Yhtymävaltuuston hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012"

Transkriptio

1 YY Yhtymävaltuuston hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Toimintaympäristön muutosvoimat Väestön ikärakenne Globaali työnjaon muutos ja lisääntyvä liikkuvuus Kestävä kehitys Teknologinen kehitys Yhteiskunnallinen muutos ja uudet arvot Toimintaympäristön jatkuva muutos Savonia-ammattikorkeakoulun perustehtävä, visio ja arvot Toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Strategiset tavoitteet vuosina Ammattikorkeakoulun johtamisen tavoitteet strategiakaudella Opetuksen ja opiskelun tavoitteet strategiakaudella Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteet strategiakaudella Laadunhallinnan tavoitteet strategiakaudella Henkilöstöjohtamisen tavoitteet strategiakaudella Talous- ja rahoitusjohtamisen tavoitteet strategiakaudella Tukipalveluiden tavoitteet strategiakaudella Strategian toteutumisen mittaaminen, seuranta ja arviointi... 10

3 1. Johdanto Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Strategian lähtökohtavuonna 2008 toimintaa kuvaavat tässä kappaleessa esitetyt asiat. Vuonna 2008 opiskelijoita on noin 6700 ja työntekijöitä noin 600. Opetusta järjestetään kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Vuosibudjetti on noin 51 Me, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on vajaa 20 %. Savonia-ammattikorkeakoulu panostaa Pohjois-Savon aluekehitykseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen. Koulutusalat ovat: kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Nuorten tutkintoon johtavia koulutusohjelmia on 29, ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa yhdeksässä koulutusohjelmassa. Koulutusohjelmista viisi on englanninkielistä. Savonia-ammattikorkeakoulu luo toiminta-alueelleen kansallista ja kansainvälistä osaamista. Soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta tukee erityisesti Pohjois-Savon yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä sekä alueen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämistä. Savonia tarjoaa yhteistyökumppaneilleen korkealaatuista tutkimusta, monipuolista suunnittelu- ja kehittämistoimintaa sekä yksilöllisiä koulutuspalveluja. Tutkimus- ja kehitystyön suuruus on noin 9 Me, ja henkilöstöresurssit yli 100 henkilötyövuotta. Savonia-ammattikorkeakoulua ylläpitää Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, jonka jäsenkunnat ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti ja Varkaus. Strategiakausi käsittää ajanjakson , joka on jaettu pitkän tähtäimen kauteen ( ) ja siitä tarkennettuun kahteen tavoitesopimuskauteen. Tässä strategiassa on tarkemmin esitetty strategiset tavoitteet tavoitesopimuskauden osalta, ja strategia vuosille täsmentyy uuden tavoitesopimusneuvotteluprosessin yhteydessä. 2. Toimintaympäristön muutosvoimat Yhteiskunta on lukuisten muutosten alaisena, joista keskeisimmät ovat: väestön ikärakenteen muutos globaali työnjaon muutos ja lisääntyvä liikkuvuus kestävä kehitys teknologinen kehitys yhteiskunnallinen muutos ja uudet arvot o eettisyys, elämyksellisyys, yksilöllisyys, maailmankansalaisuus toimintaympäristön jatkuva muutos Siten myös opetusministeriön toteuttaman korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen lähtökohtia ovat väestönkehitys ja kansainvälinen kilpailukyky. Tavoitteena on korkeakoulujen päällekkäisyyksien karsiminen, yhteistyön lisääminen ja entistä vahvemmat ja vaikuttavammat korkeakouluyksiköt. Toiminnassa on lisäksi huomioitava yhtenäisemmän eurooppalaisen korkeakoulualueen vaatimukset. Sivu 3 / 10

4 Seuraavana on tarkasteltu muutosvoimista johdettuja tarpeita ja mahdollisuuksia Väestön ikärakenne Strategista kumppanuutta Itä-Suomen korkeakoulujen, erityisesti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa Ulkopuolisen rahoituksen aktiivista lisäämistä verovaroin tapahtuvan rahoituksen pienentyessä Koulutuksen profilointia ja fokusointia (mm. ikääntyvien ja maahanmuuttajien huomiointia) Laatuvaatimusten kasvua kilpailun kiristyessä Aktiivista, innovatiivista ja nuorille suuntautuvaa markkinointia Elinikäisen oppimisen korostamista panostamalla aikuiskoulutukseen Henkilöstön osaamisen hallintaa 2.2. Globaali työnjaon muutos ja lisääntyvä liikkuvuus Monipuolista kansainvälistä tutkintoon johtavaa koulutustarjontaa (mm. ylemmät tutkinnot, Joint/Double degree t ulkomaisten partnereiden kanssa) Koulutuksen myyntiä EU:n ulkopuolelle Monimuotoisia oppimisympäristöjä Yritysten kansainvälistymistä tukevien t&k- ja palvelutoimenpiteiden toteuttamista 2.3. Kestävä kehitys Kestävän kehityksen huomioimista koulutuksen sisällöissä ja omissa toimintavoissa Kestävä kehityksen toimenpideohjelman laatimista vuosille Teknologinen kehitys Tiivistä elinkeinoelämäyhteistyötä ja kumppanuutta Koulutuksen joustavuutta Laitteiden ajantasaisuutta Teknologian, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian, monipuolisempaa hyödyntämistä kaikessa toiminnassa Yritysten innovaatiotoimintaa tukevien t&k- ja palvelutoimenpiteiden toteuttamista Monialaisuuden parempaa hyödyntämistä 2.5. Yhteiskunnallinen muutos ja uudet arvot Eettisiä toimintatapoja ja koulutuksellisia sisältöjä Elämyksellistä oppimista Yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyteen tukemista Opiskelijan viiteryhmien ymmärtämistä Esteettömiä oppimisympäristöjä 2.6. Toimintaympäristön jatkuva muutos Ennakointia Valmiutta rakenteellisiin uudistuksiin opetusministeriön linjausten mukaisesti Nopeita palaute- ja raportointijärjestelmiä Tiedolla johtamista Muutoksen johtamista Tehokasta ulkoista ja sisäistä viestintää Sivu 4 / 10

5 3. Savonia-ammattikorkeakoulun perustehtävä, visio ja arvot Ammattikorkeakoulun tehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu uudistaa työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamista ja edistää vaikutusalueensa kilpailukykyä ja hyvinvointia koulutuksella sekä tutkimus- ja kehitystyöllä. Ammattikorkeakoulun visio Savonia-ammattikorkeakoulu on rohkea uudistaja ja yhteistyökykyinen tulevaisuuden osaamisen kehittäjä. Ammattikorkeakoulun arvot Asiakaskeskeisyys Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Asiantuntijuus Olemme yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Yhteisöllisyys Henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. 4. Toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Ammattikorkeakoulun toimintapolitiikassa linjataan koulutuksen, tutkimus- ja kehitystyön, aluekehittämisen, laadun, henkilöstön, talouden ja rahoituksen ydin ja keskeiset suuret asiakokonaisuudet. Lisäksi toimintapolitiikassa määritellään johtamiseen, kehittämistyöhön, viestintään ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät yleiset periaatteet. Yhteiskuntavastuumme kannamme tekemällä perustehtävämme laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti, eettisesti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vaikuttavuutta lisäävästi. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tuottaa koulutuksella sekä tutkimus- ja kehitystyöllä vaikutusalueellaan lisäarvoa osaamistasoa nostamalla ja kilpailukykyä lisäämällä. Erityisenä tehtävänä on Pohjois-Savon ja Itä-Suomen elinvoimaisuuden turvaaminen. Vision toteutuminen mahdollistetaan keskittymällä keskeisille osaamisalueille: hyvinvointi, liiketoiminta- ja kulttuuri sekä teknologia- ja ympäristö (kuva 1). Koulutus ja tutkimus- ja kehitystyö tuottaa osaamisalueillaan uutta tietoa, asiantuntijuutta, osaamista ja innovaatioita sekä alansa että vaikutusalueensa käyttöön. Tutkimus- ja kehitystyö integroituu osaksi opetusta jokaisessa koulutusohjelmassa. Koulutus ja tutkimus- ja kehitystyö fokusoituvat ja profiloituvat osaamiskeskittymiksi, joihin erityisesti kohdennetaan voimavaroja sekä valtakunnallisten korkeakoulupoliittisten ratkaisujen että ennakointitiedon pohjalta. Koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön integroiminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi lisää aluekehitystyön monipuolista toteutumista. Toiminnan varmistamiseksi panostetaan niin sisäiseen kuin ulkoiseen verkostoitumiseen myös kansainvälisesti. Sivu 5 / 10

6 Kuva 1. Savonia-ammattikorkeakoulun osaamisalueet ja tulevaisuuden kuva. Osaamiskeskittymät muodostuvat usean koulutusohjelman asiantuntemukseen perustuen. Keskittymät kokoavat tutkimus- ja opetushenkilöstön sekä opiskelijat yhteisiin kehitysprojekteihin. Osaamiskeskittymä sisältää ylemmän amk-tutkinnon ja sille on ominaista kansainvälinen toiminta. Keskittymät ovat verkottuneet työelämän kanssa, tuottavat innovatiivisia ratkaisuja ja palvelevat opiskelijoiden koulutusta asiantuntijatehtäviin. Suuri osa Savonian t&k-toiminnasta toteutetaan osaamiskeskittymissä (kuva 2). Osaamisalue 1 Osaamisalue 2 Osaamisalue 3 Osaamiskeskittymä a Osaamiskeskittymä b Osaamiskeskittymä c Koulutus T&K Koulutus T&K Koulutus T&K Kuva 2. Osaamisalueet ja osaamiskeskittymätyyppiesimerkit. Sivu 6 / 10

7 Koulutus on opiskelijalähtöistä, ohjauksellista, esteetöntä ja työelämäläheistä. Koulutus profiloituu alueen tarpeiden sekä ammattikorkeakoulun osaamisalueiden ja osaamiskeskittymien mukaisesti ja on kilpailukykyistä. Kansainvälisyys on vahva osa koulutusta. Opiskelun joustavuutta lisäävät uudenaikaiset opetusmenetelmät ja opetusteknologiat ovat käytössä. Koulutuksen vetovoimaisuus on hyvä ja se perustuu koulutuksen hyvään laatuun. Kansallista ja kansainvälistä verkostoyhteistyötä hyödynnetään koulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä. T&k-toiminnassa noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. T&k-toiminnan laajuutta ja kansainvälisyyttä kasvatetaan verkostoitumalla alueen toimijoiden kanssa. Alueen elinkeinoelämää palveleva maksullinen palvelutoiminta (koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja hyvinvointipalvelut) on taloudellisesti kannattavaa ja samalla tukee ammattikorkeakoulun koulutus- ja t&k-työtä. Laadunhallinnan avulla tähdätään kaikessa toiminnassa asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä tuottavaan, erinomaiseen toteuttamiseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen. Laatufilosofia näkyy ennakoivassa ja joustavassa, laadunvarmistuksen menettelyt sisältävässä prosessilähtöisessä toiminnassa. Laatukulttuuri muodostuu jokaisen työntekijän panostuksesta. Laatujohtaminen on toiminnan ohjausta, jolla strategisten painopistealueiden toteutuminen mahdollistetaan. Laadunvarmistusta toteutetaan yhteisillä menettelytavoilla, ohjeilla, seurannoilla ja arvioinneilla. Henkilöstöjohtamisen avulla ohjataan toimintaa strategisten painopistealueiden mukaisesti varmistamalla suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen henkilöstövoimavarojen hallinta sekä yhtenäiset menettelytavat. Kannustava ja päämäärätietoinen johtaminen luo edellytykset hallitulle muutokselle ja innovatiiviselle toiminnalle. Osaamisen kehittyminen ja työelämän laatu turvataan vuorovaikutteisella esimiestyöllä. Ennakoivia ja yhteisöllisiä toimintatapoja kehittämällä edistetään työyhteisön hyvinvointia. Talouden ja rahoituksen päätehtävänä on ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisvaltainen ohjaus, rahoitusresurssien optimaalinen allokointi, koko taloushallinnon prosessin hyvä toimivuus ja kokonaisuuden pitäminen taloudellisesti tarkasteltuna terveenä. Talousohjauksen keskeinen tavoite on turvata ammattikorkeakoulun perustehtävän erinomaisen toteutuksen jatkuminen ja kehittyminen, oppimisympäristöjen toimivuuden turvaaminen, investointien oikea mitoitus, toimitilojen optimaalinen käyttö ja toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa tarvittavan luotettavan tiedon tuottaminen. Yhdenmukaiset taloushallinnon tukipalvelut varmistavat ydin- ja tukitoimintojen laadukkuuden. Johtaminen on linjakasta. Strateginen johtaminen perustuu toimintaympäristöstä saatavaan ennakoituun tietoon. Uudistukset ja muutokset toteutetaan hallitusti ja päämäärätietoisesti prosesseille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kilpailukykyä kasvattaen. Verkostojohtamisella tuetaan alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaa ja tavoitteisiin pääsyä sekä hyödynnetään näiden verkostojen tuomat mahdollisuudet myös omaa kilpailuetua vahvistaen (win-winperiaate). Osaamisen johtamisella varmistetaan henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen kehittyminen valittujen strategisten painopisteiden mukaisesti. Innovatiivisuuteen kannustetaan ja siitä palkitaan. Muutosten johtamista tuetaan huomioiden sisäinen ja ulkoinen viestintä. Viestinnän periaatteena on oikea-aikainen ja avoimuuteen perustuva viestintä. Kohdennetun sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja muutosviestinnän avulla rakennetaan asiantuntijaorganisaation monipuolista tiedonjakamista. Viestinnän avulla rakennetaan positiivista julkisuuskuvaa ja lisätään toiminnan tunnettuutta. Sivu 7 / 10

8 Savonia-ammattikorkeakoulun toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset toteutetaan ns. yhden strategian politiikalla (kuva 3). Tämä tarkoittaa sitä, että tässä strategiassa esitetty toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset konkretisoidaan ammattikorkeakoulun johtamisen ja kehittämisen ohjelmassa sekä muissa ohjelmissa ja suunnitelmissa. Konkretisointi tapahtuu sekä tavoitesopimuskausittain (kolme toimintavuotta) että vuosittain toiminta- ja talousarvion valmistelun yhteydessä (yksi vuosi). Savonian strategia Ammattikorkeakoulun johtamisen ja kehittämisen ohjelma Ohjelmat Opetuksen ja opiskelun ohjelma Tutkimus- ja kehitystyön ohjelma Talous- ja rahoitusohjelma Henkilöstöohjelma Laadunhallintaohjelma Suunnitelmat Opiskelijahallinto- ja -palvelusuunnitelma Kirjasto- ja tietopalvelusuunnitelma Kansainvälistymissuunnitelma Tietohallinto- ja TVT-palvelusuunnitelma Markkinointisuunnitelma Viestintäsuunnitelma Kuva 3. Savonia-ammattikorkeakoulun strateginen johtaminen. 5. Strategiset tavoitteet vuosina Ammattikorkeakoulun johtamisen tavoitteet strategiakaudella Tavoitteena on strategiseen johtamiseen panostaminen ja prosessien johtamisen tukeminen. Uudistukset ja muutokset toteutetaan hallitusti ja päämäärätietoisesti. Kannustava ja palkitseva johtamisote toteutuu läpi organisaation. Verkostojohtaminen toteutuu kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä ja kumppanuuksissa sekä erityisesti Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Hallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen o Hallinnon kustannusten pienentäminen o Ammattikorkeakoulun ja ylläpitäjähallinnon työnjaon ja yhteistyön selkeyttäminen o Ammattikorkeakoulun kehittäminen entistä yhtenäisemmäksi Sopimuspohjaisen korkeakouluyhteistyömallin kehittäminen Kuopion yliopiston kanssa Yhteistyön vahvistaminen toisen asteen oppilaitosten kanssa 5.2. Opetuksen ja opiskelun tavoitteet strategiakaudella Tavoitteena on koulutuksen vetovoimaisuuden, kilpailukyisyyden ja tehokkuuden lisääminen. Koulutusta profiloidaan osaamisalueiden ja -keskittymien mukaisesti sekä alueen tarpeista lähtien. Toteutetaan opetusministeriön edellyttämät rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet (KESU ). Turvataan opintojen tehokas eteneminen (tutkintotuottavuusindeksin nostaminen). Aikuiskoulutusta kehitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Koulutuksen kansallista ja kansainvä- Sivu 8 / 10

9 listä verkostoitumista hyödynnetään tehokkaasti ja kansainvälisyysosaamista syvennetään. Opetusteknologiaa hyödynnetään laajasti oppimisen tukemisessa, ohjauksessa ja tiedottamisessa. Opetuksen suunnittelu-, toteutus- ja arviointikäytäntöjä yhtenäistetään. Opintojen tehokkaan etenemisen turvaaminen Koulutuksen rakenteellisten muutosten toteuttaminen Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen innovatiivisen toimintamallin luominen Koulutuksen kansainvälistäminen Itäsuomalaisten korkeakoulujen koulutusyhteistyön tiivistäminen ja työnjaon selkiyttäminen 5.3. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteet strategiakaudella Tavoitteena on uuden sovelletun tiedon, innovaatioiden ja osaamisen tuotto toiminta-alueen ja ammattikorkeakoulun tarpeisiin. T&k-yhteistyö on laajaa sekä amk:n sisällä että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tutkimus- ja kehitystyö ja koulutus integroidaan osaamiskeskittymien mukaisesti. Maksullinen palvelutoiminta toteuttaa amk:n asiakkaiden tarpeita ja samalla tukee ammattikorkeakoulun toimintaa. Kansainvälisyys t&k-toiminnassa on kasvavaa. Se vastaa toiminta-alueen tarpeisiin ja sillä on merkittävä osa ammattikorkeakoulun tutkimusrahoituksesta. Toiminnan suuntaaminen määritettyihin osaamisalueisiin o Teknologia- ja ympäristöosaaminen o Hyvinvointiosaaminen o Liiketoiminta- ja kulttuuriosaaminen Tutkimus- ja kehitystyön ja opetuksen toisiinsa kytkeminen Yhteistyön tehostaminen alueen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti 5.4. Laadunhallinnan tavoitteet strategiakaudella Tavoitteena on, että laadunhallinta ja siihen kuuluvat järjestelmät ohjaavat toimintaa halutun laatutason saavuttamiseksi. Toiminnan läpinäkyvyys ja ennakoiva ja päämäärätietoinen johtaminen ovat luontevasti kytkettyjä toisilta oppimiseen ja hyvien käytänteiden hyödyntämiseen. Keskiössä on kilpailukyvyn ja asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden kasvattaminen, muutosten hallinta ja strategian konkretisoituminen koko henkilöstön työhön. Hyvä ja erinomainen laatutason saavuttaminen strategia- ja tuloksellisuustuloksissa mahdollistaa vision toteutumisen. Uusinta-auditoinnin läpäisy vuonna 2009 Uudistusten toteutuminen niin, että toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä ohjaa, seuraa, arvioi ja valvoo toimintaa ja sen toteutumista 5.5. Henkilöstöjohtamisen tavoitteet strategiakaudella Tavoitteena on, että käytössä on ammattikorkeakoulun strategiaa ja arvoja vahvistava ja kannustava palaute- ja palkkausjärjestelmä. Tavoitteellista ja keskustelevaa toimintakulttuuria edistetään. Muutosjohtaminen toteutetaan hallitusti. Tulevaisuuden osaamistarpeet tunnistetaan ja niiden perusteella luodaan osaamisrakenne sekä varmistetaan osaamisen kehittyminen ja siirtyminen. Menettelytavat yhtenäistetään. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan työelämän laatua ja työn mielekkyyttä edistäväksi. Henkilöstövoimavaraohjaus toteutetaan talouden reunaehdoin. Ammattikorkeakoulun strategiasta johdetun kokonaisvaltaisen henkilöstöohjelman laatiminen Osaamisen kehittämis- ja henkilöstösuunnitelman laatiminen Sivu 9 / 10

10 5.6. Talous- ja rahoitusjohtamisen tavoitteet strategiakaudella Talous- ja rahoitushallinto varmistaa, että ammattikorkeakoulun toiminnan kannattavuus on hyvä, rahoitusrakenne vahva, maksuvalmius hyvä ja tutkintoja tuotetaan riittävä määrä, jolloin talous on terve. Taloushallinto ja investointien suunnittelu tukevat taloudellisten ja tehokkaiden toimitilojen aikaansaamista ja toteuttamista. Kestävän kehityksen periaatteita sovelletaan myös talousohjauksessa. Toiminnan riskien hallintaa parannetaan ennakoinnin, analysoinnin ja sisäisen laskennan keinoin. Opetusministeriöltä tulevan rahoituksen alentuessa hyödynnetään ulkopuolista hankerahoitusta ja uusia rahanlähteitä aiempaa enemmän. Toiminta on kannattavaa Rahoitusrakenne säilytetään vahvana Maksuvalmius pidetään hyvänä Tutkintojen tuottamisen taloudellista tehokkuutta nostetaan 5.7. Tukipalveluiden tavoitteet strategiakaudella Tavoitteena on mahdollistaa ydintoimintojen sujuva toiminta tuloksekkaasti sekä luoda yhtenäiset ja kustannustehokkaat menettelytavat. Rakenteellisten uudistusten toteutuminen mahdollistetaan huomioiden yhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteisten palveluyksiköiden luominen Kuopion yliopiston kanssa Tukipalvelujen tehokkuuden ja palvelukyvyn lisääminen 6. Strategian toteutumisen mittaaminen, seuranta ja arviointi Strategian mittaaminen toteutuu sovituin mittarein, jotka on määritelty tasapainotettuun tuloskorttiin, kehittämistyön edistymisen arviointiin määritellyssä tuloskortissa ja opetusministeriön määrittelemissä tuloksellisuusmittareissa. Lisäksi apuna käytetään muita mittaritietoja. Toteutumista seurataan vuosikelloon määritellyin raportointipistein. Arvioinnissa noudatetaan arviointitoimintaan luotuja yhteisiä menettelytapoja. Arvioinnissa korostuu tavoiteasetannan tuloksekas toteutuminen. Sivu 10 / 10

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012)

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa 17.11.2011 (10 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toimintaympäristön tarpeet Arvot, tehtävä ja toimintamalli KEHITÄ SUUNNITTELE Dokumentoi ARVIOI TOTEUTA Laadunhallinnan menettelyt Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TKI-STRATEGIA 2013 2016

TKI-STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA 2013 2016 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013 2016 sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot