PuheTupa- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PuheTupa- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke 2004-2007 VÄLIRAPORTTI 2004-2005"

Transkriptio

1 PuheTupa- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke VÄLIRAPORTTI projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen puheterapeutti Kristiina Räisänen puhevammaisten tulkki Seija Ikonen

2 Hankkeen tausta ja tavoitteet PuheTupa -hanke on nelivuotinen, kuuden neurologisen vammaisjärjestön yhteishanke. Se on syntynyt STAKESin Uudenmaan Verkostoituvat tulkkipalvelut (Veturi)- hankkeen puhevammaisten tulkkipalvelujen PuTu -työryhmän aloitteesta. PuheTupa hanketta toteuttaa Suomen CP-liitto ry. Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Hankkeessa ovat mukana Aivohalvaus- ja Dysfasialiitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Förbundet De Utväcklingstördas Väl, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Suomen CP-liitto. Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen (huhtikuu 2004 ) ja puheterapeutti Kristiina Räisänen (tammikuu 2005 ) sekä puhevammaisten tulkki Seija Ikonen(lokakuu 2005 ). Hankkeen taustalla on PuTu -työryhmän aloitteesta tehty, Helsingin Tikoteekin toteuttama kartoitustutkimus Uudeltamaalta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten puhevammaisten tulkkipalvelu toteutuu Uudellamaalla ja mitä käytäntöjä on olemassa palvelun järjestämiseksi eri kunnissa. Tulokset olivat huolestuttavia. Vaikka Uudellamaalla on yli 1,4 miljoonaa asukasta, joista puhevammaisia voidaan arvioida olevan n (0,5 % väestöstä) ja jos heistä noin puolen arvioidaan hyötyvän tulkkipalvelusta, olisi Uudellamaalla n puhevammaisten tulkkipalvelun potentiaalista käyttäjää. Kuitenkin vuosina puhevammaisten tulkkipalvelua oli anottu ja myönnetty koko Uudenmaan alueella vain 42 puhevammaiselle henkilölle. Hankkeen tavoitteena on kehittää puhevammaisten tulkkipalvelujen tuottamismalleja Uudellamaalla, luoda yhteistyöverkostoja puhevammaisten tulkkipalvelua käyttävien, tuottavien ja organisoivien tahojen välille sekä tiedottaa puhevammaisten tulkkipalvelusta niin puhevamma-alan asiantuntijoille kuin suurelle yleisölle. Seuraavassa tarkastellaan PuheTupa- hankkeen toimintaa ajalla huhtikuu joulukuu 05 kolmen eri toimintaprosessin kautta: Asiakkaiden kanssa tehtävä työ Asiakasprosessit Yhteistyötahojen ja kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö Yhteistyöprosessit Hankkeen ja järjestöjen vuorovaikutus hankkeen hallinnassa Hankkeen hallintaprosessit 1

3 Asiakasprosessit PuheTupa- hankeen kohderyhmään, asiakkaisiin kuuluvat Uudellamaalla asuvat puhevammaiset henkilöt, puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijät, kuntien sosiaalityöntekijät ja Uudellamaalla työskentelevät puheterapeutit sekä nk. suuri yleisö Uudellamaalla ja sen ulkopuolella. Puhevammaiset henkilöt Muut sos.- ja terv.- alan ammattilaiset Sosiaalityöntekijät PUHETUPA HANKE Suuri Yleisö Puheterapeutit Puhevammaisten tulkit Asiakasprosessien tavoitteiden toteutuminen Hankkeen tavoitteena on tiedottaa asiakasryhmiä puhevammaisten tulkkipalvelusta, luoda ja tukea yhteistyöprosesseja eri asiakasryhmien välillä sekä olla mukana tukemassa erilaisten puhevammaisten tulkkipalvelujen tuottamismallien syntyä. 2

4 Näiden tavoitteiden toteutumiseksi ajalla 4/04-12/05 hanke on tiedottanut Suomen CP-liiton Päivätoiminnan ja PuheTupa- hankkeen avajaisista yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. on järjestänyt sosiaalityöntekijöille eri kunnissa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia puhevammaisten tulkkipalvelusta sekä kertonut PuheTupa- hankkeesta. Näihin tapaamisiin on osallistunut 23 sosiaalityöntekijää 12 eri Uudenmaan kunnasta. on järjestänyt puheterapeuteille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia puhevammaisten tulkkipalvelusta sekä kertonut PuheTupa- hankkeesta. Näitä tilaisuuksia on ollut kolme: Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja HUSn puheterapeuteille. Yhteensä n. 70 Uudellamaalla työskentelevää puheterapeuttia on osallistunut näihin tilaisuuksiin. on osallistunut kolmeen Uudellamaalla työskentelevien puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden tapaamiseen. Hanke on mukana myös sähköpostitse tapahtuvassa tiedottamisessa. Lisäksi on osallistuttu neljään valtakunnalliseen puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden koulutustapaamiseen. on järjestänyt neljä tapaamista puhevammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen CP-liiton ja Aivohalvaus- ja Dysfasialiiton kautta. Näissä tapaamisissa on kerrottu hankkeesta ja tulkkipalvelun käyttömahdollisuuksista. Tapaamisiin on osallistunut yhteensä n. 40 henkilöä. on tiedottanut Uudellamaalla ja valtakunnallisesti suullisen esityksen ja /tai posterin avulla hankkeesta ja tulkkipalvelusta seminaareissa, kongresseissa ja messuilla: o CP-liiton Kevätpäivät Turussa o CP-liiton 40-vuotis juhlatilaisuus Helsingissä o kansainvälinen CP-kongressi Tampereella o TerveSos -messut Turussa o NeuroExpo Turussa o Apuvälinemessut 05 Tampereella o Osallisena omassa elämässä -seminaari Hämeenlinnassa o Ideat Elämään -tapahtuma Kuopiossa o Who Cares -kongressi Lahdessa o Puhevammaisten tulkkipalvelu kunnassa -seminaarit Kuopiossa ja Lappeenrannassa o HYKS:n Foniatrian luentosarjassa luento puhevammaisten tulkkipalvelusta o Kouvolassa Vammaisjärjestöjen- ja yhteistoimitilan avajaiset sekä luento o Kajaanissa tapaamiset Kainuun keskussairaalassa, Kainuun CPyhdistyksen jäsenillassa sekä työosuuskunnan työntekijöiden kanssa on ollut mukana perustamassa Suomen CP-liiton Puhetupakeskusta. Puhetupakeskuksen toiminta on alkanut 10/05 ja sen tavoitteena on alkaa tuottaa puhevammaisten tulkkipalveluja Uudellamaalla kevään 2006 aikana. 3

5 on tukenut ja neuvonut puhevammaisia henkilöitä, puheterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja tulkkipalvelutyöntekijöitä tulkkipalvelun haku- tai myöntämisprosesseihin liittyneissä kysymyksissä. Yhteydenottoja on ollut runsaasti. on toimittanut hankkeen esittelyn Papunet internet sivustoon ja Suomen CPliiton kotisivuille. on tarjonnut lehtijuttuja eri sosiaali- ja terveysalan lehtiin. Puhevammaisten tulkkipalvelusta ja PuheTupa -hankkeesta on julkaistu juttu STM:n Dialogilehdessä, CP-lehdessä, CP-Terapiayhdistyksen Teema-lehdessä, SOS Aktuelltlehdessä sekä Uudenmaan CP-yhdistyksen Jäsentiedotteessa. on tiedottanut Opas Puhevammaisten tulkkipalvelusta -esitteen ilmestymisestä ja hankkeen toiminnasta sekä hankkeen yhteistyömahdollisuuksista Uudenmaalla toimivien vammaisjärjestöjen alueyhdistyksiä, kuntien sosiaalityöntekijöitä sekä HUS alueen sairaaloiden puheterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä lähettämällä em. tahoille postitse Opas Puhevammaisten tulkkipalvelusta - esitettä ja muuta tiedotusmateriaalia. Puhevammaiset henkilöt Hankkeen toiminnan painopiste asiakasprosessien osalta tulee siirtymään puhevammaisiin henkilöihin kevään 2006 aikana. Tavoitteena on järjestöjen kautta saada kontakteja puhevammaisiin henkilöihin ja kertoa heille tulkkipalvelujen käyttömahdollisuuksista. Tavoitteen toteutumiseksi on tarkoitus järjestää yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen ja toimintakeskusten kanssa puhevammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia eri puolilla Uuttamaata. Näissä tilaisuuksissa kerrotaan puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin liittyvistä asioista sekä puhevammaisten tulkkipalvelun käytön mahdollisuuksista osana puhevammaisen henkilön arkipäivää ja kannustetaan puhevammaisia henkilöitä hakemaan itselleen tulkkipalvelupäätöstä. Tämän asiakasryhmän kattava tavoittaminen saattaa olla haasteellista, koska kaikki puhevammaiset henkilöt eivät ehkä kuulu mihinkään vammaisjärjestöön tai osallistu minkään toimintakeskuksen toimintaan. Puheterapeutit Hankkeen toiminnassa jatketaan puheterapeuttien tapaamisia, joista ensimmäiset järjestettiin 2005 vuoden aikana. Tarkoituksena on ottaa yhteyttä Uudenmaalla työskenteleviin kunnallisiin ja yksityisiin puheterapeutteihin ja pyrkiä niin paikallisesti kuin koko Uuttamaata kattavasti järjestämään puheterapeuteille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Tavoitteena on näiden tilaisuuksien kautta tukea puheterapeutteja kertomaan puhevammaisille asiakkailleen tulkkipalvelun käytöstä ja innostaa puhetera- 4

6 peutteja hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden kanssa. Tämänkin asiakasryhmän kohdalla haasteelliseksi saattaa muodostua heidän tavoittamisensa. Kunnalliset puheterapeutit, joiden tavoittaminen on helpompaa, työskentelevät yleensä lievemmin puhevammaisten asiakkaiden kanssa. Kelan korvaamaa vaikeavammaisten kuntoutusta toteuttavat yksityiset puheterapeutit, joiden tavoittaminen voi olla haasteellista. Puheterapeuttien tavoittamisessa täytyy hyödyntää jo olemassa olevia tiedotusväyliä, joita puheterapeutit seuraavat: esim. Papunet -internet sivustoa sekä Puheterapeutti lehteä sekä henkilökohtaisia kontakteja. Sosiaalityöntekijät Tavoitteena on tiedottaa sosiaalityöntekijöitä puhevammaisten tulkkipalveluun liittyvistä asioista vammaispalvelulain toteutumisen kannalta sekä kannustaa heitä tiedottamaan asiakkailleen puhevammaisten tulkkipalvelun hakemisen mahdollisuudesta. Sosiaalityöntekijöiden tapaamisissa on tavoitteena hankkeesta tiedottaminen ja yhteistyökanavien luominen, jotta sosiaalityöntekijät voivat ottaa hankkeen työntekijöihin yhteyttä tarvitessaan apua tai tukea tulkkipalvelun toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien avulla on tähän mennessä tavoitettu noin 1/3 Uudenmaan kuntien sosiaalityöntekijöistä. Helsingin ja Espoon sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyön vauhdittuminen on jatkossa tärkein haaste tämän asiakasryhmän kohdalla. Näissä molemmissa kaupungeissa on ollut meneillään laaja organisaatiouudistus, jonka takia yhteistyötä heidän kanssaan on vasta aloiteltu. Tämän asiakasryhmän kohdalla tarvitaan sinnikästä ja jatkuvaa yhteydenpitoa sekä henkilökohtaisten kontaktien käyttämistä, jotta heidät tavoitetaan. Monissa kunnissa ei ole tehty vielä ainoatakaan tulkkipalvelupäätöstä, eikä asia ole käytännön työssä vielä tullut kunnan sosiaalityöntekijälle ajankohtaiseksi ja ehkä tämän takia koko tulkkipalveluasia tuntuu vieraalta. Suuri yleisö Jatketaan erilaisiin messuihin, tapahtumiin, kongresseihin ja seminaareihin osallistumista. Tarjotaan niihin sekä suullisia esityksiä, tietoiskuja että postereita. Tarjotaan edelleen juttuja sosiaali- ja terveysalan lehtiin. 5

7 Yhteistyöprosessit PuheTupa hanke on tehnyt laajaa yhteistyötä puhevamma-alan eri toimijoiden kanssa. Tämän toiminnan tarkoituksena on ollut verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa ja olla mukana erilaisissa puhevammaisten tulkkipalvelua koskevissa prosesseissa. Yhteistyö on ollut tiivistä erityisesti hankkeessa mukana olevien kuuden neurologisen vammaisjärjestön kanssa. Muut tulkkipalvelujen kehittämishankkeet Opetushallituksen Tutkintotoimikunta Vammaisjärjestöt Uudenmaan Tulkkipalvelujen hankintapiiri PuVaT- tutkinnon perusteiden uudistaminen Opetushallitus PUHETUPA HANKE Uudenmaan Veturi ja PuTu työryhmät Puhetupakeskus Hankkeen tärkeimpiä yhteistyöprosesseja ovat olleet: Opas puhevammaisten tulkkipalvelusta - esitteen toteutus yhdessä hankkeen viiden vammaisjärjestön kanssa. Oppaan toimittamiseen panostivat erityisesti Aivohalvaus- ja Dysfasialiitto, Kehitysvammaliitto ja PuheTupa- hanke/ Suomen CP-liitto. Opas tuli valtakunnalliseen jakeluun syksyllä 05. 6

8 Opetushallituksen Puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden erikoisammattitutkinnon tutkintotoimikunnassa työskentely. Pirkko Jääskeläinen toimii tutkintotoimikunnan puheenjohtajana. Tutkintotoimikunnan kautta tehdään myös yhteistyötä tulkkipalvelutyöntekijöiden koulutuksesta vastaavien oppilaitosten kanssa. Opetushallituksen Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinnon perusteiden uudistamistyöryhmässä työskentely. Pirkko Jääskeläinen on uudistamistyöryhmän jäsen. Uudenmaan Veturissa (Verkostoituvat Tulkkipalvelut) toimiminen. Uudenmaan Veturin Puhevammaisten Tulkkipalvelu- PuTu- työryhmässä toimiminen. PuTu-työryhmän työskentelyn osana PuheTupa-hanke on osallistunut Tulkkipalvelujen Uudenmaan Hankintapiirin lomakkeiden laatimiseen puhevammaisille tulkkipalvelun käyttäjille ja puhevammaisten tulkeille. Suomen CP-liiton Puhevammaisten asiaintoimikunnassa toimiminen. Pirkko Jääskeläinen on toimikunnan jäsen. Tulkkipalvelujen Uudenmaan Hankintapiirin kanssa tehtävä yhteistyö sekä heidän järjestämiinsä asiakas- ja tiedotustilaisuuksiinsa osallistuminen. Suomen CP-liiton Puhetupakeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö. Papunetin puhevammaisten tulkkipalvelu-sivujen uudistamiseen osallistuminen Papunetin verkkotoimittajan johdolla. Pirkanmaalla on käynnistynyt alueellinen tulkkipalvelujen kehittämishanke, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Pirkko Jääskeläinen on osallistunut Tampereella kilpailuttamiskoulutukseen. Tekstipuhelintyöryhmässä toimiminen. Pirkko Jääskeläinen on työryhmän jäsen. Yhteistyön luominen ja hankkeen esitteleminen Espoon sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Omniassa puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijäksi opiskeleville. Edellä mainitut yhteistyöprosessit tulevat jatkumaan, lukuun ottamatta Uudenmaan Veturi-työryhmää, joka lopetti toimintansa vuoden 2005 lopussa. Näiden edellä mainittujen pääyhteistyökumppaneiden lisäksi hanke on tehnyt pienimuotoisempaa yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kaikkien jo olemassa olevien sekä hankkeen myötä kehittyvien yhteistyöprosessien kautta PuheTupa- hanke on mukana kehittämässä puhevammaisten tulkkipalvelussa toimivien tahojen välistä asiantuntijuuden vaihtoa ja luomassa uusia toimintamalleja sekä kehittämässä alan koulutusta. Opas Puhevammaisten tulkkipalvelusta - esitteen tuottaminen oli hankkeen kevään 2005 suurin panostus yhteistyöprosessien osalta. Kristiina Räisänen toimitti yhdessä Kehitysvammaliiton ja Aivohalvaus- ja Dysfasialiiton työntekijöiden kanssa Opas Puhevammaisten tulkkipalvelusta esitteen. Opas on saanut erittäin myönteisen vastaanoton yleisöltä ja sitä on jaettu valtakunnallisesti jo useita tuhansia kappaleita sen painamiseen osallistuneiden viiden vammaisjärjestön kautta. 7

9 Tulkkipalvelujen Uudenmaan Hankintapiirin toiminnan käynnistyminen luo uusia haasteita puhevammaisten tulkkipalvelun tuottamiselle Uudellamaalla. Lokakuun 2005 alusta asti kunnat ovat hankkineet viittomakielen tulkkipalvelut Tulkkipalvelujen Uudenmaan Hankintapiirin kautta ja puhevammaisten tulkkipalveluiden keskitetty, kilpailutettu hankinta käynnistyy Hankintapiirin kautta kevään 2006 aikana. Kunnat ostavat tulkkipalvelut kuntansa asukkaille Hankinta-piirin kautta. Hankintapiiri on kilpailuttanut palveluntuottajat ja vastaa välityskeskuksen kautta tulkkipalvelujen keskitetystä välittämisestä kuulo- ja puhevammaisille henkilöille. Puhevammaisten tulkkipalvelun tuottajat ovat tähän asti toimineet nk. freelancer pohjalta ilman että heillä on omaa toiminimeä tai muuta yritysmuotoista toimintaa. He ovat laskuttaneet tuottamistaan palveluista suoraan kunnan sosiaalitoimea. Vielä ei tiedetä, miten Hankintapiirin toiminnan alkaminen tulee vaikuttamaan jo olemassa olevien tulkkipalvelutyösuhteiden jatkumiseen. Vasta Hankintapiirin toiminnan käynnistymisen myötä tiedetään, miten Hankintapiirin toiminta ja keskitetty palvelujen välittäminen tulevat käytännössä vaikuttamaan puhevammaisten henkilöiden tulkkipalvelujen saatavuuteen ja laatuun Uudellamaalla. Suomen CP-liiton Puhetupakeskus, jonka toiminta käynnistyi syksyllä 2005, tulee olemaan hankkeen tärkeä yhteistyökumppani uusia tulkkipalvelun tuottamismalleja kehitettäessä. Puhetupakeskus on osallistunut Hankintapiirin kilpailutukseen ja on siten mukana keskitetyssä palvelujen tuottamisessa. Jatkossa tullaan näkemään, miten Puhetupakeskuksen toiminta lähtee liikkeelle ja minkälaista tukea keskus hankkeelta tarvitsee. Hankkeen hallintaprosessit Hankkeen alkaessa huhtikuussa 2004 oli ajankohtaista paitsi tiedottaa hankkeen alkamisesta ja luoda yhteistyösuhteita puhevamma-alan toimijoihin Uudellamaalla, myös kalustaa hankkeen toimitilat, hankkia välineitä ja materiaalia, jotta hankkeen toiminta pääsi käyntiin. Nämä hankkeen käynnistämiseen liittyvät prosessit vaativat suuren työpanoksen hankkeen alkuvaiheessa. Joulun 2005 aikaan hanke tulee muuttamaan Suomen CP-liiton uusiin tiloihin Malmin kauppatiellä. Hankkeen johtoryhmään kuuluu edustaja jokaisesta hankkeessa mukana olevasta vammaisjärjestöstä. Johtoryhmä on kokoontunut vuonna 2004 kaksi kertaa ja vuonna 2005 kolme kertaa. Johtoryhmän kokouksissa on tarkasteltu hankkeen toimintasuunnitelmaa ja kertomusta sekä budjettia. Lisäksi on keskusteltu kulloinkin ajankohtaisista, hankkeen toimintaan liittyvistä aiheista. Johtoryhmä tulee jatkossakin kokoontumaan 2-4 kertaa vuodessa. Hankeen työntekijät ovat myös osallistuneet koulutuksiin ja sitä kautta kehittäneet hankkeen kuluessa ammattitaitoaan ja valmiuksiaan toimia hankkeessa; esimerkiksi 8

10 Sillalla seminaari, Excel-kurssi, Bliss-kurssi. Kouluttautumista hankkeen aikana jatketaan esille tulevien tarpeiden mukaisesti. Suomen CP-liiton kanssa on tehty yhteistyötä erityisesti taloushallintoon, tiedottamiseen, postittamiseen ja materiaalin tuottamiseen liittyvissä toiminnoissa. Projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen vastaa hankkeen talousasioista yhdessä Suomen CP-liiton talouspäällikkö Tuulikki Suutarin kanssa. Suomen CP-liiton toiminnanjohtaja Aimo Strömberg ja palvelupäällikkö Ilona Toljamo ovat olleet mukana hankkeen toiminnoissa ja toiminnan suunnittelussa, erityisesti Suomen CP-liiton Puhetupakeskukseen liittyvän yhteistyön osalta. Hankkeen hallintaprosesseihin kuuluu myös materiaalin tuottaminen. Hanke on tuottanut hankkeesta ja sen toiminnasta kertovan esitteen ja kaksi posteria, sekä osallistunut Opas puhevammaisten tulkkipalvelusta -esitteen tuottamiseen. Lisäksi on tuotettu kommunikointimateriaalia ja -alustoja teknisiin kommunikoinnin apuvälineisiin, joita on käytetty esittelytarkoituksissa asiakastilaisuuksissa. Hankkeen Johtoryhmä PUHETUPA HANKE Materiaalin tuottaminen Suomen CP-liitto ry. Hankeen hallintaprosessit tulevat jatkumaan em. kaltaisina koko hankkeen ajan. Yhteistyö sekä hankkeen johtoryhmän että Suomen CP-liiton kanssa on sujunut erittäin hyvin ja hanke on saanut paljon tukea omaan toimintaansa molemmilta tahoilta. 9

11 Yhteenveto Puhetupa -hanke on käynnistynyt hyvin ja sen toiminta on vastannut hankkeelle asetettuja tavoitteita. Yhteis- ja kehittämistyön merkitys on korostunut hankkeen edetessä. Hanke on saanut erittäin positiivisen vastaanoton ja odotukset hanketta kohtaan ovat suuret puhevammaisten tulkkipalvelun toimijoiden suunnalta. Tavoitteenamme ja perustehtävänämme on luoda edellytyksiä sille, että yhä useampi puhevammainen henkilö Uudellamaalla käyttäisi puhevammaisten tulkkipalvelua ja hyödyntäisi sen tarjoamat monet mahdollisuudet. Hankkeen päätösseminaari tullaan järjestämään syksyllä

RAPORTTI. PUHETUPA- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke 2004 2007. Suomen CP-liitto ry.

RAPORTTI. PUHETUPA- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke 2004 2007. Suomen CP-liitto ry. 1 RAPORTTI PUHETUPA- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke 2004 2007 Suomen CP-liitto ry. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Puhevammaisuus ja Puhevammaisten

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI

VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI KEVÄTTIEDOTE 2009 VERKOSTOYHTEISTYÖ YHTEISTYÖ ETÄTULKKI. FI hankkeen kanssa Punos-hankkeessa on testattu puhevammaisten sähköisiä kommunikointisovelluksia yhdessä kuvapuhelinsovellusten kanssa. Hanke on

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Puhevammaisten tulkkauspalvelusta Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 1.9.2010.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

puhevammaisten tulkkauspalvelusta

puhevammaisten tulkkauspalvelusta opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta 13 Sisällys Tulkkauspalvelu on laissa määritelty oikeus 3 Puhevammaisuus 4 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi 4 Mitä puhevammaisten tulkkauspalvelu on? 5 Tulkkauspalvelun

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

p u h e v a m m a i s t e n t u l k k i p a l v e l u s t a

p u h e v a m m a i s t e n t u l k k i p a l v e l u s t a o p a s p u h e v a m m a i s t e n t u l k k i p a l v e l u s t a 13 S i s ä l l y s Puhevammaisuus 3 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi 4 Puhevammaisten tulkkipalvelu on laissa määritelty oikeus

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto. Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta

Kehitysvammaliitto. Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta Kehitysvammaliitto Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta Me Kehitysvammaliitossa uskomme, että hyvä elämä kuuluu kaikille. Toimimme sen puolesta, että kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS. ja sen suomennos. Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2.

Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS. ja sen suomennos. Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2. Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS ja sen suomennos Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2.2015 ALKU IRLANTILAISELLE SUOSITUKSELLE Vanhempien järjestöille* antaman

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry

Kehitysvammaliitto ry Kehitysvammaliitto ry Edunvalvontatilaisuus 10.3.2015 Marianna Ohtonen Toiminnanjohtaja Esityksen sisältö Yleistä Kehitysvammaliitosta Ajankohtaisia asioita vammaislainsäädännöstä Kehitysvammaliiton palvelut

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Yhteistä kehittämistä

Yhteistä kehittämistä Tule mukaan yhteisen oppimisen ja tutkimisen hetkiin! 1 Tavoitteet i i 1. Tehdä näkyväksi, jakaa ja kehittää aikuissosiaalityön osaamista ja asiakastyön taitoja (kohtaaminen, tilannearviotyö, dokumentointi,

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelu / Lounais-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso

Puhevammaisten tulkkauspalvelu / Lounais-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, perustaso Honkakoto Lehikoinen Oy 3. Puhevammaisten tulkkipalvelut Saija Moisio 4. Kehitysvammaisten palvelusäätiö 5. Puhetulkit JuTuksi Avoin Yhtiö 6. Kommunikaatiokeskus Telmii Oy 7. Oy

Lisätiedot

OPAS. kommunikoinnin mahdollisuuksiin

OPAS. kommunikoinnin mahdollisuuksiin OPAS kommunikoinnin mahdollisuuksiin S i s ä l t ö Kaikilla on tarve kommunikoida 3 Mitä kommunikointi on 3 Jos puhuminen ei suju 4 Kommunikointitarpeet ja kommunikoinnin tukemisen tarpeet vaihtelevat

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA. Toimintasuunnitelma 2006-2007. Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178

KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA. Toimintasuunnitelma 2006-2007. Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178 KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA Toimintasuunnitelma 2006-2007 Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178 Hankkeen tausta Kunnat omistavat n. 400 000 ha metsää Kuntametsissä

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Vammaistyön alueellinen kehittämispäivä propellipäivä 10.9.2008 Kouvola-talo Kehittämissuunnittelija Tarja Roivainen TAUSTAA Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAAJAT Varhaiskuntoutusohjauksen asiakkaana on perheitä, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai eri tasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten,

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Bryggen kommunikea 2010

Bryggen kommunikea 2010 ECVET tulee - oletko valmis! Seinäjoki 10.12.2012 ECVET EXPERT 2012-2013 FINLAND Leena-Maija Talikka CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita Ammatillisen koulutuksen vetovoima Taitokisat Liikkuvuus korostuu

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 sitten tuli assistentti.info Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkostohanke, assistentti.info tuottaa TIETOA, TUKEA, NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOULUTUSTA, ARVIOINTIA,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Julkisen sektorin ja kansalaistoiminnan kuntoutusyhteistyön moninaisuus

Julkisen sektorin ja kansalaistoiminnan kuntoutusyhteistyön moninaisuus Julkisen sektorin ja kansalaistoiminnan kuntoutusyhteistyön moninaisuus yöryhmä 3 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuutta kuntoutuksessa Erikoistutkija, V, KM Minna Kuntoutuspäivät 10.3.2014 Messukeskus,

Lisätiedot

OPI kurssien hankinta. Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015

OPI kurssien hankinta. Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015 OPI kurssien hankinta Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015 Hankinta Kela hankkii palveluntuottajat tarjouskilpailulla Oppilaitokset ovat yhteistyössä palveluntuottajien kanssa vasta tarjouskilpailun

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) 1 21.04.2015 14 AIKA 21.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Hyks Psykiatriakeskus, Punatiili talo Ahlfors-sali KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi

kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Väliraportointi tammikuun lopussa 2008 - kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Järjestämisvastuun siirto Kelaan Kyseessä on hallinnollinen siirto Asiakkaan oikeus tulkkauspalveluun säilyy pääosin entisellään Siirron

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Tässä tutkintotoimikunnan tiedotteessa ovat seuraavat asiat:

Tässä tutkintotoimikunnan tiedotteessa ovat seuraavat asiat: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tutkintotoimikunta 8482 TIEDOTE 1a/2013 Tässä tutkintotoimikunnan tiedotteessa ovat seuraavat asiat: 1. Uusi tutkintotoimikunta on nimitetty; puheenjohtajan tervehdys 2.

Lisätiedot

Päivän ohjelma. 13.30-14.00 Kahvitauko

Päivän ohjelma. 13.30-14.00 Kahvitauko Kello 12.15 Päivän ohjelma Tervetuloa! 13.30-14.00 Kahvitauko Tilaisuuden avaus Hanna Laakso, Autismi- ja Aspergerliitto ry Arjessa alkuun ensitiedosta järjestölähtöiseen tukeen Elina Vienonen, Autismi-

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot