VERTTI 3. Omaisten tuki- ja neuvontatyö 1(6) Elisa Huuhtanen, hankevastaava Anne Alakiuttu. Kokonaishanke 09/ /2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTTI 3. Omaisten tuki- ja neuvontatyö 1(6) Elisa Huuhtanen, hankevastaava Anne Alakiuttu. Kokonaishanke 09/2005-12/2009"

Transkriptio

1 1(6) VERTTI 3 Omaisten tuki- ja neuvontatyö Elisa Huuhtanen, hankevastaava Anne Alakiuttu Kokonaishanke 09/ /2009 Omaisten tuki- ja neuvontapalvelu on toiminut uudenmaan yhdistyksessä vuodesta 2001 alkaen. Se toimi ensin omana projektina ja vuonna 2005 se liitettiin yhdeksi osaksi EDVERTTI - hanketta. Tuki- ja neuvontapalvelu on kehittänyt työmallia, jolla omaiset ja perheenjäsenet tulisivat paremmin omassa tilanteessaan kuulluksi ja huomioiduksi. Tarkoitus on ollut kehittää toimintatapoja, joiden avulla voidaan tukea omaisten hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Omaistapaamiset ja puhelinauttaminen on ollut alusta asti projektin tehtävänä. Projektin tehtävänä on olla ensisijainen tiedon ja tuen hakemisen paikka siinä tilanteessa kun perhettä kohtaa psyykkinen sairaus. Mistä projektissa on kyse Yhden perheenjäsenen sairastuminen psyykkisesti muuttaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita, työn- ja vastuun jakoa. On tärkeätä huomioida perheenjäsenten jaksaminen, ettei sairastumistapauksia tule perheen sisälle useampia. Omaisten hyvinvointitutkimuksen (Eija Stengård, Markku Nyman 2001) tuloksen perusteella läheisten riski uupua ja sairastua masennukseen on suuri. On tärkeätä lisätä ja ylläpitää suojaavia tekijöitä perheessä, jotta voidaan välttyä omaisten sairastumiselta. Perheen tukeminen ja huomioiminen tulisi olla osa läheisen sairastuneen psykiatrista hoitoa. Julkinen sektori ei hoida, eikä tue perheen psykososiaalista vahvistumista siinä tilanteessa kun perhettä kohtaa psyykkinen sairaus. Omaisten tuki- ja neuvontaprojekti vastaa tähän problematiikkaan olemalla matalankynnyksen paikka, jonne on helppo ottaa yhteyttä ja tulla. Tapaamisajan saa varattua puhelimitse nopeasti ja perhe- tai yksilötapaaminen järjestetään kahden viikon sisään asiakkaan yhteydenotosta. Omaistapaamisissa käytetään narratiivista lähestymistapaa. Puhutaan eheyttävästä tarinasta, henkilö kertoo tarinansa ja saa asioille uusia merkityssuhteita ja ymmärrystä tilanteeseen, että mistä on kyse kun joku perheenjäsen sairastuu psyykkisesti. Kodin ilmapiirin, perheenjäsenten asenteiden ja lähiympäristön on todettu vaikuttavan sairastuneen toipumisennusteeseen. Perhe tarvitsee tietoa sairaudesta sekä tuki- ja kuntoutusmuodoista, ohjausta käytännön ongelmatilanteisiin ja tukea omaan jaksa-

2 2(6) miseen. Yksilöiden toiveet ja odotukset huomioiva neuvonnallinen perhetyö edistää sairastuneen toipumista. (Shaub 2002). Projektin kohderyhmä ja yhteistyökumppanit Ensisijaisesti tämän projektin kohderyhmänä ovat uudenmaan alueella asuvat psyykkisistä häiriöistä sekä psyykkisistä sairauksista kärsivien henkilöiden kaiken ikäiset omaiset ja läheiset. Projektin kohderyhmä on myös Omaiset mielenterveystyön tukena ry Uudenmaan yhdistyksen jäsenet. Yhteistyökumppaneina ovat kaikki omais- ja neuvontayöhön ohjaavat tahot. Pääkaupungin puhelinauttajat yhteisö (42 kpl eri alan järjestöä). Potilas yhdistys Helmi ry., Mielenterveyden keskusliitto. Psykiatrian poliklinikat, terveydenhoidon henkilökunta, koulut, sosiaalitoimi ja muut kolmannen sektorin järjestöt. Tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat yhdistyksen muut EDVERTTI- projektit. Projektin osa-alueen tavoitteet Projektin päätavoitteena on uusien toimintamallien hakeminen ja käytäntö perheen tukemiseksi läheisen sairastuttua psyykkisesti. 1. Omaisten tuki- ja neuvontapalvelut. Toimintakeskus ja tietopalvelut 2. Ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja vertaisryhmäohjaajien koulutus (omaisille) 3. Psykoedukatiivinen perheohjaus ja oireidenhallintaryhmät 4. Vastasairastuneiden omaisten psykoedukatiivinen vertaisryhmätoiminta. Projektin toteutus Omaisten tuki ja neuvontapalvelua (neuvonta puhelin ja omaistapaamiset) on tuettu matalankynnyksen paikkana, jossa omaiset saavat apua ja tukea sekä perheen pitkittyneessä kriisitilanteessa että akuutissa ongelmatilanteessa. Omaistapaamisia on kehitetty niin, että tapaamisen yhteydessä (1,5 h) omaiselle pystytään antamaan kattava tietopaketti psyykkisistä sairauksista, mahdollisuus tulla kuulluksi omassa tilanteessaan, neuvoja ja tukea arjessa selviytymisessä sekä omaisen oman jaksamisen arviointi. Tapaamiset noudattavat kaavaa jossa kaikki nämä osa-alueet pyritään toteuttamaan yhden tapaamisen aikana. tarkoituksena ei ole sitoa omaista tapaamisiin, vaan heitä ohjataan ottamaan uudestaan yhteyttä aina tilanteen sitä vaatiessa. Omaisten yhteydenottojen määrä on lisääntynyt ja projektin resursseja on kohdennettu omaisten kriisiavun (välittömän tuen) antamiseen. Puhelin neuvontatyö on keskittynyt joko suoran tiedollisen tuen antamiseen, puhelin neuvontaan tai asiakkaan tukemiseen ohjaamalla häntä tuki- ja neuvontapalvelun tapaamiseen. Seuraavalla sivulla on kuvattu erilaisessa tuen tarpeessa olevia omaisia sekä työntekijän eri toimia nämä vaiheet huomioiden. Tapaamisista saadun kokemusten perusteella on alettu tyypittämään omaisia sekä heidän avun tarvettaan. Eri vaiheissa olevat omaiset tarvitsevat omanlaistansa tukea.

3 3(6) Vaihe Kuvaus Työntekijän toiminta Omaisella huoli läheisestään Läheisellä ei hoitokontaktia Vastasairastuneen omainen Läheinen saanut juuri diagnoosin Pitkään sairastaneen omainen Läheinen sairastanut yli 10 vuotta, omainen iäkäs Erityistä huolenpitoa vaativa omainen Omaisella itsellään psyykkisiä ongelmia/sairastamista Perheohjaus Tapaamisessa koko perhe. (Kuntoutuja/sairastunut sekä muut perheenjäsenet) Huoli, hätä, pelko Kotitekoisten diagnoosien määrittäminen Epätietoisuus Asian puheeksi ottaminen Akuutti shokkivaihe Jäsentymätön kaoottinen kuvaus perheen tilanteesta Tiedon vastaanottaminen heikentynyt Oma jaksaminen toissijaista Toiveiden ja unelmien särkyminen Pitkittynyt suru, syyllisyys, voimattomuus Pelko tulevaisuudesta/oma kuoleminen, kuka huolehtii sairastuneesta, kun minua ei enää ole Oma ikääntyminen Ei pysty erottamaan omia tunteita sairastuneen tunteista Negatiiviset ajatukset, usko tulevaisuuteen horjunut Heikentynyt toimintakyky Hoitoa vaativa Masennus Halu tulla kuulluksi Jokin toimimaton tilanne/tapa johon halutaan ratkaisu Eri perheenjäsenten erilainen näkemys perhetilanteesta Perhe ei koe olevansa mukana kuntoutujan hoidossa Omaisen kuuleminen Ohjaaminen lääkärin arvioitavaksi Yleisen tiedon jakaminen psyykkisistä sairauksista ja sosiaalisista etuuksista Tiedon antaminen ja uuden tapaamisen sopiminen varmistaen että omainen ymmärtää saadun tiedon. Omaisen kuuleminen ja tilanteen neutralisointi. Omaisen oman jaksamisen huomiointi. Surutyö Kyllin hyvä vanhuus Omaisen oma jaksaminen Eletyn elämän hyväksyminen Elämäntarinat Kannustaminen omaan hoitoon Tilanteen realisointi Omaisen kuuleminen Perheen sisäiset rajat ja säännöt Perheen yhteisen äänen kokoaminen Yhteisten sääntöjen luominen Eri perheenjäsenten mahdollisuus tulla kuulluksi/avoin dialogi

4 4(6) Ohjatun vertaisryhmä toiminnan ja vertaisryhmäohjaajien koulutusta on alettu kehittämään yhdessä omaisyhdistyksen aluetyöntekijän kanssa. Tarkoituksena on tukea ja kehittää yhdistyksen jäsenistön kokemusasiantuntijuutta. Ensimmäinen vertaisryhmäohjaaja koulutus on järjestetty syksyllä 2007 ja tarkoituksena on hyödyntää heidän kokemuksellisuuttaan mm. ryhmänohjaajina, virkistystoiminnassa, koulutuksissa sekä apuohjaajana ammattilaisen työparina erilaisissa kursseissa ja ryhmissä HOT Hyväksymis ja omistautumisterapia= HOT Hyväksymis- ja omistautumisterapia on uusimpia ns. kolmannen aallon terapia menetelmiä, joka pohjautuu vankasti tutkimustietoon ja käyttäytymisterapian perinteeseen. Se on osoittautunut toimivaksi lähestymistavaksi lähes kaikissa yleisimmissä psyykkisen oireilun muodoissa. HOT- terapiaa on käytetty mm erilaisessa terapia kuin neuvonta työssäkin. Terapiamuodon keskeisiä teemoja ovat hyväksyminen, omistautuminen omien arvojen mukaiseen elämään sekä omien arvojen mukaiseen toimimiseen. Tarkoituksena on psykologista joustavuutta lisäävien taitojen harjoittaminen mm. erilaisten metaforien ja kokemuksellisten harjoitusten avulla. HOT -terapian tavoitteena on edistää asiakkaan psykologista joustavuutta suhteessa omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa ja auttaa häntä elämään tyydyttävää ja arvojen mukaista elämää. Motto: Anna minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, ja rohkeutta muuttaa asiat, joita voin- ja viisautta erottaa ne toisistaan. Toteutus HOT-terapian käyttöönotto mielenterveys ongelmista kärsivien perheiden tukemiseksi on tuonut uuden, jo kauan kaivatun teoriamallin hyödyntämisen työn tueksi. HOT- terapiaa on tällä hetkellä toteutettu kurssimuotoisena omaisille joilla on vastasairastunut perheenjäsen. Mallia tullaan kehittämään osaksi koko tuki- ja neuvontatyötä niin yksilö, perhe ja ryhmämuotoista omaistyötä, kuten esim. vastasairastuneiden omaisille tarkoitetut sopeutumisvalmennuskurssit. Mallia kehitetään omaisten tuki- ja neuvontapalveluun yhdessä HOT- terapian suomeen tuoneen psykologian professorin Raimo Lappalaisen kanssa. Tarkoituksena on mallintaa HOT-terapia lyhytkestoiseen omaisten ohjaukseen, eikä pitkäaikaiseen terapia työskentelyyn. Projektissa toimii hankevastaava (sh.psyk). sekä projektityöntekijä sosionomi AMK. Sosionomin äitiyslomasijaisuutta hoiti yhteistyöosastolta 7.2 Auroran sairaalasta mielenterveyshoitaja vuoden ajan. Projektin aikana on tätä työmallia tehty tunnetuksi julkisella sektorilla ja järjestötasolla. Yhteistyössä Diak ammattikorkeakoulun kanssa on omaisten kohtaaminen saatu yhdeksi valinnaisaineita koulutusosiossa päihteet ja mielenterveystyö. Projektissa toteutuneet toiminnot ja tulokset 09/ Yksilötapaamiset

5 5(6) Puhelut Vertaisryhmätoiminta Puolisoryhmä x 5 (34) Sisarusryhmä x 3 (23) Vanhempainryhmä x 4 (31) Senioriryhmä x 20 (148) Depressiokoulu x 7 (68) Vanhempainryhmä nuorisopsykiatrinen osasto x 1 (36) Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien oireidenhallintaryhmät x 4 (40) Kurssitoiminta Omaisten voimavaraviikko Korpilammella yhteistyössä Solaris lomien kanssa x 1 (14) Omaisten voimavaraviikot Päiväkummussa x 6 (120) Omaisten voimavaraviikonloput Päiväkummussa x 5 (104) Omaisten voimavaraviikonloput Siuntion hyvinvointikeskuksessa x 3 (54) Omaisten HOT kurssit Siuntion Hyvinvointikeskuksessa x 6 (72) Omaisten voimavaraviikko Pärnu x 1 (22) Yhteistyö Yhdistyksen Vertti 1 ja Vertti 2 projektin kanssa Perhekurssi Högsand x 3 Perhekurssi Sopukassa x 2 Muu toiminta Uudenmaan alueiden omaisryhmissä vierailu x 12 (92) Omaisten tiistai kahvilat x 32 vuodessa (160) Työssäkäyvien iltakahvila x 18 (72) Omaisten ja kuntoutujien päivä Laajarannassa x 3 (25) MTKL Propellin vertaisohjaajien työnohjaus x 27 (162) Perheinterventio x 5 (15) Tuki- ja neuvontapalveluun tehtyjen opinnäytetöiden ohjaaminen x 2 Omaisten jäsenretket x 7 (240) Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien sihteerin toimet Työtekijävaihto Auroran sairaala osasto 72:sen kanssa x 4 Auroran sairaala päiväosasto kuntoutujien tapaamiset x 4 (38) Jäsenistö kuukausiretket x 4 (32)

6 6(6) Kouluttaminen (Mitä perheessä tapahtuu kun joku perheenjäsen sairastuu psyykkisesti) Diak, ammattikorkeakoulu x 6 (84) Lohjan ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitaja opisk. x 3 (63) Helmi ry vapaaehtoisten puhelinauttajien kouluttaminen x 7 (112) Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien koulutuspäivä x1 (120) Kotipalveluntyöntekijöiden kouluttaminen x 2 (86) Opiskelijaryhmien vierailut yhdistyksessä x 8 (120) Ohjatut vertaisapuryhmät Tilaa ilolle ryhmä x 3 (21) Koulutukset alueen omaisryhmissä (mukana ammattilainen sekä omainen) x 4 Projektin tavoitteiden toteutuminen Projektin suurimpana toteutuneena osiona on ollut HOT-terapian (hyväksymis- ja omistautumisterapia) käyttöön otto perheiden tukemiseksi. HOT-terapian mukaan toteutetaan kolmesta viikonloppukurssi osiosta koostuvaa kokonaisuutta. Uuden terapiamuodon ammatillinen koulutus ja kehittäminen omaisille sopivaksi on vienyt suuren osan projektista. Toisena hyvin toteutuneena osiona on ollut Omaisten tuki- ja neuvontapalvelun matalankynnyksen paikkana tunnetuksi tekeminen (neuvontapuhelimen ja omaistapaamisten). Vain osittain toteutuneina tavoitteina ovat kuntoutujien oireidenhallintakurssit sekä systemaattinen omaisten vertaisryhmäohjaajien kouluttaminen. Tavoitteita laadittaessa tehtiin virheellinen arvio projektin laajuudesta. Kyseisten toimintojen riittävän hyvä toteuttaminen tämän projektin käytössä olevilla resursseilla on mahdotonta. Projekti vuosina Projektissa kehitetään HOT- terapian käyttöönottoa osaksi omaisten vertaisryhmätoimintaa psykoedukaation rinnalle. Tuki- ja neuvontapalvelun toimintaa tullaan kehittämään paremmin vastaamaan eri kriisin vaiheissa oleville omaisille (kts. s 4) Tulevaisuudessa pyritään antamaan perheohjausta koko perheelle kuntoutuja mukaan lukien. Shaub A. (toim.) New family interventions and associated research in psychiatric disorders. Wien: Springer-Verlag. Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännön terapiatyössä Applying Acceptance and Commitment Therapy (ACT) A Clinical Manual Tampere 2007.

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot