutuksissa tulee suosia metsäiseen ympäristöön ja moreenimaille sopivia kasvilajeja.

9 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (9) - Suositeltavia puulajeja katualueilla ja katualueisiin rajautuvilla tontin osilla ovat: Sembramänty, siperianpihta ja serbiankuusi Makedonianmänty tai metsämänty Kotipihlaja tai makeapihlaja (4-5 metriä korkeaksi kasvavat lajikkeet) Metsävaahtera Rauduskoivu tai pirkkalankoivu 4.9 Rajautuminen lähivirkistysalueeseen - Osa tonteista rajautuu lähivirkistysalueeseen. Liittyminen virkistysalueeseen tulee toteuttaa vapaamuotoisen kasvillisuuden avulla, esimerkiksi suojaavilla pensas- ja puuryhmillä. Olemassa olevaa kasvillisuutta tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. - Lähivirkistysalueiden rajoille ei saa rakentaa aitoja tms. rakennelmia 4.10 Melun torjunta - Tonttien leikki- ja oleskelualueet tulee suojata Iiikenteen melulta meluaidalla tai muulla melua estävällä rakenteella siten, että melutaso ei ylitä em. alueilla valtioneuvoston asettamia ohjearvoja Energia - Tonteille saa asentaa rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään aurinkoenergiaa. - Julkisivuihin saa asentaa seinäpinnan suuntaisesti rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään aurinkoenergiaa. - Katoille saa asentaa katon lappeiden suuntaisesti rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään aurinkoenergiaa. - Talon energiatalouden kannalta tuulisuutta ja aurinkoisuutta voi säädellä sijoittamalla pohjois- ja itäpuolelle havupuita antamaan talveksi tuulen suojaa ja eteläsivulle lehtipuita, jotka varjostavat kesäaikaan Yleismääräys - AO-tontille saa rakentaa vain yhden asuinrakennuksen. - AP-tontille saa rakentaa enintään 2 asuntoa /tontti.

10 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (10) 5. KORTTELIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUK- SET 5.1 AK- korttelit ja Samassa korttelissa olevien rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. - Korttelialueen puiden kaataminen tulee toteuttaa tonteilla rakentamisvaiheittain. Esimerkiksi korttelin 93 ja 95 hakkuuta tulee vaiheistaa siten, että ylärinteiden tonttien puut kaadetaan vasta, kun niiden toteutuminen on varmistunut. Näin korttelialueen poikittainen sp-vyöhyke pysyy mahdollisimman pitkään laajana Julkisivut - Julkisivujen tulee olla pääosin värisävyltään vaaleaa (harmaa, ruskea) tai valkoista kiviainesta tai puuta. - Päämateriaalin rinnalla tulee käyttää tehostemateriaaleja ja -värejä erottamaan haluttuja rakennuksen osia ja/tai korostamaan eri rakennusten identiteettiä. - Tehostevärin tulee olla punaisen, oranssin tai keltaisen värisävyjä ja väriä tulee käyttää vähintään 1/5 yhtenäisestä julkisivupinnasta. Sävyn tulee olla kylläinen. - Vierekkäisissä rakennuksissa ei saa käyttää samaa tehosteväriä, jotta korttelin rakennuksille syntyy oma identiteetti eikä alueesta tule liian monotoninen. - Kussakin rakennuksessa saa käyttää vain yhtä tehosteväriä tai sen eri tummuusastetta. - Rakennusten pohjakerros ja kellarien maanpäälliset osat tulee varustaa ikkunoin. - Viherseinät ovat sallittuja. Esimerkinomaiset rakennuksissa sallittavat päävärit (Ylärivi) Esimerkinomaiset rakennuksissa sallittavat tehostevärit (Alarivi)

11 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (11) Katot - Kattojen tulee olla tumman harmaita pulpetti-, kaksoispulpetti- tai tasakattoja. Räystäään yläpuolelle nousevat tekniset tilat tai laitteet eivät saa näkyä häiritsevästi kadulle. IVkonehuoneiden on sovelluttava rakennusten arkkitehtuuriin. PERIAATEKUVA rakennusosien korostaminen tehostevärien avulla Kansipiha (kortteli 107) - Korttelin 107 pysäköinti toteutetaan pääosin pihakannen alla ja kellaripysäköintinä. - Kaduille näkyvät kansirakenteet tulee suunnitella esteettisesti ja arkkitehtonisesti korkealuokkaisesti. - Pysäköintikannen seinät tulee toteuttaa myös alueen arkkitehtuuriin sopeutuvina, viimeisteltyinä ja vähintäänkin osittain viherseininä. - Kansipihan toteuttamisesta tulee tehdä erillinen pihasuunnitelma, jonka tekee ammattitaitoinen ja kokenut pihasuunnittelija esim. maisema-arkkitehti tai suunnitteluhortonomi. - Kansien julkisivujen tulee olla ympäristöön soveltuvia ja korkealaatuisia. Kansirakenteet tulee sovittaa luontevasti ympäröivään maastoon ja maisemaan (esimerkiksi kansipihan ja maanvaraisen pihan raja tulee häivyttää rakenteellisesti ja/tai kasvillisuudella). - Kansirakenteen mitoituksessa tulee huomioida istutettavan kasvillisuuden paino. Istutusten kannalta paras ratkaisu on kansi, jolla on riittävästi kasvualustatilaa. Istutusalueiden kasvualustan pinnan ollessa samassa tasossa muiden kansipihan pinnoitteiden kanssa pihan hulevedet voidaan johtaa osittain istutuksille. Puuvartisten kasvien kasvualustatilan paksuus tulee olla mm. Kansipihalle tulee istuttaa isoja pensaita tai pikkupuita ja köynnöksiä. - Korkeat ja pienialaiset muurirakentein korotetut kasvualustatilat eivät ole suositeltavia, sillä ne muodostavat kansipihasta helposti sokkeloisen ja sekavan. Istutusallasta rajaavan muurirakenteen korkeus saa ulottua kansipihan pinnasta enintään 500mm korkeuteen. Kansipihalle saa sijoittaa viljelylaatikoita asukkaiden käyttöön. - Ilmanvaihtorakenteet tulee integroida rakennuksiin tai pihan rakenteisiin. PERIAATEKUVA kansipihan toteuttamisesta korttelissa 107.

12 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (12) 5.2 AK- korttelit 96 ja 106 ja AKY-1 -kortteli 96 - Samassa korttelissa olevien rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus Julkisivut - Julkisivujen tulee olla värisävyltään tummaa (harmaa, ruskea) peittomaalattua puuta tai kiviainesta. - Päämateriaalin rinnalla tulee käyttää tehostemateriaaleja ja -värejä erottamaan haluttuja rakennuksen osia ja/tai korostamaan eri rakennusten identiteettiä. - Tehostevärin tulee olla punaisen, oranssin tai keltaisen värisävyjä vähintään 1/5 yhtenäisestä julkisivupinnasta. Sävyn tulee olla kylläinen. - Vierekkäisissä rakennuksissa ei saa käyttää samaa väriä, jotta korttelin rakennuksille syntyy oma identiteetti eikä alueesta tule liian monotoninen. - Kussakin rakennuksessa saa käyttää vain yhtä tehosteväriä tai sen eri tummuusastetta. - Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa ulottua yhtä metriä korkeammalle maan pinnasta. (kortteli 96) - Rakennusten pohjakerros ja kellarien maanpäälliset osat tulee varustaa ikkunoin Katot - Kattojen tulee olla tumman harmaita pulpetti-, kaksoispulpetti- tai tasakattoja. Räystään yläpuolelle nousevat tekniset tilat tai laitteet eivät saa näkyä häiritsevästi kadulle. IV-konehuoneiden on sovelluttava rakennusten arkkitehtuuriin. Esimerkinomaiset rakennuksissa sallittavat päävärit (Ylärivi) Esimerkinomaiset rakennuksissa sallittavat tehostevärit (Alarivi)

13 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (13) 5.3 AR -korttelit 90, , , AO -kortteli 97, ja AP - kortteli Julkisivut - Julkisivujen tulee olla värisävyltään tummaa ja murrettua peittomaalattua puuta tai kiviainesta (harmaa, ruskea). - Tehostevärin tulee olla joko vaaleampi kuin päävärin (ei valkoinen) tai puun luonnollinen sävy ja/ tai punainen. - Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin maastonmuotoihin rakentamalla osittainen kellarikerros (kaavassa osoitetun kellarikerroksen lisäksi on mahdollista rakentaa vielä toinen kellarikerros näille jyrkille tontille (korttelit , 103 ja 104) ja / tai porrastamalla riittävästi rakennuksen pääkerrosta Katot - Kattojen tulee olla epäsymmetrisiä harjakattoja, symmetrisiä harjakattoja tai kaksoispulpettikattoja ja väriltään tumman harmaita. Omakotitaloissa sallitaan myös pulpettikatto. - Kattokaltevuus 1:2,5-1:3. Epäsymmetrisessä harjakatossa lyhyempi lape voi jyrkempi. PERIAATEKUVA Rinteeseen sijoittuva rivitalomassa ja tehostevärin tyylikäs käyttö Esimerkinomaiset rakennuksissa sallittavat päävärit

14 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (14) 5.4 AO -kortteli 72-75, 79-81, 84, 85, 88, Julkisivut - Julkisivujen tulee olla värisävyltään tummaa ja murrettua peittomaalattua puuta tai kiviainesta (harmaa, ruskea). - Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin maastonmuotoihin rakentamalla osittainen kellarikerros ja / tai porrastamalla riittävästi rakennuksen pääkerrosta Katot - Kattojen tulee olla epäsymmetrisiä harjakattoja, symmetrisiä harjakattoja, kaksoispulpettikattoja tai pulpettikattoja ja väriltään tumman harmaita. - Kattokaltevuus 1:2,5-1:3. Epäsymmetrisessä harjakatossa lyhyempi lape voi jyrkempi. Esimerkinomaiset rakennuksissa sallittavat päävärit

15 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (15) 5.5 AO -kortteli 76, 82, 87 ja AP -kortteli 77, 83, Julkisivut - Julkisivujen tulee olla värisävyltään vaaleaa (harmaa, ruskea) tai valkoista peittomaalattua puuta tai kiviainesta. - Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin maastonmuotoihin rakentamalla osittainen kellarikerros ja / tai porrastamalla riittävästi rakennuksen pääkerrosta Katot - Kattojen tulee olla epäsymmetrisiä harjakattoja, symmetrisiä harjakattoja, kaksoispulpettikattoja tai pulpettikattoja ja väriltään tumman harmaita. - Kattokaltevuus 1:2,5-1:3. Epäsymmetrisessä harjakatossa lyhyempi lape voi jyrkempi. Esimerkinomaiset rakennuksissa sallittavat päävärit

16 29:020 / MANNISENMÄKI / RAKENTAMISTAPAOHJE (16) 5.6 AO -kortteli 70, 91 ja AP -kortteli 71 - Uudisrakentaminen tulee sopeutua väreiltään ja muotokieleltään olevaan rakennuskantaan. - Julkisivut tulee olla peittomaalattua puuta ja kattojen harja- tai kaksoispulpettikattoja. 5.7 AR -kortteli 69 - Uudisrakentaminen tulee sopeutua väreiltään ja muotokieleltään olevaan rakennuskantaan. - Asuinrakennuksen julkisivujen tulee olla pääosin punaista tiiltä. Julkisivuissa saa käyttää vaaleaksi maalattua puuta tehosteena. - Itäsuuntaan avautuvien talousrakennusten julkisivujen sekä aitojen tulee olla punaiseksi maalattua puuta. Hollihaantien puoleisten talousrakennusten julkisivujen tulee olla punatiiltä. - Asuinrakennuksen kattojen tulee olla kaksoispulpettikattoja. Kattomateriaalin tulee olla vaalean harmaata kattotiiltä.

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan

Lisätiedot

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET 12.3.2015 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT: 1914, 1916, 1928 ja 1929 TONTIT: 19-1914-8 12 19-1916-6 12 19-1928-1 4 19-1929-1 5 Liittyy asemakaavaan

Lisätiedot

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan.

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski 10. kaupunginosa Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski Porin kaupunki, kaavoitusosasto Porin kaupungin suunnittelusarja C-61/2006 ISBN 952-5414-49-3 ISSN 0358-576X Porin 10.

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot