Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä"

Transkriptio

1 C3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennuksen lämmöneristys Määräykset Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2002 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat määräykset rakennuksen lämmöneristyksestä. Määräykset on ilmoitettu teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, mukaisesti. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003 ja sillä kumotaan sisäasiainministeriön 27 päivänä maaliskuuta 1983 antama päätös lämmöneristyksestä. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia määräyksiä. Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2002 Ministeri Suvi-Anne Siimes Yli-insinööri Raimo Ahokas

2 2 C3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Rakennuksen lämmöneristys MÄÄRÄYKSET 2003 Sisällys MÄÄRITELMIÄ 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala 2 RAKENNUSOSAT JA VAIPAN ILMANPITÄVYYS 2.1 Lämmin ja puolilämmin tila 2.2 Erityisen lämmin ja jäähdytettävä tila 2.3 Vaipan ilmanpitävyys 3 RAKENNUKSEN VAIPAN LÄMMÖNERISTYS 3.1 Lämmöneristysvaatimusten täyttämistavat 3.2 Vaatimukset rakennusosien lämmönläpäisykertoimille ja rakennuksen ikkunapinta-alalle 3.3 Vaatimukset vaipan lämpöhäviöille 3.4 Vaatimukset rakennuksen lämmityksen lämpöenergiantarpeelle LIITE RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN SISÄLLYSLUETTELO MERKKIEN SELITYS Määräykset, jotka on tulostettu leipätekstillä palstan koko leveydeltä, ovat velvoittavia. Selostukset, jotka ovat sisennetyllä palstalla kursivoituna, antavat lisätietoja sekä sisältävät viittauksia säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.

3 MÄÄRITELMIÄ 3 Lämmönläpäisykerroin U Lämmönläpäisykerroin U ilmoittaa lämpövirran tiheyden, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ilmatilojen välillä on yksikön suuruinen. Yksikkönä käytetään W/(m 2 K). Erityisen lämmin tila Erityisen lämmin tila on sellainen tila, jossa käyttötarkoituksesta johtuen sisälämpötila on jatkuvasti tai ajoittain korkea verrattuna tavanomaiseen lämpimään tilaan. Tällainen tila voi olla esimerkiksi saunan löylyhuone. Lämmin tila Lämmin tila on sellainen tila, jonka mitoittavaksi huonelämpötilaksi lämmityskaudella oleskelu- tai muista syistä valitaan +17 C tai sitä korkeampi lämpötila. Puolilämmin tila Puolilämmin tila on sellainen tila, joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia sisävaatetusta käyttäen. Tilan lämpötilana pidetään lämmityskaudella keskimäärin vähintään +5 C mutta alle +17 C tai tilan lämpötila olisi näissä rajoissa ilman tuotantoprosessin luovuttamaa lämpöä. Lämmöneristysvaatimusten suhteen puolilämpimiä tiloja voivat olla esimerkiksi talvella satunnaisesti lämmitettävät loma-asunnot. Jäähdytettävä kylmä tila Jäähdytettävä kylmä tila on sellainen tila, jossa jäähdytys- ja mahdollisen lämmitysjärjestelmän avulla ympärivuotisesti ylläpidetään käyttötarkoituksen mukaista alle 17 C lämpötilaa. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi viileät kellari- ja varastotilat. Lämmittämätön tila Lämmittämätön tila on sellainen tila, jota ei ole tarkoitettu lämmityskaudella jatkuvaan oleskeluun ja jota ei ole tarkoituksellisesti lämmitetty. Lämmittämättömän tilan lämpötila seuraa lämmityskaudella yleensä ulkoilman lämpötilaa. Lämmöneristysvaatimukset eivät koske lämmittämätöntä tilaa eikä niitä oteta huomioon rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä laskettaessa. Lämmittämättömiä tiloja ovat esimerkiksi lasitetut parvekkeet, ulkonevat kuistit, lämmittämättömät autotallit sekä rakennuksen yhteydessä olevat lämmittämättömät viherhuoneet. Rakennuksen vaippa Rakennuksen vaippaan sisältyvät ne rakennusosat, jotka erottavat lämpimän, puolilämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämättömästä tilasta. Vaippaan eivät kuulu rakennuksen sisäiset erilaisia tiloja toisistaan erottavat rakennusosat. Ilmansulku Ilmansulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi puolelta toiselle. Mitoittava lämpötila Mitoittavalla lämpötilalla tarkoitetaan niitä sisä- ja ulkoilman lämpötiloja, joiden perusteella rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystehontarve on määritetty. Rakennuksen lämmityksen lämpöenergiantarve Rakennuksen lämmityksen lämpöenergiantarve on se lämpömäärä, joka rakennuksen lämmitysjärjestelmän tulee rakennuksen lämmitettäviin tiloihin luovuttaa, jotta vaaditut lämpöolosuhteet ylläpidetään.

4 4 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Nämä määräykset koskevat rakennuksia, joissa käytetään energiaa lämmitykseen ja sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisen sisälämpötilan saavuttamiseksi Nämä määräykset eivät kuitenkaan koske seuraavia rakennuksia: a) tuotantorakennus, jossa tuotantoprosessi luovuttaa niin suuren määrän lämpöenergiaa, että halutun sisälämpötilan aikaansaamiseen ei tarvita ollenkaan tai tarvitaan vain vähäisessä määrin muuta lämmitysenergiaa tai tuotantotila, jossa lämmityskauden ulkopuolella runsas lämmöneristys nostaisi haitallisesti sisälämpötilaa tai lisäisi oleellisesti jäähdytysenergian kulutusta, b) loma-asuntoa, lukuun ottamatta kokovuotiseen tai talviaikaiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta, c) kasvihuone, väestönsuoja tai muu vastaava rakennus, jonka käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti näitä määräyksiä noudatettaessa. 2 RAKENNUSOSAT JA VAIPAN ILMANPITÄVYYS 2.1 Lämmin ja puolilämmin tila Rakennusosien, jotka erottavat lämpimän ja puolilämpimän tilan ulkoilmasta, lämmittämättömästä tilasta tai toisistaan tulee olla lämpö- ja kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että tilassa voidaan saavuttaa käyttötarkoituksen edellyttämät sisäilmasto-olot hyvän energiatehokkuuden vaatimusten mukaisesti. 2.2 Erityisen lämmin ja jäähdytettävä tila Erityisen lämmintä tai jäähdytettävää tilaa rajoittavien rakennusosien on lisäksi oltava lämpö- ja kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, ettei viereisten huonetilojen käytölle eikä rakenteille aiheudu haittaa. 2.3 Vaipan ilmanpitävyys Rakennuksen vaipan tulee olla niin ilmanpitävä, että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä voi toimia suunnitellusti. Rakenteisiin on tarvittaessa tehtävä erillinen ilmansulku. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen. Selostus Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta rakennuksen ilmanpitävyyden tulisi olla mielellään lähellä arvoa n 50 = 1 1/h (rakennuksen vaipan läpi virtaa yksi rakennuksen ilmatilavuus tunnissa paine-eron sisäja ulkoilman välillä ollessa 50 Pa) Ikkunan ja oven liittyminen ympäröiviin rakenteisiin tulee olla ilmanpitävä. Karmin ja puitteen tiivistämiseen käytettävien tarvikkeiden tulee olla sellaisia, että ne kestävät käytössä esiintyvät rasitukset oleellisesti vaurioitumatta.

5 3 RAKENNUKSEN VAIPAN LÄMMÖNERISTYS Lämmöneristysvaatimusten täyttämistavat Lämmöneristysvaatimukset voidaan täyttää joko käyttämällä suoraan kohdan 3.2 mukaisia rakennusosien lämmönläpäisykertoimien enimmäisarvoja tai osoittamalla kohdan 3.3 mukaisin laskelmin, että rakennuksen vaipan lämpöhäviöt eivät ylitä kohdan 3.2 arvojen avulla esitettyä vertailutasoa. Jos vaippa ei täytä kohtien 3.2 tai 3.3 mukaisia vaatimuksia, on osoitettava kohdan 3.4 mukaisin laskelmin, että rakennuksen lämmityksen lämpöenergiantarve ei ylitä vaipaltaan kohdan 3.2 mukaisen ja rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaisella jäteilman lämmöntalteenotolla varustetun rakennuksen laskettua vertailutasoa. 3.2 Vaatimukset rakennusosakohtaisille lämmönläpäisykertoimille ja rakennuksen ikkunapinta-alalle Lämpimän tai erityisen lämpimän tilan rajoittuessa ulkoilmaan, lämmittämättömään tilaan tai maahan rakennusosien lämmönläpäisykertoimet U eivät saa ylittää seuraavia arvoja: seinä 0,25 W/m 2 K yläpohja, ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,16 W/m 2 K ryömintätilaan rajoittuva alapohja (tuuletusaukkojen määrä enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta) 0,20 W/m 2 K maata vastaan oleva rakennusosa 0,25 W/m 2 K ikkuna, ovi 1,4 W/m 2 K kattoikkuna 1,5 W/m 2 K Puolilämpimän tilan rajoittuessa ulkoilmaan, lämmittämättömään tilaan, ryömintätilaan tai maahan rakennusosakohtainen lämmönläpäisykerroin U ei saa ylittää seuraavia arvoja: seinä 0,40 W/m 2 K yläpohja, alapohja 0,30 W/m 2 K maata vastaan oleva rakennusosa 0,36 W/m 2 K ikkuna, ovi 1,8 W/m 2 K Lämpimän tilan rajoittuessa puolilämpimään tilaan rakennusosakohtainen lämmönläpäisykerroin U ei saa ylittää seuraavia arvoja: seinä 0,45 W/m 2 K välipohja 0,45 W/m 2 K ikkuna, ovi 2,8 W/m 2 K Jäähdytetyn kylmän tilan ja lämpimän tilan välisten rakennusosien lämmönläpäisykertoimet eivät saa ylittää kohdan mukaisia arvoja Kohtien ja mukaisia arvoja käytettäessä rakennuksen yhteenlaskettu ikkunapinta-ala saa olla enintään 15 % rakennuksen kerrosalasta. Ikkunapinta-alan osuus ei kuitenkaan saa ylittää 50 % rakennuksen ulkoseinien yhteenlasketusta pinta-alasta. Ikkunan pinta-ala lasketaan kehän ulkomittojen mukaan. Ikkunan ja oven lämmöneristysvaatimukset koskevat koko rakennusosaa karmi- ja puiterakenteineen. Selostus Asuinhuoneen luonnonvalon saannista sekä ikkunan valoaukon vähimmäiskoosta on säännökset rakentamismääräyskokoelman osassa G Rakennusosan pienen osan lämmönläpäisykerroin saa olla suurempi kuin mitä kohdissa ja on esitetty, mikäli tämä on tarpeellista lujuus- tai muista erityisistä syistä. Rakennusosan pienen osan poikkeaminen vaatimuksista (kylmäsilta) ei saa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä tai liian korkeaa suhteellista kosteutta rakenteen pinnassa tai rakenteessa rakennusta normaalisti käytettäessä Alapohjan lämmöneristys pitää suunnitella yhdessä routaeristyksen kanssa ja toteuttaa siten, että vältytään routavaurioilta. 3.3 Vaatimukset vaipan lämpöhäviöille Rakennuksen yksittäisen rakennusosan lämmönläpäisykerrointa ja ikkunapinta-alaa voidaan suurentaa, jos rakennuksen vaipan lämpöhäviöt ovat

6 6 enintään yhtä suuret kuin laskemalla rakenteet kohtien 3.2.1, ja mukaisilla arvoilla Rakennuksen vaippaan kuuluvan seinän, yläpohjan ja alapohjan lämmönläpäisykerroin saa kuitenkin olla enintään 0,6 W/m 2 K. Lämmintä tilaa rajoittavan ikkunan lämmönläpäisykerroin saa olla enintään 1,8 W/m 2 K ja puolilämmintä tilaa rajoittavan ikkunan lämmönläpäisykerroin saa olla enintään 2,8 W/m 2 K Rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä laskettaessa ei maanvastaisen matalaperusteisen alapohjan lämmönläpäisykertoimen arvona saa käyttää lämpimissä tiloissa pienempää arvoa kuin 0,15 W/m 2 K ja puolilämpimissä tiloissa pienempää arvoa kuin 0,25 W/m 2 K. Käytettäessä maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykertoimena kohtien ja arvoja pienempiä arvoja on kiinnitettävä erityistä huomiota asianmukaisen routaeristyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 3.4 Vaatimukset rakennuksen lämmityksen lämpöenergiantarpeelle Jos rakennusosien lämmönläpäisykertoimet eivät täytä kohdan 3.2 mukaisia vaatimuksia tai vaipan lämpöhäviöt kohdan 3.3 mukaisia vaatimuksia, voidaan rakennuksen lämmöneristysvaatimukset täyttää parantamalla jäteilman lämmöntalteenottoa rakentamismääräyskokoelman osassa D2 esitetystä vaatimustasosta siten, että toteutettavan rakennuksen lämmityksen lämpöenergiatarve on enintään yhtä suuri kuin kohdan 3.2 mukaisesti lämmöneristetyn ja rakentamismääräyskokoelman osan D2 vaatimusten mukaisella jäteilman lämmöntalteenotolla varustetun vertailurakennuksen lämpöenergiantarve (vertailutaso) Rakennuksen lämmityksen lämpöenergiantarpeen vertailutaso lasketaan käyttäen rakennukselle kohtien 3.2.1, ja mukaisesti lämmöneristettyjä rakenteita ja rakentamismääräyskokoelman osassa D2 esitettyjen vaatimusten mukaista ilmanvaihtoratkaisua. Laskelmissa käytetään lämmöntalteenottolaitteen vuosihyötysuhteena lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilahyötysuhdetta kerrottuna 0,6:lla, jollei selvityksin toisin osoiteta. Rakennuksen vaipan lämpöhäviöt eivät kuitenkaan saa olla yli 10 prosenttia suuremmat kuin kohdan 3.2 mukaisen rakennuksen vaipan lämpöhäviöt Laskelmat tehdään soveltaen rakentamismääräyskokoelman osissa C4 ja D 5 esitettyjä menetelmiä tai muilla vastaavilla yleisesti hyväksyttävillä lämmönläpäisykertoimen sekä lämpöenergiantarpeen laskenta-menetelmillä. Mitoittavana sisälämpötilana käytetään 21 C, jollei rakennuksen käyttötarkoituksesta tai muusta vastaavasta syystä johtuen ole perusteltua käyttää muuta arvoa. Vertailutason määrittämisessä ja toteutettavan suunnitteluratkaisun laskelmissa on käytettävä samaa laskentamenetelmää ja samoja laskentatietoja, kuten säätietoja ja sisäisiä lämmönlähteitä sekä samoja geometriatietoja, kuten rakennuksen ulottuvuutta koskevia mittoja ja rakennusosien pinta-alatietoja.

7 LIITE 7 Opastavia tietoja SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Tilanne tämän asetuksen antopäivän tiedoin (ajantasainen sisällysluettelo A YLEINEN OSA A1 Rakennustyön valvonta Määräykset ja ohjeet 2000 A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat Määräykset ja ohjeet 2002 A3 Rakennustuotteet Määräykset 1995 A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Määräykset ja ohjeet 2000 A5 Kaavamerkinnät Määräykset 2000 B RAKENTEIDEN LUJUUS B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset Määräykset 1998 B2 Kantavat rakenteet Määräykset 1990 B3 Pohjarakennus Määräykset 1976 B4 Betonirakenteet Ohjeet 2001 B5 Kevytbetoniharkkorakenteet Ohjeet 1987 B6 Teräsohutlevyrakenteet Ohjeet 1989 B7 Teräsrakenteet Ohjeet 1996 B8 Tiilirakenteet Ohjeet 1989 B9 Betoniharkkorakenteet Ohjeet 1993 B10 Puurakenteet Ohjeet 2001 * Eurocode-esistandardien kansalliset soveltamisasiakirjat (NAD) C D E F G ERISTYKSET C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa Määräykset ja ohjeet 1998 C2 Kosteus Määräykset ja ohjeet 1998 C3 Rakennuksen lämmöneristys Määräykset 2003 C4 Lämmöneristys Ohjeet 2003 LVI JA ENERGIATALOUS D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 1987 D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D3 Rakennusten energiatalous Määräykset ja ohjeet 1978 D4 LVI-piirrosmerkit Ohjeet 1978 D5 Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiatarpeen laskenta Ohjeet 1985 D6 Kvv-työnjohtaja Määräykset 1990 D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset Määräykset 1997 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS E1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus Ohjeet 1997 E3 Pienet savuhormit Ohjeet 1988 E4 Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 1997 E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus Ohjeet 1980 E8 Muuratut tulisijat Ohjeet 1985 E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Ohjeet 1997 YLEINEN RAKENNUSSUUNNITTELU F1 Liikkumisesteetön rakentaminen Määräykset ja ohjeet 1997 F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 ASUNTORAKENTAMINEN G1 Asuntosuunnittelu Määräykset 1994 G2 Valtion tukema asuntorakentaminen Määräykset ja ohjeet 1998

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä C SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lämmöneristys Ohjeet 003 1 Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 00 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9.

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9. akennusfysiikkaa rakennusinsinöörille Lämpö afnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright afnet-ryhmä LUONNOSVESIO 7.9.004 akennusteollisuuden koulutuskeskus ATEKO Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Kristiina Ihanajärvi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennustekniikan

Lisätiedot

4/13 Ympäristöministeriön asetus

4/13 Ympäristöministeriön asetus 4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Asuntosuunnittelu Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Lisätyt asiat esitetty alleviivattuna, poistetut yliviivattu. E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Rakentamismääräykset uudistuvat

Rakentamismääräykset uudistuvat Rakentamismääräykset uudistuvat Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Valkea talo, 20.3.2014 Helsinki Sisältö 1. Rakentamisen sääntelyn keskeiset periaatteet ja ajankohtaiset muutostarpeet

Lisätiedot

Rakennusten energiankulutus. Rakennuksissa lämmitysenergiaa kuluu tilojen, ilmanvaihtoilman ja käyttöveden lämmittämiseen.

Rakennusten energiankulutus. Rakennuksissa lämmitysenergiaa kuluu tilojen, ilmanvaihtoilman ja käyttöveden lämmittämiseen. Laskelmat rakennusten energiataloudessa ja sisäilmaston hallinnassa Mika Vuolle, tekniikan lisensiaatti SIY Sisäilmatieto Oy mika.vuolle@sisailmatieto.com Rakennusten energiankulutus Suomen rakennuskanta

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot