PuheTupa- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PuheTupa- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke 2004-2007 VÄLIRAPORTTI 2004-2005"

Transkriptio

1 PuheTupa- Puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishanke VÄLIRAPORTTI projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen puheterapeutti Kristiina Räisänen puhevammaisten tulkki Seija Ikonen

2 Hankkeen tausta ja tavoitteet PuheTupa -hanke on nelivuotinen, kuuden neurologisen vammaisjärjestön yhteishanke. Se on syntynyt STAKESin Uudenmaan Verkostoituvat tulkkipalvelut (Veturi)- hankkeen puhevammaisten tulkkipalvelujen PuTu -työryhmän aloitteesta. PuheTupa hanketta toteuttaa Suomen CP-liitto ry. Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Hankkeessa ovat mukana Aivohalvaus- ja Dysfasialiitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Förbundet De Utväcklingstördas Väl, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Suomen CP-liitto. Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen (huhtikuu 2004 ) ja puheterapeutti Kristiina Räisänen (tammikuu 2005 ) sekä puhevammaisten tulkki Seija Ikonen(lokakuu 2005 ). Hankkeen taustalla on PuTu -työryhmän aloitteesta tehty, Helsingin Tikoteekin toteuttama kartoitustutkimus Uudeltamaalta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten puhevammaisten tulkkipalvelu toteutuu Uudellamaalla ja mitä käytäntöjä on olemassa palvelun järjestämiseksi eri kunnissa. Tulokset olivat huolestuttavia. Vaikka Uudellamaalla on yli 1,4 miljoonaa asukasta, joista puhevammaisia voidaan arvioida olevan n (0,5 % väestöstä) ja jos heistä noin puolen arvioidaan hyötyvän tulkkipalvelusta, olisi Uudellamaalla n puhevammaisten tulkkipalvelun potentiaalista käyttäjää. Kuitenkin vuosina puhevammaisten tulkkipalvelua oli anottu ja myönnetty koko Uudenmaan alueella vain 42 puhevammaiselle henkilölle. Hankkeen tavoitteena on kehittää puhevammaisten tulkkipalvelujen tuottamismalleja Uudellamaalla, luoda yhteistyöverkostoja puhevammaisten tulkkipalvelua käyttävien, tuottavien ja organisoivien tahojen välille sekä tiedottaa puhevammaisten tulkkipalvelusta niin puhevamma-alan asiantuntijoille kuin suurelle yleisölle. Seuraavassa tarkastellaan PuheTupa- hankkeen toimintaa ajalla huhtikuu joulukuu 05 kolmen eri toimintaprosessin kautta: Asiakkaiden kanssa tehtävä työ Asiakasprosessit Yhteistyötahojen ja kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö Yhteistyöprosessit Hankkeen ja järjestöjen vuorovaikutus hankkeen hallinnassa Hankkeen hallintaprosessit 1

3 Asiakasprosessit PuheTupa- hankeen kohderyhmään, asiakkaisiin kuuluvat Uudellamaalla asuvat puhevammaiset henkilöt, puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijät, kuntien sosiaalityöntekijät ja Uudellamaalla työskentelevät puheterapeutit sekä nk. suuri yleisö Uudellamaalla ja sen ulkopuolella. Puhevammaiset henkilöt Muut sos.- ja terv.- alan ammattilaiset Sosiaalityöntekijät PUHETUPA HANKE Suuri Yleisö Puheterapeutit Puhevammaisten tulkit Asiakasprosessien tavoitteiden toteutuminen Hankkeen tavoitteena on tiedottaa asiakasryhmiä puhevammaisten tulkkipalvelusta, luoda ja tukea yhteistyöprosesseja eri asiakasryhmien välillä sekä olla mukana tukemassa erilaisten puhevammaisten tulkkipalvelujen tuottamismallien syntyä. 2

4 Näiden tavoitteiden toteutumiseksi ajalla 4/04-12/05 hanke on tiedottanut Suomen CP-liiton Päivätoiminnan ja PuheTupa- hankkeen avajaisista yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. on järjestänyt sosiaalityöntekijöille eri kunnissa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia puhevammaisten tulkkipalvelusta sekä kertonut PuheTupa- hankkeesta. Näihin tapaamisiin on osallistunut 23 sosiaalityöntekijää 12 eri Uudenmaan kunnasta. on järjestänyt puheterapeuteille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia puhevammaisten tulkkipalvelusta sekä kertonut PuheTupa- hankkeesta. Näitä tilaisuuksia on ollut kolme: Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja HUSn puheterapeuteille. Yhteensä n. 70 Uudellamaalla työskentelevää puheterapeuttia on osallistunut näihin tilaisuuksiin. on osallistunut kolmeen Uudellamaalla työskentelevien puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden tapaamiseen. Hanke on mukana myös sähköpostitse tapahtuvassa tiedottamisessa. Lisäksi on osallistuttu neljään valtakunnalliseen puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden koulutustapaamiseen. on järjestänyt neljä tapaamista puhevammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen CP-liiton ja Aivohalvaus- ja Dysfasialiiton kautta. Näissä tapaamisissa on kerrottu hankkeesta ja tulkkipalvelun käyttömahdollisuuksista. Tapaamisiin on osallistunut yhteensä n. 40 henkilöä. on tiedottanut Uudellamaalla ja valtakunnallisesti suullisen esityksen ja /tai posterin avulla hankkeesta ja tulkkipalvelusta seminaareissa, kongresseissa ja messuilla: o CP-liiton Kevätpäivät Turussa o CP-liiton 40-vuotis juhlatilaisuus Helsingissä o kansainvälinen CP-kongressi Tampereella o TerveSos -messut Turussa o NeuroExpo Turussa o Apuvälinemessut 05 Tampereella o Osallisena omassa elämässä -seminaari Hämeenlinnassa o Ideat Elämään -tapahtuma Kuopiossa o Who Cares -kongressi Lahdessa o Puhevammaisten tulkkipalvelu kunnassa -seminaarit Kuopiossa ja Lappeenrannassa o HYKS:n Foniatrian luentosarjassa luento puhevammaisten tulkkipalvelusta o Kouvolassa Vammaisjärjestöjen- ja yhteistoimitilan avajaiset sekä luento o Kajaanissa tapaamiset Kainuun keskussairaalassa, Kainuun CPyhdistyksen jäsenillassa sekä työosuuskunnan työntekijöiden kanssa on ollut mukana perustamassa Suomen CP-liiton Puhetupakeskusta. Puhetupakeskuksen toiminta on alkanut 10/05 ja sen tavoitteena on alkaa tuottaa puhevammaisten tulkkipalveluja Uudellamaalla kevään 2006 aikana. 3

5 on tukenut ja neuvonut puhevammaisia henkilöitä, puheterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja tulkkipalvelutyöntekijöitä tulkkipalvelun haku- tai myöntämisprosesseihin liittyneissä kysymyksissä. Yhteydenottoja on ollut runsaasti. on toimittanut hankkeen esittelyn Papunet internet sivustoon ja Suomen CPliiton kotisivuille. on tarjonnut lehtijuttuja eri sosiaali- ja terveysalan lehtiin. Puhevammaisten tulkkipalvelusta ja PuheTupa -hankkeesta on julkaistu juttu STM:n Dialogilehdessä, CP-lehdessä, CP-Terapiayhdistyksen Teema-lehdessä, SOS Aktuelltlehdessä sekä Uudenmaan CP-yhdistyksen Jäsentiedotteessa. on tiedottanut Opas Puhevammaisten tulkkipalvelusta -esitteen ilmestymisestä ja hankkeen toiminnasta sekä hankkeen yhteistyömahdollisuuksista Uudenmaalla toimivien vammaisjärjestöjen alueyhdistyksiä, kuntien sosiaalityöntekijöitä sekä HUS alueen sairaaloiden puheterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä lähettämällä em. tahoille postitse Opas Puhevammaisten tulkkipalvelusta - esitettä ja muuta tiedotusmateriaalia. Puhevammaiset henkilöt Hankkeen toiminnan painopiste asiakasprosessien osalta tulee siirtymään puhevammaisiin henkilöihin kevään 2006 aikana. Tavoitteena on järjestöjen kautta saada kontakteja puhevammaisiin henkilöihin ja kertoa heille tulkkipalvelujen käyttömahdollisuuksista. Tavoitteen toteutumiseksi on tarkoitus järjestää yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen ja toimintakeskusten kanssa puhevammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia eri puolilla Uuttamaata. Näissä tilaisuuksissa kerrotaan puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin liittyvistä asioista sekä puhevammaisten tulkkipalvelun käytön mahdollisuuksista osana puhevammaisen henkilön arkipäivää ja kannustetaan puhevammaisia henkilöitä hakemaan itselleen tulkkipalvelupäätöstä. Tämän asiakasryhmän kattava tavoittaminen saattaa olla haasteellista, koska kaikki puhevammaiset henkilöt eivät ehkä kuulu mihinkään vammaisjärjestöön tai osallistu minkään toimintakeskuksen toimintaan. Puheterapeutit Hankkeen toiminnassa jatketaan puheterapeuttien tapaamisia, joista ensimmäiset järjestettiin 2005 vuoden aikana. Tarkoituksena on ottaa yhteyttä Uudenmaalla työskenteleviin kunnallisiin ja yksityisiin puheterapeutteihin ja pyrkiä niin paikallisesti kuin koko Uuttamaata kattavasti järjestämään puheterapeuteille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Tavoitteena on näiden tilaisuuksien kautta tukea puheterapeutteja kertomaan puhevammaisille asiakkailleen tulkkipalvelun käytöstä ja innostaa puhetera- 4

6 peutteja hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden kanssa. Tämänkin asiakasryhmän kohdalla haasteelliseksi saattaa muodostua heidän tavoittamisensa. Kunnalliset puheterapeutit, joiden tavoittaminen on helpompaa, työskentelevät yleensä lievemmin puhevammaisten asiakkaiden kanssa. Kelan korvaamaa vaikeavammaisten kuntoutusta toteuttavat yksityiset puheterapeutit, joiden tavoittaminen voi olla haasteellista. Puheterapeuttien tavoittamisessa täytyy hyödyntää jo olemassa olevia tiedotusväyliä, joita puheterapeutit seuraavat: esim. Papunet -internet sivustoa sekä Puheterapeutti lehteä sekä henkilökohtaisia kontakteja. Sosiaalityöntekijät Tavoitteena on tiedottaa sosiaalityöntekijöitä puhevammaisten tulkkipalveluun liittyvistä asioista vammaispalvelulain toteutumisen kannalta sekä kannustaa heitä tiedottamaan asiakkailleen puhevammaisten tulkkipalvelun hakemisen mahdollisuudesta. Sosiaalityöntekijöiden tapaamisissa on tavoitteena hankkeesta tiedottaminen ja yhteistyökanavien luominen, jotta sosiaalityöntekijät voivat ottaa hankkeen työntekijöihin yhteyttä tarvitessaan apua tai tukea tulkkipalvelun toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien avulla on tähän mennessä tavoitettu noin 1/3 Uudenmaan kuntien sosiaalityöntekijöistä. Helsingin ja Espoon sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyön vauhdittuminen on jatkossa tärkein haaste tämän asiakasryhmän kohdalla. Näissä molemmissa kaupungeissa on ollut meneillään laaja organisaatiouudistus, jonka takia yhteistyötä heidän kanssaan on vasta aloiteltu. Tämän asiakasryhmän kohdalla tarvitaan sinnikästä ja jatkuvaa yhteydenpitoa sekä henkilökohtaisten kontaktien käyttämistä, jotta heidät tavoitetaan. Monissa kunnissa ei ole tehty vielä ainoatakaan tulkkipalvelupäätöstä, eikä asia ole käytännön työssä vielä tullut kunnan sosiaalityöntekijälle ajankohtaiseksi ja ehkä tämän takia koko tulkkipalveluasia tuntuu vieraalta. Suuri yleisö Jatketaan erilaisiin messuihin, tapahtumiin, kongresseihin ja seminaareihin osallistumista. Tarjotaan niihin sekä suullisia esityksiä, tietoiskuja että postereita. Tarjotaan edelleen juttuja sosiaali- ja terveysalan lehtiin. 5

7 Yhteistyöprosessit PuheTupa hanke on tehnyt laajaa yhteistyötä puhevamma-alan eri toimijoiden kanssa. Tämän toiminnan tarkoituksena on ollut verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa ja olla mukana erilaisissa puhevammaisten tulkkipalvelua koskevissa prosesseissa. Yhteistyö on ollut tiivistä erityisesti hankkeessa mukana olevien kuuden neurologisen vammaisjärjestön kanssa. Muut tulkkipalvelujen kehittämishankkeet Opetushallituksen Tutkintotoimikunta Vammaisjärjestöt Uudenmaan Tulkkipalvelujen hankintapiiri PuVaT- tutkinnon perusteiden uudistaminen Opetushallitus PUHETUPA HANKE Uudenmaan Veturi ja PuTu työryhmät Puhetupakeskus Hankkeen tärkeimpiä yhteistyöprosesseja ovat olleet: Opas puhevammaisten tulkkipalvelusta - esitteen toteutus yhdessä hankkeen viiden vammaisjärjestön kanssa. Oppaan toimittamiseen panostivat erityisesti Aivohalvaus- ja Dysfasialiitto, Kehitysvammaliitto ja PuheTupa- hanke/ Suomen CP-liitto. Opas tuli valtakunnalliseen jakeluun syksyllä 05. 6

8 Opetushallituksen Puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden erikoisammattitutkinnon tutkintotoimikunnassa työskentely. Pirkko Jääskeläinen toimii tutkintotoimikunnan puheenjohtajana. Tutkintotoimikunnan kautta tehdään myös yhteistyötä tulkkipalvelutyöntekijöiden koulutuksesta vastaavien oppilaitosten kanssa. Opetushallituksen Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinnon perusteiden uudistamistyöryhmässä työskentely. Pirkko Jääskeläinen on uudistamistyöryhmän jäsen. Uudenmaan Veturissa (Verkostoituvat Tulkkipalvelut) toimiminen. Uudenmaan Veturin Puhevammaisten Tulkkipalvelu- PuTu- työryhmässä toimiminen. PuTu-työryhmän työskentelyn osana PuheTupa-hanke on osallistunut Tulkkipalvelujen Uudenmaan Hankintapiirin lomakkeiden laatimiseen puhevammaisille tulkkipalvelun käyttäjille ja puhevammaisten tulkeille. Suomen CP-liiton Puhevammaisten asiaintoimikunnassa toimiminen. Pirkko Jääskeläinen on toimikunnan jäsen. Tulkkipalvelujen Uudenmaan Hankintapiirin kanssa tehtävä yhteistyö sekä heidän järjestämiinsä asiakas- ja tiedotustilaisuuksiinsa osallistuminen. Suomen CP-liiton Puhetupakeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö. Papunetin puhevammaisten tulkkipalvelu-sivujen uudistamiseen osallistuminen Papunetin verkkotoimittajan johdolla. Pirkanmaalla on käynnistynyt alueellinen tulkkipalvelujen kehittämishanke, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Pirkko Jääskeläinen on osallistunut Tampereella kilpailuttamiskoulutukseen. Tekstipuhelintyöryhmässä toimiminen. Pirkko Jääskeläinen on työryhmän jäsen. Yhteistyön luominen ja hankkeen esitteleminen Espoon sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Omniassa puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijäksi opiskeleville. Edellä mainitut yhteistyöprosessit tulevat jatkumaan, lukuun ottamatta Uudenmaan Veturi-työryhmää, joka lopetti toimintansa vuoden 2005 lopussa. Näiden edellä mainittujen pääyhteistyökumppaneiden lisäksi hanke on tehnyt pienimuotoisempaa yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kaikkien jo olemassa olevien sekä hankkeen myötä kehittyvien yhteistyöprosessien kautta PuheTupa- hanke on mukana kehittämässä puhevammaisten tulkkipalvelussa toimivien tahojen välistä asiantuntijuuden vaihtoa ja luomassa uusia toimintamalleja sekä kehittämässä alan koulutusta. Opas Puhevammaisten tulkkipalvelusta - esitteen tuottaminen oli hankkeen kevään 2005 suurin panostus yhteistyöprosessien osalta. Kristiina Räisänen toimitti yhdessä Kehitysvammaliiton ja Aivohalvaus- ja Dysfasialiiton työntekijöiden kanssa Opas Puhevammaisten tulkkipalvelusta esitteen. Opas on saanut erittäin myönteisen vastaanoton yleisöltä ja sitä on jaettu valtakunnallisesti jo useita tuhansia kappaleita sen painamiseen osallistuneiden viiden vammaisjärjestön kautta. 7

9 Tulkkipalvelujen Uudenmaan Hankintapiirin toiminnan käynnistyminen luo uusia haasteita puhevammaisten tulkkipalvelun tuottamiselle Uudellamaalla. Lokakuun 2005 alusta asti kunnat ovat hankkineet viittomakielen tulkkipalvelut Tulkkipalvelujen Uudenmaan Hankintapiirin kautta ja puhevammaisten tulkkipalveluiden keskitetty, kilpailutettu hankinta käynnistyy Hankintapiirin kautta kevään 2006 aikana. Kunnat ostavat tulkkipalvelut kuntansa asukkaille Hankinta-piirin kautta. Hankintapiiri on kilpailuttanut palveluntuottajat ja vastaa välityskeskuksen kautta tulkkipalvelujen keskitetystä välittämisestä kuulo- ja puhevammaisille henkilöille. Puhevammaisten tulkkipalvelun tuottajat ovat tähän asti toimineet nk. freelancer pohjalta ilman että heillä on omaa toiminimeä tai muuta yritysmuotoista toimintaa. He ovat laskuttaneet tuottamistaan palveluista suoraan kunnan sosiaalitoimea. Vielä ei tiedetä, miten Hankintapiirin toiminnan alkaminen tulee vaikuttamaan jo olemassa olevien tulkkipalvelutyösuhteiden jatkumiseen. Vasta Hankintapiirin toiminnan käynnistymisen myötä tiedetään, miten Hankintapiirin toiminta ja keskitetty palvelujen välittäminen tulevat käytännössä vaikuttamaan puhevammaisten henkilöiden tulkkipalvelujen saatavuuteen ja laatuun Uudellamaalla. Suomen CP-liiton Puhetupakeskus, jonka toiminta käynnistyi syksyllä 2005, tulee olemaan hankkeen tärkeä yhteistyökumppani uusia tulkkipalvelun tuottamismalleja kehitettäessä. Puhetupakeskus on osallistunut Hankintapiirin kilpailutukseen ja on siten mukana keskitetyssä palvelujen tuottamisessa. Jatkossa tullaan näkemään, miten Puhetupakeskuksen toiminta lähtee liikkeelle ja minkälaista tukea keskus hankkeelta tarvitsee. Hankkeen hallintaprosessit Hankkeen alkaessa huhtikuussa 2004 oli ajankohtaista paitsi tiedottaa hankkeen alkamisesta ja luoda yhteistyösuhteita puhevamma-alan toimijoihin Uudellamaalla, myös kalustaa hankkeen toimitilat, hankkia välineitä ja materiaalia, jotta hankkeen toiminta pääsi käyntiin. Nämä hankkeen käynnistämiseen liittyvät prosessit vaativat suuren työpanoksen hankkeen alkuvaiheessa. Joulun 2005 aikaan hanke tulee muuttamaan Suomen CP-liiton uusiin tiloihin Malmin kauppatiellä. Hankkeen johtoryhmään kuuluu edustaja jokaisesta hankkeessa mukana olevasta vammaisjärjestöstä. Johtoryhmä on kokoontunut vuonna 2004 kaksi kertaa ja vuonna 2005 kolme kertaa. Johtoryhmän kokouksissa on tarkasteltu hankkeen toimintasuunnitelmaa ja kertomusta sekä budjettia. Lisäksi on keskusteltu kulloinkin ajankohtaisista, hankkeen toimintaan liittyvistä aiheista. Johtoryhmä tulee jatkossakin kokoontumaan 2-4 kertaa vuodessa. Hankeen työntekijät ovat myös osallistuneet koulutuksiin ja sitä kautta kehittäneet hankkeen kuluessa ammattitaitoaan ja valmiuksiaan toimia hankkeessa; esimerkiksi 8

10 Sillalla seminaari, Excel-kurssi, Bliss-kurssi. Kouluttautumista hankkeen aikana jatketaan esille tulevien tarpeiden mukaisesti. Suomen CP-liiton kanssa on tehty yhteistyötä erityisesti taloushallintoon, tiedottamiseen, postittamiseen ja materiaalin tuottamiseen liittyvissä toiminnoissa. Projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen vastaa hankkeen talousasioista yhdessä Suomen CP-liiton talouspäällikkö Tuulikki Suutarin kanssa. Suomen CP-liiton toiminnanjohtaja Aimo Strömberg ja palvelupäällikkö Ilona Toljamo ovat olleet mukana hankkeen toiminnoissa ja toiminnan suunnittelussa, erityisesti Suomen CP-liiton Puhetupakeskukseen liittyvän yhteistyön osalta. Hankkeen hallintaprosesseihin kuuluu myös materiaalin tuottaminen. Hanke on tuottanut hankkeesta ja sen toiminnasta kertovan esitteen ja kaksi posteria, sekä osallistunut Opas puhevammaisten tulkkipalvelusta -esitteen tuottamiseen. Lisäksi on tuotettu kommunikointimateriaalia ja -alustoja teknisiin kommunikoinnin apuvälineisiin, joita on käytetty esittelytarkoituksissa asiakastilaisuuksissa. Hankkeen Johtoryhmä PUHETUPA HANKE Materiaalin tuottaminen Suomen CP-liitto ry. Hankeen hallintaprosessit tulevat jatkumaan em. kaltaisina koko hankkeen ajan. Yhteistyö sekä hankkeen johtoryhmän että Suomen CP-liiton kanssa on sujunut erittäin hyvin ja hanke on saanut paljon tukea omaan toimintaansa molemmilta tahoilta. 9

11 Yhteenveto Puhetupa -hanke on käynnistynyt hyvin ja sen toiminta on vastannut hankkeelle asetettuja tavoitteita. Yhteis- ja kehittämistyön merkitys on korostunut hankkeen edetessä. Hanke on saanut erittäin positiivisen vastaanoton ja odotukset hanketta kohtaan ovat suuret puhevammaisten tulkkipalvelun toimijoiden suunnalta. Tavoitteenamme ja perustehtävänämme on luoda edellytyksiä sille, että yhä useampi puhevammainen henkilö Uudellamaalla käyttäisi puhevammaisten tulkkipalvelua ja hyödyntäisi sen tarjoamat monet mahdollisuudet. Hankkeen päätösseminaari tullaan järjestämään syksyllä

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti

Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti Asiasanat: Asumisturvallisuus Avuntarpeen arviointi Asumispalvelusäätiö

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen RAPORTTEJA 15 VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖN JA VER- KOSTOITUNEEN ERITYISOSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN -HANKE V. 2006 2008 Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen loppuraportti MIRVA VESIMÄKI Julkaisija Keski-Suomen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:4 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi etunimi.sukunimi@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS

Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS Taitto: Museokadun Rytmi Paino: Nykypaino Kannen kuva: Pekka Elomaa Sisällys KUVA: ANNA DAMMERT Osallisuutta erilaisille ihmisille 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

OIVALLA. vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusmalli vaikeimmin puhevammaisten ihmisten osallistamiseksi -hanke 2009-2012 LOPPURAPORTTI.

OIVALLA. vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusmalli vaikeimmin puhevammaisten ihmisten osallistamiseksi -hanke 2009-2012 LOPPURAPORTTI. OIVALLA vuorovaikutukseen Kaisa Martikainen Vuorovaikutusmalli vaikeimmin puhevammaisten ihmisten osallistamiseksi -hanke 2009-2012 LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ Kehitysvammaliiton Tikoteekissa toteutettiin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö -

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - alueellinen vammaisasioiden kehittymisen ja eteenpäin menon moottori Loppuraportti Maarit Hiltunen-Toura Niina Parkkunen Arja Hakalisto 2009 SISÄLLYS 1 VAMMAISTYÖN

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ NAAPURIN ELÄMÄN TURVAAMISEKSI VERTTI & TYYNE -HANKE KYLIEN ELINOLOT PAREMMIKSI YHTEISTOIMIN Toteuttaja: Hallinnoija: Päijät-Hämeen kylät ry kyläasiamies

Lisätiedot

Kommunikointiohjelmat käyttöön. loppuraportti

Kommunikointiohjelmat käyttöön. loppuraportti Kommunikointiohjelmat käyttöön loppuraportti SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE 4 2. HANKKEEN TOTEUTUS 5 2.1 Hankkeen eteneminen toimintavuosittain 5 2.2 Organisaatio ja henkilöstö

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot