Lasten postoperatiivisen kivun hoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten postoperatiivisen kivun hoito"

Transkriptio

1 Näin hoidan Arja Hiller, Olli Meretoja, Reijo Korpela, Satu Piiparinen ja Tomi Taivainen Lasten kipua, kipukokemuksen aiheuttamia käyttäytymismuutoksia, kivun arviointia ja kipulääkkeiden farmakologiaa on viimeisten 20 vuoden ajan tutkittu runsaasti. Lisääntyneestä tiedosta huolimatta lasten kipua ei vieläkään lääkitä tarpeeksi. Yli kolmen kuukauden ikäisille lapsille sopivat samat kipulääkkeet kuin aikuisillekin. Lasten postoperatiivisen kivunhoidon perusta on ennakoivasti ja säännöllisesti annettu antipyreettinen (parasetamoli) tai tulehduskipulääkitys, jota jatketaan riittävän kauan toimenpiteen jälkeen kotonakin. Odotettavissa olevan kivun voimakkuuden mukaan hoitoon lisätään opioidi ja erilaiset puudutukset. Lapsipotilaita hoitavaa henkilökuntaa tulee kouluttaa kivun arvioinnissa ja hoidossa, ja vanhemmille pitää antaa riittävät ohjeet kivun hoidosta kotona. L asten kivun hoidon tavoitteena on todeta kipu, estää kipu aina kun se on estettävissä, minimoida kohtalainen ja kova kipu, lievittää läpilyöntikipu nopeasti ja jatkaa kivunlievitystä myös kotiuttamisen jälkeen. Suurin osa lasten kivusta esimerkiksi korvakipu, kurkkukipu, päänsärky, pienten traumojen aiheuttama kipu ja toimenpiteiden jälkeinen kipu on lievää tai kohtalaista, ja sen hoitoon sopii parasetamoli tai tulehduskipulääke tai niiden yhdistelmä. Kovan kivun hoitoon lisätään opioidi ja laajempi puudutus. Postoperatiivisen kivunhoidon perusta on ennakoiva ja säännöllinen kipulääkitys ensimmäisinä leikkauksenjälkeisinä päivinä. Viime vuosina HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalassa on kiinnitetty paljon huomiota lasten kivun hoitoon järjestämällä mm. niin sanottua APS toimintaa (acute pain service) anestesialääkärin ja kipuhoitajien yhteistyönä. Kivun ennakoiva hoito Sekä antipyreettiset että tulehduskipulääkkeet ovat tehokkaampia kivun ehkäisyssä kuin jo ilmaantuneen kivun lievittämisessä. Molemmissa lääkeryhmissä aikaa lääkkeen annosta analgesian huippuun voi kulua 1 2 tuntia. Siksi näillä lääkkeillä saavutetaan paras teho, kun lääkitys aloitetaan mahdollisimman aikaisin ennen kivuliasta toimenpidettä ja lääkitystä jatketaan säännöllisesti niin kauan kuin kivun odotetaan kestävän. Kivun ennakoiva hoito ei vähennä käytettävien kipulääkkeiden määrää, mutta lasten kivun hyvä hoito on tärkeää (Kokki 2003). Hoitamaton kova kipu herkistää kokemaan kipuja, ja lapsi reagoi seuraavaan kipuun odottamattoman voimakkaasti. Suomessa on seurattu kivun esiintymistä ja seurauksia lapsilla päiväkirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Leena Kotiniemen (1997) aineistossa kotona toimenpidepäivänä koettu kipu tai aikaisempi epämiellyttävä kokemus terveydenhuollossa aiheutti pitkäkestoisia, ongelmallisia käyttäytymisen muutoksia noin puolelle tutkituista lapsista. Aarre Salonen (2002) totesi väitöskirjatyössään, että lasten kita ja nielurisaleikkauksen jälkeistä, noin viikon ajan esiinty Duodecim 2006;122: A. Hiller ym.

2 vää kovaa kipua ei lääkitty riittävästi. Hän totesi myös, että käytettäessä ennakoivaa kipulääkitystä käyttäytymishäiriöt vähenivät. Kivun arvioiminen Kivun arvioiminen ja kirjaaminen ovat kivun hyvän hoidon perusta. Arvio lapsen kivusta kirjataan erilliselle kivun hoitoon ja seurantaan suunnitellulle lomakkeelle. Kivun arviointi on yksi vaikeimmista asioista lasten kivun hoidossa. Hoidettavien lasten joukkoon kuuluu monenikäisiä pienistä keskosista nuoriin aikuisiin, eivätkä kaikki isotkaan lapset kykene sanalliseen kommunikaatioon. Lapsille on laadittu erilaisia kipumittareita, joilla kivun voimakkuutta voidaan konkretisoida. Niiden käyttö edellyttää huolellista opettamista ennen toimenpidettä, mutta alle kouluikäiset saattavat olla liian pieniä niitä ymmärtämään. On myös todettu, että lapsen saattaa olla uneliaisuuden vuoksi vaikea käyttää kipumittaria heti anestesian jälkeen (Maunuksela ym. 1987). Tunnetuimpia kipumittareista lienevät kipukiila (kuva 1) ja kasvoasteikko. Kasvoasteikossa on yleensä viidet kasvot, joiden ilmeet vaihtelevat iloisesta hyvin surulliseen. Näistä lapsi valitsee omaa kipuaan kuvaavan ilmeen ja näyttää sen hoitajalle. Myös tämän mittarin kääntöpuolella on numeerinen asteikko, josta hoitaja valitsee arvon (Kalso 1993, Vihunen ja Sihvonen 1998, Vehviläinen-Julkunen ym. 1999). Käytännön työssä kasvoasteikon on todettu kuvastavan monesti enemmän lapsen kokonaisvaltaista oloa kuin kipua. Myös lapsilla oma ilmoitus kivun voimakkuudesta on kivun ensisijainen arviointi ja mittausmenetelmä. Kyetäkseen takaamaan myös aivan pienille lapsille tasa arvoisen kivun hoidon, hoitohenkilökunnan on lasta tarkkailemalla muodostettava arvio kivusta. Tämä arvio perustuu lapsen käyttäytymiseen, fysiologisiin suureisiin sekä ilmeisiin ja eleisiin. Lisäksi huomioidaan ihon väri, kosteus ja lämpö sekä hengitystapa (Maunuksela ym. 1987). Mikään näistä ei yksin ole luotettava suure, koska esimerkiksi lapsi itkee sekä kipua että ikävää. Maunukselan asteikko on 0 9, jossa 0 kuvaa kivuttomuutta, 1 3 Kuva 1. Esimerkki lasten käyttöön sopivasta kipumittarista on kipukiila. Lapsi merkitsee kiilaan pystyviivan siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa hänen kipunsa voimakkuutta. Toiselta puolen hoitaja näkee kivun numeerisen arvon. lievää kipua, 4 5 kohtalaista kipua, 6 8 kovaa kipua ja 9 pahinta mahdollista kipua. Lisäksi olemme lisänneet asteikkoon nukkuvaa lasta kuvaamaan N kirjaimen. Lievän, kohtalaisen ja kovan kivun kohdalle on jätetty väljyyttä arviointiin, koska kipu on aina subjektiivinen kokemus, emmekä me ulkopuolisina kykene luotettavaan objektiiviseen arvioon. Kipulääkkeen annostelu Kipulääke tulee antaa lapselle suun kautta aina, kun se on mahdollista. Nykyään useimpia kipulääkkeitä on saatavissa pieninä tabletteina, suussa liukenevana valmisteena tai mikstuurana. Peräsuolen kautta annetun kipulääkityksen lapset kokevat loukkaavaksi. Lisäksi lääkkeen imeytyminen peräsuolen kautta on vaihtelevaa ja hidasta. Jos lapsella on laskimoyhteys esimerkiksi ison leikkauksen jälkeen, kipulääkkeet annetaan aluksi sitä kautta. Parasetamolia, joitakin tulehduskipulääkkeitä, tramadolia ja vahvoja opioideja on saatavilla laskimonsisäiseen antoon sopivana valmisteena. Kipulääkkeet Parasetamolin kyky estää syklo oksygenaasientsyymiä (COX) keskushermostossa osoitettiin v. 1972, mutta vaikutusmekanismia ei tunneta tarkasti. Tuorein asiaa selvittävä artikkeli on julkaistu tänä vuonna (Aronoff ym. 2006). Para 2637

3 Taulukko 1. Tulehduskipulääkkeiden annokset yli kolmen kuukauden ikäisillä lapsilla. Lääke Kerta-annos Antokertoja Enimmäisannos Antotapa (mg/vrk) vrk:ssa (mg/kg/vrk) Ibuprofeeni suun kautta, peräsuoleen Ketoprofeeni suun kautta, peräsuoleen, laskimoon 1 Naprokseeni suun kautta Diklofenaakki suun kautta, peräsuoleen 1 Poikkeaa virallisesta suosituksesta. setamoli vähentää myös P aineen (substance P) välittämää hyperalgesiaa ja typpioksidin tuotantoa, joka liittyy P aineen tai NMDA:n (N metyyli D aspartaatti) indusoimaan spinaaliseen hyperalgesiaan. Parasetamoli on peruskipulääke alle kolmen kuukauden ikäisille lapsille. Se imeytyy hyvin ohutsuolesta (63 90 %), ja siksi onkin suositeltavinta antaa parasetamolia suun kautta esimerkiksi leikkauspotilailla esilääkkeenä tai muun esilääkkeen yhteydessä. Nykyään on saatavilla parasetamolitabletteja, jotka liukenevat suussa. Peräsuolesta imeytyminen on hidasta ja epätäydellistä (24 90 %). Parasetamolista on käytössä myös laskimoon annettava valmiste, jossa parasetamoli on mannitoliliuoksessa. Korpela ym. (1999) ovat osoittaneet, että aikaisemmin suositeltu rektaalinen kerta annos 20 mg/kg on tehoton lasten pienten kirurgisten toimenpiteiden jälkeisen kivun hoidossa. He havaitsivat, että vasta annokset 40 ja 60 mg/kg lievittivät kipua merkitsevästi enemmän kuin lumelääke. Näillä annoksilla parasetamoli myös vähensi morfiinin kulutusta. Viime vuosina parasetamolia on tutkittu myös muissa maissa laajasti (Anderson 2004). Parasetamolin annoksista on julkaistu uudet suositukset. Alku ja ylläpitoannokset määritetään lapsen iän, lääkkeenantoreitin ja hoidon keston mukaan niin, että tehokkuus ja turvallisuus ovat tasapainossa (Lönnqvist ja Morton 2005). Lönnqvist ja Morton suosittelevat parasetamolia annettavaksi postoperatiivisen kivun hoitoon suun kautta tai peräsuoleen yli kolmen kuukauden ikäisille terveille lapsille annoksin 90 mg/kg/vrk 72 tunnin ajan (taulukko 2). Koska parasetamolin puoliintumisaika on vastasyntyneillä tavallista pidempi, heitä hoidettaessa tulee joko pienentää annosta tai pidentää antoväliä (taulukko 2) (Arana ym. 2001, Anderson 2004). Annettaessa parasetamolia toistuvina annoksina on huomioitava yliannoksesta aiheutuvan maksavaurion mahdollisuus. Erityisen herkkiä maksavauriolle ovat virusinfektion takia kuumeiset, hypovoleemiset tai dehydroituneet ja kriittisesti sairaat lapset. Lisäksi parasetamolin toksisuudelle voivat altistaa diabetes, lihavuus, aliravitsemus, pitkittynyt paasto ja lääkkeet, kuten rifampisiini, etanoli, isoniatsidi, fenobarbitaali ja karbamatsepiini (American Academy of Pediatrics 2001). Taulukko 2. Parasetamolin annokset HYKS Lasten ja nuorten sairaalassa hoidettaessa terveen lapsen postoperatiivista kipua. Suurin kerta annos kaikissa antomuodoissa on 1,5 g. Osa tässä suositelluista annoksista ja antotavoista poikkeaa virallisista suosituksista. Suun kautta Latausannos 40 mg/kg, sitten 30 mg/kg kahdeksan tunnin välein, yhteensä mg/kg/vrk kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen 60 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen. Alle kuukauden ikäisille 60 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen ensin kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen 50 mg/kg/vrk. Laskimoon 60 mg/kg/vrk jaettuna 3 4 annokseen. Alle kuukauden ikäisille 30 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen. Peräsuoleen 1 50 mg/kg jaettuna kahteen annokseen, yhteensä 100 mg/kg/ vrk kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen 60 mg/kg/ vrk jaettuna kahteen annokseen. Alle kuukauden ikäisille 60 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen ensin kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen 50 mg/kg/vrk. 1 Vain tilanteissa, joissa muuta antoreittiä ei ole käytettävissä A. Hiller ym.

4 Parasetamolin toistuvasta annosta on tehty vain muutamia tutkimuksia lapsilla. Kun kuumeisille lapsille annettiin parasetamolia suun kautta mg/kg/vrk kolmen päivän ajan, havaittiin pitoisuuksien kasvua mutta ei merkkejä maksatoksisuudesta (Nahata ym.1984). Kun terveille lapsille annettiin 24 tunnin aikana parasetamolia yhteensä 100 mg/kg jaettuna neljään annokseen, pitoisuudet eivät suurentuneet (Birmingham ym. 2001). Suurten parasetamoliannosten (yli 90 mg/kg/vrk) anto yli vuorokauden ajan sairaalle lapselle aiheuttaa maksavaurion riskin (Kerns ym. 1998). Toistaiseksi ei tiedetä, onko alttius toksisuudelle erilaista, jos vastaava annos annetaan muuten terveelle lapselle postoperatiivisen kivun hoitoon. Koska parasetamoli estää prostaglandiinisynteesiä pääasiassa keskushermostossa, siltä puuttuvat muiden tulehduskipulääkkeiden perifeeriset haittavaikutukset. Kuitenkin kun parasetamolia annettiin mg/kg kerta annoksena laskimoon terveille aikuisille, todettiin annoksesta riippuva trombosyyttien aggregaatiota heikentävä vaikutus (Munsterhjelm ym. 2005). Tällä voi olla kliinistä merkitystä tapauksissa, joissa potilailla on eri syistä johtuvia hyytymistekijähäiriöitä. Tulehduskipulääkkeet (NSAID) estävät prostaglandiinien synteesiä sekä periferiassa että keskushermostossa. Parasetamolin ohella tulehduskipulääkkeet ovat tärkeitä lasten lievän ja kohtalaisen kivun hoidossa. Näitä lääkkeitä voidaan antaa yli kolmen kuukauden ikäisille lapsille. Kuten parasetamoli myös tulehduskipulääkkeet annetaan mieluiten suun kautta. Vaikutuksen hitaan alun takia ennakoiva ja säännöllinen anto takaa kivun parhaan lievityksen. Laskimoon annettavista valmisteista käytämme ketoprofeenia, jota on Kuopiossa tutkittu paljon. Se on todettu turvalliseksi myös toimenpiteissä, joihin liittyy verenvuotoriski (Salonen 2002). Annossuositukset on esitetty taulukossa 1. Kun tulehduskipulääkkeitä käytetään yhdessä opioidien kanssa, on todettu opioidin kulutusta % vähentävä vaikutus (Morton ja O Brien 1999, Anderson 2004). Tulehduskipulääkkeiden vasta aiheita ovat munuaisten tai maksan vajaatoiminta, verenvuototaipumus, hypovolemia ja dehydraatio. Tulehduskipulääkkeet ovat yleensä vasta aiheisia astmaatikoilla, koska ne voivat aiheuttaa bronkusobstruktion erityisesti lapsille, jotka ovat allergisia asetyylisalisyylihapolle. Lisäksi herkkiä ovat lapset, joilla astmaan liittyy on nuha ja nenäpolyyppeja. Kaikki tulehduskipulääkkeet ovat vasta aiheisia, jos potilas on saanut jostakin niistä vakavan astmaattisen reaktion. Suurin osa astmaa potevista lapsista voitaneen kuitenkin turvallisesti hoitaa tulehduskipulääkkeillä, mutta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kannattaa kysyä aikaisempia kokemuksia näiden lääkkeiden käytöstä ja tarkkailla lääkettä annettaessa mahdollisten yliherkkyysoireiden ilmenemistä (Kokki 2003). Tulehduskipulääkkeitä ei tule antaa asetyylisalisyylihapolla lääkityille sydänpotilaille, koska ne kumoavat rey d i n a s i a t Kaikenikäiset lapset kokevat kipua toimenpiteiden jälkeen sairaalassa ja kotona. Kipu on havaittava ja arvioitava ja arvio dokumentoitava. Kivun hoidon pitää olla ennakoivaa ja säännöllistä. Hoito voidaan toteuttaa antamalla parasetamolia riittävän isona annoksena yhdessä tulehduskipulääkkeen kanssa säännöllisin välein mieluiten suun kautta. Kovan kivun hoitoon lisätään opioidi. Puudutuksia käytetään aina, kun se on mahdollista. Määrättäessä parasetamolia yli 60 mg/kg/vrk on merkittävä selvästi, että annos on suurempi kuin suositus, ja annettava ohjeet annoksen pienentämisestä kahden vuorokauden kuluttua. Henkilökuntaa ja vanhempia koulutetaan kivun arvioinnissa ja rohkaistaan lääkitsemään lasta. 2639

5 Morfiiniannoksien lukumäärä Ortopedia Urologia Yhdistelmä Parasetamoli Ketoprofeeni Kuva 2. Tarvittujen morfiiniannosten lukumäärä (keskiarvo ± SEM) ortopedisilla ja urologisilla lapsipotilailla 24 tunnin aikana leikkauksen jälkeen, kun peruskipulääke on ollut parasetamoli (100 mg/kg/vrk), ketoprofeeni (4 mg/kg/vrk) tai näiden yhdistelmä. septoritasolla asetyylisalisyylihapon vaikutuksen (Catella-Lawson ym. 2001). Viime aikoina on keskusteltu myös eläinkokeissa todetusta tulehduskipulääkkeiden luun paranemista huonontavasta vaikutuksesta (Kokki 2003). Lasten ja nuorten sairaalassa emme käytä COX 2 selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä lasten akuutin kivun hoidossa. Lasten osalta ei ole näyttöä siitä, että COX-2-selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä käytettäessä olisi vähemmän haittavaikutuksia kuin tavanomaisia käytettäessä. Parasetamolin ja tulehduskipulääkkeen yhteiskäyttö. Lievän kivun hoitoon riittää parasetamoli tai tulehduskipulääke. Kovemman kivun hoidossa niitä käytetään yhdessä. Julkaistujen tutkimusten mukaan kivun paremmasta lievittymisestä yhteiskäytössä ei kuitenkaan ole selkeää näyttöä lapsilla. Käyttämällä yhdessä kahta lääkettä, joilla on erilainen vaikutusmekanismi, voidaan saavuttaa additiivinen kipua lievittävä vaikutus. Tämän testaamiseksi vertasimme parasetamolia (100 mg/kg/vrk), ketoprofeenia (4 mg/ kg/vrk) ja niiden yhdistelmää 120:llä 1 10 vuotiaalla lapsella, joille tehtiin urologinen tai ortopedinen toimenpide (Hiller ym. 2006). Lääkkeet annettiin kahtena annoksena, parasetamoli ensin peräsuoleen ja toinen annos suun kautta ja ketoprofeeni laskimoon. Morfiinin tarve ja kivun voimakkuus arvioituna Maunukselan asteikolla olivat pienimmät lapsilla, jotka saivat molempia lääkkeitä ortopedisten leikkausten jälkeen. Urologisten leikkausten jälkeen ryhmien välillä ei ollut eroja. Tulosten perusteella yhdistelmä näyttää olevan tehokas nimenomaan luuhun kohdistuvien leikkausten yhteydessä (kuva 2). Parasetamoli annoksina 100 mg/kg/vrk osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin ketoprofeeni annoksina 4 mg/kg/vrk. Parasetamoli on siis tehokas vaihtoehto silloin, kun tavanomaiset tulehduskipulääkkeet ovat vasta aiheisia. Heikoista opioideista tramadoli on vakiinnuttanut asemansa enintään keskivaikean kivun hoidossa välittömän postoperatiivisen vaiheen jälkeen. Tramadolin etuna on mahdollisuus annosteluun suun kautta; lääkettä on saatavissa nestemäisenä ja tabletteina. Sitä annetaan 1 2 mg/kg neljästi vuorokaudessa. Tramadolin yleisin haittavaikutus on erityisesti laskimonsisäiseen antoon liittyvä pahoinvointi ja oksentelu. Muita haittavaikutuksia ovat päänsärky ja sekavuus. Toistaiseksi tramadolia ei suositella alle kuuden kuukauden ikäisille lapsille. Toinen käytössä oleva heikko opioidi on kodeiini yhdessä joko parasetamolin tai ibuprofeenin kanssa. Parasetamolin ja ibuprofeenin käytössä noudatetaan tällöin niitä koskevia annosohjeita. Vahvoja opioideja käytetään kaikenikäisten lasten kohtalaisen ja kovan kivun hoidossa. Useimmiten opioidit annetaan toistuvina laskimonsisäisinä boluksina, mutta jos kipu on kovaa, opioidia annetaan jatkuvana infuusiona tai isommille lapsille itsehoitopumpulla. Opioideja annetaan laskimoon myös vuodeosastoilla. Opioidien pelätyin haittavaikutus on hengityslama. Tämä täytyy huomioida erityisesti vastasyntyneitä hoidettaessa. Alle seitsemän vuorokauden ikäisiä tulee seurata tehovalvonnassa 12 tuntia opioidiboluksen jälkeen. Muut opioidien merkittävät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, oksentelu, kutina ja ummetus. Morfiini on käytetyin opioidi akuutin postoperatiivisen kivun hoidossa. Sitä annetaan laskimoon 0,05 0,1 mg/kg kerta annoksena. Vuodeosastolla annos 0,05 mg/kg voidaan toistaa tarvittaessa tunnin välein. Käytössämme on myös sairaala apteekkimme valmistama mikstuura, jossa morfiinia on 4 mg/ml. Suun kautta 2640 A. Hiller ym.

6 annetusta morfiinista imeytyy vain %, joten annos suun kautta on 0,3 mg/kg. Oksikodoni on Suomessa eniten käytetty opioidi aikuisten kohtalaisen ja kovan kivun hoidossa. Sen käyttö on lisääntymässä myös lapsilla, varsinkin kun markkinoille on tullut suun kautta otettavia valmisteita, jotka sopivat myös lapsille. Aikuisilla oksikodonin hyötyosuus suun kautta otettaessa on % parenteraaliseen antotapaan verrattuna. Oksikodonilla on opioidien yleiset haittavaikutukset. Se ei kuitenkaan vapauta histamiinia ja saattaa aiheuttaa vähemmän pahoinvointia, oksentelua, väsymystä ja keskushermoston kiihtymysoireita kuin morfiini. Sitä annetaan laskimoon 0,05 0,1 mg/kg ja suun kautta 0,25 mg/kg vastaavin välein kuin morfiinia. Opioidinantotekniikat lasten hoidossa. Morfiini tai oksikodoni infuusio nopeudella µg/kg/h takaa riittävän analgesian ilman vakavia haittavaikutuksia mutta edellyttää hengityksen huolellista seuraamista. Opioidi infuusio tulee kysymykseen esimerkiksi hoidettaessa vastasyntyneiden kovaa postoperatiivista kipua, jolloin valvonta tapahtuu teho osastolla. Morfiinin puhdistuma täysiaikaisilla yli kuukauden ikäisillä lapsilla on sama kuin 1 17 vuotiailla. Alle viikon ikäisillä puhdistuma on kolmasosa vanhempien vastasyntyneiden puhdistumasta ja eliminaation puoliintumisaika 1,7 kertaa pidempi. Opioidi infuusiota käytetään isommilla lapsilla, jos he eivät pysty käyttämään itsehoitopumppua esimerkiksi skolioosileikkauksen jälkeen. Kivun itsehoito pumpulla soveltuu suurten leikkausten jälkeen yli viisivuotiaille lapsille (Meretoja ym. 1990) (kuva 3). Pumppu antaa lapselle mahdollisuuden ottaa itse morfiinia tai oksikodonia tarpeensa mukaan. Kun lapsi ottaa itse lääkettä, vakavia haittavaikutuksia ei pääse syntymään, koska ensimmäinen haittavaikutus on uneliaisuus, eikä nukahtanut lapsi kykene ottamaan lisää opioidia. Pumppuhoidon alkutehon parantamiseksi lapselle voidaan antaa opioidia jo leikkauksen aikana 0,1 mg/kg laskimoon latausannoksena. Itsehoitopumpussa opioidin kerta annos on 25 µg/kg. Lukitusaika on tavallisesti 8 10 minuuttia ja neljän tunnin maksimiannos 300 µg/kg. Kuva 3. Itsehoitokipupumppu käytössä. Puudutukset Ennen laskimokanyylin asennusta tai verinäytteen tai selkäydinnestenäytteen ottoa iho kannattaa puuduttaa paikallispuudutevoiteella joko lidokaiinin ja prilokaiinin seoksella (Emla) tai ametokaiinia sisältävällä voiteella (Ametop). Hyvän puudutuksen aikaansaamiseksi ensin mainitun tulee vaikuttaa vähintään tunnin ajan; jälkimmäisen vaikutukselle riittää 30 minuuttia. Leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa kannattaa harkita paikallis tai johtopuudutuksia aina, kun ne ovat mahdollisia. Yhdessä särkylääkkeiden kanssa saadaan näin aikaan hyvä kivunlievitys useimpien toimenpiteiden jälkeen. Leikkaushaavat kannattaa useimmiten infiltroida bupivakaiinilla. Ympärileikkauksen jälkeisen kivun hoitoon sopii hyvin siittimen puudutus. Isompien urologisten leikkausten ja esimerkiksi nilkan ja jalkaterän alueen leikkauksiin soveltuu mainiosti sakraalipuudutus (kaudaalipuudutus). Isojen leikkausten kuten torakotomioiden ja laparotomioiden sekä monitasokirurgisten 2641

7 ortopedisten toimenpiteiden yhteydessä käytetään joko torakaalista tai lumbaalista epiduraalista vyöhykepuudutusta. Torakotomioiden yhteydessä hyvän kivunlievityksen antaa myös interkostaalipuudutus. Lisäksi käsikirurgiassa voidaan käyttää aksillaarista pleksuspuudutusta ja reisi ja polvileikkausten jälkeen reisihermon puudutusta. Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät voivat olla hyvin hyödyllisiä kivuliaissa toimenpiteissä. Näitä ovat huomion kiinnittäminen muualle mielikuvaleikeillä, rentoutuksella, katselemalla videoita tai kuuntelemalla musiikkia sekä hypnoosilla (Pölkki ym. 2005). Lisäksi vauvoille voidaan antaa suuhun vahvaa sokeriliuosta ennen verinäytteen ottoa. Lopuksi Käytäntönämme on antaa postoperatiivisen kivun hoidossa parasetamolin ja tulehduskipulääkkeen yhdistelmää ennakoivasti ja säännöllisesti aina, kun vasta aiheita ei ole. Käyttämämme parasetamoliannokset on esitetty taulukossa 2. Kun parasetamolia annetaan antoreitin mukaan mg/kg kerta annoksena, kaksi tai kolme annosta vuorokaudessa riittää. Annettaessa lisäksi tulehduskipulääkettä kaksi tai kolme annosta voidaan kipulääkettä antaa säännöllisesti 4 6 tunnin välein. Leikkaushaavat pyrimme puuduttamaan aina, ja isompien toimenpiteiden jälkeen käytämme epiduraali tai sakraalipuudutusta. Opioidia annamme 1 2 vuorokautta leikkauksen jälkeen kerta annoksena laskimoon. Sen jälkeen siirrymme suun kautta annettavaan vahvaan tai heikkoon opioidiin. Kipuhoitaja seuraa päivittäin leikkauspotilaan vointia vuodeosastolla, ja yhteistyössä anestesialääkärin kanssa kullekin potilaalle suunnitellaan yksilöllinen kivunlievitys. Kirjallisuutta American Academy of Pediatrics. Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics 2001;108: Anderson BJ. Comparing the efficacy of NSAIDs and paracetamol in children. Paediatr Anesth 2004;14: Arana A, Morton NS, Hansen TG. Treatment with paracetamol in infants. Acta Anaesthesiol Scand 2001;45:20 9. Aronoff DM, Oates JA, Boutaud O. New insights into the mechanism of action of acetaminophen: Its clinical pharmacologic characteristics reflect its inhibition of the two prostaglandin H 2 synthases. Clin Pharmacol Ther 2006;79:9 19. Birmingham PK, Tobin MJ, Fisher DM, ym. Initial and subsequent dosing of rectal acetaminophen in children. Anesthesiology 2001;94: Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor SC. Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. N Engl J Med 2001;345: Hiller A, Meretoja O, Korpela R, ym. Analgesic efficacy of acetaminophen, ketoprofen, or their combination for pediatric surgical patients having soft tissue or orthopedic procedures. Anesth Analg 2006;102: Kalso E. Voiko lapsen kipua mitata? Kirjassa: Kalso E, Vainio A, toim. Kipu. Kustannus Oy Duodecim, 1993, s Kearns GL, Leeder JS, Wasserman GS. Acetaminophen overdose with therapeutic intent. J Pediatr 1998;132:5 8. Kokki H. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for postoperative pain: a focus on children. Paediatr Drugs 2003;5: Korpela R, Korvenoja P, Meretoja OA. Morphine-sparing effect of acetaminophen in pediatric day-case surgery. Anesthesiology 1999;91: Kotiniemi L. Day-case anaesthesia in children. A follow-up of behavioural changes and postoperative symptoms. Väitöskirja. Oulun yliopisto, Lönnqvist PA, Morton NS. Postoperative analgesia in infants and children. Br J Anaesth 2005;95: Maunuksela EL, Olkkola KT, Korpela R. Measurement of pain in children with self-reporting and behavioral assessment. Clin Pharmacol Ther 1987;42: Meretoja O, Korpela R, Dunkel P. Lapsikin kykenee leikkauksen jälkeisen kivun itsehoitoon. Suom Lääkäril 1990;45: Morton NS, O Brien K. Analgesic efficacy of paracetamol and diclofenac in children receiving PCA morphine. Br J Anaesth 1991;83: Munsterhjelm E, Munsterhjelm N, Niemi T, ym. Dose-dependent inhibition of platelet function by acetaminophen in healthy volunteers. Anesthesiology 2005;103: Nahata MC, Powell DA, Durrell DE, ym. Acetaminophen accumulation in pediatric patients after repeated therapeutic doses. Eur J Clin Pharmacol 1984;27:57 9. Pölkki T, Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K, ym. Lasten postoperatiivisen kivun lievitys: interventiona mielikuvaretkiäänite. Suom Lääkäril 2005;60: Salonen A. Ketoprofen in tonsillectomy and adenoidectomy with special reference to the effects of surgical time, postoperative pain, adverse effects and recovery after surgery. Väitöskirja. Kuopion yliopisto, Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä AM, Kankkunen P. Kansainvälisten kipumittarien käyttö lasten kivun arvioinnissa hoitotyössä. Hoitotiede 1999;11: Vihunen R, Sihvonen M. Kasvoasteikon käyttö lapsen kivun itsearviointimenetelmänä. Hoitotiede 1998;10: Arja Hiller, LKT, erikoislääkäri Olli Meretoja, dosentti, osastonylilääkäri Reijo Korpela, LL, osastonlääkäri Satu Piiparinen, sairaanhoitaja Tomi Taivainen, dosentti, ylilääkäri HYKS Lasten ja nuorten sairaala, anestesiologia ja tehohoito PL 281, HUS 2642

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks

KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks 1 KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks SISÄLTÖ YLEISTÄ KIVUN TUNNISTAMINEN LÄÄKKEIDEN ANNOSTELUREITIT, SIVUVAIKUTUKSISTA KIVUN MITTAAMINEN

Lisätiedot

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin Liite III Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin Huomautus: Nämä valmistetiedot ovat tulos referraaliprosessista, johon tämä komission päätös liittyy. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat

Lisätiedot

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa 21.1.2016 Marko Sallisalmi osastonlääkäri Vaasan keskussairaala Lyhyt kuvaus vuosina 2013-2015 toteutetusta lasten akuutin kivunhoidon laatuprojektista

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN SEDAATIO

PALLIATIIVINEN SEDAATIO PALLIATIIVINEN SEDAATIO Juha Nevantaus Osastonylilääkäri Keski-Suomen Keskussairaala 28.11.2013 Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen.

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

Leikkaushaavan kestopuudutus. Sulat 29.1.2015 Arja Hiller Lasten ja nuorten sairaala, HUS

Leikkaushaavan kestopuudutus. Sulat 29.1.2015 Arja Hiller Lasten ja nuorten sairaala, HUS Leikkaushaavan kestopuudutus Sulat 29.1.2015 Arja Hiller Lasten ja nuorten sairaala, HUS Mikä kestohaavapuudutus on? Leikkaushaavan infiltraatiopuudutus on yksinkertainen ja tehokas kivunhoitomenetelmä

Lisätiedot

Akuutin kivun vastuuhoitajan toiminta KYSillä. Anu Kokki ja Tuija Leinonen Akuutin Kivun Vastuusairaanhoitajat

Akuutin kivun vastuuhoitajan toiminta KYSillä. Anu Kokki ja Tuija Leinonen Akuutin Kivun Vastuusairaanhoitajat Akuutin kivun vastuuhoitajan toiminta KYSillä Anu Kokki ja Tuija Leinonen Akuutin Kivun Vastuusairaanhoitajat Kivun määrittelyä Kipu on epämiellyttävä aisti- tai tunneperäinen kokemus, joka liittyy tapahtuneeseen

Lisätiedot

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa. Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta

Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa. Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta Käsiteltäviä aiheita Oksikodoni Lapset Epiduraalinen anto Synnyttäjät Vanhukset Opioidin ongelmakäyttäjät

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai ehdollisten myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys eroista lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitean

Lisätiedot

Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito. Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK

Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito. Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä 15.5.2017 anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK Säännöllinen opioidien käyttö syöpäkipu krooninen kipu (lääkkeiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuusioneste, liuos 22.10.2014, versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Parasetamolia

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA

HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA Sisältö Johdanto... 3 Yleinen kotihoito... 4 Nuhakuume... 7 Keuhkoputkentulehdus... 8 Kurkunpääntulehdus... 9 Milloin

Lisätiedot

LAPSEN KIPU JA SEN HOITO. Arja Lång ja Helena Pennanen

LAPSEN KIPU JA SEN HOITO. Arja Lång ja Helena Pennanen LAPSEN KIPU JA SEN HOITO Arja Lång ja Helena Pennanen Kivun määritelmä Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus, johon liittyy mahdollinen tai selvä kudosvaurio tai jota kuvataan samalla

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään AKUUTTI KIPU varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä usein taustalta löytyy selkeä syy ja myös menestyksellinen hoito KROONINEN KIPU on sairaus sinällään patofysiologinen tila,

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Sektion jälkeinen kivunhoito

Sektion jälkeinen kivunhoito Sektion jälkeinen kivunhoito LL Petter Kainu Osastonlääkäri OB-anestesiologian erityispätevyys HYKS / NKL SOAT 28.8.2009 Miksi sektion jälkeiseen kivunhoitoon KIPU pitäisi panostaa? epämiellyttävää huonontaa

Lisätiedot

Kivun arviointi ja mittaaminen. 20.3.2014 Sh Maisa Tanskanen Kipupoliklinikka

Kivun arviointi ja mittaaminen. 20.3.2014 Sh Maisa Tanskanen Kipupoliklinikka Kivun arviointi ja mittaaminen 20.3.2014 Sh Maisa Tanskanen Kipupoliklinikka Kivun määritelmä Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus, joka liittyy tapahtuneeseen tai mahdolliseen

Lisätiedot

Kipulääkkeiden kliinistä farmakologiaa. LT Maria Paile-Hyvärinen

Kipulääkkeiden kliinistä farmakologiaa. LT Maria Paile-Hyvärinen Kipulääkkeiden kliinistä farmakologiaa LT Maria Paile-Hyvärinen Lääketieteellinen tiedekunta 28.4.2014 1 Potilastapaus 1 Perheen 2-vuotiaalla lapsella kuumeinen otiitti, johon aloitettu amoksisilliini-kuuri.

Lisätiedot

Hoito-ohjeet lapsen sairastuessa

Hoito-ohjeet lapsen sairastuessa TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Yleinen hätänumero 112 Myrkytystietokeskus 09 471 977 Omat terveysasemat ma to klo 8 16 ja pe klo 8 15 Armila 05 352 7260 Lauritsala 05 352 6701 Sammonlahti 05 352 7501 Joutseno 05

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

L apsen kipu tulee aina hoitaa mahdollisimman

L apsen kipu tulee aina hoitaa mahdollisimman LASTENLÄÄKKEET KATSAUS TEEMA Matti Korppi ja Sanna Vilo Lapsen kipu tulee aina hoitaa mahdollisimman hyvin. Yleensä pitää luottaa lapsen omaan arvioon kivusta. Lapsen kuumetta hoidetaan, mikäli kuume vaikuttaa

Lisätiedot

Syöpäkivunhoidon periaatteet. Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Syöpäkivunhoidon periaatteet. Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäkivunhoidon periaatteet Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäpotilaan kipu Pelätty oire Neljäsosalla syöpäsairauden ensimmäinen oire Kipua

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Morphine Orion Pvm: 19.12.2016, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Tämä lääke on tarkoitettu voimakkaan kivun

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun lääkkeet

Neuropaattisen kivun lääkkeet Neuropaattisen kivun lääkkeet Migreenilääkkeet Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kaavio portaittaisesta kivunhoidosta; mukaeltu WHO:n mallista.

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Global Year Against Pain in Women www.iasp-pain.org

Global Year Against Pain in Women www.iasp-pain.org Global Year Against Pain in Women www.iasp-pain.org 3/14/2014 1 Leikkauksen jälkeinen kivunhoito Kipuhoitaja Kirsti Linden Jorvin sairaala 3/14/2014 2 Mitä kipu on? IASP:n mukaan Kipu on epämiellyttävä

Lisätiedot

Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon.

Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon. POTILAAN JA OMAISEN OPAS Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon. KIELEN ALLE ASETETTAVA FENTANYYLIRESORIBLETTI Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on antaa potilaille ja heidän omaisilleen

Lisätiedot

Lapsi päiväkirurgisena potilaana Anestesiologin näkökulma. Leo Tyrväinen Apulaisylilääkäri Anestesia-teho HUS/Hyvinkään sairaala 16.05.

Lapsi päiväkirurgisena potilaana Anestesiologin näkökulma. Leo Tyrväinen Apulaisylilääkäri Anestesia-teho HUS/Hyvinkään sairaala 16.05. Lapsi päiväkirurgisena potilaana Anestesiologin näkökulma Leo Tyrväinen Apulaisylilääkäri Anestesia-teho HUS/Hyvinkään sairaala 16.05.2012 Tampere Päivän teemoja Anestesiakelpoisuus Esilääkkeet Huoltaja

Lisätiedot

Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri

Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri Yleistä lasten kivunhoito kokenut valtaisan muutoksen viimeisen 15 vuoden aikana vielä 1980- luvulta raportteja, joissa lapsia lääkittiin leikkauksen

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN KIVUN ARVIOINTI JA HOITAMINEN

LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN KIVUN ARVIOINTI JA HOITAMINEN LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN KIVUN ARVIOINTI JA HOITAMINEN Kirsi Viljanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Hoitotyön

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kipu on hyvin subjektiivinen tuntemus ja voidaan karkeasti jakaa syöpäkipuun ja muuhun kuin syöpäkipuun. Syöpäkipu johtuu itse sairaudesta

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Flexicam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää Vaikuttava aine: Meloksikaami 5 mg

Lisätiedot

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito LT Antti Liukas Lähtökohta Sairaalaan tultu kipujen vuoksi Kipujen taustalta löydetty vaiva, johonka operatiivisella hoidolla odotettavissa apua. Tavoite

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Kipulääkkeet ensihoidossa. Leena Mildh

Kipulääkkeet ensihoidossa. Leena Mildh Ensihoito Kipulääkkeet ensihoidossa Leena Mildh Pain is a more terrible loss of mankind than even death itself. Albert Schweitzer Ensihoitopotilaan kipua tulisi hoitaa tehokkailla lääkkeillä, joista erilaiset

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoidon periaatteet Kivun patofysiologia ja lääkityksen valinta Perussairauteen vaikuttava lääkitys Kudosvauriokipu (nosiseptiivinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Altermol 500 mg/30 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. Apuaine,

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Syöpäpotilas ja kipu

Syöpäpotilas ja kipu Syöpäpotilas ja kipu Päivitys 04/2015 Päivittäjä HO,ms,mg Teksti Minna Selin ja Minna Grönman yhdessä Syöpätautien poliklinikan henkilökunnan kanssa Sisällys Lukijalle... 3 Mitä kipu on?... 4 Tiesitkö,

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Opas terveydenhuollon ammattilaisille 2 VAROITUS: Riski Kadcylan ja Herceptinin vaihtumisesta Lääkkeen määräämiseen, käyttökuntoon saattamiseen ja antoon liittyvissä vaiheissa

Lisätiedot

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Novartis Finland Oy Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Tämä potilasopas on tarkoitettu osteoporoosia sairastaville potilaille, joilla on suurentunut luunmurtumariski ja jotka saavat Aclasta-hoitoa.

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos Miten yleistä kipu on? Mitä kipuja suomalaiset kokevat? Miten suomalaiset hoitavat kipujaan? Käytetäänkö

Lisätiedot

Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa

Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Anestesiakurssi Naantali 19.3.2015 Vesa Kontinen, dosentti, oyl HYKS, ATeK, Jorvin sairaala, Leikkausyksikkö Sertürner 1806 morfiini diasetylmorfiini

Lisätiedot

Suositeltavat hoitokäytänteet alle 10- vuotiaiden halkiolasten postoperatiivisen kivun hoitoon

Suositeltavat hoitokäytänteet alle 10- vuotiaiden halkiolasten postoperatiivisen kivun hoitoon Suositeltavat hoitokäytänteet alle 10- vuotiaiden halkiolasten postoperatiivisen kivun hoitoon Miettinen, Emma Pesonen, Tarja 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Suositeltavat hoitokäytänteet

Lisätiedot

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen ulosvirtaus Kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä Puhalluksiin vaikuttavat:

Lisätiedot

- Muutokset leikkausosastolla. Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala

- Muutokset leikkausosastolla. Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala - Muutokset leikkausosastolla Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala Nopea hoitomalli Fast- track hoito- ohjelma: Pre- op: potilaan huolellinen esivalmistelu leikkaukseen

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Oireet johtuvat aivojen mustan

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tietoa KEYTRUDA - valmisteesta (pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

2008-2018 KANSALLINEN ALLERGIAOHJELMA. Allergia hallintaan. Lääkäri/hoitaja. Yhteistyössä

2008-2018 KANSALLINEN ALLERGIAOHJELMA. Allergia hallintaan. Lääkäri/hoitaja. Yhteistyössä 2008-2018 KANSALLINEN ALLERGIAOHJELMA Allergia hallintaan Lääkäri/hoitaja Yhteistyössä Lääkäri/hoitaja tarkistaa listan avulla hoidon ja ohjaa Astma Ylimääräistä avaavaa lääkettä kuluu enintään 2 annosta

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

Anna Axelin Lectio praecursoria 20.10.2010. Mistä keskosten kivun hoito on saanut alkunsa?

Anna Axelin Lectio praecursoria 20.10.2010. Mistä keskosten kivun hoito on saanut alkunsa? Anna Axelin Lectio praecursoria 20.10.2010 Mistä keskosten kivun hoito on saanut alkunsa? 25 vuotta ajassa taaksepäin, 1980-luvulle, sijoittuu ajankohta, jota voidaan pitää vedenjakajana keskoslasten kivunhoidossa

Lisätiedot

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Opas terveydenhuollon ammattilaisille Riskienhallintamateriaali syyskuu 2016 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

VALMISTEYHTEENVETO. Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI RIMADYL vet 20 mg purutabletti RIMADYL vet 50 mg purutabletti RIMADYL vet 100 mg purutabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava-aine: 20 mg purutabletti:

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Melovem 5 mg/ml injektioneste naudoille ja sioille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Melovem 5 mg/ml injektioneste naudoille ja sioille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Melovem 5 mg/ml injektioneste naudoille ja sioille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine Meloksikaami 5 mg Apuaine Bentsyylialkoholi 50 mg Täydellinen

Lisätiedot

Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset Suomessa

Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset Suomessa Page 1 of 6 JULKAISTU NUMEROSSA 4/2015 LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset Suomessa Mikko Parry, Kalle Hoppu / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 4.12.2015. istock/dolgachov

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Morphin 2 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia.

Lisätiedot