NÄIN MUUTAMME MAAILMAA ESPOOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄIN MUUTAMME MAAILMAA ESPOOSSA"

Transkriptio

1 NÄIN MUUTAMME MAAILMAA ESPOOSSA Espoon Vihreiden kunnallisvaaliohjelma ASKELEEN EDELLÄ ILMASTOTALKOISSA Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu myös Espoolle. Keinot, joilla kaupunki voi eniten vaikuttaa, ovat kaupunkirakenne, liikenne, rakentaminen, energiantuotanto ja -kulutus, jätehuolto sekä hankinnat. Monipuolinen kaupunkiluonto on tärkeä osa hyvää asumista. Rakennetaan siitä kaupunki! Haluamme Espoon, jossa on mahdollista elää ilman autoa. Kaupunkimaisesti rakennetussa Espoossa palvelut ovat kävelymatkan päässä. Koulut, työpaikat, palvelut ja harrastukset on tuotava lähelle koteja ja joukkoliikenteen ulottuville. Haluamme luoda urbaanit tiiviit alueet nykyisiin keskuksiin ja kehittää radan vartta sen sijaan, että rakennetaan erillisiä saarekkeita kauas palveluista. Tiiviitkin alueet voidaan suunnitella viihtyisiksi, monimuotoisiksi ja erilaisten ihmisten tarpeet huomioonottaviksi. Ratista raiteille Haluamme edullisen, toimivan ja viihtyisän joukkoliikenteen Joukkoliikenteen edistämiseksi modernit ruuhkamaksut Kaupunkirata Espoon keskukseen Raideliikennettä poikittaisliikenteeseen Puhtaampaa ilmaa. Autoliikenteen vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun minimoitava. Espoon rampeissa harhaileva jalankulkija tai pyöräilijä huomaa usein, että väylät on rakennettu autojen ehdoilla. Kaupunkia on suunniteltava kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen näkökulmasta. Haluamme edistää pyöräilyä varaamalla seuraavan vaalikauden aikana vuosittain 20 % lisää rahaa kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien suunnitteluun ja rakentamiseen. Joukkoliikenteen lippujen hinnat on yhtenäistettävä koko pääkaupunkiseudulla: seutulippu sisäisen lipun hinnalla! Tarvitsemme ruuhkamaksut. Uuden tekniikan avulla toteutettuna ne voidaan joustavasti kohdistaa ajallisesti ja paikallisesti. Tulot käytetään joukkoliikenteen edistämiseen. Tuulivoima on myötätuulessa Kaupungin käyttämästä energiasta oltava 50 % uusiutuvaa vuonna 2012 Haluamme kaupungin säästävän energiaa 20 % vuoteen 2020 mennessä Vain matalaenergiarakentamista Espoon on sitouduttava YTV:n ilmastostrategian tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjen määrää 39 % vuoteen 2030 mennessä. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on oltava päästöjen vähentäminen 80 % vuoteen 2050 mennessä. 1

2 Espoo voi edistää uusiutuvan energian käyttöä hankkimalla sitä omaan kulutukseensa, vaikkei enää omistakaan energialaitoksia. Näin edistämme uuden tekniikan kehittymistä. Haluamme kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tehostamalla biokaasun ja kaatopaikkakaasun energiahyödyntämistä, siirtymällä puupolttoaineiden käyttöön kaukolämpöverkon ulkopuolella, lisäämällä kallioperäjäähdytystä ja aurinkolämmön hyödyntämistä sekä lisäämällä vihreän sähkön osuutta kaupungin sähkönhankinnassa. Kaupungin on osallistuttava aktiivisesti tuulivoimaloille soveltuvien alueiden kartoittamiseen. Kaupungin on näytettävä esimerkkiä ottamalla käyttöön uusimmat energiansäästötekniikat omassa korjaus- ja uudisrakentamisessaan. Matalaenergiarakentaminen on aloitettava heti, aikaa jahkailuun ei ole. Hankinnoissa on painotettava nykyistä enemmän laitteiden energiansäästöominaisuuksia. Haluamme tukea investointiavustuksin asumisen energiansäästöhankkeita, kuten maalämpöön siirtymistä. Kannustetaan myös ilmalämpöpumppujen hankintaan ja parannetaan kaukolämmön saatavuutta pientaloalueilla. Tontinluovutusehdoissa tulee olla energiatehokkuuskriteerit. Tavara kiertoon - vähemmän jätettä Haluamme enemmän kierrätyspisteitä Kierrätyskeskuksen toimintaa on kehitettävä Jätteenpoltto ei saa heikentää kierrätystä Jätemääriä on vähennettävä tekemällä kierrätys asukkaiden kannalta helpoksi ja kannattavaksi. Lajittelemattoman jätteen käsittelymaksuja on korotettava. Haluamme tukea kierrätyskeskuksen toimintaa tarjoamalla sille asianmukaiset, pysyvät tilat. Pääkaupunkiseudun jätteenpolttolaitoshanke ei saa tarkoittaa materiaalihyötykäytön ja kierrätyksen alasajoa. Kaupunkiluonto hengittää Haluamme Espoolle ohjelman luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Rannat pitää säilyttää vapaana rakentamiselta Rantaraitti valmiiksi Suomenoja on jatkossakin varteenotettava paikka jätevedenpuhdistamolle Suomenojan lintulahti on suojeltava kaavoituksella Viheralueet ovat tärkeitä paitsi luonnon monimuotoisuuden, myös ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Hyvässä kaupungissa on viihtyisiä puistoja, monimuotoisia metsiä ja kauniita kallioita. Espoota kaunistavat lisäksi lukuisat järvet, joet ja pienet purot sekä pitkä merenranta. Haluamme pitää ne hyvässä kunnossa, kaikkien yhteisinä alueina. Tuetaan asukkaiden ympäristötalkoita. Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta on vaalittava säilyttämällä riittävät viheralueet sekä viherkäytävät eri alueiden välillä. Haluamme jättää nykyistä suuremman osa kaupungin omista metsistä luonnontilaan. Keskuspuiston jatkuva nakertaminen kaavamuutoksilla on lopetettava. Nykyisen jätevedenpuhdistamon toimintaa voidaan tehostaa rakentamalla Suomenojalle uusi katettu laitos. Puhdistamo voi toimia sopusoinnussa arvokkaan Suomenojan lintulahden kanssa. 2

3 2. ELÄMÄNLAATUA PALVELUISTA, SIVISTYKSESTÄ JA KULTTUURISTA Etsimme tuoreita ja luovia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja pahoinvoinnin vähentämiseksi. Kannatamme hyviä julkisia palveluita, sillä ne luovat tasa-arvoa ja parantavat elämänlaatua. Espoo voisi toimia kokeilukuntana perustulon testaamisessa. Olennainen osa toimivaa kaupunkia on vastuullinen, eettisin periaattein toimiva yrityselämä. Haluamme huolehtia erityisesti pienyrittäjyyden toimintaedellytyksistä. Palvelut lähelle kuntalaisia Haluamme kuntalaisille tasavertaiset palvelut Haluamme huolehtia siitä, että arjen palvelut, kuten koulut ja päiväkodit, tuodaan lähelle jokaista kuntalaista. Myös kirjastojen sekä kulttuuri- ja liikuntapaikkojen on oltava lähellä tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä. Harvemmin tarvittavia palveluja voidaan keskittää ja tuottaa kuntien välisenä yhteistyönä. Mahdollisuuksia käyttää palveluja joustavasti yli kuntarajojen kehitetään edelleen. On otettava huomioon kuntalaisten mahdollisuudet päästä palveluiden luo: pienen koululaisen tai huonokuntoisen vanhuksen mahdollisuudet liikkua ovat erilaiset kuin työssä käyvän aikuisen. On pidettävä huoli siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden odotusajat eivät merkittävästi poikkea eri alueiden kesken. Laadukas perusopetus on yhdenvertaisuuden tae Haluamme pienemmät luokkakoot Päteviä erityisopettajia on oltava riittävästi Maahanmuuttajille lisää suomenkielen opetusta Kouluille on taattava riittävät taloudelliset resurssit, jotta luokkakokoja voidaan pienentää ja jakotunteja sekä tukiopetusta lisätä. Yhteistyötä koulun, kodin ja harrastusten välillä on tiivistettävä. Lisätään koulujen iltapäiviin edullisia liikuntaharrastuksia yhdessä liikuntaseurojen ja muiden palveluntuottajien kanssa. Haluamme panostaa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien ympäristökasvatukseen. Tavoitteemme on, että vähintään 15 %:lla niistä on Vihreä lippu tai muu ympäristöohjelma vuonna Luomu- ja lähiruoan tarjontaa on lisättävä niin kouluissa kuin päiväkodeissakin. Tarvitsemme lisää tukitoimia lasten erilaisten vaikeuksien tunnistamiseen ja varhaiseen puuttumiseen: kouluterveydenhoitajia, -psykologeja ja -kuraattoreja, vakituisia luokan- ja erityisopettajia, suomea toisena kielenä opettavia opettajia sekä resurssiopettajia ja koulunkäyntiavustajia. Monikulttuurisuuden haasteisiin on vastattava ja kotouttamista tuettava. Laadukas, viipeetön ja tasavertainen hoito Haluamme terveysasemille iltavastaanottoja Lisää resursseja lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon Ikäihmisille kodinomaista hoitoa Perusterveydenhuolto on koko terveydenhoidon selkäranka. Siihen on osoitettava lisää voimavaroja. Terveydenhuollon on palveltava kuntalaisia laadukkaasti ilman odotusta ja myös iltaisin, jolloin monen on 3

4 helpompi tulla terveysasemalle. Haluamme kehittää kaikille espoolaisille terveyspalveluita, joilla hoidon osuvuutta ja laatua saadaan entisestään parannettua. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä on kehitettävä ja hoidon joustavuutta parannettava unohtamatta ennaltaehkäisevän hoidon merkitystä. Suurin osa lapsista voi Espoossakin hyvin, mutta jos ongelmia lapsen tai nuoren kasvussa ja kehityksessä ilmenee, on niihin puututtava pikaisesti. Oikea-aikainen psykiatrinen hoito voi mullistaa lapsen tulevaisuuden ja haluamme löytää siihen rahaa ja tekijöitä. Ikäihmisille on tarjottava erilaisia hoitovaihtoehtoja. Haluamme seniorikeskuksia, joissa ikäihmiset saavat yhdestä paikasta kaikki loppuelämänsä aikana tarvitsemansa palvelut aina saattohoitoon saakka. Espoossa kehitteillä oleva Elä ja Asu malli edustaa aivan uutta ajattelua. Vaikeavammaisten itsenäinen elämä on mahdollistettava riittävin yksilöllisin palveluin. Tukea sille joka tukea tarvitsee Haluamme lopettaa asunnottomuuden Lisää harkinnanvaraista toimeentulotukea Keinot päästä eroon asunnottomuudesta ovat olemassa. Tukea tarvitseville tulee tarjota lisää sosiaalisia asuntoja ja asumisneuvontaa. Toimeentulotukea on tarjottava harkinnanvaraisena silloin kun tarve on suurin. Oikea-aikainen auttaminen estää ongelmien kasautumisen. Kulttuuria kaupunkiin Monipuolinen kulttuuri kuuluu kaikille Haluamme laadukasta arkkitehtuuria Taide ja kulttuuri ovat tärkeitä hyvinvoinnin rakennuspalikoita. Ne ovat muutakin kuin museoita ja monumentteja. Haluamme tukea vapaita ja epäkaupallisia toimijoita: kirjastoja, vapaita teatteriryhmiä ja bändejä. Tarvitsemme kansalaisten kohtuuhintaisia kokoontumisen ja harrastamisen paikkoja. Jokaisella Espoon suuralueella on oltava riittävästi tilaa monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen. Monen kuntalaisen eniten käyttämä kulttuuripalvelu on kirjasto ja tavallisin kulttuurikokemus lähialueen arkkitehtuuri. Panostetaan siis edelleen lähikirjastoihin ja vaaditaan rakentamisessa laadukasta arkkitehtuuria. Edullisia asuntoja Haluamme rakentaa lisää vuokra- ja opiskelija-asuntoja kaupungin omille tonteille Espoonkruunun isännöinti- ja huoltopalvelut kuntoon Espoon tulee luovuttaa nykyistä enemmän tontteja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelta opiskelijaasunnoiksi ja muuhun sosiaaliseen asuntotuotantoon. Haluamme toteuttaa sosiaalisesti sekoittavaa asuntopolitiikkaa rakentamalla vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja sisältäviä sekataloja ja asuinalueita. 4

5 Enemmän aikaa - vähemmän roinaa Espoon Vihreät De Gröna i Esbo Haluamme sijoittaa aikaan, laatuun ja palveluun ei tavaraan Kaupungin verkkopalveluita kehitettävä vastaamaan muuttuvaa maailmaa Haluamme luoda edellytyksiä erilaisten, myös iäkkäiden elämää tukevien, palveluyritysten, kuten talonmies- ja korjausfirmojen, kotisiivousyritysten, kahviloiden ja media-alan yrittäjien toiminnalle. Kulutuksen suuntaaminen tavaroista palveluihin on osa ekotehokkuuden parantamista. Espoon kaupungin on kannatettava palveluyrittäjien toimintaa tilaamalla palveluita, tarjoamalla toimitiloja ja luomalla kannustavaa ilmapiiriä yrityksen perustamiselle ja toiminnalle. Internet on tehokas ja nykyaikainen tapa tuottaa palveluja kaupunkilaisille. Netin kautta voidaan avata myös nuorille uusia vaikuttamismahdollisuuksia Harkintaa hankintoihin ja kilpailutukseen Haluamme ympäristönäkökohdat ja eettiset kriteerit hankintojen perusteeksi Hoitopalvelujen kilpailuttamiseen tarvitaan laatua ja pidemmät sopimusajat. Kaikkea ei tarvitse kilpailuttaa Kaupungin on näytettävä esimerkkiä ottamalla ympäristönäkökulma ja eettiset kriteerit perusteeksi kaikissa hankinnoissa. Palveluiden hankinnassa on otettava huomioon koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset sekä pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin palveluille kehittämät kriteerit. Hoitopalveluiden jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että sopimusajat määritellään kilpailutettaessa riittävän pitkiksi. Olennaista on, että kilpailutettaessa tiedetään tarkkaan mitä halutaan. Kilpailutuksella saavutetut hyödyt on tutkittava ja tarvittaessa muutettava kilpailutuksen kriteereitä. On myös syytä arvioida, milloin kilpailuttaminen on järkevää ja milloin palvelut kannattaa tuottaa itse. Eettistä sijoittamista Kaupungin on sijoitettava varansa vastuullisesti Omistajana ja sijoittajana Espoon on toimittava pitkäjänteisesti ja kaupungin on tunnettava myös yhteiskunnallinen vastuunsa. Haluamme sijoituksilta muutakin kuin maksimaalista rahallista tuottoa. Sijoitustoiminnan on oltava läpinäkyvää. 5

6 3. AVOIN JA TASA-ARVOINEN KANSALAISYHTEISÖ Espoon Vihreät De Gröna i Esbo Kunta on ihmisten yhteisö, joka pitää tehdä hyväksi paikaksi asua, elää ja toimia. Vihreämmässä Espoossa kaikki ovat yhteisön yhdenvertaisia jäseniä. Tärkeintä on investoida asukkaisiin. Espoon on oltava reilu työnantaja. Tasa-arvon edistäminen kuuluu myös kunnille. Sitoudumme toteuttamaan tasa-arvolakia sekä yhdenvertaisuuslakia. Kiellettyjä syrjintäperusteita ovat: ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. Tasa-arvo kuuluu myös miehille Haluamme todellista tasa-arvoa ilman että kumpaakaan sukupuolta väheksytään Tasa-arvokysymyksiä tarkastellaan usein naisten kannalta. Naisten tasa-arvossa on vielä paljon tehtävää, mutta myös miehistä näkökulmaa tarvitaan. Espoon on luovuttava naisvaltaisten alojen, kuten opettajien, kouluavustajien ja hoitajien pätkätöistä. Haluamme torjua miehisen tasa-arvon uhkia, joita ovat syrjäytymis-, itsemurha- ja väkivaltariskit sekä isyyden aliarvostaminen. Aidosti monikulttuurinen Espoo Haluamme Espooseen oman kulttuurikeskus Caisan kohtaamispaikaksi Espoon asukkaista valtaosa on muita kuin syntyperäisiä espoolaisia. Moni meistä on tullut muualta Suomesta tai ulkomailta. Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden kotiutumiseen sekä luontevan kohtaamispaikan eri kulttuureille. Kuntalaiset mukaan pääkaupunkiseudun kehittämiseen Haluamme demokraattisesti valitun seutuvaltuuston Jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa kotiseutunsa asioihin Tarvitsemme suorilla vaaleilla valitun seutuvaltuuston päättämään Helsinginseudun maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä koko seudun näkökulmasta. Kuntalaisten äänen kuuluminen turvataan nykyisillä kaupunginvaltuustoilla, myöhemmin mahdollisesti kaupunginosavaltuustoilla. Jokaisen, myös lasten ja nuorten, on saatava vaikuttaa kotikatunsa tai kaupunginosansa asioihin. Päätöksenteossa on aidosti kuunneltava asukasyhdistyksiä, nuorisovaltuustoa, vammais- ja vanhusneuvostoa ja muita asukastoimijoita. Asukas- ja kotiseutuyhdistysten sekä erilaisten nuorisojärjestöjen toimintaedellytyksistä on huolehdittava. 6

Lehtivihreä. Rohkeutta on hypätä autopuolueesta. Espoo rohkeasti ilmastotaiston eturintamaan s. 4 5

Lehtivihreä. Rohkeutta on hypätä autopuolueesta. Espoo rohkeasti ilmastotaiston eturintamaan s. 4 5 Rohkeutta on hypätä autopuolueesta pikaratikan kyytiin s. Lehtivihreä spoo rohkeasti ilmastotaiston eturintamaan s. Rohkeutta on taata lapsille turvallinen arki s. Rohkeutta on ennaltaehkäistä pahoinvointia

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vantaan Keskustan tavoitteita valtuustokaudella 2013-2016 ovat seuraavat:

Vantaan Keskustan tavoitteita valtuustokaudella 2013-2016 ovat seuraavat: 1/11 Vantaan Keskustan tavoitteita valtuustokaudella 2013-2016 ovat seuraavat: VANTAAN TIE EI OLE KREIKAN TIE Heikoimpien asemasta ei tingitä. Emme olisi Keskusta, jos emme puolustaisi heikoimpia. Siksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan

Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan 1 Vihreät De Gröna 2 3 4 5 Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan 6 Hyväksytty Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa 28.9.2008 Vihreän asuntopolitiikan tavoitteena on muun muassa:

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10.

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Avoimempi Kaarina Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Ennakkoäänestys 17. 23.10. Kommunen är vårt gemensamma hem en hurdan kommun vill du ha?

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA 1(20) Kaupunkipoliittinen työryhmä 2013 Katri Manninen (METKA) PJ Anna-Maria Malm (ASK) Maria Outinen (HELGA) Paavo Elonheimo (HELGA) Anna-Stiina

Lisätiedot

Seikkailu- ja senioripuistoja kaivataan Kaarinaan s. 3 Terveyttä ja laatua elämään ravinnosta ja liikunnasta s. 7 Ilmainen kuntopassi 70-vuotta täyttäneille kaarinalaisille s.4 s.9 Vihreät kunnallisvaaliehdokkaat

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

PERUSTAMPERELAINEN TAMPERE

PERUSTAMPERELAINEN TAMPERE 1 PERUSTAMPERELAINEN TAMPERE Syksyn kunnallisvaaleissa päätetään, miten Tamperetta johdetaan seuraavat neljä vuotta. Aivan liian monet ovat kokeneet, että äänestämällä ei voi vaikuttaa. Asiat on jo päätetty,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Vihreä ilmastoreformi. 12 paikallista ratkaisua ilmastokriisiin

Vihreä ilmastoreformi. 12 paikallista ratkaisua ilmastokriisiin Vihreä ilmastoreformi 12 paikallista ratkaisua ilmastokriisiin Ilmastonmuutos ratkaistaan kunnissa Vihreiden linjapaperi paikallisesta ilmastopolitiikasta A. Ilmastokriisi vältettävä kunnat avainasemassa

Lisätiedot

Kunnallinen aluepolitiikka 10 teesiä

Kunnallinen aluepolitiikka 10 teesiä Kunnallinen aluepolitiikka 10 teesiä Vapaan Vasemmiston ohjelma 2012 1. Oulun seudun säilyttäminen elinkelpoisena ja viihtyisänä edellyttää aluesuunnittelun suunnanmuutosta: Oulu on muutakin kuin keskustan

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5)

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Ennalta ehkäisystä ei voi säästää sisällys Vihreät haluavat, että kaiken ikäiset vantaalaiset voivat hyvin. Siksi heidän ongelmiinsa

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot