Lasten postoperatiivisen kivun hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten postoperatiivisen kivun hoito"

Transkriptio

1 Näin hoidan Arja Hiller, Olli Meretoja, Reijo Korpela, Satu Piiparinen ja Tomi Taivainen Lasten kipua, kipukokemuksen aiheuttamia käyttäytymismuutoksia, kivun arviointia ja kipulääkkeiden farmakologiaa on viimeisten 20 vuoden ajan tutkittu runsaasti. Lisääntyneestä tiedosta huolimatta lasten kipua ei vieläkään lääkitä tarpeeksi. Yli kolmen kuukauden ikäisille lapsille sopivat samat kipulääkkeet kuin aikuisillekin. Lasten postoperatiivisen kivunhoidon perusta on ennakoivasti ja säännöllisesti annettu antipyreettinen (parasetamoli) tai tulehduskipulääkitys, jota jatketaan riittävän kauan toimenpiteen jälkeen kotonakin. Odotettavissa olevan kivun voimakkuuden mukaan hoitoon lisätään opioidi ja erilaiset puudutukset. Lapsipotilaita hoitavaa henkilökuntaa tulee kouluttaa kivun arvioinnissa ja hoidossa, ja vanhemmille pitää antaa riittävät ohjeet kivun hoidosta kotona. L asten kivun hoidon tavoitteena on todeta kipu, estää kipu aina kun se on estettävissä, minimoida kohtalainen ja kova kipu, lievittää läpilyöntikipu nopeasti ja jatkaa kivunlievitystä myös kotiuttamisen jälkeen. Suurin osa lasten kivusta esimerkiksi korvakipu, kurkkukipu, päänsärky, pienten traumojen aiheuttama kipu ja toimenpiteiden jälkeinen kipu on lievää tai kohtalaista, ja sen hoitoon sopii parasetamoli tai tulehduskipulääke tai niiden yhdistelmä. Kovan kivun hoitoon lisätään opioidi ja laajempi puudutus. Postoperatiivisen kivunhoidon perusta on ennakoiva ja säännöllinen kipulääkitys ensimmäisinä leikkauksenjälkeisinä päivinä. Viime vuosina HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalassa on kiinnitetty paljon huomiota lasten kivun hoitoon järjestämällä mm. niin sanottua APS toimintaa (acute pain service) anestesialääkärin ja kipuhoitajien yhteistyönä. Kivun ennakoiva hoito Sekä antipyreettiset että tulehduskipulääkkeet ovat tehokkaampia kivun ehkäisyssä kuin jo ilmaantuneen kivun lievittämisessä. Molemmissa lääkeryhmissä aikaa lääkkeen annosta analgesian huippuun voi kulua 1 2 tuntia. Siksi näillä lääkkeillä saavutetaan paras teho, kun lääkitys aloitetaan mahdollisimman aikaisin ennen kivuliasta toimenpidettä ja lääkitystä jatketaan säännöllisesti niin kauan kuin kivun odotetaan kestävän. Kivun ennakoiva hoito ei vähennä käytettävien kipulääkkeiden määrää, mutta lasten kivun hyvä hoito on tärkeää (Kokki 2003). Hoitamaton kova kipu herkistää kokemaan kipuja, ja lapsi reagoi seuraavaan kipuun odottamattoman voimakkaasti. Suomessa on seurattu kivun esiintymistä ja seurauksia lapsilla päiväkirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Leena Kotiniemen (1997) aineistossa kotona toimenpidepäivänä koettu kipu tai aikaisempi epämiellyttävä kokemus terveydenhuollossa aiheutti pitkäkestoisia, ongelmallisia käyttäytymisen muutoksia noin puolelle tutkituista lapsista. Aarre Salonen (2002) totesi väitöskirjatyössään, että lasten kita ja nielurisaleikkauksen jälkeistä, noin viikon ajan esiinty Duodecim 2006;122: A. Hiller ym.

2 vää kovaa kipua ei lääkitty riittävästi. Hän totesi myös, että käytettäessä ennakoivaa kipulääkitystä käyttäytymishäiriöt vähenivät. Kivun arvioiminen Kivun arvioiminen ja kirjaaminen ovat kivun hyvän hoidon perusta. Arvio lapsen kivusta kirjataan erilliselle kivun hoitoon ja seurantaan suunnitellulle lomakkeelle. Kivun arviointi on yksi vaikeimmista asioista lasten kivun hoidossa. Hoidettavien lasten joukkoon kuuluu monenikäisiä pienistä keskosista nuoriin aikuisiin, eivätkä kaikki isotkaan lapset kykene sanalliseen kommunikaatioon. Lapsille on laadittu erilaisia kipumittareita, joilla kivun voimakkuutta voidaan konkretisoida. Niiden käyttö edellyttää huolellista opettamista ennen toimenpidettä, mutta alle kouluikäiset saattavat olla liian pieniä niitä ymmärtämään. On myös todettu, että lapsen saattaa olla uneliaisuuden vuoksi vaikea käyttää kipumittaria heti anestesian jälkeen (Maunuksela ym. 1987). Tunnetuimpia kipumittareista lienevät kipukiila (kuva 1) ja kasvoasteikko. Kasvoasteikossa on yleensä viidet kasvot, joiden ilmeet vaihtelevat iloisesta hyvin surulliseen. Näistä lapsi valitsee omaa kipuaan kuvaavan ilmeen ja näyttää sen hoitajalle. Myös tämän mittarin kääntöpuolella on numeerinen asteikko, josta hoitaja valitsee arvon (Kalso 1993, Vihunen ja Sihvonen 1998, Vehviläinen-Julkunen ym. 1999). Käytännön työssä kasvoasteikon on todettu kuvastavan monesti enemmän lapsen kokonaisvaltaista oloa kuin kipua. Myös lapsilla oma ilmoitus kivun voimakkuudesta on kivun ensisijainen arviointi ja mittausmenetelmä. Kyetäkseen takaamaan myös aivan pienille lapsille tasa arvoisen kivun hoidon, hoitohenkilökunnan on lasta tarkkailemalla muodostettava arvio kivusta. Tämä arvio perustuu lapsen käyttäytymiseen, fysiologisiin suureisiin sekä ilmeisiin ja eleisiin. Lisäksi huomioidaan ihon väri, kosteus ja lämpö sekä hengitystapa (Maunuksela ym. 1987). Mikään näistä ei yksin ole luotettava suure, koska esimerkiksi lapsi itkee sekä kipua että ikävää. Maunukselan asteikko on 0 9, jossa 0 kuvaa kivuttomuutta, 1 3 Kuva 1. Esimerkki lasten käyttöön sopivasta kipumittarista on kipukiila. Lapsi merkitsee kiilaan pystyviivan siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa hänen kipunsa voimakkuutta. Toiselta puolen hoitaja näkee kivun numeerisen arvon. lievää kipua, 4 5 kohtalaista kipua, 6 8 kovaa kipua ja 9 pahinta mahdollista kipua. Lisäksi olemme lisänneet asteikkoon nukkuvaa lasta kuvaamaan N kirjaimen. Lievän, kohtalaisen ja kovan kivun kohdalle on jätetty väljyyttä arviointiin, koska kipu on aina subjektiivinen kokemus, emmekä me ulkopuolisina kykene luotettavaan objektiiviseen arvioon. Kipulääkkeen annostelu Kipulääke tulee antaa lapselle suun kautta aina, kun se on mahdollista. Nykyään useimpia kipulääkkeitä on saatavissa pieninä tabletteina, suussa liukenevana valmisteena tai mikstuurana. Peräsuolen kautta annetun kipulääkityksen lapset kokevat loukkaavaksi. Lisäksi lääkkeen imeytyminen peräsuolen kautta on vaihtelevaa ja hidasta. Jos lapsella on laskimoyhteys esimerkiksi ison leikkauksen jälkeen, kipulääkkeet annetaan aluksi sitä kautta. Parasetamolia, joitakin tulehduskipulääkkeitä, tramadolia ja vahvoja opioideja on saatavilla laskimonsisäiseen antoon sopivana valmisteena. Kipulääkkeet Parasetamolin kyky estää syklo oksygenaasientsyymiä (COX) keskushermostossa osoitettiin v. 1972, mutta vaikutusmekanismia ei tunneta tarkasti. Tuorein asiaa selvittävä artikkeli on julkaistu tänä vuonna (Aronoff ym. 2006). Para 2637

3 Taulukko 1. Tulehduskipulääkkeiden annokset yli kolmen kuukauden ikäisillä lapsilla. Lääke Kerta-annos Antokertoja Enimmäisannos Antotapa (mg/vrk) vrk:ssa (mg/kg/vrk) Ibuprofeeni suun kautta, peräsuoleen Ketoprofeeni suun kautta, peräsuoleen, laskimoon 1 Naprokseeni suun kautta Diklofenaakki suun kautta, peräsuoleen 1 Poikkeaa virallisesta suosituksesta. setamoli vähentää myös P aineen (substance P) välittämää hyperalgesiaa ja typpioksidin tuotantoa, joka liittyy P aineen tai NMDA:n (N metyyli D aspartaatti) indusoimaan spinaaliseen hyperalgesiaan. Parasetamoli on peruskipulääke alle kolmen kuukauden ikäisille lapsille. Se imeytyy hyvin ohutsuolesta (63 90 %), ja siksi onkin suositeltavinta antaa parasetamolia suun kautta esimerkiksi leikkauspotilailla esilääkkeenä tai muun esilääkkeen yhteydessä. Nykyään on saatavilla parasetamolitabletteja, jotka liukenevat suussa. Peräsuolesta imeytyminen on hidasta ja epätäydellistä (24 90 %). Parasetamolista on käytössä myös laskimoon annettava valmiste, jossa parasetamoli on mannitoliliuoksessa. Korpela ym. (1999) ovat osoittaneet, että aikaisemmin suositeltu rektaalinen kerta annos 20 mg/kg on tehoton lasten pienten kirurgisten toimenpiteiden jälkeisen kivun hoidossa. He havaitsivat, että vasta annokset 40 ja 60 mg/kg lievittivät kipua merkitsevästi enemmän kuin lumelääke. Näillä annoksilla parasetamoli myös vähensi morfiinin kulutusta. Viime vuosina parasetamolia on tutkittu myös muissa maissa laajasti (Anderson 2004). Parasetamolin annoksista on julkaistu uudet suositukset. Alku ja ylläpitoannokset määritetään lapsen iän, lääkkeenantoreitin ja hoidon keston mukaan niin, että tehokkuus ja turvallisuus ovat tasapainossa (Lönnqvist ja Morton 2005). Lönnqvist ja Morton suosittelevat parasetamolia annettavaksi postoperatiivisen kivun hoitoon suun kautta tai peräsuoleen yli kolmen kuukauden ikäisille terveille lapsille annoksin 90 mg/kg/vrk 72 tunnin ajan (taulukko 2). Koska parasetamolin puoliintumisaika on vastasyntyneillä tavallista pidempi, heitä hoidettaessa tulee joko pienentää annosta tai pidentää antoväliä (taulukko 2) (Arana ym. 2001, Anderson 2004). Annettaessa parasetamolia toistuvina annoksina on huomioitava yliannoksesta aiheutuvan maksavaurion mahdollisuus. Erityisen herkkiä maksavauriolle ovat virusinfektion takia kuumeiset, hypovoleemiset tai dehydroituneet ja kriittisesti sairaat lapset. Lisäksi parasetamolin toksisuudelle voivat altistaa diabetes, lihavuus, aliravitsemus, pitkittynyt paasto ja lääkkeet, kuten rifampisiini, etanoli, isoniatsidi, fenobarbitaali ja karbamatsepiini (American Academy of Pediatrics 2001). Taulukko 2. Parasetamolin annokset HYKS Lasten ja nuorten sairaalassa hoidettaessa terveen lapsen postoperatiivista kipua. Suurin kerta annos kaikissa antomuodoissa on 1,5 g. Osa tässä suositelluista annoksista ja antotavoista poikkeaa virallisista suosituksista. Suun kautta Latausannos 40 mg/kg, sitten 30 mg/kg kahdeksan tunnin välein, yhteensä mg/kg/vrk kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen 60 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen. Alle kuukauden ikäisille 60 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen ensin kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen 50 mg/kg/vrk. Laskimoon 60 mg/kg/vrk jaettuna 3 4 annokseen. Alle kuukauden ikäisille 30 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen. Peräsuoleen 1 50 mg/kg jaettuna kahteen annokseen, yhteensä 100 mg/kg/ vrk kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen 60 mg/kg/ vrk jaettuna kahteen annokseen. Alle kuukauden ikäisille 60 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen ensin kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen 50 mg/kg/vrk. 1 Vain tilanteissa, joissa muuta antoreittiä ei ole käytettävissä A. Hiller ym.

4 Parasetamolin toistuvasta annosta on tehty vain muutamia tutkimuksia lapsilla. Kun kuumeisille lapsille annettiin parasetamolia suun kautta mg/kg/vrk kolmen päivän ajan, havaittiin pitoisuuksien kasvua mutta ei merkkejä maksatoksisuudesta (Nahata ym.1984). Kun terveille lapsille annettiin 24 tunnin aikana parasetamolia yhteensä 100 mg/kg jaettuna neljään annokseen, pitoisuudet eivät suurentuneet (Birmingham ym. 2001). Suurten parasetamoliannosten (yli 90 mg/kg/vrk) anto yli vuorokauden ajan sairaalle lapselle aiheuttaa maksavaurion riskin (Kerns ym. 1998). Toistaiseksi ei tiedetä, onko alttius toksisuudelle erilaista, jos vastaava annos annetaan muuten terveelle lapselle postoperatiivisen kivun hoitoon. Koska parasetamoli estää prostaglandiinisynteesiä pääasiassa keskushermostossa, siltä puuttuvat muiden tulehduskipulääkkeiden perifeeriset haittavaikutukset. Kuitenkin kun parasetamolia annettiin mg/kg kerta annoksena laskimoon terveille aikuisille, todettiin annoksesta riippuva trombosyyttien aggregaatiota heikentävä vaikutus (Munsterhjelm ym. 2005). Tällä voi olla kliinistä merkitystä tapauksissa, joissa potilailla on eri syistä johtuvia hyytymistekijähäiriöitä. Tulehduskipulääkkeet (NSAID) estävät prostaglandiinien synteesiä sekä periferiassa että keskushermostossa. Parasetamolin ohella tulehduskipulääkkeet ovat tärkeitä lasten lievän ja kohtalaisen kivun hoidossa. Näitä lääkkeitä voidaan antaa yli kolmen kuukauden ikäisille lapsille. Kuten parasetamoli myös tulehduskipulääkkeet annetaan mieluiten suun kautta. Vaikutuksen hitaan alun takia ennakoiva ja säännöllinen anto takaa kivun parhaan lievityksen. Laskimoon annettavista valmisteista käytämme ketoprofeenia, jota on Kuopiossa tutkittu paljon. Se on todettu turvalliseksi myös toimenpiteissä, joihin liittyy verenvuotoriski (Salonen 2002). Annossuositukset on esitetty taulukossa 1. Kun tulehduskipulääkkeitä käytetään yhdessä opioidien kanssa, on todettu opioidin kulutusta % vähentävä vaikutus (Morton ja O Brien 1999, Anderson 2004). Tulehduskipulääkkeiden vasta aiheita ovat munuaisten tai maksan vajaatoiminta, verenvuototaipumus, hypovolemia ja dehydraatio. Tulehduskipulääkkeet ovat yleensä vasta aiheisia astmaatikoilla, koska ne voivat aiheuttaa bronkusobstruktion erityisesti lapsille, jotka ovat allergisia asetyylisalisyylihapolle. Lisäksi herkkiä ovat lapset, joilla astmaan liittyy on nuha ja nenäpolyyppeja. Kaikki tulehduskipulääkkeet ovat vasta aiheisia, jos potilas on saanut jostakin niistä vakavan astmaattisen reaktion. Suurin osa astmaa potevista lapsista voitaneen kuitenkin turvallisesti hoitaa tulehduskipulääkkeillä, mutta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kannattaa kysyä aikaisempia kokemuksia näiden lääkkeiden käytöstä ja tarkkailla lääkettä annettaessa mahdollisten yliherkkyysoireiden ilmenemistä (Kokki 2003). Tulehduskipulääkkeitä ei tule antaa asetyylisalisyylihapolla lääkityille sydänpotilaille, koska ne kumoavat rey d i n a s i a t Kaikenikäiset lapset kokevat kipua toimenpiteiden jälkeen sairaalassa ja kotona. Kipu on havaittava ja arvioitava ja arvio dokumentoitava. Kivun hoidon pitää olla ennakoivaa ja säännöllistä. Hoito voidaan toteuttaa antamalla parasetamolia riittävän isona annoksena yhdessä tulehduskipulääkkeen kanssa säännöllisin välein mieluiten suun kautta. Kovan kivun hoitoon lisätään opioidi. Puudutuksia käytetään aina, kun se on mahdollista. Määrättäessä parasetamolia yli 60 mg/kg/vrk on merkittävä selvästi, että annos on suurempi kuin suositus, ja annettava ohjeet annoksen pienentämisestä kahden vuorokauden kuluttua. Henkilökuntaa ja vanhempia koulutetaan kivun arvioinnissa ja rohkaistaan lääkitsemään lasta. 2639

5 Morfiiniannoksien lukumäärä Ortopedia Urologia Yhdistelmä Parasetamoli Ketoprofeeni Kuva 2. Tarvittujen morfiiniannosten lukumäärä (keskiarvo ± SEM) ortopedisilla ja urologisilla lapsipotilailla 24 tunnin aikana leikkauksen jälkeen, kun peruskipulääke on ollut parasetamoli (100 mg/kg/vrk), ketoprofeeni (4 mg/kg/vrk) tai näiden yhdistelmä. septoritasolla asetyylisalisyylihapon vaikutuksen (Catella-Lawson ym. 2001). Viime aikoina on keskusteltu myös eläinkokeissa todetusta tulehduskipulääkkeiden luun paranemista huonontavasta vaikutuksesta (Kokki 2003). Lasten ja nuorten sairaalassa emme käytä COX 2 selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä lasten akuutin kivun hoidossa. Lasten osalta ei ole näyttöä siitä, että COX-2-selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä käytettäessä olisi vähemmän haittavaikutuksia kuin tavanomaisia käytettäessä. Parasetamolin ja tulehduskipulääkkeen yhteiskäyttö. Lievän kivun hoitoon riittää parasetamoli tai tulehduskipulääke. Kovemman kivun hoidossa niitä käytetään yhdessä. Julkaistujen tutkimusten mukaan kivun paremmasta lievittymisestä yhteiskäytössä ei kuitenkaan ole selkeää näyttöä lapsilla. Käyttämällä yhdessä kahta lääkettä, joilla on erilainen vaikutusmekanismi, voidaan saavuttaa additiivinen kipua lievittävä vaikutus. Tämän testaamiseksi vertasimme parasetamolia (100 mg/kg/vrk), ketoprofeenia (4 mg/ kg/vrk) ja niiden yhdistelmää 120:llä 1 10 vuotiaalla lapsella, joille tehtiin urologinen tai ortopedinen toimenpide (Hiller ym. 2006). Lääkkeet annettiin kahtena annoksena, parasetamoli ensin peräsuoleen ja toinen annos suun kautta ja ketoprofeeni laskimoon. Morfiinin tarve ja kivun voimakkuus arvioituna Maunukselan asteikolla olivat pienimmät lapsilla, jotka saivat molempia lääkkeitä ortopedisten leikkausten jälkeen. Urologisten leikkausten jälkeen ryhmien välillä ei ollut eroja. Tulosten perusteella yhdistelmä näyttää olevan tehokas nimenomaan luuhun kohdistuvien leikkausten yhteydessä (kuva 2). Parasetamoli annoksina 100 mg/kg/vrk osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin ketoprofeeni annoksina 4 mg/kg/vrk. Parasetamoli on siis tehokas vaihtoehto silloin, kun tavanomaiset tulehduskipulääkkeet ovat vasta aiheisia. Heikoista opioideista tramadoli on vakiinnuttanut asemansa enintään keskivaikean kivun hoidossa välittömän postoperatiivisen vaiheen jälkeen. Tramadolin etuna on mahdollisuus annosteluun suun kautta; lääkettä on saatavissa nestemäisenä ja tabletteina. Sitä annetaan 1 2 mg/kg neljästi vuorokaudessa. Tramadolin yleisin haittavaikutus on erityisesti laskimonsisäiseen antoon liittyvä pahoinvointi ja oksentelu. Muita haittavaikutuksia ovat päänsärky ja sekavuus. Toistaiseksi tramadolia ei suositella alle kuuden kuukauden ikäisille lapsille. Toinen käytössä oleva heikko opioidi on kodeiini yhdessä joko parasetamolin tai ibuprofeenin kanssa. Parasetamolin ja ibuprofeenin käytössä noudatetaan tällöin niitä koskevia annosohjeita. Vahvoja opioideja käytetään kaikenikäisten lasten kohtalaisen ja kovan kivun hoidossa. Useimmiten opioidit annetaan toistuvina laskimonsisäisinä boluksina, mutta jos kipu on kovaa, opioidia annetaan jatkuvana infuusiona tai isommille lapsille itsehoitopumpulla. Opioideja annetaan laskimoon myös vuodeosastoilla. Opioidien pelätyin haittavaikutus on hengityslama. Tämä täytyy huomioida erityisesti vastasyntyneitä hoidettaessa. Alle seitsemän vuorokauden ikäisiä tulee seurata tehovalvonnassa 12 tuntia opioidiboluksen jälkeen. Muut opioidien merkittävät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, oksentelu, kutina ja ummetus. Morfiini on käytetyin opioidi akuutin postoperatiivisen kivun hoidossa. Sitä annetaan laskimoon 0,05 0,1 mg/kg kerta annoksena. Vuodeosastolla annos 0,05 mg/kg voidaan toistaa tarvittaessa tunnin välein. Käytössämme on myös sairaala apteekkimme valmistama mikstuura, jossa morfiinia on 4 mg/ml. Suun kautta 2640 A. Hiller ym.

6 annetusta morfiinista imeytyy vain %, joten annos suun kautta on 0,3 mg/kg. Oksikodoni on Suomessa eniten käytetty opioidi aikuisten kohtalaisen ja kovan kivun hoidossa. Sen käyttö on lisääntymässä myös lapsilla, varsinkin kun markkinoille on tullut suun kautta otettavia valmisteita, jotka sopivat myös lapsille. Aikuisilla oksikodonin hyötyosuus suun kautta otettaessa on % parenteraaliseen antotapaan verrattuna. Oksikodonilla on opioidien yleiset haittavaikutukset. Se ei kuitenkaan vapauta histamiinia ja saattaa aiheuttaa vähemmän pahoinvointia, oksentelua, väsymystä ja keskushermoston kiihtymysoireita kuin morfiini. Sitä annetaan laskimoon 0,05 0,1 mg/kg ja suun kautta 0,25 mg/kg vastaavin välein kuin morfiinia. Opioidinantotekniikat lasten hoidossa. Morfiini tai oksikodoni infuusio nopeudella µg/kg/h takaa riittävän analgesian ilman vakavia haittavaikutuksia mutta edellyttää hengityksen huolellista seuraamista. Opioidi infuusio tulee kysymykseen esimerkiksi hoidettaessa vastasyntyneiden kovaa postoperatiivista kipua, jolloin valvonta tapahtuu teho osastolla. Morfiinin puhdistuma täysiaikaisilla yli kuukauden ikäisillä lapsilla on sama kuin 1 17 vuotiailla. Alle viikon ikäisillä puhdistuma on kolmasosa vanhempien vastasyntyneiden puhdistumasta ja eliminaation puoliintumisaika 1,7 kertaa pidempi. Opioidi infuusiota käytetään isommilla lapsilla, jos he eivät pysty käyttämään itsehoitopumppua esimerkiksi skolioosileikkauksen jälkeen. Kivun itsehoito pumpulla soveltuu suurten leikkausten jälkeen yli viisivuotiaille lapsille (Meretoja ym. 1990) (kuva 3). Pumppu antaa lapselle mahdollisuuden ottaa itse morfiinia tai oksikodonia tarpeensa mukaan. Kun lapsi ottaa itse lääkettä, vakavia haittavaikutuksia ei pääse syntymään, koska ensimmäinen haittavaikutus on uneliaisuus, eikä nukahtanut lapsi kykene ottamaan lisää opioidia. Pumppuhoidon alkutehon parantamiseksi lapselle voidaan antaa opioidia jo leikkauksen aikana 0,1 mg/kg laskimoon latausannoksena. Itsehoitopumpussa opioidin kerta annos on 25 µg/kg. Lukitusaika on tavallisesti 8 10 minuuttia ja neljän tunnin maksimiannos 300 µg/kg. Kuva 3. Itsehoitokipupumppu käytössä. Puudutukset Ennen laskimokanyylin asennusta tai verinäytteen tai selkäydinnestenäytteen ottoa iho kannattaa puuduttaa paikallispuudutevoiteella joko lidokaiinin ja prilokaiinin seoksella (Emla) tai ametokaiinia sisältävällä voiteella (Ametop). Hyvän puudutuksen aikaansaamiseksi ensin mainitun tulee vaikuttaa vähintään tunnin ajan; jälkimmäisen vaikutukselle riittää 30 minuuttia. Leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa kannattaa harkita paikallis tai johtopuudutuksia aina, kun ne ovat mahdollisia. Yhdessä särkylääkkeiden kanssa saadaan näin aikaan hyvä kivunlievitys useimpien toimenpiteiden jälkeen. Leikkaushaavat kannattaa useimmiten infiltroida bupivakaiinilla. Ympärileikkauksen jälkeisen kivun hoitoon sopii hyvin siittimen puudutus. Isompien urologisten leikkausten ja esimerkiksi nilkan ja jalkaterän alueen leikkauksiin soveltuu mainiosti sakraalipuudutus (kaudaalipuudutus). Isojen leikkausten kuten torakotomioiden ja laparotomioiden sekä monitasokirurgisten 2641

7 ortopedisten toimenpiteiden yhteydessä käytetään joko torakaalista tai lumbaalista epiduraalista vyöhykepuudutusta. Torakotomioiden yhteydessä hyvän kivunlievityksen antaa myös interkostaalipuudutus. Lisäksi käsikirurgiassa voidaan käyttää aksillaarista pleksuspuudutusta ja reisi ja polvileikkausten jälkeen reisihermon puudutusta. Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät voivat olla hyvin hyödyllisiä kivuliaissa toimenpiteissä. Näitä ovat huomion kiinnittäminen muualle mielikuvaleikeillä, rentoutuksella, katselemalla videoita tai kuuntelemalla musiikkia sekä hypnoosilla (Pölkki ym. 2005). Lisäksi vauvoille voidaan antaa suuhun vahvaa sokeriliuosta ennen verinäytteen ottoa. Lopuksi Käytäntönämme on antaa postoperatiivisen kivun hoidossa parasetamolin ja tulehduskipulääkkeen yhdistelmää ennakoivasti ja säännöllisesti aina, kun vasta aiheita ei ole. Käyttämämme parasetamoliannokset on esitetty taulukossa 2. Kun parasetamolia annetaan antoreitin mukaan mg/kg kerta annoksena, kaksi tai kolme annosta vuorokaudessa riittää. Annettaessa lisäksi tulehduskipulääkettä kaksi tai kolme annosta voidaan kipulääkettä antaa säännöllisesti 4 6 tunnin välein. Leikkaushaavat pyrimme puuduttamaan aina, ja isompien toimenpiteiden jälkeen käytämme epiduraali tai sakraalipuudutusta. Opioidia annamme 1 2 vuorokautta leikkauksen jälkeen kerta annoksena laskimoon. Sen jälkeen siirrymme suun kautta annettavaan vahvaan tai heikkoon opioidiin. Kipuhoitaja seuraa päivittäin leikkauspotilaan vointia vuodeosastolla, ja yhteistyössä anestesialääkärin kanssa kullekin potilaalle suunnitellaan yksilöllinen kivunlievitys. Kirjallisuutta American Academy of Pediatrics. Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics 2001;108: Anderson BJ. Comparing the efficacy of NSAIDs and paracetamol in children. Paediatr Anesth 2004;14: Arana A, Morton NS, Hansen TG. Treatment with paracetamol in infants. Acta Anaesthesiol Scand 2001;45:20 9. Aronoff DM, Oates JA, Boutaud O. New insights into the mechanism of action of acetaminophen: Its clinical pharmacologic characteristics reflect its inhibition of the two prostaglandin H 2 synthases. Clin Pharmacol Ther 2006;79:9 19. Birmingham PK, Tobin MJ, Fisher DM, ym. Initial and subsequent dosing of rectal acetaminophen in children. Anesthesiology 2001;94: Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor SC. Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. N Engl J Med 2001;345: Hiller A, Meretoja O, Korpela R, ym. Analgesic efficacy of acetaminophen, ketoprofen, or their combination for pediatric surgical patients having soft tissue or orthopedic procedures. Anesth Analg 2006;102: Kalso E. Voiko lapsen kipua mitata? Kirjassa: Kalso E, Vainio A, toim. Kipu. Kustannus Oy Duodecim, 1993, s Kearns GL, Leeder JS, Wasserman GS. Acetaminophen overdose with therapeutic intent. J Pediatr 1998;132:5 8. Kokki H. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for postoperative pain: a focus on children. Paediatr Drugs 2003;5: Korpela R, Korvenoja P, Meretoja OA. Morphine-sparing effect of acetaminophen in pediatric day-case surgery. Anesthesiology 1999;91: Kotiniemi L. Day-case anaesthesia in children. A follow-up of behavioural changes and postoperative symptoms. Väitöskirja. Oulun yliopisto, Lönnqvist PA, Morton NS. Postoperative analgesia in infants and children. Br J Anaesth 2005;95: Maunuksela EL, Olkkola KT, Korpela R. Measurement of pain in children with self-reporting and behavioral assessment. Clin Pharmacol Ther 1987;42: Meretoja O, Korpela R, Dunkel P. Lapsikin kykenee leikkauksen jälkeisen kivun itsehoitoon. Suom Lääkäril 1990;45: Morton NS, O Brien K. Analgesic efficacy of paracetamol and diclofenac in children receiving PCA morphine. Br J Anaesth 1991;83: Munsterhjelm E, Munsterhjelm N, Niemi T, ym. Dose-dependent inhibition of platelet function by acetaminophen in healthy volunteers. Anesthesiology 2005;103: Nahata MC, Powell DA, Durrell DE, ym. Acetaminophen accumulation in pediatric patients after repeated therapeutic doses. Eur J Clin Pharmacol 1984;27:57 9. Pölkki T, Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K, ym. Lasten postoperatiivisen kivun lievitys: interventiona mielikuvaretkiäänite. Suom Lääkäril 2005;60: Salonen A. Ketoprofen in tonsillectomy and adenoidectomy with special reference to the effects of surgical time, postoperative pain, adverse effects and recovery after surgery. Väitöskirja. Kuopion yliopisto, Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä AM, Kankkunen P. Kansainvälisten kipumittarien käyttö lasten kivun arvioinnissa hoitotyössä. Hoitotiede 1999;11: Vihunen R, Sihvonen M. Kasvoasteikon käyttö lapsen kivun itsearviointimenetelmänä. Hoitotiede 1998;10: Arja Hiller, LKT, erikoislääkäri Olli Meretoja, dosentti, osastonylilääkäri Reijo Korpela, LL, osastonlääkäri Satu Piiparinen, sairaanhoitaja Tomi Taivainen, dosentti, ylilääkäri HYKS Lasten ja nuorten sairaala, anestesiologia ja tehohoito PL 281, HUS 2642

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan

Lisätiedot

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa 21.1.2016 Marko Sallisalmi osastonlääkäri Vaasan keskussairaala Lyhyt kuvaus vuosina 2013-2015 toteutetusta lasten akuutin kivunhoidon laatuprojektista

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuusioneste, liuos 22.10.2014, versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Parasetamolia

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon.

Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon. POTILAAN JA OMAISEN OPAS Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon. KIELEN ALLE ASETETTAVA FENTANYYLIRESORIBLETTI Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on antaa potilaille ja heidän omaisilleen

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Flexicam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää Vaikuttava aine: Meloksikaami 5 mg

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Syöpäpotilas ja kipu

Syöpäpotilas ja kipu Syöpäpotilas ja kipu Päivitys 04/2015 Päivittäjä HO,ms,mg Teksti Minna Selin ja Minna Grönman yhdessä Syöpätautien poliklinikan henkilökunnan kanssa Sisällys Lukijalle... 3 Mitä kipu on?... 4 Tiesitkö,

Lisätiedot

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Opas terveydenhuollon ammattilaisille Riskienhallintamateriaali syyskuu 2016 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta

Lisätiedot

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito LT Antti Liukas Lähtökohta Sairaalaan tultu kipujen vuoksi Kipujen taustalta löydetty vaiva, johonka operatiivisella hoidolla odotettavissa apua. Tavoite

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri

Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri Yleistä lasten kivunhoito kokenut valtaisan muutoksen viimeisen 15 vuoden aikana vielä 1980- luvulta raportteja, joissa lapsia lääkittiin leikkauksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Altermol 500 mg/30 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. Apuaine,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kipu on hyvin subjektiivinen tuntemus ja voidaan karkeasti jakaa syöpäkipuun ja muuhun kuin syöpäkipuun. Syöpäkipu johtuu itse sairaudesta

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

Abstral, EU:n riskienhallintasuunnitelma, versio 4.0

Abstral, EU:n riskienhallintasuunnitelma, versio 4.0 Vaikuttavat aineet (kansainvälinen INN-nimi tai Fentanyyli (fentanyylisitraattina) yleinen nimi): Farmakoterapeuttinen ryhmä (ATC-koodi): Opioidianalgeetit, fenyylipiperidiinijohdannaiset, N02ABO3 Myyntiluvan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Rycarfa vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Rycarfa vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Rycarfa vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg Apuaine:

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Look alike Sound alike lääkkeet (LASA)

Look alike Sound alike lääkkeet (LASA) Look alike Sound alike lääkkeet (LASA) Miia Turpeinen, Outi Laatikainen, Sami Sneck, Outi Ryymin 1 LASA-lääkkeet Lääkevalmisteita, joilla on riski sekoittua toisen valmisteen kanssa lääkepakkausten yhtenevän

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

V ALM I STEYH TEEN V ETO. Dinalgen vet 150 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, sialle ja hevoselle

V ALM I STEYH TEEN V ETO. Dinalgen vet 150 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, sialle ja hevoselle V ALM I STEYH TEEN V ETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinalgen vet 150 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, sialle ja hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: ketoprofeeni

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Morphin 2 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia.

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus

Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus 16.3.2016 SPR Keskustoimisto Valmiuden yksikkö Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus Opiskeltava taustamateriaali Ensiapupäivystäjän lääkeohje, mikä on hyväksytty SPR:n hallituksessa 22.5.2015. Ensiapupäivystyksissä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE

ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE Argatrobaani (Novastan ) on suora trombiinin estäjä, joka sitoutuu palautuvasti trombiiniin. Argatrobaani pystyy estämään sekä vapaan että hyytymiin kiinnittyneen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

Naisen yliaktiivisen rakon hoito

Naisen yliaktiivisen rakon hoito Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 24.2.13. Kivuton sairaala projekti vuonna 2012

Anna-Maija Koivusalo 24.2.13. Kivuton sairaala projekti vuonna 2012 Anna-Maija Koivusalo 24.2.13 Kivuton sairaala projekti vuonna 2012 Kivun arviointi projekti toteutettiin seitsemännen kerran syksyllä 2012 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon kuin

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka MILLOIN PÄIVYSTYSLÄHETE TAYS:IIN, TAYS-TEMPUT JA KOTIOHJEET PÄIVYSTYKSESTÄ AHDISTUSKOHTAUKSEN JÄLKEEN Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka ASTMAN PAHENEMIVAIHE/ OBSTRUKTIIVINEN BRONKIITTI

Lisätiedot

Antimikrobisen hoidon tukena vähentämään kliinisiä akuutin hengitystieinfektion sekä akuutin utaretulehduksen oireita naudalla.

Antimikrobisen hoidon tukena vähentämään kliinisiä akuutin hengitystieinfektion sekä akuutin utaretulehduksen oireita naudalla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprodolor vet. 50 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaine(et): Etanoli 96 % 50 mg 0,1 ml

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa morfiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa morfiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Morphin 20 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/26 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Previcox 57 mg purutabletit koiralle Previcox 227 mg purutabletit koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Pikkuporsaiden hoito Melovem ennen kastraatiota lievittää toimenpiteen jälkeistä kipua.

Pikkuporsaiden hoito Melovem ennen kastraatiota lievittää toimenpiteen jälkeistä kipua. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Melovem 5 mg/ml injektioneste naudoille ja sioille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine Meloksikaami 5 mg Apuaine Bentsyylialkoholi 50 mg Täydellinen

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito.

Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Onsior 5 mg tabletti koiralle Onsior 10 mg tabletti koiralle Onsior 20 mg tabletti koiralle Onsior 40 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää:

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea polven/polvien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

MORBIDIOBEESIN POTILAAN ANESTESIA. Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Oulun yliopisto

MORBIDIOBEESIN POTILAAN ANESTESIA. Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Oulun yliopisto MORBIDIOBEESIN POTILAAN ANESTESIA Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Oulun yliopisto Tavoitteena on, että kuulijalla on esityksen jälkeen tiedossa Lihavuuden esiintyvyys Lihavuuden aiheuttamat patofysiologiset

Lisätiedot

Nivelrikon. lääkehoito. Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto. Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014

Nivelrikon. lääkehoito. Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto. Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014 Nivelrikon Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014 lääkehoito Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto Polvi- ja lonkkanivelrikon lääkehoito Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

alfa 2 -agonisf Deksmedetomidiini Alfa 2 -reseptoreiden tehtäviä Alfa 2 -reseptoreiden sijainti ei vaikuta minkään muun systeemin kaula 6.3.

alfa 2 -agonisf Deksmedetomidiini Alfa 2 -reseptoreiden tehtäviä Alfa 2 -reseptoreiden sijainti ei vaikuta minkään muun systeemin kaula 6.3. Deksmedetomidiini alfa 2 -agonisf RIKU AANTAA, OYL, Prof. TOTEK ja Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine TYKS ja Ty ei vaikuta minkään muun systeemin kaula riku.aantaa@tyks.fi Alfa 2 -reseptoreiden sijainti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Iäkkään kipu ja sen hoito. TPA Tampere: iäkkään kipu ja sen hoito

Iäkkään kipu ja sen hoito. TPA Tampere: iäkkään kipu ja sen hoito Iäkkään kipu ja sen hoito 1 Perustieto Kivun yleisyys Kivun tyypit Mikä voi johtaa kivun kroonistumiseen? Miten arvioida ja raportoida asukkaan kipua? Kivun hoidon periaatteet ja yleisimmät lääkkeet Syventävä

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot