Raija Volk. Aluevisio Perusvisio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio"

Transkriptio

1 Raija Volk Aluevisio 2020 Perusvisio Kaikkialla Suomessa on yhteinen visio siitä, miksi ja millaista yhteiskuntaa ja kenelle rakennamme. Maaseudun, kaupunkien, pohjoisen, itäisen, läntisen ja eteläisen Suomen asukkailla on sama iso kuva kehityksestä. On päästy sellaiseen henkiseen tilaan ettei ole erikseen maakuntien Suomea ja Suomea. Aluevisio on siis sopusoinnussa koko Suomen yleisvision kanssa, joka Innovatiivinen ja uudistuva Kilpailukykyinen Tulevia sukupolvia ajatteleva ja siksi kestävään kehitykseen pyrkivä: o talouden o hyvinvoinnin o luonnonvarojen hyödyntämisen ja ympäristön näkökulmista Kaikille väestöryhmille hyvän ja sisältörikkaan elämän tarjoava. Huolimatta siitä, että väestön ja toimeliaisuuden keskittyminen jatkuu ja alueet ovat erilaisia, niillä optimistinen tulevaisuuden kuva ja aktiivinen asenne kehittämiseen ja uudistumiseen. Suomen politiikassa ilmastopolitiikan tavoitteet on saavutettu eli kasvihuonekaasuja on vähennetty, energian käyttöä on tehostettu kaikilla elämän alueilla ja uusiutuvan energian osuutta nostettu ja biopolttoaineiden osuus on saavuttanut EU:n yhteisen tavoitteen. Tavoitteet on toteutettu niin, että kilpailukyky muihin maihin nähden ei ole heikentynyt ja asukkaat kokevat elämänlaatunsa kaikkialla nykyistä paremmaksi. Kuitenkin eettinen ja luonnonvaroja säästäen ja tehokkaasti käyttävä tuotanto- ja kulutuskulttuuri on edennyt. Ilmastopolitiikan seuraukset ovat 2010-luvun poliittista päätöksentekoa leimaava asia, ja siksi vaikuttavat voimakkaasti myös alueiden kehitykseen. Aluerakenteen kehitystä leimaa keskittyminen jo nykyisen demografisen rakenteen vuoksi (syntyvyys ja kuolleisuus yhdistyneenä alueiden välisiin ikärakenne-eroihin), mutta muuttoliikkeen väestöä siirtävä vaikutus on nykyistä pienempi jo yksin siksi että ikäluokat ovat nykyistä pienempiä. Ulkomaalaisten osuus väestöstä on jossain määrin, mutta ei ratkaisevasti, nykyistä suurempi. Työmarkkinat sen sijaan ovat selvästi nykyistä kansainvälisemmät ja erikoistunutta osaamista vaativissa töissä on eri puolilla Suomea eri pituisissa työsuhteissa runsaasti ulkomaalaisia. Maassa pysyvästi asuvat ulkomaalaistaustaiset keskittyvät nykyiseen tapaan paljolti Helsinkiin, jonne vähitellen muodostuu elävä ja suvaitseva monikulttuurisuus. Aluerakenne noudattelee väestön ja tuotannon sijainnin painopisteiden osalta pääpiirteissään nykyistä. Etelä-lounaissuunnassa on muodostunut kehitysvyöhyke, jossa on moderni nopea liikenneverkko ja logistiikka, ja jossa fyysiset etäisyydet mahdollistavat päivittäissaavutettavuuden sekä julkisin että yksityisin liikennevälinein. Pääkaupunkiseutu muodostaa yhdyskuntarakenteen osalta nykyistä tiiviimmän alueen, jossa joukkoliikenne on tehokasta ja alueiden eriytyminen sinkkujen ja kaksinasujien kaupunkialueeseen ja nuorten perheiden reuna-alueisiin ei ole yhtä voimakasta kuin nykyisin. Alueiden kasvu ja asuntojen tarjonta on siinä määrin tasapainoista kysyntään nähden, että maan ja asuntojen hinnan 1

2 nousu ei ole kohtuutonta. Yhdysrakennetta ohjataan pääkaupunkiseudun suuralueella ihmisläheiseen, ekologiseen ja ympäristöllisesti kestävään suuntaan. Liikenteen pääverkossa ovat yhteydet nopeutuneet ja myös Venäjän, Baltian ja Ruotsin suuntaan on liikenteellisesti helppo siirtyä. Ekotehokuutta on liikenteessä lisätty teknologisin ratkaisuin. Maakuntakeskusten ja ympäröivän alueen liikennejärjestelyt on tehty niin sujuviksi, että pendelöinti on helppoa. Maakuntakeskukset ovat vireitä talousalueita, joissa on kattava koulutus-, kulttuuri- ja muuta palvelut ja vireää yritystoimintaa. Niitä ympäröivä maaseutualue on integroitunut hallinnollisesti ja toiminnallisesti keskukseen. Kaupunkien väliin jäävien pikkutaajamien ja harvaan asutun maaseudun laajat alueet hyödyntävät modernilla tavalla luonnon resursseja tuottaen mm. elintarvikkeita, energiaa, elämyspalveluja. Fyysistä etäisyyttä vähentävät hyvät mobiiliyhteydet. Hallinnollisesti Suomi muodostuu aiempaa isommista yksiköistä. Kuntia on nykyisiä seutukunta mukaillen alle sata ja maakuntia 5-6. Hyvinvointipalveluiden järjestämisen haasteeseen on vastattu ja Paras-hankkeen tiimoilta syntyneet pienten itsenäisten kuntien sekavat yhteistyökuviot ovat taakse jäänyttä elämää ja asukasluvultaan tarpeeksi suuret alueet hoitavat palveluja yhdessä. Kunnanosavaltuustot ovat varmistamassa palvelujen tasapuolista saatavuutta kaikilla alueilla. Suuremmilla yksiköillä taataan kaupunkialueiden ulkopuolellakin tasoltaan hyvät erikoisalojen palvelut. Päivittäin tai säännöllisesti tarvittavat palvelut tuotetaan lähellä asiakasta. Harvaan asutulla maaseudulla tämä merkitsee palvelun tuomista osa-aikaisesti paikalle, etäkonsultointia teknologiaa hyväksi käyttäen jne. Yhteiskunta ts. valtio ja kunnat hyödyntävät nykyistä selvästi enemmän kansalais- ja vertaistoimintaa yhteisöllisyyden rakentamisessa. Mm. aktiiviset eläkeläiset tarjoavat eikaupallisesti ja informaalisti ystäväpalveluja ja virikkeitä ikääntyneille. Maaseudulla voidaan tarjota naapuriapua. Kunnilla on kuitenkin nykyiseen tapaan vastuu asiakkaan tarvitseman hoivan saannista. Maaseudulla kehittyy moniammatillisia työnkuvia toimintoihin, joissa ei tarvita korkeaa erikoistunutta osaamista. Kaupungeissa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös maaseudulla, yksityisten palveluntarjoajien ja kuntien kumppanuus palvelujen tuotannossa luo asiakkaille valinnan mahdollisuuksia ja saa aikaan elävän ja laatuun panostavan palvelujen krijon. Vaikka maaseudulla ja pienissä taajamissa oppilasmäärät ovat voimakkaasti supistuneet ja suurissa kaupungeissa edelleen kasvavat, kaikkialla maassa on muuttuvista oppilasmääristä huolimatta hyvin toimiva ja korkeatasoinen peruskoulujärjestelmä. Toisen asteen koulutus on kaikkien saatavilla ja se on kohtuullisen matkan päässä. Lukiolaiset ja ammattiopistoa käyvät saavat tietotekniikan avulla lähiopetusta. Opetuksen lisäksi teknologia on viety aidosti apuvälineeksi myös terveydenhuoltoon. Suuremmat kunnat avaavat joustavasti mahdollisuuksia myös yhdistellä opintoja eri oppilaitosten välillä, ja kehittää etäopetusta harvaan asutuilla alueilla ja pienillä paikkakunnilla. Ammattikorkeakoulu ja yliopistoverkosto on korkeatasoinen ja ulottuu edelleen ympäri Suomen, hallinnollisesti verkko voi olla nykyisestä poikkeava, mutta korkeatasoisia opetus- ja tutkimuspalveluja sijaitsee eri puolilla maata. Kaikki yliopistot ovat opetukseltaan ja tutkimukseltaan omilla aloillaan aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa kansainvälisesti. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä on luontainen työnjako ilman päällekkäisyyksiä, mutta siten, että niiden välillä on sekä opinnoissa, tutkimuksessa että yritysyhteistyössä nykyistä enemmän väyliä moneen suuntaan. 2

3 Ilmasto- ja energiapolitiikan toteuttamisessa on edetty määrätietoisesti, energiantuotannon tapoja on monipuolistettu ja hajautettua energian tuotantoa vahvistettu ja energiansäästöinvestointeihin on ohjattu varoja. Tämä on synnyttänyt alueellisesti eri puolille Suomea sekä tuotekehitystä, valmistusta että bioenergiamassan, etenkin puun käytön lisäämistä. Maaseudulla energiapuun hankinta on korvannut maatalouden tuottavuuden kasvun takia hävinneitä työpaikkoja. Energiaketjusta jää arvonlisää ja tuloja alueellisesti nykyistä enemmän ja laajemmalle alueelle. Myös innovaatiopolitiikassa energiakysymykset on otettu etualalle ja työn tuloksena on syntynyt kansainvälisille markkinoille päässyttä valmistusta pistemäisesti eri puolille Suomea. Työmarkkinat ovat vuonna 2020 lähellä tasapainoa, ja työvoimaa saadaan kaikille alueille myös erikoisosaamista vaativissa ammateissa. Haasteita on edelleen vähän koulutetun nuoren työvoiman saamisessa työmarkkinoille. Tasapainoinen talouskasvu on paras tae myös alueiden kehitykselle eli keskeistä on makropolitiikka. Kuitenkin ilmastopolitiikan päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa tarvitaan nopeita ja radikaaleja otteita ja yhteistä näkemystä siitä mitä toimenpiteitä valitaan, sillä niiden kirjo on suuri. Alueiden kehityksessä polkuriippuvuus on vahvaa ja politiikalla voidaan pitkälläkin aikavälillä ohjata aluekehitystä vain rajoitetusti, tämän ovat menneet vuosikymmenet osoittaneet,. Ns. laajalla aluepolitiikalla on edelleen keskeinen asema ja tarve, sillä sen avulla pidetään yllä tasaarvoisia koulutus- ja muita palveluja eri puolilla maata. Kunta-alan rakennekehityksen vauhdittuminen ei onnistu ilman pakkolakeja tai valtionosuusjärjestelmän tms. vastaavan voimakkaan taloudellisen kannustimen käyttöä. Metsäpolitiikassa tarvitaan uusiutumista. Resurssipohjaisen ajattelun rinnalle on tuotava myös loppukäyttäjäorientoitunut politiikka tai ainakin ajattelu. Riskianalyysi Vuoden 2009 talouskriisin seuraukset muodostavat merkittävän uhkan pitkälle tulevaisuuteen. Se voi muuttaa merkittävästi talouden rakenteita ja alentaa talouden kasvuvauhtia, mikä heijastuu kaikkialle Suomeen. Vanhat toimialat voivat joutua suuren uudistumispaineen alle, ja jos uusia kasvualoja ei kehity, Suomen suhteellinen asema Euroopan taloudessa heikkenee. Jos yritykset eivät investoi uusiin tuotteisiin ja markkinoihin, esimerkiksi energia- ja ilmasto- sekä ympäristöteknologiasta kumpuavaa kysyntää ei pystytä hyödyntämään. Hidas toipuminen lamasta merkitsisi velkaantunutta julkista taloutta ja kaikkialle maahan heijastuvaa kuntatalouden niukkuutta ja aiemmin arvioitua voimakkaampaa verotuksen kiristymistä. Jos verotuksen kiristäminen tehdään ilmastopoliittisiin tavoitteisiin nojaten yleisellä energian ja polttoeineiden verotuksen korottamisella, liikkuminen ja kuljetukset kallistuvat, mikä saa aikaan käytettävissä olevien tulojen laskun kaikkialla, missä kuljetusta tarvitaan kuten syrjäisimmillä alueilla. Vaihtoehtona voi olla myös se, että poliittisia päätöksiä ilmasto- ja kuntapolitiikasta ei saada aikaan. Aluekehitykseen välittömästi vaikuttava riski on metsäteollisuuden murros. Metsäteollisuuden supistumisen vuoksi puun käytön on ennustettu supistuvan prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Metsäteollisuus on huomattava energian käyttäjä ja puun sivutuotteet ovat yksi merkittävä bioenergian lähde. Massa- ja paperitehtaiden lakkautuksia voi kompensoida biojalostamot ja biovoimalaitokset, mutta heikon kannattavuuden oloissa muutos ei toteutuisi. 3

4 Metsäteollisuuden muutokset koskevat siten jalostuspaikkakuntien ohella metsäisiä maakuntia laajemminkin. Toisaalta metsäteollisuuden arvonlisäyksestä nykyisinkin suuri osa vuotaa alueen ulkopuolelle ja työllisyysvaikutukset ovat eri alueiden kannalta merkityksellisimmät. Vaihtoehtoinen skenaario: huono kierre Lähtökohtana on globaalin talouden nousu, josta Suomi ei pääse osalliseksi. Perinteiset teollisuuden alat menettävät markkinaosuuksiaan ja tuotanto kasvaa muualla kuin Suomessa. Heikko teollisuuden kannattavuus heijastuu palvelualoille, ja taloudellinen kasvu on kaiken kaikkiaan hidasta. Investoinnit uuteen teknologiaan, energiantuotantoon, uusiin energiamuotoihin ja energian säästöön jäävät vähäisiksi, koska julkinen talous on kireää ja yritysten kannattavuus keskimäärin heikkoa. Eläkemenot kasvavat, mutta heikon työllisyyskehityksen vuoksi maksajia on vähän, joten verotusta on pakko kiristää. Samoin kunnat joutuvat peruspalvelujen ylläpitämiseksi nostamaan veroäyriään. Hitaan kasvun aikana alueiden kehitys vaikeutuu. Pullonkaulana on kaikkialla tahmea kysyntä. Teollisuusseudut kokevat vaikeuksia, työllisyys ei nouse tai jopa laskee. Muuttoliike on hidasta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että suuret alueelliset työttömyyserot pysyvät. Hyvänä puolena on se, että julkisiin palveluihin riittää työvoimaa varsinkin suorittavalla tasolla. Alhaisen työllisyyden alueilla esiintyy edelleen rakenteellista pitkäaikaistyöttömyyttä. Alueista menestyvät parhaiten elinkeinorakenteeltaan monipuoliset alueet. Pääkaupunkiseutu on parhaassa asemassa ja mahdollisesti esimerkiksi Tampereen tai Oulun seudut. Nuorten parhaiten koulutettujen muuttovirrat suuntautuvat voimakkaasti näille alueille, kun taas muu väestö muuttaa nihkeästi. Toistuu tavallaan 1990-luvun tilanne siten, että hyvän kierteen alueita on jopa vähemmän kuin tuolloin eikä tuotannonalojen joukossa ole kasvuveturia. Keskusalueet ottavat kehityksessä välimatkaa muihin alueisiin. Sen sijaan keskisuuret kaupungit ja niiden ympäristöt sekä erikoistuneet teollisuuspaikkakunnat taantuvat. Kireä valtion ja kuntien talous jarruttaa kehitystä. Rakenteellisten uudistusten suhteen sekä uhkat että mahdollisuudet voivat joiltain osin viedä samankaltaiseen suuntaan eli muutokseen johtavan päätöksenteon nopeutumiseen. Tämän superpitkän laman skenaarion mukaan kunta- ja aluerakenteen hallinnollisten rakenteiden uudistukset saattaisivat pakon edessä nopeutua ja radikalisoitua. Toisaalta asenneilmapiiri muuttuisi todennäköisesti konservatiivisemmaksi, mikä heijastuisi poliittiseen päätöksentekoon. Toisaalta on todennäköistä että Suomi tuskin ajautuu yksin tämän kaltaiseen tilaan, vaan se koskee koko Eurooppaa. Tällöin EU-tasolla maat haluavat säilyttää edut, jotka ovat saaneet. Maatalouspolitiikassa ja rakennerahastopolitiikassa ei päästä suuriin uudistuksiin. Suomen osalta on kuitenkin paineita EU:sta tulevien varojen pienenemiseen, jotta EU:n köyhemmille maille jää jaettavaa. Aluepoliittinen ilmasto olisi tällaisessa tilanteessa helposti rakenteita säilyttävää. Kuitenkin paineita tulisi helposti sitä kautta, että ns. laaja aluepolitiikka olisi supistusten kohteena, kun juustohöyläperiaatteella jouduttaisiin leikkaamaan julkisen sektorin kokoa. Vaihtoehtoinen skenaario: kova kasvu ja puritaaninen ilmastopolitiikka 4

5 Suomen talous osoittaa jälleen uudistutumiskykynsä. Vanhat toimialat uusiutuvat, korkean teknologian ja osaamisen tuotanto kasvaa ja menestyy ja sen lisäksi syntyy uusia kasvualueita esimerkiksi nanoteknologiasta ja palvelutoiminnoista ja bioenergian jalostuksesta. Vanhat teollisuuden alat, etenkin metsäteollisuus, uudistuvat lähialoilleen synnyttäen uudenlaista toimintaa. Osaavasta työvoimasta syntyy ylikysyntää ja hyvien uramahdollisuuksien alueet houkuttelevat nuoria. Yleisen maailmantalouden supersuhdanteen oloissa myös Venäjän talous kukoistaa, mikä lisää Suomen mahdollisuuksia sekä sijoituksissa sinne että Itä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle palvelutoimintoihin ja turismiin. Venäjä alkaa myös hyödyntää raaka-ainevarojaan hintojen noustessa entistä intensiivisemmin. Suomalaisten pääseminen mukaan edellyttää silloin investointeja Venäjälle. Raaka-ainebuumi johtaisi myös Suomessa kaivosten aloittamiseen tukien näin Itä-Suomen ja Lapin alueiden kehitystä. Tosin tilanne voisi olla sellainen, että alueen oma työvoima olisi niin vähissä, että työpaikat täytettäisiin osain siirtotyöläisillä, jotka asuisivat alueella tilapäisesti. Kun voimakkaan talouskasvun oloissa on runsaasti kerrannaisvaikutuksia, työvoimasta syntyy paikoin niukkuutta, mikä vaikuttaa kehitysedellytyksiin. Nopeuttaakseen kasvua ja ohjatakseen resursseja maksimaalisen kasvun aikaan saamiseksi poliittinen päätöksentekokoneisto voi ottaa asenteen, jossa haetaan ja tuetaan muutamia maailmanluokkaan pyrkiviä innovaatiokeskittymiä. Aletaan siis tavallaan etsiä voittajia, vaikka siinä on riskinsä, jos ei anneta markkinoiden tehdä sitä. Hyvässä talouskehityksessä on silloin se piirre, että onnistuessaan politiikka tukee edelleen hyvän kierteen kasvualueita, jotka saavat ikään kuin irtioton muista alueista. Muut alueetkaan eivät taannu, mutta ne eivät kehity yhtä nopeasti kuin keskukset. Hyvä talouskehitys luo olosuhteet ilmastopolitiikan nopealle täytäntöönpanolle. Oletetaan, että urbaanit vihreät saavat huomattavaa kannatusta eri puolueissa, mikä heijastuu hallitusohjelmaan. Suomesta päätetään tehdä ekotehokas urbaani yhteiskunta, jossa energian käyttöä painetaan alas ja keskeisenä keinona on energian verottaminen. Päästöoikeuksia ei pyritä maailmalta ostamaan enempää kuin teollisuuden takia pakosta tarvitaan. Energiavaltaisen teollisuuden osuus laskee sekä markkinoiden ohjaamana että tehtyjen politiikkatoimenpiteiden seurauksena ja osaamisintensiivisten palveluiden kasvaa. Hyvä talouskehitys ja sitä seuraava muuttoliike tekevät mahdolliseksi uuden asuntokannan rakentamisen radan varsiin. Kilometreihin perustuvin tietullein pyritään vähentämään yksityisautoilua. Kehitys tyhjentää syrjäisempiä ja kauimpana sijaitsevia alueita, koska niiden kilpailukyky asuin- ja yritysten sijaintipakkana heikkenee, ja keskittää kaupunkirakenteita tiiviimmäksi. Jos muu Eurooppa ja maailma ei seuraa samaa ilmastopoliittista tiukkuutta, lentämiseen perustuva matkailu vähenee, mikä heijastuu Lapin kehitykseen. Uutta ydinvoimaa ei rakenneta, vaan tavoitteena on saada energian tarve alas ja bioenergiaa lisää. Jos myös muu maailma panostaa bioenergian käyttöön, bioenergiamarkkinoille syntyy reipas kilpailu ja tuotteet pyritään saamaan kuljetettavaan muotoon. Tämä lisää bioenergiaa tuottavien alueiden ja yritysten tuloja. Toisaalta kansainvälinen hintakilpailu voi aiheuttaa huomattavan lisälaskun niille seuduille, jotka ovat lämmöntuotannossaan investoineet bioenergian varaan. Haasteeksi muodostuu saada bioenergialle tekijät. Puusta ja pelloilta saatavaa energiaa tarvitaan lisää, mutta työntekijät maaseudulta vähenevät. Voi syntyä myös kilpailua maatalousmaan käytöstä ja metsien käsittelytavoista. Lyhytnäköisyyden vaara resurssien käytössä huolimatta puritaanisuudesta. Kehitysloukkuun saattavat joutua pienet kaukana sijaitsevat kaupungit. 5

6 Energian korkea hinta määrittää tässä vaihtoehdossa aluekehitystä ja ohjaa keskitettyyn, tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen ja samalla näivettää energiaintensiivisiä, kaukana sijaitsevia toimintoja. Vanhat aluepolitiikan perusteet joutuvat täysin kyseenalaistetuksi ympäristösyistä. Syntyy jännitteitä, koska syrjäseutujen suhteellinen asema heikkenee ja elinkustannukset nousevat, mutta keskittävästä kehityksestä huolimatta asutus on edelleen hajaantunutta ympäri Suomen, sillä väestömuutostenkin suhteen on olemassa selkeää polkuriippuvuutta. Kova kasvu ja puritaanisen politiikan sijaan teknologiakeskeinen asenne Variaationa edelliseen skenaarion voi olla hieman muunnettu versio siitä, jos ilmastopolitiikassa ei pääsekään valtaan ekourbaani linja vaan ultrateknologiapainotteinen näkemys, joka sallii entisen elämän tyylin ja pyrkii ilmasto- ja päästötavoitteisiin panostamalla tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja ydinvoimaan päästöttömänä energiamuotona. Politiikkasisältönä on voimakas teknologian kehittämisen tukeminen ja energian käytön vähentäminen uuden innovatiivisen teknologian käytön edistämisen avulla sekä ydinvoiman lisärakentaminen tai jopa vapaa lisärakentaminen. Energian hinta pyritään pitämään vähintään kohtuullisena. Sen sijaan panostetaan kulutuksen hillintään teknologian käytöllä mahdollisesti yhdistyneenä asennemuokkaukseen, jolla teknologian käyttöönottoa nopeutetaan. Tämä kehitys on alueiden kannalta erilainen kuin ekourbaani linjaus. Se tukee yliopisto- ja tutkimuslaitosympäristöä ja laiteteollisuutta ja niiden sijaintialueita. Energiaintensiivinen teollisuus on kansainvälisesti kilpailukykyistä ja sen osuus pysyy suurena. Energiantuotannossa keskittymismalli jättää tilaa sille, että bioenergian käytössä edistetään voimakkaasti uuden sukupolven biopolttoaineiden kehitystä. Alueellisesti tällaisia laitoksia on syntynyt puolisen tusinaa entisten metsäteollisuuslaitosten tilalle. Maaseutualueiden rooli on tässä skenaariossa on korkeintaan tuottaa bioraaka-ainetta, ei niinkään jalostaa tai käyttää sitä. Vaihtoehtona voi nimittäin olla, että bioenergia tuotetaan Suomessa, mutta raaka-aine tuodaan maailmanmarkkinoilta, koska öljykasvit pystytään kasvattamaan tehokkaammin Suomea lämpimimmissä maissa. Voimakkaasti teknologiaan ja sen edistämiseen ja uudistamiseen nojaavassa skenaariossa kehitys on nopeaa suurissa kaupungeissa, pienemmissä pistemäisesti riippuen siitä, miten ne pystyvät hyödyntämään tilannetta. Osa pienemmistä kaupungeista ja maaseutu jää ikään kuin peruspalvelujen tuottajiksi asukkailleen. Kehitystä ei määrää fyysinen sijainti, vaan nokkeluus tilanteen hyödyntämisessä. Maaseudun asema on kuitenkin sikäli erilainen, että energian hinta ei rasita liikkumista samassa määrin kuin ekourbaanissa vaihtoehdossa. (Liikkumisen päästöongelmat on ratkottu ekotehokkailla autoilla.) Hyvän kierteen ja teknologiakeskeisen asenteen vallitessa varallisuus kasvaa ja muuttoliike on voimakasta. Pyritään asumaan väljästi, energiatehokkaasti kylläkin, ja asuinalueet pyrkivät eriytymään. Kotimaiseen aluepolitiikkaan kohdistuu paineita, koska keskusten kehitys on nopeaa ja syrjäisimmillä alueilla ei tapahdu paljonkaan. Toisaalta laajaan aluepolitiikkaan on varoja eikä vallalla oleva teknologiaan satsaava ideologia rajoita sen käyttöä heikommin kehittyvien alueiden hyväksi samalla tavalla kuin ekourbaani politiikka tekee. Tässä versiossa sosiaalipolitiikkaan asetetaan myös toiveita eriytymiskehityksen estämiseksi. 6

7 EU:ssa molemmat kovan kasvun skenaariot avaavat mahdollisuuden uudistaa politiikan tekemistä jopa radikaalisti. Maatalouspolitiikkaa reivataan markkinasuuntautuneemmaksi ja aluepolitiikka keskitetään todella heikoille alueille. 7

Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu luvulla

Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu luvulla Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu 2010 -luvulla Veijo KAVONIUS Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö 3.2.2010 Aluestrategia 2020 työ Valmistuu

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Mahdollisuuksia eriytymisen torjuntaan: Biotalous

Mahdollisuuksia eriytymisen torjuntaan: Biotalous Mahdollisuuksia eriytymisen torjuntaan: Biotalous Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hoitoa sekä käyttöä ja niistä valmistettujen tuotteiden ja palveluiden tuotantoa sekä biologisten ja teknisten

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka Katsaus maan ja maaseudun tilanteeseen ja tulevaisuuteen Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka 31.1.2014 Lähtökohdat vuodelle

Lisätiedot

ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi. Jussi Huttunen

ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi. Jussi Huttunen ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi Jussi Huttunen 20.11.2013 2013 MIHIN SUUNTAAN JA MITEN SUOMEN ALUERAKENNETTA JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ TULISI KEHITTÄÄ laatia Suomen uusi kehityskuva? o Kun edellinen kysymys

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Liikenne on johdettua kysyntää Kauppa Teollisuus A Liikenne tie, rautatie, meri, lento palvelu,

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

Energiaintensiivinen teollisuus. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 21.5.2014

Energiaintensiivinen teollisuus. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 21.5.2014 Energiaintensiivinen teollisuus Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 21.5.2014 Energiaintensiivinen teollisuus Suomalainen teollisuus on perinteisesti ollut hyvin energiaintensiivistä (metsä-, paperi-,

Lisätiedot

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta. Vesa Vihriälä 15.12.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta. Vesa Vihriälä 15.12. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikääntymiseen varautumisesta Vesa Vihriälä 15.12.2004 Tavoitteet esittää valtioneuvoston yhteinen näkemys väestökehityksestä

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 Pitkän aikavälin skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Alustavia tuloksia Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA 2.11.2011 Hannu Koponen ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA Ilmastonmuutos ja vastuullinen liiketoiminta 1.11.2011 1 Vuoden keskilämpötila Talvi (J-T-H) Kesä (K-H-E) +15 +15 +15 +14,0 o C 2100

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tavoitteet Väestö,

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Tiekartan taustaselvitykset. Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari 29.5.2013, Helsinki, Finlandia-talo Tiina Koljonen, VTT

Tiekartan taustaselvitykset. Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari 29.5.2013, Helsinki, Finlandia-talo Tiina Koljonen, VTT Tiekartan taustaselvitykset Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari 29.5.2013, Helsinki, Finlandia-talo Tiina Koljonen, VTT 2 Vähähiiliskenaarioita on laskettu jo pitkään Vähähiilitiekartat

Lisätiedot

Metsäsektorin elinkeinorakennetta on monipuolistettava Suomessa

Metsäsektorin elinkeinorakennetta on monipuolistettava Suomessa Metsäsektorin elinkeinorakennetta on monipuolistettava Suomessa Anssi Niskanen johtaja - Metsäalan tulevaisuusfoorumi Maa- ja metsätalousministeriön ja Joensuun yliopiston järjestämä keskustelu- ja tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Biotalouden mahdollisuudet. Jouko Niinimäki & Antti Haapala Oulun yliopisto

Biotalouden mahdollisuudet. Jouko Niinimäki & Antti Haapala Oulun yliopisto Biotalouden mahdollisuudet EU:n energiaomavaraisuus ja -turvallisuus EU:n raaka-aineomavaraisuus ja turvallisuus EU:n kestävän kehityksen tavoitteet Metsäteollisuuden rakennemuutos Suomen metsäala on merkittävässä

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa 1 Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Markus Pöllänen Lehtori Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 2 Lähtökohtia Tiekuljetusten ja talouden

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

Metsien käytön kehitys. Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013

Metsien käytön kehitys. Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013 Metsien käytön kehitys Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013 Skenaariot Baseline Baseline80 Jatkuva kasvu Säästö Muutos Pysähdys Baseline ja Baseline80 Miten

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE KAUPUNGISTUMISEN MUUTOSAJURINA. Valtiotieteen tohtori Timo

MUUTTOLIIKE KAUPUNGISTUMISEN MUUTOSAJURINA. Valtiotieteen tohtori Timo MUUTTOLIIKE KAUPUNGISTUMISEN MUUTOSAJURINA Valtiotieteen tohtori Timo Aro @timoaro 17.5.2017 KAUPUNGISTUMINEN NYKYISESSÄ HALIITUSOHJELMASSA? KESKITTYMIS- JA HARVENEMISKEHITYS Kaupunkialueiden väkiluku

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Metsäsektorin muutosajurit Teknologinen kehitys ja markkinoiden muutos (1) 2 Paperin ja sähköisen

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja puunkäyttönäkymät vuonna 2020

Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja puunkäyttönäkymät vuonna 2020 Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja puunkäyttönäkymät vuonna 2020 Lauri Hetemäki Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hankeen ohjausryhmän seminaari, Metsämiesten Säätiö, Kerkkä, 12.5.2009 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen muutokset kansainvälisessä ja kansallisessa perspektiivissä

Suomen aluerakenteen muutokset kansainvälisessä ja kansallisessa perspektiivissä Suomen aluerakenteen muutokset kansainvälisessä ja kansallisessa perspektiivissä Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät Pyhätunturi 27.8.2009 Heikki Eskelinen Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Ilpo Hanhijoki 30.3.2012 Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Alueiden ennakointiseminaari Porissa 29. - 30.3.2012 Ammattirakenne Työllisten määrä ammattiryhmittäin tai ammattiryhmien

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Suomi tarvitsee kaupunki- ja maaseutupolitiikkaa - Perttu Vartiaisen selvityksen esittely

Suomi tarvitsee kaupunki- ja maaseutupolitiikkaa - Perttu Vartiaisen selvityksen esittely Suomi tarvitsee kaupunki- ja maaseutupolitiikkaa - Perttu Vartiaisen selvityksen esittely Lounaisrannikkoseminaari 5.2.2015 Neuvotteleva virkamies Olli Alho Lähtökohtia TEM tilasi selvityksen yhteiskuntamaantieteen

Lisätiedot

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Jukka Railavo Suomen Pankki 10.12.2013 Palkkalaskelmia yleisen tasapainon mallilla Taloudenpitäjät tekevät päätökset preferenssiensä mukaisesti. Hintojen

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa?

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Katariina Nilsson Hakkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT päivä 2.10.2013 Mikä on uutta nykyisessä rakennemuutoksessa?

Lisätiedot

Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.

Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse. Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.fi/tutu Esityksen sisältö Suomen energiajärjestelmän ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Ajankohtaiskatsaus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Muutosten aikaa Maailmanpoliittinen tilanne EU:n kehitys Energiaunioni Energiamurros Maakuntauudistus 2 Energiapolitiikan

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015

Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015 Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015 Hankkeen vastuullinen johtaja Erikoistutkija Pasi Rikkonen,

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot

Metsäalan merkitys bioenergian tuotannossa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa -osahankkeen 2 esittely

Metsäalan merkitys bioenergian tuotannossa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa -osahankkeen 2 esittely Metsäalan merkitys bioenergian tuotannossa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa -osahankkeen 2 esittely Lauri Hetemäki Metsäntutkimuslaitos Metsien käytön tulevaisuus hankkeen ohjausryhmän kokous, Metsämiesten

Lisätiedot

Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille

Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille KUNTAUUDISTUKSEN SEUTUTILAISUUS OULUN KAUPUNKISEUTU, Oulu 4.4.2014 Professori Perttu Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille Mihin yritän vastata ja

Lisätiedot

Ympäristötalouden haasteet elinkeinorakenteelle

Ympäristötalouden haasteet elinkeinorakenteelle OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä 29.1. 2013 Ympäristötalouden haasteet elinkeinorakenteelle Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Helsingin yliopisto 1. Suomen ympäristöhaasteet Vesiensuojelu:

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Jukka Leskelä Energiateollisuus ry SESKOn kevätseminaari 2013 20.3.2013, Helsinki 1 Kannattavuus? Kilpailukykyisesti Kokonaisedullisimmin Tuottajan

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 EU:n metsästrategia; missä mennään Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 Esityksen sisältö tilanne EU:ssa metsäasioiden käsittelyn osalta nykyinen EU:n metsästrategia EU:n metsästrategian

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 15.3.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy KUVIA 1950-LUVULTA - MILLAINEN ON KUVA TULEVAISUUDESTA? http://suomenmuseotonline.fi/ ja Kuljetusliike

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Lapin maaseutufoorumi 20.-21.2.2012 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri 20.2.2012 Maaseutu on oma politiikanalansa ja nivoutuu monin

Lisätiedot

Maailmantalouden voimasuhteiden muutos. Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Maailmantalouden voimasuhteiden muutos. Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Maailmantalouden voimasuhteiden muutos Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Ennakoitua nopeampi muutos Jo pitkään on odotettu, että Kiinan ja Intian talouksien

Lisätiedot

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Nvm Sirpa Karjalainen Maa- ja metsätalousministeriö CAP valmistelut vuonna 2013 Irlannin puheenjohtajuuskauden tavoiteaikataulu 24. 25.6. Maatalouden ministerineuvosto,

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Suomi globaalissa yhteisössä Globalisaatio ja elinkeinorakenteen muutos Suomen riippuvuus kansainvälisestä kaupasta

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja työelämä

Ilmastonmuutos ja työelämä Ilmastonmuutos ja työelämä 23.11.2016 Reija Ruuhela Ilmastoasiantuntija Ilmastokeskus Tammi-syyskuu 2016 mittaushistorian lämpimin 23.11.2016 WMO / NOAA 2 Ilmaston lämpeneminen riippuu meistä KHK päästöt

Lisätiedot