YKSI PATA - MONTA HÄMMENTÄJÄÄ Viranomaisyhteistyökumppaneiden käsitykset Perhetukikoti Kinnulan toiminnasta ja yhteistyön toimivuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSI PATA - MONTA HÄMMENTÄJÄÄ Viranomaisyhteistyökumppaneiden käsitykset Perhetukikoti Kinnulan toiminnasta ja yhteistyön toimivuudesta"

Transkriptio

1 YKSI PATA - MONTA HÄMMENTÄJÄÄ Viranomaisyhteistyökumppaneiden käsitykset Perhetukikoti Kinnulan toiminnasta ja yhteistyön toimivuudesta Satu Remes Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Remes, Satu YKSI PATA - MONTA HÄMMENTÄJÄÄ. Viranomaisyhteistyökumppaneiden käsitykset Perhetukikoti Kinnulan toiminnasta ja yhteistyön toimivuudesta. Pieksämäki s. 4 liitettä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää viranomaisyhteistyökumppaneiden käsityksiä Perhetukikoti Kinnulan toiminnasta ja yhteistyön toimivuudesta. Miten se on koettu ja mitä Kinnulakodilta odotetaan verkoston jäsenenä yhteisten asiakkaiden tiimoilta. Samalla kartoitan lastensuojeluilmoitusten tekoa Varkauden kaupungissa. Milloin ja miksi niitä tehdään tai jätetään tekemättä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Perhetukikoti Kinnulan tärkeimmät viranomaisyhteistyökumppanit. Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen ja suoritettiin kyselytutkimuksen muodossa. Kohderyhmänä oli 12 eri työyksikön työntekijöistä 41 henkilöä. Kyselyyn vastasi yhteensä 25 henkilöä. Vastaajista 94 % oli naisia ja loput miehiä. Vastaajien ikä vaihteli 32-vuotiaasta 59-vuotiaaseen, keski-iän ollessa 46 vuotta. Tein syksyllä 2000 työpaikastani Perhetukikoti Kinnulasta työpaikka-analyysin. Tästä ilmeni ettei yhteistyökumppaneillamme ole aina ehkä selkeää kuvaa toiminnastamme. Työyhteisössä heräsi halu tietää laajemmin mitä meistä ajatellaan yhteistyökumppanina ja miten voisimme kehittää työtämme. Tästä nousi esiin tutkimukseni aihe. Tutkimussuunnitelma tehtiin helmikuussa Huhtikuun aikana suoritin kyselytutkimuksen Kinnulakodin yhteistyökumppaneille. Kesän aikana muotoutui teoriatausta ja syksyllä 2001 työ saatettiin loppuun. Tutkimuksen tulokset olivat varsin positiiviset Kinnulakodin kannalta. Yhteistyö oli koettu yleisesti ottaen hyvin toimivaksi ja riittäväksi. Yhteistyömenetelmiin toivottiin parannusta jonkin verran ja tiedonkulkuun enemmän avoimuutta. Lisäksi toivottiin parannusta nuorten kanssa toimimiseen sekä sosiaalipäivystystä Kinnulakotiin. Monet ehdottivat myös yhteisiä tapaamisia ilman asiakkaita, jossa toisen työskentelytapoihin voisi perehtyä paremmin puolin ja toisin. Tutkimuksen tulosten perusteella suurin ristiriita tuli esiin lastensuojeluilmoitusten teossa. Sosiaalityöntekijät kokivat, etteivät yhteistyökumppanit tiedä milloin lastensuojeluilmoitus tulee tehdä. Yhteistyökumppaneista taas kahta vaille kaikki tiesivät mielestään milloin ilmoitus tulee tehdä. Oheinen ristiriita kertoo siitä, etteivät työntekijät todellisuudessa tiedä lain kirjaimen ehdottomuutta lastensuojeluilmoitusten teossa. Tiedonkulun avoimuutta rasittaa monesti kiire ja työpaineet. Kinnulakodin resurssit ovat lisäksi rajalliset, tämä vaikuttaa varmasti työskentelyyn nuorten parissa. Asiasanat: lastensuojelu, verkostotyö, verkostoituminen, yhteistyö Säilytyspaikka: DIAK Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC / PIEKSÄMÄKI TRAINING UNIT Remes Satu TOO MANY COOKS SPOIL THE BROTH? Authorities thoughts on the function and co-operation with the family support home Kinnula. Pieksämäki p. 4 appendices The goal of this thesis was to clarify co-operating authorities views on how well the family support home Kinnula is run and also what these authorities think of the effectiveness of the co-operation whit the family support home Kinnula. What are the feelings towards this co-operation and what is expected from the Kinnulakoti as a member of a network sharing the same customers whit the regional authorities. At the same time frequency of reports of violation against children s welfare in the city of Varkaus was studied. When and why these are made and when not? The research target group were the most important co-operating authorities of the family support home Kinnula. The research method was qualitative and run in the form of a questionnaire. Target group consisted of 41 employees from 12 different working units. 25 persons answered the questionnaire. 94 % of them were women and the rest were men. The age of the study persons varied from 32 to 59 years - the average was 46 years. The family support home Kinnula was analysed as a working place in the fall of This study revealed that our collaborators may not always have a clear picture about how we work. The staff wanted to know better how we are received as co-workers and how we could develop our work. The research subject arose from that. The research plan was made in February The questionnaire was run during April The theoretical background was made in during the summer and in the fall the work was finished. From Kinnulakoti s point of view the results of the study were very positive. The level of co-operation was felt to be adequate. The authorities expressed their wishes to see some progress in working whit the young. The flow of information could also be more open. Stable social duty in Kinnulakoti was among the wishes as well. Many authorities proposed getting together without the customers, so that it would be possible to study each other s way to work. The major conflict in this study was that; social workers felt that co-operation authorities didn t know how to act in a case on violation against childs s welfare. When all but two of the co-operation authorities did know in their opinion when the report has to be done. A conflict like this tells that the employees may not be aware of how strictly the law determines violations in a child s welfare. Openness in the flow of information is disturbed by lack of time and stress. Resources in the case of Kinnulakoti are also restricted, and this must have major impacts on working whit young people. Key words: child welfare, network, networking, co-operation Deposited in : DIAK, Unit of Pieksämäki library

4 1 JOHDANTO Tämän tutkimuksen aiheena on selvittää miten eri viranomaisyhteistyökumppanit ovat kokeneet yhteistyön ja sen toimivuuden Perhetukikoti Kinnulan kanssa. Kinnulakoti on Varkauden kaupungin omistama 8-paikkainen lastensuojelun toimintayksikkö. Työskentelen Perhetukikoti Kinnulassa ohjaajan toimessa. Tutkimukseni aihe on noussut esiin puhtaasti arjen kokemuksista ja tuli esiin syksyllä 2000 tekemästäni työpaikkaanalyysistä Perhetukikoti Kinnulasta. Siinä ilmeni, ettei Kinnulakodin yhteistyökumppaneilla ole ehkä aina selkeää kuvaa toiminnastamme. Työyhteisössä heräsi keskustelua siitä, miten meidät koetaan laajemmin yhteistyökumppanina ja miten voisimme kehittää yhteistyötämme. Se, että halusin tutkia lastensuojeluilmoitusten tekoa, heräsi myös esiin puhtaasti arjen kokemuksista. Monissa kaupungin koulutustilaisuuksissa ja keskusteluissa on yhä uudelleen tullut ilmi, ettei ilmoituksia aina tehdä silloin kuin pitäisi. Aiheelle tuntui olevan tilausta. Verkostotyö on vielä varsin uusi työmuoto lastensuojelun kentällä. Verkostoitumisesta eli yhteistyön organisoitumisesta alkoi muodostua 90-luvulla vastaus yhä moniogelmallisempien lastensuojelun asiakasperheiden tilanteisiin. Lastensuojelun ongelmat ovat edelleen sidoksissa aika sektoroituneeseen järjestelmään, missä asiakkaan kokonaistilanteesta ei aina ehkä ole selkeää kuvaa. Yhteistyötä eri verkoston jäsenten välillä tulee edelleen parantaa, kaikesta kiireestä ja työpaineesta huolimatta, onhan tavoitteena asiakkaan paras. Perhetukikoti Kinnula on ollut mukana monissa tutkimuksissa. Varkauden kaupungissa on tehty lastensuojelun ohjelma; Lapsen etu vuonna Siinä kartoitettiin lastensuojelun nykytilaa, siinä esiintyviä puutteita ja kehittymisnäkymiä kyselyn muodossa. Kyselyssä Kinnulakoti sai ihan hyvää palautetta lastensuojelun asiakkailta. Lisäksi Kinnulakodista on tehty opinnäytetyö, jossa tutkittiin yhdistymistä vuorohoitokodin kanssa samaan taloon. (Koponen, Nikkarinen & Salmi 1999.) Toisessa opinnäytetyössä taas tutkittiin minkä verran yhteistyötä tehdään kunkin eri toimintaayksiköiden välillä Varkauden kaupungissa. (Hammar 1999.) Verkostotyön näkökulma oli alue, jota ei oltu vielä laajemmin tutkittu Kinnulakodin näkökulmasta käsin. Niinpä tutkimusongelmaksi

5 muotoutui miten eri viranomaisyhteistyökumppanit ovat kokeneet yhteistyön ja sen toimivuuden Perhetukikoti Kinnulan kanssa. Miten se on koettu ja mitä Kinnulakodilta odotetaan verkoston jäsenenä yhteisten asiakkaiden tiimoilta. Samalla kartoitin lastensuojeluilmoitusten tekoa Varkauden kaupungissa. Milloin ja miksi niitä tehdään tai jätetään tekemättä. Tutkimusmenetelmä oli kvantitatiivinen kyselylomakkeen muodossa. Samantapainen tutkimus on tehty mm. Kuopiossa. (Lyytinen, Miettinen & Niskanen 2001.) Toivon, että lukija herää miettimään työn kautta verkostotyön laajoja mahdollisuuksia ja voi tätä kautta kehittää työtään toisten verkoston jäsenten kanssa entistä paremmaksi. Jokainen voi myös pohtia miksi lastensuojeluilmoituksia ei aina tehdä, vaikka lain kirjain sitä ehdottomasti vaatii.

6 2 LASTENSUOJELU Lapsipolitiikan ja myös lastensuojelun lähtökohta on käsitys lapsesta itsenäisenä subjektina. Käsitys lapsuudesta on muuttunut ratkaisevasti viime vuosikymmeninä ja lapsuutta on alettu arvostaa itsenäisenä elämänvaiheena, eikä vain kasvamisena aikuisuuteen. Tämä käsitys on ollut lähtökohtana Suomen lapsilainsäädäntöä tehtäessä sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, johon lainsäädäntömme pohjaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1995, 4.) Lastensuojelulla tarkoitetaan mm. lasten elinympäristön kehittämiseen ja kotihoidon tukemiseen sekä perhe- ja yksilökohtaiseen avohuoltoon tai sijaishuoltoon liittyvien tehtävien, palveluiden ja toimenpiteiden kokonaisuutta. Lastensuojelulain mukaan alle 18-vuotias on lapsi. Lastensuojelun järjestäminen on kunnan sosiaalitoimen tehtävä, mutta toisaalta se ulottuu myös muille yhteiskunnallisen ja inhimillisen toiminnan alueille (Kyrönseppä & Rautiainen 1993,15.) Lastensuojeluun voidaan myös laajemmin ajatella kuuluvan esim. yleinen asuntopolitiikka sekä Suomessa vallitseva palvelu- ja tukijärjestelmä. 2.1 Lastensuojelulain keskeiset tavoitteet ja periaatteet Lastensuojelulain keskeisin tavoite on ehkäistä lastensuojelun tarve jo ennalta. Koska tarve kuitenkin on olemassa realiteettinä, lailla pyritään lisäämään erityisesti ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä sekä kehittämään yleisiä lapsiperheille suunnattuja palveluja. Palveluja pyritään kehittämään siten, että niissä havaitaan varhain lastensuojelulliset ongelmat ja ryhdytään tarvittaviin toimiin pikaisesti. Tavoitteena on lain mukaan tukea lapsiperheitä niiden kasvatustehtävässään ja ehkäistä sosiaalisia ongelmia. Lastensuojelutyössä huoltajia tuetaan ensisijaisesti avohuollon tukitoimin, mutta tarvittaessa taataan lapselle oikeus kodin ulkopuoliseen turvaan ja vakiintuneisiin oloihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1995, 9.) Lastensuojelu ei ole irrallinen yhteiskunnallisen toiminnan alue. Lastensuojelulain 1 korostaa lapsen oikeutta kasvuun, kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Säännöksellä pyritään siihen, että lasten ja nuorten oikeudet ja edut otetaan huomioon myös yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1995, 9.)

7 2.2 Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön laaja kirjo Lastensuojelulakiin on otettu kolme yleissäännöstä, joihin ennaltaehkäisevä lastensuojelu paljolti pohjautuu. Niistä ensimmäinen (6 ) painottaa, että lasten ja nuorten suotuisten kasvuolojen kehittäminen on tärkeä lastensuojelullinen tehtävä. Toinen yleissäännös edellyttää (7 1mom.), että lastensuojelutyötä tehdään myös yleisten palvelujen esim. neuvolan ja päivähoidon piirissä. Kolmas yleissäännös taas edellyttää (7 3 mom.), että järjestettäessä hoitoa aikuisille henkilöille tulee aina selvittää heidän huollossaan olevien lasten hoidon ja tuen tarve. (Mikkola & Helminen 1994, 39.) Lasten ja nuorten kasvuolojen seuranta ja kehittäminen Sosiaalilautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten on seurattava ja kehitettävä lasten ja nuorten kasvuoloja sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Tämä on laaja tehtäväkenttä ja edellyttää yhteistyötä kaikkien kunnan oloja kehittävien tahojen kanssa. Yhteistyöllä on mahdollista kehittää palvelurakennetta niin, että palvelut ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Kasvuolojen kehittäminen ja epäkohtien ennaltaehkäisy tapahtuu parhaiten vaikuttamalla kaavoitukseen ja rakennuslupien myöntämiseen. Yhdyskuntatyö, maankäytön suunnittelu ja terveellinen ympäristö vaikuttavat kasvuoloihin. Sosiaalilautakunnan on myös välitettävä tietoa sekä annettava asiantuntija-apua lasten ja nuorten kasvuoloista sekä sosiaalisista ongelmista muille kunnan jäsenille. (Varkauden lastensuojelutyön ohjelma 1999, 2.) Lasten ja nuorten elinympäristöön tulee myös kiinnittää huomiota asumisviihtyvyydellä. Asuntojen tulisi olla hyvä kuntoisia, toimivia ja koko asuinalueen tulisi olla terveyttä ja sosiaalista toimivuutta edistävä. Myös tuoteturvallisuudella, tapaturmien ehkäisyllä ja nuorten työsuojelulla on tärkeä osansa ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa. Tuoteturvallisuuslain lain tarkoituksena on suojella kuluttajien terveyttä ja omaisuutta kulutustavaroiden aiheuttamilta vaaroilta. Noin puolet myyntikieltoon asetetuista tavaroista ovat vaarantaneet lasten tai nuorten terveyttä. Kuluttajavirasto tutkii esim. lastenrattaiden,

8 lelujen ja värien turvallisuutta. Lapsille ja nuorille sattuu usein tapaturmia varsinkin kotona tai sen lähiympäristössä sekä liikenteessä. Tapaturmia ennaltaehkäisevällä tiedottamisella onkin tärkeä merkitys ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Nuorten työsuojelun tärkein tehtävä on valvoa, ettei työ ole haittana nuoren terveydelle, kehitykselle tai koulunkäynnille. Nuorille sallitut työajat onkin määritelty laissa tarkkaan. Mukana on myös moraalinen kysymys lapsuuden säilyttämisestä ja lapsityövoiman väärinkäytön ja riiston ehkäisemisestä. (Mikkola & Helminen 1994, ) Yleiset palvelut vanhemmuuden tukemiseksi Lastensuojelulaissa edellytetään, että lastensuojelun ongelmat pyritään havaitsemaan riittävän varhain ja mahdollisimman pitkälle korjaamaan yleisten palvelujen piirissä eli neuvoloiden, päivähoidon ja koulun toimesta. Nämä palvelut koetaankin yleensä vähemmän leimaaviksi kuin sosiaalihuolto. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta ehkäisee lastensuojelun tarvetta ja voi myös havaita tarpeen riittävän varhain. Toiminta tukee riskioloissa elävien lapsiperheiden elämänhallintaa. Terveydenhuollolla on velvollisuus järjestää päihdeongelmaisille äideille tukea ja palveluita syntymättömän sikiön suojaamiseksi alkoholin ja päihteiden liikakäytön seurauksilta. Laki edellyttää myös, että aikuisille tarkoitetuissa sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoyksiköissä otetaan huomioon aikuisasiakkaan hoidossa ja huollossa olevan lapsen tarve saada hoitoa tai tukea. Kouluterveydenhuolta on tärkeä lastensuojelun yhteistyökumppani, johon oppilaiden ja vanhempien on helppo turvautua. Koulujen psykososiaalista oppilashuoltotyötä tulisi entuudestaan lisätä lisäämällä koulupsykologien ja kuraattorien virkoja. (Virtanen 1995,62-63.) Päivähoidolla on myös suuri merkitys ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. STM:n selvityksen mukaan 65 % kunnista arvio päivähoidon kysynnän lisääntyneen myös lastensuojelullisista syistä (Virtanen 1999, 12 ). Taloudellisesti lapsiperheitä tuetaan monin eri tavoin. Näistä lapsilisä, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä -loma ovat yleisimpiä. Lisäksi vanhemmalla on oikeus lapsen hoitovapaan ajalta saada kodinhoidontukea. Myös asumistuki kuuluu monen lapsiperheen tuloihin. Vanhemmuutta tuetaan lisäksi neuvolajärjestelmällä ja äitiyspakkauksella. Kotipalvelun apu voi monelle olla myös tärkeä tuki esim. lapsen sairastaessa. Myös

9 lapsen elatukseen ja huoltoon kuuluvat asiat kuuluvat ennaltaehkäisevän lastensuojelun piiriin. (Mikkola & Helminen 1994, ) 2.3 Avohuollon tukitoimet ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön osana Lastensuojelulain 12 säätelee sosiaalilautakunnan velvollisuutta ryhtyä avohuollon tukitoimenpiteisiin viipymättä 1)jos kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä; taikka 2)jos lapsi tai nuori käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Pykälä on tärkeä, koska se määrittelee, vaikkakin joustavasti, lastensuojelullisen puuttumisenrajat, myös siksi, että se on eräänlainen portti lastensuojelulain piiriin. (Mikkola & Helminen 1994, ) Avohuollon tukitoimenpiteisiin johtavat syyt Avohuollon tukitoimien tarve voi syntyä varsin monesta syystä. Viimeistä vuosikymmentä leimaa taloudellisen laman ja yhteiskunnallisen muutoksen mukanaan tuomat ongelmat näkyvät yhä usempien päivittäisinä selviytymishankaluuksina. Lastensuojelun asiakkuutta leimaa pitkittynyt työelämän ulkopuolisuus ja sosiaalisen tukiverkon vähäisyys. Myös yksinhuoltajuus on hyvin yleistä. Erilaiset riskitilanteet ja huono-osaisuus ovat kasvaneet lastensuojelun asiakkaiden piirissä. Lastensuojeluvanhempien mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö on nykyisin yhä useammin avohuollon tukitoimenpiteisiin johtanut syy. Ongelmana on, että taloudellisen laman myötä palvelujärjestelmä muuttui. Asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ei pystytä ehkä vastaamaan riittävän hyvin ja tarpeeksi ajoissa. (Kivinen 1994, ) Vanhemmuus on nykypäivänä muuttunut ja kyky toimia vanhempana on entistä useammin hukassa. Niinpä avohuollon tukitoimen piteisiin johtaneita syitä voivat olla myös esim. lapsen ja vanhemman välisen kanssakäyminen puuttuminen kokonaan tai

10 siinä esiintyvät ongelmat, johtuen esim. vanhempien puutteellisesta kasvatuskyvystä. Vanhemmat voivat kasvattaa lastaan epäoikeudenmukaisesti, he alistavat lasta hänen persoonallisuuttaan tuhoavasti, lapsella ei ole rajoja ollenkaan tai lapsen tarpeet sivuutetaan olennaisesti. Lisäksi lapsen kasvuympäristö voi olla virikkeetön. Myös perheen avioerosta tai sairaudesta johtuva kriisi voi muodostua uhkatekijäksi lapsen kasvatukselle ja hoidolle. (Mikkola & Helminen 1994, 130.) Avohuollon tarjoamat palvelut yksilön ja perheen tueksi Avohuollon tavoitteena on asettaa etusijalle palvelut, jotka mahdollistavat henkilön asumisen kotona ja jotka tukevat omatoimista selviytymistä. Lastensuojelulain mukaisia avohuollon tukitoimenpiteitä voivat olla tukiperheen, -henkilön ja tarvittavien terapiapalvelujen järjestäminen, koulunkäynnin ja harrastustoiminnan tukeminen ja asunnon hankinnassa avustaminen. Lisäksi lapsia ja nuoria voidaan tukea loma- ja virkistystoiminnan avulla. Äärimmäisissä tapauksissa myös lastensuojelun perhe- ja laitoshoidon palveluja on käytettävä nk. avohuollollisena toimenpiteenä. (Virtanen 1995, 63.) Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että sosiaalitoimen lastensuojelun avohuoltopalveluilla tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia muita lapseen tai hänen perheeseensä kohdistettuja huoltotoimenpiteitä kuin sijaishuoltoa (Kyrönseppä & Virtanen 1993, 16). Avohuollon tukitoimenpiteenä voidaan taloudellista tukea myöntää toimeentulotuen muodossa edellyttäen, että lastensuojelun tarve johtuu oleellisilta osiltaan ko. taloudellisesta ongelmasta. Toimeentulotukea voidaan myöntää myös ennaltaehkäisevästi. Riittävän ajoissa annetulla ehkäisevällä tuella voi olla merkittävä vaikutus henkilön omatoimisuuden ja perhekokonaisuuden turvaamiseksi. Avohuollon tukitoimenpiteisiin kuuluu myös kunnan velvoite korjata puutteelliset asumisolot tai asunnon puuttuminen. Lisäksi kunnan on myös järjestettävä asunto sellaiselle itsenäistymässä olevalle nuorelle, joka muutoin kuin tilapäisesti on ollut lastensuojelutoimenpiteiden kohteena. (Sosiaali- ja terveysministeriö1995, 17.) Sosiaalityöntekijä on sosiaalityön avainhenkilö. Hänellä on lakiin perustuva toimivalta toimia lapsen edun ajajana, kuitenkin samalla perhekeskeisesti ja yhteistyössä toisten

11 viranomaisten kanssa. Sosiaalityöllä pyritään auttamaan yksilö- ja perhekeskeisten menetelmien avulla kokonaisvaltaisesti riskioloissa eläviä lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Sosiaalityö nähdään monesti vain korjaavana työnä. Yhtä lailla ovat tärkeitä ovat myös ne sosiaalihuollon suorittamat toimenpiteet, jotka lisäävät henkilön mahdollisuuksia ongelmien aktiiviseen, riittävän varhaisessa vaiheessa tapahtuvaan selvittämiseen. (Mikkola & Helminen 1994, 31, 139.) Todella merkittävä osa lastensuojelutyössä, erityisesti avohuollon tukitoimena, on kasvatus- ja perheneuvontatyöllä. Sosiaalihuoltolain mukaan kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa. Lisäksi kunta on nykyisin velvollinen järjestämään avohuollon asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle riittävät terapiapalvelut. Tällä tavoitellaan mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville nuorille uudenlaisia yksilö- ja ryhmäterapian muotoja. Myös kotipalvelun tehostettu perhetyö on merkittävä osa lastensuojelun avotyötä. (Sosiaali- terveysministeriö 1995, 16-17; Virtanen 1995, ) Perhehoito ja laitoshuolto avohuollon tukitoimina Perhehoito ja laitoshuolto on perinteisesti liitetty huostaanottoon, mutta nämä hoitomuodot saattavat tarjota myös hyvän avohuollollisen tuen. Edellytyksenä on lapsen huoltajan suostumus tähän menettelyyn. Samoin edellytyksenä on, että 12 vuotta täyttänyt lapsi antaa suostumuksensa menettelyyn. Huostaanotto merkitsee aina voimakasta puuttumista perheen oikeuteen huolehtia lapsistaan. Avohuollon tukitoimet sitä vastoin ovat luonteeltaan kevyempiä, väliaikaisia ja vanhempien kasvatustehtävää tukevia. (Mikkola & Helminen 1994, 143.) Perhehoidon ja laitoshuollon käyttö avohuoltona on perusteltua silloin, kun sen avulla on mahdollista tukea tarkoituksenmukaisesti kasvatusta. Myös perheen kriisitilanteessa tämä toimenpide on mahdollinen. Käytännössä toteuttaminen tulee tapahtua erityisesti valmennetussa perheessä tai laitoksessa, kuten turvakodissa tai ensikodissa. Perhe- tai laitoshuollossa voidaan kaikkia perheenjäseniä yhdessä tukemalla lisätä huoltajien kasvatusmahdollisuuksia ja lasten tarpeiden huomioonottamista. Perhehoitoa ja laitoshuol-

12 toa voidaan järjestää esim. siten, että lapsen huoltajat ja lapsi voivat olla viikonloppuisin perhe- tai laitoshuollossa. (Mikkola & Helminen 1994, 144.) Monet lastensuojelulaitokset tekevät myös perheissä avotyötä. Keskeisenä tavoitteena on tällöin vanhemmuuden tukeminen. Perheestä riippuen työntekijät käyvät asiakasperheiden kotona hyvinkin tiiviisti tai vain kerran viikossa. Osalle riittää lyhyt aikainen tuki, toisten luona voidaan käydä jopa vuoden ajan. Käytäntöjä on olemassa monia laitoksesta riippuen. (Jaakkola 2001, 4-6.) Alle 12- vuotiaalle yksin kohdistuvana perhe- tai laitoshuoltoa voidaan järjestää enintään kolmen kuukauden ajaksi. Erityisestä syystä tätä voidaan jatkaa vielä toisella kolmen kuukauden jaksolla. 12- vuotta täyttänen lapsen on suostuttava huoltajansa kera lapseen yksin kohdistuvaan perhe- tai laitoshuoltoon. Toimenpiteellä ei ole aikarajaa. Edellytyksenä molemmissa tapauksissa on, että lapsen huolenpitoa ei voida järjestää hänen huoltajansa sairauden vuoksi tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi. Muu rinnastettava syy voi olla esim. syvä ristiriitatilanne perheessä, ilman että huostaanoton edellytykset kuitenkaan olisivat olemassa. (Virtanen 1995, 40.) 2.4 Huostaanotto lastensuojelun viimesijaisena keinona Lastensuojelun raskain puuttuminen perheeseen toteutuu lapsen huostaanoton muodossa. Siinä yhteiskunta ottaa huolehtiakseen lapsesta. Vanhempien sijasta sosiaalilautakunta tekee merkittävimmät lasta koskevat päätökset; esim. päätöksen siitä, missä lapsi asuu. Kun huostaanotto tehdään, liittyy siihen aina myös päätös lapsen sijoittamisesta kodin ulkopuolelle. Lastensuojelulain 16 edellyttää huostaanotolta seuraavien kolmen edellytyksen käsilläoloa (A1+B+C tai A2+B+C): A1 puutteet lapsen huolenpidosta tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä A2 lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään B avohuollon tukitoimet eivät ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia taikka ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja

13 C sijaishuollon arvellaan olevan lapsen edun mukaista. Huostaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että toimenpide on lapsen edun mukainen. Lapsen huoltajille ja 12 vuotta täyttäneelle lapselle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi huostaanotto hetkellä. Jos jompi kumpi osapuoli vastustaa huostaanottoa, tulee päätös viedä alistettavaksi lääninoikeuteen. Joissakin tapauksissa huostaanotto voidaan tehdä kiireellisenä asianosaisia kuulematta. (Kyrönseppä & Virtanen 1993, 20; Virtanen 1995, ) 2.5 Sijaishuolto Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa vain sosiaalilautakunnan huostaanottama lapsi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Laitoshuoltona tulevat kysymykseen lastenkodit, nuorisokodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat laitokset. Laissa on tarkemmin määritelty mm. millaiset laitoksen toimitilat, välineistö, koulutettujen työntekijöiden lukumäärä suhteessa hoitopaikkojen lukumäärään jne tulee olla. Perhehoidossa lapsi sijoitetaan yksityiskotiin, jossa tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää henkilön perusturvallisuutta ja sosiaalista kehitystä. Myös perhehoitoa säätelevät monet lait. Laissa säädellään mm. perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta. Lisäksi perhekodin koko ja sopivuus olosuhteiltaan ko. paikaksi on määritelty laissa. (Virtanen 1995, 46.) 2.6 Jälkihuolto lapsen edun takaajana Sijaishuollon päättymisen jälkeen sosiaalilautakunnan on aina järjestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuolto. Jälkihuoltona tulee tukea lasta tai nuorta sekä hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa lapsi tai nuori on. Jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta. (Virtanen 1995, 48.) Jälkihuoltoon kuuluu lapsen tai nuoren tukeminen avohuollon tukitoimin eli lapsen edun valvominen, vanhemmuuden tukeminen ja lapsen kuuleminen ovat edelleen tärkeitä. Lisäksi esim. terapiapalve-

14 lujen järjestäminen on merkittävää jälkihuollossa. Jälkihuolto velvoittaa myös varsin laajaan taloudelliseen tukeen ja asunnon järjestämiseen tai asumiseen liittyvien puutteiden poistamiseen. Jälkihuollon on velvollinen järjestämään se kunta, joka on ollut vastuussa sijaishuollon järjestämisestä. (Mikkola & Helminen 1994, ) 2.7 Ilmoitusvelvollisuuden tärkeys Lastensuojeluongelmien ilmoittamisen suhteen on laissa määritelty varsin ehdottomasti milloin ilmoitus tulee tehdä; sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevan henkilön on ilmoitettava viipymättä sosiaalilautakunnalle saatuaan tietää ilmeisestä perhe- tai yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta. Lain ehdoton säännös tekee ilmoittamisesta ko. henkilön virkavelvollisuuden. Virkavelvollisuuden laiminlyönti puolestaan on eräin edellytyksin laissa kriminalisoitu. Eri viranomaisten salassapitovelvollisuuskaan ei ole este sosiaalitoimen selvittäessä lastensuojelun tarvetta. (Virtanen 1995, 48.) Tämä asia on usein monelle epäselvä, vaikka laki on tässä kohdin varsin selkeä. Meidän olisi hyvä muistaa, että asioiden salaaminen asiakkaan luottamuksen säilyttämiseksi, ei usein ainakaan paranna hänen tilannettaan. Avoimuus eri viranomaisten ja perheen kanssa on ehdoton edellytys lastensuojelutyössä. Näin varsinkin kun tavoitteena on aikaan saada kokonaisvaltainen ja pysyvä muutos perheessä parempaan suuntaan. Reilua on myös sanoa ikävät asiat asiakkaalle suoraan ja korrektisti. Tietääpähän asiakaskin missä mennään. 2.8 Asiakkaan asema lastensuojelutyössä Jotta lapsipolitiikan ja lastensuojelun lähtökohta, käsitys asiakkaasta itsenäisenä subjektina toteutuisi, on asiakkaan asemalla siinä varsin keskeinen merkitys. Asiakkaan kuulumisen turvaamiseksi on laissa monia eri kohtia. Lain lisäksi tulee meidän jokaisen myös kohdella asiakasta kunnioittavasti, tasavertaisesti ja hänen asemansa tunnustaen. Asiakas on elämänsä paras asiantuntija. Vain näin toteutuu käsitys asiakkaasta itsenäisenä subjektina. Lastensuojelutyön lähtökohta on aina lapsen etu. Lapsen, myös pienen,

15 mielipide ja toivomukset tulee ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti, kun lapsen etua selvitetään. Täysi puhevalta lastensuojeluasioissa on säädetty 15 vuotta täyttäneelle. Myös vuotiaan mielipide tulee ottaa huomioon varaamalla tilaisuus hänen kuulemiseensa. Jos 12-vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottamista tai sijoittamista on päätös alistettava lääninoikeuden vahvistettavaksi. Lapsen edun entistä monipuolisempi selvitys edellyttää myös lapsen läheisten osallistumista päätöksentekoon. Huoltajien lisäksi tulee kuulla esim huollosta erotettua vanhempaa sekä sijais- ja kasvatusvanhempia. Laissa on myös määritelty aikarajat avohuollon sijoituksessa ja kiireellisessä huostaanotossa lapsen edun turvaamiseksi. Lapsen edun tärkein valvoja on aina hänen asioitaan valvovan sosiaalityöntekijän tehtävä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1995, ) Vuoden 2001 alusta tuli voimaan laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Lain tavoitteena on vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista sekä edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. Laissa velvoitettiin kunnat nimittämään sosiaaliasiamiehet tehtävää hoitamaan. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa hän myös avustaa asiakkaita ao. laissa mainitun muistutuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamiehen tulee toimia muutenkin asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien asemaa ja kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnan-/kaupunginhallitukselle. (Varkauden kaupungin palveluesite, 2001)

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO sijaishuollon laatukriteerit nuorten kertomusten valossa Eero Lönnblad Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Manninen Sinikka Nyman Kirsi Opinnäytetyö, Syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

EI VAIN YHTEISTYÖTÄ, VAAN YHTEISTÄ TYÖTÄ

EI VAIN YHTEISTYÖTÄ, VAAN YHTEISTÄ TYÖTÄ EI VAIN YHTEISTYÖTÄ, VAAN YHTEISTÄ TYÖTÄ Tapaustutkimus Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusun Perustamisprosessista Ilkko, Jaana - Koljonen, Sirpa - Kääriäinen, Jonna Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta

Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta JOHANNA AHO-KAIPIO Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu tutkielma Toukokuu 2012 Tampereen yliopisto Porin yksikkö,

Lisätiedot

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2 Heidi Poutanen & Virve Verkka LASTENSUOJELUN LÄHITYÖNTEKIJÄ ON KUIN LOTTOVOITTO Huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa Maria Markkola Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ Janni Kollanus Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa Syyskuu 14/01 SOSIAALITURVA Onko sukulaissijoitus hyvä vaihtoehto lapselle? Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa SOSIAALITURVA

Lisätiedot

KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA

KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA Marjut Patama Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ Patama, Marjut. Kuinka perustan nuorisokodin?,

Lisätiedot